Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0048(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0303/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0303/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2017 - 5.1
CRE 24/10/2017 - 5.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0386

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 378kWORD 48k
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Μαρόκου ***
P8_TA(2017)0386A8-0303/2017

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου (15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15653/2016),

–  έχοντας υπόψη την ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου(1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0094/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0303/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου του Μαρόκου.

(1) ΕΕ L 386 της 29.12.2006, σ. 57.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου