Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0024(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0293/2017

Внесени текстове :

A8-0293/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2017 - 5.3

Приети текстове :

P8_TA(2017)0388

Приети текстове
PDF 581kWORD 51k
Вторник, 24 октомври 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“: финансови вноски *
P8_TA(2017)0388A8-0293/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2017)0068),

—  като взе предвид член 187 и член 188, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0118/2017),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по бюджетен контрол и на комисията по регионално развитие (A8-0293/2017),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ („съвместното предприятие „БП“) е създадено с Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета37.
(1)  Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ („съвместното предприятие „БП“) е създадено с Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета37с цел да се допринесе за изпълнението на Рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014 – 2020 г.) („Хоризонт 2020“) чрез увеличаване на инвестициите в развитието на устойчив сектор на биотехнологичните производства в Съюза.
_________________
_________________
37 Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (ОВ L 169, 7.6.2014 г., стp. 130).
37 Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (ОВ L 169, 7.6.2014 г., стp. 130).
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  В член 12, параграф 4 от устава на съвместното предприятие „БП“, съдържащ се в приложението към Регламент (ЕС) № 560/2014 („устава“), се посочва, че финансовото участие в оперативните разходи, предоставено от членове на съвместното предприятие „БП“, различни от Съюза, възлиза на не по-малко от 182 500 000 EUR за периода, определен в член 1 от Регламент (ЕС) № 560/2014, т.е. от създаването на съвместното предприятие „БП“ до 31 декември 2024 г.
(2)  В член 12, параграф 4 от устава на съвместното предприятие „БП“, съдържащ се в приложението към Регламент (ЕС) № 560/2014 („устава“), се посочва, че финансовото участие в оперативните разходи, предоставено от членове на съвместното предприятие „БП“, различни от Съюза, възлиза на не по-малко от 182 500 000 EUR за десетгодишния период, определен в член 1 от Регламент (ЕС) № 560/2014, т.е. от създаването на съвместното предприятие „БП“ до 31 декември 2024 г.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)
(2a)   Настоящият регламент е отговор на предложението, представено от Bio-based Industries Consortium Aisbl („КБП“), и отразява най-добрите практики в други съвместни предприятия. Ефективното осъществяване на програми от страна на съвместното предприятие „БП“ и цялостното по-добро регулиране следва и занапред да се постигат посредством по-добро сътрудничество, съдействие и включване на всички заинтересовани страни, и по-специално малките и средните предприятия (МСП), по веригата за биотехнологични производства.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Bio-based Industries Consortium Aisbl („КБП“), който е член на съвместното предприятие „БП“, различен от Съюза, поддържа готовността си да подпомага оперативните разходи на съвместното предприятие „БП“ в указания в член 12, параграф 4 от устава размер. Той обаче предлага алтернативен начин на финансиране чрез финансови вноски, извършвани от неговите съставни субекти на нивото на непреките действия.
(3)  Bio-based Industries Consortium Aisbl („КБП“), който е член на съвместното предприятие „БП“, различен от Съюза, продължава да има задължението и поддържа готовността си да подпомага оперативните разходи на съвместното предприятие „БП“ в указания в член 12, параграф 4 от устава размер. Той обаче предлага алтернативен начин на финансиране чрез финансови вноски, извършвани от неговите съставни субекти на нивото на непреките действия.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)
(3a)   Алтернативният начин на финансиране, предложен от КБП, стои в основата на настоящия регламент, като същевременно се отчитат уникалните особености на съвместното предприятие „БП“. Комисията ще проучи как този алтернативен начин на финансиране би могъл да се прилага и по отношение на други съвместни предприятия, и по-специално съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства“.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Целта на инициативата за БП, а именно осъществяването на дейности чрез сътрудничество между заинтересованите страни по целите вериги на добавената стойност в областта на биотехнологичните производства, включително МСП, научноизследователските и технологичните центрове и университетите, може да бъде постигната само ако се даде възможност на КБП и на неговите съставни субекти да предоставят финансовото участие не само под формата на плащания към съвместното предприятие „БП“, но също така като финансови вноски в непреките действия, финансирани от съвместното предприятие „БП“.
(4)  Целта на инициативата за БП, а именно осъществяването, в съответствие с приоритетите на „Хоризонт 2020“, на дейности чрез сътрудничество между заинтересованите страни по целите вериги на добавената стойност в областта на биотехнологичните производства, включително МСП, научноизследователските и технологичните центрове и университетите, и превръщането на Съюза в първенец в областта на научните изследвания, демонстрационните дейности и внедряването на пазара на продукти на биологична основа и биогорива, може да бъде постигната само ако се даде възможност на КБП и на неговите съставни субекти да предоставят финансовото участие не само под формата на плащания към съвместното предприятие „БП“. Този нов начин на предоставяне на финансово участие трябва да гарантира, че финансовите вноски ще станат по-рентабилни от търговска гледна точка за КБП и за неговите съставни субекти, което от своя страна следва да подпомогне изпълнението на финансовите им задължения в определените срокове.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)
(4a)   В рамките на своя процес на създаване на съвместни предприятия Комисията изложи въздействието, ефективността и поуките, извлечени от предложените изменения. Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на ефективността на настоящия регламент с оглед на задължението на КБП да предостави своята финансова вноска в срок до 31 декември 2024 г.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 5 а (ново)
(5 a)   Занапред Комисията следва винаги да провежда публични консултации, за да гарантира, че предложените промени се приемат от всички заинтересовани страни и че те са разработени по възможно най-прозрачния и открит начин. Също така Комисията следва да извършва оценки на въздействието на предложените мерки, освен ако в Насоките за по-добро регулиране ясно не се предвижда друго.
Правна информация - Политика за поверителност