Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0024(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0293/2017

Indgivne tekster :

A8-0293/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/10/2017 - 5.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0388

Vedtagne tekster
PDF 261kWORD 44k
Tirsdag den 24. oktober 2017 - Strasbourg
Oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier *
P8_TA(2017)0388A8-0293/2017

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2017 om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier (COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2017)0068),

–  der henviser til artikel 187 og artikel 188, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0118/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra Budgetudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A8-0293/2017),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  Fællesforetagendet for biobaserede industrier ("fællesforetagendet BBI") blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 560/201437.
(1)  Fællesforetagendet for biobaserede industrier ("fællesforetagendet BBI") blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 560/201437 med det formål at bidrage til gennemførelsen af rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020) ("Horisont 2020") gennem øgede investeringer i udviklingen af en bæredygtig biobaseret industrisektor i Unionen.
_________________
_________________
37 Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 130).
37 Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 130).
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  Ifølge artikel 12, stk. 4, i fællesforetagendet BBI's vedtægter, der er fastsat i bilaget til forordning (EU) nr. 560/2014 ("vedtægterne"), er det finansielle bidrag til driftsomkostninger fra andre medlemmer af fællesforetagendet BBI end Unionen på mindst 182 500 000 EUR i den i artikel 1 i forordning (EU) nr. 560/2014 anførte periode, dvs. fra oprettelsen af fællesforetagendet BBI til den 31. december 2024.
(2)  Ifølge artikel 12, stk. 4, i fællesforetagendet BBI's vedtægter, der er fastsat i bilaget til forordning (EU) nr. 560/2014 ("vedtægterne"), er det finansielle bidrag til driftsomkostninger fra andre medlemmer af fællesforetagendet BBI end Unionen på mindst 182 500 000 EUR i den i artikel 1 i forordning (EU) nr. 560/2014 anførte tiårsperiode, dvs. fra oprettelsen af fællesforetagendet BBI til den 31. december 2024.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)
(2a)   Denne forordning er baseret på et forslag fra Bio-based Industries Consortium Aisbl (BIC) og afspejler bedste praksis i andre fællesforetagender. Der bør fortsat stræbes efter at opnå en effektiv programgennemførelse fra fællesforetagendet BBI's side og en bedre regulering gennem forbedret samarbejde, medvirken og engagement med alle interessenter, navnlig de små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i den biobaserede værdikæde.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  Bio-based Industries Consortium Aisbl ("BIC") er et andet medlem end Unionen i fællesforetagendet BBI og er fortsat parat til at yde støtte til fællesforetagendet BBI's driftsomkostninger svarende til beløbet i vedtægternes artikel 12, stk. 4. BIC har dog foreslået en alternativ finansieringsmetode via finansielle bidrag ydet af dets konstituerende enheder på niveauet for indirekte aktioner.
(3)  Bio-based Industries Consortium Aisbl ("BIC") er et andet medlem end Unionen i fællesforetagendet BBI og er fortsat forpligtet til og er fortsat parat til at yde støtte til fællesforetagendet BBI's driftsomkostninger svarende til beløbet i vedtægternes artikel 12, stk. 4. BIC har dog foreslået en alternativ finansieringsmetode via finansielle bidrag ydet af dets konstituerende enheder på niveauet for indirekte aktioner.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)
(3a)   Den alternative finansieringsmetode, som foreslås af BIC, har givet inspiration til denne forordning, samtidig med at de særlige forhold i fællesforetagendet BBI tages i betragtning. Kommissionen vil undersøge, hvordan denne alternative finansieringsmetode vil kunne anvendes for andre fællesforetagender, og navnlig for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  BBI-initiativets formål er at udføre aktiviteter gennem samarbejde mellem interessenter hele vejen langs de biobaserede værdikæder, herunder SMV'er, forsknings- og teknologicentre samt universiteter, hvilket kun kan opfyldes ved at give BIC og dets konstituerende enheder mulighed for ikke kun at yde finansielle bidrag i form af betalinger til fællesforetagendet BBI, men også i form af finansielle bidrag til indirekte aktioner, der finansieres af fællesforetagendet BBI.
(4)  BBI-initiativets formål er at udføre aktiviteter i overensstemmelse med prioriteterne for Horisont 2020 gennem samarbejde mellem interessenter hele vejen langs de biobaserede værdikæder, herunder SMV'er, forsknings- og teknologicentre samt universiteter, og at gøre Unionen førende inden for forskning, demonstration og anvendelse på markedet for biobaserede produkter og biobrændstoffer, hvilket kun kan opfyldes ved at give BIC og dets konstituerende enheder mulighed for ikke kun at yde finansielle bidrag i form af betalinger til fællesforetagendet BBI, men også i form af finansielle bidrag til indirekte aktioner, der finansieres af fællesforetagendet BBI. Denne nye finansieringsmåde skal sikre, at de finansielle bidrag bliver mere kommercielt levedygtige for BIC og dets konstituerende enheder, hvilket igen bør lette opfyldelsen af deres finansielle forpligtelser inden for den fastsatte tidsfrist.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)
(4a)   I sin procedure for oprettelse af fællesforetagender har Kommissionen anført virkningerne og effektiviteten af samt erfaringerne med de foreslåede ændringer. Kommissionen bør forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om effektiviteten af denne forordning i lyset af BIC's forpligtelse til at yde sit finansielle bidrag senest den 31. december 2024.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
(5a)   Kommissionen bør i fremtidige tilfælde altid gennemføre en offentlig høring med henblik på at sikre, at ændringer, der foreslås, accepteres af alle berørte parter, og at de udarbejdes på en så gennemsigtig og åben måde som muligt. Ligeledes bør Kommissionen foretage konsekvensanalyser af de foreslåede foranstaltninger, medmindre retningslinjerne for bedre regulering tydeligt foreskriver andet.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik