Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0024(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0293/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0293/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/10/2017 - 5.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0388

Hyväksytyt tekstit
PDF 331kWORD 46k
Tiistai 24. lokakuuta 2017 - Strasbourg
Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys: rahoitusosuudet *
P8_TA(2017)0388A8-0293/2017

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. lokakuuta 2017 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta 6 päivänä toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 560/2014 muuttamisesta (COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2017)0068),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 187 artiklan ja 188 artiklan ensimmäisen kohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0118/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja talousarvion valvontavaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A8-0293/2017),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Neuvoston asetuksella (EU) N:o 560/201437 perustettiin biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys, jäljempänä ’BBI-yhteisyritys’.
(1)  Neuvoston asetuksella (EU) N:o 560/201437 perustettiin biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys, jäljempänä ’BBI-yhteisyritys’, jonka tavoitteena on edistää tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa lisäämällä investointeja kestävän biopohjaisen teollisuudenalan kehittämiseen unionissa.
_________________
_________________
37 Neuvoston asetus (EU) N:o 560/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 169, 7.6.2014, s. 130).
37 Neuvoston asetus (EU) N:o 560/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 169, 7.6.2014, s. 130).
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Asetuksen (EU) N:o 560/2014 liitteenä olevan BBI-yhteisyrityksen yhtiöjärjestyksen, jäljempänä ’yhtiöjärjestys’, 12 artiklan 4 kohdassa määrätään, että BBI-yhteisyrityksen muiden osakkaiden kuin unionin rahoitusosuus toimintakustannuksissa on vähintään 182 500 000 euroa asetuksen (EU) N:o 560/2014 1 artiklassa säädetyllä ajanjaksolla, toisin sanoen BBI-yhteisyrityksen perustamisesta 31 päivään joulukuuta 2024.
(2)  Asetuksen (EU) N:o 560/2014 liitteenä olevan BBI-yhteisyrityksen yhtiöjärjestyksen, jäljempänä ’yhtiöjärjestys’, 12 artiklan 4 kohdassa määrätään, että BBI-yhteisyrityksen muiden osakkaiden kuin unionin rahoitusosuus toimintakustannuksissa on vähintään 182 500 000 euroa asetuksen (EU) N:o 560/2014 1 artiklassa säädetyllä kymmenen vuoden ajanjaksolla, toisin sanoen BBI-yhteisyrityksen perustamisesta 31 päivään joulukuuta 2024.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)   Tällä asetuksella reagoidaan biopohjaisten teollisuudenalojen yhteenliittymän (BIC) tekemään ehdotukseen, ja asetus kuvastaa muiden yhteisyritysten parhaita käytänteitä. BBI-yhteisyrityksen tehokasta ohjelman täytäntöönpanoa ja sääntelyn parantamista yleensä olisi jatkettava parantamalla yhteistyötä ja lisäämällä biopohjaisen ketjun kaikkien sidosryhmien, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), osallistumista.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Bio-based Industries Consortium Aisbl (biopohjaisten teollisuudenalojen yhteenliittymä, jäljempänä ’BIC’), joka on BBI-yhteisyrityksen muu osakas kuin unioni, on edelleen valmis tukemaan BBI-yhteisyrityksen toimintakustannuksia yhtiöjärjestyksen 12 artiklan 4 kohdassa vahvistetun määrän mukaisesti. BIC on kuitenkin ehdottanut vaihtoehtoista rahoitusmenetelmää, jossa siihen kuuluvat oikeussubjektit suorittaisivat rahoitusosuuksia epäsuorien toimien tasolla.
(3)  Bio-based Industries Consortium Aisbl (biopohjaisten teollisuudenalojen yhteenliittymä, jäljempänä ’BIC’), joka on BBI-yhteisyrityksen muu osakas kuin unioni, on edelleen velvollinen ja valmis tukemaan BBI-yhteisyrityksen toimintakustannuksia yhtiöjärjestyksen 12 artiklan 4 kohdassa vahvistetun määrän mukaisesti. BIC on kuitenkin ehdottanut vaihtoehtoista rahoitusmenetelmää, jossa siihen kuuluvat oikeussubjektit suorittaisivat rahoitusosuuksia epäsuorien toimien tasolla.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)   BIC:n ehdottama vaihtoehtoinen rahoitusmenetelmä on vaikuttanut tähän asetukseen, ja samalla siinä otetaan huomioon BBI-yhteisyrityksen erityispiirteet. Komissio selvittää, miten vaihtoehtoista rahoitusmenetelmää voitaisiin soveltaa muihin yhteisyrityksiin ja erityisesti innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavaan yhteisyritykseen.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  BBI-aloitteen tavoitteena on toteuttaa toimia sidosryhmien välisellä yhteistyöllä koko biopohjaisten teollisuudenalojen arvoketjujen laajuudelta, mukaan luettuina pk-yritykset, tutkimus- ja teknologiakeskukset sekä yliopistot, ja se voidaan toteuttaa vain antamalla BIC:lle ja siihen kuuluville oikeussubjekteille mahdollisuus suorittaa rahoitusosuutensa paitsi BBI-yhteisyritykselle suoritettavina maksuina myös BBI-yhteisyrityksen rahoittamiin epäsuoriin toimiin osoitettuina rahoitusosuuksina.
(4)  BBI-aloitteen tavoitteena on toteuttaa Horisontti 2020 -puiteohjelman painopisteiden mukaisesti toimia sidosryhmien välisellä yhteistyöllä koko biopohjaisten teollisuudenalojen arvoketjujen laajuudelta, mukaan luettuina pk-yritykset, tutkimus- ja teknologiakeskukset sekä yliopistot, ja saattaa näin unioni johtavaan asemaan tutkimuksessa, demonstroinnissa ja käyttöönotossa biotuotteiden ja biopolttoaineiden markkinoilla, ja se voidaan toteuttaa vain antamalla BIC:lle ja siihen kuuluville oikeussubjekteille mahdollisuus suorittaa rahoitusosuutensa myös muutoin kuin BBI-yhteisyritykselle suoritettavina maksuina. Tällä uudella suorittamistavalla varmistetaan, että rahoitusosuudet ovat taloudellisesti kannattavampia BIC:lle ja siihen kuuluville oikeussubjekteille, joiden olisi puolestaan edistettävä taloudellisten velvoitteidensa täyttämistä asetetussa määräajassa.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)   Yhteisyritystä koskevassa prosessissaan komissio käsitteli ehdotettujen muutosten vaikutusta ja tehokkuutta ja niistä saatuja kokemuksia. Komission olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus, jossa arvioidaan tämän asetuksen tehokkuutta, kun otetaan huomioon BIC:n velvoite suorittaa rahoitusosuutensa 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)   Komission olisi jatkossa järjestettävä aina julkinen kuuleminen varmistaakseen, että kaikki asiasta kiinnostuneet osapuolet hyväksyvät mahdolliset ehdotetut muutokset ja että kehittäminen on aina mahdollisimman avointa. Komission olisi vastaavasti huolehdittava ehdotettujen toimenpiteiden vaikutusten arvioinnista, jollei parempaa sääntelyä koskevissa suuntaviivoissa ilmoiteta selkeästi toisin.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö