Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0024(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0293/2017

Ingivna texter :

A8-0293/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2017 - 5.3

Antagna texter :

P8_TA(2017)0388

Antagna texter
PDF 340kWORD 45k
Tisdagen den 24 oktober 2017 - Strasbourg
Det gemensamma företaget för biobaserade industrier: finansiella bidrag *
P8_TA(2017)0388A8-0293/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2017 om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier (COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2017)0068),

–  med beaktande av artiklarna 187 och 188.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0118/2017),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi samt yttrandena från budgetkontrollutskottet och utskottet för regional utveckling (A8‑0293/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  Genom rådets förordning (EU) nr 560/2014(37) bildades det gemensamma företaget för biobaserade industrier (nedan kallat gemensamma företaget BBI).
(1)  Genom rådets förordning (EU) nr 560/2014(37) bildades det gemensamma företaget för biobaserade industrier (nedan kallat gemensamma företaget BBI) i syfte att bidra till genomförandet av ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) (nedan kallat Horisont 2020) genom ökade investeringar i utvecklingen av en hållbar, biobaserad industri i unionen.
_________________
_________________
37 Rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier (EUT L 169, 7.6.2014, s. 130).
37 Rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier (EUT L 169, 7.6.2014, s. 130).
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  I artikel 12.4 i det gemensamma företaget BBI:s stadgar, som återges i bilagan till förordning (EU) nr 560/2014 (nedan kallade stadgarna), anges det att det finansiella bidraget till driftskostnaderna från de andra medlemmarna i det gemensamma företaget BBI än unionen ska vara minst 182 500 000 euro under den period som avses i artikel 1 i förordning (EU) nr 560/2014, det vill säga från och med bildandet av det gemensamma företaget BBI fram till och med den 31 december 2024.
(2)  I artikel 12.4 i det gemensamma företaget BBI:s stadgar, som återges i bilagan till förordning (EU) nr 560/2014 (nedan kallade stadgarna), anges det att det finansiella bidraget till driftskostnaderna från de andra medlemmarna i det gemensamma företaget BBI än unionen ska vara minst 182 500 000 euro under den tioårsperiod som avses i artikel 1 i förordning (EU) nr 560/2014, det vill säga från och med bildandet av det gemensamma företaget BBI fram till och med den 31 december 2024.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)
(2a)   Denna förordning är ett svar på ett förslag från det biobaserade industrikonsortiet Aisbl (nedan kallat konsortiet) och speglar bästa praxis i andra gemensamma företag. Ett effektivt programgenomförande genom det gemensamma företaget BBI och bättre reglering överlag bör fortsatt uppnås genom bättre samarbete, samverkan och medverkan av samtliga intressenter inom den biobaserade kedjan, särskilt små och medelstora företag.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)  Det biobaserade industrikonsortiet Aisbl (nedan kallat konsortiet), som är en annan medlem i det gemensamma företaget BBI än unionen, är fortsatt redo att bidra till driftskostnaderna för det gemensamma företaget BBI med det belopp som anges i artikel 12.4 i stadgarna. Konsortiet har dock föreslagit ett alternativt sätt att lämna det finansiella bidraget, nämligen genom finansiella bidrag från dess ingående enheter på nivån indirekta åtgärder.
(3)  Det biobaserade industrikonsortiet Aisbl (nedan kallat konsortiet), som är en annan medlem i det gemensamma företaget BBI än unionen, är fortsatt skyldigt, och redo, att bidra till driftskostnaderna för det gemensamma företaget BBI med det belopp som anges i artikel 12.4 i stadgarna. Konsortiet har dock föreslagit ett alternativt sätt att lämna det finansiella bidraget, nämligen genom finansiella bidrag från dess ingående enheter på nivån indirekta åtgärder.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)
(3a)   Konsortiets förslag till alternativ finansiering har präglat denna förordning, samtidigt som det gemensamma företaget BBI:s unika egenskaper erkänns. Kommissionen kommer att undersöka hur denna alternativa finansiering kan tillämpas på andra gemensamma företag, och framför allt det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  Målet för BBI-initiativet, nämligen att bedriva verksamhet genom samarbete mellan intressenter längs hela de biobaserade värdekedjorna, inklusive små och medelstora företag, forsknings- och teknikcentrum samt högskolor och universitet, kan uppnås endast om konsortiet och dess ingående enheter kan lämna det finansiella bidraget inte bara som betalningar till det gemensamma företaget BBI, utan även som finansiella bidrag till indirekta åtgärder som finansieras av det gemensamma företaget BBI.
(4)  Målet för BBI-initiativet, nämligen att i överensstämmelse med prioriteringarna i Horisont 2020 bedriva verksamhet genom samarbete mellan intressenter längs hela de biobaserade värdekedjorna, inklusive små och medelstora företag, forsknings- och teknikcentrum samt högskolor och universitet, och att göra unionen ledande inom forskning, demonstration och spridning på marknaden för biobaserade produkter och biobränslen, kan uppnås endast om konsortiet och dess ingående enheter kan lämna det finansiella bidraget inte bara som betalningar till det gemensamma företaget BBI. Syftet med detta nya bidragssätt är att se till att de finansiella bidragen blir mer kommersiellt gångbara för konsortiet och dess ingående enheter, vilket i sin tur bör göra det lättare för dem att fullgöra sina finansiella skyldigheter inom den fastställda tidsfristen.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)
(4a)   I sitt förfarande för det gemensamma företaget angav kommissionen de föreslagna ändringarnas effekter och effektivitet och vilka lärdomar som dragits därav. Kommissionen bör lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en bedömning av denna förordnings effektivitet, mot bakgrund av konsortiets skyldighet att lämna sitt finansiella bidrag senast den 31 december 2024.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
(5a)   I framtida fall bör kommissionen alltid genomföra ett offentligt samråd för att säkerställa att föreslagna ändringar accepteras av alla intressenter och utarbetas på ett så transparent och öppet sätt som möjligt. Samtidigt bör kommissionen göra konsekvensbedömningar av de föreslagna åtgärderna, såvida inte riktlinjerna för bättre lagstiftning tydligt anger något annat.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy