Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0152(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0309/2017

Внесени текстове :

A8-0309/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2017 - 5.4

Приети текстове :

P8_TA(2017)0389

Приети текстове
PDF 457kWORD 48k
Вторник, 24 октомври 2017 г. - Страсбург
Въвеждане на мерки за контрол по отношение на фуранилфентанил *
P8_TA(2017)0389A8-0309/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]фуран-2-карбоксамид (фуранилфентанил) (11212/2017 – C8-0242/2017 – 2017/0152(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (11212/2017),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0242/2017),

—  като взе предвид Решение 2005/387/ПВР на Съвета от 10 май 2005 г. относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите психоактивни вещества(1), и по-специално член 8, параграф 3 от него,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0309/2017),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 127, 20.5.2005 г., стр. 32.

Правна информация - Политика за поверителност