Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0304(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0317/2017

Indgivne tekster :

A8-0317/2017

Forhandlinger :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Afstemninger :

PV 24/10/2017 - 5.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0391

Vedtagne tekster
PDF 247kWORD 47k
Tirsdag den 24. oktober 2017 - Strasbourg
Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***II
P8_TA(2017)0391A8-0317/2017

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2017 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA med henblik på at inkludere nye psykoaktive stoffer i definitionen af "narkotika" og om ophævelse af Rådets afgørelse 2005/387/RIA (10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (10537/1/2017 – C8-0325/2017),

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af Det Forenede Kongeriges Underhus og Det Forenede Kongeriges Overhus, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 21. januar 2014(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0618),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67a,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0317/2017),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 177 af 11.6.2014, s. 52.
(2) Vedtagne tekster af 17.4.2014, P7_TA(2014)0454.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik