Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0084(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0270/2017

Внесени текстове :

A8-0270/2017

Разисквания :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Гласувания :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Обяснение на вота
PV 27/03/2019 - 18.7

Приети текстове :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Приети текстове
PDF 1307kWORD 194k
Вторник, 24 октомври 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ ***I
P8_TA(2017)0392A8-0270/2017

Изменения, приети от Европейския парламент на 24 октомври 2017 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предоставяне на пазара на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Заглавие
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на правила за предоставяне на пазара на продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ и за изменение на Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Регламент (ЕО) № 1107/2009
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на правила за предоставяне на пазара на продукти за хранене на растения с маркировката „СЕ“ и за изменение на Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Регламент (ЕО) № 1107/2009
(Това изменение от „продукти за наторяване“ на „ продукти за хранене на растения“ се прилага в целия текст. Ако е договорено от съзаконодателите, съответните промени ще се прилагат в целия текст, включително и тези части, отразени в измененията по-долу.)
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Условията за предоставяне на вътрешния пазар на торове бяха частично хармонизирани с Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета15, който обхваща почти само торовете, произведени с неорганични материали, получени от полезни изкопаеми или произведени по химичен път. Налице е също така необходимост за целите на наторяването да се използват рециклирани или органични материали. Трябва да се установят хармонизирани условия, за да могат торове, произведени от такива рециклирани или органични материали, да се предлагат на целия вътрешен пазар с оглед на това да се осигури значителен стимул за по-нататъшното им използване. Обхватът на хармонизирането следователно трябва да бъде разширен с цел да включи рециклирани и органични материали.
(1)  Условията за предоставяне на вътрешния пазар на торове бяха частично хармонизирани с Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета15, който обхваща почти само торовете, произведени с минерални материали, получени от полезни изкопаеми или произведени по химичен път. Налице е също така необходимост за целите на наторяването да се използват рециклирани или органични материали. Трябва да се установят хармонизирани условия, за да могат торове, произведени от такива рециклирани или органични материали, да се предлагат на целия вътрешен пазар с оглед на това да се осигури значителен стимул за по-нататъшното им използване. Насърчаването на увеличена употреба на рециклирани хранителни елементи ще подпомогне допълнително развитието на кръговата икономика и ще позволи по-ефективно общо ползване на ресурсите от хранителни елементи, като същевременно ще намали зависимостта на Съюза от хранителни елементи от трети държави. Обхватът на хармонизирането следователно трябва да бъде разширен с цел да включи рециклирани и органични материали.
_________________
_________________
15 Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете (ОВ L 304, 21.11.2003 г., стр. 1).
15 Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете (ОВ L 304, 21.11.2003 г., стр. 1).
(Това изменение обхваща също така хоризонтално техническо изменение на термина „неорганични“ към термина „минерални“; ако е договорено от съзаконодателите , съответните промени ще се прилагат в целия текст, включително и тези части, отразени в измененията по-долу.)
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)
(2a)  Хранителните елементи в храната произхождат от почвата; здравата и хранителна почва води до здрави и хранителни култури и храни. Земеделските стопани се нуждаят от наличието на широка гама торове, органични и синтетични, за да подобряват качествата на почвата си. Когато в почвата липсват хранителни елементи или те са изчерпани, ще има недостиг на такива елементи за растенията, които може да спрат да растат или да не съдържат хранителна стойност за консумация от човека.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5a)   С цел да се гарантира ефективно използване на животински тор и произведен в стопанството компост земеделските стопани следва да използват продукти в духа на „отговорното земеделие“, с отдаване на предпочитание на местните канали за разпространение и добрите агрономически и екологични практики и спазване на екологичното законодателство на ЕС, като Директивата за нитратите или Рамковата директива за водите. Следва да се насърчава преференциалното използване на торове, произведени на място или в съседни земеделски предприятия.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 6 а (ново)
(6a)  Маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване може да има повече от една от функциите, описани в продуктовите функционални категории от настоящия регламент. Когато е заявена само една от тези функции, следва да бъде достатъчно продуктът да отговаря на изискванията за продуктовата функционална категория, описваща въпросната заявена функция. За разлика от това, когато са заявени повече от една от тези функции, въпросният продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, следва да се разглежда като комбинация от два или повече съставни продукти за наторяване и следва да се изисква съответствие с изискванията за всеки един от съставните продукти за наторяване по отношение на неговата функция. Ето защо следва да съществува възможност за специална продуктова функционална категория, която да обхваща такива комбинации.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)
(6б)  Производител, който използва един или повече продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, за които вече е била извършена оценка на съответствието от въпросния производител или от друг производител, може да пожелае да използва тази оценка на съответствието. С цел свеждане до минимум на административната тежест полученият продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, следва също така да се разглежда като комбинация от два или повече съставни продукта за наторяване, а допълнителните изисквания за съответствие за комбинацията следва да се ограничат до аспектите, наложени от смесването.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Замърсителите в продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, напр. кадмий, могат да излагат на риск здравето на човека и животните, а също и околната среда, тъй като те се натрупват в околната среда и навлизат в хранителната верига. Във връзка с това съдържанието им в такива продукти трябва да се ограничава. Освен това, наличието на онечиствания в получените от биоотпадъци продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, по-специално наличието на полимери, а също метал и стъкло, трябва да бъде предотвратено или ограничено до технически възможната степен чрез откриване на подобни онечиствания в разделно събираните биоотпадъци преди обработката им.
(8)  Замърсителите в продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, ако тези продукти не се използват правилно, напр. кадмий, могат да излагат на риск здравето на човека и животните, а също и околната среда, тъй като те се натрупват в околната среда и навлизат в хранителната верига. Във връзка с това съдържанието им в такива продукти трябва да се ограничава. Освен това, наличието на онечиствания в получените от биоотпадъци продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, по-специално наличието на полимери, а също метал и стъкло, трябва да бъде предотвратено или ограничено до технически възможната степен чрез откриване на подобни онечиствания в разделно събираните биоотпадъци преди обработката им.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 8 а (ново)
(8a)  Държавите членки, в които вече са въведени по-строги национални пределно допустими стойности за съдържанието на кадмий в торовете, следва да имат право да запазят тези пределно допустими стойности, докато в целия Съюз не се постигне същото равнище на амбиция.
Изменение 395
Предложение за регламент
Съображение 8 в (ново)
(8в)  Считано от…[дата на прилагане на настоящия регламент], Комисията следва да създаде механизъм, който допълнително улеснява достъпа до финансиране за научни изследвания и иновации в сферата на технологиите за отстраняване на кадмий и тяхното прилагане в процеса на производство в Съюза за всички фосфатни торове, както и в сферата на възможните решения за отстраняване на кадмий, които са икономически жизнеспособни в промишлен мащаб и дават възможност за третиране на генерираните отпадъци.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 8 б (ново)
(8б)   За да се улесни съответствието на фосфатните продукти за наторяване с изискванията на настоящия регламент и за да се насърчават иновациите, е необходимо да се предоставят достатъчни стимули за развитието на съответните технологии, и по-специално за премахване на кадмия, и за управлението на богатите на кадмий опасни отпадъци посредством финансовите средства, налични по линия на програмите „Хоризонт 2020“ и LIFE, платформата за подкрепа на кръговата икономика, чрез Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и по други финансови инструменти, когато е уместно. Комисията следва ежегодно да докладва на Европейския парламент и Съвета относно стимулите и финансирането от Съюза, предвидено за премахване на кадмия.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Продуктите, които отговарят на всички изисквания на настоящия регламент, трябва да могат да се движат свободно в рамките на вътрешния пазар. Когато един или повече от съставните материали в продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, попада в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета18, но в определена точка от производствената верига достига до състояние, когато вече не представлява значителен риск за общественото здраве или здравето на животните („крайна точка в производствената верига“), би било ненужна административна тежест към продукта да продължават да се прилагат разпоредбите на посочения регламент. Поради това тези продукти следва да бъдат изключени от изискванията на посочения регламент. Поради това Регламент (ЕО) № 1069/2009 следва да бъде съответно изменен.
(9)  Маркираните с маркировката „СЕ“ продукти, които отговарят на всички изисквания на настоящия регламент, следва да могат да се движат свободно в рамките на вътрешния пазар. Когато един или повече от съставните материали е производен продукт, попадащ в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета18, но в определена точка от производствената верига е достигнал до състояние, когато вече не представлява риск за общественото здраве или здравето на животните („крайна точка в производствената верига“), би било ненужна административна тежест към продукта да продължават да се прилагат разпоредбите на посочения регламент. Поради това тези продукти следва да бъдат изключени от изискванията на посочения регламент. Поради това Регламент (ЕО) № 1069/2009 следва да бъде съответно изменен.
_________________
_________________
18 Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).
18 Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Крайната точка в производствената верига трябва да се определи за всеки относим съставен материал, който съдържа странични животински продукти, в съответствие с процедурите, посочени в Регламент (ЕО) № 1069/2009. Когато даден производствен процес, попадащ в обхвата на настоящия регламент, започва преди достигането на посочената крайна точка, изискванията към процеса съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 и настоящия регламент се прилагат кумулативно по отношение на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, което означава, че в случай на прилагане на двата регламента към един и същ параметър се прилага по-строгото изискване.
(10)  За всяка категория съставни материали, която включва производни продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009, крайната точка в производствената верига следва да се определи за всеки относим съставен материал, който съдържа странични животински продукти, в съответствие с процедурите, посочени в настоящия регламент. С цел извличане на полза от техническия напредък, създаване на повече възможности за производителите и предприятията и отключване на потенциала за по-голямо използване на хранителните елементи от животински странични продукти като оборски тор, определянето на методи на обработка и правила за възстановяване за животински странични продукти, за които е определена крайна точка в производствената верига, следва да започне веднага след влизането в сила на настоящия регламент. Когато става въпрос за продуктите за наторяване, които съдържат или се състоят от преработени животински тор, следва да бъдат определени критерии за крайна точка за оборския тор. С цел да се разширяват категориите съставни материали, така че да се включват повече животински странични продукти, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Когато подобна крайна точка е достигната, преди маркираният с маркировката „ЕС“ продукт за наторяване да е пуснат на пазара, но след започването на производствен процес, попадащ в обхвата на настоящия регламент, изискванията към процеса съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 и настоящия регламент следва да се прилагат кумулативно по отношение на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, което означава, че в случай на прилагане на двата регламента към един и същ параметър се прилага по-строгото изискване.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 10 а (ново)
(10a)   За странични животински продукти, които вече са широко използвани в държавите членки за производството на торове, крайната точка следва да бъде определена без неоправдано забавяне, най-късно една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Когато един или повече от съставните материали на продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, попада в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1069/2009 и не е достигнал до крайната точка в производствената верига, би било подвеждащо на продукта да се предостави маркировката „СЕ“ съгласно настоящия регламент, тъй като предоставянето на пазара на такъв продукт се извършва съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009. Поради това тези продукти следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент.
(12)  Предоставянето на пазара на страничен животински продукт или производен продукт, за който не е определена крайна точка в производствената верига или за който определената крайна точка не е достигната към момента на предоставянето на пазара, се извършва съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009. Ето защо би било подвеждащо на продукта да се предостави маркировката „СЕ“ съгласно настоящия регламент. Всеки продукт, който съдържа или се състои от такъв страничен животински продукт или такива производни продукти, поради това следва да бъде изключен от обхвата на настоящия регламент.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  За някои оползотворени отпадъци по смисъла на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета20 беше регистрирано пазарно търсене за употребата им като продукти за наторяване. Освен това, необходими са определени изисквания по отношение на отпадъците, използвани като суровина в дейността по оползотворяване, а също по отношение на процесите и техниките на обработка, както и такива за продуктите за наторяване, получени в резултат на оползотворяването, за да се гарантира, че употребата на посочените продукти не води до общо неблагоприятно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. За маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване посочените изисквания трябва да се установят в настоящия регламент. Поради това от момента, в който посочените продукти отговарят на всички изисквания на настоящия регламент, те трябва да престанат да се смятат за отпадъци по смисъла на Директива 2008/98/ЕО.
(13)  За някои оползотворени отпадъци, например струвит, биовъглища и продукти на основата на пепел, по смисъла на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета20 беше регистрирано пазарно търсене за употребата им като продукти за наторяване. Освен това, необходими са определени изисквания по отношение на отпадъците, използвани като суровина в дейността по оползотворяване, а също по отношение на процесите и техниките на обработка, както и такива за продуктите за наторяване, получени в резултат на оползотворяването, за да се гарантира, че употребата на посочените продукти не води до общо неблагоприятно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. За маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване посочените изисквания трябва да се установят в настоящия регламент. Поради това от момента, в който посочените продукти отговарят на всички изисквания на настоящия регламент, те трябва да престанат да се смятат за отпадъци по смисъла на Директива 2008/98/ЕО и съответно следва да бъде възможно продуктите, които съдържат или се състоят от такива извлечени отпадъчни материали, да имат достъп до вътрешния пазар. За да се гарантира правна яснота, да се извлича полза от техническия напредък и допълнително да се насърчават стимулите сред производителите да използват в по-голяма степен ценните потоци от отпадъци, научните анализи и определянето на равнището на Съюза на изисквания за извличане на такива продукти следва да започнат веднага след влизането в сила на настоящия регламент. Съответно на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актовете в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на определянето без неоправдано забавяне на по-широки или допълнителни категории съставни материали, допустими за употреба при производството на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване.
_________________
_________________
20 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
20Директива 2008/98/EО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (OВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 13 а (ново)
(13a)  В момента някои странични промишлени продукти, съпътстващи продукти или рециклирани продукти от конкретни промишлени процеси се използват от производителите като съставка на даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“. По отношение на съставките на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване в настоящия регламент следва да бъдат посочени изисквания, свързани с категориите съставни материали. Ако е приложимо, от момента, в който посочените продукти отговарят на всички изисквания на настоящия регламент, те трябва да престанат да се смятат за отпадъци по смисъла на Директива 2008/98/ЕО.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Някои вещества и смеси, които обикновено се наричат „агрономични добавки“, подобряват схемата на освобождаване на хранителните елементи от торовете. Веществата и смесите, които се предлагат на пазара с предназначение да се добавят към маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване с тази цел, трябва да отговарят на определени критерии за ефикасност, за което носят отговорност производителите на посочените вещества или смеси, и поради това тези вещества или смеси по смисъла на настоящия регламент трябва да се разглеждат като продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“. Освен това, продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които съдържат такива вещества или смеси, трябва да са обект на определени критерии за ефикасност и безопасност. Такива вещества и смеси трябва следователно да се регулират също и като съставни материали за торове, маркирани с маркировката „СЕ“.
(14)  Някои вещества и смеси, които се наричат „агрономични добавки“, подобряват схемата на освобождаване на хранителните елементи от торовете. Веществата и смесите, които се предлагат на пазара с предназначение да се добавят към маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване с тази цел, трябва да отговарят на определени критерии за ефикасност, безопасност и екологичност, за което носят отговорност производителите на посочените вещества или смеси, и поради това тези вещества или смеси по смисъла на настоящия регламент трябва да се разглеждат като продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“. Освен това, продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които съдържат такива вещества или смеси, трябва да са обект на определени критерии за ефикасност, безопасност и екологичност. Такива вещества и смеси трябва следователно да се регулират също и като съставни материали за торове, маркирани с маркировката „СЕ“.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)
(14a)   Тъй като продукти, направени от вещества и смеси в допълнение към наторяващите елементи, са предназначени да се добавят към почвата и да се освобождават в околната среда, критериите за съответствие следва да се прилагат към всички материали в продукта, особено когато те са малки или се раздробяват на малки парчета, които могат да се разпръскват из цялата почва и във водните системи и да се пренасят към околната среда като цяло. Следователно критериите за биоразградимост и изпитването за съответствие също следва да се осъществяват при реалистични in-vivo условия, при които се отчитат различните темпове на разлагане при анаеробни условия, във водни местообитания или под вода, при условия на заблатеност или в замръзнала почва.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Определени вещества, смеси и микроорганизми, обикновено наричани ,,биостимулатори за растения“, не са такива хранителни елементи, но независимо от това стимулират процесите на хранене на растенията. Когато с такива продукти се цели само подобряване на ефикасността на използването на хранителните елементи от страна на растенията, на поносимостта спрямо абиотичен стрес или на качествените характеристики на културата, те са по естеството си по-сходни с продуктите за наторяване, отколкото с повечето категории продукти за растителна защита. Поради това трябва да е допустимо такива продукти да се маркират с маркировката „СЕ“ по силата на настоящия регламент и същите да се изключат от обхвата на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета21. Поради това Регламент (ЕО) № 1107/2009 следва да бъде съответно изменен.
(15)  Определени вещества, смеси и микроорганизми, наричани ,,биостимулатори за растения“, не добавят сами по себе си такива хранителни елементи, но независимо от това стимулират естествените процеси на хранене на растенията. Когато с такива продукти се цели само подобряване на ефикасността на използването на хранителните елементи от страна на растенията, на поносимостта спрямо абиотичен стрес, на качествените характеристики на културата, на разграждането на органичните съединения в почвата или на увеличаването на наличността на хранителни елементи в ризосферата, те са по естеството си по-сходни с продуктите за наторяване, отколкото с повечето категории продукти за растителна защита. Следователно те действат в допълнение към торовете с цел да се оптимизира тяхната ефективност и да се намали делът на прилагане на хранителни елементи. Поради това трябва да е допустимо такива продукти да се маркират с маркировката „СЕ“ по силата на настоящия регламент и същите да се изключат от обхвата на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета21. Поради това Регламент (ЕО) № 1107/2009 следва да бъде съответно изменен.
_________________
_________________
21 Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).
21 Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)
(15a)  По отношение на микроорганизмите следва да бъдат разширени категориите съставни материали или да бъдат добавени нови такива категории с цел гарантиране и разширяване на новаторския потенциал по отношение на разработването и откриването на нови продукти – микробни растителни биостимулатори. С цел насърчаване на иновациите и създаване на правна сигурност за производителите по отношение на изискванията, които трябва да бъдат изпълнени за използването на микроорганизми като съставки в маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, е необходимо ясно да бъдат определени хармонизирани методи за оценка на безопасността на микроорганизми. Подготвителната работа за определяне на тези методи за оценка на безопасността следва да започне веднага след влизането в сила на настоящия регламент. На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове съгласно член 290 от Договора, за да определя без ненужно забавяне изискванията, които трябва да спазват производителите при доказване на безопасността на микроорганизми с цел използването им в маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Продуктите с една или повече функции, една от които попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 1107/2009, трябва да продължат да се контролират по разработения за такива продукти начин, предвиден в посочения регламент. Когато такива продукти имат и функция на продукт за наторяване, би било подвеждащо на продукта да се предостави маркировката „СЕ“ съгласно настоящия регламент, тъй като предоставянето на пазара на продукти за растителна защита зависи от разрешение, издадено от съответната държава членка. Поради това тези продукти следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент.
(16)  Продуктите с една или повече функции, една от които попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 1107/2009, представляват продукти за растителна защита, които попадат в обхвата на посочения регламент. Тези продукти трябва да продължат да се контролират по разработения за такива продукти начин, предвиден в посочения регламент. Когато такива продукти имат и функция или действие на продукт за наторяване, би било подвеждащо на продукта да се предостави маркировката „СЕ“ съгласно настоящия регламент, тъй като предоставянето на пазара на продукти за растителна защита зависи от разрешение, издадено от съответната държава членка. Поради това тези продукти следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Настоящият регламент не възпрепятства прилагането на съществуващото законодателство на Съюза, регулиращо аспектите на защитата на здравето, безопасността и околната среда, които не са обхванати от настоящия регламент. Настоящият регламент следователно трябва да се прилага, без да се засягат Директива 86/278/ЕИО на Съвета22, Директива 89/391/ЕИО на Съвета23, Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета24, Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета25, Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията26, Директива 2000/29/ЕО на Съвета27, Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета28 и Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета29.
(17)  Независимо от вида на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за хранене на растения, настоящият регламент не следва да възпрепятства прилагането на съществуващото законодателство на Съюза, регулиращо аспектите на защитата на здравето, безопасността и околната среда, които не са обхванати от настоящия регламент. Настоящият регламент следователно трябва да се прилага, без да се засягат Директива 86/278/ЕИО на Съвета22, Директива 89/391/ЕИО на Съвета23, Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета24, Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета25, Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията26, Директива 2000/29/ЕО на Съвета27, Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета28 и Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета29, Директива 91/676/ЕИО на Съвета29a и Директива 2000/60/ЕО29б.
_________________
_________________
22 Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието (OВ L 181, 4.7.1986 г., стр. 6).
22 Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието (OВ L 181, 4.7.1986 г., стр. 6).
23 Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
23 Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
24 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
24 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
25 Регламент (EО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).
25 Регламент (EО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).
26 Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).
26 Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).
27 Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1).
27 Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1).
28 Регламент (EС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества (ОВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 1).
28 Регламент (EС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества (ОВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 1).
29 Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (OB L 317, 4.11.2014 г., стр. 35).
29 Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (OB L 317, 4.11.2014 г., стр. 35).
29aДиректива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1).
29б Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 17 а (ново)
(17a)   Проследимостта на продукти, които са уязвими по отношение на органично замърсяване от определени потенциално проблематични източници (или смятани за такива), следва да се гарантира до източника на органичния материал. Това е необходимо с цел да се осигури доверието на потребителите и да се ограничат щетите, ако се стигне до замърсяване на местно равнище. В резултат на това ще могат да бъдат идентифицирани предприятията, които използват продукти за наторяване, съдържащи органичен материал от тези източници. Това следва да е задължително за продуктите, съдържащи материал от отпадъци или от странични продукти, които не са претърпели обработка, унищожаваща органичните замърсители, патогените и генетичния материал. Целта е не само да се намалят рисковете за здравето и околната среда, но и да се успокои общественото мнение и да се отговори на опасенията на земеделските стопани по отношение на патогените, органичните замърсители и генетичния материал. За да се защитят собствениците на земя срещу замърсяване, за което те самите не носят вина, държавите членки се призовават да създадат подходящи правила за отговорността.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 17 б (ново)
(17б)   Необработените странични продукти от отглеждането на животни следва да не са предмет на настоящия регламент.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)
(19а)   В съответствие с кръговата икономика определени странични или съпътстващи продукти на конкретни промишлени процеси вече се използват от производителите като съставки на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване. Изисквания, свързани с такива категории съставни материали, следва да се определят в приложение II.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Може да се очаква, че смес от различни продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, всеки от които успешно е преминал оценяване на съответствието с приложимите изисквания за посочения материал, ще бъде подходяща за употреба като продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, като трябва да отговаря само на определени допълнителни изисквания, наложени от смесването. Поради това, с цел избягване на ненужна административна тежест, такива смеси трябва да спадат към отделна категория, за която оценяването на съответствието следва да бъде ограничено до допълнителните изисквания, наложени от смесването.
(20)  Може да се очаква, че комбинация от продукти от различни продуктови функционални категории, всеки от които успешно е преминал оценяване на съответствието с приложимите изисквания за посочения материал, ще бъде подходяща за употреба като продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, като трябва да отговаря само на определени допълнителни изисквания, наложени от смесването. Поради това, с цел избягване на ненужна административна тежест, такива комбинации трябва да спадат към отделна категория, за която оценяването на съответствието следва да бъде ограничено до допълнителните изисквания, наложени от смесването.
(Настоящото изменение обхваща също така хоризонтално изменение на термина „смес“ (в единствено или множествено число) към термина „комбинация“ (в единствено или множествено число); ако е договорено от съзаконодателите, съответните промени ще се прилагат в целия текст, включително и тези части, отразени в измененията по-долу.)
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  Когато пуска на пазара продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, всеки вносител следва да посочи върху опаковката на продукта за наторяване своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него, за да се даде възможност за надзор на пазара.
(25)  Когато пуска на пазара продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, всеки вносител следва да посочи върху опаковката на продукта за наторяване своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него, както и производителя от трета държава, за да се даде възможност за надзор на пазара.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)  В случаите, когато няма приети хармонизирани стандарти, или когато те не обхващат достатъчно подробно всички елементи на изискванията за качество и безопасност, посочени в настоящия регламент, могат да бъдат необходими единни условия за изпълнение на тези изисквания. Поради това на Комисията трябва да бъдат дадени правомощия да приема актове за изпълнение, с които се установяват посочените условия в общите спецификации. От съображения за правна сигурност е необходимо да се поясни, че маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване трябва да съответстват на тези спецификации дори ако те се разглеждат като съответстващи на хармонизираните стандарти.
(31)  В случаите, когато няма приети хармонизирани стандарти, или когато те не обхващат достатъчно подробно всички елементи на изискванията за качество и безопасност, посочени в настоящия регламент, и когато е налице неоправдано забавяне на процеса на приемане или актуализиране на стандарти, отразяващи тези изисквания, могат да бъдат необходими междинни мерки за определяне на единни условия за изпълнение на тези изисквания. Поради това на Комисията трябва да бъдат дадени правомощия да приема актове за изпълнение, с които се установяват посочените условия в общите спецификации. От съображения за правна сигурност е необходимо да се поясни, че маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване трябва да съответстват на тези спецификации дори ако те се разглеждат като съответстващи на хармонизираните стандарти.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 47
(47)  Маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване трябва да се пускат на пазара само ако са достатъчно ефективни и не представляват неприемлив риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или околната среда, когато те са правилно съхранявани и се използват за предвидената им употреба и при разумно предвидими условия, т.е., когато употребата им може да е в резултат от законосъобразно и лесно предвидимо човешко поведение. Поради това трябва да се установят изисквания за безопасност и качество, както и подходящи механизми за контрол. Освен това, предвидената употреба на маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване не трябва да води до намаляване на безопасността на храните или фуражите.
(47)  Маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване трябва да се пускат на пазара само ако са достатъчно ефективни и не представляват риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или околната среда, когато те са правилно съхранявани и се използват за предвидената им употреба и при разумно предвидими условия, т.е., когато употребата им може да е в резултат от законосъобразно и лесно предвидимо човешко поведение. Поради това трябва да се установят изисквания за безопасност и качество, както и подходящи механизми за контрол. Освен това, предвидената употреба на маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване не трябва да води до намаляване на безопасността на храните или фуражите.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 49
(49)  Съществуващата система следва да бъде допълнена от процедура, при която заинтересованите страни биват информирани относно планираните мерки по отношение на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, представляващи неприемлив риск за здравето на човека, животните и растенията, за безопасността и за околната среда. Тя следва също така да позволява на органите за надзор на пазара в сътрудничество със съответните икономически оператори да предприемат действия на ранен етап по отношение на такива продукти за наторяване.
(49)  Съществуващата система следва да бъде допълнена от процедура, при която всички заинтересовани страни, включително тези в сферата на здравеопазването и правата на потребителите, биват информирани относно планираните мерки по отношение на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, представляващи риск за здравето на човека, животните и растенията, за безопасността и за околната среда. Тя следва също така да позволява на органите за надзор на пазара в сътрудничество със съответните икономически оператори да предприемат действия на ранен етап по отношение на такива продукти за наторяване.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 55
(55)  В областта на рециклирането на отпадъците беше постигнат обещаващ напредък, например рециклиране на фосфора от утайки от отпадъчни води и производство на продукти за наторяване от странични животински продукти, като напр. биовъглища. Трябва да бъде възможно продукти, които съдържат такива материали или са съставени от тях, да имат достъп до вътрешния пазар без излишно забавяне, когато производственият процес е бил обект на научен анализ и изискванията по отношение на процеса са били установени на равнището на Съюза. За целта на Комисията трябва да бъде делегирано правомощието да приема актовете в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на определяне на по-широки или допълнителни категории маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване или съставни материали, допустими за употреба при производството на такива продукти. Категориите на съставните материали трябва да бъдат разширени по отношение на страничните животински продукти или да се добавят нови категории само дотолкова, доколкото е била определена крайна точка в производствената верига в съответствие с процедурата, посочена в Регламент (ЕО) № 1069/2009, тъй като страничните животински продукти, за които не е била определена такава крайна точка, са така или иначе изключени от обхвата на настоящия регламент.
(55)  В областта на рециклирането на отпадъците беше постигнат обещаващ напредък, например рециклиране на фосфора от утайки от отпадъчни води, например струвит, производство на продукти за наторяване от странични животински продукти, като напр. биовъглища, и извличане на фосфора след изгаряне, например продукти на основата на пепел. Трябва да бъде възможно продукти, които съдържат такива материали или са съставени от тях, да имат достъп до вътрешния пазар без излишно забавяне, когато производственият процес е бил обект на научен анализ и изискванията по отношение на процеса са били установени на равнището на Съюза. За целта на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актовете в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на допустимостта на такива материали за употреба при производството. Категориите на съставните материали трябва да бъдат разширени по отношение на продуктите, получени от странични животински продукти, или да се добавят нови категории само дотолкова, доколкото е била определена крайна точка в производствената верига в съответствие с процедурата, посочена в Регламент (ЕО) № 1069/2009.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 55 a (ново)
(55a)  Продукт, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа полимери, различни от полимерите с хранителни елементи, само в случаите, когато полимерът е предназначен да контролира освобождаването на хранителни вещества или увеличава способността за задържане на вода на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“. Следва да е възможно иновативни продукти, съдържащи такива полимери, да имат достъп до вътрешния пазар. С цел свеждане до минимум на рисковете за човешкото здраве, за безопасността и за околната среда, които могат да бъдат породени от други полимери, различни от полимерите с хранителни елементи, следва да бъдат установени критериите за тяхното биоразграждане, така че те да може да претърпяват физическо и биологично разграждане. За целта на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на определянето на критериите за превръщането на полимерния въглерод във въглероден диоксид (CO2) и на съответен метод за изпитване за биоразграждане.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 56
(56)  Освен това, трябва да е възможно да се реагира незабавно спрямо нови констатации по отношение на условията, изискващи маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване да бъдат достатъчно ефективни, както и спрямо нови оценявания на риска за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или околната среда. За тази цел на Комисията трябва да се делегират правомощията да приема актове в съответствие с член 290 от Договора с цел изменение на изискванията, приложими към различните категории маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване.
(56)  Освен това, трябва да е възможно да се реагира незабавно спрямо нови констатации по отношение на условията, изискващи маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване да бъдат достатъчно ефективни, както и спрямо нови оценявания на риска за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или околната среда, като се вземат предвид оценките, изготвени от или в сътрудничество с органи в държавите членки. За тази цел на Комисията трябва да се делегират правомощията да приема актове в съответствие с член 290 от Договора с цел изменение на изискванията, приложими към различните категории маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 57
(57)  От особена важност е при упражняване на правомощията по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.
(57)  При приемането на делегираните актове, предвидени в настоящия регламент, от особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат провеждани в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, заети с подготовката на делегираните актове.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 59 a (ново)
(59a)  Поради високата степен на зависимост на Съюза от вноса на фосфорит Комисията е класифицирала този материал като суровина от изключителна важност. Поради това е необходимо да се наблюдава въздействието на настоящия регламент върху достъпа до доставки на суровини като цяло, върху наличието на фосфорит и по-специално в двата случая върху цените. След такава оценка, и в случай на отрицателно въздействие, Комисията следва да предприеме всички мерки, които счете за уместни, за да отстрани тези смущения в търговията.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2 – буква а
а)  страничните животински продукти, които попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1069/2009;
а)  страничните животински продукти или производните продукти, които се предоставят на пазара в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009,
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б a (нова)
бa)   Директива 91/676/ЕИО;
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б б (нова)
бб)  Директива 2000/60/ЕО;
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
(1)  „продукт за наторяване“ е вещество, смес, микроорганизъм или всякакъв друг материал, който се прилага или се предвижда да се прилага, самостоятелно или смесен с друг материал, върху растения или тяхната ризосфера с цел да се достави на тези растения хранителен елемент или да се подобри ефикасността на храненето им;
(1)  „продукт за хранене на растения“ е вещество, смес, микроорганизъм или всякакъв друг материал, който се прилага или се предвижда да се прилага, самостоятелно или смесен с друг материал, върху гъби или тяхната микосфера или растения на всеки етап от техния растеж, в т.ч. и семената, и/или ризосфера с цел да се предоставят на растенията или гъбите хранителни елементи или да се подобрят техните физически или биологични условия на растеж или общата им устойчивост, добивите и качеството, включително чрез повишаване на способността на растението да поема хранителни елементи (с изключение на продуктите за растителна защита, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1107/2009);
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3
(3)  „вещество“ е вещество по смисъла на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;
(3)  „вещество“ е химичен елемент и неговите съединения в естествено състояние или получени чрез всеки производствен процес, включително всяка добавка, необходима за запазване на неговата стабилност, както и всеки примес, произтичащ от използвания процес, но с изключение на всеки разтворител, който може да бъде отделен, без да се засяга стабилността на веществото или да се променя неговият състав;
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13
(13)  „техническа спецификация“ е документ, определящ техническите изисквания, които трябва да са изпълнени за определен маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване;
(13)  „техническа спецификация“ е документ, определящ техническите изисквания, които трябва да са изпълнени за определен маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване или за неговия производствен процес;
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
Държавите членки не възпрепятстват предоставянето на пазара на продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които съответстват на настоящия регламент.
Държавите членки не възпрепятстват, по отношение на аспектите и риска, попадащи в обхвата на настоящия регламент, предоставянето на пазара на продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които съответстват на настоящия регламент.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1а (нов)
Настоящият регламент не възпрепятства държавите членки да запазят или приемат разпоредби, които са в съответствие с Договорите, относно използването на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, с цел защита на здравето на човека и околната среда, при условие че в тези разпоредби не се изисква изменение на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които са в съответствие с настоящия регламент, и при условие че не се оказва влияние върху условията за предоставянето им на пазара.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)
2a.   Едновременно с публикуването на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз Комисията публикува ръководство, в което предоставя ясна информация и примери за производителите и органите за надзор на пазара за това как следва да изглежда етикетът. В това ръководство се уточнява и другата относима информация, както е посочено в част 1, точка 2, буква г) от приложение III.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3
3.  Производителите съхраняват техническата документация и декларацията за съответствие с изискванията на ЕС в продължение на 10 години след като маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, който е обхванат от посочената документация, е бил пуснат на пазара.
3.  Производителите съхраняват техническата документация и декларацията за съответствие с изискванията на ЕС в продължение на пет години след като маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, който е обхванат от посочената документация, е бил пуснат на пазара.
(Това е хоризонтално изменение относно срока за съхраняване на цялата техническа документация; Ако е договорено от съзаконодателите , съответните промени ще се прилагат в целия текст, включително и тези части, отразени в измененията по-долу.)
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1
Производителите гарантират, че са въведени процедури, чрез които маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, които са обект на серийно производство, се поддържат в съответствие с настоящия регламент. Промените на начина на производство или на характеристиките на посочените продукти за наторяване и измененията в хармонизираните стандарти, в общите спецификации, посочени в член 13, или в други технически спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, трябва да бъдат взети предвид по подходящ начин.
Производителите гарантират, че са въведени процедури, чрез които маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, които са обект на серийно производство, се поддържат в съответствие с настоящия регламент. Промените на характеристиките на посочените продукти за наторяване и измененията в хармонизираните стандарти, в общите спецификации, посочени в член 13, или в други технически спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, трябва да бъдат взети предвид по подходящ начин.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 2
Когато се смята за целесъобразно с оглед на характеристиките и рисковете, които представлява даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, производителите изследват проби от предоставения на пазара продукт за наторяване, разследват и, ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания за несъответстващите на изискванията продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, и за изземванията на такива продукти, а също и информират дистрибуторите за такова наблюдение.
Когато се смята за целесъобразно с оглед на характеристиките и рисковете, които представлява даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, производителите с цел да защитят здравето и безопасността на потребителите и околната среда, изследват проби от предоставения на пазара продукт за наторяване, разследват и поддържат регистър за оплаквания за несъответстващите на изискванията продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, и за изземванията на такива продукти, а също и информират дистрибуторите и органите за надзор на пазара за такова наблюдение.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6
6.  Производителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, върху опаковката на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, или, когато продуктът за наторяване се доставя без опаковка, в документ, който придружава продукта за наторяване. В пощенския адрес се посочва едно-единствено място, където може да бъде осъществена връзка с производителя. Данните за връзка са на език, лесно разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.
6.  Производителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, върху опаковката на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, или, когато продуктът за наторяване се доставя без опаковка, в документ, който придружава продукта за наторяване. В пощенския адрес се посочва едно-единствено място, където може да бъде осъществена връзка с производителя. Тази информация трябва да бъде на език, лесно разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара, определени от съответната държава членка, и трябва да бъде ясна, разбираема и четлива.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7
7.  Производителите гарантират, че продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, са етикетирани в съответствие с приложение III, или, ако продуктът за наторяване се доставя без опаковка, че указанията върху етикетите са предоставени в документ, който придружава продукта за наторяване и са достъпни за проверка, когато продуктът се пуска на пазара. Указанието върху етикета трябва да бъде на език, който е лесен за разбиране от крайните ползватели, определен е от съответната държава членка и трябва да бъде ясен, разбираем и четлив.
7.  Производителите гарантират, че продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, е етикетиран в съответствие с приложение III, или, когато опаковката е твърде малка, за да може етикетът да съдържа цялата информация, или когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, се доставя без опаковка – че изискваната информация се предоставя в документ, който придружава продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“. Информацията, изисквана в съответствие с приложение ІІІ, трябва да бъде на език, който е лесен за разбиране от крайните ползватели, определен е от съответната държава членка и трябва да бъде ясен, разбираем и четлив.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 10 – уводна част
10.  Производителят предоставя на компетентния орган на държавата членка на местоназначение доклад за изпитване на устойчивостта на детонация, предписан в приложение IV за следните продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“:
10.  Производителят предоставя на компетентния орган на държавата членка на местоназначение доклад за изпитване на устойчивостта на детонация, предписан в приложение IV и гарантира, че следните продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, са в състояние успешно да преминат това изпитване:
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 10 – алинея 1 – буква б
б)  смеси от продукти за наторяване, както е посочено в продуктова функционална категория 7 в приложение I, които съдържат тор, посочен в буква а).
б)  комбинации от различни продуктови функционални категории, както е посочено в продуктова функционална категория 7 в приложение I, които съдържат тор, посочен в буква а).
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 10 – алинея 2
Докладът се представя най-малко пет дни преди пускането на пазара на тези продукти.
Докладът се представя най-малко пет работни дни преди пускането на пазара на тези продукти. Списъкът на компетентните органи на държавите членки се предоставя от Комисията на нейния уебсайт.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
1.  Вносителите пускат на пазара само маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, съответстващи на изискванията.
1.  Само маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, съответстващи на изискванията, могат да се внасят в Съюза и да се пускат на пазара на Съюза.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
2.  Преди да пуснат на пазара маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, вносителите гарантират, че съответната процедура за оценяване на съответствието, посочена в член 14, е била проведена от производителя. Те гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, че маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване е придружен от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС и изискваните документи, както и че производителят е спазил изискванията, установени в член 6, параграфи 5 и 6. Когато вносител смята или има основание да смята, че даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, не съответства на приложимите изисквания за безопасност, установени в приложение I, приложение II или приложение III, той/тя не пуска продукта за наторяване на пазара, докато той не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, е източник на неприемливи рискове за здравето на човека, животните и растенията, за безопасността или за околната среда, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.
2.  Преди да пуснат на пазара маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, вносителите гарантират, че съответната процедура за оценяване на съответствието, посочена в член 14, е била проведена от производителя. Те гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, че маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване е придружен от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС и изискваните документи, както и че производителят е спазил изискванията, установени в член 6, параграфи 5 и 6. Когато вносител смята или има основание да смята, че даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, не съответства на приложимите изисквания на настоящия регламент, той/тя не пуска продукта за наторяване на пазара, докато той не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, е източник на неприемливи рискове за здравето на човека, животните и растенията, за безопасността или за околната среда, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3
3.  Производителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, върху опаковката на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, или, когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, се доставя без опаковка, в документ, който придружава продукта за наторяване. Данните за връзка са на език, лесно разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.
3.  Производителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, както и с производителите от трети държави, върху опаковката на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, или, когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, се доставя без опаковка, в документ, който придружава продукта за наторяване. Данните за връзка са на език, лесно разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4
4.  Вносителите гарантират, че продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, е етикетиран в съответствие с приложение III на език, лесноразбираем за крайните ползватели, определен от съответната държава членка.
4.  Вносителите гарантират, че продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, е етикетиран в съответствие с приложение III, или, когато опаковката е твърде малка, за да може етикетът да съдържа цялата информация, или когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, се доставя без опаковка – че изискваната информация се предоставя в документ, който придружава продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“. Информацията, която се изисква съгласно приложение III, е на език, лесноразбираем за крайните ползватели, определен от съответната държава членка.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6
6.  Когато се смята за целесъобразно с оглед на характеристиките или рисковете, които представлява даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, вносителите изследват проби от предоставения на пазара продукт за наторяване, разследват и, ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания за несъответстващите на изискванията продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, и за изземванията на такива продукти, а също и информират дистрибуторите за такова наблюдение.
6.  Когато се смята за целесъобразно с оглед на характеристиките или рисковете, които представлява даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, вносителите с цел да защитят здравето и безопасността на потребителите и околната среда изследват проби от предоставения на пазара продукт за наторяване, разследват и поддържат регистър за оплаквания за несъответстващите на изискванията продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, и за изземванията на такива продукти, а също и информират дистрибуторите за такова наблюдение.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 8
8.  В продължение на 10 години след пускането на пазара на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване вносителите съхраняват копие от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС на разположение на органите за надзор на пазара и гарантират, че при поискване техническата документация може да бъде предоставена на тези органи.
8.  В продължение на пет години след пускането на пазара на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване вносителите съхраняват копие от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС на разположение на органите за надзор на пазара и гарантират, че при поискване техническата документация може да бъде предоставена на тези органи. Вносителите, при поискване, предоставят копие от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС на разположение на другите заинтересовани икономически оператори.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – алинея 1
Преди да предоставят на пазара маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, дистрибуторите се уверяват, че той е придружен от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС и от необходимите документи, че е етикетиран в съответствие с приложение III на език, който е лесноразбираем за крайните ползватели в държавата членка, в която продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, ще бъде предоставен на пазара, както и че производителят и вносителят са спазили изискванията, установени съответно в член 6, параграфи 5 и 6, и член 8, параграф 3.
Преди да предоставят на пазара маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, дистрибуторите се уверяват, че той е придружен от необходимите документи, че е етикетиран в съответствие с приложение III на език, който е лесноразбираем за крайните ползватели в държавата членка, в която продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, ще бъде предоставен на пазара, както и че производителят и вносителят са спазили изискванията, установени съответно в член 6, параграфи 5 и 6, и член 8, параграф 3. Когато опаковката е твърде малка, за да може етикетът да съдържа цялата информация, или когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, се доставя без опаковка дистрибуторите се уверяват, че изискваната информация е предоставена в документ, който придружава продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – алинея 2
Когато дистрибутор смята или има основание да смята, че даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, не съответства на приложимите изисквания за безопасност, установени в приложение I, приложение II или приложение III, той/тя не предоставя продукта за наторяване на пазара, докато той не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, е източник на неприемливи рискове за здравето на човека, животните и растенията, за безопасността или за околната среда, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, а също и органите за надзор на пазара.
Когато дистрибутор смята или има основание да смята, че даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, не съответства на приложимите изисквания на настоящия регламент, той/тя не предоставя продукта за наторяване на пазара, докато той не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, е източник на неприемливи рискове за здравето на човека, животните и растенията, за безопасността или за околната среда, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, а също и органите за надзор на пазара.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Без да се засягат общите спецификации, посочени в член 13, маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, които съответстват на хармонизираните стандарти или на части от тях, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се смятат за съответстващи на изискванията, установени в приложения I, II и III, обхванати от посочените стандарти или части от тях.
маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, които са в съответствие или са изпитани в съответствие с хармонизираните стандарти или части от тях, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се смятат за съответстващи на съответните изисквания, установени в приложения I, II и III, обхванати от посочените стандарти или части от тях.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се установяват общи спецификации, съответствието с които гарантира съответствието с изискванията, посочени в приложения I, II и III, обхванати от тези спецификации или части от тях. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 41, параграф 3.
Когато изискване, посочено в приложения I, II или III, не е обхванато от хармонизирани стандарти или части от тях, позоваванията на които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, и когато след отправено искане към една или няколко европейски организации по стандартизация за изготвяне на хармонизирани стандарти за това изискване, Комисията констатира необосновани забавяния при приемането на съответния стандарт, тя може да приема актове за изпълнение, с които се установяват общи спецификации за това изискване. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 41, параграф 3.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1
1.  Маркировката „СЕ“ трябва да е нанесена ясно, четливо и незаличимо на придружаващите документи, а когато маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване се доставя пакетиран — на опаковката.
1.  Маркировката „СЕ“ се нанася ясно, четливо и незаличимо върху опаковката на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт или, когато маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване се доставя без опаковка – върху документите, които придружават маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1
Маркировката „CE“ е следвана от идентификационния номер на нотифицирания орган, който участва в оценяването на съответствието, посочено в приложение IV, Модул Г1.
Маркировката „CE“ е следвана от идентификационния номер на нотифицирания орган, когато това се изисква от приложение IV.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1
Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, който е претърпял дейност по оползотворяване и съответства на изискванията, установени в настоящия регламент, се приема за отговарящ на условията, установени в член 6, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО, и поради това трябва да се смята, че е престанал да бъде отпадък.
Когато даден материал, който е бил отпадък, е претърпял дейност по оползотворяване в съответствие с настоящия регламент, а даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „CE“ и съответстващ на настоящия регламент, съдържа или се състои от този материал, за материала се счита, че отговаря на условията, определени в член 6, параграф 1 от Директива 2008/98/, и поради това се счита, че е престанал да бъде отпадък от момента на изготвянето на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2
2.  Нотифициращата държава членка предоставя на Комисията, при поискване, цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или за поддържане компетентността на съответния нотифициран орган.
2.  Нотифициращите органи предоставят на Комисията, при поискване, цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или за поддържане компетентността на съответния нотифициран орган.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3
3.  Когато нотифицираният орган прецени, че определен производител не е изпълнил изискванията, установени в приложения I, II или III, или в съответстващите хармонизирани стандарти, общи спецификации, посочени в член 13, или други технически спецификации, той изисква от този производител да предприеме подходящите коригиращи мерки и не издава сертификат.
3.  Когато нотифицираният орган прецени, че определен производител не е изпълнил изискванията, установени в приложения I, II или III, или в съответстващите хармонизирани стандарти или общи спецификации, посочени в член 13, той изисква от този производител да предприеме подходящите коригиращи мерки и не издава сертификат за съответствие или решение за одобрение.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4
4.  Когато в процеса на наблюдение на съответствието след издаването на сертификата нотифицираният орган установи, че даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, вече не отговаря на изискванията, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи мерки и спира временно действието или отнема сертификата, ако това се налага.
4.  Когато в процеса на наблюдение на съответствието след издаването на сертификата или решението за одобрение нотифицираният орган установи, че даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, вече не отговаря на изискванията, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи мерки и спира временно действието или отнема сертификата или решението за одобрение, ако това се налага.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 5
5.  Ако не са предприети коригиращи мерки или те не дадат необходимия резултат, нотифицираният орган ограничава, спира временно действието или отнема всякакви сертификати, в зависимост от случая.
5.  Ако не са предприети коригиращи мерки или те не дадат необходимия резултат и маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване продължава да не отговаря на изискванията на настоящия регламент, нотифицираният орган ограничава, спира временно действието или отнема всякакви сертификати или решения за одобрение, в зависимост от случая.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква а
а)  всеки отказ, ограничаване, временно спиране на действието или отнемане на сертификат;
а)  всеки отказ, ограничаване, временно спиране на действието или отнемане на сертификат или на решение за одобрение;
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 37 – заглавие
Процедура при продукти, маркирани с маркировката „СЕ“, представляващи риск на национално равнище
Процедура на национално равнище при продукти, маркирани с маркировката „СЕ“, представляващи риск
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 1
Когато органите за надзор на пазара на дадена държава членка имат достатъчно основание да смятат, че даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, представлява неприемлив риск за здравето на човека, животните и растенията, за безопасността или за околната среда, те извършат оценяване по отношение на въпросния продукт за наторяване, което обхваща изискванията, установени в настоящия регламент. За тази цел съответните икономически оператори сътрудничат на органите за надзор на пазара с всякакви необходими средства.
Когато органите за надзор на пазара на дадена държава членка имат достатъчно основание да смятат, че даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, представлява риск за здравето на човека, животните и растенията, за безопасността или за околната среда, или за други аспекти на защита на обществения интерес, обхванати от настоящия регламент, те извършат оценяване по отношение на въпросния продукт за наторяване, което обхваща всички изисквания, установени в настоящия регламент. За тази цел съответните икономически оператори сътрудничат на органите за надзор на пазара с всякакви необходими средства.
(Настоящото изменение обхваща също така хоризонтално изменение на термина „неприемлив риск“ (в единствено или множествено число) към термина „риск“ (в единствено число); ако е договорено от съзаконодателите, съответните промени ще се прилагат в целия текст, включително и тези части, отразени в измененията по-долу.)
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 2
Когато в процеса на това оценяване органите за надзор на пазара открият, че за продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, не са спазени изискванията, определени в настоящия регламент, те без забавяне изискват от икономическия оператор да предприеме в разумен срок необходимите коригиращи действия, за да приведе продукта за наторяване в съответствие с тези изисквания или да изтегли продукта за наторяване от пазара, да го изземе, или да отстрани маркировката „СЕ“.
Когато в процеса на това оценяване органите за надзор на пазара открият, че за продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, не са спазени изискванията, определени в настоящия регламент, те без забавяне изискват от икономическия оператор да предприеме всички необходими коригиращи действия, за да приведе продукта за наторяване в съответствие с тези изисквания или да изтегли продукта за наторяване от пазара, или да го изземе в разумен срок, съразмерен с естеството на риска и евентуално определен от тях, и да отстрани маркировката „СЕ“.
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 4 – алинея 1
Когато съответният икономически оператор не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в параграф 1, втора алинея срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки за забрана или ограничаване на предоставянето на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване на националния им пазар, за изтегляне на продукта от този пазар или за неговото изземване.
Когато съответният икономически оператор не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в параграф 1, втора алинея срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки за забрана или ограничаване на предоставянето на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване на националния им пазар, за изтегляне на продукта от този пазар или за неговото изземване. Задълженията на органите по надзор на пазара в тази връзка не засягат възможността на държавите членки да регулират продуктите за наторяване, които не са маркирани с маркировката CE, когато последните се предлагат на пазара.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 5 – буква б
б)  недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 12, на които се основава презумпцията за съответствие.
б)  недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 12;
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 5 – буква б a (нова)
бa)   недостатъци в общите спецификации, посочени в член 13.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 а (нов)
2a.  Когато се прецени, че националната мярка е оправдана и несъответствието на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване се отдава на недостатъци в общите спецификации, посочени в член 37, параграф 5, буква ба), Комисията незабавно приема актове за изпълнение, с които се изменя или отменя съответната обща спецификация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 41, параграф 3.
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1
1.  Когато държава членка, след като извърши оценката съгласно член 37, параграф 1, установи, че въпреки че маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване е в съответствие с настоящия регламент, той представлява риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда, тя изисква от съответния икономически оператор да предприеме в рамките на разумен срок всички подходящи мерки, за да гарантира, че когато засегнатият продукт за наторяване бъде пуснат на пазара, той повече няма представлява този риск, да изтегли продукта за наторяване от пазара или да го изземе.
1.  Когато държава членка, след като извърши оценката съгласно член 37, параграф 1, установи, че въпреки че маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване е в съответствие с настоящия регламент, той представлява риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда, или за други аспекти на защита на обществения интерес, обхванати от настоящия регламент, тя изисква незабавно от съответния икономически оператор да предприеме в рамките на разумен срок, определен от органа за надзор на пазара и съразмерен с естеството на риска, всички подходящи мерки, за да гарантира, че когато засегнатият продукт за наторяване бъде предоставен на пазара, той повече няма представлява този риск, да изтегли продукта за наторяване от пазара или да го изземе.
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1 – буква в
в)  декларацията за съответствие с изискванията на ЕС не придружава продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“;
в)  декларацията за съответствие с изискванията на ЕС не е изготвена;
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 с цел изменение на приложения I – IV за целите на адаптирането им към техническия прогрес и улесняването на достъпа до вътрешния пазар и свободното движение на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“,
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 с цел изменение на приложения I – IV за целите на адаптирането им към техническия прогрес, като взема предвид продуктите и материалите, вече получили разрешение в държавите членки, и по-специално по отношение на производството на продукти за наторяване от животински странични продукти и от възстановяване на отпадъци, и с цел улесняването на достъпа до вътрешния пазар и свободното движение на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“:
а)  които е вероятно да бъдат обект на значителна по обем търговия на вътрешния пазар, и
а)  които имат потенциала да бъдат обект на значителна по обем търговия на вътрешния пазар, и
б)  за които има научни доказателства, че не представляват неприемлив риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или околната среда, както и че са достатъчно ефективни.
б)  за които има научни доказателства, че не представляват риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или околната среда, както и че са достатъчно ефективни.
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1а (нов)
1a.  Без излишно забавяне след … [дата на влизането в сила на настоящия регламент] Комисията приема делегирани активе в съответствие с параграф 1, с цел да бъдат изменени категориите съставни материали, установени в приложение II, по-специално за да се добавят към тези категории странични животински продукти, за които е определена крайна точка, струвит, биовъглища и продукти на основата на пепел, както и да се установят изискванията за добавянето на тези продукти в тези категории. При приемането на тези делегирани актове Комисията взема по-специално под внимание технологичния напредък във възстановяването на хранителни елементи.
Изменение 345
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 б (нов)
1б.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 43 за удължаване на срока на влизане в сила на ограничението от 20mg/kg, посочено в приложение І – част ІІ – ПФК1(Б) – точка 3 – буква а) – точка 2 и приложение І – част ІІ – ПФК1(В)І – точка 2 – буква а) – точка 2, ако, въз основа на изчерпателен анализ на въздействието, тя има доказателства да счита, че въвеждането на по-строго ограничение би изложило на сериозен риск доставките на продукти за наторяване в Съюза.
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – уводна част
2.  Когато Комисията изменя приложение II с цел да добави нови микроорганизми към категорията съставни материали за съответните микроорганизми в съответствие с параграф 1, тя трябва да действа на основание на следните данни:
2.  Когато Комисията изменя приложение II с цел да добави нови щамове микроорганизми към категорията съставни материали за съответните организми, тя действа, след като се увери, че всички засегнати щамове на допълнителния микроорганизъм отговарят на изискванията на параграф 1, буква б) от настоящия член, на основание на следните данни:
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква а
а)  наименование на микроорганизма;
а)  наименование на микроорганизма на ниво щам;
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква в
в)  данни от минали периоди за безопасно производство и използване на микроорганизма;
в)  научна литература, в която се съобщава за безопасно производство и използване на микроорганизма;
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква г
г)  таксономична връзка с видове микроорганизми, които отговарят на изискванията за квалифицирана презумпция за безопасност, съгласно определението на Европейския орган за безопасност на храните;
г)  таксономична връзка с видове микроорганизми, които отговарят на изискванията за квалифицирана презумпция за безопасност, съгласно определението на Европейския орган за безопасност на храните, или позоваване на декларираното съответствие със съответните хармонизирани стандарти за безопасност на използваните микроорганизми, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, или съответствието с изискванията за оценка на безопасността на микроорганизми, приети от Европейската комисия, ако не съществуват такива хармонизирани стандарти;
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
За отразяване на бързия технологичен напредък в тази област Комисията до ... [една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент], приема делегирани актове в съответствие с член 43, за да определи критерии за оценка на микроорганизмите, които могат да бъдат използвани в продукти за хранене на растения, без да са формално записани в позитивен списък.
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)
До … [шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 43, за да измени приложение II с цел въвеждане на крайните етапи в производствената верига, които са били определени в съответствие с член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009 по отношение на страничните животински продукти съгласно КCM 11, приложение ІІ.
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3 а (нов)
3a.   При приемането на делегираните актове, посочени в параграф 1, Комисията изменя категорията съставни материали, определяща изискването за полимери, различни от полимерите с хранителни елементи, съгласно приложение II, с цел да отрази най-новите научни данни и технологичното развитие, и в срок до ... [три години след датата на прилагане на настоящия регламент] определя критериите за преобразуването на полимерен въглерод във въглероден двуокис (CO2) и съответен метод за изпитване за биоразграждане.
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3 б (нов)
3б.  При приемането на делегираните актове, посочени в параграф 1, Комисията изменя категорията съставни материали, определяща критериите за други странични промишлени продукти съгласно приложение II, с цел да отрази съвременните производствени практики, технологичното развитие и най-новите научни данни и в срок до ... [една години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] определя критериите, съгласно които странични промишлени продукти се включват в категорията съставни материали.
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 3 а (нов)
3a.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1
Държавите членки определят правилата относно санкциите, които се налагат за нарушения на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки незабавно съобщават на Комисията тези правила и мерки и незабавно я уведомяват за всяко последващо изменение, което ги засяга.
Държавите членки определят правилата относно санкциите, които се налагат за нарушения на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки незабавно съобщават на Комисията тези правила и мерки и незабавно я уведомяват за всяко последващо изменение, което ги засяга. Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането на правилата за санкциите.
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1069/2009
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
(1a)  В параграф 2 след първа алинея се въвежда следната алинея:
„За производните продукти, попадащи в обхвата на член 32, които вече са широко използвани в държавите членки за производството на торове, Комисията определя такава крайна точка до ... [шест месеца след датата на влизане в сила на регламента за торовете]“.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1107/2009
Член 3 – параграф 34 – уводна част
(3)   „34. „растителен биостимулатор“ е продукт, който стимулира процесите на хранене на растенията независимо от съдържанието на хранителни елементи в продукта с единствена цел да подобри една или повече от следните характеристики на растението:
“34. „растителен биостимулатор“ е продукт, съдържащ вещество или микроорганизъм, който стимулира процесите на хранене на растенията независимо от своето съдържание на хранителни елементи, или всяка комбинация от такива вещества и/или микроорганизми, с единствена цел да подобри една или повече от следните характеристики на растението или на ризосферата на растението:
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1107/2009
Член 3 – точка 34 – буква в
в)  качествените характеристики на културата.
в)  качеството на културата.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1107/2009
Член 3 – точка 34 – буква в а (нова)
вa)   наличност на ограничени хранителни елементи в почвата или ризосферата;
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1107/2009
Член 3 – точка 34 – буква в б (нова)
вб)   разграждане на органични съединения в почвата;
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1107/2009
Член 3 – точка 34 – буква в в (нова)
б)  хумификация;
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 48 – заглавие
Преходни разпоредби
Преходни разпоредби, докладване и преглед
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1
Държавите членки не трябва да възпрепятстват предоставянето на пазара на продуктите, пуснати на пазара като торове с обозначение „ЕО тор“, в съответствие с Регламент (ЕО) № 2003/2003 преди [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]. Към тези продукти обаче се прилага mutatis mutandis глава 5.
Държавите членки не трябва да възпрепятстват предоставянето на пазара на продуктите, пуснати на пазара като торове с обозначение „ЕО тор“, в съответствие с Регламент (ЕО) № 2003/2003 преди ...[дванадесет месеца след датата на прилагане на настоящия регламент]. Към тези продукти обаче се прилага mutatis mutandis глава 5.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 а (нов)
1a.  Държавите членки, които вече са въвели по-ниски пределно допустими стойности за съдържание на кадмий (Cd) по отношение на органично-минералните и неорганичните торове, указани в ПФК 1(Б), параграф 3, буква а) и ПФК 1(В), раздел І, параграф 2, буква а) от приложение І, част II, може да запазят своите по-строги пределно допустими стойности до момента, в който пределно допустимата стойност в настоящия регламент стане равна на тях или по-ниска. Държавите членки уведомяват Комисията за такива съществуващи национални мерки до ... [шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент].
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 б (нов)
1б.  До ... [42 месеца след датата на прилагане на настоящия регламент] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който се оценява прилагането на настоящия регламент и общото му въздействие по отношение на постигането на неговите цели, включително въздействието върху МСП. Докладът включва по-специално:
а)  оценка на функционирането на вътрешния пазар на продуктите за наторяване, включително оценката на съответствието и ефективността на пазарния надзор, анализ на въздействието на частичното хармонизиране върху производството, моделите на употреба и търговските потоци на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, и продуктите за наторяване, пуснати на пазара съгласно националните правила;
б)  оценка на прилагане на ограниченията за нивата на замърсители съгласно приложение I от настоящия регламент, всяка нова релевантна научна информация по отношение на токсичност и канцерогенност на замърсители, ако стане налична, включително рисковете от замърсяване с уран в продуктите за наторяване;
в)  оценка на развитието на технологиите за премахване на кадмия и тяхното въздействие, мащаб и разходи по цялата верига на стойността, както и свързаното с тях управление на отпадъците на кадмий; както и
г)  оценка на въздействието върху търговията със суровини, включително наличността на фосфорит.
В доклада се вземат надлежно предвид техническият прогрес и иновациите, както и процесите на стандартизация, засягащи производството и използването на продукти за наторяване. Той се придружава, ако е необходимо, от законодателно предложение, до... [пет години след датата на прилагане на настоящия регламент].
До... [12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията представя оценка на научните данни за определяне на агрономичните и екологичните критерии, за да определи критерии за крайна точка за оборския тор, така че да се определи ефективността на продуктите, които съдържат или се състоят от преработен оборски тор.
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 в (нов)
1в.  До... [пет години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията извършва преглед на процедурата за оценка на съответствието на микроорганизми.
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2
Той се прилага от 1 януари 2018 г.
Той се прилага от ... [две години след датата на влизането в сила на настоящия регламент], с изключение на членове 19 до 35, които се прилагат от … [една година след датата на влизането в сила на настоящия регламент], и членове 13, 41, 42, 43 и 45, които се прилагат считано от…[датата на влизането в сила на настоящия регламент].
Изменение 105
Предложение за регламент
Приложение I – част I – точка 1 – буква В а (нова)
Вa. Тор с ниско съдържание на въглерод
Изменение 106
Предложение за регламент
Приложение I – част І – точка 5 – буква А – подточка І а (нова)
Ia.  Инхибитор на денитрификацията
Изменение 107
Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 4
4.  Когато маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване съдържа вещество, за което са определени максимално допустими граници на остатъчни вещества за храни и фуражи в съответствие с
заличава се
а)  Регламент (ЕИО) № 315/9332 на Съвета,
б)  Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета33;
в)  Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета34 или
г)  Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета35,
употребата на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, така, както е посочено в инструкциите за употреба не трябва да води до надвишаване на посочените граници в храните или фуражите.
__________________
32Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1).
33Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).
34Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11).
35Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. за нежелателните вещества в храните за животни (ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10).
Изменение 108
Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 4 а (нов)
4а.  Съставки, представени за одобрение или повторно одобрение съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, но които не са включени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, не се използват в продукти за наторяване, когато невключването е обосновано от член 1, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.
Изменение 109
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А) – точка 1
1.  Органичният тор съдържа
1.  Органичният тор съдържа
—  въглерод (С) и
—  органичен въглерод (Сorg) и
—  хранителни елементи
—  хранителни елементи
единствено от биологичен произход, като се изключва материал, който е претърпял фосилизация или който е част от геологични образувания.
единствено от биологичен произход като торф, в т.ч. леонардит, лигнит и вещества, получени от тях, но като се изключват други материали, които са претърпели фосилизация или които са част от геологични образувания.
Изменение 110
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А) – точка 2 – тире 1
—  Кадмий (Cd) 1,5 mg/kg сухо вещество,
—  Кадмий (Cd) 1,0 mg/kg сухо вещество,
Изменение 112
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А) – точка 2 – тире 6
—  Биурет (C2H5N3O2) 12 g/kg сухо вещество,
—  Биурет (C2H5N2O2) под границата на откриване
Изменение 113
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А) – точка 3

Текст, предложен от Комисията

3.  Salmonella spp. не трябва да е налична в проба с тегло 25 g от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.

Изменение

3.  В органичните торове не трябва да са налични патогени в концентрации, надвишаващи съответните пределни стойности, посочени в таблицата по-долу:

Микроорганизми, за които да бъде проведено изследване

Планове за вземане на проби

Ограничение

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Отсъствие в 25g или 25ml

Escherichia coli или Enterococcaceae

5

5

0

1000 в 1g или 1ml

където n = брой на пробите за изследване

c = брой на пробите, в които броят бактерии, изразен в CFU, може да бъде между m и M

m = прагова стойност за броя бактерии, изразен в CFU, който се смята за задоволителен

M = максимална стойност за броя бактерии, изразен в CFU

Паразитите Ascaris spp. и Toxocara spp. във всички етапи на своето развитие не трябва да присъстват в 100 g или 100 ml от органичните торове.

Изменение 114
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А)(I) – точка 1 а (нова)
1a.  Продуктът за наторяване, който е маркиран с маркировката „СЕ“, трябва да съдържа най-малко един от следните обявени хранителни елементи: азот (N), фосфорен пентаоксид (P2O5) или калиев оксид (K2O).
Изменение 115
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А)(I) – точка 2 а (нова)
2a.  Когато маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване съдържа повече от един хранителен елемент, продуктът трябва да съдържа обявените първични хранителни елементи в минималните посочени по-долу количества: □
2,5 % от масата общ азот (N) или 2 % от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или 2% от масата общ калиев оксид (К2O) и
6,5% от масата общи хранителни елементи.
Изменение 116
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А)(II) – точка 1 а (нова)
1a.  Продуктът за наторяване, който е маркиран с маркировката „СЕ“, трябва да съдържа най-малко един от следните обявени хранителни елементи: азот (N), фосфорен пентаоксид (P2O5) или калиев оксид (K2O).
Изменение 117
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А)(II) – точка 2 – уводна част
2.  Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа поне едно от обявените хранителни елементи в минималните обявени количества:
2.  Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа поне един от обявените първични хранителни елементи в минималните обявени количества:
Изменение 118
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А)(II) – точка 2 – тире 1
—  2% от масата общ азот (N),
—  1% от масата общ азот (N), и/или
Изменение 119
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А)(II) – точка 2 – тире 2
–  1% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или
–  2% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или
Изменение 120
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А)(II) – точка 2 – тире 3
–  2% от масата общ калиев оксид (К2O).
–  1% от масата общ калиев оксид (К2O), както и
Изменение 121
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А)(II) – точка 2 – тире 3 а (ново)
–  6,5% от масата общи хранителни елементи.
Изменение 122
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А)(II) – точка 2 а (нова)
2a.  Когато маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване съдържа повече от един хранителен елемент, продуктът трябва да съдържа обявените първични хранителни елементи в минималните посочени по-долу количества: □
2% от масата общ азот (N) или 1% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или 2% от масата общ калиев оксид (К2O) и
5% от масата общи първични хранителни елементи.
Изменение 123
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(Б) – точка 1
1.  Органо-минералният тор трябва да бъде съставна формулировка на
1.  Органо-минералният тор трябва да бъде съставна формулировка на
–  един или повече неорганични торове, както е посочено в ПФК а 1(В) по-долу, и
–  един или повече минерални торове, както е посочено в ПФК 1(В) по-долу, и
–  материал, който съдържа органичен въглерод (С) и
–  един или повече материали, които съдържат органичен въглерод (Corg) и
–  хранителни елементи единствено от биологичен произход, като се изключва материал, който е претърпял фосилизация или който е част от геологични образувания.
–  хранителни елементи единствено от биологичен произход като торф, в т.ч. леонардит, лигнит и вещества, получени от тях, но като се изключват други материали, които са претърпели фосилизация или които са част от геологични образувания.
Изменение 343
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(Б) – точка 3 – буква а – точка 2 – тирета 2 и 3
–  от [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: 40 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5), и
–  от [Publications office, please insert the date occurring six years after the date of application of this Regulation]: 40 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5), и
–  от [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: 20 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5),
–  от [Publications office, please insert the date occurring sixteen years after the date of application of this Regulation]: 20 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5),
Изменение 126
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(Б) – точка 4

Текст, предложен от Комисията

4.  Salmonella spp. не трябва да е налична в проба с тегло 25 g от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.

Изменение

4.  В органо-минералните торове не трябва да са налични патогени в концентрации, надвишаващи пределните стойности, посочени в таблицата по-долу:

Микроорганизми, за които да бъде проведено изследване

Планове за вземане на проби

Ограничение

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Отсъствие в 25g или 25ml

Escherichia coli или Enterococcaceae

5

5

0

1000 в 1g или 1ml

където n = брой на пробите за изследване

c = брой на пробите, в които броят бактерии, изразен в CFU, може да бъде между m и M

m = прагова стойност за броя бактерии, изразен в CFU, който се смята за задоволителен

M = максимална стойност за броя бактерии, изразен в CFU

Паразитите Ascaris spp. и Toxocara spp. във всички етапи на своето развитие не трябва да присъстват в 100 g или 100 ml от органо-минералните торове.

Изменение 127
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(Б) (I) – точка 2 – тире 2
—  2% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или
—  1% от масата фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в неутрален амониев цитрат и вода, или
Изменение 128
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(Б)(I) – точка 2 а (нова)
2a.  Когато маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване съдържа повече от един хранителен елемент, продуктът трябва да съдържа обявените първични хранителни елементи в минималните посочени по-долу количества:
2,5 % от масата общ азот (N), от които 1% от масата на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да бъде органичен азот (N), или 2% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или 2% от масата общ калиев оксид (K2O), и
6,5 % от масата общи първични хранителни елементи.
Изменение 129
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(Б)(I) – точка 4
4.  Съдържанието на органични вещества и хранителни елементи във всяка единица от маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да бъде равно на обявеното.
4.  Съдържанието на органичен въглерод и всички хранителни елементи във всяка единица от маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да бъде равно на обявеното. „Единица“ се отнася за всяка от съставните части на продукта, като гранули, пелети и др.
Изменение 130
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(Б)(II) – точка 2 а (нова)
2a.  Когато продуктът съдържа повече от един хранителен елемент, следва да присъстват следните минимални количества:
–  1 % от масата общ азот (N) или
–  1 % от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или
–  1 % от масата общ калиев оксид (К2O),
при което сумата от хранителните вещества е минимум 4%.
Изменение 131
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(Б)(II)– точка 3
3.  Органичният въглерод (С) трябва да е наличен в маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване в количество поне 3% от масата.
3.  Органичният въглерод (С) трябва да е наличен в маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване в количество поне 1% от масата.
Изменение 132
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В) – точка 1
1.   Неорганичният тор е тор, различен от органичния или органо-минералния тор
1.   Минералният тор е тор, съдържащ хранителни елементи, които са под формата на минерали или са били преработени във формата на минерали от животински или растителен произход. Органичният въглерод (Corg) в маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване не надвишава 1% от масата. В това число не се включва въглерод, който произхожда от покрития, отговарящи на изискванията на КСМ 9 и 10, и агрономичните добавки, отговарящи на изискванията на ПФК 5 и КСМ 8.
Изменение 133
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В) – точка 1 а (нова)
1a.  Фосфорните торове трябва да отговарят най-малко на едно от следните минимални равнища на разтворимост, за да могат да се използват от растенията, в противен случай не могат да се обявяват като фосфорни торове:
–  разтворимост във вода: най-малко 40% от общия P, или
–  разтворимост в неутрален амониев цитрат: най-малко 75% от общия P, или
–  разтворимост в мравчена киселина (само за мек фосфорит): най-малко 55% от общия P.
Изменение 134
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В) – точка 1 б (нова)
1б.  Подлежащото на обявяване общо съдържание на азот се представя като сбора от амонячния азот, нитритния азот, карбамидния азот, азота от метиленкарбамид, азота от изобутилендиуреа, азота от кротонилидендиуреа. Подлежащото на обявяване съдържание на фосфор се представя чрез фосфатната форма на фосфора. Нови форми могат да се добавят след научна проверка в съответствие с член 42, параграф 1.
Изменение 135
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I) – точка 1
1.  Неорганичният тор с макроелементи е предназначен да доставя на растенията един или повече от следните основни хранителни елементи: азот (N), фосфор (P), калий (K), магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) или натрий (Na).
1.  Минералният тор с макроелементи е предназначен да доставя на растенията един или повече от следните основни хранителни елементи:
а)  Първични: азот (N), фосфор (P) и калий (К);
б)  Вторични: магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) или натрий (Na).
Изменение 344
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)I – точка 2 – буква а – точка 2 – тирета 2 и 3
–  от [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: 40 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5), и
–  от [шест години след началната дата на прилагане на настоящия регламент]: 40 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5), и
–  от [Publications office, please insert the date occurring sixteen years after the date of application of this Regulation]: 20 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5),
–  от [шестнадесет години след началната дата на прилагане на настоящия регламент]: 20 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5),
Изменение 139
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(а)(i) – точка 1
1.  Еднокомпонентният твърд неорганичен тор с макроелементи трябва да има обявено съдържание на не повече от един хранителен елемент.
1.  Еднокомпонентният твърд минерален тор с макроелементи трябва да има обявено съдържание от:
а)   не повече от един първичен хранителен елемент (азот (N), фосфор (P) и калий (К)), или
Изменение 140
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В) (I)(а)(i) – точка 1 – буква б (нова)
б)   не повече от един вторичен хранителен елемент (магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) и натрий (Na)).
Изменение 141
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В) (I)(а)(i) – точка 1 а (нова)
1a.   Еднокомпонентен твърд минерален тор с макроелементи с обявено съдържание на не повече от едно първично хранително вещество може да съдържа едно или повече вторични хранителни вещества.
Изменение 142
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(II) – точка 2 – уводна част
2.  Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа един от обявените хранителни елементи в минималното обявено количество:
2.  Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа първични и/или вторични обявени хранителни елементи в минималното обявено количество:
Изменение 143
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(a)(i) – точка 2 – тире 2
–  - 12 % от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5),
–  12 % от масата фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в неутрален амониев цитрат и вода,
Изменение 144
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(a) (i) – точка 2 – тире 7
–  1% от масата общ натриев оксид (Na2O).
–  3% от масата общ натриев оксид (Na2O).
Изменение 145
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(а)(ii) – точка 1
1.  Сложният твърд неорганичен тор с макроелементи трябва да има обявено съдържание на повече от един хранителен елемент.
1.  Сложният твърд минерален тор с макроелементи трябва да има обявено съдържание от повече от един първичен и/или вторичен хранителен елемент.
Изменение 146
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(а)(ii) – точка 2 – уводна част
2.  Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа повече от едно от обявените хранителни елементи в минималните обявени количества:
2.  Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа повече от едно от обявените първични и/или вторични хранителни елементи в минималните обявени количества:
Изменение 147
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(а)(ii) – точка 2 – тире 2
–  3% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5),
–  5% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в неутрален амониев цитрат и вода,
Изменение 148
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(а)(ii) – точка 2 – тире 3
–  3% от масата общ калиев оксид (К2O).
–  5% от масата общ калиев оксид (К2O).
Изменение 149
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(а)(ii) – точка 2 – тире 4
–  1,5% от масата общ магнезиев оксид (MgO).
–  2% от масата общ магнезиев оксид (MgO),
Изменение 150
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(а)(ii) – точка 2 – тире 5
–  1,5% от масата общ калциев оксид (СаO),
–  2% от масата общ калциев оксид (СаO),
Изменение 151
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(а)(ii) – точка 2 – тире 6
–  1,5% от масата общ серен триоксид (SO3), или
–  5% от масата общ серен триоксид (SO3),
Изменение 152
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(а)(ii) – точка 2 – тире 7
–  1% от масата общ натриев оксид (Na2O).
–  3% от масата общ натриев оксид (Na2O).
Изменение 153
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(а)(i-ii)(А) – точка 5 – тире 1
—  след пет термични цикъла съгласно описанието във точка 4.1 в модул А1 в приложение IV,
—  след пет термични цикъла съгласно описанието във точка 4.1 в модул А1 в приложение IV, за изпитване преди пускане на пазара,
Изменение 154
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(i) – точка 1
1.  Еднокомпонентният течен неорганичен тор с макроелементи трябва да има обявено съдържание на не повече от един хранителен елемент.
1.  Еднокомпонентният течен минерален тор с макроелементи трябва да има обявено съдържание от:
а)   не повече от един първичен хранителен елемент,
Изменение 155
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(i) – точка 1 – буква б (нова)
б)   не повече от един вторичен хранителен елемент.
Изменение 156
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(i) – точка 1 а (нова)
1a.   Еднокомпонентен течен минерален тор с макроелементи с обявено съдържание на не повече от един първичен хранителен елемент може да съдържа един или повече вторични хранителни елементи.
Изменение 157
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(i) – точка 2 – уводна част
2.  Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа един от обявените хранителни елементи в минималното обявено количество:
2.  Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа обявените първични и/или вторични хранителни елементи в минималното обявено количество:
Изменение 158
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(i) – точка 2 – тире 2
–  5% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5),
–  5% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в неутрален амониев цитрат и вода,
Изменение 159
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(i) – точка 2 – тире 6
–  5% от масата общ серен триоксид (SO3), или
–  5% от масата общ серен триоксид (SO3),
Изменение 160
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(i) – точка 2 – тире 7
–  1% от масата общ натриев оксид (Na2O).
–  от 0,5% до 5% от масата общ натриев оксид (Na2O).
Изменение 161
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii) – точка 1
1.  Сложният течен неорганичен тор с макроелементи трябва да има обявено съдържание на повече от един хранителен елемент.
1.  Сложният течен минерален тор с макроелементи трябва да има обявено съдържание на повече от един първичен и/или вторичен хранителен елемент.
Изменение 162
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii) – точка 2 – уводна част
2.  Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа повече от едно от обявените хранителни елементи в минималните обявени количества:
2.  Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа повече от едно от обявените първични и/или вторични хранителни елементи в минималните обявени количества:
Изменение 163
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii) – точка 2 – тире 1
—  1,5% от масата общ азот (N),
—  3% от масата общ азот (N), или
Изменение 164
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii) – точка 2 – тире 2
–  1,5% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5),
–  1,5% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в неутрален амониев цитрат и вода,
Изменение 165
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii) – точка 2 – тире 3
–  1,5% от масата общ калиев оксид (К2O).
–  3% от масата общ калиев оксид (К2O), или
Изменение 166
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii) – точка 2 – тире 4
–  0,75% от масата общ магнезиев оксид (MgO),
–  1,5% от масата общ магнезиев оксид (MgO), или
Изменение 167
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii) – точка 2 – тире 5
–  0,75% от масата общ калциев оксид (СаO),
–  1,5% от масата общ калциев оксид (СаO), или
Изменение 168
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii) – точка 2 – тире 6
–  0,75% от масата общ серен триоксид (SO3), или
–  1,5% от масата общ серен триоксид (SO3), или
Изменение 169
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(II) – точка 1
1.  Неорганичен тор с микроелементи е неорганичен тор, различен от тор с макроелементи, предвиден да доставя един или повече от следните хранителни елементи: бор (B), желязо (Fe), кобалт (Co), манган (Mn), мед (Cu), молибден (Mo) или цинк (Zn).
1.  Неорганичен тор с микроелементи е неорганичен тор, различен от тор с макроелементи, предвиден да доставя един или повече от следните хранителни елементи: бор (B), желязо (Fe), кобалт (Co), манган (Mn), мед (Cu), молибден (Mo), селен (Se), силиций (Si) или цинк (Zn).
Изменение 170
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)а (нова)
ПФК 1(В)a: ТОР С НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЪГЛЕРОД
1.  Маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване се определя като тор с ниско съдържание на въглерод, ако съдържа над 1% органичен въглерод (Corg) и до 15% органичен въглерод (Corg).
2.  Въглеродът, наличен в калциевия цианамид и в карбамида и неговите кондензационни и свързани продукти, не се включва в органичния въглерод за целите на това определяне.
3.  За целите на тази категория се прилагат спецификациите за торове от ПФК 1(В), които са твърди/течни, еднокомпонентни/сложни, с макроелементи/микроелементи .
4.  Продуктите, които се продават в рамките на ПФК 1(В)а, са в съответствие с нивата на замърсители, посочени в приложение I, определени за органични или органо-минерални торове във всички случаи, когато ПФК 1(В) не съдържа пределно допустими стойности за тези замърсители.
Изменение 171
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 2 – точка 1
1.  Материал за варуване е продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, предназначен да коригира киселинността на почвата, който съдържа оксиди, хидроксиди, карбонати или силикати на хранителните елементи калций (Са) или магнезий (Mg).
1.  Материал за варуване е продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, предназначен да коригира киселинността на почвата, който съдържа оксиди, хидроксиди, карбонати или силикати на хранителните елементи калций (Са) или магнезий (Mg).
Изменение 398
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 2 – точка 3
3.  Трябва да са спазени следните параметри, определени върху сухо вещество:
3.  Трябва да са спазени следните параметри, определени върху сухо вещество:
—  Минимално неутрализационно число: 15 (еквивалент на CaO) или 9 (еквивалент на HO-), и
—  Минимално неутрализационно число: 15 (еквивалент на CaO) или 9 (еквивалент на HO-), и
—  минимална реакционна способност: 10 % или 50 % след 6 месеца (инкубационно изпитване).
—  минимална реакционна способност: 10 % или 50 % след 6 месеца (инкубационно изпитване) както и
—   минимален размер на частиците: 70 % < 1 mm, с изключение на негасена вар, гранулиран материал за варуване и креда (=70 % от размера на частиците преминава през сито с размер на отворите 1 mm)
Изменение 175
Предложение за регламент
Приложение I – част II – ПФК 3 – точка 1
Подобрител на почвата е продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, предназначен да се добавя към почвата за поддържане, подобряване или запазване на нейните физични или химични свойства, структура или биологична активност.
Подобрител на почвата е материал, включително мулч, който се добавя към почвата на място с основната цел да поддържа или подобрява нейните физични свойства, и който може да подобри нейните химични и/или биологични свойства или активност.
Изменение 176
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 3 – точка 1 а (нова)
1a.  Продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, трябва да съдържа 15% или повече материал от биологичен произход.
Изменение 177
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 3(А) – точка 1
1.  Органичен подобрител на почвата трябва да се състои единствено от материал от чисто биологичен произход, като се изключва материал, който е претърпял фосилизация или който е част от геологични образувания.
1.  Органичен подобрител на почвата трябва да се състои единствено от материал от чисто биологичен произход, включително торф, леонардит, лигнит и хумусни вещества, получени от тях, но като се изключват други материали, които са претърпели фосилизация или които са част от геологични образувания.
Изменение 179
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 3(А) – точка 2 – тире 2
—  Шествалентен хром (Cr VI) 2 mg/kg сухо вещество,
—  Шествалентен хром (Cr VI) 1 mg/kg сухо вещество,
Изменение 181
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 3(А) – точка 3 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

а)  В проба с тегло 25 g от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, не трябва да е налична Salmonella spp.

Изменение

а)  В органичните подобрители на почвата не трябва да са налични патогени в концентрации, надвишаващи съответните пределни стойности, посочени в таблицата по-долу:

Микроорганизми, за които да бъде проведено изследване

Планове за вземане на проби

Ограничение

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Отсъствие в 25g или 25ml

Escherichia coli или Enterococcaceae

5

5

0

1000 в 1g или 1ml

където n = брой на пробите за изследване,

c = брой на пробите, в които броят бактерии, изразен в CFU, може да бъде между m и M

m = прагова стойност за броя бактерии, изразен в CFU, който се смята за задоволителен

M = максимална стойност за броя бактерии, изразен в CFU

Паразитите Ascaris spp. и Toxocara spp. във всички етапи на тяхното развитие не трябва да присъстват в 100 g или 100 ml от органичните подобрители на почвата.

Изменение 182
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 3(Б) – точка 1
1.  Неорганичният подобрител на почвата е подобрител на почвата, различен от органичен подобрител на почвата.
1.  Неорганичният подобрител на почвата е подобрител на почвата, различен от органичен подобрител на почвата, и включва фолиа за мулчиране. Биоразградимото фолио за мулчиране е биоразградим полимерен филм, който съответства по-специално на изискванията на точки 2а и 3 от КСМ 10 от приложение ІІ и който е предназначен за полагане върху почвата на място с цел защита на нейната структура, потискане на растежа на плевели, намаляване на загубата на влажност на почвата или предотвратяване на ерозията.
Изменение 184
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 4 – точка 1
1.  Растежната среда е материал, различен от почва, предназначен за използване като субстрат за развитие на корените.
1.  Растежната среда е материал, различен от почвата на място, върху която се отглеждат растения и гъби.
Изменение 187
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 4 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

3.   В проба с тегло 25 g от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, не трябва да е налична Salmonella spp.

Изменение

3.  В растежната среда не трябва да са налични патогени в концентрации, надвишаващи съответните пределни стойности, посочени в таблицата по-долу:

Микроорганизми, за които да бъде проведено изследване

Планове за вземане на проби

Ограничение

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Отсъствие в 25g или 25ml

Escherichia coli или Enterococcaceae

5

5

0

1000 в 1g или 1ml

където n = брой на пробите за изследване,

c = брой на пробите, в които броят бактерии, изразен в CFU, може да бъде между m и M

m = прагова стойност за броя бактерии, изразен в CFU, който се смята за задоволителен

M = максимална стойност за броя бактерии, изразен в CFU

Паразитите Ascaris spp. и Toxocara spp. във всички етапи на тяхното развитие не трябва да присъстват в 100 g или 100 ml от растежната среда.

Изменение 188
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 5 – точка 1
Агрономична добавка е продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, предназначен за добавяне към продукт, който доставя на растенията хранителни елементи, с цел подобряване на схемите на освобождаване на хранителните елементи от този продукт.
Агрономична добавка е продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, предназначен за добавяне към продукт, който има доказан ефект върху трансформацията или наличието за растенията на различни форми на минерални или минерализирани хранителни елементи, или върху двете, или който е за добавяне към почвата с цел подобряване на усвояването на тези хранителни елементи от растенията или намаляване на загубата на хранителни елементи.
Изменение 193
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 5(А)( I а) (нова)
ПФК 5(А)(Iа): Инхибитор на денитрификацията
1.  Инхибиторът на денитрификацията е инхибитор, който намалява образуването на диазотен оксид (N2O), като забавя или блокира превръщането на нитратен азот (NO3-) в азот (N2), без да оказва въздействие на процеса на нитрификация, описан в ПФК 5(A)(І). Той допринася за увеличаване на нитратния азот в растенията и за намаляване на емисиите на N2O.
2.  Ефективността на този метод може да бъде оценена чрез измерване на емисиите на азотен оксид в проби от газ, събрани в подходящо измервателно устройство, и измерване на количеството на N2O в тази проба в газов хроматограф. Оценката ще отчита и съдържанието на вода в почвата.
Изменение 202
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6 – точка 1 – уводна част
1.  Растителен биостимулатор е продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, предназначен да стимулира процесите на хранене на растенията независимо от съдържанието на хранителни елементи в продукта с единствена цел да подобри една или повече от следните характеристики на растението:
1.  Растителен биостимулатор е продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, предназначен да стимулира процесите на хранене на растенията независимо от съдържанието на хранителни елементи в продукта с единствена цел да подобри една или повече от следните характеристики на растението и на неговите ризосфера или филосфера;
Изменение 203
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6 – точка 1 – буква в а (нова)
вa)  наличие на ограничени хранителни елементи в почвата и ризосферата,
Изменение 204
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6 – точка 1 – буква в б (нова)
вб)  хумификация,
Изменение 205
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6 – точка 1 – буква в в (нова)
вв)  разграждане на органични съединения в почвата.
Изменение 206
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6 – точка 2 – тире 1
—  Кадмий (Cd) 3 mg/kg сухо вещество,
—  Кадмий (Cd) 1,5 mg/kg сухо вещество,
Изменение 208
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – точка 1
1.  Микробният растителен биостимулатор трябва да се състои само от микроорганизми или от консорциум от микроорганизми, посочени в категория съставен материал 7 от приложение II.
1.  Микробният растителен биостимулатор се състои:
а)   от микроорганизми или от консорциум от микроорганизми, посочени в категория съставен материал 7 от приложение II;
б)  от микроорганизми или от консорциум от микроорганизми, различни от предвидените в буква а) от настоящата точка. Те могат да се използват като категории съставен материал, ако отговарят на изискванията, посочени в категория съставен материал 7 от приложение ІІ.
Изменение 209
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – точка 3

Текст, предложен от Комисията

3.   Salmonella spp. не трябва да е налична в проба с тегло 25 g или с обем 25 ml от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.

Изменение

3.   В микробните растителни биостимулатори не трябва да са налични патогени в концентрации, надвишаващи съответните пределни стойности, посочени в таблицата по-долу:

Микроорганизми/техните токсини, метаболити

Планове за вземане на проби

Ограничение

 

n

c

 

Salmonella spp

5

0

Отсъствие в 25g или 25 ml

Escherichia coli

5

0

Отсъствие в 1g или 1ml

Listeria monocytogenes

5

0

Отсъствие в 25g или 25 ml

Vibrio spp

5

0

Отсъствие в 25g или 25 ml

Shigella spp

5

0

Отсъствие в 25g или 25 ml

Staphylococcus aureus

5

0

Отсъствие в 25g или 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 CFU/g

Общ брой анаеробни микроорганизми, освен ако микробният биостимулатор е анаеробна бактерия

5

2

105 CFU/g или ml

Общ брой на дрождите и плесените, освен ако микробният биостимулатор е гъба

5

2

1000 CFU/g или ml

където n = брой на единиците в състава на пробата; c = брой на единиците на пробата, показващи стойности над определената пределно допустима стойност.

Изменение 210
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – точка 4
4.  Escherichia coli. не трябва да е налична в проба с тегло 1 g или с обем 1 ml от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.
заличава се
Изменение 211
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – точка 5
5.  В продукта за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, не трябва да са налични бактерии Enterococcaceae в количество повече от 10 CFU/g.
заличава се
Изменение 212
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – точка 6
6.  Listeria monocytogenes не трябва да е налична в проба с тегло 25 g или с обем 25 ml от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.
заличава се
Изменение 213
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – точка 7
7.  Vibrio spp не трябва да е наличен в проба с тегло 25 g или с обем 25 ml от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.
заличава се
Изменение 214
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – точка 8
8.  Shigella spp. не трябва да е налична в проба с тегло 25 g или с обем 25 ml от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.
заличава се
Изменение 215
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – точка 9
9.  Staphylococcus aureus не трябва да е наличен в проба с тегло 1 g или с обем 1 ml от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.
заличава се
Изменение 216
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – точка 10
10.  Общият брой аеробни микроорганизми не трябва да надвишава 105 CFU/g или ml проба от маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, освен ако микробният биостимулатор е аеробна бактерия.
заличава се
Изменение 217
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – точка 12 – алинея 2
растителният биостимулатор трябва да има рН, равен на 4 или по-висок.
заличава се
Изменение 218
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – точка 13
13.  Срокът на годност на микробният растителен биостимулатор трябва да бъде най-малко 6 месеца при условията на съхранение, посочени на етикета.
заличава се
Изменение 219
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 7 – точка 3 – уводна част
3.  Смесването не трябва да изменя естеството на който и да било продукт за наторяване в състава на смесения продукт за наторяване,
3.  Смесването не трябва да изменя функцията на който и да било продукт за наторяване в състава на смесения продукт за наторяване,
Изменение 220
Предложение за регламент
Приложение II – част І – КСМ 11 а (нова)
КСМ 11a: Други странични продукти от промишлеността
Изменение 221
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 1 – точка 1 – уводна част
1.  Маркиран с маркировката „СЕ” продукт за наторяване може да съдържа вещества и смеси, различни от39
1.  Маркиран с маркировката „СЕ” продукт за наторяване може да съдържа вещества и смеси, включително технически добавки, различни от39
__________________
__________________
39Изключването на материал от КСМ 1 не засяга възможността той да бъде допустим съставен материал за друга КСМ, за която се използват други изисквания. Вж. напр. КСМ 11 за животинските субпродукти, КСМ 9 и 10 за полимерите и КСМ 8 за агрономичните добавки.
39Изключването на материал от КСМ 1 не засяга възможността той да бъде допустим съставен материал за друга КСМ, за която се използват други изисквания. Вж. напр. КСМ 11 за животинските субпродукти, КСМ 9 и 10 за полимерите и КСМ 8 за агрономичните добавки.
Изменение 222
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – CMC 1 – точка 1 – буква б
б)  странични продукти по смисъла на Директива 2008/98/ЕО,
б)  странични продукти по смисъла на Директива 2008/98/ЕО, с изключение на страничните продукти, регистрирани съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1907/2006, различни от попадащите в обхвата на едно от освобождаванията от задължението за регистрация, предвидено в точка 5 от приложение V към посочения регламент,
Изменение 223
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 1 – точка 1 – буква д
д)  полимери, или
д)  полимери, с изключение на използваните в растежна среда, които не са в контакт с почвата, или
Изменение 228
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – КСМ 2 – точка 1
1.  Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа растения, части от растения и извлеци от растения, които не са претърпели друга обработка, освен рязане, смилане, центрофугиране, пресоване, изсушаване, лиофилизиране или екстракция с вода.
1.  Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа растения, части от растения и извлеци от растения, които не са претърпели друга обработка, освен рязане, смилане, центрофугиране, пресяване, стриване, пресоване, изсушаване, лиофилизиране, буфериране, екструдиране, облъчване, замразяване, обеззаразяване чрез използване на топлина, екстракция с вода или друга подготовка/обработка, която не прави окончателното вещество предмет на регистрация съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006.
Изменение 229
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 2 – точка 2
2.  За целите на точка 1, като „растения“ се разглеждат водораслите, но не и синьо-зелените водорасли.
2.  За целите на точка 1, като „растения“ се разглеждат водораслите, с изключение на синьо-зелени водорасли, които произвеждат цианотоксини, класифицирани като опасни в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.
Изменение 230
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 3 – точка 1 – уводна част
1.  Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа компост, получен от аеробно компостиране на само един или повече от един от следните входящи материали:
1.  Продукт за хранене на растения, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа компост, течни или нетечни микробни или немикробни екстракции от компост, получени от аеробно компостиране и възможното последващо умножаване на естествените микробни вещества на само един или повече от един от следните входящи материали:
Изменение 231
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – CMC 3 – точка 1 – буква б
б)  странични животински продукти от категории 2 и 3 съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009;
б)  продукти, получени от страничните животински продукти, посочени в член 32 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, за които крайната точка в производствената верига е достигната в съответствие с член 5 от посочения регламент;
Изменение 232
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 3 – буква в – уводна част
в)  Живи или мъртви организми или части от тях, непреработени или преработени само по ръчен, механичен или гравитационен начин, чрез разтваряне във вода, чрез флотация, чрез екстракция с вода, чрез парна дестилация или чрез нагряване единствено за отстраняване на водата или които са извлечени по някакъв начин от въздуха, с изключение на
в)  Живи или мъртви организми или части от тях, непреработени или преработени само по ръчен, механичен или гравитационен начин, чрез разтваряне във вода, чрез флотация, чрез екстракция с вода, с изключение на
Изменение 233
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 3 – точка 1 – буква в – тире 2
–  утайки от отпадъчни води, промишлени и драгажни утайки, и
–  утайки от отпадъчни води, промишлени утайки (освен непотребими хранителни остатъци, фуражи и насаждения, свързани с агрогорива) или драгажни утайки, и
Изменение 238
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 3 – точка 1 – буква д а (нова)
да)  непреработени и механично обработени остатъци от промишлени отрасли за производство на храни, с изключение на промишлени отрасли, използващи животински странични продукти съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009.
Изменение 239
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 3 – точка 1 – буква д б (нова)
дб)  материали, отговарящи на КСМ 2, КСМ 3, КСМ 4, КСМ 5, КСМ 6 и КСМ 11.
Изменение 240
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 3 – точка 2 – тире 1
–  което преработва само входящите материали, посочени в точка 1 по-горе, и
–  в което производствените линии за преработка на входящите материали, посочени в точка 1 по-горе, са ясно отделени от производствените линии за преработка на входящи материали, различни от посочените в точка 1, и
Изменение 241
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 3 – точка 6 – буква а – тире 2
—  Критерий: макс. 25 mmol O2/kg органичен материал/h; или
—  Критерий: макс. 50 mmol O2/kg органичен материал/h; или
Изменение 242
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 4 – заглавие
КСМ 4: Ферментационен продукт от енергийни култури
КСМ 4: Ферментационен продукт от енергийни култури и биоотпадък на растителна основа
Изменение 247
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 4 – точка 1 – буква в
в)  всеки материал, посочен в букви а) и б), който преди това е бил подложен на разграждане.
в)  всеки материал, посочен в букви а) и б), който преди това е бил подложен на разграждане и в който не се откриват никакви следи от афлатоксини.
Изменение 248
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 4 – точка 2 – тире 1
–  което преработва само входящите материали, посочени в точка 1 по-горе, и
–  в което производствените линии за преработка на входящите материали, посочени в точка 1 по-горе, са ясно отделени от производствените линии за преработка на входящи материали, различни от посочените в точка 1, и
Изменение 249
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – CMC 4 – точка 3 – буква б
б)  термофилно анаеробно разграждане при 55 °C при процес на обработка, който включва етап на пастьоризация (70 °C – 1 час);
б)  термофилно анаеробно разграждане при 55 °C при процес на обработка, който включва пастьоризация, както е определено в приложение V, глава І, раздел 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 142/20111a на Комисията;
_________________
1a Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр.1).
Изменение 250
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 4 – точка 3 – буква г
г)  мезофилно анаеробно разграждане при 37—40 °C при процес на обработка, който включва етап на пастьоризация (70 °C – 1 час); или
г)  мезофилно анаеробно разграждане при 37—40 °C при процес на обработка, който включва пастьоризация, както е определено в приложение V, глава І, раздел 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 142/2011; или
Изменение 251
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 5 – точка 1 – буква в – тире 2
–  утайки от отпадъчни води, промишлени и драгажни утайки,
–  утайки от отпадъчни води, промишлени утайки, различни от посочените в буква да), или драгажни утайки, и
Изменение 255
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 5 – буква д – уводна част
д)  всеки материал, изброен в букви а) г), който
д)  всеки материал, с изключение на афлатоксини, изброен в букви а) г), който
Изменение 256
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 5 – точка 1 – буква д а (нова)
да)  непреработени и механично обработени остатъци от промишлени отрасли за производство на храни, с изключение на промишлени отрасли, използващи животински странични продукти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009.
Изменение 257
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 5 – точка 1 – буква д б (нова)
дб)  материали, отговарящи на КСМ 2, КСМ 3, КСМ 4, КСМ 5, КСМ 6 и КСМ 11.
Изменение 258
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 5 – точка 2 – тире 1
–  което преработва само входящите материали, посочени в точка 1 по-горе, и
–  в което производствените линии за преработка на входящите материали, посочени в точка 1 по-горе, са ясно отделени от производствените линии за преработка на входящи материали, различни от посочените в точка 1, и
Изменение 259
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 5 – точка 3 – буква а
а)  термофилно анаеробно разграждане при 55 °C за най-малко 24 часа и време на задържане на течността най-малко 20 дни;
а)  термофилно анаеробно разграждане при 55°C за най-малко 24 часа и време на задържане на течността най-малко 20 дни, последвано от анализ, за да се потвърди, че процесът на разграждане е унищожил успешно патогените;
Изменение 260
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – CMC 5 – точка 3 – буква б
б)  термофилно анаеробно разграждане при 55 °C при процес на обработка, който включва етап на пастьоризация (70 °C – 1 час);
б)  термофилно анаеробно разграждане при 55 °C при процес на обработка, който включва пастьоризация, както е определено в приложение V, глава І, раздел 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 142/2011;
Изменение 261
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 5 – точка 3 – буква г
г)  мезофилно анаеробно разграждане при 37—40 °C при процес на обработка, който включва етап на пастьоризация (70 °C – 1 час); или
г)  мезофилно анаеробно разграждане при 37—40 °C при процес на обработка, който включва пастьоризация, както е определено в приложение V, глава І, раздел 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 142/2011; или
Изменение 262
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 6 – точка 1 – буква в а (нова)
вa)  маслинено кюспе, т.е. вискозен страничен продукт от пресоване на маслини, получен чрез обработка на мокро кюспе с органични разтворители в две (2-фазно кюспе) или три фази (3-фазно кюспе);
Изменение 263
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 6 – точка 1 – буква в б (нова)
вб)   странични продукти от фуражната промишленост, които са включени в каталога на отделните фуражни суровини в Регламент (ЕС) № 68/2013,
Изменение 264
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 6 – точка 1 – буква в в (нова)
вв)  всички други материали или вещества, които са били одобрени за влагане в храни или фуражи.
Изменение 269
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 6 – точка 2 – алинея 2 а (нова)
Съдържанието на афлатоксини във всички вещества трябва да е под границата на откриване.
Изменение 270
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 7 – точка 1 – тире 1
–  са не са били подложени на друга преработка, освен изсушаване или лиофилизиране, и
заличава се
Изменение 271
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 8 – точка 1
1.  Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа вещество или смес, чието предназначение е да подобрява схемите на освобождаване на хранителни елементи от продукта за наторяване, само ако съответствието на това вещество или смес с изискванията на настоящия регламент за продукт от ПФК 5 от приложение I е доказано съгласно процедурата за оценяване на съответствието, приложима за такава агрономична добавка.
1.  Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа вещество или смес (включително технологични добавки, като например: антислепващи агенти, антипенители, противопрахови агенти, багрила и реологични агенти), предназначени да подобрят схемите на освобождаване на хранителни елементи от продукта за наторяване, само ако съответствието на това вещество или смес с изискванията на настоящия регламент за продукт от ПФК 5 от приложение I е доказано съгласно процедурата за оценяване на съответствието, приложима за такава агрономична добавка.
Изменение 272
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 8 – точка 3 а (нова)
3а.  Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа съответстващ на изискванията инхибитор на денитрификацията, както е посочено в ПФК 5(А)(Iа) от приложение I, само ако съдържа азот под някаква форма.
Изменение 273
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 8 – точка 4
4.  Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа съответстващ на изискванията инхибитор на уреазата, както е посочено в ПФК 5(А)(II) от Приложение I, само ако най-малко 50 % от общото съдържание на азот (N) в продукта за наторяване се осигурява в азотна форма уреа (CH4N2O).
4.  Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа съответстващ на изискванията инхибитор на уреазата, както е посочено в ПФК 5(А)() от Приложение I, само ако най-малко 50% от общото съдържание на азот (N) в продукта за наторяване се осигурява от азотните форми амониев йон (NH4+) или от амониев йон (NH4+) и уреа (CH4N2O).
Изменение 274
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 9 – точка 3
3.  Полимерите не трябва да съдържат формалдехид.
3.  Полимерите трябва да съдържат максимум 600 ppm свободен формалдехид.
Изменение 275
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 10 – точка 1
1.  Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа полимери, различни от полимерите с хранителни елементи само в случаите, когато полимерът е предназначен да
1.  Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа полимери, различни от полимерите с хранителни елементи само в случаите, когато полимерът е предназначен да
а)  контролира проникването на вода в частиците хранителен елемент и по този начин – освобождаването на хранителни елементи (в този случай полимерът обикновено се нарича „покриващо средство“), или
а)  контролира проникването на вода в частиците хранителен елемент и по този начин – освобождаването на хранителни елементи (в този случай полимерът обикновено се нарича „покриващо средство“), или
б)  увеличава способността за задържане на вода на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.
б)  увеличава способността за задържане на вода на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“ или
бa)  подобрява почвата като биоразградимо фолио за мулчиране, което отговаря по-специално на изискванията на точки 2а и 3 от КСМ 10, или
бб)  свързва компоненти на продукта за наторяване без никакъв контакт с почвата, или
бв)  подобрява стабилността на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, или
бг)   подобрява проникването на вода в почвата.
Изменение 276
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 10 – точка 2
2.  Считано от [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: трябва да се спазва следния критерий: полимерът трябва да може да претърпява физично и биологично разграждане, такова, че по-голямата част от него в крайна сметка се разгражда до въглероден диоксид (CO2), биомаса и вода. Най-малко 90 % от съдържащия се в него органичен въглерод трябва да се преобразува в CO2 за най-много 24 месеца при изпитването за биоразграждане, посочено в букви а) — в) по-долу.
2.  Считано от ... [пет години след датата, на която започва да се прилага настоящия регламент]: трябва да се спазва следният критерий: полимерът трябва да може да претърпява физично и биологично разграждане, такова, че по-голямата част от него в крайна сметка се разгражда до въглероден диоксид (CO2), биомаса и вода. Най-малко 90 % от съдържащия се в него органичен въглерод трябва да се преобразува в CO2 за най-много 48 месеца след края на посочения върху етикета съответен функционален период на продукта за наторяване и спрямо подходящ стандарт при изпитването за биоразграждане. Критериите за биоразграждане и разработването на подходящ метод за изпитване на биоразграждането се оценяват в светлината на най-новите научни доказателства и се предвиждат в делегираните актове, посочени в член 42 от настоящия регламент.
а)  Изпитването трябва да се извърши при 25 °C ± 2 °C.
б)  Изпитването трябва да се извърши в съответствие с метод за определяне на крайната аеробна биоразградимост на материалите от пластмаса в почвата чрез измерване на потребността от кислород или количеството на отделения въглероден диоксид.
в)  Като еталонен материал в изпитването трябва да се използва микрокристална целулоза на прах със същите геометрични характеристики като изпитвания материал.
г)  Преди изпитването, изпитваният материал не трябва да се подлага на условия или процедури, предназначени да ускорят разграждането на филма, като например излагане на топлина или на светлина.
Изменение 277
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 10 – точка 2 а (нова)
2a.  Биоразградимото фолио за мулчиране, посочено в ПФК 3 (Б), отговаря на следния критерий:
Полимерът трябва да може да претърпява физично и биологично разграждане, такова, че той в крайна сметка да се разгражда до въглероден диоксид (CO2), биомаса и вода, като най-малко 90% – като абсолютна стойност или съотнесено към референтния материал – от органичния въглерод в него се преобразува в CO2 за най-много 24 месеца при изпитване за биоразграждане в съответствие със стандартите на Съюза за биоразграждане на полимерите в почвата.
Изменение 278
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 10 – точка 3 а (нова)
3а.  Тъй като продуктът е предназначен да се добавя към почвата и да се освобождава в околната среда, тези критерии се прилагат за всички материали в продукта.
Изменение 279
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 10 – точка 3 б (нова)
3б.   Маркиран с маркировката „СЕ“ продукт, съдържащ полимери, различни от полимерите с хранителни елементи, се освобождава от изискванията, определени в точки 1, 2 и 3, при условие че полимерите се използват единствено като свързващ материал за продукта за наторяване и не са в контакт с почвата.
Изменение 280
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 11

Текст, предложен от Комисията

Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа достигнали крайна точка в производствената верига, определена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009, странични животински продукти по смисъла на посочения регламент, изброени и посочени в таблицата по-долу:

Изменение

При условие, че Комисията приеме делегираните актове съгласно член 42, продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа достигнали крайна точка в производствената верига, определена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009, странични животински продукти по смисъла на посочения регламент, изброени и посочени в таблицата по-долу:

 

Производен продукт

Стандарти за преработка за достигане на крайната точка в производствената верига

1

Месно брашно

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

2

Костно брашно

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

3

Месокостно брашно

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

4

Кръв от животни

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

5

Хидролизирани протеини от категория ІІІ – съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009;

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

6

Преработен оборски тор

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

7

Компост (1)

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

8

Биогаз от разлагане на остатъците (1)

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

9

Брашно от пера

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

10

Кожи

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

11

Рога и копита

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

12

Гуано от прилепи

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

13

Вълна и косми

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

14

Пера и перушина

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

15

Свинска четина

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

16

Глицерин и други продукти от материали от категории 2 и 3, получени от производство на биодизел и възобновяеми горива

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

17

Храни за домашни любимци и дъвчащи предмети за кучета, които са отказани по причини от търговски характер или поради технически недостатъци

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

(1)   получени от материали от категория 2 и 3, различни от месокостно брашно и преработени животински протеини

Изменение 281
Предложение за регламент
Приложение II – част ІI – КСМ 11 а (нова)
КСМ 11a: Други странични продукти от промишлеността
1.  Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа други промишлени странични продукти като амониев сулфат от производство на капролактам, сярна киселина от рафиниране на природен газ и масла, както и други материали, идващи от специфичните промишлени процеси, които са изключени от КСМ 1 и са посочени в таблицата по-долу, при условията, посочени в него:
2.  От... [една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент], критериите за странични промишлени продукти, които са били използвани в съответствие с Регламент (ЕО) № 2003/2003 като компоненти на продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, с оглед тяхното включване към категорията на съставните материали, се определят в светлината на последните научни доказателства и се предиждат в делегираните актове, посочени в член 42 от настоящия регламент.
Изменение 282
Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 2 – буква д
д)  описание на всички компоненти над 5 % от сухото тегло на продукта в низходящ ред по големина , включително посочване на съответните категории съставни материали („КСМ“), както е посочено в приложение II.
д)  описание на всички компоненти над 1% от сухото тегло на продукта в низходящ ред по големина, включително посочване на съответните категории съставни материали („КСМ“), както е посочено в приложение II, включително съдържанието като процент от сухото вещество;
Изменение 283
Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 2 – буква д а (нова)
да)  за продукт, съдържащ материали с произход от биологични отпадъци или странични продукти, които не са преминали обработка за унищожаване на всички органични материали, на етикета се посочва какви отпадъци и странични продукти са били използвани, както и номерът на партидата или номерът на времевата серия на производство. Този номер е свързан с данните за проследяване, съхранявани от производителя, и идентифицира индивидуалния източник (стопанство, завод и т.н.) на всеки от биологичните отпадъци/страничните продукти, използвани в партидата/времевата серия. Комисията публикува след публични консултации и не по-късно от... [две години от влизането в сила на настоящия регламент], спецификации за прилагането на настоящата разпоредба, която влиза в сила в рамките на ... [три години след публикуването на спецификациите]. За да се сведе до минимум административната тежест за операторите и органите за надзор на пазара, в спецификациите на Комисията следва да се вземат предвид изискванията на член 6, параграфи 5 до 7 и на член 11, и съществуващите системи за проследяване (например за странични животински продукти или промишлени системи), както и кодовете за класификация на отпадъците на Съюза.
Изменение 284
Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 2 а (нова)
2a.  Кратки инструкции за предвидената употреба, включително предвидената норма на торене, момент на торене, целеви растения и съхранение, трябва да се предоставят от производителите.
Изменение 285
Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 7 а (нова)
7а.  За никой продукт не могат да се съдържат твърдения, свързани с друга ПФК, без да са изпълнени изцяло изискванията на тази допълнителна ПФК, както и не са разрешени никакви преки или косвени твърдения за въздействия на растителна защита.
Изменение 286
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1 – точка 2 – буква б
б)  Съдържанието на инхибитор на нитрификацията трябва да се посочи като процент от масата на общия азот (N), наличен като амониев (NH4+) и карбамиден (CH4N2O) азот.
б)  Съдържанието на инхибитор на нитрификацията трябва да се посочи като процент от масата на общия азот (N), наличен като амониев азот (NH4+) или амониев (NH4+) и карбамиден (CH4N2O) азот.
Изменение 287
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1 – точка 1 – буква а
а)  обявените хранителни елементи азот (N), фосфор (P) или калий (К) чрез техните химични символи в реда N-P-K;
а)  обявените хранителни елементи азот (N), фосфор (P) или калий (К) чрез техните химични символи в реда N-P-K; обявеното съдържание на азот се представя като сбора от амонячния азот, нитритния азот, урейния азот, азота от уреа-формалдехид, азота от изобутилендиуреа, азота от кротонилидендиуреа и азота от цианамид.
Фосфорните торове трябва да отговарят на едно от следните минимални равнища на разтворимост, за да могат да се използват за растения, в противен случай не могат да се обявяват като фосфорни торове:
–  разтворимост във вода: най-малко 25% от общия P,
–  разтворимост в неутрален амониев цитрат: най-малко 30% от общия P,
–  разтворимост в мравчена киселина (само за мек фосфорит): най-малко 35% от общия P.
Изменение 288
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1 – точка 1 – буква б
б)  обявените хранителни елементи магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) или натрий (Na) чрез техните химични символи в реда Mg-Ca-S-Na;
б)  обявените хранителни елементи калций (Са), магнезий (Mg), натрий (Na) или сяра (S) чрез техните химични символи в реда Ca-Mg-Na-S;
(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Ако е договорено от съзаконодателите, съответните промени ще се прилагат в целия текст, включително и тези части, отразени в измененията по-долу.)
Изменение 289
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(А) – точка 1 – буква в
в)  цифри, показващи общото съдържание на обявените хранителни елементи азот (N), фосфор (P) или калий (К), последвани от цифри в скоби, показващи общото съдържание на магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) или натрий (Na),
в)  цифри, показващи средното съдържание на обявените хранителни елементи азот (N), фосфор (P) или калий (К), последвани от цифри в скоби, показващи общото съдържание на магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) или натрий (Na),
Изменение 290
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(А) – точка 1 – буква г – тире 6
—  органичен въглерод (С); и
—  органичен въглерод (С) и съотношение C/N;
Изменение 291
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(А) – точка 1 – буква г – тире 7 а (ново)
–  под формата на прах или гранулат
Изменение 292
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(Б) – точка 1 – буква г – тире 2
—  общ фосфорен пентаоксид (P2O5);
—  фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в неутрален амониев цитрат и вода;
Изменение 293
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(Б) – точка 1 – буква г – тире 2 – подтире 3
–   когато е наличен мек смлян фосфорит, фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в мравчена киселина;
–   фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим единствено в неорганични киселини;
Изменение 294
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(Б) – точка 1 а (нова)
1a.   Общото обявено съдържание на азот се представя като сумата от амонячен азот, нитритен азот, уреен азот, азот от метилен-уреа, азот от изобутилендиуреа, азот от кротонилидендиуреа и азот от цианамид.
Изменение 295
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В) – точка 1 – буква г – тире 2
—  общ фосфорен пентаоксид (P2O5);
—  фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в неутрален амониев цитрат и вода;
Изменение 296
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(I) – точка 1 – буква г – тире 2 – подтире 3
–  когато е наличен мек смлян фосфорит, фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в мравчена киселина;
–  фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим единствено в неорганични киселини;
Изменение 297
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(I) – точка 1 – буква г – тире 4 – подтире 1 а (ново)
–  под формата на прах или гранулат;
Изменение 298
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(I) – точка 1 – буква г а (нова)
гa)  pH
Изменение 299
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(I) – точка 1 а (нова)
1a.  Продукти за наторяване, които съдържат по-малко от 5 ppm от следните елементи: кадмий, арсен, олово, хром VI и живак, имат право да използват видима „зелена“ екомаркировка в своята опаковка и етикет. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 за допълнение на настоящия регламент за изготвяне на технически стандарти за този етикет.
Изменение 300
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(I)(а) – точка 3 – буква в
в)  прах, когато най-малко 90 % от продукта може да премине през сито с размер на отворите 10 mm, или
в)  прах, когато най-малко 90 % от продукта може да премине през сито с размер на отворите 1 mm, или
Изменение 301
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(I)(а) – точка 4 а (нова)
4a.   За маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, посочени в точка 1, буква бб) от КСМ 10 към приложение II, при които полимерите се използват единствено като свързващ материал, се поставя следната маркировка: „Продуктът за наторяване не е предназначен да бъде в контакт с почвата.“
Изменение 302
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(II) – точка 1
1.  Обявените микроелементи в продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, трябва да бъдат изброени със своите наименования и химични символи в следния ред: бор (B), кобалт (Co), мед (Cu), желязо (Fe), манган (Mn), молибден (Mo) и цинк (Zn), последвани от наименованията на техните противоположно заредени йони;
1.  Обявените микроелементи в продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, трябва да бъдат изброени със своите наименования и химични символи в следния ред: бор (B), кобалт (Co), мед (Cu), желязо (Fe), манган (Mn), молибден (Mo), селен (Se), силиций (Si) и цинк (Zn), последвани от наименованията на техните противоположно заредени йони;
Изменение 303
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В) а (нова)
ПФК 1(В)а: Тор с ниско съдържание на въглерод
1.  Трябва да са налични следните информационни елементи за макроелементите:
а)  обявените хранителни елементи азот (N), фосфор (P) или калий (К) чрез техните химични символи в реда N-P-K;
б)  обявените хранителни елементи магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) или натрий (Na) чрез техните химични символи в реда Mg-Ca-S-Na;
в)  цифри, показващи общото съдържание на обявените хранителни елементи азот (N), фосфор (P) или калий (К), последвани от цифри в скоби, показващи общото съдържание на магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) или натрий (Na);
г)  съдържанието на следните обявени хранителни елементи в следния ред и като процент от масата на тора:
▪  общ азот (N);
минимално количество органичен азот (N), последвано от описание на произхода на използваната органична материя;
азот (N) под формата на нитритен азот;
азот (N) под формата на амонячен азот;
азот (N) под формата на карбамиден азот;
▪  общ фосфорен пентаоксид (P2O5);
водоразтворим фосфорен пентаоксид (P2O5);
фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в неутрален амониев цитрат;
когато е наличен мек смлян фосфорит, фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в мравчена киселина;
▪  общ калиев оксид (К2O);
водоразтворим калиев оксид (К2O);
▪  магнезиев оксид (MgO), калциев оксид (CaO), серен триоксид (SO3) и натриев оксид (Na2O), изразени
–  когато тези хранителни елементи са напълно водоразтворими, само като водоразтворимо съдържание;
–  когато разтворимото съдържание на тези хранителни елементи е поне една четвърт от общото съдържание на тези хранителни елементи, като общо съдържание и съдържание, разтворимо във вода;
–  в другите случаи — като общо съдържание.
д)  когато е налична уреа (CH4N2O) – информация за евентуалното въздействие върху качеството на въздуха от освобождаването на амоняк, дължащо се на използването на торове, и отправяне на покана към ползвателите да прилагат подходящи мерки за намаляване на въздействието.
2.  Посочват се следните други елементи като процент от масата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“:
–  съдържание на органичен въглерод (С); и
–  съдържание на сухо вещество.
3.  Когато един или повече от микроелементите бор (B), желязо (Fe), кобалт (Co), манган (Mn), мед (Cu), молибден (Mo) и цинк (Zn) са налични в минималното количество, посочено като процент от масата в таблицата по-долу, те
–  трябва да се обявят, ако са добавени преднамерено към продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, и
–  могат да бъдат обявени в другите случаи:
Микроелемент
Процентно съдържание по маса

Бор (B)
0,01

Кобалт (Со)
0,002

Мед (Cu)
0,002

Манган (Mn)
0,01

Молибден (Мо)
0,001

Цинк
0,002

Те се обявяват след информацията за макроелементи. Трябва да са налични следните информационни елементи:
а)  посочване на наименованията и химичните символи на обявените микроелементи, изброени в следния ред: бор (B), кобалт (Co), мед (Cu), желязо (Fe), манган (Mn), молибден (Mo) и цинк (Zn), последвани от наименованията на техните противоположно заредени йони;
б)  общото съдържание на микроелементи, изразено като процент от масата на тора,
когато тези хранителни елементи са напълно водоразтворими, само като водоразтворимо съдържание;
когато разтворимото съдържание на тези хранителни елементи е поне една четвърт от общото съдържание на тези хранителни елементи, като общо съдържание и съдържание, разтворимо във вода; и
в другите случаи — като общо съдържание;
в)  когато с обявените микроелементи са образувани хелати с хелатни агенти, следният квалификатор след наименованието и химичния идентификатор на микроелемента:
„образуван хелат с...“ наименование на хелатния агент или съкращението му, а също и количеството на микроелемента, с който е образуван хелатът, като процент от масата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“;
г)  когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, съдържа микроелемент(и), образуващ(и) комплекси с комплексообразуващ(и) агент(и):
следният квалификатор след наименованието и химичния идентификатор на микроелемента: „образуващ комплекс с...“ и количеството на образуващия комплекс микроелемент като процент от масата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“; и
наименование на комплексообразуващия агент или неговото съкращение;
д)  следната декларация: „Да се използва само при призната нужда. Да не се превишават подходящите норми на торене.”
Изменение 399
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 2 – тире 2
—   Зърнометричен състав, изразен като процент от продукта, който може да премине през сито с определен размер на отвора.
—  Зърнометричен състав, изразен като процента от продукта, който може да премине през сита с размер на отвора 1,0 mm и 3,15 mm;
Изменение 304
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 3 – точка 1 – тире 3
–   общо съдържание на азот (N);
заличава се
Изменение 305
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 3 – точка 1 – тире 4
–   Общ фосфорен пентаоксид (P2O5);
заличава се
Изменение 306
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 3 – точка 1 – тире 5
–   Общ калиев оксид (К2O);
заличава се
Изменение 307
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 6 – буква д
д)  норма, график (стадий на развитие на растението) и честота на прилагането;
д)  норма, график (стадий на развитие на растението), място и честота на прилагането (в съответствие с емпиричните данни, обосноваващи твърдението(ята) за биостимулатор;
Изменение 308
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 6 – буква е а (нова)
еа)  декларация, че продуктът не е продукт за растителна защита;
Изменение 309
Предложение за регламент
Приложение III – част 3 – ПФК 1(А)

Допуски за обявеното съдържание на хранителен елемент и други обявени параметри


Допуски за обявеното съдържание на хранителен елемент и други обявени параметри

Органичен въглерод (С)
± 20% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,0 процентни пункта по абсолютна стойност

Органичен въглерод (С)
± 15% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,0 процентни пункта по абсолютна стойност

Съдържание на сухо вещество
± 5,0 процентни пункта по абсолютна стойност

Съдържание на сухо вещество
± 5,0 процентни пункта по абсолютна стойност

Общ азот (N)
± 50% относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Общ азот (N)
± 15% относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Органичен азот (N)
± 50% относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Органичен азот (N)
± 15% относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

общ фосфорен пентаоксид (P2O5)
± 50% относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

общ фосфорен пентаоксид (P2O5)
± 15% относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

общ калиев оксид (К2O)
± 50% относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

общ калиев оксид (К2O)
± 15% относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Общ и водоразтворим магнезиев оксид, калциев оксид серен триоксид или натриев оксид
± 25% относително отклонение от обявената стойност за тези хранителни елементи до най-много 1,5 процентни пункта по абсолютна стойност

Общ и водоразтворим магнезиев оксид, калциев оксид серен триоксид или натриев оксид
± 25% относително отклонение от обявената стойност за тези хранителни елементи до най-много 1,5 процентни пункта по абсолютна стойност

Обща мед (Cu)
± 50% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,5 процентни пункта по абсолютна стойност

Обща мед (Cu)
± 50% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,5 процентни пункта по абсолютна стойност

Общ цинк (Zn)
± 50% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,0 процентни пункта по абсолютна стойност

Общ цинк (Zn)
± 50% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,0 процентни пункта по абсолютна стойност

Количество
—  5% относително отклонение от обявената стойност

Количество
—  5 % относително отклонение от обявената стойност
Обявени форми на азот, фосфор и калий
Двукомпонентни смеси: максимално допустими количества в абсолютна стойност от 1,1 N и 0,5 органичен N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O и 1,5 за сбора от два хранителни елемента.

Трикомпонентни смеси: максимално допустими количества в абсолютна стойност от 1,1 N и 0,5 органичен N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O и 1,9 за сбора от три хранителни елемента.

± 10% от общата обявена стойност за всеки хранителен елемент до най-много 2 процентни пункта по абсолютна стойност.

Изменение 310
Предложение за регламент
Приложение IІІ – част 3 – ПФК 1(Б) – таблица 1

Текст, предложен от Комисията

Допуски за обявеното съдържание на формите на неорганичен макроелемент

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % от обявената стойност за наличните форми на хранителни елементи до най-много 2 процентни пункта по абсолютна стойност

± 25% относително отклонение от обявената стойност за тези хранителни елементи до най-много 1,5 процентни пункта по абсолютна стойност

± 25 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 0,9 процентни пункта по абсолютна стойност

Изменение

Допуски за обявеното съдържание на формите на неорганичен макроелемент

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25% от обявената стойност за наличните форми на хранителните елементи до най-много 2 процентни пункта по абсолютна стойност за всеки от хранителните елементи поотделно и за сбора на хранителните елементи

-50% и +100% от обявената стойност за тези хранителни елементи до най-много -2 и +4 процентни пункта по абсолютна стойност.

± 25% относително отклонение от обявената стойност до най-много 0,9 процентни пункта по абсолютна стойност

Допуските за фосфорен пентаоксид (P2O5) се отнасят за фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим в неутрален амониев цитрат и вода.

 

 

Изменение 311
Предложение за регламент
Приложение III – част 3 – ПФК 1(Б)
Органичен въглерод: ± 20% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,0 процентни пункта по абсолютна стойност
Органичен въглерод: ± 15% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,0 процентни пункта по абсолютна стойност
Органичен азот: ± 50 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност
Органичен азот: ± 15% относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност
Обща мед (Cu) ± 50% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,5 процентни пункта по абсолютна стойност
Обща мед (Cu) ± 15% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,5 процентни пункта по абсолютна стойност
Обща мед (Cu) ± 50% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,0 процентни пункта по абсолютна стойност
Обща мед (Cu) ± 15% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,0 процентни пункта по абсолютна стойност
Изменение 312
Предложение за регламент
Приложение III – част 3 – ПФК 1(В)(I)

 

Текст, предложен от Комисията

 

Допуски за обявеното съдържание на формите на неорганичен макроелемент

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

± 25 % от обявената стойност за наличните форми на хранителни елементи до най-много 2 процентни пункта по абсолютна стойност

± 25% относително отклонение от обявената стойност за тези хранителни елементи до най-много 1,5 процентни пункта по абсолютна стойност

± 25 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 0,9 процентни пункта по абсолютна стойност

 

Зърнометричен състав: ± 10% относително отклонение, приложимо към обявеното процентно съдържание на материал, преминаващ през сито с определен размер на отвора

 

Количество: ± 5% относително отклонение от обявената стойност

 

Изменение

 

Допуски за обявеното съдържание на формите на неорганичен макроелемент

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

± 25% от обявената стойност за наличните форми на хранителните елементи до най-много 2 процентни пункта по абсолютна стойност за всеки от хранителните елементи поотделно и за сбора на хранителните елементи

-50% и +100% от обявената стойност за тези хранителни елементи до най-много -2 и +4 процентни пункта по абсолютна стойност.

-50% и +100% от обявената стойност за тези хранителни елементи до най-много -2 и +4 процентни пункта по абсолютна стойност.

 

Горепосочените стойности на допуските са приложими и за азотните форми и за разтворимостта.

 

Зърнометричен състав: ± 20% относително отклонение, приложимо към обявеното процентно съдържание на материал, преминаващ през сито с определен размер на отвора

 

Количество: ± 3% относително отклонение от обявената стойност

Изменение 313
Предложение за регламент
Приложение III – част 3 – ПФК 3

Текст, предложен от Комисията

Форми на обявения хранителен елемент и други обявени критерии за качество

Допуски за обявения параметър

pH

± 0,7 към момента на производство

 

± 1,0 в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Органичен въглерод (С)

± 10 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Общ азот (N)

± 20 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

общ фосфорен пентаоксид (P2O5)

± 20 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

общ калиев оксид (К2O)

± 20 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Сухо вещество

± 10% относително отклонение от обявената стойност

Количество

—  5 % относително отклонение от обявената стойност към момента на производство

 

—  25% относително отклонение от обявената стойност в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Въглерод (C) org /Азот (N) org

± 20% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,0 процентни пункта по абсолютна стойност

Зърнометричен състав

± 10% относително отклонение, приложимо към обявеното процентно съдържание на материал, преминаващ през сито с определен размер на отвора

Изменение

Форми на обявения хранителен елемент и други обявени критерии за качество

Допуски за обявения параметър

pH

± 0,7 към момента на производство

 

± 0,9 в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Органичен въглерод (С)

± 10 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Общ азот (N)

± 20 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

общ фосфорен пентаоксид (P2O5)

± 20 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

общ калиев оксид (К2O)

± 20 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Сухо вещество

± 10% относително отклонение от обявената стойност

Количество

—  5 % относително отклонение от обявената стойност към момента на производство

 

—  15% относително отклонение от обявената стойност в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Въглерод (C) org /Азот (N) org

± 20% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,0 процентни пункта по абсолютна стойност

Зърнометричен състав

± 10% относително отклонение, приложимо към обявеното процентно съдържание на материал, преминаващ през сито с определен размер на отвора

Изменение 314
Предложение за регламент
Приложение III – част 3 – ПФК 4

Текст, предложен от Комисията

Форми на обявения хранителен елемент и други обявени критерии за качество

Допуски за обявения параметър

Електропроводимост

± 50% относително отклонение към момента на производство

 

± 75% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

pH

± 0,7 към момента на производство

 

± 1,0 в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Количество, изразено като обем (литри или m3)

—  5% относително отклонение към момента на производство

 

—  25% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Определяне на количеството (обема) на материали с размер на частиците по-голям от 60 mm

—  5% относително отклонение към момента на производство

 

—  25 % относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Определяне на количеството (обем) на предварително оформена растежна среда

—  5% относително отклонение към момента на производство

 

—  25% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Водоразтворим азот (N)

± 50% относително отклонение към момента на производство

 

± 75% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

водоразтворим фосфорен пентаоксид (P2O5);

± 50% относително отклонение към момента на производство

 

± 75% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

водоразтворим калиев оксид (К2O);

± 50% относително отклонение към момента на производство

 

± 75% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Изменение

Форми на обявения хранителен елемент и други обявени критерии за качество

Допуски за обявения параметър

Електропроводимост

± 50% относително отклонение към момента на производство

 

± 60% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

pH

± 0,7 към момента на производство

 

± 0,9 в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Количество, изразено като обем (литри или m3)

—  5 % относително отклонение към момента на производство

 

± 15% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Определяне на количеството (обема) на материали с размер на частиците по-голям от 60 mm

—  5% относително отклонение към момента на производство

 

± 15% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Определяне на количеството (обем) на предварително оформена растежна среда

—  5% относително отклонение към момента на производство

 

± 15% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Водоразтворим азот (N)

± 50% относително отклонение към момента на производство

 

± 60% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

водоразтворим фосфорен пентаоксид (P2O5);

± 50% относително отклонение към момента на производство

 

± 60% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

водоразтворим калиев оксид (К2O);

± 50% относително отклонение към момента на производство

 

± 60% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Изменение 315
Предложение за регламент
Приложение IV – част 1 – точка 1 – подточка 1 – буква б
б)  ферментационни продукти от енергийни култури, както е определено в КСМ 4,
б)  ферментационни продукти от енергийни култури и биоотпадъци на растителна основа, както е определено в КСМ 4,
Изменение 316
Предложение за регламент
Приложение IV – част 1 – точка 1 – подточка 1 – буква е а (нова)
еа)  непреработени или механично преработени растения, части от растения или извлеци от растения, както е посочено в КСМ 2,
Изменение 317
Предложение за регламент
Приложение IV – част 1 – точка 1 – подточка 3 – буква б а (нова)
бa)  инхибитор на денитрификацията, както е посочено в ПФК 5(А)(Iа),
Изменение 318
Предложение за регламент
Приложение IV – част 1 – точка 3 – подточка 2 – буква а а (нова)
аа)  инхибитор на денитрификацията, както е посочено в ПФК (А)(Iа),
Изменение 319
Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул А – точка 2.2 – буква б
б)  идеен проект и производствени чертежи и схеми,
заличава се
Изменение 320
Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул А – точка 2.2 – буква в
в)  описания и обяснения, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за употребата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“,
заличава се
Изменение 321
Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул А1 – точка 4 – параграф 1
Циклите и изпитването, посочени в точки 4.14.3 по-долу трябва да се извършват върху представителна проба от продукта най-малко на всеки 3 месеца от името на производителя, за да се провери съответствието с
Циклите и изпитването, посочени в точки 4.14.3 по-долу трябва да се извършват върху представителна проба от продукта най-малко на всеки шест месеца в случай на непрекъсната работа на инсталацията или всяка година в случай на периодично производство от името на производителя, за да се провери съответствието с
Изменение 322
Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул А1 – точка 4.3.5 а (нова)
4.3.5a.  Производителят съхранява докладите от изпитванията заедно с техническата документация.
Изменение 323
Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул Б – точка 3.2 – буква в – тире 6
–  протоколи от изпитвания, и
–  протоколи от изпитвания, включително проучвания относно агрономичната ефективност, и
Изменение 324
Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул Г1 – точка 2 – буква б
б)  идеен проект и производствени чертежи и схеми, както и писмено описание и диаграма на производствения процес, в която са ясно обозначени всяка обработка, съд за съхранение и място.
б)  писмено описание и диаграма на производствения процес,

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0270/2017).

Правна информация - Политика за поверителност