Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0084(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0270/2017

Indgivne tekster :

A8-0270/2017

Forhandlinger :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Afstemninger :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Stemmeforklaringer
PV 27/03/2019 - 18.7

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Vedtagne tekster
PDF 992kWORD 182k
Tirsdag den 24. oktober 2017 - Strasbourg
CE-mærkede gødningsprodukter ***I
P8_TA(2017)0392A8-0270/2017

Europa-Parlamentets ændringer af 24. oktober 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Titel
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede plantenæringsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009
(Ændringen af "gødningsprodukter" til "plantenæringsprodukter" finder anvendelse i hele teksten. Hvis medlovgiverne er enige, finder tilsvarende ændringer anvendelse i hele teksten, herunder de dele, der er afspejlet i ændringerne nedenfor.)
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  Betingelserne for tilgængeliggørelse af gødninger på det indre marked er delvist blevet harmoniseret med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/200315, som næsten udelukkende omfatter gødninger af uorganiske materialer, der udvindes eller fremstilles kemisk. Der er også et behov for at anvende genanvendte eller organiske materialer til gødningsformål. Der bør fastsættes harmoniserede betingelser for tilgængeliggørelse af gødninger, der er fremstillet af sådanne genanvendte eller organiske materialer, på hele det indre marked for at give et vigtigt incitament til yderligere anvendelse heraf. Harmoniseringens anvendelsesområde bør derfor udvides, således at genanvendte og organiske materialer også er omfattet.
(1)  Betingelserne for tilgængeliggørelse af gødninger på det indre marked er delvist blevet harmoniseret med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/200315, som næsten udelukkende omfatter gødninger af mineralske materialer, der udvindes eller fremstilles kemisk. Der er også et behov for at anvende genanvendte eller organiske materialer til gødningsformål. Der bør fastsættes harmoniserede betingelser for tilgængeliggørelse af gødninger, der er fremstillet af sådanne genanvendte eller organiske materialer, på hele det indre marked for at give et vigtigt incitament til yderligere anvendelse heraf. Fremme af brugen af genanvendte næringsstoffer vil bidrage yderligere til at udvikle den cirkulære økonomi og gøre en mere ressourceeffektiv generel brug af næringsstoffer mulig, samtidig med at Unionens afhængighed af næringsstoffer fra tredjelande mindskes. Harmoniseringens anvendelsesområde bør derfor udvides, således at genanvendte og organiske materialer også er omfattet.
_________________
_________________
15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger (EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1).
15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger (EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1).
(Dette ændringsforslag dækker også et horisontalt ændringsforslag vedrørende termen "uorganisk", som ændres til "mineralsk". Hvis medlovgiverne er enige, finder tilsvarende ændringer anvendelse i hele teksten, herunder de dele, der er afspejlet i ændringerne nedenfor).
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)
(2a)  Næringsstoffer i fødevarer stammer fra jorden. En sund og nærende jordbund giver sunde og nærende afgrøder og fødevarer. Landbrugerne har behov for, at en lang række gødningsstoffer, det være sig organiske og syntetiske, er tilgængelige for at forbedre deres jord. Hvis der mangler næringsstoffer i jorden, eller hvis jorden er udpint, vil planterne blive fattige på næringsstoffer og enten holde op med at vokse eller ikke have nogen næringsmæssig værdi med hensyn til anvendelse i levnedsmidler.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
(5a)   For at sikre effektiv anvendelse af husdyrgødning og kompost, som stammer fra landbrugsbedrifter, bør landbrugere anvende de produkter, som følger ånden i princippet om "et ansvarligt landbrug", hvor lokale distributionskanaler begunstiges, og hvor den agronomiske og miljømæssige praksis er god, og i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning, såsom nitratdirektivet eller vandrammedirektivet. Der bør tilskyndes til fortrinsvis anvendelse af gødning, der produceres på stedet og på de omkringliggende landbrugsbedrifter.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)
(6a)  Et CE-mærket gødningsprodukt kan have mere end én af de funktioner, der er beskrevet i denne forordnings produktfunktionskategorier. Hvis kun én af disse funktioner påberåbes, bør det være tilstrækkeligt, at produktet opfylder kravene for den produktfunktionskategori, der beskriver den påberåbte funktion. Hvis mere end én af disse funktioner påberåbes, bør det CE-mærkede gødningsprodukt derimod betragtes som en kombination af to eller flere gødningsproduktkomponenter, og det bør kræves, at hver gødningsproduktkomponent opfylder kravene med hensyn til sin funktion. Der bør derfor være en særlig produktfunktionskategori, der omfatter sådanne kombinationer.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)
(6b)  En fabrikant, der anvender et eller flere CE-mærkede gødningsprodukter, som allerede har været genstand for en overensstemmelsesvurdering foretaget af den pågældende fabrikant eller en anden fabrikant, kan ønske at påberåbe sig denne overensstemmelsesvurdering. For at reducere den administrative byrde til et minimum bør det opnåede CE-mærkede gødningsprodukt også betragtes som en kombination af to eller flere gødningsproduktkomponenter, og de yderligere overensstemmelseskrav til kombinationen bør begrænses til de aspekter, som blandingen tilsiger.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  Forurenende stoffer i CE-mærkede gødningsprodukter, f.eks. cadmium, kan potentielt udgøre en risiko for menneskers og dyrs sundhed og miljøet, da de ophobes i miljøet og kan komme ind i fødekæden. Indholdet af dem i sådanne produkter bør derfor begrænses. Endvidere bør urenheder i CE-mærkede gødningsprodukter afledt af bioaffald, navnlig polymerer, men også metal og glas, enten forhindres eller begrænses i det omfang, det er teknisk muligt, ved at påvise sådanne urenheder i separat indsamlet bioaffald inden behandling.
(8)  Forurenende stoffer i CE-mærkede gødningsprodukter, f.eks. cadmium, kan – hvis sidstnævnte ikke anvendes korrekt – potentielt udgøre en risiko for menneskers og dyrs sundhed og miljøet, da de ophobes i miljøet og kan komme ind i fødekæden. Indholdet af dem i sådanne produkter bør derfor begrænses. Endvidere bør urenheder i CE-mærkede gødningsprodukter afledt af bioaffald, navnlig polymerer, men også metal og glas, enten forhindres eller begrænses i det omfang, det er teknisk muligt, ved at påvise sådanne urenheder i separat indsamlet bioaffald inden behandling.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)
(8a)  Medlemsstater, der allerede har strengere nationale grænseværdier for cadmium i gødninger, bør kunne fastholde disse grænseværdier, indtil resten af Unionen når op på et tilsvarende ambitionsniveau.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 8 b (ny)
(8b)   For at lette phosphatgødningsprodukters overensstemmelse med kravene i denne forordning og fremme innovation er det nødvendigt at give tilstrækkelige incitamenter til udviklingen af de relevante teknologier, herunder navnlig teknologier til fjernelse af cadmium og til forvaltning af cadmiumrigt farligt affald, ved hjælp af de disponible finansielle midler under Horisont 2020, LIFE-programmerne, finansieringsplatformen for den cirkulære økonomi, Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og andre finansielle instrumenter, hvor det er relevant. Kommissionen bør aflægge årlig rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om initiativerne og om den finansiering, som Unionen yder til fjernelse af cadmium.
Ændring 395
Forslag til forordning
Betragtning 8 c (ny)
(8c)   Fra den [datoen for denne forordnings anvendelse] opretter Kommissionen en mekanisme, der yderligere bør fremme adgangen til finansiering af forskning og innovation inden for teknologier til fjernelse af cadmium i phosphorholdige gødningsstoffer samt indførelsen heraf i Unionens produktionsprocesser for alle phosphorholdige gødningsstoffer og inden for potentielle løsninger til fjernelse af cadmium, som er økonomisk rentable i industriel målestok, men som også rummer mulighed for behandling af det affald, der fremkommer herved.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  Produkter, der opfylder alle kravene i denne forordning, bør kunne cirkulere frit på det indre marked. Hvis en eller flere komponentmaterialer i et CE-mærket gødningsprodukt falder ind under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/200918, men når et punkt i fremstillingskæden, hvorefter det ikke længere udgør nogen folke- eller dyresundhedsrisiko af betydning ("slutpunktet i fremstillingskæden"), ville det være en unødvendig administrativ byrde fortsat at underlægge produktet bestemmelserne i nævnte forordning. Sådanne gødningsprodukter bør derfor undtages fra kravene i nævnte forordning. Forordning (EF) nr. 1069/2009 bør derfor ændres.
(9)  CE-mærkede gødningsprodukter, der opfylder alle kravene i denne forordning, bør kunne cirkulere frit på det indre marked. Hvis en eller flere komponentmaterialer er et afledt produkt under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/200918, men har nået et punkt i fremstillingskæden, hvorefter det ikke længere udgør en folke- eller dyresundhedsrisiko ("slutpunktet i fremstillingskæden"), ville det være en unødvendig administrativ byrde fortsat at underlægge produktet bestemmelserne i nævnte forordning. Sådanne gødningsprodukter bør derfor undtages fra kravene i nævnte forordning. Forordning (EF) nr. 1069/2009 bør derfor ændres.
_________________
_________________
18 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).
18 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)  Slutpunktet i fremstillingskæden bør fastlægges for hvert relevant komponentmateriale, der indeholder animalske biprodukter, i overensstemmelse med procedurerne i forordning (EF) nr. 1069/2009. Hvis en fremstillingsproces, der er reguleret i henhold til nærværende forordning, allerede begynder, inden dette slutpunkt er nået, bør proceskravene både i forordning (EF) nr. 1069/2009 og i nærværende forordning finde anvendelse kumulativt for CE-mærkede gødningsprodukter, hvilket betyder, at det strengeste krav anvendes, hvis begge forordninger regulerer det samme parameter.
(10)  For hver komponentmaterialekategori, der omfatter afledte produkter i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009, bør slutpunktet i fremstillingskæden fastlægges for hvert relevant komponentmateriale, der indeholder animalske biprodukter, i overensstemmelse med procedurerne i den pågældende forordning. Med henblik på at drage fordel af den tekniske udvikling, skabe flere muligheder for producenter og virksomheder og frigøre det potentiale, som ligger i at udnytte næringsstoffer i animalske biprodukter, såsom husdyrgødning, bør fastlæggelsen af forarbejdningsmetoder og regler for nyttiggørelse af animalske biprodukter, for hvilke der er blevet fastsat et slutpunkt i fremstillingskæden, påbegyndes umiddelbart efter denne forordnings ikrafttræden. Hvad angår gødningsprodukter, der indeholder eller består af forarbejdet husdyrgødning, bør der fastlægges kriterier for færdigforarbejdet husdyrgødning. Kommissionen bør tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde til at udvide eller tilføje komponentmaterialekategorier med henblik på at inkludere flere animalske biprodukter. Hvis et sådant slutpunkt er nået, inden det CE-mærkede gødningsprodukt bringes i omsætning, men efter at den fremstillingsproces, der er reguleret i henhold til denne forordning, er påbegyndt, bør proceskravene både i forordning (EF) nr. 1069/2009 og i nærværende forordning finde anvendelse kumulativt for CE-mærkede gødningsprodukter, hvilket betyder, at det strengeste krav anvendes, hvis begge forordninger regulerer det samme parameter.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)
(10a)   For så vidt angår animalske biprodukter, som allerede i vid udstrækning anvendes i medlemsstaterne til fremstilling af gødning, bør slutpunktet fastlægges hurtigst muligt og senest et år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  Hvis et eller flere af et CE-mærket gødningsprodukts komponentmaterialer falder ind under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1069/2009 og ikke har nået slutpunktet i fremstillingskæden, ville det være misvisende at foreskrive CE-mærkning af produktet i henhold til nærværende forordning, idet tilgængeliggørelsen på markedet af et sådant produkt er underlagt kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009. Sådanne produkter bør derfor ikke omfattes af denne forordnings anvendelsesområde.
(12)  Tilgængeliggørelse på markedet af et animalsk biprodukt eller et afledt produkt, for hvilket der ikke er defineret noget slutpunkt i fremstillingskæden, eller for hvilket det definerede slutpunkt ikke er nået på det tidspunkt, hvor det gøres tilgængeligt på markedet, er underlagt kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009. Det ville derfor være misvisende at foreskrive CE-mærkning af produktet i henhold til nærværende forordning. Ethvert produkt, som indeholder eller består af et sådant animalsk biprodukt eller afledte produkter, bør derfor ikke omfattes af denne forordnings anvendelsesområde.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 13
(13)  For visse typer nyttiggjort affald efter betydningen i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF20 er der identificeret et behov på markedet for dette affalds anvendelse som gødningsprodukter. Det er endvidere nødvendigt med visse krav til affald, der anvendes som udgangsmateriale i nyttiggørelsesoperationen, til behandlingsprocesser og -metoder samt til de gødningsprodukter, der kommer ud af nyttiggørelsesprocessen, for at sikre, at anvendelsen af disse produkter ikke har en generel skadelig indvirkning på miljøet eller menneskers sundhed. For CE-mærkede produkter bør disse krav fastsættes i denne forordning. Derfor bør sådanne produkter, fra det øjeblik de opfylder alle kravene i denne forordning, ophøre med at blive betragtet som affald efter betydningen i direktiv 2008/98/EF.
(13)  For visse typer nyttiggjort affald efter betydningen i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF20, såsom struvit-, biokul- og askebaserede produkter, er der identificeret et behov på markedet for dette affalds anvendelse som gødningsprodukter. Det er endvidere nødvendigt med visse krav til affald, der anvendes som udgangsmateriale i nyttiggørelsesoperationen, til behandlingsprocesser og -metoder samt til de gødningsprodukter, der kommer ud af nyttiggørelsesprocessen, for at sikre, at anvendelsen af disse produkter ikke har en generel skadelig indvirkning på miljøet eller menneskers sundhed. For CE-mærkede produkter bør disse krav fastsættes i denne forordning. Derfor bør sådanne produkter, fra det øjeblik de opfylder alle kravene i denne forordning, ophøre med at blive betragtet som affald efter betydningen i direktiv 2008/98/EF, og det bør tilsvarende være muligt at give adgang til det indre marked for produkter, der indeholder eller består af sådanne genvundne affaldsmaterialer. For at sikre juridisk klarhed, drage fordel af den tekniske udvikling og stimulere producenterne yderligere til at gøre mere brug af værdifulde affaldsstrømme bør de videnskabelige analyser og fastsættelsen af genvindingskrav på EU-plan for sådanne produkter påbegyndes umiddelbart efter ikrafttrædelsen af denne forordning. Kommissionen bør derfor tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde med henblik på uden unødig forsinkelse at fastlægge udvidede eller supplerende komponentmaterialekategorier, der er anvendelige i forbindelse med produktionen af CE-mærkede gødningsprodukter.
_________________
_________________
20 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).
20 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)
(13a)  Visse biprodukter, sideprodukter eller genanvendte produkter, der stammer fra specifikke industrielle processer, anvendes i øjeblikket af fabrikanter som en bestanddel i CE-mærkede gødningsprodukter. Der bør i denne forordning fastlægges krav vedrørende komponentmaterialekategorier for bestanddele i CE-mærkede gødningsprodukter. I givet fald bør sådanne produkter, fra det øjeblik de opfylder alle kravene i denne forordning, ophøre med at blive betragtet som affald efter betydningen i direktiv 2008/98/EF.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)  Visse stoffer og blandinger, som almindeligvis benævnes agronomiske additiver, forbedrer frigivelsesmønstret for et næringsstof i en gødning. Stoffer og blandinger, der gøres tilgængelige på markedet, for at de kan blive tilsat til CE-mærkede gødningsprodukter til netop dette formål, bør opfylde visse effektivitetskriterier, hvilket fabrikanten af disse stoffer eller blandinger er ansvarlig for, og bør derfor betragtes som CE-mærkede gødningsprodukter i henhold til denne forordning. Endvidere bør CE-mærkede gødningsprodukter, der indeholder sådanne stoffer eller blandinger, underlægges visse effektivitets- og sikkerhedskriterier. Disse stoffer og blandinger bør derfor ligeledes reguleres som komponentmaterialer til CE-mærkede gødningsprodukter.
(14)  Visse stoffer og blandinger, som benævnes agronomiske additiver, forbedrer frigivelsesmønstret for et næringsstof i en gødning. Stoffer og blandinger, der gøres tilgængelige på markedet, for at de kan blive tilsat til CE-mærkede gødningsprodukter til netop dette formål, bør opfylde visse effektivitets-, sikkerheds- og miljøkriterier, hvilket fabrikanten af disse stoffer eller blandinger er ansvarlig for, og bør derfor betragtes som CE-mærkede gødningsprodukter i henhold til denne forordning. Endvidere bør CE-mærkede gødningsprodukter, der indeholder sådanne stoffer eller blandinger, underlægges visse effektivitets-, sikkerheds- og miljøkriterier. Disse stoffer og blandinger bør derfor ligeledes reguleres som komponentmaterialer til CE-mærkede gødningsprodukter.
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)
(14a)   Eftersom produkter, der ud over gødningselementerne består af stoffer og blandinger, er beregnet til at blive tilsat jorden og frigivet i miljøet, bør der gælde overensstemmelseskriterier for alle materialer i produktet, især hvis de er små eller kan opsplittes i små fragmenter, der kan spredes i jord og i vandsystemer og overføres til det omgivende miljø. Derfor bør testning af bionedbrydelighedskriterier og overensstemmelse også foregå in vivo under realistiske betingelser, der tager hensyn til de differentierede nedbrydningshastigheder under anærobe betingelser, i akvatiske levesteder eller i vandlidende eller frosset jord.
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 15
(15)  Visse stoffer, blandinger og mikroorganismer, som almindeligvis benævnes biostimulanser til planter, er ikke næringsstoffer som sådan, men stimulerer ikke desto mindre planters næringsstofprocesser. Hvis disse produkter udelukkende tager sigte på at forbedre effektiviteten af planters næringsstofudnyttelse, tolerance over for abiotisk stress eller afgrødekvalitetsegenskaber, minder de af natur mere om gødningsprodukter end om de fleste kategorier af plantebeskyttelsesmidler. Disse produkter bør derfor skulle opfylde betingelserne for CE-mærkning i henhold til denne forordning og bør ikke omfattes af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/200921. Forordning (EF) nr. 1107/2009 bør derfor ændres.
(15)  Visse stoffer, blandinger og mikroorganismer, som benævnes biostimulanser til planter, er ikke input af næringsstoffer som sådan, men stimulerer ikke desto mindre planters naturlige næringsstofprocesser. Hvis disse produkter udelukkende tager sigte på at forbedre effektiviteten af planters næringsstofudnyttelse, tolerance over for abiotisk stress eller afgrødekvalitetsegenskaber, nedbrydning af organiske stoffer i jorden eller øgning af tilstedeværelsen af næringsstoffer i rhizosfæren, minder de af natur mere om gødningsprodukter end om de fleste kategorier af plantebeskyttelsesmidler. Derfor fungerer de som supplement til gødning med henblik på at optimere deres effektivitet og nedbringe anvendelsesmængden af næringsstoffer. Disse produkter bør derfor skulle opfylde betingelserne for CE-mærkning i henhold til denne forordning og bør ikke omfattes af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/200921. Forordning (EF) nr. 1107/2009 bør derfor ændres.
_________________
_________________
21 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).
21 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).
Ændring 19
Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)
(15a)  For mikroorganismer bør komponentmaterialekategorierne udvides eller tilføjes for at garantere og fremme det innovative potentiale med hensyn til udvikling og opdagelse af nye produkter med mikrobielle biostimulanser til planter. For at fremme innovation og skabe retssikkerhed for producenter med hensyn til de krav, der skal opfyldes for brugen af mikroorganismer som et komponentmateriale i CE-mærkede gødningsprodukter, er det nødvendigt at fastlægge klare harmoniserede metoder til evaluering af sikkerheden af mikroorganismer. Det forberedende arbejde i forbindelse med fastlæggelsen af disse sikkerhedsevalueringsmetoder bør indledes umiddelbart efter denne forordnings ikrafttræden. Kommissionen bør tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten med henblik på uden unødvendig forsinkelse at fastlægge de krav, som producenterne skal opfylde for at påvise sikkerheden af mikroorganismer med henblik på at anvende dem til fremstilling af CE-mærkede gødningsprodukter.
Ændring 20
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  Produkter med en eller flere funktioner, hvoraf en er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1107/2009, bør forblive under den kontrol, der specifikt vedrører disse produkter, og som er fastsat i samme forordning. Hvis disse produkter også fungerer som et gødningsprodukt, vil det være misvisende at foreskrive deres CE-mærkning i henhold til nærværende forordning, idet tilgængeliggørelsen på markedet af et plantebeskyttelsesmiddel er afhængig af en produktgodkendelse, der er gyldig i den pågældende medlemsstat. Sådanne produkter bør derfor ikke omfattes af denne forordnings anvendelsesområde.
(16)  Produkter med en eller flere funktioner, hvoraf en er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1107/2009, er plantebeskyttelsesmidler, der er omfattet af anvendelsesområdet for den pågældende forordning. Disse produkter bør forblive under den kontrol, der specifikt vedrører sådanne produkter, og som er fastsat i samme forordning. Hvis disse produkter også fungerer eller har indvirkninger som et gødningsprodukt, vil det være misvisende at foreskrive deres CE-mærkning i henhold til nærværende forordning, idet tilgængeliggørelsen på markedet af et plantebeskyttelsesmiddel er afhængig af en produktgodkendelse, der er gyldig i den pågældende medlemsstat. Sådanne produkter bør derfor ikke omfattes af denne forordnings anvendelsesområde.
Ændring 21
Forslag til forordning
Betragtning 17
(17)  Denne forordning bør ikke være til hinder for anvendelsen af eksisterende EU-lovgivning, der vedrører aspekter i forbindelse med sundhedsbeskyttelse, sikkerhed og miljø, som ikke er omfattet af denne forordning. Denne forordning bør derfor finde anvendelse, uden at det berører Rådets direktiv 86/278/EØF22, Rådets direktiv 89/391/EØF23, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200624, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/200825, Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/200626, Rådets direktiv 2000/29/EF27, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/201328 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/201429.
(17)  Uanset typen af det CE-mærkede plantenæringsprodukt bør denne forordning ikke være til hinder for anvendelsen af eksisterende EU-lovgivning, der vedrører aspekter i forbindelse med sundhedsbeskyttelse, sikkerhed og miljø, som ikke er omfattet af denne forordning. Denne forordning bør derfor finde anvendelse, uden at det berører Rådets direktiv 86/278/EØF22, Rådets direktiv 89/391/EØF23, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200624, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/200825, Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/200626, Rådets direktiv 2000/29/EF27, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/201328, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/201429, Rådets direktiv 91/676/EØF29a og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF29b.
_________________
_________________
22 Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg (EFT L 181 af 4.7.1986, s. 6).
22 Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg (EFT L 181 af 4.7.1986, s. 6).
23 Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1).
23 Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1).
24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).
24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).
25 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).
25 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).
26 Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).
26 Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).
27 Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1).
27 Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1).
28 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/2013 af 15. januar 2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EUT L 39 af 9.2.2013, s. 1).
28 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/2013 af 15. januar 2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EUT L 39 af 9.2.2013, s. 1).
29 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35).
29 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35).
29a Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1).
29b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).
Ændring 22
Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)
(17a)   Sporbarhed af produkter, der er sårbare over for organisk forurening fra en række potentielt problematiske kilder (eller opfattes som sådan), tilbage til kilden til det organiske materiale bør sikres. Dette er nødvendigt for at sikre forbrugernes tillid og for at begrænse skaden, hvis der forekommer lokal kontaminering. Dermed kan virksomheder, der anvender gødningsprodukter med indehold af organisk materiale fra disse kilder, identificeres. Dette bør være obligatorisk for produkter, der indeholder materiale fra affald eller biprodukter, der ikke har gennemgået nogen forarbejdning, som destruerer organiske forurenende stoffer, patogener og genetisk materiale. Formålet er ikke blot at reducere risici for sundhed og miljø, men også at berolige offentligheden og tage hensyn til landbrugernes betænkeligheder i forbindelse med patogener, forurenende organiske stoffer og genetisk materiale. Med henblik på at beskytte jordejerne mod forurening, som de ikke selv er skyld i, opfordres medlemsstaterne til at indføre passende regler om erstatningsansvar.
Ændring 23
Forslag til forordning
Betragtning 17 b (ny)
(17b)   Ubehandlede biprodukter fra animalsk produktion bør ikke være omfattet af denne forordning.
Ændring 24
Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)
(19a)   I overensstemmelse med den cirkulære økonomi anvender producenter allerede visse industrielle biprodukter eller sideprodukter fra specifikke industrielle processer som bestanddele i CE-mærkede gødningsprodukter. Der bør fastsættes krav vedrørende sådanne komponentmaterialekategorier i bilag II.
Ændring 25
Forslag til forordning
Betragtning 20
(20)  En mekanisk blanding af forskellige CE-mærkede gødningsprodukter, som hver især har været omfattet af en positiv vurdering af overensstemmelse med gældende krav for det pågældende materiale, kan selv forventes at være egnet til anvendelse som et CE-mærket gødningsprodukt, hvis blot visse supplerende krav, som den mekaniske blanding tilsiger, er opfyldt. For at undgå unødvendige administrative byrder bør sådanne mekaniske blandinger derfor tilhøre en særskilt kategori, for hvilken overensstemmelsesvurderingen bør være begrænset til de supplerende krav, som den mekaniske blanding tilsiger.
(20)  En kombination af produkter fra forskellige produktfunktionskategorier, som hver især har været omfattet af en positiv vurdering af overensstemmelse med gældende krav for det pågældende materiale, kan selv forventes at være egnet til anvendelse som et CE-mærket gødningsprodukt, hvis blot visse supplerende krav, begrundet i blandingen. For at undgå unødvendige administrative byrder bør sådanne kombinationer derfor tilhøre en særskilt kategori, for hvilken overensstemmelsesvurderingen bør være begrænset til de supplerende krav, som blandingen tilsiger.
(Dette ændringsforslag dækker også et horisontalt ændringsforslag vedrørende termen "blanding" (i ental eller flertal), som ændres til " kombination" (i ental eller flertal). Hvis medlovgiverne er enige, finder tilsvarende ændringer anvendelse i hele teksten, herunder de dele, der er afspejlet i ændringerne nedenfor).
Ændring 26
Forslag til forordning
Betragtning 25
(25)  Når en importør bringer et CE-mærket gødningsprodukt i omsætning, bør vedkommende på gødningsproduktets emballage anføre sit navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og den postadresse, hvorpå den pågældende kan kontaktes, med henblik på at muliggøre markedsovervågning.
(25)  Når en importør bringer et CE-mærket produkt i omsætning, bør vedkommende på produktets emballage anføre sit navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og den postadresse, hvorpå den pågældende kan kontaktes, samt tredjelandsfabrikanten med henblik på at muliggøre markedsovervågning.
Ændring 27
Forslag til forordning
Betragtning 31
(31)  Hvis der ikke er vedtaget harmoniserede standarder, eller hvis de ikke tilstrækkeligt detaljeret omfatter alle elementerne i de kvalitets- og sikkerhedskrav, der er fastsat i denne forordning, kan det være nødvendigt med ensartede betingelser for gennemførelse af disse krav. Kommissionen bør derfor tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastsætte disse betingelser i fælles specifikationer. Af hensyn til retssikkerheden bør det præciseres, at CE-mærkede gødningsprodukter skal overholde sådanne specifikationer, uanset om de anses for at være i overensstemmelse med harmoniserede standarder.
(31)  Hvis der ikke er vedtaget harmoniserede standarder, eller hvis disse ikke i tilstrækkelig detaljeret omfang omfatter alle elementerne i de kvalitets- og sikkerhedskrav, der er fastsat i denne forordning, samt hvis der forekommer unødige forsinkelser i processen i forbindelse med vedtagelsen eller ajourføringen af de standarder, der skal afspejle disse krav, kan det være nødvendigt at vedtage foreløbige foranstaltninger med henblik på at fastsætte ensartede betingelser for gennemførelsen af disse krav. Kommissionen bør derfor tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastsætte disse betingelser i fælles specifikationer. Af hensyn til retssikkerheden bør det præciseres, at CE-mærkede gødningsprodukter skal overholde sådanne specifikationer, uanset om de anses for at være i overensstemmelse med harmoniserede standarder.
Ændring 28
Forslag til forordning
Betragtning 47
(47)  CE-mærkede gødningsprodukter bør kun bringes i omsætning, hvis de er tilstrækkeligt effektive og ikke frembyder nogen uacceptable risici for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet ved korrekt opbevaring og anvendelse i overensstemmelse med deres formål og under anvendelsesbetingelser, som med rimelighed kan forudses, dvs. ved anvendelser, som kan forekomme i forbindelse med lovlig og let forudsigelig menneskelig adfærd. Derfor bør der fastsættes krav til sikkerhed og kvalitet samt passende kontrolmekanismer. Desuden bør den påtænkte anvendelse af CE-mærkede gødningsprodukter ikke medføre, at fødevarer eller foder bliver farlige/farligt.
(47)  CE-mærkede gødningsprodukter bør kun bringes i omsætning, hvis de er tilstrækkeligt effektive og ikke frembyder en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet ved korrekt opbevaring og anvendelse i overensstemmelse med deres formål og under anvendelsesbetingelser, som med rimelighed kan forudses, dvs. ved anvendelser, som kan forekomme i forbindelse med lovlig og let forudsigelig menneskelig adfærd. Derfor bør der fastsættes krav til sikkerhed og kvalitet samt passende kontrolmekanismer. Desuden bør den påtænkte anvendelse af CE-mærkede gødningsprodukter ikke medføre, at fødevarer eller foder bliver farlige/farligt.
Ændring 29
Forslag til forordning
Betragtning 49
(49)  Den eksisterende ordning bør suppleres med en procedure, hvorved de berørte parter får mulighed for at blive orienteret om påtænkte foranstaltninger vedrørende CE-mærkede gødningsprodukter, der udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet. Herved vil markedsovervågningsmyndighederne i samarbejde med de relevante erhvervsdrivende også få mulighed for i en tidlig fase at gribe ind over for sådanne gødningsprodukter.
(49)  Den eksisterende ordning bør suppleres med en procedure, hvorved alle interesserede parter, herunder interessenter fra sundheds- og forbrugerområdet, orienteres om påtænkte foranstaltninger vedrørende CE-mærkede gødningsprodukter, der udgør en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet. Herved vil markedsovervågningsmyndighederne i samarbejde med de relevante erhvervsdrivende også få mulighed for i en tidlig fase at gribe ind over for sådanne gødningsprodukter.
Ændring 30
Forslag til forordning
Betragtning 55
(55)  Der sker lovende tekniske fremskridt på området for genanvendelse af affald, f.eks. genanvendelse af phosphor fra spildevandsslam og fremstilling af gødningsprodukter fra animalske biprodukter, f.eks. biokul. Det bør være muligt for produkter, der indeholder eller består af sådanne materialer, at få adgang til det indre marked uden unødvendig forsinkelse, når fremstillingsprocesserne er blevet videnskabeligt analyseret, og proceskravene er blevet fastsat på EU-plan. Med henblik herpå bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår fastsættelse af større eller yderligere kategorier af CE-mærkede gødningsprodukter eller komponentmaterialer, der opfylder betingelserne for anvendelse i produktionen af sådanne produkter. For animalske biprodukter bør komponentmaterialekategorier kun udvides eller tilføjes, i det omfang der er fastlagt et slutpunkt i fremstillingskæden i overensstemmelse med de procedurer, der er fastslagt i forordning (EF) nr. 1069/2009, idet animalske biprodukter, for hvilke der ikke er fastlagt et sådant slutpunkt, under alle omstændigheder ikke er omfattet af nærværende forordnings anvendelsesområde.
(55)  Der sker lovende tekniske fremskridt på området for genanvendelse af affald, f.eks. genanvendelse af phosphor fra spildevandsslam, f.eks. struvit, fremstilling af gødningsprodukter fra animalske biprodukter, f.eks. biokul og phosphorgenvinding efter forbrænding, såsom askebaserede produkter. Det bør være muligt for produkter, der indeholder eller består af sådanne materialer, at få adgang til det indre marked uden unødvendig forsinkelse, når fremstillingsprocesserne er blevet videnskabeligt analyseret, og proceskravene er blevet fastsat på EU-plan. Kommissionen bør med henblik herpå tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at fastsætte, hvorvidt sådanne produkter kan anvendes i produktionen. For så vidt angår produkter afledt af animalske biprodukter bør komponentmaterialekategorier kun udvides eller tilføjes, i det omfang der er fastlagt et slutpunkt i fremstillingskæden i overensstemmelse med de procedurer, der er fastslagt i forordning (EF) nr. 1069/2009.
Ændring 31
Forslag til forordning
Betragtning 55 a (ny)
(55a)  Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde andre polymerer end næringsstofpolymerer, men dette bør begrænses til tilfælde, hvor formålet med polymeren er at kontrollere frigivelsen af næringsstoffer eller øge det CE-mærkede gødningsprodukts vandbindingsevne. Det bør være muligt at give innovative produkter, der indeholder sådanne polymerer, adgang til det indre marked. For at minimere risiciene for menneskers sundhed og sikkerhed samt de risici for miljøet, som andre polymerer end næringsstofpolymerer kan udgøre, bør kriterierne for disses bionedbrydelighed fastsættes med henblik på at sikre, at de kan nedbrydes fysisk og biologisk. Med henblik herpå bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på fastsættelse af kriterier for omdannelse af polymerisk carbon til kuldioxid (CO2) samt en passende testmetode for bionedbrydelighed.
Ændring 32
Forslag til forordning
Betragtning 56
(56)  Det bør endvidere være muligt straks at reagere på nye forhold vedrørende betingelserne for, at CE-mærkede gødningsprodukter er tilstrækkeligt effektive, og på nye risikovurderinger vedrørende menneskers, dyrs eller planters sundhed, sikkerheden eller miljøet. Med henblik herpå bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten for så vidt angår ændring af de krav, der gælder for forskellige kategorier af CE-mærkede gødningsprodukter.
(56)  Det bør endvidere være muligt straks at reagere på nye forhold vedrørende betingelserne for, at CE-mærkede gødningsprodukter er tilstrækkeligt effektive, og på nye risikovurderinger vedrørende menneskers, dyrs eller planters sundhed, sikkerheden eller miljøet, idet der tages hensyn til vurderinger, der er foretaget af eller i samarbejde med myndigheder i medlemsstaterne. Med henblik herpå bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten for så vidt angår ændring af de krav, der gælder for forskellige kategorier af CE-mærkede gødningsprodukter.
Ændring 33
Forslag til forordning
Betragtning 57
(57)  Ved udøvelsen af disse beføjelser er det navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.
(57)  I forbindelse med vedtagelsen af delegerede retsakter som fastsat i denne forordning er det navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For navnlig at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
Ændring 34
Forslag til forordning
Betragtning 59 a (ny)
(59a)  På grund af den store afhængighed af råphosphatimport i Unionen har Kommissionen klassificeret stoffet som et kritisk råmateriale. Det er derfor nødvendigt at overvåge virkningerne af nærværende forordning på adgangen til råvareforsyninger generelt, på tilgængeligheden af råphosphat i særdeleshed og i begge tilfælde på priserne. Efter en sådan vurdering, og i tilfælde af en negativ indvirkning, bør Kommissionen træffe de foranstaltninger, den finder passende for at afhjælpe disse forstyrrelser af handelen.
Ændring 35
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a
a)  animalske biprodukter, som er underlagt kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009
a)  animalske biprodukter eller afledte produkter, der gøres tilgængelige på markedet i henhold til kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009
Ændring 36
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra b a (nyt)
ba)   direktiv 91/676/EØF
Ændring 37
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra b b (nyt)
bb)  direktiv 2000/60/EF
Ændring 38
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
1)  ”gødningsprodukt”: et stof, en blanding, en mikroorganisme eller ethvert andet materiale, som enten alene eller blandet med andet materiale anvendes på, eller er beregnet til at blive anvendt på, planter eller deres rhizosfære med det formål at tilføre planter næringsstoffer eller forbedre deres næringsstofeffektivitet
1)  "plantenæringsprodukt": et stof, en blanding, en mikroorganisme eller ethvert andet materiale, som enten alene eller blandet med andet materiale anvendes på, eller er beregnet til at blive anvendt på, svampe eller deres mykosfære eller på planter på alle vækststadier, herunder frø, og/eller rhizosfære med henblik på at forsyne planter eller svampe med næringsstoffer eller på at forbedre deres fysiske eller biologiske vækstbetingelser eller deres generelle livskraft, udbytte og kvalitet, herunder ved at øge plantens evne til at optage næringsstoffer (med undtagelse af plantebeskyttelsesmidler, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1107/2009)
Ændring 39
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3
3)  ”stof”: et stof som defineret i artikel 3, nr. 1), i forordning (EF) nr. 1907/2006
3)  "stof": et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, herunder sådanne tilsætningsstoffer, som er nødvendige til bevarelse af stoffets stabilitet, og sådanne urenheder, som følger af fremstillingsprocessen, bortset fra opløsningsmidler, der kan udskilles, uden at det påvirker stoffets stabilitet eller ændrer dets sammensætning
Ændring 40
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13
13)  ”teknisk specifikation”: et dokument, der fastsætter, hvilke tekniske krav et CE-mærket gødningsprodukt skal opfylde
13)  "teknisk specifikation": et dokument, der fastsætter, hvilke tekniske krav et CE-mærket gødningsprodukt eller dets fremstillingsproces skal opfylde
Ændring 41
Forslag til forordning
Artikel 3 – afsnit 1
Medlemsstaterne må ikke hindre tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter, der opfylder bestemmelserne i denne forordning.
Medlemsstaterne må ikke – for så vidt angår de aspekter og risici, der er omfattet af denne forordning – hindre tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter, der opfylder bestemmelserne i denne forordning.
Ændring 42
Forslag til forordning
Artikel 3 – afsnit 1 a (nyt)
Denne forordning er ikke til hinder for, at medlemsstaterne opretholder eller vedtager bestemmelser, der er i overensstemmelse med traktaterne, vedrørende anvendelsen af CE-mærkede gødningsprodukter med henblik på at beskytte menneskers sundhed og miljøet, forudsat at disse bestemmelser ikke kræver nogen ændring af CE-mærkede gødningsprodukter, som er i overensstemmelse med denne forordning, og forudsat at de ikke har indflydelse på betingelserne for at gøre dem tilgængelige på markedet.
Ændring 44
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)
2a.   Kommissionen offentliggør samtidig med offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende en vejledning, der giver fabrikanten og markedsovervågningsmyndighederne klare oplysninger om og eksempler på, hvordan mærkningen skal udformes. Denne vejledning skal også specificere de relevante oplysninger, der er omhandlet i bilag III, del 1, punkt 2, litra d).
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3
3.  Fabrikanten skal opbevare den tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen, i ti år efter at det CE-mærkede gødningsprodukt, der er omfattet af disse dokumenter, er blevet bragt i omsætning.
3.  Fabrikanten skal opbevare den tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen, i fem år efter at det CE-mærkede gødningsprodukt, der er omfattet af disse dokumenter, er blevet bragt i omsætning.
(Dette er et horisontalt ændringsforslag vedrørende varigheden med hensyn til opbevaringen af den tekniske dokumentation. Hvis medlovgiverne er enige, finder tilsvarende ændringer anvendelse i hele teksten, herunder de dele, der er afspejlet i ændringerne nedenfor).
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1
Fabrikanten skal sikre, at der findes procedurer til sikring af, at CE-mærkede gødningsprodukter, der er del af en produktionsserie, fortsat er i overensstemmelse med denne forordning. Der skal i fornødent omfang tages hensyn til ændringer i disse gødningsprodukters produktionsmetode eller kendetegn og til ændringer i de harmoniserede standarder, de fælles specifikationer som omhandlet i artikel 13 eller andre tekniske specifikationer, som der er henvist til for at dokumentere et CE-mærket gødningsprodukts overensstemmelse med de gældende krav.
Fabrikanten skal sikre, at der findes procedurer til sikring af, at CE-mærkede gødningsprodukter, der er del af en produktionsserie, fortsat er i overensstemmelse med denne forordning. Der skal i fornødent omfang tages hensyn til ændringer i disse gødningsprodukters kendetegn og til ændringer i de harmoniserede standarder, de fælles specifikationer som omhandlet i artikel 13 eller andre tekniske specifikationer, som der er henvist til for at dokumentere et CE-mærket gødningsprodukts overensstemmelse med de gældende krav.
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 2
Når det anses for hensigtsmæssigt på grund af et CE-mærket gødningsprodukts ydeevne eller de med produktet forbundne risici, skal fabrikanten foretage stikprøvekontrol af sådanne gødningsprodukter, der er gjort tilgængelige på markedet, undersøge og om nødvendigt føre register over klager, CE-mærkede gødningsprodukter, der ikke opfylder kravene, og tilbagekaldelser af sådanne gødningsprodukter og holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning.
Når det anses for hensigtsmæssigt på grund af et CE-mærket gødningsprodukts ydeevne eller de med produktet forbundne risici, skal fabrikanten med henblik på at beskytte forbrugernes sundhed og sikkerhed og miljøet foretage stikprøvekontrol af sådanne gødningsprodukter, der er gjort tilgængelige på markedet, undersøge og føre register over klager, CE-mærkede gødningsprodukter, der ikke opfylder kravene, og tilbagekaldelser af sådanne gødningsprodukter og holde distributørerne og markedsovervågningsmyndighederne orienteret om enhver sådan overvågning.
Ændring 48
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6
6.  Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor han kan kontaktes, skal fremgå af det CE-mærkede gødningsprodukts emballage eller, hvis gødningsproduktet leveres uden emballage, af et dokument, der ledsager gødningsproduktet. Postadressen skal angive ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne og markedsovervågningsmyndighederne let forståeligt sprog.
6.  Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor han kan kontaktes, skal fremgå af det CE-mærkede gødningsprodukts emballage eller, hvis gødningsproduktet leveres uden emballage, af et dokument, der ledsager gødningsproduktet. Postadressen skal angive ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes. Sådanne oplysninger skal angives på et sprog, der er letforståeligt for slutbrugere og markedsovervågningsmyndigheder, således som de er fastsat af den pågældende medlemsstat, og skal være klare, forståelige og tydelige.
Ændring 49
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7
7.  Fabrikanten skal sikre, at CE-mærkede gødningsprodukter mærkes i overensstemmelse med bilag III, eller hvis gødningsproduktet leveres uden emballage, at mærkningsangivelserne findes i et dokument, der ledsager gødningsproduktet og er tilgængeligt for kontrolorganerne, når produktet bringes i omsætning. Mærkningsangivelsen skal være på et for slutbrugerne letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat og skal være klar, forståelig og tydelig.
7.  Fabrikanten skal sikre, at det CE-mærkede gødningsprodukt er mærket i overensstemmelse med bilag III, eller, hvis emballagen er for lille til, at mærkatet kan indeholde samtlige oplysninger, eller hvis det CE-mærkede gødningsprodukt leveres uden emballage, at de krævede oplysninger fremgår af den medfølgende dokumentation til det CE-mærkede gødningsprodukt. De oplysninger, der kræves i henhold til bilag III, skal være på et for slutbrugerne letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat og skal være klare, forståelige og tydelige.
Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 10 – indledning
10.  Fabrikanten skal for nedenstående CE-mærkede gødningsprodukter indsende en rapport om den i bilag IV foreskrevne detonerbarhedsprøve til den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten:
10.  Fabrikanten skal indsende en rapport om den i bilag IV foreskrevne detonerbarhedsprøve til den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten og sikre, at de følgende CE-mærkede gødningsprodukter er i stand til at bestå denne prøve:
Ændring 51
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 10 – afsnit 1 – litra b
b)  mekaniske gødningsproduktblandinger som angivet i bilag I, produktfunktionskategori 7, der indeholder en gødning som omhandlet i litra a).
b)  kombinationer fra forskellige produktfunktionskategorier som angivet i bilag I, produktfunktionskategori 7, der indeholder en gødning som omhandlet i litra a).
Ændring 52
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 10 – afsnit 2
Rapporten skal indsendes, mindst fem dage inden disse produkter bringes i omsætning.
Rapporten skal indsendes mindst fem arbejdsdage inden disse produkter bringes i omsætning. Kommissionen offentliggør på sit websted listen over de kompetente myndigheder i medlemsstaterne.
Ændring 53
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
1.  Importøren må kun bringe CE-mærkede gødningsprodukter, der opfylder kravene, i omsætning.
1.  Kun CE-mærkede gødningsprodukter, der opfylder kravene, kan importeres til Unionen og bringes i omsætning i Unionen.
Ændring 54
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2
2.  Importøren skal, før han bringer et CE-mærket gødningsprodukt i omsætning, sikre, at fabrikanten har gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure, jf. artikel 14. Han skal sikre, at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, at det CE-mærkede gødningsprodukt er ledsaget af EU-overensstemmelseserklæringen og den krævede dokumentation, og at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 6, stk. 5 og 6. Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at et CE-mærket gødningsprodukt ikke er i overensstemmelse med de gældende krav i bilag I, II eller III, må han ikke bringe gødningsproduktet i omsætning, før det er blevet bragt i overensstemmelse med de gældende krav. Derudover skal importøren, hvis det CE-mærkede gødningsprodukt udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, underrette fabrikanten og markedsovervågningsmyndighederne herom.
2.  Importøren skal, før han bringer et CE-mærket gødningsprodukt i omsætning, sikre, at fabrikanten har gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure, jf. artikel 14. Han skal sikre, at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, at det CE-mærkede gødningsprodukt er ledsaget af EU-overensstemmelseserklæringen og den krævede dokumentation, og at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 6, stk. 5 og 6. Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at et CE-mærket gødningsprodukt ikke er i overensstemmelse med de gældende krav i nærværende forordning, må han ikke bringe gødningsproduktet i omsætning, før det er blevet bragt i overensstemmelse med de gældende krav. Derudover skal importøren, hvis det CE-mærkede gødningsprodukt udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, underrette fabrikanten og markedsovervågningsmyndighederne herom.
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3
3.  Importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor han kan kontaktes, skal fremgå af det CE-mærkede gødningsprodukts emballage eller, hvis det CE-mærkede gødningsprodukt leveres uden emballage, af et dokument, der ledsager gødningsproduktet. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne og markedsovervågningsmyndighederne let forståeligt sprog.
3.  Importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor han kan kontaktes, samt tredjelandsfabrikanterne skal fremgå af det CE-mærkede gødningsprodukts emballage eller, hvis det CE-mærkede gødningsprodukt leveres uden emballage, af et dokument, der ledsager gødningsproduktet. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne og markedsovervågningsmyndighederne let forståeligt sprog.
Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4
4.  Importøren skal sikre, at det CE-mærkede gødningsprodukt mærkes i overensstemmelse med bilag III på et for slutbrugerne letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat.
4.  Importøren skal sikre, at det CE-mærkede gødningsprodukt mærkes i overensstemmelse med bilag III, eller, hvis pakken er for lille til, at mærkatet kan indeholde samtlige oplysninger, eller hvis det CE-mærkede gødningsprodukt leveres uden emballage, at de krævede oplysninger fremgår af den medfølgende dokumentation til det CE-mærkede gødningsprodukt. De oplysninger, der kræves i overensstemmelse med bilag III, skal være på et for slutbrugerne letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat.
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6
6.  Når det anses for hensigtsmæssigt på grund af et CE-mærket gødningsprodukts ydeevne eller de med produktet forbundne risici, skal importøren foretage stikprøvekontrol af sådanne gødningsprodukter, der er gjort tilgængelige på markedet, undersøge og om nødvendigt føre register over klager, CE-mærkede gødningsprodukter, der ikke opfylder kravene, og tilbagekaldelser af sådanne gødningsprodukter og holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning.
6.  Når det anses for hensigtsmæssigt på grund af et CE-mærket gødningsprodukts ydeevne eller de med produktet forbundne risici, skal importøren med henblik på at beskytte forbrugernes sundhed og sikkerhed samt miljøet foretage stikprøvekontrol af sådanne gødningsprodukter, der er gjort tilgængelige på markedet, undersøge og føre register over klager, CE-mærkede gødningsprodukter, der ikke opfylder kravene, og tilbagekaldelser af sådanne gødningsprodukter og holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning.
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 8
8.  Importøren skal, i ti år efter at det CE-mærkede gødningsprodukt er bragt i omsætning, opbevare en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen, så den står til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne, og sikre, at den tekniske dokumentation kan stilles til rådighed for disse myndigheder, hvis de anmoder herom.
8.  Importøren skal, i fem år efter at det CE-mærkede gødningsprodukt er bragt i omsætning, opbevare en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen, så den står til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne, og sikre, at den tekniske dokumentation kan stilles til rådighed for disse myndigheder, hvis de anmoder herom. Importøren stiller på anmodning en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen til rådighed for andre berørte erhvervsdrivende.
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1
Distributøren skal, før han gør et CE-mærket gødningsprodukt tilgængeligt på markedet, kontrollere, at det er ledsaget af EU-overensstemmelseserklæringen og af den krævede dokumentation, at det er mærket i overensstemmelse med bilag III på et sprog, der er let forståeligt for slutbrugerne i den medlemsstat, hvor det CE-mærkede gødningsprodukt gøres tilgængeligt på markedet, og at fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i henholdsvis artikel 6, stk. 5 og 6, og artikel 8, stk. 3.
Distributøren skal, før han gør et CE-mærket gødningsprodukt tilgængeligt på markedet, kontrollere, at det er ledsaget af den krævede dokumentation, at det er mærket i overensstemmelse med bilag III på et sprog, der er let forståeligt for slutbrugerne i den medlemsstat, hvor det CE-mærkede gødningsprodukt gøres tilgængeligt på markedet, og at fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i henholdsvis artikel 6, stk. 5 og 6, og artikel 8, stk. 3. Hvis pakken er for lille til, at mærkatet kan indeholde samtlige oplysninger, eller hvis det CE-mærkede gødningsprodukt leveres uden emballage, skal distributøren verificere, at de krævede oplysninger fremgår af den medfølgende dokumentation til det CE-mærkede gødningsprodukt.
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2
Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at et CE-mærket gødningsprodukt ikke er i overensstemmelse med de gældende krav i bilag I, II eller III, må han ikke gøre gødningsproduktet tilgængeligt på markedet, før det er blevet bragt i overensstemmelse med de gældende krav. Derudover skal distributøren, hvis det CE-mærkede gødningsprodukt udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, underrette fabrikanten eller importøren samt markedsovervågningsmyndighederne herom.
Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at et CE-mærket gødningsprodukt ikke er i overensstemmelse med de gældende krav i nærværende forordning, må han ikke gøre gødningsproduktet tilgængeligt på markedet, før det er blevet bragt i overensstemmelse med de gældende krav. Derudover skal distributøren, hvis det CE-mærkede gødningsprodukt udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, underrette fabrikanten eller importøren samt markedsovervågningsmyndighederne herom.
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 12 – afsnit 1
Uanset de fælles specifikationer, der er omhandlet i artikel 13, formodes CE-mærkede gødningsprodukter, som er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele deraf, hvortil der er offentliggjort referencer i Den Europæiske Unions Tidende, at være i overensstemmelse med de krav i bilag I, II og III, der er omfattet af disse standarder eller dele deraf.
CE-mærkede gødningsprodukter, som er i overensstemmelse med eller er blevet testet i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele deraf, hvortil der er offentliggjort referencer i Den Europæiske Unions Tidende, formodes at være i overensstemmelse med de respektive krav i bilag I, II og III, der er omfattet af disse standarder eller dele deraf.
Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 13 – afsnit 1
Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på fastsættelse af fælles specifikationer, hvis overholdelse skal sikre overensstemmelse med de krav i bilag I, II og III, der er omfattet af disse specifikationer eller dele deraf. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 41, stk. 3.
Hvis et krav, der er fastsat i bilag I, II eller III ikke er omfattet af de harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, samt hvis Kommissionen efter en anmodning til en eller flere europæiske standardiseringsorganisationer om at udarbejde et udkast til harmoniserede standarder for det pågældende krav iagttager unødige forsinkelser i forbindelse med vedtagelsen af den pågældende standard, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på fastsættelse af fælles specifikationer for dette krav. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 41, stk. 3.
Ændring 63
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1
1.  CE-mærkningen anbringes i den medfølgende dokumentation og, hvis det CE-mærkede gødningsprodukt leveres i emballeret stand, på emballagen, så den er synlig, let læselig og ikke kan slettes.
1.  CE-mærkningen anbringes på det CE-mærkede gødningsprodukts emballage eller, hvis det CE-mærkede gødningsprodukt leveres uden emballage, i den medfølgende dokumentation til det CE-mærkede gødningsprodukt, så den er synlig, let læselig og ikke kan slettes.
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1
CE-mærkningen skal efterfølges af identifikationsnummeret for det bemyndigede organ, der er involveret i den overensstemmelsesvurdering, der i bilag IV er omhandlet som modul D1.
CE-mærkningen skal efterfølges af identifikationsnummeret for det bemyndigede organ, hvis dette kræves i henhold til bilag IV.
Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 18 – afsnit 1
Et CE-mærket gødningsprodukt, der har gennemgået en nyttiggørelsesproces og opfylder kravene i denne forordning, anses for at opfylde betingelserne i artikel 6, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF og anses derfor ikke længere for at være affald.
Hvis et materiale, som var affald, har gennemgået en nyttiggørelsesproces, og et CE-mærket gødningsprodukt, der opfylder kravene i denne forordning, indeholder eller består af dette materiale, anses det pågældende materiale for at opfylde betingelserne i artikel 6, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF og anses derfor for ikke længere at være affald fra det øjeblik, hvor EU-overensstemmelseserklæringen er udarbejdet.
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2
2.  Den bemyndigende medlemsstat forelægger efter anmodning Kommissionen alle oplysninger om grundlaget for notifikationen eller det bemyndigede organs fortsatte kompetence.
2.  De bemyndigende myndigheder forelægger efter anmodning Kommissionen alle oplysninger om grundlaget for notifikationen eller det pågældende bemyndigede organs fortsatte kompetence.
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3
3.  Hvis et bemyndiget organ finder, at de krav, der er fastsat i bilag I, II eller III eller i de dertil svarende harmoniserede standarder, fælles specifikationer som omhandlet i artikel 13 eller andre tekniske specifikationer, ikke er opfyldt af fabrikanten, anmoder det fabrikanten om at afhjælpe dette og udsteder ikke overensstemmelsesattest.
3.  Hvis et bemyndiget organ finder, at de krav, der er fastsat i bilag I, II eller III eller i de dertil svarende harmoniserede standarder eller fælles specifikationer som omhandlet i artikel 13, ikke er opfyldt af fabrikanten, anmoder det fabrikanten om at afhjælpe dette og udsteder hverken en overensstemmelsesattest eller en afgørelse om godkendelse.
Ændring 68
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4
4.  Hvis et bemyndiget organ i forbindelse med overensstemmelsesovervågning, efter at der allerede er blevet udstedt en attest, finder, at et CE-mærket gødningsprodukt ikke længere opfylder kravene, anmoder det fabrikanten om at afhjælpe dette og suspenderer eller inddrager om nødvendigt attesten.
4.  Hvis et bemyndiget organ i forbindelse med overensstemmelsesovervågning, efter at der allerede er blevet udstedt en attest eller en afgørelse om godkendelse, finder, at et CE-mærket gødningsprodukt ikke længere opfylder kravene, anmoder det fabrikanten om at afhjælpe dette og suspenderer eller inddrager om nødvendigt attesten eller afgørelsen om godkendelse.
Ændring 69
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 5
5.  Hvis der ikke træffes afhjælpende foranstaltninger, eller hvis disse ikke har den ønskede virkning, skal det bemyndigede organ begrænse, suspendere eller inddrage eventuelle attester, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt.
5.  Hvis der ikke træffes afhjælpende foranstaltninger, eller hvis disse ikke har den ønskede virkning, og et CE-mærket gødningsprodukt således fortsat ikke opfylder kravene i nærværende forordning, skal det bemyndigede organ begrænse, suspendere eller inddrage eventuelle attester eller afgørelser om godkendelse, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt.
Ændring 70
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – litra a
a)  tilfælde, hvor udstedelse af en attest er blevet nægtet, samt begrænsninger, suspenderinger eller inddragelser af attester
a)  tilfælde, hvor udstedelse af en attest er blevet nægtet, samt begrænsninger, suspenderinger eller inddragelser af en attest eller afgørelse om godkendelse
Ændring 71
Forslag til forordning
Artikel 37 – overskrift
Procedure for håndtering af CE-mærkede gødningsprodukter, der udgør en risiko på nationalt plan
Procedure på nationalt plan for håndtering af CE-mærkede gødningsprodukter, der udgør en risiko
Ændring 72
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – afsnit 1
Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en af medlemsstaterne har tilstrækkelig grund til at antage, at et CE-mærket gødningsprodukt udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, skal de foretage en evaluering af det pågældende gødningsprodukt omfattende alle de krav, der er fastlagt i denne forordning. De berørte erhvervsdrivende skal med henblik herpå samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne, i det omfang det er nødvendigt.
Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en af medlemsstaterne har tilstrækkelig grund til at antage, at et CE-mærket gødningsprodukt udgør en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet eller for andre almene samfundshensyn, der er omfattet af nærværende forordning, skal de foretage en evaluering af det pågældende gødningsprodukt omfattende alle de krav, der er fastlagt i denne forordning. De berørte erhvervsdrivende skal med henblik herpå samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne, i det omfang det er nødvendigt.
(Dette ændringsforslag dækker også et horisontalt ændringsforslag vedrørende "uacceptabel risiko" (i ental eller flertal), som ændres til "en risiko" (i ental). Hvis medlovgiverne er enige, finder tilsvarende ændringer anvendelse i hele teksten, herunder de dele, der er afspejlet i ændringerne nedenfor).
Ændring 73
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – afsnit 2
Hvis markedsovervågningsmyndighederne i forbindelse med denne evaluering finder, at det CE-mærkede gødningsprodukt ikke opfylder kravene i denne forordning, anmoder de straks den erhvervsdrivende om at træffe alle fornødne afhjælpende foranstaltninger inden for en rimelig tidsfrist for at bringe gødningsproduktet i overensstemmelse med disse krav eller for at trække gødningsproduktet tilbage fra markedet, kalde det tilbage eller fjerne CE-mærkningen.
Hvis markedsovervågningsmyndighederne i forbindelse med denne evaluering finder, at det CE-mærkede gødningsprodukt ikke opfylder kravene i denne forordning, anmoder de straks den erhvervsdrivende om at træffe alle fornødne afhjælpende foranstaltninger for at bringe gødningsproduktet i overensstemmelse med disse krav eller for at trække gødningsproduktet tilbage fra markedet eller for at tilbagekalde det inden for en rimelig tidsfrist, som de fastsætter i forhold til risikoens art, og for at fjerne CE-mærkningen.
Ændring 74
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 4 – afsnit 1
Hvis den pågældende erhvervsdrivende inden for den frist, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, ikke træffer de fornødne afhjælpende foranstaltninger, træffer markedsovervågningsmyndighederne de nødvendige foreløbige foranstaltninger for at forbyde eller begrænse tilgængeliggørelsen af det CE-mærkede gødningsprodukt på det nationale marked eller for at trække gødningsproduktet tilbage fra markedet eller kalde det tilbage.
Hvis den pågældende erhvervsdrivende inden for den frist, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, ikke træffer de fornødne afhjælpende foranstaltninger, træffer markedsovervågningsmyndighederne de nødvendige foreløbige foranstaltninger for at forbyde eller begrænse tilgængeliggørelsen af det CE-mærkede gødningsprodukt på det nationale marked eller for at trække gødningsproduktet tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Markedsovervågningsmyndighedernes forpligtelser i denne henseende berører ikke medlemsstaternes mulighed for at regulere gødningsprodukter, som ikke er CE-mærkede, når de gøres tilgængelige på markedet.
Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 5 – litra b
b)  mangler ved de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 12, og som danner grundlag for overensstemmelsesformodningen.
b)  mangler ved de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 12
Ændring 76
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 5 – litra b a (nyt)
ba)   mangler ved de fælles specifikationer, der er omhandlet i artikel 13
Ændring 77
Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, og hvis CE-gødningsproduktets manglende overensstemmelse med kravene tilskrives mangler ved de fælles specifikationer som omhandlet i artikel 37, stk. 5, litra ba), vedtager Kommissionen snarest muligt en gennemførelsesretsakt om ændring eller ophævelse af den pågældende fælles specifikation. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 41, stk. 3.
Ændring 78
Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1
1.  Hvis en medlemsstat efter at have foretaget en vurdering i henhold til artikel 37, stk. 1, finder, at et CE-mærket gødningsprodukt, selv om det er i overensstemmelse med denne forordning, udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, pålægger den den pågældende erhvervsdrivende at træffe alle nødvendige foranstaltninger inden for en rimelig tidsfrist for at sikre, at det pågældende gødningsprodukt, når det bringes i omsætning, ikke længere udgør en risiko, eller for at trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage.
1.  Hvis en medlemsstat efter at have foretaget en vurdering i henhold til artikel 37, stk. 1, finder, at et CE-mærket gødningsprodukt, selv om det er i overensstemmelse med denne forordning, udgør en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet eller vedrørende andre aspekter af beskyttelse af offentlige interesser, som er omfattet af denne forordning, pålægger den straks den pågældende erhvervsdrivende at træffe alle nødvendige foranstaltninger til inden for en af markedsovervågningsmyndighederne fastsat rimelig tidsfrist at sikre, at det pågældende gødningsprodukt, når det gøres tilgængeligt på markedet, ikke længere udgør en risiko, eller for at trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage.
Ændring 79
Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 – litra c
c)  EU-overensstemmelseserklæringen ledsager ikke det CE-mærkede gødningsprodukt.
c)  der er ikke udarbejdet en EU-overensstemmelseserklæring
Ændring 80
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 med henblik på at ændre bilag I-IV for at tilpasse dem til den tekniske udvikling og for at lette adgangen til det indre marked og den frie bevægelighed for CE-mærkede gødningsprodukter
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 med henblik på at ændre bilag I-IV for at tilpasse dem til den tekniske udvikling, idet der tages hensyn til produkter og materialer, der allerede er godkendt i medlemsstaterne, og navnlig på områderne for produktion af gødningsprodukter fra animalske biprodukter og affaldsgenvinding, samt med henblik på at lette adgangen til det indre marked og den frie bevægelighed for CE-mærkede gødningsprodukter:
a)  som sandsynligvis vil blive gjort til genstand for betydelig handel på det indre marked, og
a)  som har potentiale til at blive gjort til genstand for betydelig handel på det indre marked, og
b)  for hvilke der er videnskabelig evidens for, at de ikke udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, og at de er tilstrækkeligt effektive.
b)  for hvilke der er videnskabelig evidens for, at de ikke udgør en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, og at de er tilstrækkeligt effektive.
Ændring 81
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Hurtigst muligt efter ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden] vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med første afsnit med henblik på at ændre komponentmaterialekategorierne i bilag II, navnlig for at tilføje animalske biprodukter, for hvilke der er fastlagt et slutpunkt, struvit, biokul og askebaserede produkter til disse komponentmaterialekategorier, og for at fastlægge de krav, som disse produkter skal opfylde for at kunne blive omfattet af disse kategorier. Kommissionen tager i forbindelse med vedtagelsen af sådanne delegerede retsakter særligt hensyn til de teknologiske fremskridt, der gøres inden for genvinding af næringsstoffer.
Ændring 345
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 b (nyt)
1b.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 med henblik på at udskyde ikrafttrædelsesdatoen for grænsen på 20 mg/kg som omhandlet i bilag I – del II – PFC1(B) – punkt 3 – litra a) – nr. 2 og bilag I, del II, PFC1(C)I, punkt 2, litra a), nr. 2, hvis den på grundlag af en grundig konsekvensvurdering har dokumentation for at mene, at indførelsen af en strengere grænse i alvorlig grad vil bringe forsyningen af gødningsprodukter til Unionen i fare.
Ændring 82
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – indledning
2.  Hvis Kommissionen ændrer bilag II for at tilføje nye mikroorganismer til komponentmaterialekategorien for sådanne organismer i henhold til stk. 1, gør den det på grundlag af følgende data:
2.  Hvis Kommissionen ændrer bilag II for at tilføje nye stammer af mikroorganismer til komponentmaterialekategorien for sådanne organismer, gør den det efter at have kontrolleret, at alle stammer af den supplerende mikroorganisme overholder kravene i stk. 1, litra b), i denne artikel, på grundlag af følgende data:
Ændring 83
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – litra a
a)  mikroorganismens navn
a)  mikroorganismens navn på stammeniveau
Ændring 84
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – litra c
c)  historiske data om sikker produktion og anvendelse af mikroorganismen
c)  videnskabelig litteratur, der rapporterer om sikker produktion og anvendelse af mikroorganismen
Ændring 85
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – litra d
d)  taksonomisk forbindelse til arter af mikroorganismer, der opfylder kravene til QPS (Qualified Presumption of Safety - betinget antagelse om sikkerhed) fastsat af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
d)  taksonomisk forbindelse til arter af mikroorganismer, der opfylder kravene til QPS (Qualified Presumption of Safety betinget antagelse om sikkerhed) fastsat af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet eller reference til erklæring om overensstemmelse med de relevante harmoniserede standarder for anvendte mikroorganismers sikkerhed, som er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller hvis sådanne harmoniserede standarder ikke findes, overensstemmelse med de krav til sikkerhedsevalueringen af mikroorganismer, som Kommissionen har vedtaget.
Ændring 86
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
For at afspejle de hurtige teknologiske fremskridt på området vedtager Kommissionen senest ... [et år efter ikrafttrædelsen af denne forordning] delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 med henblik på at fastlægge kriterier for evalueringen af mikroorganismer, der kan anvendes i plantenæringsprodukter uden formelt at blive optaget på en positivliste.
Ændring 87
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)
Senest den ... [seks måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 for at ændre bilag II for at indsætte de slutpunkter i fremstillingskæden, der er blevet fastlagt, jf. artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1069/2009, for så vidt angår de animalske biprodukter, der er opført i CMC 11 i bilag II.
Ændring 88
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3 a (nyt)
3a.   I forbindelse med vedtagelsen af delegerede retsakter som omhandlet i stk. 1 ændrer Kommissionen den komponentmaterialekategori, der fastsætter kravet for polymerer, undtagen næringsstofpolymerer i bilag II, for at afspejle den nyeste videnskabelige dokumentation og teknologiske udvikling, og fastsætter senest den ... [tre år efter datoen for denne forordnings anvendelse] kriterierne for omdannelse af polymerisk carbon, der skal omdannes til carbondioxid (CO2), samt en respektiv afprøvningsmetode for bionedbrydning.
Ændring 89
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3 b (nyt)
3b.  I forbindelse med vedtagelsen af delegerede retsakter som omhandlet i stk. 1 ændrer Kommissionen den komponentmaterialekategori, der fastsætter kriterierne for andre biprodukter fra industrien i bilag II, for at afspejle den aktuelle produktfremstillingspraksis, den teknologiske udvikling og den nyeste videnskabelige dokumentation og teknologiske udvikling, og fastsætter senest den ... [et år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] kriterierne for biprodukter fra industrien for medtagelse i komponentmaterialekategorien.
Ændring 91
Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt skal Kommissionen høre eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.
Ændring 92
Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver omgående Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og foranstaltninger og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne og foranstaltningerne.
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver omgående Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og foranstaltninger og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne og foranstaltningerne. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at deres bestemmelser om sanktioner håndhæves.
Ændring 93
Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
1a)  I stk. 2 indsættes følgende afsnit efter første afsnit:
"For afledte produkter, der hører ind under anvendelsesområdet for artikel 32 og allerede anvendes i vid udstrækning i medlemsstaterne til fremstilling af gødninger, fastsætter Kommissionen et sådant slutpunkt senest den ... [seks måneder efter datoen for gødningsforordningens ikrafttræden]".
Ændring 94
Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1107/2009
Artikel 3 – nr. 34 – indledning
3)   "34. "biostimulans til planter": et produkt, der stimulerer planters næringsstofprocesser uafhængigt af produktets næringsstofindhold med det ene formål at forbedre et eller flere af følgende kendetegn ved planten:
"34. "biostimulans til planter": et produkt, der indeholder et hvilket som helst stof eller en hvilken som helst mikroorganisme, der stimulerer planters næringsstofprocesser uafhængigt af dets næringsstofindhold, eller en hvilken som helst kombination af sådanne stoffer og/eller mikroorganismer med det ene formål at forbedre et eller flere af følgende kendetegn ved planten eller dens rhizosfære:
Ændring 95
Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1107/2009
Artikel 3 – nr. 34 – litra c
c)  afgrødekvalitetsegenskaber.
c)  afgrødekvalitet.
Ændring 96
Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1107/2009
Artikel 3 – nr. 34 – litra c a (nyt)
ca)   tilgængelighed af afgrænsede næringsstoffer i jorden eller rhizosfæren
Ændring 97
Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1107/2009
Artikel 3 – nr. 34 – litra c b (nyt)
cb)   nedbrydning af organiske forbindelser i jorden
Ændring 98
Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1107/2009
Artikel 3 – nr. 34 – litra c c (nyt)
cc)  humificering
Ændring 99
Forslag til forordning
Artikel 48 – overskrift
Overgangsbestemmelser
Overgangsbestemmelser, rapportering og revision
Ændring 100
Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1
Medlemsstaterne må ikke forhindre tilgængeliggørelsen på markedet af produkter, der blev bragt i omsætning som gødninger under betegnelsen "EF-gødning" i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2003/2003 inden den [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]. Kapitel 5 finder imidlertid tilsvarende anvendelse på sådanne produkter.
Medlemsstaterne må ikke forhindre tilgængeliggørelsen på markedet af produkter, der blev bragt i omsætning som gødninger under betegnelsen "EF-gødning" i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2003/2003 inden den ... [tolv måneder efter datoen for denne forordnings anvendelse]. Kapitel 5 finder imidlertid tilsvarende anvendelse på sådanne produkter.
Ændring 101
Forslag til forordning
Artikel 48 – afsnit 1 a (nyt)
Medlemsstater, der allerede har indført en lavere grænseværdi for indholdet af cadmium (Cd) i organisk-mineralsk gødning og kunstgødning, der er fastsat i bilag I, del II, PFC 1 (B)(3)(a) og PFC 1 (C)(I)(2)(a), kan fastholde denne strengere grænse, indtil den grænse, der fastsættes i henhold til denne forordning, er den samme eller lavere. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om sådanne eksisterende nationale foranstaltninger senest den ... [seks måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse].
Ændring 102
Forslag til forordning
Artikel 48 – afsnit 1 b (nyt)
1b.  Senest ... [42 måneder efter datoen for denne forordnings anvendelse] forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet med en vurdering af forordningens anvendelse og dens generelle virkning for så vidt angår opfyldelsen af dens mål, herunder dens virkning for SMV'er. Rapporten skal navnlig indeholde:
a)  en vurdering af, hvordan det indre marked for gødningsprodukter fungerer, herunder overensstemmelsesvurderingen og effektiviteten af markedsovervågningen, en analyse af virkningerne af den delvise harmonisering på produktion, forbrugsmønstre og handelsstrømme for CE-mærkede gødningsprodukter og gødningsprodukter, der markedsføres i henhold til nationale regler
b)  en vurdering af anvendelsen af begrænsninger på indholdet af forurenende stoffer som fastsat i bilag I til denne forordning, eventuel ny relevant videnskabelig information om toksiciteten og carcinogeniciteten af forurenende stoffer, hvis sådan information dukker op, herunder risiciene ved uranforurening i gødningsprodukter
c)  en vurdering af udviklingen i teknologier til fjernelse af cadmium og deres betydning, omfang og omkostninger i hele værdikæden samt dermed forbundet håndtering af cadmiumaffald og
d)  en vurdering af indvirkningen på handelen i forbindelse med indkøb af råvarer, herunder tilgængeligheden af råphosphat.
I rapporten skal der tages behørigt højde for teknologiske fremskridt og innovation samt standardiseringsprocesser, der har indvirkning på produktion og anvendelse af gødningsprodukter. Den ledsages om nødvendigt af et forslag til retsakt senest den ... [fem år efter datoen for denne forordnings anvendelse].
Senest den ... [12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden] forelægger Kommissionen en evaluering af de videnskabelige data med henblik på at fastsætte de agronomiske og miljømæssige kriterier for at definere kriterierne for færdigforarbejdet husdyrgødning for at kvalificere virkningsgraden af produkter, der indeholder eller består af forarbejdet husdyrgødning.
Ændring 103
Forslag til forordning
Artikel 48 – afsnit 1 c (nyt)
1c.  Senest den ... [fem år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] gennemfører Kommissionen en revision af proceduren for overensstemmelsesvurdering af mikroorganismer.
Ændring 104
Forslag til forordning
Artikel 49 – afsnit 2
Den anvendes fra den 1. januar 2018.
Den anvendes fra den ... [to år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden], med undtagelse af artikel 19-35, der anvendes fra den ... [et år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden], og artikel 13, 41, 42, 43 og 45, der anvendes fra den ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden].
Ændring 105
Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 1 – punkt C a (nyt)
Ca.  Gødning med lavt kulstofindhold
Ændring 106
Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 5 – punkt A – punkt I a (nyt)
Ia.  Denitrifikationshæmmer
Ændring 107
Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 4
4.  Hvis det CE-mærkede gødningsprodukt indeholder et stof, for hvilket der er fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i fødevarer og foder i overensstemmelse med
udgår
a)  Rådets forordning (EØF) nr. 315/931
b)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/20052
c)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/20093 eller
d)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF4
må anvendelsen af det CE-mærkede gødningsprodukt som angivet i brugsanvisningen ikke føre til overskridelse af disse grænseværdier i fødevarer eller foder.
__________________
1 Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1).
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1).
3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11).
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer (EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10).
Ændring 108
Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 4 a (nyt)
4a.  Bestanddele, der er forelagt til godkendelse eller fornyet godkendelse i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, men som ikke er omfattet af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, må ikke anvendes i gødningsprodukter, når det i henhold til artikel 1, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1107/2009 er berettiget ikke at medtage dem.
Ændring 109
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A) – punkt 1
1.  Organisk gødning skal indeholde
1.  Organisk gødning skal indeholde
—  carbon (C) og
—  organisk carbon (Corg) og
—  næringsstoffer
—  næringsstoffer
af udelukkende biologisk oprindelse, undtagen fossilt materiale eller materiale, der er indlejret i geologiske formationer.
af udelukkende biologisk oprindelse, f.eks. tørv, herunder leonardit, brunkul og andre stoffer, som er udvundet af disse materialer, men undtagen andre materialer, der er fossile eller indlejret i geologiske formationer.
Ændring 110
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A) – punkt 2 – led 1
—  Cadmium (Cd) 1,5 mg/kg tørstof
—  Cadmium (Cd) 1,0 mg/kg tørstof
Ændring 112
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A) – punkt 2 – led 6
—  biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg tørstof.
—  biuret (C2H5N3O2) under detektionsgrænsen.
Ændring 113
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A) – punkt 3

Kommissionens forslag

3.  Salmonella spp.: ingen i en prøve på 25 g af det CE-mærkede gødningsprodukt.

Ændring

3.  Der må ikke forekomme patogener i den organiske gødning i en koncentration, som ligger over de respektive grænseværdier, der er angivet i nedenstående tabel:

Mikroorganismer, der skal undersøges

Prøvetagnings-planer

Grænseværdi

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Ingen forekomst i 25 g eller 25 ml

Escherichia coli eller Enterococcaceae

5

5

0

1000 i 1 g eller 1 ml

hvor n = antallet af udtagne prøver, der skal undersøges

c = antallet af udtagne prøver, hvor antallet af bakterier målt i CFU må ligge mellem m og M

m = tærskelværdien for antallet af bakterier målt i CFU, der anses for tilfredsstillende

M = maksimumsværdien for antallet af bakterier målt i CFU

Parasitterne Ascaris spp. og Toxocara spp. i alle faser af deres udvikling må ikke være til stede i 100 g eller 100 ml organisk gødning.

Ændring 114
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A)(I) – punkt 1 a (nyt)
1a.  Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde mindst ét af følgende deklarerede næringsstoffer: nitrogen (N), phosphorpentoxid (P2O5) eller kaliumoxid (K2O).
Ændring 115
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A)(I) – punkt 2 a (nyt)
2a.  Hvis det CE-mærkede gødningsprodukt indeholder mere end ét næringsstof, skal produktet indeholde de primære deklarerede næringsstoffer i de nedenfor anførte minimumsmængder: 
2,5 masseprocent total nitrogenindhold (N) eller 2 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5) eller 2 masseprocent total kaliumoxid (K2O) og
6,5 masseprocent total sum af næringsstoffer.
Ændring 116
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A)(II) – punkt 1 a (nyt)
1a.  Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde mindst ét af følgende deklarerede næringsstoffer: nitrogen (N), phosphorpentoxid (P2O5) eller kaliumoxid (K2O).
Ændring 117
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A)(II) – punkt 2 – indledning
2.  Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde mindst ét af følgende næringsstoffer i de anførte minimumsmængder:
2.  Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde mindst ét af følgende primære næringsstoffer i de anførte minimumsmængder:
Ændring 118
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A)(II) – punkt 2 – led 1
—  2 masseprocent total nitrogen (N)
—  1 masseprocent total nitrogen (N) og/eller
Ændring 119
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A)(II) – punkt 2 – led 2
—  1 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5) eller
—  2 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5) eller
Ændring 120
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A)(II) – punkt 2 – led 3
—  2 masseprocent total kaliumoxid (K2O).
—  1 masseprocent total kaliumoxid (K2O) og
Ændring 121
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A)(II) – punkt 2 – led 3 a (nyt)
—   6,5 masseprocent total sum af næringsstoffer.
Ændring 122
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A)(II) – punkt 2 a (nyt)
2a.  Hvis det CE-mærkede gødningsprodukt indeholder mere end ét næringsstof, skal produktet indeholde de primære deklarerede næringsstoffer i de nedenfor anførte minimumsmængder: 
2,5 masseprocent total nitrogenindhold (N) eller 1 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5) eller 2 masseprocent total kaliumoxid (K2O) og
5 masseprocent total sum af primære næringsstoffer.
Ændring 123
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(B) – punkt 1
1.  En organisk-mineralsk gødning skal være en co-formulering af
1.  En organisk-mineralsk gødning skal være en co-formulering af
—  en eller flere uorganiske gødninger som angivet i PFC 1(C) nedenfor og
—  en eller flere mineralske gødninger som angivet i PFC 1(C) nedenfor og
—  et materiale indeholdende organisk carbon (C) og
—  et eller flere materialer indeholdende organisk carbon (Corg) og
—  næringsstoffer af udelukkende biologisk oprindelse, undtagen fossilt materiale eller materiale, der er indlejret i geologiske formationer.
—  næringsstoffer af udelukkende biologisk oprindelse, f.eks. tørv, herunder leonardit, brunkul og andre stoffer, som er udvundet af disse materialer, men undtagen andre materialer, der er fossile eller indlejret i geologiske formationer.
Ændring 343
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(B) – punkt 3 – litra a – nr. 2 – led 2-3
—  fra den [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: 40 mg/kg phosphorpentoxid (P2O5) og
—  fra den [seks år efter datoen for denne forordnings anvendelse]: 40 mg/kg phosphorpentoxid (P2O5) og
—  fra den [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: 20 mg/kg phosphorpentoxid (P2O5)
—  fra den [16 år efter datoen for denne forordnings anvendelse]: 20 mg/kg phosphorpentoxid (P2O5)
Ændring 126
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(B) – punkt 4

Kommissionens forslag

4.  Salmonella spp.: ingen i en prøve på 25 g af det CE-mærkede gødningsprodukt.

Ændring

4.  Der må ikke forekomme patogener i den organisk-mineralske gødning i en koncentration, som ligger over de respektive grænseværdier, der er angivet i nedenstående tabel:

Mikroorganismer, der skal undersøges

Prøvetagnings-planer

Grænseværdi

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Ingen forekomst i 25 g eller 25 ml

Escherichia coli eller Enterococcaceae

5

5

0

1000 i 1 g eller 1 ml

hvor n = antallet af udtagne prøver, der skal undersøges

c = antallet af udtagne prøver, hvor antallet af bakterier målt i CFU må ligge mellem m og M

m = tærskelværdien for antallet af bakterier målt i CFU, der anses for tilfredsstillende

M = maksimumsværdien for antallet af bakterier målt i CFU

Parasitterne Ascaris spp. og Toxocara spp. i alle faser af deres udvikling må ikke være til stede i 100 g eller 100 ml organisk gødning.

Ændring 127
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(B)(I) – punkt 2 – led 2
—  2 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5) eller
—  1 masseprocent phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og vand eller
Ændring 128
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(B)(I) – punkt 2 a (nyt)
2a.  Hvis det CE-mærkede gødningsprodukt indeholder mere end ét næringsstof, skal produktet indeholde de primære deklarerede næringsstoffer i de nedenfor anførte minimumsmængder:
2,5 masseprocent af total nitrogen (N), hvoraf 1 masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt skal være organisk nitrogen (N), eller 2 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5) eller 2 masseprocent total kaliumoxid (K2O) og
6,5 masseprocent total sum af primære næringsstoffer.
Ændring 129
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(B)(I) – punkt 4
4.  I det CE-mærkede gødningsprodukt skal hver enhed indeholde organisk stof og næringsstoffer svarende til det deklarerede indhold.
4.  I det CE-mærkede gødningsprodukt skal hver enhed indeholde organisk carbon og alle næringsstoffer svarende til det deklarerede indhold. En enhed refererer til en af produktkomponenterne såsom granulat, pellets osv.
Ændring 130
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(B)(II) – punkt 2 a (nyt)
2a.  Hvis produktet indeholder mere end ét næringsstof, skal følgende minimumsmængder være til stede:
—   1 masseprocent total nitrogen (N) eller
—   1 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5) eller
—   1 masseprocent total kaliumoxid (K2O),
og summen af næringsstoffer skal være mindst 4 %.
Ændring 131
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(B)(II) – punkt 3
3.  Der skal være mindst 3 masseprocent organisk carbon (C) i det CE-mærkede gødningsprodukt.
3.  Der skal være mindst 1 masseprocent organisk carbon (C) i det CE-mærkede gødningsprodukt.
Ændring 132
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) – punkt 1
1.   En uorganisk gødning er en gødning bortset fra en organisk eller organisk-mineralsk gødning.
1.   En mineralsk gødning er en gødning indeholdende næringsstoffer i mineralsk form eller næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse, som er forarbejdet til mineralsk form. Indholdet af organisk carbon (Corg) i det CE-mærkede gødningsprodukt må ikke overstige 1 masseprocent. Dette udelukker carbon, der kommer fra belægninger, som opfylder kravene i CMC 9 og 10, og agronomiske additiver, der opfylder kravene i PFC 5 og CMC 8.
Ændring 133
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) – afsnit 1 a (nyt)
1a.  Phosphorgødningsstoffer skal opfylde mindst et af følgende mindstekrav til opløselighedsniveauer for at være tilgængelige for planter, ellers kan de ikke deklareres som phosphorgødningsstoffer:
—   vandopløselighed: mindst 40 % af den samlede mængde P, eller
—   opløselighed i neutralt ammoniumcitrat: mindst 75 % af den samlede mængde P, eller
—   opløselighed i myresyre (kun for blødt råphosphat): minimum 55 % af den samlede mængde P.
Ændring 134
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) – afsnit 1 b (nyt)
1b.  Det samlede nitrogenindhold, der skal deklareres, angives som summen af ammonium-N, nitrat-N, urea-N, N fra methylen-urea, N fra isobutylidendiurea og N fra crotonylidendiurea. Det phosphorindhold, der skal deklareres, angives som den phosphatiske P-form. Der kan tilføjes nye former efter en videnskabelig undersøgelse i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1.
Ændring 135
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I) – punkt 1
1.  En uorganisk makronæringsstofgødning har til formål at forsyne planter med en eller flere af følgende makronæringsstoffer: nitrogen (N), phosphor (P), kalium (K), magnesium (Mg), calcium (Ca), svovl (S) eller natrium (Na).
1.  En mineralsk makronæringsstofgødning har til formål at forsyne planter med en eller flere af følgende makronæringsstoffer:
a)  primære: nitrogen (N), phosphor (P) og kalium (K)
b)  sekundære: magnesium (Mg), calcium (Ca), svovl (S) eller natrium (Na).
Ændring 344
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I) – punkt 2 – litra a – nr. 2 – led 2-3
—  fra den [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: 40 mg/kg phosphorpentoxid (P2O5) og
—  fra den [seks år efter datoen for denne forordnings anvendelse]: 40 mg/kg phosphorpentoxid (P2O5) og
—  fra den [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: 20 mg/kg phosphorpentoxid (P2O5)
—  fra den [16 år efter datoen for denne forordnings anvendelse]: 20 mg/kg phosphorpentoxid (P2O5)
Ændring 139
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punkt 1
1.  En ren fast uorganisk makronæringsstofgødning skal have et deklareret indhold af højst ét næringsstof.
1.  En ren fast mineralsk makronæringsstofgødning skal have et deklareret indhold af:
a)   højst ét primært næringsstof (nitrogen (N), phosphor (P) og kalium (K)), eller
Ændring 140
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punkt 1 – litra b (nyt)
b)   højst ét sekundært næringsstof (magnesium (Mg), calcium (Ca), svovl (S) og natrium (Na)).
Ændring 141
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(i) – punkt 1 a (nyt)
1a.   En ren fast mineralsk makronæringsstofgødning med et deklareret indhold af højst ét primært næringsstof kan indeholde et eller flere sekundære næringsstoffer.
Ændring 142
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punkt 2 – indledning
2.  Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde et af følgende deklarerede næringsstoffer i den anførte minimumsmængde:
2.  Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde primære og/eller sekundære deklarerede næringsstoffer i den anførte minimumsmængde:
Ændring 143
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punkt 2 – led 2
—  12 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5)
—  12 masseprocent phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og vand
Ændring 144
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punkt 2 – led 7
—  1 masseprocent total natriumoxid (Na2O).
—  3 masseprocent total natriumoxid (Na2O).
Ændring 145
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 1
1.  En sammensat fast uorganisk makronæringsstofgødning skal have et deklareret indhold af mere end ét næringsstof.
1.  En sammensat fast mineralsk makronæringsstofgødning skal have et deklareret indhold af mere end ét primært og/eller sekundært næringsstof.
Ændring 146
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – indledning
2.  Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde mere end ét af følgende deklarerede næringsstoffer i de anførte minimumsmængder:
2.  Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde mere end ét af de primære og/eller sekundære deklarerede næringsstoffer i den anførte minimumsmængde:
Ændring 147
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – led 2
—  3 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5)
—  5 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og vand
Ændring 148
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – led 3
—  3 masseprocent total kaliumoxid (K2O).
—  5 masseprocent total kaliumoxid (K2O).
Ændring 149
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – led 4
—  1,5 masseprocent total magnesiumoxid (MgO)
—  2 masseprocent total magnesiumoxid (MgO)
Ændring 150
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – led 5
—  1,5 masseprocent total calciumoxid (CaO)
—  2 masseprocent total calciumoxid (CaO)
Ændring 151
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – led 6
—  1,5 masseprocent total svovltrioxid (SO3) eller
—  5 masseprocent total svovltrioxid (SO3)
Ændring 152
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – led 7
—  1 masseprocent total natriumoxid (Na2O).
—  3 masseprocent total natriumoxid (Na2O).
Ændring 153
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) – punkt 5 – led 1
—  efter fem varmecykler som beskrevet i bilag IV, modul A1, afsnit 4.2
—  efter fem varmecykler som beskrevet i bilag IV, modul A1, afsnit 4.2, ved afprøvning før produktet bringes i omsætning
Ændring 154
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – stk. 1
1.  En ren flydende uorganisk makronæringsstofgødning skal have et deklareret indhold af højst ét næringsstof.
1.  En ren flydende mineralsk makronæringsstofgødning skal have et deklareret indhold af:
a)   højst ét primært næringsstof.
Ændring 155
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 1 – litra b (nyt)
b)   højst ét sekundært næringsstof.
Ændring 156
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(b)(i) –punkt 1 a (nyt)
1a.   En ren flydende mineralsk makronæringsstofgødning med et deklareret indhold af højst ét primært næringsstof kan indeholde et eller flere sekundære næringsstoffer.
Ændring 157
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 2 – indledning
2.  Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde et af følgende deklarerede næringsstoffer i den anførte minimumsmængde:
2.  Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde primære og/eller sekundære deklarerede næringsstoffer i den anførte minimumsmængde:
Ændring 158
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 2 – led 2
—  5 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5)
—  5 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og vand
Ændring 159
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 2 – led 6
—  5 masseprocent total svovltrioxid (SO3) eller
—  5 masseprocent total svovltrioxid (SO3)
Ændring 160
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 2 – led 7
—  1 masseprocent total natriumoxid (Na2O).
—  mellem 0,5 og 5 masseprocent total natriumoxid (Na2O).
Ændring 161
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) –punkt 1
1.  En sammensat flydende uorganisk makronæringsstofgødning skal have et deklareret indhold af mere end ét næringsstof.
1.  En sammensat flydende mineralsk makronæringsstofgødning skal have et deklareret indhold af mere end ét primært og/eller sekundært næringsstof.
Ændring 162
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – indledning
2.  Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde mere end ét af følgende deklarerede næringsstoffer i de anførte minimumsmængder:
2.  Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde mere end ét af de primære og/eller sekundære deklarerede næringsstoffer i de anførte minimumsmængder:
Ændring 163
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – led 1
—  1,5 masseprocent total nitrogen (N)
—  3 masseprocent total nitrogen (N) eller
Ændring 164
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – led 2
—  1,5 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5)
—  1,5 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og vand
Ændring 165
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – led 3
—  1,5 masseprocent total kaliumoxid (K2O).
—  3 masseprocent total kaliumoxid (K2O) eller
Ændring 166
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – led 4
—  0,75 masseprocent total magnesiumoxid (MgO)
—  1,5 masseprocent total magnesiumoxid (MgO) eller
Ændring 167
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – led 5
—  0,75 masseprocent total calciumoxid (CaO)
—  1,5 masseprocent total calciumoxid (CaO) eller
Ændring 168
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – led 6
—  0,75 masseprocent total svovltrioxid (SO3) eller
—  1,5 masseprocent total svovltrioxid (SO3) eller
Ændring 169
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(II) – punkt 1
1.  En uorganisk mikronæringsstofgødning er en uorganisk gødning bortset fra en makronæringsstofgødning, der har til formål at tilføre en eller flere af følgende næringsstoffer: bor (B), cobalt (Co), kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), molybdæn (Mo) eller zink (Zn).
1.  En uorganisk mikronæringsstofgødning er en uorganisk gødning bortset fra en makronæringsstofgødning, der har til formål at tilføre en eller flere af følgende næringsstoffer: bor (B), cobalt (Co), kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), molybdæn (Mo), selen (Se), silicium (Si) eller zink (Zn).
Ændring 170
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) a (nyt)
PFC 1(C)a: GØDNING MED LAVT KULSTOFINDHOLD
1.  Et CE-mærket gødningsprodukt benævnes "gødning med lavt kulstofindhold", hvis det indeholder mere end 1 % organisk carbon (Corg) og op til 15 % organisk carbon (Corg).
2.  Carbon, der er til stede i calciumcyanamid og i urea og kondensations- og associationsprodukter heraf, vil ikke blive medtaget i organisk carbon i denne definition.
3.  Specifikationerne på faste/flydende, rene/sammensatte makronæringsstof-/mikronæringsstofgødninger i PFC 1 (C) vil gælde for denne kategori.
4.  Produkter, der sælges under PFC 1 (C)a, skal overholde niveauet af forurenende stoffer, som er fastsat i bilag I for organisk eller organisk-mineralsk gødning, i alle tilfælde, hvor PFC 1 (C) ikke indeholder nogen grænseværdier for disse forurenende stoffer.
Ændring 171
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 2 – punkt 1
1.  Et kalkningsmiddel er et CE-mærket gødningsprodukt, der har til formål at regulere jordens surhedsgrad, og som indeholder oxider, hydroxider, carbonater eller silicater af næringsstofferne calcium (Ca) eller magnesium (Mg).
1.  Et kalkningsmiddel er et CE-mærket gødningsprodukt, der har til formål at regulere jordens surhedsgrad, og som indeholder oxider, hydroxider, carbonater eller/og silicater af næringsstofferne calcium (Ca) eller magnesium (Mg).
Ændring 398
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 2 – punkt 3
3.  Følgende parametre fastlagt på grundlag af tørstof skal være opfyldt:
3.  Følgende parametre fastlagt på grundlag af tørstof skal være opfyldt:
–  mindste neutraliserende evne: 15 (CaO-ækvivalent) eller 9 (HO-ækvivalent) og
–  mindste neutraliserende evne: 15 (CaO-ækvivalent) eller 9 (HO-ækvivalent) og
–  mindstereaktivitet: 10 % eller 50 % efter 6 måneder (inkubationstest).
–  mindstereaktivitet: 10 % eller 50 % efter 6 måneder (inkubationstest) og
–  mindste kornstørrelse: 70 % < 1 mm, bortset fra brændt kalk, granuleret kalkningsmiddel og kridt (=70 % af kornstørrelsen skal kunne passere gennem en sigte med 1 mm maskevidde)
Ændring 175
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 3 – punkt 1
Et jordforbedringsmiddel er et CE-mærket gødningsprodukt, der tilsættes til jorden for at bibeholde, forbedre eller beskyttes jordens fysiske eller kemiske egenskaber, struktur eller biologiske aktivitet.
Et jordforbedringsmiddel er et materiale (herunder jorddækningsmateriale), der tilsættes til jorden på stedet primært for at bibeholde eller forbedre jordens fysiske egenskaber, og som kan forbedre dens kemiske og/eller biologiske egenskaber eller aktivitet.
Ændring 176
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 3 – punkt 1a (nyt)
1a.  Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde mindst 15 % materiale af biologisk oprindelse.
Ændring 177
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 3(A) – punkt 1
1.  Et organisk jordforbedringsmiddel må kun bestå af materiale af udelukkende biologisk oprindelse, undtagen fossilt materiale eller materiale, der er indlejret i geologiske formationer.
1.  Et organisk jordforbedringsmiddel må kun bestå af materiale af udelukkende biologisk oprindelse, herunder tørv, leonardit, brunkul og humusstoffer fremstillet heraf, men med undtagelse af andre materialer, der er forstenet eller indlejret i geologiske formationer.
Ændring 179
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 3(A) – punkt 2 – led 2
—  hexavalent chrom (Cr VI) 2 mg/kg tørstof
—  hexavalent chrom (Cr VI) 1 mg/kg tørstof
Ændring 181
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 3(A) – punkt 3 – litra a

Kommissionens forslag

a)  Salmonella spp.: ingen i en prøve på 25 g af det CE-mærkede gødningsprodukt.

Ændring

a)  Der må ikke forekomme patogener i det organiske jordforbedringsmiddel i en koncentration, som ligger over de respektive grænseværdier, der er angivet i nedenstående tabel:

Mikroorganismer, der skal testes:

Prøvetagnings-planer

Grænseværdi

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Ingen forekomst i 25 g eller 25 ml

Escherichia coli eller Enterococcaceae

5

5

0

1000 i 1 g eller 1 ml

hvor n = antallet af udtagne prøver, der skal undersøges

c = antallet af udtagne prøver, hvor antallet af bakterier målt i CFU må ligge mellem m og M

m = tærskelværdien for antallet af bakterier målt i CFU, der anses for tilfredsstillende

M = maksimumsværdien for antallet af bakterier målt i CFU

Parasitterne Ascaris spp. og Toxocara spp. i alle faser af deres udvikling må ikke være til stede i 100 g eller 100 ml organisk jordforbedringsmiddel.

Ændring 182
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 3(B) – punkt 1
1.  Et uorganisk jordforbedringsmiddel er et jordforbedringsmiddel bortset fra et organisk jordforbedringsmiddel.
1.  Et uorganisk jordforbedringsmiddel er et jordforbedringsmiddel, som ikke er et organisk jordforbedringsmiddel, og indbefatter plastfolie. En bionedbrydelig plastfolie er en bionedbrydelig polymerfilm, der især opfylder kravene i punkt 2a og 3 i CMC 10 i bilag II, og som er beregnet til at anbringes på jordoverfladen på stedet for at beskytte dens struktur, holde ukrudtsvækst nede, reducere tab af jordfugtighed eller forhindre erosion.
Ændring 184
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 4 – punkt 1
1.  Et vækstmedium er et materiale bortset fra jord, der anvendes som et substrat til rodudvikling.
1.  Et vækstmedium er et materiale bortset fra jord på stedet, hvori der dyrkes planter og svampe.
Ændring 187
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 4 – punkt 3

Kommissionens forslag

3.   Salmonella spp.: ingen i en prøve på 25 g af det CE-mærkede gødningsprodukt.

Ændring

3.   Der må ikke forekomme patogener i vækstmediet i en koncentration, som ligger over de respektive grænseværdier, der er angivet i nedenstående tabel:

Mikroorganismer, der skal testes:

Prøvetagnings-planer

Grænseværdi

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Ingen forekomst i 25 g eller 25 ml

Escherichia coli eller Enterococcaceae

5

5

0

1000 i 1 g eller 1 ml

hvor n = antallet af udtagne prøver, der skal undersøges

c = antallet af udtagne prøver, hvor antallet af bakterier målt i CFU må ligge mellem m og M

m = tærskelværdien for antallet af bakterier målt i CFU, der anses for tilfredsstillende

M = maksimumsværdien for antallet af bakterier målt i CFU

Parasitterne Ascaris spp. og Toxocara spp. i alle faser af deres udvikling må ikke være til stede i 100 g eller 100 ml vækstmedium.

Ændring 188
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 5 – afsnit 1
Et agronomisk additiv er et CE-mærket gødningsstof, der er beregnet til at blive tilsat til et produkt, som forsyner planter med næringsstof, for at forbedre dette produkts frigivelsesmønstre for næringsstoffer.
Et agronomisk additiv er et CE-mærket gødningsstof, der er beregnet til at blive tilsat til et produkt, som har en dokumenteret virkning på omdannelsen eller plantetilgængeligheden af forskellige former for mineralske eller mineraliserede næringsstoffer, eller begge, eller som skal tilføres jorden med det formål at forbedre planternes optagelse af næringsstoffer eller mindske tabet af næringsstoffer.
Ændring 193
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 5(A)(I a) (nyt)
PFC 5(A)(Ia): Denitrifikationshæmmer
1.  En denitrifikationshæmmer hæmmer dannelsen af nitrogenoxid (N2O) ved at bremse eller blokere omdannelsen af nitrat (NO3-) til dinitrogen (N2) uden at påvirke nitrifikationsprocessen som beskrevet i PFC 5(A)(I). Den skal bidrage til at øge tilgængeligheden af nitrat til anlægget og begrænse N2O-emissioner.
2.  Effektiviteten af denne metode kan vurderes ved at måle emissionerne af nitrogenoxid i gasprøver, der indsamles i en egnet måleanordning og måle mængden af N2O i prøven i en gaskromatograf. Vurderingen skal også registrere vandindholdet i jorden.
Ændring 202
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 6 – punkt 1 – indledning
1.  En biostimulans til planter er et CE-mærket gødningsprodukt, der stimulerer planters næringsstofprocesser uafhængigt af produktets næringsstofindhold med det ene formål at forbedre et eller flere af følgende kendetegn ved planten:
1.  1. En biostimulans til planter er et CE-mærket gødningsprodukt, der stimulerer planters næringsstofprocesser uafhængigt af produktets næringsstofindhold med det ene formål at forbedre et eller flere af følgende kendetegn ved planten og dens rhizosfære eller phyllosfære:
Ændring 203
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 6 – punkt 1 – litra c a (nyt)
ca)  tilgængelighed af afgrænsede næringsstoffer i jorden og rhizosfæren
Ændring 204
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 6 – punkt 1 – litra c b (nyt)
cb)  humificering
Ændring 205
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 6 – punkt 1 – litra c c (nyt)
cc)  nedbrydning af organiske forbindelser i jorden.
Ændring 206
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 6 – punkt 2 – led 1
—  Cadmium (Cd) 3 mg/kg tørstof
—  Cadmium (Cd) 1,5 mg/kg tørstof
Ændring 208
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 6(A) – punkt 1
1.  En mikrobiel biostimulans til planter må udelukkende bestå af en mikroorganisme eller et konsortium af mikroorganismer som omhandlet i komponentmateriale 7 i bilag II.
1.  En mikrobiel biostimulans til planter består af:
a)   en mikroorganisme eller et konsortium af mikroorganismer som omhandlet i komponentmateriale 7 i bilag II
b)  mikroorganismer eller et konsortium af mikroorganismer, der er forskellige fra dem, der er omfattet af litra a) i dette punkt. De kan anvendes som komponentmaterialekategorier, så længe de opfylder de krav, der er fastsat i kategori CMC 7 i bilag II.
Ændring 209
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 6(A) – punkt 3

Kommissionens forslag

3.   Salmonella spp.: ingen i en prøve på 25 g eller 25 ml af det CE-mærkede gødningsprodukt.

Ændring

3.   Der må ikke forekomme patogener i den organiske gødning i en koncentration, som ligger over de respektive grænseværdier, der er angivet i nedenstående tabel:

Mikroorganismer/toksiner og metabolitter heraf

Prøvetagnings-planer

Grænseværdi

 

n

c

 

Salmonella spp

5

0

Ingen forekomst i 25 g eller 25 ml

Escherichia coli

5

0

Ingen forekomst i 1 g eller 1 ml

Listeria monocytogene

5

0

Ingen forekomst i 25 g eller 25 ml

Vibrio spp

5

0

Ingen forekomst i 25 g eller 25 ml

Shigella spp

5

0

Ingen forekomst i 25 g eller 25 ml

Staphylococcus aureus

5

0

Ingen forekomst i 25 g eller 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 CFU/g

Anaerobt kolonital, medmindre den mikrobielle biostimulans er en aerob bakterie

5

2

105 CFU/g eller ml

Gær- og skimmeltal, medmindre den mikrobielle biostimulans er en svamp

5

2

1000 CFU/g eller ml

hvor n = antal enheder, som prøven består af, c = antal prøveenheder med værdier over den definerede grænse.

Ændring 210
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 6(A) – punkt 4
4.  Escherichia coli: ingen i en prøve på 1 g eller 1 ml af det CE-mærkede gødningsprodukt.
udgår
Ændring 211
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 6(A) – punkt 5
5.  Der må ikke forekomme Enterococcaceae i det CE-mærkede gødningsprodukt i en mængde på over 10 CFU/g frisk masse.
udgår
Ændring 212
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 6(A) – punkt 6
6.  Listeria monocytogenes: ingen i en prøve på 25 g eller 25 ml af det CE-mærkede gødningsprodukt.
udgår
Ændring 213
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 6(A) – punkt 7
7.  Vibrio spp.: ingen i en prøve på 25 g eller 25 ml af det CE-mærkede gødningsprodukt.
udgår
Ændring 214
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 6(A) – punkt 8
8.  Shigella spp.: ingen i en prøve på 25 g eller 25 ml af det CE-mærkede gødningsprodukt.
udgår
Ændring 215
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 6(A) – punkt 9
9.  Staphylococcus aureus: ingen i en prøve på 1 g eller 1 ml af det CE-mærkede gødningsprodukt.
udgår
Ændring 216
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 6(A) – punkt 10
10.  Det aerobe kimtal må ikke overstige 105 CFU/g eller ml prøve af det CE-mærkede gødningsprodukt, medmindre den mikrobielle biostimulans til planter er en aerob bakterie.
udgår
Ændring 217
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 6(A) – punkt 12 – afsnit 2
skal biostimulansen til planter have en pH på 4 eller derover.
udgår
Ændring 218
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 6(A) – punkt 13
13.  Holdbarheden for den mikrobielle biostimulans til planter skal være på mindst 6 måneder under de opbevaringsbetingelser, der er angivet på etiketten.
udgår
Ændring 219
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 7 – punkt 3 – indledning
3.  Den mekaniske blanding må ikke ændre karakteren af den enkelte gødningsproduktkomponent
3.  Den mekaniske blanding må ikke ændre funktionen af den enkelte gødningsproduktkomponent
Ændring 220
Forslag til forordning
Bilag II – del I – CMC 11 a (nyt)
CMC 11a: Andre biprodukter fra industrien
Ændring 221
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 1 – punkt 1 – indledning
1.  Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde stoffer og blandinger bortset fra8
1.  Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde stoffer og blandinger, herunder tekniske additiver, bortset fra8
__________________
__________________
8 Udelukkelsen af et materiale fra CMC 1 forhindrer det ikke i at være et tilladt komponentmateriale i en anden CMC, for hvilke der gælder andre krav. Jf. f.eks. CMC 11 (animalske biprodukter), CMC 9 og 10 (polymerer) og CMC 8 (agronomiske additiver).
8 Udelukkelsen af et materiale fra CMC 1 forhindrer det ikke i at være et tilladt komponentmateriale i en anden CMC, for hvilke der gælder andre krav. Jf. f.eks. CMC 11 (animalske biprodukter), CMC 9 og 10 (polymerer) og CMC 8 (agronomiske additiver).
Ændring 222
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 1 – punkt 1 – litra b
b)  biprodukter i den i direktiv 2008/98/EF anvendte betydning
b)  biprodukter i den i direktiv 2008/98/EF anvendte betydning, undtagen biprodukter registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, udover dem, der er omfattet af en af de undtagelser fra registreringspligten, der er omhandlet i punkt 5 i bilag V til denne forordning,
Ændring 223
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 1 – punkt 1 – litra e
e)  polymerer eller
e)  polymerer, med undtagelse af dem, der anvendes i vækstmedier, som ikke kommer i berøring med jorden, eller
Ændring 228
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 2 – punkt 1
1.  Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde planter, plantedele eller planteekstrakter, der ikke har været underkastet anden forarbejdning end opskæring, findeling, centrifugering, presning, tørring, frysetørring eller ekstraktion med vand.
1.  Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde planter, plantedele eller planteekstrakter, der ikke har været underkastet anden forarbejdning end opskæring, findeling, centrifugering, sigtning, formaling, presning, tørring, frysetørring, neutralisering, ekstrudering, bestråling, kølebehandling, hygiejnisering ved hjælp af varme, ekstraktion med vand eller anden form for behandling/forarbejdning, der ikke indebærer, at det endelige stof underlægges krav om registrering, jf. forordning (EF) nr. 1907/2006.
Ændring 229
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 2 – punkt 2
2.  Ved anvendelsen af punkt 1 forstås ved planter også alger, dog ikke blågrønne alger.
2.  Ved anvendelsen af punkt 1 forstås ved planter også alger, med undtagelse af blågrønne alger, der producerer cyanotoxiner, der er klassificeret som farlige i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.
Ændring 230
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 3 – punkt 1 – indledning
1.  Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde kompost frembragt ved aerob kompostering af udelukkende et eller flere af følgende inputmaterialer:
1.  1. Et CE-mærket plantenæringsprodukt kan indeholde kompost, flydende eller ikkeflydende mikrobielt eller ikkemikrobielt ekstrakt fremstillet af kompost frembragt ved aerob kompostering, og den eventuelle deraf følgende mangedobling af naturligt forekommende antimikrobielle stoffer af udelukkende et eller flere af følgende inputmaterialer:
Ændring 231
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 3 – punkt 1 – litra b
b)  animalske biprodukter af kategori 2 og 3 i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009
b)  produkter fremstillet af animalske biprodukter, der er omhandlet i artikel 32 i forordning (EF) nr. 1069/2009, og som har nået slutpunktet i fremstillingskæden i overensstemmelse med artikel 5 i nævnte forordning
Ændring 232
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 3 – punkt 1 – litra c – indledning
c)  levende eller døde organismer eller dele heraf, som er uforarbejdet eller kun forarbejdet ved manuel, mekanisk eller tyngdemæssig påvirkning, ved opløsning i vand, ved flotation, ved ekstraktion med vand, ved dampdestillation eller ved opvarmning med det ene formål at fjerne vand, eller som er udvundet af luft på en hvilken som helst måde, undtagen
c)  levende eller døde organismer eller dele heraf, som er uforarbejdet eller kun forarbejdet ved manuel, mekanisk eller tyngdemæssig påvirkning, ved opløsning i vand, ved flotation, ved ekstraktion vand, undtagen
Ændring 233
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 3 – punkt 1 – litra c – led 2
—  spildevandsslam, industrislam eller opmudringsslam og
—  spildevandsslam, industrislam (bortset fra fødevarerester, der ikke er beregnet til konsum, foder og plantager, der er forbundet med agrobrændstoffer) eller opmudringsslam og
Ændring 238
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 3 – punkt 1 – litra e a (nyt)
ea)  uforarbejdede og mekanisk forarbejdede restprodukter fra fødevareproduktionsindustrier, undtagen industrier, der anvender animalske biprodukter i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009
Ændring 239
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 3 – punkt 1 – litra e b (nyt)
eb)  materialer, der er i overensstemmelse med CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 og CMC 11.
Ændring 240
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 3 – punkt 2 – led 1
—  der kun forarbejder inputmaterialer som omhandlet i punkt 1, og
—  i hvilke produktionslinjer til forarbejdning af inputmaterialer som omhandlet i punkt 1 klart er adskilt fra produktionslinjer til forarbejdning af andre inputmaterialer end dem, der er omhandlet i punkt 1, og
Ændring 241
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 3 – punkt 6 – litra a –led 2
—  Kriterium: højst 25 mmol O2/kg organisk materiale/time, eller
—  Kriterium: højst 50 mmol O2/kg organisk materiale/time, eller eller
Ændring 242
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 4 – overskrift
CMC 4: Afgasset biomasse fra energiafgrøder
CMC 4: Afgasset biomasse fra energiafgrøder og plantebaseret bioaffald
Ændring 247
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 4 – punkt 1 – litra c
c)  ethvert materiale omhandlet i litra a)-b), som tidligere er blevet nedbrudt.
c)  ethvert materiale omhandlet i litra a)-b), som tidligere er blevet nedbrudt, uden nogen spor af aflatoksiner.
Ændring 248
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 4 – punkt 2 – led 1
—  der kun forarbejder inputmaterialer som omhandlet i punkt 1, og
—  i hvilke produktionslinjer til forarbejdning af inputmaterialer som omhandlet i punkt 1 klart er adskilt fra produktionslinjer til forarbejdning af andre inputmaterialer end dem, der er omhandlet i punkt 1, og
Ændring 249
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 4 – punkt 3 – litra b
b)  termofil anaerob nedbrydning ved 55 °C med en behandlingsproces, der omfatter et pasteuriseringstrin (70 °C – 1 time)
b)  termofil anaerob nedbrydning ved 55 °C med en behandlingsproces, der omfatter pasteurisering som beskrevet i bilag V, kapitel I, afsnit 1, punkt 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 142/20111a
_________________
1a Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).
Ændring 250
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 4 – punkt 3 – litra d
d)  mesofil anaerob nedbrydning ved 37-40 °C med en behandlingsproces, der omfatter et pasteuriseringstrin (70 °C – 1 time) eller
d)  mesofil anaerob nedbrydning ved 37-40 °C med en behandlingsproces, der omfatter pasteurisering som beskrevet i bilag V, kapitel I, afsnit 1, punkt 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 eller
Ændring 251
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 5 – punkt 1 – litra c – led 2
—  spildevandsslam, industrislam eller opmudringsslam
—  Spildevandsslam, industrislam, undtagen de typer, der er specificeret i litra ea), eller opmudringsslam og
Ændring 255
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 5 – punkt 1 – litra e – indledning
e)  ethvert materiale opført i litra a)-d), som
e)  ethvert materiale uden aflatoksiner opført i litra a)-d), som
Ændring 256
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 5 – punkt 1 – litra e a (nyt)
ea)  uforarbejdede og mekanisk forarbejdede restprodukter fra fødevareproduktionsindustrier, undtagen fra industrier, der anvender animalske biprodukter i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009
Ændring 257
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 5 – punkt 1 – litra e b (nyt)
eb)  materialer, der er i overensstemmelse med CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 og CMC 11.
Ændring 258
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 5 – punkt 2 – led 1
—  der kun forarbejder inputmaterialer som omhandlet i punkt 1, og
—  i hvilke produktionslinjer til forarbejdning af inputmaterialer som omhandlet i punkt 1 klart er adskilt fra produktionslinjer til forarbejdning af andre inputmaterialer end dem, der er omhandlet i punkt 1, og
Ændring 259
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 5 – punkt 3 – litra a
a)  termofil anaerob nedbrydning ved 55 °C i mindst 24 timer og en hydraulisk retentionstid på mindst 20 dage
a)  termofil anaerob nedbrydning ved 55 °C i mindst 24 timer og en hydraulisk retentionstid på mindst 20 dage efterfulgt af en analyse med henblik på at kontrollere, at nedbrydningsprocessen rent faktisk destruerede patogenerne
Ændring 260
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 5 – punkt 3 – litra b
b)  termofil anaerob nedbrydning ved 55 °C med en behandlingsproces, der omfatter et pasteuriseringstrin (70 °C – 1 time)
b)  termofil anaerob nedbrydning ved 55 °C med en behandlingsproces, der omfatter pasteurisering som beskrevet i bilag V, kapitel I, afsnit 1, punkt 1, i forordning (EU) nr. 142/2011,
Ændring 261
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 5 – punkt 3 – litra d
d)  mesofil anaerob nedbrydning ved 37-40 °C med en behandlingsproces, der omfatter et pasteuriseringstrin (70 °C – 1 time) eller
d)  mesofil anaerob nedbrydning ved 37-40 °C med en behandlingsproces, der omfatter pasteurisering som beskrevet i bilag V, kapitel I, afsnit 1, punkt 1, i forordning (EU) nr. 142/2011, eller
Ændring 262
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 6 – punkt 1 – litra c a (nyt)
ca)  olivenpresserester, dvs. et tyktflydende biprodukt fremstillet ved behandling af våde olivenpresserester med organiske opløsningsmidler i to eller tre faser (tofase- og trefaseolivenpresserester)
Ændring 263
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 6 – punkt 1 – litra c b (nyt)
cb)   biprodukter fra foderstofindustrien, der er opført i fortegnelsen over fodermidler i forordning (EU) nr. 68/2013
Ændring 264
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 6 – punkt 1 – litra c c (nyt)
cc)  ethvert andet materiale eller stof, der er godkendt til anvendelse i fødevarer eller dyrefoder.
Ændring 269
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 6 – punkt 2 – afsnit 2 a (nyt)
Alle stoffer skal indeholde aflatoksiner under detektionsgrænsen.
Ændring 270
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 7 – punkt 1 – led 1
–  ikke har været underkastet anden behandling end tørring eller frysetørring og
udgår
Ændring 271
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 8 – punkt 1
1.  Et CE-mærket gødningsprodukt må kun indeholde et stof eller en blanding beregnet til at forbedre gødningsproduktets frigivelsesmønstre for næringsstoffer, hvis det eller den pågældende stofs eller blandings opfyldelse af kravene i denne forordning for et produkt i PFC 5 i bilag I er blevet dokumenteret i overensstemmelse med den overensstemmelsesvurderingsprocedure, der gælder for et sådant agronomisk additiv.
1.  Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde et stof eller en blanding (herunder teknologiske tilsætningsstoffer, f.eks.: antiklumpningsmidler, skumhæmmende midler, støvbindemidler, farvestoffer og rheologiske midler) beregnet til at forbedre gødningsproduktets frigivelsesmønstre for næringsstoffer, hvis det eller den pågældende stofs eller blandings opfyldelse af kravene i denne forordning for et produkt i PFC 5 i bilag I er blevet dokumenteret i overensstemmelse med den overensstemmelsesvurderingsprocedure, der gælder for et sådant agronomisk additiv.
Ændring 272
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 8 – punkt 3 a (nyt)
3a.  Et CE-mærket gødningsprodukt må kun indeholde en denitrifikationshæmmer, som opfylder kravene, jf. PFC 5(A)(Ia) i bilag I, hvis det indeholder en eller anden form for nitrogen.
Ændring 273
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 8 – punkt 4
4.  Et CE-mærket gødningsprodukt må kun indeholde en ureasehæmmer, som opfylder kravene, jf. PFC 5(A)(II) i bilag I, hvis mindst 50 % af det totale nitrogenindhold (N) i gødningsproduktet består af nitrogen (N)-formen urea (CH4N2O).
4.  Et CE-mærket gødningsprodukt må kun indeholde en nitrifikationshæmmer, som opfylder kravene, jf. PFC 5(A)(I) i bilag I, hvis mindst 50 % af det totale nitrogenindhold (N) i gødningsproduktet består af nitrogen (N)-formen, ammonium (NH4+) eller ammonium (NH4+) og urea (CH4N2O).
Ændring 274
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 9 – punkt 3
3.  Polymererne må ikke indeholde formaldehyd.
3.  Polymererne må højst indeholde 600 ppm fri formaldehyd.
Ændring 275
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 10 – punkt 1
1.  Et CE-mærket gødningsprodukt må kun indeholde andre polymerer end næringsstofpolymerer, hvis formålet med polymeren er at
1.  Et CE-mærket gødningsprodukt må kun indeholde andre polymerer end næringsstofpolymerer, hvis formålet med polymeren er at
a)  kontrollere vandindtrængningen i næringsstofpartiklerne og dermed frigivelsen af næringsstoffer (i hvilket tilfælde polymeren almindeligvis benævnes "overfladebehandlingsmiddel") eller
a)  kontrollere vandindtrængningen i næringsstofpartiklerne og dermed frigivelsen af næringsstoffer (i hvilket tilfælde polymeren almindeligvis benævnes "overfladebehandlingsmiddel") eller
b)  øge det CE-mærkede gødningsprodukts vandtilbageholdelsesevne.
b)  øge det CE-mærkede gødningsprodukts vandtilbageholdelsesevne eller
ba)  forbedre jordbunden i form af en biologisk nedbrydelig plastfolie, der opfylder kravene i stk. 2a og 3 i CMC 10, eller
bb)  binde komponenter af gødningsproduktet uden kontakt med jorden eller
bc)  forbedre stabiliteten af de CE-mærkede gødningsprodukter eller
bd)   forbedre vandindtrængningen i jorden.
Ændring 276
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 10 – punkt 2
2.  Fra den [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation] skal følgende kriterium være opfyldt: Polymeren skal kunne nedbrydes fysisk og biologisk på en sådan måde, at det meste af den til sidst nedbrydes til carbondioxid (CO2), biomasse og vand. I en bionedbrydelighedstest som angivet i litra a)-c) nedenfor skal mindst 90 % af det organiske carbon være omdannet til CO2 på højst 24 måneder.
2.  Fra den ... [fem år efter datoen for denne forordnings anvendelse] skal følgende kriterium være opfyldt: Polymeren skal kunne nedbrydes fysisk og biologisk på en sådan måde, at det meste af den til sidst nedbrydes til carbondioxid (CO2), biomasse og vand. Mindst 90 % af det organiske carbon være omdannet til CO2 på højst 48 måneder efter udløbet af den angivne funktionsperiode for gødningsproduktet, som er anført på etiketten, og i forhold til en passende standard i bionedbrydelighedstesten. Kriteriet om bionedbrydelighed og udviklingen af en passende metode til test af biologisk nedbrydning vurderes i lyset af den seneste videnskabelige dokumentation og fastlægges i delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 42 i nærværende forordning.
a)  Testen skal gennemføres ved 25 °C ± 2 °C.
b)  Testen skal gennemføres i henhold til en metode til bestemmelse af total aerob bionedbrydelighed af plast i jord ved måling af oxygenforbrug eller mængden af udviklet carbondioxid.
c)  Et mikrokrystallinsk cellulosepulver med samme dimension som testmaterialet skal anvendes som referencemateriale i denne test.
d)  Inden testen må testmaterialet ikke gøres til genstand for betingelser eller procedurer, der har til formål at accelerere nedbrydningen af filmen, f.eks. eksponering for varme eller lys.
Ændring 277
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 10 – punkt 2 a (nyt)
2a.  Den biologisk nedbrydelige plastfolie, der er omhandlet i PFC 3(B), skal opfylde følgende kriterium:
Polymeren skal kunne nedbrydes fysisk og biologisk på en sådan måde, at den til sidst nedbrydes til carbondioxid (CO2), biomasse og vand, og at mindst 90 % af det organiske carbon (i absolutte tal eller i forhold til referencematerialet) skal være omdannet til CO2 på højst 24 måneder, i en bionedbrydelighedstest i overensstemmelse med Unionens standarder for bionedbrydning af polymerer i jord.
Ændring 278
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 10 – punkt 3 a (nyt)
3a.  Da produktet er beregnet til at blive puttet i jorden og frigivet i miljøet, skal disse kriterier gælde for alle materialer i produktet.
Ændring 279
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 10 – punkt 3 b (nyt)
3b.   Et CE-mærket gødningsprodukt, der indeholder andre polymerer end næringsstofpolymerer, skal undtages fra kravene i punkt 1, 2 og 3 på den betingelse, at polymererne kun bruges som bindingsmateriale til gødningsproduktet, og de ikke er i kontakt med jorden.
Ændring 280
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 11

Kommissionens forslag

Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde animalske biprodukter i den i forordning (EF) nr. 1069/2009 anvendte betydning, der har nået slutpunktet i fremstillingskæden, som fastsat i henhold til nævnte forordning, og som er opført og angivet i nedenstående tabel:

Ændring

Med forbehold af Kommissionens vedtagelse af de delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 42 kan et CE-mærket gødningsprodukt indeholde animalske biprodukter i den i forordning (EF) nr. 1069/2009 anvendte betydning, der har nået slutpunktet i fremstillingskæden, som fastsat i henhold til nævnte forordning, og som er opført og angivet i nedenstående tabel:

 

Afledt produkt

Forarbejdningsnormer for at nå slutpunktet i fremstillingskæden

1

Kødmel

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1069/2009

2

Benmel

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1069/2009

3

Kød- og benmel

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1069/2009

4

Blod fra dyr

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1069/2009

5

Hydrolyserede proteiner i kategori III – i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1069/2009

6

Forarbejdet husdyrgødning

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1069/2009

7

Kompost (1)

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1069/2009

8

Biogasnedbrydnings-affald (1)

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1069/2009

9

Fjermel

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1069/2009

10

Huder og skind

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1069/2009

11

Hove og horn

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1069/2009

12

Guano fra flagermus

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1069/2009

13

Uld og hår

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1069/2009

14

Fjer og dun

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1069/2009

15

Svinebørster

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1069/2009

16

Glycerin og andre produkter af kategori 2- og kategori 3-materiale, der stammer fra produktion af biodiesel og brændstof fra vedvarende kilder

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1069/2009

17

Foder til selskabsdyr samt tyggepinde og tyggeben, der er blevet afvist af kommercielle grunde eller på grund af tekniske fejl

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1069/2009

1 Stammer fra kategori 2- og kategori 3-materiale, bortset fra benmel og forarbejdede animalske proteiner

Ændring 281
Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 11 a (nyt)
CMC 11a: Andre biprodukter fra industrien
1.  Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde andre biprodukter fra industrien, f.eks. ammoniumsulfat fra kaprolactamfremstilling, svovlsyre fra raffinering af naturgas og olie samt andre materialer, der kommer fra specifikke industrielle processer, der er udelukket fra CMC 1 og er opført og angivet i nedenstående tabel, på de betingelser, der er fastsat deri:
2.  Fra den ... [et år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] fastlægges kriterierne for industrielle biprodukter, der er blevet anvendt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2003/2003 som komponenter i CE-mærkede gødningsprodukter, for så vidt angår deres medtagelse i komponentmaterialekategorien på baggrund af de seneste videnskabelige resultater og fastlægges i delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 42 i nærværende forordning.
Ændring 282
Forslag til forordning
Bilag III – del 1 – punkt 2 – litra e
e)  en beskrivelse af alle komponenter, som udgør over 5 % af produktvægten i faldende størrelsesorden i tørvægt, herunder en angivelse af de relevante komponentmaterialekategorier (CMC) som omhandlet i bilag II.
e)  en beskrivelse af alle komponenter, som udgør over 1 % af produktvægten i faldende størrelsesorden i tørvægt, herunder en angivelse af de relevante komponentmaterialekategorier (CMC) som omhandlet i bilag II med indholdet af tørstof i procent
Ændring 283
Forslag til forordning
Bilag III – del 1 – nr. 2 – litra e a (nyt)
ea)  i tilfælde af produkter, der indeholder materiale, der stammer fra organisk affald eller biprodukter, som ikke har været igennem en proces, der har ødelagt alle organiske materialer, skal mærkningen angive, hvilke typer affald og biprodukter, der er blevet anvendt, og et batchnummer eller et produktionstidsserienummer. Dette nummer skal henvise til de sporbarhedsdata, som producenten har, og som identificerer de enkelte kilder (landbrugsbedrifter, fabrikker osv.) for hver type organisk affald/biprodukt, der anvendes i batchen/tidsserierne. Kommissionen offentliggør efter en offentlig høring og senest den ... [to år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] specifikationer for gennemførelsen af denne bestemmelse, som vil træde i kraft senest den ... [tre år efter offentliggørelsen af specifikationerne]. Med henblik på at minimere den administrative byrde for erhvervsdrivende og markedstilsynsmyndigheder skal Kommissionens specifikationer tage hensyn til såvel kravene i artikel 6, stk. 5-7, og artikel 11 og de eksisterende sporbarhedssystemer (f.eks. for animalske biprodukter eller industrisystemer) som til Unionens affaldsklassifikationskoder.
Ændring 284
Forslag til forordning
Bilag III – del 1 – punkt 2 a (nyt)
2a.  Korte instruktioner om påtænkt anvendelse, herunder påtænkt anvendelsesmængde og brugsperiode, påtænkte målplanter og opbevaring, stilles til rådighed af producenterne.
Ændring 285
Forslag til forordning
Bilag III – del 1 – punkt 7 a (nyt)
7a.  For intet produkt kan der fremsættes påstande vedrørende en anden PFC, uden at alle kravene i denne supplerende PFC er opfyldt, og ingen direkte eller indirekte påstande om plantebeskyttelsesvirkning er tilladt.
Ændring 286
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 1 – punkt 2 – litra b
b)  Indholdet af nitrifikationshæmmer skal udtrykkes i masseprocent af total nitrogen (N), der forekommer som ammoniumnitrogen (NH4+) og ureanitrogen (CH4N2O).
b)  Indholdet af nitrifikationshæmmer skal udtrykkes i masseprocent af total nitrogen (N), der forekommer som ammoniumnitrogen (NH4 +) eller ammoniumnitrogen (NH4 +) og ureanitrogen (CH4N2O).
Ændring 287
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 1(A) – afsnit 1 – litra a
a)  de deklarerede næringsstoffer nitrogen (N), phosphor (P) eller kalium (K), angivet ved deres kemiske symboler i rækkefølgen N-P-K
a)  de deklarerede næringsstoffer nitrogen (N), phosphor (P) eller kalium (K), angivet ved deres kemiske symboler i rækkefølgen N-P-K; det deklarerede indhold af nitrogen angives som summen af ammonium-N, nitrat-N, urea-N, N fra urea-formaldehyd, N fra isobutylidendiurea, N fra crotonylidendiurea og N fra cyanid.
Phosphorholdige gødningsstoffer skal opfylde følgende mindstekrav til opløselighedsniveauer for at være tilgængelige for planter, ellers kan de ikke deklareres som phosphorgødningsstoffer:
–  vandopløselighed: minimum 25 % af den samlede mængde P
–  opløselighed i neutralt ammoniumcitrat: minimum 30 % af den samlede mængde P
–  opløselighed i myresyre (kun for blødt råphosphat): mindst 35 % af den samlede mængde P.
Ændring 288
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 1(A) – afsnit 1 – litra b
b)  de deklarerede næringsstoffer magnesium (Mg), calcium (Ca), svovl (S) eller natrium (Na), angivet ved deres kemiske symboler i rækkefølgen Mg-Ca-S-Na
b)  de deklarerede næringsstoffer calcium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na) eller svovl (S), angivet ved deres kemiske symboler i rækkefølgen Ca-Mg-Na-S
(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis medlovgiverne er enige, finder tilsvarende ændringer anvendelse i hele teksten, herunder de dele, der er afspejlet i ændringerne nedenfor).
Ændring 289
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 1(A) – afsnit 1 – litra c
c)  tal, der angiver det samlede indhold af de deklarerede næringsstoffer nitrogen (N), phosphor (P) eller kalium (K), efterfulgt af tal i parentes, der angiver det samlede indhold af magnesium (Mg), calcium (Ca), svovl (S) eller natrium (Na)
c)  tal, der angiver det gennemsnitlige indhold af de deklarerede næringsstoffer nitrogen (N), phosphor (P) eller kalium (K), efterfulgt af tal i parentes, der angiver det samlede indhold af magnesium (Mg), calcium (Ca), svovl (S) eller natrium (Na)
Ændring 290
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 1(A) – afsnit 1 – litra d – led 6
–   organisk carbon (C) og
–   organisk carbon (C) og forholdet mellem C og N
Ændring 291
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 1(A) – afsnit 1 – litra d – led 7 a (nyt)
–  i f.eks. pulveriseret eller pelleteret form
Ændring 292
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 1(B) – punkt 1 – litra d – led 2
–   total phosphorpentoxid (P2O5)
–   phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og vand
Ændring 293
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 1(B) – punkt 1 – litra d – led 2 – underled 3
–  hvis der forekommer blødt råphosphat, phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i myresyge
–   phosphorpentoxid (P2O5), kun opløseligt i mineralske syrer
Ændring 294
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 1(B) – punkt 1 a (nyt)
1a.   Det samlede deklarerede indhold af nitrogen angives som summen af ammonium-N, nitrat-N, urea-N, N fra methylen-urea, N fra isobutylidendiurea, N fra crotonylidendiurea og N fra cyanid.
Ændring 295
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 1(C)(I) – punkt 1 – litra d – led 2
–   total phosphorpentoxid (P2O5)
–   phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og vand
Ændring 296
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 1(C)(I) – punkt 1 – litra d – led 2 – underled 3
—  hvis der forekommer blødt råphosphat, phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i myresyge
—  phosphorpentoxid (P2O5), kun opløseligt i mineralske syrer
Ændring 297
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 1(C)(I) – punkt 1 – litra d – led 4 – underled 1 a (nyt)
–  i f.eks. pulveriseret eller pelleteret form
Ændring 298
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 1(C)(I) – punkt 1 – litra d a (nyt)
da)  pH
Ændring 299
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 1(C)(I) – punkt 1 a (nyt)
1a.  Gødningsprodukter, der indeholder mindre end 5 ppm af henholdsvis cadmium, arsen, bly, chrom VI og kviksølv, er berettigede til at have et synligt "miljømærke" på deres emballage og etiket. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43, der supplerer denne forordning med henblik på at fastlægge de tekniske standarder for en sådan mærkning.
Ændring 300
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 1(C)(I)(a) – punkt 3 – litra c
c)  pulveriseret, hvis mindst 90 % af produktet kan passere igennem en sigte med 10 mm maskevidde, eller
c)  pulveriseret, hvis mindst 90 % af produktet kan passere igennem en sigte med 1 mm maskevidde, eller
Ændring 301
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 1(C)(I)(a) – punkt 4 a (nyt)
4a.   For CE-mærkede gødningsprodukter som omhandlet i bilag II, CMC 10, punkt 1, litra bb), skal følgende være angivet, når polymerer udelukkende anvendes som bindemiddel: "Gødningsproduktet er ikke beregnet til at være i kontakt med jorden."
Ændring 302
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 1(C)(II) – punkt 1
1.  De deklarerede mikronæringsstoffer i det CE-mærkede gødningsprodukt skal angives ved deres navn og kemiske symbol i følgende rækkefølge: bor (B), cobalt (Co), kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), molybdæn (Mo) og zink (Zn), efterfulgt af navnet/navnene på deres modion(er).
1.  De deklarerede mikronæringsstoffer i det CE-mærkede gødningsprodukt skal angives ved deres navn og kemiske symbol i følgende rækkefølge: bor (B), cobalt (Co), kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), molybdæn (Mo), selen (Se), silicium (Si) og zink (Zn), efterfulgt af navnet/navnene på deres modion(er).
Ændring 303
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 1(C) a (nyt)
PFC 1(C)a: Gødning med lavt kulstofindhold
1.  Følgende oplysningselementer vedrørende makronæringsstoffer skal være angivet:
a)  de deklarerede næringsstoffer nitrogen (N), phosphor (P) eller kalium (K), angivet ved deres kemiske symboler i rækkefølgen N-P-K
b)  de deklarerede næringsstoffer magnesium (Mg), calcium (Ca), svovl (S) eller natrium (Na), angivet ved deres kemiske symboler i rækkefølgen Mg-Ca-S-Na
c)  tal, der angiver det samlede indhold af de deklarerede næringsstoffer nitrogen (N), phosphor (P) eller kalium (K), efterfulgt af tal i parentes, der angiver det samlede indhold af magnesium (Mg), calcium (Ca), svovl (S) eller natrium (Na)
d)  indholdet af følgende deklarerede næringsstoffer i følgende rækkefølge og i masseprocent af gødningen
—   total nitrogen (N)
minimumsmængde af organisk nitrogen (N), efterfulgt af en beskrivelse af oprindelsen af det anvendte organiske materiale
nitrogen (N) i form af nitratnitrogen
nitrogen (N) i form af ammoniaknitrogen
nitrogen (N) i form af ureanitrogen
—   total phosphorpentoxid (P2O5)
vandopløseligt phosphorpentoxid (P2O5)
phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og vand
hvis der forekommer blødt råphosphat, phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i myresyge
—   total kaliumoxid (K2O)
vandopløseligt kaliumoxid (K2O)
—   magnesiumoxid (MgO), calciumoxid (CaO), svovltrioxid (SO3) og natriumoxid (Na2O):
–  Hvis disse næringsstoffer er fuldstændigt vandopløselige, deklareres kun det vandopløselige indhold.
–  Hvis det opløselige indhold af disse næringsstoffer udgør mindst en fjerdedel af det samlede indhold af disse næringsstoffer, deklareres det samlede indhold og det vandopløselige indhold,
–  i andre tilfælde deklareres det samlede indhold.
e)  hvis der forekommer urea (CH4N2O), oplysninger om, hvilke virkninger for luftkvaliteten ammoniak fra anvendelse af gødning kan have, og en opfordring til brugerne om at anvende passende afhjælpende foranstaltninger.
2.  Følgende andre elementer skal angives i masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt:
–  indhold af organisk carbon (C) og
–  tørstofindhold.
3.  Hvis et eller flere af mikronæringsstofferne bor (B), cobalt (Co), kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), molybdæn (Mo) og zink (Zn) forekommer i det minimumsindhold, der er angivet i masseprocent i nedenstående tabel
–  skal de deklareres, hvis de med vilje er tilsat til det CE-mærkede gødningsprodukt, og
–  kan de deklareres i andre tilfælde:
Mikronærings-stof
Masseprocent

Bor (B)
0,01

Cobalt (Co)
0,002

Kobber (Cu)
0,002

Mangan (Mn)
0,01

Molybdæn (Mo)
0,001

Zink
0,002

De skal deklareres efter oplysningerne om makronæringsstoffer. Følgende oplysningselementer skal være angivet:
a)  angivelse af navnene på de deklarerede mikronæringsstoffer og deres kemiske symbol i følgende rækkefølge: bor (B), cobalt (Co), kobber (CU), jern (Fe), mangan (Mn), molybdæn (Mo) og zink (Zn), efterfulgt af navnet/navnene på deres modion(er).
b)  Det samlede indhold af mikronæringsstoffer udtrykt i masseprocent af gødningen:
Hvis disse næringsstoffer er fuldstændigt vandopløselige, deklareres kun det vandopløselige indhold.
Hvis det opløselige indhold af disse næringsstoffer udgør mindst en fjerdedel af det samlede indhold af disse næringsstoffer, deklareres det samlede indhold og det vandopløselige indhold, og
i andre tilfælde deklareres det samlede indhold.
c)  Hvis det eller de deklarerede mikronæringsstoffer er chelateret med en eller flere chelatdannere, følgende oplysninger efter navnet på mikronæringsstoffet og dets kemiske identifikator:
"chelateret med …" navnet på chelatdanneren eller dens forkortelse og mængden af chelateret mikronæringsstof i masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt.
d)  Hvis det CE-mærkede gødningsprodukt indeholder et eller flere mikronæringsstoffer kompleksbundet med en eller flere kompleksdannere:
følgende oplysninger efter navnet på mikronæringsstoffet og dets kemiske identifikator: "kompleksbundet med ..." og mængden af kompleksbundet mikronæringsstof i masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt og
navnet på kompleksdanneren eller dens forkortelse
e)  Følgende angivelse: "Må kun anvendes i tilfælde af konstateret behov. Den anbefalede dosis må ikke overskrides."
Ændring 399
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 2 – led 2
—   kornstørrelse udtrykt som den procentdel af produktet, der passerer igennem en specifik sigte.
—  kornstørrelse udtrykt som den procentdel af produktet, der passerer igennem sigter med 1,0 mm maskevidde og 3,15 mm maskevidde
Ændring 304
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 3 – punkt 1 – led 3
–   samlet indhold af nitrogen (N)
udgår
Ændring 305
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 3 – punkt 1 – led 4
–   samlet indhold af phosphorpentoxid (P2O5)
udgår
Ændring 306
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 3 – punkt 1 – led 5
–   samlet indhold af kaliumoxid (K2O)
udgår
Ændring 307
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 6 – litra e
e)  dosis, brugsperiode (planteudviklingsstadie) og anvendelseshyppighed
e)  dosis, brugsperiode (planteudviklingsstadie), placering og anvendelseshyppighed (i overensstemmelse med den empiriske dokumentation, der underbygger påstanden(e) om biostimulans)
Ændring 308
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 6 – litra f a (nyt)
fa)  angivelse af, at produktet ikke er et plantebeskyttelsesmiddel.
Ændring 309
Forslag til forordning
Bilag III – del 3 – PFC 1(A) – tabel 1

Tilladt tolerance for det deklarerede næringsstofindhold og andre deklarerede parametre


Tilladt tolerance for det deklarerede næringsstofindhold og andre deklarerede parametre

Organisk carbon (C)
± 20 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,0 procentpoint i absolut værdi

Organisk carbon (C)
± 15 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,0 procentpoint i absolut værdi

Tørstofindhold
± 5,0 procentpoint i absolut værdi

Tørstofindhold
± 5,0 procentpoint i absolut værdi

Total nitrogen (N)
± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total nitrogen (N)
± 15 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Organisk nitrogen (N)
± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Organisk nitrogen (N)
± 15 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total phosphorpentoxid (P2O5)
± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total phosphorpentoxid (P2O5)
± 15 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total kaliumoxid (K2O)
± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total kaliumoxid (K2O)
± 15 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total og vandopløseligt magnesiumoxid, calciumoxid, svovltrioxid eller natriumoxid
± 25 % af det deklarerede indhold af disse næringsstoffer med et maksimum på 1,5 procentpoint i absolut værdi

Total og vandopløseligt magnesiumoxid, calciumoxid, svovltrioxid eller natriumoxid
± 25 % af det deklarerede indhold af disse næringsstoffer med et maksimum på 1,5 procentpoint i absolut værdi

Total kobber (Cu)
± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,5 procentpoint i absolut værdi

Total kobber (Cu)
± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,5 procentpoint i absolut værdi

Total zink (Zn):
± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,0 procentpoint i absolut værdi

Total zink (Zn):
± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,0 procentpoint i absolut værdi

Mængde
—  5 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi

Mængde
—  5 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi
Deklarerede former for nitrogen, phosphor og kalium
Binære: maksimale tolerancer, udtrykt i absolutte tal, 1,1 N og 0,5 organisk N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O og 1,5 for summen af to næringsstoffer.

Ternære: maksimale tolerancer, udtrykt i absolutte tal, 1,1 N og 0,5 organisk N, 1,1 P2O2, 1,1 K2O og 1,9 for summen af tre næringsstoffer.

± 10 % af det samlede deklarerede indhold af hvert næringsstof med et maksimum på 2 procentpoint i absolut værdi.

Ændring 310
Forslag til forordning
Bilag III – del 3 – PFC 1(B) – tabel 1

Kommissionens forslag

Tilladt tolerance for det deklarerede indhold af former for uorganiske makronæringsstoffer

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % af det deklarerede indhold af de næringsstofformer, der er til stede, med et maksimum på 2 procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det deklarerede indhold af disse næringsstoffer med et maksimum på 1,5 procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det deklarerede indhold med et maksimum på 0,9 procentpoint i absolut værdi

Ændring

Tilladt tolerance for det deklarerede indhold af former for uorganiske makronæringsstoffer

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % af det deklarerede indhold af de næringsstofformer, der er til stede, med et maksimum på 2 procentpoint i absolut værdi for hvert næringsstof separat og for summen af næringsstoffer

-50 % og +100 % af det deklarerede indhold af disse næringsstoffer med et maksimum på -2 og +4 procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det deklarerede indhold med et maksimum på 0,9 procentpoint i absolut værdi

P2O5-tolerancer refererer til phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og vand.

 

 

Ændring 311
Forslag til forordning
Bilag III – del 3 – PFC 1(B)
Organisk carbon: ± 20 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,0 procentpoint i absolut værdi
Organisk carbon: ± 15 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,0 procentpoint i absolut værdi
Organisk nitrogen: ± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi
Organisk nitrogen: ± 15 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi
Total kobber (Cu): ± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,5 procentpoint i absolut værdi
Total kobber (Cu) ± 15 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,5 procentpoint i absolut værdi
Total zink (Zn): ± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,0 procentpoint i absolut værdi
Total zink (Zn) ± 15 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,0 procentpoint i absolut værdi
Ændring 312
Forslag til forordning
Bilag III – del 3 – PFC 1(C)(I)

 

Kommissionens forslag

 

Tilladt tolerance for det deklarerede indhold af former for uorganiske makronæringsstoffer

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

± 25 % af det deklarerede indhold af de næringsstofformer, der er til stede, med et maksimum på 2 procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det deklarerede indhold af disse næringsstoffer med et maksimum på 1,5 procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det deklarerede indhold med et maksimum på 0,9 procentpoint i absolut værdi

 

Kornstørrelse: ± 10 % relativ afvigelse gældende for den deklarerede procentdel af materialet, der passerer igennem en specifik sigte

 

Mængde: ± 5 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi

 

Ændring

 

Tilladt tolerance for det deklarerede indhold af former for uorganiske makronæringsstoffer

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

± 25 % af det deklarerede indhold af de næringsstofformer, der er til stede, med et maksimum på 2 procentpoint i absolut værdi for hvert næringsstof separat og for summen af næringsstoffer

-50 % og +100 % af det deklarerede indhold af disse næringsstoffer med et maksimum på -2 og +4 procentpoint i absolut værdi

-50 % og +100 % af det deklarerede indhold af disse næringsstoffer med et maksimum på -2 og +4 procentpoint i absolut værdi

 

Ovennævnte toleranceværdier gælder også for N-former og for opløselighedsniveauerne.

 

Kornstørrelse: ± 20 % relativ afvigelse gældende for den deklarerede procentdel af materialet, der passerer igennem en specifik sigte

 

Mængde: ± 3 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi

Ændring 313
Forslag til forordning
Bilag III – del 3 – PFC 3

Kommissionens forslag

Former for deklarerede næringsstoffer og andre deklarerede kvalitetskriterier

Tilladt tolerance for de deklarerede parametre

pH

± 0,7 på fremstillingstidspunktet

 

± 1,0 på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Organisk carbon (C)

± 10 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total nitrogen (N)

± 20 % relativ afvigelse med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total phosphorpentoxid (P2O5)

± 20 % relativ afvigelse med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total kaliumoxid (K2O)

± 20 % relativ afvigelse med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Tørstof

± 5 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi

Mængde

—  5 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi på fremstillingstidspunktet

 

—  25 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Carbon (C) org./nitrogen (N) org.

± 20% relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,0 procentpoint i absolut værdi

Kornstørrelse

± 10 % relativ afvigelse gældende for den deklarerede procentdel af materialet, der passerer igennem en specifik sigte

Ændring

Former for deklarerede næringsstoffer og andre deklarerede kvalitetskriterier

Tilladt tolerance for de deklarerede parametre

pH

± 0,7 på fremstillingstidspunktet

 

± 0,9 på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Organisk carbon (C)

± 10% relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total nitrogen (N)

± 20 % relativ afvigelse med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total phosphorpentoxid (P2O5)

± 20 % relativ afvigelse med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total kaliumoxid (K2O)

± 20 % relativ afvigelse med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Tørstof

± 10% relativ afvigelse fra den deklarerede værdi

Mængde

5% relativ afvigelse fra den deklarerede værdi på fremstillingstidspunktet

 

15 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Carbon (C) org./nitrogen (N) org.

± 20% relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,0 procentpoint i absolut værdi

Kornstørrelse

± 10 % relativ afvigelse gældende for den deklarerede procentdel af materialet, der passerer igennem en specifik sigte

Ændring 314
Forslag til forordning
Bilag III – del 3 – PFC 4

Kommissionens forslag

Former for deklarerede næringsstoffer og andre deklarerede kvalitetskriterier

Tilladt tolerance for de deklarerede parametre

Elektrisk ledeevne

± 50 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

pH

± 0,7 på fremstillingstidspunktet

 

± 1,0 på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Mængde i volumen (liter eller m³)

—  5 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

—  25 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Mængdebestemmelse (volumen) af materialer med en partikelstørrelse på over 60 mm

—  5 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

—  25 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Mængdebestemmelse (volumen) af præformet vækstmedium

—  5 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

—  25 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt nitrogen (N)

± 50 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt phosphorpentoxid (P2O5)

± 50 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt kaliumoxid (K2O)

± 50 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Ændring

Former for deklarerede næringsstoffer og andre deklarerede kvalitetskriterier

Tilladt tolerance for de deklarerede parametre

Elektrisk ledeevne

± 50 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

± 60 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

pH

± 0,7 på fremstillingstidspunktet

 

± 0,9 på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Mængde i volumen (liter eller m³)

—  5 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

—  15 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Mængdebestemmelse (volumen) af materialer med en partikelstørrelse på over 60 mm

—  5 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

—  15 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Mængdebestemmelse (volumen) af præformet vækstmedium

—  5 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

—  15 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt nitrogen (N)

± 50 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

± 60 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt phosphorpentoxid (P2O5)

± 50 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

± 60 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt kaliumoxid (K2O)

± 50 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

± 60 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Ændring 315
Forslag til forordning
Bilag IV – del 1 – punkt 1 – punkt 1 – litra b
b)  afgasset biomasse fra energiafgrøder som angivet i CMC 4
b)  afgasset biomasse fra energiafgrøder og plantebaseret bioaffald som angivet i CMC 4
Ændring 316
Forslag til forordning
Bilag IV – del 1 – punkt 1 – punkt 1 – litra f a (nyt)
fa)  ikkeforarbejdede eller mekanisk forarbejdede planter, plantedele eller planteekstrakter som angivet i CMC 2
Ændring 317
Forslag til forordning
Bilag IV – del 1 – punkt 1 – punkt 3 – litra b a (nyt)
ba)  en denitrifikationshæmmer som angivet i PFC 5(A)(Ia)
Ændring 318
Forslag til forordning
Bilag IV – del 1 – punkt 3 – punkt 2 – litra a a (nyt)
aa)  en denitrifikationshæmmer som angivet i PFC 5(A)(Ia)
Ændring 319
Forslag til forordning
Bilag IV – del 2 – modul A – punkt 2.2. – litra b
b)  konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter
udgår
Ændring 320
Forslag til forordning
Bilag IV – del 2 – modul A – punkt 2.2. – litra c
c)  de beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for at forstå disse tegninger og oversigter, og hvordan det CE-mærkede gødningsprodukt anvendes
udgår
Ændring 321
Forslag til forordning
Bilag IV – del 2 – modul A1 – punkt 4 – indledning
De cykler og den prøve, der er omhandlet i afsnit 4.1-4.3 nedenfor, skal udføres på en repræsentativ prøve af produktet mindst hver 3. måned på fabrikantens vegne for at kontrollere, at det er i overensstemmelse med
De cykler og den prøve, der er omhandlet i afsnit 4.1-4.3 nedenfor, skal udføres på en repræsentativ prøve af produktet mindst hver sjette måned i tilfælde af kontinuerlig drift af anlægget eller hvert år i tilfælde af periodisk produktion på fabrikantens vegne for at kontrollere, at de er i overensstemmelse med
Ændring 322
Forslag til forordning
Bilag IV – del 2 – modul A1 – punkt 4.3.5 a (nyt)
4.3.5a.  Fabrikanten skal opbevare prøvningsrapporterne sammen med den tekniske dokumentation.
Ændring 323
Forslag til forordning
Bilag IV – del 2 – modul B – punkt 3.2 – litra c – led 6
—  prøvningsrapporter og
—  prøvningsrapporter, herunder undersøgelser af agronomisk effektivitet, og
Ændring 324
Forslag til forordning
Bilag IV – del 2 – modul D1 – punkt 2 – litra b
b)  konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter, herunder en skriftlig beskrivelse af og et diagram over fremstillingsprocessen, hvor hver behandling, hver opbevaringstank og hvert område er klart identificeret
b)  en skriftlig beskrivelse af og et diagram over fremstillingsprocessen

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0270/2017).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik