Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0084(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0270/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0270/2017

Συζήτηση :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 27/03/2019 - 18.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 1266kWORD 198k
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE ***I
P8_TA(2017)0392A8-0270/2017

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων θρέψης φυτών με σήμανση CE στην αγορά και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
(Η παρούσα τροπολογία, που αλλάζει τον όρο «προϊόντα λίπανσης» σε «προϊόντα θρέψης φυτών», αφορά το σύνολο του κειμένου. Εάν συμφωνηθεί από τους συννομοθέτες, οι σχετικές προσαρμογές πρόκειται να εφαρμοστούν στο σύνολο του κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων στις κατωτέρω τροπολογίες.)
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Οι όροι για τη διάθεση λιπασμάτων στην εσωτερική αγορά εναρμονίστηκαν μερικώς μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, ο οποίος καλύπτει σχεδόν αποκλειστικά τα λιπάσματα από ορυκτά ή από χημικώς παραγόμενα ανόργανα υλικά. Υπάρχει επίσης ανάγκη να αξιοποιηθούν ανακυκλωμένα ή οργανικά υλικά για σκοπούς λίπανσης. Θα πρέπει να θεσπιστούν εναρμονισμένοι όροι για τη διάθεση λιπασμάτων παραγόμενων από τέτοια ανακυκλωμένα ή οργανικά υλικά σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά προκειμένου να παρασχεθεί ένα σημαντικό κίνητρο για την περαιτέρω χρήση τους. Επομένως, το πεδίο εφαρμογής της εναρμόνισης θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει ανακυκλωμένα και οργανικά υλικά.
(1)  Οι όροι για τη διάθεση λιπασμάτων στην εσωτερική αγορά εναρμονίστηκαν μερικώς μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, ο οποίος καλύπτει σχεδόν αποκλειστικά τα λιπάσματα από ορυκτά ή από χημικώς παραγόμενα ορυκτά υλικά. Υπάρχει επίσης ανάγκη να αξιοποιηθούν ανακυκλωμένα ή οργανικά υλικά για σκοπούς λίπανσης. Θα πρέπει να θεσπιστούν εναρμονισμένοι όροι για τη διάθεση λιπασμάτων παραγόμενων από τέτοια ανακυκλωμένα ή οργανικά υλικά σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά προκειμένου να παρασχεθεί ένα σημαντικό κίνητρο για την περαιτέρω χρήση τους. Η προώθηση της αυξημένης χρήσης ανακυκλωμένων θρεπτικών ουσιών θα συνέβαλλε περαιτέρω στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας και θα καθιστούσε δυνατή την πιο αποδοτική από άποψη πόρων γενική χρήση των θρεπτικών ουσιών, ενώ παράλληλα θα μείωνε την εξάρτηση της Ένωσης από θρεπτικές ουσίες προέλευσης τρίτων χωρών. Επομένως, το πεδίο εφαρμογής της εναρμόνισης θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει ανακυκλωμένα και οργανικά υλικά.
_________________
_________________
15 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τα λιπάσματα (ΕΕ L 304 της 21.11.2003, σ. 1).
(Η παρούσα τροπολογία καλύπτει επίσης μια οριζόντια τροποποίηση τεχνικού χαρακτήρα του όρου «ανόργανα» σε «ορυκτά». Εάν συμφωνηθεί από τους συννομοθέτες, οι σχετικές προσαρμογές πρόκειται να εφαρμοστούν στο σύνολο του κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων στις κατωτέρω τροπολογίες.)
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Τα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων προέρχονται από το έδαφος· υγιές και πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά έδαφος σημαίνει υγιείς και πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά καλλιέργειες και τρόφιμα. Οι γεωργοί χρειάζεται να έχουν στη διάθεσή τους ένα ευρύ φάσμα λιπασμάτων, οργανικών και συνθετικών, για να μπορούν να ενισχύουν την ποιότητα των εδαφών τους. Όταν το έδαφος δεν διαθέτει ή διαθέτει ελάχιστα θρεπτικά συστατικά, τα φυτά θα έχουν ελλιπή θρέψη και μπορεί είτε να σταματήσουν να αναπτύσσονται ή να μην έχουν θρεπτική αξία για τον άνθρωπο.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση της ζωικής κόπρου και του κομπόστ στη γεωργική εκμετάλλευση, οι γεωργοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα προϊόντα που ακολουθούν το πνεύμα της «υπεύθυνης γεωργίας», ευνοώντας τους τοπικούς διαύλους διανομής, τις ορθές αγρονομικές και περιβαλλοντικές πρακτικές και είναι σύμφωνα με το περιβαλλοντικό δίκαιο της Ένωσης, όπως η οδηγία για τη νιτρορύπανση ή η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η προτιμησιακή χρήση των λιπασμάτων που παράγονται επί τόπου και στις γειτονικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE μπορεί να έχει περισσότερες από μία από τις λειτουργίες που περιγράφονται στις κατηγορίες λειτουργίας προϊόντος του παρόντος κανονισμού. Όταν προβάλλεται ισχυρισμός για μία μόνον από αυτές τις λειτουργίες, θα πρέπει να αρκεί να συμμορφώνεται το προϊόν με τις απαιτήσεις της κατηγορίας λειτουργίας προϊόντος όπου περιγράφεται η εν λόγω λειτουργία. Αντιθέτως, όταν προβάλλεται ισχυρισμός για περισσότερες από μία από αυτές τις λειτουργίες, το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE θα πρέπει να θεωρείται ως συνδυασμός δύο ή περισσότερων συστατικών προϊόντων λίπανσης και θα πρέπει να απαιτείται συμμόρφωση για καθένα από τα συστατικά προϊόντα λίπανσης σε σχέση με τη λειτουργία του. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπάρχει ειδική κατηγορία λειτουργίας προϊόντος η οποία να καλύπτει αυτούς τους συνδυασμούς.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)  Ο παρασκευαστής που χρησιμοποιεί ένα ή περισσότερα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί σε αξιολόγηση της συμμόρφωσης, από τον ίδιο τον παρασκευαστή ή άλλον παρασκευαστή, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επικαλείται την εν λόγω αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Για να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η διοικητική επιβάρυνση, το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE θα πρέπει επίσης να θεωρείται ως συνδυασμός δύο ή περισσότερων συστατικών προϊόντων λίπανσης και οι πρόσθετες απαιτήσεις συμμόρφωσης για τον συνδυασμό θα πρέπει να περιορίζονται στις πτυχές που συνδέονται με τη δραστηριότητα ανάμειξης.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Οι προσμείξεις στα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE, όπως το κάδμιο, συνιστούν δυνητικούς κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων και για το περιβάλλον, καθώς συσσωρεύονται στο περιβάλλον και εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα. Ως εκ τούτου, η περιεκτικότητα αυτών των προϊόντων σε τέτοιες ουσίες θα πρέπει να περιορίζεται. Επιπλέον, η παρουσία προσμείξεων, ιδίως πολυμερών αλλά και μετάλλου και γυαλιού, στα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που παράγονται από βιολογικά απόβλητα θα πρέπει είτε να αποτρέπεται είτε να περιορίζεται στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, μέσω ανίχνευσης τέτοιων προσμείξεων στα χωριστά συλλεγόμενα βιολογικά απόβλητα πριν από την επεξεργασία.
(8)  Οι προσμείξεις στα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE, εάν δεν χρησιμοποιούνται σωστά, όπως το κάδμιο, συνιστούν δυνητικούς κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων και για το περιβάλλον, καθώς συσσωρεύονται στο περιβάλλον και εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα. Ως εκ τούτου, η περιεκτικότητα αυτών των προϊόντων σε τέτοιες ουσίες θα πρέπει να περιορίζεται. Επιπλέον, η παρουσία προσμείξεων, ιδίως πολυμερών αλλά και μετάλλου και γυαλιού, στα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που παράγονται από βιολογικά απόβλητα θα πρέπει είτε να αποτρέπεται είτε να περιορίζεται στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, μέσω ανίχνευσης τέτοιων προσμείξεων στα χωριστά συλλεγόμενα βιολογικά απόβλητα πριν από την επεξεργασία.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)  Τα κράτη μέλη τα οποία έχουν ήδη ορίσει αυστηρότερες εθνικές οριακές τιμές για το κάδμιο στα λιπάσματα θα πρέπει να μπορούν να διατηρήσουν αυτές τις οριακές τιμές έως ότου τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ένωσης φτάσουν σε ισοδύναμο επίπεδο φιλοδοξίας.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)
(8β)   Για να διευκολυνθεί η συμμόρφωση των φωσφορικών προϊόντων λίπανσης με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και να ενισχυθεί η καινοτομία, είναι αναγκαίο να παρασχεθούν επαρκή κίνητρα για την ανάπτυξη των σχετικών τεχνολογιών, ιδιαίτερα της τεχνολογίας αποκαδμίωσης, και για διαχείριση πλούσιων σε κάδμιο επικίνδυνων αποβλήτων μέσω των χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», των προγραμμάτων LIFE, της πλατφόρμας χρηματοδοτικής στήριξης της κυκλικής οικονομίας, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και, κατά περίπτωση, μέσω άλλων χρηματοδοτικών μέσων. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για τα κίνητρα και την ενωσιακή χρηματοδότηση που προσφέρεται για αποκαδμίωση.
Τροπολογία 395
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)
(8γ)  Το αργότερο από τις ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μηχανισμό για την περαιτέρω διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των τεχνολογιών για την αφαίρεση του καδμίου και της εφαρμογής τους στη διαδικασία παραγωγής στην Ένωση για όλα τα φωσφορικά λιπάσματα, αλλά και των πιθανών λύσεων αφαίρεσης του καδμίου που είναι οικονομικά βιώσιμες σε βιομηχανική κλίμακα και επιτρέπουν την επεξεργασία των αποβλήτων που δημιουργούνται.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Στα προϊόντα που πληρούν όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά. Όταν ένα ή περισσότερα από τα συστατικά υλικά ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18, αλλά φθάνουν μέχρι ένα σημείο της αλυσίδας παρασκευής πέραν του οποίου δεν συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων (το «τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής»), τότε η συνεχιζόμενη υπαγωγή του προϊόντος στις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού θα αποτελούσε άσκοπη διοικητική επιβάρυνση. Κατά συνέπεια, τέτοια προϊόντα λίπανσης θα πρέπει να αποκλείονται από τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
(9)  Στα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που πληρούν όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά. Όταν ένα ή περισσότερα από τα συστατικά υλικά είναι παράγωγα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18, αλλά έχουν φθάσει μέχρι ένα σημείο της αλυσίδας παρασκευής πέραν του οποίου δεν συνιστούν πλέον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων (το «τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής»), τότε η συνεχιζόμενη υπαγωγή του προϊόντος στις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού θα αποτελούσε άσκοπη διοικητική επιβάρυνση. Κατά συνέπεια, τέτοια προϊόντα λίπανσης θα πρέπει να αποκλείονται από τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
_________________
_________________
18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1).
18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1).
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Το τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής θα πρέπει να προσδιορίζεται για κάθε σχετικό συστατικό υλικό το οποίο περιέχει ζωικά υποπροϊόντα σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. Όταν μια διαδικασία παρασκευής που διέπεται από τον παρόντα κανονισμό ξεκινά πριν από το εν λόγω τελικό σημείο, οι απαιτήσεις διεργασίας που ορίζει τόσο ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 όσο και ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζονται σωρευτικά στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, γεγονός που σημαίνει πως όπου κάποια παράμετρος ρυθμίζεται και από τους δύο κανονισμούς θα ισχύει η αυστηρότερη από τις δύο απαιτήσεις.
(10)  Για κάθε κατηγορία συστατικού υλικού που περιλαμβάνει παράγωγα προϊόντα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, το τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής θα πρέπει να προσδιορίζεται για κάθε σχετικό συστατικό υλικό το οποίο περιέχει ζωικά υποπροϊόντα σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Προκειμένου να αξιοποιηθούν οι τεχνικές εξελίξεις, να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις και να αξιοποιηθεί η δυνατότητα μεγαλύτερης χρήσης θρεπτικών ουσιών από ζωικά υποπροϊόντα όπως η ζωική κόπρος, η θέσπιση μεθόδων επεξεργασίας και κανόνων ανάκτησης για τα ζωικά υποπροϊόντα για τα οποία έχει καθοριστεί τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής θα πρέπει να αρχίσει αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου για προϊόντα λίπανσης που περιέχουν ή αποτελούνται από επεξεργασμένη ζωική κόπρο θα πρέπει να οριστούν κριτήρια για το τελικό σημείο της ζωικής κόπρου. Για την επέκταση ή την προσθήκη κατηγοριών συστατικών υλικών ώστε να συμπεριληφθούν περισσότερα ζωικά υποπροϊόντα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν το τελικό αυτό σημείο επιτυγχάνεται πριν τεθεί σε κυκλοφορία το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE αλλά μετά την έναρξη της διαδικασίας παρασκευής που διέπεται από τον παρόντα κανονισμό, οι απαιτήσεις διεργασίας που ορίζει τόσο ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 όσο και ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζονται σωρευτικά στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, γεγονός που σημαίνει πως όπου κάποια παράμετρος ρυθμίζεται και από τους δύο κανονισμούς θα ισχύει η αυστηρότερη από τις δύο απαιτήσεις.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)   Για ζωικά υποπροϊόντα που ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως στα κράτη μέλη για την παραγωγή λιπασμάτων το τελικό σημείο θα πρέπει να καθοριστεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και το αργότερο μέχρι ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Όταν ένα ή περισσότερα από τα συστατικά υλικά ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και δεν φθάνουν σε τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής, θα ήταν παραπλανητικό να προβλέπεται η σήμανση CE του προϊόντος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, δεδομένου ότι η διάθεση τέτοιου προϊόντος στην αγορά υπόκειται στις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. Συνεπώς, τέτοια προϊόντα θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
(12)  Η διάθεση στην αγορά ζωικού υποπροϊόντος ή παράγωγου προϊόντος, για το οποίο δεν έχει καθοριστεί τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής ή για το οποίο δεν έχει επιτευχθεί το καθορισμένο τελικό σημείο κατά τον χρόνο της διάθεσης στην αγορά, υπόκειται στις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. Ως εκ τούτου, θα ήταν παραπλανητικό να προβλέπεται η σήμανση CE του προϊόντος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Κάθε προϊόν το οποίο περιέχει ή αποτελείται από τέτοιο ζωικό υποπροϊόν ή παράγωγο προϊόν θα πρέπει συνεπώς να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Για ορισμένα ανακτηθέντα απόβλητα κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20, έχει διαπιστωθεί ζήτηση στην αγορά για τη χρήση τους ως προϊόντα λίπανσης. Επιπλέον, θα πρέπει να ισχύουν ορισμένες απαιτήσεις για τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως υλικά εισροής στις δραστηριότητες ανάκτησης, για τις διεργασίες και τεχνικές επεξεργασίας, και για τα προϊόντα λίπανσης που προκύπτουν από τη δραστηριότητα ανάκτησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρήση των προϊόντων αυτών δεν συνεπάγεται συνολικά δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. Για τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE, οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να καθοριστούν στον παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που τα εν λόγω προϊόντα συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να παύουν να θεωρούνται απόβλητα κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
(13)  Για ορισμένα ανακτηθέντα απόβλητα όπως ο στρουβίτης, ο βιοξυλάνθρακας και οι τέφρες κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20, έχει διαπιστωθεί ζήτηση στην αγορά για τη χρήση τους ως προϊόντα λίπανσης. Επιπλέον, θα πρέπει να ισχύουν ορισμένες απαιτήσεις για τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως υλικά εισροής στις δραστηριότητες ανάκτησης, για τις διεργασίες και τεχνικές επεξεργασίας, και για τα προϊόντα λίπανσης που προκύπτουν από τη δραστηριότητα ανάκτησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρήση των προϊόντων αυτών δεν συνεπάγεται συνολικά δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. Για τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE, οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να καθοριστούν στον παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που τα εν λόγω προϊόντα συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να παύουν να θεωρούνται απόβλητα, κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, και συνεπώς τα προϊόντα που περιέχουν ή που αποτελούνται από τέτοια ανακτηθέντα υλικά αποβλήτων θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εσωτερική αγορά. Προκειμένου να διασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου, να αξιοποιηθούν οι τεχνικές εξελίξεις και να ενισχυθεί περαιτέρω το κίνητρο των παραγωγών για μεγαλύτερη χρήση πολύτιμων ροών αποβλήτων, η διενέργεια επιστημονικών αναλύσεων και ο καθορισμός απαιτήσεων ανάκτησης σε επίπεδο Ένωσης για τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον καθορισμό, χωρίς περιττές καθυστερήσεις, μεγαλύτερων ή πρόσθετων κατηγοριών συστατικών υλικών κατάλληλων για χρήση στην παραγωγή προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE.
_________________
_________________
20 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
20 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Ορισμένα υποπροϊόντα, παραπροϊόντα ή ανακυκλωμένα προϊόντα της βιομηχανίας που προέρχονται από ειδικές βιομηχανικές διεργασίες χρησιμοποιούνται επί του παρόντος από τους παρασκευαστές ως συστατικό προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE. Όσον αφορά τα συστατικά των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE, οι απαιτήσεις σχετικά με τις κατηγορίες συστατικών υλικών θα πρέπει να ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Όπου αρμόζει, από τη στιγμή που τα εν λόγω προϊόντα συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να παύουν να θεωρούνται απόβλητα κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Ορισμένες ουσίες και μείγματα, που κοινώς καλούνται γεωπονικά πρόσθετα, βελτιώνουν τον τρόπο απελευθέρωσης των θρεπτικών ουσιών από τα λιπάσματα. Οι ουσίες και τα μείγματα που διατίθενται στην αγορά προοριζόμενα να προστεθούν σε προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια απόδοσης με ευθύνη του παρασκευαστή των εν λόγω ουσιών ή μειγμάτων, και ως εκ τούτου πρέπει να θεωρούνται προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE βάσει του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που περιέχουν τέτοιες ουσίες ή μείγματα πρέπει να υπόκεινται σε ορισμένα κριτήρια απόδοσης και ασφάλειας. Συνεπώς, οι εν λόγω ουσίες και μείγματα θα πρέπει να ρυθμίζονται ως συστατικά υλικά για προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE.
(14)  Ορισμένες ουσίες και μείγματα, που καλούνται γεωπονικά πρόσθετα, βελτιώνουν τον τρόπο απελευθέρωσης των θρεπτικών ουσιών από τα λιπάσματα. Οι ουσίες και τα μείγματα που διατίθενται στην αγορά προοριζόμενα να προστεθούν σε προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια απόδοσης και ασφάλειας, καθώς και ορισμένα περιβαλλοντικά κριτήρια με ευθύνη του παρασκευαστή των εν λόγω ουσιών ή μειγμάτων, και ως εκ τούτου θα πρέπει να θεωρούνται προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE βάσει του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που περιέχουν τέτοιες ουσίες ή μείγματα θα πρέπει να υπόκεινται σε ορισμένα κριτήρια απόδοσης, ασφάλειας, και σε ορισμένα περιβαλλοντικά κριτήρια. Συνεπώς, οι εν λόγω ουσίες και μείγματα θα πρέπει να ρυθμίζονται ως συστατικά υλικά για προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)   Δεδομένου ότι τα προϊόντα που αποτελούνται, εκτός από λιπαντικά στοιχεία, από ουσίες και μείγματα προορίζονται να προστεθούν στο έδαφος και να απελευθερωθούν στο περιβάλλον, τα κριτήρια συμμόρφωσης θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα υλικά του προϊόντος, ιδίως στα υλικά μικρού μεγέθους ή στα υλικά που διασπώνται σε μικρά θραύσματα δεδομένου ότι μπορούν να εισχωρήσουν στο έδαφος και στα συστήματα ύδρευσης και να μεταφερθούν στο ευρύτερο περιβάλλον. Ως εκ τούτου τα κριτήρια βιοαποδομησιμότητας και ο έλεγχος της συμμόρφωσης θα πρέπει επίσης να διενεργούνται υπό ρεαλιστικές in vivo συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς βαθμούς αποσύνθεσης που ισχύουν υπό αναερόβιες συνθήκες, σε υδροβιότοπους ή κάτω από το νερό, σε συνθήκες πλημμύρας ή σε παγωμένα εδάφη.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Ορισμένες ουσίες, μείγματα και μικροοργανισμοί, που κοινώς καλούνται βιοδιεγέρτες φυτών, δεν είναι θρεπτικές ουσίες τα ίδια αλλά διεγείρουν τις διεργασίες θρέψης των φυτών. Όταν τα προϊόντα αυτά αποσκοπούν αποκλειστικά στη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των θρεπτικών ουσιών από τα φυτά, της αντοχής σε αβιοτικές καταπονήσεις ή των χαρακτηριστικών ποιότητας των καλλιεργειών, τότε είναι εκ της φύσεώς τους όμοια με προϊόντα λίπανσης μάλλον παρά με τις περισσότερες κατηγορίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει, συνεπώς, να είναι υποψήφια για σήμανση CE βάσει του παρόντος κανονισμού και να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
(15)  Ορισμένες ουσίες, μείγματα και μικροοργανισμοί, που καλούνται βιοδιεγέρτες φυτών, δεν είναι εισροές θρεπτικών ουσιών τα ίδια αλλά διεγείρουν τις φυσικές διεργασίες θρέψης των φυτών. Όταν τα προϊόντα αυτά αποσκοπούν αποκλειστικά στη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των θρεπτικών ουσιών από τα φυτά, της αντοχής σε αβιοτικές καταπονήσεις, των χαρακτηριστικών ποιότητας των καλλιεργειών, της αποδόμησης οργανικών ενώσεων στο έδαφος ή της αύξησης της διαθεσιμότητας των θρεπτικών ουσιών στο έδαφος και στη ριζόσφαιρα, τότε είναι εκ της φύσεώς τους όμοια με προϊόντα λίπανσης μάλλον παρά με τις περισσότερες κατηγορίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, ενεργούν συμπληρωματικά προς τα λιπάσματα, με στόχο τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους και τη μείωση των χρησιμοποιούμενων όγκων. Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει, συνεπώς, να είναι υποψήφια για σήμανση CE βάσει του παρόντος κανονισμού και να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
_________________
_________________
21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).
21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)  Για τους μικροοργανισμούς, οι κατηγορίες συστατικών υλικών θα πρέπει να διευρύνονται ή να προστίθενται προκειμένου να διασφαλιστεί και να ενισχυθεί το δυναμικό καινοτομίας όσον αφορά την ανάπτυξη και την ανακάλυψη νέων προϊόντων μικροβιακών φυτικών βιοδιεγερτών. Προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία και να δημιουργηθεί ασφάλεια δικαίου για τους παραγωγούς όσον αφορά τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την χρήση μικροοργανισμών ως συστατικών υλικών για τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE, πρέπει να προσδιοριστούν με σαφήνεια εναρμονισμένες μέθοδοι για την αξιολόγηση της ασφάλειας των μικροοργανισμών. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τον καθορισμό αυτών των μεθόδων αξιολόγησης της ασφάλειας θα πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τον καθορισμό, χωρίς περιττές καθυστερήσεις, των απαιτήσεων με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι παραγωγοί όταν καταδεικνύουν την ασφάλεια των μικροοργανισμών για τη χρήση τους στα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Προϊόντα με μία ή περισσότερες λειτουργίες, μία από τις οποίες εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, θα πρέπει να παραμένουν υπό καθεστώς ελέγχου ειδικά σχεδιασμένου για τέτοια προϊόντα όπως προβλέπεται από τον εν λόγω κανονισμό. Όταν ένα τέτοιο προϊόν λειτουργεί επιπλέον και ως προϊόν λίπανσης, θα ήταν παραπλανητικό να προβλέπεται η σήμανση CE του προϊόντος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, αφού η διάθεση ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά εξαρτάται από την ύπαρξη έγκυρης άδειας για το προϊόν στο εκάστοτε κράτος μέλος. Συνεπώς, τέτοια προϊόντα θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
(16)  Προϊόντα με μία ή περισσότερες λειτουργίες, μία από τις οποίες εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, αποτελούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού. Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να παραμένουν υπό καθεστώς ελέγχου ειδικά σχεδιασμένου για τέτοια προϊόντα όπως προβλέπεται από τον εν λόγω κανονισμό. Όταν ένα τέτοιο προϊόν επιπλέον λειτουργεί ή δρα και ως προϊόν λίπανσης, θα ήταν παραπλανητικό να προβλέπεται η σήμανση CE του προϊόντος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, αφού η διάθεση ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά εξαρτάται από την ύπαρξη έγκυρης άδειας για το προϊόν στο εκάστοτε κράτος μέλος. Συνεπώς, τέτοια προϊόντα θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζει την εφαρμογή της υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με πτυχές της προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει με την επιφύλαξη της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου22, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου23, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής26, της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου27, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29.
(17)  Ανεξάρτητα από τον τύπο του προϊόντος θρέψης φυτών με σήμανση CE, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζει την εφαρμογή της υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με πτυχές της προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει με την επιφύλαξη της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου22, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου23, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής26, της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου27, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29, της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου29α, και της οδηγίας 2000/60/ΕΚ29β.
_________________
_________________
22 Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1986, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία (ΕΕ L 181 της 4.7.1986, σ. 6).
22 Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1986, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία (ΕΕ L 181 της 4.7.1986, σ. 6).
23 Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1).
23 Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1).
24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).
24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).
25 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).
25 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).
26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5).
26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5).
27 Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1).
27 Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1).
28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών (ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 1).
28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών (ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 1).
29 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 35).
29 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 35).
29a Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1).
29β Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α)   Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα προϊόντων ευάλωτων σε οργανικές προσμείξεις από συγκεκριμένες δυνητικές προβληματικές πηγές (ή που θεωρούνται τέτοιες), έως και την πηγή της οργανικής ύλης. Αυτό είναι αναγκαίο για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και για τον περιορισμό των βλαβών, σε περίπτωση τοπικής μόλυνσης. Με τον τρόπο αυτό είναι εφικτός ο εντοπισμός των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν λιπάσματα που περιέχουν οργανικά υλικά εκροής από αυτές τις πηγές. Αυτό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για τα προϊόντα, τα οποία περιέχουν υλικά από απόβλητα ή υποπροϊόντα που δεν έχουν υποβληθεί σε καμία διαδικασία για την καταστροφή οργανικών επιμείξεων, παθογόνων οργανισμών και γενετικού υλικού. Στόχος είναι όχι μόνον ο περιορισμός των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον, αλλά και η ενημέρωση της κοινής γνώμης και η ευαισθητοποίηση των γεωργών σχετικά με τους παθογόνους οργανισμούς, τις οργανικές προσμείξεις και το γενετικό υλικό. Για την προστασία των ιδιοκτητών του εδάφους από προσμείξεις για τις οποίες δεν ευθύνονται οι ίδιοι, τα κράτη μέλη καλούνται να θεσπίσουν κατάλληλες ρυθμίσεις όσον αφορά την ευθύνη.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)
(17β)   Τα μη επεξεργασμένα υπολείμματα της ζωικής παραγωγής δεν θα πρέπει να υπάγονται στον κανονισμό.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
(19α)   Σύμφωνα με την κυκλική οικονομία, ορισμένα υποπροϊόντα ή παραπροϊόντα που προέρχονται από ειδικές βιομηχανικές διεργασίες χρησιμοποιούνται ήδη από τους παρασκευαστές ως συστατικά προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE. Οι απαιτήσεις σχετικά με τις κατηγορίες συστατικών υλικών θα πρέπει να ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Ένα μείγμα διάφορων προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE, καθένα από τα οποία έχει υποβληθεί σε επιτυχή αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις για το συγκεκριμένο υλικό, αναμένεται να είναι κατάλληλο για χρήση ως προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, μόνο με την επιφύλαξη ορισμένων πρόσθετων απαιτήσεων που επιβάλλονται από τη δραστηριότητα ανάμειξης. Ως εκ τούτου, προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη διοικητική επιβάρυνση, τέτοια μείγματα θα πρέπει να κατατάσσονται σε χωριστή κατηγορία, η αξιολόγηση συμμόρφωσης της οποίας θα πρέπει να περιορίζεται στις πρόσθετες απαιτήσεις που επιβάλλονται από τη δραστηριότητα ανάμειξης.
(20)  Ένας συνδυασμός προϊόντων από διαφορετικές κατηγορίες λειτουργίας προϊόντος, καθένα από τα οποία έχει υποβληθεί σε επιτυχή αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις για το συγκεκριμένο υλικό, αναμένεται να είναι κατάλληλο για χρήση ως προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, μόνο με την επιφύλαξη ορισμένων πρόσθετων απαιτήσεων που επιβάλλονται από τη δραστηριότητα ανάμειξης. Ως εκ τούτου, προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη διοικητική επιβάρυνση, τέτοιοι συνδυασμοί θα πρέπει να κατατάσσονται σε χωριστή κατηγορία, η αξιολόγηση συμμόρφωσης της οποίας θα πρέπει να περιορίζεται στις πρόσθετες απαιτήσεις που επιβάλλονται από τη δραστηριότητα ανάμειξης.
(Η παρούσα τροπολογία καλύπτει επίσης μια οριζόντια τροποποίηση του όρου «μείγμα» (στον ενικό ή τον πληθυντικό) σε «συνδυασμός» (στον ενικό ή τον πληθυντικό). Εάν συμφωνηθεί από τους συννομοθέτες, οι σχετικές προσαρμογές πρόκειται να εφαρμοστούν στο σύνολο του κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων στις κατωτέρω τροπολογίες.)
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Όταν θέτει σε κυκλοφορία ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, κάθε εισαγωγέας θα πρέπει να αναγράφει πάνω στη συσκευασία του προϊόντος λίπανσης το όνομά του, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το σήμα κατατεθέν και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας του, ούτως ώστε να καθίσταται εφικτή η εποπτεία της αγοράς.
(25)  Όταν θέτει σε κυκλοφορία ένα προϊόν με σήμανση CE, κάθε εισαγωγέας θα πρέπει να αναγράφει πάνω στη συσκευασία του προϊόντος το όνομά του, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το σήμα κατατεθέν και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας του, καθώς και τον παρασκευαστή τρίτης χώρας, ούτως ώστε να καθίσταται εφικτή η εποπτεία της αγοράς.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)  Στις περιπτώσεις όπου δεν έχουν εγκριθεί εναρμονισμένα πρότυπα ή τα εναρμονισμένα πρότυπα δεν καλύπτουν με αρκετές λεπτομέρειες όλα τα στοιχεία των απαιτήσεων ποιότητας και ασφάλειας που καθορίζει ο παρών κανονισμός, ενδέχεται να χρειάζονται ενιαίοι όροι για την υλοποίηση των απαιτήσεων αυτών. Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τους όρους αυτούς με τη μορφή κοινών προδιαγραφών. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE πρέπει να ικανοποιούν τις εν λόγω προδιαγραφές ακόμα κι αν θεωρείται ότι συμμορφώνονται με εναρμονισμένα πρότυπα.
(31)  Στις περιπτώσεις όπου δεν έχουν εγκριθεί εναρμονισμένα πρότυπα ή τα εναρμονισμένα πρότυπα δεν καλύπτουν με αρκετές λεπτομέρειες όλα τα στοιχεία των απαιτήσεων ποιότητας και ασφάλειας που καθορίζει ο παρών κανονισμός, και εάν υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη διαδικασία έγκρισης ή επικαιροποίησης των προτύπων ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτές τις απαιτήσεις, ενδέχεται να χρειάζονται προσωρινά μέτρα για να καθοριστούν ενιαίοι όροι για την υλοποίηση των απαιτήσεων αυτών. Επομένως, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τους όρους αυτούς με τη μορφή κοινών προδιαγραφών. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE πρέπει να ικανοποιούν τις εν λόγω προδιαγραφές ακόμα κι αν θεωρείται ότι συμμορφώνονται με εναρμονισμένα πρότυπα.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47
(47)  Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE θα πρέπει να τίθενται σε κυκλοφορία μόνον εφόσον είναι επαρκώς αποτελεσματικά και δεν παρουσιάζουν απαράδεκτους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον όταν έχουν αποθηκευτεί ορθά και χρησιμοποιούνται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και υπό εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, δηλαδή όταν η χρήση τους θα μπορούσε να είναι απόρροια νόμιμης και άμεσα προβλέψιμης ανθρώπινης συμπεριφοράς. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεσπιστούν απαιτήσεις για την ασφάλεια και την ποιότητα, καθώς και κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου. Επιπλέον, η προβλεπόμενη χρήση των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE δεν θα πρέπει να καθιστά τρόφιμα ή ζωοτροφές μη ασφαλή.
(47)  Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE θα πρέπει να τίθενται σε κυκλοφορία μόνον εφόσον είναι επαρκώς αποτελεσματικά και δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον όταν έχουν αποθηκευτεί ορθά και χρησιμοποιούνται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και υπό εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, δηλαδή όταν η χρήση τους θα μπορούσε να είναι απόρροια νόμιμης και άμεσα προβλέψιμης ανθρώπινης συμπεριφοράς. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεσπιστούν απαιτήσεις για την ασφάλεια και την ποιότητα, καθώς και κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου. Επιπλέον, η προβλεπόμενη χρήση των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE δεν θα πρέπει να καθιστά τρόφιμα ή ζωοτροφές μη ασφαλή.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49
(49)  Το υπάρχον σύστημα θα πρέπει να συμπληρωθεί με μια διαδικασία που θα δίνει στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν σχετικά με τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που συνιστούν απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον. Θα πρέπει επίσης να δίνει τη δυνατότητα στις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς, σε συνεργασία με τους σχετικούς οικονομικούς φορείς, να ενεργούν σε πρώιμο στάδιο σε σχέση με τέτοιου είδους προϊόντα λίπανσης.
(49)  Το υπάρχον σύστημα θα πρέπει να συμπληρωθεί με μια διαδικασία που θα δίνει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα της υγείας και των καταναλωτών, τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν σχετικά με τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που συνιστούν κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον. Θα πρέπει επίσης να δίνει τη δυνατότητα στις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς, σε συνεργασία με τους σχετικούς οικονομικούς φορείς, να ενεργούν σε πρώιμο στάδιο σε σχέση με τέτοιου είδους προϊόντα λίπανσης.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55
(55)  Σημειώνεται ελπιδοφόρος τεχνολογική πρόοδος στον τομέα της ανακύκλωσης των αποβλήτων, όπως η ανακύκλωση φωσφόρου από λυματολάσπη, και της παραγωγής προϊόντων από ζωικά υποπροϊόντα, όπως ο βιοξυλάνθρακας. Τα προϊόντα που περιέχουν ή που αποτελούνται από τέτοια υλικά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εσωτερική αγορά χωρίς περιττή καθυστέρηση, όταν οι διαδικασίες παραγωγής έχουν αναλυθεί επιστημονικά και όταν έχουν καθοριστεί απαιτήσεις διεργασίας σε ενωσιακό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον καθορισμό μεγαλύτερων ή πρόσθετων κατηγοριών προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE ή συστατικών υλικών κατάλληλων για χρήση στην παραγωγή τέτοιων προϊόντων. Για τα ζωικά υποπροϊόντα, κατηγορίες συστατικών υλικών θα πρέπει να προστίθενται ή να διευρύνονται μόνο στον βαθμό που θα έχει προσδιοριστεί ένα τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, αφού τα ζωικά υποπροϊόντα για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί τέτοιο τελικό σημείο εξαιρούνται ούτως ή άλλως από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
(55)  Σημειώνεται ελπιδοφόρος τεχνολογική πρόοδος στον τομέα της ανακύκλωσης των αποβλήτων, όπως η ανακύκλωση φωσφόρου από λυματολάσπη, όπως ο στρουβίτης, της παραγωγής προϊόντων από ζωικά υποπροϊόντα, όπως ο βιοξυλάνθρακας, και της ανάκτησης φωσφόρου μετά την καύση, όπως προϊόντων με βάση τις τέφρες. Τα προϊόντα που περιέχουν ή που αποτελούνται από τέτοια υλικά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εσωτερική αγορά χωρίς περιττή καθυστέρηση, όταν οι διαδικασίες παραγωγής έχουν αναλυθεί επιστημονικά και όταν έχουν καθοριστεί απαιτήσεις διεργασίας σε ενωσιακό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την επιλεξιμότητα των υλικών αυτών για χρήση στην παραγωγή. Για προϊόντα που παράγονται από ζωικά υποπροϊόντα, κατηγορίες συστατικών υλικών θα πρέπει να προστίθενται ή να διευρύνονται μόνο στον βαθμό που θα έχει προσδιοριστεί ένα τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55 α (νέα)
(55α)  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει πολυμερή άλλα από πολυμερή θρεπτικών συστατικών, ωστόσο αυτό θα πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου ο σκοπός του πολυμερισμού είναι ο έλεγχος της απελευθέρωσης θρεπτικών συστατικών ή η αύξηση της ικανότητας κατακράτησης ύδατος του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE. Καινοτόμα προϊόντα που περιέχουν τέτοια πολυμερή θα πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην εσωτερική αγορά. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, την ασφάλεια ή το περιβάλλον που μπορεί να προκύψουν από πολυμερή άλλα από τα πολυμερή θρεπτικών συστατικών, θα πρέπει να καθοριστούν τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητάς τους, ώστε να είναι σε θέση να υφίστανται φυσική και βιολογική αποσύνθεση. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον ορισμό των κριτηρίων της μετατροπής του πολυμερικού άνθρακα σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και μιας αντίστοιχης μεθόδου δοκιμής για τη βιοαποδόμηση.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56
(56)  Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αντίδρασης σε νέα ευρήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE να είναι επαρκώς αποτελεσματικά, καθώς και σε νέες αξιολογήσεις του κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια και για το περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης ώστε να τροποποιούνται οι απαιτήσεις που ισχύουν για τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE.
(56)  Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αντίδρασης σε νέα ευρήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE να είναι επαρκώς αποτελεσματικά, καθώς και σε νέες αξιολογήσεις του κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια και για το περιβάλλον, λαμβανομένων υπόψη των αξιολογήσεων που διενεργούνται από ή σε συνεργασία με αρχές στα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης ώστε να τροποποιούνται οι απαιτήσεις που ισχύουν για τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57
(57)  Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
(57)  Κατά την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, καθώς και να πραγματοποιούνται οι διαβουλεύσεις αυτές σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59 α (νέα)
(59α)  Λόγω της μεγάλης εξάρτησης της Ένωσης από τις εισαγωγές φωσφορίτη, η Επιτροπή ταξινόμησε την ύλη αυτή ως κρίσιμη πρώτη ύλη. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να παρακολουθείται ο αντίκτυπος του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την πρόσβαση στα αποθέματα πρώτων υλών εν γένει, τη διαθεσιμότητα φωσφορίτη ειδικότερα και, ανά περίπτωση, τις τιμές. Μετά από αυτή την αξιολόγηση, και σε περίπτωση αρνητικού αντίκτυπου, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει τα μέτρα που θα κρίνει κατάλληλα για να αντιμετωπίσει αυτές τις αναταράξεις στο εμπόριο.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
α)  ζωικά υποπροϊόντα που υπόκεινται στις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009,
α)  ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009,
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)   οδηγία 91/676/ΕΟΚ,
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)
ββ)  οδηγία 2000/60/ΕΚ,
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1
1)  «προϊόν λίπανσης»: κάθε ουσία, μείγμα, μικροοργανισμός ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που χορηγείται ή προορίζεται να χορηγηθεί, είτε σε καθαρή μορφή είτε αναμεμειγμένο με άλλο υλικό, σε φυτά ή στη ριζόσφαιρα φυτών με σκοπό να προσφέρει θρεπτικές ουσίες ή να βελτιώσει την αποδοτικότητα της θρέψης των φυτών.
1)  «προϊόν θρέψης φυτών»: κάθε ουσία, μείγμα, μικροοργανισμός ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που χορηγείται ή προορίζεται να χορηγηθεί, είτε σε καθαρή μορφή είτε αναμεμειγμένο με άλλο υλικό, σε μύκητες ή στη μυκητόσφαιρά τους ή σε φυτά σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων, και/ή της ριζόσφαιρας, με σκοπό να προσφέρει θρεπτικές ουσίες στα φυτά ή στους μύκητες ή να βελτιώσει τις συνθήκες φυσικής ή βιολογικής ανάπτυξής τους ή τη γενικότερη ευρωστία τους, τις αποδόσεις και την ποιότητα, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ικανότητας του φυτού όσον αφορά την πρόσληψη θρεπτικών ουσιών (με εξαίρεση τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009)·
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3
3)  «ουσία»: κάθε ουσία κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·
3)  «ουσία»: κάθε χημικό στοιχείο και οι ενώσεις του σε φυσική κατάσταση ή όπως λαμβάνονται από οποιαδήποτε διεργασία παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου κάθε προσθέτου που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της σταθερότητάς της και κάθε πρόσμειξης που προέρχεται από τη χρησιμοποιούμενη διεργασία, αλλά αποκλειόμενου κάθε διαλύτη που μπορεί να διαχωριστεί χωρίς να επηρεάσει τη σταθερότητα της ουσίας ή να μεταβάλει τη σύνθεσή της·
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 13
13)  «τεχνική προδιαγραφή»: έγγραφο με το οποίο ορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE·
13)  «τεχνική προδιαγραφή»: έγγραφο με το οποίο ορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE ή η διαδικασία παραγωγής του·
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά όσων προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.
Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν, όσον αφορά τις πτυχές και τους κινδύνους που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, τη διάθεση στην αγορά όσων προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν διατάξεις, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις Συνθήκες, σχετικά με τη χρήση προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, υπό την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές δεν απαιτούν τροποποίηση των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE και είναι σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζουν τους όρους διάθεσής τους στην αγορά.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Η Επιτροπή, ταυτόχρονα με τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσιεύει έγγραφο καθοδήγησης με το οποίο παρέχονται σαφείς πληροφορίες και παραδείγματα στους παρασκευαστές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς σχετικά με τη μορφή που θα πρέπει να έχει η ετικέτα. Στο εν λόγω έγγραφο καθοδήγησης προσδιορίζονται επίσης άλλες συναφείς πληροφορίες, όπως αναφέρονται στο μέρος 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του παραρτήματος ΙΙΙ.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
3.  Οι παρασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για διάστημα 10 ετών από την ημερομηνία που θα τεθεί σε κυκλοφορία το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που καλύπτεται από τα έγγραφα αυτά.
3.  Οι παρασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία που θα τεθεί σε κυκλοφορία το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που καλύπτεται από τα έγγραφα αυτά.
(Οριζόντια τροπολογία σχετικά με την προθεσμία φύλαξης όλων των τεχνικών εγγράφων. Εάν συμφωνηθεί από τους συννομοθέτες, οι σχετικές προσαρμογές πρόκειται να εφαρμοστούν στο σύνολο του κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων στις κατωτέρω τροπολογίες.)
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Οι παρασκευαστές διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται διαδικασίες ώστε τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που αποτελούν μέρος παραγωγής εν σειρά να συμμορφώνονται διαρκώς προς τον παρόντα κανονισμό. Οι αλλαγές στη μέθοδο παραγωγής ή στα χαρακτηριστικά τέτοιων προϊόντων λίπανσης και οι αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα, στις κοινές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 13 ή σε άλλες τεχνικές προδιαγραφές προς τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE λαμβάνονται δεόντως υπόψη.
Οι παρασκευαστές διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται διαδικασίες ώστε τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που αποτελούν μέρος παραγωγής εν σειρά να συμμορφώνονται διαρκώς προς τον παρόντα κανονισμό. Οι αλλαγές στα χαρακτηριστικά τέτοιων προϊόντων λίπανσης και οι αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα, στις κοινές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 13 ή σε άλλες τεχνικές προδιαγραφές προς τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE λαμβάνονται δεόντως υπόψη.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Όταν κρίνεται σκόπιμο, όσον αφορά τις επιδόσεις ή τους κινδύνους ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, οι παρασκευαστές διενεργούν δειγματοληπτικές δοκιμές σε τέτοια προϊόντα λίπανσης που διατίθενται στην αγορά, διερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και, εφόσον απαιτείται, διατηρούν αρχείο με τις καταγγελίες, με τα μη συμμορφούμενα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE και με τις ανακλήσεις τέτοιων προϊόντων, και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για την εν λόγω παρακολούθηση.
Όταν κρίνεται σκόπιμο, όσον αφορά τις επιδόσεις ή τους κινδύνους ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, οι παρασκευαστές, για να προστατεύσουν την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών και το περιβάλλον, διενεργούν δειγματοληπτικές δοκιμές σε τέτοια προϊόντα λίπανσης που διατίθενται στην αγορά, διερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν αρχείο με τις καταγγελίες, με τα μη συμμορφούμενα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE και με τις ανακλήσεις τέτοιων προϊόντων, και τηρούν ενήμερους τους διανομείς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς για την εν λόγω παρακολούθηση.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6
6.  Οι παρασκευαστές αναγράφουν την ονομασία, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το σήμα κατατεθέν τους και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας τους πάνω στη συσκευασία του προϊόντος λίπανσης ή, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρέχεται χωρίς συσκευασία, σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν λίπανσης. Η ταχυδρομική διεύθυνση αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας με τον παρασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
6.  Οι παρασκευαστές αναγράφουν την ονομασία, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το σήμα κατατεθέν τους και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας τους πάνω στη συσκευασία του προϊόντος λίπανσης ή, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρέχεται χωρίς συσκευασία, σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν λίπανσης. Η ταχυδρομική διεύθυνση αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας με τον παρασκευαστή. Οι εν λόγω πληροφορίες διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όπως αυτό αποφασίζεται από το οικείο κράτος μέλος, και είναι σαφείς, κατανοητές και ευανάγνωστες.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7
7.  Οι παρασκευαστές διασφαλίζουν ότι το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επισημαίνεται σύμφωνα με το παράρτημα III ή, όταν το προϊόν λίπανσης παρέχεται χωρίς συσκευασία, ότι οι δηλώσεις επισήμανσης περιλαμβάνονται σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν λίπανσης και είναι προσβάσιμο για σκοπούς επιθεώρησης όταν το προϊόν τίθεται σε κυκλοφορία. Η δήλωση επισήμανσης διατυπώνεται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες, όπως αυτό αποφασίζεται από το οικείο κράτος μέλος, και πρέπει να είναι σαφής, κατανοητή και εύληπτη.
7.  Οι παρασκευαστές διασφαλίζουν ότι το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επισημαίνεται σύμφωνα με το παράρτημα III ή, όταν η συσκευασία είναι τόσο μικρή που η ετικέτα δεν μπορεί να περιέχει όλες τις πληροφορίες ή όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρέχεται χωρίς συσκευασία, ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες περιλαμβάνονται σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE. Οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες, όπως αυτό αποφασίζεται από το οικείο κράτος μέλος, και είναι σαφείς, κατανοητές και εύληπτες.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 10 – εισαγωγικό μέρος
10.  Ο παρασκευαστής υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού έκθεση δοκιμής εκρηκτικότητας όπως καθορίζεται στο παράρτημα IV για τα εξής προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE:
10.  Ο παρασκευαστής υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού έκθεση δοκιμής εκρηκτικότητας όπως καθορίζεται στο παράρτημα IV, και εγγυάται ότι τα εξής προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE είναι ικανά να υποβληθούν με επιτυχία σε αυτή τη δοκιμή:
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  σύμμεικτα προϊόντα λίπανσης, όπως καθορίζονται στην κατηγορία λειτουργίας προϊόντος 7 στο παράρτημα I, τα οποία περιέχουν ένα από τα λιπάσματα που αναφέρονται στο στοιχείο α).
β)  συνδυασμοί από διαφορετικές κατηγορίες λειτουργίας προϊόντος, όπως καθορίζονται στην κατηγορία λειτουργίας προϊόντος 7 στο παράρτημα I, οι οποίοι περιέχουν ένα από τα λιπάσματα που αναφέρονται στο στοιχείο α).
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 10 – εδάφιο 2
Η έκθεση υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη θέση των εν λόγω προϊόντων σε κυκλοφορία.
Η έκθεση υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από τη θέση των εν λόγω προϊόντων σε κυκλοφορία. Ο κατάλογος των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών παρέχεται από την Επιτροπή στον ιστότοπό της.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.  Οι εισαγωγείς θέτουν σε κυκλοφορία μόνο συμμορφούμενα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE.
1.  Μόνο συμμορφούμενα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE μπορούν να εισαχθούν στην Ένωση και να διατεθούν στην αγορά της Ένωσης.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.  Προτού θέσουν σε κυκλοφορία προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο παρασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 14. Διασφαλίζουν ότι ο παρασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, ότι το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τα απαιτούμενα έγγραφα και ότι ο παρασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 και 6. Όταν ο εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις των παραρτημάτων Ι, ΙΙ ή III, τότε δεν θέτει το προϊόν λίπανσης σε κυκλοφορία έως ότου επιτευχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Επιπλέον, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE συνιστά απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον παρασκευαστή και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
2.  Προτού θέσουν σε κυκλοφορία προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο παρασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 14. Διασφαλίζουν ότι ο παρασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, ότι το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τα απαιτούμενα έγγραφα και ότι ο παρασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 και 6. Όταν ο εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, τότε δεν θέτει το προϊόν λίπανσης σε κυκλοφορία έως ότου επιτευχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Επιπλέον, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE συνιστά απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον παρασκευαστή και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
3.  Οι εισαγωγείς αναγράφουν την ονομασία, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το σήμα κατατεθέν τους και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας τους πάνω στη συσκευασία του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE ή, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρέχεται χωρίς συσκευασία, σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν λίπανσης. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
3.  Οι εισαγωγείς αναγράφουν την ονομασία, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το σήμα κατατεθέν τους και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας τους, καθώς και των παρασκευαστών από τρίτες χώρες, πάνω στη συσκευασία του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE ή, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρέχεται χωρίς συσκευασία, σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν λίπανσης. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
4.  Οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επισημαίνεται σύμφωνα με το παράρτημα III, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος.
4.  Οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επισημαίνεται σύμφωνα με το παράρτημα III ή, όταν η συσκευασία είναι τόσο μικρή που η ετικέτα δεν μπορεί να περιέχει όλες τις πληροφορίες ή όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρέχεται χωρίς συσκευασία, ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες περιλαμβάνονται σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE. Οι πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του παραρτήματος ΙΙΙ είναι διατυπωμένες σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6
6.  Όταν κρίνεται σκόπιμο, όσον αφορά τις επιδόσεις ή τους κινδύνους ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, οι εισαγωγείς διενεργούν δειγματοληπτικές δοκιμές σε τέτοια προϊόντα λίπανσης που διατίθενται στην αγορά, διερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και, εφόσον απαιτείται, διατηρούν αρχείο με τις καταγγελίες, με τα μη συμμορφούμενα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE και με τις ανακλήσεις τέτοιων προϊόντων, και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για την εν λόγω παρακολούθηση.
6.  Όταν κρίνεται σκόπιμο, όσον αφορά τις επιδόσεις ή τους κινδύνους ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, οι εισαγωγείς, για να προστατεύσουν την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών και το περιβάλλον, διενεργούν δειγματοληπτικές δοκιμές σε τέτοια προϊόντα λίπανσης που διατίθενται στην αγορά, διερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν αρχείο με τις καταγγελίες, με τα μη συμμορφούμενα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE και με τις ανακλήσεις τέτοιων προϊόντων, και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για την εν λόγω παρακολούθηση.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 8
8.  Οι εισαγωγείς διατηρούν αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ στη διάθεση των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς, για περίοδο 10 ετών από την ημερομηνία που θα τεθεί σε κυκλοφορία το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, και διασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να τεθεί στη διάθεση των εν λόγω αρχών, κατόπιν αιτήματός τους.
8.  Οι εισαγωγείς διατηρούν αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ στη διάθεση των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς, για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία που θα τεθεί σε κυκλοφορία το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, και διασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να τεθεί στη διάθεση των εν λόγω αρχών, κατόπιν αιτήματός τους. Κατόπιν αιτήματος, οι εισαγωγείς παρέχουν αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ σε άλλους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Οι διανομείς, προτού διαθέσουν προϊόν λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά, επαληθεύουν ότι συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τα απαιτούμενα έγγραφα, ότι επισημαίνεται σύμφωνα με το παράρτημα III σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου πρόκειται να διατεθεί το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE και ότι ο παρασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 8 παράγραφος 3 αντιστοίχως.
Οι διανομείς, προτού διαθέσουν προϊόν λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά, επαληθεύουν ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα, ότι επισημαίνεται σύμφωνα με το παράρτημα III σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου πρόκειται να διατεθεί το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE και ότι ο παρασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 8 παράγραφος 3 αντιστοίχως. Όταν η συσκευασία είναι τόσο μικρή που η ετικέτα δεν μπορεί να περιέχει όλες τις πληροφορίες ή όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρέχεται χωρίς συσκευασία, οι διανομείς επαληθεύουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες περιλαμβάνονται σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Όταν ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις των παραρτημάτων Ι, ΙΙ ή III, τότε δεν διαθέτει το προϊόν λίπανσης στην αγορά έως ότου επιτευχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Επιπλέον, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE συνιστά απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, ο διανομέας ενημερώνει σχετικά τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
Όταν ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, τότε δεν διαθέτει το προϊόν λίπανσης στην αγορά έως ότου επιτευχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Επιπλέον, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE συνιστά απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, ο διανομέας ενημερώνει σχετικά τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – εδάφιο 1
Με την επιφύλαξη των κοινών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 13, τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που συμμορφώνονται με εναρμονισμένα πρότυπα ή με μέρη εναρμονισμένων προτύπων, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα παραρτήματα I, II και III και οι οποίες καλύπτονται από τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη προτύπων.
Τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που συμμορφώνονται ή έχουν υποβληθεί σε δοκιμή σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα ή με μέρη εναρμονισμένων προτύπων, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που καθορίζονται στα παραρτήματα I, II και III και οι οποίες καλύπτονται από τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη προτύπων.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν κοινές προδιαγραφές, η συμμόρφωση με τις οποίες διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και οι οποίες καλύπτονται από τις εν λόγω προδιαγραφές ή μέρη αυτών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 3.
Όταν μια απαίτηση που καθορίζεται στα παραρτήματα I, II ή III δεν καλύπτεται από εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη προτύπων, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν, έπειτα από αίτηση προς έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν εναρμονισμένα πρότυπα για την απαίτηση αυτή, η Επιτροπή διαπιστώνει αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην υιοθέτηση του εν λόγω προτύπου, η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν κοινές προδιαγραφές για την απαίτηση αυτή. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 3.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
1.  Η σήμανση CE τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στα συνοδευτικά έγγραφα και, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρέχεται σε συσκευασμένη μορφή, επί της συσκευασίας.
1.  Η σήμανση CE τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο επί της συσκευασίας του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE ή, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρέχεται χωρίς συσκευασία, στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Τη σήμανση CE ακολουθεί ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος συμμετείχε στην αξιολόγηση συμμόρφωσης που αναφέρεται στην ενότητα Δ1 του παραρτήματος IV.
Τη σήμανση CE ακολουθεί ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού, εφόσον απαιτείται από το παράρτημα IV.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – εδάφιο 1
Προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που έχει υποβληθεί σε δραστηριότητα ανάκτησης και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και θα πρέπει, επομένως, να θεωρείται ότι έχει παύσει να αποτελεί απόβλητο.
Όταν ένα υλικό που ήταν απόβλητο έχει υποβληθεί σε δραστηριότητα ανάκτησης και ένα συμμορφούμενο με τον παρόντα κανονισμό προϊόν λίπανσης με σήμανση CΕ περιέχει ή αποτελείται από το υλικό αυτό, το υλικό θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και, επομένως, θεωρείται ότι έχει παύσει να αποτελεί απόβλητο από τη στιγμή που συντάσσεται η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2
2.  Το κοινοποιούν κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή, εάν αυτή το ζητήσει, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή την επιβεβαίωση της επάρκειας του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού.
2.  Οι κοινοποιούσες αρχές παρέχουν στην Επιτροπή, εάν αυτή το ζητήσει, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή την επιβεβαίωση της επάρκειας του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3
3.  Όταν κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι οι απαιτήσεις που καθορίζονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ ή III ή στα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα, στις κοινές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 13 ή σε άλλες τεχνικές προδιαγραφές, δεν πληρούνται από τον παρασκευαστή, ζητεί από τον παρασκευαστή να λάβει τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα και δεν εκδίδει πιστοποιητικό.
3.  Όταν κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι οι απαιτήσεις που καθορίζονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ ή III, ή στα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα, ή στις κοινές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 13, δεν πληρούνται από τον παρασκευαστή, ζητεί από τον παρασκευαστή να λάβει τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα και δεν εκδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης ούτε απόφαση έγκρισης.
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4
4.  Όταν, κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης μετά την έκδοση του πιστοποιητικού, κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι κάποιο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν συμμορφώνεται πλέον, τότε απαιτεί από τον παρασκευαστή να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα και αναστέλλει ή ανακαλεί το πιστοποιητικό, εφόσον απαιτείται.
4.  Όταν, κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ή της απόφασης έγκρισης, κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι κάποιο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν συμμορφώνεται πλέον, τότε απαιτεί από τον παρασκευαστή να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα και αναστέλλει ή ανακαλεί το πιστοποιητικό ή την απόφαση έγκρισης, εφόσον απαιτείται.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 5
5.  Εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα ή εάν αυτά δεν έχουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα, ο κοινοποιημένος οργανισμός περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί τυχόν πιστοποιητικό, κατά περίπτωση.
5.  Εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα ή εάν αυτά δεν έχουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα και ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE εξακολουθεί, ως εκ τούτου, να μην συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, ο κοινοποιημένος οργανισμός περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί τυχόν πιστοποιητικό ή απόφαση έγκρισης, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τυχόν άρνηση, περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση πιστοποιητικού·
α)  τυχόν άρνηση, περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση πιστοποιητικού ή απόφασης έγκρισης·
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – τίτλος
Διαδικασία αντιμετώπισης των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE που παρουσιάζουν κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο
Διαδικασία σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE που παρουσιάζουν κίνδυνο
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρουσιάζει απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, διενεργούν για το εν λόγω προϊόν λίπανσης αξιολόγηση που καλύπτει τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς όπως απαιτείται.
Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, ή για άλλα ζητήματα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό, διενεργούν για το εν λόγω προϊόν λίπανσης αξιολόγηση που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς όπως απαιτείται.
(Η παρούσα τροπολογία καλύπτει επίσης μια οριζόντια τροποποίηση του όρου «απαράδεκτος κίνδυνος» (στον ενικό ή στον πληθυντικό) σε «κίνδυνος» (στον ενικό ή στον πληθυντικό).·Εάν συμφωνηθεί από τους συννομοθέτες, οι σχετικές προσαρμογές πρόκειται να εφαρμοστούν στο σύνολο του κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων στις κατωτέρω τροπολογίες.)
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, τότε ζητούν αμελλητί από τον οικονομικό φορέα να λάβει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να επιτύχει τη συμμόρφωση του προϊόντος λίπανσης με τις απαιτήσεις αυτές, να αποσύρει το προϊόν λίπανσης από την αγορά, να το ανακαλέσει ή να αφαιρέσει τη σήμανση CE.
Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, τότε ζητούν αμελλητί από τον οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να επιτύχει τη συμμόρφωση του προϊόντος λίπανσης με τις απαιτήσεις αυτές, να αποσύρει το προϊόν λίπανσης από την αγορά ή να το ανακαλέσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, αναλόγου προς τη φύση του κινδύνου, όπως αυτές ορίζουν και να αφαιρέσει τη σήμανση CE.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα εντός του χρονικού διαστήματος το οποίο αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διάθεση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE στην εθνική τους αγορά ή να αποσύρουν το προϊόν λίπανσης από την αγορά ή να το ανακαλέσουν.
Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα εντός του χρονικού διαστήματος το οποίο αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διάθεση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE στην εθνική τους αγορά ή να αποσύρουν το προϊόν λίπανσης από την αγορά ή να το ανακαλέσουν. Οι υποχρεώσεις των αρχών εποπτείας της αγοράς εν προκειμένω δεν θίγουν τη δυνατότητα των κρατών μελών να ρυθμίζουν τα προϊόντα λίπανσης που δεν φέρουν σήμανση CE όταν διατίθενται στην αγορά.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 5 – στοιχείο β
β)  ελλείψεις στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 12 και στα οποία βασίζεται το τεκμήριο της συμμόρφωσης.
β)  ελλείψεις στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 12·
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)
βα)   ελλείψεις των κοινών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 13.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 α (νέα)
2a.  Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE αποδοθεί σε ελλείψεις των κοινών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 5 στοιχείο βα), η Επιτροπή εκδίδει αμελλητί εκτελεστικές πράξεις που τροποποιούν ή καταργούν τη συγκεκριμένη κοινή προδιαγραφή. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 3.
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1
1.  Όταν κράτος μέλος διαπιστώσει, αφού έχει διενεργήσει αξιολόγηση δυνάμει του άρθρου 37 παράγραφος 1, ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE συνιστά απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, παρότι συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, απαιτεί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει εντός εύλογης χρονικής περιόδου όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το συγκεκριμένο προϊόν λίπανσης, όταν τεθεί σε κυκλοφορία, δεν θα παρουσιάζει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο, για να αποσύρει το προϊόν λίπανσης από την αγορά ή για να το ανακαλέσει.
1.  Όταν κράτος μέλος διαπιστώσει, αφού έχει διενεργήσει αξιολόγηση δυνάμει του άρθρου 37 παράγραφος 1, ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE συνιστά κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον ή για άλλες πτυχές της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, παρότι συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, απαιτεί αμελλητί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει, εντός εύλογης χρονικής περιόδου που προσδιορίζεται από την αρχή εποπτείας της αγοράς και είναι σύμμετρη με τον χαρακτήρα του κινδύνου, όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το συγκεκριμένο προϊόν λίπανσης, όταν διατεθεί στην αγορά, δεν θα παρουσιάζει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο, για να αποσύρει το προϊόν λίπανσης από την αγορά ή για να το ανακαλέσει.
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν συνοδεύει το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE·
γ)  η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν έχει καταρτιστεί·
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I έως IV, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εσωτερική αγορά και της ελεύθερης κυκλοφορίας για τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I έως IV με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, λαμβάνοντας υπόψη τα προϊόντα και τα υλικά που έχουν ήδη εγκριθεί σε κράτη μέλη, ιδίως στους τομείς της παραγωγής προϊόντων λίπανσης από ζωικά υποπροϊόντα και της ανάκτησης αποβλήτων, και με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εσωτερική αγορά και της ελεύθερης κυκλοφορίας για τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE:
α)  τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο σημαντικών εμπορικών συναλλαγών στην εσωτερική αγορά, και
α)  τα οποία έχουν δυναμικό να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών στην εσωτερική αγορά, και
β)  τα οποία, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, δεν συνιστούν απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, και είναι επαρκώς αποτελεσματικά.
β)  τα οποία, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, δεν συνιστούν κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, και είναι επαρκώς αποτελεσματικά.
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με την παράγραφο 1, για την τροποποίηση των κατηγοριών συστατικών υλικών που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, με σκοπό ιδίως την προσθήκη των ζωικών υποπροϊόντων για τα οποία έχει καθοριστεί το τελικό σημείο, του στρουβίτη, του βιοξυλάνθρακα και των προϊόντων με βάση τις τέφρες σε αυτές τις κατηγορίες συστατικών υλικών, καθώς και τον καθορισμό των απαιτήσεων για τη συμπερίληψη αυτών των προϊόντων στις εν λόγω κατηγορίες. Όταν εγκρίνει αυτές τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, η Επιτροπή λαμβάνει ειδικά υπόψη την τεχνολογική πρόοδο όσον αφορά την ανάκτηση θρεπτικών συστατικών.
Τροπολογία 345
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 προκειμένου να παρατείνει την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του ορίου των 20mg/kg που αναφέρεται στο Παράρτημα I, μέρος II, ΚΛΠ1(Β), σημείο 3, στοιχείο α), σημείο 2 και στο Παράρτημα I, μέρος II, ΚΛΠ1(Γ)Ι, σημείο 2, στοιχείο α), σημείο 2 εάν, με βάση διεξοδική εκτίμηση αντικτύπου, έχει στοιχεία βάσει των οποίων τεκμαίρεται ότι η εισαγωγή αυστηρότερου ορίου θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο την προσφορά προϊόντων λίπανσης στην Ένωση.
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Εάν η Επιτροπή τροποποιήσει το παράρτημα II προκειμένου να προστεθούν νέοι μικροοργανισμοί στην κατηγορία συστατικών υλικών για τέτοιους οργανισμούς σύμφωνα με την παράγραφο 1, το πράττει με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:
2.  Εάν η Επιτροπή τροποποιήσει το παράρτημα II προκειμένου να προστεθούν νέα στελέχη μικροοργανισμών στην κατηγορία συστατικών υλικών για τέτοιους οργανισμούς, το πράττει αφού επαληθεύσει ότι όλα τα σχετικά στελέχη του πρόσθετου μικροοργανισμού συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου, με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  ονομασία του μικροοργανισμού·
α)  ονομασία του μικροοργανισμού σε επίπεδο στελέχους·
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  ιστορικά δεδομένα για την ασφαλή παραγωγή και χρήση του μικροοργανισμού·
γ)  επιστημονική βιβλιογραφία στην οποία αναφέρεται η ασφαλής παραγωγή και χρήση του μικροοργανισμού·
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  ταξινομική σχέση με είδη μικροοργανισμών που πληρούν τις απαιτήσεις για τεκμήριο αναγνωρισμένης ασφάλειας, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων·
δ)  ταξινομική σχέση με είδη μικροοργανισμών που πληρούν τις απαιτήσεις για τεκμήριο αναγνωρισμένης ασφάλειας, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, ή αναφορά δηλωθείσας συμμόρφωσης με τα ανάλογα εναρμονισμένα πρότυπα για την ασφάλεια των μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση της ασφάλειας των μικροοργανισμών που έχει εγκρίνει η Επιτροπή, όταν δεν εφαρμόζονται τέτοια εναρμονισμένα πρότυπα·
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
Για να ανταποκριθεί στην ταχεία τεχνολογική πρόοδο στον εν λόγω τομέα, η Επιτροπή έως … [ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 της Συνθήκης, για τον καθορισμό κριτηρίων για την αξιολόγηση μικροοργανισμών που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα προϊόντα θρέψης των φυτών χωρίς να είναι εγγεγραμμένα ονομαστικά σε θετικό κατάλογο.
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
Έως … [έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 για την τροποποίηση του παραρτήματος II, προκειμένου να εισαχθούν τα τελικά σημεία στην αλυσίδα παρασκευής που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, όσον αφορά τα ζωικά υποπροϊόντα που απαριθμούνται στην ΚΣΥ 11 του παραρτήματος ΙΙ.
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Κατά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή τροποποιεί την κατηγορία συστατικών υλικών όπου καθορίζεται η απαίτηση για πολυμερή άλλα από τα πολυμερή θρεπτικών συστατικών που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα και οι τεχνολογικές εξελίξεις, και έως ... [τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], ορίζει τα κριτήρια για τη μετατροπή του πολυμερικού άνθρακα που πρόκειται να μετατραπεί σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και την αντίστοιχη μέθοδο δοκιμής για τη βιοαποικοδόμηση.
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3 β (νέα)
3β.  Κατά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή τροποποιεί την κατηγορία συστατικών υλικών όπου καθορίζονται τα κριτήρια για άλλα βιομηχανικά υποπροϊόντα που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες πρακτικές παρασκευής προϊόντων, οι τεχνολογικές εξελίξεις και τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, και έως ... [ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], ορίζει τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα βιομηχανικά υποπροϊόντα προκειμένου να περιληφθούν στην κατηγορία συστατικών υλικών.
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζει κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την επιβολή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή τους εν λόγω κανόνες και μέτρα και την ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την επιβολή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή τους εν λόγω κανόνες και μέτρα και την ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την επιβολή των κανόνων τους που αφορούν τις κυρώσεις.
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – εδάφιο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
1α)  Στην παράγραφο 2, παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο:
«Για παράγωγα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 32 και ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως στα κράτη μέλη για την παραγωγή λιπασμάτων, η Επιτροπή καθορίζει ένα τέτοιο τελικό σημείο έως ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού για τα λιπάσματα].»
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
Άρθρο 3 – σημείο 34 – εισαγωγικό μέρος
3)   «34. «βιοδιεγέρτης φυτών»: προϊόν που διεγείρει τις διαδικασίες θρέψης των φυτών ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα του προϊόντος σε θρεπτικά στοιχεία, με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του φυτού:
«34) «βιοδιεγέρτης φυτών»: προϊόν το οποίο περιέχει οποιαδήποτε ουσία ή μικροοργανισμό που διεγείρει τις διαδικασίες θρέψης των φυτών ανεξάρτητα από την περιεκτικότητά του σε θρεπτικά στοιχεία, ή οποιονδήποτε συνδυασμό τέτοιων ουσιών και/ή μικροοργανισμών, με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του φυτού ή της ριζόσφαιρας του φυτού:
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
Άρθρο 3 – σημείο 34 – στοιχείο γ
γ)  χαρακτηριστικά ποιότητας της καλλιέργειας.
γ)  ποιότητα της καλλιέργειας·
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
Άρθρο 3 – σημείο 34 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)   διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων που συγκρατούνται στο έδαφος ή στη ριζόσφαιρα·
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
Άρθρο 3 – σημείο 34 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)   αποδόμηση οργανικών ενώσεων στο έδαφος·
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
Άρθρο 3 – σημείο 34 – στοιχείο γ γ (νέο)
γγ)  χουμοποίηση·
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – τίτλος
Μεταβατικές διατάξεις
Μεταβατικές διατάξεις, υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1
Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά όσων προϊόντων είχαν τεθεί σε κυκλοφορία ως λιπάσματα με την ένδειξη «λίπασμα ΕΚ» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 πριν από την [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]. Ωστόσο, οι διατάξεις του κεφαλαίου 5 εφαρμόζονται στα προϊόντα αυτά, mutatis mutandis.
Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά όσων προϊόντων είχαν τεθεί σε κυκλοφορία ως λιπάσματα με την ένδειξη «λίπασμα ΕΚ» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 πριν από ... [δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]. Ωστόσο, οι διατάξεις του κεφαλαίου 5 εφαρμόζονται στα προϊόντα αυτά, mutatis mutandis.
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 - παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Τα κράτη μέλη που έχουν ήδη εφαρμόσει χαμηλότερο όριο για το κάδμιο (Cd) στα οργανοανόργανα και στα ανόργανα λιπάσματα, σύμφωνα με τις ΚΛΠ 1(Β)(3)(a) και ΚΛΠ 1(Γ)(I)(2)(a) στο παράρτημα Ι μέρος ΙΙ, μπορούν να διατηρήσουν αυτό το αυστηρότερο όριο έως ότου το όριο που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό γίνει ίσο ή χαμηλότερο. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τέτοια υφιστάμενα εθνικά μέτρα στην Επιτροπή έως ... [έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Έως ... [42 μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και του συνολικού αντικτύπου του ως προς την επίτευξη των στόχων του, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου στις ΜΜΕ. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει ιδίως:
α)  αξιολόγηση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για τα προϊόντα λίπανσης, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης συμμόρφωσης και της αποτελεσματικότητας της εποπτείας της αγοράς, ανάλυση των επιπτώσεων της μερικής εναρμόνισης στην παραγωγή, στα πρότυπα χρήσης και στις εμπορικές ροές των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE και των προϊόντων λίπανσης που διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με εθνικούς κανόνες·
β)  αξιολόγηση της εφαρμογής των περιορισμών για τα επίπεδα προσμείξεων, όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, οποιαδήποτε νέα σχετικά επιστημονικά στοιχεία όσον αφορά την τοξικότητα και ικανότητα καρκινογένεσης των προσμείξεων, εάν καθίσταται διαθέσιμη, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων μόλυνσης από ουράνιο σε προϊόντα λίπανσης·
γ)  αξιολόγηση των εξελίξεων στις τεχνολογίες αποκαδμίωσης και του αντίκτυπου, της κλίμακας και του κόστους των τεχνολογιών αυτών κατά μήκος της αλυσίδας αξίας, καθώς και της συναφούς διαχείρισης αποβλήτων καδμίου· και
δ)  αξιολόγηση των επιπτώσεων στο εμπόριο πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας φωσφορίτη.
Η έκθεση λαμβάνει δεόντως υπόψη την τεχνολογική πρόοδο και την καινοτομία, καθώς και τις διαδικασίες τυποποίησης που επηρεάζουν την παραγωγή και τη χρήση προϊόντων λίπανσης. Συνοδεύεται, εάν παραστεί ανάγκη, από νομοθετική πρόταση έως ... [πέντε έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].
Έως ... [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] η Επιτροπή υποβάλλει αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων για τον καθορισμό των αγρονομικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων για τον ορισμό των κριτηρίων για το τελικό σημείο της ζωικής κόπρου για τον χαρακτηρισμό της απόδοσης των προϊόντων που περιέχουν ή συνίστανται σε επεξεργασμένα κτηνοτροφικά απόβλητα.
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 γ (νέα)
1γ.  Έως ... [5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή προβαίνει σε αναθεώρηση της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης των μικροοργανισμών.
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – εδάφιο 2
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018.
Εφαρμόζεται από … [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], εκτός από τα άρθρα 19 έως 35, τα οποία τίθενται σε εφαρμογή από ... [ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], και τα άρθρα 13, 41, 42, 43 και 45, τα οποία τίθενται σε εφαρμογή από ... [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 1 – σημείο Γ α (νέο)
Γα. Λίπασμα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος I – σημείο 5 – σημείο Α – σημείο I α (νέο)
Iα. Αναστολέας απονίτρωσης
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 4
4.  Όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει μια ουσία για την οποία έχουν θεσπιστεί ανώτατα όρια καταλοίπων για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές σύμφωνα με
διαγράφεται
α)  τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου32,
β)  τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33,
γ)  τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34 ή
δ)  την οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35,
τότε η χρήση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης, δεν πρέπει να οδηγεί στην υπέρβαση των εν λόγω ορίων σε τρόφιμα ή ζωοτροφές.
__________________
32 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων (ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1).
33 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1).
34 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου και τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 152 της 16.6.2009, σ. 11).
35 Οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές (ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 10).
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 4 α (νέο)
4α.  Συστατικά που υποβάλλονται για έγκριση ή εκ νέου έγκριση δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, αλλά δεν περιλαμβάνονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, δεν χρησιμοποιούνται σε προϊόντα λίπανσης όταν η μη συμπερίληψή τους δικαιολογείται δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α) – σημείο 1
1.  Ένα οργανικό λίπασμα περιέχει
1.  Ένα οργανικό λίπασμα περιέχει
—  άνθρακα (C) και
—  οργανικό άνθρακα (Corg) και
—  θρεπτικά συστατικά
—  θρεπτικά συστατικά
αποκλειστικά βιολογικής προέλευσης, εξαιρουμένων των απολιθωμένων ή ενσωματωμένων σε γεωλογικούς σχηματισμούς υλικών.
αποκλειστικά βιολογικής προέλευσης, όπως η τύρφη, συμπεριλαμβανομένων του λεοναρδίτη, του λιγνίτη και ουσιών που λαμβάνονται από τα υλικά αυτά, εξαιρουμένων όμως άλλων απολιθωμένων ή ενσωματωμένων σε γεωλογικούς σχηματισμούς υλικών.
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος II – ΚΛΠ 1(Α) – σημείο 2 – περίπτωση 1
—  Κάδμιο (Cd) 1,5 mg/kg ξηράς ουσίας,
—  Κάδμιο (Cd) 1,0 mg/kg ξηράς ουσίας,
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος II – ΚΛΠ 1(Α) – σημείο 2 – περίπτωση 6
—  Διουρία (C2H5N3O2) 12 g/kg ξηράς ουσίας.
—  Διουρία (C2H5N3O2) κάτω από το όριο ανίχνευσης.
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α) – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

3.  Δεν ανευρίσκονται Salmonella spp. σε δείγμα βάρους 25 g του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE·

Τροπολογία

3.  Παθογόνοι παράγοντες δεν πρέπει να περιέχονται στο οργανικό λίπασμα σε συγκέντρωση μεγαλύτερη των αντίστοιχων ορίων που καθορίζονται στον κατωτέρω πίνακα:

Μικροοργανισμός προς έλεγχο

Σχέδια δειγματοληψίας

Όριο

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Escherichia coli ή Enterococcaceae

5

5

0

1 000 σε 1 g ή 1 ml

όπου n = ο αριθμός των προς έλεγχο δειγμάτων

c = ο αριθμός των δειγμάτων στα οποία ο αριθμός των βακτηρίων, εκφραζόμενος σε CFU, κυμαίνεται μεταξύ m and M

m = κατώτατη τιμή για τον αριθμό των βακτηρίων, εκφραζόμενο σε CFU, που θεωρείται ικανοποιητικός

Μ= μέγιστη τιμή για τον αριθμό των βακτηρίων εκφραζόμενο σε CFU

Παράσιτα Ascaris spp. και Toxocara spp., σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους, δεν πρέπει να περιέχονται σε 100g ή 100ml του οργανικού λιπάσματος.

Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α)(I) – σημείο 1 α (νέο)
1α.  Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά: άζωτο (N), πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) ή οξείδιο του καλίου (K2O).
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α)(I) – σημείο 2 α (νέο)
2α.  Όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει περισσότερα από ένα θρεπτικά συστατικά, το προϊόν περιέχει τα κύρια δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στις ελάχιστες ποσότητες που καθορίζονται κατωτέρω: □
ολικό άζωτο (Ν) 2,5 % κατά μάζα, ή ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 2 % κατά μάζα, ή ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 2 % κατά μάζα, και
6,5 % κατά μάζα του συνολικού αθροίσματος των θρεπτικών συστατικών.
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α)(II) – σημείο 1 α (νέο)
1α.  Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά: άζωτο (N), πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) ή οξείδιο του καλίου (K2O).
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α)(II) – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στην καθοριζόμενη ελάχιστη ποσότητα:
2.  Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω δηλούμενα πρωτογενή θρεπτικά συστατικά στην καθοριζόμενη ελάχιστη ποσότητα:
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος II – ΚΛΠ 1(Α)(II) – σημείο 2 – περίπτωση 1
—  ολικό άζωτο (N) 2 % κατά μάζα,
—  ολικό άζωτο (Ν) 1 % κατά μάζα, και/ή
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος II – ΚΛΠ 1(Α)(II) – σημείο 2 – περίπτωση 2
–  ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 1 % κατά μάζα, ή
–  ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 2 % κατά μάζα, ή
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος II – ΚΛΠ 1(Α)(II) – σημείο 2 – περίπτωση 3
–  ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 2 % κατά μάζα.
–  ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 1 % κατά μάζα. και
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος II – ΚΛΠ 1(Α)(II) – σημείο 2 – περίπτωση 3 α (νέα)
–  6,5 % κατά μάζα του συνολικού αθροίσματος των θρεπτικών συστατικών.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α)(II) – σημείο 2 α (νέο)
2α.  Όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει περισσότερα από ένα θρεπτικά συστατικά, το προϊόν περιέχει τα κύρια δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στις ελάχιστες ποσότητες που καθορίζονται κατωτέρω: □
ολικό άζωτο (Ν) 2 % κατά μάζα, ή ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 1 % κατά μάζα, ή ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 2 % κατά μάζα, και
5 % κατά μάζα του συνολικού αθροίσματος των κύριων θρεπτικών συστατικών.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β) – σημείο 1
1.  Ένα οργανοανόργανο λίπασμα είναι συνδυασμένο παρασκεύασμα από
1.  Ένα οργανοανόργανο λίπασμα είναι συνδυασμένο παρασκεύασμα από
–  ένα ή περισσότερα ανόργανα λιπάσματα, όπως ορίζονται στην ΚΛΠ 1(Γ) παρακάτω, και
–  ένα ή περισσότερα ορυκτά λιπάσματα, όπως ορίζονται στην ΚΛΠ 1(Γ) παρακάτω, και
–  ένα υλικό που περιέχει οργανικό άνθρακα (C) και
–  ένα ή περισσότερα υλικά που περιέχουν οργανικό άνθρακα (Corg) και
–  θρεπτικά συστατικά αποκλειστικά βιολογικής προέλευσης, εξαιρουμένων των απολιθωμένων ή ενσωματωμένων σε γεωλογικούς σχηματισμούς υλικών.
–  θρεπτικά συστατικά αποκλειστικά βιολογικής προέλευσης, όπως η τύρφη, συμπεριλαμβανομένου του λεοναρδίτη, του λιγνίτη και ουσιών που λαμβάνονται από τα υλικά αυτά, εξαιρουμένων όμως άλλων απολιθωμένων ή ενσωματωμένων σε γεωλογικούς σχηματισμούς υλικών.
Τροπολογία 343
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β) – σημείο 3 – στοιχείο α – σημείο 2 – περιπτώσεις 2 και 3
–  Από την [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 40 mg/kg, και
–  Από την [Publications office, please insert the date occurring six years after the date of application of this Regulation]: πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 40 mg/kg, και
–  Από την [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 20 mg/kg,
–  Από την [Publications office, please insert the date occurring sixteen years after the date of application of this Regulation]: πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 20 mg/kg,
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β) – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4.  Δεν ανευρίσκονται Salmonella spp. σε δείγμα βάρους 25 g του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE·

Τροπολογία

4.  Παθογόνοι παράγοντες δεν πρέπει να περιέχονται στο οργανοανόργανο λίπασμα σε συγκέντρωση μεγαλύτερη των αντίστοιχων ορίων που καθορίζονται στον κατωτέρω πίνακα:

Μικροοργανισμός προς έλεγχο

Σχέδια δειγματοληψίας

Όριο

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Escherichia coli ή Enterococcaceae

5

5

0

1 000 σε 1 g ή 1 ml

όπου n = ο αριθμός των προς έλεγχο δειγμάτων

c = ο αριθμός των δειγμάτων στα οποία ο αριθμός των βακτηρίων που εκφράζονται σε CFU κυμαίνεται μεταξύ m and M

m = κατώτατη τιμή για τον αριθμό των βακτηρίων, εκφραζόμενο σε CFU, που θεωρείται ικανοποιητικός

Μ= μέγιστη τιμή για τον αριθμό βακτηρίων εκφραζόμενο σε CFU

Παράσιτα Ascaris spp. και Toxocara spp., σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους, δεν πρέπει να περιέχονται σε 100g ή 100ml του οργανοανόργανου λιπάσματος.

Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β)(I) – σημείο 2 – περίπτωση 2
—  ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 2 % κατά μάζα, ή
—  πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 1 % κατά μάζα, διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και νερό, ή
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β)(I) σημείο 2 α (νέο)
2α.  Όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει περισσότερα από ένα θρεπτικά συστατικά, το προϊόν περιέχει τα κύρια δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στις ελάχιστες ποσότητες που καθορίζονται κατωτέρω:
ολικό άζωτο (Ν) 2,5 % κατά μάζα, εκ των οποίων 1 % κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE είναι οργανικό άζωτο (Ν), ή ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 2 % κατά μάζα, ή ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 2 % κατά μάζα, και
6,5 % κατά μάζα του συνολικού αθροίσματος των κύριων θρεπτικών συστατικών.
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β)(I) – σημείο 4
4.  Κάθε μονάδα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE περιέχει οργανική ύλη και θρεπτικά συστατικά στις δηλούμενες περιεκτικότητες.
4.  Κάθε μονάδα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE περιέχει οργανικό άνθρακα και όλα τα θρεπτικά συστατικά στις δηλούμενες περιεκτικότητες. Η μονάδα αναφέρεται σε ένα από τα συστατικά του προϊόντος, όπως κόκκοι, σύμπηκτα, κλπ.
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β)(II) – σημείο 2 α (νέο)
2α.  Όταν το προϊόν περιέχει περισσότερα από ένα θρεπτικά συστατικά, περιέχονται οι ακόλουθες ελάχιστες ποσότητες:
–  ολικό άζωτο (N) 1 % κατά μάζα, ή
–  ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 1 % κατά μάζα, ή
–  ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 1 % κατά μάζα,
το δε σύνολο των θρεπτικών συστατικών είναι τουλάχιστον 4 %.
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β)(II) – σημείο 3
3.  Η περιεκτικότητα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE σε οργανικό άνθρακα (C) είναι τουλάχιστον 3 % κατά μάζα.
3.  Η περιεκτικότητα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE σε οργανικό άνθρακα (C) είναι τουλάχιστον 1 % κατά μάζα.
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ) – σημείο 1
1.   Ένα ανόργανο λίπασμα είναι κάθε λίπασμα εκτός των οργανικών και των οργανοανόργανων λιπασμάτων.
1.   Ένα ορυκτό λίπασμα είναι κάθε λίπασμα που περιέχει θρεπτικά συστατικά σε ανόργανη μορφή ή επεξεργασμένα σε ανόργανη μορφή από ζωική ή φυτική προέλευση. Η παρουσία οργανικού άνθρακα (Corg) στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν υπερβαίνει το 1 % κατά μάζα. Αποκλείεται ο άνθρακας που προέρχεται από επιχρίσματα που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΚΣΥ 9 και 10 και τα γεωπονικά πρόσθετα που πληρούν τις απαιτήσεις της ΚΛΠ 5 και ΚΣΥ 8.
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ) – σημείο 1 α (νέο)
1α.  Τα φωσφορικά λιπάσματα πρέπει να συμμορφώνονται με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα διαλυτότητας ώστε να είναι διαθέσιμα στα φυτά, διαφορετικά δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται φωσφορικά λιπάσματα:
–  διαλυτότητα στο νερό: ελάχιστο επίπεδο 40 % επί του ολικού φωσφόρου, ή
–  διαλυτότητα σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο: ελάχιστο επίπεδο 75 % επί του ολικού φωσφόρου, ή
–  διαλυτότητα σε μυρμηκικό οξύ (μόνο για μαλακά φωσφορικά άλατα): ελάχιστο επίπεδο 55 % επί του ολικού φωσφόρου.
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ) – σημείο 1 β (νέο)
1β.  Η συνολική δηλωτέα περιεκτικότητα σε άζωτο προκύπτει από το σύνολο του αμμωνιακού αζώτου, του νιτρικού αζώτου, του ουρεϊκού αζώτου, του αζώτου από μεθυλενουρία, του αζώτου από ισοβουτυλιδενοδιουρία, και του αζώτου από κροτωνυλιδενοδιουρία. Η δηλωτέα περιεκτικότητα σε φώσφορο προκύπτει από τη φωσφορική μορφή Ρ. Νέες μορφές μπορούν να προστεθούν έπειτα από επιστημονική εξέταση σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1.
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I) – σημείο 1
1.  Ένα ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα προορίζεται για την παροχή ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα μακροθρεπτικά συστατικά στα φυτά: άζωτο (N), φώσφορος (P), κάλιο (K), μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο (Na).
1.  Ένα ορυκτό μακροθρεπτικό λίπασμα προορίζεται για την παροχή ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα μακροθρεπτικά συστατικά στα φυτά:
α)  Κύρια: άζωτο (N), φώσφορος (P) και κάλιο (K),
β)  Δευτερεύοντα: μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο (Na).
Τροπολογία 344
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I) – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο 2 – περιπτώσεις 2 και 3
–  Από την [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 40 mg/kg, και
–  Από την .. [έξι έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]: πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 40 mg/kg, και
–  Από την [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 20 mg/kg,
–  Από την ... [δεκαέξι έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]: πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 20 mg/kg,
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(i) – σημείο 1
1.  Ένα απλό στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη περιεκτικότητα για όχι περισσότερα από ένα θρεπτικά συστατικά.
1.  Ένα απλό στερεό ορυκτό μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη περιεκτικότητα:
α)   για όχι περισσότερα από ένα κύρια θρεπτικά συστατικά (άζωτο (N), φώσφορος (P) και κάλιο (K)), ή
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(i) – σημείο 1 – στοιχείο β (νέο)
β)   για όχι περισσότερα από ένα δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά (μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) και νάτριο (Na)).
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(i) – σημείο 1 α (νέο)
1α.   Ένα απλό στερεό ορυκτό μακροθρεπτικό λίπασμα με δηλούμενη περιεκτικότητα για όχι περισσότερα από ένα κύρια θρεπτικά συστατικά, μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά.
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(i) – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει ένα από τα παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στην καθοριζόμενη ελάχιστη ποσότητα:
2.  Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει κύρια και/ή δευτερεύοντα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στην καθοριζόμενη ελάχιστη ποσότητα:
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(i) – σημείο 2 – περίπτωση 2
–  ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 12 % κατά μάζα,
–  πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 12 % κατά μάζα, διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και νερό,
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(i) – σημείο 2 – περίπτωση 7
–  ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 1 % κατά μάζα.
–  ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 3 % κατά μάζα.
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(ii) – σημείο 1
1.  Ένα σύνθετο στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη περιεκτικότητα για περισσότερα από ένα θρεπτικά συστατικά.
1.  Ένα σύνθετο στερεό ορυκτό μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη περιεκτικότητα για περισσότερα από ένα κύρια και/ή δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά.
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(ii) – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει περισσότερα από ένα από τα παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στις καθοριζόμενες ελάχιστες ποσότητες:
2.  Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει περισσότερα από ένα από τα κύρια και/ή δευτερεύοντα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στις καθοριζόμενες ελάχιστες ποσότητες:
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(ii) – σημείο 2 – περίπτωση 2
–  ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 3 % κατά μάζα,
–  ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 5 % κατά μάζα,, διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και νερό,
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(ii) – σημείο 2 – περίπτωση 3
–  ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 3 % κατά μάζα,
–  ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 5 % κατά μάζα,
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(ii) – σημείο 2 – περίπτωση 4
–  ολικό οξείδιο του μαγνησίου (MgO) 1,5 % κατά μάζα,
–  ολικό οξείδιο του μαγνησίου (MgO) 2 % κατά μάζα,
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(ii) – σημείο 2 – περίπτωση 5
–  ολικό οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 1,5 % κατά μάζα,
–  ολικό οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 2 % κατά μάζα,
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(ii) – σημείο 2 – περίπτωση 6
–  ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 1,5 % κατά μάζα, ή
–  ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 5 % κατά μάζα,
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(ii) – σημείο 2 – περίπτωση 7
–  ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 1 % κατά μάζα.
–  ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 3 % κατά μάζα.
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(i-ii)(Α) – σημείο 5 – περίπτωση 1
—  έπειτα από πέντε θερμικούς κύκλους όπως περιγράφεται στο σημείο 4.2 της ενότητας Α1 του παραρτήματος IV,
—  έπειτα από πέντε θερμικούς κύκλους όπως περιγράφεται στο σημείο 4.2 της ενότητας Α1 του παραρτήματος IV, για τη διενέργεια δοκιμής πριν από τη διάθεση στην αγορά,
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(i) – σημείο 1
1.  Ένα απλό υγρό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη περιεκτικότητα για όχι περισσότερα από ένα θρεπτικά συστατικά.
1.  Ένα απλό υγρό ορυκτό μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη περιεκτικότητα:
α)   για όχι περισσότερα από ένα κύρια θρεπτικά συστατικά,
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(i) – σημείο 1 – στοιχείο β (νέο)
β)   για όχι περισσότερα από ένα δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά.
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(i) – σημείο 1 α (νέο)
1α.   Ένα απλό υγρό ορυκτό μακροθρεπτικό λίπασμα με δηλούμενη περιεκτικότητα για όχι περισσότερα από ένα κύρια θρεπτικά συστατικά, μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά.
Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(i) – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει ένα από τα παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στην καθοριζόμενη ελάχιστη ποσότητα:
2.  Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει κύρια και/ή δευτερεύοντα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στην καθοριζόμενη ελάχιστη ποσότητα:
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(i) – σημείο 2 – περίπτωση 2
–  ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 5 % κατά μάζα,
–  ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 5 % κατά μάζα, διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και νερό,
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(i) – σημείο 2 – περίπτωση 6
–  ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 5 % κατά μάζα, ή
–  ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 5 % κατά μάζα,
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(i) – σημείο 2 – περίπτωση 7
–  ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 1 % κατά μάζα.
–  ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) από 0,5 % έως 5 % κατά μάζα.
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(ii) – σημείο 1
1.  Ένα σύνθετο υγρό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη περιεκτικότητα για περισσότερα από ένα θρεπτικά συστατικά.
1.  Ένα σύνθετο υγρό ορυκτό μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη περιεκτικότητα για περισσότερα από ένα κύρια και/ή δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά.
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(ii) – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει περισσότερα από ένα από τα παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στις καθοριζόμενες ελάχιστες ποσότητες:
2.  Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει περισσότερα από ένα από τα κύρια και/ή δευτερεύοντα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στις καθοριζόμενες ελάχιστες ποσότητες:
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(ii) – σημείο 2 – περίπτωση 1
—  ολικό άζωτο (N) 1,5 % κατά μάζα,
—  ολικό άζωτο (N) 3 % κατά μάζα, ή
Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(ii) – σημείο 2 – περίπτωση 2
–  ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 1,5 % κατά μάζα,
–  ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 1,5 % κατά μάζα, διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και νερό.
Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(ii) – σημείο 2 – περίπτωση 3
–  ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 1,5 % κατά μάζα
–  ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 3 % κατά μάζα, ή
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(ii) – σημείο 2 – περίπτωση 4
–  ολικό οξείδιο του μαγνησίου (MgO) 0,75 % κατά μάζα,
–  ολικό οξείδιο του μαγνησίου (MgO) 1,5 % κατά μάζα, ή
Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(ii) – σημείο 2 – περίπτωση 5
–  ολικό οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 0,75 % κατά μάζα,
–  ολικό οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 1,5 % κατά μάζα, ή
Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(ii) – σημείο 2 – περίπτωση 6
–  ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 0,75 % κατά μάζα, ή
–  ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 1,5 % κατά μάζα, ή
Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(II) – σημείο 1
1.  Ένα ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα είναι ανόργανο λίπασμα άλλο από τα μακροθρεπτικά λιπάσματα, που αποσκοπεί στο να παρέχει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω θρεπτικά συστατικά: βόριο (B), κοβάλτιο (Co), χαλκό (Cu), σίδηρο (Fe), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο (Mo) ή ψευδάργυρο (Zn).
1.  Ένα ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα είναι ανόργανο λίπασμα άλλο από τα μακροθρεπτικά λιπάσματα, που αποσκοπεί στο να παρέχει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω θρεπτικά συστατικά: βόριο (B), κοβάλτιο (Co), χαλκό (Cu), σίδηρο (Fe), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο (Mo), σελήνιο (Se), πυρίτιο (Si) ή ψευδάργυρο (Zn).
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ) α (νέο)
ΚΛΠ 1(Γ)α: Λίπασμα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα
1.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE ορίζεται ως λίπασμα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα εάν περιέχει περισσότερο από 1 % και μέχρι 15 % οργανικό άνθρακα (Corg).
2.  Ο άνθρακας που περιέχεται στο ασβεστοκυαναμίδιο και στην ουρία, καθώς και στα προϊόντα συμπύκνωσης και συνδυασμού αυτής, δεν περιλαμβάνεται στον οργανικό άνθρακα για τον σκοπό αυτού του ορισμού.
3.  Οι προδιαγραφές των στερεών/υγρών, απλών/σύνθετων, μακροθρεπτικών/μικροθρεπτικών λιπασμάτων της ΚΛΠ 1(Γ) θα ισχύουν για τον σκοπό αυτής της κατηγορίας.
4.  Τα προϊόντα που πωλούνται και ανήκουν στην ΚΛΠ 1(Γ)α συμμορφώνονται με τα επίπεδα προσμείξεων, όπως ορίζονται στο παράρτημα I για οργανικά ή οργανοανόργανα λιπάσματα, σε κάθε περίπτωση που η ΚΛΠ 1(Γ) δεν περιλαμβάνει οριακές τιμές για τις εν λόγω προσμείξεις.
Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 2 – σημείο 1
1.  Ένα υλικό ασβέστωσης είναι προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που προορίζεται για τη διόρθωση της οξύτητας του εδάφους και που περιέχει οξείδια, υδροξείδια, ανθρακικά ή πυριτικά άλατα των θρεπτικών συστατικών ασβέστιο (Ca) ή μαγνήσιο (Mg).
1.  Ένα υλικό ασβέστωσης είναι προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που προορίζεται για τη διόρθωση της οξύτητας του εδάφους και που περιέχει οξείδια, υδροξείδια, ανθρακικά ή/και πυριτικά άλατα των θρεπτικών συστατικών ασβέστιο (Ca) ή μαγνήσιο (Mg).
Τροπολογία 398
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 2 – σημείο 3
3.  Πληρούνται τα εξής όρια για τις παρακάτω παραμέτρους, προσδιοριζόμενες επί ξηρού:
3.  Πληρούνται τα εξής όρια για τις παρακάτω παραμέτρους, προσδιοριζόμενες επί ξηρού:
–  Ελάχιστη τιμή εξουδετέρωσης: 15 (ισοδύναμο CaO) ή 9 (ισοδύναμο HO-), και
–  Ελάχιστη τιμή εξουδετέρωσης: 15 (ισοδύναμο CaO) ή 9 (ισοδύναμο HO-), και
–  Ελάχιστη αντιδραστικότητα: 10 % ή 50 % μετά 6 μήνες (δοκιμή επώασης).
–  Ελάχιστη αντιδραστικότητα: 10 % ή 50 % μετά 6 μήνες (δοκιμή επώασης), και
–  Ελάχιστο μέγεθος κόκκου: 70 % < 1 mm, εκτός από τον άνυδρο ασβέστη, το κοκκοποιημένο ασβεστώδες υλικό και την κιμωλία (=70 % του μεγέθους του κόκκου να διέρχεται από κόσκινο με βροχίδες διαμέτρου 1 mm)
Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 3 – σημείο 1
Ένα βελτιωτικό εδάφους είναι προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που προορίζεται να προστεθεί στο έδαφος με στόχο τη διατήρηση, τη βελτίωση ή την προστασία των φυσικών ή χημικών ιδιοτήτων, της δομής ή της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους.
Ένα βελτιωτικό εδάφους είναι ένα υλικό (συμπεριλαμβανομένης της εδαφοκάλυψης) που προστίθεται στο έδαφος in situ, κατά κύριο λόγο για διατήρηση ή βελτίωση των φυσικών του ιδιοτήτων, και το οποίο ενδέχεται να βελτιώνει τις χημικές και/ή βιολογικές ιδιότητες ή τη δραστηριότητα του εδάφους.
Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 3 – σημείο 1 α (νέο)
1α.  Το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει τουλάχιστον 15 % υλικό βιολογικής προέλευσης.
Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 3(Α) – σημείο 1
1.  Ένα οργανικό βελτιωτικό εδάφους αποτελείται αποκλειστικά από υλικά βιολογικής προέλευσης, εξαιρουμένων των απολιθωμένων ή ενσωματωμένων σε γεωλογικούς σχηματισμούς υλικών.
1.  Ένα οργανικό βελτιωτικό εδάφους αποτελείται αποκλειστικά από υλικά βιολογικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της τύρφης, του λεοναρδίτη, του λιγνίτη και των χουμικών ουσιών που λαμβάνονται από αυτά, αλλά εξαιρουμένων άλλων απολιθωμένων ή ενσωματωμένων σε γεωλογικούς σχηματισμούς υλικών.
Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος II – ΚΛΠ 3(Α) – σημείο 2 – περίπτωση 2
—  Εξασθενές χρώμιο (Cr VI) 2 mg/kg ξηράς ουσίας,
—  Εξασθενές χρώμιο (Cr VI) 1 mg/kg ξηράς ουσίας,
Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 3(Α) – σημείο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

α)  δεν ανευρίσκονται Salmonella spp. σε δείγμα βάρους 25 g του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE·

Τροπολογία

α)  παθογόνοι παράγοντες δεν πρέπει να περιέχονται στο οργανικό βελτιωτικό εδάφους σε συγκέντρωση μεγαλύτερη των αντίστοιχων ορίων που καθορίζονται στον κατωτέρω πίνακα:

Μικροοργανισμός προς έλεγχο

Σχέδια δειγματοληψίας

Όριο

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Escherichia coli ή Enterococcaceae

5

5

0

1 000 σε 1 g ή 1 ml

όπου n = ο αριθμός των προς έλεγχο δειγμάτων

c = ο αριθμός των δειγμάτων στα οποία ο αριθμός των βακτηρίων, εκφραζόμενος σε CFU, κυμαίνεται μεταξύ m and M

m = κατώτατη τιμή για τον αριθμό των βακτηρίων, εκφραζόμενο σε CFU, που θεωρείται ικανοποιητικός

Μ= μέγιστη τιμή για τον αριθμό των βακτηρίων εκφραζόμενο σε CFU

Παράσιτα Ascaris spp. και Toxocara spp., σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους, δεν πρέπει να περιέχονται σε 100g ή 100ml του οργανικού βελτιωτικού εδάφους.

Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 3(Β) – σημείο 1
1.  Ένα ανόργανο βελτιωτικό του εδάφους είναι βελτιωτικό εδάφους άλλο από τα οργανικά βελτιωτικά εδάφους.
1.  Ένα ανόργανο βελτιωτικό του εδάφους είναι βελτιωτικό εδάφους άλλο από τα οργανικά βελτιωτικά εδάφους και περιλαμβάνει στρώσεις εδαφοκάλυψης. Μια βιοαποδομήσιμη επιφάνεια εδαφοκάλυψης είναι μια βιοαποδομήσιμη επιφάνεια από πολυμερή, η οποία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ ΚΣΥ 10 σημεία 2α και 3 και προορίζεται να τοποθετηθεί στο έδαφος in situ για την προστασία της δομής του, την καταστολή της ανάπτυξης ζιζανίων, τη μείωση της απώλειας υγρασίας ή την αποφυγή διάβρωσης του εδάφους.
Τροπολογία 184
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 4 – σημείο 1
1.  Ένα υπόστρωμα καλλιέργειας είναι υλικό άλλο από το χώμα, που προορίζεται για χρήση ως υπόστρωμα για την ανάπτυξη των ριζών.
1.  Ένα υπόστρωμα καλλιέργειας είναι υλικό άλλο από το χώμα in situ στο οποίο αναπτύσσονται φυτά και μανιτάρια.
Τροπολογία 187
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 4 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

3.   Δεν ανευρίσκονται Salmonella spp. σε δείγμα βάρους 25 g του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE·

Τροπολογία

3.   Παθογόνοι παράγοντες δεν πρέπει να περιέχονται στο υπόστρωμα καλλιέργειας σε συγκέντρωση μεγαλύτερη των αντίστοιχων ορίων που καθορίζονται στον κατωτέρω πίνακα:

Μικροοργανισμός προς έλεγχο

Σχέδια δειγματοληψίας

Όριο

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Escherichia coli ή Enterococcaceae

5

5

0

1 000 σε 1 g ή 1 ml

όπου n = ο αριθμός των προς έλεγχο δειγμάτων

c = ο αριθμός των δειγμάτων στα οποία ο αριθμός των βακτηρίων, εκφραζόμενος σε CFU, κυμαίνεται μεταξύ m and M

m = κατώτατη τιμή για τον αριθμό των βακτηρίων, εκφραζόμενο σε CFU, που θεωρείται ικανοποιητικός

Μ= μέγιστη τιμή για τον αριθμό των βακτηρίων εκφραζόμενο σε CFU

Παράσιτα Ascaris spp. και Toxocara spp., σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους, δεν πρέπει να περιέχονται σε 100g ή 100ml του υποστρώματος καλλιέργειας.

Τροπολογία 188
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 5 – εδάφιο 1
Ένα γεωπονικό πρόσθετο είναι προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που προορίζεται να προστεθεί σε προϊόν το οποίο παρέχει θρεπτικά συστατικά στα φυτά, με στόχο τη βελτίωση του τρόπου απελευθέρωσης των θρεπτικών συστατικών εκείνου του προϊόντος.
Ένα γεωπονικό πρόσθετο είναι προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που προορίζεται να προστεθεί σε προϊόν και διαθέτει αποδεδειγμένη επίδραση στη μετατροπή ή τη διαθεσιμότητα διαφόρων μορφών ανόργανων ή ανοργανοποιημένων θρεπτικών συστατικών, ή και στα δύο, ή που προορίζεται να προστεθεί στο έδαφος, με στόχο τη βελτίωση της συγκεκριμένης πρόσληψης των θρεπτικών συστατικών από τα φυτά ή τη μείωση των απωλειών θρεπτικών συστατικών.
Τροπολογία 193
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 5(Α)(I α) (νέο)
ΚΛΠ 5(Α)(Iα): Αναστολέας απονίτρωσης
1.  Αναστολέας απονίτρωσης είναι ένας αναστολέας ο οποίος μειώνει τον σχηματισμό υποξειδίου του αζώτου (N2O) καθυστερώντας ή εμποδίζοντας τη μετατροπή νιτρικών ιόντων (NO3-) σε διάζωτο (N2) χωρίς να επηρεάζει τη διαδικασία νιτροποίησης όπως περιγράφεται στην ΚΛΠ 5(Α)(Ι). Συμβάλλει στην αύξηση της διαθεσιμότητας των νιτρικών ιόντων στο φυτό και στη μείωση των εκπομπών N2O.
2.  Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου αυτής μπορεί να αξιολογηθεί μέσω της μέτρησης των εκπομπών υποξειδίου του αζώτου σε δείγματα αερίου που συλλέγονται σε κατάλληλη συσκευή μέτρησης και του υπολογισμού της ποσότητας N2O αυτού του δείγματος σε αεριοχρωματογράφο. Στην αξιολόγηση καταγράφεται επίσης η περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό.
Τροπολογία 202
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Ένας βιοδιεγέρτης φυτών είναι προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που διεγείρει τις διαδικασίες θρέψης των φυτών ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα του προϊόντος σε θρεπτικά συστατικά, με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του φυτού:
1.  Ένας βιοδιεγέρτης φυτών είναι προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που διεγείρει τις διαδικασίες θρέψης των φυτών ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα του προϊόντος σε θρεπτικά συστατικά, με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του φυτού καθώς και της ριζόσφαιρας και της φυλλόσφαιρας του φυτού:
Τροπολογία 203
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – ΚΛΠ 6 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  διαθεσιμότητα συγκρατούμενων θρεπτικών ουσιών στο έδαφος και στη ριζόσφαιρα,
Τροπολογία 204
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – ΚΛΠ 6 – σημείο 1 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)  χουμοποίηση,
Τροπολογία 205
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – ΚΛΠ 6 – σημείο 1 – στοιχείο γ γ (νέο)
γγ)  αποδόμηση οργανικών ενώσεων στο έδαφος.
Τροπολογία 206
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος II – ΚΛΠ 6 – σημείο 2 – περίπτωση 1
—  Κάδμιο (Cd) 3 mg/kg ξηράς ουσίας,
—  Κάδμιο (Cd) 1,5 mg/kg ξηράς ουσίας,
Τροπολογία 208
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6(Α) – σημείο 1
1.  Ένας μικροβιακός βιοδιεγέρτης φυτών αποτελείται αποκλειστικά από έναν μικροοργανισμό ή κοινοπραξία μικροοργανισμών που αναφέρονται στην κατηγορία συστατικών υλικών 7 του παραρτήματος ΙΙ.
1.  Ένας μικροβιακός βιοδιεγέρτης φυτών αποτελείται από:
α)   έναν μικροοργανισμό ή κοινοπραξία μικροοργανισμών που αναφέρονται στην κατηγορία συστατικών υλικών 7 του παραρτήματος ΙΙ·
β)  μικροοργανισμούς ή κοινοπραξία μικροοργανισμών πέραν αυτών που προβλέπονται στο στοιχείο α) του παρόντος σημείου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κατηγορίες συστατικών υλικών εφόσον συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην κατηγορία συστατικών υλικών 7 του παραρτήματος II.
Τροπολογία 209
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6(Α) – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

3.  Δεν ανευρίσκονται Salmonella spp. σε δείγμα βάρους 25 g ή όγκου 25 ml του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.

Τροπολογία

3.  Παθογόνοι παράγοντες δεν πρέπει να περιέχονται στον μικροβιακό βιοδιεγέρτη φυτών σε συγκέντρωση μεγαλύτερη των αντίστοιχων ορίων που καθορίζονται στον κατωτέρω πίνακα:

Μικροοργανισμοί/οι τοξίνες και οι μεταβολίτες τους

Σχέδια δειγματοληψίας

Όριο

 

n

c

 

Salmonella spp

5

0

Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Escherichia coli

5

0

Απουσία σε 1g ή 1ml

Listeria monocytogenes

5

0

Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Vibrio spp

5

0

Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Salmonella spp

5

0

Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Staphylococcus aureus

5

0

Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Enterococcaceae.

5

2

10 CFU/g

Αριθμός αναερόβιων αποικιών, εκτός εάν ο μικροβιακός βιοδιεγέρτης είναι αερόβιο βακτήριο

5

2

105 CFU/g ή ml

Αριθμός ζυμομυκήτων και υφομυκήτων εκτός εάν ο μικροβιακός βιοδιεγέρτης είναι μύκητας

5

2

1 000 CFU/g ή ml

όπου n = αριθμός μονάδων που συνιστούν το δείγμα· c = αριθμός μονάδων δειγματοληψίας με τιμές μεγαλύτερες του καθορισμένου ορίου.

Τροπολογία 210
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6(Α) – σημείο 4
4.  Δεν ανευρίσκεται Escherichia coli σε δείγμα βάρους 1 g ή όγκου 1 ml του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.
διαγράφεται
Τροπολογία 211
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6(Α) – σημείο 5
5.  Δεν ανευρίσκονται Enterococcaceae στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE σε αριθμό μεγαλύτερο από 10 CFU/g νωπής μάζας.
διαγράφεται
Τροπολογία 212
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6(Α) – σημείο 6
6.  Δεν ανευρίσκεται Listeria monocytogenes σε δείγμα βάρους 25 g ή όγκου 25 ml του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.
διαγράφεται
Τροπολογία 213
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6(Α) – σημείο 7
7.  Δεν ανευρίσκονται Vibrio spp. σε δείγμα βάρους 25 g ή όγκου 25 ml του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.
διαγράφεται
Τροπολογία 214
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6(Α) – σημείο 8
8.  Δεν ανευρίσκονται Shigella spp. σε δείγμα βάρους 25 g ή όγκου 25 ml του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.
διαγράφεται
Τροπολογία 215
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6(Α) – σημείο 9
9.  Δεν ανευρίσκεται Staphylococcus aureus σε δείγμα βάρους 1 g ή όγκου 1 ml του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.
διαγράφεται
Τροπολογία 216
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6(Α) – σημείο 10
10.  Ο αριθμός αερόβιων ορατών αποικιών δεν υπερβαίνει τις 105 CFU/g ή ml δείγματος προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, εκτός εάν ο μικροβιακός βιοδιεγέρτης είναι αερόβιο βακτήριο.
διαγράφεται
Τροπολογία 217
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6(Α) – σημείο 12 – εδάφιο 2
ο βιοδιεγέρτης φυτών έχει pH υψηλότερο ή ίσο με 4.
διαγράφεται
Τροπολογία 218
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6(Α) – σημείο 13
13.  Η διάρκεια ζωής του μικροβιακού βιοδιεγέρτη φυτών είναι τουλάχιστον 6 μήνες υπό τις συνθήκες αποθήκευσης που καθορίζονται στην ετικέτα.
διαγράφεται
Τροπολογία 219
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 7 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Η δραστηριότητα ανάμειξης δεν μεταβάλλει τη φύση του κάθε συστατικού προϊόντος λίπανσης
3.  Η δραστηριότητα ανάμειξης δεν μεταβάλλει τη λειτουργία του κάθε συστατικού προϊόντος λίπανσης
Τροπολογία 220
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος I – ΚΣΥ 11 α (νέο)
ΚΣΥ 11α: Λοιπά υποπροϊόντα της βιομηχανίας
Τροπολογία 221
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει ουσίες και μείγματα, εκτός από39
1.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει ουσίες και μείγματα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών πρόσθετων, εκτός από39
__________________
__________________
39 Ο αποκλεισμός ενός υλικού από την ΚΣΥ 1 δεν σημαίνει ότι αποκλείεται αυτό να αποτελεί κατάλληλο συστατικό υλικό βάσει άλλης ΚΣΥ με διαφορετικές απαιτήσεις. Δείτε για παράδειγμα την ΚΣΥ 11 για τα ζωικά υποπροϊόντα, τις ΚΣΥ 9 και 10 για τα πολυμερή και την ΚΣΥ 8 για τα γεωπονικά πρόσθετα.
39 Ο αποκλεισμός ενός υλικού από την ΚΣΥ 1 δεν σημαίνει ότι αποκλείεται αυτό να αποτελεί κατάλληλο συστατικό υλικό βάσει άλλης ΚΣΥ με διαφορετικές απαιτήσεις. Δείτε για παράδειγμα την ΚΣΥ 11 για τα ζωικά υποπροϊόντα, τις ΚΣΥ 9 και 10 για τα πολυμερή και την ΚΣΥ 8 για τα γεωπονικά πρόσθετα.
Τροπολογία 222
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
β)  υποπροϊόντα κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ,
β)  υποπροϊόντα κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, εξαιρουμένων των υποπροϊόντων που καταχωρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, εκτός από εκείνα που ανήκουν στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταχώρισης που προβλέπεται στο παράρτημα V σημείο 5 του εν λόγω κανονισμού,
Τροπολογία 223
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε
ε)  πολυμερή, ή
ε)  πολυμερή με εξαίρεση όσα χρησιμοποιούνται σε υποστρώματα καλλιέργειας που δεν έρχονται σε επαφή με το έδαφος, ή
Τροπολογία 228
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 2 – σημείο 1
1.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει φυτά, μέρη φυτών ή εκχυλίσματα φυτών που δεν έχουν υποστεί καμία άλλη επεξεργασία πέραν της κοπής, της άλεσης, της φυγοκέντρησης, της συμπίεσης, της ξήρανσης, της λυοφιλίωσης ή της εκχύλισης με νερό.
1.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει φυτά, μέρη φυτών ή εκχυλίσματα φυτών που δεν έχουν υποστεί καμία άλλη επεξεργασία πέραν της κοπής, της άλεσης, της φυγοκέντρησης, της κοσκίνισης, της λειοτρίβησης, της συμπίεσης, της ξήρανσης, της λυοφιλίωσης, της απόπλυσης, της εξώθησης, της ακτινοβόλησης, της επεξεργασίας κατάψυξης, της απολύμανσης με τη χρήση θερμότητας, της εκχύλισης με νερό ή οποιαδήποτε άλλη προετοιμασία ή επεξεργασία που δεν έχει ως αποτέλεσμα την υπαγωγή της τελικής ουσίας σε καταχώριση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
Τροπολογία 229
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 2 – σημείο 2
2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 θεωρείται ότι στα φυτά περιλαμβάνονται τα φύκη και δεν περιλαμβάνονται τα κυανοφύκη.
2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 θεωρείται ότι στα φυτά περιλαμβάνονται τα φύκη, εκτός από τα κυανοφύκη που παράγουν κυανοτοξίνες οι οποίες ταξινομούνται ως επικίνδυνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.
Τροπολογία 230
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 3 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει κομπόστ που προέρχεται από αερόβια κομποστοποίηση ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα υλικά εισροής αποκλειστικά:
1.  Ένα προϊόν θρέψης φυτών με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει κομπόστ, ένα υγρό ή μη υγρό μικροβιακό ή μη μικροβιακό εκχύλισμα που παρασκευάζεται από κομπόστ, που προέρχεται από αερόβια κομποστοποίηση, και τον πιθανό μετέπειτα πολλαπλασιασμό των φυσικά παραγόμενων μικροβιακών προϊόντων ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα υλικά εισροής αποκλειστικά:
Τροπολογία 231
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 3 – σημείο 1 – στοιχείο β
β)  Ζωικά υποπροϊόντα των κατηγοριών 2 και 3 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009·
β)  Προϊόντα που προέρχονται από ζωικά υποπροϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 για τα οποία το τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής έχει επιτευχθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού·
Τροπολογία 232
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 3 – σημείο 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος
γ)  Ζώντες ή νεκρούς οργανισμούς ή μέρη αυτών, οι οποίοι/τα οποία δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή έχουν υποστεί επεξεργασία μόνο με χειροκίνητα, μηχανικά ή βαρυτικά μέσα, με διάλυση στο νερό, με επίπλευση, με εκχύλιση με νερό, με απόσταξη με υδρατμούς ή με θέρμανση αποκλειστικά για την αφαίρεση του νερού, ή οι οποίοι/τα οποία λαμβάνονται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από
γ)  Ζώντες ή νεκρούς οργανισμούς ή μέρη αυτών, οι οποίοι/τα οποία δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή έχουν υποστεί επεξεργασία μόνο με χειροκίνητα, μηχανικά ή βαρυτικά μέσα, με διάλυση στο νερό, με επίπλευση, με εκχύλιση με νερό, εκτός από
Τροπολογία 233
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 3 – σημείο 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 2
–  λυματολάσπη, βιομηχανική ιλύ ή ιλύ βυθοκόρησης, και
–  λυματολάσπη, βιομηχανική ιλύ (εκτός των μη αναλώσιμων υπολειμμάτων τροφών, της χορτονομής και των φυτειών που συνδέονται με τα αγροκαύσιμα) ή ιλύ βυθοκόρησης, και
Τροπολογία 238
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 3 – σημείο 1 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  Μη επεξεργασμένα και μηχανικά επεξεργασμένα υπολείμματα από βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων, με εξαίρεση τις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν ζωικά υποπροϊόντα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.
Τροπολογία 239
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 3 – σημείο 1 – στοιχείο ε β (νέο)
εβ)  Υλικά που συμμορφώνονται με τις ΚΣΥ 2, ΚΣΥ 3, ΚΣΥ 4, ΚΣΥ 5, ΚΣΥ 6 και ΚΣΥ 11.
Τροπολογία 240
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – μέρος II – ΚΣΥ 3 – σημείο 2 – περίπτωση 1
–  όπου πραγματοποιείται επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο των υλικών εισροής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραπάνω, και
–  όπου οι γραμμές παραγωγής για την επεξεργασία των υλικών εισροής που αναφέρονται στο σημείο 1 παραπάνω διαχωρίζονται σαφώς από τις γραμμές παραγωγής για την επεξεργασία υλικών εισροής άλλων από αυτά που αναφέρονται στο σημείο 1, και
Τροπολογία 241
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 3 – σημείο 6 – στοιχείο α – περίπτωση 2
—  Κριτήριο: 25 mmol O2/kg οργανικής ύλης/h το μέγιστο· ή
—  Κριτήριο: 50 mmol O2/kg οργανικής ύλης/h το μέγιστο· ή
Τροπολογία 242
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 4 – τίτλος
ΚΣΥ 4: Χώνευμα ενεργειακών καλλιεργειών
ΚΣΥ 4: Χώνευμα ενεργειακών καλλιεργειών και βιολογικών αποβλήτων φυτικής προέλευσης
Τροπολογία 247
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 4 – σημείο 1 – στοιχείο γ
γ)  Οποιοδήποτε υλικό που αναφέρεται στα σημεία α) ή β) και το οποίο έχει προηγουμένως υποστεί χώνευση.
γ)  Οποιοδήποτε υλικό αναφέρεται στα στοιχεία α) ή β) και το οποίο έχει προηγουμένως υποστεί χώνευση και δεν περιέχει κανένα ίχνος από αφλατοξίνες.
Τροπολογία 248
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – μέρος II – ΚΣΥ 4 – σημείο 2 – περίπτωση 1
–  όπου πραγματοποιείται επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο των υλικών εισροής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραπάνω, και
–  όπου οι γραμμές παραγωγής για την επεξεργασία των υλικών εισροής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραπάνω διαχωρίζονται σαφώς από τις γραμμές παραγωγής για την επεξεργασία υλικών εισροής άλλων από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και
Τροπολογία 249
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 4 – σημείο 3 – στοιχείο β
β)  Θερμόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 55 °C με διεργασία μεταχείρισης που περιλαμβάνει στάδιο παστερίωσης (70 °C επί 1 ώρα)·
β)  Θερμόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 55 °C με διεργασία μεταχείρισης που περιλαμβάνει παστερίωση, όπως περιγράφεται στο παράρτημα V κεφάλαιο I τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής·
_________________
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία (ΕΕ L 54 της 26.2.2011, σ. 1).
Τροπολογία 250
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 4 – σημείο 3 – στοιχείο δ
δ)  Μεσόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 3740 °C με διεργασία μεταχείρισης που περιλαμβάνει στάδιο παστερίωσης (70 °C επί 1 ώρα)· ή
δ)  Μεσόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 37-40°C με διεργασία μεταχείρισης που περιλαμβάνει παστερίωση, όπως περιγράφεται στο παράρτημα V κεφάλαιο I τμήμα 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011· ή
Τροπολογία 251
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 5 – σημείο 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 2
–  λυματολάσπη, βιομηχανική ιλύ ή ιλύ βυθοκόρησης,
–  λυματολάσπη, βιομηχανική ιλύ πέραν αυτών που ορίζονται στο στοιχείο εα) ή ιλύ βυθοκόρησης, και
Τροπολογία 255
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 5 – σημείο 1 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος
ε)  Οποιοδήποτε υλικό που αναφέρεται στα σημεία α) έως δ) και το οποίο
ε)  Οποιοδήποτε υλικό χωρίς αφλατοξίνες, που αναφέρεται στα σημεία α) έως δ) και το οποίο
Τροπολογία 256
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 5 – σημείο 1 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  Μη επεξεργασμένα και μηχανικά επεξεργασμένα υπολείμματα από βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων, με εξαίρεση τις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν ζωικά υποπροϊόντα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.
Τροπολογία 257
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 5 – σημείο 1 – στοιχείο ε β (νέο)
εβ)  Υλικά που συμμορφώνονται με τις ΚΣΥ 2, ΚΣΥ 3, ΚΣΥ 4, ΚΣΥ 5, ΚΣΥ 6 και ΚΣΥ 11.
Τροπολογία 258
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – μέρος II – ΚΣΥ 5 – σημείο 2 – περίπτωση 1
–  όπου πραγματοποιείται επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο των υλικών εισροής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραπάνω, και
–  όπου οι γραμμές παραγωγής για την επεξεργασία των υλικών εισροής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραπάνω διαχωρίζονται σαφώς από τις γραμμές παραγωγής για την επεξεργασία υλικών εισροής άλλων από αυτά που αναφέρονται στο σημείο 1, και
Τροπολογία 259
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 5 – σημείο 3 – στοιχείο α
α)  Θερμόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 55 °C επί τουλάχιστον 24 ώρες και υδραυλικό χρόνο παραμονής τουλάχιστον 20 ημερών·
α)  Θερμόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 55 °C επί τουλάχιστον 24 ώρες και υδραυλικό χρόνο παραμονής τουλάχιστον 20 ημερών, την οποία ακολουθεί ανάλυση που επαληθεύει ότι η διαδικασία χώνευσης κατέστρεψε επιτυχώς τους παθογόνους παράγοντες·
Τροπολογία 260
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 5 – σημείο 3 – στοιχείο β
β)  Θερμόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 55 °C με διεργασία μεταχείρισης που περιλαμβάνει στάδιο παστερίωσης (70 °C επί 1 ώρα)·
β)  Θερμόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 55 °C με διεργασία μεταχείρισης που περιλαμβάνει παστερίωση, όπως περιγράφεται στο παράρτημα V κεφάλαιο I τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011·
Τροπολογία 261
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 5 – σημείο 3 – στοιχείο δ
δ)  Μεσόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 3740 °C με διεργασία μεταχείρισης που περιλαμβάνει στάδιο παστερίωσης (70 °C επί 1 ώρα)· ή
δ)  Μεσόφιλη αναερόβια χώνευση σε θερμοκρασία 37-40°C με διεργασία μεταχείρισης που περιλαμβάνει παστερίωση, όπως περιγράφεται στο παράρτημα V κεφάλαιο I τμήμα 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011· ή
Τροπολογία 262
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 6 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  πυρηνόξυλο, δηλαδή το παχύρρευστο υποπροϊόν που προέρχεται από την έκθλιψη της ελιάς, το οποίο παράγεται από την επεξεργασία του υδαρούς πυρήνα με οργανικούς διαλύτες βάσει φυγοκεντρικού συστήματος δύο φάσεων (υγρός ελαιοπυρήνας) ή τριών φάσεων (στερεός ελαιοπυρήνας)·
Τροπολογία 263
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 6 – σημείο 1 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)   υποπροϊόντα της βιομηχανίας ζωοτροφών, τα οποία αναφέρονται στον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 68/2013·
Τροπολογία 264
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 6 – σημείο 1 – στοιχείο γ γ (νέο)
γγ)  κάθε άλλο υλικό ή ουσία που έχει εγκριθεί για προσθήκη σε τρόφιμα ή ζωοτροφές.
Τροπολογία 269
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙI – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 6 – σημείο 2 – εδάφιο 2 α (νέο)
Η ποσότητα αφλατοξινών σε όλες τις ουσίες είναι χαμηλότερη από το όριο ανίχνευσης.
Τροπολογία 270
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – μέρος II – ΚΣΥ 7 – σημείο 1 – περίπτωση 1
–  δεν έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία εκτός από ξήρανση ή λυοφιλίωση και
διαγράφεται
Τροπολογία 271
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 8 – σημείο 1
1.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει μια ουσία ή ένα μείγμα που αποσκοπεί στο να βελτιώσει τον τρόπο απελευθέρωσης των θρεπτικών συστατικών του προϊόντος λίπανσης, μόνον εφόσον η συμμόρφωση της εν λόγω ουσίας ή του μείγματος με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού για προϊόντα που εμπίπτουν στην ΚΛΠ 5 του παραρτήματος Ι έχει αποδειχθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ισχύουν για τα εν λόγω γεωπονικά πρόσθετα.
1.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει μια ουσία ή ένα μείγμα (συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών πρόσθετων, όπως: οι λυτικοί, αντιαφριστικοί, αντιστατικοί παράγοντες, οι βαφές και οι ρεολογικοί παράγοντες) που αποσκοπεί στο να βελτιώσει τον τρόπο απελευθέρωσης των θρεπτικών συστατικών του προϊόντος λίπανσης, μόνον εφόσον η συμμόρφωση της εν λόγω ουσίας ή του μείγματος με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού για προϊόντα που εμπίπτουν στην ΚΛΠ 5 του παραρτήματος Ι έχει αποδειχθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ισχύουν για τα εν λόγω γεωπονικά πρόσθετα.
Τροπολογία 272
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 8 – σημείο 3 α (νέο)
3α.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE μπορεί να περιέχει συμμορφούμενο αναστολέα απονίτρωσης, όπως αναφέρεται στην ΚΛΠ 5(Α)(Ια) του παραρτήματος I, μόνον εφόσον περιέχει άζωτο σε κάποια μορφή.
Τροπολογία 273
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 8 – σημείο 4
4.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE μπορεί να περιέχει συμμορφούμενο αναστολέα ουρεάσης, όπως αναφέρεται στην ΚΛΠ 5(Α)(ΙΙ) του παραρτήματος I, μόνον εφόσον τουλάχιστον το 50 % της συνολικής περιεκτικότητας του προϊόντος λίπανσης σε άζωτο (N) συνίσταται από άζωτο (Ν) σε μορφή ουρίας (CH4N2O).
4.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE μπορεί να περιέχει συμμορφούμενο αναστολέα ουρεάσης, όπως αναφέρεται στην ΚΛΠ 5(Α)(ΙΙ) του παραρτήματος I, μόνον εφόσον τουλάχιστον το 50 % της συνολικής περιεκτικότητας του προϊόντος λίπανσης σε άζωτο (N) συνίσταται από άζωτο (Ν) σε μορφή αμμωνίου (NH4+) ή αμμωνίου (ΝΗ4+) και ουρίας (CH4N2O).
Τροπολογία 274
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 9 – σημείο 3
3.  Τα πολυμερή δεν περιέχουν φορμαλδεΰδη.
3.  Τα πολυμερή περιέχουν κατά το μέγιστο 600 ppm ελεύθερης φορμαλδεΰδης.
Τροπολογία 275
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 10 – σημείο 1
1.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE μπορεί να περιέχει πολυμερή άλλα από τα πολυμερή θρεπτικών συστατικών μόνον εφόσον στόχος του πολυμερούς είναι
1.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE μπορεί να περιέχει πολυμερή άλλα από τα πολυμερή θρεπτικών συστατικών μόνον εφόσον στόχος του πολυμερούς είναι
α)  ο έλεγχος της διείσδυσης του ύδατος σε σωματίδια θρεπτικών συστατικών και, ως εκ τούτου, της απελευθέρωσης των θρεπτικών συστατικών (οπότε το πολυμερές ονομάζεται κοινώς «παράγοντας επικάλυψης»), ή
α)  ο έλεγχος της διείσδυσης του ύδατος σε σωματίδια θρεπτικών συστατικών και, ως εκ τούτου, της απελευθέρωσης των θρεπτικών συστατικών (οπότε το πολυμερές ονομάζεται κοινώς «παράγοντας επικάλυψης»), ή
β)  η αύξηση της ικανότητας κατακράτησης ύδατος του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.
β)  η αύξηση της ικανότητας κατακράτησης ύδατος του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, ή
βα)  η βελτίωση του εδάφους με βιοδιασπώμενη στρώση εδαφοκάλυψης, που συμμορφώνεται συγκεκριμένα προς τις απαιτήσεις της ΚΣΥ 10 σημεία 2α και 3, ή
ββ)  η δέσμευση συστατικών του προϊόντος λίπανσης, χωρίς καμία επαφή με το έδαφος, ή
βγ)  η βελτίωση της σταθερότητας των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE, ή
βδ)   η βελτίωση της διείσδυσης του νερού στο έδαφος.
Τροπολογία 276
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 10 – σημείο 2
2.  Από την [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation], επιβάλλεται η συμμόρφωση με το παρακάτω κριτήριο: Το πολυμερές είναι ικανό να υποστεί φυσική ή βιολογική αποσύνθεση έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρος του να αποσυντίθεται τελικώς προς διοξείδιο του άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό. Τουλάχιστον το 90 % του οργανικού άνθρακα μετατρέπεται σε CO2 εντός 24 μηνών το αργότερο σε δοκιμή βιοαποδομησιμότητας όπως καθορίζεται στα σημεία α) έως γ) παρακάτω.
2.  Από … [πέντε έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], επιβάλλεται η συμμόρφωση με το παρακάτω κριτήριο: Το πολυμερές είναι ικανό να υποστεί φυσική ή βιολογική αποσύνθεση έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρος του να αποσυντίθεται τελικώς προς διοξείδιο του άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό. Τουλάχιστον το 90 % του οργανικού άνθρακα μετατρέπεται σε CO2 το αργότερο εντός 48 μηνών μετά το τέλος της δηλούμενης περιόδου λειτουργικότητας του προϊόντος λίπανσης που αναγράφεται στην ετικέτα, και σε σύγκριση με το κατάλληλο πρότυπο για τη δοκιμή βιοαποδόμησης. Τα κριτήρια βιοαποδομησιμότητας και η ανάπτυξη κατάλληλης μεθόδου δοκιμής για τη βιοαποδόμηση αξιολογούνται υπό το πρίσμα των πλέον πρόσφατων επιστημονικών στοιχείων και ορίζονται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 42 του παρόντος κανονισμού.
α)  Η δοκιμή διεξάγεται σε θερμοκρασία 25 °C ± 2 °C.
β)  Η δοκιμή διεξάγεται σύμφωνα με μέθοδο για τον προσδιορισμό της τελικής αερόβιας βιοαποδομησιμότητας πλαστικών υλικών στο έδαφος με μέτρηση των απαιτήσεων σε οξυγόνο ή της ποσότητας του διοξειδίου του άνθρακα που εκλύεται.
γ)  Σκόνη μικροκρυσταλλικής κυτταρίνης με τις ίδιες διαστάσεις όπως και το δοκιμαζόμενο υλικό χρησιμοποιείται ως υλικό αναφοράς στη δοκιμή.
δ)  Πριν από τη δοκιμή, το δοκιμαζόμενο υλικό δεν εκτίθεται σε συνθήκες ή διαδικασίες που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της αποδόμησης της μεμβράνης, όπως η έκθεση σε θερμότητα ή φως.
Τροπολογία 277
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 10 – σημείο 2 α (νέο)
2α.  Οι βιοδιασπώμενες στρώσεις εδαφοκάλυψης που αναφέρονται στην ΚΛΠ 3(Β) συμμορφώνονται με το ακόλουθο κριτήριο:
το πολυμερές είναι ικανό να υφίσταται φυσική ή βιολογική αποσύνθεση, έτσι ώστε να αποσυντίθεται τελικώς σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό και τουλάχιστον το 90 % – σε απόλυτη ή σχετική τιμή σε σχέση με το υλικό αναφοράς – του οργανικού άνθρακα μετατρέπεται σε CO2, εντός 24 μηνών το αργότερο, σε δοκιμή βιοδιασπασιμότητας σύμφωνα με τα ενωσιακά πρότυπα για τη βιοδιάσπαση πολυμερών στο έδαφος.
Τροπολογία 278
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 10 – σημείο 3 α (νέο)
3α.  Εφόσον το προϊόν προορίζεται να προστεθεί σε έδαφος και να απελευθερωθεί στο περιβάλλον, τα κριτήρια αυτά ισχύουν για όλα τα υλικά του προϊόντος.
Τροπολογία 279
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 10 – σημείο 3 β (νέο)
3β.   Το προϊόν με σήμανση CE που περιέχει πολυμερή άλλα από πολυμερή θρεπτικών συστατικών εξαιρείται από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 υπό την προϋπόθεση ότι τα πολυμερή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως συνδετικό υλικό για το προϊόν λίπανσης και δεν έρχονται σε επαφή με το έδαφος.
Τροπολογία 280
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει ζωικά υποπροϊόντα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 τα οποία έχουν φθάσει στο τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, και τα οποία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα και όπως καθορίζεται εκεί:

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 42, ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει ζωικά υποπροϊόντα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 τα οποία έχουν φθάσει στο τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, και τα οποία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα και όπως καθορίζεται εκεί

 

Παράγωγο προϊόν

Πρότυπα επεξεργασίας για την επίτευξη του τελικού σημείου στην αλυσίδα παρασκευής

1

Κρεατάλευρο

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

2

Οστεάλευρο

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

3

Κρεατοστεάλευρο

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

4

Αίμα ζώων

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

5

Υδρολυμένες πρωτεΐνες της κατηγορίας III - σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. (ΕΚ) 1069/2009

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

6

Επεξεργασμένη κόπρος

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

7

Κομπόστ (1)

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

8

Υπολείμματα βιοαερίου από τη χώνευση (1)

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

9

Πτεράλευρο

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

10

Δορές και δέρματα

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

11

Οπλές και κέρατα

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

12

Γκουανό νυχτερίδων

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

13

Μαλλί και τρίχες

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

14

Φτερά και πούπουλα

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

15

Τρίχες χοίρων

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

16

Γλυκερίνη και άλλα προϊόντα από υλικά της κατηγορίας 2 και της κατηγορίας 3, που προκύπτουν από την παραγωγή βιοντίζελ και ανανεώσιμων καυσίμων

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

17

Τροφές για ζώα συντροφιάς και τεχνητά κόκαλα για σκύλους που έχουν αποσυρθεί για εμπορικούς λόγους ή εξαιτίας τεχνικών αστοχιών

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

(1)   παράγονται από υλικά της κατηγορίας 2 και της κατηγορίας 3, εκτός του κρεατοστεάλευρου και της επεξεργασμένης ζωικής πρωτεΐνης

Τροπολογία 281
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 11 α (νέο)
ΚΣΥ 11α: Λοιπά υποπροϊόντα της βιομηχανίας
1.  Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE μπορεί να περιέχει άλλα υποπροϊόντα της βιομηχανίας, όπως θειικό αμμώνιο από παραγωγή καπρολακτάμης, θειικό οξύ από τον καθαρισμό φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών, καθώς και άλλα υλικά που προέρχονται από ειδικές βιομηχανικές διεργασίες, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην ΚΣΥ 1 και παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα, υπό τους όρους που προσδιορίζονται σε αυτό:
2.  Από … [ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα κριτήρια για τα βιομηχανικά υποπροϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ως συστατικά προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην κατηγορία συστατικών υλικών, καταρτίζονται με βάση τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία και καθορίζονται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 42 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 282
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε
ε)  Περιγραφή όλων των συστατικών που περιέχονται σε ποσοστό άνω του 5 % του βάρους του προϊόντος, κατά φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας σε ξηρό βάρος, με ένδειξη των αντίστοιχων κατηγοριών συστατικών υλικών (ΚΣΥ) όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.
ε)  Περιγραφή όλων των συστατικών που περιέχονται σε ποσοστό άνω του 1 % του βάρους του προϊόντος, κατά φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας σε ξηρό βάρος, με ένδειξη των αντίστοιχων κατηγοριών συστατικών υλικών (ΚΣΥ) όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ και του περιεχομένου ως ποσοστού της ξηράς ουσίας·
Τροπολογία 283
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  Στην περίπτωση οποιουδήποτε προϊόντος που περιέχει υλικά τα οποία προέρχονται από οργανικά απόβλητα ή υποπροϊόντα, το οποίο δεν έχει υποβληθεί σε διαδικασία που να έχει καταστρέψει όλα τα οργανικά υλικά, η ετικέτα θα προσδιορίζει τα απόβλητα και τα υποπροϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν και έναν αριθμό παρτίδας ή χρονολογικής σειράς παραγωγής. Ο αριθμός αυτός παραπέμπει στα δεδομένα ιχνηλασιμότητας που τηρεί ο παραγωγός και βάσει των οποίων εντοπίζονται οι επιμέρους πηγές (αγροκτήματα, εργοστάσια, κ.λπ.) κάθε οργανικού απόβλητου/υποπροϊόντος που χρησιμοποιήθηκε στην παρτίδα/χρονολογική σειρά. Η Επιτροπή δημοσιεύει, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και έως ... [δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] προδιαγραφές για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ έως ... [τρία έτη από τη δημοσίευση των προδιαγραφών]. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο διοικητικός φόρτος για τους φορείς εκμετάλλευσης και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, οι προδιαγραφές της Επιτροπής λαμβάνουν υπόψη τόσο τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 έως 7 και του άρθρου 11 όσο και τα ισχύοντα συστήματα ιχνηλασιμότητας (π.χ. για ζωικά υποπροϊόντα ή βιομηχανικά συστήματα), καθώς και τους κωδικούς ταξινόμησης αποβλήτων της Ένωσης.
Τροπολογία 284
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 1 – σημείο 2 α (νέο)
2α.  Οι παρασκευαστές παρέχουν σύντομες οδηγίες για την προβλεπόμενη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης δόσης και του χρονισμού, των φυτών για τα οποία προορίζεται και της προβλεπόμενης αποθήκευσης.
Τροπολογία 285
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 1 – σημείο 7 α (νέο)
7α.  Κανένα προϊόν δεν μπορεί να περιλαμβάνει ισχυρισμούς που σχετίζονται με άλλη ΚΛΠ εάν δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις της εν λόγω πρόσθετης ΚΛΠ, ούτε επιτρέπονται άμεσοι ή έμμεσοι ισχυρισμοί φυτοπροστατευτικών αποτελεσμάτων.
Τροπολογία 286
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
β)  Η περιεκτικότητα σε αναστολέα νιτροποίησης εκφράζεται σε ποσοστό, κατά μάζα, του ολικού αζώτου (N) που βρίσκεται σε μορφή αζώτου αμμωνίου (NH4+) και αζώτου ουρίας (CH4N2O).
β)  Η περιεκτικότητα σε αναστολέα νιτροποίησης εκφράζεται σε ποσοστό, κατά μάζα, του ολικού αζώτου (N) που βρίσκεται σε μορφή αζώτου αμμωνίου (NH4+) ή αζώτου αμμωνίου (NH4+) και αζώτου ουρίας (CH4N2O).
Τροπολογία 287
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Α) – σημείο 1 – στοιχείο α
α)  τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά άζωτο (N), φώσφορος (P) ή κάλιο (K), με τα χημικά τους σύμβολα και με τη σειρά N–P–K·
α)  τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά άζωτο (N), φώσφορος (P) ή κάλιο (K), με τα χημικά τους σύμβολα και με τη σειρά N–P–K· η δηλούμενη περιεκτικότητα σε άζωτο προκύπτει από το σύνολο του αμμωνιακού αζώτου, του νιτρικού αζώτου, του ουρεϊκού αζώτου, του αζώτου από φορμαλδεϋδουρία, του αζώτου από ισοβουτυλιδενοδιουρία, του αζώτου από κροτωνυλιδενοδιουρία και του αζώτου από κυάνιο.
Τα φωσφορικά λιπάσματα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα διαλυτότητας ώστε να είναι διαθέσιμα στα φυτά, διαφορετικά δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται φωσφορικά λιπάσματα:
–  διαλυτότητα στο νερό: ελάχιστο επίπεδο 25 % επί του ολικού φωσφόρου,
–  διαλυτότητα σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο: ελάχιστο επίπεδο 30 % επί του ολικού φωσφόρου,
–  διαλυτότητα σε μυρμηκικό οξύ (μόνο για μαλακά ορυκτά φωσφορικά άλατα): ελάχιστο επίπεδο 35 % επί του ολικού φωσφόρου.
Τροπολογία 288
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Α) – σημείο 1 – στοιχείο β
β)  τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο (Na), με τα χημικά τους σύμβολα και με τη σειρά Mg–Ca–S–Na·
β)  τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά ασβέστιο (Ca), μαγνήσιο (Mg), νάτριο (Na) ή θείο (S), με τα χημικά τους σύμβολα και με τη σειρά Ca-Mg-Na-S·
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Εάν συμφωνηθεί από τους συννομοθέτες, οι σχετικές προσαρμογές πρόκειται να εφαρμοστούν στο σύνολο του κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων στις κατωτέρω τροπολογίες.)
Τροπολογία 289
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Α) – σημείο 1 – στοιχείο γ
γ)  αριθμοί που υποδεικνύουν την περιεκτικότητα στα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά άζωτο (N), φώσφορος (P) ή κάλιο (K), ακολουθούμενα από αριθμούς εντός παρενθέσεων που υποδεικνύουν τη συνολική περιεκτικότητα σε μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο (Na)·
γ)  αριθμοί που υποδεικνύουν τη μέση περιεκτικότητα στα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά άζωτο (N), φώσφορος (P) ή κάλιο (K), ακολουθούμενα από αριθμούς εντός παρενθέσεων που υποδεικνύουν τη συνολική περιεκτικότητα σε μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο (Na)·
Τροπολογία 290
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Α) – σημείο 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 6
–  Οργανικός άνθρακας (C)· και
–  Οργανικός άνθρακας (C) και λόγος άνθρακα προς άζωτο (C/N)·
Τροπολογία 291
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Α) – σημείο 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 7 α (νέα)
–  Μορφή σκόνης ή σύμπηκτων.
Τροπολογία 292
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Β) – σημείο 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 2
–  Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)·
–  Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και νερό.
Τροπολογία 293
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Β) – σημείο 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 2 – υποπερίπτωση 3
–  εάν υπάρχουν αλεσμένα μαλακά φωσφορικά άλατα, πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) διαλυτό σε μυρμηκικό οξύ·
–   πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) διαλυτό μόνο σε ανόργανα οξέα.
Τροπολογία 294
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Β) – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Η συνολική δηλούμενη περιεκτικότητα σε άζωτο προκύπτει από το σύνολο του αμμωνιακού αζώτου, του νιτρικού αζώτου, του ουρεϊκού αζώτου, του αζώτου από μεθυλενουρία, του αζώτου από ισοβουτυλιδενοδιουρία, του αζώτου από κροτωνυλιδενοδιουρία και του αζώτου από κυαναμίδιο.
Τροπολογία 295
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Γ)(I) – σημείο 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 2
–  Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)·
–  Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και νερό.
Τροπολογία 296
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Γ)(I) – σημείο 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 2 – υποπερίπτωση 3
–  εάν υπάρχουν αλεσμένα μαλακά φωσφορικά άλατα, πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) διαλυτό σε μυρμηκικό οξύ·
–  πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) διαλυτό μόνο σε ανόργανα οξέα.
Τροπολογία 297
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Γ)(I) – σημείο 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 4 – υποπερίπτωση 1 α (νέα)
–  Μορφή σκόνης ή σύμπηκτων.
Τροπολογία 298
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Γ)(I) – σημείο 1 – στοιχείο δ α (νέα)
δα)  pH
Τροπολογία 299
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Γ)(I) – σημείο 1 α (νέο)
1α.  Τα προϊόντα λίπανσης που περιέχουν κάδμιο, αρσενικό, μόλυβδο, εξασθενές χρώμιο και υδράργυρο κάτω των 5 ppm, αντίστοιχα, είναι επιλέξιμα να χρησιμοποιούν ορατό «οικολογικό σήμα» στη συσκευασία και την ετικέτα τους. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, για να θεσπίσει τις τεχνικές προδιαγραφές τέτοιων ετικετών.
Τροπολογία 300
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α) – σημείο 3 – στοιχείο γ
γ)  σκόνη, εφόσον τουλάχιστον το 90 % του προϊόντος διέρχεται από κόσκινο με διάμετρο οπών 10 mm, ή
γ)  σκόνη, εφόσον τουλάχιστον το 90 % του προϊόντος διέρχεται από κόσκινο με διάμετρο οπών 1 mm, ή
Τροπολογία 301
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α) – σημείο 4 α (νέο)
4α.   Για προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που αναφέρονται στο στοιχείο ββ) της παραγράφου 1 της ΚΣΥ 10 του παραρτήματος ΙΙ, όπου τα πολυμερή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως συνδετικό υλικό, υπάρχει η ακόλουθη ένδειξη: «Το προϊόν λίπανσης δεν προορίζεται για επαφή με το έδαφος.»
Τροπολογία 302
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Γ)(II) – σημείο 1
1.  Τα δηλούμενα μικροθρεπτικά συστατικά στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE αναγράφονται με την ονομασία και το χημικό σύμβολό τους, με την εξής σειρά: βόριο (B), κοβάλτιο (Co), χαλκός (Cu), σίδηρος (Fe), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο (Mo) και ψευδάργυρος (Zn), ακολουθούμενα από την ονομασία του ή των αντισταθμιστικών ιόντων τους,
1.  Τα δηλούμενα μικροθρεπτικά συστατικά στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE αναγράφονται με την ονομασία και το χημικό σύμβολό τους, με την εξής σειρά: βόριο (B), κοβάλτιο (Co), χαλκός (Cu), σίδηρος (Fe), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο (Mo), σελήνιο (Se), πυρίτιο (Si) και ψευδάργυρος (Zn), ακολουθούμενα από την ονομασία του ή των αντισταθμιστικών ιόντων τους,
Τροπολογία 303
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Γ) α (νέο)
ΚΛΠ 1(Γ)α: Λίπασμα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα
1.  Παρέχονται τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τα μακροθρεπτικά συστατικά:
α)  τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά άζωτο (N), φώσφορος (P) ή κάλιο (K), με τα χημικά τους σύμβολα και με τη σειρά N–P–K·
β)  τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο (Na), με τα χημικά τους σύμβολα και με τη σειρά Mg–Ca–S–Na·
γ)  αριθμοί που υποδεικνύουν την περιεκτικότητα των δηλούμενων θρεπτικών συστατικών άζωτο (N), φώσφορος (P) ή κάλιο (K), ακολουθούμενα από αριθμούς εντός παρενθέσεων που υποδεικνύουν τη συνολική περιεκτικότητα σε μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο (Na)·
δ)  η περιεκτικότητα στα παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά, με την παρακάτω σειρά και ως ποσοστό επί της μάζας του λιπάσματος:
▪  Ολικό άζωτο (N)
ελάχιστη ποσότητα οργανικού αζώτου (N), μαζί με περιγραφή της προέλευσης των οργανικών υλών που χρησιμοποιούνται·
άζωτο (N) σε μορφή νιτρικού αζώτου·
άζωτο (N) σε μορφή αμμωνιακού αζώτου·
άζωτο (N) σε μορφή αζώτου ουρίας·
▪  Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5
Υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5
πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο·
εάν υπάρχουν αλεσμένα μαλακά φωσφορικά άλατα, πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) διαλυτό σε μυρμηκικό οξύ·
▪  Συνολικό οξείδιο του καλίου (K2O)·
Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου (K2O)·
▪  οξείδιο του μαγνησίου (MgO), οξείδιο του ασβεστίου (CaO), τριοξείδιο του θείου (SO3) και οξείδιο του νατρίου (Na2O), εκφραζόμενα
–  όταν αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι πλήρως υδατοδιαλυτά, μόνον ως περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόμενο·
–  όταν το υδατοδιαλυτό περιεχόμενο αυτών των θρεπτικών συστατικών ισούται τουλάχιστον με το ένα τέταρτο της συνολικής περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, ως ολική περιεκτικότητα και περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόμενο·
–  στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ως ολική περιεκτικότητα.
ε)  όταν υπάρχει ουρία (CH4N2O), πληροφορίες για τις πιθανές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα από την έκλυση αμμωνίας κατά τη χρήση του λιπάσματος και παραίνεση προς τους χρήστες για τη λήψη κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης.
2.  Τα ακόλουθα λοιπά στοιχεία αναγράφονται ως ποσοστό κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE:
–  Περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα (C)· και
–  Περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία.
3.  Όταν ένα ή περισσότερα από τα μικροθρεπτικά συστατικά βόριο (B), κοβάλτιο (Co), χαλκός (Cu), σίδηρος (Fe), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο (Mo) και ψευδάργυρος (Zn) περιέχονται στην ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα ως ποσοστό κατά μάζα, τότε
–  δηλώνονται εφόσον έχουν προστεθεί σκόπιμα στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, και
–  μπορούν να δηλωθούν στις άλλες περιπτώσεις:
Μικροθρεπτικό συστατικό
Ποσοστό κατά μάζα

Βόριο (B)
0,01

Κοβάλτιο (Co)
0,002

Χαλκός (Cu)
0,002

Μαγγάνιο (Mn)
0,01

Μολυβδαίνιο (Mo)
0,001

Ψευδάργυρος (Zn)
0,002

Αυτά δηλώνονται μετά τις πληροφορίες για τα μακροθρεπτικά συστατικά. Παρέχονται τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:
α)  ονομασία και χημικό σύμβολο των δηλούμενων μικροθρεπτικών συστατικών, με την ακόλουθη σειρά: βόριο (B), κοβάλτιο (Co), χαλκός (Cu), σίδηρος (Fe), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο (Mo) και ψευδάργυρος (Zn), ακολουθούμενα από την ονομασία του ή των αντισταθμιστικών ιόντων τους·
β)  η ολική περιεκτικότητα σε μικροθρεπτικά συστατικά, ως ποσοστό επί της μάζας του λιπάσματος
όταν αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι πλήρως υδατοδιαλυτά, μόνον ως περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόμενο·
όταν το υδατοδιαλυτό περιεχόμενο αυτών των θρεπτικών συστατικών ισούται τουλάχιστον με το ένα τέταρτο της συνολικής περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, ως ολική περιεκτικότητα και περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόμενο· και
στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ως ολική περιεκτικότητα·
γ)  όταν το ή τα δηλούμενα μικροθρεπτικά συστατικά βρίσκονται σε μορφή χηλικού συμπλόκου με χηλικούς παράγοντες, ο ακόλουθος προσδιορισμός μετά την ονομασία και το χημικό σύμβολο του μικροθρεπτικού συστατικού:
«ως χηλικό σύμπλοκο με...», ονομασία ή συντομογραφία του χηλικού παράγοντα και ποσότητα συμπλοκοποιημένου μικροθρεπτικού συστατικού ως ποσοστό κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE·
δ)  όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει μικροθρεπτικά συστατικά σε μορφή συμπλόκου με συμπλεκτικούς παράγοντες:
ο ακόλουθος προσδιορισμός μετά την ονομασία και το χημικό σύμβολο του μικροθρεπτικού συστατικού: «ως σύμπλοκο με …», και ποσότητα του συμπλοκοποιημένου μικροθρεπτικού συστατικού ως ποσοστό κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE· και
ονομασία ή συντομογραφία του συμπλεκτικού παράγοντα·
ε)  η παρακάτω δήλωση: «Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων».
Τροπολογία 399
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 2 – περίπτωση 2
—   Κοκκομετρική τιμή, εκφραζόμενη ως το ποσοστό του προϊόντος που διέρχεται από καθορισμένο κόσκινο·
—  Κοκκομετρική τιμή, εκφραζόμενη ως το ποσοστό του προϊόντος που διέρχεται από κόσκινα 1,0 mm και 3,15 mm·
Τροπολογία 304
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 3 – σημείο 1 – περίπτωση 3
–   Ολική περιεκτικότητα σε άζωτο (N)·
διαγράφεται
Τροπολογία 305
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 3 – σημείο 1 – περίπτωση 4
–   Ολική περιεκτικότητα σε πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) content;
διαγράφεται
Τροπολογία 306
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 3 – σημείο 1 – περίπτωση 5
–   Ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) content;
διαγράφεται
Τροπολογία 307
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 6 – στοιχείο ε
ε)  δόση, χρόνος εφαρμογής (στάδιο ανάπτυξης των φυτών) και συχνότητα εφαρμογής·
ε)  δόση, χρόνος εφαρμογής (στάδιο ανάπτυξης των φυτών), τοποθέτηση και συχνότητα εφαρμογής (σύμφωνα με τα εμπειρικά στοιχεία που αποδεικνύουν τον βιοδιεγερτικό ισχυρισμό ή ισχυρισμούς)·
Τροπολογία 308
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 6 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  δήλωση ότι το προϊόν δεν είναι φυτοπροστατευτικό προϊόν·
Τροπολογία 309
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 1(Α)

Επιτρεπόμενη ανοχή για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά και άλλες δηλούμενες παραμέτρους


Επιτρεπόμενη ανοχή για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά και άλλες δηλούμενες παραμέτρους

Οργανικός άνθρακας (C)
± 20 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

Οργανικός άνθρακας (C)
± 15 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

Περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία
± 5,0 ποσοστιαίες μονάδες σε απόλυτες τιμές

Περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία
± 5,0 ποσοστιαίες μονάδες σε απόλυτες τιμές

Ολικό άζωτο (N)
± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές Ολικός χαλκός (Cu)

Ολικό άζωτο (N)
± 15 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές Ολικός χαλκός (Cu)

Οργανικό άζωτο (N)
± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές Ολικός χαλκός (Cu)

Οργανικό άζωτο (N)
± 15 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές Ολικός χαλκός (Cu)

Ολική περιεκτικότητα σε πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)
± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές Ολικός χαλκός (Cu)

Ολική περιεκτικότητα σε πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)
± 15 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές Ολικός χαλκός (Cu)

Ολικό οξείδιο του καλίου (K2O)
± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές Ολικός χαλκός (Cu)

Ολικό οξείδιο του καλίου (K2O)
± 15 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές Ολικός χαλκός (Cu)

Ολικό και υδατοδιαλυτό οξείδιο του μαγνησίου, οξείδιο του ασβεστίου, τριοξείδιο του θείου ή οξείδιο του νατρίου
± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,5 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές.

Ολικό και υδατοδιαλυτό οξείδιο του μαγνησίου, οξείδιο του ασβεστίου, τριοξείδιο του θείου ή οξείδιο του νατρίου
± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,5 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές.

Ολικός χαλκός (Cu)
± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,5 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές Ολικός χαλκός (Cu)

Ολικός χαλκός (Cu)
± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,5 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές Ολικός χαλκός (Cu)

Ολικός ψευδάργυρος (Zn)
± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές Ολικός χαλκός (Cu)

Ολικός ψευδάργυρος (Zn)
± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές Ολικός χαλκός (Cu)

Ποσότητα
—  5 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή

Ποσότητα
—  5 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή
Δηλούμενες μορφές αζώτου, φωσφόρου και καλίου
Διμερή: μέγιστη ανοχή, σε απόλυτες τιμές, 1,1 αζώτου (N) και 0,5 οργανικού αζώτου (N), 1,1 πεντοξειδίου του φωσφόρου (P2O5), 1,1 ολικού οξειδίου του καλίου (K2O) και 1,5 για το άθροισμα δύο θρεπτικών συστατικών.

Τριμερή: μέγιστη ανοχή, σε απόλυτες τιμές, 1,1 αζώτου (N) και 0,5 οργανικού αζώτου (N), 1,1 πεντοξειδίου του φωσφόρου (P2O5), 1,1 ολικού οξειδίου του καλίου (K2O) και 1,9 για το άθροισμα τριών θρεπτικών συστατικών.

± 10 % της συνολικής δηλούμενης περιεκτικότητας κάθε θρεπτικού συστατικού, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές.

Τροπολογία 310
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 1(Β) – πίνακας 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μορφές ανόργανων μακροθρεπτικών συστατικών

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας των περιεχόμενων μορφών θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,5 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές.

± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 0,9 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

Τροπολογία

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μορφές ανόργανων μακροθρεπτικών συστατικών

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25% της δηλούμενης περιεκτικότητας των περιεχόμενων μορφών θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές για κάθε θρεπτικό συστατικό χωριστά και για το άθροισμα των θρεπτικών συστατικών

-50 % και +100 % της δηλούμενης περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση -2 και +4 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές.

± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 0,9 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

Οι ανοχές σε P2O5 αφορούν πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και νερό.

 

 

Τροπολογία 311
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 1(Β)
Οργανικός άνθρακας: ± 20 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές
Οργανικός άνθρακας: ± 15 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές
Οργανικό άζωτο: ± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές Ολικός χαλκός (Cu)
Οργανικό άζωτο: ± 15 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές
Ολικός χαλκός (Cu) ± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,5 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές
Ολικός χαλκός (Cu) ± 15 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,5 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές
Ολικός ψευδάργυρος (Zn) ± 50 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές
Ολικός ψευδάργυρος (Zn) ± 15 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές
Τροπολογία 312
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 1(Γ)(I)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μορφές ανόργανων μακροθρεπτικών συστατικών

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας των περιεχόμενων μορφών θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,5 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές.

± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 0,9 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

 

Κοκκομετρία: ± 10 % σχετική απόκλιση ως προς το δηλούμενο ποσοστό υλικού που διέρχεται από συγκεκριμένο κόσκινο.

 

Ποσότητα: ± 5 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή

 

Τροπολογία

 

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μορφές ανόργανων μακροθρεπτικών συστατικών

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

± 25 % της δηλούμενης περιεκτικότητας των περιεχόμενων μορφών θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές για κάθε θρεπτικό συστατικό χωριστά και για το άθροισμα των θρεπτικών συστατικών

-50 % και +100 % της δηλούμενης περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση -2 και +4 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές.

-50 % και +100 % της δηλούμενης περιεκτικότητας αυτών των θρεπτικών συστατικών, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση -2 και +4 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές.

 

Οι ανωτέρω τιμές ανοχής ισχύουν επίσης για τις μορφές αζώτου και για τις διαλυτότητες.

 

Κοκκομετρία: ± 20 % σχετική απόκλιση ως προς το δηλούμενο ποσοστό υλικού που διέρχεται από συγκεκριμένο κόσκινο

 

Ποσότητα: ± 3 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή

Τροπολογία 313
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Μορφές του δηλούμενου θρεπτικού συστατικού και άλλα δηλούμενα κριτήρια ποιότητας

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη παράμετρο

pH

± 0,7 κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

± 1,0 οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Οργανικός άνθρακας (C)

± 10 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

Ολικό άζωτο (N)

± 20 % σχετική απόκλιση, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολική περιεκτικότητα σε πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)

± 20 % σχετική απόκλιση, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολικό οξείδιο του καλίου (K2O)

± 20 % σχετική απόκλιση, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ξηρά ουσία

± 10 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή

Ποσότητα

—  5 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

—  25 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Οργανικός άνθρακας (C) / οργανικό άζωτο (N)

± 20 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

Κοκκομετρία

± 10 % σχετική απόκλιση ως προς το δηλούμενο ποσοστό υλικού που διέρχεται από συγκεκριμένο κόσκινο.

Τροπολογία

Μορφές του δηλούμενου θρεπτικού συστατικού και άλλα δηλούμενα κριτήρια ποιότητας

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη παράμετρο

pH

± 0,7 κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

± 0,9 οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Οργανικός άνθρακας (C)

± 10 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

Ολικό άζωτο (N)

± 20 % σχετική απόκλιση, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολική περιεκτικότητα σε πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)

± 20 % σχετική απόκλιση, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολικό οξείδιο του καλίου (K2O)

± 20 % σχετική απόκλιση, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ξηρά ουσία

± 10 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή

Ποσότητα

—  5 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

—  15 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Οργανικός άνθρακας (C) / οργανικό άζωτο (N)

± 20 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες τιμές

Κοκκομετρία

± 10 % σχετική απόκλιση ως προς το δηλούμενο ποσοστό υλικού που διέρχεται από συγκεκριμένο κόσκινο.

Τροπολογία 314
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Μορφές του δηλούμενου θρεπτικού συστατικού και άλλα δηλούμενα κριτήρια ποιότητας

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη παράμετρο

Ηλεκτρική αγωγιμότητα

± 50 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

± 75 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

pH

± 0,7 κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

± 1,0 οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Ποσότητα, σε όγκο (λίτρα ή m³)

—  5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

—  25 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Προσδιορισμός ποσότητας (σε όγκο) των υλικών με μέγεθος σωματιδίων μεγαλύτερο των 60 mm

—  5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

—  25 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Προσδιορισμός ποσότητας (σε όγκο) των προδιαμορφωμένων υποστρωμάτων καλλιέργειας

—  5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

—  25 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό άζωτο (N)

± 50 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

± 75 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)

± 50 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

± 75 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου (K2O)

± 50 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

± 75 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Τροπολογία

Μορφές του δηλούμενου θρεπτικού συστατικού και άλλα δηλούμενα κριτήρια ποιότητας

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη παράμετρο

Ηλεκτρική αγωγιμότητα

± 50 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

± 60 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

pH

± 0,7 κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

± 0,9 οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Ποσότητα, σε όγκο (λίτρα ή m³)

—  5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

—  15 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Προσδιορισμός ποσότητας (σε όγκο) των υλικών με μέγεθος σωματιδίων μεγαλύτερο των 60 mm

—  5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

—  15 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Προσδιορισμός ποσότητας (σε όγκο) των προδιαμορφωμένων υποστρωμάτων καλλιέργειας

—  5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

—  15 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό άζωτο (N)

± 50 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

± 60 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)

± 50 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

± 60 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου (K2O)

± 50 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής

 

± 60 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Τροπολογία 315
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
β)  χωνεύματα ενεργειακών καλλιεργειών, όπως ορίζονται στην ΚΣΥ 4,
β)  χωνεύματα ενεργειακών καλλιεργειών και βιολογικά απόβλητα φυτικής προέλευσης, όπως ορίζονται στην ΚΣΥ 4,
Τροπολογία 316
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 1 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  μη επεξεργασμένα ή μηχανικώς επεξεργασμένα φυτά, μέρη φυτών ή εκχυλίσματα φυτών, όπως ορίζονται στην ΚΣΥ 2,
Τροπολογία 317
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 1 – σημείο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  αναστολείς απονίτρωσης όπως ορίζονται στην ΚΛΠ 5(Α)(Ια),
Τροπολογία 318
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 1 – σημείο 3 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  αναστολείς απονίτρωσης όπως ορίζονται στην ΚΛΠ (Α)(Ια),
Τροπολογία 319
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – Ενότητα Α – σημείο 2.2 – στοιχείο β
β)  σχέδια και διαγράμματα αρχικής σύλληψης και παρασκευής,
διαγράφεται
Τροπολογία 320
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – Ενότητα Α – σημείο 2.2 – στοιχείο γ
γ)  τις περιγραφές και επεξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων και της χρήσης του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE,
διαγράφεται
Τροπολογία 321
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – μέρος 2 – Ενότητα Α1 – σημείο 4 – εδάφιο 1
Οι κύκλοι και η δοκιμή που αναφέρονται στα σημεία 4.1–4.3 παρακάτω διενεργούνται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του προϊόντος κάθε 3 μήνες κατ' ελάχιστον, για λογαριασμό του παρασκευαστή, προκειμένου να επαληθευτεί η συμμόρφωση με
Οι κύκλοι και η δοκιμή που αναφέρονται στα σημεία 4.1–4.3 παρακάτω διενεργούνται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του προϊόντος κάθε 6 μήνες κατ' ελάχιστον στην περίπτωση συνεχούς λειτουργίας της εγκατάστασης ή κάθε χρόνο για την περιοδική παραγωγή, για λογαριασμό του παρασκευαστή, προκειμένου να επαληθευτεί η συμμόρφωση με
Τροπολογία 322
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – μέρος 2 – Ενότητα Α1 – σημείο 4.3.5 α (νέο)
4.3.5α. Ο παρασκευαστής διατηρεί τις εκθέσεις δοκιμών μαζί με τον τεχνικό φάκελο.
Τροπολογία 323
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – Ενότητα Β – σημείο 3.2 – στοιχείο γ – περίπτωση 6
–  εκθέσεις δοκιμών και
–  εκθέσεις δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων μελετών για τη γεωπονική απόδοση, και
Τροπολογία 324
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – μέρος 2 – Ενότητα Δ1 – σημείο 2 – στοιχείο β
β)  σχέδια και διαγράμματα αρχικής σύλληψης και παρασκευής, συμπεριλαμβανομένης μιας γραπτής περιγραφής και ενός διαγράμματος της διαδικασίας παραγωγής όπου προσδιορίζεται με σαφήνεια κάθε δοχείο και περιοχή επεξεργασίας και αποθήκευσης,
β)  γραπτή περιγραφή και διάγραμμα της διαδικασίας παραγωγής,

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0270/2017).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου