Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0084(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0270/2017

Esitatud tekstid :

A8-0270/2017

Arutelud :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Hääletused :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Selgitused hääletuse kohta
PV 27/03/2019 - 18.7

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Vastuvõetud tekstid
PDF 1057kWORD 136k
Teisipäev, 24. oktoober 2017 - Strasbourg
CE-märgisega väetisetooted ***I
P8_TA(2017)0392A8-0270/2017

Euroopa Parlamendi 24. oktoobril 2017. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad CE‑märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8‑0123/2016 – 2016/0084(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse eeskirjad taimi toitainetega varustavate CE‑märgisega toodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009
(Muudatust „taimi toitainetega varustavad tooted“ „väetisetoodete“ asemel kohaldatakse kogu tekstis. Kui kaasseadusandjad muudatuses kokku lepivad, tehakse vastavad muudatused kogu tekstis, sh neis osades, mis kajastuvad allpool toodud muudatusettepanekutes.)
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
(1)  Väetiste siseturul kättesaadavaks tegemist käsitlevad tingimused on osaliselt ühtlustatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2003/200315 kaudu, milles käsitletakse peaaegu eranditult väetisi, mis on saadud kaevandatud või keemiliselt toodetud anorgaanilistest materjalidest. Väetamiseks on vaja kasutada ka ringlussevõetud või orgaanilisi materjale. Kehtestada tuleks ühtlustatud tingimused, mille alusel sellistest ringlussevõetud või orgaanilistest materjalidest saadud väetised saab kättesaadavaks teha kogu siseturul, et luua oluline stiimul nende kasutamiseks. Seetõttu tuleks ühtlustamise kohaldamisala laiendada, et kaasata ringlussevõetud ja orgaanilised materjalid.
(1)  Väetiste siseturul kättesaadavaks tegemist käsitlevad tingimused on osaliselt ühtlustatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2003/200315 kaudu, milles käsitletakse peaaegu eranditult väetisi, mis on saadud kaevandatud või keemiliselt toodetud mineraalsetest materjalidest. Väetamiseks on vaja kasutada ka ringlussevõetud või orgaanilisi materjale. Kehtestada tuleks ühtlustatud tingimused, mille alusel sellistest ringlussevõetud või orgaanilistest materjalidest saadud väetised saab kättesaadavaks teha kogu siseturul, et luua oluline stiimul nende kasutamiseks. Ringlussevõetud toitainete suurema kasutamise edendamine aitaks veelgi ringmajanduse arendamisele kaasa ning võimaldaks toitaineid üldiselt ressursitõhusamalt kasutada, vähendades samas liidu sõltuvust kolmandatest riikidest pärinevatest toitainetest. Seetõttu tuleks ühtlustamise kohaldamisala laiendada, et kaasata ringlussevõetud ja orgaanilised materjalid.
_________________
_________________
15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2003/2003 väetiste kohta (ELT L 304, 21.11.2003, lk 1).
15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2003/2003 väetiste kohta (ELT L 304, 21.11.2003, lk 1).
(See muudatusettepanek hõlmab ka horisontaalset tehnilist muudatust seoses mõistega „anorgaaniline“, mis on muudetud mõisteks „mineraalne“; Kui kaasseadusandjad muudatuses kokku lepivad, tehakse vastavad muudatused kogu tekstis, sh neis osades, mis kajastuvad allpool toodud muudatusettepanekutes.)
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)
(2a)  Toidus sisalduvad toitained pärinevad mullast; heas seisukorras toitaineterikas muld toodab tervislikku ja toitaineterikast toitu ja põllukultuure. Põllumajandustootjad vajavad oma muldade rikastamiseks laias valikus nii orgaanilisi kui ka sünteetilisi väetisi. Kui mullas toitained puuduvad või on ära kulutatud, ei saa taimed neid piisavalt ja taimede kasv võib peatuda või siis on nende toiteväärtus inimtarbimiseks liiga madal.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)
(5a)   Loomasõnniku ja põllumajandusettevõtetes tekkinud komposti tõhusa kasutamise tagamiseks peaksid põllumajandustootjad kasutama neid tooteid, mille puhul järgitakse „vastutustundliku põllumajanduse“ põhimõtet, eelistades kohalikke turustuskanaleid, häid põllumajandus- ja keskkonnatavasid, mis on kooskõlas liidu keskkonnaõigusega, näiteks nitraadidirektiiviga või veepoliitika raamdirektiiviga. Tuleks julgustada kohapeal ja naabruskonna põllumajandusettevõtetes toodetud väetiste eelistamist.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)
(6a)  CE-märgisega väetisetootel võiks olla rohkem kui üks käesolevas määruse toote toimekategooriates kirjeldatud funktsioonidest. Kui nõue esitatakse ainult ühe nimetatud funktsiooni kohta, peaks olema piisav, kui toode vastab nimetatud funktsiooni kirjeldava toote toimekategooria nõuetele. Seevastu, kui nõue esitatakse rohkem kui ühe nimetatud funktsiooni kohta, tuleks CE‑märgisega väetisetoodet käsitleda kui kahe või enama väetisetootest koostisaine kombinatsiooni ning tuleks nõuda iga väetisetootest koostisaine kooskõlastatust vastavalt selle funktsioonile. Seega peaks selliste kombinatsioonide katmiseks olema olemas konkreetne toote toimekategooria.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus)
(6b)  Tootja, kes kasutab ühte või mitut CE-märgisega väetisetoodet, mis on juba läbinud kas sama tootja või mõne teise tootja poolt läbiviidud vastavushindamise, võib soovida tugineda nimetatud vastavushindamisele. Halduskoormuse vähendamiseks miinimumini tuleks ka tulemuseks saadud CE‑märgisega väetisetoodet lugeda kahe või enama väetisetootest koostisaine kombinatsiooniks ning kombinatsioonile kohaldatavad vastavushindamise lisanõuded peaksid piirduma segamisest tulenevate aspektidega.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
(8)  CE-märgisega väetisetoodetes sisalduvad saasteained, näiteks kaadmium, võivad kujutada ohtu inimeste ja loomade tervisele ja keskkonnale, kuna need kuhjuvad keskkonnas ja sisenevad toiduahelasse. Seepärast tuleks nende sisaldust sellistes toodetes piirata. Lisaks tuleks biojäätmetest saadud CE-märgisega väetisetoodetes sisalduvate lisandite –eelkõige polümeerid, aga ka metall ja klaas – esinemist takistada või piirata tehnilise teostatavuse piires, avastades sellised lisandid liigiti kogutud biojäätmetes enne töötlemist.
(8)  CE-märgisega väetisetoodetes sisalduvad saasteained, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt, näiteks kaadmium, võivad kujutada ohtu inimeste ja loomade tervisele ja keskkonnale, kuna need kuhjuvad keskkonnas ja sisenevad toiduahelasse. Seepärast tuleks nende sisaldust sellistes toodetes piirata. Lisaks tuleks biojäätmetest saadud CE‑märgisega väetisetoodetes sisalduvate lisandite –eelkõige polümeerid, aga ka metall ja klaas – esinemist takistada või piirata tehnilise teostatavuse piires, avastades sellised lisandid liigiti kogutud biojäätmetes enne töötlemist.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)
(8a)  Liikmesriikidel, kellel juba on rangemad siseriiklikud piirnormid väetiste kaadmiumisisalduse kohta, tuleks lubada need piirnormid säilitada, kuni ülejäänud liit jõuab sama kaugele.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 b (uus)
(8b)   Et hõlbustada fosfaatväetiste korral käesoleva määruse nõuetele vastavust ja hoogustada innovatsiooni, on vajalik programmi „Horisont 2020“, programmi „LIFE“, ringmajanduse rahalise toetamise platvormi, Euroopa Investeerimispanga (EIP) rahaliste vahendite ja vajaduse korral muude finantsinstrumentide kaudu pakkuda piisavalt stiimuleid asjakohaste tehnoloogiate arendamiseks, eelkõige mis puudutab kaadmiumi kõrvaldamise tehnoloogiaid, ja kaadmiumirikaste ohtlike jäätmete käitlemiseks. Komisjon peaks esitama igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande kaadmiumi vähendamise stiimulite ja sellel eesmärgil antava liidu toetuse kohta.
Muudatusettepanek 395
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 c (uus)
(8c)  Alates … [käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäev] peaks komisjon kehtestamamehhanismi, mis veelgi parandab rahastamise kättesaadavust kaadmiumi kõrvaldamise tehnoloogiat käsitlevate teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks ning selle tehnoloogia rakendamiseks kõigi liidus kasutatavate fosfaatväetiste tootmisprotsessis, samuti võimalike kaadmiumi kõrvaldamise lahenduste jaoks, mis on tööstuslikus mahus majanduslikult mõeldavad ja võimaldavad tekkinud jäätmete käitlemist.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
(9)  Kõigile käesoleva määruse nõuetele vastavatel toodetel peaks olema lubatud vaba liikumine siseturul. Kui CE-märgisega väetisetoote üks või mitu koostisainet kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/200918 kohaldamisalasse, kuid saavutab tootmisahelas punkti, pärast mida see ei kujuta enam ohtu inimeste või loomade tervisele (edaspidi „tootmisahela lõpp-punkt”), oleks toote suhtes kõnealuse määruse sätete jätkuv kohaldamine tarbetu halduskoormus. Seepärast tuleks sellised väetisetooted jätta kõnealuse määruse nõuete kohaldamisalast välja. Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1069/2009 vastavalt muuta.
(9)  Kõigile käesoleva määruse nõuetele vastavatel CE‑märgisega väetisetoodetel peaks olema lubatud vaba liikumine siseturul. Kui üks või mitu koostisainet on loomsetest kõrvalsaadustest saadud toode, mis kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/20091818 kohaldamisalasse, kuid on jõudnud tootmisahelas punkti, pärast mida see ei kujuta enam ohtu inimeste või loomade tervisele (edaspidi „tootmisahela lõpp-punkt“), oleks toote suhtes kõnealuse määruse sätete jätkuv kohaldamine tarbetu halduskoormus. Seepärast tuleks sellised väetisetooted jätta kõnealuse määruse nõuete kohaldamisalast välja. Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1069/2009 vastavalt muuta.
_________________
_________________
18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (loomsete kõrvalsaaduste määrus) (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1).
18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (loomsete kõrvalsaaduste määrus) (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1).
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
(10)  Vastavalt määruses (EÜ) nr 1069/2009 sätestatud menetlustele tuleks kindlaks määrata iga loomseid kõrvalsaadusi sisaldava asjaomase koostisaine tootmisahela lõpp-punkt. Kui käesoleva määrusega reguleeritud tootmisprotsess algab enne, kui tootmisahela lõpp-punkt on saavutatud, tuleks CE-märgisega väetisetoodete suhtes korraga kohaldada nii määruse (EÜ) nr 1069/2009 kui ka käesoleva määruse protsessidega seotud nõudeid, mis tähendab seda, et kui sama näitajat reguleeritakse mõlema määrusega, kohaldatakse rangemat nõuet.
(10)  Iga koostisainete kategooria jaoks, mis sisaldab loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooteid määruse (EÜ) nr 1069/2009 tähenduses, tuleks kindlaks määrata iga loomseid kõrvalsaadusi sisaldava asjaomase koostisaine tootmisahela lõpp-punkt kooskõlas kõnealuses määruses sätestatud menetlustega. Et saada kasu tehnika arengust, luua tootjatele ja ettevõtjatele rohkem võimalusi ning anda võimalus kasutada rohkem loomsete kõrvalsaaduste, näiteks loomasõnniku toitaineid, tuleks kohe pärast käesoleva määruse jõustumist sätestada töötlemismeetodid ja taaskasutamiseeskirjad, mis käsitlevad loomseid kõrvalsaadusi, mille puhul on kindlaks määratud tootmisahela lõpp-punkt. Kui tegemist on väetisetoodetega, mis sisaldavad töödeldud loomset sõnnikut või koosnevad nendest, tuleks määratleda lõpp-punkti kriteeriumid. Selleks et laiendada või lisada koostisainete kategooriaid, et hõlmata rohkem loomseid kõrvalsaadusi, tuleks komisjonile anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte. Kui nimetatud lõpp-punkti jõutakse enne CE-märgisega väetisetoote turule laskmist, kuid pärast seda, kui käesoleva määrusega reguleeritud tootmisprotsess on alanud, tuleks CE-märgisega väetisetoodete suhtes korraga kohaldada nii määruse (EÜ) nr 1069/2009 kui ka käesoleva määruse protsessidega seotud nõudeid, mis tähendab seda, et kui sama näitajat reguleeritakse mõlema määrusega, kohaldatakse rangemat nõuet.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)
(10a)   Loomsete kõrvalsaaduste suhtes, mida liikmesriikides väetiste tootmiseks juba ulatuslikult kasutatakse, tuleks põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist kindlaks määrata lõpp-punkt.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
(12)  Kui üks või mitu CE-märgisega väetisetoote koostisainet kuulub määruse (EÜ) nr 1069/2009 kohaldamisalasse, kuid ei ole jõudnud tootmisahela lõpp-punkti, oleks eksitav sätestada käesolevas määruses CE-märgise andmine tootele, kuna sellise toote turul kättesaadavaks tegemise suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1069/2009 nõudeid. Seetõttu tuleks kõnealused tooted käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta.
(12)  Kui turul tehakse kättesaadavaks loomne kõrvalsaadus või sellest saadud toode, mille puhul ei ole määratletud tootmisahela lõpp-punkti või mille puhul ei ole turul kättesaadavaks tegemise hetkel lõpp-punkti jõutud, kohaldatakse selle suhtes määruse (EÜ) nr 1069/2009 nõudeid. Seetõttu oleks eksitav sätestada käesolevas määruses CE-märgise andmine sellisele tootele. Kõik tooted, mis sisaldavad selliseid loomseid kõrvalsaadusi või nendest saadud tooteid või mis koosnevad neist, tuleks seetõttu käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
(13)  Teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ20 tähenduses taaskasutusse võetud jäätmete puhul on täheldatud turu nõudlust nende kasutamiseks väetisetoodetena. Lisaks sellele on vajalikud teatavad nõuded, mis käsitlevad taaskasutamistoimingu sisendina kasutatavaid jäätmeid, töötlemisprotsesse ja -tehnikat ning taaskasutamistoimingu tulemusel saadud väetisetooteid, et tagada, et kõnealuste toodete kasutamine ei avalda keskkonnale ega inimese tervisele lõppkokkuvõttes kahjulikku mõju. CE-märgisega väetisetoodete puhul tuleks kõnealused nõuded sätestada käesolevas määruses. Seepärast ei tuleks alates hetkest, mil kõik käesoleva määruse nõuded on täidetud, pidada selliseid tooteid enam jäätmeteks direktiivi 2008/98/EÜ tähenduses.
(13)  Teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ20 tähenduses taaskasutusse võetud jäätmete, näiteks struviidi, biosöe ja tuhasaaduste puhul on täheldatud turu nõudlust nende kasutamiseks väetisetoodetena. Lisaks sellele on vajalikud teatavad nõuded, mis käsitlevad taaskasutamistoimingu sisendina kasutatavaid jäätmeid, töötlemisprotsesse ja -tehnikat ning taaskasutamistoimingu tulemusel saadud väetisetooteid, et tagada, et kõnealuste toodete kasutamine ei avalda keskkonnale ega inimese tervisele lõppkokkuvõttes kahjulikku mõju. CE‑märgisega väetisetoodete puhul tuleks kõnealused nõuded sätestada käesolevas määruses. Seepärast ei tuleks alates hetkest, mil kõik käesoleva määruse nõuded on täidetud, pidada selliseid tooteid enam jäätmeteks direktiivi 2008/98/EÜ tähenduses ning sellest tulenevalt peaks olema selliseid taaskasutusse võetud jäätmeid sisaldavatel toodetel või neist koosnevatel toodetel juurdepääs siseturule. Selleks et tagada õigusselgus, kasutada ära tehnika arengut ja anda tootjatele lisastiimuleid väärtuslike jäätmevoogude suuremaks kasutamiseks, tuleb kohe pärast käesoleva määruse jõustumist hakata tegema selliseid tooteid käsitlevaid teaduslikke analüüse ja sätestada taaskasutamisnõuded liidu tasandil. Seetõttu tuleks komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 anda õigus võtta vastu õigusakte, et määratleda tarbetu viivituseta laiemad või täiendavad kategooriad koostisainete jaoks, mis sobivad CE‑märgisega väetisetoodete tootmiseks.
_________________
_________________
20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).
20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)
(13a)  Praegu kasutavad tootjad mõningates tööstusprotsessides tekkivaid teatavaid kõrvalsaadusi, ühendtooteid ja ringlussevõetud tooteid CE‑märgisega väetisetoodete koostisainetena. Käesoleva määrusega tuleks CE‑märgisega väetisetoodete koostisosadele sätestada koostisainete kategooriate suhtes kehtivad nõuded. Vajaduse korral tuleks alates hetkest, mil kõik käesoleva määruse nõuded on täidetud, lõpetada selliste toodete lugemine jäätmeteks direktiivi 2008/98/EÜ tähenduses.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
(14)  Teatavad ained ja segud, mida tavapäraselt nimetatakse agronoomilisteks lisaaineteks, parandavad väetises sisalduvate toitainete vabastamise võimet. Ained ja segud, mis tehakse turul kättesaadavaks eesmärgiga lisada need sel otstarbel CE-märgisega väetisetoodete hulka, peaksid vastama teatavatele tõhususe kriteeriumidele, mille eest vastutab ainete või segude tootja, ja seepärast tuleks neid käesoleva määruse alusel käsitada CE-märgisega väetisetoodetena. Samuti tuleks selliseid aineid või segusid sisaldavate CE-märgisega väetisetoodete suhtes kohaldada teatavaid tõhususe ja ohutuse kriteeriume. Seega tuleks ka selliseid aineid ja segusid reguleerida CE-märgisega väetisetoodete koostisainetena.
(14)  Teatavad ained ja segud, mida nimetatakse agronoomilisteks lisaaineteks, parandavad väetises sisalduvate toitainete vabastamise võimet. Ained ja segud, mis tehakse turul kättesaadavaks eesmärgiga lisada need sel otstarbel CE‑märgisega väetisetoodete hulka, peaksid vastama teatavatele tõhususe, ohutuse ja keskkonnakriteeriumidele, mille eest vastutab ainete või segude tootja, ja seepärast tuleks neid käesoleva määruse alusel käsitada CE-märgisega väetisetoodetena. Samuti tuleks selliseid aineid või segusid sisaldavate CE‑märgisega väetisetoodete suhtes kohaldada teatavaid tõhususe, ohutuse ja keskkonnakriteeriume. Seega tuleks ka selliseid aineid ja segusid reguleerida CE‑märgisega väetisetoodete koostisainetena.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)
(14a)   Kuna tooted, mis lisaks väetavatele elementidele sisaldavad aineid ja segusid, on mõeldud pinnasesse lisamiseks ja keskkonda viimiseks, peaksid vastavuskriteeriumid kehtima kõigile tootes sisalduvatele ainetele, seda eelkõige juhul, kui need ained on väiksed või lagunevad väiksemateks osadeks, mis võivad pinnasesse ja veesüsteemidesse hajuda ning laiemasse keskkonda kanduda. Seega peaks biolagunevuse kriteeriumite ja vastavuse hindamine toimuma realistlikes in vivo tingimustes, kus võetakse arvesse erinevat lagunemise kiirust anaeroobsetes tingimustes, vee-elupaikades või vee all, liigniisketes tingimustes või külmunud pinnases.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
(15)  Teatavad ained, segud ja mikroorganismid, mida tavapäraselt nimetatakse taimede biostimulaatoriteks, ei ole iseenesest toitained, kuid stimuleerivad siiski toitainete omastamist taimede poolt. Kui nende toodetega püütakse parandada üksnes taimede toitainete kasutamise tõhusust, vastupidavust abiootilisele stressile või põllumajanduskultuuride kvaliteedinäitajaid, on nad oma olemuselt lähemal väetisetoodetele kui enamikule taimekaitsevahendite kategooriatele. Seetõttu peaks selliste toodete puhul olema käesoleva määruse alusel võimalik kasutada CE-märgist ja need tuleks jätta välja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/200921 kohaldamisalast. Määrust (EÜ) nr 1107/2009 tuleks seetõttu vastavalt muuta.
(15)  Teatavad ained, segud ja mikroorganismid, mida nimetatakse taimede biostimulaatoriteks, ei ole iseenesest lisatavad toitained, kuid stimuleerivad siiski looduslikku toitainete omastamist taimede poolt. Kui nende toodetega püütakse parandada üksnes taimede toitainete kasutamise tõhusust, vastupidavust abiootilisele stressile või põllumajanduskultuuride kvaliteedinäitajaid, mulla orgaaniliste ühendite lagundamist või risosfääris sisalduvate toitainete kättesaadavuse suurendamist, on nad oma olemuselt lähemal väetisetoodetele kui enamikule taimekaitsevahendite kategooriatele. Seega toimivad need väetistele lisaks, et optimeerida väetiste tõhusust ja vähendada toitainete tarbimise mahtusid. Seetõttu peaks selliste toodete puhul olema käesoleva määruse alusel võimalik kasutada CE‑märgist ja need tuleks jätta välja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/200921 kohaldamisalast. Määrust (EÜ) nr 1107/2009 tuleks seetõttu vastavalt muuta.
_________________
_________________
21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1).
21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1).
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)
(15a)  Mikroorganismide korral tuleks koostisainete kategooriaid laiendada või neid lisada, et tagada innovatsioonipotentsiaal uute mikroobsete taime biostimulaatorite väljatöötamiseks ja avastamiseks ning et seda suurendada. Mikroorganismide ohutuse hindamise ühtlustatud meetodid tuleb selgelt määratleda, et stimuleerida innovatsiooni ja tagada tootjatele õiguskindlus nõuete osas, mis tulevad täita mikroorganismide CE‑märgisega väetiste koostisainena kasutamiseks. Nimetatud ohutuse hindamise meetodite määratlemise ettevalmistav töö peaks algama kohe pärast käesoleva määruse jõustumist. Komisjonile tuleks kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 anda õigus võtta vastu õigusakte, et tarbetu viivituseta määratleda nõuded, mida tootjad peavad järgima mikroorganismide ohutuse tõendamisel, et kasutada neid CE‑märgisega väetisetoodetes.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
(16)  Kui tootel on üks või mitu funktsiooni, millest üks kuulub määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaldamisalasse, peaks toode jääma selliste toodete jaoks kohandatud ja nimetatud määrusega sätestatud kontrolli alla. Juhul kui sellistel toodetel on ka väetisetoote funktsioon, oleks eksitav sätestada nende toodete puhul käesoleva määrusega CE-märgis, kuna taimekaitsevahendi turul kättesaadavaks tegemine eeldab kehtiva turustusloa olemasolu asjaomases liikmesriigis. Seetõttu tuleks kõnealused tooted käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta.
(16)  Kui tootel on üks või mitu funktsiooni, millest üks kuulub määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaldamisalasse, on need taimekaitsevahendid, mis jäävad nimetatud määruse kohaldamisalasse. Nimetatud tooted peaksid jääma selliste toodete jaoks kohandatud ja nimetatud määrusega sätestatud kontrolli alla. Juhul kui sellistel toodetel on ka väetisetoote funktsioon või mõju, oleks eksitav sätestada nende toodete puhul käesoleva määrusega CE‑märgis, kuna taimekaitsevahendi turul kättesaadavaks tegemine eeldab kehtiva turustusloa olemasolu asjaomases liikmesriigis. Seetõttu tuleks kõnealused tooted käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
(17)  Käesolev määrus ei tohiks takistada selliste liidu kehtivate õigusaktide kohaldamist, mis on seotud tervist, ohutust ja keskkonnakaitset käsitlevate aspektidega ja mis ei kuulu käesoleva määruse kohaldamisalasse. Seega tuleks käesolevat määrust kohaldada, ilma et see piiraks nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ,22 nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ,23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006,24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008,25 komisjoni määruse (EÜ) nr 1881/2006,26 nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ,27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 98/201328 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1143/201429 kohaldamist.
(17)  Olenemata taimi toitainetega varustavate CE-märgisega toodete liigist, ei tohiks käesolev määrus takistada selliste liidu kehtivate õigusaktide kohaldamist, mis on seotud tervist, ohutust ja keskkonnakaitset käsitlevate aspektidega ja mis ei kuulu käesoleva määruse kohaldamisalasse. Seega tuleks käesolevat määrust kohaldada, ilma et see piiraks nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ,22 nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ,23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006,24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008,25 komisjoni määruse (EÜ) nr 1881/2006,26 nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ,27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 98/2013,28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1143/2014,29 nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ29a ja direktiivi 2000/60/EÜ29b kohaldamist.
_________________
_________________
22 Nõukogu 12. juuni 1986. aasta direktiiv 86/278/EMÜ keskkonna ja eelkõige pinnase kaitsmise kohta reoveesetete kasutamisel põllumajanduses (EÜT L 181, 4.7.1986, lk 6).
22 Nõukogu 12. juuni 1986. aasta direktiiv 86/278/EMÜ keskkonna ja eelkõige pinnase kaitsmise kohta reoveesetete kasutamisel põllumajanduses (EÜT L 181, 4.7.1986, lk 6).
23 Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1).
23 Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1).
24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (ELT L 396, 30.12.20067, lk 1).
24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).
25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, milles käsitletakse ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).
25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, milles käsitletakse ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).
26 Komisjoni 19. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes (ELT L 364, 20.12.2006, lk 5).
26 Komisjoni 19. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes (ELT L 364, 20.12.2006, lk 5).
27 Nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1).
27 Nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1).
28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 98/2013 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta (ELT L 39, 9.2.2013, lk 1).
28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 98/2013 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta (ELT L 39, 9.2.2013, lk 1).
29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrus (EL) nr 1143/2014 looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta (ELT L 317, 4.11.2014, lk 35).
29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrus (EL) nr 1143/2014 looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta (ELT L 317, 4.11.2014, lk 35).
29a Nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiiv 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest (EÜT L 375, 31.12.1991, lk 1).
29b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1).
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)
(17a)   Selliste toodete jälgitavus, mida ähvardab saastamine teatavatest problemaatilistest või problemaatiliseks peetavatest allikatest pärit orgaaniliste saasteainetega, tuleks tagada kuni orgaanilise aine allikani. See on vajalik tarbijate usalduse tagamiseks ja kahjude piiramiseks lokaalse saastumise korral. Selle tulemusena saab kindlaks teha ettevõtted, kes kasutavad neist allikatest pärit väetisetooteid. Nõue peaks olema kohustuslik, kui tooted sisaldavad materjale, mis on valmistatud kas jäätmetest või kõrvalsaadustest, mida ei ole orgaaniliste saasteainete, haigusetekitajate ja geneetilise materjali hävitamiseks töödeldud. Lisaks tervise- ja keskkonnaohtlikkuse vähendamisele on eesmärgiks ka rahustada üldsust ja leevendada põllumajandustootjate muresid seoses haigusetekitajate, orgaaniliste saasteainete ja geneetilise materjaliga. Maaomanike kaitsmiseks saaste eest, mis ei ole tekkinud nende süül, kutsutakse liikmesriike üles kehtestama nõuetekohased vastutuse määratlemise eeskirjad.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 b (uus)
(17b)   Käesolev määrus ei peaks hõlmama töötlemata loomseid kõrvalsaadusi.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)
(19a)   Kooskõlas ringmajandusega kasutavad tootjad juba konkreetsete tööstusprotsesside teatavaid kõrvalsaadusi ja ühendtooteid CE‑märgisega väetisetoodete koostisainena. Selliste koostisainete kategooriatega seotud nõuded tuleks sätestada II lisas.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20
(20)  Eri CE-märgisega väetisetoodetest koosnevat mehaanilist segu, millest iga koostisosa on edukalt läbinud kõnealuse materjali suhtes kohaldatavatele nõuetele vastavuse hindamise, võib pidada sobivaks CE-märgisega väetisetootena kasutamiseks, kui teatavad mehaanilisest segamisest tulenevad lisanõuded on täidetud. Selleks et vältida tarbetut halduskoormust, peaksid sellised mehaanilised segud seetõttu kuuluma eraldi kategooriasse, mille vastavushindamine peaks piirduma mehaanilisest segamisest tulenevate lisanõuetega.
(20)  Eri toote toimekategooriatest pärinevate toodete kombinatsioon, millest iga koostisosa on edukalt läbinud kõnealuse materjali suhtes kohaldatavatele nõuetele vastavuse hindamise, võib pidada sobivaks CE‑märgisega väetisetootena kasutamiseks, kui teatavad mehaanilisest segamisest tulenevad lisanõuded on täidetud. Selleks et vältida tarbetut halduskoormust, peaksid sellised mehaanilised kombinatsioonid seetõttu kuuluma eraldi kategooriasse, mille vastavushindamine peaks piirduma mehaanilisest segamisest tulenevate lisanõuetega.
(See muudatusettepanek hõlmab ka horisontaalset tehnilist muudatust seoses mõistega „segu“, mis on muudetud mõisteks „kombinatsioon“ (ainsuses ja mitmuses); kui kaasseadusandjad muudatuses kokku lepivad, tehakse vastavad muudatused kogu tekstis, sh neis osades, mis kajastuvad allpool toodud muudatusettepanekutes.)
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25
(25)  CE-märgisega väetisetoote turule laskmisel peaks importija turujärelevalve võimaldamiseks märkima väetisetoote pakendile oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja postiaadressi ühenduse võtmiseks.
(25)  CE-märgisega toote turule laskmisel peaks importija turujärelevalve võimaldamiseks märkima toote pakendile oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja postiaadressi ühenduse võtmiseks ning kolmanda riigi tootja.
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31
(31)  Kui harmoneeritud standardeid pole vastu võetud või kui need ei hõlma piisavalt üksikasjalikult käesolevas määruses sätestatud kvaliteedi- ja ohtusnõuete kõiki elemente, võib nende nõuete rakendamiseks olla tarvis ühetaolisi tingimusi. Seetõttu tuleks komisjonile anda volitused selliste rakendusaktide vastuvõtmiseks, kus kõnealused tingimused sätestatakse ühtsetes kirjeldustes. Õiguskindluse eesmärgil tuleks selgitada, et CE-märgisega väetisetooted peavad sellistele kirjeldustele vastama isegi juhul, kui neid peetakse harmoneeritud standarditele vastavaks.
(31)  Kui harmoneeritud standardeid pole vastu võetud või kui need ei hõlma piisavalt üksikasjalikult käesolevas määruses sätestatud kvaliteedi- ja ohutusnõuete kõiki elemente ning kui standardite vastuvõtmine või ajakohastamine nende nõuete kajastamiseks viibib asjatult, võib nende nõuete rakendamiseks ühetaoliste tingimuste sätestamiseks olla tarvis ajutisi meetmeid. Seetõttu tuleks komisjonile anda volitused selliste rakendusaktide vastuvõtmiseks, kus kõnealused tingimused sätestatakse ühtsetes kirjeldustes. Õiguskindluse eesmärgil tuleks selgitada, et CE‑märgisega väetisetooted peavad sellistele kirjeldustele vastama isegi juhul, kui neid peetakse harmoneeritud standarditele vastavaks.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47
(47)  CE-märgisega väetisetooteid tuleks turule lasta ainult juhul, kui need on piisavalt tõhusad ega kujuta endast vastuvõetamatut ohtu inimeste, loomade või taimetervisele, ohutusele või keskkonnale, kui neid säilitatakse nõuetekohaselt ja kasutatakse eesmärgipäraselt, ning põhjendatult eeldatavate kasutustingimuste korral ehk kui selline kasutus tuleneb inimeste seaduskuulekast ja hõlpsasti prognoositavast käitumisest. Seepärast tuleks kehtestada ohutust ja kvaliteeti käsitlevad nõuded ning asjakohased kontrollimehhanismid. Lisaks ei tohiks CE-märgisega väetisetoodete otstarbekohane kasutamine põhjustada toidu või sööda ebaturvalisust.
(47)  CE‑märgisega väetisetooteid tuleks turule lasta ainult juhul, kui need on piisavalt tõhusad ega kujuta endast ohtu inimeste, loomade või taimetervisele, ohutusele või keskkonnale, kui neid säilitatakse nõuetekohaselt ja kasutatakse eesmärgipäraselt, ning põhjendatult eeldatavate kasutustingimuste korral ehk kui selline kasutus tuleneb inimeste seaduskuulekast ja hõlpsasti prognoositavast käitumisest. Seepärast tuleks kehtestada ohutust ja kvaliteeti käsitlevad nõuded ning asjakohased kontrollimehhanismid. Lisaks ei tohiks CE‑märgisega väetisetoodete otstarbekohane kasutamine põhjustada toidu või sööda ebaturvalisust.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49
(49)  Olemasolevat süsteemi tuleks täiendada menetlusega, mis võimaldaks huvitatud isikutel olla kursis meetmetega, mida kavandatakse seoses CE-märgisega väetisetoodetega, mis tekitavad vastuvõetamatuid riske inim-, looma- või taimetervisele, ohutusele või keskkonnale. See peaks võimaldama ka turujärelevalveasutustel koostöös asjaomaste ettevõtjatega selliste väetisetoodete suhtes algstaadiumis meetmeid võtta.
(49)  Olemasolevat süsteemi tuleks täiendada menetlusega, mis võimaldaks huvitatud isikutel, kaasa arvatud tervishoiu ja tarbijate sidusrühmadel, olla kursis meetmetega, mida kavandatakse seoses CE‑märgisega väetisetoodetega, mis tekitavad riske inim-, looma- või taimetervisele, ohutusele või keskkonnale. See peaks võimaldama ka turujärelevalveasutustel koostöös asjaomaste ettevõtjatega selliste väetisetoodete suhtes algstaadiumis meetmeid võtta.
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55
(55)  Jäätmete ringlussevõtu valdkonnas toimub paljulubav tehniline areng, näiteks reoveesetetest pärineva fosfori ringlussevõtmine ja väetisetoodete tootmine loomsetest kõrvalsaadustest (näiteks biosüsi). Selliseid materjale sisaldavad või sellistest materjalidest koosnevad tooted võiksid pääseda siseturule tarbetu viivituseta, kui tootmisprotsesse on teaduslikult analüüsitud ja protsessidega seotud nõuded on liidu tasandil kehtestatud. Komisjonile tuleks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, et määrata CE-märgisega väetisetoodete või koostisainete jaoks kindlaks laiemad või täiendavad kategooriad, mida saab kasutada selliste toodete tootmisel. Loomsete kõrvalsaaduste puhul tuleks koostisainete kategooriaid laiendada või neid lisada vaid siis, kui tootmisahela lõpp-punkt on määratud kindlaks määruses (EÜ) nr 1069/2009 sätestatud menetluste kohaselt, kuna loomsed kõrvalsaadused, mille jaoks ei ole sellist lõpp-punkti kindlaks määratud, jäävad nii või teisiti käesoleva määruse kohaldamisalast välja.
(55)  Jäätmete ringlussevõtu valdkonnas toimub paljulubav tehniline areng, näiteks reoveesetetest (näiteks struviidist) pärineva fosfori ringlussevõtmine, väetisetoodete tootmine loomsetest kõrvalsaadustest (näiteks biosüsi) ja fosfori taaskasutamine pärast põlemisprotsessi (näiteks tuhapõhised tooted). Selliseid materjale sisaldavad või sellistest materjalidest koosnevad tooted võiksid pääseda siseturule tarbetu viivituseta, kui tootmisprotsesse on teaduslikult analüüsitud ja protsessidega seotud nõuded on liidu tasandil kehtestatud. Komisjonile tuleks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte nimetatud materjalide tootmises kasutamiseks sobivuse kohta. Loomsetest kõrvalsaadustest saadud toodete puhul tuleks koostisainete kategooriaid laiendada või neid lisada vaid siis, kui tootmisahela lõpp-punkt on määratud kindlaks määruses (EÜ) nr 1069/2009 sätestatud menetluste kohaselt.
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55 a (uus)
(55a)  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada muid polümeere kui toitainepolümeerid, kuid see peaks siiski olema piiratud juhtudega, kus polümeeri otstarve on kontrollida toitainete vabanemist või suurendada CE-märgisega väetisetoote veesäilitusvõimet. Selliseid polümeere sisaldavatele uuenduslikele toodetele tuleks võimaldada juurdepääs siseturule. Selleks et vähendada ohtu inimeste tervisele, ohutusele või keskkonnale, mida võivad põhjustada muud polümeerid kui toitainepolümeerid, tuleks kehtestada nende biolagunduvuse kriteeriumid, nii et nad oleksid võimelised füüsikaliselt ja bioloogiliselt lagunema. Sel eesmärgil tuleks anda komisjonile Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt õigus võtta vastu õigusakte süsinikdioksiidiks (CO2) muundatava polümeerse süsiniku muundamiskriteeriumide ja vastava biolagunemise katsemeetodi määratlemiseks.
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 56
(56)  Lisaks sellele peaks olema võimalik viivitamata reageerida uutele tähelepanekutele seoses tingimustega, mille kohaselt CE-märgisega väetisetooted peavad olema piisavalt tõhusad ning seoses uute riskihindamistega inimeste, loomade või taimetervise, ohutuse või keskkonna kohta. Komisjonile tuleks aluslepingu artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, et muuta CE-märgisega väetisetoodete eri kategooriate suhtes kohaldatavaid nõudeid.
(56)  Lisaks sellele peaks olema võimalik viivitamata reageerida uutele tähelepanekutele seoses tingimustega, mille kohaselt CE-märgisega väetisetooted peavad olema piisavalt tõhusad ning seoses uute riskihindamistega inimeste, loomade või taimetervise, ohutuse või keskkonna kohta, võttes arvesse liikmesriikide ametiasutuste poolt või nendega koostöös teostatud hinnanguid. Komisjonile tuleks aluslepingu artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, et muuta CE‑märgisega väetisetoodete eri kategooriate suhtes kohaldatavaid nõudeid.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57
(57)  Nende õiguste kasutamisel on eriti oluline, et komisjon viiks ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
(57)  Käesolevas määruses sätestatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisel on eriti oluline, et komisjon viiks ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59 a (uus)
(59a)  Kuna Euroopa Liit on fosfaatmaagi impordist väga sõltuv, on komisjon selle liigitanud kriitilise tähtsusega tooraineks. Seetõttu tuleb jälgida, kuidas mõjutab käesolev määrus üldisemalt toorainevarudele juurdepääsu ja konkreetsemalt fosfaatmaagi kättesaadavust ning mõlemal juhul ka hindu. Pärast sellist hindamist peaks komisjon negatiivse mõju korral võtma meetmeid, mida ta peab kaubandushäirete leevendamiseks asjakohaseks.
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a
(a)  loomsed kõrvalsaadused, mille suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1069/2009 nõudeid,
(a)  loomsed kõrvalsaadused või loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted, mis on turul kättesaadavaks tehtud ja mille suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1069/2009 nõudeid,
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b a (uus)
ba)   direktiiv 91/676/EMÜ;
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b b (uus)
bb)  direktiiv 2000/60/EÜ;
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1
(1)  „väetisetoode” – aine, segu, mikroorganism või mis tahes muu materjal, mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada kas iseseisvalt või muude materjalidega segatuna taimedel või nende risosfääril, et varustada taimi toitainetega või parandada nende toitainete omastamise tõhusust;
1)  „taimi toitainetega varustav toode“ – aine, segu, mikroorganism või mis tahes muu materjal, mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada kas iseseisvalt või muude materjalidega segatuna seentel või nende mükosfääril või taimedel nende mis tahes kasvustaadiumis, sealhulgas seemned, ja/või risosfääris, seente või taimede toitainetega varustamiseks või nende füüsikaliste või bioloogiliste kasvutingimuste või nende üldise elujõulisuse, saagikuse ja kvaliteedi parandamiseks, sh suurendades taime võimet toitaineid omastada (välja arvatud taimekaitsevahendid, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaldamisalasse);
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3
(3)  „aine” – määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 3 lõikes 1 määratletud aine;
3)  „aine“ – looduslik või tootmismenetluse teel saadud keemiline element või selle ühendid koos püsivuse säilitamiseks vajalike ja tootmismenetlusest johtuvate lisanditega, välja arvatud lahustid, mida on võimalik ainest eraldada, mõjutamata aine püsivust või muutmata selle koostist;
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 13
(13)  „tehniline kirjeldus“ – dokument, milles nähakse ette CE-märgisega väetisetootele esitatavad tehnilised nõuded;
13)  „tehniline kirjeldus“ – dokument, milles nähakse ette CE-märgisega väetisetootele või selle tootmisprotsessile esitatavad tehnilised nõuded;
Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1
Liikmesriigid ei takista selliste CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemist, mis vastavad käesoleva määruse nõuetele.
Liikmesriigid ei takista käesoleva määrusega hõlmatud riskide ja aspektide osas selliste CE‑märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemist, mis vastavad käesoleva määruse nõuetele.
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 a (uus)
Käesolev määrus ei takistata liikmesriikidel säilitada või vastu võtta sätteid, mis on aluslepingutega kooskõlas ning käsitlevad CE‑märgisega väetisetoodete kasutamist inimtervise ja keskkonna kaitse eesmärgil, tingimusel et need sätted ei nõua käesoleva määrusega kooskõlas olevate CE‑märgisega väetisetoodete muutmist ega mõjuta nende turul kättesaadavaks tegemise tingimusi.
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)
2a.   Komisjon avaldab käesoleva määruse Euroopa Liidu Teatajas avaldamisega samal ajal suunisdokumendi, milles tootjatele ja turujärelevalveasutustele antakse selge teave ja näidised, kuidas märgistus peab välja nägema. Suunisdokumendis määratletakse samuti III lisa 1. osa lõike 2 alapunktis d nimetatud muu asjakohane teave.
Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3
3.  Tootjad säilitavad tehnilist dokumentatsiooni ja ELi vastavusdeklaratsiooni kümne aasta jooksul pärast seda, kui kõnealuste dokumentidega hõlmatud CE-märgisega väetisetoode on turule lastud.
3.  Tootjad säilitavad tehnilist dokumentatsiooni ja ELi vastavusdeklaratsiooni viie aasta jooksul pärast seda, kui kõnealuste dokumentidega hõlmatud CE-märgisega väetisetoode on turule lastud.
(See on läbiv muudatusettepanek, mis käsitleb kogu tehnilise dokumentatsiooni säilitamisaega. Kui kaasseadusandjad muudatuses kokku lepivad, tehakse vastavad muudatused kogu tekstis, sh neis osades, mis kajastuvad allpool toodud muudatusettepanekutes.)
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1
Tootjad tagavad, et seeriatoodanguna toodetavate CE-märgisega väetisetoodete puhul on kehtestatud menetlused käesoleva määruse nõuetele vastavuse säilimiseks. Muudatusi selliste väetisetoodete tootmismeetodis või omadustes ja muudatusi harmoneeritud standardites, artiklis 13 osutatud ühtses kirjelduses või muus tehnilises kirjelduses, mille põhjal CE-märgisega väetisetoote nõuetele vastavust kinnitatakse, võetakse nõuetekohaselt arvesse.
Tootjad tagavad, et seeriatoodanguna toodetavate CE-märgisega väetisetoodete puhul on kehtestatud menetlused käesoleva määruse nõuetele vastavuse säilimiseks. Muudatusi selliste väetisetoodete omadustes ja muudatusi harmoneeritud standardites, artiklis 13 osutatud ühtses kirjelduses või muus tehnilises kirjelduses, mille põhjal CE-märgisega väetisetoote nõuetele vastavust kinnitatakse, võetakse nõuetekohaselt arvesse.
Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 2
Kui seda peetakse seoses CE-märgisega väetisetoote toimimisega või sellest tuleneva ohu tõttu vajalikuks, kontrollivad tootjad selliseid turul kättesaadavaks tehtud väetisetooteid pisteliselt, uurivad kaebusi, ning kui see on vajalik, peavad registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate CE-märgisega väetisetoodete ja selliste toodete tagasivõtmiste kohta ja teavitavad levitajaid sellisest järelevalvest.
Kui seda peetakse seoses CE-märgisega väetisetoote toimimisega või sellest tuleneva ohu tõttu vajalikuks, kontrollivad tootjad tarbijate tervise ja ohutuse ning keskkonna kaitsmiseks selliseid turul kättesaadavaks tehtud väetisetooteid pisteliselt, uurivad kaebusi, ning peavad registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate CE-märgisega väetisetoodete ja selliste toodete tagasivõtmiste kohta ja teavitavad levitajaid ja turujärelevalveasutusi sellisest järelevalvest.
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6
6.  Tootjad märgivad oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja ühenduse võtmiseks kasutatava postiaadressi kas CE-märgisega väetisetoote pakendile, või kui väetisetoode tarnitakse ilma pakendita, väetisetootega kaasasolevasse dokumenti. Postiaadress osutab üheleainsale kohale, kus tootjaga saab ühendust võtta. Kontaktandmed esitatakse keeles, mis on lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste jaoks kergesti arusaadav.
6.  Tootjad märgivad oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja ühenduse võtmiseks kasutatava postiaadressi kas CE-märgisega väetisetoote pakendile, või kui väetisetoode tarnitakse ilma pakendita, väetisetootega kaasasolevasse dokumenti. Postiaadress osutab üheleainsale kohale, kus tootjaga saab ühendust võtta. Teave esitatakse selgelt, arusaadavalt ja loetavalt keeles, mis on lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste jaoks kergesti arusaadav ja mille määrab kindlaks asjaomane liikmesriik.
Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7
7.  Tootjad tagavad, et CE-märgisega väetisetooted on märgistatud vastavalt III lisale, või kui väetisetoode tarnitakse ilma pakendita, et märgistamisteave on esitatud väetisetootega kaasasolevas dokumendis ja on toote turulelaskmise ajal kontrollimiseks kättesaadav. Märgistamisteave esitatakse lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadavas, asjaomase liikmesriigi poolt kindlaks määratud keeles ja see on selge, arusaadav ja mõistetav.
7.  Importijad tagavad, et CE‑märgisega väetisetoode märgistatakse III lisa kohaselt, või kui pakend on liiga väike, et kogu teave sinna mahuks, või kui CE-märgisega väetisetoode tarnitakse ilma pakendita, peab nõutav teave olema esitatud CE-märgisega väetisetootega kaasasolevas dokumendis. III lisa alusel nõutav teave esitatakse lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadavas, asjaomase liikmesriigi poolt kindlaks määratud keeles ja see on selge, arusaadav ja mõistetav.
Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 10 – sissejuhatav osa
10.  Tootja esitab sihtliikmesriigi pädevale asutusele aruande IV lisas kirjeldatud detonatsioonikindluse katse kohta järgmiste CE-märgisega väetisetoodete puhul:
10.  Tootja esitab sihtliikmesriigi pädevale asutusele aruande IV lisas kirjeldatud detonatsioonikindluse katse kohta ja tagab, et katse suudavad läbida järgmised CE‑märgisega väetisetooted:
Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 10 – lõik 1 – punkt b
(b)  I lisa toote toimekategooria 7 all kindlaks määratud väetisetoodete mehaanilised segud, mis sisaldavad punktis a osutatud väetist.
(b)  I lisa toote toimekategooria 7 alla kuuluvate erinevate toote toimekategooriate kombinatsioonid, mis sisaldavad punktis a osutatud väetist.
Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 10 – lõik 2
Aruanne esitatakse vähemalt viis päeva enne kõnealuste toodete turulelaskmist.
Aruanne esitatakse vähemalt viis tööpäeva enne kõnealuste toodete turulelaskmist. Komisjon esitab liikmesriikide pädevate asutuste nimekirja oma veebisaidil.
Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1
1.  Importijad lasevad turule üksnes nõuetele vastavaid CE-märgisega väetisetooteid.
1.  Liitu tohib importida ning liidu turule tohib lasta üksnes nõuetele vastavaid CE-märgisega väetisetooteid.
Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2
2.  Enne CE-märgisega väetisetoote turule laskmist tagavad importijad, et tootja on teostanud artiklis 14 osutatud asjakohase vastavushindamismenetluse. Nad tagavad, et tootja on koostanud tehnilise dokumentatsiooni, et CE-märgisega väetisetootega on kaasas ELi vastavusdeklaratsioon ja nõutud dokumendid ning et tootja on täitnud artikli 6 lõigetes 5 ja 6 sätestatud nõuded. Kui importija arvab või tal on põhjust uskuda, et CE-märgisega väetisetoode ei vasta I, II või III lisas sätestatud kohaldatavatele nõuetele, ei lase ta väetisetoodet turule enne, kui see on vastavusse viidud. Kui CE-märgisega väetisetoode põhjustab vastuvõetamatut riski inim-, looma- või taimetervisele või ohutusele või keskkonnale, teavitab importija sellest tootjat ja turujärelevalveasutusi.
2.  Enne CE-märgisega väetisetoote turule laskmist tagavad importijad, et tootja on teostanud artiklis 14 osutatud asjakohase vastavushindamismenetluse. Nad tagavad, et tootja on koostanud tehnilise dokumentatsiooni, et CE‑märgisega väetisetootega on kaasas ELi vastavusdeklaratsioon ja nõutud dokumendid ning et tootja on täitnud artikli 6 lõigetes 5 ja 6 sätestatud nõuded. Kui importija arvab või tal on põhjust uskuda, et CE‑märgisega väetisetoode ei vasta käesolevas määruses sätestatud kohaldatavatele nõuetele, ei lase ta väetisetoodet turule enne, kui see on vastavusse viidud. Kui CE-märgisega väetisetoode põhjustab vastuvõetamatut riski inim-, looma- või taimetervisele või ohutusele või keskkonnale, teavitab importija sellest tootjat ja turujärelevalveasutusi.
Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3
3.  Importijad märgivad oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja ühenduse võtmiseks kasutatava postiaadressi kas CE-märgisega väetisetoote pakendile, või kui CE-märgisega väetisetoode tarnitakse ilma pakendita, väetisetootega kaasasolevasse dokumenti. Kontaktandmed esitatakse keeles, mis on lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste jaoks kergesti arusaadav.
3.  Importijad märgivad oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja ühenduse võtmiseks kasutatava postiaadressi ning kolmanda riigi tootjad kas CE-märgisega väetisetoote pakendile, või kui CE-märgisega väetisetoode tarnitakse ilma pakendita, väetisetootega kaasasolevasse dokumenti. Kontaktandmed esitatakse keeles, mis on lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste jaoks kergesti arusaadav.
Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4
4.  Importijad tagavad, et CE-märgisega väetisetoode märgistatakse III lisa kohaselt lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadavas, asjaomase liikmesriigi poolt kindlaks määratud keeles.
4.  Importijad tagavad, et CE‑märgisega väetisetoode märgistatakse III lisa kohaselt, või kui pakend on liiga väike, et kogu teave sinna mahuks, või kui CE-märgisega väetisetoode tarnitakse ilma pakendita, peab nõutav teave olema esitatud CE-märgisega väetisetootega kaasasolevas dokumendis. III lisa alusel nõutav teave esitatakse lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadavas, asjaomase liikmesriigi poolt kindlaks määratud keeles.
Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6
6.  Kui seda peetakse seoses CE-märgisega väetisetoote toimimisega või sellest tuleneva ohu tõttu vajalikuks, kontrollivad importijad selliseid turul kättesaadavaks tehtud väetisetooteid pisteliselt, uurivad kaebusi, ning kui see on vajalik, peavad registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate CE-märgisega väetisetoodete ja selliste toodete tagasivõtmiste kohta ja teavitavad levitajaid sellisest järelevalvest.
6.  Kui seda peetakse seoses CE‑märgisega väetisetoote toimimisega või sellest tuleneva ohu tõttu vajalikuks, kontrollivad importijad tarbijate tervise ja ohutuse ning keskkonna kaitsmiseks selliseid turul kättesaadavaks tehtud väetisetooteid pisteliselt, uurivad kaebusi, ning peavad registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate CE-märgisega väetisetoodete ja selliste toodete tagasivõtmiste kohta ja teavitavad levitajaid sellisest järelevalvest.
Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 8
8.  Importijad hoiavad kümne aasta jooksul pärast CE-märgisega väetisetoote turule laskmist turujärelevalveasutuste jaoks kättesaadavana ELi vastavusdeklaratsiooni koopia ning tagavad, et tehniline dokumentatsioon oleks kõnealuste asutuste nõudmisel neile kättesaadav.
8.  Importijad hoiavad viie aasta jooksul pärast CE-märgisega väetisetoote turule laskmist turujärelevalveasutuste jaoks kättesaadavana ELi vastavusdeklaratsiooni koopia ning tagavad, et tehniline dokumentatsioon oleks kõnealuste asutuste nõudmisel neile kättesaadav. Taotluse korral teevad importijad ELi vastavusdeklaratsiooni koopia muudele asjaomastele ettevõtjatele kättesaadavaks.
Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1
Enne CE-märgisega väetisetoote turul kättesaadavaks tegemist kontrollivad levitajad, kas sellega on kaasas ELi vastavusdeklaratsioon ja nõutud dokumendid, kas see on märgistatud vastavalt III lisale keeles, millest saavad kergesti aru selle liikmesriigi lõppkasutajad, mille turul CE-märgisega väetisetoode kättesaavaks tehakse, ning kas tootja ja importija on täitnud vastavalt artikli 6 lõigetes 5 ja 6 ja artikli 8 lõikes 3 sätestatud nõuded.
Enne CE‑märgisega väetisetoote turul kättesaadavaks tegemist kontrollivad levitajad, kas sellega on kaasas nõutud dokumendid, kas see on märgistatud vastavalt III lisale keeles, millest saavad kergesti aru selle liikmesriigi lõppkasutajad, mille turul CE‑märgisega väetisetoode kättesaadavaks tehakse, ning kas tootja ja importija on täitnud vastavalt artikli 6 lõigetes 5 ja 6 ja artikli 8 lõikes 3 sätestatud nõuded. Kui pakend on liiga väike, et kogu teave sinna mahuks, või kui CE-märgisega väetisetoode tarnitakse ilma pakendita, kontrollivad levitajad, et nõutav teave oleks esitatud CE‑märgisega väetisetootega kaasasolevas dokumendis.
Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 2
Kui levitaja arvab või tal on põhjust uskuda, et CE-märgisega väetisetoode ei vasta I, II või III lisas sätestatud kohaldatavatele nõuetele, ei tee ta väetisetoodet turul kättesaadavaks enne, kui see on nõuetega vastavusse viidud. Kui CE-märgisega väetisetoode kujutab vastuvõetamatut riski inim-, looma- või taimetervisele, ohutusele või keskkonnale, teavitab levitaja sellest tootjat või importijat ja turujärelevalveasutusi.
Kui levitaja arvab või tal on põhjust uskuda, et CE-märgisega väetisetoode ei vasta käesolevas määruses sätestatud kohaldatavatele nõuetele, ei tee ta väetisetoodet turul kättesaadavaks enne, kui see on nõuetega vastavusse viidud. Kui CE-märgisega väetisetoode kujutab vastuvõetamatut riski inim-, looma- või taimetervisele, ohutusele või keskkonnale, teavitab levitaja sellest tootjat või importijat ja turujärelevalveasutusi.
Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Ilma et see piiraks artiklis 13 osutatud ühtse kirjelduse kohaldamist, eeldatakse CE-märgisega väetisetooted, mis on vastavuses harmoneeritud standardite või nende osadega, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, olevat vastavuses I, II ja III lisas sätestatud nõuetega, mida nimetatud standardid või nende osad käsitlevad.
CE-märgisega väetisetooted, mis on vastavuses või mida on analüüsitud vastavuses harmoneeritud standardite või nende osadega, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, eeldatakse olevat vastavuses I, II ja III lisas sätestatud vastavate nõuetega, mida nimetatud standardid või nende osad käsitlevad.
Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1
Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, milles sätestatakse ühtne kirjeldus, millele vastavus tagab vastavuse I, II ja III lisas sätestatud nõuetele, mis on hõlmatud kõnealuse kirjelduse või selle osadega. Rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 41 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.
Kui I, II või III lisas sätestatud nõue ei ole hõlmatud harmoneeritud standardite või nende osadega, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, ja kui komisjon täheldab pärast ühe või mitme Euroopa standardiorganisatsiooni taotlust koostada nimetatud nõude suhtes harmoneeritud standard põhjendamatuid viivitusi selle standardi vastuvõtmisel, võib komisjon võtta vastu rakendusakte, milles sätestatakse ühtne kirjeldus selle nõude suhtes. Rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 41 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.
Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1
1.  CE-märgis kinnitatakse nähtaval, loetaval ja kustutamatul viisil saatedokumentidele või pakendile, kui CE-märgisega väetisetoode tarnitakse pakendatult.
1.  CE-märgis kinnitatakse nähtaval, loetaval ja kustutamatul viisil CE‑märgisega väetisetoote pakendile või kui CE-märgisega väetisetoode tarnitakse ilma pakendita, CE-märgisega väetisetoote saatedokumentidele.
Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1
CE-märgisele järgneb selle teavitatud asutuse identifitseerimisnumber, kes osales IV lisas osutatud vastavushindamise moodulis D1.
CE-märgisele järgneb teavitatud asutuse identifitseerimisnumber, kui seda nõutakse IV lisas.
Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1
Taaskasutamistoimingu läbinud CE-märgisega väetisetoode, mis täidab käesolevas määruses sätestatud nõuded, loetakse direktiivis 2008/98/EÜ sätestatud nõuetele vastavaks, mistõttu ei käsitata seda enam jäätmena.
Kui materjal, mis oli varem jääde, on läbinud taaskasutamistoimingu ning käesolevale määrusele vastav CE‑märgisega väetisetoode sisaldab sellist materjali või koosneb sellest, loetakse see materjal direktiivi 2008/98/EÜ artikli 6 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavaks, mistõttu ei käsitata seda enam jäätmena alates hetkest, mil koostatakse ELi vastavusdeklaratsioon.
Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2
2.  Teavitav liikmesriik esitab komisjonile selle nõudmisel kogu teabe teavituse aluse või asjaomase teavitatud asutuse pädevuse säilimise kohta.
2.  Teavitav asutus esitab komisjonile selle nõudmisel kogu teabe teavituse aluse või asjaomase teavitatud asutuse pädevuse säilimise kohta.
Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3
3.  Kui teavitatud asutus leiab, et tootja ei ole järginud I, II või III lisas sätestatud nõudeid, vastavaid harmoneeritud standardeid, artiklis 13 osutatud ühtset kirjeldust või muid tehnilisi kirjeldusi, nõuab ta kõnealuselt tootjalt asjakohaste parandusmeetmete võtmist ega väljasta sertifikaati.
3.  Kui teavitatud asutus leiab, et tootja ei ole järginud I, II või III lisas sätestatud nõudeid, vastavaid harmoneeritud standardeid või artiklis 13 osutatud ühtset kirjeldust, nõuab ta kõnealuselt tootjalt asjakohaste parandusmeetmete võtmist ega väljasta vastavussertifikaati või kinnitusotsust.
Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4
4.  Kui pärast sertifikaadi väljastamist avastab teavitatud asutus nõuetele vastavuse jälgimisel, et CE-märgisega väetisetoode ei ole enam nõuetega vastavuses, nõuab ta tootjalt asjakohaste parandusmeetmete võtmist ja vajaduse korral peatab või tühistab sertifikaadi.
4.  Kui pärast sertifikaadi või kinnitusotsuse väljastamist avastab teavitatud asutus nõuetele vastavuse jälgimisel, et CE-märgisega väetisetoode ei ole enam nõuetega vastavuses, nõuab ta tootjalt asjakohaste parandusmeetmete võtmist ja vajaduse korral peatab või tühistab sertifikaadi või kinnitusotsuse.
Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 5
5.  Kui parandusmeetmeid ei võeta või neil ei ole soovitud mõju, teavitatud asutus vastavalt vajadusele kas piirab sertifikaati või peatab või tühistab selle.
5.  Kui parandusmeetmeid ei võeta või neil ei ole soovitud mõju ning CE‑märgisega väetisetoode ei täida seega käesoleva määruse nõudeid, siis teavitatud asutus vastavalt vajadusele kas piirab sertifikaati või kinnitusotsust või peatab või tühistab need.
Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt a
(a)  sertifikaadi andmisest keeldumine, nende piiramine, peatamine või tühistamine;
(a)  sertifikaadi andmisest või kinnitusotsuse tegemisest keeldumine, nende piiramine, peatamine või tühistamine;
Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – pealkiri
Riiklikul tasandil ohtu kujutavate CE-märgisega väetisetoodetega tegelemise menetlus
Ohtu kujutavate CE-märgisega väetisetoodetega tegelemise riikliku tasandi menetlus
Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 1
Kui ühe liikmesriigi turujärelevalveasutustel on piisavalt põhjust arvata, et CE-märgisega väetisetoode kujutab endast vastuvõetamatut ohtu inim-, looma- või taimetervisele või ohutusele või keskkonnale, viivad nad läbi asjaomase väetisetoote hindamise, lähtudes käesolevas määruses sätestatud nõuetest. Asjaomased ettevõtjad teevad turujärelevalveasutustega sel eesmärgil vajalikul viisil koostööd.
Kui ühe liikmesriigi turujärelevalveasutustel on piisavalt põhjust arvata, et CE-märgisega väetisetoode kujutab endast ohtu inim-, looma- või taimetervisele või ohutusele või keskkonnale või muudele käesoleva määrusega hõlmatud avaliku huvi kaitse aspektidele, viivad nad läbi asjaomase väetisetoote hindamise, lähtudes kõigist käesolevas määruses sätestatud nõuetest. Asjaomased ettevõtjad teevad turujärelevalveasutustega sel eesmärgil vajalikul viisil koostööd.
(See muudatusettepanek hõlmab ka horisontaalset muudatust seoses mõistega „vastuvõetamatu oht“ (ainsuses või mitmuses), mis on muudetud mõisteks „oht“ (ainsuses); kui kaasseadusandjad muudatuses kokku lepivad, tehakse vastavad muudatused kogu tekstis, sh neis osades, mis kajastuvad allpool toodud muudatusettepanekutes.)
Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 2
Kui turujärelevalveasutused leiavad hindamise käigus, et CE-märgisega väetisetoode ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, nõuavad nad viivitamata, et ettevõtja võtaks mõistliku aja jooksul kõik vajalikud parandusmeetmed väetisetoote vastavusse viimiseks kõnealuste nõuetega, kõrvaldaks väetisetoote turult, võtaks selle tagasi või kõrvaldaks CE-märgise.
Kui turujärelevalveasutused leiavad hindamise käigus, et CE-märgisega väetisetoode ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, nõuavad nad viivitamata, et ettevõtja võtaks kõik vajalikud parandusmeetmed väetisetoote vastavusse viimiseks kõnealuste nõuetega, kõrvaldaks väetisetoote turult või võtaks selle tagasi mõistliku aja jooksul, mille nad ohu laadi arvestades määravad, ja kõrvaldaks CE-märgise.
Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 4 – lõik 1
Kui asjaomane ettevõtja ei võta lõike 1 teises lõigus osutatud ajavahemiku jooksul piisavaid parandusmeetmeid, võtavad turujärelevalveasutused kõik asjakohased ajutised meetmed, et riigisisesel turul CE-märgisega väetisetoote kättesaadavaks tegemine keelata või seda piirata, väetisetoode turult kõrvaldada või tagasi võtta.
Kui asjaomane ettevõtja ei võta lõike 1 teises lõigus osutatud ajavahemiku jooksul piisavaid parandusmeetmeid, võtavad turujärelevalveasutused kõik asjakohased ajutised meetmed, et riigisisesel turul CE‑märgisega väetisetoote kättesaadavaks tegemine keelata või seda piirata, väetisetoode turult kõrvaldada või tagasi võtta. Turujärelevalveasutuste kohustused selles valdkonnas ei piira liikmesriikide võimalust reguleerida väetisetooteid, millel ei ole turul kättesaadavaks tegemise ajal CE-märgist.
Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 5 – punkt b
(b)  puudused artiklis 12 osutatud harmoneeritud standardites, mille alusel vastavust eeldatakse.
(b)  puudused artiklis 12 osutatud harmoneeritud standardites;
Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 5 – punkt b a (uus)
(ba)   puudused artiklis 13 osutatud ühtses kirjelduses.
Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 a (uus)
2a.  Kui riiklikku meedet peetakse põhjendatuks ja CE-märgisega väetisetoote mittevastavust põhjendatakse puudustega artikli 37 lõike 5 punktis ba osutatud ühtses kirjelduses, võtab komisjon viivitamata vastu rakendusaktid, millega asjaomast ühtset kirjeldust muudetakse või see kehtetuks tunnistatakse. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 41 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.
Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1
1.  Kui liikmesriik leiab peale artikli 37 lõike 1 kohast hindamist, et CE-märgisega väetisetoode, mis vastab käesoleva määruse nõuetele, kujutab endast siiski ohtu inim-, looma- või taimetervisele, ohutusele või keskkonnale, nõuab ta, et asjaomane ettevõtja võtaks mõistliku aja jooksul kõik asjakohased meetmed tagamaks, et asjaomane väetisetoode ei kujutaks endast turule laskmisel enam ohtu, kõrvaldaks asjaomase väetisetoote turult või võtaks selle tagasi.
1.  Kui liikmesriik leiab peale artikli 37 lõike 1 kohast hindamist, et CE‑märgisega väetisetoode, mis vastab käesoleva määruse nõuetele, kujutab endast siiski ohtu inim-, looma- või taimetervisele, ohutusele või keskkonnale või muudele käesoleva määrusega hõlmatud avaliku huvi kaitse aspektidele, nõuab ta viivitamata, et asjaomane ettevõtja võtaks mõistliku aja jooksul, mille turujärelevalveasutus ohu laadi arvestades määrab, kõik asjakohased meetmed tagamaks, et asjaomane väetisetoode ei kujutaks endast turul kättesaadavaks tegemisel enam ohtu, kõrvaldaks asjaomase väetisetoote turult või võtaks selle tagasi.
Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1 – punkt c
(c)  CE-märgisega väetisetootega ei ole kaasas ELi vastavusdeklaratsiooni;
(c)  ELi vastavusdeklaratsiooni ei ole koostatud;
Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1
1.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud õigusakte I–IV lisa muutmiseks, et kohandada neid tehnika arenguga ja lihtsustada selliste CE-märgisega väetisetoodete juurdepääsu siseturule ja vaba liikumist siseturul,
1.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud õigusakte I–IV lisa muutmiseks, et kohandada neid tehnika arenguga – võttes arvesse liikmesriikides juba lubatud tooteid ja materjale –, eelkõige loomsetest kõrvalsaadustest ja taaskasutusse võetud jäätmetest väetisetoodete tootmise valdkonnas, ning lihtsustada selliste CE‑märgisega väetisetoodete juurdepääsu siseturule ja vaba liikumist siseturul,
(a)  millega siseturul kauplemise maht on tõenäoliselt märkimisväärne ja
(a)  millega siseturul kauplemise maht on potentsiaalselt märkimisväärne ja
(b)  mille puhul on teaduslikke tõendeid, et need ei kujuta endast ohtu inim-, looma- või taimetervisele, ohutusele või keskkonnale ja et need on piisavalt tõhusad.
(b)  mille puhul on teaduslikke tõendeid, et need ei kujuta endast ohtu inim-, looma- või taimetervisele, ohutusele või keskkonnale ja et need on piisavalt tõhusad.
Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 a (uus)
1a.  Komisjon võtab pärast ... [käesoleva määruse jõustumise kuupäev] põhjendamatu viivituseta vastu delegeeritud õigusaktid kooskõlas lõikega 1, et muuta II lisas sätestatud koostisainete kategooriaid ja lisada nimetatud koostisainete kategooriatesse eelkõige loomsed kõrvalsaadused, mille puhul on lõpp-punkt kindlaks määratud, struviit, biosüsi ja tuhapõhised tooted, ning sätestada nõuded nende toodete lisamiseks asjaomastesse kategooriatesse. Nimetatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisel võtab komisjon eelkõige arvesse tehnoloogia arengut toitainete taaskasutamise valdkonnas.
Muudatusettepanek 345
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 b (uus)
1b.  Komisjonile antakse vastavalt artiklile 43 õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et pikendada I lisa II osa PFC 1(B) punkti 3 alapunkti a alapunktis 2 ja I lisa II osa PFC 1(C)(I) punkti 2 alapunkti a alapunktis 2 toodud piirnormi 20 mg/kg jõustumise kuupäeva, kui tal põhjalikust mõjuhinnangust lähtuvalt põhjust arvata, et rangema piirnormi kehtestamine ohustaks tõsiselt väetisetoodete liitu tarnimist.
Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – sissejuhatav osa
2.  Kui komisjon muudab II lisa, et lisada lõike 1 kohaselt selliste organismide koostisainete kategooriasse uusi mikroorganisme, teeb ta seda järgmiste andmete alusel:
2.  Kui komisjon muudab II lisa, et lisada selliste organismide koostisainete kategooriasse uusi mikroorganismide tüvesid, teeb ta seda, kui ta on kindlaks teinud, et kõik täiendava mikroorganismi asjaomased tüved vastavad käesoleva artikli lõike 1 punkti b nõuetele, järgmiste andmete alusel:
Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt a
(a)  mikroorganismi nimi;
(a)  mikroorganismi nimi tüve tasandil;
Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt c
(c)  mikroorganismi turvalise tootmise ja kasutamisega seotud varasemad andmed;
(c)  mikroorganismi turvalist tootmist ja kasutamist käsitlev teaduskirjandus;
Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt d
(d)  taksonoomiline suhe mikroorganismi liigiga, mis täidab Euroopa Toiduohutusameti kehtestatud ohutuse eeldusele vastavaks kvalifitseerimise nõuded;
(d)  taksonoomiline suhe mikroorganismi liigiga, mis täidab Euroopa Toiduohutusameti kehtestatud ohutuse eeldusele vastavaks kvalifitseerimise nõuded, või viide kasutatud mikroorganismide deklareeritud vastavusele asjaomaste mikroorganismide ohutust käsitlevatele harmoneeritud standarditele, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, või vastavusele komisjoni vastu võetud mikroorganismide ohutushindamise nõuetele, juhul kui selliseid harmoneeritud standardeid ei ole kehtestatud;
Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)
Asjaomases valdkonnas toimuva kiire tehnoloogia arengu kajastamiseks võtab komisjon hiljemalt ... [üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] vastu delegeeritud õigusaktid kooskõlas artikliga 43, et määrata kindlaks kriteeriumid selliste mikroorganismide hindamiseks, mida võib kasutada taimi toitainetega varustavates toodetes, ilma et need oleks nimeliselt kantud positiivsesse loetellu.
Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)
Hiljemalt ... [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] võtab komisjon kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud õigusaktid, millega muudetakse II lisa, et lisada tootmisahela lõpp-punktid, mis on kindlaks määratud kooskõlas määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teise lõiguga, seoses II lisa CMC 11 all loetletud loomsete kõrvalsaadustega.
Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 3 a (uus)
3a.   Lõikes 1 osutatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisel muudab komisjon II lisas sätestatud koostisainete kategooriat, milles on kehtestatud nõuded muudele polümeeridele kui toitainepolümeerid, et kajastada viimaseid teaduslikke tõendeid ja tehnoloogia arengut, ning hiljemalt ... [kolm aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva] määrab kindlaks süsinikdioksiidiks (CO2) muundatava polümeerse süsiniku muundamiskriteeriumid ja vastava biolagunemise katsemeetodi.
Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 3 b (uus)
3b.  Lõikes 1 osutatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisel muudab komisjon II lisas sätestatud koostisainete kategooriat, milles on kehtestatud kriteeriumid muudele tööstuse kõrvalsaadustele, et kajastada kasutatavaid tootmisviise, tehnoloogia arengut ja viimaseid teaduslikke tõendeid, ning hiljemalt ... [üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] määrab kindlaks kriteeriumid tööstuse kõrvalsaaduste lisamiseks koostisainete kategooriasse.
Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 3 a (uus)
3a.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõik 1
Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad nende rakendamise tagamiseks kõik vajalikud meetmed. Kehtestatavad karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitama kõnealustest eeskirjadest ja meetmetest ja kõikidest nende hilisematest muudatustest.
Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad nende rakendamise tagamiseks kõik vajalikud meetmed. Kehtestatavad karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitama kõnealustest eeskirjadest ja meetmetest ja kõikidest nende hilisematest muudatustest. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada karistusi käsitlevate eeskirjade täitmine.
Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1a (uus)
(1a)  Lõikesse 2 lisatakse esimese lõigu järele järgmine lõik:
„Loomsetest kõrvalsaadustest saadud toodete puhul, mis kuuluvad artikli 32 kohaldamisalasse ja mida liikmesriikides juba laialdaselt kasutatakse väetiste tootmiseks, määrab komisjon asjaomase lõpp-punkti kindlaks hiljemalt ... [kuus kuud pärast väetisemääruse jõustumise kuupäeva].“
Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1107/2009
Artikkel 3 – punkt 34 – sissejuhatav osa
(3)   „34. „taime biostimulaator” – toode, mis stimuleerib taimede toitainete omastamise protsessi sõltumata toote toitainete sisaldusest ja mille ainus eesmärk on parandada taime ühte või mitut järgmist omadust:
„34. „taime biostimulaator“ – toode, mis sisaldab mis tahes ainet või mikroorganismi, mis stimuleerib taimede toitainete omastamise protsessi sõltumata selle toitainete sisaldusest, või selliste ainete ja/või mikroorganismide mis tahes kombinatsiooni ja mille ainus eesmärk on parandada taime või taime risosfääri ühte või mitut järgmist omadust:
Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1107/2009
Artikkel 3 – punkt 34 – alapunkt c
(c)  põllumajanduskultuuride kvaliteedinäitajad.”
(c)  põllumajanduskultuuride kvaliteet.”
Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1107/2009
Artikkel 3 – punkt 34 – alapunkt c a (uus)
(ca)   mullas või risosfääris sisalduvate toitainete kättesaadavus;
Muudatusettepanek 97
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1107/2009
Artikkel 3 – punkt 34 – alapunkt c b (uus)
(cb)   orgaaniliste ühendite lagundamine mullas;
Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1107/2009
Artikkel 3 – punkt 34 – alapunkt c c (uus)
(cc)  huumuse moodustamine;
Muudatusettepanek 99
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – pealkiri
Üleminekusätted
Üleminekusätted, aruandlus ja läbivaatamine
Muudatusettepanek 100
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 1
Liikmesriigid ei takista selliste väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemist, mis kannavad vastavuses määrusega (EÜ) nr 2003/2003 märget „EÜ väetis” ja on lastud turule enne [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]. 5. peatükki kohaldatakse selliste toodete suhtes mutatis mutandis.
Liikmesriigid ei takista selliste väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemist, mis kannavad vastavuses määrusega (EÜ) nr 2003/2003 märget „EÜ väetis“ ja on lastud turule enne [12 kuud pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva]. 5. peatükki kohaldatakse selliste toodete suhtes mutatis mutandis.
Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 1 a (uus)
Liikmesriigid, kus on juba rakendatud orgaanilis-mineraalsetes väetistes ja mineraalväetistes kaadmiumi (Cd) sisalduse madalamat piirnormi, mis on sätestatud I lisa II osa PFC 1(B) punkti 3 alapunktis a ja PFC 1(C)(I) punkti 2 alapunktis a, võivad säilitada selle rangema piirnormi, kuni käesoleva määruse kohaselt kehtestatud piirnorm on sellega võrdne või madalam. Liikmesriigid teatavad sellistest kehtivatest siseriiklikest meetmetest komisjonile hiljemalt ... [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].
Muudatusettepanek 102
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 1 b (uus)
Hiljemalt ... [42 kuud pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva] esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles hinnatakse käesoleva määruse kohaldamist ja selle üldist mõju selle eesmärkide saavutamise seisukohast, sh mõju VKEdele. Nimetatud aruanne hõlmab eelkõige järgmist:
(a)  hinnang väetisetoodete siseturu toimimise kohta, sh vastavushindamise ja turujärelevalve tõhusus, analüüs osalise ühtlustamise mõju kohta CE-märgisega väetisetoodete ja riiklike eeskirjade alusel turule lastud väetisetoodete tootmisele, kasutusviisidele ja kaubavoogudele;
(b)  hinnang saasteainete tasemete piirangute kohaldamise kohta vastavalt käesoleva määruse I lisas sätestatule, uus asjakohane teaduslik teave saasteainete mürgisuse ja kantserogeensuse kohta, kui see muutub kättesaadavaks, sh väetisetoodete uraaniga saastatusest tulenevad ohud;
(c)  hinnang kaadmiumi kõrvaldamise tehnoloogiate arengu ja nende mõju, ulatuse ja maksumuse kohta kogu väärtusahelas ning asjakohase kaadmiumijäätmete käitlemise kohta ning
(d)  hinnang kaubandusliku mõju kohta tooraine hankimisele, sh fosfaatmaagi kättesaadavusele.
Aruandes võetakse nõuetekohaselt arvesse tehnoloogia arengut ja innovatsiooni ning väetisetoodete tootmist ja kasutamist mõjutavaid standardimisprotsesse. Vajaduse korral lisatakse sellele seadusandlik ettepanek hiljemalt ... [viis aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva].
Hiljemalt ... [12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] esitab komisjon hinnangu teaduslike andmete kohta agronoomiliste ja keskkonnakriteeriumide kehtestamiseks, et määrata kindlaks loomasõnniku lõpp-punkti kriteeriumid eesmärgiga kvalifitseerida töödeldud loomasõnnikut sisaldavate või sellest koosnevate toodete toimivust.
Muudatusettepanek 103
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 1 c (uus)
1c.  Hiljemalt ... [viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] vaatab komisjon läbi mikroorganismide vastavushindamismenetluse.
Muudatusettepanek 104
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõik 2
Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2018.
Seda kohaldatakse alates ... [kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva], välja arvatud artiklid 19–35, mida kohaldatakse alates … [üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva], ning artiklid 13, 41, 42, 43 ja 45, mida kohaldatakse alates … [käesoleva määruse jõustumise kuupäev].
Muudatusettepanek 105
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt C a (uus)
Ca.  Vähese süsinikusisaldusega väetis
Muudatusettepanek 106
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 5 –punkt A – alapunkt I a (uus)
Ia.  Denitrifikatsiooni inhibiitor
Muudatusettepanek 107
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 4
4.  Kui CE-märgisega väetisetoode sisaldab ainet, mille puhul on kehtestatud jääkide piirnormid toidus ja söödas vastavalt
välja jäetud
(a)  nõukogu määrusele (EMÜ) nr 315/93,1
(b)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 396/2005,2
(c)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 470/20093 või
(d)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/32/EÜ,4
ei tohi CE-märgisega väetisetoote kasutamine kasutamisjuhendis täpsustatud viisil tuua kaasa kõnealuste piirnormide ületamist toidus ja söödas.
__________________
1 Nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 315/93, milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes (EÜT L 37, 13.2.1993, lk 1).
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta (ELT L 70, 16.3.2005, lk 1).
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 470/2009, milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004 (ELT L 152, 16.6.2009, lk 11).
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. mai 2002. aasta direktiiv 2002/32/EÜ loomasöötades sisalduvate ebasoovitavate ainete kohta (EÜT L 140, 30.5.2002, lk 10).
Muudatusettepanek 108
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 4 a (uus)
4a.  Määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt heakskiitmiseks või heakskiitmise uuendamiseks esitatud koostisaineid, mis on rakendusmäärusest (EL) nr 540/2011 välja jäetud, ei tohi väetisetoodetes kasutada, kui väljajätmine on põhjendatud määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 1 lõike 4 alusel.
Muudatusettepanek 109
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(A) – punkt 1
1.  Orgaaniline väetis sisaldab
1.  Orgaaniline väetis sisaldab
—  süsinikku (C) ja
—  orgaanilist süsinikku (Corg) ja
—  toitaineid,
—  toitaineid,
mis on üksnes bioloogilise päritoluga, välja arvatud fossiilsed või geoloogilistesse formatsioonidesse suletud materjalid.
mis on üksnes bioloogilise päritoluga, nagu turvas, sealhulgas leonardiit, ligniit ja nendest materjalidest saadud ained, kuid välja arvatud muud fossiilsed või geoloogilistesse formatsioonidesse suletud materjalid.
Muudatusettepanek 110
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(A) – punkt 2 – taane 1
—  kaadmium (Cd) 1,5 mg / kuivaine kg,
—  kaadmium (Cd) 1,0 mg / kuivaine kg,
Muudatusettepanek 112
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(A) – punkt 2 – taane 6
—  biureet (C2H5N3O2) 12 g / kuivaine kg.
—  biureet (C2H5N3O2) allpool avastamispiiri.
Muudatusettepanek 113
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(A) – punkt 3

Komisjoni ettepanek

3.  Salmonella spp. peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 25 g proovis.

Muudatusettepanek

3.  Orgaanilises väetises ei tohi haigusetekitajaid esineda suuremas kontsentratsioonis kui järgmises tabelis esitatud vastavad piirnormid:

Analüüsitavad mikroorganismid

Proovivõtukava

Piirnorm

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Puudub 25 g‑s või 25 ml‑s

Escherichia coli või enterokokid

5

5

0

1000 1 g‑s või 1 ml‑s

n = analüüsitavate proovide arv

c = proovide arv, kus bakterite CFU arv võib jääda näitajate m ja M vahele

m = bakterite arvu läviväärtus (väljendatakse CFUna), mida loetakse rahuldavaks

M = bakterite arvu maksimumväärtus (väljendatakse CFUna)

Mis tahes arengujärgus parasiite Ascaris spp. ja Toxocara spp. ei tohi 100 g või 100 ml orgaanilises väetises leiduda.

Muudatusettepanek 114
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(A)(I) – punkt 1 a (uus)
1a.  CE-märgisega väetisetoode sisaldab vähemalt üht järgmistest deklareeritud toitainetest: lämmastik (N), fosforpentaoksiid (P2O5) või kaaliumoksiid (K2O).
Muudatusettepanek 115
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(A)(I) – punkt 2 a (uus)
2a.  Kui CE-märgisega väetisetoode sisaldab mitut toitainet, peab toode sisaldama primaarseid deklareeritud toitaineid miinimumkogusele vastaval määral järgmiselt: •
2,5 massiprotsenti üldlämmastikku (N) või 2 massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku või 2 massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) kokku ning
6,5 massiprotsenti toitaineid kokku.
Muudatusettepanek 116
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(A)(II) – punkt 1 a (uus)
1a.  CE-märgisega väetisetoode sisaldab vähemalt üht järgmistest deklareeritud toitainetest: lämmastik (N), fosforpentaoksiid (P2O5) või kaaliumoksiid (K2O).
Muudatusettepanek 117
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(A)(II) – punkt 2 – sissejuhatav osa
2.  CE-märgisega väetisetoode sisaldab vähemalt üht järgmistest deklareeritud toitainetest kehtestatud miinimumkogusele vastaval määral:
2.  CE-märgisega väetisetoode sisaldab vähemalt üht järgmistest deklareeritud primaarsetest toitainetest kehtestatud miinimumkogusele vastaval määral:
Muudatusettepanek 118
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(A)(II) – punkt 2 – taane 1
—  2 massiprotsenti üldlämmastikku (N),
–  1 massiprotsent üldlämmastikku (N) ja/või
Muudatusettepanek 119
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(A)(II) – punkt 2 – taane 2
—  1 massiprotsent fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku või
–  2 massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku või
Muudatusettepanek 120
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(A)(II) – punkt 2 – taane 3
—  2 massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) kokku.
–  1 massiprotsent kaaliumoksiidi (K2O) kokku ning
Muudatusettepanek 121
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(A)(II) – punkt 2 – taane 3 a (uus)
–   6,5 massiprotsenti toitaineid kokku.
Muudatusettepanek 122
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(A)(II) – punkt 2 a (uus)
2a.  Kui CE-märgisega väetisetoode sisaldab mitut toitainet, peab toode sisaldama primaarseid deklareeritud toitaineid miinimumkogusele vastaval määral järgmiselt: •
2 massiprotsenti üldlämmastikku (N) või 1 massiprotsent fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku või 2 massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) kokku ning
5 massiprotsenti primaarseid toitaineid kokku.
Muudatusettepanek 123
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(B) – punkt 1
1.  Orgaanilis-mineraalne väetis on valmistis, millel on järgmised koostisained:
1.  Orgaanilis-mineraalne väetis on valmistis, millel on järgmised koostisained:
—  üks või mitu allpool PFC 1(C) all täpsustatud mineraalväetist ning
–  üks või mitu allpool PFC 1(C) all täpsustatud mineraalväetist ning
—  materjal, mis sisaldab
–  orgaanilist süsinikku (C) ja
–  üks või mitu materjali, mis sisaldavad orgaanilist süsinikku (Corg) ja
–  toitaineid,
mis on üksnes bioloogilise päritoluga, välja arvatud fossiilsed või geoloogilistesse formatsioonidesse suletud materjalid.
–  toitaineid, mis on üksnes bioloogilise päritoluga, nagu turvas, sealhulgas leonardiit, ligniit ja nendest materjalidest saadud ained, kuid välja arvatud muud fossiilsed või geoloogilistesse formatsioonidesse suletud materjalid.
Muudatusettepanek 343
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(B) – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt 2 – taanded 2 ja 3
–  Alates [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: 40 mg ühe kg fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta ning
–  Alates [kuus aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva]: 40 mg ühe kg fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta ning
–  Alates [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: 20 mg ühe kg fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta,
–  Alates [16 aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva]: 20 mg ühe kg fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta,
Muudatusettepanek 126
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(B) – punkt 4

Komisjoni ettepanek

4.  Salmonella spp. peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 25 g proovis.

Muudatusettepanek

4.  Orgaanilis-mineraalses väetises ei tohi haigusetekitajaid esineda suuremas kontsentratsioonis kui järgmises tabelis esitatud vastavad piirnormid:

Analüüsitavad mikroorganismid

Proovivõtukava

Piirnorm

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Puudub 25 g‑s või 25 ml‑s

Escherichia coli või enterokokid

5

5

0

1000 1 g‑s või 1 ml‑s

n = analüüsitavate proovide arv

c = proovide arv, kus bakterite CFU arv võib jääda näitajate m ja M vahele

m = bakterite arvu läviväärtus (väljendatakse CFUna), mida loetakse rahuldavaks

M = bakterite arvu maksimumväärtus (väljendatakse CFUna)

Mis tahes arengujärgus parasiite Ascaris spp. ja Toxocara spp. ei tohi 100 g või 100 ml orgaanilises-mineraalses väetises leiduda.

Muudatusettepanek 127
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(B)(I) – punkt 2 – taane 2
—  2 massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku või
–  1 massiprotsent neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvat fosforpentaoksiidi (P2O5) või
Muudatusettepanek 128
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(B)(I) – punkt 2 a (uus)
2a.  Kui CE-märgisega väetisetoode sisaldab mitut toitainet, peab toode sisaldama primaarseid deklareeritud toitaineid miinimumkogusele vastaval määral järgmiselt:
2,5 massiprotsenti üldlämmastikku (N), millest 1 massiprotsent CE‑märgisega väetisetootes on orgaaniline lämmastik (N), või 2 massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku või 2 massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) kokku ning
6,5 massiprotsenti primaarseid toitaineid kokku.
Muudatusettepanek 129
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(B)(I) – punkt 4
4.  CE-märgisega väetisetoote iga ühik sisaldab deklareeritud koguse orgaanilist ainet ja toitaineid.
4.  CE-märgisega väetisetoote iga ühik sisaldab deklareeritud koguse orgaanilist süsinikku ja kõiki toitaineid. Ühiku all mõistetakse toote selliseid koostisosi nagu graanulid, pelletid jne.
Muudatusettepanek 130
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(B)(II) – punkt 2 a (uus)
2a.  Kui toode sisaldab mitut toitainet, on miinimumkogused järgmised:
–   1 massiprotsent üldlämmastikku (N) või
–   1 massiprotsent fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku või
–   1 massiprotsent kaaliumoksiidi (K2O) kokku,
kusjuures toitainete kogusisaldus on vähemalt 4 %.
Muudatusettepanek 131
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(B)(II) – punkt 3
3.  CE-märgisega väetisetoote orgaanilise süsiniku (C) sisaldus on vähemalt 3 massiprotsenti.
3.  CE‑märgisega väetisetoote orgaanilise süsiniku (C) sisaldus on vähemalt 1 massiprotsent.
Muudatusettepanek 132
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C) – punkt 1
1.   Mineraalväetis on väetis, mis ei ole orgaaniline väetis ega orgaanilis-mineraalne väetis.
1.   Mineraalväetis on väetis, mis sisaldab mineraalseid toitaineid või loomset või taimset päritolu mineraalseks töödeldud toitaineid. CE-märgisega väetisetoote orgaanilise süsiniku (Corg) sisaldus ei ületa 1 massiprotsenti. Selle hulka ei kuulu CMC 9 ja 10 nõuetele vastavatest katteainetest ning PFC 5 ja CMC 8 nõuetele vastavatest agronoomilistest lisaainetest pärit süsinik.
Muudatusettepanek 133
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C) – punkt 1 a (uus)
1a.  Fosforväetised peavad vastama vähemalt ühele järgmistest lahustuvuse miinimumtasemetest, et olla taimedele omastatavad, muidu ei saa neid fosforväetisena deklareerida:
–   lahustuvus vees: minimaalselt 40 % fosfori üldsisaldusest või
–   lahustuvus neutraalses ammooniumtsitraadis: minimaalselt 75 % fosfori üldsisaldusest või
–   lahustuvus sipelghappes (ainult pehme kivimi fosfaadi puhul): minimaalselt 55 % fosfori üldsisaldusest.
Muudatusettepanek 134
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C) – punkt 1 b (uus)
1b.  Kogu deklareeritav lämmastikusisaldus esitatakse ammoniaaklämmastiku, nitraatlämmastiku, karbamiidlämmastiku ning metüleenkarbamiidina, isobutülideendikarbamiidina ja krotonülideendikarbamiidina esineva lämmastiku sisalduse summana. Deklareeritav fosforisisaldus esitatakse fosfaatfosfori vormina. Pärast teaduslikku uurimist võib kooskõlas artikli 42 lõikega 1 lisada uusi vorme.
Muudatusettepanek 135
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I) – punkt 1
1.  Makrotoitaineid sisaldava mineraalväetise otstarve on varustada taimi ühe või enama järgmise makrotoitainega: lämmastik (N), fosfor (P), kaalium (K), magneesium (Mg), kaltsium (Ca), väävel (S) või naatrium (Na).
1.  Makrotoitaineid sisaldava mineraalväetise otstarve on varustada taimi ühe või enama järgmise makrotoitainega:
(a)  primaarsed: lämmastik (N), fosfor (P) ja kaalium (K);
(b)  sekundaarsed: magneesium (Mg), kaltsium (Ca), väävel (S) või naatrium (Na).
Muudatusettepanek 344
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I) – punkt 2 – alapunkt a – alapunkt 2 – taanded 2 ja3
–  Alates [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: 40 mg ühe kg fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta ning
–  Alates [kuus aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva]: 40 mg ühe kg fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta ning
–  Alates [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: 20 mg ühe kg fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta,
–  Alates [16 aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva]: 20 mg ühe kg fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta,
Muudatusettepanek 139
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punkt 1
1.  Makrotoitaineid sisaldava tahke lihtmineraalväetise puhul on deklareeritud vaid ühe toitaine sisaldus.
1.  Makrotoitaineid sisaldava tahke lihtmineraalväetise puhul on deklareeritud järgmine sisaldus:
(a)   vaid üks primaarne toitaine (lämmastik (N), fosfor (P) ja kaalium (K)) või
Muudatusettepanek 140
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punkt 1 – alapunkt b (uus)
(b)   vaid üks sekundaarne toitaine (magneesium (Mg), kaltsium (Ca), väävel (S) ja naatrium (Na)).
Muudatusettepanek 141
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punkt 1 a (uus)
1a.   Makrotoitaineid sisaldav tahke lihtmineraalväetis, mille puhul on deklareeritud vaid ühe primaarse toitaine sisaldus, võib sisaldada üht või enamat sekundaarset toitainet.
Muudatusettepanek 142
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punkt 2 – sissejuhatav osa
2.  CE-märgisega väetisetoode sisaldab üht järgmistest deklareeritud toitainetest kehtestatud miinimumkogusele vastaval määral:
2.  CE-märgisega väetisetoode sisaldab primaarseid ja/või sekundaarseid deklareeritud toitaineid kehtestatud miinimumkogusele vastaval määral:
Muudatusettepanek 143
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punkt 2 – taane 2
—  12 massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku,
–  12 massiprotsenti neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvat fosforpentaoksiidi (P2O5),
Muudatusettepanek 144
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punkt 2 – taane 7
—  1 massiprotsent naatriumoksiidi (Na2O) kokku.
—  3 massiprotsenti naatriumoksiidi (Na2O) kokku.
Muudatusettepanek 145
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 1
1.  Makrotoitaineid sisaldava tahke kompleksmineraalväetise puhul on deklareeritud enam kui ühe toitaine sisaldus.
1.  Makrotoitaineid sisaldava tahke kompleksmineraalväetise puhul on deklareeritud enam kui ühe primaarse ja/või sekundaarse toitaine sisaldus.
Muudatusettepanek 146
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – sissejuhatav osa
2.  CE-märgisega väetisetoode sisaldab mitut järgmist deklareeritud toitainet kehtestatud miinimumkogusele vastaval määral:
2.  CE‑märgisega väetisetoode sisaldab mitut primaarset ja/või sekundaarset deklareeritud toitainet kehtestatud miinimumkogusele vastaval määral:
Muudatusettepanek 147
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – taane 2
—  3 massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku,
—  5 massiprotsenti neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvat fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku,
Muudatusettepanek 148
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – taane 3
—  3 massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) kokku,
—  5 massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) kokku,
Muudatusettepanek 149
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – taane 4
—  1,5 massiprotsenti magneesiumoksiidi (MgO) kokku,
—  2 massiprotsenti magneesiumoksiidi (MgO) kokku,
Muudatusettepanek 150
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – taane 5
—  1,5 massiprotsenti kaltsiumoksiidi (CaO) kokku,
—  2 massiprotsenti kaltsiumoksiidi (CaO) kokku,
Muudatusettepanek 151
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – taane 6
—  1,5 massiprotsenti vääveltrioksiidi (SO3) kokku või
—  5 massiprotsenti vääveltrioksiidi (SO3) kokku,
Muudatusettepanek 152
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – taane 7
—  1 massiprotsent naatriumoksiidi (Na2O) kokku.
—  3 massiprotsenti naatriumoksiidi (Na2O) kokku.
Muudatusettepanek 153
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) – punkt 5 – taane 1
—  pärast viit IV lisa mooduli A1 punktis 4.2 kirjeldatud termotsüklit
—  pärast viit IV lisa mooduli A1 punktis 4.2 kirjeldatud termotsüklit enne turule laskmist katsetamiseks
Muudatusettepanek 154
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 1
1.  Makrotoitaineid sisaldava vedela lihtmineraalväetise puhul on deklareeritud vaid ühe toitaine sisaldus.
1.  Makrotoitaineid sisaldava vedela lihtmineraalväetise puhul on deklareeritud järgmine sisaldus:
(a)   vaid üks primaarne toitaine;
Muudatusettepanek 155
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 1 – alapunkt b (uus)
(b)   vaid üks sekundaarne toitaine.
Muudatusettepanek 156
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 1 a – (uus)
1a.   Makrotoitaineid sisaldav vedel lihtmineraalväetis, mille puhul on deklareeritud vaid ühe primaarse toitaine sisaldus, võib sisaldada üht või enamat sekundaarset toitainet.
Muudatusettepanek 157
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 2 – sissejuhatav osa
2.  CE-märgisega väetisetoode sisaldab üht järgmistest deklareeritud toitainetest kehtestatud miinimumkogusele vastaval määral:
2.  CE-märgisega väetisetoode sisaldab primaarseid ja/või sekundaarseid deklareeritud toitaineteid kehtestatud miinimumkogusele vastaval määral:
Muudatusettepanek 158
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 2 – taane 2
—  5 massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku,
–  5 massiprotsenti neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvat fosforpentoksiidi (P2O5)kokku,
Muudatusettepanek 159
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 2 – taane 6
—  5 massiprotsenti vääveltrioksiidi (SO3) kokku või
–  5 massiprotsenti vääveltrioksiidi (SO3) kokku,
Muudatusettepanek 160
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 2 – taane 7
—  1 massiprotsent naatriumoksiidi (Na2O) kokku.
–  0,5 kuni 5 massiprotsenti naatriumoksiidi (Na2O) kokku.
Muudatusettepanek 161
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 1
1.  Makrotoitaineid sisaldava vedela kompleksmineraalväetise puhul on deklareeritud enam kui ühe toitaine sisaldus.
1.  Makrotoitaineid sisaldava vedela kompleksmineraalväetise puhul on deklareeritud enam kui ühe primaarse ja/või sekundaarse toitaine sisaldus.
Muudatusettepanek 162
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – sissejuhatav osa
2.  CE-märgisega väetisetoode sisaldab mitut järgmist deklareeritud toitainet kehtestatud miinimumkogusele vastaval määral:
2.  CE‑märgisega väetisetoode sisaldab enam kui üht primaarsetest ja/või sekundaarsetest deklareeritud toitainetest kehtestatud miinimumkogusele vastaval määral:
Muudatusettepanek 163
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – taane 1
—  1,5 massiprotsenti üldlämmastikku (N),
–  massiprotsenti üldlämmastikku (N) või
Muudatusettepanek 164
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – taane 2
—  1,5 massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku,
—  1,5 massiprotsenti neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvat fosforpentaoksiidi (P2O5)kokku,
Muudatusettepanek 165
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – taane 3
—  1,5 massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) kokku,
—  3 massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) kokku või
Muudatusettepanek 166
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – taane 4
—  0,75 massiprotsenti magneesiumoksiidi (MgO) kokku,
—  1,5 massiprotsenti magneesiumoksiidi (MgO) kokku või
Muudatusettepanek 167
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – taane 5
—  0,75 massiprotsenti kaltsiumoksiidi (CaO) kokku,
—  1,5 massiprotsenti kaltsiumoksiidi (CaO) kokku või
Muudatusettepanek 168
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – taane 6
—  0,75 massiprotsenti vääveltrioksiidi (SO3) kokku või
—  1,5 massiprotsenti vääveltrioksiidi (SO3) kokku või
Muudatusettepanek 169
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(II) – punkt 1
1.  Mikrotoitaineid sisaldav mineraalväetis on mineraalväetis, v.a makrotoitaineid sisaldav väetis, mille otstarve on varustada taimi ühe või enama järgmise makrotoitainega: boor (B), koobalt (Co), vask (Cu), raud (Fe), mangaan (Mn), molübdeen (Mo) või tsink (Zn).
1.  Mikrotoitaineid sisaldav mineraalväetis on mineraalväetis, v.a makrotoitaineid sisaldav väetis, mille otstarve on varustada taimi ühe või enama järgmise makrotoitainega: boor (B), koobalt (Co), vask (Cu), raud (Fe), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), seleen (Se), räni (Si) või tsink (Zn).
Muudatusettepanek 170
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C) a (uus)
PFC1 (C)a: VÄHESE SÜSINIKUSISALDUSEGA VÄETIS
1.  CE-märgisega väetisetoode loetakse vähese süsinikusisaldusega väetiseks, kui see sisaldab 1 %–15 % orgaanilist süsinikku (Corg).
2.  Kaltsiumtsüaanamiidis ning karbamiidis ja selle kondensatsiooni- ja kaasnevates saadustes leiduvat süsinikku ei loeta selle mõiste kohaselt orgaaniliseks süsinikuks.
3.  Vähese süsinikusisaldusega väetiste suhtes kohaldatakse toimekategooria PFC 1(C) tahkete või vedelate, liht- või kompleks- ning makro- või mikrotoitaineid sisaldavate väetiste spetsifikatsioone.
4.  Nende saasteainete osas, mille sisalduse piirväärtusi ei ole toimekategooria PFC 1(C)a raames kehtestatud, peavad toimekategooria PFC 1(C) all müüdavad tooted vastama I lisas orgaanilistele või orgaanilis‑mineraalsetele väetistele kehtestatud saasteaine sisalduse piirväärtustele.
Muudatusettepanek 171
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 2 – punkt 1
1.  Lubiaine on CE-märgisega väetisetoode, mille otstarve on korrigeerida mulla happesust ning mis sisaldab toitainete kaltsiumi (Ca) või magneesiumi (Mg) oksiide, hüdroksiide, karbonaate või silikaate.
1.  Lubiaine on CE‑märgisega väetisetoode, mille otstarve on korrigeerida mulla happesust ning mis sisaldab toitainete kaltsiumi (Ca) või magneesiumi (Mg) oksiide, hüdroksiide, karbonaate ja/või silikaate.
Muudatusettepanek 398
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 2 – punkt 3
3.  Toode peab vastama järgmistele kuivaine põhjal määratletud parameetritele:
3.  Toode peab vastama järgmistele kuivaine põhjal määratletud parameetritele:
–  minimaalne neutraliseeriv toime: 15 (CaO-ekvivalent ) või 9 (HO--ekvivalenti), ning
–  minimaalne neutraliseeriv toime: 15 (CaO-ekvivalent ) või 9 (HO--ekvivalenti), ning
–  minimaalne reaktsioonivõime: 10 % või 50 % pärast kuue kuu möödumist (inkubatsioonitest).
–  minimaalne reaktsioonivõime: 10 % või 50 % pärast kuue kuu möödumist (inkubatsioonitest) ning
–  tera minimaalne suurus: 70 % < 1 mm, välja arvatud põletatud lubjal, granuleeritud lubiainetel ja kriidil (st 70 % teradest on piisava suurusega, et mahtuda läbi 1 mm avadega sõela).
Muudatusettepanek 175
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 3 – punkt 1
Mullaparandusaine on CE-märgisega väetisetoode, mida lisatakse mullale selle füüsikaliste või keemiliste omaduste, struktuuri või bioloogilise aktiivsuse säilitamiseks, parandamiseks või kaitsmiseks.
Mullaparandusaine on aine (k.a multš), mis lisatakse mulda kohapeal eelkõige selleks, et säilitada või parandada mulla füüsikalisi omadusi, ning mis võib parandada mulla keemilisi ja/või bioloogilisi omadusi või aktiivsust.
Muudatusettepanek 176
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 3 – punkt 1 a (uus)
1a.  CE‑märgisega väetisetooted peavad sisaldama vähemalt 15 % bioloogilise päritoluga ainet.
Muudatusettepanek 177
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 3(A) – punkt 1
1.  Orgaaniline mullaparandusaine koosneb üksnes bioloogilise päritoluga ainest, välja arvatud fossiilsed või geoloogilistesse formatsioonidesse suletud materjalid.
1.  Orgaaniline mullaparandusaine koosneb üksnes bioloogilise päritoluga ainest, sealhulgas turvas, leonardiit, ligniit ja nendest saadud humiinained, kuid välja arvatud muud fossiilsed või geoloogilistesse formatsioonidesse suletud materjalid.
Muudatusettepanek 179
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 3(A) – punkt 2 – taane 2
—  kuuevalentne kroom (Cr VI) 2 mg / kuivaine kg,
—  kuuevalentne kroom (Cr VI) 1 mg / kuivaine kg,
Muudatusettepanek 181
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 3(A) – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

(a)  Salmonella spp. peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 25 g proovis.

Muudatusettepanek

(a)  Orgaanilises mullaparandusaines ei tohi haigusetekitajaid esineda suuremas kontsentratsioonis kui järgmises tabelis esitatud vastavad piirnormid:

Analüüsitavad mikroorganismid

Proovivõtukava

Piirnorm

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Puudub 25 g‑s või 25 ml‑s

Escherichia coli või enterokokid

5

5

0

1000 1 g‑s või 1 ml‑s

n = analüüsitavate proovide arv

c = proovide arv, kus bakterite CFU arv võib jääda näitajate m ja M vahele

m = bakterite arvu läviväärtus (väljendatakse CFUna), mida loetakse rahuldavaks

M = bakterite arvu maksimumväärtus (väljendatakse CFUna)

Parasiite, näiteks ascaris spp. ja Toxocara spp. oma mis tahes arengujärgus ei tohi 100 g või 100 ml orgaanilises mullaparandusaines leiduda.

Muudatusettepanek 182
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 3(B) – punkt 1
1.  Anorgaaniline mullaparandusaine on muu mullaparandusaine kui orgaaniline mullaparandusaine.
1.  Anorgaaniline mullaparandusaine on muu mullaparandusaine kui orgaaniline mullaparandusaine ja hõlmab multšikilesid. Biolagunev multšikile on eeskätt II lisa CMC 10 punktide 2 a ja 3 nõuetele vastav biolagunev polümeerkile ning on ette nähtud otse mullapinnale paigutamiseks, et kaitsta selle struktuuri, pärssida umbrohu kasvu, vähendada mulla niiskuskadu või ennetada erosiooni.
Muudatusettepanek 184
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 4 – punkt 1
1.  Kasvusubstraat on materjal, v.a muld, mida kasutatakse substraadina juurte arenguks.
1.  Kasvusubstraat on kohapealne kasvukeskkond, v.a muld, milles kasvatatakse taimi või seeni.
Muudatusettepanek 187
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 4 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

3.  Salmonella spp. peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 25 g proovis.

Muudatusettepanek

3.  Kasvusubstraadis ei tohi haigusetekitajaid esineda suuremas kontsentratsioonis kui järgmises tabelis esitatud vastavad piirnormid:

Analüüsitavad mikroorganismid

Proovivõtukava

Piirnorm

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Puudub 25 g‑s või 25 ml‑s

Escherichia coli või enterokokid

5

5

0

1000 1 g‑s või 1 ml‑s

n = analüüsitavate proovide arv

c = proovide arv, kus bakterite CFU arv võib jääda näitajate m ja M vahele

m = bakterite arvu läviväärtus (väljendatakse CFUna), mida loetakse rahuldavaks

M = bakterite arvu maksimumväärtus (väljendatakse CFUna)

Mis tahes arengujärgus parasiite Ascaris spp. ja Toxocara spp. ei tohi 100 g või 100 ml kasvusubstraadis leiduda.

Muudatusettepanek 188
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 5 – punkt 1
Agronoomiline lisaaine on CE-märgisega väetisetoode, mida lisatakse tootele, mis varustab taimi toitainetega, et parandada kõnealuse toote toitainete vabastamise võimet.
Agronoomiline lisaaine on CE‑märgisega väetisetoode, mis on ette nähtud tootele lisamiseks ja millel on tõestatud toime mineraalide või mineraliseeritud toitainete eri vormide transformatsioonile või taimetoitainete kättesaadavusele või mõlemale või mida lisatakse mullale, et parandada taimede toitainete omastamist või et vähendada toitainete kadu.
Muudatusettepanek 193
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 5(A)(I a) (uus)
PFC 5(A)(I a): Denitrifikatsiooni inhibiitor
1.  Denitrifikatsiooni inhibiitor vähendab dilämmastikoksiidi (N2O) moodustumist, aeglustades või blokeerides nitraadi (NO3) konversiooni dilämmastikoksiidiks (N2), mõjutamata PFC 5(A)(I) all kirjeldatud nitrifikatsiooni protsessi. Selle tulemusena suureneb nitraadi kättesaadavus taimede jaoks ja N2O‑heide väheneb.
2.  Nimetatud meetodi tulemuslikkust saab hinnata, mõõtes dilämmastikoksiidi heitkoguseid sobiva mõõteseadmega kogutud gaasiproovides ja mõõtes selle proovi N2O kogust gaasikromatograafis. Hinnangus registreeritakse samuti mulla veesisaldus.
Muudatusettepanek 202
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6 – punkt 1 – sissejuhatav osa
1.  Taimede biostimulaator on CE-märgisega väetisetoode, mis stimuleerib taimede toitumisprotsesse sõltumatult toote toitainesisaldusest, üksnes selleks, et parandada taime üht või mitut järgmist omadust:
1.  Taimede biostimulaator on CE‑märgisega väetisetoode, mis stimuleerib taimede toitumisprotsesse sõltumatult toote toitainesisaldusest, üksnes selleks, et parandada taime ja taime risosfääri või füllosfääri üht või mitut järgmist omadust:
Muudatusettepanek 203
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6 – punkt 1 – alapunkt c a (uus)
ca)  toitainete kättesaadavus mullas ja risosfääris,
Muudatusettepanek 204
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6 – punkt 1 – alapunkt c b (uus)
cb)  huumuse moodustumine,
Muudatusettepanek 205
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6 – punkt 1 – alapunkt c c (uus)
cc)  orgaaniliste ühendite lagundamine mullas,
Muudatusettepanek 206
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6 – punkt 2 – taane 1
—  kaadmium (Cd) 3 mg / kuivaine kg,
—  kaadmium (Cd) 1,5 mg / kuivaine kg,
Muudatusettepanek 208
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6(A) – punkt 1
1.  Mikroobne taimede biostimulaator sisaldab üksnes mikroorganismi või mikroorganismide rühma, millele on osutatud II lisa koostisainete kategoorias 7.
1.  Mikroobse taimede biostimulaatori koostisse kuuluvad:
(a)   mikroorganism või mikroorganismide rühm, millele osutatakse II lisa koostisainete kategoorias 7;
(b)  käesoleva punkti alapunktis a sätestatust erinev mikroorganism või mikroorganismide rühm. Neid võib kasutada koostisainete kategooriatena, kui need vastavad II lisa koostisainete kategoorias 7 sätestatud nõuetele.
Muudatusettepanek 209
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6(A) – punkt 3

Komisjoni ettepanek

3.  Salmonella spp. peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 25 g või 25 ml proovis.

Muudatusettepanek

3.  Mikroobses taimede biostimulaatoris ei tohi haigusetekitajaid esineda suuremas kontsentratsioonis kui järgmises tabelis esitatud vastavad piirnormid:

Mikroorganismid / nende toksiinid, metaboliidid

Proovivõtukava

Piirnorm

 

n

c

 

Salmonella spp.

5

0

Puudub 25 g‑s või 25 ml-s

Kolibakterid:

5

0

Puudub 1 g‑s või 1 ml‑s

Listeria monocytogenes

5

0

Puudub 25 g‑s või 25 ml‑s

Vibrio spp.

5

0

Puudub 25 g-s või 25 ml‑s

Shigella spp.

5

0

Puudub 25 g-s või 25 ml‑s

Staphylococcus aureus

5

0

Puudub 25 g-s või 25 ml‑s

Enterokokid

5

2

10 CFU/g”

Anaeroobsete bakterite arv, välja arvatud siis, kui mikroobne biostimulaator on aeroobne bakter

5

2

5 CFU/g või ml

Pärmi- ja hallitusseente arv, välja arvatud siis, kui mikroobne biostimulaator on seen

5

2

1000 CFU/g või ml

kus n = proovi moodustavate ühikute arv; c = proovi nende ühikute arv, mille väärtus ületab kindlaksmääratud piirnormi.

Muudatusettepanek 210
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6(A) – punkt 4
4.  Escherichia coli peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 1 g või 1 ml proovis.
välja jäetud
Muudatusettepanek 211
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6(A) – punkt 5
5.  CE-märgisega väetisetootes ei tohi enterokokke esineda rohkem kui 10 CFU / värske massi g.
välja jäetud
Muudatusettepanek 212
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6(A) – punkt 6
6.  Listeria monocytogenes peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 25 g või 25 ml proovis.
välja jäetud
Muudatusettepanek 213
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6(A) – punkt 7
7.  Vibrio spp. peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 25 g või 25 ml proovis.
välja jäetud
Muudatusettepanek 214
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6(A) – punkt 8
8.  Shigella spp. peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 25 g või 25 ml proovis.
välja jäetud
Muudatusettepanek 215
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6(A) – punkt 9
9.  Staphylococcus aureus peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 1 g või 1 ml proovis.
välja jäetud
Muudatusettepanek 216
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6(A) – punkt 10
10.  Aeroobsete bakterite arv ei tohi ületada 105 CFU CE-märgisega väetisetoote 1 g või 1 ml proovi kohta, välja arvatud siis, kui mikroobne biostimulaator on aeroobne bakter.
välja jäetud
Muudatusettepanek 217
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6(A) – punkt 12 – lõik 2
on taimede biostimulaatori pH 4 või sellest kõrgem.
välja jäetud
Muudatusettepanek 218
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6(A) – punkt 13
13.  Mikroobse taimede biostimulaatori kõlblikkusaeg peab märgistusel esitatud hoiutingimustes olema vähemalt kuus kuud.
välja jäetud
Muudatusettepanek 219
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 7 – punkt 3 – sissejuhatav osa
3.  Mehaanilise segu valmistamine ei tohi muuta ühegi väetisetootest koostisaine olemust
3.  Mehaanilise segu valmistamine ei tohi muuta ühegi väetisetootest koostisaine toimet
Muudatusettepanek 220
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – I osa – CMC 11 a (uus)
CMC 11a: Muud tööstuse kõrvalsaadused
Muudatusettepanek 221
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 1 – sissejuhatav osa
1.  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada aineid ja segusid, mille hulka ei kuulu järgmised8:
1.  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada aineid ja segusid, sealhulgas tehnilisi lisaaineid, mille hulka ei kuulu järgmised39:
__________________
__________________
39 Materjali väljaarvamine kategooriast CMC 1 ei takista sel olemast lubatud koostisaine muu koostisainete kategooria alusel, millega sätestatakse teistsugused nõuded. Vt nt loomseid kõrvalsaaduseid käsitlev kategooria CMC 11, polümeere käsitlevad kategooriad CMC 9 ja 10 ning agronoomilisi lisaaineid käsitlev kategooria CMC 8.
39 Materjali väljaarvamine kategooriast CMC 1 ei takista sel olemast lubatud koostisaine muu koostisainete kategooria alusel, millega sätestatakse teistsugused nõuded. Vt nt loomseid kõrvalsaaduseid käsitlev kategooria CMC 11, polümeere käsitlevad kategooriad CMC 9 ja 10 ning agronoomilisi lisaaineid käsitlev kategooria CMC 8.
Muudatusettepanek 222
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 1 – punkt 1 – alapunkt b
(b)  kõrvalsaadused direktiivi 2008/98/EÜ tähenduses;
(b)  kõrvalsaadused direktiivi 2008/98/EÜ tähenduses, välja arvatud määruse (EÜ) nr 1907/2006 nõuete kohaselt registreeritud kõrvalsaadused, mis ei kuulu ühegi registreerimiskohustusest tehtava erandi alla, mis on sätestatud sama määruse V lisa punktis 5;
Muudatusettepanek 223
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 1 – punkt 1 – punkt e
(e)  polümeerid või
(e)  polümeerid, v.a need, mida kasutatakse kasvusubstraatides, mis ei ole mullaga kokkupuutes, või
Muudatusettepanek 228
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 2 – punkt 1
1.  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada taimi, taimeosi või taimeekstrakte, mida ei ole töödeldud muul viisil kui lõikamine, peenestamine, tsentrifuugimine, pressimine, kuivatamine, külmkuivatamine või veega ekstraheerimine.
1.  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada taimi, taimeosi või taimeekstrakte, mida ei ole töödeldud muul viisil kui lõikamine, peenestamine, tsentrifuugimine, sõelumine, jahvatamine, pressimine, kuivatamine, külmkuivatamine, puhverlahusega töötlemine, ekstrusioon, kiirgusega töötlemine, külmtöötlemine, kuumusega desinfitseerimine, veega ekstraheerimine või mis tahes muu valmistamis- või töötlemisprotsess, mille tulemusena saadud lõplikku ainet ei ole vaja registreerida vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006.
Muudatusettepanek 229
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 2 – punkt 2
2.  Lõike 1 kohaldamisel loetakse taimede hulka vetikad, kuid mitte sinivetikad.
2.  Lõike 1 kohaldamisel loetakse taimede hulka vetikad, välja arvatud sinivetikad, mis eritavad tsüanotoksiine, mis klassifitseeritakse ohtlikuks kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1272/2008, milles käsitletakse ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Muudatusettepanek 230
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 1 – sissejuhatav osa
1.  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada komposti, mis on saadud üksnes ühe või enama järgmise sisendmaterjali aeroobse kompostimise teel:
1.  Taimi toitainetega varustav CE‑märgisega toode võib sisaldada komposti, kompostist valmistatud vedelat või tahket mikroobset või mittemikroobset ekstrakti, mis on saadud üksnes ühe või enama järgmise sisendmaterjali aeroobse kompostimise ning looduslike mikroorganismide võimaliku järgneva paljunemise teel:
Muudatusettepanek 231
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 1 – punkt b
(b)  2. ja 3. kategooria loomsed kõrvalsaadused vastavalt määrusele (EÜ) nr 1069/2009;
(b)  tooted, mis on valmistatud määruse (EÜ) nr 1069/2009 artiklis 32 osutatud loomsetest kõrvalsaadustest, mis vastavalt nimetatud määruse artiklile 5 on jõudnud tootmisahela lõpp-punkti;
Muudatusettepanek 232
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 1 – alapunkt c – sissejuhatav osa
(c)  elus- või surnud organismid või nende osad, mis on töötlemata kujul või mida on töödeldud käsitsi, mehaaniliselt või gravitatsiooniliste meetmetega, vees lahustamise, flotatsiooni, veega ekstraheerimise, aurdestillatsiooni teel või kuumutamisega ainult vee eraldamiseks, või mida saadakse õhust eraldamise teel mis tahes vahenditega, välja arvatud järgmised materjalid:
(c)  elus- või surnud organismid või nende osad, mis on töötlemata kujul või mida on töödeldud käsitsi, mehaaniliselt või gravitatsiooniliste meetmetega, vees lahustamise, flotatsiooni, veega ekstraheerimise teel, välja arvatud järgmised materjalid:
Muudatusettepanek 233
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 1 – alapunkt c – taane 2
—   reoveesete, tööstussete või süvendustööde muda ning
—  reoveesete, tööstussete (v.a mittesöödavad toidujäägid, sööt ja agrokütustega seotud istandused) või süvendustööde muda ning
Muudatusettepanek 238
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 1 – punkt e a (uus)
ea)  toiduainetööstuse töötlemata ja mehaaniliselt töödeldud jäätmed, välja arvatud loomseid kõrvalsaadusi kasutavate valdkondade jäätmed vastavalt määrusele (EÜ) nr 1069/2009.
Muudatusettepanek 239
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 1 – punkt e b (uus)
eb)  koostisainete kategooriatele CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 ja CMC 11 vastavad materjalid.
Muudatusettepanek 240
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 2 – taane 1
—   kes töötleb üksnes eespool punktis 1 osutatud sisendmaterjale ning
–  mille puhul on eespool punktis 1 osutatud sisendmaterjalide töötlemisliinid selgelt eraldatud tootmisliinidest muude kui eespool punktis 1 osutatud sisendmaterjalide töötlemiseks ning
Muudatusettepanek 241
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 6 – alapunkt a – taane 2
—  kriteerium: maksimaalselt 25 mmol O2/kg orgaaniline aine/h; või
–  kriteerium: maksimaalselt 50 mmol O2/kg orgaaniline aine/h; või
Muudatusettepanek 242
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 4 – pealkiri
CMC 4: energiakultuuri kääritussaadus
CMC 4: Energiakultuuri kääritussaadus ja taimset päritolu biojäätmed
Muudatusettepanek 247
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 4 – punkt 1 – alapunkt c
(c)  mis tahes alapunktides a–b loetletud materjal, mis on varasemalt kääritatud.
(c)  mis tahes alapunktides a–b loetletud materjal, mis on varasemalt kääritatud, ilma aflatoksiinide jälgedeta.
Muudatusettepanek 248
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 4 – punkt 2 – taane 1
—   kes töötleb üksnes eespool punktis 1 osutatud sisendmaterjale ning
–  kus eespool punktis 1 osutatud sisendmaterjalide töötlemisliinid on selgelt eraldatud muude kui eespool punktis 1 osutatud sisendmaterjalide töötlemisliinidest ning
Muudatusettepanek 249
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 4 – punkt 3 – punkt b
(b)  termofiilne anaeroobne kääritamine 55 °C juures koos käitlusega, mis hõlmab pastöriseerimise etappi (70 °C – 1 tund);
(b)  termofiilne anaeroobne kääritamine 55 °C juures koos käitlusega, mis hõlmab pastöriseerimist, nagu on kirjeldatud komisjoni määruse (EL) nr 142/20111a V lisa I peatüki 1. jao punktis 1;
_________________
1a Komisjoni 25. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 142/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses teatavate selle direktiivi alusel piiril toimuvast veterinaarkontrollist vabastatud proovide ja näidistega (ELT L 54, 26.2.2011, lk 1).
Muudatusettepanek 250
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 4 – punkt 3 – punkt d
(d)  mesofiilne anaeroobne kääritamine 37–40 °C juures koos käitlusega, mis hõlmab pastöriseerimise etappi (70 °C – 1 tund) või
(d)  mesofiilne anaeroobne kääritamine 37–40 °C juures koos käitlusega, mis hõlmab pastöriseerimist, nagu on kirjeldatud komisjoni määruse (EL) nr 142/2011 V lisa I peatüki 1. jao punktis 1 või
Muudatusettepanek 251
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 1 – alapunkt c – taane 2
—  reoveesete, tööstussete või süvendustööde muda;
–  reoveesete, tööstussete (välja arvatud alapunktis ea osutatu) või süvendustööde muda ning
Muudatusettepanek 255
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 1 – alapunkt e – sissejuhatav osa
(e)  mis tahes alapunktides a–d loetletud materjal, mis:
(e)  mis tahes alapunktides a–d loetletud ilma aflatoksiinideta materjal, mis:
Muudatusettepanek 256
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 1 – punkt e a (uus)
(ea)  toiduainetööstuse töötlemata ja mehaaniliselt töödeldud jäätmed, välja arvatud loomseid kõrvalsaadusi kasutavate valdkondade jäätmed vastavalt määrusele (EÜ) nr 1069/2009;
Muudatusettepanek 257
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 1 – punkt e b (uus)
(eb)  koostisainete kategooriatele CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 ja CMC 11 vastavad materjalid.
Muudatusettepanek 258
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 2 – taane 1
—   kes töötleb üksnes eespool punktis 1 osutatud sisendmaterjale ning
–  kus eespool punktis 1 osutatud sisendmaterjalide töötlemisliinid on selgelt eraldatud muude kui eespool punktis 1 osutatud sisendmaterjalide töötlemisliinidest ning
Muudatusettepanek 259
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 3 – alapunkt a
(a)  termofiilne anaeroobne kääritamine 55°C juures vähemalt 24 h ning hüdrauliline viibeaeg vähemalt 20 päeva;
(a)  termofiilne anaeroobne kääritamine 55 °C juures vähemalt 24 h ning hüdrauliline viibeaeg vähemalt 20 päeva, mille järel võetakse analüüsid, et kontrollida, kas kääritamisprotsess on haigusetekitajad edukalt hävitanud;
Muudatusettepanek 260
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 3 – alapunkt b
(b)  termofiilne anaeroobne kääritamine 55 °C juures koos käitlusega, mis hõlmab pastöriseerimise etappi (70 °C – 1 h);
(b)  termofiilne anaeroobne kääritamine 55 °C juures koos käitlusega, mis hõlmab pastöriseerimist, nagu on kirjeldatud komisjoni määruse (EL) nr 142/2011 V lisa I peatüki 1. jao punktis 1;
Muudatusettepanek 261
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 3 – alapunkt d
(d)  mesofiilne anaeroobne kääritamine 37–40 °C juures koos käitlusega, mis hõlmab pastöriseerimise etappi (70 °C – 1 h) või
(d)  mesofiilne anaeroobne kääritamine 37–40 °C juures koos käitlusega, mis hõlmab pastöriseerimist, nagu on kirjeldatud komisjoni määruse (EL) nr 142/2011 V lisa I peatüki 1. jao punktis 1 või
Muudatusettepanek 262
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 6 – punkt 1 – alapunkt c a (uus)
(ca)  oliivijääkõli, st oliiviõli pressimise viskoosne kõrvalsaadus, mille saamiseks töödeldakse märga oliiviõli orgaaniliste lahustitega kas kahes (alperujo) või kolmes järgus (orujo);
Muudatusettepanek 263
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 6 – punkt 1 – alapunkt c b (uus)
(cb)   söödatootmise kõrvalsaadused, mis on loetletud söödamaterjalide kataloogis määruses (EL) nr 68/2013;
Muudatusettepanek 264
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 6 – punkt 1 – alapunkt c c (uus)
(cc)  mis tahes muu materjal või aine, mis on toidule või loomasöödale lisamiseks heaks kiidetud.
Muudatusettepanek 269
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 6 – punkt 2 – lõik 2 a (uus)
Kõikide ainete aflatoksiinide sisaldus peab olema allpool avastamispiiri.
Muudatusettepanek 270
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 7 – punkt 1 – taane 1
—  mida on vaid kuivatatud või külmkuivatatud ning
välja jäetud
Muudatusettepanek 271
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 8 – punkt 1
1.  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada ainet või segu, mille otstarve on parandada väetisetootest toitainete vabastamise omadusi, ainult juhul, kui kõnealuse aine või segu vastavust käesoleva määruse I lisa nõuetele PFC 5 toote kohta on näidatud vastavalt kõnealuse agronoomilise lisaaine suhtes kohaldatavale vastavushindamismenetlusele.
1.  CE‑märgisega väetisetoode võib sisaldada ainet või segu (sealhulgas tehnoloogilisi lisaaineid, näiteks paakumisvastaseid aineid, vahuärastusaineid, tolmuvastaseid aineid, värvaineid ja reoloogilisi aineid), mille otstarve on parandada väetisetootest toitainete vabastamise omadusi, ainult juhul, kui kõnealuse aine või segu vastavust käesoleva määruse I lisa nõuetele PFC 5 toote kohta on näidatud vastavalt kõnealuse agronoomilise lisaaine suhtes kohaldatavale vastavushindamismenetlusele.
Muudatusettepanek 272
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 8 – punkt 3 a (uus)
3a.  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada nõuetele vastavat denitrifikatsiooniinhibiitorit, millele on osutatud I lisa kategoorias PFC 5(A)(Ia), ainult juhul, kui see sisaldab mingil kujul lämmastikku.
Muudatusettepanek 273
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 8 – punkt 4
4.  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada nõuetele vastavat ureaasi inhibiitorit, millele on osutatud I lisa kategoorias PFC 5(A)(II), ainult juhul, kui vähemalt 50 % väetisetoote kogu lämmastiku (N) sisaldusest koosneb lämmastikust (N) karbamiidi (CH2N2O) kujul.
4.  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada nõuetele vastavat ureaasi inhibiitorit, millele on osutatud I lisa kategoorias PFC 5(A)(II), ainult juhul, kui vähemalt 50 % väetisetoote kogu lämmastiku (N) sisaldusest koosneb lämmastikust (N) ammooniumi (NH4+) või ammooniumi (NH4+) ja karbamiidi (CH4N2O) kujul.
Muudatusettepanek 274
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 9 – punkt 3
3.  Polümeerid ei sisalda formaldehüüdi.
3.  Polümeerid sisaldavad maksimaalselt 600 ppm vaba formaldehüüdi.
Muudatusettepanek 275
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 10 – punkt 1
1.  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada muid polümeere kui toitainepolümeerid üksnes juhul, kui polümeeri otstarve on
1.  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada muid polümeere kui toitainepolümeerid üksnes juhul, kui polümeeri otstarve on
(a)  hoida kontrolli all toitaineosakeste veekindlust ning seega toitainete vabanemist (sellisel juhul nimetatakse polümeeri tavaliselt „katteaineks”) või
(a)  hoida kontrolli all toitaineosakeste veekindlust ning seega toitainete vabanemist (sellisel juhul nimetatakse polümeeri tavaliselt „katteaineks“) või
(b)  suurendada CE-märgisega väetisetoote veesäilitusvõimet.
(b)  suurendada CE-märgisega väetisetoote veesäilitusvõimet või
(ba)  parandada mulda biolaguneva multšikilena, mis vastab eelkõige CMC 10 punktides 2a ja 3 esitatud nõuetele või
(bb)  siduda väetisetoote koostisaineid, ilma et toimuks kokkupuudet mullaga, või
(bc)  suurendada CE-märgisega väetisetoodete stabiilsust või
(bd)   parandada vee imbumist mulda.
Muudatusettepanek 276
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 10 – punkt 2
2.  [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation] alates peab toode vastama järgmisele nõudele: polümeer on võimeline füüsikaliselt ja bioloogiliselt lagunema selliselt, et enamik sellest laguneb lõpuks süsinikdioksiidiks (CO2), biomassiks ja veeks. Allpool punktides a–c sätestatud biolagunevuse katses peab vähemalt 90 % selle orgaanilisest süsinikust muunduma maksimaalselt 24 kuu jooksul CO2-ks:
2.  Alates [viis aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva] peab toode vastama järgmisele nõudele: polümeer on võimeline füüsikaliselt ja bioloogiliselt lagunema selliselt, et enamik sellest laguneb lõpuks süsinikdioksiidiks (CO2), biomassiks ja veeks. Vähemalt 90 % selle orgaanilisest süsinikust peab muunduma CO2‑ks maksimaalselt 48 kuu jooksul pärast väetisetoote väidetava toimeperioodi lõppu, mis on kantud märgisele, ja võrreldes asjakohase standardiga biolagunevuse katses. Biolagunevuse kriteeriume ja asjakohase biolagunevuse katsemeetodi väljatöötamist hinnatakse viimaste teaduslike tõendite põhjal ning see sätestatakse käesoleva määruse artiklis 42 osutatud delegeeritud õigusaktides.
(a)  katse tehakse temperatuuril 25°C ± 2°C.
(b)  katse viiakse läbi vastavalt mullas leiduva plastikmaterjali täieliku aeroobse biolagunemise määramisemeetodile, mõõtes hapnikutarvet või tekkinud süsinikdioksiidi kogust;
(c)  katse võrdlusmaterjalina kasutatakse mikrokristalset tselluloosipulbrit, mille osakestel on katsematerjali osakestega samad mõõtmed;
(d)  katse eel ei kohaldata katsematerjali suhtes tingimusi ega menetlusi, mille eesmärk on kiirendada kile lagunemist, nagu näiteks kokkupuude soojuse või valgusega.
Muudatusettepanek 277
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 10 – punkt 2 a (uus)
2a.  Kategoorias PFC 3(B) osutatud biolagunevad multšikiled peavad vastama järgmisele kriteeriumile:
polümeer on võimeline füüsikaliselt ja bioloogiliselt lagunema selliselt, et enamik sellest laguneb lõpuks süsinikdioksiidiks (CO2), biomassiks ja veeks, ning polümeeride biolagunevusele mullas kehtestatud liidu normide kohases biolagunevuse katses peab vähemalt 90 % orgaanilisest süsinikust absoluutses või suhtelises katsematerjalis muunduma CO2-ks kuni 24 kuu jooksul.
Muudatusettepanek 278
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 10 – punkt 3 a (uus)
3a.  Kuna toodet kavatsetakse mullale lisada ja keskkonda viia, kehtivad need kriteeriumid kõigi toote koostismaterjalide suhtes.
Muudatusettepanek 279
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 10 – punkt 3 b (uus)
3b.   CE-märgisega tooted, mis sisaldavad polümeere, mis ei ole toitainepolümeerid, vabastatakse punktides 1, 2 ja 3 esitatud nõuete täitmisest tingimusel, et polümeere kasutatakse väetisetootes ainult sideainena ja nad ei puutu mullaga kokku.
Muudatusettepanek 280
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 11

Komisjoni ettepanek

CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada loomseid kõrvalsaaduseid määruse (EÜ) nr 1069/2009 tähenduses, mis on jõudnud kõnealuse määruse kohaselt määratletud tootmisahela lõpp-punkti, mis on loetletud ja täpsustatud alljärgnevas tabelis:

Muudatusettepanek

Eeldusel et komisjon võtab artikli 42 alusel vastu delegeeritud õigusaktid, võib CE‑märgisega väetisetoode sisaldada loomseid kõrvalsaaduseid määruse (EÜ) nr 1069/2009 tähenduses, mis on jõudnud kõnealuse määruse kohaselt määratletud tootmisahela lõpp-punkti ja mis on loetletud ja täpsustatud alljärgnevas tabelis:

 

Loomsetest kõrvalsaadustest saadud toode

Töötlemisstandardid tootmisahela lõpp-punkti saavutamiseks

1

Lihajahu

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

2

Kondijahu

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

3

Liha-kondijahu

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

4

Loomaveri

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

5

III kategooria hüdrolüüsitud valgud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1069/2009

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

6

Töödeldud sõnnik

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

7

Kompost (1)

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

8

Biogaasi käärimisjäägid (1)

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

9

Sulejahu

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

10

Nahad

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

11

Kabjad ja sarved

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

12

Nahkhiire guaano

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

13

Vill ja karvad

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

14

Suled ja udusuled

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

15

Seaharjased

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

16

Glütserool ning muud biodiisli ja taastuvkütuste tootmise käigus saadud 2. ja 3. kategooria materjalid

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

17

Lemmikloomatoit ja koerte närimiskondid, mida ei või kaubanduslikel põhjustel või tehnilise vea tõttu müüa

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

(1)   saadud muudest 2. ja 3. kategooria materjalidest kui liha- ja kondijahu ning töödeldud loomne valk

Muudatusettepanek 281
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 11 a (uus)
CMC 11a: MUUD TÖÖSTUSLIKUD KÕRVALSAADUSED
1.  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada muid, konkreetsetest tööstuslikest protsessidest pärit tööstuslikke kõrvalsaadusi, nagu kaprolaktaami tootmise käigus saadavat ammoniumsulfaati, maagaasi ja nafta rafineerimise käigus saadavat väävelhapet jt aineid, mis on välja jäetud alajaotusest CMC 1 ja mille loend on allolevas tabelis, järgnevalt täpsustatud tingimustel:
2.  Alates... [üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva], kehtestatakse kriteeriumid CE-märgisega väetisetoodete koostisainetena määruse (EÜ) nr 2003/2003 alusel kasutatud tööstuslike kõrvalainete lisamiseks koostisainete kategooriasse viimaste teaduslike tõendite põhjal ning sätestatakse need käesoleva määruse artiklis 42 osutatud delegeeritud õigusaktides.
Muudatusettepanek 282
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt e
(e)  kõikide komponentide kirjeldus, mis moodustavad toote massist üle 5 %, järjestatuna osakaalu vähenemise järgi kuivaine massis, sealhulgas märge vastavate II lisas sätestatud koostisaine kategooriate (component material category, edaspidi „CMC”) kohta.
(e)  kõikide komponentide kirjeldus, mis moodustavad toote massist üle 1 %, järjestatuna osakaalu vähenemise järgi kuivaine massis, sealhulgas märge vastavate II lisas sätestatud koostisaine kategooriate (component material category, edaspidi „CMC“) kohta, ning komponendi osakaal kuivaine massist;
Muudatusettepanek 283
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt e a (uus)
(ea)  mis tahes toote puhul, mis sisaldab orgaanilistest jäätmetest või biojäätmetest pärit materjale, mis ei ole läbinud töötlust, mille käigus on hävitatud kõik orgaanilised materjalid, esitatakse märgistusel, milliseid jäätmeid ja kõrvalsaadusi on kasutatud, ning partii number või tootmise aegrea number. See number viitab jälgitavusandmetele, mida tootja säilitab ja millega tuvastatakse iga partiis/aegreas kasutatud orgaanilise jäätme / kõrvalsaaduse üksikud allikad (põllumajandusettevõte, tehas jne). Komisjon avaldab pärast avalikkusega konsulteerimist ja hiljemalt ... [kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] selle sätte rakendamise spetsifikatsioonid; säte jõustub hiljemalt ... [kolm aastat pärast spetsifikatsioonide avaldamist]. Ettevõtjate ja turujärelevalveasutuste halduskoormuse vähendamiseks võetakse komisjoni kirjeldustes arvesse nii artikli 6 lõigete 5–7 kui ka artikli 11 nõudeid ning olemasolevaid jälgitavussüsteeme (nt loomsete kõrvalsaaduste puhul kasutatavad või tööstuslikud süsteemid), samuti liidu jäätmete klassifikatsiooni koode.
Muudatusettepanek 284
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – I osa – punkt 2 a (uus)
2a.  Tootjad teevad kättesaadavaks otstarbekohase kasutamise lühijuhendi, mis hõlmab ettenähtud kasutusmäära, kasutamise aega, sihttaimi ning ladustamist.
Muudatusettepanek 285
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – I osa – punkt 7 a (uus)
7a.  Ühegi toote puhul ei või esitada teise toote toimekategooriaga seotud väiteid, kui toode ei vasta selle teise toimekategooria kõigile nõuetele, samuti ei või esitada mingeid otseseid ega kaudseid väiteid toote taimekaitsealase mõju kohta.
Muudatusettepanek 286
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – II osa – PFC 1 – punkt 2 – alapunkt b
(b)  Nitrifikatsiooni inhibiitori sisaldus märgitakse massiprotsendina üldlämmastikust (N), mis esineb tootes ammooniumlämmastiku (NH4+) või karbamiidlämmastikuna (CH4N2O).
(b)  Nitrifikatsiooni inhibiitori sisaldus märgitakse massiprotsendina üldlämmastikust (N), mis esineb tootes ammooniumlämmastiku (NH4+) või ammooniumlämmastiku (NH4+) ja karbamiidlämmastikuna (CH4N2O).
Muudatusettepanek 287
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – II osa – PFC 1(A) – punkt 1 – alapunkt a
(a)  deklareeritavad toitained lämmastik (N), fosfor (P) ja kaalium (K) nende keemiliste sümbolitena järjestuses N-P-K;
(a)  deklareeritavad toitained lämmastik (N), fosfor (P) ja kaalium (K) nende keemiliste sümbolitena järjestuses N‑P‑K; deklareeritav lämmastikusisaldus esitatakse järgmise summana: ammoniaaklämmastik, nitraatlämmastik, karbamiidlämmastik, lämmastik karbamiidformaldehüüdina, lämmastik isobutülideenkarbamiidina, lämmastik krotonülideendikarbamiidina ja lämmastik tsüaanamiidina.
Fosforväetised peavad vastama järgmistele lahustuvuse miinimumtasemetele, et olla taimedele omastatavad, muidu ei saa neid fosforväetisena deklareerida:
–  lahustuvus vees: minimaalselt 25 % fosfori üldsisaldusest,
–  lahustuvus neutraalses ammooniumtsitraadis: minimaalselt 30 % fosfori üldsisaldusest,
–  lahustuvus sipelghappes (ainult pehme kivimi fosfaadi puhul): vähemalt 35 % fosfori üldsisaldusest.
Muudatusettepanek 288
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – II osa – PFC 1(A) – punkt 1 – alapunkt b
(b)  deklareeritavad toitained magneesium (Mg), kaltsium (Ca), väävel (S) ja naatrium (Na) nende keemiliste sümbolitena järjestuses Mg-Ca-S-Na;
(b)  deklareeritavad toitained kaltsium (Ca), magneesium (Mg), naatrium (Na) ja väävel (S) nende keemiliste sümbolitena järjestuses Ca‑Mg‑Na‑S;
(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Kui kaasseadusandjad muudatuses kokku lepivad, tehakse vastavad muudatused kogu tekstis, sh neis osades, mis kajastuvad allpool toodud muudatusettepanekutes.)
Muudatusettepanek 289
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – II osa – PFC 1(A) – punkt 1 – alapunkt c
(c)  arvud, mis näitavad deklareeritud toitainete lämmastiku (N), fosfori (P) ja kaaliumi (K) üldsisaldust, ning nende järel sulgudes arvud, mis näitavad magneesiumi (Mg), kaltsiumi (Ca), väävli (S) ja naatriumi (Na) üldsisaldust;
(c)  arvud, mis näitavad deklareeritud toitainete lämmastiku (N), fosfori (P) ja kaaliumi (K) keskmist sisaldust, ning nende järel sulgudes arvud, mis näitavad magneesiumi (Mg), kaltsiumi (Ca), väävli (S) ja naatriumi (Na) üldsisaldust;
Muudatusettepanek 290
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – II osa – PFC 1(A) – punkt 1 – alapunkt d – taane 6
–  orgaaniline süsinik (C) ning
–  orgaaniline süsinik (C) ning C/N suhe;
Muudatusettepanek 291
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – II osa – PFC 1(A) – punkt 1 – alapunkt d – taane 7 a (uus)
–  esinemiskuju, näiteks pulber või graanulid.
Muudatusettepanek 292
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – II osa – PFC 1(B) – punkt 1 – alapunkt d – taane 2
–  fosforpentaoksiidi (P2O5) üldsisaldus;
–  neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuv fosforpentoksiid (P2O5);
Muudatusettepanek 293
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – II osa – PFC 1(B) – punkt 1 – alapunkt d – taane 2 – alltaane 3
–   kui tootes esineb pehme fosfaattoorme fosfaati, siis sipelghappes lahustuv fosforpentaoksiid (P2O5);
–   vaid mineraalhapetes lahustuv fosforpentoksiid (P2O5);
Muudatusettepanek 294
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – II osa – PFC 1(B) – punkt 1 a (uus)
1a.   Kogu deklareeritud lämmastikusisaldus esitatakse järgmise summana: ammoniaaklämmastik, nitraatlämmastik, karbamiidlämmastik, lämmastik metüleenkarbamiidina, lämmastik isobutülideenkarbamiidina, lämmastik krotonülideendikarbamiidina ja lämmastik tsüaanamiidina.
Muudatusettepanek 295
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – II osa – PFC 1(C)(I) – punkt 1 – alapunkt d – taane 2
–  fosforpentaoksiidi (P2O5) üldsisaldus;
–  neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuv fosforpentoksiid (P2O5);
Muudatusettepanek 296
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – II osa – PFC 1(C)(I) – punkt 1 – alapunkt d – taane 2 – alltaane 3
–  kui tootes esineb pehme fosfaattoorme fosfaati, siis sipelghappes lahustuv fosforpentaoksiid (P2O5);
–  vaid mineraalhapetes lahustuv fosforpentoksiid (P2O5);
Muudatusettepanek 297
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – II osa – PFC 1(C)(I) – punkt 1 – alapunkt d – taane 4 – alltaane 1 a (uus)
–  esinemiskuju, näiteks pulber või graanulid;
Muudatusettepanek 298
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – II osa – PFC 1(C)(I) – punkt 1 – alapunkt d a (uus)
(da)  pH
Muudatusettepanek 299
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – II osa – PFC 1(C)(I) – punkt 1 a (uus)
1a.  Kui väetisetoode sisaldab vastavalt kaadmiumi, arseeni, tina, kroom VI ja elavhõbedat vähem kui 5 ppm-i, võib selle pakendile või märgistusele lisada nähtava ökomärgise. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse käesolevat määrust, et kehtestada sellise märgistuse tehnilised standardid.
Muudatusettepanek 300
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a) – punkt 3 – alapunkt c
(c)  pulber, kui vähemalt 90 % tootest läbib sõela avadega 10 mm, või
(c)  pulber, kui vähemalt 90 % tootest läbib sõela avadega 1 mm, või
Muudatusettepanek 301
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a) – punkt 4 a (uus)
4a.   II lisa CMC 10 punkti 1 alapunktis bb osutatud CE‑märgisega toodetel, kus polümeere kasutatakse vaid sideainena, peab olema järgmine märge: „Väetisetoode ei ole ette nähtud mullaga kokku puutuma.“
Muudatusettepanek 302
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – II osa – PFC 1(C)(II) – punkt 1
1.  CE-märgisega väetisetootes sisalduvad deklareeritavad mikrotoitained loetletakse nende nimetuste ja keemiliste sümbolitega järgmises järjestuses: boor (B), koobalt (Co), vask (Cu), raud (Fe), mangaan (Mn), molübdeen (Mo) ja tsink (Zn), millele järgnevad nende vastasioonide nimetused.
1.  CE-märgisega väetisetootes sisalduvad deklareeritavad mikrotoitained loetletakse nende nimetuste ja keemiliste sümbolitega järgmises järjestuses: boor (B), koobalt (Co), vask (Cu), raud (Fe), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), seleen (Se), räni (Si) ja tsink (Zn), millele järgnevad nende vastasioonide nimetused.
Muudatusettepanek 303
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – II osa – PFC 1(C) a (uus)
PFC 1(C)a: vähese süsinikusisaldusega väetis
1.  Esitatakse järgmine teave makrotoitainete kohta:
(a)  deklareeritavad toitained lämmastik (N), fosfor (P) ja kaalium (K) nende keemiliste sümbolitena järjestuses N‑P‑K;
(b)  deklareeritavad toitained magneesium (Mg), kaltsium (Ca), väävel (S) ja naatrium (Na) nende keemiliste sümbolitena järjestuses Mg‑Ca‑S‑Na;
(c)  arvud, mis näitavad deklareeritud toitainete lämmastiku (N), fosfori (P) ja kaaliumi (K) üldsisaldust, ning nende järel sulgudes arvud, mis näitavad magneesiumi (Mg), kaltsiumi (Ca), väävli (S) ja naatriumi (Na) üldsisaldust;
(d)  järgmiste deklareeritud toitainete sisaldus järgmises järjestuses protsendina väetise massist:
▪  lämmastiku (N) üldsisaldus:
–  orgaanilise lämmastiku (N) miinimumkogus, millele järgneb kasutatud orgaanilise ainese päritolu kirjeldus;
–  lämmastik (N) nitraatlämmastikuna;
–  lämmastik (N) ammoniaaklämmastikuna;
–  lämmastik (N) karbamiidlämmastikuna;
▪  fosforpentoksiidi (P2O5) üldsisaldus:
–  vees lahustuv fosforpentoksiid (P2O5);
–  neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuv fosforpentoksiid (P2O5);
–  kui tootes esineb pehme fosfaattoorme fosfaati, siis sipelghappes lahustuv fosforpentoksiid (P2O5);
▪  kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus:
–  vees lahustuv kaaliumoksiid (K2O);
▪  magneesiumoksiid (MgO), kaltsiumoksiid (CaO), vääveltrioksiid (SO3) ja naatriumoksiid (Na2O) väljendatuna järgmiselt:
–  kui need toitained on vees täielikult lahustuvad, siis ainult vees lahustuva aineosa sisaldus;
–  kui vees lahustuva toitaineosa sisaldus on vähemalt veerand selle toitaine üldsisaldusest, siis üldsisaldus ja vees lahustuva osa sisaldus;
–  muudel juhtudel üldsisaldus.
(e)  kui tootes esineb karbamiidi (CH4N2O), siis teave selle kohta, kuidas võib ammoniaagi eraldumine väetise kasutamisel mõjutada õhu kvaliteeti, ning nõuanne kasutajatele rakendada sobivaid leevendusmeetmeid.
2.  Järgmised muud elemendid esitatakse protsendina CE-märgisega väetisetoote massist:
–  orgaanilise süsiniku (C) sisaldus ning
–  kuivainesisaldus.
3.  Kui üks või mitu järgmist mikrotoitainet: boor (B), koobalt (Co), vask (Cu), raud (Fe), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tsink (Zn), esinevad tootes järgmises tabelis massiprotsendina märgitud miinimumsisalduses, kehtib järgmine:
–  need tuleb deklareerida, kui need on CE-märgisega väetisetootesse tahtlikult lisatud, ja
–  need võib deklareerida muudel juhtudel.
Mikrotoitaine
Massiprotsent

Boor (B)
0,01

Koobalt (Co)
0,002

Vask (Cu)
0,002

Mangaan (Mn)
0,01

Molübdeen (Mo)
0,001

Tsink
0,002

Need deklareeritakse pärast makrotoitaineid käsitlevat teavet. Esitatakse järgmine teave:
(a)  deklareeritavate mikrotoitainete nimetused ja keemilised sümbolid järgmises järjestuses: boor (B), koobalt (Co), vask (Cu), raud (Fe), mangaan (Mn), molübdeen (Mo) ja tsink (Zn), millele järgnevad nende vastasioonide nimetused;
(b)  mikrotoitainete üldsisaldus protsendina väetise massist järgmiselt:
–  kui need toitained on vees täielikult lahustuvad, siis ainult vees lahustuva aineosa sisaldus;
–  kui vees lahustuva toitaineosa sisaldus on vähemalt veerand selle toitaine üldsisaldusest, siis üldsisaldus ja vees lahustuva osa sisaldus; ning
–  muudel juhtudel üldsisaldus;
(c)  kui deklareeritavad mikroelemendid on kelaaditud kelaadimoodustaja(te)ga, märgitakse mikrotoitaine nimetuse ja keemilise tunnuse järele järgmine täpsustus:
–  „...kelaadina“ – kelaadimoodustaja nimetus või lühend ja kelaaditud mikroelemendi kogus protsendina CE-märgisega väetisetoote massist;
(d)  kui CE-märgisega väetisetoode sisaldab mikroelemente, mis on kompleksimoodustajaga seotud kompleksühendisse:
–  mikrotoitaine nimetuse ja keemilise tunnuse järele märgitakse järgmine täpsustus: „...kompleksühendina“ ning kompleksühendis oleva mikroelemendi kogus protsendina CE-märgisega väetisetoote massist, ning
–  kompleksimoodustaja nimetus või lühend;
(e)  järgmine märkus: „Kasutamiseks ainult kindlakstehtud vajaduse korral. Mitte ületada vajalikku kasutusmäära.“
Muudatusettepanek 399
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – PFC 2 – taane 2
–   granulomeetriline koostis toote protsendina, mis läbib kindlaksmääratud avasuurusega sõela.
–   granulomeetriline koostis toote protsendina, mis läbib 1,0 mm ja 3,15 mm suuruste avadega sõela;
Muudatusettepanek 304
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – II osa – PFC 3 – punkt 1 – taane 3
–   lämmastiku (N) üldsisaldus;
välja jäetud
Muudatusettepanek 305
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – II osa – PFC 3 – punkt 1 – taane 4
–   fosforpentaoksiidi (P2O5) üldsisaldus;
välja jäetud
Muudatusettepanek 306
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – II osa – PFC 3 – punkt 1 – taane 5
–   kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus;
välja jäetud
Muudatusettepanek 307
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – II osa – PFC 6 – punkt e
(e)  doos, ajastus (taimede arenguetapp) ja kasutamissagedus;
(e)  doos, ajastus (taimede arenguetapp), kasutuspiirkond ja kasutamissagedus (kooskõlas biostimulaatori mõju tõendavate empiiriliste andmetega);
Muudatusettepanek 308
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – II osa – PFC 6 – punkt f a (uus)
(fa)  viide sellele, et toode ei ole taimekaitsevahend;
Muudatusettepanek 309
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – III osa – PFC 1(A)

Deklareeritud toitainesisalduse ja muude deklareeritud parameetrite lubatud hälbed


Deklareeritud toitainesisalduse ja muude deklareeritud parameetrite lubatud hälbed

Orgaaniline süsinik (C)
±20 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Orgaaniline süsinik (C)
±15 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kuivainesisaldus
±5,0 protsendipunkti absoluutväärtusena

Kuivainesisaldus
±5,0 protsendipunkti absoluutväärtusena

Lämmastiku (N) üldsisaldus
±50 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Lämmastiku (N) üldsisaldus
±15 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Orgaaniline lämmastik (N)
±50 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Orgaaniline lämmastik (N)
±15 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Fosforpentaoksiidi (P2O5) üldsisaldus
±50 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Fosforpentoksiidi (P2O5) üldsisaldus
±15 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus
±50 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus
±15 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Magneesiumoksiidi, kaltsiumoksiidi, vääveltrioksiidi või naatriumoksiidi üldsisaldus ja vees lahustuv aineosa
±25 % nende toitainete deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt 1,5 protsendipunktini absoluutväärtusena

Magneesiumoksiidi, kaltsiumoksiidi, vääveltrioksiidi või naatriumoksiidi üldsisaldus ja vees lahustuv aineosa
±25 % nende toitainete deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt 1,5 protsendipunktini absoluutväärtusena

Vase (Cu) üldsisaldus
±50 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,5 protsendipunktini absoluutväärtusena

Vase (Cu) üldsisaldus
±50 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,5 protsendipunktini absoluutväärtusena

Tsingi (Zn) üldsisaldus
±50 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Tsingi (Zn) üldsisaldus
±50 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kogus
–5 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest

Kogus
–5 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest
Lämmastiku, fosfori ja kaaliumi deklareeritud vormid
Kahe toitainega väetised: maksimaalne lubatud hälve absoluutväärtusena 1,1 N ja 0,5 orgaaniline N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O ja 1,5 kahe toitaine kohta kokku.

Kolme toitainega väetised: maksimaalne lubatud hälve absoluutväärtusena 1,1 N ja 0,5 orgaaniline N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O ja 1,9 kolme toitaine kohta kokku.

±10 % iga toitaine deklareeritud kogusisaldusest kuni maksimaalselt 2 protsendipunktini absoluutväärtusena

Muudatusettepanek 310
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – III osa – PFC 1(B) – tabel 1

Komisjoni ettepanek

Anorgaaniliste makrotoitainete vormide deklareeritud sisalduse lubatud hälbed

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

±25 % tootes esinevate toitainevormide deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt 2 protsendipunktini absoluutväärtusena

±25 % nende toitainete deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt 1,5 protsendipunktini absoluutväärtusena

±25 % deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt 0,9 protsendipunktini absoluutväärtusena

Muudatusettepanek

Anorgaaniliste makrotoitainete vormide deklareeritud sisalduse lubatud hälbed

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

±25 % iga tootes esineva toitainevormi deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt 2 protsendipunktini absoluutväärtusena iga toitaine kohta eraldi ja kõigi toitainete kohta kokku

–50 % ja +100 % nende toitainete deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt –2 ja +4 protsendipunktini absoluutväärtusena

±25 % deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt 0,9 protsendipunktini absoluutväärtusena

P2O5 lubatud hälbe juures viidatakse neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvale fosforpentoksiidile (P2O5).

 

 

Muudatusettepanek 311
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – III osa – PFC 1(B)
Orgaaniline süsinik: ±20 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,0 protsendipunktini absoluutväärtusena.
Orgaaniline süsinik: ±15 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,0 protsendipunktini absoluutväärtusena.
Orgaaniline lämmastik: ±50 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena.
Orgaaniline lämmastik: ±15 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena.
Vase (Cu) üldsisaldus: ±50 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,5 protsendipunktini absoluutväärtusena.
Vase (Cu) üldsisaldus: ±15 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,5 protsendipunktini absoluutväärtusena.
Tsingi (Zn) üldsisaldus: ±50 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,0 protsendipunktini absoluutväärtusena.
Tsingi (Zn) üldsisaldus: ±15 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,0 protsendipunktini absoluutväärtusena.
Muudatusettepanek 312
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – III osa – PFC 1(C)(I)

 

Komisjoni ettepanek

 

Makrotoitainevormide deklareeritud sisalduse lubatud hälbed

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

±25 % tootes esinevate toitainevormide deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt 2 protsendipunktini absoluutväärtusena

±25 % nende toitainete deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt 1,5 protsendipunktini absoluutväärtusena

±25 % deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt 0,9 protsendipunktini absoluutväärtusena

 

Granulomeetriline koostis: ±10 % suhteline hälve konkreetse avasuurusega sõela läbiva materjali protsentosa deklareeritud väärtusest.

 

Kogus: 5 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest.

 

Muudatusettepanek

 

Anorgaaniliste makrotoitainete vormide deklareeritud sisalduse lubatud hälbed

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

±25 % iga tootes esineva toitainevormi deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt 2 protsendipunktini absoluutväärtusena iga toitaine kohta eraldi ja kõigi toitainete kohta kokku

–50 % ja +100 % nende toitainete deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt –2 ja +4 protsendipunktini absoluutväärtusena

–50 % ja +100 % deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt –2 ja +4 protsendipunktini absoluutväärtusena

 

Eespool esitatud lubatud hälbe väärtusi kohaldatakse ka lämmastikuvormide ja lahustuvuste puhul.

 

Granulomeetriline koostis: ±20 % suhteline hälve konkreetse avasuurusega sõela läbiva materjali protsentosa deklareeritud väärtusest.

 

Kogus: ±3 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest.

Muudatusettepanek 313
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – III osa – PFC 3

Komisjoni ettepanek

Deklareeritud toitaine vormid ja muud deklareeritud kvaliteedikriteeriumid

Deklareeritud väärtuse lubatud hälbed

pH

±0,7 tootmise ajal

 

±1,0 mis tahes ajal turustusahelas

Orgaaniline süsinik (C)

±10 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Lämmastiku (N) üldsisaldus

±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Fosforpentaoksiidi (P2O5) üldsisaldus

±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus

±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kuivaine

10 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest

Kogus

–5 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest tootmise ajal

 

25 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest mis tahes ajal turustusahelas

Orgaaniline süsinik (C) / orgaaniline lämmastik (N)

±20 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Granulomeetriline koostis

±10 % suhteline hälve konkreetse avasuurusega sõela läbiva materjali protsentosa deklareeritud väärtusest

Muudatusettepanek

Deklareeritud toitaine vormid ja muud deklareeritud kvaliteedikriteeriumid

Deklareeritud väärtuse lubatud hälbed

pH

±0,7 tootmise ajal

 

±0,9 mis tahes ajal turustusahelas

Orgaaniline süsinik (C)

±10 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Lämmastiku (N) üldsisaldus

±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Fosforpentoksiidi (P2O5) üldsisaldus

±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus

±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kuivaine

±10 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest

Kogus

–5 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest tootmise ajal

 

15 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest mis tahes ajal turustusahelas

Orgaaniline süsinik (C) / orgaaniline lämmastik (N)

±20 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Granulomeetriline koostis

±10 % suhteline hälve konkreetse avasuurusega sõela läbiva materjali protsentosa deklareeritud väärtusest

Muudatusettepanek 314
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – III osa – PFC 4

Komisjoni ettepanek

Deklareeritud toitaine vormid ja muud deklareeritud kvaliteedikriteeriumid

Deklareeritud väärtuse lubatud hälbed

Elektrijuhtivus

±50 % suhteline hälve tootmise ajal

 

±75 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

pH

±0,7 tootmise ajal

 

±1,0 mis tahes ajal turustusahelas

Kogus (mahuna liitrites või kuupmeetrites)

–5 % suhteline hälve tootmise ajal

 

25 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

Üle 60 mm läbimõõduga osakestest koosneva aine koguse (mahu) määramine

–5 % suhteline hälve tootmise ajal

 

25 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

Eelvormitud kasvusubstraadi koguse (mahu) määramine

–5 % suhteline hälve tootmise ajal

 

25 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

Vees lahustuv lämmastik (N)

±50 % suhteline hälve tootmise ajal

 

±75 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

Vees lahustuv fosforpentaoksiid (P2O5)

±50 % suhteline hälve tootmise ajal

 

±75 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

Vees lahustuv kaaliumoksiid (K2O)

±50 % suhteline hälve tootmise ajal

 

±75 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

Muudatusettepanek

Deklareeritud toitaine vormid ja muud deklareeritud kvaliteedikriteeriumid

Deklareeritud väärtuse lubatud hälbed

Elektrijuhtivus

±50 % suhteline hälve tootmise ajal

 

±60 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

pH

±0,7 tootmise ajal

 

±0,9 mis tahes ajal turustusahelas

Kogus (mahuna liitrites või kuupmeetrites)

–5 % suhteline hälve tootmise ajal

 

15 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

Üle 60 mm läbimõõduga osakestest koosneva aine koguse (mahu) määramine

–5 % suhteline hälve tootmise ajal

 

15 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

Eelvormitud kasvusubstraadi koguse (mahu) määramine

–5 % suhteline hälve tootmise ajal

 

15 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

Vees lahustuv lämmastik (N)

±50 % suhteline hälve tootmise ajal

 

±60 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

Vees lahustuv fosforpentoksiid (P2O5)

±50 % suhteline hälve tootmise ajal

 

±60 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

Vees lahustuv kaaliumoksiid (K2O)

±50 % suhteline hälve tootmise ajal

 

±60 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

Muudatusettepanek 315
Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1 – alapunkt b
(b)  CMC 4 all sätestatud energiakultuuri kääritussaadused;
(b)  CMC 4 all sätestatud energiakultuuri kääritussaadused ja taimset päritolu biojäätmed;
Muudatusettepanek 316
Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1 – alapunkt f a (uus)
(fa)  CMC 2 all sätestatud töötlemata või mehaaniliselt töödeldud taimed, taimeosad või taimeekstraktid.
Muudatusettepanek 317
Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 3 – alapunkt b a (uus)
(ba)  PFC 5(A)(Ia) all sätestatud denitrifikatsiooni inhibiitor;
Muudatusettepanek 318
Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 2 – alapunkt a a (uus)
(aa)  PFC (A)(Ia) all sätestatud denitrifikatsiooni inhibiitor;
Muudatusettepanek 319
Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – II osa – moodul A – punkt 2.2 – alapunkt b
(b)  põhimõtteline kavand ja tootmisjoonised ning skeemid;
välja jäetud
Muudatusettepanek 320
Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – II osa – moodul A – punkt 2.2 – alapunkt c
(c)  nimetatud joonistest ja skeemidest ning CE-märgisega väetisetoodete kasutamisest arusaamiseks vajalikud kirjeldused ja selgitused;
välja jäetud
Muudatusettepanek 321
Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – II osa – moodul A1 – punkt 4 – lõik 1
Allpool punktides 4.1–4.3 osutatud tsüklid ja katse viiakse tootja poolt toote esindaval valimil läbi vähemalt iga kolme kuu tagant, et kontrollida vastavust
Allpool punktides 4.1–4.3 osutatud tsüklid ja katse viiakse tootja poolt toote esindaval valimil läbi vähemalt iga kuue kuu tagant juhul, kui tehas töötab pidevalt, või perioodilise tootmise puhul igal aastal, et kontrollida vastavust
Muudatusettepanek 322
Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – II osa – moodul A1 – punkt 4.3.5 a (uus)
4.3.5a.  Tootja hoiab katseprotokolle tehnilise dokumentatsiooni hulgas.
Muudatusettepanek 323
Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – II osa – moodul B – punkt 3.2 – alapunkt c – taane 6
—  katseprotokollid ning
—  katseprotokollid, sealhulgas agronoomilist tõhusust käsitlevad uuringud, ning
Muudatusettepanek 324
Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – II osa – moodul D1 – punkt 2 – alapunkt b
(b)  põhimõtteline kavand ja tootmisjoonised ning skeemid, sh tootmisprotsessi kirjalik kirjeldus ja diagramm, kus on selgelt määratletud iga töötlus, hoiuanum ja -ala;
(b)  tootmisprotsessi kirjalik kirjeldus ja diagramm;

(1) Asi saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõike 4 neljandale lõigule vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks (A8-0270/2017)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika