Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0084(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0270/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0270/2017

Keskustelut :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Äänestykset :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Äänestysselitykset
PV 27/03/2019 - 18.7

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Hyväksytyt tekstit
PDF 1030kWORD 166k
Tiistai 24. lokakuuta 2017 - Strasbourg
CE-merkityt lannoitevalmisteet ***I
P8_TA(2017)0392A8-0270/2017

Euroopan parlamentin tarkistukset 24. lokakuuta 2017 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta (COM(2016)0157 – C8‑0123/2016 – 2016/0084(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Otsikko
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta
ehdotuksesta EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI CE-merkittyjen kasviravinteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta
(Tämä tarkistus ”lannoitevalmisteista” ”kasviravinteisiin” koskee koko tekstiä. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin ja näin ollen hyväksyttyihin tarkistuksiin on tehtävä vastaavat muutokset.)
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Edellytykset, jotka koskevat lannoitteiden asettamista saataville markkinoilla, on yhdenmukaistettu osittain: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/200315 koskee lähes yksinomaan lannoitteita, jotka saatu louhituista tai kemiallisesti tuotetuista epäorgaanisista materiaaleista. Lannoitustarkoituksiin on tarpeen käyttää myös kierrätettyjä tai orgaanisia materiaaleja. Olisi vahvistettava yhdenmukaiset edellytykset, joilla tällaisista kierrätetyistä tai orgaanisista materiaaleista saadut lannoitteet voidaan asettaa saataville koko sisämarkkinoilla, jotta luotaisiin merkittävä kannustin niiden käytölle. Yhdenmukaistamisen soveltamisalaa olisi siksi laajennettava kierrätettyihin ja orgaanisiin materiaaleihin.
(1)  Edellytykset, jotka koskevat lannoitteiden asettamista saataville markkinoilla, on yhdenmukaistettu osittain: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/200315 koskee lähes yksinomaan lannoitteita, jotka saatu louhituista tai kemiallisesti tuotetuista kivennäisaineista. Lannoitustarkoituksiin on tarpeen käyttää myös kierrätettyjä tai orgaanisia materiaaleja. Olisi vahvistettava yhdenmukaiset edellytykset, joilla tällaisista kierrätetyistä tai orgaanisista materiaaleista saadut lannoitteet voidaan asettaa saataville koko sisämarkkinoilla, jotta luotaisiin merkittävä kannustin niiden käytölle. Kierrätettyjen ravinteiden käytön lisäämisen edistäminen vahvistaisi entisestään kiertotalouden kehittämistä ja mahdollistaisi ravinteiden kokonaisvaltaisesti resurssitehokkaamman käytön sekä vähentäisi samalla unionin riippuvuutta kolmansista maista tuotavista ravinteista. Yhdenmukaistamisen soveltamisalaa olisi siksi laajennettava kierrätettyihin ja orgaanisiin materiaaleihin.
_________________
_________________
15 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, lannoitteista (EUVL L 304, 21.11.2003, s. 1).
15 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, lannoitteista (EUVL L 304, 21.11.2003, s. 1).
(Tämä monialainen tekninen tarkistus ”epäorgaanisista materiaaleista” ”kivennäisaineisiin” koskee myös koko tekstiä. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin ja näin ollen hyväksyttyihin tarkistuksiin on tehtävä vastaavat muutokset.)
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)  Ruoan ravinteet ovat peräisin maaperästä: terve ja ravinteikas maaperä tuottaa terveitä ja ravinteikkaita kasveja ja elintarvikkeita. Viljelijät tarvitsevat monenlaisia orgaanisia ja keinotekoisia lannoitteita parantaakseen maaperää. Jos maaperässä ei ole ravinteita tai ne on kulutettu, kasvit joko lakkaavat kasvamasta ravinteiden puutteessa tai eivät sisällä ravintoa ihmisen käyttöön.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)   Eläinten lannan ja maatiloilla tuotetun kompostin tehokkaan käytön varmistamiseksi viljelijöiden olisi käytettävä tuotteita, joiden osalta toimitaan vastuullisen maatalouden hengessä, ja suosittava paikallisia jakelukanavia, noudatettava maataloutta ja ympäristöä koskevia käytäntöjä sekä unionin ympäristölainsäädäntöä, kuten nitraattidirektiiviä tai vesipolitiikan puitedirektiiviä. Olisi kannustettava suosimaan paikalla tai läheisillä maatiloilla tuotettujen lannoitteiden käyttöä.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)  CE-merkityllä lannoitevalmisteella voi olla useampia kuin yksi tämän asetuksen toimintoperusteisissa tuoteluokissa kuvattu toiminto. Silloin kun tuotteella väitetään olevan vain yksi kyseisistä toiminnoista, olisi riitettävä, että tuote täyttää kyseistä väitettyä toimintoa kuvaavan toimintoperusteisen tuoteluokan vaatimukset. Sen sijaan kun CE-merkityllä lannoitevalmisteella väitetään olevan useampia kuin yksi kyseisistä toiminnoista, CE-merkittyä lannoitevalmistetta olisi pidettävä kahden tai useamman aineosana olevan lannoitevalmisteen yhdistelmänä ja jokaisen aineosana olevan lannoitevalmisteen olisi täytettävä toimintoaan koskevat vaatimukset. Siksi tällaisia yhdistelmiä varten olisi oltava erityinen toimintoperusteinen tuoteluokkansa.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)
(6 b)  Valmistaja, joka käyttää yhtä tai useampaa CE-merkittyä lannoitevalmistetta, jonka vaatimuksenmukaisuuden se itse tai jokin toinen valmistaja on jo arvioinut, saattaa haluta käyttää kyseistä vaatimustenmukaisuuden arviointia. Hallinnollisen taakan minimoimiseksi tuloksena olevaa CE-merkittyä lannoitevalmistetta olisi myös pidettävä kahden tai useamman aineosana olevan lannoitevalmisteen yhdistelmänä, ja yhdistelmälle asetettujen vaatimustenmukaisuuteen kuuluvien lisävaatimusten olisi koskettava vain sekoittamisesta johtuvia seikkoja.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden haitalliset aineet, kuten kadmium, voivat aiheuttaa riskin ihmisten ja eläinten terveydelle ja ympäristölle, koska ne kertyvät ympäristöön ja pääsevät ravintoketjuun. Sen vuoksi niiden pitoisuutta olisi rajoitettava tällaisissa valmisteissa. Lisäksi biojätteistä saatavien CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden epäpuhtauksien, erityisesti polymeerien mutta myös metallin ja lasin, esiintymistä olisi estettävä tai rajoitettava siinä määrin kuin on teknisesti mahdollista erottamalla ne erillään kerätystä biojätteestä ennen prosessointia.
(8)  CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden vierasaineet, kuten kadmium, voivat lannoitteita epäasianmukaisesti käytettäessä aiheuttaa riskin ihmisten ja eläinten terveydelle ja ympäristölle, koska ne kertyvät ympäristöön ja pääsevät ravintoketjuun. Sen vuoksi niiden pitoisuutta olisi rajoitettava tällaisissa valmisteissa. Lisäksi biojätteistä saatavien CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden epäpuhtauksien, erityisesti polymeerien mutta myös metallin ja lasin, esiintymistä olisi estettävä tai rajoitettava siinä määrin kuin on teknisesti mahdollista erottamalla ne erillään kerätystä biojätteestä ennen prosessointia.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)  Jäsenvaltioiden, joilla on jo käytössä tiukemmat lannoitteiden sisältämää kadmiumia koskevat kansalliset raja-arvot, olisi voitava säilyttää kyseiset raja-arvot, kunnes koko muu unioni saavuttaa vastaavan tavoitetason.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)
(8 b)   Jotta fosforilannoitevalmisteet vastaisivat helpommin tämän asetuksen vaatimuksia ja vauhditettaisiin innovointia, asianomaisten tekniikoiden ja erityisesti kadmiuminpoistotekniikoiden kehittämiselle ja kadmiumpitoisen vaarallisen jätteen huollolle on tarpeen tarjota riittävät investointikannustimet myöntämällä niitä varten varoja Horisontti 2020 -puiteohjelmasta, Life-ohjelmasta, kiertotalouden tukifoorumista sekä soveltuvin osin Euroopan investointipankin rahoitusvälineistä ja muista rahoitusvälineistä. Komission olisi annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain tietoja kadmiumin poistamista koskevista kannustimista ja unionin myöntämästä rahoituksesta.
Tarkistus 395
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 c kappale (uusi)
(8 c)  Komissio ottaa ... päivästä ...kuuta ... [tämän asetuksen soveltamispäivä] alkaen käyttöön mekanismin, jolla helpotetaan edelleen rahoituksen saantia tutkimus-ja innovointitoimintaan, joka koskee kadmiuminpoistotekniikoita ja niiden käyttöönottoa kaikentyyppisten fosfaattilannoitteiden tuotantoprosessissa unionissa, sekä tutkimus-ja innovointitoimintaan, joka koskee mahdollisia teollisessa mittakaavassa taloudellisesti toteuttamiskelpoisia kadmiuminpoistoratkaisuja, jotka mahdollistaisivat myös näin syntyvien jätteiden käsittelyn.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Kaikkien tämän asetuksen vaatimuksen täyttävien tuotteiden olisi sallittava liikkua vapaasti sisämarkkinoilla. Jos yksi tai useampi CE-merkityn lannoitevalmisteen ainesosa kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/200918 soveltamisalaan mutta saavuttaa valmistusketjussa pisteen, jonka jälkeen se ei enää aiheuta merkittävää riskiä ihmisten tai eläinten terveydelle, jäljempänä ’valmistusketjun päätepiste’, aiheutuisi tarpeetonta hallinnollista taakkaa, jos tuotteeseen sovellettaisiin edelleen kyseisen asetuksen säännöksiä. Sen vuoksi tällaiset lannoitevalmisteet olisi jätettävä kyseisen asetuksen vaatimusten soveltamisalan ulkopuolelle. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1069/2009 olisi muutettava.
(9)  Tämän asetuksen kaikki vaatimukset täyttävien CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden olisi sallittava liikkua vapaasti sisämarkkinoilla. Jos yksi tai useampi aineosa on johdettu tuote Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/200918 soveltamisalan mukaan mutta on saavuttanut valmistusketjussa pisteen, jonka jälkeen se ei enää aiheuta riskiä ihmisten tai eläinten terveydelle, jäljempänä ’valmistusketjun päätepiste’, aiheutuisi tarpeetonta hallinnollista taakkaa, jos valmisteeseen sovellettaisiin edelleen kyseisen asetuksen säännöksiä. Sen vuoksi tällaiset lannoitevalmisteet olisi jätettävä kyseisen asetuksen vaatimusten soveltamisalan ulkopuolelle. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1069/2009 olisi muutettava.
_________________
_________________
18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1).
18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1).
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Kullekin asianomaiselle eläimistä saatavaa sivutuotetta sisältävälle ainesosalle olisi määriteltävä valmistusketjun päätepiste asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 säädettyjä menettelyjä noudattaen. Jos tällä asetuksella säädelty valmistusprosessi alkaa ennen kuin valmistusketjun päätepiste on saavutettu, sekä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 että tämän asetuksen käsittelyvaatimuksia sovelletaan kumulatiivisesti CE-merkittyihin lannoitevalmisteisiin, eli jos molemmissa asetuksissa säädetään samasta parametristä, sovelletaan tiukempaa vaatimusta.
(10)  Jokaisessa aineosaluokassa, johon sisältyy asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 tarkoitettuja johdettuja tuotteita, kullekin asianomaiselle eläimistä saatavaa sivutuotetta sisältävälle aineosalle olisi määriteltävä valmistusketjun päätepiste kyseisessä asetuksessa säädettyjä menettelyjä noudattaen. Jotta voidaan hyödyntää tekniikan kehitystä, tarjota lisää mahdollisuuksia tuottajille ja yrityksille ja vapauttaa mahdollisuudet hyödyntää paremmin eläimistä saatavista sivutuotteista, kuten eläinten lannasta, peräisin olevia ravinteita, heti tämän asetuksen voimaantulon jälkeen olisi alettava määritellä käsittelymenetelmiä ja hyödyntämistä koskevia sääntöjä eläimistä saataville sivutuotteille, joiden osalta valmistusketjun päätepiste on määritelty. Käsiteltyä eläinten lantaa sisältäville tai siitä koostuville lannoitevalmisteille olisi määriteltävä rajoittamista koskevia perusteita. Jotta aineosaluokkia voidaan laajentaa tai täydentää sisältämään useampia eläimistä saatavia sivutuotteita, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. Jos tällainen päätepiste saavutetaan ennen kuin CE-merkitty lannoitevalmiste on saatettu markkinoille mutta vasta sen jälkeen kun tällä asetuksella säädelty valmistusprosessi on alkanut, sekä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 että tämän asetuksen käsittelyvaatimuksia sovelletaan kumulatiivisesti CE-merkittyihin lannoitevalmisteisiin, eli jos molemmissa asetuksissa säädetään samasta parametristä, sovelletaan tiukempaa vaatimusta.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
(10 a)   Sellaisten eläimistä saatavien sivutuotteiden, joita jo käytetään yleisesti jäsenvaltioissa lannoitteiden tuotannossa, päätepiste olisi määriteltävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Jos yksi tai useampi CE-merkityn lannoitevalmisteen ainesosa kuuluu asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalaan mutta ei ole saavuttanut valmistusketjun päätepistettä, sen asettamiseen saataville markkinoilla sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 vaatimuksia, joten olisi harhaanjohtavaa säätää tällaisen valmisteen osalta tämän asetuksen mukaisesta CE-merkinnästä. Sen vuoksi tällaiset tuotteet olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.
(12)  Sellaisten eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden asettamiseen saataville markkinoilla, joiden osalta valmistusketjun päätepistettä ei ole määritelty tai joiden osalta määriteltyä päätepistettä ei ole saavutettu markkinoilla saataville asettamisen ajankohtana, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 vaatimuksia. Sen vuoksi olisi harhaanjohtavaa säätää tällaisen valmisteen osalta tämän asetuksen mukaisesta CE-merkinnästä. Siksi kaikki valmisteet, jotka sisältävät eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita taikka koostuvat niistä, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Eräillä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/98/EY20 tarkoitetuilla hyödynnetyillä jätteillä on havaittu olevan kysyntää markkinoilla lannoitevalmisteina käytettäviksi. Lisäksi on asetettava tiettyjä vaatimuksia, jotka koskevat hyödyntämistoimessa panosmateriaalina käytettävää jätettä, käsittelyprosesseja ja -tekniikoita sekä hyödyntämistoimesta peräisin olevia lannoitevalmisteita, jotta varmistetaan, että kyseisten tuotteiden käytöstä ei aiheudu haitallisia kokonaisvaikutuksia ympäristölle eikä ihmisten terveydelle. CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden osalta kyseiset vaatimukset olisi vahvistettava tässä asetuksessa. Sen vuoksi tällaisia tuotteita ei tulisi enää pitää direktiivissä 2008/98/EY tarkoitettuna jätteenä siitä hetkestä lähtien, jona kaikki tämän asetuksen vaatimukset täyttyvät.
(13)  Eräillä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/98/EY20 tarkoitetuilla hyödynnetyillä jätteillä, kuten struviitilla, biohiilellä ja tuhkapohjaisilla tuotteilla, on havaittu olevan kysyntää markkinoilla lannoitevalmisteina käytettäviksi. Lisäksi on asetettava tiettyjä vaatimuksia, jotka koskevat hyödyntämistoimessa panosmateriaalina käytettävää jätettä, käsittelyprosesseja ja -tekniikoita sekä hyödyntämistoimesta peräisin olevia lannoitevalmisteita, jotta varmistetaan, että kyseisten tuotteiden käytöstä ei aiheudu haitallisia kokonaisvaikutuksia ympäristölle eikä ihmisten terveydelle. CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden osalta kyseiset vaatimukset olisi vahvistettava tässä asetuksessa. Sen vuoksi tällaisia tuotteita ei tulisi enää pitää direktiivissä 2008/98/EY tarkoitettuna jätteenä siitä hetkestä lähtien, jona kaikki tämän asetuksen vaatimukset täyttyvät, ja niin ollen tällaisia hyödynnettyjä jätemateriaaleja sisältävien tai niistä koostuvien tuotteiden olisi voitava päästä sisämarkkinoille. Jotta voidaan turvata oikeusvarmuus, hyödyntää tekniikan kehitystä ja edelleen kannustaa valmistajia hyödyntämään arvokkaita jätevirtoja paremmin, unionin tasolla suoritettavat tieteelliset analyysit ja hyödyntämistä koskevien vaatimusten asettaminen olisi käynnistettävä heti tämän asetuksen voimaantulon jälkeen. Näin ollen komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, joissa määritellään viipymättä suurempia tai täydentäviä aineosaluokkia, joita voidaan käyttää CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden tuotantoon.
_________________
_________________
20 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).
20 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Valmistajat käyttävät CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden aineosina nykyään joitakin teollisuuden sivutuotteita, rinnakkaistuotteita tai kierrätystuotteita, jotka ovat peräisin tietyistä teollisuuden prosesseista. Tässä asetuksessa olisi vahvistettava aineosaluokkia koskevat vaatimukset CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden aineosien osalta. Tällaisia tuotteita ei saisi soveltuvilta osin enää pitää direktiivissä 2008/98/EY tarkoitettuna jätteenä siitä hetkestä alkaen, jona kaikki tämän asetuksen vaatimukset täyttyvät.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Eräät aineet tai seokset, joita kutsutaan yleisesti agronomisiksi lisäaineiksi, parantavat lannoitteen sisältämien ravinteiden vapautumista. Aineiden ja seosten, jotka asetetaan saataville markkinoilla lisättäviksi CE-merkittyihin lannoitevalmisteisiin kyseistä tarkoitusta varten, olisi täytettävä kyseisten aineiden ja seosten valmistajan vastuulla olevat tietyt tehokkuuskriteerit, ja sen vuoksi niitä olisi pidettävä tämän asetuksen mukaisina CE-merkittyinä lannoitevalmisteina. Tällaisia aineita tai seoksia sisältäviin CE-merkittyihin lannoitevalmisteisiin olisi sovellettava tiettyjä tehokkuus- ja turvallisuuskriteereitä. Sen vuoksi tällaisia aineita ja seoksia olisi säädeltävä CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden aineosina.
(14)  Eräät aineet tai seokset, joita kutsutaan agronomisiksi lisäaineiksi, parantavat lannoitteen sisältämien ravinteiden vapautumista. Aineiden ja seosten, jotka asetetaan saataville markkinoilla lisättäviksi CE-merkittyihin lannoitevalmisteisiin kyseistä tarkoitusta varten, olisi täytettävä kyseisten aineiden ja seosten valmistajan vastuulla olevat tietyt tehokkuus-, turvallisuus- ja ympäristökriteerit, ja sen vuoksi niitä olisi pidettävä tämän asetuksen mukaisina CE-merkittyinä lannoitevalmisteina. Tällaisia aineita tai seoksia sisältäviin CE-merkittyihin lannoitevalmisteisiin olisi sovellettava tiettyjä tehokkuus-, turvallisuus- ja ympäristökriteereitä. Sen vuoksi tällaisia aineita ja seoksia olisi säädeltävä CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden aineosina.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
(14 a)   Koska valmisteet, jotka sisältävät aineita ja seoksia lannoiteaineiden lisäksi, on tarkoitettu lisättäväksi maaperään ja vapautettavaksi ympäristöön, kaikkiin valmisteen aineosiin olisi sovellettava vaatimustenmukaisuutta koskevia kriteerejä, erityisesti kun aineosat ovat pienikokoisia tai hajoavat pieniksi osasiksi, jotka leviävät maaperään ja vesistöihin ja muuhun ympäristöön. Tästä syystä biohajoavuutta ja vaatimustenmukaisuutta koskevia kriteereitä olisi myös testattava todenmukaisissa in vivo -oloissa, joissa otetaan huomioon eri hajoamisnopeus anaerobisissa oloissa, vedenalaisessa elinympäristössä, vedellä kyllästyneessä maassa tai jäisessä maaperässä.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Eräät aineet, seokset ja mikro-organismit, joita yleisesti kutsutaan kasvibiostimulanteiksi, eivät ole varsinaisia ravintoaineita, mutta ne kiihdyttävät silti kasvien ravinteidenottoa. Silloin kun tällaisilla tuotteilla pyritään parantamaan yksinomaan kasvien ravinteiden hyväksikäytön tehokkuutta, abioottisen stressin kestävyyttä tai kasvisadon laatuominaisuuksia, ne muistuttavat luonteeltaan enemmän lannoitevalmisteita kuin muita kasvinsuojeluaineita. Tällaisten tuotteiden olisi sen vuoksi voitava käyttää tämän asetuksen mukaista CE-merkintää, ja ne olisi suljettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/200921 soveltamisalan ulkopuolelle. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1107/2009 olisi muutettava.
(15)  Eräät aineet, seokset ja mikro-organismit, joita kutsutaan kasvibiostimulanteiksi, eivät ole varsinaisia ravinnepäästöjä, mutta ne kiihdyttävät silti kasvien luontaista ravinteidenottoa. Silloin kun tällaisilla tuotteilla pyritään parantamaan yksinomaan kasvien ravinteiden hyväksikäytön tehokkuutta, abioottisen stressin kestävyyttä, kasvisadon laatuominaisuuksia tai maaperässä olevien orgaanisten yhdisteiden hajottamista tai lisäämään ritsosfääriin sitoutuneiden ravinteiden saatavuutta, ne muistuttavat luonteeltaan enemmän lannoitevalmisteita kuin muita kasvinsuojeluaineita. Näin ollen niillä täydennetään lannoitteita niiden tehokkuuden optimoimiseksi ja ravinteiden käyttömäärien vähentämiseksi. Tällaisten tuotteiden olisi sen vuoksi voitava käyttää tämän asetuksen mukaista CE-merkintää, ja ne olisi suljettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/200921 soveltamisalan ulkopuolelle. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1107/2009 olisi muutettava.
_________________
_________________
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
(15 a)  Mikro-organismien osalta aineosaluokkia olisi laajennettava tai lisättävä, jotta turvataan uusien mikrobipohjaisten kasvibiostimulanttivalmisteiden kehittämiseen ja löytämiseen liittyvä innovointipotentiaali ja parannetaan sitä. Jotta voidaan kannustaa innovointia ja luoda valmistajille oikeusvarmuutta niiden vaatimusten osalta, jotka on täytettävä, jotta mikro-organismeja voidaan käyttää CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden aineosina, olisi selkeästi määriteltävä yhdenmukaistetut menetelmät mikro-organismien turvallisuuden arviointia varten. Valmistelutyöt näiden turvallisuuden arviointimenetelmien määrittelyä varten olisi aloitettava välittömästi tämän asetuksen voimaantulon jälkeen. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, joissa määritellään ilman aiheettomia viivytyksiä vaatimukset, joita valmistajien on noudatettava, kun he osoittavat mikro-organismin turvallisuuden, jotta sitä voidaan käyttää CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden tuotannossa.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseks
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Jos tuotteella on yksi tai useampi toiminto, joista jokin kuuluu asetuksen (EY) N:o 1107/2009 soveltamisalaan, sen olisi edelleen oltava tällaisille tuotteille räätälöidyn, kyseisessä asetuksessa säädetyn valvonnan alainen. Silloin kun tällaisilla tuotteilla on myös lannoitevalmisteen toiminto, olisi harhaanjohtavaa säätää niiden osalta tämän asetuksen mukaisesta CE-merkinnästä, koska kasvinsuojeluaineen asettaminen saataville markkinoilla edellyttää asianomaisessa maassa voimassa olevaa tuotelupaa. Sen vuoksi tällaiset tuotteet olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.
(16)  Tuotteet, joilla on yksi tai useampi toiminto, joista jokin kuuluu asetuksen (EY) N:o 1107/2009 soveltamisalaan, ovat kyseisen asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kasvinsuojeluaineita. Näiden tuotteiden olisi edelleen oltava tällaisille tuotteille räätälöidyn, kyseisessä asetuksessa säädetyn valvonnan alaisia. Silloin kun tällaisilla tuotteilla on myös lannoitevalmisteen toiminto tai vaikutus, olisi harhaanjohtavaa säätää niiden osalta tämän asetuksen mukaisesta CE-merkinnästä, koska kasvinsuojeluaineen asettaminen saataville markkinoilla edellyttää asianomaisessa maassa voimassa olevaa tuotelupaa. Sen vuoksi tällaiset tuotteet olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Tämän asetuksen ei pitäisi estää unionin olemassa olevan lainsäädännön soveltamista sellaisiin terveyden, turvallisuuden ja ympäristön suojeluun liittyviin näkökohtiin, jotka eivät joka kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan. Sen vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava rajoittamatta neuvoston direktiivin 86/278/ETY22, neuvoston direktiivin 89/391/ETY23, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/200624, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/200825, komission asetuksen (EY) N:o 1881/200626, neuvoston direktiivin 2000/29/EY27, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 98/201328 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/201429 soveltamista.
(17)  Tämän asetuksen ei CE-merkityn kasviravinteen tyypistä riippumatta pitäisi estää unionin olemassa olevan lainsäädännön soveltamista sellaisiin terveyden, turvallisuuden ja ympäristön suojeluun liittyviin näkökohtiin, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan. Sen vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava rajoittamatta neuvoston direktiivin 86/278/ETY22, neuvoston direktiivin 89/391/ETY23, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/200624, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/200825, komission asetuksen (EY) N:o 1881/200626, neuvoston direktiivin 2000/29/EY27, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 98/201328, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/201429, neuvoston direktiivin 91/676/ETY29 a ja direktiivin 2000/60/EY29 b soveltamista.
_________________
_________________
22 Neuvoston direktiivi 86/278/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä (EYVL L 181, 4.7.1986, s. 6).
22 Neuvoston direktiivi 86/278/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä (EYVL L 181, 4.7.1986, s. 6).
23 Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).
23 Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).
24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).
24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).
25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).
25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).
26 Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5).
26 Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5).
27 Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1).
27 Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1).
28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 98/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä (EUVL L 39, 9.2.2013, s. 1).
28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 98/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä (EUVL L 39, 9.2.2013, s. 1).
29 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35).
29 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35).
29 a   Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta (EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1).
29 b   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)
(17 a)   Sellaisten tuotteiden jäljitettävyys, joissa voi esiintyä tietyistä mahdollisesti ongelmallisista (tai sellaisiksi havaituista) lähteistä peräisin olevaa orgaanista pilaantumista, olisi varmistettava orgaanisen materiaalin lähteeseen saakka. Tämä on välttämätöntä kuluttajien luottamuksen varmistamiseksi ja vahinkojen rajoittamiseksi, kun paikallinen pilaantuminen tapahtuu. Siten voidaan tunnistaa yritykset, jotka käyttävät lannoitevalmisteita, jotka sisältävät orgaanista lähtöainetta kyseisistä lähteistä. Tämän olisi oltava pakollista tuotteille, jotka sisältävät materiaalia jätteistä tai sivutuotteista, jotka eivät ole läpäisseet menetelmää, jossa tuhotaan orgaaniset yhdisteet, taudinaiheuttajat ja geneettinen materiaali. Tavoitteena on paitsi vähentää terveys- ja ympäristöriskejä, myös huojentaa yleistä mielipidettä ja viljelijöiden huolia, jotka liittyvät taudinaiheuttajiin, orgaanisiin yhdisteisiin ja geneettiseen materiaaliin. Jäsenvaltioita kehotetaan antamaan asianmukaisia vastuusääntöjä maanomistajien suojelemiseksi pilaantumiselta, joka ei ole heidän omaa syytään.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)
(17 b)   Asetusta ei pitäisi soveltaa eläintuotannon käsittelemättömiin jätteisiin.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)
(19 a)   Valmistajat käyttävät jo joitain teollisuuden sivutuotteita tai tiettyjen teollisuuden prosessien rinnakkaistuotteita CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden aineosina kiertotalousperiaatteiden mukaisesti. Tällaisia aineosaluokkia koskevat vaatimukset olisi vahvistettava liitteessä II.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  Sellaisten erilaisten CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden mekaanisen seoksen (blendin), joista jokaisen vaatimustenmukaisuus kyseistä materiaalia koskevien sovellettavien vaatimusten suhteen on arvioitu hyväksytyin tuloksin, voidaan katsoa olevan soveltuva CE-merkittynä lannoitevalmisteena käytettäväksi, jos tiettyjä mekaanisesta sekoittamisesta johtuvia lisävaatimuksia noudatetaan. Sen vuoksi tällaisten mekaanisten seosten olisi tarpeettoman hallinnollisen taakan välttämiseksi kuuluttava erilliseen luokkaan, jossa vaatimustenmukaisuuden arvioinnin olisi koskettava vain mekaanisesta sekoittamisesta johtuvia lisävaatimuksia.
(20)  Sellaisten eri toimintoperusteisiin tuoteluokkiin kuuluvien valmisteiden yhdistelmän, joista jokaisen vaatimustenmukaisuus kyseistä materiaalia koskevien sovellettavien vaatimusten suhteen on arvioitu hyväksytyin tuloksin, voidaan katsoa olevan soveltuva CE-merkittynä lannoitevalmisteena käytettäväksi, jos tiettyjä sekoittamisesta johtuvia lisävaatimuksia noudatetaan. Sen vuoksi tällaisten yhdistelmien olisi tarpeettoman hallinnollisen taakan välttämiseksi kuuluttava erilliseen luokkaan, jossa vaatimustenmukaisuuden arvioinnin olisi koskettava vain sekoittamisesta johtuvia lisävaatimuksia.
(Tämä monialainen tarkistus ”mekaanisesta seoksesta” (yksikössä ja monikossa) ”yhdistelmään” (yksikössä ja monikossa) koskee myös koko tekstiä. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin ja näin ollen hyväksyttyihin tarkistuksiin on tehtävä vastaavat muutokset.)
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  CE-merkittyä lannoitevalmistetta markkinoille saattaessaan kunkin maahantuojan olisi markkinavalvonnan mahdollistamiseksi ilmoitettava lannoitevalmisteen pakkauksessa nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä ja postiosoite, josta maahantuojaan saa yhteyden.
(25)  CE-merkittyä valmistetta markkinoille saattaessaan kunkin maahantuojan olisi markkinavalvonnan mahdollistamiseksi ilmoitettava valmisteen pakkauksessa nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä ja postiosoite, josta maahantuojaan saa yhteyden, sekä kolmannessa maassa sijaitseva valmistaja.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale
(31)  Jos yhdenmukaistettuja standardeja ei ole annettu tai ne eivät kata riittävän yksityiskohtaisesti tässä asetuksessa vahvistettujen turvallisuus- ja laatuvaatimusten kaikkia osatekijöitä, saattaa olla tarpeen vahvistaa yhdenmukaiset edellytykset kyseisten vaatimusten täytäntöönpanemiseksi. Siksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa kyseiset edellytykset vahvistetaan yhteisissä spesifikaatioissa. Oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä olisi selvennettävä, että CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden on noudatettava tällaisia spesifikaatioita, vaikka niiden katsotaan jo olevan yhdenmukaisten standardien mukaisia.
(31)  Jos yhdenmukaistettuja standardeja ei ole annettu tai ne eivät kata riittävän yksityiskohtaisesti tässä asetuksessa vahvistettujen turvallisuus- ja laatuvaatimusten kaikkia osatekijöitä ja jos kyseisten vaatimusten huomioon ottamiseksi annettavien standardien hyväksymis- tai ajantasaistamisprosessi on viivästynyt aiheettomasti, välitoimet saattavat olla tarpeen yhdenmukaisten edellytysten vahvistamiseksi kyseisten vaatimusten täytäntöönpanoa varten. Siksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa kyseiset edellytykset vahvistetaan yhteisissä spesifikaatioissa. Oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä olisi selvennettävä, että CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden on noudatettava tällaisia spesifikaatioita, vaikka niiden katsotaan jo olevan yhdenmukaisten standardien mukaisia.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale
(47)  Markkinoille olisi saatettava ainoastaan sellaisia CE-merkittyjä lannoitevalmisteita, jotka ovat riittävän tehokkaita ja jotka eivät aiheuta kohtuuttomia riskejä ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle taikka ympäristölle asianmukaisesti varastoituina, suunnitellun tarkoituksen mukaisesti käytettyinä ja kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa käytettäessä eli silloin, kun tällainen käyttö voisi olla seurausta ihmisten lainmukaisesta ja helposti ennustettavissa olevasta käyttäytymisestä. Sen vuoksi olisi vahvistettava turvallisuutta, laatua ja asianmukaisia valvontamekanismeja koskevat vaatimukset. Lisäksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden tarkoituksen mukainen käyttö ei saa johtaa siihen, että elintarvikkeet tai rehut eivät enää ole turvallisia.
(47)  Markkinoille olisi saatettava ainoastaan sellaisia CE-merkittyjä lannoitevalmisteita, jotka ovat riittävän tehokkaita ja jotka eivät aiheuta riskiä ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle taikka ympäristölle asianmukaisesti varastoituina, suunnitellun tarkoituksen mukaisesti käytettyinä ja kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa käytettäessä eli silloin, kun tällainen käyttö voisi olla seurausta ihmisten lainmukaisesta ja helposti ennustettavissa olevasta käyttäytymisestä. Sen vuoksi olisi vahvistettava turvallisuutta, laatua ja asianmukaisia valvontamekanismeja koskevat vaatimukset. Lisäksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden tarkoituksen mukainen käyttö ei saa johtaa siihen, että elintarvikkeet tai rehut eivät enää ole turvallisia.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale
(49)  Nykyistä järjestelmää olisi täydennettävä menettelyllä, jonka avulla asianomaiset osapuolet voivat saada tiedon toimenpiteistä, joita aiotaan toteuttaa sellaisten CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden osalta, jotka aiheuttavat kohtuuttoman riskin ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle taikka ympäristölle. Silloin kun jäsenvaltiot ja komissio ovat yhtä mieltä jäsenvaltion toteuttaman toimenpiteen oikeutuksesta, komissiolta olisi edellytettävä jatkotoimia vain, jos noudattamatta jättämisen voidaan katsoa johtuvan yhdenmukaistetun standardin tai ohjeellisen asiakirjan puutteista;
(49)  Nykyistä järjestelmää olisi täydennettävä menettelyllä, jonka avulla kaikki asianomaiset osapuolet, mukaan lukien terveysalan ja kuluttajien sidosryhmät, voivat saada tiedon toimenpiteistä, joita aiotaan toteuttaa sellaisten CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden osalta, jotka aiheuttavat riskin ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle taikka ympäristölle. Silloin kun jäsenvaltiot ja komissio ovat yhtä mieltä jäsenvaltion toteuttaman toimenpiteen oikeutuksesta, komissiolta olisi edellytettävä jatkotoimia vain, jos noudattamatta jättämisen voidaan katsoa johtuvan yhdenmukaistetun standardin tai ohjeellisen asiakirjan puutteista;
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale
(55)  Jätteiden kierrätyksen alalla tapahtuu lupaavaa teknistä kehitystä, kuten fosforin talteenotto puhdistamolietteestä ja lannoitevalmisteiden tuotanto eläimistä saatavista sivutuotteista (esim. biohiili). Tällaisia materiaaleja sisältävien tai tällaisista materiaaleista koostuvien tuotteiden olisi voitava päästä sisämarkkinoille ilman tarpeetonta viivettä silloin kun valmistusmenetelmät on analysoitu tieteellisesti ja käsittelyvaatimukset on vahvistettu unionin tasolla. Tätä varten komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla määritellään laajempia tai lisäluokkia CE-merkityille lannoitevalmisteille tai aineosille, joita saa käyttää tällaisten tuotteiden tuotannossa. Eläimistä saatavien sivutuotteiden osalta ainesosaluokkia olisi laajennettava tai lisättävä vain, jos valmistusketjun päätepiste on määritelty asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 säädettyjen menettelyjen mukaisesti, koska eläimistä saatavat sivutuotteet, joille ei ole määritelty tällaista päätepistettä, jäävät joka tapauksessa tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.
(55)  Jätteiden kierrätyksen alalla tapahtuu lupaavaa teknistä kehitystä, kuten fosforin talteenotto puhdistamolietteestä (esim. struviitti), lannoitevalmisteiden tuotanto eläimistä saatavista sivutuotteista (esim. biohiili) ja poltonjälkeinen fosforin hyödyntäminen (esim. tuhkapohjaiset tuotteet). Tällaisia materiaaleja sisältävien tai tällaisista materiaaleista koostuvien tuotteiden olisi voitava päästä sisämarkkinoille ilman tarpeetonta viivettä silloin kun valmistusmenetelmät on analysoitu tieteellisesti ja käsittelyvaatimukset on vahvistettu unionin tasolla. Tätä varten komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla määritellään sellaiset aineosat, joita saa käyttää tuotannossa. Eläimistä saatavista sivutuotteista johdettujen tuotteiden osalta aineosaluokkia olisi laajennettava tai lisättävä vain, jos valmistusketjun päätepiste on määritelty asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 säädettyjen menettelyjen mukaisesti.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 a kappale (uusi)
(55 a)  CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää muita polymeerejä kuin ravinnepolymeerejä, mutta tämä olisi rajattava tapauksiin, joissa polymeerin tarkoituksena on kontrolloida ravinteiden vapautumista tai parantaa CE-merkityn lannoitevalmisteen vedenpidätyskykyä. Tällaisia polymeerejä sisältävien innovatiivisten tuotteiden olisi päästävä sisämarkkinoille. Jotta voidaan minimoida riskit, joita muiden polymeerien kuin ravinnepolymeerien käytöstä saattaa aiheutua ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle tai ympäristölle, olisi otettava käyttöön niiden biohajoavuutta koskevia kriteereitä, jotta ne voivat hajota fyysisesti ja biologisesti. Tätä varten komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla määritellään kriteerit polymeerisen hiilen muuntumiselle hiilidioksidiksi ja vastaava biohajoavuuden testausmenetelmä.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 56 kappale
(56)  Lisäksi olisi voitava reagoida välittömästi uusiin havaintoihin, jotka koskevat CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden edellytyksiä olla riittävän tehokkaita, ja uusiin riskinarviointeihin, jotka koskevat ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuutta tai terveyttä taikka ympäristöä. Sen vuoksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden eri luokkiin sovellettavia vaatimuksia.
(56)  Lisäksi olisi voitava reagoida välittömästi uusiin havaintoihin, jotka koskevat CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden edellytyksiä olla riittävän tehokkaita, ja uusiin riskinarviointeihin, jotka koskevat ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuutta tai terveyttä taikka ympäristöä, ottaen huomioon jäsenvaltioiden viranomaisten tekemät tai niiden kanssa yhteistyössä tehdyt arvioinnit. Sen vuoksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden eri luokkiin sovellettavia vaatimuksia.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale
(57)  On erityisen tärkeää, että komissio kyseistä valtaa käyttäessään toteuttaa asian valmisteluvaiheessa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
(57)  Tässä asetuksessa vahvistettuja delegoituja säädöksiä hyväksyttäessä on erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa asian valmisteluvaiheessa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 a kappale (uusi)
(59 a)  Koska unioni on erittäin riippuvainen raakafosfaatin tuonnista, komissio on luokitellut raakafosfaatin kriittiseksi raaka-aineeksi. Sen vuoksi olisi seurattava tämän asetuksen vaikutusta raaka-aineiden saatavuuteen yleensä ja erityisesti raakafosfaatin saatavuuteen ja molemmissa tapauksissa vaikutusta hintoihin. Tämän arvioinnin jälkeen, ja jos vaikutus on kielteinen, komission olisi toteutettava toimet, jotka se katsoo asianmukaisiksi kyseisten kaupan häiriöiden korjaamiseksi.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
(a)  eläimistä saatavat sivutuotteet, joihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 vaatimuksia;
(a)  eläimistä saatavat sivutuotteet tai niistä johdetut tuotteet, jotka asetetaan saataville markkinoilla asetuksen (EY) N:o 1069/2009 vaatimusten mukaisesti;
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
(b a)   direktiivi 91/676/ETY;
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)
(b b)  direktiivi 2000/60/EY;
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
(1)  ’lannoitevalmisteella’ ainetta, seosta, mikro-organismia tai mitä tahansa muuta materiaalia, jota käytetään tai joka on tarkoitettu käyttäväksi joko sellaisenaan tai sekoitettuna toisen materiaalin kanssa kasveihin tai niiden ritsosfääriin, jotta kasvit saisivat ravinteita tai jotta niiden ravinnetehokkuus paranisi;
(1)  ’kasviravinteella’ ainetta, seosta, mikro-organismia tai mitä tahansa muuta materiaalia, jota käytetään tai joka on tarkoitettu käyttäväksi joko sellaisenaan tai sekoitettuna toisen materiaalin kanssa sieniin tai niiden mykosfääriin tai kasveihin missä tahansa kasvuvaiheessa, mukaan lukien siemenet, ja/tai niiden ritsosfääriin, jotta kasvit tai sienet saisivat ravinteita, tai niiden fyysisten tai biologisisten kasvuolojen tai niiden yleisen elinvoiman, satojen ja laadun parantamiseksi, myös lisäämällä kasvien kykyä ottaa ravinteita (lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 1107/2009 soveltamisalaan kuuluvia kasvinsuojeluaineita);
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
(3)  ’aineella’ asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ainetta;
(3)  ’aineella’ alkuainetta ja sen yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai millä tahansa valmistusmenetelmällä tuotettuina, mukaan luettuna aineen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja valmistusprosessista johtuvat epäpuhtaudet, mutta lukuun ottamatta liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen tai muuttamatta sen koostumusta;
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
(13)  ’teknisellä spesifikaatiolla’ asiakirjaa, jossa määrätään tekniset vaatimukset, jotka CE-merkityn lannoitevalmisteen on täytettävä;
(13)  ’teknisellä spesifikaatiolla’ asiakirjaa, jossa määrätään tekniset vaatimukset, jotka CE-merkityn lannoitevalmisteen tai sen tuotantoprosessin on täytettävä;
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
Jäsenvaltiot eivät saa estää tämän asetuksen mukaisten CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla.
Jäsenvaltiot eivät saa estää tämän asetuksen piiriin kuuluvien näkökohtien ja riskien osalta tämän asetuksen mukaisten CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)
Ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi tällä asetuksella ei estetä jäsenvaltioita ylläpitämästä tai hyväksymästä perustamissopimusten mukaisia säännöksiä, jotka koskevat CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden käyttöä, kun kyseiset säännökset eivät edellytä tämän asetuksen mukaisten CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden muuttamista tai vaikuta niiden asettamista saataville markkinoilla koskeviin edellytyksiin.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.   Kun tämä asetus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, komissio julkaisee samanaikaisesti valmistajille ja markkinavalvontaviranomaisille selkeät ohjeet sekä esimerkkejä, joista käy ilmi, millaiselta merkinnän olisi näytettävä. Ohjeissa on myös täsmennettävä liitteessä III olevan I osan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tarvittavien tietojen luonne.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
3.  Valmistajien on säilytettävä tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun kyseisissä asiakirjoissa tarkoitettu CE-merkitty lannoitevalmiste on saatettu markkinoille.
3.  Valmistajien on säilytettävä tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun kyseisissä asiakirjoissa tarkoitettu CE-merkitty lannoitevalmiste on saatettu markkinoille.
(Monialainen tarkistus koskee kaikkien teknisten asiakirjojen säilyttämisehtoa. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin ja näin ollen hyväksyttyihin tarkistuksiin on tehtävä vastaavat muutokset.)
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
Valmistajien on varmistettava, että CE-merkittyjä lannoitevalmisteita varten on käytössä menettelyt, joilla varmistetaan, että sarjatuotannossa noudatetaan tämän asetuksen vaatimuksia. Muutokset tällaisten lannoitevalmisteiden tuotantomenetelmässä tai ominaisuuksissa ja muutokset yhdenmukaistetuissa standardeissa, 13 artiklassa tarkoitetuissa yhteisissä spesifikaatioissa tai muissa teknisissä spesifikaatioissa, joihin nähden CE-merkityn lannoitevalmisteen vaatimustenmukaisuus ilmoitetaan, on otettava asianmukaisesti huomioon.
Valmistajien on varmistettava, että CE-merkittyjä lannoitevalmisteita varten on käytössä menettelyt, joilla varmistetaan, että sarjatuotannossa noudatetaan tämän asetuksen vaatimuksia. Muutokset tällaisten lannoitevalmisteiden ominaisuuksissa ja muutokset yhdenmukaistetuissa standardeissa, 13 artiklassa tarkoitetuissa yhteisissä spesifikaatioissa tai muissa teknisissä spesifikaatioissa, joihin nähden CE-merkityn lannoitevalmisteen vaatimustenmukaisuus ilmoitetaan, on otettava asianmukaisesti huomioon.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
Silloin, kun se katsotaan CE-merkityn lannoitevalmisteen tehokkuuden tai lannoitevalmisteeseen liittyvien riskien kannalta tarkoituksenmukaiseksi, valmistajien on suoritettava näytteisiin perustuvia testejä tällaisille markkinoilla saataville asetetuille lannoitevalmisteille, tutkittava vaatimustenvastaisia CE-merkittyjä lannoitevalmisteita koskevat valitukset ja tällaisten valmisteiden palautusmenettelyt ja tarvittaessa pidettävä valituksista kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta valvonnasta.
Silloin, kun se katsotaan CE-merkityn lannoitevalmisteen tehokkuuden tai lannoitevalmisteeseen liittyvien riskien kannalta tarkoituksenmukaiseksi, valmistajien on kuluttajien terveyden ja turvallisuuden sekä ympäristön suojelemiseksi suoritettava näytteisiin perustuvia testejä tällaisille markkinoilla saataville asetetuille lannoitevalmisteille, tutkittava vaatimustenvastaisia CE-merkittyjä lannoitevalmisteita koskevat valitukset ja tällaisten valmisteiden palautusmenettelyt ja pidettävä valituksista kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille ja markkinavalvontaviranomaisille kaikesta tällaisesta valvonnasta.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta
6.  Valmistajien on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta niihin saa yhteyden, joko CE-merkityn lannoitevalmisteen pakkauksessa tai, tai jos lannoitevalmiste toimitetaan ilman pakkausta, lannoitevalmisteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Postiosoitteessa on ilmoitettava yksi yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan saa yhteyden. Yhteystiedot on esitettävä loppukäyttäjien ja markkinavalvontaviranomaisten helposti ymmärtämällä kielellä.
6.  Valmistajien on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta niihin saa yhteyden, joko CE-merkityn lannoitevalmisteen pakkauksessa tai, tai jos lannoitevalmiste toimitetaan ilman pakkausta, lannoitevalmisteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Postiosoitteessa on ilmoitettava yksi yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan saa yhteyden. Kyseiset tiedot on esitettävä loppukäyttäjien ja markkinavalvontaviranomaisten helposti ymmärtämällä, kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä, ja niiden on oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja helposti luettavissa.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta
7.  Valmistajien on varmistettava, että CE-merkityt lannoitevalmisteet on merkitty liitteen III mukaisesti, tai jos lannoitevalmiste toimitetaan ilman pakkausta, että merkintätiedot on annettu lannoitevalmisteen mukana seuraavassa asiakirjassa, joka on saatavilla tarkastusta varten, kun valmiste saatetaan markkinoille. Merkintätiedot on esitettävä loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä, ja niiden on oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja helppotajuisia.
7.  Valmistajien on varmistettava, että CE-merkitty lannoitevalmiste on merkitty liitteen III mukaisesti tai, jos pakkaus on niin pieni, että merkinnässä ei voida esittää kaikkia tietoja tai jos CE-merkitty lannoitevalmiste toimitetaan ilman pakkausta, että vaaditut tiedot on annettu CE-merkityn lannoitevalmisteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Liitteen III mukaisesti vaaditut tiedot on esitettävä loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä, ja niiden on oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja helppotajuisia.
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 10 kohta – johdantokappale
10.  Valmistajan on toimitettava määränpääjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille raportti seuraaville CE-merkityille lannoitevalmisteille liitteessä IV määrätystä räjähtämättömyyskokeesta:
10.  Valmistajan on toimitettava määränpääjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille raportti liitteessä IV määrätystä räjähtämättömyyskokeesta ja taattava, että seuraavat CE-merkityt lannoitevalmisteet läpäisevät kyseisen testin:
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 10 kohta – 1 alakohta – b alakohta
(b)  liitteessä I toimintoperusteisessa tuoteluokassa 7 tarkoitetut lannoitevalmisteiden mekaaniset seokset, jotka sisältävät a kohdassa tarkoitettua lannoitetta.
(b)  liitteessä I toimintoperusteisessa tuoteluokassa 7 tarkoitetut eri toimintoperusteisten tuoteluokkien yhdistelmät, jotka sisältävät a alakohdassa tarkoitettua lannoitetta.
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 10 kohta – 2 alakohta
Raportti on toimitettava vähintään viisi päivää ennen kyseisten tuotteiden saattamista markkinoille.
Raportti on toimitettava vähintään viisi työpäivää ennen kyseisten tuotteiden saattamista markkinoille. Komissio julkistaa verkkosivustollaan luettelon jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
1.  Maahantuojien on saatettava markkinoille ainoastaan vaatimukset täyttäviä CE-merkittyjä lannoitevalmisteita.
1.  Ainoastaan vaatimukset täyttäviä CE-merkittyjä lannoitevalmisteita voidaan tuoda unioniin ja saattaa unionin markkinoille.
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta
2.  Ennen CE-merkityn lannoitevalmisteen saattamista markkinoille maahantuojien on varmistettava, että valmistaja on suorittanut 14 artiklassa tarkoitetun asianmukaisen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn. Niiden on varmistettava, että valmistaja on laatinut tekniset asiakirjat, että CE-merkityn lannoitevalmisteen mukana on EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja vaaditut asiakirjat ja että valmistaja on noudattanut 6 artiklan 5 ja 6 kohdassa säädettyjä vaatimuksia. Jos maahantuoja katsoo tai sillä on syytä uskoa, että CE-merkitty lannoitevalmiste ei ole liitteessä I, II tai III vahvistettujen sovellettavien vaatimusten mukainen, maahantuoja ei saa saattaa lannoitevalmistetta markkinoille, ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi jos CE-merkitty lannoitevalmiste aiheuttaa kohtuuttoman riskin ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle taikka ympäristölle, maahantuojan on ilmoitettava siitä valmistajalle ja markkinavalvontaviranomaiselle.
2.  Ennen CE-merkityn lannoitevalmisteen saattamista markkinoille maahantuojien on varmistettava, että valmistaja on suorittanut 14 artiklassa tarkoitetun asianmukaisen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn. Niiden on varmistettava, että valmistaja on laatinut tekniset asiakirjat, että CE-merkityn lannoitevalmisteen mukana on EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja vaaditut asiakirjat ja että valmistaja on noudattanut 6 artiklan 5 ja 6 kohdassa säädettyjä vaatimuksia. Jos maahantuoja katsoo tai sillä on syytä uskoa, että CE-merkitty lannoitevalmiste ei ole tässä asetuksessa vahvistettujen sovellettavien vaatimusten mukainen, maahantuoja ei saa saattaa lannoitevalmistetta markkinoille, ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi jos CE-merkitty lannoitevalmiste aiheuttaa kohtuuttoman riskin ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle taikka ympäristölle, maahantuojan on ilmoitettava siitä valmistajalle ja markkinavalvontaviranomaiselle.
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta
3.  Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta niihin saa yhteyden, joko CE-merkityn lannoitevalmisteen pakkauksessa tai, tai jos CE-merkitty lannoitevalmiste toimitetaan ilman pakkausta, lannoitevalmisteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Yhteystiedot on esitettävä loppukäyttäjien ja markkinavalvontaviranomaisten helposti ymmärtämällä kielellä.
3.  Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä ja osoitteensa, josta niihin saa yhteyden, sekä kolmansien maiden valmistajat joko CE-merkityn lannoitevalmisteen pakkauksessa tai, tai jos CE-merkitty lannoitevalmiste toimitetaan ilman pakkausta, lannoitevalmisteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Yhteystiedot on esitettävä loppukäyttäjien ja markkinavalvontaviranomaisten helposti ymmärtämällä kielellä.
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta
4.  Maahantuojien on varmistettava, että CE-merkittyyn lannoitevalmisteeseen tehdään liitteen III mukaisesti merkinnät loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä.
4.  Maahantuojien on varmistettava, että CE-merkitty lannoitevalmiste on merkitty liitteen III mukaisesti tai, jos pakkaus on niin pieni, että merkinnässä ei voida esittää kaikkia tietoja tai jos CE-merkitty lannoitevalmiste toimitetaan ilman pakkausta, että vaaditut tiedot on annettu CE-merkityn lannoitevalmisteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Liitteen III mukaisesti vaaditut tiedot on esitettävä loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta
6.  Silloin, kun se katsotaan CE-merkityn lannoitevalmisteen tehokkuuden tai lannoitevalmisteeseen liittyvien riskien kannalta tarkoituksenmukaiseksi, maahantuojien on suoritettava näytteisiin perustuvia testejä tällaisille markkinoilla saataville asetetuille lannoitevalmisteille, tutkittava vaatimustenvastaisia CE-merkittyjä lannoitevalmisteita koskevat valitukset ja tällaisten valmisteiden palautusmenettelyt ja tarvittaessa pidettävä valituksista kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta valvonnasta.
6.  Silloin, kun se katsotaan CE-merkityn lannoitevalmisteen tehokkuuden tai lannoitevalmisteeseen liittyvien riskien kannalta tarkoituksenmukaiseksi, maahantuojien on kuluttajien terveyden ja turvallisuuden sekä ympäristön suojelemiseksi suoritettava näytteisiin perustuvia testejä tällaisille markkinoilla saataville asetetuille lannoitevalmisteille, tutkittava vaatimustenvastaisia CE-merkittyjä lannoitevalmisteita koskevat valitukset ja tällaisten valmisteiden palautusmenettelyt ja pidettävä valituksista kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta valvonnasta.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 8 kohta
8.  Maahantuojien on kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun CE-merkitty lannoitevalmiste on saatettu markkinoille, pidettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös markkinavalvontaviranomaisten saatavilla ja varmistettava, että tekniset asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä kyseisten viranomaisten saataville.
8.  Maahantuojien on viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun CE-merkitty lannoitevalmiste on saatettu markkinoille, pidettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös markkinavalvontaviranomaisten saatavilla ja varmistettava, että tekniset asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä kyseisten viranomaisten saataville. Maahantuojien on otettava pyynnöstä jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta muille asianosaisille talouden toimijoille.
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
Jakelijoiden on ennen CE-merkityn lannoitevalmisteen asettamista saataville markkinoilla tarkastettava, että sen mukana on EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja vaaditut asiakirjat ja että siinä on liitteen III mukaiset merkinnät kielellä, jota loppukäyttäjät helposti ymmärtävät siinä jäsenvaltiossa, jossa CE-merkitty lannoitevalmiste on määrä asettaa saataville markkinoilla, ja että valmistaja on noudattanut 6 artiklan 5 ja 6 kohdassa säädettyjä vaatimuksia ja maahantuoja on noudattanut 8 artiklan 3 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.
Jakelijoiden on ennen CE-merkityn lannoitevalmisteen asettamista saataville markkinoilla tarkastettava, että sen mukana on vaaditut asiakirjat ja että siinä on liitteen III mukaiset merkinnät kielellä, jota loppukäyttäjät helposti ymmärtävät siinä jäsenvaltiossa, jossa CE-merkitty lannoitevalmiste on määrä asettaa saataville markkinoilla, ja että valmistaja on noudattanut 6 artiklan 5 ja 6 kohdassa säädettyjä vaatimuksia ja maahantuoja on noudattanut 8 artiklan 3 kohdassa säädettyjä vaatimuksia. Kun pakkaus on niin pieni, että merkinnässä ei voida esittää kaikkia tietoja tai jos CE-merkitty lannoitevalmiste toimitetaan ilman pakkausta, jakelijoiden on todennettava, että vaaditut tiedot on annettu CE-merkityn lannoitevalmisteen mukana seuraavassa asiakirjassa.
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Jos jakelija katsoo tai jakelijalla on syytä uskoa, että CE-merkitty lannoitevalmiste ei ole liitteessä I, II tai III vahvistettujen sovellettavien vaatimusten mukainen, jakelija ei saa asettaa lannoitevalmistetta saataville markkinoille ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi jos CE-merkitty lannoitevalmiste aiheuttaa kohtuuttoman riskin ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle taikka ympäristölle, jakelijan on ilmoitettava siitä valmistajalle tai maahantuojalle ja markkinavalvontaviranomaiselle.
Jos jakelija katsoo tai jakelijalla on syytä uskoa, että CE-merkitty lannoitevalmiste ei ole tässä asetuksessa vahvistettujen sovellettavien vaatimusten mukainen, jakelija ei saa asettaa lannoitevalmistetta markkinoille ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi jos CE-merkitty lannoitevalmiste aiheuttaa kohtuuttoman riskin ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle taikka ympäristölle, jakelijan on ilmoitettava siitä valmistajalle tai maahantuojalle ja markkinavalvontaviranomaiselle.
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Sanotun rajoittamatta 13 artiklassa tarkoitettujen yhteisten spesifikaatioiden soveltamista CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden, jotka ovat yhdenmukaistettujen standardien tai niiden osien, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, mukaisia, katsotaan olevan kyseisten standardien tai niiden osien kattamien, liitteissä I, II ja III vahvistettujen vaatimusten mukaisia.
CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden, jotka ovat sellaisten yhdenmukaistettujen standardien tai niiden osien mukaisia, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jotka on testattu niiden mukaisesti, katsotaan olevan kyseisten standardien tai niiden osien kattamien, liitteissä I, II ja III vahvistettujen vaatimusten mukaisia.
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan yhteiset spesifikaatiot, joiden noudattamisella varmistetaan kyseisten spesifikaatioiden tai niiden osien kattamien liitteissä I, II ja III vahvistettujen vaatimusten mukaisuus. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 41 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.
Jos liitteissä I, II tai III vahvistettua vaatimusta ei kateta yhdenmukaistetuilla standardeilla tai niiden osilla, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja jos komissio havaitsee sen jälkeen, kun yhtä tai useampaa eurooppalaista standardointiorganisaatiota on pyydetty laatimaan kyseistä vaatimusta koskevia yhdenmukaistettuja standardeja, että kyseisen standardin hyväksyminen on viivästynyt aiheettomasti, komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan kyseistä vaatimusta koskevat yhteiset spesifikaatiot. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 41 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta
1.  CE-merkintä on kiinnitettävä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi saateasiakirjoihin tai pakkaukseen, jos CE-merkitty lannoitevalmiste toimitetaan pakattuna.
1.  CE-merkintä on kiinnitettävä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi CE-merkityn lannoitevalmisteen pakkaukseen tai, jos CE-merkitty lannoitevalmiste toimitetaan ilman pakkausta, CE-merkityn lannoitevalmisteen mukana seuraaviin asiakirjoihin.
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
CE-merkinnän jälkeen on merkittävä sen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, joka osallistuu liitteessä IV moduulissa D1 tarkoitettuun vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyyn.
CE-merkinnän jälkeen on merkittävä ilmoitetun laitoksen tunnusnumero silloin, kun sitä vaaditaan liitteen IV mukaisesti.
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta
Hyödyntämistoimen läpikäyneen CE-merkityn lannoitevalmisteen, joka täyttää tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset, katsotaan olevan direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten mukainen, minkä vuoksi sen katsotaan lakanneen olemasta jätettä.
Jos jätettä ollut materiaali on läpikäynyt tämän asetuksen mukaisen hyödyntämistoimen ja tämän asetuksen mukainen CE-merkitty lannoitevalmiste sisältää tätä materiaalia tai koostuu siitä, materiaalin katsotaan olevan direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten mukainen, minkä vuoksi sen katsotaan lakanneen olemasta jätettä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatimisesta lähtien.
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta
2.  Ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on toimitettava pyynnöstä komissiolle kaikki tiedot, jotka liittyvät ilmoituksen perusteisiin tai asianomaisen ilmoitetun laitoksen pätevyyden ylläpitoon.
2.  Ilmoituksen tehneiden viranomaisten on toimitettava pyynnöstä komissiolle kaikki tiedot, jotka liittyvät ilmoituksen perusteisiin tai asianomaisen ilmoitetun laitoksen pätevyyden ylläpitoon.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta
3.  Jos ilmoitettu laitos katsoo, että valmistaja ei ole täyttänyt vaatimuksia, jotka vahvistetaan liitteissä I, II tai III tai vastaavissa yhdenmukaistetuissa standardeissa, 13 artiklassa tarkoitetuissa yhteisissä spesifikaatioissa tai muissa teknisissä spesifikaatioissa, sen on vaadittava valmistajaa ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin eikä se saa antaa todistusta.
3.  Jos ilmoitettu laitos katsoo, että valmistaja ei ole täyttänyt vaatimuksia, jotka vahvistetaan liitteissä I, II tai III tai vastaavissa yhdenmukaistetuissa standardeissa tai 13 artiklassa tarkoitetuissa yhteisissä spesifikaatioissa, sen on vaadittava valmistajaa ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin eikä se saa antaa vaatimustenmukaisuustodistusta tai hyväksymispäätöstä.
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta
4.  Jos ilmoitettu laitos katsoo todistuksen antamisen jälkeen suoritettavan vaatimustenmukaisuuden valvonnan yhteydessä, ettei CE-merkitty lannoitevalmiste ole enää vaatimusten mukainen, sen on vaadittava valmistajaa ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin ja tarvittaessa peruutettava todistus toistaiseksi tai kokonaan.
4.  Jos ilmoitettu laitos katsoo todistuksen tai hyväksymispäätöksen antamisen jälkeen suoritettavan vaatimustenmukaisuuden valvonnan yhteydessä, ettei CE-merkitty lannoitevalmiste ole enää vaatimusten mukainen, sen on vaadittava valmistajaa ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin ja tarvittaessa peruutettava todistus tai hyväksymispäätös toistaiseksi tai kokonaan.
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 5 kohta
5.  Jos korjaavia toimenpiteitä ei suoriteta tai niillä ei ole vaadittua vaikutusta, ilmoitetun laitoksen on tarpeen mukaan rajoitettava todistuksia taikka peruutettava ne toistaiseksi tai kokonaan.
5.  Jos korjaavia toimenpiteitä ei suoriteta tai niillä ei ole vaadittua vaikutusta ja CE-merkitty lannoitevalmiste ei täten täytä tämän asetuksen vaatimuksia, ilmoitetun laitoksen on tarpeen mukaan rajoitettava todistuksia tai hyväksymispäätöksiä taikka peruutettava ne toistaiseksi tai kokonaan.
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – a alakohta
(a)  todistusten epäämiset, rajoittamiset taikka peruuttamiset toistaiseksi tai kokonaan;
(a)  todistusten tai hyväksymispäätösten epäämiset, rajoittamiset taikka peruuttamiset toistaiseksi tai kokonaan;
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – otsikko
Menettely sellaisten CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden käsittelemiseksi, jotka aiheuttavat riskin kansallisella tasolla
Kansallisen tason menettely riskin aiheuttavien CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden käsittelemiseksi
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Kun jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisilla on riittävät perusteet uskoa, että CE-merkitty lannoitevalmiste aiheuttaa kohtuuttoman riskin ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle taikka ympäristölle, niiden on suoritettava asianomaista lannoitevalmistetta koskeva arviointi, joka kattaa kaikki tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset. Asianomaisten talouden toimijoiden on tätä varten tehtävä kaikin mahdollisin tavoin yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa.
Kun jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisilla on riittävät perusteet uskoa, että CE-merkitty lannoitevalmiste aiheuttaa riskin ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle tai ympäristölle taikka tämän asetuksen kattamille muille yleisen edun vuoksi suojeltaville näkökohdille, niiden on suoritettava asianomaista lannoitevalmistetta koskeva arviointi, joka kattaa kaikki tässä asetuksessa säädetyt asiaankuuluvat vaatimukset. Asianomaisten talouden toimijoiden on tätä varten tehtävä kaikin mahdollisin tavoin yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa.
(Tämä monialainen tarkistus ”kohtuuttomasta riskistä” (yksikössä ja monikossa) ”riskiin” (yksikössä) koskee myös koko tekstiä. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin ja näin ollen hyväksyttyihin tarkistuksiin on tehtävä vastaavat muutokset.)
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Jos markkinavalvontaviranomaiset havaitsevat arvioinnin yhteydessä, että CE-merkitty lannoitevalmiste ei täytä tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, niiden on vaadittava viipymättä asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin kohtuullisessa ajassa lannoitevalmisteen saattamiseksi vastaamaan kyseisiä vaatimuksia, lannoitevalmisteen poistamiseksi markkinoilta, sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi tai CE-merkinnän poistamiseksi.
Jos markkinavalvontaviranomaiset havaitsevat arvioinnin yhteydessä, että CE-merkitty lannoitevalmiste ei täytä tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, niiden on vaadittava viipymättä asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin lannoitevalmisteen saattamiseksi vastaamaan kyseisiä vaatimuksia, lannoitevalmisteen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi kohtuullisessa ajassa, joka vastaa riskin luonnetta ja jonka ne voivat määritellä, sekä CE-merkinnän poistamiseksi.
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
Jos asianomainen talouden toimija ei 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun ajan kuluessa toteuta riittäviä korjaavia toimenpiteitä, markkinavalvontaviranomaisten on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin väliaikaisiin toimenpiteisiin, joilla kielletään CE-merkityn lannoitevalmisteen asettaminen saataville kansallisilla markkinoilla tai rajoitetaan sitä tai poistetaan lannoitevalmiste markkinoilta tai järjestetään sitä koskeva palautusmenettely.
Jos asianomainen talouden toimija ei 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun ajan kuluessa toteuta riittäviä korjaavia toimenpiteitä, markkinavalvontaviranomaisten on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin väliaikaisiin toimenpiteisiin, joilla kielletään CE-merkityn lannoitevalmisteen asettaminen saataville kansallisilla markkinoilla tai rajoitetaan sitä tai poistetaan lannoitevalmiste markkinoilta tai järjestetään sitä koskeva palautusmenettely. Tätä koskevat markkinavalvontaviranomaisten velvollisuudet eivät rajoita jäsenvaltioiden mahdollisuutta säännellä lannoitevalmisteita, jotka eivät ole CE-merkittyjä, kun ne asetetaan saataville markkinoilla.
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 5 kohta – b alakohta
(b)  12 artiklassa tarkoitetuissa vaatimustenmukaisuusolettaman luovissa yhdenmukaistetuissa standardeissa on puutteita.
(b)  12 artiklassa tarkoitetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa on puutteita;
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)
(b a)   edellä 13 artiklassa tarkoitetuissa yhteisissä spesifikaatioissa on puutteita.
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi ja CE-merkityn lannoitevalmisteen vaatimustenvastaisuuden katsotaan johtuvan 37 artiklan 5 kohdan b a alakohdassa tarkoitetusta puutteesta yhteisissä spesifikaatioissa, komissio hyväksyy viipymättä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla asianomaista yhteistä spesifikaatiota muutetaan tai joilla se kumotaan. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 41 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta
1.  Jos jäsenvaltio havaitsee 37 artiklan 1 kohdan mukaisesti suorittamansa arvioinnin jälkeen, että siitä huolimatta, että CE-merkitty lannoitevalmiste on tämän asetuksen mukainen, se aiheuttaa kohtuuttoman riskin ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle taikka ympäristölle, sen on vaadittava asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin kohtuullisessa ajassa sen varmistamiseksi, että asianomainen lannoitevalmiste ei markkinoille saatettaessa enää aiheuta kyseistä riskiä, tai lannoitevalmisteen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi.
1.  Jos jäsenvaltio havaitsee 37 artiklan 1 kohdan mukaisesti suorittamansa arvioinnin jälkeen, että siitä huolimatta, että CE-merkitty lannoitevalmiste on tämän asetuksen mukainen, se aiheuttaa riskin ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle tai ympäristölle taikka muille tämän asetuksen piiriin kuuluville yleisen edun suojelemista koskeville seikoille, sen on viipymättä vaadittava asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin markkinavalvontaviranomaisen määräämässä kohtuullisessa ajassa ja riskin luonteen mukaan sen varmistamiseksi, että asianomainen lannoitevalmiste ei markkinoille saataville asetettaessa enää aiheuta kyseistä riskiä, tai lannoitevalmisteen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi.
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta – c alakohta
(c)  EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ei ole CE-merkityn lannoitevalmisteen mukana;
(c)  EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei ole laadittu;
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta
1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 43 artiklan mukaisesti liitteiden I–IV muuttamiseksi niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ja jotta helpotettaisiin sellaisten CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden sisämarkkinoille pääsyä ja vapaata liikkuvuutta,
1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 43 artiklan mukaisesti liitteiden I–IV muuttamiseksi niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen, ottaen huomioon jäsenvaltioissa jo hyväksytyt tuotteet ja materiaalit, ja erityisesti aloilla, jotka koskevat lannoitteiden valmistamista eläimistä saatavista sivutuotteista ja jätteitä hyödyntävistä tuotteista, ja jotta helpotettaisiin sellaisten CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden sisämarkkinoille pääsyä ja vapaata liikkuvuutta:
(a)  joiden kauppa sisämarkkinoilla on todennäköisesti merkittävä, ja
(a)  joihin sisältyy sellaista potentiaalia, jonka vuoksi niillä voidaan käydä merkittävässä määrin kauppaa sisämarkkinoilla, ja
(b)  joista on tieteellisiä todisteita, että ne eivät aiheuta kohtuutonta riskiä ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle taikka ympäristölle ja että ne ovat riittävän tehokkaita.
(b)  joista on tieteellisiä todisteita, että ne eivät aiheuta riskiä ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle taikka ympäristölle ja että ne ovat riittävän tehokkaita.
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Komissio antaa ilman aiheetonta viivytystä ... päivän ...kuuta ... jälkeen [tämän asetuksen voimaantulopäivä] delegoidut säädökset 1 kohdan mukaisesti liitteessä II vahvistettujen aineosaluokkien muuttamiseksi erityisesti eläimistä saatavien sivutuotteiden, joiden päätepiste on määritetty, struviitin, biohiilen ja tuhkapohjaisten tuotteiden lisäämiseksi kyseisiin aineosaluokkiin sekä kyseisten tuotteiden sisällyttämistä kyseisiin luokkiin koskevien edellytysten vahvistamiseksi. Komissio ottaa delegoituja säädöksiä antaessaan erityisesti huomioon ravinteiden hyödyntämisen alalla saavutetun teknologisen edistyksen.
Tarkistus 345
Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b.  Siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla lykätään liitteessä I olevan II osan toimintoperusteisen tuotantoluokan PFC1(B) 3 kohdan a alakohdan 2 alakohdassa ja liitteessä I olevan II osan toimintoperusteisen tuotantoluokan PFC1(C)I 2 kohdan a alakohdan 2 alakohdassa tarkoitetun 20 mg/kg:n raja-arvon soveltamisen aloittamispäivää, jos komissiolla on perusteellisen vaikutustenarvioinnin jälkeen näyttöä, jonka perusteella se katsoo, että tiukemman raja-arvon käyttöönotto vaarantaisi vakavasti lannoitevalmisteiden toimittamisen unioniin.
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Kun komissio muuttaa liitettä II lisätäkseen tällaisten organismien ainesosaluokkaan uuden mikro-organismin 1 kohdan mukaisesti, se toimii seuraavien tietojen perusteella:
2.  Kun komissio muuttaa liitettä II lisätäkseen tällaisten organismien aineosaluokkaan mikro-organismin uusia kantoja, se toimii tarkistettuaan, että kaikki kyseiset lisättävän mikro-organismin kannat ovat tämän artiklan 1 kohdan b alakohdan vaatimusten mukaisia, seuraavien tietojen perusteella:
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – a alakohta
(a)  mikro-organismin nimi;
(a)  mikro-organismin nimi kantatasolla;
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – c alakohta
(c)  mikro-organismin turvallista tuotantoa ja käyttöä koskevat aiemmat tiedot;
(c)  mikro-organismin turvallista tuotantoa ja käyttöä käsittelevä tieteellinen kirjallisuus;
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – d alakohta
(d)  taksonominen suhde elintarviketurvallisuusviranomaisen vahvistaman tunnustetun turvallisuusolettaman vaatimukset täyttävään mikro-organismilajiin;
(d)  taksonominen suhde elintarviketurvallisuusviranomaisen vahvistaman tunnustetun turvallisuusolettaman vaatimukset täyttävään mikro-organismilajiin tai viite käytettyjen mikro-organismien turvallisuutta koskevien, Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistujen, asiaankuuluvien yhdenmukaistettujen standardien ilmoitettuun vaatimustenmukaisuuteen tai komission hyväksymien mikro-organismien turvallisuusarviointien vaatimustenmukaisuuteen, jos kyseisiä yhdenmukaistettuja standardeja ei ole käytössä;
Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Alan nopean teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi komissio antaa ... päivään ...kuuta ... mennessä [yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulopäivästä] delegoidun säädöksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan mukaisesti määritelläkseen arviointiperusteet mikro-organismeille, joita voidaan käyttää kasviravinteissa ilman, että ne merkitään nimenomaisesti positiivilistaan.
Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Komissio antaa delegoituja säädöksiä 43 artiklan mukaisesti ... päivään ...kuuta ... mennessä [kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] liitteen II muuttamiseksi, jotta siihen sisällytetään asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti määritellyt valmistusketjun päätepisteet liitteessä II olevaan aineosaluokkaan 11 sisältyvien eläimistä saatavien sivutuotteiden osalta.
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.   Kun komissio antaa 1 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, se muuttaa aineosaluokkia asettaen vaatimukset, jotka koskevat liitteessä II vahvistettuja muita polymeerejä kuin ravinnepolymeerejä, jotta voidaan ottaa huomioon uusin tieteellinen näyttö ja teknologinen kehitys, ja määrittää ... päivään ...kuuta ... mennessä [kolme vuotta tämän asetuksen soveltamispäivästä] kriteerit polymeerisen hiilen muuntumiselle hiilidioksidiksi ja vastaavalle biohajoavuuden testausmenetelmälle.
Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 3 b kohta (uusi)
3 b.  Kun komissio antaa 1 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä 1 kohdan mukaisesti, se muuttaa aineosaluokkia asettaen vaatimukset, jotka koskevat liitteessä II vahvistettuja teollisuuden muita sivutuotteita, jotta voidaan ottaa nykyiset tuotteiden valmistuskäytänteet, tekninen kehitys ja uusin tieteellinen näyttö, ja määrittää ... päivään ...kuuta ... mennessä [yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulopäivästä] kriteerit teollisuuden sivutuotteiden sisällyttämiselle aineosaluetteloon.
Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta
Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden soveltamisen varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöistä ja toimenpiteistä sekä niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista komissiolle viipymättä.
Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden soveltamisen varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöistä ja toimenpiteistä sekä niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista komissiolle viipymättä. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että niiden seuraamussääntöjen täytäntöönpanoa valvotaan.
Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1069/2009
5 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
(1 a)  Lisätään 2 kohdan ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:
”Komissio määrittelee sellaisten 32 artiklan soveltamisalaan kuuluvien johdettujen tuotteiden, joita jo käytetään yleisesti jäsenvaltioissa lannoitteiden tuotannossa, päätepisteen ... päivään ... kuuta ... mennessä [kuusi kuukautta lannoiteasetuksen voimaatulopäivästä]”.
Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1107/2009
3 artikla – 34 kohta – johdantokappale
34.  ”kasvibiostimulantilla” tuotetta, joka kiihdyttää kasvin ravinteidenottoa riippumatta tuotteiden ravinnesisällöstä ja jonka ainoana tarkoituksena on parantaa yhtä tai useampaa seuraavista kasvin ominaisuuksista:
34.  ”kasvibiostimulantilla” tuotetta, joka sisältää sellaista ainetta tai mikro-organismia, joka kiihdyttää kasvin ravinteidenottoa riippumatta sen ravinnesisällöstä, tai tällaisten aineiden ja/tai mikro-organismien yhdistelmää, jonka ainoana tarkoituksena on parantaa yhtä tai useampaa seuraavista kasvin tai kasvin ritsosfäärin ominaisuuksista:
Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1107/2009
3 artikla – 34 kohta – c alakohta
(c)  kasvisadon laatuominaisuudet.
(c)  kasvisadon laatu.
Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1107/2009
3 artikla – 34 kohta – c a alakohta (uusi)
(c a)   maaperään tai ritsosfääriin sitoutuneiden ravinteiden saatavuus;
Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1107/2009
3 artikla – 34 kohta – c b alakohta (uusi)
(c b)   maaperässä olevien orgaanisten yhdisteiden hajottaminen;
Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1107/2009
3 artikla – 34 kohta – c c alakohta (uusi)
(c c)  maatuminen;
Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
48 artikla – otsikko
Siirtymäsäännökset
Siirtymäsäännökset, raportointi ja arviointi
Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta
Jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisten tuotteiden asettamista saataville markkinoilla, jotka saatettiin markkinoille "EY-lannoitteina" asetuksen (EY) N:o 2003/2003 mukaisesti ennen ... päivää ...kuuta ... [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]. Tällaisiin tuotteisiin sovelletaan kuitenkin soveltuvin osin 5 lukua.
Jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisten tuotteiden asettamista saataville markkinoilla, jotka saatettiin markkinoille "EY-lannoitteina" asetuksen (EY) N:o 2003/2003 mukaisesti ennen ... päivää ...kuuta ... [12 kuukautta tämän asetuksen soveltamispäivästä]. Tällaisiin tuotteisiin sovelletaan kuitenkin soveltuvin osin 5 lukua.
Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Jäsenvaltiot, jotka ovat jo ottaneet käyttöön liitteessä I olevaan II osaan sisältyvässä toimintoperusteisessa tuoteluokassa 1 (B)(3)(a) ja toimintoperusteisessa tuoteluokassa 1 (C)(I)(2)(a) esitetyn alemman orgaanisten kivennäislannoitteiden ja epäorgaanisten lannoitteiden kadmiumpitoisuudelle (Cd) asetetun raja-arvon, voivat pitää kyseisen tiukemman raja-arvon voimassa, jos tämän asetuksen mukaisesti vahvistettu raja-arvo on yhtä korkea tai sitä alempi. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisista olemassa olevista kansallisista toimenpiteistä komissiolle ... päivään ...kuuta ... mennessä [kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].
Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b.  Komissio esittää ... päivään ...kuuta ... mennessä [42 kuukautta tämän asetuksen soveltamispäivästä] Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta ja sen kokonaisvaikutuksista tavoitteiden saavuttamiseen, mukaan lukien pk-yrityksiin kohdistuvat vaikutukset. Kertomukseen sisällytetään erityisesti seuraavaa:
(a)  arviointi lannoitevalmisteiden sisämarkkinoiden toiminnasta, mukaan lukien vaatimustenmukaisuuden arviointi ja markkinavalvonnan vaikuttavuus, analyysi osittaisen yhdenmukaistamisen vaikutuksista tuotantoon, CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden ja kansallisten sääntöjen mukaisesti markkinoille saatettujen lannoitevalmisteiden käyttötavoista ja kauppavirrasta;
(b)  arviointi tämän asetuksen liitteessä I vahvistettujen, vierasaineiden tasoja koskevien rajoitusten soveltamisesta, kaikki uudet asiaankuuluvat tiedot vierasaineiden myrkyllisyydestä ja karsinogeenisyydestä, jos saataville tulee uusia tietoja, mukaan lukien uraanista johtuvan pilaantumisen riskit lannoitevalmisteissa;
(c)  arviointi kadmiumin poistotekniikoiden kehityksestä ja niiden vaikutuksista, laajuudesta ja kuluista arvoketjun osalta sekä niihin liittyvästä kadmiumjätehuollosta; sekä
(d)  arviointi vaikutuksesta kauppaan raaka-aineiden hankinnassa, mukaan lukien raakafosfaatin saatavuus.
Kertomuksessa otetaan asianmukaisesti huomioon tekninen edistyminen ja innovointi sekä lannoitevalmisteiden tuotantoon ja käyttöön vaikuttavat standardointiprosessit. Tarvittaessa annetaan lainsäädäntöehdotus ... päivään ...kuuta ... mennessä [viisi vuotta tämän asetuksen soveltamispäivästä].
Komissio arvioi tieteellistä näyttöä ... päivään ...kuuta ... mennessä [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] vahvistaakseen agronomiset ja ekologiset kriteerit, joiden avulla määritellään karjanlannan käytön rajoittamista koskevat perusteet, jotta voidaan arvioida käsiteltyä karjanlantaa sisältävien tai siitä koostuvien tuotteiden tehokkuutta.
Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 c kohta (uusi)
1 c.  Komissio tarkastelee uudelleen mikro-organismien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä ... päivään ...kuuta ... mennessä [viisi vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].
Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2018.
Sitä sovelletaan ... päivästä ...kuuta ... [kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] alkaen lukuun ottamatta 19–35 ja 41 artiklaa, joita sovelletaan … päivästä ...kuuta ... [yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulopäivästä] alkaen, ja 13, 41, 42, 43 ja 45 artiklaa, joita sovelletaan … päivästä ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä] alkaen.
Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – C a alakohta (uusi)
C a. Vähähiilinen lannoite
Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 5 kohta – A alakohta – I a alakohta (uusi)
I a. Denitrifikaatioinhibiittori
Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 4 kohta
4.  Jos CE-merkitty lannoitevalmiste sisältää ainetta, jolle on vahvistettu jäämien enimmäismäärät elintarvikkeissa ja rehuissa
Poistetaan.
(a)  neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/9332;
(b)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/200533;
(c)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/200934; tai
(d)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY35 mukaisesti,
CE-merkityn lannoitevalmisteen käyttöohjeissa täsmennetty käyttö ei saa johtaa kyseisten enimmäismäärien ylittymiseen elintarvikkeissa tai rehussa.
__________________
32 Neuvoston asetus (ETY) N:o 315/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä (EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1).
33 Torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005 (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).
34 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 470/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta (EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11).
35 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/32/EY, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, haitallisista aineista eläinten rehuissa (EYVL L 140, 30.5.2002, s. 10).
Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Aineosia, jotka esitetään hyväksyttäväksi tai uudelleen hyväksyttäväksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti mutta jotka eivät kuulu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 soveltamisalaan, ei saa käyttää lannoitevalmisteissa, jos soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen on perusteltua asetuksen (EY) N:o 1107/2009 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(A) – 1 kohta
1.  Orgaaninen lannoite saa sisältää
1.  Orgaaninen lannoite saa sisältää
–  hiiltä (C) ja
–  orgaanista hiiltä (Corg) ja
–  ravinteita,
–  ravinteita,
jotka ovat yksinomaan biologista alkuperää, lukuun ottamatta fossilisoituneita tai geologisiin muodostumiin kertyneitä aineksia.
jotka ovat yksinomaan biologista alkuperää, kuten turve, leonardiitti ja ruskohiili ja näistä aineksista saadut aineet mukaan lukien, kuitenkin lukuun ottamatta muita fossilisoituneita tai geologisiin muodostumiin kertyneitä aineksia.
Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(A) – 2 kohta – 1 luetelmakohta
–  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg kuiva-ainetta,
–  kadmium (Cd) 1,0 mg/kg kuiva-ainetta,
Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(A) – 2 kohta – 6 luetelmakohta
–  biureetti (C2H5N3O2) 12 g/kg kuiva-ainetta.
–  biureetti (C2H5N3O2) toteamisrajan alapuolella.
Tarkistus 113
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(A) – 3 kohta

Komission teksti

3.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 25 gramman näytteessä ei saa esiintyä Salmonella spp -bakteeria.

Tarkistus

3.  Patogeeneja ei saa olla orgaanisessa lannoitteessa jäljempänä taulukossa esitettyjä, kutakin patogeenia koskevia raja-arvoja suurempina pitoisuuksina:

Testattavat mikro-organismit

Näytteiden ottoa koskevat suunnitelmat

Raja-arvo

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Escherichia coli tai Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g:ssa tai 1 ml:ssa

jossa n = testattavien näytteiden lukumäärä

c = sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa bakteerien lukumäärä toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna voi olla m–M

m = tyydyttävänä pidetyn bakteerimäärän raja-arvo toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna

M = bakteerimäärän enimmäisarvo toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna

Ascaris spp - ja Toxocara spp -loisia kaikissa kehitysvaiheissaan ei saa olla 100 g:ssa tai 100 ml:ssa orgaanista lannoitetta.

Tarkistus 114
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(A)(I) – 1 a kohta (uusi)
1 a.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä vähintään yhtä seuraavista ilmoitettavista ravinteista: typpi (N), fosforipentoksidi (P2O5) tai kaliumoksidi (K2O).
Tarkistus 115
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(A)(I) – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jos CE-merkitty lannoitevalmiste sisältää useampaa kuin yhtä ravinnetta, valmisteen on sisällettävä ilmoitettavista pääravinteista seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:
–  2,5 massaprosenttia kokonaistyppeä (N), tai 2 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5) tai 2 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O) ja
–  6,5 massaprosenttia ravinteiden kokonaismäärästä.
Tarkistus 116
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(A)(II) – 1 a kohta (uusi)
1 a.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä vähintään yhtä seuraavista ilmoitettavista ravinteista: typpi (N), fosforipentoksidi (P2O5) tai kaliumoksidi (K2O).
Tarkistus 117
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(A)(II) – 2 kohta – johdantokappale
2.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä vähintään yhtä seuraavista ilmoitettavista ravinteista seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:
2.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä vähintään yhtä seuraavista ilmoitettavista pääravinteista seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:
Tarkistus 118
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(A)(II) – 2 kohta – 1 luetelmakohta
–  2 massaprosenttia kokonaistyppeä (N),
–  1 massaprosentti kokonaistyppeä (N), ja/tai
Tarkistus 119
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(A)(II) – 2 kohta – 2 luetelmakohta
–  1 massaprosentti kokonaisfosforipentoksidia (P2O5), tai
–  2 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5), tai
Tarkistus 120
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(A)(II) – 2 kohta – 3 luetelmakohta
–  2 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O).
–  1 massaprosentti kokonaiskaliumoksidia (K2O), sekä
Tarkistus 121
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(A)(II) – 2 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)
–  6,5 massaprosenttia ravinteiden kokonaismäärästä.
Tarkistus 122
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(A)(II) – 2 a kohta (uusi)
2 a.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä useampaa kuin yhtä seuraavista ilmoitettavista ravinteista seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:□
–  2 massaprosenttia kokonaistyppeä (N), tai 1 massaprosentti kokonaisfosforipentoksidia (P2O5) tai 2 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O) ja
–  5 massaprosenttia pääravinteiden kokonaismäärästä.
Tarkistus 123
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(B) – 1 kohta
1.  Orgaaninen kivennäislannoite on valmiste, jossa on
1.  Orgaaninen kivennäislannoite on valmiste, jossa on
–  yhtä tai useampaa jäljempänä toimintoperusteisessa tuoteluokassa (PFC) 1(C) määriteltyä epäorgaanista lannoitetta ja
–  yhtä tai useampaa jäljempänä toimintoperusteisessa tuoteluokassa (PFC) 1(C) määriteltyä kivennäislannoitetta ja
–  materiaalia, joka sisältää orgaanista hiiltä (C) ja
–  yhtä tai useampaa orgaanista hiiltä (Corg) sisältävää ainesta ja
–  ravinteita, jotka ovat yksinomaan biologista alkuperää, lukuun ottamatta fossilisoituneita tai geologisiin muodostumiin kertyneitä aineksia.
–  yksinomaan biologista alkuperää olevaa ravinnetta, kuten turve, leonardiitti ja ruskohiili ja näistä aineksista saadut aineet mukaan lukien, kuitenkin lukuun ottamatta muita fossilisoituneita tai geologisiin muodostumiin kertyneitä aineksia.
Tarkistus 343
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC1(B) – 3 kohta – a alakohta – 2 alakohta – 2 ja 3 luetelmakohta
–  päivästä ...kuuta ... [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation] alkaen: 40 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5),
–  päivästä ...kuuta ... [EUVL: lisätään päivä, joka on kuusi vuotta tämän asetuksen soveltamispäivästä] alkaen: 40 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5),
–  päivästä ...kuuta ... [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation] alkaen: 20 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5),
–  päivästä ...kuuta ... [EUVL: lisätään päivä, joka on kuusitoista vuotta tämän asetuksen soveltamispäivästä] alkaen: 20 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5),
Tarkistus 126
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(B) – 4 kohta

Komission teksti

4.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 25 gramman näytteessä ei saa esiintyä Salmonella spp -bakteeria.

Tarkistus

4.  Patogeeneja ei saa olla orgaanisessa kivennäislannoitteessa jäljempänä taulukossa esitettyjä, kutakin patogeenia koskevia raja-arvoja suurempina pitoisuuksina:

Testattavat mikro-organismit

Näytteiden ottoa koskevat suunnitelmat

Raja-arvo

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Escherichia coli tai Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g:ssa tai 1 ml:ssa

jossa n = testattavien näytteiden lukumäärä

c = sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa bakteerien lukumäärä toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna voi olla m–M

m = tyydyttävänä pidetyn bakteerimäärän raja-arvo toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna

M = bakteerimäärän enimmäisarvo toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna

Ascaris spp - ja Toxocara spp -loisia kaikissa kehitysvaiheissaan ei saa olla 100 g:ssa tai 100 ml:ssa orgaanista kivennäislannoitetta.

Tarkistus 127
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(B)(I) – 2 kohta – 2 luetelmakohta
–  2 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5), tai
–  1 massaprosentti neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen liukoista fosforipentoksidia (P2O5), tai
Tarkistus 128
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(B)(I) – 2 a kohta (uusi)
2 a.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä useampaa kuin yhtä seuraavista ilmoitettavista ravinteista seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:
–  2,5 massaprosenttia kokonaistyppeä (N), josta on oltava orgaanista typpeä (N) 1 prosentti CE-merkityn lannoitevalmisteen massasta, tai 2 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5) tai 2 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O) ja
–  6,5 massaprosenttia pääravinteiden kokonaismäärästä.
Tarkistus 129
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(B)(I) – 4 kohta
4.  CE-merkityn lannoitevalmisteen jokaisessa yksikössä on oltava ilmoitettu pitoisuus orgaanista ainesta ja ravinteita.
4.  CE-merkityn lannoitevalmisteen jokaisessa yksikössä on oltava ilmoitettu pitoisuus orgaanista hiiltä ja kaikkia ravinteita. Yksiköllä tarkoitetaan valmisteen aineosia, kuten rakeita ja pellettejä jne.
Tarkistus 130
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(B)(II) – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jos tuote sisältää useampaa kuin yhtä ravinnetta, siinä on esiinnyttävä seuraavat vähimmäismäärät:
–  1 massaprosentti kokonaistyppeä (N), tai
–  1 massaprosentti kokonaisfosforipentoksidia (P2O5) tai
–  1 massaprosentti kokonaiskaliumoksidia (K2O)
ravinteiden summan ollessa vähintään 4 prosenttia.
Tarkistus 131
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(B)(II) – 3 kohta
3.  CE-merkityssä lannoitevalmisteessa on oltava vähintään 3 massaprosenttia orgaanista hiiltä (C).
3.  CE-merkityssä lannoitevalmisteessa on oltava vähintään 1 massaprosentti orgaanista hiiltä (C).
Tarkistus 132
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C) – 1 kohta
Epäorgaaninen kivennäislannoite on muu lannoite kuin orgaaninen lannoite tai orgaaninen kivennäislannoite.
1.   Kivennäislannoite on lannoite, joka sisältää ravinteita, jotka ovat kivennäismuodossa tai jotka on käsitelty eläin- tai kasviperäiseen kivennäismuotoon. CE-merkityssä lannoitevalmisteessa saa olla enintään 1 massaprosentti orgaanista hiiltä (Corg). Soveltamisalan ulkopuolelle jää hiili, joka on peräisin aineosaluokan 9 ja 10 vaatimukset täyttävistä pinnoitteista ja toimintoperusteisen tuoteluokan 5 ja aineosaluokan 8 vaatimukset täyttävistä agronomisista lisäaineista.
Tarkistus 133
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C) – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Fosforilannoitteiden on täytettävä vähintään yksi seuraavista vähimmäisliukoisuustasoista, jotta ne ovat kasvien saatavilla, muuten niitä ei voida ilmoittaa fosforilannoitteiksi:
–  vesiliukoisuus: vähimmäistaso 40 prosenttia kokonaisfosforista tai
–  liukoisuus neutraaliin ammoniumsitraattiin: vähimmäistaso 75 prosenttia kokonaisfosforista tai
–  liukoisuus muurahaishappoon (vain pehmeän, jauhetun fosforin osalta): vähimmäistaso 55 % kokonaisfosforista.
Tarkistus 134
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C) – 1 b kohta (uusi)
1 b.  Ilmoitettava kokonaistyppipitoisuus annetaan ammoniumtypen, nitraattitypen, ureatypen, metyleeniurean typen, isobutylideenidiurean typen ja krotonylideenidiurean typen summana. Ilmoitettava fosforipitoisuus annetaan fosfaattifosforina. Uusia muotoja voidaan lisätä tieteellisen tutkimuksen perusteella 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 135
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I) – 1 kohta
1.  Epäorgaaninen pääravinnelannoite on lannoite, jonka tarkoituksena on antaa kasveille yhtä tai useampaa seuraavista pääravinteista: typpi (N), fosfori (P), kalium (K), magnesium (Mg), kalsium (Ca), rikki (S) tai natrium (Na).
1.  Makroravinnelannoite on kivennäislannoite, jonka tarkoituksena on antaa kasveille yhtä tai useampaa seuraavista makroravinteista:
(a)  pääravinteet: typpi (N), fosfori (P) ja kalium (K);
(b)  sivuravinteet: magnesium (Mg), kalsium (Ca), rikki (S) tai natrium (Na).
Tarkistus 344
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I) – 2 kohta – a alakohta – 2 alakohta – 2 ja 3 luetelmakohta
–  päivästä ...kuuta ... [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation] alkaen: 40 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5),
–  päivästä ...kuuta ... [kuusi vuotta tämän asetuksen soveltamispäivästä] alkaen: 40 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5),
–  päivästä ...kuuta ... [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation] alkaen: 20 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5),
–  päivästä ...kuuta ... [kuusitoista vuotta tämän asetuksen soveltamispäivästä] alkaen: 20 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5),
Tarkistus 139
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – 1 kohta
1.  Yksiravinteisella kiinteällä epäorgaanisella pääravinnelannoitteella on oltava ilmoitettu pitoisuus vain yhdelle ravinteelle.
1.  Yksiravinteisella kiinteällä kivennäispohjaisella makroravinnelannoitteella on oltava ilmoitettu pitoisuus seuraavista:
(a)   vain yksi pääravinne (typpi (N), fosfori (P) ja kalium (K)), tai
Tarkistus 140
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – 1 kohta – b alakohta (uusi)
(b)   vain yksi sivuravinne (magnesium (Mg), kalsium (Ca), rikki (S) ja natrium (Na)).
Tarkistus 141
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – 1 a kohta (uusi)
1 a.   Yksiravinteisella kiinteällä kivennäispohjaisella makroravinnelannoitteella on oltava ilmoitettu pitoisuus vain yhdelle pääravinteelle, ja se voi sisältää yhtä tai useampaa sivuravinnetta.
Tarkistus 142
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – 2 kohta – johdantokappale
2.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä yhtä seuraavista ilmoitettavista ravinteista seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:
2.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä ilmoitettavia pää- ja/tai sivuravinteita seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:
Tarkistus 143
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – 2 kohta – 2 luetelmakohta
–  12 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5),
–  12 massaprosenttia neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen liukoista fosforipentoksidia (P2O5),
Tarkistus 144
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – 2 kohta – 7 luetelmakohta
–  1 massaprosentti kokonaisnatriumoksidia (Na2O).
–  3 massaprosenttia kokonaisnatriumoksidia (Na2O).
Tarkistus 145
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – 1 kohta
1.  Moniravinteisella kiinteällä epäorgaanisella pääravinnelannoitteella on oltava ilmoitettu pitoisuus useammalle kuin yhdelle ravinteelle.
1.  Moniravinteisella kiinteällä kivennäispohjaisella makroravinnelannoitteella on oltava ilmoitettu pitoisuus useammalle kuin yhdelle pää- ja/tai sivuravinteelle.
Tarkistus 146
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – 2 kohta – johdantokappale
2.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä useampaa kuin yhtä seuraavista ilmoitettavista ravinteista seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:
2.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä useampaa kuin yhtä ilmoitettavaa pää- ja/tai sivuravinnetta seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:
Tarkistus 147
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – 2 kohta – 2 luetelmakohta
–  3 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5),
–  5 massaprosenttia neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen liukoista kokonaisfosforipentoksidia (P2O5),
Tarkistus 148
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – 2 kohta – 3 luetelmakohta
–  3 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O).
–  5 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O),
Tarkistus 149
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – 2 kohta – 4 luetelmakohta
–  1,5 massaprosenttia kokonaismagnesiumoksidia (MgO),
–  2 massaprosenttia kokonaismagnesiumoksidia (MgO),
Tarkistus 150
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – 2 kohta – 5 luetelmakohta
–  1,5 massaprosenttia kokonaiskalsiumoksidia (CaO),
–  2 massaprosenttia kokonaiskalsiumoksidia (CaO),
Tarkistus 151
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – 2 kohta – 6 luetelmakohta
–  1,5 massaprosenttia kokonaisrikkitrioksidia (SO3), tai
–  5 massaprosenttia kokonaisrikkitrioksidia (SO3),
Tarkistus 152
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – 2 kohta – 7 luetelmakohta
–  1 massaprosentti kokonaisnatriumoksidia (Na2O).
–  3 massaprosenttia kokonaisnatriumoksidia (Na2O).
Tarkistus 153
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i–ii)(A) – 5 kohta – 1 luetelmakohta
–  sen jälkeen, kun on tehty viisi liitteessä IV olevan moduulin A1 otsikon 4.2 alla kuvattua lämpökäsittelyä,
–  sen jälkeen, kun on tehty viisi liitteessä IV olevan moduulin A1 otsikon 4.2 alla kuvattua lämpökäsittelyä, ennen markkinoille saattamista varten tehtävää testausta,
Tarkistus 154
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – 1 kohta
1.  Yksiravinteisella nestemäisellä epäorgaanisella pääravinnelannoitteella on oltava ilmoitettu pitoisuus vain yhdelle ravinteelle.
1.  Yksiravinteisella nestemäisellä kivennäispohjaisella makroravinnelannoitteella on oltava ilmoitettu pitoisuus seuraavista:
(a)   vain yksi pääravinne;
Tarkistus 155
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – 1 kohta – b alakohta (uusi)
(b)   vain yksi sivuravinne.
Tarkistus 156
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – 1 a kohta (uusi)
1 a.   Yksiravinteisella nestemäisellä kivennäispohjaisella makroravinnelannoitteella on oltava ilmoitettu pitoisuus vain yhdelle pääravinteelle, ja se voi sisältää yhtä tai useampaa sivuravinnetta.
Tarkistus 157
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – 2 kohta – johdantokappale
2.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä yhtä seuraavista ilmoitettavista ravinteista seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:
2.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä ilmoitettavaa pää- ja/tai sivuravinnetta seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:
Tarkistus 158
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – 2 kohta – 2 luetelmakohta
–  5 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5),
–  5 massaprosenttia neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen liukoista kokonaisfosforipentoksidia (P2O5),
Tarkistus 159
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – 2 kohta – 6 luetelmakohta
–  5 massaprosenttia kokonaisrikkitrioksidia (SO3), tai
–  5 massaprosenttia kokonaisrikkitrioksidia (SO3),
Tarkistus 160
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – 2 kohta – 7 luetelmakohta
–  1 massaprosentti kokonaisnatriumoksidia (Na2O).
–  0,5–5 massaprosenttia kokonaisnatriumoksidia (Na2O).
Tarkistus 161
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – 1 kohta
1.  Moniravinteisella nestemäisellä epäorgaanisella pääravinnelannoitteella on oltava ilmoitettu pitoisuus useammalle kuin yhdelle ravinteelle.
1.  Moniravinteisella nestemäisellä kivennäispohjaisella makroravinnelannoitteella on oltava ilmoitettu pitoisuus useammalle kuin yhdelle pää- ja/tai sivuravinteelle.
Tarkistus 162
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – 2 kohta – johdantokappale
2.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä useampaa kuin yhtä seuraavista ilmoitettavista ravinteista seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:
2.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä useampaa kuin yhtä ilmoitettavaa pää- ja/tai sivuravinnetta seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:
Tarkistus 163
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – 2 kohta – 1 luetelmakohta
–  1,5 massaprosenttia kokonaistyppeä (N),
–  3 massaprosenttia kokonaistyppeä (N), tai
Tarkistus 164
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – 2 kohta – 2 luetelmakohta
–  1,5 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5),
–  1,5 massaprosenttia neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen liukoista kokonaisfosforipentoksidia (P2O5),
Tarkistus 165
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – 2 kohta – 3 luetelmakohta
–  1,5 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O).
–  3 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O) tai
Tarkistus 166
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – 2 kohta – 4 luetelmakohta
–  0,75 massaprosenttia kokonaismagnesiumoksidia (MgO),
–  1,5 massaprosenttia kokonaismagnesiumoksidia (MgO), tai
Tarkistus 167
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – 2 kohta – 5 luetelmakohta
–  0,75 massaprosenttia kokonaiskalsiumoksidia (CaO),
–  1,5 massaprosenttia kokonaiskalsiumoksidia (CaO), tai
Tarkistus 168
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – 2 kohta – 6 luetelmakohta
–  0,75 massaprosenttia kokonaisrikkitrioksidia (SO3), tai
–  1,5 massaprosenttia kokonaisrikkitrioksidia (SO3), tai
Tarkistus 169
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(II) – 1 kohta
1.  Epäorgaaninen hivenravinnelannoite on muu epäorgaaninen lannoite kuin pääravinnelannoite, ja sen tarkoituksena on antaa kasveille yhtä tai useampaa seuraavista hivenravinteista: boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo) tai sinkki (Zn).
1.  Epäorgaaninen hivenravinnelannoite on muu epäorgaaninen lannoite kuin makroravinnelannoite, ja sen tarkoituksena on antaa kasveille yhtä tai useampaa seuraavista ravinteista: boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo), seleeni (Se), pii (Si) tai sinkki (Zn).
Tarkistus 170
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C) a (uusi)
Toimintoperusteinen tuoteluokka: PFC 1(C) a: Vähähiilinen lannoite
1.  CE-merkitty lannoitevalmiste nimetään vähähiiliseksi lannoitteeksi, jos se sisältää enemmän kuin yhden prosentin ja enintään 7,5 prosenttia orgaanista hiiltä (Corg).
2.  Kalsiumsyanamidissa, ureassa sekä sen kondensaatiotuotteissa ja siihen liittyvissä tuotteissa esiintyvää hiiltä ei sisällytetä orgaaniseen hiileen tähän määritelmään liittyvässä yhteydessä.
3.  Toimintoperusteiseen tuoteluokkaan PFC 1(C) kuuluvien nestemäisten/kiinteiden, yksiravinteisten/moniravinteisten, makroravinne-/hivenravinnelannoitteiden eritelmiä sovelletaan myös tähän tuoteluokkaan.
4.  Toimintoperusteiseen tuoteluokkaan PFC 1(C) a kuuluvina myytyjen valmisteiden on täytettävä liitteessä I vahvistettuja orgaanisten lannoitteiden tai orgaanisten kivennäislannoitteiden vierasaineiden määriä koskevat vaatimukset kaikissa tapauksissa, joissa toimintoperusteinen tuoteluokka PFC 1 (C) ei sisällä kyseisille vierasaineille asetettuja raja-arvoja.
Tarkistus 171
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 2 – 1 kohta
1.  Kalkitusaine on CE-merkitty lannoitevalmiste, jolla korjataan maaperän happamuutta ja joka sisältää kalsiumin (Ca) tai magnesiumin (Mg) oksideja, hydroksideja, karbonaatteja tai silikaatteja.
1.  Kalkitusaine on CE-merkitty lannoitevalmiste, jolla korjataan maaperän happamuutta ja joka sisältää kalsiumin (Ca) tai magnesiumin (Mg) oksideja, hydroksideja, karbonaatteja ja/tai silikaatteja.
Tarkistus 398
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 2 – 3 kohta
3.  Seuraavien kuiva-aineesta määritettyjen parametrien on täytyttävä:
3.  Seuraavien kuiva-aineesta määritettyjen parametrien on täytyttävä:
–  Neutralointiarvo vähintään: 15 (CaO-ekvivalentti) tai 9 (HO--ekvivalentti), ja
–  Neutralointiarvo vähintään: 15 (CaO-ekvivalentti) tai 9 (HO--ekvivalentti), ja
–  Reaktiivisuus vähintään: 10 % tai 50 % kuuden kuukauden jälkeen (inkubointikoe).
–  Reaktiivisuus vähintään: 10 % tai 50 % kuuden kuukauden jälkeen (inkubointikoe), ja
–  Reaktiivisuus vähintään: 10 % tai 50 % kuuden kuukauden jälkeen (inkubointikoe).
–  Raekoko vähintään: 70 % < 1 mm, lukuun ottamatta poltettua kalkkia, rakeistettua kalkitusainetta ja liitua (=70 % raekoosta läpäisee 1 mm:n seulan).
Tarkistus 175
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 3 – 1 kohta
Maanparannusaine on CE-merkitty lannoitevalmiste, joka lisätään maaperään sen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien, rakenteen tai biologisen aktiivisuuden ylläpitämiseksi, parantamiseksi tai suojelemiseksi.
1.  Maanparannusaine on aine (mukaan lukien viljelyskate), joka lisätään paikan päällä maaperään lähinnä sen fysikaalisten ominaisuuksien ylläpitämiseksi tai parantamiseksi ja joka saattaa parantaa maaperän kemiallisia ja/tai biologisia ominaisuuksia tai toimintaa.
Tarkistus 176
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 3 – 1 a kohta (uusi)
1 a.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä vähintään 15 prosenttia biologista alkuperää olevaa ainesta.
Tarkistus 177
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 3(A) – 1 kohta
1.  Orgaaninen maanparannusaine saa sisältää yksinomaan biologista alkuperää olevaa ainesta, lukuun ottamatta fossilisoituneita tai geologisiin muodostumiin kertyneitä aineksia.
1.  Orgaaninen maanparannusaine saa sisältää yksinomaan biologista alkuperää olevaa ainesta, turve, leonardiitti, ruskohiili ja niistä saadut humusainekset mukaan lukien, kuitenkaan lukuun ottamatta muita fossilisoituneita tai geologisiin muodostumiin kertyneitä aineksia.
Tarkistus 179
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 3(A) – 2 kohta – 2 luetelmakohta
–  kuudenarvoinen kromi (Cr VI) 2 mg/kg kuiva-ainetta,
–  kuudenarvoinen kromi (Cr VI) 1 mg/kg kuiva-ainetta,
Tarkistus 181
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 3(A) – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

(a)  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 25 gramman näytteessä ei saa esiintyä Salmonella spp -bakteeria.

Tarkistus

(a)  Patogeeneja ei saa olla orgaanisessa maanparannusaineessa jäljempänä taulukossa esitettyjä, kutakin patogeenia koskevia raja-arvoja suurempina pitoisuuksina:

Testattavat mikro-organismit

Näytteiden ottoa koskevat suunnitelmat

Raja-arvo

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Escherichia coli tai Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g:ssa tai 1 ml:ssa

jossa n = testattavien näytteiden lukumäärä

c = sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa bakteerien lukumäärä toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna voi olla m–M

m = tyydyttävänä pidetyn bakteerimäärän raja-arvo toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna

M = bakteerimäärän enimmäisarvo toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna

Ascaris spp - ja Toxocara spp -loisten mitään kehitysvaihetta ei saa olla 100 g:ssa tai 100 ml:ssa orgaanista maanparannusainetta.

Tarkistus 182
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 3(B) – 1 kohta
1.  Epäorgaaninen maanparannusaine on muu maanparannusaine kuin orgaaninen maanparannusaine.
1.  Epäorgaaninen maanparannusaine on muu maanparannusaine kuin orgaaninen maanparannusaine, ja sen on sisällettävä katekalvot. Biohajoava katekalvo on biohajoava polymeeristä valmistettu kalvo, joka täyttää erityisesti liitteessä II olevan aineosaluokan 10 2 a ja 3 kohdan vaatimukset ja joka on tarkoitus sijoittaa maa-aineksen päälle itse paikalla suojaamaan sen rakennetta, estämään rikkaruohojen kasvu, vähentämään maaperän kosteushäviötä tai estämään eroosiota.
Tarkistus 184
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 4 – 1 kohta
1.  Kasvualusta on muu materiaali kuin maa-aines, ja sitä käytetään kehittyvien juurien kasvualustana.
1.  Kasvualusta on muu materiaali kuin paikan päällä oleva maa-aines, jossa kasvit ja sienet kasvavat.
Tarkistus 187
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 4 – 3 kohta

Komission teksti

3.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 25 gramman näytteessä ei saa esiintyä Salmonella spp -bakteeria.

Tarkistus

3.   Patogeeneja ei saa olla kasvualustassa jäljempänä taulukossa esitettyjä, kutakin patogeenia koskevia raja-arvoja suurempina pitoisuuksina:

Testattavat mikro-organismit

Näytteiden ottoa koskevat suunnitelmat

Raja-arvo

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Escherichia coli tai Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g:ssa tai 1 ml:ssa

jossa n = testattavien näytteiden lukumäärä

c = sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa bakteerien lukumäärä toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna voi olla m–M

m = tyydyttävänä pidetyn bakteerimäärän raja-arvo toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna

M = bakteerimäärän enimmäisarvo toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna

Ascaris spp - ja Toxocara spp -loisia kaikissa kehitysvaiheissaan ei saa olla 100 g:ssa tai 100 ml:ssa kasvualustaa.

Tarkistus 188
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 5 – 1 kohta
Agronominen lisäaine on CE-merkitty lannoitevalmiste, joka lisätään kasveille ravinteita antavaan tuotteeseen, jotta kyseisestä tuotteesta vapautuisi paremmin ravinteita.
Agronominen lisäaine on CE-merkitty lannoitevalmiste, jota lisätään valmisteeseen ja jolla on todistettu vaikutus erilaisten kivennäisravinteiden tai mineralisoitujen ravinteiden muutokseen tai saatavuuteen kasville tai molempiin, tai jota lisätään maaperään, jotta voidaan parantaa ravinteen käyttöä kasveissa tai vähentää ravinnehäviöitä.
Tarkistus 193
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 5(A)(I a) (uusi)
Toimintoperusteinen tuoteluokka (PFC) 5(A)(I a): Denitrifikaatioinhibiittori
1.  Denitrifikaatioinhibiittori on inhibiittori, joka vähentää typpioksiduulin (N2O) muodostumista hidastamalla tai estämällä nitraatin (NO3) muuntumista ditypeksi (N2) ilman, että tämä vaikuttaa PFC 5(A)(I) -luokassa kuvattuun nitrifikaatioprosessiin. Se edistää nitraatin saatavuuden lisäämistä kasville ja typpioksiduulipäästöjen vähentämistä.
2.  Tämän menetelmän tehokkuutta voidaan arvioida mittaamalla typpioksidipäästöt soveltuvalla mittauslaitteella kerätyistä kaasunäytteistä ja mittaamalla kyseisen näytteen typpioksiduulin määrä kaasukromatografissa. Arvioinnissa on myös kirjattava maaperän vesipitoisuus.
Tarkistus 202
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 6 – 1 kohta – johdantokappale
1.  Kasvibiostimulantti on CE-merkitty lannoitevalmiste, jolla kiihdytetään kasvin ravinteidenottoa riippumatta tuotteen ravinnesisällöstä ja jonka ainoana tarkoituksena on parantaa yhtä tai useampaa seuraavista kasvin ominaisuuksista:
1.  Kasvibiostimulantti on CE-merkitty lannoitevalmiste, jolla kiihdytetään kasvin ravinteidenottoa riippumatta tuotteen ravinnesisällöstä ja jonka ainoana tarkoituksena on parantaa yhtä tai useampaa seuraavista kasvin ja kasvin ritsosfäärin ja fyllosfäärin ominaisuuksista:
Tarkistus 203
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 6 – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
(c a)  maaperään ja ritsosfääriin sitoutuneiden ravinteiden saatavuus;
Tarkistus 204
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 6 – 1 kohta – c b alakohta (uusi)
(c b)  maatuminen;
Tarkistus 205
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 6 – 1 kohta – c c alakohta (uusi)
(c c)  maaperässä olevien orgaanisten yhdisteiden hajottaminen.
Tarkistus 206
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 6 – 2 kohta – 1 luetelmakohta
–  kadmium (Cd) 3 mg/kg kuiva-ainetta,
–  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg kuiva-ainetta,
Tarkistus 208
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 6(A) – 1 kohta
1.  Mikrobipohjaisen kasvibiostimulantin on koostuttava yksinomaan liitteessä II olevassa ainesosaluokassa (CMC) 7 tarkoitetuista mikro-organismeista tai mikro-organismien ryhmistä.
1.  Mikrobipohjaisen kasvibiostimulantin on koostuttava:
(a)   liitteessä II olevassa aineosaluokassa (CMC) 7 tarkoitetuista mikro-organismeista tai mikro-organismien ryhmistä;
(b)  sellaisista mikro-organismeista tai sellaisten mikro-organismien yhteenliittymistä, jotka ovat erilaisia kuin tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetut; niitä voidaan käyttää aineosaluokkina, kunhan ne täyttävät liitteessä II olevassa aineosaluokassa (CMC) 7 esitetyt vaatimukset.
Tarkistus 209
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 6(A) – 3 kohta

Komission teksti

3.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 25 gramman tai 25 millilitran näytteessä ei saa esiintyä Salmonella spp -bakteeria.

Tarkistus

3.   Patogeeneja ei saa olla mikrobipohjaisessa kasvibiostimulantissa jäljempänä taulukossa esitettyjä, kutakin patogeenia koskevia raja-arvoja suurempina pitoisuuksina:

Mikro-organismit / niiden toksiinit ja metaboliitit

Näytteiden ottoa koskevat suunnitelmat

Raja-arvo

 

n

c

 

Salmonella spp

5

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Escherichia coli

5

0

Ei esiinny 1 g:ssa tai 1 ml:ssa

Listeria monocytogenes

5

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Vibrio spp

5

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Shigella spp

5

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Staphylococcus aureus

5

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Enterococcaceae

5

2

10 pmy/g

Anaerobinen pesäkemäärä, paitsi jos mikrobipohjainen biostimulantti on aerobinen bakteeri

5

2

10pmy/g tai ml

Hiivan ja homeen pesäkemäärä, paitsi jos mikrobipohjainen biostimulantti on sieni

5

2

1000 pmy/g tai ml

jossa n = näytteen muodostavien osanäytteiden määrä; c = niiden osanäytteiden määrä, joiden arvot ylittävät määritellyn rajan.

Tarkistus 210
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 6(A) – 4 kohta
4.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 1 gramman tai 1 millilitran näytteessä ei saa esiintyä Escherichia coli -bakteeria.
Poistetaan.
Tarkistus 211
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 6(A) – 5 kohta
5.  CE-merkityssä lannoitevalmisteessa saa olla Enterococcaceae-bakteereja enintään 10 CFU/g tuorepainoa.
Poistetaan.
Tarkistus 212
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 6(A) – 6 kohta
6.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 25 gramman tai 25 millilitran näytteessä ei saa esiintyä Listeria monocytogenes-bakteeria.
Poistetaan.
Tarkistus 213
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 6(A) – 7 kohta
7.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 25 gramman tai 25 millilitran näytteessä ei saa esiintyä Vibrio spp -bakteeria.
Poistetaan.
Tarkistus 214
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 6(A) – 8 kohta
8.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 25 gramman tai 25 millilitran näytteessä ei saa esiintyä Shigella spp -bakteeria.
Poistetaan.
Tarkistus 215
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 6(A) – 9 kohta
9.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 1 gramman tai 1 millilitran näytteessä ei saa esiintyä Staphylococcus aureus -bakteeria.
Poistetaan.
Tarkistus 216
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 6(A) – 10 kohta
10.  Aerobinen pesäkemäärä ei saa ylittää arvoa 105 CFU/g tai ml CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otettua näytettä, paitsi jos mikrobipohjainen biostimulantti on aerobinen bakteeri.
Poistetaan.
Tarkistus 217
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 6(A) – 12 kohta – 2 alakohta
kasvibiostimulatin pH:n on oltava vähintään 4.
Poistetaan.
Tarkistus 218
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 6(A) – 13 kohta
13.  Mikrobipohjaisen biostimulantin säilyvyysaika on 6 kuukautta etiketissä mainituissa varastointiolosuhteissa.
Poistetaan.
Tarkistus 219
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 7 – 3 kohta – johdantokappale
3.  Mekaaninen sekoittaminen ei saa muuttaa minkään ainesosana olevan lannoitevalmisteen luonnetta
3.  Mekaaninen sekoittaminen ei saa muuttaa minkään aineosana olevan lannoitevalmisteen toimintoa
Tarkistus 220
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – CMC 11 a (uusi)
Aineosaluokka (CMC) 11 a: Muut teollisuuden sivutuotteet
Tarkistus 221
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 1 – 1 kohta – johdantokappale
1.  CE-merkitty lannoitevalmiste saa sisältää aineita ja seoksia, jotka ovat muita kuin39
1.  CE-merkitty lannoitevalmiste saa sisältää aineita ja seoksia, myös teknisiä lisäaineita, jotka ovat muita kuin39
__________________
__________________
39 Vaikka jokin materiaali on jätetty ainesosaluokan 1 ulkopuolelle, se voi silti olla sallittu aineosa toisen, erilaiset vaatimukset asettavan ainesosaluokan perusteella. Ks. esimerkiksi ainesosaluokka 11 eläimistä saatavista sivutuotteista, ainesosaluokat 9 ja 10 polymeereistä ja ainesosaluokka 8 agronomista lisäaineista.
39 Vaikka jokin materiaali on jätetty aineosaluokan 1 ulkopuolelle, se voi silti olla sallittu aineosa toisen, erilaiset vaatimukset asettavan aineosaluokan perusteella. Ks. esimerkiksi aineosaluokka 11 eläimistä saatavista sivutuotteista, aineosaluokat 9 ja 10 polymeereistä ja aineosaluokka 8 agronomista lisäaineista.
Tarkistus 222
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – CMC 1 – 1 kohta – b alakohta
(b)  direktiivissä 2008/98/ETY tarkoitetut sivutuotteet;
(b)  direktiivissä 2008/98/ETY tarkoitetut sivutuotteet, lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti rekisteröityjä sivutuotteita, joihin ei sovelleta asetuksen liitteessä V olevassa 5 kohdassa säädettyjä rekisteröintivelvollisuutta koskevia vapautuksia;
Tarkistus 223
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – CMC 1 – 1 kohta – e alakohta
(e)  polymeerit, tai
(e)  polymeerit lukuun ottamatta kasvualustassa käytettyjä polymeerejä, jotka eivät ole kosketuksissa maaperän kanssa, tai
Tarkistus 228
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – CMC 2 – 1 kohta
1.  CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää kasveja, kasvien osia tai kasviuutteita, joita ei ole käsitelty muutoin kuin leikkaamalla, jauhamalla, linkoamalla, puristamalla, kuivaamalla, pakastekuivaamalla tai uuttamalla vedellä.
1.  CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää kasveja, kasvien osia tai kasviuutteita, joita ei ole käsitelty muutoin kuin leikkaamalla, jauhamalla, linkoamalla, siivilöimällä, murskaamalla, puristamalla, kuivaamalla, pakastekuivaamalla, puskuroimalla, pursottamalla, säteilyttämällä, pakastekäsittelyllä, kuumennussanitoinnilla, uuttamalla vedellä tai muulla valmistus-/ käsittelytavalla, jonka vuoksi lopulliseen aineeseen ei sovelleta asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaista rekisteröintiä.
Tarkistus 229
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – CMC 2 – 2 kohta
2.  Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi kasvien määritelmän katsotaan sisältävän levät sinilevää lukuun ottamatta.
2.  Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi kasvien määritelmän katsotaan sisältävän levät lukuun ottamatta sinilevää, joka tuottaa aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti vaarallisiksi luokiteltuja syanotoksiineja.
Tarkistus 230
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 3 – 1 kohta – johdantokappale
1.  CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää kompostia, joka on saatu kompostoimalla aerobisesti yksinomaan yhtä tai useampaa seuraavista panosmateriaaleista:
1.  CE-merkitty kasviravinne voi sisältää kompostia, kompostista peräisin olevaa nestemäistä tai muuta kuin nestemäistä mikrobipohjaista tai ei-mikrobipohjaista uutetta, joka on saatu kompostoimalla aerobisesti, minkä seurauksena luontaisesti esiintyvien mikrobien määrä voi moninkertaistua, yksinomaan yhtä tai useampaa seuraavista panosmateriaaleista:
Tarkistus 231
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – CMC 3 – 1 kohta – b alakohta
(b)  asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisten luokkien 2 ja 3 eläimistä saatavat sivutuotteet;
(b)  asetuksen (EY) N:o 1069/2009 32 artiklassa tarkoitetut eläimistä saatavista sivutuotteista johdetut tuotteet, joille on määritetty valmistusketjun päätepiste kyseisen asetuksen 5 artiklan mukaisesti;
Tarkistus 232
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 3 – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale
(c)  elävät tai kuolleet organismit tai niiden osat käsittelemättöminä tai käsiteltyinä ainoastaan manuaalisin, mekaanisin tai painovoimaan perustuvin menetelmin, liuottamalla veteen, vaahdottamalla, erottamalla veden avulla, höyrytislauksella tai lämmittämällä ainoastaan veden poistamiseksi, tai jotka erotetaan ilmasta mitä tahansa menetelmää käyttäen, lukuun ottamatta seuraavia:
(c)  elävät tai kuolleet organismit tai niiden osat käsittelemättöminä tai käsiteltyinä ainoastaan manuaalisin, mekaanisin tai painovoimaan perustuvin menetelmin, liuottamalla veteen, vaahdottamalla, erottamalla veden avulla, lukuun ottamatta seuraavia:
Tarkistus 233
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 3 – 1 kohta – c alakohta – 2 luetelmakohta
–  jätevesiliete, teollisuusliete ja ruoppausliete; sekä
–  jätevesiliete, teollisuusliete (lukuun ottamatta kulutukseen sopimattomia elintarvikkeita, rehua ja biopolttoaineisiin liittyviä istutuksia) ja ruoppausliete; sekä
Tarkistus 238
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 3 – 1 kohta – e a alakohta (uusi)
(e a)  käsittelemättömät ja mekaanisesti käsitellyt jäämät elintarviketuotantoaloilta lukuun ottamatta aloja, joilla käytetään eläimistä saatavia sivutuotteita asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisesti.
Tarkistus 239
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 3 – 1 kohta – e b alakohta (uusi)
(e b)  aineosaluokkien (CMC) 2, 3, 4, 5, 6 ja 11 vaatimuksia vastaavat materiaalit.
Tarkistus 240
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 3 – 2 kohta – 1 luetelmakohta
–  joka käsittelee ainoastaan edellä 1 kohdassa tarkoitettuja panosmateriaaleja, ja
–  jossa 1 kohdassa tarkoitettujen panosmateriaalien käsittelyyn käytetyt tuotantolinjat on selkeästi erotettu tuotantolinjoista, joilla käsitellään muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja panosmateriaaleja, ja
Tarkistus 241
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 3 – 6 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta
–  Kriteeri: enintään 25 mmol O2/kg orgaanista ainesta/h; tai
–  Kriteeri: enintään 50 mmol O2/kg orgaanista ainesta/h; tai
Tarkistus 242
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 4 – otsikko
Ainesosaluokka (CMC) 4: Energiakasvimädäte
Aineosaluokka (CMC) 4: Energiakasvimädäte ja kasvipohjainen biojäte
Tarkistus 247
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – CMC 4 – 1 kohta – c alakohta
(c)  mikä tahansa a–b alakohdassa luetelluista materiaaleista, joka on aiemmin mädätetty.
(c)  mikä tahansa a–b alakohdassa luetelluista materiaaleista, joka on aiemmin mädätetty, ilman aflatoksiinien jäämiä.
Tarkistus 248
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 4 – 2 kohta – 1 luetelmakohta
–  joka käsittelee ainoastaan edellä 1 kohdassa tarkoitettuja panosmateriaaleja, ja
–  jossa 1 kohdassa tarkoitettujen panosmateriaalien käsittelyyn käytetyt tuotantolinjat on selkeästi erotettu tuotantolinjoista, joilla käsitellään muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja panosmateriaaleja, ja
Tarkistus 249
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – CMC 4 – 3 kohta – b alakohta
(b)  Anaerobinen mädätys termofiilisillä bakteereilla 55 °C:n lämpötilassa sekä käsittelyprosessi, jossa on pastörointivaihe (70 °C – 1h);
(b)  Anaerobinen mädätys termofiilisillä bakteereilla 55 °C:n lämpötilassa sekä komission asetuksen (EU) N:o 142/20111 a liitteessä V olevan I luvun 1 jakson 1 kohdassa kuvailtu pastörointi;
_________________
1 a   Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).
Tarkistus 250
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – CMC 4 – 3 kohta – d alakohta
(d)  anaerobinen mädätys mesofiilisillä bakteereilla 37–40 °C:n lämpötilassa sekä käsittelyprosessi, jossa on pastörointivaihe (70°C – 1h); tai
(d)  anaerobinen mädätys mesofiilisillä bakteereilla 37–40°C:n lämpötilassa sekä asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä V olevan I luvun 1 jakson 1 kohdassa kuvailtu pastörointi; tai
Tarkistus 251
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 5 – 1 kohta – c alakohta – 2 luetelmakohta
–  jätevesiliete, teollisuusliete ja ruoppausliete;
–  jätevesiliete, teollisuusliete lukuun ottamatta e a kohdassa tarkoitettuja ja ruoppausliete; sekä
Tarkistus 255
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 5 – 1 kohta – e alakohta – johdantokappale
(e)  mikä tahansa a–d alakohdassa luetelluista materiaaleista, joka
(e)  mikä tahansa a–d alakohdassa luetelluista materiaaleista, jossa ei ole aflatoksiineja ja joka
Tarkistus 256
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 5 – 1 kohta – e a alakohta (uusi)
(e a)  käsittelemättömät ja mekaanisesti käsitellyt jäämät elintarviketuotantoaloilta lukuun ottamatta aloja, joilla käytetään eläimistä saatavia sivutuotteita asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisesti.
Tarkistus 257
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 5 – 1 kohta – e b alakohta (uusi)
(e b)  aineosaluokkien (CMC) 2, 3, 4, 5, 6 ja 11 vaatimuksia vastaavat materiaalit.
Tarkistus 258
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 5 – 2 kohta – 1 luetelmakohta
–  joka käsittelee ainoastaan edellä 1 kohdassa tarkoitettuja panosmateriaaleja, ja
–  jossa 1 kohdassa tarkoitettujen panosmateriaalien käsittelyyn käytetyt tuotantolinjat on selkeästi erotettu tuotantolinjoista, joilla käsitellään muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja panosmateriaaleja, ja
Tarkistus 259
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 5 – 3 kohta – a alakohta
(a)  Anaerobinen mädätys termofiilisillä bakteereilla 55 °C:n lämpötilassa vähintään 24 tunnin ajan ja hydraulinen viipymä vähintään 20 päivää;
(a)  Anaerobinen mädätys termofiilisillä bakteereilla 55 °C:n lämpötilassa vähintään 24 tunnin ajan ja hydraulinen viipymä vähintään 20 päivää, minkä jälkeen analyysi, jossa tarkastetaan, että mädätys on tuhonnut patogeenit;
Tarkistus 260
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 5 – 3 kohta – b alakohta
(b)  Anaerobinen mädätys termofiilisillä bakteereilla 55 °C:n lämpötilassa sekä käsittelyprosessi, jossa on pastörointivaihe (70 °C – 1h);
(b)  Anaerobinen mädätys termofiilisillä bakteereilla 55 °C:n lämpötilassa sekä asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä V olevan I luvun 1 jakson 1 kohdassa kuvailtu pastörointi;
Tarkistus 261
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 5 – 3 kohta – d alakohta
(d)  anaerobinen mädätys mesofiilisillä bakteereilla 37–40 C:n lämpötilassa sekä käsittelyprosessi, jossa on pastörointivaihe (70°C – 1h); tai
(d)  anaerobinen mädätys mesofiilisillä bakteereilla 37–40°C:n lämpötilassa sekä asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä V olevan I luvun 1 jakson 1 kohdassa kuvailtu pastörointi; tai
Tarkistus 262
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 6 – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
(c a)  orujillo eli oliivien murskaamisen yhteydessä syntyvä viskoosinen sivutuote, joka saadaan käsittelemällä puristejäännös orgaanisella liuotinaineseoksella kahdessa (alperujo) tai kolmessa (orujo) vaiheessa;
Tarkistus 263
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 6 – 1 kohta – c b alakohta (uusi)
(c b)   rehuteollisuuden sivutuotteet, jotka on lueteltu asetuksen (EU) N:o 68/2013 rehuaineluettelossa;
Tarkistus 264
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 6 – 1 kohta – c c alakohta (uusi)
(c c)  kaikki muut materiaalit tai aineet, jotka on hyväksytty käytettäväksi elintarvikkeissa tai rehuissa.
Tarkistus 269
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 6 – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Kaikissa aineissa aflatoksiineja on oltava alle toteamisrajan.
Tarkistus 270
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 7 – 1 kohta – 1 luetelmakohta
–  ei ole tehty muita käsittelyjä kuin kuivaaminen tai pakastekuivaaminen ja jotka
Poistetaan.
Tarkistus 271
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 8 – 1 kohta
1.  CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää ainetta tai seosta, joilla edistetään ravinteiden vapautumista lannoitevalmisteesta, ainoastaan jos kyseisen aineen tai seoksen on tällaiseen agronomiseen lisäaineeseen sovellettavaa vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmää soveltaen osoitettu olevan liitteessä I esitettyyn toimintoperusteiseen tuoteluokkaan 5 kuuluvalle tuotteelle tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten mukainen.
1.  CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää ainetta tai seosta (myös teknisiä lisäaineita, kuten paakkuuntumisenestoaineita, vaahdonestoaineita, pölynestoaineita, väriaineita ja reologisia aineita), joilla edistetään ravinteiden vapautumista lannoitevalmisteesta, ainoastaan jos kyseisen aineen tai seoksen on tällaiseen agronomiseen lisäaineeseen sovellettavaa vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmää soveltaen osoitettu olevan liitteessä I esitettyyn toimintoperusteiseen tuoteluokkaan 5 kuuluvalle tuotteelle tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten mukainen.
Tarkistus 272
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 8 – 3 a kohta (uusi)
3 a.  CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää liitteessä I esitetyssä toimintoperusteisessa tuoteluokassa 5(A)(I a) tarkoitetun vaatimustenmukaisen denitrifikaatioinhibiittorin, jos se sisältää typpeä jossakin muodossa.
Tarkistus 273
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 8 – 4 kohta
4.  CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää vaatimustenmukaisen liitteessä I esitetyssä toimintoperusteisessa tuoteluokassa 5(A)(II) tarkoitetun ureaasi-inhibiittorin, jos vähintään 50 % lannoitevalmisteen kokonaistyppipitoisuudesta (N) koostuu typen (N) ureamuodosta (CH4N2O).
4.  CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää vaatimustenmukaisen liitteessä I esitetyssä toimintoperusteisessa tuoteluokassa 5(A)(II) tarkoitetun ureaasi-inhibiittorin, jos vähintään 50 % lannoitevalmisteen kokonaistyppipitoisuudesta (N) koostuu typen (N) ammoniummuodosta (NH4+) tai ammonium- (NH4+) ja ureamuodosta (CH4N2O).
Tarkistus 274
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 9 – 3 kohta
3.  Polymeerit eivät saa sisältää formaldehydiä.
3.  Polymeerit saavat sisältää enintään 600 ppm vapaata formaldehydiä.
Tarkistus 275
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 10 – 1 kohta
1.  CE-merkityt lannoitevalmisteet voivat sisältää muita polymeerejä kuin ravinnepolymeerejä ainoastaan silloin, kun polymeerin tarkoituksena on
1.  CE-merkityt lannoitevalmisteet voivat sisältää muita polymeerejä kuin ravinnepolymeerejä ainoastaan silloin, kun polymeerin tarkoituksena on
(a)  kontrolloida veden pääsyä ravinteiden hiukkasiin ja tätä kautta ravinteiden luovutusta (tällöin polymeeriä kutsutaan yleisesti 'pintakäsittelyaineeksi'), tai
(a)  kontrolloida veden pääsyä ravinteiden hiukkasiin ja tätä kautta ravinteiden luovutusta (tällöin polymeeriä kutsutaan yleisesti 'pintakäsittelyaineeksi'), tai
(b)  parantaa CE-merkityn lannoitevalmisteen vedenpidätyskykyä.
(b)  parantaa CE-merkityn lannoitevalmisteen vedenpidätyskykyä, tai
(b a)  parantaa maaperää biohajoavana katekalvona, joka täyttää erityisesti aineosaluokan (CMC) 10 2 a ja 3 kohdan vaatimukset, tai
(b b)  sitoa lannoitevalmisteen aineosia ilman kosketusta maaperän kanssa, tai
(b c)  parantaa CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden vakautta, tai
(b d)   parantaa veden pääsyä maaperään.
Tarkistus 276
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 10 – 2 kohta
2.  Seuraavia kriteerejä on noudatettava ... päivästä ...kuuta ... [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: Polymeerin on hajottava fyysisesti tai kemiallisesti siten, että suurin osa syntyneestä kompostista hajoaa lopulta hiilidioksidiksi (CO2), biomassaksi ja vedeksi. Vähintään 90 % orgaanisesta hiilestä on jäljempänä a–c alakohdassa tarkoitetussa biohajoavuuskokeessa muunnuttava hiilidioksidiksi (CO2) enintään 24 kuukaudessa.
2.  Seuraavia kriteerejä on noudatettava ... päivästä ...kuuta ... [EUVL: lisätään päivä, joka on viisi vuotta tämän asetuksen soveltamispäivästä]: Polymeerin on hajottava fyysisesti tai kemiallisesti siten, että suurin osa syntyneestä kompostista hajoaa lopulta hiilidioksidiksi (CO2), biomassaksi ja vedeksi. Vähintään 90 % orgaanisesta hiilestä on muunnuttava hiilidioksidiksi (CO2) enintään 48 kuukaudessa merkinnässä ilmoitetun lannoitevalmisteen toimintajakson päättymisestä ja verrattuna biohajoavuuskokeessa sovellettuun asianmukaiseen standardiin. Biohajoavuuskriteerejä ja asianmukaisen biohajoavuuden testaavan menetelmän kehittämistä arvioidaan uusimman tieteellisen näytön perusteella ja niistä säädetään tämän asetuksen 42 artiklan mukaisesti annetuissa delegoiduissa säädöksissä.
(a)  Koe on tehtävä lämpötilassa 25°C ± 2°C.
(b)  Koe on tehtävä noudattaen menetelmää maaperän muovimateriaalien lopullisen aerobisen biohajoavuuden määrittämiseksi mittaamalla hapenkulutus ja muodostuneen hiilidioksidin määrä.
(c)  Kokeessa on käytettävä vertailumateriaalina mikrokiteistä selluloosajauhetta, joka on samankokoista kuin testimateriaali.
(d)  Testimateriaalia ei saa ennen koetta altistaa sellaisiin olosuhteisiin tai menettelyihin, jotka on tarkoitettu kalvon hajoamisen nopeuttamiseksi, esimerkiksi altistus lämmölle tai valolle.
Tarkistus 277
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 10 – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Toimintoperusteisessa tuoteluokassa 3 (B) tarkoitettujen biohajoavien katekalvojen on täytettävä seuraava kriteeri:
–  polymeerin on hajottava fyysisesti tai biologisesti siten, että se hajoaa lopulta hiilidioksidiksi (CO2), biomassaksi ja vedeksi ja vähintään 90 prosenttia sen absoluuttisesta tai vertailumateriaaliin verrattavasta orgaanisesta hiilestä on biohajoavuuskokeessa muunnuttava hiilidioksidiksi enintään 24 kuukaudessa polymeerin biohajoavuutta maaperässä koskevien unionin vaatimusten mukaisesti.
Tarkistus 278
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 10 – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Koska tuotetta on tarkoitus lisätä maaperään ja vapauttaa ympäristöön, näitä kriteerejä sovelletaan tuotteen kaikkiin materiaaleihin.
Tarkistus 279
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 10 – 3 b kohta (uusi)
3 b.   CE-merkitty valmiste, joka sisältää muita polymeerejä kuin ravinnepolymeerejä, vapautetaan 1, 2 ja 3 kohdassa asetetuista vaatimuksista sillä edellytyksellä, että polymeerejä käytetään ainoastaan lannoitevalmisteen sideaineina eivätkä ne ole kosketuksissa maaperän kanssa.
Tarkistus 280
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 11

Komission teksti

CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita, jotka ovat saavuttaneet kyseisen asetuksen mukaisesti määritellyn valmistusketjun päätepisteen ja jotka luetellaan ja täsmennetään seuraavassa taulukossa:

Tarkistus

Edellyttäen, että komissio antaa tarkoitetut delegoidut säädökset 42 artiklan mukaisesti, CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita, jotka ovat saavuttaneet kyseisen asetuksen mukaisesti määritellyn valmistusketjun päätepisteen ja jotka luetellaan ja täsmennetään seuraavassa taulukossa:

 

Johdettu tuote

Käsittelyvaatimukset valmistusketjun päätepisteen saavuttamiseksi

1

Lihajauho

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

2

Luujauho

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

3

Lihaluujauho

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

4

Eläinten veri

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

5

Asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisen luokan 3 mukaiset hydroloidut proteiinit

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

6

Käsitelty lanta

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

7

Komposti (1)

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

8

Biokaasun mädätysjätteet (1)

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

9

Höyhenjauho

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

10

Vuodat ja nahat

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

11

Kaviot ja sarvet

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

12

Lepakoiden guano

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

13

Villa ja karva

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

14

Höyhenet ja untuva

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

15

Sianharjakset

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

16

Glyseriini ja muut luokkaan 2 ja 3 kuuluvista, biodieselin ja uusiutuvien polttoaineiden valmistuksesta johdetuista aineksista valmistetut tuotteet

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

17

Lemmikkieläinten ruoka ja koiran puruluut, joita ei voida myydä kaupallisista syistä tai teknisten puutteiden vuoksi

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

(1)   johdettu muista luokkaan 2 ja 3 kuuluvista aineksista kuin lihaluujauhosta tai käsitellystä eläinvalkuaisesta

Tarkistus 281
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 11 a (uusi)
AINEOSALUOKKA (CMC) 11 a: MUUT TEOLLISUUDEN SIVUTUOTTEET
1.  CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää muita teollisuuden sivutuotteita, kuten kaprolaktaamin valmistuksen sivutuotteena saatavaa ammoniumsulfaattia, maakaasun ja öljyjen jalostuksesta saatavaa rikkihappoa ja muita materiaaleja, jotka ovat peräisin tietyistä teollisista prosesseista, jotka eivät kuulu aineosaluokkaan CMC 1 ja jotka luetellaan seuraavassa taulukossa, siinä annetuin edellytyksin:
2.  EY-merkittyjen lannoitevalmisteiden aineosina asetuksen (EY) N:o 2003/2003 mukaisesti käytettyjen teollisuuden sivutuotteiden sisällyttämistä aineosaluetteloon koskevat kriteerit vahvistetaan ... päivästä ... kuuta ... alkaen [yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulopäivästä] uusimman tieteellisen näytön perusteella, ja niistä säädetään tämän asetuksen 42 artiklan mukaisesti annetuissa delegoiduissa säädöksissä.
Tarkistus 282
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – 2 kohta – e alakohta
(e)  kuvaus kaikista aineosista, joita on yli 5 prosenttia tuotteen painosta alenevassa suuruusjärjestyksessä kuivapainon mukaan, mukaan lukien maininta liitteessä II tarkoitetusta asianomaisesta ainesosaluokasta (CMC).
(e)  kuvaus kaikista aineosista, joita on yli 1 prosentti tuotteen painosta alenevassa suuruusjärjestyksessä kuivapainon mukaan, mukaan lukien maininta liitteessä II tarkoitetusta asianomaisesta aineosaluokasta (CMC) ja mukaan lukien sisältö prosenttiosuutena kuiva-aineesta.
Tarkistus 283
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – 2 kohta – e a alakohta (uusi)
(e a)  mikäli valmiste sisältää materiaalia, joka on peräisin orgaanisesta jätteestä tai sivutuotteista ja jolle ei ole tehty kaikki orgaaniset aineet tuhoavaa käsittelyä, merkinnässä on täsmennettävä, mitä jätteitä ja sivutuotteita on käytetty, sekä eränumero tai tuotantoajankohdan sarjanumero. Sarjanumero viittaa valmistajan hallussa oleviin jäljitettävyystietoihin, joissa määritetään kussakin erässä/aikasarjassa käytetyn orgaanisen jätteen/sivutuotteen yksittäiset lähteet (kuten maatilat ja tehtaat). Komissio julkaisee julkisen kuulemisen jälkeen ja ... päivään ...kuuta ... mennessä [kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] tämän säännöksen täytäntöönpanoa koskevat eritelmät, jotka tulevat voimaan ... päivään ...kuuta ... mennessä [kolme vuotta eritelmien julkaisemisesta]. Toimijoiden ja markkinavalvontaviranomaisten hallinnollisen rasitteen keventämiseksi komission eritelmissä on otettava huomioon 6 artiklan 5–7 kohdan ja 11 artiklan vaatimukset sekä olemassa olevat jäljitettävyysjärjestelmät (jotka koskevat muun muassa eläimistä saatavia sivutuotteita tai teollisuuden järjestelmiä) ja unionin jäteluokituskoodit.
Tarkistus 284
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Valmistajien on asetettava saataville tarkoituksen mukaista käyttöä koskevat lyhyet ohjeet, mukaan lukien tarkoitettu käyttömäärä ja -aika, kohdekasvit ja varastointi.
Tarkistus 285
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – 7 a kohta (uusi)
7 a.  Missään tuotteessa ei voida esittää muuhun toimintoperusteiseen tuoteluokkaan liittyviä väittämiä täyttämättä kyseisen täydentävän toimintoperusteisen tuoteluokan kaikkia vaatimuksia, eikä myöskään suoria tai välillisiä väittämiä kasvinsuojeluvaikutuksista sallita.
Tarkistus 286
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 1 – 2 kohta – b alakohta
(b)  Nitrifikaatioinhibiittorin pitoisuus on ilmoitettava massaprosentteina ammoniakkityppenä (NH4+) ja ureatyppenä (CH4N2O) esiintyvän typen kokonaismäärästä.
(b)  Nitrifikaatioinhibiittorin pitoisuus on ilmoitettava massaprosentteina ammoniakkityppenä (NH4+) tai ammoniakkityppenä (NH4+) ja ureatyppenä (CH4N2O) esiintyvän typen kokonaismäärästä.
Tarkistus 287
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 1(A) – 1 kohta – a alakohta
(a)  Ilmoitettavat ravinteet typpi (N), fosfori (P) tai kalium (K) kemiallisina merkkeinä järjestyksessä N-P-K;
(a)  Ilmoitettavat ravinteet typpi (N), fosfori (P) tai kalium (K) kemiallisina merkkeinä järjestyksessä N-P-K; ilmoitettava typpipitoisuus annetaan ammoniumtypen, nitraattitypen, ureatypen, ureaformaldehydin typen, isobutylideenidiurean typen ja krotonylideenidiurean typen summana.
Fosforilannoitteiden on täytettävä seuraavat vähimmäisliukoisuustasot, jotta ne ovat kasveille käyttökelpoisia, muuten niitä ei voida ilmoittaa fosforilannoitteiksi:
–  vesiliukoisuus: vähimmäistaso 25 prosenttia kokonaisfosforista,
–  liukoisuus neutraaliin ammoniumsitraattiin: vähimmäistaso 30 prosenttia kokonaisfosforista,
–  liukoisuus muurahaishappoon (vain pehmeän, jauhetun fosforin osalta): vähimmäistaso 35 prosenttia kokonaisfosforista.
Tarkistus 288
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 1(A) – 1 kohta – b alakohta
(b)  ilmoitettavat ravinteet magnesium (Mg), kalsium (Ca), rikki (S) tai natrium (Na) kemiallisina merkkeinä järjestyksessä Mg-Ca-S-Na;
(b)  ilmoitettavat ravinteet kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na) tai rikki (S) kemiallisina merkkeinä järjestyksessä Ca-Mg-Na-S;
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin ja näin ollen hyväksyttyihin tarkistuksiin on tehtävä vastaavat muutokset.)
Tarkistus 289
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 1(A) – 1 kohta – c alakohta
(c)  luvut, jotka osoittavat ilmoitettavan ravinteen typpi (N), fosfori (P) tai kalium (K) kokonaispitoisuuden, joiden jälkeen sulkeissa luvut, jotka ilmoittavat magnesiumin (Mg), kalsiumin (Ca), rikin (S) tai natriumin (Na) kokonaispitoisuuden;
(c)  luvut, jotka osoittavat ilmoitettavan ravinteen typpi (N), fosfori (P) tai kalium (K) keskimääräisen pitoisuuden, joiden jälkeen sulkeissa luvut, jotka ilmoittavat magnesiumin (Mg), kalsiumin (Ca), rikin (S) tai natriumin (Na) kokonaispitoisuuden;
Tarkistus 290
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 1(A) – 1 kohta – d alakohta – 6 luetelmakohta
–  orgaaninen hiili (C); ja
–  orgaaninen hiili (C) ja C/N-suhde;
Tarkistus 291
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 1(A) – 1 kohta – d alakohta – 7 a luetelmakohta (uusi)
–  muoto, kuten jauhe tai pelletit
Tarkistus 292
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 1(B) – 1 kohta – d alakohta – 2 luetelmakohta
–  kokonaisfosforipentoksidi (P2O5);
–  neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen liukoinen fosforipentoksidi (P2O5).
Tarkistus 293
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 1(B) – 1 kohta – d alakohta – 2 luetelmakohta – 3 alaluetelmakohta
–  silloin kun esiintyy pehmeää jauhettu fosfaattia, muurahaishappoon liukoinen fosforipentoksidi (P2O5);
–   vain mineraalihappoihin liukoinen fosforipentoksidi (P2O5);
Tarkistus 294
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 1(B) – 1 a kohta (uusi)
1 a.   Ilmoitettava kokonaistyppipitoisuus annetaan ammoniumtypen, nitraattitypen, ureatypen, metyleeniurean typen, isobutylideenidiurean typen, krotonylideenidiurean typen ja syanamiditypen summana.
Tarkistus 295
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 1(C)(I) – 1 kohta – d alakohta – 2 luetelmakohta
–  kokonaisfosforipentoksidi (P2O5);
–  neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen liukoinen fosforipentoksidi (P2O5)
Tarkistus 296
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 1(C)(I) – 1 kohta – d alakohta – 2 luetelmakohta – 3 alaluetelmakohta
–  silloin kun esiintyy pehmeää jauhettu fosfaattia, muurahaishappoon liukoinen fosforipentoksidi (P2O5);
–  vain mineraalihappoihin liukoinen fosforipentoksidi (P2O5)
Tarkistus 297
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 1(C)(I) – 1 kohta – d alakohta – 4 luetelmakohta – 1 a alaluetelmakohta (uusi)
–  muoto, kuten jauhe tai pelletit;
Tarkistus 298
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 1(C)(I) – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
(d a)  pH
Tarkistus 299
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 1(C)(I) – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Lannoitevalmisteiden, jotka sisältävät alle 5 ppm kadmiumia, arsenikkia, lyijyä, kuudenarvoista kromia ja elohopeaa, pakkauksissa ja merkinnöissä saa käyttää näkyvää ympäristömerkkiä. Siirretään komissiolle valta antaa tämän asetuksen täydentämiseksi 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä kyseisen merkin teknisten standardien laatimiseksi.
Tarkistus 300
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 1(C)(I)(a) – 3 kohta – c alakohta
(c)  jauheena, jos vähintään 90 % tuotteesta läpäisee 10 mm seulan; tai
(c)  jauheena, jos vähintään 90 % tuotteesta läpäisee 1 mm seulan; tai
Tarkistus 301
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 1(C)(I)(a) – 4 a kohta (uusi)
4 a.   Liitteessä II olevan aineosaluokan 10 1 kohdan b b alakohdassa tarkoitetuissa CE-merkityissä lannoitevalmisteissa, joissa polymeerejä käytetään ainoastaan sideaineina, on oltava seuraava merkintä: ”Lannoitevalmistetta ei ole tarkoitettu kosketuksiin maaperän kanssa.”
Tarkistus 302
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 1(C)(II) – 1 kohta
1.  CE-merkityn lannoitevalmisteen sisältämien ilmoitettavien hivenravinteiden nimet ja kemialliset merkit on lueteltava seuraavassa järjestyksessä: boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo) tai sinkki (Zn), jonka jälkeen sen vastaionin/vastaionien nimi/nimet;
1.  CE-merkityn lannoitevalmisteen sisältämien ilmoitettavien hivenravinteiden nimet ja kemialliset merkit on lueteltava seuraavassa järjestyksessä: boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo), seleeni (Se), pii (Si) tai sinkki (Zn), jonka jälkeen sen vastaionin/vastaionien nimi/nimet;
Tarkistus 303
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 1(C) a (uusi)
Toimintoperusteinen tuoteluokka (PFC) 1(C) a: Vähähiilinen lannoite
1.  Seuraavat pääravinteita koskevat tiedot ovat pakollisia:
(a)  ilmoitettavat ravinteet typpi (N), fosfori (P) tai kalium (K) kemiallisina merkkeinä järjestyksessä N-P-K;
(b)  ilmoitettavat ravinteet magnesium (Mg), kalsium (Ca), rikki (S) tai natrium (Na) kemiallisina merkkeinä järjestyksessä Mg-Ca-S-Na;
(c)  luvut, jotka osoittavat ilmoitettavan ravinteen typpi (N), fosfori (P) tai kalium (K) kokonaispitoisuuden, joiden jälkeen sulkeissa luvut, jotka ilmoittavat magnesiumin (Mg), kalsiumin (Ca), rikin (S) tai natriumin (Na) kokonaispitoisuuden;
(d)  seuraavien ilmoitettavien ravinteiden pitoisuus prosentteina lannoitteen massasta seuraavassa järjestyksessä:
▪  kokonaistyppi (N);
–  orgaanisen typen (N) vähimmäismäärä, jonka jälkeen kuvaus käytetyn orgaanisen aineksen alkuperästä;
–  typpi (N) nitraattityppenä;
–  typpi (N) ammoniumtyppenä;
–  typpi (N) ureatyppenä;
▪  kokonaisfosforipentoksidi (P2O5);
–  vesiliukoinen fosforipentoksidi (P2O5);
–  neutraaliin ammoniumsitraattiin liukoinen fosforipentoksidi (P2O5);
–  pehmeän jauhetun fosfaatin tapauksessa muurahaishappoon liukoinen fosforipentoksidi (P2O5);
▪  kokonaiskaliumoksidi (K2O);
–  vesiliukoinen kaliumoksidi (K2O);
▪  magnesiumoksidi (MgO), kalsiumoksidi (CaO), rikkitrioksidi (SO3) ja natriumoksidi (Na2O), ilmaistuna
–  ainoastaan vesiliukoisen osan pitoisuutena silloin, kun kyseiset ravinteet ovat täysin vesiliukoisia,
–  kokonaispitoisuutena ja vesiliukoisen osan pitoisuutena silloin kun kyseisten ravinteiden vesiliukoinen pitoisuus on vähintään neljännes kyseisten ravinteiden kokonaispitoisuudesta;
–  muissa tapauksissa kokonaispitoisuutena.
(e)  urean (CH4N2O) tapauksessa, tiedot mahdollisesta vaikutuksesta ilman laatuun kun lannoitteita käytettäessä vapautuu ammoniakkia, ja kehotus käyttäjille asianmukaisten korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta.
2.  Seuraavat muut tiedot on ilmoitettava prosentteina CE-merkityn lannoitevalmisteen massasta:
–  orgaanisen hiilen (C) pitoisuus; sekä
–  kuiva-ainepitoisuus.
3.  Jos yhtä tai useampaa hivenravinteista boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo) ja sinkki (Zn) esiintyy vähintään seuraavassa taulukossa massaprosentteina ilmoitettuna pitoisuutena, se/ne
–  on ilmoitettava, jos sitä/niitä lisätään CE-merkittyyn lannoitevalmisteeseen tarkoituksellisesti, ja
–  se/ne voidaan ilmoittaa muissa tapauksissa:
Hivenravinne
Massaprosenttia

Boori (B)
0,01

Koboltti (Co)
0,002

Kupari (Cu)
0,002

Mangaani (Mn)
0,01

Molybdeeni (Mo)
0,001

Sinkki (Zn)
0,002

Ne on ilmoitettava pääravinteita koskevien tietojen jälkeen. Seuraavat tiedot ovat pakollisia:
(a)  ilmoitettavien hivenravinteiden nimet ja kemialliset merkit seuraavassa järjestyksessä: boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo) tai sinkki (Zn), jonka jälkeen sen vastaionin/vastaionien nimi/nimet;
(b)  massaprosentteina ilmoitettava hivenravinteiden kokonaispitoisuus
–  ainoastaan vesiliukoisen osan pitoisuutena silloin, kun kyseiset ravinteet ovat täysin vesiliukoisia,
–  kokonaispitoisuutena ja vesiliukoisen osan pitoisuutena silloin kun kyseisten ravinteiden vesiliukoinen pitoisuus on vähintään neljännes kyseisten ravinteiden kokonaispitoisuudesta; sekä
–  muissa tapauksissa kokonaispitoisuutena.
(c)  kun ilmoitettava hivenravinne on kelatoitu yhdellä tai useammalla kelaatinmuodostajalla, hivenravinteen nimen ja kemiallisen merkin jälkeen seuraava ilmaisu:
–  "kelatoitu ...lla/llä" (kelaatinmuodostajan nimi tai lyhenne) sekä kelatoidun hivenravinteen määrä prosentteina CE-merkityn lannoitevalmisteen massasta;
(d)  kun CE-merkitty lannoitevalmiste sisältää yhtä tai useampaa hivenravinnetta, joka on kompleksoitu yhdellä tai useammalla kompleksinmuodostajalla:
–  hivenravinteen nimen ja kemiallisen merkin jälkeen seuraava ilmaisu: "kompleksoitu ...lla/llä" sekä kompleksoidun hivenravinteen määrä prosentteina CE-merkityn lannoitevalmisteen massasta; sekä
–  kompleksinmuodostajan nimi tai lyhenne.
(e)  seuraava maininta: "Käytettäväksi ainoastaan todettuun tarpeeseen. Asianmukaista käyttömäärää ei saa ylittää."
Tarkistus 399
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 2 – 2 luetelmakohta
–   raekokojakauma ilmaistuna tuotteen prosenttiosuutena, joka läpäisee tietyn seulan;
–  raekokojakauma ilmaistuna tuotteen prosenttiosuutena, joka läpäisee 1,0 mm:n ja 3,15 mm:n seulan;
Tarkistus 304
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 3 – 1 kohta – 3 luetelmakohta
–   typen kokonaispitoisuus (N);
Poistetaan.
Tarkistus 305
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 3 – 1 kohta – 4 luetelmakohta
–   fosforipentoksidin (P2O5) kokonaispitoisuus;
Poistetaan.
Tarkistus 306
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 3 – 1 kohta – 5 luetelmakohta
–   kaliumoksidin (K2O) kokonaispitoisuus;
Poistetaan.
Tarkistus 307
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 6 – e alakohta
(e)  käyttömäärä, -ajankohta (kasvin kehitysvaihe) ja -tiheys;
(e)  käyttömäärä, -ajankohta (kasvin kehitysvaihe), -paikka ja -tiheys (biostimulanttiväitteet oikeaksi todistavien empiiristen näyttöjen mukaisesti);
Tarkistus 308
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 6 – f a alakohta (uusi)
(f a)  ilmoitus siitä, että valmiste ei ole kasvinsuojeluaine;
Tarkistus 309
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 osa – PFC 1(A)

Ilmoitettavan ravinnepitoisuuden ja muiden ilmoitettavien parametrien sallitut poikkeamat


Ilmoitettavan ravinnepitoisuuden ja muiden ilmoitettavien parametrien sallitut poikkeamat

Orgaaninen hiili (C)
± 20 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,0 prosenttiyksikköä

Orgaaninen hiili (C)
± 15 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,0 prosenttiyksikköä

Kuiva-aine-pitoisuus
± 5,0 prosenttiyksikköä absoluuttisena arvona

Kuiva-aine-pitoisuus
± 5,0 prosenttiyksikköä absoluuttisena arvona

Kokonais-typpi (N)
± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kokonais-typpi (N)
± 15 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Orgaaninen typpi (N)
± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Orgaaninen typpi (N)
± 15 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kokonais-fosfori-pentoksidi (P2O5)
± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kokonais-fosfori-pentoksidi (P2O5)
± 15 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kokonais-kalium-oksidi (K2O)
± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kokonais-kalium-oksidi (K2O)
± 15 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Magnesium-oksidin, kalsium-oksidin rikkitri-oksidin ja natrium-oksidin kokonais-määrät ja vesiliukoiset määrät
± 25 % kyseisten ravinteiden ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,5 prosenttiyksikköä

Magnesium-oksidin, kalsiumo-ksidin rikkitri-oksidin ja natrium-oksidin kokonais-määrät ja vesiliukoiset määrät
± 25 % kyseisten ravinteiden ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,5 prosenttiyksikköä

Kokonais-kupari (Cu)
± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,5 prosenttiyksikköä

Kokonais-kupari (Cu)
± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,5 prosenttiyksikköä

Kokonais-sinkki (Zn)
± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,0 prosenttiyksikköä

Kokonais-sinkki (Zn)
± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,0 prosenttiyksikköä

Määrä
–5 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

Määrä
–  5 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta
Typen, fosforin ja kaliumin ilmoitetut muodot
Kaksiravinteiset: enimmäispoikkeama absoluuttisena arvona 1,1 N ja 0,5 orgaaninen N, 1,1 P2O5, 2 K2O ja 1,5 kahden ravinteen kokonaismäärä.

Kolmiravinteiset: enimmäis-poikkeama absoluuttisena arvona 1,1 N ja 0,5 orgaaninen N, 1,1 P2O5, 2 K2O ja 1,9 kahden ravinteen kokonaismäärä.

± 10 % kunkin ravinteen ilmoitetusta kokonaisarvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2 prosenttiyksikköä.

Tarkistus 310
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 osa – PFC 1(B) – 1 taulukko

Komission teksti

Epäorgaanisen pääravinteen muotojen ilmoitetun pitoisuuden sallitut poikkeamat

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % ravinnemuotojen ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2 prosenttiyksikköä

± 25 % kyseisten ravinteiden ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,5 prosenttiyksikköä

± 25 % ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 0,9 prosenttiyksikköä

Tarkistus

Epäorgaanisen pääravinteen muotojen ilmoitetun pitoisuuden sallitut poikkeamat

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % ravinnemuotojen ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2 prosenttiyksikköä kustakin ravinteesta erikseen ja ravinteiden summasta

-50 % ja +100 % kyseisten ravinteiden ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään -2 ja +4 prosenttiyksikköä

± 25 % ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 0,9 prosenttiyksikköä

P2O5 – sallitulla poikkeamalla tarkoitetaan neutraaliin ammoniumsitraattiin liukoista ja vesiliukoista fosforipentoksidia (P2O5).

 

 

Tarkistus 311
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 osa – PFC 1(B)
Orgaaninen hiili: ± 20 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,0 prosenttiyksikköä
Orgaaninen hiili: ± 15 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,0 prosenttiyksikköä
Orgaaninen typpi: ± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä
Orgaaninen typpi: ± 15 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä
Kokonaiskupari (Cu) ± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,5 prosenttiyksikköä
Kokonaiskupari (Cu) ± 15 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,5 prosenttiyksikköä
Kokonaissinkki (Zn) ± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,0 prosenttiyksikköä
Kokonaissinkki (Zn) ± 15 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,0 prosenttiyksikköä
Tarkistus 312
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 osa – PFC 1(C)(I)

 

Komission teksti

 

Epäorgaanisen pääravinteen muotojen ilmoitetun pitoisuuden sallitut poikkeamat

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

± 25 % ravinnemuotojen ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2 prosenttiyksikköä

± 25 % kyseisten ravinteiden ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,5 prosenttiyksikköä

± 25 % ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 0,9 prosenttiyksikköä

 

Raekokojakauma: ± 10 %:n suhteellinen poikkeama, jota sovelletaan tietyn seulan läpäisevän materiaalin ilmoitettuun prosenttiosuuteen

 

Määrä: ± 5 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

 

Tarkistus

 

Epäorgaanisen pääravinteen muotojen ilmoitetun pitoisuuden sallitut poikkeamat

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

± 25 % ravinnemuotojen ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2 prosenttiyksikköä kustakin ravinteesta erikseen ja ravinteiden summasta

-50 % ja +100 % kyseisten ravinteiden ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään -2 ja +4 prosenttiyksikköä

-50 % ja +100 % kyseisten ravinteiden ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään -2 ja +4 prosenttiyksikköä

 

Edellä olevia vaihteluvälin arvoja sovelletaan myös N-muotoihin ja liukoisuuksiin.

 

Raekokojakauma: ± 20 %:n suhteellinen poikkeama, jota sovelletaan tietyn seulan läpäisevän materiaalin ilmoitettuun prosenttiosuuteen

 

Määrä: ± 3 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

Tarkistus 313
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 osa – PFC 3

Komission teksti

Ilmoitettavan ravinteen muodot ja muut ilmoitetut laatukriteerit

Ilmoitetun parametrin sallitut poikkeamat

pH

± 0,7 valmistuksen aikana

 

± 1,0 koko jakeluketjun ajan

Orgaaninen hiili (C)

± 10 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kokonaistyppi (N)

± 20 %:n suhteellinen poikkeama kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kokonaisfosforipentoksidi (P2O5)

± 20 %:n suhteellinen poikkeama kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kokonaiskaliumoksidi (K2O)

± 20 %:n suhteellinen poikkeama kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kuiva-aine

± 10 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

Määrä

–  5 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta valmistuksen aikana

 

–  25 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta koko jakeluketjun ajan

Orgaaninen hiili (C) / orgaaninen typpi (N)

± 20 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,0 prosenttiyksikköä

Raekokojakauma

± 10 %:n suhteellinen poikkeama, jota sovelletaan tietyn seulan läpäisevän materiaalin ilmoitettuun prosenttiosuuteen

Tarkistus

Ilmoitettavan ravinteen muodot ja muut ilmoitetut laatukriteerit

Ilmoitetun parametrin sallitut poikkeamat

pH

± 0,7 valmistuksen aikana

 

± 0,9 koko jakeluketjun ajan

Orgaaninen hiili (C)

± 10 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kokonaistyppi (N)

± 20 %:n suhteellinen poikkeama kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

kokonaisfosforipentoksidi (P2O5)

± 20 %:n suhteellinen poikkeama kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kokonaiskaliumoksidi (K2O)

± 20 %:n suhteellinen poikkeama kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kuiva-aine

± 10 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

Määrä

5 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta valmistuksen aikana

 

—  15 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta koko jakeluketjun ajan

Orgaaninen hiili (C) / orgaaninen typpi (N)

± 20 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,0 prosenttiyksikköä

Raekokojakauma

± 10 %:n suhteellinen poikkeama, jota sovelletaan tietyn seulan läpäisevän materiaalin ilmoitettuun prosenttiosuuteen

Tarkistus 314
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 osa – PFC 4

Komission teksti

Ilmoitettavan ravinteen muodot ja muut ilmoitetut laatukriteerit

Ilmoitetun parametrin sallitut poikkeamat

Sähkönjohtavuus

± 50 %:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

± 75 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

pH

± 0,7 valmistuksen aikana

 

± 1,0 koko jakeluketjun ajan

Määrä volyyminä (litraa tai m³)

–  5 %:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

–  25 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

Määrän (volyymin) määritys niiden materiaalien osalta, joiden partikkelikoko on suurempi kuin 60 mm

–  5 %:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

–  25 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

Määrän (volyymin) määritys esimuotoiltujen kasvualustojen osalta

–  5 %:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

25 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

Vesiliukoinen typpi (N)

± 50 %:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

± 75 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

Vesiliukoinen fosforipentoksidi (P2O5)

± 50 %:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

± 75 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

Vesiliukoinen kaliumoksidi (K2O)

± 50 %:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

± 75 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

Tarkistus

Ilmoitettavan ravinteen muodot ja muut ilmoitetut laatukriteerit

Ilmoitetun parametrin sallitut poikkeamat

Sähkönjohtavuus

± 50 %:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

± 60 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

pH

± 0,7 valmistuksen aikana

 

± 0,9 koko jakeluketjun ajan

Määrä volyyminä (litraa tai m³)

-5%:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

-15 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

Määrän (volyymin) määritys niiden materiaalien osalta, joiden partikkelikoko on suurempi kuin 60 mm

-5%:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

-15 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

Määrän (volyymin) määritys esimuotoiltujen kasvualustojen osalta

-5%:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

-15 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

Vesiliukoinen typpi (N)

± 50 %:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

± 60 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

vesiliukoinen fosforipentoksidi (P2O5)

± 50 %:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

± 60 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

vesiliukoinen kaliumoksidi (K2O);

± 50 %:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

± 60 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

Tarkistus 315
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 osa – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
(b)  ainesosaluokassa 4 tarkoitetusta energiakasvimädätteestä,
(b)  aineosaluokassa 4 tarkoitetusta energiakasvimädätteestä ja kasvipohjaisesta biojätteestä,
Tarkistus 316
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 osa – 1 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)
(f a)  Käsittelemättömät tai mekaanisesti käsitellyt kasvit, kasvien osat ja kasviuutteet on eritelty aineosaluokassa (CMC) 2.
Tarkistus 317
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 osa – 1 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi)
(b a)  toimintoperusteisessa tuoteluokassa 5(A)(I a) tarkoitettuun denitrifikaatioinhibiittoriin,
Tarkistus 318
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 osa – 3 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)
(a a)  toimintoperusteisessa tuoteluokassa (A)(I a) tarkoitettuun denitrifikaatioinhibiittoriin,
Tarkistus 319
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 2 osa – moduuli A – 2.2 kohta – b alakohta
(b)  rakenne- ja valmistuspiirustukset sekä kaaviot,
Poistetaan.
Tarkistus 320
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 2 osa – moduuli A – 2.2 kohta – c alakohta
(c)  kuvaukset ja selitykset, jotka selvittävät näitä piirustuksia ja kaavioita sekä CE-merkityn lannoitevalmisteen käyttöä,
Poistetaan.
Tarkistus 321
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 2 osa – moduuli A1 – 4 kohta – 1 alakohta
Valmistajan on tehtävä jäljempänä 4.1–4.3 kohdassa tarkoitetut lämpökäsittelyt ja kokeet edustavalle tuotenäytteelle vähintään kolmen kuukauden välein vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi seuraavien suhteen:
Valmistajan on tehtävä jäljempänä 4.1–4.3 kohdassa tarkoitetut lämpökäsittelyt ja kokeet edustavalle tuotenäytteelle vähintään kuuden kuukauden välein, jos tehdastuotanto on jatkuvaa, tai vuoden välein, jos tuotanto on kausittaista, vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi seuraavien suhteen:
Tarkistus 322
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 2 osa – moduuli A1 – 4.3.5 a kohta (uusi)
4.3.5  a Valmistaja pitää testiraportit saatavilla teknisten asiakirjojen kanssa.
Tarkistus 323
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 2 osa – moduuli B – 3.2 kohta – c alakohta – 6 luetelmakohta
–  testiraportit, ja
–  testiraportit, mukaan lukien maataloustuotannollista tehokkuutta koskevat tutkimukset, ja
Tarkistus 324
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 2 osa – moduuli D1 – 2 kohta – b alakohta
(b)  rakenne- ja valmistuspiirustukset sekä kaaviot, mukaan lukien tuotantoprosessin kirjallinen kuvaus ja kaavakuva, johon on merkitty selkeästi jokainen käsittely, varastointiastia ja alue,
(b)  tuotantoprosessin kirjallinen kuvaus ja kaavakuva,

(1)Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0270/2017).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö