Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0084(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0270/2017

Pateikti tekstai :

A8-0270/2017

Debatai :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Balsavimas :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 27/03/2019 - 18.7

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Priimti tekstai
PDF 1097kWORD 128k
Antradienis, 2017 m. spalio 24 d. - Strasbūras
CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai ***I
P8_TA(2017)0392A8-0270/2017

2017 m. spalio 24 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas
Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS
kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009
Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų augalų mitybos produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009
(Šis „tręšiamųjų produktų“ pakeitimas į „augalų mitybos produktus“ taikomas visam tekstui. Teisėkūros institucijoms susitarus, atitinkami pakeitimai bus taikomi visam tekstui, įskaitant ir tas dalis, kurios pateiktos pakeitimuose žemiau.)
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  sąlygos, kuriomis trąšos gali būti tiekiamos vidaus rinkai, buvo iš dalies suderintos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2003/200315, kuriuo reglamentuojamos beveik išimtinai tik iš iškastinių ar cheminiu būdu gautų neorganinių medžiagų pagamintos trąšos. Esama poreikio tręšimui taip pat naudoti perdirbtas arba organines medžiagas. Reiktų nustatyti suderintas sąlygas, kuriomis iš tokių perdirbtų ar organinių medžiagų pagamintos trąšos galėtų būti tiekiamos visai vidaus rinkai, ir taip suteikti svarbią paskatą tolesniam jų naudojimui. Taigi perdirbtas ir organines medžiagas taip pat reikėtų įtraukti į derinimo taikymo sritį;
(1)  sąlygos, kuriomis trąšos gali būti tiekiamos vidaus rinkai, buvo iš dalies suderintos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2003/200315, kuriuo reglamentuojamos beveik išimtinai tik iš iškastinių ar cheminiu būdu gautų mineralinių medžiagų pagamintos trąšos. Esama poreikio tręšimui taip pat naudoti perdirbtas arba organines medžiagas. Reiktų nustatyti suderintas sąlygas, kuriomis iš tokių perdirbtų ar organinių medžiagų pagamintos trąšos galėtų būti tiekiamos visai vidaus rinkai, ir taip suteikti svarbią paskatą tolesniam jų naudojimui. Skatinant daugiau naudoti perdirbtas maisto medžiagas būtų dar labiau padedama plėtoti žiedinę ekonomiką ir suteikiama galimybių išteklių požiūriu apskritai efektyviau naudoti maisto medžiagas, kartu mažinant Sąjungos priklausomybę nuo maisto medžiagų iš trečiųjų šalių. Taigi perdirbtas ir organines medžiagas taip pat reikėtų įtraukti į derinimo taikymo sritį;
_________________
_________________
15 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų (OL L 304, 2003 11 21, p. 1).
15 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų (OL L 304, 2003 11 21, p. 1).
(Šis pakeitimas taip pat apima horizontalųjį techninį pakeitimą – terminas „neorganinis“ pakeistas terminu „mineralinis“. Teisėkūros institucijoms susitarus, atitinkami pakeitimai bus taikomi visam tekstui, įskaitant ir tas dalis, kurios pateiktos pakeitimuose žemiau.)
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  maiste esančios maisto medžiagos yra kilusios iš dirvos; sveikoje ir maistingoje dirvoje galima išauginti sveikus ir maistingus kultūrinius augalus ir maistą. Ūkininkams reikia, kad būtų prieinamos įvairios organinės ir sintetinės trąšos, jog būtų galima pagerinti dirvožemį. Kai dirvožemyje trūksta maisto medžiagų arba jos yra išeikvotos, augaluose atsiranda maisto medžiagų trūkumas, ir jie gali nustoti augti arba neturėti maistinės vertės žmonėms juos vartojant;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)   siekiant užtikrinti veiksmingą gyvūnų mėšlo ir ūkyje pagaminamo komposto naudojimą, ūkininkai turėtų naudoti produktus, atitinkančius atsakingai valdomo žemės ūkio principus, pirmumą teikti vietos platinimo kanalams, gerajai agronominei ir aplinkos apsaugos praktikai ir Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų, kaip antai, Nitratų direktyvos arba Vandens pagrindų direktyvos, laikymuisi. Reikėtų skatinti pirmiausia naudoti vietoje ir kaimyninėse žemės ūkio įmonėse pagamintas trąšas;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)  CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas gali turėti daugiau nei vieną iš tų funkcijų, kurios yra aprašytos šiame reglamente nurodytose produktų funkcinėse kategorijose. Kai nurodoma tik viena iš tų funkcijų, jos turėtų pakakti tam, kad produktas atitiktų produktų funkcinei kategorijai, kurioje aprašyta ta nurodyta funkcija, keliamus reikalavimus. Tačiau tuo atveju, kai nurodoma daugiau nei viena iš tų funkcijų, aptariamas CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas turėtų būti laikomas dviejų ar daugiau sudedamųjų tręšiamųjų produktų deriniu, ir kiekvieno sudedamojo tręšiamojo produkto atveju turėtų būti reikalaujama užtikrinti atitiktį pagal jo funkciją. Todėl turėtų būti numatyta konkreti produkto funkcinė kategorija, kuri apimtų tokius derinius;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(6b)  gamintojas, naudojantis vieną ar daugiau CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų, kurių atžvilgiu jis pats arba kitas gamintojas jau yra atlikęs atitikties vertinimą, gali pageidauti remtis tuo atitikties vertinimu. Siekiant kuo labiau sumažinti administracinę naštą, sukurtas CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas taip pat turėtų būti laikomas dviejų ar daugiau sudedamųjų tręšiamųjų produktų deriniu, ir papildomi deriniui keliami atitikties reikalavimai turėtų būti taikomi tik tiek, kiek tai susiję su maišymo aspektais;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  CE ženklu pažymėtuose tręšiamuosiuose produktuose esantys teršalai, kaip antai kadmis, gali kelti pavojų žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai, nes kaupiasi aplinkoje ir patenka į maisto grandinę. Todėl jų kiekis tokiuose produktuose turėtų būti ribojamas. Be to, priemaišų, ypač polimerų, bet kartu ir metalo bei stiklo, patekimo į CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, gautus iš biologinių atliekų, turėtų būti išvengiama arba jų kiekis sumažinamas, kiek tai techniškai įmanoma, tokias priemaišas atskirai surinktose biologinėse atliekose aptinkant prieš jų apdorojimą;
(8)  netinkamai naudojant CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, juose esantys teršalai, kaip antai kadmis, gali kelti pavojų žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai, nes kaupiasi aplinkoje ir patenka į maisto grandinę. Todėl jų kiekis tokiuose produktuose turėtų būti ribojamas. Be to, priemaišų, ypač polimerų, bet kartu ir metalo bei stiklo, patekimo į CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, gautus iš biologinių atliekų, turėtų būti išvengiama arba jų kiekis sumažinamas, kiek tai techniškai įmanoma, tokias priemaišas atskirai surinktose biologinėse atliekose aptinkant prieš jų apdorojimą;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)  valstybėms narėms, kurios jau taiko griežtesnes nacionalines ribines vertes trąšose esančiam kadmiui, turėtų būti leidžiama išlaikyti šias ribines vertes, kol likusios Sąjungos valstybės narės pasieks atitinkamą užmojų lygį;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(8b)   siekiant padėti užtikrinti, kad fosfato tręšiamieji produktai atitiktų šio reglamento reikalavimus, ir skatinti inovacijas, būtina suteikti pakankamai paskatų atitinkamų technologijų, ypač į kadmio šalinimo technologijų, plėtrai ir pavojingų daug kadmio turinčių atliekų tvarkymui panaudojant finansinius išteklius, kuriuos galima skirti pagal programą „Horizontas 2020“, programas „LIFE“, žiedinės ekonomikos finansavimo paramos platformą, pasitelkiant Europos investicijų banką (EIB) ir, jei tinkama, kitas finansines priemones. Komisija kasmet turėtų pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai apie paskatas ir Sąjungos finansavimą, skirtą kadmio šalinimui;
Pakeitimas 395
Pasiūlymas dėl reglamento
8 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(8c)  nuo ...[šio reglamento taikymo pradžios data] Komisija turėtų įdiegti mechanizmą, pagal kurį būtų galima sudaryti palankias sąlygas gauti finansavimą inovacijoms ir moksliniams tyrimams, susijusiems su kadmio šalinimo technologijomis ir jų pritaikymu visų tipų fosforo trąšų gamyboje Sąjungoje, taip pat su galimais pramonės lygmeniu ekonomiškai perspektyviais alternatyviais kadmio šalinimo sprendimais, kuriuos taikant galima apdoroti susidariusias atliekas;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  visus šio reglamento reikalavimus atitinkantiems produktams turėtų būti leidžiama laisvai judėti vidaus rinkoje. Jeigu viena ar daugiau CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudedamųjų medžiagų patenka į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/200918 taikymo sritį, tačiau gamybos grandinėje pasiekia tašką, po kurio nebekelia jokio didesnio pavojaus visuomenės arba gyvūnų sveikatai (toliau – galutinis gamybos grandinės taškas), toliau tam produktui taikant to reglamento nuostatas atsirastų nereikalinga administracinė našta. Todėl tokiems tręšiamiesiems produktams minėto reglamento reikalavimai neturėtų būti taikomi. Taigi Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;
(9)  visus šio reglamento reikalavimus atitinkantiems CE ženklu pažymėtiems tręšiamiesiems produktams turėtų būti leidžiama laisvai judėti vidaus rinkoje. Jeigu viena ar daugiau sudedamųjų medžiagų yra produkto gaminys, patenkantis į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/200918 taikymo sritį, tačiau gamybos grandinėje pasiekė tašką, po kurio nebekelia jokio didesnio pavojaus visuomenės arba gyvūnų sveikatai (toliau – galutinis gamybos grandinės taškas), toliau tam produktui taikant to reglamento nuostatas atsirastų nereikalinga administracinė našta. Todėl tokiems tręšiamiesiems produktams minėto reglamento reikalavimai neturėtų būti taikomi. Taigi Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;
_________________
_________________
18 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas) (OL L 300, 2009 11 14, p. 1).
18 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas) (OL L 300, 2009 11 14, p. 1).
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  kiekvienai susijusiai sudedamajai medžiagai, kurioje yra šalutinių gyvūninių produktų, pagal Reglamente (EB) Nr. 1069/2009 nustatytas procedūras turėtų būti nustatytas galutinis gamybos grandinės taškas. Jeigu šiuo reglamentu reglamentuojamas gamybos procesas pradedamas pirmiau, nei pasiekiamas minėtas galutinis taškas, CE ženklu pažymėtiems tręšiamiesiems produktams turėtų būti taikomi ir Reglamente (EB) Nr. 1069/2009, ir šiame reglamente nustatyti technologiniai reikalavimai, o tai reiškia griežtesnio reikalavimo taikymą, kai tas pats parametras reglamentuojamas abiejų reglamentų;
(10)  kiekvienos sudedamųjų medžiagų kategorijos, kuriai priklauso šalutinių gyvūninių produktų gaminiai, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1069/2009, atveju kiekvienai susijusiai sudedamajai medžiagai, kurioje yra šalutinių gyvūninių produktų, pagal tą reglamentą nustatytas procedūras turėtų būti nustatytas galutinis gamybos grandinės taškas. Siekiant pasinaudoti technikos raida, suteikti daugiau galimybių gamintojams ir verslo įmonėms, atverti galimybes užtikrinti platesnį maisto medžiagų iš šalutinių gyvūninių produktų, pavyzdžiui, gyvūnų mėšlo, naudojimą, gyvūninės kilmės produktų, kuriems nustatytas pabaigos taškas gamybos grandinėje, perdirbimo metodai ir atgavimo taisyklės turėtų būti nustatytos nedelsiant po šio reglamento įsigaliojimo. Kalbant apie tręšiamuosius produktus, kurių sudėtyje yra apdoroto gyvūnų mėšlo arba kurie iš jo sudaryti, turėtų būti apibrėžti gyvūnų mėšlo pabaigos taško kriterijai. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų nustatytos didesnės aprėpties arba naujos sudedamųjų medžiagų kategorijos, kad būtų galima įtraukti daugiau gyvūninių šalutinių produktų. Jeigu tas galutinis taškas pasiekiamas pirmiau, nei CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas pateikiamas rinkai, bet jau prasidėjus šiuo reglamentu reglamentuojamam gamybos procesui, CE ženklu pažymėtiems tręšiamiesiems produktams turėtų būti taikomi ir Reglamente (EB) Nr. 1069/2009, ir šiame reglamente nustatyti technologiniai reikalavimai, o tai reiškia griežtesnio reikalavimo taikymą, kai tas pats parametras reglamentuojamas abiejų reglamentų;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(10a)   valstybėse narėse trąšų gamybai jau plačiai naudojamų šalutinių gyvūninių produktų galutinis taškas turėtų būti nustatytas nedelsiant ir ne vėliau kaip praėjus vieneriems metams po šio reglamento įsigaliojimo dienos;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  jeigu viena ar daugiau CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudedamųjų medžiagų patenka į Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 taikymo sritį ir galutinio gamybos grandinės taško nepasiekia, reikalavimas ženklinti tokius produktus CE ženklu pagal šį reglamentą klaidintų, nes tokio produkto tiekimui rinkai taikomi Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 reikalavimai. Todėl tokiems produktams šis reglamentas neturėtų būti taikomas;
(12)  šalutinių gyvūninių produktų arba jų gaminių, kurių atžvilgiu nebuvo nustatytas galutinis taškas gamybos grandinėje arba kurių atžvilgiu nustatytas galutinis taškas nebuvo pasiektas tiekimo rinkai metu, tiekimui rinkai taikomi Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 reikalavimai. Todėl reikalavimas numatyti produkto žymėjimą CE ženklu pagal šį reglamentą klaidintų. Todėl visiems produktams, kurių sudėtyje yra tokių šalutinių gyvūninių produktų arba jų gaminių arba kurie iš jų sudaryti, šis reglamentas neturėtų būti taikomas;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13)  nustatyta, kad rinkoje egzistuoja paklausa tam tikras atgautąsias atliekas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/98/EB20, naudoti kaip tręšiamuosius produktus. Be to, būtina nustatyti tam tikrus reikalavimus atliekoms, kurios atliekų naudojimo operacijoje naudojamos kaip žaliavos, atliekų apdorojimo procesams ir technologijoms, taip pat tręšiamiesiems produktams, gautiems po naudojimo operacijos, siekiant užtikrinti, kad dėl tokių produktų naudojimo nebūtų daromas bendras neigiamas poveikis aplinkai ar žmonių sveikatai. CE ženklu pažymėtiems tręšiamiesiems produktams tokie reikalavimai turėtų būti nustatyti šiame reglamente. Todėl kai tik užtikrinama minėtų produktų atitiktis visiems šio reglamento reikalavimams, jie turėtų būti nebelaikomi atliekomis, kaip apibrėžta Direktyvoje 2008/98/EB;
(13)  nustatyta, kad rinkoje egzistuoja paklausa tam tikras atgautąsias atliekas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/98/EB20, pavyzdžiui, struvitą, bioanglį ir pelenų produktus, naudoti kaip tręšiamuosius produktus. Be to, būtina nustatyti tam tikrus reikalavimus atliekoms, kurios atliekų naudojimo operacijoje naudojamos kaip žaliavos, atliekų apdorojimo procesams ir technologijoms, taip pat tręšiamiesiems produktams, gautiems po naudojimo operacijos, siekiant užtikrinti, kad dėl tokių produktų naudojimo nebūtų daromas bendras neigiamas poveikis aplinkai ar žmonių sveikatai. CE ženklu pažymėtiems tręšiamiesiems produktams tokie reikalavimai turėtų būti nustatyti šiame reglamente. Todėl kai tik užtikrinama minėtų produktų atitiktis visiems šio reglamento reikalavimams, jie turėtų būti nebelaikomi atliekomis, kaip apibrėžta Direktyvoje 2008/98/EB, ir atitinkamai turėtų būti įmanoma produktams, kurių sudėtyje yra tokių atgautųjų atliekų arba kurie iš jų sudaryti, patekti į vidaus rinką. Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, pasinaudoti technikos raida ir toliau skatinti gamintojus aktyviau naudoti vertingus atliekų srautus, su tokiais produktais susijusios mokslinės analizės ir grąžinamojo perdirbimo reikalavimų nustatymas Sąjungos lygmeniu turėtų prasidėti iš karto po šio reglamento įsigaliojimo. Todėl pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų, nepagrįstai neatidėliojant, nustatytos didesnės aprėpties arba papildomos sudedamųjų medžiagų, kurios atitinka reikalavimus ir gali būti naudojamos gaminant CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, kategorijos;
_________________
_________________
20 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).
20 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a)  tam tikrus pramonės šalutinius produktus, šalutinius produktus arba perdirbtus produktus, susijusius su konkrečiais pramoniniais procesais, šiuo metu gamintojai naudoja kaip CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų sudėtines dalis. CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų sudėtinėms dalims reikalavimai, susiję su sudėtinių medžiagų kategorijomis, turėtų būti nustatyti šiame reglamente. Prireikus, kai tik užtikrinama minėtų produktų atitiktis visiems šio reglamento reikalavimams, jie turėtų būti nebelaikomi atliekomis, kaip apibrėžta Direktyvoje 2008/98/EB;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  tam tikros cheminės medžiagos ir mišiniai, paprastai vadinami agronominiais priedais, gerina maisto medžiagų išsiskyrimą trąšose. Rinkai tiekiamos cheminės medžiagos ir mišiniai, skirti dėti į CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, turėtų tų medžiagų ar mišinių gamintojo atsakomybe atitikti tam tikrus veiksmingumo kriterijus, todėl ir jie patys pagal šį reglamentą turėtų būti laikomi CE ženklu pažymėtais tręšiamaisiais produktais. Be to, CE ženklu pažymėtiems tręšiamiesiems produktams, kurių sudėtyje yra tokių medžiagų ar mišinių, turėtų būti taikomi tam tikri veiksmingumo ir saugos kriterijai. Todėl tokios medžiagos ir mišiniai turėtų būti reglamentuojami ir kaip CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų sudedamosios medžiagos;
(14)  tam tikros cheminės medžiagos ir mišiniai, vadinami agronominiais priedais, gerina maisto medžiagų išsiskyrimą trąšose. Rinkai tiekiamos cheminės medžiagos ir mišiniai, skirti dėti į CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, turėtų tų medžiagų ar mišinių gamintojo atsakomybe atitikti tam tikrus veiksmingumo, saugos ir aplinkos apsaugos kriterijus, todėl ir jie patys pagal šį reglamentą turėtų būti laikomi CE ženklu pažymėtais tręšiamaisiais produktais. Be to, CE ženklu pažymėtiems tręšiamiesiems produktams, kurių sudėtyje yra tokių medžiagų ar mišinių, turėtų būti taikomi tam tikri veiksmingumo, saugos ir aplinkos apsaugos kriterijai. Todėl tokios medžiagos ir mišiniai turėtų būti reglamentuojami ir kaip CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų sudedamosios medžiagos;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(14a)   kadangi produktai, kuriuos be tręšiamųjų medžiagų sudaro ir cheminės medžiagos bei mišiniai, yra skirti įterpti į dirvožemį ir patenka į aplinką, visoms produkte esančioms medžiagoms turėtų būti taikomi atitikties kriterijai, visu pirma tais atvejais, kai tie produktai yra smulkūs arba subyra į smulkias dalis ir per dirvožemį gali išplisti į vandens sistemas ir būti pernešti į platesnę aplinką. Todėl biologinio skaidumo kriterijai turėtų būti taikomi ir atitikties bandymai vykdomi tikroviškomis in vivo sąlygomis, o jas nustatant atsižvelgiama į skirtingą susiskaidymo greitį anaerobinėmis sąlygomis vandens buveinėse arba po vandeniu, užlietose vietose ir sušalusiame dirvožemyje;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  nors tam tikros cheminės medžiagos, mišiniai ir mikroorganizmai, paprastai vadinami augalų biostimuliatoriais, patys savaime nėra maisto medžiagos, jie skatina augalų mitybos procesus. Kai vienintelė tokių produktų paskirtis – gerinti augalų maisto medžiagų įsisavinimo efektyvumą, didinti atsparumą abiotiniam stresui ar gerinti produkcijos kokybines savybes, jie dėl savo savybių yra panašesni į tręšiamuosius produktus nei į daugumos kategorijų augalų apsaugos produktus. Todėl tokius produktus turėtų būti galima žymėti CE ženklu pagal šį reglamentą ir jiems neturėtų būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/200921. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;
(15)  nors tam tikros cheminės medžiagos, mišiniai ir mikroorganizmai, vadinami augalų biostimuliatoriais, patys savaime nėra sudedamosios maisto medžiagų dalys, jie skatina natūralius augalų mitybos procesus. Kai vienintelė tokių produktų paskirtis – gerinti augalų maisto medžiagų įsisavinimo efektyvumą, didinti atsparumą abiotiniam stresui ar gerinti produkcijos kokybines savybes, ardyti dirvožemyje esančius organinius junginius ar didinti maistinių medžiagų kiekį rizosferoje, jie dėl savo savybių yra panašesni į tręšiamuosius produktus nei į daugumos kategorijų augalų apsaugos produktus. Todėl jais papildomos trąšos, siekiant optimizuoti trąšų efektyvumą ir mažinti naudojamą maistinių medžiagų kiekį. Todėl tokius produktus turėtų būti galima žymėti CE ženklu pagal šį reglamentą ir jiems neturėtų būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/200921. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;
_________________
_________________
21 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).
21 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(15a)  mikroorganizmų sudedamųjų medžiagų kategorijos turėtų būti išplečiamos arba jų pridedama, siekiant užtikrinti ir didinti inovacijų diegimo potencialą, susijusį su naujų mikrobinių augalų biostimuliatorių produktų kūrimu ir atradimu. Siekiant skatinti inovacijas ir sukurti gamintojams teisinį tikrumą, susijusį su reikalavimais, kuriuos reikia įvykdyti naudojant mikroorganizmus kaip CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų sudedamąsias medžiagas, turi būti aiškiai nurodyti suderinti mikroorganizmų saugos vertinimo metodai. Iškart po šio reglamento įsigaliojimo turėtų būti pradėtas parengiamasis darbas, siekiant nustatyti saugos vertinimo metodus. Pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai be reikalo neatidėliojant nustatyti reikalavimus, kuriuos gamintojai turi įvykdyti įrodinėdami mikroorganizmų saugumą, kad juos būtų galima naudoti CE ženklu pažymėtuose tręšiamuosiuose produktuose;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  produktams, turintiems vieną ar daugiau funkcijų, iš kurių vienai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009, turėtų būti toliau taikoma tokiems produktams pritaikyta ir tame reglamente nustatyta kontrolės tvarka. Kai tokie produktai turi ir tręšiamojo produkto funkciją, reikalavimas tokius produktus ženklinti CE ženklu pagal šį reglamentą klaidintų, nes augalų apsaugos produktus tiekti rinkai galima tik su atitinkamoje valstybėje narėje galiojančiu produkto leidimu. Todėl tokiems produktams šis reglamentas neturėtų būti taikomas;
(16)  produktai, turintys vieną ar daugiau funkcijų, iš kurių vienai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009, yra augalų apsaugos produktai, kuriems taikomas tas reglamentas. Tiems produktams turėtų būti toliau taikoma tokiems produktams pritaikyta ir tame reglamente nustatyta kontrolės tvarka. Kai tokie produktai turi ir tręšiamojo produkto funkciją arba veikia kaip tręšiamasis produktas, reikalavimas tokius produktus ženklinti CE ženklu pagal šį reglamentą klaidintų, nes augalų apsaugos produktus tiekti rinkai galima tik su atitinkamoje valstybėje narėje galiojančiu produkto leidimu. Todėl tokiems produktams šis reglamentas neturėtų būti taikomas;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
(17)  šis reglamentas neturėtų būti kliūtis taikyti dabartinius Sąjungos teisės aktus, susijusius su tais sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos aspektais, kuriems šis reglamentas netaikomas. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nedarant poveikio Tarybos direktyvai 86/278/EEB22, Tarybos direktyvai 89/391/EEB23, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1907/200624, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1272/200825, Komisijos reglamentui (EB) Nr. 1881/200626, Tarybos direktyvai 2000/29/EB27, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 98/201328 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 1143/201429;
(17)  Nepriklausomai nuo CE ženklu pažymėto augalų mitybos produkto tipo, šis reglamentas neturėtų būti kliūtis taikyti dabartinius Sąjungos teisės aktus, susijusius su tais sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos aspektais, kuriems šis reglamentas netaikomas. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nedarant poveikio Tarybos direktyvai 86/278/EEB22, Tarybos direktyvai 89/391/EEB23, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1907/200624, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1272/200825, Komisijos reglamentui (EB) Nr. 1881/200626, Tarybos direktyvai 2000/29/EB27, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 98/201328 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 1143/201429, Tarybos direktyvai 91/676/EEB29a ir Direktyvai 2000/60/EB29b;
_________________
_________________
22 1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotėkų dumblą (OL L 181, 1986 7 4, p. 6).
22 1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotėkų dumblą (OL L 181, 1986 7 4, p. 6).
23 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL L 183, 1989 6 29, p. 1).
23 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL L 183, 1989 6 29, p. 1).
24 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).
24 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).
25 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).
25 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).
26 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL L 364, 2006 12 20, p. 5).
26 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL L 364, 2006 12 20, p. 5).
27 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL L 169, 2000 7 10, p. 1).
27 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL L 169, 2000 7 10, p. 1).
28 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo (OL L 39, 2013 2 9, p. 1).
28 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo (OL L 39, 2013 2 9, p. 1).
29 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (OL L 317, 2014 11 4, p. 35).
29 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (OL L 317, 2014 11 4, p. 35).
29a 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (OL L 375, 1991 12 31, p. 1).
29b 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(17a)   turėtų būti užtikrintas produktų, jautrių organinei taršai iš tam tikrų galimai probleminių šaltinių (arba tokiais laikomų), atsekamumas iki pat organinės medžiagos šaltinio. Tai yra būtina siekiant užtikrinti vartotojų pasitikėjimą ir apriboti žalą atsiradus vietinei taršai. Taip būtų galima nustatyti įmones, naudojančias tręšiamuosius produktus, kurių sudėtyje yra organinių pradinių medžiagų iš šių šaltinių. Tai turėtų būti privalomai taikoma produktams, kurių sudėtyje yra medžiagos, pagamintos iš atliekų ar šalutinių produktų, kurie nebuvo apdoroti per organinius teršalus, užkratus ir genetinę medžiagą ardantį procesą. Tuo siekiama sumažinti ne tik riziką sveikatai ir aplinkai, bet ir visuomenės bei ūkininkų abejones dėl užkratų, organinių teršalų ir genetinės medžiagos. Siekiant apsaugoti žemės savininkus, kurie nėra taršos kaltininkai, valstybės narės raginamos įtvirtinti tinkamas atsakomybės nuostatas;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(17b)   neapdorotiems gyvūniniams šalutiniams produktams reglamentas neturėtų būti taikomas;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(19a)   siekiant žiedinės ekonomikos tikslų, tam tikrus pramonės šalutinius produktus arba gretutinius produktus, atsirandančius dėl konkrečių pramoninių procesų, dabar gamintojai naudoja kaip CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų sudedamąsias dalis. II priede reikėtų nustatyti su tokių sudedamųjų medžiagų kategorijomis susijusius reikalavimus;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
(20)  mišinį, kurį sudaro skirtingi CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai, kurių kiekvieno atitiktis susijusiai medžiagai taikomiems reikalavimams buvo įvertinta ir patvirtinta, galima laikyti tinkamu naudoti kaip CE ženklu pažymėtą tręšiamąjį produktą nustatant tik tam tikrus papildomus dėl maišymo taikytinus reikalavimus. Todėl siekiant išvengti nereikalingos administracinės naštos tokie mišiniai turėtų būti priskirti prie atskiros kategorijos, kuriai atitikties vertinimas turėtų būti apribotas tik dėl maišymo taikytinais papildomais reikalavimais;
(20)  derinį, kurį sudaro skirtingų produktų funkcinių kategorijų produktai, kurių kiekvieno atitiktis susijusiai medžiagai taikomiems reikalavimams buvo įvertinta ir patvirtinta, galima laikyti tinkamu naudoti kaip CE ženklu pažymėtą tręšiamąjį produktą nustatant tik tam tikrus papildomus dėl maišymo taikytinus reikalavimus. Todėl siekiant išvengti nereikalingos administracinės naštos tokie deriniai turėtų būti priskirti prie atskiros kategorijos, kuriai atitikties vertinimas turėtų būti apribotas tik dėl maišymo taikytinais papildomais reikalavimais;
(Šis pakeitimas taip pat apima horizontalųjį techninį pakeitimą – terminas „mišinys“ (vnsk. ir dgsk.) pakeistas terminu „derinys“ (vnsk. ir dgsk.). Teisėkūros institucijoms susitarus, atitinkami pakeitimai bus taikomi visam tekstui, įskaitant ir tas dalis, kurios pateiktos pakeitimuose žemiau.)
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
(25)  importuotojas, pateikdamas CE ženklu pažymėtą tręšiamąjį produktą rinkai, rinkos priežiūros tikslais turėtų ant jo pakuotės nurodyti savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo būtų galima į jį kreiptis;
(25)  importuotojas, pateikdamas CE ženklu pažymėtą produktą rinkai, rinkos priežiūros tikslais turėtų ant jo pakuotės nurodyti savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo būtų galima į jį kreiptis, taip pat trečiosios valstybės gamintoją;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis
(31)  jeigu darniųjų standartų nėra arba jeigu juose nepakankamai išsamiai aptarti visi šiuo reglamentu nustatytų kokybės ir saugos reikalavimų aspektai, gali prireikti nustatyti vienodas tų reikalavimų įgyvendinimo sąlygas. Todėl Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais tos sąlygos nustatomos bendrosiose specifikacijose. Dėl teisinio tikrumo reikėtų patikslinti, kad CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai minėtas specifikacijas privalo atitikti net tada, kai laikoma, kad jie atitinka darniuosius standartus;
(31)  jeigu darniųjų standartų nėra arba jeigu juose nepakankamai išsamiai aptarti visi šiuo reglamentu nustatytų kokybės ir saugos reikalavimų aspektai ir jeigu nederamai vilkinamas standartų patvirtinimo arba atnaujinimo, siekiant atsižvelgti į tuos reikalavimus, procesas, gali prireikti laikinųjų priemonių, kad būtų nustatytos vienodos tų reikalavimų įgyvendinimo sąlygos. Todėl Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais tos sąlygos nustatomos bendrosiose specifikacijose. Dėl teisinio tikrumo reikėtų patikslinti, kad CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai minėtas specifikacijas privalo atitikti net tada, kai laikoma, kad jie atitinka darniuosius standartus;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis
(47)  CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai turėtų būti pateikiami rinkai, tik jei jie yra pakankamai veiksmingi ir nekelia nepriimtino pavojaus žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai arba aplinkai, kai yra tinkamai laikomi ir naudojami pagal paskirtį arba sąlygomis, kurias galima pagrįstai numatyti, t. y. kai toks jų naudojimas galėtų atsirasti dėl teisėto ir iš anksto nuspėjamo žmogaus elgesio. Todėl reikėtų nustatyti saugos ir kokybės reikalavimus, taip pat tinkamus kontrolės mechanizmus. Be to, CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto naudojimas pagal paskirtį neturėtų tapti nesaugaus maisto ar pašaro priežastimi;
(47)  CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai turėtų būti pateikiami rinkai, tik jei jie yra pakankamai veiksmingi ir nekelia pavojaus žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai arba aplinkai, kai yra tinkamai laikomi ir naudojami pagal paskirtį sąlygomis, kurias galima pagrįstai numatyti, t. y. kai toks jų naudojimas galėtų atsirasti dėl teisėto ir iš anksto nuspėjamo žmogaus elgesio. Todėl reikėtų nustatyti saugos ir kokybės reikalavimus, taip pat tinkamus kontrolės mechanizmus. Be to, CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto naudojimas pagal paskirtį neturėtų tapti nesaugaus maisto ar pašaro priežastimi;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis
(49)  esamą sistemą reikėtų papildyti procedūra, pagal kurią suinteresuotosios šalys būtų informuojamos apie priemones, kurių ketinama imtis dėl CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų, keliančių nepriimtiną pavojų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai arba aplinkai. Be to, ta sistema turėtų sudaryti sąlygas rinkos priežiūros institucijoms bendradarbiauti su atitinkamais ekonominės veiklos vykdytojais ir veiksmų dėl tokių tręšiamųjų produktų imtis ankstyvame etape;
(49)  esamą sistemą reikėtų papildyti procedūra, pagal kurią visos suinteresuotosios šalys, įskaitant sveikatos srities ir vartotojų reikalų suinteresuotąsias šalis, būtų informuojamos apie priemones, kurių ketinama imtis dėl CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų, keliančių pavojų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai arba aplinkai. Be to, ta sistema turėtų sudaryti sąlygas rinkos priežiūros institucijoms bendradarbiauti su atitinkamais ekonominės veiklos vykdytojais ir veiksmų dėl tokių tręšiamųjų produktų imtis ankstyvame etape;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis
(55)  atliekų perdirbimo srityje daroma perspektyvi technikos pažanga – iš nuotekų dumblo gaunamas fosforas, o iš šalutinių gyvūninių produktų gaminami tręšiamieji produktai, pvz., bioanglis. Reikėtų, kad produktų, kurių sudėtyje yra tokių medžiagų arba kurie iš jų sudaryti, patekimas į vidaus rinką nebūtų nepagrįstai vilkinamas, jei atlikta mokslinė gamybos procesų analizė ir parengti Sąjungos lygmens technologiniai reikalavimai. Todėl pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais nustatomos didesnės aprėpties arba papildomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų arba sudedamųjų medžiagų, kurias leidžiama naudoti tokiems produktams gaminti, kategorijos. Dėl šalutinių gyvūninių produktų sudedamųjų medžiagų kategorijos turėtų būti išplečiamos arba jų pridedama, tik jeigu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009 yra nustatytas galutinis gamybos grandinės taškas, nes bet kuriuo atveju šalutiniai gyvūniniai produktai, kuriems toks galutinis taškas nenustatytas, į šio reglamento taikymo sritį nepatenka;
(55)  atliekų perdirbimo srityje daroma perspektyvi technikos pažanga – iš nuotekų dumblo gaunamas fosforas, kaip antai struvitas, iš šalutinių gyvūninių produktų gaminami tręšiamieji produktai, pvz., bioanglis, deginant taip pat gaunamas fosforas, kaip antai pelenų produktai. Reikėtų, kad produktų, kurių sudėtyje yra tokių medžiagų arba kurie iš jų sudaryti, patekimas į vidaus rinką nebūtų nepagrįstai vilkinamas, jei atlikta mokslinė gamybos procesų analizė ir parengti Sąjungos lygmens technologiniai reikalavimai. Todėl pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl tokių medžiagų tinkamumo naudoti gamyboje. Šalutinių gyvūninių produktų gaminiams sudedamųjų medžiagų kategorijos turėtų būti išplečiamos arba jų pridedama, tik jeigu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009 yra nustatytas galutinis gamybos grandinės taškas;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
55 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(55a)  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje be maistinių medžiagų polimerų gali būti ir kitų polimerų, tačiau tai turėtų būti leista tik tais atvejais, kai polimero tikslas – kontroliuoti CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto maisto medžiagų išsiskyrimą arba pagerinti CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto savybę sulaikyti vandenį. Tokiems naujoviškiems produktams, kurių sudėtyje yra tokių polimerų, turėtų būti suteiktos galimybės patekti į vidaus rinką. Siekiant kuo labiau sumažinti kitų polimerų (išskyrus maisto medžiagų polimerus) keliamą pavojų žmonių sveikatai, saugai arba aplinkai jiems turėtų būti nustatyti biologinio skaidumo kriterijai, kad juos būtų įmanoma fiziškai ir biologiškai suskaidyti. Tuo tikslu pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, siekiant nustatyti polimerinės anglies pavertimo CO2 kriterijus ir atitinkamus biologinio skaidumo tyrimo metodus;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis
(56)  be to, turėtų būti įmanoma nedelsiant reaguoti, kai nustatomi nauji faktai dėl sąlygų, kuriomis CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai gali būti pakankamai veiksmingi, taip pat į naujus rizikos vertinimus dėl žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos, saugos arba aplinkos. Todėl pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami įvairioms CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų kategorijoms taikomi reikalavimai;
(56)  be to, turėtų būti įmanoma nedelsiant reaguoti, kai nustatomi nauji faktai dėl sąlygų, kuriomis CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai gali būti pakankamai veiksmingi, taip pat į naujus rizikos vertinimus dėl žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos, saugos arba aplinkos, atsižvelgiant į vertinimus, atliktus valdžios institucijų arba bendradarbiaujant su valdžios institucijomis valstybėse narėse. Todėl pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami įvairioms CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų kategorijoms taikomi reikalavimai;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis
(57)  ypač svarbu, kad naudodamasi tais įgaliojimais ir atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;
(57)  priimant šiame reglamente numatytus deleguotuosius aktus ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
59 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(59a)  kadangi Sąjunga yra labai priklausoma nuo gamtinio fosfato importo į Sąjungą, Komisija šią medžiagą priskyrė prie svarbiausių žaliavų. Todėl būtina stebėti šio reglamento poveikį galimybei, apskritai, gauti tiekiamų žaliavų, ypač gamtinio fosfato prieinamumui ir abiem atvejais – kainoms. Atlikus tokį vertinimą, jei pastebimas neigiamas poveikis, Komisija turėtų imtis bet kokių priemonių, kurios, jos nuomone, yra tinkamos norint pašalinti šiuos prekybos trikdžius;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas
a)  šalutiniams gyvūniniams produktams, kuriems taikomi Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 reikalavimai;
a)  šalutiniams gyvūniniams produktams arba jų gaminiams, kurie tiekiami rinkai laikantis Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 reikalavimų;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
ba)   Direktyvos 91/676/EEB;
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)
bb)  Direktyvos 2000/60/EB;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
1)  tręšiamasis produktas – cheminė medžiaga, cheminis mišinys, mikroorganizmas arba bet kuri kita medžiaga, naudojama arba skirta naudoti atskirai arba sumaišyta su kita medžiaga ant augalų arba jų rizosferoje siekiant teikti augalams maisto medžiagų arba gerintimitybos efektyvumą;
1)  augalų mitybos produktas –cheminė medžiaga, cheminis mišinys, mikroorganizmas arba bet kuri kita medžiaga, naudojama arba skirta naudoti atskirai arba sumaišyta su kita medžiaga ant grybų ar jų mikosferoje arba ant augalų bet kuriuo augimo etapu, įskaitant sėklas, ir (arba) jų rizosferoje siekiant teikti augalams ar grybams maisto medžiagų arba pagerinti fizines ar biologinesaugimo sąlygas arba jų augimą, derlių ir kokybę, be kita ko, padidinus augalo gebėjimą įsisavinti maisto medžiagas (išskyrus augalų apsaugos produktus, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009);
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
3)  cheminė medžiaga – cheminė medžiaga, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 1 dalyje;
3)  cheminė medžiaga – natūralus arba gamybos proceso metu gautas cheminis elementas ir cheminių elementų junginiai, įskaitant bet kokius priedus, reikalingus jo stabilumui išlaikyti, ir bet kokias priemaišas, atsirandančias gaminant, išskyrus bet kokius tirpiklius, kurie gali būti atskirti nedarant poveikio cheminės medžiagos stabilumui ar nepakeičiant jos sudėties;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas
13)  techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas;
13)  techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas arba jo gamybos procesas;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa
Valstybės narės netrukdo tiekti rinkai CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų, kurie atitinka šį reglamentą.
Dėl priežasčių, susijusių su šiuo reglamentu reglamentuojamais aspektais ir rizika, valstybės narės netrukdo tiekti rinkai CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų, kurie atitinka šį reglamentą.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Šiuo reglamentu valstybėms narėms nedraudžiama palikti galioti arba priimti Sutarčių reikalavimus atitinkančias nuostatas dėl CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų, kuriomis būtų siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, su sąlyga, kad tomis nuostatomis nereikalaujama keisti CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų, atitinkančių šio reglamento reikalavimus, ir su sąlyga, jog nedaromas poveikis jų pateikimo rinkai sąlygoms.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.   Komisija tuo pat metu, kai šis reglamentas paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, paskelbia rekomendacinį dokumentą, kuriuo gamintojams ir rinkos priežiūros institucijoms pateikiama aiški informacija ir pavyzdžiai, kaip turėtų atrodyti etiketė. Šiame rekomendaciniame dokumente taip pat nurodoma kita atitinkama informacija, kaip nurodyta III priedo I dalies 2 punkto d papunktyje.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis
3.  Gamintojai saugo techninius dokumentus ir ES atitikties deklaraciją 10 metų po CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto, dėl kurio surašyti tie dokumentai, pateikimo rinkai.
3.  Gamintojai saugo techninius dokumentus ir ES atitikties deklaraciją penkerius metus po CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto, dėl kurio surašyti tie dokumentai, pateikimo rinkai.
(Tai horizontalus pakeitimas dėl visų techninių dokumentų saugojimo laikotarpio. Teisėkūros institucijoms susitarus, atitinkami pakeitimai bus taikomi visam tekstui, įskaitant ir tas dalis, kurios pateiktos pakeitimuose žemiau.)
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Gamintojai užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros, kuriomis išlaikoma CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų serijinės produkcijos atitiktis šiam reglamentui. Tinkamai atsižvelgiama į tų tręšiamųjų produktų gamybos metodo ar charakteristikų pakeitimus, taip pat darniųjų standartų, 13 straipsnyje nurodytų bendrųjų specifikacijų ar kitų techninių specifikacijų, kuriais remiantis deklaruojama CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto atitiktis, pakeitimus.
Gamintojai užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros, kuriomis išlaikoma CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų serijinės produkcijos atitiktis šiam reglamentui. Tinkamai atsižvelgiama į tų tręšiamųjų produktų charakteristikų pakeitimus, taip pat darniųjų standartų, 13 straipsnyje nurodytų bendrųjų specifikacijų ar kitų techninių specifikacijų, kuriais remiantis deklaruojama CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto atitiktis, pakeitimus.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Kai to reikia atsižvelgiant į CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto eksploatacines savybes ar keliamą pavojų, gamintojai atlieka tokių rinkai tiekiamų tręšiamųjų produktų mėginių tyrimą, nagrinėja ir, jei būtina, registruoja skundus ir informaciją apie reikalavimų neatitinkančius ir atšauktus CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, taip pat informuoja platintojus apie tokią stebėseną.
Kai to reikia atsižvelgiant į CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto eksploatacines savybes ar keliamą pavojų, kad būtų apsaugota vartotojų sveikata bei sauga ir aplinka, gamintojai atlieka tokių rinkai tiekiamų tręšiamųjų produktų mėginių tyrimą, nagrinėja ir registruoja skundus ir informaciją apie reikalavimų neatitinkančius ir atšauktus CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, taip pat informuoja platintojus ir rinkos priežiūros institucijas apie tokią stebėseną.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalis
6.  Gamintojai ant CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto pakuotės arba, jeigu tręšiamasis produktas tiekiamas be pakuotės, tręšiamojo produkto lydimajame dokumente nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Nurodomas vienas pašto adresas, kuriuo galima susisiekti su gamintoju. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.
6.  Gamintojai ant CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto pakuotės arba, jeigu tręšiamasis produktas tiekiamas be pakuotės, tręšiamojo produkto lydimajame dokumente nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Nurodomas vienas pašto adresas, kuriuo galima susisiekti su gamintoju. Tokia informacija pateikiama galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba, kurią nustato atitinkama valstybė narė, ir turi būti aiški, lengvai suprantama ir suvokiama.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 dalis
7.  Gamintojai užtikrina, kad CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai būtų paženklinti pagal III priedo reikalavimus arba, jeigu tręšiamasis produktas tiekiamas be pakuotės, kad ženklinimo teiginiai būtų pateikti tręšiamojo produkto lydimajame dokumente, kurį galima patikrinti, kai produktas pateikiamas rinkai. Ženklinamasis teiginys surašomas galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba, kurią nustato atitinkama valstybė narė, ir turi būti aiškus, lengvai suprantamas ir suvokiamas.
7.  Gamintojai užtikrina, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas būtų paženklintas laikantis III priedo reikalavimų arba, jeigu pakuotė per maža, kad joje būtų galima pateikti visą informaciją, arba jeigu CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas tiekiamas be pakuotės, kad reikalaujama informacija būtų pateikta CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto lydimajame dokumente. Pagal III priedą reikalaujama informacija pateikiama galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba, kurią nustato atitinkama valstybė narė, ir turi būti aiški, lengvai suprantama ir suvokiama.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 10 dalies įžanginė dalis
10.  Gamintojas paskirties valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia toliau nurodytų CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų atsparumo detonacijai bandymo, kuris jiems yra privalomas pagal IV priedą, ataskaitą:
10.  Gamintojas paskirties valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia toliau nurodytų CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų atsparumo detonacijai bandymo, kuris jiems yra privalomas pagal IV priedą, ataskaitą ir užtikrina, kad šie CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai galės išlaikyti tą bandymą:
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 10 dalies 1 pastraipos b punktas
b)  tręšiamųjų produktų mišinių, kaip nurodyta I priedo 7 produktų funkcinėje kategorijoje, kuriuose yra a punkte nurodytų trąšų.
b)  skirtingų funkcinių kategorijų produktų deriniai, kaip nurodyta I priedo 7 produktų funkcinėje kategorijoje, kuriuose yra a punkte nurodytų trąšų.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 10 dalies 2 pastraipa
Ataskaita pateikiama ne vėliau kaip prieš penkias dienas iki tų produktų pateikimo rinkai.
Ataskaita pateikiama ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki tų produktų pateikimo rinkai. Komisija pateikia valstybių narių kompetentingų institucijų sąrašą savo interneto svetainėje.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
1.  Importuotojai rinkai pateikia tik reikalavimus atitinkančius CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus.
1.  Į Sąjungą gali būti importuojamos ir Sąjungos rinkai teikiamos tik reikalavimus atitinkantys CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai.
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis
2.  Prieš pateikdami CE ženklu pažymėtą tręšiamąjį produktą rinkai, importuotojai užtikrina, kad gamintojas atliko reikiamą atitikties vertinimo procedūrą, nurodytą 14 straipsnyje. Jie užtikrina, kad gamintojas būtų parengęs techninius dokumentus, kad prie CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto būtų pridėta ES atitikties deklaracija ir reikiami dokumentai ir kad gamintojas būtų įvykdęs 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus. Kai importuotojas mano ar turi pagrindo manyti, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas neatitinka taikytinų reikalavimų, nustatytų I, II ar III prieduose, jis nepateikia tręšiamojo produkto rinkai, kol bus užtikrinta jo atitiktis. Be to, jei CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas kelia nepriimtiną pavojų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai arba aplinkai, importuotojas apie tai praneša gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms.
2.  Prieš pateikdami CE ženklu pažymėtą tręšiamąjį produktą rinkai, importuotojai užtikrina, kad gamintojas atliko reikiamą atitikties vertinimo procedūrą, nurodytą 14 straipsnyje. Jie užtikrina, kad gamintojas būtų parengęs techninius dokumentus, kad prie CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto būtų pridėta ES atitikties deklaracija ir reikiami dokumentai ir kad gamintojas būtų įvykdęs 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus. Kai importuotojas mano ar turi pagrindo manyti, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas neatitinka taikytinų šio reglamento reikalavimų, jis nepateikia tręšiamojo produkto rinkai, kol bus užtikrinta jo atitiktis. Be to, jei CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas kelia nepriimtiną pavojų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai arba aplinkai, importuotojas apie tai praneša gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis
3.  Importuotojai ant CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto pakuotės arba, jeigu CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas tiekiamas be pakuotės, tręšiamojo produkto lydimajame dokumente nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.
3.  Importuotojai ant CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto pakuotės arba, jeigu tręšiamasis produktas tiekiamas be pakuotės, tręšiamojo produkto lydimajame dokumente nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti, taip pat trečiosios valstybės gamintojus. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis
4.  Importuotojai užtikrina, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas būtų paženklintas laikantis III priedo reikalavimų galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba, kurią nustato atitinkama valstybė narė.
4.  Importuotojai užtikrina, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas būtų paženklintas laikantis III priedo reikalavimų arba, kai pakuotė per maža, kad joje būtų galima pateikti visą informaciją, arba, kai CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas tiekiamas be pakuotės, kad reikalaujama informacija būtų pateikta CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto lydimajame dokumente. Pagal III priedą reikalaujama informacija pateikiama galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba, kurią nustato atitinkama valstybė narė.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis
6.  Kai to reikia atsižvelgiant į CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto eksploatacines savybes ar keliamą pavojų, importuotojai atlieka tokių rinkai tiekiamų tręšiamųjų produktų mėginių tyrimą, nagrinėja ir, jei būtina, registruoja skundus ir informaciją apie reikalavimų neatitinkančius ir atšauktus CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, taip pat informuoja platintojus apie tokią stebėseną.
6.  Kai to reikia atsižvelgiant į CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto eksploatacines savybes ar keliamą pavojų, kad būtų apsaugota vartotojų sveikata, užtikrinta sauga ir saugoma aplinka, importuotojai atlieka tokių rinkai tiekiamų tręšiamųjų produktų mėginių tyrimą, nagrinėja ir registruoja skundus ir informaciją apie reikalavimų neatitinkančius ir atšauktus CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, taip pat informuoja platintojus apie tokią stebėseną.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 8 dalis
8.  Importuotojai 10 metų po CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto pateikimo rinkai saugo ES atitikties deklaracijos kopiją, kad rinkos priežiūros institucijos galėtų ją patikrinti, ir užtikrina, kad šių institucijų prašymu joms galėtų būti pateikti techniniai dokumentai.
8.  Importuotojai penkerius metus po CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto pateikimo rinkai saugo ES atitikties deklaracijos kopiją, kad rinkos priežiūros institucijos galėtų ją patikrinti, ir užtikrina, kad šių institucijų prašymu joms galėtų būti pateikti techniniai dokumentai. Paprašius, importuotojai ES atitikties deklaracijos kopiją pateikia kitiems atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Prieš tiekdami CE ženklu pažymėtą tręšiamąjį produktą rinkai, platintojai patikrina, ar prie jo pridėta ES atitikties deklaracija ir reikiami dokumentai, ar jis tinkamai paženklintas pagal III priedą valstybės narės, kurios rinkai jis bus tiekiamas, galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba ir ar gamintojas ir importuotojas įvykdė atitinkamai 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse ir 8 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.
Prieš tiekdami CE ženklu pažymėtą tręšiamąjį produktą rinkai, platintojai patikrina, ar prie jo pridėti reikiami dokumentai, ar jis tinkamai paženklintas pagal III priedą valstybės narės, kurios rinkai jis bus tiekiamas, galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba ir ar gamintojas ir importuotojas įvykdė atitinkamai 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse ir 8 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus. Kai pakuotė per maža, kad joje būtų galima pateikti visą informaciją, arba kai CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas tiekiamas be pakuotės, platintojai patikrina, ar reikalaujama informacija pateikta CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto lydimajame dokumente.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Kai platintojas mano ar turi pagrindo manyti, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas neatitinka taikytinų reikalavimų, nustatytų I, II ar III prieduose, jis netiekia tręšiamojo produkto rinkai, kol bus užtikrinta jo atitiktis. Be to, jei CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas kelia nepriimtiną pavojų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai arba aplinkai, platintojas apie tai praneša gamintojui arba importuotojui ir rinkos priežiūros institucijoms.
Kai platintojas mano ar turi pagrindo manyti, kad ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas neatitinka taikytinų šio reglamento reikalavimų, jis netiekia tręšiamojo produkto rinkai, kol bus užtikrinta jo atitiktis. Be to, jei CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas kelia nepriimtiną pavojų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai arba aplinkai, platintojas apie tai praneša gamintojui arba importuotojui ir rinkos priežiūros institucijoms.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 pastraipa
Nedarant poveikio bendrosioms specifikacijoms, nurodytoms 13 straipsnyje, jei CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai atitinka darniuosius standartus arba tam tikras jų dalis, kurių nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikoma, kad jie atitinka I, II ir III prieduose nustatytus reikalavimus, kuriuos apima tie standartai ar jų dalys.
CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai, kurie atitinka darniuosius standartus arba tam tikras jų dalis, kurių nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba buvo pagal juos patikrinti, laikomi atitinkančiais I, II ir III prieduose nustatytus reikalavimus, kuriuos apima tie standartai ar jų dalys.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipa
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos bendrosios specifikacijos; atitiktimi šioms specifikacijoms užtikrinama, kad įvykdyti I, II ir III prieduose nustatyti reikalavimai, kuriuos apima tos specifikacijos ar jų dalys. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 41 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Kai I, II arba III priede nustatytam reikalavimui netaikomi darnieji standartai, nuorodos į kuriuos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, ar tam tikros tų standartų dalys arba jeigu Komisija pastebi, kad, pateikus prašymą vienai ar daugiau Europos standartizacijos organizacijų parengti su tuo reikalavimu susijusius darniuosius standartus, vilkinamas to standarto patvirtinimas, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos to reikalavimo bendrosios specifikacijas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 41 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis
1.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto lydimieji dokumentai ir, kai tręšiamasis produktas tiekiamas supakuotas, jo pakuotė žymimi CE ženklu taip, kad šis ženklas būtų matomas, įskaitomas ir neištrinamas.
1.  CE ženklu taip, kad šis ženklas būtų matomas, įskaitomas ir neištrinamas, žymima CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto pakuotė arba, jeigu CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas tiekiamas be pakuotės, šis ženklas pateikiamas CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto lydimuosiuose dokumentuose.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Prie CE ženklo nurodomas notifikuotosios įstaigos, dalyvaujančios atliekant atitikties vertinimą pagal IV priedo D1 modulį.
Kai reikalaujama pagal IV priedą, prie CE ženklo nurodomas notifikuotosios įstaigos identifikacinis numeris.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipa
Laikoma, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas, su kuriuo buvo atlikta naudojimo operacija ir kuris atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus, atitinka Direktyvos 2008/98/EB 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, todėl nustoja būti atliekomis.
Kai su medžiaga, kuri buvo atlieka, buvo atlikta naudojimo operacija, o šį reglamentą atitinkančiame CE ženklu pažymėtame tręšiamajame produkte yra tos medžiagos arba ji tą produktą sudaro, laikoma, kad ši medžiaga atitinka Direktyvos 2008/98/EB 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, todėl nustoja būti laikoma atliekomis nuo to momento, kai parengiama ES atitikties deklaracija.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis
2.  Komisijos prašymu notifikuojančioji valstybė narė pateikia Komisijai visą informaciją, susijusią su pranešimo pagrindu arba atitinkamos notifikuotosios įstaigos kompetencijos patvirtinimu.
2.  Komisijos prašymu notifikuojančiosios institucijos pateikia Komisijai visą informaciją, susijusią su pranešimo pagrindu arba atitinkamos notifikuotosios įstaigos kompetencijos patvirtinimu.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis
3.  Kai notifikuotoji įstaiga nustato, kad gamintojas neįvykdė I, II ar III priede arba atitinkamuose darniuosiuose standartuose, bendrosiose specifikacijose, nurodytose 13 straipsnyje, ar kitose techninėse specifikacijose nustatytų reikalavimų, ji reikalauja, kad tas gamintojas imtųsi tinkamų taisomųjų priemonių, ir neišduoda sertifikato.
3.  Kai notifikuotoji įstaiga nustato, kad gamintojas neįvykdė I, II ar III priede arba atitinkamuose darniuosiuose standartuose ar bendrosiose specifikacijose, nurodytose 13 straipsnyje, nustatytų reikalavimų, ji reikalauja, kad tas gamintojas imtųsi tinkamų taisomųjų priemonių, ir neišduoda atitikties sertifikato arba patvirtinimo sprendimo.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis
4.  Jeigu po sertifikato išdavimo notifikuotoji įstaiga vykdydama atitikties stebėseną nustato, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas nebeatitinka reikalavimų, ji reikalauja, kad gamintojas imtųsi tinkamų taisomųjų priemonių, ir, jei būtina, laikinai sustabdo arba panaikina sertifikato galiojimą.
4.  Jeigu po sertifikato išdavimo arba patvirtinimo sprendimo priėmimo notifikuotoji įstaiga vykdydama atitikties stebėseną nustato, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas nebeatitinka reikalavimų, ji reikalauja, kad gamintojas imtųsi tinkamų taisomųjų priemonių, ir, jei būtina, laikinai sustabdo arba panaikina sertifikato arba patvirtinimo sprendimo galiojimą.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 5 dalis
5.  Kai taisomųjų priemonių nesiimama arba jos nedaro reikiamo poveikio, notifikuotoji įstaiga prireikus apriboja, laikinai sustabdo arba panaikina sertifikato galiojimą.
5.  Kai taisomųjų priemonių nesiimama arba jos nedaro reikiamo poveikio ir dėl to CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas ir toliau neatitinka šio reglamento reikalavimų, notifikuotoji įstaiga prireikus apriboja, laikinai sustabdo arba panaikina sertifikato arba patvirtinimo sprendimų galiojimą.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  kiekvieną atsisakymą išduoti sertifikatą, sertifikato galiojimo apribojimą, laikiną sustabdymą ar panaikinimą;
a)  kiekvieną atsisakymą išduoti sertifikatą arba priimti patvirtinimo sprendimą, galiojimo apribojimą, laikiną sustabdymą ar panaikinimą;
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio pavadinimas
Nacionaliniu lygmeniu pavojų keliančių CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų atveju taikoma procedūra
Pavojų keliančių CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų atveju nacionaliniu lygmeniu taikoma procedūra
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Kai vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos turi pakankamą pagrindą manyti, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas kelia nepriimtiną pavojų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai arba aplinkai, jos atlieka su atitinkamu tręšiamuoju produktu susijusį vertinimą, apimantį šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai prireikus tuo tikslu bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis.
Kai vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos turi pakankamą pagrindą manyti, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas kelia pavojų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai arba aplinkai ar kitiems viešojo intereso apsaugos aspektams, kurie patenka į šio reglamento taikymo sritį, jos atlieka su atitinkamu tręšiamuoju produktu susijusį vertinimą, apimantį šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai prireikus tuo tikslu bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis.
(Šis pakeitimas taip pat apima horizontalųjį techninį pakeitimą – terminas „nepriimtinas pavojus“ pakeistas į terminu „pavojus“. Teisėkūros institucijoms susitarus, atitinkami pakeitimai bus taikomi visam tekstui, įskaitant ir tas dalis, kurios pateiktos pakeitimuose žemiau.)
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Jeigu atlikdamos vertinimą rinkos priežiūros institucijos nustato, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, jos nedelsdamos pareikalauja, kad ekonominės veiklos vykdytojas per pagrįstą laikotarpį imtųsi visų būtinų taisomųjų veiksmų, kad užtikrintų tręšiamojo produkto atitiktį tiems reikalavimams, pašalintų tręšiamąjį produktą iš rinkos, jį atšauktų arba pašalintų CE ženklą.
Jeigu atlikdamos vertinimą rinkos priežiūros institucijos nustato, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, jos nedelsdamos reikalauja, kad ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų būtinų taisomųjų veiksmų, kad užtikrintų tręšiamojo produkto atitiktį tiems reikalavimams, pašalintų tręšiamąjį produktą iš rinkos arba jį atšauktų per pagrįstą laikotarpį, nustatomą atsižvelgiant į pavojaus pobūdį, kurį jos gali nurodyti, ir pašalintų CE ženklą.
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Kai per 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas nesiima tinkamų taisomųjų veiksmų, rinkos priežiūros institucijos imasi visų tinkamų laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas arba apribotas CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto tiekimas jų nacionalinei rinkai, kad tręšiamasis produktas būtų pašalintas iš rinkos arba atšauktas.
Kai per 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas nesiima tinkamų taisomųjų veiksmų, rinkos priežiūros institucijos imasi visų tinkamų laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas arba apribotas CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto tiekimas jų nacionalinei rinkai, kad tręšiamasis produktas būtų pašalintas iš rinkos arba atšauktas. Su tuo susijusiomis rinkos priežiūros institucijų pareigoms nedaroma poveikio valstybių narių galimybei reguliuoti CE ženklu nepažymėtus tręšiamuosius produktus, kai šie teikiami rinkai.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 5 dalies b punktas
b)  12 straipsnyje nurodyti darnieji standartai, kuriais remiantis daryta atitikties prielaida, turi trūkumų.
b)  esama 12 straipsnyje nurodytų darniųjų standartų trūkumų;
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas)
ba)   esama 13 straipsnyje nurodytų bendrųjų specifikacijų trūkumų.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Kai nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, o CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto neatitiktis siejama su bendrųjų specifikacijų trūkumais, nurodytais 37 straipsnio 5 dalies ba punkte, Komisija nedelsdama priima įgyvendinimo aktus, kuriais iš dalies pakeičiama arba panaikinama atitinkama bendroji specifikacija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 41 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis
1.  Kai valstybė narė, kuri pagal 37 straipsnio 1 dalį atlieka vertinimą, nustato, kad šį reglamentą atitinkantis CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas vis dėlto kelia nepriimtiną pavojų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai ar aplinkai, ji reikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas per pagrįstą laikotarpį imtųsi visų tinkamų priemonių siekdamas užtikrinti, kad rinkai pateiktas tręšiamasis produktas nebekeltų pavojaus, pašalintų tręšiamąjį produktą iš rinkos arba jį atšauktų.
1.  Kai valstybė narė, kuri pagal 37 straipsnio 1 dalį atlieka vertinimą, nustato, kad šį reglamentą atitinkantis CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas vis dėlto kelia pavojų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai ar aplinkai ar kitiems viešojo intereso apsaugos aspektams, kurie patenka į šio reglamento taikymo sritį, ji privalo nedelsiant reikalauti, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas per pagrįstą laikotarpį, kurį nustato rinkos priežiūros institucija ir kuris atitinka pavojaus pobūdį, imtųsi visų tinkamų priemonių siekdamas užtikrinti, kad rinkai tiekiamas tręšiamasis produktas nebekeltų pavojaus, pašalintų tręšiamąjį produktą iš rinkos arba jį atšauktų.
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  kartu su CE ženklu pažymėtu tręšiamuoju produktu nepateikta ES atitikties deklaracija;
c)  neparengta ES atitikties deklaracija;
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis
1.  Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I–IV priedai siekiant juos suderinti su technikos pažanga ir sudaryti palankesnes sąlygas į vidaus rinką patekti ir joje laisvai judėti CE ženklu pažymėtiems tręšiamiesiems produktams,
1.  Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I–IV priedai siekiant juos suderinti su technikos pažanga, atsižvelgiant į produktus ir medžiagas, kurias jau leidžiama naudoti valstybėse narėse, visų pirma tręšiamųjų produktų gamybos iš gyvūninės kilmės šalutinių produktų ir atgautųjų atliekų srityje ir norint sudaryti palankesnes sąlygas į vidaus rinką patekti ir joje laisvai judėti CE ženklu pažymėtiems tręšiamiesiems produktams:
a)  kurių prekybos mastas vidaus rinkoje gali būti didelis ir
a)  kurie turi didelio masto prekybos galimybių vidaus rinkoje ir
b)  dėl kurių esama mokslinių įrodymų, kad jie nekelia nepriimtino pavojaus žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai arba aplinkai ir kad jie yra pakankamai veiksmingi.
b)  dėl kurių esama mokslinių įrodymų, kad jie nekelia pavojaus žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai arba aplinkai ir kad jie yra pakankamai veiksmingi.
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Nepagrįstai nedelsiant po ... [šio reglamento įsigaliojimo data] pagal pirmą pastraipą Komisija priima deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos II priede išvardytos sudedamųjų medžiagų kategorijos, visų pirma siekiant į tas sudedamųjų medžiagų kategorijas įtraukti gyvūninės kilmės šalutinius produktus, kuriems nustatytas pabaigos taškas, struvitą, bioanglį ir pelenų produktus, taip pat nustatyti tų produktų įtraukimo į tas kategorijas reikalavimus. Priimdama tuos deleguotuosius aktus, Komisija atsižvelgia konkrečiai į technologijų pažangą maisto medžiagų atgavimo srityje.
Pakeitimas 345
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1b dalis (nauja)
1b.  Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais pratęsiamas 20 mg/kg ribinės vertės, nurodytos I priedo II dalies PFK 1(B) 3 punkto a papunkčio 2 punkte ir I priedo II dalies PFK 1(C) I 2 punkto a papunkčio 2 punkte, taikymo pradžios terminas, jei remdamasi išsamiu poveikio vertinimu ji turi įrodymų, leidžiančių manyti, kad pradėjus taikyti griežtesnę ribinę vertę iškiltų rimtas pavojus tręšiamųjų produktų tiekimui į Sąjungą.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Kai Komisija pagal 1 dalį iš dalies keičia II priedą, kad naujais mikroorganizmais papildytų tokių organizmų sudedamųjų medžiagų kategoriją, ji tai daro remdamasi šiais duomenimis:
2.  Kai Komisija iš dalies keičia II priedą, kad naujomis mikroorganizmų padermėmis papildytų tokių organizmų sudedamųjų medžiagų kategoriją, ji tai daro įsitikinusi, kad visos susijusios papildomo mikroorganizmo padermės atitinka šio straipsnio 1dalies b punkto reikalavimus, ir remdamasi šiais duomenimis:
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  mikroorganizmo pavadinimu;
a)  mikroorganizmo pavadinimu, apimančiu padermę;
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  istoriniais saugios mikroorganizmo gamybos ir naudojimo duomenimis;
c)  moksline literatūra, kurioje teigiama apie saugią mikroorganizmo gamybą ir naudojimą;
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  taksonominiu ryšiu su mikroorganizmų rūšimis pagal Europos maisto saugos agentūros nustatytą kvalifikuotos saugos prielaidos principą;
d)  taksonominiu ryšiu su mikroorganizmų rūšimis pagal Europos maisto saugos tarnybos nustatytą kvalifikuotos saugos prielaidos principą arba nuoroda į skelbiamą atitiktį susijusiems suderintiems naudojamų mikroorganizmų saugumo standartams, kurie paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba atitiktį mikroorganizmų saugos vertinimo reikalavimams, kuriuos priėmė Komisija, jeigu tokie suderinti standartai nėra įgyvendinti;
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Siekiant atsižvelgti į sparčią tos srities technologijų pažangą, Komisija ne vėliau kaip... [vieneri metai po šio reglamento įsigaliojimo datos] pagal 43 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi mikroorganizmų, kuriuos galima naudoti augalų mitybos produktuose oficialiai jų neįtraukiant į teigiamą sąrašą, vertinimo kriterijai.
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Ne vėliau kaip ... [ šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo datos] Komisija pagal 43 straipsnį priima deleguotuosius aktus, siekiant iš dalies pakeisti II priedą, siekdama į gamybos grandinę įtraukti galutinius taškus, kurie buvo nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, kiek tai susiję su šalutiniais gyvūniniais produktais, išvardytais šio reglamento II priedo SMK 11.
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Priimdama 1 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus, Komisija iš dalies keičia sudedamųjų medžiagų kategorijas, nustatydama reikalavimą polimerams, išskyrus II priede nurodytus maisto medžiagų polimerus, kad būtų atsižvelgta į naujausius mokslinius įrodymus ir technologinę plėtrą ir ne vėliau kaip ... [treji metai po šio reglamento taikymo pradžios datos] apibrėžia polimerinės anglies pavertimo anglies dioksidu (CO2) kriterijus ir atitinkamus biologinio skaidumo tyrimo metodus.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b.  Priimdama 1 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus, Komisija iš dalies keičia sudedamųjų medžiagų kategorijas, nustatydama kriterijus kitiems II priede nurodytiems pramonės šalutiniams produktams, kad būtų atsižvelgta į naujausius mokslinius įrodymus ir technologinę plėtrą ir ne vėliau kaip ... [vieneri metai po šio reglamento įsigaliojimo datos] apibrėžia kriterijus, pagal kuriuos pramonės šalutiniai produktai įtraukiami į sudedamųjų medžiagų kategoriją.
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 pastraipa
Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus šį reglamentą, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų jų įgyvendinimą. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tas taisykles ir priemones ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.
Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus šį reglamentą, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų jų įgyvendinimą. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tas taisykles ir priemones ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jų nustatytos taisyklės dėl sankcijų būtų vykdomos.
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
5 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
1a)  2 dalyje po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:
„Į 32 straipsnio taikymo sritį patenkančių šalutinių gyvūninių produktų gaminių, kurie valstybėse narėse jau yra plačiai naudojami trąšoms gaminti, atveju Komisija tokį galutinį tašką nustato ne vėliau kaip ... [šeši mėnesiai po Trąšų reglamento įsigaliojimo datos]“.
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009
3 straipsnio 34 punkto įžanginė dalis
3)   „34. „augalų biostimuliatorius“ – produktas, stimuliuojantis augalų mitybos procesus nepriklausomai nuo produkte esančio maisto medžiagų kiekio, kurio vienintelė paskirtis – pagerinti vieną arba kelias iš šių augalo savybių:
„34. „augalų biostimuliatorius“ – produktas, kurio sudėtyje yra bet kokios medžiagos arba mikroorganizmų, stimuliuojančių augalų mitybos procesus nepriklausomai nuo jame esančio maisto medžiagų kiekio, arba tokių medžiagų ir (arba) mikroorganizmų derinys, kurio vienintelė paskirtis – pagerinti vieną arba kelias iš šių augalo arba augalo rizosferos savybių:
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009
3 straipsnio 34 punkto c papunktis
c)  produkcijos kokybines savybes.
c)  produkcijos kokybę.
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009
3 straipsnio 34 punkto c a papunktis (naujas)
ca)   izoliuotų maistinių medžiagų kiekį dirvožemyje, rizosferoje;
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009
3 straipsnio 34 punkto c b papunktis (naujas)
cb)   organinių junginių suirimą dirvožemyje;
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009
3 straipsnio 34 punkto c c papunktis (naujas)
cc)  humifikaciją;
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio pavadinimas
Pereinamojo laikotarpio nuostatos
Pereinamojo laikotarpio nuostatos, ataskaitų teikimas ir ekspertiniai įvertinimai
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 pastraipa
Valstybės narės netrukdo tiekti rinkai produktus, kurie buvo pateikti rinkai pagal Reglamentą (EB) Nr. 2003/2003 kaip „EB trąšos“ iki [Leidinių biuro prašoma įrašyti šio reglamento taikymo pradžios datą]. Tačiau tokiems produktams mutatis mutandis taikomas 5 skyrius.
Valstybės narės netrukdo tiekti rinkai produktus, kurie buvo pateikti rinkai pagal Reglamentą (EB) Nr. 2003/2003 kaip „EB trąšos“ iki ... [dvylika mėnesių po šio reglamento taikymo pradžios datos]. Tačiau tokiems produktams mutatis mutandis taikomas 5 skyrius.
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Valstybės narės, kurios jau taiko mažesnę kadmio kiekio organinėse mineralinėse trąšose ir neorganinėse trąšose ribą, nustatytą I priedo II dalies PFC 1 (B)(3)(a) ir PFC 1 (C)(I)(2)(a), gali toliau taikyti šią griežtesnę ribą, kol pagal šį reglamentą nustatyta riba taps lygi arba mažesnė. Valstybės narės apie tokias taikomas nacionalines priemones Komisijai praneša ne vėliau kaip ... [šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos].
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.  Ne vėliau kaip ... [42 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios datos] Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ir jo bendro poveikio, įskaitant jo tikslų pasiekimą ir poveikį MVĮ, vertinimo ataskaitą. Toje ataskaitoje konkrečiai pateikiami:
a)  tręšiamųjų produktų vidaus rinkos veikimo vertinimas, įskaitant atitikties vertinimą ir rinkos priežiūros veiksmingumą, ir dalinio suderinimo poveikio CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų ir tręšiamųjų produktų, pateiktų rinkai pagal nacionalines taisykles, gamybai, naudojimo modeliams ir prekybos jais srautams analizė;
b)  apribojimų taikymo teršalų lygiams, kaip nustatyta šio reglamento I priede, vertinimas, bet kokia turima nauja aktuali mokslinė informacija apie teršalų toksiškumą ir kancerogeniškumą, įskaitant tręšiamuosiuose produktuose esančių urano teršalų pavojų;
c)  kadmio šalinimo technologijų ir jų poveikio, masto ir sąnaudų visoje vertės grandinėje pokyčių, taip pat susijusio kadmio atliekų tvarkymo, vertinimas; ir
d)  poveikio prekybai žaliavų šaltiniais, taip pat gamtinio fosfato prieinamumui, vertinimas.
Ataskaitoje turi būti tinkamai atsižvelgta į technologinę pažangą ir inovacijas, taip pat standartizacijos procesą, turintį poveikį tręšiamųjų produktų gamybai ir naudojimui. Prireikus prie ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto ne vėliau kaip ... [penkeri metai po šio reglamento taikymo datos].
Ne vėliau kaip... [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] Komisija pateikia mokslinių duomenų vertinimą siekiant nustatyti agronomijos ir aplinkos kriterijus, pagal kuriuos būtų galima apibrėžti galutinį gyvūnų mėšlo apdorojimo tašką ir atlikti produktų, kuriuose yra perdirbto mėšlo arba kurie iš jo sudaryti, veikimo vertinimą;
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 c dalis (nauja)
1c.  Ne vėliau kaip ... [penkeri metai po šio reglamento įsigaliojimo datos] Komisija atlieka mikroorganizmų atitikties vertinimo procedūros peržiūrą.
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalis
Jis taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d.
Jis taikomas nuo ... [dveji metai po šio reglamento įsigaliojimo datos], išskyrus19–35 straipsnius, kurie taikomi nuo ... [vieneri metai po šio reglamento įsigaliojimo datos], ir 13, 41, 42, 43 ir 45 straipsnius, kurie taikomi nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo data].
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto C a papunktis (naujas)
Ca.  Mažo anglies dioksido kiekio trąšos
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 5 punkto A papunkčio I a punktas (naujas)
Ia.  Denitrifikacijos inhibitoriai
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 4 punktas
4.  Jei CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje yra cheminės medžiagos, kuriai yra nustatyta didžiausia leidžiamoji koncentracija maiste ir pašaruose pagal
Išbraukta.
a)  Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 315/9332,
b)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/200533,
c)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/200934 arba
d)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/32/EB35,
naudojant CE ženklu pažymėtą tręšiamąjį produktą pagal naudojimo instrukcijas ta koncentracija maiste arba pašaruose neturi būti viršyta.
__________________
32 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 315/93, nustatantis Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (OL L 37, 1993 2 13, p. 1).
33 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1).
34 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 470/2009, nustatantis Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (OL L 152, 2009 6 16, p. 11).
35 2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose (OL L 140, 2002 5 30, p. 10).
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 4 a punktas (naujas)
4a.  Sudedamosios dalys, pateiktos patvirtinimui ar pakartotiniam patvirtinimui pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009, bet neįtrauktos į Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 540/2011, negali būti naudojamos tręšiamuosiuose produktuose, kai jos neįtrauktos remiantis Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 1 straipsnio 4 dalimi.
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A) 1 punktas
1.  Organinių trąšų sudėtyje turi būti tik biologinės kilmės:
1.  Organinių trąšų sudėtyje turi būti tik biologinės kilmės:
–  anglies (C) ir
–  organinės anglies (Corg) ir
–  maisto medžiagų,
–  maisto medžiagų,
išskyrus iškastines arba geologinėse formacijose esančias medžiagas.
kaip antai durpių, leonardito, lignito ir iš jų gaunamų medžiagų, bet išskyrus kitas iškastines arba geologinėse formacijose esančias medžiagas, gamybos mišinys.
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A) 2 punkto 1 įtrauka
–  kadmis (Cd) 1,5 mg/kg sausosios medžiagos,
–  kadmis (Cd) 1,0 mg/kg sausosios medžiagos,
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A) 2 punkto 6 įtrauka
–  biuretas (C2H5N3O2) 12 g/kg sausosios medžiagos.
–  biuretas (C2H5N2O2) aptikimo ribos neviršijantis kiekis.
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A) 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

3.  25 g CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto ėminio neturi būti Salmonella spp.

Pakeitimas

3.  Patogenų koncentracija organinėse trąšose turi neviršyti atitinkamų toliau lentelėje nurodytų ribinių verčių:

Tirtini mikroorganizmai

Ėminių ėmimo planai

Riba

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Nėra 25 g arba 25 ml

Escherichia coli arba Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g arba 1ml

kai n = tirtinų ėminių skaičius;

c = ėminių skaičius, kai bakterijų skaičius, nurodomos koloniją sudarančiais vienetais (ksv), gali būti nuo m iki M;

m = ksv nurodomo bakterijų skaičiaus, kuris laikomas tinkamu, ribinė vertė;

M = ksv nurodomo bakterijų skaičiaus didžiausia vertė.

Bet kurios vystymosi stadijos parazitų Ascaris spp. ir Toxocara spp. neturi būti 100 g arba 100 ml organinių trąšų.

Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A)(I) 1 a punktas (naujas)
1a.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje turi būti bent vienos iš šių deklaruojamų maisto medžiagų: azoto (N), fosforo pentoksido (P2O5) arba kalio oksido (K2O).
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A)(I) 2 a punktas (naujas)
2a.  Jeigu CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje yra daugiau nei vienos iš pagrindinių deklaruojamų maisto medžiagų mažiausias nurodytas kiekis: □
suminio azoto (N) – 2,5 % arba suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 2 %, arba suminio kalio oksido (K2O) – 2 % ir
visų maisto medžiagų kartu sudėjus – 6,5 %.
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A)(II) 1 a punktas (naujas)
1a.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje turi būti bent vienos iš šių deklaruojamų maisto medžiagų: azoto (N), fosforo pentoksido (P2O5) arba kalio oksido (K2O).
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A)(II) 2 punkto įžanginė dalis
2.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje turi būti bent vienos iš toliau nurodytų deklaruojamų maisto medžiagų, kurios mažiausias nurodytas kiekis:
2.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje turi būti bent vienos iš toliau nurodytų deklaruojamų pirminių maisto medžiagų mažiausias nurodytas kiekis:
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A)(II) 2 punkto 1 įtrauka
–  suminio azoto (N) – 2%,
–  suminio azoto (N) – 1% ir (arba)
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A)(II) 2 punkto 2 įtrauka
–  suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 1% arba
–  suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 2 % arba
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A)(II) 2 punkto 3 įtrauka
–  suminio kalio oksido (K2O) – 2 %.
–  suminio kalio oksido (K2O) – 1 % ir
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A)(II) 2 punkto 3 a įtrauka (nauja)
–  visų maisto medžiagų kartu sudėjus – 6,5 %.
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A)(II) 2 a punktas (naujas)
2a.  Jeigu CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje yra daugiau nei vienos iš pagrindinių deklaruojamų maisto medžiagų mažiausias nurodytas kiekis: □
suminio azoto (N) – 2 % arba suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 1 % arba suminio kalio oksido (K2O) – 2 % ir
visų pagrindinių maisto medžiagų kartu sudėjus – 5 %.
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(B) 1 punktas
1.  Organinės-mineralinės trąšos –
1.  Organinės-mineralinės trąšos –
–  vienos ar daugiau pakategorėje PFK 1(C) nurodytų neorganinių trąšų ir
–  vienos ar daugiau pakategorėje PFK 1(C) nurodytų mineralinių trąšų ir
–  medžiagų, kurių sudėtyje yra tik biologinės kilmės:
– organinės anglies (C)
–  vienos ar daugiau medžiagų, kurių sudėtyje yra organinės anglies (Corg) ir
–  – maisto medžiagų,
išskyrus iškastines arba geologinėse formacijose esančias medžiagas, gamybos mišinys.
–  tik biologinės kilmės maistinių medžiagų, pvz., durpių, įskaitant leonarditą, lignitą ir iš jų gaunamas medžiagas, bet išskyrus kitas iškastines arba geologinėse formacijose esančias medžiagas, gamybos mišinys.
Pakeitimas 343
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(B) 3 punkto a papunkčio 2 punkto 2 ir 3 įtraukos
–  nuo [Leidinių biuras prašomas įrašyti datą – trys metai po šio reglamento taikymo pradžios] – 40 mg/kg fosforo pentoksido (P2O5) ir
–  nuo [Leidinių biuras prašomas įrašyti datą – šešeri metai po šio reglamento taikymo pradžios] – 40 mg/kg fosforo pentoksido (P2O5) ir
–  nuo [Leidinių biuras prašomas įrašyti datą – dvylika metų po šio reglamento taikymo pradžios] – 20 mg/kg fosforo pentoksido (P2O5),
–  nuo [Leidinių biuras prašomas įrašyti datą – šešiolika metų po šio reglamento taikymo pradžios] – 20 mg/kg fosforo pentoksido (P2O5),
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(B) 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

4.  25 g CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto ėminio neturi būti Salmonella spp.

Pakeitimas

4.  Patogenų koncentracija organinėse-mineralinėse trąšose turi neviršyti atitinkamų toliau lentelėje nurodytų ribinių verčių:

Tirtini mikroorganizmai

Ėminių ėmimo planai

Riba

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Nėra 25 g arba 25 ml

Escherichia coli arba Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g arba 1ml

kai n = tirtinų ėminių skaičius;

c = ėminių skaičius, kai bakterijų skaičius, nurodomos koloniją sudarančiais vienetais (ksv), gali būti nuo m iki M;

m = ksv nurodomo bakterijų skaičiaus, kuris laikomas tinkamu, ribinė vertė;

M = ksv nurodomo bakterijų skaičiaus didžiausia vertė.

Bet kurios vystymosi stadijos parazitų Ascaris spp. ir Toxocara spp. neturi būti 100 g arba 100 ml organinių-mineralinių trąšų.

Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(B)(I) 2 punkto 2 įtrauka
–  suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 2 % arba
–  neutraliame amonio citrato tirpale ir vandenyje tirpaus fosforo pentoksido (P2O5) – %, arba
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(B)(I) 2 a punktas (naujas)
2a.  Jeigu CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje yra daugiau nei vienos iš pagrindinių deklaruojamų maisto medžiagų mažiausias nurodytas kiekis:
suminio azoto (N) – 2,5 %, iš kurių 1 % CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto masės turi būti organinis azotas (N), arba suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 2 %, arba suminio kalio oksido (K2O) – 2 % ir
visų pagrindinių maisto medžiagų kartu sudėjus – 6,5 %.
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(B)(I) 4 punktas
4.  Kiekviename CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto vienete turi būti deklaruojamas organinių medžiagų ir maisto medžiagų kiekis.
4.  Kiekvieno CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto vienete turi būti deklaruojamas organinės anglies ir visų maisto medžiagų kiekis. Vienetas reiškia vieną iš produkto sudedamųjų dalių, pavyzdžiui, granules, ir pan.
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(B)(II) 2 a punktas (naujas)
2a.  Jeigu produkto sudėtyje yra daugiau nei viena maisto medžiaga, mažiausias kiekis turi būti toks:
–  suminio azoto (N) – 1 %, arba
–  suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 1 %, arba
–  suminio kalio oksido (K2O) – 1 %,
ir kai maistinių medžiagų suma yra mažiausiai 4 %.
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(B)(II) 3 punktas
3.  Organinė anglis (C) CE ženklu pažymėtame tręšiamajame produkte turi sudaryti ne mažiau kaip 3 % masės.
3.  Organinė anglis (C) CE ženklu pažymėtame tręšiamajame produkte turi sudaryti ne mažiau kaip 1 % masės.
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) 1 punktas
1.   Neorganinės trąšos – trąšos, išskyrus organines arba organines-mineralines trąšas.
1.   Mineralinės trąšos – trąšos, kurių sudėtyje yra mineralinių maisto medžiagų arba kurios apdorojant gyvūninės ar augalinės kilmės medžiagas tampa mineralinėmis. Organinė anglis (Corg) CE ženklu pažymėtame tręšiamajame produkte sudaro ne daugiau kaip 1 % masės. Tai neapima anglies iš SMK 9 ir 10 reikalavimus atitinkančių dangų ir agronominių priedų, atitinkančių PFK 5 ir SMK 8 reikalavimus.
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) 1 a punktas (naujas)
1a.  Fosforo trąšos turi atitikti bent vieną iš toliau nurodytų mažiausių tirpumo lygių, kad jos galėtų patekti į augalus, antraip jos negali būti vadinamos fosforo trąšomis:
–  tirpumas vandenyje: mažiausias viso fosforo (P) lygis – 40 %, arba
–  tirpumas neutraliame amonio citrate: mažiausias viso fosforo (P) lygis – 75 %, arba
–  tirpumas skruzdžių rūgštyje (tik minkštasis gamtinis fosfatas): mažiausias viso fosforo (P) lygis – 55 %.
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) 1 b punktas (naujas)
1b.  Bendras deklaruojamas azoto kiekis pateikiamas nurodant amoniakinio azoto, nitrito azoto, karbamido azoto, metileno karbamido azoto, izobutilidendikarbamido azoto ir krotonilidendikarbamido azoto sumą. Deklaruojamas fosforo kiekis pateikiamas P fosfato sudėtyje forma. Atlikus mokslinį tyrimą pagal 42 straipsnio 1 dalį galima įtraukti naujas formas.
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I) 1 punktas
1.  Neorganinės makroelementų trąšos – trąšos, kurių paskirtis teikti augalams vieną ar kelis iš šių makroelementų: azotą (N), fosforą (P), kalį (K), magnį (Mg), kalcį (Ca), sierą (S) arba natrį (Na).
1.  Mineralinės maistinių makromedžiagų trąšos – trąšos, kurių paskirtis teikti augalams vieną ar daugiau iš šių maistinių makromedžiagų:
a)  iš pirminių: azotą (N), fosforą (P) ir kalį (K);
b)  iš antrinių: magnį (Mg), kalcį (Ca), sierą (S) arba natrį (Na).
Pakeitimas 344
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) I 2 punkto a papunkčio 2 punkto 2 ir 3 įtraukos
–  nuo [Leidinių biuras prašomas įrašyti datą – trys metai po šio reglamento taikymo pradžios] – 40 mg/kg fosforo pentoksido (P2O5) ir
–  nuo [šešeri metai po šio reglamento taikymo pradžios] – 40 mg/kg fosforo pentoksido (P2O5) ir
–  nuo [Leidinių biuras prašomas įrašyti datą – dvylika metų po šio reglamento taikymo pradžios] – 20 mg/kg fosforo pentoksido (P2O5),
–  nuo [šešiolika metų po šio reglamento taikymo pradžios] – 20 mg/kg fosforo pentoksido (P2O5),
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(i) 1 punktas
1.  Paprastosiose biriosiose neorganinėse makroelementų trąšose turi būti ne daugiau kaip vienos maisto medžiagos deklaruojamas kiekis.
1.  Paprastosiose biriosiose mineralinėse makroelementų trąšose turi būti:
a)   ne daugiau kaip vienos pirminės maisto medžiagos (azoto (N), fosforo (P) ir kaloi (K)) deklaruojamas kiekis, arba
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(i) 1 punkto b papunktis (naujas)
b)   ne daugiau kaip vienos antrinės maisto medžiagos (magnio (Mg), kalcio (Ca), sieros (S) ir natrio (Na)) deklaruojamas kiekis.
Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(i) 1 a punktas (naujas)
1a.   Paprastosiose biriosiose mineralinės makroelementų trąšose, kurių sudėtyje deklaruojamas ne daugiau kaip vienos pirminės maisto medžiagos kiekis, gali būti viena ar daugiau antrinių maisto medžiagų.
Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(i) 2 punkto įžanginė dalis
2.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje turi būti vienos iš toliau nurodytų deklaruojamų maisto medžiagų mažiausias nurodytas kiekis:
2.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje turi būti pirminių ir (arba) antrinių deklaruojamų maisto medžiagų mažiausias nurodytas kiekis:
Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(i) 2 punkto 2 įtrauka
–  suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 12%,
–  fosforo pentoksido (P2O5), tirpaus neutraliame amonio citrato tirpale ir vandenyje, – 12 %,
Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(i) 2 punkto 7 įtrauka
–  suminio natrio oksido (Na2O) – 1 %.
–  suminio natrio oksido (Na2O) – 3 %.
Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(ii) 1 punktas
1.  Sudėtinėse biriosiose neorganinėse makroelementų trąšose turi būti daugiau nei vienos maisto medžiagos deklaruojamas kiekis.
1.  Sudėtinėse biriosiose mineralinėse makroelementų trąšose turi būti daugiau nei vienos pirminės ir (arba) antrinės maisto medžiagos deklaruojamas kiekis.
Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(ii) 2 punkto įžanginė dalis
2.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje turi būti daugiau nei vienos iš toliau nurodytų deklaruojamų maisto medžiagų mažiausias nurodytas kiekis:
2.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje turi būti daugiau nei vienos iš pirminių ir (arba) antrinių deklaruojamų maisto medžiagų mažiausias nurodytas kiekis:
Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(ii) 2 punkto 2 įtrauka
–  suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 3%,
–  suminio fosforo pentoksido (P2O5), tirpaus neutraliame amonio citrate ir vandenyje5 %,
Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(ii) 2 punkto 3 įtrauka
–  suminio kalio oksido (K2O) – 3%,
–  suminio kalio oksido (K2O) – 5 %,
Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(ii) 2 punkto 4 įtrauka
–  suminio magnio oksido (MgO) – 1,5%,
–  suminio magnio oksido (MgO) – 2 %,
Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(ii) 2 punkto 5 įtrauka
–  suminio kalcio oksido (CaO) – 1,5%,
–  suminio kalcio oksido (CaO) – 2 %,
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(ii) 2 punkto 6 įtrauka
–  suminio sieros trioksido (SO3) – 1,5% arba
–  suminio sieros trioksido (SO3) – 5 %,
Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(ii) 2 punkto 7 įtrauka
–  suminio natrio oksido (Na2O) – 1 %.
–  suminio natrio oksido (Na2O) – 3 %.
Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) 5 punkto 1 įtrauka
–  po penkių šiluminių ciklų, kaip aprašyta IV priedo A1 modulio 4.2 dalyje,
–  po penkių šiluminių ciklų, kaip aprašyta IV priedo A1 modulio 4.2 dalyje, siekiant patikrinti prieš pateikiant rinkai,
Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(i) 1 punktas
1.  Paprastosiose skystosiose neorganinėse makroelementų trąšose turi būti ne daugiau kaip vienos maisto medžiagos deklaruojamas kiekis.
1.  Paprastosiose skystosiose mineralinėse makroelementų trąšose turi būti:
a)   ne daugiau kaip vienos pirminės maisto medžiagos deklaruojamas kiekis.
Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(i) 1 punkto b papunktis (naujas)
b)   ne daugiau kaip vienos antrinės maisto medžiagos deklaruojamas kiekis.
Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(i) 1 a punktas (naujas)
1a.   Paprastosiose skystosiose mineralinės makroelementų trąšose, kurių sudėtyje deklaruojamas ne daugiau kaip vienos pirminės maisto medžiagos kiekis, gali būti viena ar daugiau antrinių maisto medžiagų.
Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(i) 2 punkto įžanginė dalis
2.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje turi būti vienos iš toliau nurodytų deklaruojamų maisto medžiagų mažiausias nurodytas kiekis:
2.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje turi būti pirminių ir (arba) antrinių deklaruojamų maisto medžiagų mažiausias nurodytas kiekis:
Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(i) 2 punkto 2 įtrauka
–  suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 5%,
–  suminio fosforo pentoksido (P2O5), tirpaus neutraliame amonio citrate ir vandenyje – 5 %,
Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(i) 2 punkto 6 įtrauka
–  suminio sieros trioksido (SO3) – 5% arba
–  suminio sieros trioksido (SO3) – 5 %,
Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(i) 2 punkto 7 įtrauka
–  suminio natrio oksido (Na2O) – 1 %.
–  0,5–5 % suminio natrio oksido (Na2O).
Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(ii) 1 punktas
1.  Sudėtinėse skystosiose neorganinėse makroelementų trąšose turi būti daugiau nei vienos maisto medžiagos deklaruojamas kiekis.
1.  Sudėtinėse skystosiose mineralinėse makroelementų trąšose turi būti daugiau nei vienos pirminės ir (arba) antrinės maisto medžiagos deklaruojamas kiekis.
Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(ii) 2 punkto įžanginė dalis
2.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje turi būti daugiau nei vienos iš toliau nurodytų deklaruojamų maisto medžiagų mažiausias nurodytas kiekis:
2.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje turi būti daugiau nei vienos iš pirminių ir (arba) antrinių deklaruojamų maisto medžiagų mažiausias nurodytas kiekis:
Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(ii) 2 punkto 1 įtrauka
–  suminio azoto (N) – 1,5%,
–  suminio azoto (N) – 3 % arba
Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(ii) 2 punkto 2 įtrauka
–  suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 1,5%,
–  suminio fosforo pentoksido (P2O5), tirpaus neutraliame amonio citrato tirpale ir vandenyje, – 1,5 %,
Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(ii) 2 punkto 3 įtrauka
–  suminio kalio oksido (K2O) – 1,5%,
–  suminio kalio oksido (K2O) – 3 % arba
Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(ii) 2 punkto 4 įtrauka
–  suminio magnio oksido (MgO) – 0,75%,
–  suminio magnio oksido (MgO) – 1,5 % arba
Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(ii) 2 punkto 5 įtrauka
–  suminio kalcio oksido (CaO) – 0,75%,
–  suminio kalcio oksido (CaO) – 1,5 % arba
Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(ii) 2 punkto 6 įtrauka
–  suminio sieros trioksido (SO3) – 0,75% arba
–  suminio sieros trioksido (SO3) – 1,5 % arba
Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(II) 1 punktas
1.  Neorganinės mikroelementų trąšos – neorganinės trąšos, išskyrus makroelementų trąšas, kurių paskirtis – teikti augalams vieną ar kelias iš šių maisto medžiagų: borą (B), kobaltą (Co), varį (Cu), geležį (Fe), manganą (Mn), molibdeną (Mo) arba cinką (Zn).
1.  Neorganinės mikroelementų trąšos – neorganinės trąšos, išskyrus makroelementų trąšas, kurių paskirtis – teikti augalams vieną ar kelias iš šių maisto medžiagų: borą (B), kobaltą (Co), varį (Cu), geležį (Fe), manganą (Mn), molibdeną (Mo), seleną (SE), silicį (Si) arba cinką (Zn).
Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)a (nauja)
PFK 1(C)a. MAŽO ANGLIES DIOKSIDO KIEKIO TRĄŠOS
1.  CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas vadinamas mažo anglies dioksido kiekio trąša, jeigu jame yra daugiau kaip 1 % ir ne daugiau kaip 15 % organinės anglies (Corg).
2.  Šios apibrėžties tikslais nustatant organinės anglies kiekį, kalcio cianamide, karbamide ir jų kondensacijos ir asociacijos produktuose esanti anglis neįtraukiama.
3.  Šiai kategorijai taikomos PFK 1(C) specifikacijos „biriosios / skystosios trąšos“, „paprastosios / sudėtinės trąšos“, „makroelementų / mikroelementų trąšos“.
4.  Prie kategorijos PFC 1(C)a priskirti parduodami produktai turi atitikti I priede organinėms arba organinėms-mineralinėms trąšoms nustatytus teršalų kiekius visais atvejais, kai PFC 1(C) nenurodytos tų teršalų ribinės vertės.
Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 2 1 punktas
1.  Kalkinimo medžiaga – oksido, hidroksido, karbonato arba silikato pavidalo kalcio (Ca) arba magnio (Mg) turintis CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas, kurio paskirtis – reguliuoti dirvožemio rūgštumą.
1.  Kalkinimo medžiaga – oksido, hidroksido, karbonato ir (arba) silikato pavidalo kalcio (Ca) arba magnio (Mg) turintis CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas, kurio paskirtis – reguliuoti dirvožemio rūgštumą.
Pakeitimas 398
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 2 3 punktas
3.  Sausoji medžiaga turi atitikti šiuos parametrus:
3.  Sausoji medžiaga turi atitikti šiuos parametrus:
–  mažiausia neutralizavimo vertė – 15 (CaO ekvivalentas) arba 9 (HO- ekvivalentas), taip pat
–  mažiausia neutralizavimo vertė – 15 (CaO ekvivalentas) arba 9 (HO- ekvivalentas), taip pat
–  mažiausias reaktyvumas – 10 arba 50 % po 6 mėnesių (inkubacinis tyrimas).
–  mažiausias reaktyvumas – 10 arba 50 % po 6 mėnesių (inkubacinis tyrimas), ir
–  mažiausias dalelės dydis – 70 % < 1 mm, išskyrus negesintas kalkes, granuliuotas kalkinimo medžiagas ir kreidą, (= 70 % dalelių pagal dydį turi praeiti pro 1 mm akučių sietą).
Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 3 1 punktas
Dirvožemio gerinimo medžiaga – į dirvožemį įterpiamas CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas, kurio paskirtis – palaikyti, pagerinti arba apsaugoti dirvožemio fizikines arba chemines savybes, struktūrą arba biologinį aktyvumą.
Dirvožemio gerinimo medžiaga – į dirvožemį in situ įterpiama medžiaga, įskaitant mulčią, kurios paskirtis – pirmiausia palaikyti arba pagerinti dirvožemio fizines savybes ir kuri gali pagerinti dirvožemio chemines ir (arba) biologines savybes arba biologinį aktyvumą.
Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 3 1 a punktas (naujas)
1a.  CE ženklu pažymėtame tręšiamajame produkte biologinės kilmės medžiagos masė turi sudaryti ne mažiau kaip 15 %.
Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 3(A) 1 punktas
1.  Organinė dirvožemio gerinimo medžiaga turi būti sudaryta tik iš biologinės kilmės medžiagų, išskyrus iškastines arba geologinėse formacijose esančias medžiagas.
1.  Organinė dirvožemio gerinimo medžiaga turi būti sudaryta tik iš biologinės kilmės medžiagų, įskaitant durpes, leonarditą, lignitą ir iš jų gaunamas humuso medžiagas, bet išskyrus kitas iškastines arba geologinėse formacijose esančias medžiagas.
Pakeitimas 179
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 3(A) 2 punkto 2 įtrauka
–  šešiavalentis chromas (Cr VI) 2 mg/kg sausosios medžiagos,
–  šešiavalentis chromas (Cr VI) 1 mg/kg sausosios medžiagos,
Pakeitimas 181
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 3(A) 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

a)  25 g CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto mėginyje neturi būti Salmonella spp.

Pakeitimas

a)  Patogenų koncentracija organinėse dirvožemio gerinimo medžiagose turi neviršyti atitinkamų toliau lentelėje nurodytų ribinių verčių:

Tirtini mikroorganizmai

Mėginių ėmimo planai

Riba

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Nėra 25 g arba 25 ml mėginyje

Escherichia coli arba Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g arba 1ml

kai n = tirtinų mėginių skaičius;

c = mėginių skaičius, kai bakterijų skaičius, nurodomos koloniją sudarančiais vienetais (ksv), gali būti nuo m iki M;

m = ksv nurodomo bakterijų skaičiaus, kuris laikomas tinkamu, ribinė vertė;

M = ksv nurodomo bakterijų skaičiaus didžiausia vertė.

Bet kurios vystymosi stadijos parazitų Ascaris spp. ir Toxocara spp. neturi būti 100 g arba 100 ml organinės dirvožemio gerinimo medžiagos.

Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 3(B) 1 punktas
1.  Neorganinė dirvožemio gerinimo medžiaga – dirvožemio gerinimo medžiaga, išskyrus organinę dirvožemio gerinimo medžiagą.
1.  Neorganinė dirvožemio gerinimo medžiaga – dirvožemio gerinimo medžiaga, kuri turi apimti mulčio plėveles, išskyrus organinę dirvožemio gerinimo medžiagą. Biologiškai skaidžios mulčio plėvelės yra biologiškai skaidžios polimerų plėvelės, kurios visų pirma atitinka II priedo SMK 10 2 dalies a punkte ir 3 dalyje išdėstytus reikalavimus ir kurios skirtos padengti dirvožemį in situ, kad būtų apsaugota jo struktūra, sustabdytas piktžolių augimas, sumažintas dirvožemio drėgmės netekimas arba užkirstas kelias erozijai.
Pakeitimas 184
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 4 1 punktas
1.  Auginimo terpė – kaip substratas naudojama medžiaga, išskyrus dirvožemį, kurioje augalai šaknijasi.
1.  Auginimo terpė – medžiaga, išskyrus dirvožemį in situ, kurioje auginami augalai ir grybai.
Pakeitimas 187
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 4 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

3.   25 g CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto mėginio neturi būti Salmonella spp.

Pakeitimas

3.  Patogenų koncentracija auginimo terpėse turi neviršyti atitinkamų toliau lentelėje nurodytų ribinių verčių:

Tirtini mikroorganizmai

Mėginių ėmimo planai

Riba

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Nėra 25 g arba 25 ml mėginyje

Escherichia coli arba Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g arba 1ml

kai n = tirtinų mėginių skaičius;

c = mėginių skaičius, kai bakterijų skaičius, nurodomos koloniją sudarančiais vienetais (ksv), gali būti nuo m iki M;

m = ksv nurodomo bakterijų skaičiaus, kuris laikomas tinkamu, ribinė vertė;

M = ksv nurodomo bakterijų skaičiaus didžiausia vertė.

Bet kurios vystymosi stadijos parazitų Ascaris spp. ir Toxocara spp. neturi būti 100 g arba 100 ml auginimo terpės.

Pakeitimas 188
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 5 1 punktas
Agronominis priedas – CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas, dedamas į augalui maisto medžiagas teikiantį produktą, kad pagerėtų pastarojo produkto maisto medžiagų išskyrimo savybės.
Agronominis priedas – CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas, dedamas į produktą ir turintis įrodytą poveikį skirtingų formų mineralinių arba mineralizuotų maisto medžiagų, arba jų abiejų, transformavimui arba augalų prieinamumui, arba įterpiamas į dirvožemį, kad būtų pagerintas maisto medžiagų pasisavinimas augaluose arba sumažintas maisto medžiagų netekimas.
Pakeitimas 193
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 5(A)(Ia) (nauja)
PFK 5(A)(Ia). Denitrifikacijos inhibitoriai
1.  Denitrifikacijos inhibitoriai – inhibitoriai, kurie mažina diazoto oksido (N2O) susidarymą sulėtindami arba blokuodami nitrato (NO3) virtimą diazotu (N2), nedarant poveikio nitrifikacijos procesui, kaip apibūdinta PFK 5(A)(I). Jie padeda didinti nitrato prieinamumą augalui ir mažinti išmetamą N2O kiekį.
2.  Šio metodo efektyvumą galima įvertinti tinkamu matavimo prietaisu matuojant išmetamą diazoto oksido kiekį surinktuose dujų mėginiuose ir matuojant to mėginio N2O kiekį dujų chromatografu. Atliekant šį vertinimą taip pat turi būti fiksuojamas vandens kiekis dirvožemyje.
Pakeitimas 202
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 6 1 punkto įžanginė dalis
1.  Augalų biostimuliatorius – CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas, stimuliuojantis augalų mitybos procesus nepriklausomai nuo produkte esančių maisto medžiagų kiekio, kurio vienintelė paskirtis – pagerinti vieną arba kelias iš šių augalo savybių:
1.  Augalų biostimuliatorius – CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas, stimuliuojantis augalų mitybos procesus nepriklausomai nuo produkte esančių maisto medžiagų kiekio, kurio vienintelė paskirtis – pagerinti vieną arba kelias iš šių augalo savybių ir augalo rizosferą arba filosferą:
Pakeitimas 203
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 6 1 punkto c a papunktis (naujas)
ca)  izoliuotų maisto medžiagų prieinamumą dirvožemyje ir rizosferoje,
Pakeitimas 204
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 6 1 punkto c b papunktis (naujas)
cb)  humifikaciją,
Pakeitimas 205
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 6 1 punkto c c papunktis (naujas)
cc)  organinių junginių suirimą dirvožemyje.
Pakeitimas 206
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 6 2 punkto 1 įtrauka
–  kadmis (Cd) 3 mg/kg sausosios medžiagos,
–  kadmis (Cd) 1,5 mg/kg sausosios medžiagos,
Pakeitimas 208
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 6(A) 1 punktas
1.  Mikrobiniai augalų biostimuliatoriai turi būti sudaryti tik II priedo 7 sudedamųjų medžiagų kategorijos mikroorganizmų arba mikroorganizmų konsorciumo.
1.  Mikrobiniai augalų biostimuliatoriai turi būti sudaryti iš:
a)   II priedo 7 sudedamųjų medžiagų kategorijos mikroorganizmų arba mikroorganizmų konsorciumo;
b)  mikroorganizmų arba mikroorganizmų konsorciumo, kurie skiriasi nuo nurodytųjų šio punkto a papunktyje. Jie gali būti naudojami kaip sudedamųjų medžiagų kategorijos, jeigu atitinka II priedo 7 sudedamųjų medžiagų kategorijoje išdėstytus reikalavimus.
Pakeitimas 209
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 6(A) 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

3.   25 g arba 25 ml CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto mėginio neturi būti Salmonella spp.

Pakeitimas

3.   Patogenų koncentracija mikrobiniuose augalų biostimuliatoriuose turi neviršyti atitinkamų toliau lentelėje nurodytų ribinių verčių:

Mikroorganizmai ir (arba) jų toksinai, metabolitai

Mėginių ėmimo planai

Riba

 

n

c

 

Salmonella spp

5

0

Nėra 25 g arba 25 ml

Escherichia coli

5

0

Nėra 1g arba 1ml

Listeria monocytogenes

5

0

Nėra 25 g arba 25 ml

Vibrio spp

5

0

Nėra 25 g arba 25 ml

Shigella spp

5

0

Nėra 25 g arba 25 ml

Staphylococcus aureus

5

0

Nėra 25 g arba 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 ksv/g

Anaerobinių mikroorganizmų skaičius, nebent mikrobinis biostimuliatorius būtų aerobinė bakterija

5

2

105 ksv/g arba ml

Mielių ir pelėsių skaičius, nebent mikrobinis biostimuliatorius būtų grybelis

5

2

1000 ksv/g arba ml

šiuo atveju: 1 n= mėginį sudarančių vienetų skaičius; c = mėginių vienetų, kuriuose vertės viršija nustatytą ribą, skaičius.

Pakeitimas 210
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 6(A) 4 punktas
4.  1 g arba 1 ml CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto ėminio neturi būti Escherichia coli.
Išbraukta.
Pakeitimas 211
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 6(A) 5 punktas
5.  CE ženklu pažymėtame tręšiamajame produkte Enterococcaceae neturi viršyti 10 ksv/g šviežiosios masės.
Išbraukta.
Pakeitimas 212
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 6(A) 6 punktas
6.  25 g arba 25 ml CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto ėminio neturi būti Listeria monocytogenes.
Išbraukta.
Pakeitimas 213
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 6(A) 7 punktas
7.  25 g arba 25 ml CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto ėminio neturi būti Vibrio spp.
Išbraukta.
Pakeitimas 214
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 6(A) 8 punktas
8.  25 g arba 25 ml CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto ėminio neturi būti Shigella spp.
Išbraukta.
Pakeitimas 215
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 6(A) 9 punktas
9.  1 g arba 1 ml CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto ėminio neturi būti Staphylococcus aureus.
Išbraukta.
Pakeitimas 216
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 6(A) 10 punktas
10.  Jeigu mikrobinis biostimuliatorius nėra aerobinė bakterija, aerobinių mikroorganizmų skaičius neturi viršyti 105 ksv/g arba ml CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto ėminio.
Išbraukta.
Pakeitimas 217
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 6(A) 12 punkto 2 pastraipa
mišinio pH vertė turi būti 4 arba didesnė.
Išbraukta.
Pakeitimas 218
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 6(A) 13 punktas
13.  Mikrobinių augalų biostimuliatorių laikymo trukmė etiketėje nurodytomis laikymo sąlygomis turi būti ne trumpesnė kaip 6 mėnesiai.
Išbraukta.
Pakeitimas 219
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 7 3 punkto įžanginė dalis
3.  Dėl maišymo nė vieno sudedamojo tręšiamojo produkto savybės neturi:
3.  Dėl maišymo nė vieno sudedamojo tręšiamojo produkto funkcijos neturi:
Pakeitimas 220
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies SMK 11 a (nauja)
SMK 11a. Kiti pramonės šalutiniai produktai
Pakeitimas 221
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 1 1 punkto įžanginė dalis
1.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti cheminių medžiagų ir mišinių, išskyrus8
1.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti cheminių medžiagų ir mišinių, įskaitant technologinius priedus, išskyrus39
__________________
__________________
39 Jeigu medžiagos negalima priskirti kategorijai SMK 1, tai nereiškia, kad jos negalima priskirti kitai SMK, kuriai taikomi kiti reikalavimai. Žr., pavyzdžiui, SMK 11 (šalutiniai gyvūniniai produktai), SMK 9 ir SMK 10 (polimerai) bei SMK 8 (agronominiai priedai).
39 Jeigu medžiagos negalima priskirti kategorijai SMK 1, tai nereiškia, kad jos negalima priskirti kitai SMK, kuriai taikomi kiti reikalavimai. Žr., pavyzdžiui, SMK 11 (šalutiniai gyvūniniai produktai), SMK 9 ir SMK 10 (polimerai) bei SMK 8 (agronominiai priedai).
Pakeitimas 222
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 1 1 punkto b papunktis
b)  šalutinius produktus, kaip apibrėžta Direktyvoje 2008/98/EB;
b)  šalutinius produktus, kaip apibrėžta Direktyvoje 2008/98/EB, išskyrus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 registruotus šalutinius produktus, kuriems netaikoma viena iš pareigos registruoti išimčių, nustatytų to reglamento V priedo 5 dalyje;
Pakeitimas 223
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 1 1 punkto e papunktis
e)  polimerus arba
e)  polimerus, išskyrus tuos, kurie naudojami augimo terpėje ir nesiliečia su dirvožemiu, arba
Pakeitimas 228
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 2 1 punktas
1.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti augalų, augalų dalių arba augalų ekstraktų, kurie nebuvo apdoroti jokiu kitu būdu, išskyrus pjaustymą, smulkinimą, centrifugavimą, spaudimą, džiovinimą, sublimacinį džiovinimą arba ekstrahavimą vandeniu.
1.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti augalų, augalų dalių arba augalų ekstraktų, kurie nebuvo apdoroti jokiu kitu būdu, išskyrus pjaustymą, smulkinimą, centrifugavimą, pertrynimą per sietą, malimą, spaudimą, džiovinimą, sublimacinį džiovinimą, poliravimą, išspaudimą, švitinimą, apdorojimą šalčiu, terminį sanavimą, ekstrahavimą vandeniu arba bet kokį kitokį paruošimo arba perdirbimo būdą, kurį naudojant medžiaga netampa galutine registruojama medžiaga pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.
Pakeitimas 229
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 2 2 punktas
2.  1 dalyje prie augalų priskiriami dumbliai, bet nepriskiriamos melsvabakterės.
2.  1 dalyje prie augalų priskiriami dumbliai, išskyrus melsvabakteres, kurios gamina pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo pavojingoms medžiagoms priskiriamus cianotoksinus.
Pakeitimas 230
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 3 1 punkto įžanginė dalis
1.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti komposto, gaunamo aerobiniu būdu kompostuojant tik vieną ar kelias iš šių žaliavų:
1.  CE ženklu pažymėto augalų mitybos produkto sudėtyje gali būti komposto, skysto ar neskysto mikrobinio ar nemikrobinio ekstrakto, pagaminto iš komposto, gaunamo aerobiniu būdu kompostuojant tik vieną ar kelias iš toliau nuodytų žaliavų ir galimai didinant dėl mikroorganizmų natūraliai susidarančių medžiagų kiekį:
Pakeitimas 231
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 3 1 punkto b papunktis
b)  2 ir 3 kategorijų šalutinius gyvūninius produktus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009;
b)  šalutinių gyvūninių produktų gaminius, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 32 straipsnyje, kurių galutinis gamybos grandinės taškas pasiektas pagal šio reglamento 5 straipsnį;
Pakeitimas 232
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 3 1 punkto c papunkčio įžanginė dalis
c)  gyvus arba negyvus organizmus ar jų dalis, neapdorotus arba apdorotus tik rankiniu, mechaniniu arba gravitaciniu būdu, tirpinant vandenyje, flotacijos būdu, ektrahuojant vandeniu, distiliuojant vandens garais arba kaitinant vien tik tam, kad būtų pašalintas vanduo, arba kurie ekstrahuojami iš oro bet kokiu būdu, išskyrus
c)  gyvus arba negyvus organizmus ar jų dalis, neapdorotus arba apdorotus tik rankiniu, mechaniniu arba gravitaciniu būdu, tirpinant vandenyje, flotacijos būdu, ektrahuojant vandeniu, išskyrus
Pakeitimas 233
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 3 1 punkto c papunkčio 2 įtrauka
–  nuotekų dumblą, pramoninį dumblą arba dugno gilinimo (valymo) dumblą ir
–  nuotekų dumblą, pramoninį dumblą (išskyrus vartojimui neskirtas maisto atliekas, pašarus ir sodinius, susijusius su agrodegalais) arba dugno gilinimo (valymo) dumblą ir
Pakeitimas 238
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 3 1 punkto e a papunktis (naujas)
ea)  neapdorotus ir mechaniniu būdu apdorotus maisto gamybos pramonės likučius, išskyrus pramonės, kurioje naudojami šalutiniai gyvūniniai produktai, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1069/2009, likučius.
Pakeitimas 239
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 3 1 punkto e b papunktis (naujas)
eb)  medžiagas, kurios atitinka SMK 2, SMK 3, SMK 4, SMK 5, SMK 6 ir SMK 11.
Pakeitimas 240
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 3 2 punkto 1 įtrauka
–  kurioje perdirbamos tik 1 dalyje nurodytos žaliavos, ir
–  kurioje 1 punkte nurodytų žaliavų perdirbimo gamybos linijos aiškiai atskirtos nuo kitų, 1 punkte neišvardytų žaliavų perdirbimo gamybos linijų, ir
Pakeitimas 241
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 3 6 punkto a papunkčio 2 įtrauka
–  kriterijus: ne daugiau kaip 25 mmol O2/kg organinės medžiagos per valandą, arba
–  kriterijus: ne daugiau kaip 50 mmol O2/kg organinės medžiagos per valandą, arba
Pakeitimas 242
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 4 antraštinė dalis
SMK 4. Energinių augalų degazuotasis substratas
SMK 4. Energinių augalų degazuotasis substratas ir augalinės kilmės biologinės atliekos
Pakeitimas 247
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 4 1 punkto c papunktis
c)  bet kurias a ir b punktuose nurodytas medžiagas, kurios prieš tai buvo fermentuotos.
c)  bet kurias a ir b punktuose nurodytas medžiagas, kurios prieš tai buvo fermentuotos nenustačius jokių aflatoksinų pėdsakų.
Pakeitimas 248
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 4 2 punkto 1 įtrauka
–  kurioje perdirbamos tik 1 dalyje nurodytos žaliavos, ir
–  kurioje 1 punkte nurodytų žaliavų perdirbimo gamybos linijos aiškiai atskirtos nuo kitų, 1 punkte neišvardytų žaliavų perdirbimo gamybos linijų, ir
Pakeitimas 249
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 4 3 punkto b papunktis
b)  termofilinis anaerobinis fermentavimas 55 °C temperatūroje, kai vienas iš apdorojimo proceso etapų yra pasterizavimas (70 °C – 1 val.);
b)  termofilinis anaerobinis fermentavimas 55 °C temperatūroje, kai vienas iš apdorojimo proceso etapų yra pasterizavimas, kaip apibrėžta Komisijos Reglamento (ES) Nr. 142/20111a V priedo I skyriaus 1 skirsnio 1 punkte;
_________________
1a 2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (OL L 54, 2011 2 26, p. 1).
Pakeitimas 250
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 4 3 punkto d papunktis
d)  mezofilinis anaerobinis fermentavimas 37–40 °C temperatūroje, kai vienas iš apdorojimo proceso etapų yra pasterizavimas (70 °C – 1 val.), arba
d)  mezofilinis anaerobinis fermentavimas 37–40 °C temperatūroje, kai vienas iš apdorojimo proceso etapų yra pasterizavimas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 142/2011 V priedo I skyriaus 1 skirsnio 1 punkte, arba
Pakeitimas 251
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 5 1 punkto c papunkčio 2 įtrauka
–  nuotekų dumblą, pramoninį dumblą arba dugno gilinimo (valymo) dumblą,
–  nuotekų dumblą, pramoninį dumblą, išskyrus nurodytą e a punkte, arba dugno gilinimo (valymo) dumblą ir
Pakeitimas 255
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 5 1 punkto e papunkčio įžanginė dalis
e)  bet kurias a–d punktuose išvardytas medžiagas, kurios
e)  bet kurias a–d punktuose išvardytas medžiagas, kurių sudėtyje nėra aflatoksinų, kurios
Pakeitimas 256
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 5 1 punkto e a papunktis (naujas)
ea)  neapdorotus ir mechaniniu būdu apdorotus maisto gamybos pramonės likučius, išskyrus pramonės, kurioje naudojami šalutiniai gyvūniniai produktai, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1069/2009, likučius.
Pakeitimas 257
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 5 1 punkto e b papunktis (naujas)
eb)  medžiagas, kurios atitinka SMK 2, SMK 3, SMK 4, SMK 5, SMK 6 ir SMK 11.
Pakeitimas 258
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 5 2 punkto 1 įtrauka
–  kurioje perdirbamos tik 1 dalyje nurodytos žaliavos, ir
–  kurioje 1 punkte nurodytų žaliavų perdirbimo gamybos linijos aiškiai atskirtos nuo kitų, 1 punkte neišvardytų žaliavų perdirbimo gamybos linijų, ir
Pakeitimas 259
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 5 3 punkto a papunktis
a)  termofilinis anaerobinis fermentavimas 55 °C temperatūroje ne trumpiau kaip 24 val., o hidraulinio laikymo trukmė – ne mažiau kaip 20 dienų;
a)  termofilinis anaerobinis fermentavimas 55 °C temperatūroje ne trumpiau kaip 24 val., o hidraulinio laikymo trukmė – ne mažiau kaip 20 dienų, vėliau atliekant analizę siekiant patikrinti, ar vykstant fermentavimo procesui patogenai sėkmingai sunaikinti;
Pakeitimas 260
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 5 3 punkto b papunktis
b)  termofilinis anaerobinis fermentavimas 55 °C temperatūroje, kai vienas iš apdorojimo proceso etapų yra pasterizavimas (70 °C – 1 val.);
b)  termofilinis anaerobinis fermentavimas 55 °C temperatūroje, kai vienas iš apdorojimo proceso etapų yra pasterizavimas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 142/2011 V priedo I skyriaus 1 skirsnio 1 punkte;
Pakeitimas 261
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 5 3 punkto d papunktis
d)  mezofilinis anaerobinis fermentavimas 37–40 °C temperatūroje, kai vienas iš apdorojimo proceso etapų yra pasterizavimas (70 °C – 1 val.), arba
d)   mezofilinis anaerobinis fermentavimas 37–40 °C temperatūroje, kai vienas iš apdorojimo proceso etapų yra pasterizavimas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 142/2011 V priedo I skyriaus 1 skirsnio 1 punkte, arba
Pakeitimas 262
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 6 1 punkto c a papunktis (naujas)
ca)  alyvuogių išspaudų aliejaus, t. y. klampaus šalutinio alyvuogių malimo produkto, gauto organiniais tirpikliais apdorojant drėgnas išspaudas dviem (minkštimas) arba trimis etapais (išspaudos),
Pakeitimas 263
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 6 1 punkto c b papunktis (naujas)
cb)   pašarų pramonės šalutinius produktus, įrašytus Reglamento (ES) Nr. 68/2013 pašarinių žaliavų kataloge,
Pakeitimas 264
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 6 1 punkto c c papunktis (naujas)
cc)  bet kokios kitos medžiagos, kurias leista įtraukti į maistą ar pašarą.
Pakeitimas 269
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 6 2 punkto 2 a pastraipa (nauja)
Visų medžiagų sudėtyje esantys aflatoksinai neviršija aptikimo ribos.
Pakeitimas 270
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 7 1 punkto 1 įtrauka
–  nebuvo apdoroti jokiu kitu būdu, išskyrus džiovinimą arba sublimacinį džiovinimą, ir
Išbraukta.
Pakeitimas 271
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 8 1 punktas
1.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti cheminės medžiagos arba cheminio mišinio, skirtų tręšiamojo produkto maisto medžiagų išsiskyrimo savybėms pagerinti, tik jei pagal tokiam agronominiam priedui taikomą atitikties vertinimo procedūrą įrodyta, kad ta medžiaga arba mišinys atitinka šio reglamento reikalavimus, taikomus I priedo kategorijos PFK 5 produktams.
1.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti cheminių medžiagų ir mišinių (įskaitant technologinius priedus, nuo sulipimo apsaugančias medžiagas, putojimą stabdančias medžiagas, nuo dulkių apsaugančias medžiagas, dažus ir reologines medžiagas), skirtų tręšiamojo produkto maisto medžiagų išsiskyrimo savybėms pagerinti, tik jei pagal tokiam agronominiam priedui taikomą atitikties vertinimo procedūrą įrodyta, kad ta medžiaga arba mišinys atitinka šio reglamento reikalavimus, taikomus I priedo kategorijos PFK 5 produktams.
Pakeitimas 272
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 8 3 a punktas (naujas)
3a.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti denitrifikacijos inhibitoriaus, nurodyto I priedo pakategorėje PFK 5(A)(Ia), tik jei jo sudėtyje yra kokios nors formos azoto.
Pakeitimas 273
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 8 4 punktas
4.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti reikalavimus atitinkančio ureazės inhibitoriaus, nurodyto I priedo pakategorėje PFK 5(A)(II), tik jei ne mažiau kaip 50 % suminio azoto (N) tręšiamajame produkte sudaro azoto (N) forma – karbamidas (CH4N2O).
4.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti reikalavimus atitinkančio ureazės inhibitoriaus, nurodyto I priedo pakategorėje PFK 5(A)(II), tik jei ne mažiau kaip 50 % suminio azoto (N) tręšiamajame produkte sudaro azoto formos amonis (NH4+) arba amonis (NH4+) ir karbamidas (CH4N2O).
Pakeitimas 274
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 9 3 punktas
3.  Polimeruose neturi būti formaldehido.
3.  Polimeruose turi būti ne daugiau kaip 600 ppm laisvo formaldehido.
Pakeitimas 275
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 10 1 punktas
1.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti kitų polimerų (išskyrus maisto medžiagų polimerus), tik jeigu polimero paskirtis –
1.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti kitų polimerų (išskyrus maisto medžiagų polimerus), tik jeigu polimero paskirtis –
a)  kontroliuoti vandens įsiskverbimą į maisto medžiagų daleles, taigi ir maisto medžiagų išsiskyrimą (šiuo atveju polimeras bendrai vadinamas dangos medžiaga), arba
a)  kontroliuoti vandens įsiskverbimą į maisto medžiagų daleles, taigi ir maisto medžiagų išsiskyrimą (šiuo atveju polimeras bendrai vadinamas dangos medžiaga), arba
b)  pagerinti CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto savybę sulaikyti vandenį.
b)  pagerinti CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto savybę sulaikyti vandenį arba
ba)  atlikti dirvožemį pagerinančios biologiškai skaidžios mulčiavimo plėvelės, atitinkančios visų pirma SMK 10 2a ir 3 punktų reikalavimus, funkciją, arba
bb)  veikti kaip tręšiamojo produkto komponentų rišiklis be jokio sąlyčio su dirvožemiu arba
bc)  pagerinti CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų stabilumą arba
bd)   pagerinti vandens skverbimąsi į dirvožemį.
Pakeitimas 276
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 10 2 punktas
2.  Nuo [Leidinių biuras prašomas įrašyti datą – trys metai po šio reglamento taikymo pradžios] turi būti laikomasi šio kriterijaus: polimeras turi galėti fiziškai ir biologiškai susiskaidyti taip, kad didžioji jo dalis suskiltų į anglies dioksidą (CO2), biomasę ir vandenį. Atliekant biologinio skaidumo bandymą, kaip aprašyta a–c punktuose, ne mažiau kaip 90 % organinės anglies per ne daugiau kaip 24 mėnesius turi virsti CO2.
2.  Nuo ... [penkeri metai po šio reglamento taikymo pradžios] turi būti laikomasi šio kriterijaus: polimeras turi galėti fiziškai ir biologiškai susiskaidyti taip, kad didžioji jo dalis suskiltų į anglies dioksidą (CO2), biomasę ir vandenį. Pasibaigus numatytam tręšiamojo produkto veikimo laikotarpiui, nurodytam ant etiketės, ne mažiau kaip 90 % organinės anglies per ne daugiau kaip 48 mėnesius turi virsti CO2, palyginti su atliekant biologinio skaidumo bandymą taikomu atitinkamu standartu. Biologinio skaidumo kriterijai ir atitinkamo biologinio skaidumo bandymo metodo kūrimas vertinami atsižvelgiant į naujausius mokslinius įrodymus ir nustatomi šio reglamento 42 straipsnyje nurodytuose deleguotuose aktuose.
a)  Bandymas atliekamas 25 ± 2 °C temperatūroje.
b)  Bandymas atliekamas pagal metodą, kuris leistų nustatyti visišką plastikinių medžiagų aerobinį biologinį skaidumą dirvožemyje, matuojant deguonies suvartojimą arba išsiskyrusio anglies dioksido kiekį.
c)  Atliekant bandymą naudojama pamatinė medžiaga – mikrokristalinės celiuliozės milteliai, kurių matmenys yra tokie pat kaip bandomosios medžiagos.
d)  Prieš atliekant bandymą bandomajai medžiagai neturi būti taikomos sąlygos ir procedūros, skirtos plėvelės suirimui pagreitinti (pvz., veikiant karščiu arba šviesa).
Pakeitimas 277
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 10 2 a punktas (naujas)
2a.  PKF 3 B nurodyta biologiškai skaidi mulčiavimo plėvelė turi atitikti šį kriterijų:
polimeras turi galėti fiziškai ir biologiškai susiskaidyti taip, kad galiausiai jis suskiltų į anglies dioksidą (CO2), biomasę ir vandenį, ir atliekant biologinio skaidumo bandymą pagal Sąjungos standartus, taikomus polimerų skaidumui dirvožemyje, ne mažiau kaip 90 % organinės anglies, vertinant absoliučia išraiška arba santykine išraiška, palyginti su pamatine medžiaga, per ne daugiau kaip 24 mėnesius turi virsti CO2.
Pakeitimas 278
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 10 3 a punktas (naujas)
3a.  Kadangi produktą ketinama naudoti dirvožemyje ir jis pateks į aplinką, šie kriterijai taikomi visoms medžiagoms produkto sudėtyje.
Pakeitimas 279
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 10 3 b punktas (naujas)
3b.   CE ženklu pažymėtam produktui, kurio sudėtyje yra polimerų, išskyrus maisto medžiagų polimerus, 1, 2 ir 3 punktuose nustatyti reikalavimai netaikomi, jeigu tie polimerai naudojami tik kaip tręšiamojo produkto rišiklis ir nesiliečia su dirvožemiu.
Pakeitimas 280
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 11

Komisijos siūlomas tekstas

CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti šalutinių gyvūninių produktų, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1069/2009, kurie, kaip nustatyta pagal tą reglamentą, yra pasiekę galutinį gamybos grandinės tašką, yra išvardyti toliau pateiktoje lentelėje ir atitinka joje nustatytus reikalavimus:

Pakeitimas

Jei Komisija pagal 42 straipsnį priims deleguotuosius aktus, CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti šalutinių gyvūninių produktų, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1069/2009, kurie, kaip nustatyta pagal tą reglamentą, yra pasiekę galutinį gamybos grandinės tašką, yra išvardyti toliau pateiktoje lentelėje ir atitinka joje nustatytus reikalavimus:

 

Šalutinių gyvūninių produktų gaminiai

Perdirbimo standartai, kad būtų pasiektas galutinis gamybos grandinės taškas

1

Mėsos miltai

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą

2

Kaulų miltai

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą

3

Mėsos ir kaulų miltai

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą

4

Gyvūnų kraujas

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą

5

III kategorijos hidrolizuoti baltymai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

6

Perdirbtas mėšlas

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

7

Kompostas (1)

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

8

Biodujų irimo atliekos (1)

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

9

Plunksnų miltai

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

10

Kailiai ir odos

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

11

Kanopos ir ragai

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą

12

Šikšnosparnių guanas

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą

13

Vilna ir plaukai

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą

14

Plunksnos ir pūkai

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą

15

Kiaulių šeriai

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą

16

Glicerinas ir kiti 2 ir 3 kategorijos medžiagų, gautų gaminant biodyzeliną ir degalus iš atsinaujinančiųjų išteklių, produktai

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą

17

Gyvūnų ėdalas ir šunų kramtalai, kuriuos atsisakyta vartoti dėl komercinių priežasčių ar techninių nesklandumų

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą

(1)   gauti iš 2 ir 3 kategorijos medžiagų, išskyrus mėsos ir kaulų miltus ir perdirbtus gyvūninius baltymus

Pakeitimas 281
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 11 a (nauja)
SMK 11a. Kiti pramonės šalutiniai produktai
1.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti kitų pramonės šalutinių produktų, pavyzdžiui, amonio sulfato iš kaprolaktamo gamybos, sieros rūgšties, gautos rafinuojant gamtines dujas ir alyvas, taip pat kitų medžiagų, kylančių iš konkrečių pramoninių procesų, kurie nėra įtraukti į SMK 1 ir išvardijami toliau pateiktoje lentelėje joje nurodytomis sąlygomis:
2.  Nuo ... [vieneri metai po šio reglamento įsigaliojimo datos] kriterijai, pagal kuriuos pramonės šalutiniai produktai, kurie buvo vartojami laikantis Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 kaip CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų sudedamosios dalys, įtraukiami į sudedamųjų medžiagų kategorijas turi būti vertinami atsižvelgiant į naujausius mokslinius duomenis ir nustatomi šio reglamento 42 straipsnyje nurodytuose deleguotuose aktuose.
Pakeitimas 282
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 2 punkto e papunktis
e)  visų sudedamųjų dalių, kurios sudaro daugiau nei 5 % produkto svorio, aprašymas, išvardijant jas mažėjančia tvarka pagal sausąją masę ir nurodant susijusias sudedamųjų medžiagų kategorijas (SMK), kaip nurodyta II priede.
e)  visų sudedamųjų dalių, kurios sudaro daugiau nei 1 % produkto svorio, aprašymas, išvardijant jas mažėjančia tvarka pagal sausąją masę ir nurodant susijusias sudedamųjų medžiagų kategorijas (SMK), kaip nurodyta II priede, įskaitant kiekį, išreikštą sausosios medžiagos procentais;
Pakeitimas 283
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 2 punkto e a papunktis (naujas)
ea)  tais atvejais, kai bet kokio produkto sudėtyje yra medžiagos, gautos iš organinių atliekų ar šalutinių produktų, kuriems neatliktas visas organines medžiagas sunaikinęs procesas, etiketėje nurodoma, kokios atliekos ir šalutiniai produktai naudoti, ir partijos numeris ar gamybos laiko serijos numeris. Šiuo numeriu nurodomi gamintojo turimi atsekamumo duomenys, kuriais nurodomi partijos ir (arba) laiko serijoje naudotos kiekvienos organinės atliekos ir (arba) šalutinio produkto atskiri šaltiniai (ūkiai, gamyklos, kt.). Komisija po viešų konsultacijų ir ne vėliau kaip ...[dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] paskelbia šios nuostatos įgyvendinimo specifikacijas, kurios įsigalios ne vėliau kaip ... [praėjus trejiems metams nuo specifikacijų paskelbimo]. Siekiant sumažinti veiklos vykdytojams ir rinkos priežiūros institucijoms tenkančią administracinę naštą, Komisijos specifikacijose atsižvelgiama tiek į 6 straipsnio 5–7 dalyse ir 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, tiek į esamas atsekamumo sistemas (pvz., taikomas šalutiniams gyvūniniams produktams arba pramonės sistemoms), taip pat į Sąjungos atliekų klasifikavimo kodus.
Pakeitimas 284
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 2 a punktas (naujas)
2a.  Gamintojai pateikia trumpas naudojimo pagal paskirtį instrukcijas, apimančias numatomą naudojimo normą, laiką, numatomus tikslinius augalus ir laikymo vietą.
Pakeitimas 285
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 7 a punktas (naujas)
7a.  Dėl jokio produkto negali būti skelbiama su kita PFK susijusių teiginių, jeigu jis neatitinka visų tos papildomos PFK reikalavimų, taip pat neleidžiama skelbti jokių tiesioginių ar numanomų teiginių dėl augalų apsaugos poveikio.
Pakeitimas 286
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1 2 punkto b papunktis
b)  nitrifikacijos inhibitoriaus kiekis išreiškiamas suminio azoto (N), t. y. amonio azoto (NH4+) ir karbamido azoto (CH4N2O), masės procentine dalimi;
b)  nitrifikacijos inhibitoriaus kiekis išreiškiamas suminio azoto (N), t. y. amonio azoto (NH4+) arba amonio azoto (NH4+) ir karbamido azoto (CH4N2O), masės procentine dalimi;
Pakeitimas 287
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(A) 1 punkto a papunktis
a)  deklaruojamos maisto medžiagos azotas (N), fosforas (P) arba kalis (K), nurodant jų cheminius simbolius tokia eilės tvarka – N, P, K;
a)  deklaruojamos maisto medžiagos azotas (N), fosforas (P) arba kalis (K), nurodant jų cheminius simbolius tokia eilės tvarka – N, P, K; pranešamas azoto turinys pateikiamas nurodant amoniakinio azoto, nitrito azoto, karbamido azoto, karbamido formaldehido azoto, isobutylidene diurea azoto ir crotonylidene diurea azoto sumą.
Fosforo trąšos turi atitikti šiuos mažiausius tirpumo lygius, kad būtų tinkamas augalams, nes kitaip jų negalima laikyti fosforo trąšomis:
–  tirpumas vandenyje: mažiausias viso fosforo lygis – 25 %,
–  tirpumas neutraliame amonio citrate: mažiausias viso fosforo lygis – 30 %,
–  tirpumas skruzdžių rūgštyje (tik minkštasis gamtinis fosfatas): mažiausias viso fosforo lygis – 35 %.
Pakeitimas 288
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(A) 1 punkto b papunktis
b)  deklaruojamos maisto medžiagos magnis (Mg), kalcis (Ca), siera (S) arba natris (Na), nurodant jų cheminius simbolius tokia eilės tvarka – Mg, Ca, S, Na;
b)  deklaruojamos maisto medžiagos kalcis (Ca), magnis (Mg), natris (Na) arba siera (S), nurodant jų cheminius simbolius tokia eilės tvarka – Ca, Mg, Na, S;
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Teisėkūros institucijoms susitarus, atitinkami pakeitimai bus taikomi visam tekstui, įskaitant ir tas dalis, kurios pateiktos pakeitimuose žemiau.)
Pakeitimas 289
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(A) 1 punkto c papunktis
c)  skaičiai, rodantys suminį deklaruojamų maisto medžiagų azoto (N), fosforo (P) arba kalio (K) kiekį, po kurio skliaustuose nurodomas bendras magnio (Mg), kalcio (Ca), sieros (S) arba natrio (Na) kiekis;
c)  skaičiai, rodantys vidutinį deklaruojamų maisto medžiagų azoto (N), fosforo (P) arba kalio (K) kiekį, po kurio skliaustuose nurodomas bendras magnio (Mg), kalcio (Ca), sieros (S) arba natrio (Na) kiekis;
Pakeitimas 290
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(A) 1 punkto d papunkčio 6 įtrauka
–  organinė anglis (C) ir
–  organinė anglis (C) ir C/N santykis;
Pakeitimas 291
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(A) 1 punkto d papunkčio 7 a įtrauka (nauja)
–  Pavyzdžiui, miltelių ar granulių forma.
Pakeitimas 292
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(B) 1 punkto d papunkčio 2 įtrauka
–  suminis fosforo pentoksidas (P2O5);
–  Fosforo pentoksidas (P2O5), tirpus neutraliame amonio citrate ir vandenyje;
Pakeitimas 293
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(B) 1 punkto d papunkčio 2 įtraukos 3 įtrauka
–   jeigu yra malto minkštojo fosfato, – fosforo pentoksidas (P2O5), tirpus skruzdžių rūgštyje;
–   fosforo pentoksidas (P2O5), tirpus tik neorganinėse rūgštyse;
Pakeitimas 294
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(B) 1 a punktas (naujas)
1a.   Suminį deklaruojamą azoto kiekį sudaro amoniako N, nitratinio N, karbamido N, N iš metileno karbamido, N iš izobutilideno dikarbamido, N iš krotonilideno dikarbamido ir N iš cianamido suma.
Pakeitimas 295
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(C)(I) 1 punkto d papunkčio 2 įtrauka
–  suminis fosforo pentoksidas (P2O5);
–  Fosforo pentoksidas (P2O5), tirpus neutraliame amonio citrate ir vandenyje;
Pakeitimas 296
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(C)(I) 1 punkto d papunkčio 2 įtraukos 3 įtrauka
–  jeigu yra malto minkštojo fosfato, – fosforo pentoksidas (P2O5), tirpus skruzdžių rūgštyje;
–  Fosforo pentoksidas (P2O5), tirpus tik neorganinėse rūgštyse;
Pakeitimas 297
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(C)(I) 1 punkto d papunkčio 4 įtraukos 1 a įtrauka (nauja)
–  pavyzdžiui, miltelių ar granulių forma;
Pakeitimas 298
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(C)(I) 1 punkto d a papunktis (naujas)
da)  pH vertė
Pakeitimas 299
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(C)(I) 1 a punktas (naujas)
1a.  Tręšiamieji produktai, kuriuose yra mažiau kaip 5 ppm kadmio, arseno, švino, chromo (VI) ir gyvsidabrio, atitinkamai yra tinkami, kad jų pakuotėje ir etiketėje būtų naudojamas matomas ekologinis ženklas. Komisija suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 43 straipsnį dėl šio reglamento papildymo tokio ženklo techniniams standartams nustatyti.
Pakeitimas 300
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(C)(I)(a) 3 punkto c papunktis
c)  milteliai, jei ne mažiau kaip 90 % produkto masės išbyra pro sietą, kurio akučių dydis 10 mm, arba
c)  milteliai, jei ne mažiau kaip 90 % produkto masės išbyra pro sietą, kurio akučių dydis 1 mm, arba
Pakeitimas 301
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(C)(I)(a) 4 a punktas (naujas)
4a.   II priedo SMK 10 1 punkto bb papunktyje nurodytų CE ženklu pažymėtų trešiamųjų produktų, kuriuose polimerai naudojami tik kaip rišiklis, atveju turi būti pateikiamas toks užrašas: „Tręšiamasis produktas neskirtas liestis su dirvožemiu.“
Pakeitimas 302
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(C)(II) 1 punktas
1.  Deklaruojamų mikroelementų, esančių CE ženklu pažymėtame tręšiamajame produkte, pavadinimai ir cheminiai simboliai nurodomi tokia eilės tvarka: boras (B), kobaltas (Co), varis (Cu), geležis (Fe), manganas (Mn), molibdenas (Mo) ir cinkas (Zn), o iš karto po mikroelemento pavadinimo pateikiamas jo priešjonio (-ių) pavadinimas (-ai).
1.  Deklaruojamų mikroelementų, esančių CE ženklu pažymėtame tręšiamajame produkte, pavadinimai ir cheminiai simboliai nurodomi tokia eilės tvarka: boras (B), kobaltas (Co), varis (Cu), geležis (Fe), manganas (Mn), molibdenas (Mo), selenas (Se), silicis (Si) ir cinkas (Zn), o iš karto po mikroelemento pavadinimo pateikiamas jo priešjonio (-ių) pavadinimas (-ai).
Pakeitimas 303
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(C)a (nauja)
PFK 1(C)a. Mažo anglies dioksido kiekio trąšos
1.  Turi būti pateikta ši informacija apie makroelementus:
a)  deklaruojamos maisto medžiagos azotas (N), fosforas (P) arba kalis (K), nurodant jų cheminius simbolius tokia eilės tvarka – N, P, K;
b)  deklaruojamos maisto medžiagos magnis (Mg), kalcis (Ca), siera (S) arba natris (Na), nurodant jų cheminius simbolius tokia eilės tvarka – Mg, Ca, S, Na;
c)  skaičiai, rodantys suminį deklaruojamų maisto medžiagų azoto (N), fosforo (P) arba kalio (K) kiekį, po kurio skliaustuose nurodomas bendras magnio (Mg), kalcio (Ca), sieros (S) arba natrio (Na) kiekis;
d)  toliau nurodytų deklaruojamų maisto medžiagų kiekis, išreikštas trąšų masės procentine dalimi, toliau nurodyta tvarka:
▪  suminis azotas (N)
mažiausias organinio azoto (N) kiekis ir naudotos organinės medžiagos kilmės aprašymas,
nitratinio azoto pavidalo azotas (N);
amoniakinio azoto pavidalo azotas (N);
karbamidinio azoto pavidalo azotas (N);
▪  suminis fosforo pentoksidas (P2O5);
Vandenyje tirpus fosforo pentoksidas (P2O5);
fosforo pentoksidas (P2O5), tirpus neutraliame amonio citrato tirpale;
jeigu yra malto minkštojo fosfato, – fosforo pentoksidas (P2O5), tirpus skruzdžių rūgštyje;
▪  Suminis kalio oksidas (K2O);
Vandenyje tirpus kalio oksidas (K2O);
▪  magnio oksidas (MgO), kalcio oksidas (CaO), sieros trioksidas (SO3) ir natrio oksidas (Na2O), išreikšti taip:
–  jei šios maisto medžiagos yra visiškai tirpios vandenyje, – tik vandenyje tirpių medžiagų kiekis;
–  jei tų tirpių maisto medžiagų dalis sudaro bent ketvirtadalį tų maisto medžiagų suminio kiekio, – suminis kiekis ir vandenyje tirpių medžiagų kiekis,
–  kitais atvejais nurodomas suminis kiekis.
e)  jei yra karbamido (CH4N2O), informacija apie galimą poveikį oro kokybei, kai tręšiant išsiskiria amoniakas, ir raginimas naudotojams taikyti tinkamas taisomąsias priemones.
2.  Šie duomenys turi būti nurodomi kaip CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto masės procentinė dalis:
–  organinės anglies (C) kiekis, ir
–  sausosios medžiagos kiekis.
3.  Jei produkto sudėtyje yra vieno ar kelių mikroelementų (boro (B), kobalto (Co), vario (Cu), geležies (Fe), mangano (Mn), molibdeno (Mo) ir cinko (Zn)) mažiausias kiekis, toliau pateiktoje lentelėje nurodytas kaip masės procentinė dalis, mikroelementas (-ai)
–  turi būti deklaruojamas (-i), jeigu jo (jų) į CE ženklu pažymėtą tręšiamąjį produktą įdėta specialiai, ir
–  gali būti deklaruojamas (-i) kitais atvejais:
Mikroelementas
Masės procentinė dalis

Boras (B)
0,01

Kobaltas (Co)
0,002

Varis (Cu)
0,002

Manganas (Mn)
0,01

Molibdenas (Mo)
0,001

Cinkas (Zn)
0,002

Jie deklaruojami po informacijos apie makroelementus. Turi būti pateikta ši informacija:
a)  deklaruojamų mikroelementų pavadinimai ir cheminiai simboliai tokia eilės tvarka: boras (B), kobaltas (Co), varis (Cu), geležis (Fe), manganas (Mn), molibdenas (Mo) ir cinkas (Zn), iš karto po mikroelemento pavadinimo pateikiant jo priešjonio (-ių) pavadinimą (-us);
b)  suminis mikroelemento kiekis, išreikštas trąšų masės procentine dalimi:
jei šios maisto medžiagos yra visiškai tirpios vandenyje, – tik vandenyje tirpių medžiagų kiekis;
jei tų tirpių maisto medžiagų dalis sudaro bent ketvirtadalį tų maisto medžiagų suminio kiekio, – suminis kiekis ir vandenyje tirpių medžiagų kiekis, ir
kitais atvejais – suminis kiekis;
c)  jeigu deklaruojamas (-i) mikroelementas (-ai) yra chelatintas (-i) su kompleksonu (-ais), po mikroelemento pavadinimo ir cheminio pavadinimo pateikiama tokia nuoroda:
„... chelatas“ (kompleksono pavadinimas arba santrumpa ir mikroelemento chelato kiekis, išreikštas CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto masės procentine dalimi;
d)  jeigu CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje yra mikroelementas (-ų), sudarantis kompleksinį junginį su kompleksodariu (-iais):
po mikroelemento pavadinimo ir cheminio pavadinimo pateikiama tokia nuoroda: „... kompleksinis junginys“ ir kompleksinį junginį sudarančio mikroelemento kiekis, išreikštas CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto masės procentine dalimi, ir
kompleksodario pavadinimas arba jo santrumpa;
e)  toks nurodymas: „Naudoti tik esant pripažintam būtinam reikalui. Neviršyti atitinkamų normų.“.
Pakeitimas 399
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo II dalies PFK 2 2 įtrauka
–   granuliometrinė sudėtis, išreikšta per nustatyto dydžio akučių sietą išbyrančio produkto procentine dalimi,
–   granuliometrinė sudėtis, išreikšta per 1,0 mm ir 3,15 mm dydžio akučių sietus išbyrančio produkto procentinėmis dalimis;
Pakeitimas 304
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 3 1 punkto 3 įtrauka
–   suminis azoto (N) kiekis,
Išbraukta.
Pakeitimas 305
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 3 1 punkto 4 įtrauka
–   suminis fosforo pentoksido (P2O5) kiekis,
Išbraukta.
Pakeitimas 306
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 3 1 punkto 5 įtrauka
–   suminis kalio oksido (K2O) kiekis,
Išbraukta.
Pakeitimas 307
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 6 e punktas
e)  naudojimo dozė, laikas (augalų vystymosi etapas) ir dažnumas,
e)  naudojimo dozė, laikas (augalų vystymosi etapas), naudojimo vieta ir dažnumas (remiantis empiriniais įrodymais, kuriais grindžiami teiginys (-iai) apie biostimuliatorius);
Pakeitimas 308
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 6 f a punktas (naujas)
fa)  pareiškimas, kad produktas nėra augalų apsaugos produktas;
Pakeitimas 309
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK 1(A)

Deklaruojamo maisto medžiagų kiekio ir kitų deklaruojamų parametrų leidžiamasis nuokrypis


Deklaruojamo maisto medžiagų kiekio ir kitų deklaruojamų parametrų leidžiamasis nuokrypis

Organinė anglis (C)
±20 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,0 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais

Organinė anglis (C)
±15 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,0 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais

Sausosios medžiagos kiekis
±5,0 procentiniai punktai, vertinant absoliučiais skaičiais

Sausosios medžiagos kiekis
±5,0 procentiniai punktai, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis azotas (N)
±50 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis azotas (N)
±15 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Organinis azotas (N)
±50 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Organinis azotas (N)
±15 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis fosforo pentoksidas (P2O5);
±50 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis fosforo pentoksidas (P2O5);
±15 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis kalio oksidas (K2O)
±50 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis kalio oksidas (K2O)
±15 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis ir vandenyje tirpus magnio oksidas, kalcio oksidas, sieros trioksidas arba natrio oksidas
±25 % tų maisto medžiagų deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip 1,5 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis ir vandenyje tirpus magnio oksidas, kalcio oksidas, sieros trioksidas arba natrio oksidas
±25 % tų maisto medžiagų deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip 1,5 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis varis (Cu):
±50 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,5 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis varis (Cu):
±50 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,5 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis cinkas (Zn):
±50 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,0 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis cinkas (Zn):
±50 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,0 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais

Kiekis
−5 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės

Kiekis
−5 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės
Deklaruojamos azoto, fosforo ir kalio formos
Dvinariai mišiniai: didžiausias nuokrypis, vertinant absoliučiais skaičiais – 1,1 N ir 0,5 organinio N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O ir 1,5 dviejų maisto medžiagų sumos atveju.

Trinariai mišiniai: didžiausias nuokrypis, vertinant absoliučiais skaičiais – 1,1 N ir 0,5 organinio N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O ir 1,9 trijų maisto medžiagų sumos atveju.

±10 % kiekvienos maisto medžiagos suminio deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip 2 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais.

Pakeitimas 310
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK 1(B) 1 lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Neorganinių makroelementų pavidalų deklaruojamo kiekio leidžiamieji nuokrypiai

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

±25 % maisto medžiagų formų deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip 2 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais

±25 % tų maisto medžiagų deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip 1,5 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

±25 % deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip 0,9 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Pakeitimas

Neorganinių makroelementų pavidalų deklaruojamo kiekio leidžiamieji nuokrypiai

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

±25 % maisto medžiagų pavidalų deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip 2 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais kiekvienai maisto medžiagai atskirai ir maisto medžiagų sumai

-50 % ir +100 % tų maisto medžiagų deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip -2 ir +4 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

±25 % deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip 0,9 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

P2O5 nuokrypiai reiškia fosforo pentoksidą (P2O5), tirpų neutraliame amonio citrate ir vandenyje.

 

 

Pakeitimas 311
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK 1(B)
Organinė anglis: ±20 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,0 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais
Organinė anglis: ±15 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,0 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais
Organinis azotas (N): ±50 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais
Organinis azotas (N): ±15 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais
Suminis varis (Cu) ±50 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,5 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais
Suminis varis (Cu) ±15 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,5 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais
Suminis cinkas (Zn) ±50 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,0 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais
Suminis cinkas (Zn) ±15 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,0 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais
Pakeitimas 312
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK 1(C)(I)

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

Neorganinių makroelementų pavidalų deklaruojamo kiekio leidžiamieji nuokrypiai

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

±25 % maisto medžiagų formų deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip 2 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais

±25 % tų maisto medžiagų deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip 1,5 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

±25 % deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip 0,9 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

 

Granuliometrija: ±10 % santykinis nuokrypis, taikomas medžiagos, išbyrančios per tam tikrą sietą, deklaruojamai procentinei daliai

 

Kiekis: ±5 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės

 

Pakeitimas

 

Neorganinių makroelementų pavidalų deklaruojamo kiekio leidžiamieji nuokrypiai

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

±25 % maisto medžiagų pavidalų deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip 2 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais kiekvienai maisto medžiagai atskirai ir maisto medžiagų sumai

-50 % ir +100 % tų maisto medžiagų deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip -2 ir +4 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

-50 % ir +100 % tų maisto medžiagų deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip -2 ir +4 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

 

Pirmiau nurodytos nuokrypio vertės taip pat taikomos N formoms ir tirpumui.

 

Granuliometrija: ±20 % santykinis nuokrypis, taikomas medžiagos, išbyrančios per tam tikrą sietą, deklaruojamai procentinei daliai

 

Kiekis: ±3 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės

Pakeitimas 313
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK 3

Komisijos siūlomas tekstas

Deklaruojami maisto medžiagos pavidalai ir kiti deklaruojami kokybės kriterijai

Deklaruojamų parametrų leidžiamieji nuokrypiai

pH vertė

±0,7 gamybos metu

 

±1,0 bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Organinė anglis (C)

±10 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis azotas (N)

±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis fosforo pentoksidas (P2O5);

±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis kalio oksidas (K2O)

±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Sausoji medžiaga

±10 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės

Kiekis

—  5 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės gamybos metu

 

—  25 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Org.  anglis (C) / org. azotas (N)

±20% santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,0 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais

Granuliometrija

±10 % santykinis nuokrypis, taikomas medžiagos, išbyrančios per tam tikrą sietą, deklaruojamai procentinei daliai

Pakeitimas

Deklaruojami maisto medžiagos pavidalai ir kiti deklaruojami kokybės kriterijai

Deklaruojamų parametrų leidžiamieji nuokrypiai

pH vertė

±0,7 gamybos metu

 

±0,9 bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Organinė anglis (C)

±10 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis azotas (N)

±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis fosforo pentoksidas (P2O5);

±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis kalio oksidas (K2O)

±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Sausoji medžiaga

±10 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės

Kiekis

—  5 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės gamybos metu

 

15 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Org.  anglis (C) / org. azotas (N)

±20% santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,0 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais

Granuliometrija

±10 % santykinis nuokrypis, taikomas medžiagos, išbyrančios per tam tikrą sietą, deklaruojamai procentinei daliai

Pakeitimas 314
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK 4

Komisijos siūlomas tekstas

Deklaruojami maisto medžiagos pavidalai ir kiti deklaruojami kokybės kriterijai

Deklaruojamų parametrų leidžiamieji nuokrypiai

Elektrinis laidis

±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

±75 % santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

pH vertė

±0,7 gamybos metu

 

±1,0 bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Kiekis pagal tūrį (litrais ar m³)

–5 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

25 % santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Medžiagų, kurių dalelės didesnės nei 60 mm, kiekio (tūrio) nustatymas

–5 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

25 % santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Iš anksto suformuotos auginimo terpės kiekio (tūrio) nustatymas

–5 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

25 % santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus azotas (N)

±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

±75 % santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus fosforo pentoksidas (P2O5)

±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

±75 % santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus kalio oksidas (K2O)

±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

±75 % santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Pakeitimas

Deklaruojami maisto medžiagos pavidalai ir kiti deklaruojami kokybės kriterijai

Deklaruojamų parametrų leidžiamieji nuokrypiai

Elektrinis laidis

±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

±60% santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

pH vertė

±0,7 gamybos metu

 

±0,9 bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Kiekis pagal tūrį (litrais ar m³)

–5 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

15 % santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Medžiagų, kurių dalelės didesnės nei 60 mm, kiekio (tūrio) nustatymas

–5 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

15 % santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Iš anksto suformuotos auginimo terpės kiekio (tūrio) nustatymas

–5 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

15 % santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus azotas (N)

±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

± 60% santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus fosforo pentoksidas (P2O5)

±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

± 60% santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus kalio oksidas (K2O)

±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

± 60% santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Pakeitimas 315
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 dalies 1 punkto 1 papunkčio b punktas
b)  kategorijoje SMK 4 nurodytų energinių augalų degazuotųjų substratų,
b)  kategorijoje SMK 4 nurodytų energinių augalų degazuotųjų substratų ir augalinės kilmės biologinių atliekų,
Pakeitimas 316
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 dalies 1 punkto 1 papunkčio f a punktas (naujas)
fa)  kategorijoje SMK 2 nurodytų neapdorotų arba mechaniškai apdorotų augalų, augalų dalių arba augalų ekstraktų.
Pakeitimas 317
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 dalies 1 punkto 3 papunkčio b a punktas (naujas)
ba)  denitrifikacijos inhibitoriams, nurodytiems pakategorėje PFK 5(A)(Ia),
Pakeitimas 318
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 dalies 3 punkto 2 papunkčio a a punktas (naujas)
aa)  denitrifikacijos inhibitoriams, nurodytiems pakategorėje PFK (A)(Ia),
Pakeitimas 319
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies A modulio 2.2 punkto b papunktis
b)  projekto eskizas, gaminimo brėžiniai ir schemos,
Išbraukta.
Pakeitimas 320
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies A modulio 2.2 punkto c papunktis
c)  tiems brėžiniams ir schemoms bei CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto naudojimui suprasti būtini aprašymai ir paaiškinimai,
Išbraukta.
Pakeitimas 321
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies A1 modulio 4 punkto 1 pastraipa
Su tipiniu produkto ėminiu gamintojo vardu ne rečiau kaip kas 3 mėnesius atliekami 4.1–4.3 dalyse nurodyti ciklai ir bandymai, siekiant patikrinti produkto atitiktį toliau nurodytiems reikalavimams:
Su tipiniu produkto ėminiu gamintojo vardu ne rečiau kaip kas šešis mėnesius nepertraukiamo įrenginio veikimo atveju arba kiekvienais metais vykstant periodinei gamybai atliekami 4.1–4.3 dalyse nurodyti ciklai ir bandymai, siekiant patikrinti produkto atitiktį toliau nurodytiems reikalavimams:
Pakeitimas 322
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies A1 modulio 4.3.5 a punktas (naujas)
4.3.5a.  Gamintojas saugo bandymų ataskaitas kartu su technine dokumentacija.
Pakeitimas 323
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies B modulio 3.2 punkto c papunkčio 6 įtrauka
–  bandymų ataskaitos ir,
–  bandymų ataskaitos, įskaitant agronominio veiksmingumo tyrimus, ir,
Pakeitimas 324
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies D1 modulio 2 punkto b papunktis
b)  projekto eskizas, gaminimo brėžiniai ir schemos, įskaitant gamybos proceso aprašymą ir schemą, kurioje būtų aiškiai nurodytas apdorojimas, talpykla ir laikymo vieta,
b)  gamybos proceso aprašymas ir schema,

(1) Klausimas buvo grąžintas nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0270/2017).

Teisinė informacija - Privatumo politika