Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0084(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0270/2017

Predkladané texty :

A8-0270/2017

Rozpravy :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Hlasovanie :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 27/03/2019 - 18.7

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Prijaté texty
PDF 1142kWORD 185k
Utorok, 24. októbra 2017 - Štrasburg
Hnojivé výrobky s označením CE ***I
P8_TA(2017)0392A8-0270/2017

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 24. októbra 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Názov
Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009
Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania prípravkov na výživu rastlín s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009
(Tento pozmeňujúci návrh na zmenu výrazu „hnojivé výrobky“ na výraz „prípravky na výživu rastlín“ sa týka celého textu. Ak ho spoluzákonodarcovia schvália, príslušné zmeny sa uplatnia v celom texte vrátane tých častí, ktoré sú uvedené v nasledujúcich pozmeňujúcich návrhoch).
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Podmienky sprístupňovania hnojív na vnútornom trhu boli čiastočne harmonizované prostredníctvom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/200315, ktoré sa takmer výhradne týka hnojív z vyťažených alebo chemicky vyrobených anorganických materiálov. Na účely hnojenia je takisto potrebné využívať recyklované alebo organické materiály. Mali by sa stanoviť harmonizované podmienky sprístupňovania hnojív vyrobených z takýchto recyklovaných alebo organických materiálov na celom vnútornom trhu, aby sa poskytol významný podnet na ich ďalšie používanie. Rozsah harmonizácie by sa preto mal rozšíriť tak, aby sa vzťahovala aj na recyklované a organické materiály.
(1)  Podmienky sprístupňovania hnojív na vnútornom trhu boli čiastočne harmonizované prostredníctvom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/200315, ktoré sa takmer výhradne týka hnojív z vyťažených alebo chemicky vyrobených minerálnych materiálov. Na účely hnojenia je takisto potrebné využívať recyklované alebo organické materiály. Mali by sa stanoviť harmonizované podmienky sprístupňovania hnojív vyrobených z takýchto recyklovaných alebo organických materiálov na celom vnútornom trhu, aby sa poskytol významný podnet na ich ďalšie používanie. Propagácia rozsiahlejšieho používania recyklovaných živín by ešte viac pomohla rozvoju obehového hospodárstva a umožnila by, aby používanie živín bolo celkovo založené na efektívnejšom využívaní zdrojov, čím by sa zároveň znížila závislosť Únie od živín z tretích krajín. Rozsah harmonizácie by sa preto mal rozšíriť tak, aby sa vzťahovala aj na recyklované a organické materiály.
_________________
_________________
15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách (Ú. v. EÚ L 304, 21.11.2003, s. 1).
15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách (Ú. v. EÚ L 304, 21.11.2003, s. 1).
(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje aj na horizontálny technický pozmeňujúci návrh na zmenu výrazu „anorganický“ na „minerálny“. Ak ho spoluzákonodarcovia schvália, príslušné zmeny sa uplatnia v celom texte vrátane tých častí, ktoré sú uvedené v nasledujúcich pozmeňujúcich návrhoch.)
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Živiny v potravinách pochádzajú z pôdy. Výsledkom zdravej a na živiny bohatej pôdy sú zdravé a výživné plodiny a potraviny. Je potrebné, aby poľnohospodári mali k dispozícii široký rad organických i syntetických hnojív, aby mohli zlepšovať kvalitu svojej pôdy. Keď pôdne živiny chýbajú alebo sú vyčerpané, rastlinám budú chýbať živiny a môžu buď prestať rásť, alebo z hľadiska ľudskej spotreby nemusia byť výživovo hodnotné.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)   S cieľom zabezpečiť účinné využívanie živočíšneho hnoja a miestneho kompostu v poľnohospodárskom podniku by poľnohospodári mali používať produkty v duchu tzv. zodpovedného poľnohospodárstva, uprednostňujúc miestne distribučné kanály, dobrú agronomickú a environmentálnu prax a v súlade s environmentálnym právom Únie, ako je smernica o dusičnanoch alebo rámcová smernica o vode. Malo by sa podporovať prednostné používanie hnojív vyrobených na mieste a v susedných poľnohospodárskych podnikoch.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  Produkt na hnojenie s označením CE môže mať viac ako jeden z účinkov opísaných v kategóriách produktu podľa účinku v zmysle tohto nariadenia. Ak sa uvádza len jeden z týchto účinkov, malo by stačiť, aby daný produkt spĺňal požiadavky danej kategórie produktu podľa účinku, v ktorej sa opisuje uvedený účinok. A naopak, ak sa uvádza viac ako jeden z týchto účinkov, príslušný produkt na hnojenie s označením CE by sa mal považovať za kombináciu dvoch alebo viacerých komponentných produktov na hnojenie, pričom by sa mal vyžadovať súlad pre každý komponentný produkt na hnojenie vzhľadom na jeho účinok. Na tieto kombinácie by sa preto mala vzťahovať osobitná kategória produktu podľa účinku.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)
(6b)  Výrobca používajúci jeden alebo viacero produktov na hnojenie s označením CE, ktoré už boli predmetom posudzovania zhody, či už zo strany tohto výrobcu alebo iného výrobcu, sa môže chcieť spoľahnúť na vykonané posudzovanie zhody. Na účely znižovania administratívneho zaťaženia na minimum by sa mal výsledný produkt na hnojenie s označením CE taktiež považovať za kombináciu dvoch alebo viacerých komponentných produktov na hnojenie, pričom dodatočné požiadavky na danú kombináciu týkajúce sa zhody by sa mali obmedziť na aspekty opodstatnené zmiešaním.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Kontaminanty v hnojivých výrobkoch s označením CE, ako je napríklad kadmium, môžu potenciálne predstavovať riziko pre zdravie ľudí a zvierat a životné prostredie, keďže sa hromadia v životnom prostredí a vstupujú do potravinového reťazca. Ich obsah v takýchto výrobkoch by sa preto mal obmedziť. Okrem toho je potrebné zamedziť prítomnosti nečistôt v hnojivých výrobkoch s označením CE získaných z biologického odpadu, najmä polymérov, ale aj kovu a skla, alebo obmedziť ich výskyt v takom rozsahu, v akom je to technicky možné zabezpečiť detekciou takýchto nečistôt v separovanom biologickom odpade pred spracovaním.
(8)  Kontaminanty v produktoch na hnojenie s označením CE, ako je napríklad kadmium, môžu v prípade, že tieto produkty sa nepoužívajú správne, potenciálne predstavovať riziko pre zdravie ľudí a zvierat a životné prostredie, keďže sa hromadia v životnom prostredí a vstupujú do potravinového reťazca. Ich obsah v takýchto produktoch by sa preto mal obmedziť. Okrem toho je potrebné zamedziť prítomnosti nečistôt v produktoch na hnojenie s označením CE získaných z biologického odpadu, najmä polymérov, ale aj kovu a skla, alebo obmedziť ich výskyt v takom rozsahu, v akom je to technicky možné zabezpečiť detekciou takýchto nečistôt v separovanom biologickom odpade pred spracovaním.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)  Členské štáty, ktoré už zaviedli prísnejšie vnútroštátne limitné hodnoty pre kadmium v hnojivách, by mali mať možnosť zachovať si tieto limitné hodnoty, pokým zvyšok Únie nedospeje k rovnakej úrovni ambícií.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 b (nové)
(8b)   Na uľahčenie zabezpečenia súladu fosforečných produktov na hnojenie s požiadavkami tohto nariadenia a na podporu inovácií je potrebné poskytnúť dostatočné stimuly na vývoj príslušných technológií, najmä technológie na odstraňovanie kadmia a nakladanie s nebezpečným odpadom s vysokým obsahom kadmia, a to z finančných zdrojov dostupných v rámci programu Horizont 2020, programov LIFE, platformy na podporu financovania obehového hospodárstva, prostredníctvom Európskej investičnej banky (EIB) a prípadne ďalších finančných nástrojov. Komisia by mala každý rok predkladať správu Európskemu parlamentu a Rade o stimuloch a finančných prostriedkoch Únie, ktoré poskytla na odstraňovanie kadmia.
Pozmeňujúci návrh 395
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 c(nové)
8c.  Od ... [dátum začiatku uplatňovania tohto nariadenia] by Komisia mala stanoviť mechanizmus, ktorým sa ešte viac uľahčí prístup k finančným prostriedkom pre výskum a inovácie v oblasti technológií odstraňovania kadmia a ich zavádzania do výrobného procesu v Únii v prípade všetkých fosforečných hnojív a tiež v oblasti možných riešení odstránenia kadmia, ktoré sú hospodársky realizovateľné na priemyselnej úrovni, a umožňujú spracovanie vzniknutého odpadu.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  Výrobky spĺňajúce všetky požiadavky tohto nariadenia by mali mať možnosť voľného pohybu na vnútornom trhu. V prípade, že jedna alebo viacero surovín hnojivého výrobku s označením CE patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/200918, ale dosiahne bod výrobného reťazca, za ktorým už nepredstavuje významné riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat („koncový bod výrobného reťazca“), by požiadavka na zachovanie súladu výrobku s ustanoveniami uvedeného nariadenia predstavovala zbytočné administratívne zaťaženie. Požiadavky uvedeného nariadenia by sa preto nemali na takéto hnojivé výrobky vzťahovať. Nariadenie (ES) č. 1069/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
(9)  Produkty na hnojenie s označením CE spĺňajúce všetky požiadavky tohto nariadenia by mali mať možnosť voľného pohybu na vnútornom trhu. V prípade, že jeden alebo viac komponentných materiálov je odvodený produkt patriaci do rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/200918, ktorý však dosiahol taký bod výrobného reťazca, za ktorým už nepredstavuje riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat („koncový bod výrobného reťazca“), by požiadavka na zachovanie súladu produktu s ustanoveniami uvedeného nariadenia predstavovala zbytočné administratívne zaťaženie. Takéto produkty na hnojenie by preto mali byť z požiadaviek uvedeného nariadenia vyňaté. Nariadenie (ES) č. 1069/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
_________________
_________________
18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1).
18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Pre každú príslušnú surovinu obsahujúcu vedľajšie živočíšne produkty by sa v súlade s postupmi stanovenými v nariadení (ES) č. 1069/2009 mal stanoviť koncový bod výrobného reťazca. Ak sa výrobný proces podľa tohto nariadenia začína už pred dosiahnutím tohto koncového bodu, mali by sa na hnojivé výrobky s označením CE kumulatívne uplatňovať požiadavky na postupy stanovené v nariadení (ES) č. 1069/2009 a v tomto nariadení, čo znamená, že ak sa v oboch nariadeniach upravuje rovnaký parameter, uplatní sa prísnejšia požiadavka.
(10)  Pre každú kategóriu komponentných materiálov, ktorá zahŕňa odvodené produkty v zmysle nariadenia (ES) č. 1069/2009, by sa v súlade s postupmi stanovenými v uvedenom nariadení mal pri každom príslušnom komponentnom materiáli obsahujúcom vedľajšie živočíšne produkty stanoviť koncový bod výrobného reťazca. S cieľom využiť technický rozvoj, vytvoriť viac možností pre výrobcov a podniky a uvoľniť potenciál väčšieho využívania živín z vedľajších živočíšnych produktov ako živočíšny hnoj by sa malo ihneď po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia začať s určovaním metód spracúvania a zhodnocovania vedľajších živočíšnych produktov, v prípade ktorých bol stanovený koncový bod výrobného reťazca. Čo sa týka produktov na hnojenie obsahujúcich spracovaný živočíšny hnoj alebo pozostávajúcich z neho, mali by sa vymedziť kritériá koncového bodu spracovania maštaľného hnoja. S cieľom rozšíriť alebo doplniť kategórie komponentných materiálov a zahrnúť tak viac vedľajších živočíšnych produktov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ak sa tento koncový bod dosiahne pred tým, ako sa produkt na hnojenie s označením CE uvedie na trh, ale po tom, ako sa začal výrobný proces regulovaný týmto nariadením, mali by sa na produkty na hnojenie s označením CE kumulatívne uplatňovať požiadavky na postupy stanovené v nariadení (ES) č. 1069/2009 a v tomto nariadení, čo znamená, že ak sa v oboch nariadeniach upravuje rovnaký parameter, uplatní sa prísnejšia požiadavka.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)   Pri vedľajších živočíšnych produktoch, ktoré sa v členských štátoch už používajú vo veľkej miere pri výrobe hnojív, by sa koncový bod mal určiť bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Ak patrí jedna alebo viac surovín hnojivého výrobku s označením CE do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009 a nedosiahla koncový bod výrobného reťazca, bolo by zavádzajúce umiestniť na výrobok označenie CE podľa tohto nariadenia, keďže na sprístupnenie takéhoto výrobku na trhu sa vzťahujú požiadavky nariadenia (ES) č. 1069/2009. Takéto výrobky by sa preto mali vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.
(12)  Na sprístupňovanie na trhu vedľajšieho živočíšneho produktu alebo odvodeného produktu, pre ktoré sa vo výrobnom reťazci nevymedzil žiadny koncový bod alebo pri ktorých sa v čase ich sprístupňovania na trhu vymedzený koncový bod ešte nedosiahol, sa vzťahujú požiadavky nariadenia (ES) č. 1069/2009. Preto by bolo zavádzajúce ustanoviť v tomto nariadení ich označovanie označením CE. Všetky výrobky obsahujúce takýto vedľajší živočíšny produkt alebo odvodený produkt alebo pozostávajúce z takýchto produktov by sa preto mali vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Pri určitých zhodnotených odpadoch v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES20 bol na trhu zistený dopyt po ich využívaní ako hnojivých výrobkov. Okrem toho je potrebné stanoviť určité požiadavky na odpad používaný ako vstupný materiál pri činnosti zhodnocovania a na procesy a techniky spracovania, ako aj na hnojivé výrobky, ktoré sú výsledkom činnosti zhodnocovania, aby sa zabezpečilo, že používanie takýchto výrobkov nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie ani ľudské zdravie. V prípade hnojivých výrobkov s označením CE by sa tieto požiadavky mali stanoviť v tomto nariadení. Preto by sa od momentu splnenia všetkých požiadaviek tohto nariadenia mali takéto výrobky prestať považovať za odpad v zmysle smernice 2008/98/ES.
(13)  Pri určitých zhodnotených odpadoch, ako je napríklad struvit, biouhlie a produkty na báze popola, v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES20 bol na trhu zistený dopyt po ich využívaní ako produktov na hnojenie. Okrem toho je potrebné stanoviť určité požiadavky na odpad používaný ako vstupný materiál pri činnosti zhodnocovania a na procesy a techniky spracovania, ako aj na produkty na hnojenie, ktoré sú výsledkom činnosti zhodnocovania, aby sa zabezpečilo, že používanie takýchto produktov nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie ani ľudské zdravie. V prípade produktov na hnojenie s označením CE by sa tieto požiadavky mali ustanoviť v tomto nariadení. Preto by sa od momentu splnenia všetkých požiadaviek tohto nariadenia mali takéto produkty prestať považovať za odpad v zmysle smernice 2008/98/ES a následne by sa produktom, ktoré obsahujú takéto zhodnotené odpadové materiály alebo ktoré z takýchto materiálov pozostávajú, poskytol prístup na vnútorný trh. S cieľom zabezpečiť právnu jednoznačnosť, využiť technický rozvoj a ďalej podnecovať výrobcov k intenzívnejšiemu využívaniu cenných tokov odpadu by sa s vedeckými analýzami a so stanovovaním požiadaviek na zhodnocovanie takýchto produktov na úrovni Únie malo začať okamžite po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Na Komisiu by sa následne mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o bezodkladné vymedzenie širších alebo dodatočných kategórií komponentných materiálov, ktoré sa môžu používať na výrobu produktov na hnojenie s označením CE.
_________________
_________________
20 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).
20 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v.  L 312, 22.11.2008, s. 3).
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  Niektoré priemyselné vedľajšie produkty, spoluprodukty alebo recyklované produkty pochádzajúce zo špecifických priemyselných procesov v súčasnosti výrobcovia používajú ako zložku produktu na hnojenie s označením CE. Pre zložky produktov na hnojenie s označením CE by sa v tomto nariadení mali stanoviť požiadavky týkajúce sa kategórií komponentných materiálov. V prípade potreby by sa od momentu splnenia všetkých požiadaviek tohto nariadenia mali takéto výrobky prestať považovať za odpad v zmysle smernice 2008/98/ES.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Určité látky a zmesi, ktoré sa bežne označujú ako prídavné látky, zlepšujú systém uvoľňovania danej živiny v hnojive. Látky a zmesi, ktoré boli sprístupnené na trhu so zámerom pridať ich na tento účel do hnojivých výrobkov s označením CE, by mali spĺňať určité kritériá účinnosti, za ktoré nesie zodpovednosť výrobca týchto látok alebo zmesí, a preto by sa mali ako také považovať za hnojivé výrobky s označením CE podľa tohto nariadenia. Na hnojivé výrobky s označením CE, ktoré obsahujú takéto látky alebo zmesi, by sa okrem toho mali vzťahovať určité kritériá účinnosti a bezpečnosti. Takéto látky a zmesi by preto mali byť takisto regulované ako suroviny pre hnojivé výrobky s označením CE.
(14)  Určité látky a zmesi, ktoré sa označujú ako prídavné látky, zlepšujú systém uvoľňovania danej živiny v hnojive. Látky a zmesi, ktoré boli sprístupnené na trhu so zámerom pridať ich na tento účel do produktov na hnojenie s označením CE, by mali spĺňať určité kritériá účinnosti a bezpečnosti a environmentálne kritériá, za ktoré nesie zodpovednosť výrobca týchto látok alebo zmesí, a preto by sa mali ako také považovať za produkty na hnojenie s označením CE podľa tohto nariadenia. Na produkty na hnojenie s označením CE, ktoré obsahujú takéto látky alebo zmesi, by sa okrem toho mali vzťahovať určité kritériá účinnostibezpečnosti a environmentálne kritériá. Takéto látky a zmesi by preto mali byť takisto regulované ako komponentné materiály pre produkty na hnojenie s označením CE.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)   Vzhľadom na to, že produkty pozostávajúce okrem hnojivých prvkov aj z ďalších látok a zmesí sa majú pridávať do pôdy a vypúšťať do životného prostredia, mali by sa kritériá súladu uplatňovať na všetky materiály v produkte, najmä ak sú malé alebo sa rozpadajú na malé časti, ktoré sa môžu rozptýliť v pôde a dostať do vodných systémov a môžu sa rozšíriť do širšieho prostredia. Preto by sa skúšky plnenia kritérií biodegradability a súladu mali uskutočňovať v realistických podmienkach in vivo, ktoré zohľadňujú odlišné rýchlosti rozkladu v anaeróbnych podmienkach, vo vodných biotopoch alebo pod vodou, v premočených podmienkach alebo v zamrznutej pôde.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Určité látky, zmesi a mikroorganizmy, ktoré sa bežne označujú ako rastlinné biostimulátory, nie sú ako také živinami, napriek tomu však stimulujú procesy výživy rastlín. Ak je cieľom takýchto výrobkov len zlepšenie efektívnosti využívania živín rastlinami, tolerancia na abiotický stres, alebo kvalitatívnych znakov plodín, podobajú sa svojou povahou viac na hnojivé výrobky ako na väčšinu kategórií prípravkov na ochranu rastlín. Takéto výrobky by preto mali byť oprávnené na označenie CE podľa tohto nariadenia a mali by byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/200921. Nariadenie (ES) č. 1107/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
(15)  Určité látky, zmesi a mikroorganizmy, ktoré sa označujú ako rastlinné biostimulátory, nie sú ako také vkladom živín, napriek tomu však stimulujú prirodzené procesy výživy rastlín. Ak je cieľom takýchto produktov len zlepšenie efektívnosti využívania živín rastlinami, zvýšenie tolerancie na abiotický stres alebo zlepšenie kvalitatívnych znakov plodín, rozklad pôdnych organických zlúčenín alebo zvýšenie dostupnosti živín v rizosfére, podobajú sa svojou povahou viac na produkty na hnojenie ako na väčšinu kategórií prípravkov na ochranu rastlín. Pôsobia preto ako doplnok ku hnojivám s cieľom optimalizovať ich efektívnosť a znížiť aplikačné dávky živín. Takéto produkty by preto mali byť oprávnené na označenie CE podľa tohto nariadenia a mali by byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/200921. Nariadenie (ES) č. 1107/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
_________________
_________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)  V prípade mikroorganizmov by sa kategórie komponentných materiálov mali rozšíriť alebo doplniť, aby sa zaručil a rozšíril inovačný potenciál z hľadiska vývoja a objavovania nových mikrobiálnych rastlinných biostimulátorov. S cieľom podnietiť inovácie a vytvoriť právnu istotu pre výrobcov, pokiaľ ide o požiadavky, ktoré je nutné splniť na používanie mikroorganizmov ako komponentných materiálov pre produkty na hnojenie s označením CE, treba jasne určiť harmonizované metódy hodnotenia bezpečnosti mikroorganizmov. Prípravné práce na vymedzenie týchto metód bezpečnostného posúdenia by sa mali začať ihneď po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o bezodkladné vymedzenie požiadaviek, ktoré musia výrobcovia spĺňať pri preukazovaní bezpečnosti mikroorganizmov na účely ich použitia v produktoch na hnojenie s označením CE.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Výrobky s jednou alebo viacerými funkciami, z ktorých jedna patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1107/2009, by mali zostať pod kontrolou prispôsobenou pre takéto výrobky a zabezpečenou uvedeným nariadením. Ak majú takéto výrobky aj funkciu hnojivého výrobku, bolo by zavádzajúce poskytnúť im označenie CE podľa tohto nariadenia, keďže sprístupnenie výrobku na ochranu rastlín na trhu je podmienené povolením výrobku platným v príslušnom členskom štáte. Takéto výrobky by sa preto mali vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.
(16)  Výrobky s jednou alebo viacerými funkciami, z ktorých jedna patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1107/2009, sú prípravkami na ochranu rastlín patriacimi do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia. Tieto výrobky by mali zostať pod kontrolou prispôsobenou takýmto výrobkom vykonávanou podľa uvedeného nariadenia. Ak majú takéto výrobky aj funkciu alebo účinok produktu na hnojenie, bolo by zavádzajúce poskytnúť im označenie CE podľa tohto nariadenia, keďže sprístupnenie prípravku na ochranu rastlín na trhu je podmienené autorizáciou prípravku platným v príslušnom členskom štáte. Takéto výrobky by sa preto mali vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Toto nariadenie by nemalo brániť uplatňovaniu existujúcich právnych predpisov Únie týkajúcich sa aspektov ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia, na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať bez toho, aby bola dotknutá smernica Rady 86/278/EHS22, smernica Rady 89/391/EHS23, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200624, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200825, nariadenie Komisie (ES) č. 1881/200626, smernica Rady 2000/29/ES27, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/201328 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/201429.
(17)  Bez ohľadu na druh prípravku na výživu rastlín s označením CE by toto nariadenie nemalo brániť uplatňovaniu existujúcich právnych predpisov Únie týkajúcich sa aspektov ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia, na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať bez toho, aby bola dotknutá smernica Rady 86/278/EHS22, smernica Rady 89/391/EHS23, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200624, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200825, nariadenie Komisie (ES) č. 1881/200626, smernica Rady 2000/29/ES27, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/201328 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/201429, smernica Rady 91/676/EHS29a a smernica 2000/60/ES29b.
_________________
_________________
22 Smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia a najmä pôdy pri použití splaškových kalov v poľnohospodárstve (Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 6).
22 Smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia a najmä pôdy pri použití splaškových kalov v poľnohospodárstve (Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 6).
23 Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1).
23 Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1).
24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).
24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).
25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).
25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).
26 Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).
26 Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).
27 Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1).
27 Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1).
28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 z 15. januára 2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní (Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 1).
28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 z 15. januára 2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní (Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 1).
29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).
29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).
29a Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1).
29bSmernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)
(17a)   Sledovateľnosť produktov, ktoré sú citlivé, pokiaľ ide o organické znečistenie z určitých potenciálne problematických zdrojov (alebo zdrojov, ktoré sa takto vnímajú), by sa mala zabezpečiť až po zdroj organického materiálu. Je to potrebné na zaistenie dôvery spotrebiteľov a na obmedzenie škôd v prípade miestnej kontaminácie. V dôsledku toho je možné identifikovať podniky, ktoré používajú produkty na hnojenie s obsahom organického materiálu z týchto zdrojov. Malo by to byť povinné v prípade produktov obsahujúcich materiál z odpadu alebo vedľajších produktov, ktoré neprešli žiadnym spracovaním, ktorým sa zničia organické znečisťujúce látky, patogény a genetický materiál. Cieľom nie je iba znížiť riziká pre zdravie a životné prostredie, ale tiež ubezpečiť verejnú mienku a zmierniť obavy poľnohospodárov, pokiaľ ide o patogény, organické znečisťujúce látky a genetický materiál. S cieľom chrániť majiteľov pôdy pred znečistením, ktoré sami nezavinili, sa členské štáty vyzývajú, aby stanovili primerané pravidlá zodpovednosti.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 b (nové)
(17b)   Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na neošetrované vedľajšie produkty živočíšnej výroby.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)
(19a)   V súlade s myšlienkou obehového hospodárstva výrobcovia už využívajú niektoré priemyselné vedľajšie produkty z konkrétnych priemyselných procesov ako zložky produktov na hnojenie s označením CE. Požiadavky v súvislosti s týmito kategóriami komponentných materiálov by sa mali stanoviť v prílohe II.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  Možno predpokladať, že zmes rôznych hnojivých výrobkov s označením CE, z ktorých bol každý s úspechom podrobený posudzovaniu zhody s uplatniteľnými požiadavkami na daný materiál, je sama osebe vhodná na použitie ako hnojivý výrobok s označením CE, pričom sa na ňu vzťahujú len určité dodatočné požiadavky opodstatnené zmiešaním. S cieľom vyhnúť sa zbytočnému administratívnemu zaťaženiu by preto takéto zmesi mali patriť do samostatnej kategórie, v prípade ktorej by malo byť posudzovanie zhody obmedzené na dodatočné požiadavky opodstatnené zmiešaním.
(20)  Možno predpokladať, že kombinácia produktov z rôznych kategórií produktu podľa účinku, z ktorých bol každý s úspechom podrobený posudzovaniu zhody s uplatniteľnými požiadavkami na daný materiál, je sama osebe vhodná na použitie ako produkt na hnojenie s označením CE, pričom sa na ňu vzťahujú len určité dodatočné požiadavky opodstatnené zmiešaním. S cieľom vyhnúť sa zbytočnému administratívnemu zaťaženiu by preto takéto kombinácie mali patriť do samostatnej kategórie, v prípade ktorej by malo byť posudzovanie zhody obmedzené na dodatočné požiadavky opodstatnené zmiešaním.
(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje aj na horizontálny pozmeňujúci návrh na zmenu výrazu „zmes“ (v anglickom jazyku „blend“) (v jednotnom alebo množnom čísle) na „kombinácia“ (v jednotnom alebo množnom čísle). Ak ho spoluzákonodarcovia schvália, príslušné zmeny sa uplatnia v celom texte vrátane tých častí, ktoré sú uvedené v nasledujúcich pozmeňujúcich návrhoch.)
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
(25)  Pri uvádzaní hnojivého výrobku s označením CE na trh by mal dovozca na obale hnojivého výrobku uviesť svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ho možno kontaktovať, aby tak umožnil vykonávanie dohľadu nad trhom.
(25)  Pri uvádzaní produktu s označením CE na trh by mal dovozca na obale produktu uviesť svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ho možno kontaktovať, ako aj výrobcu z tretej krajiny, aby tak umožnil vykonávanie dohľadu nad trhom.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
(31)  Ak harmonizované normy neboli prijaté alebo nepokrývajú všetky prvky požiadaviek na kvalitu a bezpečnosť stanovených v tomto nariadení dostatočne podrobne, môže byť potrebné stanoviť jednotné podmienky vykonávania týchto požiadaviek. Komisia by preto mala byť splnomocnená prijímať vykonávacie akty stanovujúce tieto podmienky v spoločných špecifikáciách. Z dôvodov právnej istoty je potrebné objasniť, že hnojivé výrobky s označením CE musia byť v súlade s takýmito špecifikáciami, aj keď sa považujú za výrobky, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami.
(31)  Ak harmonizované normy neboli prijaté alebo nepokrývajú všetky prvky požiadaviek na kvalitu a bezpečnosť stanovených v tomto nariadení dostatočne podrobne a ak dochádza k neodôvodneným zdržaniam pri prijímaní alebo aktualizácii noriem tak, aby odrážali tieto požiadavky, môžu byť potrebné predbežné opatrenia stanovujúce jednotné podmienky vykonávania týchto požiadaviek. Komisia by preto mala byť splnomocnená prijímať vykonávacie akty stanovujúce tieto podmienky v spoločných špecifikáciách. Z dôvodov právnej istoty je potrebné objasniť, že produkty na hnojenie s označením CE musia byť v súlade s takýmito špecifikáciami, aj keď sa považujú za produkty, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47
(47)  Hnojivé výrobky s označením CE by sa mali uviesť na trh iba vtedy, ak sú dostatočne účinné a ak pri náležitom skladovaní a používaní na určený účel a za rozumne predvídateľných podmienok používania, teda používania, ktoré môže vyplývať z legálneho a ľahko predvídateľného ľudského správania, nepredstavujú neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť, ani pre životné prostredie. Z tohto dôvodu by sa mali stanoviť požiadavky na bezpečnosť a kvalitu, ako aj vhodné kontrolné mechanizmy. Plánované použitie hnojivých výrobkov s označením CE by okrem toho nemalo viesť k tomu, že potraviny alebo krmivo prestanú byť bezpečné.
(47)  Produkty na hnojenie s označením CE by sa mali uviesť na trh iba vtedy, ak sú dostatočne účinné a ak pri náležitom skladovaní a používaní na určený účel a za rozumne predvídateľných podmienok používania, teda používania, ktoré môže vyplývať z legálneho a ľahko predvídateľného ľudského správania, nepredstavujú riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť, ani pre životné prostredie. Z tohto dôvodu by sa mali stanoviť požiadavky na bezpečnosť a kvalitu, ako aj vhodné kontrolné mechanizmy. Plánované použitie hnojivých výrobkov s označením CE by okrem toho nemalo viesť k tomu, že potraviny alebo krmivo prestanú byť bezpečné.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49
(49)  Existujúci systém by sa mal doplniť o postup, na základe ktorého budú zainteresované strany informované o opatreniach, ktoré sa plánujú prijať v súvislosti s hnojivými výrobkami s označením CE predstavujúcimi neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie. To by malo zároveň umožniť orgánom dohľadu nad trhom, aby v súvislosti s takýmito hnojivými výrobkami konali v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi skôr.
(49)  Existujúci systém by sa mal doplniť o postup, na základe ktorého budú všetky zainteresované strany vrátane zdravotníckych a spotrebiteľských zainteresovaných subjektov informované o opatreniach, ktoré sa plánujú prijať v súvislosti s produktmi na hnojenie s označením CE predstavujúcimi riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie. To by malo zároveň umožniť orgánom dohľadu nad trhom, aby v súvislosti s takýmito produktmi na hnojenie včas konali v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55
(55)  V oblasti recyklácie odpadu, ako je recyklácia fosforu z čistiarenského kalu, a výroby hnojivých výrobkov z vedľajších živočíšnych produktov, ako je biouhlie, sa dosahuje sľubný technický pokrok. Po vedeckej analýze výrobných postupov a stanovení požiadaviek na postup na úrovni Únie by výrobky obsahujúce takéto materiály alebo pozostávajúce z takých materiálov mali mať bez zbytočného odkladu prístup na vnútorný trh. Na tento účel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o vymedzenie väčších alebo dodatočných kategórií hnojivých výrobkov s označením CE alebo surovín, ktoré môžu byť použité pri výrobe takýchto výrobkov. Kategórie surovín by sa v prípade vedľajších živočíšnych produktov mali rozšíriť alebo doplniť iba ak bol určený koncový bod výrobného reťazca v súlade s postupmi stanovenými v nariadení (ES) č. 1069/2009, keďže vedľajšie živočíšne produkty, pre ktoré nebol takýto koncový bod určený, sú v každom prípade vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.
(55)  V oblasti recyklácie odpadu, ako je recyklácia fosforu z čistiarenského kalu, ako napríklad v prípade struvitu, výroby produktov na hnojenie z vedľajších živočíšnych produktov, ako je biouhlie, a zhodnocovania fosforu po spaľovaní, ako sú produkty na báze popola, sa dosahuje sľubný technický pokrok. Po vedeckej analýze výrobných postupov a stanovení požiadaviek na postup na úrovni Únie by výrobky obsahujúce takéto materiály alebo pozostávajúce z takých materiálov mali mať bez zbytočného odkladu prístup na vnútorný trh. Na tento účel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o spôsobilosť takýchto materiálov na použitie pri výrobe. V prípade produktov pochádzajúcich z vedľajších živočíšnych produktov by sa kategórie komponentných materiálov mali rozšíriť alebo doplniť, iba ak bol určený koncový bod výrobného reťazca v súlade s postupmi stanovenými v nariadení (ES) č. 1069/2009.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55 a (nové)
(55a)  Produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať iné polyméry ako živinové polyméry, no toto by sa malo obmedzovať na prípady, keď účelom polyméru je kontrolovať uvoľňovanie živín alebo zvyšovať schopnosť produktu na hnojenie s označením CE zadržiavať vodu. Malo by byť možné, aby inovatívne výrobky obsahujúce takéto polyméry mali prístup na vnútorný trh. Aby sa minimalizovali riziká pre ľudské zdravie, bezpečnosť alebo životné prostredie, ktoré môžu predstavovať iné polyméry ako živinové polyméry, mali by sa stanoviť kritériá ich biodegradácie tak, aby boli schopné fyzikálneho a biologického rozkladu. Na tento účel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o vymedzenie kritérií premeny polymérneho uhlíka na oxid uhličitý (CO2) a príslušnú skúšobnú metódu biodegradácie.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56
(56)  Okrem toho by malo byť možné okamžite reagovať na nové zistenia týkajúce sa podmienok, aby hnojivé výrobky s označením CE boli dostatočne účinné, a na nové posúdenia rizík týkajúcich sa zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosti alebo životného prostredia. Na tento účel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o zmenu požiadaviek uplatniteľných na jednotlivé kategórie hnojivých výrobkov s označením CE.
(56)  Okrem toho by malo byť možné okamžite reagovať na nové zistenia týkajúce sa podmienok, aby produkty na hnojenie s označením CE boli dostatočne účinné, a na nové posúdenia rizík týkajúcich sa zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosti alebo životného prostredia s ohľadom na posúdenia, ktoré vykonávajú príslušné orgány v členských štátoch alebo ktoré sa vykonávajú v spolupráci s týmito orgánmi. Na tento účel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o zmenu požiadaviek uplatniteľných na jednotlivé kategórie produktov na hnojenie s označením CE.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57
(57)  Pri vykonávaní týchto právomocí je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.
(57)  Pri prijímaní delegovaných aktov v zmysle tohto nariadenia je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Konkrétne v snahe zabezpečiť rovnakú účasť na príprave delegovaných aktov dostáva Európsky parlament a Rada všetky dokumenty súčasne s expertmi členských štátov, pričom ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59 a (nové)
(59a)  Vzhľadom na vysokú úroveň závislosti od dovozu fosforitu do Únie Komisia túto surovinu označila ako kritickú. Preto je potrebné monitorovať vplyv tohto nariadenia na prístup k informáciám o dodávkach surovín vo všeobecnosti, na dostupnosť fosforitu, a najmä, v oboch prípadoch, na ceny. Po takomto hodnotení, a v prípade negatívneho vplyvu by Komisia mala prijať všetky opatrenia, ktoré považuje za vhodné na odstránenie takéhoto narušenia obchodu.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a
(a)  vedľajšie živočíšne produkty, na ktoré sa vzťahujú požiadavky nariadenia (ES) č. 1069/2009,
a)  vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty, ktoré sú sprístupňované na trhu podľa požiadaviek nariadenia (ES) č. 1069/2009;
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b a (nové)
ba)   smernica 91/676/EHS;
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b b (nové)
bb)  smernica 2000/60/ES;
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
(1)  „hnojivý výrobok“ je látka, zmes, mikroorganizmus alebo akýkoľvek iný materiál, ktorý sa aplikuje alebo sa má aplikovať, buď samostatne, alebo zmiešaný s iným materiálom, na rastliny alebo ich rizosféru s cieľom poskytnúť rastlinám živinu alebo zvýšiť efektívnosť ich výživy.
(1)  „prípravok na výživu rastlín“ je látka, zmes, mikroorganizmus alebo akýkoľvek iný materiál, ktorý sa aplikuje alebo sa má aplikovať, buď samostatne, alebo zmiešaný s iným materiálom, na huby alebo ich mykosféru alebo na rastliny v akomkoľvek štádiu rastu vrátane semien, a/alebo na rizosféru s cieľom dodať rastlinám alebo hubám živiny alebo zlepšiť ich fyzikálne alebo biologické podmienky rastu alebo ich všeobecnú vitalitu, výnosnosť a kvalitu, a to aj zvýšením schopnosti rastlín využívať živiny (s výnimkou prípravkov na ochranu rastlín, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1107/2009);
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3
(3)  „látka“ je látka v zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006;
(3)  „látka“ je chemický prvok a jeho zlúčeniny v prírodnom stave alebo získané akýmkoľvek výrobným postupom vrátane všetkých prísad potrebných na udržanie ich stability a všetkých nečistôt pochádzajúcich z použitého postupu, ktorá však nezahŕňa žiadne rozpúšťadlá, ktoré možno oddeliť bez ovplyvnenia stability látky alebo zmeny jej zloženia;
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 13
(13)  „technická špecifikácia“ je dokument, v ktorom sa stanovujú technické požiadavky, ktoré musí hnojivý výrobok s označením CE spĺňať;
(13)  „technická špecifikácia“ je dokument, v ktorom sa stanovujú technické požiadavky, ktoré musí produkt na hnojenie s označením CE alebo jeho výrobný proces spĺňať;
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
Členské štáty nebránia sprístupneniu hnojivých výrobkov s označením CE, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, na trhu.
Členské štáty z hľadiska aspektov a rizík, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, nebránia sprístupneniu produktov na hnojenie s označením CE, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, na trhu.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 a (nový)
Týmto nariadením sa členským štátom nebráni v tom, aby zachovali v platnosti alebo prijali ustanovenia, ktoré sú v súlade so zmluvami a ktoré sa týkajú používania produktov na hnojenie s označením CE na účely ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, ak si tieto ustanovenia nevyžadujú zmenu produktov na hnojenie s označením CE, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, a ak neovplyvňujú podmienky ich sprístupňovania na trhu.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)
2a.   Komisia súbežne s uverejnením tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie uverejní usmerňujúci dokument, v ktorom poskytne výrobcom a orgánom dohľadu nad trhom jasné informácie a príklady požadovaného vzhľadu etikiet. V tomto usmerňujúcom dokumente sa uvádzajú aj ďalšie relevantné informácie uvedené v časti 1 odseku 2 písm. d) prílohy III.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3
3.  Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a vyhlásenie o zhode EÚ počas desiatich rokov od uvedenia hnojivého výrobku s označením CE, na ktorý sa tieto dokumenty vzťahujú, na trh.
3.  Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a vyhlásenie o zhode EÚ počas piatich rokov od uvedenia produktu na hnojenie s označením CE, na ktorý sa tieto dokumenty vzťahujú, na trh.
(Toto je horizontálny pozmeňujúci návrh týkajúci sa lehoty na uchovávanie celej technickej dokumentácie. Ak ho spoluzákonodarcovia schvália, príslušné zmeny sa uplatnia v celom texte vrátane tých častí, ktoré sú uvedené v nasledujúcich pozmeňujúcich návrhoch.)
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 – pododsek 1
Výrobcovia zabezpečia, aby boli zavedené postupy, vďaka ktorým bude v sériovej výrobe zachovaná zhoda hnojivých výrobkov s označením CE s týmto nariadením. Náležite sa zohľadnia zmeny výrobného postupu alebo vlastností týchto hnojivých výrobkov a zmeny harmonizovaných noriem, spoločných špecifikácií uvedených v článku 13 alebo iných technických špecifikácií, na základe ktorých sa deklaruje zhoda hnojivého výrobku s označením CE.
Výrobcovia zabezpečia, aby boli zavedené postupy, vďaka ktorým bude v sériovej výrobe zachovaná zhoda produktov na hnojenie s označením CE s týmto nariadením. Náležite sa zohľadnia zmeny vlastností týchto produktov na hnojenie a zmeny harmonizovaných noriem, spoločných špecifikácií uvedených v článku 13 alebo iných technických špecifikácií, na základe ktorých sa deklaruje zhoda produktu na hnojenie s označením CE.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 – pododsek 2
Ak sa to považuje za vhodné vzhľadom na účinnosť hnojivého výrobku s označením CE alebo riziká, ktoré predstavuje, výrobcovia vykonávajú skúšky vzoriek takýchto hnojivých výrobkov sprístupnených na trhu, skúmajú sťažnosti týkajúce sa nevyhovujúcich hnojivých výrobkov s označením CE a hnojivých výrobkov, ktoré boli stiahnuté od používateľa, a v prípade potreby vedú register týchto sťažností, a priebežne informujú distribútorov o všetkých týchto kontrolných činnostiach.
Ak sa to považuje za vhodné vzhľadom na účinnosť produktu na hnojenie s označením CE alebo riziká, ktoré predstavuje, výrobcovia v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov a životného prostredia vykonávajú skúšky vzoriek takýchto produktov na hnojenie sprístupnených na trhu, skúmajú sťažnosti týkajúce sa nevyhovujúcich produktov na hnojenie s označením CE a takýchto produktov na hnojenie, ktoré boli stiahnuté od používateľa, a vedú register týchto sťažností, a priebežne informujú distribútorov a orgány dohľadu nad trhom o všetkých týchto kontrolných činnostiach.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 6
6.  Výrobcovia na obale hnojivého výrobku s označením CE alebo, ak sa hnojivý výrobok dodáva bez obalu, v sprievodnej dokumentácii k hnojivému výrobku, uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. V poštovej adrese sa uvedie jedno konkrétne miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.
6.  Výrobcovia na obale produktu na hnojenie s označením CE alebo, ak sa produkt na hnojenie dodáva bez obalu, v sprievodnej dokumentácii k produktu na hnojenie, uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. V poštovej adrese sa uvedie jedno konkrétne miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať. Takéto informácie sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný, podľa určenia dotknutého členského štátu, a musia byť jasné, pochopiteľné a čitateľné.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 7
7.  Výrobcovia zabezpečia, aby boli hnojivé výrobky s označením CE označené v súlade s prílohou III, alebo, ak sa hnojivý výrobok dodáva bez obalu, aby bolo označenie uvedené v sprievodnom dokumente k hnojivému výrobku a bolo pri uvádzaní výrobku na trh sprístupnené na účely kontroly. Označenie musí byť v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov ľahko zrozumiteľný, podľa určenia dotknutého členského štátu a musí byť jasné, pochopiteľné a zrozumiteľné.
7.  Výrobcovia zabezpečia, aby produkt na hnojenie s označením CE bol označený v súlade s prílohou III, alebo ak je obal príliš malý na to, aby etiketa obsahovala všetky informácie, alebo ak sa produkt na hnojenie s označením CE dodáva bez obalu, aby sa požadované informácie uviedli v sprievodnej dokumentácii k produktu na hnojenie s označením CE. Informácie požadované v súlade s prílohou III sa poskytujú v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov ľahko zrozumiteľný, podľa určenia dotknutého členského štátu a jasné, pochopiteľné a zrozumiteľné.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 10 – úvodná časť
10.  Výrobca predloží príslušnému orgánu členského štátu určenia správu o skúške odolnosti proti detonácii predpísanej v prílohe IV, a to pre tieto hnojivé výrobky s označením CE:
10.  Výrobca predloží príslušnému orgánu členského štátu určenia správu o skúške odolnosti proti detonácii predpísanej v prílohe IV a zaručí, že tieto produkty na hnojenie s označením CE sú schopné obstáť v tejto skúške:
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 10 – pododsek 1 – písmeno b
(b)  zmesi hnojivých látok, ako sú uvedené v prílohe I v kategórii výrobkov podľa účinku 7, ktoré obsahujú hnojivo uvedené v písm. a).
b)  kombinácie z rôznych kategórií produktu podľa účinku, ako sú uvedené v prílohe I v kategórii produktu podľa účinku 7, ktoré obsahujú hnojivo uvedené v písm. a).
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 10 – pododsek 2
Správa sa predloží najmenej päť dní pred uvedením týchto výrobkov na trh.
Správa sa predloží najmenej päť pracovných dní pred uvedením týchto výrobkov na trh. Zoznam príslušných orgánov členských štátov uvedie Komisia na svojej webovej stránke.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
1.  Dovozcovia uvádzajú na trh iba vyhovujúce hnojivé výrobky s označením CE.
1.  Do Únie možno dovážať a na trh Únie uvádzať iba vyhovujúce produkty na hnojenie s označením CE.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
2.  Pred uvedením hnojivého výrobku s označením CE na trh dovozcovia zabezpečia, aby výrobca vykonal príslušný postup posudzovania zhody uvedený v článku 14. Zaistia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, aby k hnojivému výrobku s označením CE bolo priložené vyhlásenie o zhode EÚ a požadovaná dokumentácia a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6. Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod nazdávať sa, že hnojivý výrobok s označením CE nie je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v prílohe I, prílohe II alebo v prílohe III, nesmie uviesť hnojivý výrobok na trh, kým sa nezabezpečí jeho zhoda. Okrem toho, ak hnojivý výrobok s označením CE predstavuje neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.
2.  Pred uvedením produktu na hnojenie s označením CE na trh dovozcovia zabezpečia, aby výrobca vykonal príslušný postup posudzovania zhody uvedený v článku 14. Zaistia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, aby k produktu na hnojenie s označením CE bolo priložené vyhlásenie o zhode EÚ a požadovaná dokumentácia a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6. Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod nazdávať sa, že produkt na hnojenie s označením CE nie je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia, nesmie uviesť produkt na hnojenie na trh, kým sa nezabezpečí jeho zhoda. Okrem toho, ak produkt na hnojenie s označením CE predstavuje neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3
3.  Dovozcovia na obale hnojivého výrobku s označením CE alebo, ak sa hnojivý výrobok s označením CE dodáva bez obalu, v sprievodnej dokumentácii k hnojivému výrobku, uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.
3.  Dovozcovia na obale produktu na hnojenie s označením CE alebo, ak sa produkt na hnojenie s označením CE dodáva bez obalu, v sprievodnej dokumentácii k produktu na hnojenie, uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať, ako aj výrobcov z tretej krajiny. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4
4.  Dovozcovia zabezpečia, aby bol hnojivý výrobok s označením CE označený v súlade s prílohou III, a to v jazyku, ktorý je podľa určenia dotknutého členského štátu pre koncových používateľov ľahko zrozumiteľný.
4.  Dovozcovia zabezpečia, aby produkt na hnojenie s označením CE bol označený v súlade s prílohou III, alebo ak je obal príliš malý na to, aby etiketa obsahovala všetky informácie, alebo ak sa produkt na hnojenie s označením CE dodáva bez obalu, aby sa požadované informácie uviedli v sprievodnej dokumentácii k produktu na hnojenie s označením CE. Informácie požadované v súlade s prílohou III sa poskytujú v jazyku, ktorý je podľa určenia dotknutého členského štátu pre koncových používateľov ľahko zrozumiteľný.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6
6.  Ak sa to považuje za vhodné vzhľadom na účinnosť hnojivého výrobku s označením CE alebo riziká, ktoré predstavuje, dovozcovia vykonávajú skúšky vzoriek takýchto hnojivých výrobkov sprístupnených na trhu, skúmajú sťažnosti týkajúce sa nevyhovujúcich hnojivých výrobkov s označením CE a hnojivých výrobkov, ktoré boli stiahnuté od používateľa, a v prípade potreby vedú register týchto sťažností, a priebežne informujú distribútorov o všetkých týchto kontrolných činnostiach.
6.  Ak sa to považuje za vhodné vzhľadom na účinnosť produktu na hnojenie s označením CE alebo riziká, ktoré predstavuje, dovozcovia v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov a životného prostredia vykonávajú skúšky vzoriek takýchto produktov na hnojenie sprístupnených na trhu, skúmajú sťažnosti týkajúce sa nevyhovujúcich produktov na hnojenie s označením CE a takýchto produktov na hnojenie, ktoré boli stiahnuté od používateľa, a vedú register týchto sťažností, a priebežne informujú distribútorov o všetkých týchto kontrolných činnostiach.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 8
8.  Dovozcovia počas desiatich rokov od uvedenia hnojivého výrobku s označením CE na trh uchovávajú kópiu vyhlásenia o zhode EÚ pre potreby orgánov dohľadu nad trhom a zabezpečia, aby týmto orgánom mohla byť na požiadanie sprístupnená technická dokumentácia.
8.  Dovozcovia počas piatich rokov od uvedenia hnojivého výrobku s označením CE na trh uchovávajú kópiu vyhlásenia o zhode EÚ pre potreby orgánov dohľadu nad trhom a zabezpečia, aby týmto orgánom mohla byť na požiadanie sprístupnená technická dokumentácia. Dovozcovia na požiadanie sprístupnia kópiu vyhlásenia o zhode EÚ ďalším zúčastneným hospodárskym subjektom.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1
Pred sprístupnením hnojivého výrobku s označením CE na trhu distribútori overia, či je k nemu priložené vyhlásenie o zhode EÚ a požadovaná dokumentácia, či je označený v súlade s prílohou III v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov v členskom štáte, v ktorom sa hnojivý výrobok s označením CE sprístupňuje na trhu, ľahko zrozumiteľný, a či výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6 a dovozca splnil požiadavky stanovené v článku 8 ods. 3.
Pred sprístupnením produktu na hnojenie s označením CE na trhu distribútori overia, či je k nemu priložená požadovaná dokumentácia, či je označený v súlade s prílohou III v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov v členskom štáte, v ktorom sa produkt na hnojenie s označením CE sprístupňuje na trhu, ľahko zrozumiteľný, a či výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6 a dovozca splnil požiadavky stanovené v článku 8 ods. 3. Ak je obal príliš malý na to, aby etiketa obsahovala všetky informácie, alebo ak sa produkt na hnojenie s označením CE dodáva bez obalu, distribútori na trhu overia, či sa požadované informácie uviedli v sprievodnej dokumentácii k produktu na hnojenie s označením CE.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2
Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod nazdávať sa, že hnojivý výrobok s označením CE nie je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v prílohe I, prílohe II alebo prílohe III, nesmie hnojivý výrobok sprístupniť na trhu, kým sa nezabezpečí jeho zhoda. Okrem toho, ak hnojivý výrobok s označením CE predstavuje neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu, ako aj orgány dohľadu nad trhom.
Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod nazdávať sa, že produkt na hnojenie s označením CE nie je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia, nesmie produkt na hnojenie sprístupniť na trhu, kým sa nezabezpečí jeho zhoda. Okrem toho, ak produkt na hnojenie s označením CE predstavuje neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu, ako aj orgány dohľadu nad trhom.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
Bez toho, aby boli dotknuté spoločné špecifikácie uvedené v článku 13, hnojivé výrobky s označením CE, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za hnojivé výrobky, ktoré sú v zhode s požiadavkami stanovenými v prílohe I, prílohe II a prílohe II, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.
Produkty na hnojenie s označením CE, ktoré sú v zhode alebo boli odskúšané zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za produkty na hnojenie, ktoré sú v zhode s príslušnými požiadavkami stanovenými v prílohe I, prílohe II a prílohe III, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1
Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce spoločné špecifikácie, ktorých dodržiavanie zabezpečí súlad s požiadavkami stanovenými v prílohe I, prílohe II a prílohe III, na ktoré sa tieto špecifikácie alebo ich časti vzťahujú. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 41 ods. 3.
Ak sa na požiadavku stanovenú v prílohách I, II alebo III nevzťahujú harmonizované normy alebo ich časti, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a ak po žiadosti jednej alebo viacerých európskych normalizačných organizácií o vypracovanie harmonizovaných noriem pre túto požiadavku Komisia zistí neodôvodnené zdržanie prijatia tejto normy, Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce spoločné špecifikácie pre túto požiadavku. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 41 ods. 3.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1
1.  Označenie CE sa umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na sprievodné doklady a v prípade, že sa hnojivý výrobok s označením CE dodáva v balenej forme, na obale.
1.  Označenie CE sa umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na obal produktu na hnojenie s označením CE alebo v prípade, že sa produkt na hnojenie s označením CE dodáva bez obalu, umiestni sa v sprievodnej dokumentácii k produktu na hnojenie s označením CE.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1
Za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovaného orgánu zapojeného do posudzovania zhody uvedeného v module D1 prílohy IV.
Za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak sa to vyžaduje podľa prílohy IV.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1
Hnojivý výrobok s označením CE, ktorý prešiel postupom zhodnocovania a spĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, sa považuje za výrobok spĺňajúci podmienky stanovené v článku 6 ods. 1 smernice 2008/98/ES, a preto sa považuje za výrobok, ktorý prestal byť odpadom.
Ak materiál, ktorý bol odpadom, prešiel postupom zhodnocovania a produkt na hnojenie s označením CE, ktorý je v súlade s týmto nariadením, obsahuje tento materiál alebo z neho pozostáva, tento materiál sa považuje za materiál spĺňajúci podmienky stanovené v článku 6 ods. 1 smernice 2008/98/ES, a preto sa považuje za materiál, ktorý od okamihu vypracovania vyhlásenia o zhode EÚ prestal byť odpadom.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2
2.  Notifikujúci členský štát poskytne Komisii na požiadanie všetky informácie týkajúce sa podkladov pre notifikáciu alebo zachovania spôsobilosti dotknutého notifikovaného orgánu.
2.  Notifikujúce orgány poskytnú Komisii na požiadanie všetky informácie týkajúce sa podkladov pre notifikáciu alebo zachovania spôsobilosti dotknutého notifikovaného orgánu.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 3
3.  Ak notifikovaný orgán zistí, že výrobca nesplnil požiadavky stanovené v prílohe I, prílohe II alebo prílohe III alebo v zodpovedajúcich harmonizovaných normách, spoločných špecifikáciách uvedených v článku 13, či iných technických špecifikáciách, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia a osvedčenie nevydá.
3.  Ak notifikovaný orgán zistí, že výrobca nesplnil požiadavky stanovené v prílohe I, prílohe II alebo prílohe III alebo v zodpovedajúcich harmonizovaných normách či spoločných špecifikáciách uvedených v článku 13, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a osvedčenie o zhode ani rozhodnutie o schválení nevydá.
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 4
4.  Ak po vydaní osvedčenia notifikovaný orgán v rámci monitorovania zhody zistí, že hnojivý výrobok s označením CE už nevyhovuje, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a v prípade potreby pozastaví platnosť osvedčenia alebo osvedčenie odníme.
4.  Ak po vydaní osvedčenia alebo rozhodnutia o schválení notifikovaný orgán v rámci monitorovania zhody zistí, že produkt na hnojenie s označením CE už nevyhovuje, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a v prípade potreby pozastaví platnosť osvedčenia alebo rozhodnutia o schválení alebo ho odníme.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 5
5.  Ak sa nápravné opatrenia neprijmú alebo ak nemajú požadovaný účinok, notifikovaný orgán podľa potreby obmedzí osvedčenie, pozastaví jeho platnosť alebo odníme všetky osvedčenia.
5.  Ak sa nápravné opatrenia neprijmú alebo ak nemajú požadovaný účinok a produkt na hnojenie s označením CE v dôsledku toho nevyhovuje požiadavkám tohto nariadenia, notifikovaný orgán podľa potreby obmedzí všetky osvedčenia alebo rozhodnutia o schválení, pozastaví ich platnosť alebo ich odníme.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 – písmeno a
a)  o každom zamietnutí, obmedzení, pozastavení platnosti osvedčenia alebo odňatí osvedčenia;
a)  o každom zamietnutí, obmedzení, pozastavení platnosti alebo odňatí osvedčenia alebo rozhodnutia o schválení;
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 37 – názov
Postup zaobchádzania s hnojivými výrobkami s označením CE, ktoré predstavujú riziko, na vnútroštátnej úrovni
Vnútroštátny postup zaobchádzania s produktmi na hnojenie s označením CE, ktoré predstavujú riziko
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1 – pododsek 1
Ak majú orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu dostatočný dôvod domnievať sa, že hnojivý výrobok s označením CE predstavuje neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie, vykonajú v súvislosti s predmetným hnojivým výrobkom hodnotenie vzhľadom na požiadavky stanovené v tomto nariadení. Príslušné hospodárske subjekty na tento účel podľa potreby spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom.
Ak majú orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu dostatočný dôvod domnievať sa, že produkt na hnojenie s označením CE predstavuje riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie, alebo pre iné aspekty ochrany verejného záujmu, ktorých sa toto nariadenie týka, vykonajú v súvislosti s predmetným produktom na hnojenie hodnotenie vzhľadom na všetky požiadavky stanovené v tomto nariadení. Príslušné hospodárske subjekty na tento účel podľa potreby spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom.
(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje aj na horizontálny pozmeňujúci návrh na zmenu výrazu „neprijateľné riziko“ (v jednotnom alebo množnom čísle) na „riziko“ (v jednotnom alebo množnom čísle). Ak ho spoluzákonodarcovia schvália, príslušné zmeny sa uplatnia v celom texte vrátane tých častí, ktoré sú uvedené v nasledujúcich pozmeňujúcich návrhoch.)
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1 – pododsek 2
Ak v priebehu tohto hodnotenia orgány dohľadu nad trhom zistia, že hnojivý výrobok s označením CE nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, bezodkladne požiadajú daný hospodársky subjekt, aby v primeranej lehote prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie hnojivého výrobku s uvedenými požiadavkami, stiahol hnojivý výrobok z trhu, stiahol ho od používateľa, alebo aby odstránil označenie CE.
Ak v priebehu tohto hodnotenia orgány dohľadu nad trhom zistia, že produkt na hnojenie s označením CE nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, bezodkladne požiadajú daný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie produktu na hnojenie s uvedenými požiadavkami, stiahol produkt na hnojenie z trhu alebo ho v primeranej lehote, ktorá je úmerná povahe rizika a ktorú môžu stanoviť orgány dohľadu nad trhom, stiahol od používateľa, a aby odstránil označenie CE.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 4 – pododsek 1
Ak príslušný hospodársky subjekt v lehote uvedenej v odseku 1 druhom pododseku neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie hnojivého výrobku s označením CE na svojom vnútroštátnom trhu alebo stiahnuť hnojivý výrobok z daného trhu, alebo ho stiahnuť od používateľa.
Ak príslušný hospodársky subjekt v lehote uvedenej v odseku 1 druhom pododseku neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie produktu na hnojenie s označením CE na svojom vnútroštátnom trhu alebo stiahnuť produkt na hnojenie z daného trhu, alebo ho stiahnuť od používateľa. Povinnosti orgánov dohľadu nad trhom v tomto smere nemajú vplyv na možnosť členských štátov regulovať produkty na hnojenie bez označenia CE pri ich sprístupnení na trhu.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 5 – písmeno b
(b)  nedostatky v rámci harmonizovaných noriem uvedených v článku 12, na základe ktorých sa stanovuje predpoklad zhody.
b)   nedostatkami v harmonizovaných normách uvedených v článku 12.
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 5 – písmeno b a (nové)
ba)   nedostatkami v spoločných špecifikáciách uvedených v článku 13.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2 a (nový)
2a.  Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad produktu na hnojenie s označením CE sa pripisuje nedostatkom v spoločných špecifikáciách uvedených v článku 37 ods. 5 písm. ba), Komisia bezodkladne prijme vykonávacie akty, ktorými dotknutú spoločnú špecifikáciu zmení alebo zruší. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 41 ods. 3.
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1
1.  Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 37 ods. 1 členský štát zistí, že hoci je hnojivý výrobok s označením CE v súlade s týmto nariadením, predstavuje neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby v primeranej lehote prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušný hnojivý výrobok pri uvedení na trh toto riziko už nepredstavoval, alebo aby tento hnojivý výrobok z trhu stiahol, alebo ho stiahol od používateľa.
1.  Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 37 ods. 1 členský štát zistí, že hoci je produkt na hnojenie s označením CE v súlade s týmto nariadením, predstavuje riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie, alebo pre iné aspekty ochrany verejného záujmu, ktorých sa toto nariadenie týka, bezodkladne požiada príslušný hospodársky subjekt, aby v primeranej lehote, ktorú stanoví orgán dohľadu nad trhom a ktorá je úmerná povahe rizika, prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušný produkt na hnojenie pri sprístupnení na trhu toto riziko už nepredstavoval, alebo aby tento produkt na hnojenie z trhu stiahol, alebo ho stiahol od používateľa.
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1 – písmeno c
c)  k hnojivému výrobku s označením CE nie je priložené vyhlásenie o zhode;
c)  nevypracovalo sa EÚ vyhlásenie o zhode;
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1
1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 43 prijímať delegované akty s cieľom zmeniť prílohy I až IV na účely ich prispôsobenia technickému pokroku a uľahčenia prístupu na vnútorný trh a voľného pohybu na ňom pre hnojivé výrobky s označením CE,
1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 43 prijímať delegované akty s cieľom zmeniť prílohy I až IV na účely ich prispôsobenia technickému pokroku, berúc do úvahy produkty a materiály, ktoré sú už v členských štátoch povolené, najmä v oblastiach výroby produktov na hnojenie z vedľajších živočíšnych produktov a produktov pochádzajúcich zo zhodnocovania odpadu, a na účel uľahčenia prístupu na vnútorný trh a voľného pohybu na ňom pre produkty na hnojenie s označením CE,
a)  ktoré pravdepodobne budú predmetom významného obchodovania na vnútornom trhu, a
a)  ktoré majú potenciál byť predmetom významného obchodovania na vnútornom trhu, a
b)  v súvislosti s ktorými existujú vedecké dôkazy o tom, že nepredstavujú neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť ani životné prostredie, a sú dostatočne účinné.
b)  v súvislosti s ktorými existujú vedecké dôkazy o tom, že nepredstavujú riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť ani životné prostredie, a sú dostatočne účinné.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 a (nový)
1a.  Bez zbytočného odkladu po ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia prijme v súlade s odsekom 1 delegované akty s cieľom zmeniť kategórie komponentných materiálov stanovené v prílohe II tak, aby sa do týchto kategórií komponentných materiálov doplnili najmä vedľajšie živočíšne produkty, pre ktoré bol určený koncový bod, struvit, biouhlie a produkty na báze popola a aby sa stanovili požiadavky na začlenenie uvedených produktov do týchto kategórií. Pri prijímaní týchto delegovaných aktov Komisia osobitne zohľadní technologický pokrok v oblasti zhodnocovania živín.
Pozmeňujúci návrh 345
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 b (nový)
1b.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 43 na predĺženie dátumu nadobudnutia účinnosti v prípade limitu 20mg/kg podľa bodu 3 písm. a), bodu 2 prílohy I časť II PFC1(B), a bodu 2 písm. a) bod 2 prílohy I časť II PFC1(C)I, ak vychádza z dôsledného posúdenia vplyvu, má dôkazy na zváženie, podľa ktorých by zavedenie prísnejšieho limitu vážne ohrozilo dodávku hnojivých produktov do Únie.
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Ak Komisia zmení prílohu II s cieľom doplniť nové mikroorganizmy do kategórie surovín pre takéto organizmy podľa odseku 1, urobí tak na základe týchto údajov:
2.  Ak Komisia zmení prílohu II s cieľom doplniť nové kmene mikroorganizmov do kategórie komponentných materiálov pre takéto organizmy, urobí tak po overení, že všetky dotknuté kmene doplnených mikroorganizmov spĺňajú požiadavky odseku 1 písm. b) tohto článku, na základe týchto údajov:
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2 – písmeno a
a)  názov mikroorganizmu;
a)  názov mikroorganizmu na úrovni kmeňa;
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2 – písmeno c
c)  historické údaje o bezpečnej výrobe a bezpečnom používaní mikroorganizmu;
c)  údaje z vedeckej literatúry o bezpečnej výrobe a bezpečnom používaní mikroorganizmu;
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2 – písmeno d
d)  taxonomický vzťah k druhom mikroorganizmov, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalifikovaný predpoklad bezpečnosti (Qualified Presumtion of Safety), ktorý stanovil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín;
d)  taxonomický vzťah k druhom mikroorganizmov, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalifikovaný predpoklad bezpečnosti (Qualified Presumtion of Safety), ktorý stanovil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, alebo odkaz na vyhlásenie o súlade s príslušnými harmonizovanými normami týkajúcimi sa bezpečnosti použitých mikroorganizmov, ktoré bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo o súlade s požiadavkami hodnotenia bezpečnosti mikroorganizmov prijatými Komisiou, ak takéto harmonizované normy neexistujú;
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
Aby sa zohľadnil rýchly technologický pokrok v tejto oblasti, Komisia do ... [jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] prijme delegované akty v súlade s článkom 43 s cieľom vymedziť kritériá hodnotenia mikroorganizmov, ktoré možno používať v prípravkoch na výživu rastlín bez nominálneho vytvorenia kladného zoznamu.
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)
Do ... [šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 43 s cieľom zmeniť prílohu II tak, aby sa vložili koncové body vo výrobnom reťazci, ktoré boli určené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009, pokiaľ ide o živočíšne vedľajšie produkty uvedené v CMC 11 prílohy II.
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 3 a (nový)
3a.   Pri prijímaní delegovaných aktov uvedených v odseku 1 Komisia zmení kategóriu komponentných materiálov, v ktorej sa stanovujú požiadavky pre iné polyméry ako živinové polyméry v prílohe II, s cieľom zohľadniť najnovšie vedecké dôkazy a technologický rozvoj a do ... [tri roky odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia] vymedzí kritériá premeny polymerického uhlíka na oxid uhličitý (CO2) a príslušnú skúšobnú metódu biodegradácie.
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 3 b (nový)
3b.  Pri prijímaní delegovaných aktov uvedených odseku 1 Komisia zmení kategóriu komponentných materiálov, v ktorej sa stanovujú kritériá pre iné priemyselné vedľajšie produkty v prílohe II, s cieľom zohľadniť súčasné výrobné postupy, technický rozvoj a najnovšie vedecké dôkazy a do ... [jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] vymedzí kritériá pre priemyselné vedľajšie produkty na ich zaradenie do kategórie komponentných materiálov.
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 3 a (nový)
3a.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1
Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty tieto pravidlá a opatrenia bezodkladne oznámia Komisii a bezodkladne ju informujú o všetkých následných zmenách týchto pravidiel a opatrení.
Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty tieto pravidlá a opatrenia bezodkladne oznámia Komisii a bezodkladne ju informujú o všetkých následných zmenách týchto pravidiel a opatrení. Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie presadzovania svojich pravidiel týkajúcich sa sankcií.
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
1a.  V odseku 2 sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek:
„V prípade odvodených produktov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 32 a ktoré sa už rozsiahlo používajú v členských štátoch na výrobu hnojív, Komisia určí takýto koncový bod do ... [šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia o hnojivách]“.
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1107/2009
Článok 3 – bod 34 – úvodná časť
(3)   34. „rastlinný biostimulátor“ je výrobok stimulujúci procesy výživy rastliny nezávisle od svojho obsahu živín, ktorého jediným účelom je zlepšenie jednej alebo viacerých z týchto vlastností rastliny:
34.  „rastlinný biostimulátor“ je produkt obsahujúci akúkoľvek látku alebo mikroorganizmus stimulujúci procesy výživy rastliny nezávisle od svojho obsahu živín alebo akákoľvek kombinácia takýchto látok a/alebo mikroorganizmov, ktorého jediným účelom je zlepšenie jednej alebo viacerých z týchto vlastností rastliny alebo rizosféry rastliny:
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1107/2009
Článok 3 – bod 34 – písmeno c
c)  kvalitatívne znaky plodiny.
c)  kvalita plodiny.
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1107/2009
Článok 3 – bod 34 – písmeno c a (nové)
ca)   dostupnosť živín uzatvorených v pôde, rizosfére;
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1107/2009
Článok 3 – bod 34 – písmeno c b (nové)
cb)   rozklad organických zlúčenín v pôde;
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1107/2009
Článok 3 – bod 34 – písmeno c c (nové)
cc)  humifikácia;
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Článok 48 – názov
Prechodné ustanovenia
Prechodné ustanovenia, podávanie správ a preskúmanie
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1
Členské štáty nebránia sprístupňovaniu na trhu hnojivých výrobkov, ktoré boli v súlade s nariadením (ES) č. 2003/2003 uvedené na trh ako hnojivá s označením „hnojivá ES“ pred [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]. Na takéto výrobky sa však primerane uplatňuje kapitola 5.
Členské štáty nebránia sprístupňovaniu na trhu produktov na hnojenie, ktoré boli v súlade s nariadením (ES) č. 2003/2003 uvedené na trh ako hnojivá s označením „hnojivo ES“ pred ... [dvanásť mesiacov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia]. Na takéto výrobky sa však primerane uplatňuje kapitola 5.
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1 a (nový)
1a.  Členské štáty, ktoré už zaviedli nižší limit pre obsah kadmia (Cd) v organicko-minerálnych hnojivách a anorganických hnojivách stanovených v PFC 1 (B) ods. 3 písm. a), a PFC 1 (C) (I) ods. 2 písm. a) časti II prílohy I môžu zachovať tento prísnejší limit, kým nebude limit stanovený v súlade s týmto nariadením rovnaký alebo nižší. Členské štáty oznámia tieto existujúce vnútroštátne opatrenia Komisii do ... [šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1 b (nový)
1b.  Do … [42 mesiacov od začiatku uplatňovania tohto nariadenia] Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej zhodnotí uplatňovanie tohto nariadenia a jeho celkový vplyv na dosiahnutie jej cieľov vrátane vplyvu na MSP. Táto správa zahŕňa najmä:
a)  posúdenie fungovania vnútorného trhu s produktmi na hnojenie vrátane posúdenia zhody a účinnosti dohľadu nad trhom, analýzu účinkov čiastočnej harmonizácie na výrobu, spôsoby používania a obchodné toky produktov na hnojenie s označením CE a produktov na hnojenie uvedených na trh podľa vnútroštátnych pravidiel;
b)  posúdenie uplatňovania obmedzení týkajúcich sa úrovní kontaminantov, ako sú stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu, akékoľvek nové relevantné vedecké informácie týkajúce sa toxicity a karcinogenity kontaminantov, pokiaľ sú dostupné, a to vrátane rizík kontaminácie produktov na hnojenie uránom;
c)  posúdenie vývoja technológií odstraňovania kadmia a ich vplyvu, rozsahu a nákladov v celom hodnotovom reťazci, ako aj odpadového hospodárstva v súvislosti s kadmiom a
d)  posúdenie vplyvu na obchod so surovinami vrátane dostupnosti fosforitu.
V správe sa náležite zohľadní technologický pokrok a inovácie, ako aj štandardizácia procesov týkajúcich sa výroby a používania produktov na hnojenie. K správe sa v prípade potreby pripojí legislatívny návrh do ... [päť rokov odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia].
Do ... [12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia predloží hodnotenie vedeckých údajov s cieľom stanoviť agronomické a environmentálne kritériá na vymedzenie kritérií koncového bodu spracovania maštaľného hnoja, s cieľom bližšie určiť vlastnosti produktov, ktoré obsahujú spracovaný maštaľný hnoj alebo z neho pozostávajú.
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1 c (nový)
1c.  Do ... [päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia uskutoční revíziu postupu posudzovania zhody mikroorganizmov.
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2
Uplatňuje sa od 1. januára 2018.
Uplatňuje sa od … [dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] s výnimkou článkov 19 až 35, ktoré sa uplatňujú od … [jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], a článkov 13, 41, 42, 43 a 45, ktoré sa uplatňujú od … [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 1 – písmeno C a (nové)
Ca.  Nízkouhlíkové hnojivo
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 5 – písmeno A – bod I a (nový)
Ia.  Inhibítor denitrifikácie
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – bod 4
4.  Ak hnojivý výrobok s označením CE obsahuje látku, v prípade ktorej boli maximálne limity rezíduí pre potraviny a krmivá stanovené v súlade s
vypúšťa sa
a)  nariadením Rady (EHS) č. 315/9332,
b)  nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/200533,
c)  nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/200934 alebo
d)  so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES35,
použitie tohto produktu na hnojenie s označením CE podľa návodu na použitie nesmie viesť k prekročeniu uvedených limitov v potravinách alebo krmivách.
__________________
32 Nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1).
33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).
34 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11).
35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10).
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – bod 4 a (nový)
4a.   Zložky predložené na schválenie alebo opätovné schválenie podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, ktoré však nie sú uvedené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 540/2011, sa nesmú používať v produktoch na hnojenie, keď je ich neuvedenie odôvodnené článkom 1 odsekom 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) – bod 1
1.  Organické hnojivo musí obsahovať
1.  Organické hnojivo musí obsahovať
–  uhlík (C) a
–  organický uhlík (Corg) a
–  živiny
–  živiny
výlučne biologického pôvodu s výnimkou materiálu, ktorý je skamenelý alebo pevne usadený v geologických útvaroch.
výlučne biologického pôvodu, ako je rašelina, vrátane leonarditu, lignitu a látok, ktoré boli získané z týchto materiálov, ale s výnimkou iných materiálov, ktoré sú skamenelé alebo pevne usadené v geologických útvaroch.
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) – bod 2 – zarážka 1
–  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg sušiny,
–  kadmium (Cd) 1,0 mg/kg sušiny,
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) – bod 2 – zarážka 6
–  biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg sušiny.
–  biuret (C2H5N3O2) pod detekčným limitom.
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) – bod 3

Text predložený Komisiou

3.  Vo vzorke produktu na hnojenie s označením CE s hmotnosťou 25 g nesmie byť prítomná Salmonella spp.

Pozmeňujúci návrh

3.  Patogény nesmú byť prítomné v organickom hnojive vo väčšej koncentrácii, ako sú príslušné limity uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Mikroorganizmus, ktorý sa má testovať

Plány odberu vzoriek

Limit

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Escherichia coli alebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 na 1 g alebo 1 ml

pričom n = počet vzoriek, ktoré majú byť testované

c = počet vzoriek, v ktorých počet baktérií vyjadrený v JTK môže byť medzi m a M

m = prahová hodnota pre počet baktérií vyjadrený v JTK, ktorá sa považuje za uspokojivú

M = maximálna hodnota počtu baktérií vyjadreného v JTK

Parazity Ascaris spp. a Toxocara spp. v žiadnej fáze svojho vývoja nesmú byť prítomné v 100 g alebo 100 ml organických hnojív.

Pozmeňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) (I) – bod 1 a (nový)
1a.  Produkt na hnojenie s označením CE musí obsahovať najmenej jednu z týchto deklarovaných živín: dusík (N), oxid fosforečný (P2O5) alebo oxid draselný (K2O).
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) (I) – bod 2 a (nový)
2a.  Ak produkt na hnojenie s označením CE obsahuje viac ako jednu živinu, musí obsahovať primárne deklarované živiny v týchto minimálnych množstvách:
spolu 2,5 hm. % dusíka (N) alebo
spolu 2 hm. % oxidu fosforečného
(P2O5), alebo spolu 2 hm. % oxidu draselného (K2O) a
spolu 6,5 hm. % obsahu živín.
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) (II) – bod 1 a (nový)
1a.  Produkt na hnojenie s označením CE musí obsahovať najmenej jednu z týchto deklarovaných živín: dusík (N), oxid fosforečný (P2O5) alebo oxid draselný (K2O).
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) (II) – bod 2 – úvodná časť
2.  Hnojivý výrobok s označením CE musí obsahovať najmenej jednu z týchto deklarovaných živín v určených minimálnych množstvách:
2.  Produkt na hnojenie s označením CE musí obsahovať najmenej jednu z týchto deklarovaných primárnych živín v určených minimálnych množstvách:
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1 (A) (II) – bod 2 – zarážka 1
–  2% hmotnosti celkového dusíka (N),
–  spolu 1 hm. % dusíka (N) a/alebo
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1 (A) (II) – bod 2 – zarážka 2
–  1% hmotnosti celkového oxidu fosforečného (P2O5) alebo
–  spolu 2 hm. % oxidu fosforečného (P2O5) alebo
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1 (A) (II) – bod 2 – zarážka 3
–  2% hmotnosti celkového oxidu draselného (K2O).
–  spolu 1 hm. % oxidu draselného (K2O) a
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1 (A) (II) – bod 2 – zarážka 3 a (nová)
–  spolu 6,5 hm. % obsahu živín.
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) (II) – bod 2 a (nový)
2a.  Ak produkt na hnojenie s označením CE obsahuje viac ako jednu živinu, musí obsahovať primárne deklarované živiny v týchto minimálnych množstvách:
spolu 2 hm. % dusíka (N) alebo
spolu 1 hm. % oxidu fosforečného
(P2O5), alebo spolu 2 hm. % oxidu draselného (K2O) a
spolu 5 hm. % obsahu živín.
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B) – bod 1
1.  Organicko-minerálne hnojivo je zmesou
1.  Organicko-minerálne hnojivo je zmesou
–  jedného alebo viacerých anorganických hnojív uvedených v PFC 1(C) a
–  jedného alebo viacerých minerálnych hnojív uvedených v PFC 1(C) a
–  materiálu s obsahom organického uhlíka (C) a
–  jedného alebo viacerých materiálov s obsahom organického uhlíka (Corg) a
–  živín výlučne biologického pôvodu s výnimkou materiálu, ktorý je skamenelý alebo pevne usadený v geologických útvaroch.
–  živín výlučne biologického pôvodu, ako je rašelina, vrátane leonarditu, lignitu a látok, ktoré boli získané z týchto materiálov, ale s výnimkou iných materiálov, ktoré sú skamenelé alebo pevne usadené v geologických útvaroch.
Pozmeňujúci návrh 343
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC1(B) – bod 3 – písmeno a – bod 2 – zarážky 2 a 3
–  od [Úrad pre publikácie, vložte dátum tri roky po dátume uplatňovania tohto nariadenia]: 40 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5), a
–  od [Úrad pre publikácie, vložte dátum šesť rokov po dátume uplatňovania tohto nariadenia]: 40 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5), a
–  od [Úrad pre publikácie, vložte dátum dvanásť rokov po dátume uplatňovania tohto nariadenia]: 20 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5),
–  od [Úrad pre publikácie, vložte dátum šestnásť rokov po dátume uplatňovania tohto nariadenia]: 20 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5),
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B) – bod 4

Text predložený Komisiou

4.  Vo vzorke produktu na hnojenie s označením CE s hmotnosťou 25 g nesmie byť prítomná Salmonella spp.

Pozmeňujúci návrh

4.  V organicko-minerálnych hnojivách nesmú byť prítomné patogény vo vyššej koncentrácii ako príslušné limity uvedené v tejto tabuľke:

Mikroorganizmus, ktorý sa má testovať

Plány odberu vzoriek

Limit

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Escherichia coli alebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 na 1 g alebo 1 ml

pričom n = počet vzoriek, ktoré majú byť testované

c = počet vzoriek, v ktorých počet baktérií vyjadrený v JTK môže byť medzi m a M

m = prahová hodnota pre počet baktérií vyjadrený v JTK, ktorá sa považuje za uspokojivú

M = maximálna hodnota počtu baktérií vyjadreného v JTK

Parazity Ascaris spp. a Toxocara spp. v žiadnej fáze svojho vývoja nesmú byť prítomné v 100 g alebo 100 ml organicko-minerálnych hnojív.

Pozmeňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B) (I) – bod 2 – zarážka 2
–  2 % hmotnosti celkového oxidu fosforečného (P2O5) alebo
–  1 hm. % oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v neutrálnom citráte amónnom a vode alebo
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B)(I) – bod 2 a (nový)
2a.  Ak produkt na hnojenie s označením CE obsahuje viac ako jednu živinu, musí obsahovať primárne deklarované živiny v týchto minimálnych množstvách:
spolu 2,5 hm. % dusíka (N), z toho 1 hm. % produktu na hnojenie s označením CE tvorí organický dusík (N), alebo spolu 2 hm. % oxidu fosforečného (P2O5), alebo spolu 2 hm. % oxidu draselného (K2O) a
spolu 6,5 hm. % obsahu primárnych živín.
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B)(I) – bod 4
4.  Každá jednotka hnojivého výrobku s označením CE musí vo svojom deklarovanom obsahu obsahovať organickú látku a živiny.
4.  Každá jednotka produktu na hnojenie s označením CE musí vo svojom deklarovanom obsahu obsahovať organický uhlík a všetky živiny. Jednotka sa vzťahuje na jednu zložku produktu, ako sú granuly, pelety atď.
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B)(II) – bod 2 a (nový)
2a.  Ak produkt obsahuje viac ako jednu živinu, musia byť prítomné tieto minimálne množstvá:
–  spolu 1 hm. % dusíka (N) alebo
–  spolu 1 hm. % oxidu fosforečného (P2O5), alebo
–  spolu 1 hm. % oxidu draselného (K2O),
pričom celkový obsah živín dosahuje minimálne 4 %.
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B)(II) – bod 3
3.  Hmotnostná koncentrácia organického uhlíka (C) v hnojivom výrobku s označením CE musí byť najmenej 3 %.
3.  Hmotnostné percento organického uhlíka (C) v produkte na hnojenie s označením CE musí byť najmenej 1 hm. %.
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C) – bod 1
1.   Anorganické hnojivo je iné hnojivo ako organické alebo organicko-minerálne hnojivo.
1.   Minerálne hnojivo je hnojivo s obsahom živín v minerálnej forme alebo živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu spracovaných do minerálnej formy. Hmotnostné percento organického uhlíka (Corg) v produkte na hnojenie s označením CE nesmie pre siahnuť 1 %. To sa netýka uhlíka pochádzajúceho z povrchových materiálov, ktoré spĺňajú požiadavky CMC 9 a 10, a prídavných látok, ktoré spĺňajú požiadavky PFC 5 a CMC 8.
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C) – bod 1 a (nový)
1a.   Fosforečné hnojivá musia spĺňať aspoň jednu z týchto minimálnych úrovní rozpustnosti, aby boli dostupné pre rastliny, v opačnom prípade nemôžu byť označené ako fosforečné hnojivo:
–  rozpustnosť vo vode: minimálna úroveň 40 % celkového obsahu fosforu alebo
–  rozpustnosť v neutrálnom citráte amónnom: minimálna úroveň 75 % celkového obsahu fosforu, alebo
–  rozpustnosť v kyseline mravčej (len pre jemne mletý kamenný fosfát): minimálna úroveň 55 % celkového obsahu fosforu.
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C) – bod 1 b (nový)
1b.   Celkový deklarovateľný obsah dusíka je daný súčtom amoniakálneho N, dusičnanového N, močovinového N, N z metylénmočoviny, N z dvojmočoviny izobutylidénu, N z dvojmočoviny krotonylidénu. Deklarovateľný obsah fosforu je daný fosfátovou formou fosforu. Nové formy môžu byť pridané po vedeckom preskúmaní v súlade s článkom 42 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) – bod 1
1.  Účelom anorganického hnojiva s obsahom makroživiny je poskytovať rastlinám jednu alebo viacero z týchto makroživín: dusík (N), fosfor (P), draslík (K), horčík (Mg), vápnik (Ca), síru (S) alebo sodík (Na).
1.  Účelom minerálneho hnojiva s obsahom makroživiny je poskytovať rastlinám jednu alebo viacero z týchto makroživín:
a)  primárne: dusík (N), fosfor (P)draslík (K);
b)  sekundárne: horčík (Mg), vápnik (Ca), síru (S) alebo sodík (Na).
Pozmeňujúci návrh 344
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) – bod 2 – písmeno a – bod 2 – zarážky 2 a 3
–  od [Úrad pre publikácie, vložte dátum tri roky po dátume uplatňovania tohto nariadenia]: 40 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5),
–  od [šesť rokov po dátume uplatňovania tohto nariadenia]: 40 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5),
–  od [Úrad pre publikácie, vložte dátum dvanásť rokov po dátume uplatňovania tohto nariadenia]: 20 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5),
–  od [šestnásť rokov po dátume uplatňovania tohto nariadenia]: 20 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5),
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno a - bod i – bod 1
1.  Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny nesmie mať deklarovaný obsah viac ako jednej živiny.
1.  Jednozložkové tuhé minerálne hnojivo s obsahom makroživiny musí mať deklarovaný obsah:
a)   najviac jednej primárnej živiny (dusíka (N), fosfora (P) a draslíka (K)) alebo
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno a - bod i – bod 1 – písmeno b (nové)
b)   najviac jednej sekundárnej živiny (horčíka (Mg), vápnika (Ca), síry (S) a sodíka (Na)).
Pozmeňujúci návrh 141
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I) - písmeno a - bod i – bod 1 a (nový)
1a.   Jednozložkové tuhé minerálne hnojivo s obsahom makroživiny s deklarovaným obsahom najviac jednej primárnej živiny môže obsahovať jednu alebo viac sekundárnych živín.
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno a - bod i – bod 2 – úvodná časť
2.  Hnojivý výrobok s označením CE musí obsahovať jednu z týchto deklarovaných živín v určenom minimálnom množstve:
2.  Produkt na hnojenie s označením CE musí obsahovať primárne a/alebo sekundárne deklarované živiny v aspoň tomto množstve:
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno a - bod i – bod 2 – zarážka 2
–  12 % hmotnosti celkového oxidu fosforečného (P2O5),
–  spolu 12 hm. % oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v neutrálnom citráte amónnom a vode,
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno - a - i – bod 2 – zarážka 7
–  1 % hmotnosti celkového oxidu sodného (Na2O),
–  spolu 3 hm. % oxidu sodného (Na2O),
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno a - bod ii – bod 1
1.  Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny musí mať deklarovaný obsah viac ako jednej živiny.
1.  Viaczložkové tuhé minerálne hnojivo s obsahom makroživiny musí mať deklarovaný obsah viac ako jednej primárnej a/alebo sekundárnej živiny.
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno a - bod ii – bod 2 – úvodná časť
2.  Hnojivý výrobok s označením CE musí obsahovať viac ako jednu z týchto deklarovaných živín v určených minimálnych množstvách:
2.  Produkt na hnojenie s označením CE musí obsahovať viac ako jednu z primárnych a/alebo sekundárnych deklarovaných živín aspoň v týchto množstvách:
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno a - bod ii – bod 2 – zarážka 2
–  3% hmotnosti celkového oxidu fosforečného (P2O5),
–  spolu 5 hm. % oxidu fosforečného (P2O5), rozpustného v neutrálnom citráte amónnom a vo vode,
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno a - ii – bod 2 – zarážka 3
–  3 % hmotnosti celkového oxidu draselného (K2O),
–  spolu 5 hm. % oxidu draselného (K2O),
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno a - bod ii – bod 2 – zarážka 4
–  1,5% hmotnosti celkového oxidu horečnatého (MgO),
–  spolu 2 hm. % oxidu horečnatého (MgO),
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno a - bod ii – bod 2 – zarážka 5
–  1,5% hmotnosti celkového oxidu vápenatého (CaO),
–  spolu 2 hm. % oxidu vápenatého (CaO),
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno a - bod ii – bod 2 – zarážka 6
–  1,5 % hmotnosti celkového oxidu sírového (SO3) alebo
–  spolu 5 hm. % oxidu sírového (SO3),
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno a - bod ii – bod 2 – zarážka 7
–  1 % hmotnosti celkového oxidu sodného (Na2O),
–  spolu 3 hm. % oxidu sodného (Na2O).
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno a bod i-ii - bod A – bod 5 – zarážka 1
–   po piatich tepelných cykloch opísaných v module A1 oddiele 4.2 prílohy IV,
–   po piatich tepelných cykloch opísaných v module A1 oddiele 4.2 prílohy IV v prípade skúšky pred uvedením na trh,
Pozmeňujúci návrh 154
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod i – bod 1
1.  Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny nesmie mať deklarovaný obsah viac ako jednej živiny.
1.  Jednozložkové kvapalné minerálne hnojivo s obsahom makroživiny musí mať deklarovaný obsah:
a)   najviac jednej primárnej živiny,
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod i – bod 1 – písmeno b (nové)
b)   najviac jednej sekundárnej živiny.
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod i – bod 1 a (nový)
1a.   Jednozložkové kvapalné minerálne hnojivo s obsahom makroživiny s deklarovaným obsahom najviac jednej primárnej živiny môže obsahovať jednu sekundárnu živinu alebo viac sekundárnych živín.
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod i – bod 2 – úvodná časť
2.  Hnojivý výrobok s označením CE musí obsahovať jednu z týchto deklarovaných živín v určenom minimálnom množstve:
2.  Produkt na hnojenie s označením CE musí obsahovať primárne a/alebo sekundárne deklarované živiny aspoň v týchto množstvách:
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod i – bod 2 – zarážka 2
–  5 % hmotnosti celkového oxidu fosforečného (P2O5),
–  spolu 5 hm. % oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v neutrálnom citráte amónnom a vo vode,
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod i – bod 2 – zarážka 6
–  5% hmotnosti celkového oxidu sírového (SO3) alebo
–  spolu 5 hm. % oxidu sírového (SO3),
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod i – bod 2 – zarážka 7
–  1 % hmotnosti celkového oxidu sodného (Na2O).
–  celkové množstvo oxidu sodného (Na2O) medzi 0,5 a 5 hm. %.
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod ii – bod 1
1.  Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny musí mať deklarovaný obsah viac ako jednej živiny.
1.  Viaczložkové kvapalné minerálne hnojivo s obsahom makroživiny musí mať deklarovaný obsah viac ako jednej primárnej a/alebo sekundárnej živiny.
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod ii – bod 2 – úvodná časť
2.  Hnojivý výrobok s označením CE musí obsahovať viac ako jednu z týchto deklarovaných živín v určených minimálnych množstvách:
2.  Produkt na hnojenie s označením CE musí obsahovať viac ako jednu z primárnych a/alebo sekundárnych deklarovaných živín aspoň v týchto množstvách:
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod ii – bod 2 – zarážka 1
–   1,5 % hmotnosti celkového dusíka (N),
–   spolu 3 hm. % dusíka (N) alebo
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod ii – bod 2 – zarážka 2
–  1,5% hmotnosti celkového oxidu fosforečného (P2O5),
–  spolu 1,5 hm. % oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v neutrálnom citráte amónnom a vo vode,
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod ii – bod 2 – zarážka 3
–  1,5 % hmotnosti celkového oxidu draselného (K2O),
–  spolu 3 hm. % oxidu draselného (K2O), alebo
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod ii – bod 2 – zarážka 4
–  0,75 % hmotnosti celkového oxidu horečnatého (MgO),
–  spolu 1,5 hm. % oxidu horečnatého (MgO), alebo
Pozmeňujúci návrh 167
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod ii – bod 2 – zarážka 5
–  0,75 % hmotnosti celkového oxidu vápenatého (CaO),
–  spolu 1,5 hm. % oxidu vápenatého (CaO), alebo
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) - písmeno b - bod ii – bod 2 – zarážka 6
–  0,75% hmotnosti celkového oxidu sírového (SO3) alebo
–  spolu 1,5 hm. % oxidu sírového (SO3) alebo
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(II) – bod 1
1.  Anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny je iné anorganické hnojivo ako hnojivo s obsahom makroživiny, ktorého cieľom je poskytovať jednu alebo viacero z týchto živín: bór (B), kobalt (Co), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn), molybdén (Mo) alebo zinok (Zn).
1.  Anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny je iné anorganické hnojivo ako hnojivo s obsahom makroživiny, ktorého cieľom je poskytovať jednu alebo viacero z týchto živín: bór (B), kobalt (Co), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn), molybdén (Mo), selén (Se), kremík (Si) alebo zinok (Zn).
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C) a (nový)
PFC1(C)a: NÍZKOUHLÍKOVÉ HNOJIVO
1.  Produkt na hnojenie s označením CE sa označuje ako nízkouhlíkové hnojivo, ak obsahuje viac ako 1 % organického uhlíka (Corg) a až do 15 % organického uhlíka (Corg).
2.  Uhlík prítomný v kyánamide vápenatom a v močovine a jeho kondenzačné produkty a deriváty nebudú na účely tohto vymedzenia zahrnuté do organického uhlíka.
3.  Špecifikácie hnojív z kategórie PFC1(C), ktoré sa označujú ako pevné/kvapalné, jednozložkové/viaczložkové, s makroživinou/mikroživinou, sa budú vzťahovať aj na túto kategóriu.
4.  Produkty predávané v rámci kategórie PFC1(C) musia spĺňať úrovne kontaminujúcich látok uvedené v prílohe I, vymedzené pre organické alebo organicko-minerálne hnojivá, v každom prípade, keď kategória PFC1(C) neobsahuje žiadne limitné hodnoty pre tieto kontaminanty.
Pozmeňujúci návrh 171
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 2 – bod 1
1.  Vápenaté hnojivo je hnojivý výrobok s označením CE, ktorého účelom je korigovať kyslosť pôdy a ktorý obsahuje oxidy, hydroxidy, uhličitany alebo kremičitany týchto živín: vápnik (Ca) alebo horčík (Mg).
1.  Prípravok na vápnenie je produkt na hnojenie s označením CE, ktorého funkciou je korigovať kyslosť pôdy a ktorý obsahuje oxidy, hydroxidy, uhličitany alebo/a kremičitany týchto živín: vápnik (Ca) alebo horčík (Mg).
Pozmeňujúci návrh 398
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 2 – bod 3
3.  Musia byť splnené tieto parametre stanovené pre sušinu:
3.  Musia byť splnené tieto parametre stanovené pre sušinu:
–  minimálna neutralizačná hodnota: 15 (ekvivalent CaO) alebo 9 (ekvivalent HO-), a
–  minimálna neutralizačná hodnota: 15 (ekvivalent CaO) alebo 9 (ekvivalent HO-), a
–  minimálna reaktivita: 10 % alebo 50 % po šiestich mesiacoch (test inkubácie).
–  minimálna reaktivita: 10 % alebo 50 % po šiestich mesiacoch (test inkubácie), a
–  Minimálna veľkosť zrna: 70 % < 1 mm, okrem páleného vápna, granulovaného materiálu na vápnenie a kriedy (=70 % veľkosti zrna musí prejsť cez sito s veľkosťou oka 1 mm)
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 3 – bod 1
Pôdna pomocná látka je hnojivý výrobok s označením CE, ktorého účelom je pridanie do pôdy na účely zachovania, zlepšenia alebo ochrany fyzikálnych alebo chemických vlastností, štruktúry alebo biologickej aktivity pôdy.
Pôdna pomocná látka je materiál vrátane mulču, pridávaný do pôdy na mieste, ktorého funkciou je prevažne zachovanie alebo zlepšenie jej fyzikálnych vlastností a ktorý môže zlepšiť jej chemické a/alebo biologické vlastnosti alebo aktivitu.
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 3 – bod 1a (nový)
1a.   Produkt na hnojenie s označením CE musí obsahovať najmenej 15 % materiálu biologického pôvodu.
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 3(A) – bod 1
1.  Organická pôdna pomocná látka musí výlučne pozostávať z materiálu výlučne biologického pôvodu s výnimkou materiálu, ktorý je skamenelý alebo pevne usadený v geologických útvaroch.
1.  Organická pôdna pomocná látka musí výlučne pozostávať z materiálu výlučne biologického pôvodu vrátane rašeliny, leonarditu, lignitu a humínových látok, ktoré z nich boli získané, ale s výnimkou iných materiálov, ktoré sú skamenelé alebo pevne usadené v geologických útvaroch.
Pozmeňujúci návrh 179
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 3(A) – bod 2 – zarážka 2
–   šesťmocný chróm (Cr VI) 2 mg/kg sušiny;
–   šesťmocný chróm (Cr VI) 1 mg/kg sušiny;
Pozmeňujúci návrh 181
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 3(A) – bod 3 – zarážka a

Text predložený Komisiou

a)  Vo vzorke produktu na hnojenie s označením CE s hmotnosťou 25 g nesmie byť prítomná Salmonella spp.

Pozmeňujúci návrh

a)  V organických pôdnych pomocných látkach nesmú byť prítomné patogény vo vyššej koncentrácii ako príslušné limity uvedené v tejto tabuľke:

Mikroorganizmus, ktorý sa má testovať

Plány odberu vzoriek

Limit

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Escherichia coli alebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 na 1 g alebo 1 ml

pričom n = počet vzoriek, ktoré majú byť testované

c = počet vzoriek, v ktorých počet baktérií vyjadrený v JTK môže byť medzi m a M

m = prahová hodnota pre počet baktérií vyjadrený v JTK, ktorá sa považuje za uspokojivú

M = maximálna hodnota počtu baktérií vyjadreného v JTK

Parazity Ascaris spp. a Toxocara spp. v žiadnej fáze svojho vývoja nesmú byť prítomné v 100 g alebo 100 ml organickej pôdnej pomocnej látky.

Pozmeňujúci návrh 182
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 3(B) – bod 1
1.  Anorganická pôdna pomocná látka je iná pôdna pomocná látka ako organická pôdna pomocná látka.
1.  Anorganická pôdna pomocná látka je iná pôdna pomocná látka ako organická pôdna pomocná látka, a zahŕňa mulčovacie fólie. Biologicky rozložiteľná mulčovacia fólia musí byť biologicky rozložiteľná polymérová fólia, ktorá spĺňa najmä požiadavky uvedené v bodoch 2a a 3 CMC 10 v prílohe II a ktorá sa má umiestniť na pôdu na mieste na ochranu pôdnej štruktúry, potláčanie rastu buriny, znižovanie strát vlhkosti pôdy alebo predchádzanie erózii.
Pozmeňujúci návrh 184
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 4 – bod 1
1.  Pestovateľský substrát je iná látka ako pôda určená na použitie ako substrát na vývoj koreňa.
1.  Pestovateľský substrát je iný materiál ako pôda na mieste, v ktorej sa pestujú rastliny a huby.
Pozmeňujúci návrh 187
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 4 – bod 3

Text predložený Komisiou

3.  Vo vzorke produktu na hnojenie s označením CE s hmotnosťou 25 g nesmie byť prítomná Salmonella spp.

Pozmeňujúci návrh

3.  V pestovateľskom substráte nesmú byť prítomné patogény vo vyššej koncentrácii ako príslušné limity uvedené v tejto tabuľke:

Mikroorganizmus, ktorý sa má testovať

Plány odberu vzoriek

Limit

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Escherichia coli alebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 na 1 g alebo 1 ml

pričom n = počet vzoriek, ktoré majú byť testované

c = počet vzoriek, v ktorých počet baktérií vyjadrený v JTK môže byť medzi m a M

m = prahová hodnota pre počet baktérií vyjadrený v JTK, ktorá sa považuje za uspokojivú

M = maximálna hodnota počtu baktérií vyjadreného v JTK

Parazity Ascaris spp. a Toxocara spp. v žiadnej fáze svojho vývoja nesmú byť prítomné v 100 g alebo 100 ml pestovateľského substrátu.

Pozmeňujúci návrh 188
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 5 – bod 1
Prídavná látka je hnojivý výrobok s označením CE určený na to, aby sa pridal k výrobku poskytujúcemu rastlinám živiny na účely zlepšenia spôsobov, akými tento výrobok uvoľňuje živiny.
Prídavná látka je produkt na hnojenie s označením CE, ktorý je určený na pridanie do výrobku a ktorý má preukázateľný účinok na transformáciu alebo dostupnosť rôznych foriem minerálnych či nerastných živín pre rastliny, alebo oboje, alebo ktorý sa pridáva do pôdy a ktorého funkciou je zlepšovať využívanie živín rastlinami, alebo obmedzovať straty živín.
Pozmeňujúci návrh 193
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 5(A)(I a) (nový)
PFC 5(A)(Ia): Inhibítor denitrifikácie
1.  Inhibítor denitrifikácie je inhibítor, ktorý obmedzuje tvorbu oxidu dusného (N2O) tým, že spomaľuje alebo blokuje konverziu dusičnanov (NO3-) na plynný dusík (N2) bez ovplyvnenia procesu nitrifikácie popísaného v PFC 5(A)(I). Prispieva to k zvýšenej dostupnosti dusičnanov pre rastlinu a k zníženiu emisií N2O.
2.  Účinnosť tejto metódy možno posudzovať na základe merania emisií oxidu dusného v odobratých vzorkách plynu vo vhodnom meracom prístroji a meraním množstva N2O v uvedenej vzorke v plynovom chromatografe. Pri tomto posudzovaní sa zaznamenáva aj obsah vody v pôde.
Pozmeňujúci návrh 202
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6 – bod 1 – úvodná časť
1.  Rastlinný biostimulátor je hnojivý výrobok s označením CE, ktorý stimuluje procesy výživy rastlín nezávisle od obsahu živín vo výrobku, a to výlučne s cieľom zlepšiť jednu alebo viacero z týchto vlastností rastliny:
1.  Rastlinný biostimulátor je produkt na hnojenie s označením CE, ktorý stimuluje procesy výživy rastlín nezávisle od obsahu živín v produkte, a to výlučne s cieľom zlepšiť jednu alebo viacero z týchto vlastností rastliny a rastlinnej rizosféry alebo fylosféry:
Pozmeňujúci návrh 203
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6 – bod 1 – písmeno c a (nové)
ca)  dostupnosť obmedzených živín v pôde a rizosfére,
Pozmeňujúci návrh 204
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6 – bod 1 – písmeno c b (nové)
cb)  humifikácia,
Pozmeňujúci návrh 205
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6– bod 1 – písmeno c c (nové)
cc)  rozklad organických zlúčenín v pôde.
Pozmeňujúci návrh 206
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6 – bod 2 – zarážka 1
–   kadmium (Cd) 3 mg/kg sušiny,
–   kadmium (Cd) 1,5 mg/kg sušiny,
Pozmeňujúci návrh 208
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 1
1.  Mikrobiálny rastlinný biostimulátor musí výlučne pozostávať z mikroorganizmu alebo spoločenstva mikroorganizmov uvedených v kategórii surovín 7 prílohy II.
1.  Mikrobiálny rastlinný biostimulátor musí pozostávať z:
a)   mikroorganizmu alebo spoločenstva mikroorganizmov uvedených v kategórii komponentných materiálov 7 prílohy II;
b)  mikroorganizmov alebo spoločenstva mikroorganizmov, ktoré sú odlišné od tých, ktoré sú uvedené v písmene a) tohto bodu. Môžu sa používať ako kategórie komponentných materiálov za predpokladu, že spĺňajú požiadavky stanovené v kategórii komponentných materiálov 7 prílohy II.
Pozmeňujúci návrh 209
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 3

Text predložený Komisiou

3.   Vo vzorke hnojivého výrobku s označením CE s hmotnosťou 25 g alebo objemom 25 ml nesmie byť prítomná Salmonella spp.

Pozmeňujúci návrh

3.   V mikrobiálnych rastlinných biostimulátoroch nesmú byť prítomné patogény vo vyššej koncentrácii ako príslušné limity uvedené v tejto tabuľke:

Mikroorganizmy/ich toxíny, metabolity

Plány odberu vzoriek

Limit

 

n

c

 

Salmonella spp

5

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Escherichia coli alebo

5

0

neprítomnosť v 1g alebo 1ml

Listeria monocytogenes

5

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Vibrio spp

5

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Shigella spp

5

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Staphylococus aureus

5

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Enterococaceae

5

2

10 JTK/g

Počet anaeróbnych mikroorganizmov, pokiaľ nie je mikrobiálnym biostimulátorom aeróbna baktéria

5

2

105 JTK/g alebo ml

Počet kvasiniek a mulču, pokiaľ nie je mikrobiálnym biostimulátorom huba

5

2

1000 JTK/g alebo ml

kde n = počet jednotiek, ktoré sú vo vzorke; c= počet jednotiek vzorky s hodnotami nad stanoveným limitom.

Pozmeňujúci návrh 210
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 4
4.  Vo vzorke hnojivého výrobku s označením CE s hmotnosťou 1 g alebo objemom 1 ml nesmie byť prítomná Escherichia coli.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 211
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 5
5.  V hnojivom výrobku s označením CE nesmú byť v koncentrácii viac ako 10 KTJ/g čerstvej hmoty prítomné Enterococaceae.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 212
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 6
6.  Vo vzorke hnojivého výrobku s označením CE s hmotnosťou 25 g alebo objemom 25 ml nesmie byť prítomná Listeria monocytogenes.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 213
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 7
7.  Vo vzorke hnojivého výrobku s označením CE s hmotnosťou 25 g alebo objemom 25 ml nesmú byť prítomné Vibrio spp.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 214
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 8
8.  Vo vzorke hnojivého výrobku s označením CE s hmotnosťou 25 g alebo objemom 25 ml nesmú byť prítomné Shigella spp.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 215
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 9
9.  Vo vzorke hnojivého výrobku s označením CE s hmotnosťou 1 g alebo objemom 1 ml nesmie byť prítomný Staphylococcus aureus.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 216
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 10
10.  Počet aeróbnych mikroorganizmov nesmie prekročiť 105 KTJ/g alebo ml vzorky hnojivého výrobku s označením CE, pokiaľ nie je mikrobiálnym biostimulátorom aeróbna baktéria.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 217
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 12 – pododsek 2
hodnota pH rastlinného biostimulátora musí byť vyššia alebo sa rovnať 4.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 218
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 13
13.  Čas použiteľnosti mikrobiálneho rastlinného biostimulátora musí byť najmenej šesť mesiacov za podmienok skladovania uvedených na etikete.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 219
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 7 – bod 3 – úvodná časť
3.  Zmiešavanie nesmie zmeniť povahu jednotlivých zložkových hnojivých výrobkov
3.  Zmiešavanie nesmie zmeniť funkciu jednotlivých zložkových produktov na hnojenie
Pozmeňujúci návrh 220
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – CMC 11 a (nový)
CMC 11a: Iné priemyselné vedľajšie produkty
Pozmeňujúci návrh 221
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 1 – bod 1 – úvodná časť
1.  Hnojivý výrobok s označením CE môže obsahovať iné látky a zmesi ako39
1.  Produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať iné látky a zmesi vrátane technických prídavných látok ako39
__________________
__________________
39 Vylúčenie látky z kategórie CMC 1 nebráni tomu, aby bola vyhovujúcou surovinou na základe inej kategórie surovín stanovujúcej odlišné požiadavky. Pozri napríklad CMC 11 týkajúcu sa vedľajších živočíšnych produktoch, CMC 9 a 10 týkajúcu sa polymérov a CMC 8 týkajúcu sa prídavných látok.
39 Vylúčenie látky z kategórie CMC 1 nebráni tomu, aby bola vyhovujúcou surovinou na základe inej kategórie surovín stanovujúcej odlišné požiadavky. Pozri napríklad CMC 11 týkajúcu sa vedľajších živočíšnych produktoch, CMC 9 a 10 týkajúcu sa polymérov a CMC 8 týkajúcu sa prídavných látok.
Pozmeňujúci návrh 222
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 1 – bod 1 – písmeno b
b)  vedľajšie produkty v zmysle smernice 2008/98/ES,
b)  vedľajšie produkty v zmysle smernice 2008/98/ES, s výnimkou iných vedľajších produktov registrovaných v súlade s nariadením (ES) č. 1907/2006 než sú vedľajšie výrobky, na ktoré sa vzťahuje jedna z výnimiek z registračnej povinnosti stanovených v bode 5 prílohy V k uvedenému nariadeniu,
Pozmeňujúci návrh 223
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 1 – bod 1 – písmeno e
e)  polyméry alebo
e)  polyméry s výnimkou tých polymérov, ktoré boli použité v pestovateľských substrátoch bez kontaktu s pôdou, alebo
Pozmeňujúci návrh 228
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 2 – bod 1
1.  Hnojivý výrobok s označením CE môže obsahovať rastliny, časti rastlín alebo výťažky z rastlín, ktoré neboli spracované inak ako rezaním, mletím, odstredením, lisovaním, sušením, lyofilizáciou alebo extrahovaním vodou.
1.  Produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať rastliny, časti rastlín alebo výťažky z rastlín, ktoré neboli spracované inak ako rezaním, mletím, odstredením, preosievaním, mletím, lisovaním, sušením, lyofilizáciou, pufrovaním, vytláčaním, radiáciou, ošetrovaním mrazom, tepelnou sanitáciou, extrahovaním vodou alebo akýmkoľvek iným spôsobom prípravy alebo spracovania, na základe ktorého nevzniká povinnosť registrovať konečnú látku podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006.
Pozmeňujúci návrh 229
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 2 – bod 2
2.  Na účely odseku 1 sa za rastliny považujú aj riasy, ale nie sinice.
2.  Na účely odseku 1 sa za rastliny považujú aj riasy okrem siníc, ktoré produkujú cyanotoxíny klasifikované ako nebezpečné v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.
Pozmeňujúci návrh 230
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 1 – úvodná časť
1.  Hnojivý výrobok s označením CE môže obsahovať kompost získaný aeróbnym kompostovaním výlučne jedného alebo viacerých z týchto vstupných materiálov:
1.  Prípravok na výživu rastlín s označením CE môže obsahovať kompost, kvapalný alebo nekvapalný mikrobiálny alebo nemikrobiálny extrakt vyrobený z kompostu, získaný aeróbnym kompostovaním a prípadne zabezpečujúci rozmnožovanie prirodzene sa vyskytujúcich mikrobiálnych organizmov výlučne jedného alebo viacerých z týchto vstupných materiálov:
Pozmeňujúci návrh 231
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 1 – písmeno b
b)  vedľajšie živočíšne produkty kategórie 2 a 3 podľa nariadenia (ES) č. 1069/2009,
b)  produkty pochádzajúce zo živočíšnych vedľajších produktov uvedených v článku 32 nariadenia (ES) č. 1069/2009, pre ktoré sa dosiahol koncový bod výrobného reťazca v súlade s článkom 5 uvedeného nariadenia;
Pozmeňujúci návrh 232
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 1 – písmeno c – úvodná časť
c)  živé alebo mŕtve organizmy alebo ich časti, ktoré sú nespracované alebo spracované iba manuálnym, mechanickým alebo gravitačným spôsobom, rozpustením vo vode, flotáciou, extrahovaním vodou, destilovaním vodnou parou alebo zahrievaním výlučne na účely odstránenia vody; alebo ktorá je extrahovaná zo vzduchu akýmkoľvek spôsobom s výnimkou
c)  živé alebo mŕtve organizmy alebo ich časti, ktoré sú nespracované alebo spracované iba manuálnym, mechanickým alebo gravitačným spôsobom, rozpustením vo vode, flotáciou, extrahovaním vodou s výnimkou
Pozmeňujúci návrh 233
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 1 – písmeno c – zarážka 2
–  čistiarenského kalu, priemyselného kalu alebo dnového sedimentu a
–  čistiarenského kalu, priemyselného kalu (okrem nekonzumovateľných zvyškov potravín, krmiva rastlinného pôvodu a kultúr súvisiacich s agropalivom) alebo dnového sedimentu a
Pozmeňujúci návrh 238
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 1 – písmeno e a (nové)
ea)  nespracované a mechanicky spracované zvyšky z odvetví potravinárskeho priemyslu, s výnimkou odvetví využívajúcich živočíšne vedľajšie produkty podľa nariadenia (ES) č. 1069/2009.
Pozmeňujúci návrh 239
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 1 – písmeno e b (nové)
eb)  materiály, ktoré sú v súlade s CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 a CMC 11.
Pozmeňujúci návrh 240
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 2 – zarážka 1
–  ktoré spracúva len vstupné materiály uvedené v odseku 1 a
–  v ktorom sú výrobné linky na spracovanie vstupných materiálov uvedených v bode 1 jasne oddelené od výrobných liniek na spracovanie iných vstupných materiálov, než sú uvedené v bode 1 a
Pozmeňujúci návrh 241
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 6 – písmeno a – zarážka 2
–   kritérium: maximálne 25 mmol O2/kg organickej hmoty za hodinu; alebo
–   kritérium: maximálne 50 mmol O2/kg organickej hmoty za hodinu; alebo
Pozmeňujúci návrh 242
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 4 – názov
CMC 4: Digestát z energetických plodín
CMC 4: Digestát z energetických plodín a rastlinný bioodpad
Pozmeňujúci návrh 247
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 4 – bod 1 – písmeno c
c)  ktorýkoľvek materiál uvedený v bodoch a) a b), ktorý predtým prešiel digesciou.
c)  ktorýkoľvek materiál uvedený v bodoch a) a b), ktorý predtým prešiel digesciou, bez akýchkoľvek stôp aflatoxínov.
Pozmeňujúci návrh 248
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 4 – bod 2 – zarážka 1
–  ktoré spracúva len vstupné materiály uvedené v odseku1 a
–  v ktorom sú výrobné linky na spracovanie vstupných materiálov uvedených v bode 1 jasne oddelené od výrobných liniek na spracovanie iných vstupných materiálov, než sú uvedené v bode 1, a
Pozmeňujúci návrh 249
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 4 – bod 3 – písmeno b
b)  termofilná anaeróbna digescia pri teplote 55 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu (70 °C – 1 hod.);
b)  termofilná anaeróbna digescia pri teplote 55 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu popísaným v kapitole I oddiele 1 bode 1 prílohy V k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 142/20111a;
_________________
1a Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 250
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 4 – bod 3 – písmeno d
d)  mezofilná anaeróbna digescia pri teplote 37 – 40 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu (70 °C – 1 hod.); alebo
d)  mezofilná anaeróbna digescia pri teplote 37 – 40 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu, opísaným v kapitole I oddiele 1 bode 1 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011; alebo
Pozmeňujúci návrh 251
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 5 – bod 1 – písmeno c – zarážka 2
–  čistiarenského kalu, priemyselného kalu alebo dnového sedimentu,
–  čistiarenského kalu, priemyselného kalu iného ako tie, ktoré sú uvedené v písmene ea), alebo dnového sedimentu a
Pozmeňujúci návrh 255
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 5 – bod 1 – písmeno e – úvodná časť
e)  ktoréhokoľvek materiálu uvedeného v písm. a) až d), ktorý
e)  ktorýkoľvek materiál bez aflatoxínov uvedený v písmenách a) až d), ktorý
Pozmeňujúci návrh 256
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 5 – bod 1 – písmeno e a (nové)
ea)  nespracované a mechanicky spracované zvyšky z odvetví potravinárskeho priemyslu, s výnimkou odvetví využívajúcich živočíšne vedľajšie produkty v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009.
Pozmeňujúci návrh 257
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 5 – bod 1 – písmeno e b (nové)
eb)  materiály, ktoré sú v súlade s CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 a CMC 11.
Pozmeňujúci návrh 258
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 5 – bod 2 – zarážka 1
–  ktoré spracúva len vstupné materiály uvedené v odseku1 a
–  v ktorom sú výrobné linky na spracovanie vstupných materiálov uvedených v bode 1 jasne oddelené od výrobných liniek na spracovanie iných vstupných materiálov, než sú uvedené v bode 1, a
Pozmeňujúci návrh 259
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 5 – bod 3 – písmeno a
(a)  termofilná anaeróbna digescia pri teplote 55 °C počas najmenej 24 hodín a hydraulický retenčný čas najmenej 20 dní;
a)  termofilná anaeróbna digescia pri teplote 55 °C počas najmenej 24 hodín a hydraulický retenčný čas najmenej 20 dní, po ktorom nasleduje analýza zameraná na overenie toho, či sa procesom digescie úspešne zničili patogény;
Pozmeňujúci návrh 260
Návrh nariadenia
Príloha II– časť II – CMC 5 – bod 3 – písmeno b
(b)  termofilná anaeróbna digescia pri teplote 55 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu (70 °C – 1 hod.);
b)  termofilná anaeróbna digescia pri teplote 55 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu, opísaným v kapitole I oddiele 1 bode 1 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011;
Pozmeňujúci návrh 261
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 5 – bod 3 – písmeno d
(d)  mezofilná anaeróbna digescia pri teplote 37 – 40 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu (70 °C – 1 hod.); alebo
d)  mezofilná anaeróbna digescia pri teplote 37 – 40 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu, opísaným v kapitole I oddiele 1 bode 1 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011; alebo
Pozmeňujúci návrh 262
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 6 – bod 1 – písmeno c a (nové)
ca)  olej z olivových výliskov, t. j. viskózny vedľajší produkt mletia olív z olivových výliskov získaný spracovaním za mokra pomocou organických rozpúšťadiel v dvoch (dvojfázové výlisky) alebo troch fázach (trojfázové výlisky);
Pozmeňujúci návrh 263
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 6 – bod 1 – písmeno c b (nové)
cb)   vedľajšie produkty odvetvia výroby krmív, ktoré sú uvedené v zozname jednotlivých kŕmnych surovín v nariadení (EÚ) č. 68/2013,
Pozmeňujúci návrh 264
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 6 – bod 1 – písmeno c c (nové)
cc)  akýkoľvek iný materiál alebo látka, ktoré boli schválené na začlenenie do potravín alebo krmív.
Pozmeňujúci návrh 269
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 6 – bod 2 – pododsek 2 a (nový)
Všetky látky musia obsahovať aflatoxíny pod detekčným limitom.
Pozmeňujúci návrh 270
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 7 – bod 1 – zarážka 1
–  neprešli iným spracovaním ako sušením alebo lyofilizáciou a
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 271
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 8 – bod 1
1.  Hnojivý výrobok s označením CE môže obsahovať látku alebo zmes určenú na zlepšenie spôsobov, akými tento hnojivý výrobok uvoľňuje živiny, len vtedy, ak sa v súlade s postupom posudzovania zhody uplatniteľným na takúto prídavnú látku preukázalo, že uvedená látka alebo zmes spĺňa požiadavky tohto nariadenia na výrobok kategórie PFC 5 prílohy I.
1.  Produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať látku alebo zmes (vrátane technických prídavných látok, ako sú: protihrudkové činidlá, protipeniace činidlá, protiprachové činidlá, farbivá a reologické činidlá), určenú na zlepšenie spôsobov, akými tento produkt na hnojenie uvoľňuje živiny, len vtedy, ak sa v súlade s postupom posudzovania zhody uplatniteľným na takúto prídavnú látku preukázalo, že uvedená látka alebo zmes spĺňa požiadavky tohto nariadenia na výrobok kategórie PFC 5 prílohy I.
Pozmeňujúci návrh 272
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – PFC 8 – bod 3 a (nový)
3a.  Produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať vyhovujúci inhibítor denitrifikácie uvedený v PFC 5(A)(Ia) prílohy I len vtedy, ak obsahuje dusík v akejkoľvek forme.
Pozmeňujúci návrh 273
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 8 – bod 4
4.  Hnojivý výrobok s označením CE môže obsahovať inhibítor ureázy, ktorý spĺňa príslušné požiadavky a je uvedený v PFC 5(A)(II) prílohy I, len vtedy, ak sa aspoň 50 % celkového obsahu dusíka (N) v hnojivom výrobku skladá z formy dusíka (N) močovina (CH4N2O).
4.  Produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať inhibítor ureázy, ktorý spĺňa príslušné požiadavky a je uvedený v PFC 5(A)(II) prílohy I, len vtedy, ak aspoň 50 % celkového obsahu dusíka (N) v produkte na hnojenie pozostáva z dusíka (N) vo forme amónia (NH4+) alebo amónia (NH4+) a močoviny (CH4N2O).
Pozmeňujúci návrh 274
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 9 – bod 3
3.  Polyméry nesmú obsahovať formaldehyd.
3.  Polyméry musia obsahovať najviac 600 ppm voľného formaldehydu.
Pozmeňujúci návrh 275
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 10 – bod 1
1.  Hnojivý výrobok s označením CE môže obsahovať iné polyméry ako živinové polyméry len v tých prípadoch, ak účelom polyméru je
1.  Produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať iné polyméry ako živinové polyméry len v tých prípadoch, ak účelom polyméru je
a)  kontrolovať prenikanie vody do častíc živín, a tým uvoľňovanie živín (v tomto prípade sa polymér zvyčajne označuje ako „poťahovacie činidlo“) alebo
a)  kontrolovať prenikanie vody do častíc živín, a tým uvoľňovanie živín (v tomto prípade sa polymér zvyčajne označuje ako „poťahovacie činidlo“) alebo
b)  zvyšovať schopnosť hnojivého výrobku s označením CE zadržiavať vodu.
b)  zvyšovať schopnosť produktu na hnojenie s označením CE zadržiavať vodu alebo
ba)  zlepšovať pôdu ako biologicky rozložiteľné mulčovacie fólie, ktoré sú v súlade najmä s požiadavkami uvedenými v bodoch 2a a 3 CMC 10, alebo
bb)  viazať zložky produktu na hnojenie bez akéhokoľvek kontaktu s pôdou alebo
bc)  zlepšiť stabilitu produktov na hnojenie s označením CE alebo
bd)   zlepšovať prenikanie vody do pôdy.
Pozmeňujúci návrh 276
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 10 – bod 2
2.  Od [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation] sa musí dodržiavať toto kritérium: Polymér sa musí dať fyzicky, biologicky rozložiť tak, aby sa jeho väčšina nakoniec rozložila na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu. Musí obsahovať aspoň 90 % organického uhlíka, ktorý sa počas skúšky biologickej rozložiteľnosti uvedenej v bodoch a) až c) ďalej premenení na CO2, a to počas maximálne 24 mesiacov.
2.  Od ... [päť rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] sa musí dodržiavať toto kritérium: Polymér sa musí dať fyzicky a biologicky rozložiť tak, aby sa jeho väčšina nakoniec rozložila na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu. Musí obsahovať aspoň 90 % organického uhlíka, ktorý sa počas maximálne 48 mesiacov po skončení deklarovaného obdobia funkčnosti produktu na hnojenie uvedeného na etikete ďalej premenení na CO2, a to v porovnaní s príslušným štandardom v skúške biologickej rozložiteľnosti. Kritériá biologickej rozložiteľnosti a vývoj vhodnej metódy skúšky biologickej rozložiteľnosti sa musia posúdiť vo svetle najnovších vedeckých dôkazov a stanoviť v delegovaných aktoch uvedených v článku 42 tohto nariadenia.
a)  Skúška sa vykoná pri teplote 25 °C ± 2 °C.
b)  Skúška sa vykoná v súlade s metódou na určenie úplnej aeróbnej biologickej rozložiteľnosti plastových materiálov v pôde meraním spotreby kyslíka alebo objemu uvoľneného oxidu uhličitého.
c)  Pri skúške sa ako referenčný materiál použije mikrokryštalický celulózový prášok s rovnakými rozmermi, ako má skúšobný materiál.
d)  Skúšobný materiál nesmie byť pred skúškou vystavený podmienkam ani postupom, ktorých cieľom je urýchliť rozklad filmu, ako je napríklad vystavenie teplu alebo svetlu.
Pozmeňujúci návrh 277
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 10 – bod 2 a (nový)
2a.  Biologicky rozložiteľné mulčovacie fólie uvedené v PFC 3(B) musia spĺňať toto kritérium:
Polymér sa musí dať fyzicky a biologicky rozložiť tak, aby sa nakoniec rozložil na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu, a aspoň 90 % organického uhlíka v absolútnej hodnote alebo relatívne k referenčnému materiálu sa počas skúšky biologickej rozložiteľnosti uskutočnenej podľa noriem Únie pre biologickú rozložiteľnosť polymérov v pôde musí premeniť na CO2, a to počas maximálne 24 mesiacov.
Pozmeňujúci návrh 278
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 10 – bod 3 a (nový)
3a.  Keďže produkt je určený na pridávanie do pôdy a má sa uvoľňovať do životného prostredia, tieto kritériá sa vzťahujú na všetky materiály použité vo výrobku.
Pozmeňujúci návrh 279
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 10 – bod 3 b (nový)
3b.   Produkt s označením CE, ktorý obsahuje polyméry iné ako živinové polyméry, je vyňatý z požiadaviek stanovených v odsekoch 1, 2 a 3 pod podmienkou, že polyméry sa používajú len ako spojivá viažuce produkt na hnojenie a nie sú v kontakte s pôdou.
Pozmeňujúci návrh 280
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 11

Text predložený Komisiou

Hnojivý výrobok s označením CE môže obsahovať vedľajšie živočíšne produkty v zmysle nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré dosiahli koncový bod výrobného reťazca stanovený v súlade s uvedeným nariadením a ktoré sú uvedené a bližšie špecifikované v nasledujúcej tabuľke:

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ Komisia prijme delegované akty podľa článku 42, produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať vedľajšie živočíšne produkty v zmysle nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré dosiahli koncový bod výrobného reťazca stanovený v súlade s uvedeným nariadením a ktoré sú uvedené a bližšie špecifikované v nasledujúcej tabuľke:

 

Odvodený produkt

Normy spracovania, pokiaľ ide o dosiahnutie koncového bodu výrobného reťazca

1

Mäsová múčka

Stanovená v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

2

Kostná múčka

Stanovená v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

3

Mäsokostná múčka

Stanovená v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

4

Krv zvierat

Stanovená v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

5

Hydrolyzované bielkoviny kategórie III – v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009

Stanovená v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

6

Spracovaný hnoj

Stanovený v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

7

Kompost (1)

Stanovený v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

8

Zvyšky rozkladu bioplynu (1)

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

9

Perová múčka

Stanovená v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

10

Kože a kožky

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

11

Kopytá a rohy

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

12

Guáno z netopierov

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

13

Vlna a srsť

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

14

Perie a páperie

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

15

Štetiny ošípaných

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

16

Glycerín a ostatné produkty z materiálov kategórie 2 a 3 pochádzajúce z výroby bionafty a obnoviteľných palív.

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

17

Krmivo pre spoločenské zvieratá a žuvačky pre psov, ktoré boli zamietnuté z obchodných dôvodov alebo technických porúch

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

(1)   získané z materiálov kategórie 2 a 3 okrem mäsokostnej múčky a spracovaných živočíšnych bielkovín

Pozmeňujúci návrh 281
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 11 a (nový)
CMC 11a: Iné priemyselné vedľajšie produkty
1.  Produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať ďalšie priemyselné vedľajšie produkty, ako sú sulfát amónny z výroby ε-kaprolaktámu, kyselina sírová z rafinácie zemného plynu a oleje, ako aj ďalšie materiály pochádzajúce zo špecifických priemyselných procesov, ktoré sú vyňaté z CMC 1 a sú uvedené v nasledujúcej tabuľke, za podmienok, ktoré sú v nej stanovené:
2.  Od ... [jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] sa určia kritériá pre zaradenie priemyselných vedľajších produktov, ktoré sa používajú v súlade s nariadením (ES) č. 2003/2003 ako zložka produktov na hnojenie s označením CE, do kategórie komponentných materiálov, a to na základe najnovších vedeckých dôkazov, a stanovia sa v delegovaných aktoch uvedených v článku 42 tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 282
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 1 – bod 2 – písmeno e
(e)  opis všetkých zložiek, ktoré tvoria viac ako 5 % hmotnosti výrobku, v zostupnom poradí podľa hmotnosti sušiny, vrátane údaja o príslušných kategóriách surovín („CMC“) podľa prílohy II.
e)   opis všetkých zložiek, ktoré tvoria viac ako 1 hm. % produktu, v zostupnom poradí podľa hmotnosti sušiny, vrátane údaja o príslušných kategóriách komponentných materiálov („CMC“) podľa prílohy II a vrátane uvedenia obsahu ako percenta v sušine;
Pozmeňujúci návrh 283
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 1 – bod 2 – písmeno e a (nové)
ea)  V prípade akéhokoľvek produktu, ktorý obsahuje materiál pochádzajúci z organického odpadu alebo vedľajších produktov, ktoré neprešli procesom, ktorý by zničil všetky organické materiály, na etikete sa uvedie, ktoré odpadové materiály a vedľajšie produkty sa použili, ako aj číslo šarže alebo číslo série v čase výroby. Toto číslo predstavuje odkaz na údaje o sledovateľnosti, ktoré uchováva výrobca, a ktoré identifikujú jednotlivé zdroje (poľnohospodárske podniky, závody atď.) každého organického odpadu/vedľajšieho produktu, ktorý sa použil v šarži/sérii. Komisia po verejnej konzultácii a do ... [dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] uverejní špecifikácie na vykonávanie tohto ustanovenia, ktoré nadobudnú účinnosť do ... [tri roky po ich uverejnení]. Aby sa minimalizovala administratívna záťaž pre hospodárske subjekty a pre orgány dohľadu nad trhom, Komisiou vypracované špecifikácie zohľadňujú jednak požiadavky uvedené v článku 6 ods. 5 až 7 a článku 11, ako aj existujúce systémy vysledovateľnosti (napr. v prípade živočíšnych vedľajších produktov alebo priemyselných systémov), ako aj klasifikačné kódy odpadu Únie.
Pozmeňujúci návrh 284
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 1 – bod 2 a (nový)
2a.  Výrobcovia poskytnú stručný návod na určené použitie vrátane určeného dávkovania, času aplikácie, určených cieľových rastlín a skladovania.
Pozmeňujúci návrh 285
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 1 – bod 7 a (nový)
7a.  Žiadny produkt sa nemôže odvolávať na inú PFC bez toho, aby spĺňal všetky požiadavky tejto dodatočnej PFC, ani nie sú povolené žiadne priame alebo implicitné tvrdenia o účinkoch prípravku na ochranu rastlín.
Pozmeňujúci návrh 286
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1 – bod 2 – písmeno b
(b)  obsah inhibítora nitrifikácie sa vyjadrí ako hmotnostná koncentrácia celkového dusíka (N) prítomného ako amónny dusík (NH4+) a močovinový dusík (CH4N2O);
b)   obsah inhibítora nitrifikácie sa vyjadrí ako hmotnostné percento celkového obsahu dusíka (N) prítomného ako amónny dusík (NH4+) alebo amónneho dusíka (NH4+) a močovinového dusíka (CH4N2O).
Pozmeňujúci návrh 287
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(A) – bod 1 – písmeno a
(a)  deklarované živiny dusík (N), fosfor (P) alebo draslík (K) pomocou ich chemických značiek v poradí N-P-K;
a)  deklarované živiny dusík (N), fosfor (P) alebo draslík (K) pomocou ich chemických značiek v poradí N-P-K; deklarovaný obsah dusíka je daný celkovým množstvom amoniakálneho N, dusičnanového N, močovinového N, N z formaldehydu močoviny, N z dvojmočoviny izobutylidénu, N z dvojmočoviny krotonylidénu a N z kyánamidu.
Fosforečné hnojivá musia spĺňať tieto minimálne úrovne rozpustnosti, aby boli dostupné pre rastliny, inak nemôžu byť označené ako fosforečné hnojivá:
–  rozpustnosť vo vode: minimálna úroveň 25 % z celkového obsahu fosforu,
–  rozpustnosť v neutrálnom citráte amónnom: minimálna úroveň 30 % z celkového obsahu fosforu,
–  rozpustnosť v kyseline mravčej (len pre jemne mletý kamenný fosfát): minimálna úroveň 35 % z celkového obsahu fosforu.
Pozmeňujúci návrh 288
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(A) – bod 1 – písmeno b
(b)  deklarované živiny horčík (Mg), vápnik (Ca), síra (S) alebo sodík (Na) pomocou ich chemických značiek v poradí Mg-Ca-S-Na;
b)  deklarované živiny vápnik (Ca), horčík (Mg), sodík (Na) alebo síra (S) pomocou ich chemických značiek v poradí Ca-Mg-Na-S;
(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. Ak ho spoluzákonodarcovia schvália, príslušné zmeny sa uplatnia v celom texte vrátane tých častí, ktoré sú uvedené v nasledujúcich pozmeňujúcich návrhoch.)
Pozmeňujúci návrh 289
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(A) – bod 1 – písmeno c
(c)  číselné údaje udávajúce celkový obsah deklarovaných živín dusík (N), fosfor (P) alebo draslík (K), za ktorými nasledujú čísla v zátvorkách, ktoré udávajú celkový obsah horčíka (Mg), vápnika (Ca), síry (S) alebo sodíka (Na);
c)  číselné údaje udávajúce priemerný obsah deklarovaných živín –dusíka (N), fosforu (P) alebo draslíka (K), za ktorými nasledujú čísla v zátvorkách, ktoré udávajú celkový obsah horčíka (Mg), vápnika (Ca), síry (S) alebo sodíka (Na);
Pozmeňujúci návrh 290
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(A) – bod 1 – písmeno d – zarážka 6
–  Organický uhlík (C); a
–  organický uhlík (C) a pomer C/N;
Pozmeňujúci návrh 291
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(A) – bod 1 – písmeno d – zarážka 7 a (nová)
–  forma, ako je prášok alebo pelety.
Pozmeňujúci návrh 292
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(B) – bod 1 – písmeno d – zarážka 2
–  celkový oxid fosforečný (P2O5);
–  oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálnom citráte amónnom a vo vode;
Pozmeňujúci návrh 293
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(B) – bod 1 – písmeno d – zarážka 2 – podzarážka 3
–  ak je prítomný mäkký mletý fosforit, oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v kyseline mravčej,
–   oxid fosforečný (P2O5) rozpustný len v minerálnych kyselinách;
Pozmeňujúci návrh 294
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(B) – bod 1 a (nový)
1a.   Celkový deklarovaný obsah dusíka je daný celkovým množstvom amoniakálneho N, dusičnanového N, močovinového N, N z metylénmočoviny, N z dvojmočoviny izobutylidénu, N z dvojmočoviny krotonylidénu a N z kyánamidu.
Pozmeňujúci návrh 295
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) – bod 1 – písmeno d – zarážka 2
–  celkový oxid fosforečný (P2O5);
–  oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálnom citráte amónnom a vo vode;
Pozmeňujúci návrh 296
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) – bod 1 – písmeno d – zarážka 2 – podzarážka 3
–  ak je prítomný mäkký mletý fosforit, oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v kyseline mravčej,
–  oxid fosforečný (P2O5) rozpustný len v minerálnych kyselinách;
Pozmeňujúci návrh 297
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) – bod 1 – písmeno d – zarážka 4 – podzarážka 1 a (nová)
–  forma, ako je prášok alebo pelety;
Pozmeňujúci návrh 298
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) – bod 1 – písmeno d a (nové)
da)  pH
Pozmeňujúci návrh 299
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) – bod 1 a (nový)
1a.  Produkty na hnojenie, ktoré obsahujú menej než 5 ppm kadmia, arzénu, olova, chrómu VI a ortuti, môžu na svojom obale a etikete používať viditeľnú environmentálnu značku. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 43 na doplnenie tohto nariadenia s cieľom stanoviť technické normy pre takéto označenia.
Pozmeňujúci návrh 300
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) - písmeno a – bod 3 – písmeno c
(c)  prášok, ak aspoň 90 % produktu prejde sitom s okami veľkosti 10 [...]mm, alebo
c)  prášok, ak aspoň 90 % produktu prejde sitom s okami veľkosti 1 mm, alebo
Pozmeňujúci návrh 301
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) - písmeno a – bod 4 a (nový)
4a.   Pre produkty na hnojenie s označením CE uvedené v CMC 10 bode 1 písm. bb) prílohy II, ak sa polyméry používajú výlučne ako spojivo, sa musí uviesť toto označenie: „Produkt na hnojenie nie je určený na kontakt s pôdou.“
Pozmeňujúci návrh 302
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(II) – bod 1
1.  Deklarované mikroživiny v hnojivom výrobku s označením CE sa uvedú podľa svojho názvu a chemickej značky v tomto poradí: bór (B), kobalt (Co), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn), molybdén (Mo) a zinok (Zn), za ktorými nasledujú názvy ich protiiónov.
1.  Deklarované mikroživiny v produkte na hnojenie s označením CE sa uvedú podľa svojho názvu a chemickej značky v tomto poradí: bór (B), kobalt (Co), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn), molybdén (Mo), selén (Se), kremík (Si) a zinok (Zn), za ktorými nasledujú názvy ich protiiónov.
Pozmeňujúci návrh 303
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C) a (nový)
PFC 1(C)a: Nízkouhlíkové hnojivo
1.  Uvádzajú sa tieto informácie o makroživinách:
a)  deklarované živiny dusík (N), fosfor (P) alebo draslík (K) pomocou ich chemických značiek v poradí N-P-K;
b)  deklarované živiny horčík (Mg), vápnik (Ca), síra (S) alebo sodík (Na) pomocou ich chemických značiek v poradí Mg-Ca-S-Na;
c)  číselné údaje udávajúce celkový obsah deklarovaných živín dusíka (N), fosforu (P) alebo draslíka (K), za ktorými nasledujú čísla v zátvorkách, ktoré udávajú celkový obsah horčíka (Mg), vápnika (Ca), síry (S) alebo sodíka (Na);
d)  obsah týchto deklarovaných živín v tomto poradí a ako hmotnostné percento hnojiva;
▪– celkový obsah dusíka (N)
–  minimálne množstvo organického dusíka (N), za ktorým nasleduje opis pôvodu použitej organickej látky,
–  dusík (N) vo forme dusičnanového dusíka,
–  dusík (N) vo forme amoniakálneho dusíka,
–  dusík (N) vo forme močovinového dusíka,
▪– celkový obsah oxidu fosforečného (P2O5),
–  oxid fosforečný rozpustný vo vode (P2O5),
–  oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálnom citrane amónnom,
ak je prítomný mäkký mletý fosforit, oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v kyseline mravčej,
▪– celkový obsah oxidu draselného (K2O),
oxid draselný rozpustný vo vode (K2O),
▪– oxid horečnatý (MgO), oxid vápenatý (CaO), oxid sírový (SO3) a oxid sodný (Na2O) vyjadrený
–  len ako obsah rozpustný vo vode, ak sú tieto živiny úplne rozpustné vo vode,
–  celkový obsah a obsah rozpustný vo vode, ak rozpustný obsah týchto živín tvorí najmenej štvrtinu celkového obsahu týchto živín,
–  v ostatných prípadoch ako celkový obsah;
e)  ak je prítomná močovina (CH4N2O), informácie o možných vplyvoch amoniaku uvoľňujúceho sa pri použití hnojiva na kvalitu ovzdušia a výzva, aby používatelia uplatňovali vhodné nápravné opatrenia.
2.  Tieto ďalšie informácie sa uvádzajú ako hmotnostné percento produktu na hnojenie s označením CE:
–  obsah organického uhlíka (C), a
–  obsah sušiny.
3.  Ak je jedna alebo viacero mikroživín bór (B), kobalt (Co), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn) molybdén (Mo) a zinok (Zn) prítomná v minimálnom množstve uvedenom ako hmotnostné percento v ďalej uvedenej tabuľke,
–  a ak sú do produktu na hnojenie s označením CE pridané zámerne, musia sa deklarovať, a
–  v ostatných prípadoch sa deklarovať môžu:
Mikroživina
Hmotnostné percento

bór (B)
0,01

kobalt (Co)
0,002

meď (Cu)
0,002

mangán (Mn)
0,01

molybdén (Mo)
0,001

zinok (Zn)
0,002

Mikroživiny sa deklarujú po informáciách o makroživinách. Uvádzajú sa tieto informácie:
a)  názvy a chemické značky deklarovaných mikroživín, uvedené v tomto poradí: bór (B), kobalt (Co), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn), molybdén (Mo) a zinok (Zn), za ktorými nasledujú názvy ich protiiónov;
b)  celkový obsah mikroživiny vyjadrený ako hmotnostné percento hnojiva,
len ako obsah rozpustný vo vode, ak sú tieto živiny úplne rozpustné vo vode,
celkový obsah a obsah rozpustný vo vode, ak rozpustný obsah týchto živín tvorí najmenej štvrtinu celkového obsahu týchto živín, a
v ostatných prípadoch ako celkový obsah;
c)  ak je deklarovaná mikroživina (resp. mikroživiny) uvedená do formy chelátu chelátovacím činidlom (resp. činidlami), za názvom a chemickým identifikátorom mikroživiny sa uvedie tento kvalifikačný výraz:
„vo forme chelátu s...“ a názov chelátotvorného činidla alebo jeho skratka a množstvo mikroživiny vo forme chelátu ako hmotnostné percento produktu na hnojenie s označením CE;
d)  ak produkt na hnojenie s označením CE obsahuje mikroživinu (resp. mikroživiny) uvedenú do formy komplexu komplexotvorným činidlom (resp. činidlami):
za názvom a chemickým identifikátorom mikroživiny sa uvedie tento kvalifikačný výraz: „vo forme komplexu s ...“ a množstvo mikroživiny vo forme komplexu ako hmotnostné percento produktu na hnojenie s označením CE, a
názov komplexotvorného činidla alebo jeho skratka;
e)  toto vyhlásenie: „Použite len v prípade skutočnej potreby. Neprekročťte odporúčané dávkovanie“.
Pozmeňujúci návrh 399
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 2 – druhá zarážka
–  granulometria vyjadrená ako percento výrobku, ktoré prejde cez určené sito,
–  granulometria vyjadrená ako percento výrobku, ktoré prejde cez určené sito s veľkosťou oka 1 mm a 3, 15 mm;
Pozmeňujúci návrh 304
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 3 – bod 1 – zarážka 3
–   celkový obsah dusíka (N),
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 305
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 3 – bod 1 – zarážka 4
–   celkový obsah oxidu fosforečného (P2O5),
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 306
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 3 – bod 1 – zarážka 5
–   celkový obsah oxidu draselného (K2O),
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 307
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 6 – písmeno e
(e)  dávkovanie, čas aplikácie (fáza vývoja rastliny) a frekvencia aplikácie,
e)  dávkovanie, čas aplikácie (fáza vývoja rastliny) umiestnenie a frekvencia aplikácie (v súlade s empirickými dôkazmi, ktoré odôvodňujú údaj/údaje o biostimulátore);
Pozmeňujúci návrh 308
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 6 – písmeno f a (nové)
fa)  informácia o tom, že produkt nie je prípravok na ochranu rastlín;
Pozmeňujúci návrh 309
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(A)

Prípustná odchýlka od deklarovaného obsahu živín a ostatných deklarovaných parametrov


Prípustná odchýlka od deklarovaného obsahu živín a ostatných deklarovaných parametrov

Organický uhlík (C)
± 20 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Organický uhlík (C)
± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Obsah sušiny
± 5,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Obsah sušiny
± 5,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový dusík (N)
± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový obsah dusíka (N)
± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Organický dusík (N)
± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Organický dusík (N)
± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

celkový obsah oxidu fosforečného (P2O5),
± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

celkový obsah oxidu fosforečného (P2O5),
± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

celkový obsah oxidu draselného (K2O),
± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

celkový obsah oxidu draselného (K2O),
± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový a vo vode rozpustný obsah oxidu horečnatého, oxidu vápenatého, oxidu sírového alebo oxidu sodného
± 25 % deklarovaného obsahu týchto živín do maximálne 1,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový a vo vode rozpustný obsah oxidu horečnatého, oxidu vápenatého, oxidu sírového alebo oxidu sodného
± 25 % deklarovaného obsahu týchto živín do maximálne 1,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový obsah medi (Cu)
± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový obsah medi (Cu)
± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový zinok (Zn)
± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový zinok (Zn)
± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Množstvo:
± 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Množstvo:
± 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty
Deklarované formy dusíka, fosforu a draslíka
Dvojzložkové: maximálna tolerancia v absolútnom vyjadrení 1,1 N a 0,5 organického N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O a 1,5 pre celkové množstvo dvoch živín.

Trojzložkové: maximálna tolerancia v absolútnom vyjadrení 1,1 N a 0,5 organického N, 1,1 P2O2, 1,1 K2O a 1,9 pre celkové množstvo dvoch živín.

± 10 % celkového deklarovaného obsahu jednotlivých živín do maximálne 2 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení.

Pozmeňujúci návrh 310
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(B) – tabuľka 1

Text predložený Komisiou

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem anorganickej makroživiny

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu prítomných foriem živín do maximálne 2 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení

± 25 % deklarovaného obsahu týchto živín do maximálne 1,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

± 25 % deklarovaného obsahu do maximálne 0,9 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Pozmeňujúci návrh

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem anorganickej makroživiny

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

25 % deklarovaného obsahu prítomných foriem živín do maximálne 2 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení za každú živinu samostatne a za súhrn živín

-50 % a +100 % deklarovaného obsahu týchto živín do maximálne -2 a +4 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení.

± 25 % deklarovaného obsahu do maximálne 0,9 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Tolerancie P2O5 sa týkajú oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v neutrálnom citráte amónnom a vo vode.

 

 

Pozmeňujúci návrh 311
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(B)
Organický uhlík: ± 20 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení
Organický uhlík: ± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení
Organický dusík: ± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení
Organický dusík: ± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení
Celková meď (Cu) ± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení
Celková meď (Cu) ± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení
Celkový zinok (ZN) ± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení
Celkový zinok (Zn) ± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení
Pozmeňujúci návrh 312
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(C)(I)

 

Text predložený Komisiou

 

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem anorganickej makroživiny

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

± 25 % deklarovaného obsahu prítomných foriem živín do maximálne 2 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení

± 25 % deklarovaného obsahu týchto živín do maximálne 1,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení.

± 25 % deklarovaného obsahu do maximálne 0,9 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

 

Granulometria: ± 10 % relatívna odchýlka od deklarovaného percentuálneho podielu, ktorý prejde cez určené sito

 

Množstvo: ± 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

 

Pozmeňujúci návrh

 

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem anorganickej makroživiny

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

± 25 % deklarovaného obsahu prítomných foriem živín do maximálne 2 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení za každú živinu samostatne a za súhrn živín

-50 % a +100 % deklarovaného obsahu týchto živín do maximálne -2 a +4 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení.

-50 % a +100 % deklarovaného obsahu týchto živín do maximálne -2 a +4 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení.

 

Uvedené hodnoty tolerancie sa týkajú aj foriem N a rozpustných látok.

 

Granulometria: ± 20 % relatívna odchýlka od deklarovaného percentuálneho podielu materiálu, ktorý prejde cez určené sito

 

Množstvo: ± 3 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Pozmeňujúci návrh 313
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 3

Text predložený Komisiou

Formy deklarovanej živiny a iné deklarované kritériá kvality

Prípustné odchýlky pre deklarovaný parameter

pH

± 0,7 v čase výroby

 

± 1,0 kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Organický uhlík (C)

± 10 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový obsah dusíka (N)

± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

celkový obsah oxidu fosforečného (P2O5),

± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

celkový obsah oxidu draselného (K2O),

± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Sušina

± 10 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Množstvo:

—  5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty v čase výroby

 

—  25 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Organický uhlík (Corg)/organický dusík (Norg)

± 20 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Granulometria

± 10 % relatívna odchýlka od deklarovaného percentuálneho podielu materiálu, ktorý prejde cez určené sito.

Pozmeňujúci návrh

Formy deklarovanej živiny a iné deklarované kritériá kvality

Prípustné odchýlky pre deklarovaný parameter

pH

± 0,7 v čase výroby

 

± 0,9 kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Organický uhlík (C)

± 10 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový obsah dusíka (N)

± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

celkový obsah oxidu fosforečného (P2O5),

± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

celkový obsah oxidu draselného (K2O),

± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Sušina

± 10 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Množstvo:

—  5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty v čase výroby

 

—  15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Organický uhlík (Corg)/organický dusík (Norg)

± 20 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Granulometria

± 10 % relatívna odchýlka od deklarovaného percentuálneho podielu materiálu, ktorý prejde cez určené sito.

Pozmeňujúci návrh 314
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 4

Text predložený Komisiou

Formy deklarovanej živiny a iné deklarované kritériá kvality

Prípustné odchýlky pre deklarovaný parameter

Elektrická vodivosť

± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

pH

± 0,7 v čase výroby

 

± 1,0 kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Množstvo vyjadrené ako objem (v litroch alebo m³)

—  5 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

—  25 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Určenie množstva (objemu) materiálov s veľkosťou častíc väčšou ako 60 mm

—  5 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

—  25 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Určenie množstva (objemu) vopred vytvarovaných pestovateľských substrátov

—  5 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

—  25 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Dusík rozpustný vo vode (N)

± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

oxid fosforečný rozpustný vo vode (P2O5),

± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

oxid draselný rozpustný vo vode (K2O),

± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Pozmeňujúci návrh

Formy deklarovanej živiny a iné deklarované kritériá kvality

Prípustné odchýlky pre deklarovaný parameter

Elektrická vodivosť

± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

± 60 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

pH

± 0,7 v čase výroby

 

± 0,9 kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Množstvo vyjadrené ako objem (v litroch alebo m³)

—  5 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

—  15 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Určenie množstva (objemu) materiálov s veľkosťou častíc väčšou ako 60 mm

—  5 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

—  15 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Určenie množstva (objemu) vopred vytvarovaných pestovateľských substrátov

—  5 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

—  15 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Dusík rozpustný vo vode (N)

± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

± 60 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

oxid fosforečný rozpustný vo vode (P2O5)

± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

± 60 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

oxid draselný rozpustný vo vode (K2O),

± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

± 60 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Pozmeňujúci návrh 315
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 1 – bod 1 – bod 1 – písmeno b
(b)  digestátov z energetických plodín uvedených v CMC 4;
b)   digestátov z energetických plodín a rastlinného bioodpadu uvedených v CMC 4;
Pozmeňujúci návrh 316
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 1 – bod 1 – bod 1 – písmeno f a (nové)
fa)  nespracovaných alebo mechanicky spracovaných rastlín, častí rastlín alebo výťažkov z rastlín uvedených v CMC 2;
Pozmeňujúci návrh 317
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 1 – bod 1 – bod 3 – písmeno b a (nové)
ba)  inhibítora denitrifikácie uvedeného v PFC 5(A)(Ia),
Pozmeňujúci návrh 318
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 1 – bod 3 – bod 2 – písmeno a a (nové)
aa)  inhibítora denitrifikácie uvedeného v PFC (A)(Ia),
Pozmeňujúci návrh 319
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul A – bod 2.2 – písmeno b
b)  koncepčný návrh, výrobné výkresy a náčrty;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 320
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul A – bod 2.2 – písmeno c
c)  opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených výkresov a náčrtov a používanie hnojivého výrobku s označením CE;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 321
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul A1 – bod 4 – odsek 1
Cykly a skúšky uvedené v oddieloch 4.1 až 4.3 sa vykonávajú v mene výrobcu aspoň každé tri mesiace, a to na reprezentatívnej vzorke výrobku s cieľom overiť splnenie
Cykly a skúšky uvedené v oddieloch 4.1 až 4.3 sa vykonávajú v mene výrobcu aspoň každých šesť mesiacov v prípade nepretržitej prevádzky závodu alebo každý rok v prípade periodickej výroby, a to na reprezentatívnej vzorke výrobku s cieľom overiť splnenie
Pozmeňujúci návrh 322
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul A1 – bod 4.3.5 a (nový)
4.3.5a.  Výrobca uchováva skúšobný protokol spolu s technickou dokumentáciou.
Pozmeňujúci návrh 323
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul B – bod 3.2 – písmeno c – zarážka 6
–  skúšobné protokoly a
–  skúšobné protokoly vrátane štúdií venovaných agronomickej účinnosti a
Pozmeňujúci návrh 324
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul D1 – bod 2 – písmeno b
(b)  koncepčný návrh, výrobné výkresy a náčrty, vrátane písomného opisu a schémy výrobného procesu, kde je jasne identifikovaný každý postup, zásobník a priestor,
b)  písomný opis a schéma výrobného procesu,

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0270/2017).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia