Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/0084(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0270/2017

Predložena besedila :

A8-0270/2017

Razprave :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Glasovanja :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Obrazložitev glasovanja
PV 27/03/2019 - 18.7

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Sprejeta besedila
PDF 1070kWORD 180k
Torek, 24. oktober 2017 - Strasbourg
Gnojilni proizvodi z oznako CE ***I
P8_TA(2017)0392A8-0270/2017

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete24. oktobra 2017, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE ter o spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Naslov
Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE ter o spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009
Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pravil o dostopnosti na trgu proizvodov za oskrbo rastlin s hranili z oznako CE ter o spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009
(Ta sprememba, v skladu s katero se „gnojilni proizvodi“ spremenijo v „proizvode za oskrbo rastlin s hranili“, velja za celotno besedilo. Če se sozakonodajalca dogovorita, ustrezne prilagoditve veljajo za celotno besedilo, vključno z deli besedila iz spodnjih sprememb.)
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1
(1)  Pogoji za dostopnost gnojil na notranjem trgu so bili delno harmonizirani z Uredbo (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta15, ki skoraj izključno zajema gnojila iz anorganskih materialov, pridobljenih z izkopom, ali kemično proizvedenih anorganskih materialov. Prav tako je treba omogočiti uporabo recikliranih ali organskih materialov za gnojenje. Določiti bi bilo treba harmonizirane pogoje za omogočanje dostopnosti gnojil iz takih recikliranih ali organskih materialov na celotnem notranjem trgu, da bi tako spodbudili njihovo nadaljnjo uporabo. Obseg harmonizacije bi bilo zato treba razširiti, da bodo vključeni reciklirani in organski materiali.
(1)  Pogoji za dostopnost gnojil na notranjem trgu so bili delno harmonizirani z Uredbo (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta15, ki skoraj izključno zajema gnojila iz anorganskih materialov, pridobljenih z izkopom, ali kemično proizvedenih mineralnih materialov. Prav tako je treba omogočiti uporabo recikliranih ali organskih materialov za gnojenje. Določiti bi bilo treba harmonizirane pogoje za omogočanje dostopnosti gnojil iz takih recikliranih ali organskih materialov na celotnem notranjem trgu, da bi tako spodbudili njihovo nadaljnjo uporabo. Spodbujanje pogostejše uporabe recikliranih hranil bi dodatno pomagalo pri razvoju krožnega gospodarstva in omogočalo splošno uporabo hranil, ki bi zagotovila učinkovitejšo rabo virov, obenem pa bi zmanjšalo odvisnost Unije od hranil iz tretjih držav. Obseg harmonizacije bi bilo zato treba razširiti, da bodo vključeni reciklirani in organski materiali.
_________________
_________________
15 Uredba (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o gnojilih (UL L 304, 21.11.2003, str. 1).
15 Uredba (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o gnojilih (UL L 304, 21.11.2003, str. 1).
(Ta sprememba se nanaša tudi na horizontalno tehnično o spremembi pojma „anorganski“, ki se spremeni v „mineralni“. Če se sozakonodajalca dogovorita, ustrezne prilagoditve veljajo za celotno besedilo, vključno z deli besedila iz spodnjih sprememb.)
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)
(2a)  Hranilne snovi v hrani izvirajo iz tal, zdrava in hranljiva tla pa pomenijo zdrave in hranljive pridelke in hrano. Kmetje morajo za izboljšanje tal imeti na voljo vrsto organskih in sintetičnih gnojil. Če v tleh ni hranil ali jih primanjkuje, jih bo primanjkovalo tudi v rastlinah, ki bodo nehale rasti ali ne bodo imele prehranske vrednosti za prehrano ljudi.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)
(5a)   Kmetje bi za zagotovitev učinkovite rabe živalskega gnoja in komposta, pridelanega na kmetijah, morali uporabljati tiste proizvode, ki so skladni z načeli odgovornega kmetijstva, ki dajejo prednost lokalnim distribucijskim kanalom, upoštevajo dobro kmetijsko in okoljsko prakso ter so skladni z okoljsko zakonodajo Unije, kot sta direktiva o nitratih in okvirna direktiva o vodah. Spodbujati bi bilo treba prednostno rabo gnojil, pridelanih na kraju samem in na sosednjih kmetijskih gospodarstvih.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)
(6a)  Gnojilni proizvod z oznako CE ima več kot eno funkcijo, opredeljeno v okviru funkcijskih kategorij proizvodov iz te uredbe. Kadar se vloži zahtevek v zvezi z le eno od teh funkcij, bi moralo zadoščati, da proizvod izpolnjuje zahteve funkcijske kategorije proizvoda, ki ustreza tako navedeni funkciji. Kadar pa se vloži zahtevek v zvezi z več kot eno od teh funkcij, bi bilo treba zadevni gnojilni proizvod z oznako CE obravnavati kot kombinacijo dveh ali več komponentnih gnojilnih proizvodov, od katerih bi moral vsak izpolnjevati zahteve glede svoje funkcije. Zato bi morala obstajati posebna funkcijska kategorija proizvoda, ki bi zajemala take kombinacije.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 b (novo)
(6b)  Proizvajalec, ki uporablja enega ali več gnojilnih proizvodov z oznako CE, v zvezi s katerimi je že izvedel ugotavljanje skladnosti oziroma je tega izvedel drugi proizvajalec, se lahko sklicuje na to ugotavljanje skladnosti. Da bi čim bolj zmanjšali upravno breme, bi moral tudi tako pridobljeni gnojilni proizvod z oznako CE veljati za kombinacijo dveh ali več komponentnih gnojilnih proizvodov, dodatne zahteve glede skladnosti kombinacije pa bi bilo treba omejiti na vidike, ki so potrebni zaradi mešanja.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8
(8)  Kontaminanti v gnojilnih proizvodih z oznako CE, kot so kadmij, lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in živali ter za okolje, saj se kopičijo v okolju in vstopajo v prehransko verigo. Zato bi bilo treba njihovo vsebnost v takih proizvodih omejiti. Poleg tega bi bilo treba nečistote v gnojilnih proizvodih z oznako CE, ki so pridobljeni iz bioloških odpadkov, zlasti polimere, pa tudi kovino in steklo, bodisi preprečiti ali omejiti, če je to tehnično izvedljivo, z odkrivanjem takih nečistot v ločeno zbranih bioloških odpadkih pred predelavo.
(8)  Če se gnojilni proizvodi z oznako CE ne uporabljajo pravilno, lahko kontaminanti v teh proizvodih, kot je kadmij, pomenijo tveganje za zdravje ljudi in živali ter za okolje, saj se kopičijo v okolju in vstopajo v prehransko verigo. Zato bi bilo treba njihovo vsebnost v takih proizvodih omejiti. Poleg tega bi bilo treba nečistote v gnojilnih proizvodih z oznako CE, ki so pridobljeni iz bioloških odpadkov, zlasti polimere, pa tudi kovino in steklo, bodisi preprečiti ali omejiti, če je to tehnično izvedljivo, z odkrivanjem takih nečistot v ločeno zbranih bioloških odpadkih pred predelavo.
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)
(8a)  Države članice, ki so že uvedle strožje nacionalne mejne vrednosti za kadmij v gnojilih, bi morale imeti možnost, da te mejne vrednosti ohranijo, dokler preostale države Unije ne dosežejo enakovrednih mejnih vrednosti.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 b (novo)
(8b)   Za olajšanje skladnosti fosfatnih gnojilnih proizvodov z zahtevami te uredbe in za spodbujanje inovacij je treba zagotoviti zadostne spodbude za razvoj ustreznih tehnologij, zlasti tehnologije za odstranjevanje kadmija, in za upravljanje nevarnih odpadkov, ki vsebujejo kadmij, in sicer s finančnimi sredstvi, ki so na voljo v okviru programa Obzorje 2020, programov LIFE, platforme za podporo financiranju krožnega gospodarstva, prek Evropske investicijske banke (EIB) in drugih finančnih instrumentov, kjer je to ustrezno. Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto predložiti poročilo o spodbudah in financiranju Unije na področju odstranjevanja kadmija.
Sprememba 395
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 c (novo)
(8c)  Od … [datum začetka uporabe te uredbe] bi morala Komisija vzpostaviti mehanizem, ki bo olajšal dostop do sredstev za raziskave in inovacije tehnologij za zmanjšanje kadmija in njihovo vključitev v proizvodne postopke v Uniji za vse vrste fosfatnih gnojil ter tudi morebitne rešitve za odstranitev kadmija, ki so ekonomsko izvedljive na industrijski ravni in omogočajo obdelavo odpadkov, ki tako nastanejo.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9
(9)  Proizvodom, ki izpolnjujejo vse zahteve iz te uredbe, bi bilo treba omogočiti prost pretok na notranjem trgu. Če vsaj en komponentni material v gnojilnem proizvodu z oznako CE spada na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta18 , vendar v proizvodni verigi doseže točko, po kateri ne predstavlja več znatnega tveganja za javno zdravje ali zdravje živali (v nadaljnjem besedilu: končna točka v proizvodni verigi), bi nadaljnja uporaba določb navedene uredbe za ta proizvod pomenila nepotrebno upravno breme. Zato bi morali biti taki gnojilni proizvodi izvzeti iz zahtev navedene uredbe. Uredbo (ES) št. 1069/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
(9)  Gnojilnim proizvodom z oznako CE, ki izpolnjujejo vse zahteve iz te uredbe, bi bilo treba omogočiti prost pretok na notranjem trgu. Če je kateri od komponentnih materialov pridobljeni proizvod, ki spada na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta18, vendar je v proizvodni verigi dosegel točko, po kateri ne predstavlja več tveganja za javno zdravje ali zdravje živali (v nadaljnjem besedilu: končna točka v proizvodni verigi), bi nadaljnja uporaba določb navedene uredbe za ta proizvod pomenila nepotrebno upravno breme. Zato bi morali biti taki gnojilni proizvodi izvzeti iz zahtev navedene uredbe. Uredbo (ES) št. 1069/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
_________________
_________________
18 Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L 300, 14.11.2009, str. 1).
18 Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L 300, 14.11.2009, str. 1).
Sprememba 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
(10)  Končno točko v proizvodni verigi bi bilo treba v skladu s postopki iz Uredbe (ES) št. 1069/2009 določiti za vsak ustrezen komponentni material, ki vsebuje živalske stranske proizvode. Kadar se proizvodni postopek, ki ga ureja ta uredba, začne, preden je dosežena navedena končna točka, bi se morale za gnojilne proizvode z oznako CE kumulativno uporabljati zahteve glede predelave iz Uredbe (ES) št. 1069/2009 in te uredbe, kar pomeni, da se uporabljajo strožje zahteve, kadar obe uredbi urejata isti parameter.
(10)  Za vsako kategorijo komponentnih materialov, ki vključuje pridobljene proizvode v smislu Uredbe (ES) št. 1069/2009, bi bilo treba za vsak ustrezen komponentni material, ki vsebuje živalske stranske proizvode, v skladu s postopki iz navedene uredbe določiti končno točko v proizvodni verigi. Da bi se izkoristil tehnični razvoj, povečale priložnosti za proizvajalce in podjetja ter izkoristil potencial za večjo uporabo hranil iz živalskih stranskih proizvodov, kot je živalski gnoj, bi se morala določitev načinov obdelave in pravil za predelavo živalskih stranskih proizvodov, za katere je bila določena končna točka v proizvodni verigi, začeti takoj po začetku veljavnosti te uredbe. Pri gnojilnih proizvodih, ki vsebujejo ali so sestavljeni iz predelanega živalskega gnoja, bi bilo treba opredeliti merila za gnoj ob koncu življenjske dobe živine. Za razširitev ali dodajanje kategorij komponentnih materialov, da bi vključevale več živalskih stranskih proizvodov, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Kadar se takšna končna točka doseže, preden se gnojilni proizvod z oznako CE da na trg, vendar po začetku proizvodnega postopka, ki ga ureja ta uredba, bi se morale za gnojilne proizvode z oznako CE kumulativno uporabljati zahteve glede postopka iz Uredbe (ES) št. 1069/2009 in te uredbe, kar pomeni, da se uporabljajo strožje zahteve, kadar obe uredbi urejata isti parameter.
Sprememba 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)
(10a)   Za živalske stranske proizvode, ki jih že v veliki meri uporabljajo v državah članicah za proizvodnjo gnojil, bi bilo treba končno točko določiti brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa eno leto po začetku veljavnosti te uredbe.
Sprememba 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
(12)  Če vsaj en komponentni material za gnojilni proizvod z oznako CE spada na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1069/2009 in še ni dosegel končne točke v proizvodni verigi, bi bilo zavajajoče urejati označevanje proizvoda z oznako CE s to uredbo, saj za dostopnost takega proizvoda na trgu veljajo zahteve iz Uredbe (ES) št. 1069/2009. Zato bi bilo treba take proizvode izključiti s področja uporabe te uredbe.
(12)  Kar zadeva živalske stranske proizvode ali pridobljene proizvode, za katere končna točka v proizvodni verigi ni določena ali določena končna točka v trenutku, ko se proizvod da na trg, ni dosežena, veljajo za dostopnost teh proizvodov na trgu zahteve iz Uredbe (ES) št. 1069/2009. Zato bi bilo zavajajoče, če bi bilo označevanje teh proizvodov z oznako CE urejeno s to uredbo. Vse proizvode, ki vsebujejo take živalske stranske proizvode ali pridobljene proizvode oziroma so iz njih sestavljeni, bi bilo zato treba izključiti s področja uporabe te uredbe.
Sprememba 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13
(13)  Ugotovljeno je bilo povpraševanje na trgu po nekaterih recikliranih odpadkih v smislu Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta20 za uporabo kot gnojilni proizvodi. Poleg tega so za uporabo odpadkov kot vhodnega materiala v postopku recikliranja, za postopke in tehnike obdelave ter za gnojilne proizvode, ki so rezultat recikliranja, potrebne nekatere zahteve za zagotovitev, da uporaba navedenih proizvodov ne bo povzročila splošnega škodljivega vpliva na okolje ali zdravje ljudi. Za gnojilne proizvode z oznako CE bi bilo treba navedene zahteve določiti v tej uredbi. Zato se taki proizvodi od trenutka, ko izpolnjujejo vse zahteve iz te uredbe, ne bi več smeli šteti za odpadke v smislu Direktive 2008/98/ES.
(13)  Ugotovljeno je bilo povpraševanje na trgu po nekaterih recikliranih odpadkih, kot so struvit, biooglje in proizvodi iz pepela, v smislu Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta20 za uporabo kot gnojilni proizvodi. Poleg tega so za uporabo odpadkov kot vhodnega materiala v postopku recikliranja, za postopke in tehnike obdelave ter za gnojilne proizvode, ki so rezultat recikliranja, potrebne nekatere zahteve za zagotovitev, da uporaba navedenih proizvodov ne bo povzročila splošnega škodljivega vpliva na okolje ali zdravje ljudi. Za gnojilne proizvode z oznako CE bi bilo treba navedene zahteve določiti v tej uredbi. Zato se taki proizvodi od trenutka, ko izpolnjujejo vse zahteve iz te uredbe, ne bi več smeli šteti za odpadke v smislu Direktive 2008/98/ES in bi morali v skladu s tem omogočiti dostop do notranjega trga za proizvode, ki vsebujejo te reciklirane odpadne materiale ali iz njih sestojijo. Zaradi pravne varnosti, izkoriščanja tehničnega razvoja in nadaljnjih spodbud za proizvajalce, da bi bolje izkoristili pomembne tokove odpadkov, bi se morale znanstvene raziskave in določitev zahtev za recikliranje na ravni Unije za te proizvode začeti takoj po začetku veljavnosti te uredbe. Zato bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov, s katerimi lahko brez nepotrebnega odlašanja določi širše ali dodatne kategorije komponentnih materialov, ki so primerni za uporabo v proizvodnji gnojilnih proizvodov z oznako CE.
_________________
_________________
20 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).
20 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).
Sprememba 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)
(13a)  Nekatere industrijske stranske proizvode, soproizvode ali reciklirane proizvode, ki nastajajo pri specifičnih industrijskih postopkih, proizvajalci trenutno uporabljajo kot sestavine gnojilnih proizvodov z oznako CE. Za sestavine gnojilnih proizvodov z oznako CE bi bilo treba zahteve v zvezi s kategorijami komponentnih materialov določiti v tej uredbi. Zato se taki proizvodi od trenutka, ko izpolnjujejo vse zahteve iz te uredbe, ne bi več smeli šteti za odpadke v smislu Direktive 2008/98/ES.
Sprememba 16
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14
(14)  Nekatere snovi in zmesi, ki se običajno imenujejo agrarni dodatki, izboljšujejo vzorec sproščanja hranil v gnojilu. Snovi in zmesi, ki so dostopne na trgu, da se dodajajo gnojilnim proizvodom z oznako CE v ta namen, bi morale izpolnjevati nekatera merila učinkovitosti, za kar je odgovoren proizvajalec navedenih snovi ali zmesi, in bi se zato morale šteti za gnojilne proizvode z oznako CE na podlagi te uredbe. Poleg tega bi za gnojilne proizvode z oznako CE, ki vsebujejo take snovi ali zmesi, morala veljati nekatera merila učinkovitosti in varnosti. Take snovi in zmesi bi bilo zato prav tako treba urejati kot komponentne materiale za gnojilne proizvode z oznako CE.
(14)  Nekatere snovi in zmesi, ki se imenujejo agrarni dodatki, izboljšujejo vzorec sproščanja hranil v gnojilu. Snovi in zmesi, ki so dostopne na trgu, da se dodajajo gnojilnim proizvodom z oznako CE v ta namen, bi morale izpolnjevati nekatera merila učinkovitosti in varnosti ter okoljska merila, za kar je odgovoren proizvajalec navedenih snovi ali zmesi, in bi se zato morale šteti za gnojilne proizvode z oznako CE na podlagi te uredbe. Poleg tega bi za gnojilne proizvode z oznako CE, ki vsebujejo take snovi ali zmesi, morala veljati nekatera merila učinkovitosti in varnosti ter okoljska merila. Take snovi in zmesi bi bilo zato prav tako treba urejati kot komponentne materiale za gnojilne proizvode z oznako CE.
Sprememba 17
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)
(14a)   Ker so proizvodi, ki poleg sestavin gnojil vsebujejo še druge snovi in zmesi, namenjeni za dodajanje tlom in sproščanje v okolje, bi bilo treba za vse snovi v proizvodu uporabiti merila skladnosti, zlasti če so majhne ali razpadejo na majhne delce, ki se lahko skozi tla razširijo v vodne vire in v okolje. Zato bi morali tudi za merila biorazgradljivosti in preskušanje skladnosti veljati realni pogoji „in vivo“, pri katerih se upoštevajo različne hitrosti razgradnje v anaerobnih pogojih, v vodnih habitatih ali pod vodo, pri nasičenosti z vodo ali v zamrznjenih tleh.
Sprememba 18
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
(15)  Nekatere snovi, zmesi in mikroorganizmi, ki se običajno imenujejo rastlinski biostimulanti, dejansko niso hranila, čeprav spodbujajo rastlinske prehranjevalne procese. Kadar je namen takih proizvodov samo izboljšati učinkovitost izrabe hranil v rastlinah, povečati toleranco na abiotski stres ali izboljšati kakovostne lastnosti kmetijskih rastlin, so po naravi bolj podobni gnojilnim proizvodom kot pa večini kategorij fitofarmacevtskih sredstev. Zato bi morali biti taki proizvodi upravičeno do označevanja z oznako CE v skladu s to uredbo in bi jih bilo treba izvzeti s področja uporabe Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta21 . Uredbo (ES) št. 1107/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
(15)  Nekatere snovi, zmesi in mikroorganizmi, ki se imenujejo rastlinski biostimulanti, dejansko niso vnosi hranil, čeprav spodbujajo rastlinske naravne prehranjevalne procese. Kadar je namen takih proizvodov samo izboljšati učinkovitost izrabe hranil v rastlinah, povečati toleranco na abiotski stres, izboljšati kakovostne lastnosti kmetijskih rastlin, razgraditi organske sestavine v tleh ali izboljšati razpoložljivost hranil v rizosferi, so po naravi bolj podobni gnojilnim proizvodom kot pa večini kategorij fitofarmacevtskih sredstev. Zato delujejo skupaj z gnojili, da bi se izboljšala njihova učinkovitost in zmanjšala stopnja uporabe hranil. Zato bi morali biti taki proizvodi upravičeno do označevanja z oznako CE v skladu s to uredbo in bi jih bilo treba izvzeti s področja uporabe Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta21. Uredbo (ES) št. 1107/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
_________________
_________________
21 Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).
21 Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).
Sprememba 19
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)
(15a)  Da bi zagotovili in povečali inovativni potencial za razvoj in odkrivanje novih mikrobnih rastlinskih biostimulativnih proizvodov, bi bilo treba za mikroorganizme razširiti ali dodati kategorije komponentnih materialov. Za spodbujanje inovacij in ustvarjanje pravne varnosti za proizvajalce v zvezi z zahtevami, ki jih je treba izpolniti za uporabo mikroorganizmov kot komponentnih materialov gnojilnih proizvodov z oznako CE, je treba jasno opredeliti harmonizirane načine za oceno varnosti mikroorganizmov. Pripravljalno delo za opredelitev teh načinov ocenjevanja varnosti bi se morala začeti takoj po začetku veljavnosti te uredbe. Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe sprejme akte, s katerimi lahko brez nepotrebnega odlašanja opredeli zahteve, ki jih morajo proizvajalci izpolniti, ko dokazujejo varnost mikroorganizmov, da bi jih lahko uporabljali v gnojilnih proizvodih z oznako CE.
Sprememba 20
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16
(16)  Proizvodi, ki imajo eno ali več funkcij, od katerih je vsaj ena zajeta v področje uporabe Uredbe (ES) št. 1107/2009, bi morali ostati pod nadzorom, ki je prilagojen za take proizvode in določen v navedeni uredbi. Kadar imajo taki proizvodi tudi funkcijo gnojilnega proizvoda, bi bilo zavajajoče urejati njihovo označevanje z oznako CE s to uredbo, saj je dostopnost fitofarmacevtskega sredstva na trgu odvisna od dovoljenja za proizvod, ki velja v zadevni državi članici. Zato bi bilo treba take proizvode izključiti s področja uporabe te uredbe.
(16)  Proizvodi, ki imajo eno ali več funkcij, od katerih je vsaj ena zajeta v področje uporabe Uredbe (ES) št. 1107/2009, so fitofarmacevtska sredstva, ki spadajo na področje uporabe navedene uredbe. Ti proizvodi bi morali ostati pod nadzorom, ki je prilagojen za take proizvode in določen v navedeni uredbi. Kadar imajo taki proizvodi tudi funkcijo ali delovanje gnojilnega proizvoda, bi bilo zavajajoče urejati njihovo označevanje z oznako CE s to uredbo, saj je dostopnost fitofarmacevtskega sredstva na trgu odvisna od dovoljenja za proizvod, ki velja v zadevni državi članici. Zato bi bilo treba take proizvode izključiti s področja uporabe te uredbe.
Sprememba 21
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
(17)  Ta uredba ne bi smela preprečiti uporabe obstoječe zakonodaje Unije v zvezi z vidiki varovanja zdravja in okolja ter varnosti, ki jih ta uredba ne zajema. Ta uredba bi se zato morala uporabljati brez poseganja v Direktivo Sveta 86/278/EGS22 , Direktivo Sveta 89/391/EGS23 , Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta24 , Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta25 , Uredbo Komisije (ES) št. 1881/2006 26, Direktivo Sveta 2000/29/ES27 , Uredbo (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta28 in Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta29 .
(17)  Ne glede na vrsto proizvoda za oskrbo rastlin s hranili z oznako CE ta uredba ne bi smela preprečiti uporabe obstoječe zakonodaje Unije v zvezi z vidiki varovanja zdravja in okolja ter varnosti, ki jih ta uredba ne zajema. Ta uredba bi se zato morala uporabljati brez poseganja v Direktivo Sveta 86/278/EGS22, Direktivo Sveta 89/391/EGS23, Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta24, Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta25, Uredbo Komisije (ES) št. 1881/2006 26, Direktivo Sveta 2000/29/ES27, Uredbo (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta28, Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta29, Uredbo Sveta št. 91/676/EGS29a in Direktivo 2000/60/ES29b.
_________________
_________________
22 Direktiva Sveta 86/278/EGS z dne 12. junija 1986 o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu (UL L 181, 4.7.1986, str. 6).
22 Direktiva Sveta 86/278/EGS z dne 12. junija 1986 o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu (UL L 181, 4.7.1986, str. 6).
23 Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L 183, 29.6.1989, str. 1).
23 Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L 183, 29.6.1989, str. 1).
24 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).
24 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).
25 Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).
25 Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).
26 Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L 364, 20.12.2006, str. 5).
26 Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L 364, 20.12.2006, str. 5).
27 Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L 169, 10.7.2000, str. 1).
27 Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L 169, 10.7.2000, str. 1).
28 Uredba (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (UL L 39, 9.2.2013, str. 1).
28 Uredba (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (UL L 39, 9.2.2013, str. 1).
29 Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (UL L 317, 4.11.2014, str. 35).
29 Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (UL L 317, 4.11.2014, str. 35).
29a Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL L 375, 31.12.1991, str. 1).
29b Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).
Sprememba 22
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)
(17a)   Zagotoviti bi bilo treba sledljivost proizvodov, ki so dovzetni za organske nečistoče iz nekaterih potencialno problematičnih virov (ali ki se kot taki dojemajo), vse do vira organskih materialov. To je potrebno, da bi zagotovili zaupanje potrošnikov in omejili škodo, ko pride do lokalne kontaminacije. Tako bo mogoče opredeliti obrate, ki uporabljajo gnojilne proizvode, ki vsebujejo organske materiale iz teh virov. To bi moralo biti obvezno za proizvode, ki vsebujejo material iz odpadkov ali stranskih proizvodov , ki niso bili predelani v postopku, s katerim se uniči nečistoče, patogene in genetski material. Cilj je zmanjšati ne le tveganja za zdravje in okolje, temveč tudi pomiriti javno mnenje in pomisleke kmetov glede patogenov, organskih nečistoč in genetskega materiala. Države članice se poziva, naj uvedejo ustrezna pravila o odgovornosti za zaščito lastnikov zemljišč pred onesnaženjem, ki ga niso povzročili sami.
Sprememba 23
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 b (novo)
(17b)   Ta uredba ne bi smela veljati za neobdelane stranske živalske proizvode.
Sprememba 24
Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)
(19a)   Proizvajalci v skladu s krožnim gospodarstvom že uporabljajo nekatere industrijske stranske proizvode ali soproizvode iz posebnih industrijskih procesov kot komponente gnojilnih proizvodov z oznako CE. Zahteve za take kategorije komponentnih materialov bi morale biti določene v Prilogi II.
Sprememba 25
Predlog uredbe
Uvodna izjava 20
(20)  Za mešanico različnih gnojilnih proizvodov z oznako CE, pri kateri je bila za vsak proizvod ugotovljena skladnost z ustreznimi zahtevami za navedeni material, se lahko pričakuje, da bo tudi sama primerna za uporabo kot gnojilni proizvod z oznako CE, le če izpolnjuje nekatere dodatne zahteve, ki so potrebne zaradi mešanja. Da bi se izognili nepotrebnemu upravnemu bremenu, bi zato morale takšne mešanice spadati v posebno kategorijo, za katero bi moralo biti ugotavljanje skladnosti omejeno na dodatne zahteve, potrebne zaradi mešanja.
(20)  Za kombinacijo proizvodov iz različnih funkcijskih kategorij proizvoda, pri kateri je bila za vsak proizvod ugotovljena skladnost z ustreznimi zahtevami za navedeni material, se lahko pričakuje, da bo tudi sama primerna za uporabo kot gnojilni proizvod z oznako CE, le če izpolnjuje nekatere dodatne zahteve, ki so potrebne zaradi mešanja. Da bi se izognili nepotrebnemu upravnemu bremenu, bi zato morale takšne kombinacije spadati v posebno kategorijo, za katero bi moralo biti ugotavljanje skladnosti omejeno na dodatne zahteve, potrebne zaradi mešanja.
(Sprememba se nanaša tudi na horizontalno tehnično spremembo pojma „mešanica“, ki se spremeni v pojem „kombinacija“ (v množini ali ednini). Če se sozakonodajalca dogovorita, ustrezne prilagoditve veljajo za celotno besedilo, vključno z deli besedila iz spodnjih sprememb.)
Sprememba 26
Predlog uredbe
Uvodna izjava 25
(25)  Ko daje uvoznik gnojilni proizvod z oznako CE na trg, bi moral na embalaži gnojilnega proizvoda navesti svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem je dosegljiv, da omogoči nadzor trga.
(25)  Ko daje uvoznik proizvod z oznako CE na trg, bi moral na embalaži proizvoda navesti svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem je dosegljiv, pa tudi proizvajalca iz tretje države, da omogoči nadzor trga.
Sprememba 27
Predlog uredbe
Uvodna izjava 31
(31)  Kadar harmonizirani standardi niso bili sprejeti oziroma ne zajemajo dovolj natančno vseh elementov v zvezi z zahtevami glede kakovosti in varnosti iz te uredbe, so morda potrebni enotni pogoji za izvajanje navedenih zahtev. Zato bi bilo treba Komisijo pooblastiti, da sprejme izvedbene akte o določitvi navedenih pogojev v skupnih specifikacijah. Zaradi pravne varnosti bi bilo treba pojasniti, da morajo gnojilni proizvodi z oznako CE izpolnjevati take specifikacije, tudi če zanje velja, da so v skladu s harmoniziranimi standardi.
(31)  Kadar harmonizirani standardi niso bili sprejeti oziroma ne zajemajo dovolj natančno vseh elementov v zvezi z zahtevami glede kakovosti in varnosti iz te uredbe, in kadar prihaja do nepotrebnih zamud v postopku sprejemanja ali dopolnjevanja standardov, ki morajo odražati navedene zahteve, so morda potrebni vmesni ukrepi za določitev enotnih pogojev za izvajanje navedenih zahtev. Zato bi bilo treba Komisijo pooblastiti, da sprejme izvedbene akte o določitvi navedenih pogojev v skupnih specifikacijah. Zaradi pravne varnosti bi bilo treba pojasniti, da morajo gnojilni proizvodi z oznako CE izpolnjevati take specifikacije, tudi če zanje velja, da so v skladu s harmoniziranimi standardi.
Sprememba 28
Predlog uredbe
Uvodna izjava 47
(47)  Gnojilne proizvode z oznako CE bi bilo treba dati na trg samo, če so pri ustreznem skladiščenju in uporabi za predviden namen ter v pogojih uporabe, ki jih je mogoče razumno predvideti, tj. ko je lahko taka uporaba posledica zakonitega in lahko predvidljivega človekovega ravnanja, dovolj učinkoviti ter ne predstavljajo nesprejemljivega tveganja za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje. Zato bi bilo treba določiti zahteve glede varnosti in kakovosti ter vzpostaviti ustrezne mehanizme nadzora. Poleg tega predvidena uporaba gnojilnih proizvodov z oznako CE ne bi smela povzročiti, da živila ali krma niso varni.
(47)  Gnojilne proizvode z oznako CE bi bilo treba dati na trg samo, če so pri ustreznem skladiščenju in uporabi za predviden namen ter v pogojih uporabe, ki jih je mogoče razumno predvideti, tj. ko je lahko taka uporaba posledica zakonitega in lahko predvidljivega človekovega ravnanja, dovolj učinkoviti ter ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje. Zato bi bilo treba določiti zahteve glede varnosti in kakovosti ter vzpostaviti ustrezne mehanizme nadzora. Poleg tega predvidena uporaba gnojilnih proizvodov z oznako CE ne bi smela povzročiti, da živila ali krma niso varni.
Sprememba 29
Predlog uredbe
Uvodna izjava 49
(49)  Obstoječi sistem bi bilo treba dopolniti s postopkom, po katerem so zainteresirane strani obveščene o ukrepih, ki se nameravajo izvajati glede gnojilnih proizvodov z oznako CE, ki predstavljajo nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje. Sistem bi tudi organom za nadzor trga moral omogočati, da v sodelovanju z ustreznimi gospodarskimi subjekti glede takih gnojilnih proizvodov zgodaj ukrepajo.
(49)  Obstoječi sistem bi bilo treba dopolniti s postopkom, po katerem so vsi deležniki, vključno s področja zdravstva in potrošniki, obveščeni o ukrepih, ki se nameravajo izvajati glede gnojilnih proizvodov z oznako CE, ki predstavljajo tveganje za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje. Sistem bi tudi organom za nadzor trga moral omogočati, da v sodelovanju z ustreznimi gospodarskimi subjekti glede takih gnojilnih proizvodov zgodaj ukrepajo.
Sprememba 30
Predlog uredbe
Uvodna izjava 55
(55)  Na področju recikliranja odpadkov, kot sta recikliranje fosforja iz blata iz čistilnih naprav in proizvodnja gnojilnih proizvodov iz živalskih stranskih proizvodov, kot je biooglje, je bil dosežen obetaven tehničen napredek. Za proizvode, ki vsebujejo take materiale ali so iz njih sestavljeni, bi moralo biti mogoče, da so po znanstveni analizi proizvodnih postopkov in določitvi zahtev glede predelave na ravni Unije brez nepotrebnega odlašanja dostopni na notranjem trgu. V ta namen bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi z opredelitvijo širših ali dodatnih kategorij gnojilnih proizvodov z oznako CE ali komponentnih materialov, primernih za uporabo v proizvodnji takih proizvodov. Za živalske stranske proizvode bi bilo treba razširiti ali dodati kategorije komponentnih materialov samo, kadar je bila v proizvodni verigi določena končna točka v skladu s postopki iz Uredbe (ES) št. 1069/2009, saj so živalski stranski proizvodi, za katere taka končna točka ni bila določena, že tako izključeni iz področja uporabe te uredbe.
(55)  Na področju recikliranja odpadkov, kot so recikliranje fosforja iz blata iz čistilnih naprav, kot je struvit, proizvodnja gnojilnih proizvodov iz živalskih stranskih proizvodov, kot je biooglje, in pridobivanje fosforja po sežigu, kot so proizvodi iz pepela, je bil dosežen obetaven tehničen napredek. Za proizvode, ki vsebujejo take materiale ali so iz njih sestavljeni, bi moralo biti mogoče, da so po znanstveni analizi proizvodnih postopkov in določitvi zahtev glede predelave na ravni Unije brez nepotrebnega odlašanja dostopni na notranjem trgu. V ta namen bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi z upravičenostjo takih materialov za uporabo v proizvodnji. Za proizvode, pridobljene iz živalskih stranskih proizvodov bi bilo treba razširiti ali dodati kategorije komponentnih materialov samo, kadar je bila v proizvodni verigi določena končna točka v skladu s postopki iz Uredbe (ES) št. 1069/2009.
Sprememba 31
Predlog uredbe
Uvodna izjava 55 a (novo)
(55a)  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje druge polimere, ki niso polimeri hranil, vendar bi to moralo biti omejeno na primere, v katerih je namen polimera nadzor sproščanja hranil ali povečanje sposobnosti zadrževanja vode gnojilnega proizvoda z oznako CE. Omogočiti bi bilo treba, da lahko inovativni izdelki, ki vsebujejo take polimere, dostopajo do notranjega trga. Da bi čim bolj omejili tveganja za zdravje ljudi, varnost ali okolje, ki bi jih utegnili povzročiti drugi polimeri, ki niso polimeri hranil, bi bilo treba določiti merila za njihovo biorazgradljivost, tako da bi bili fizično in biološko razgradljivi. V ta namen bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi z opredelitvijo meril za pretvarjanje polimernega ogljika v ogljikov dioksid (CO2) in s tem povezano preskusno metodo za ugotavljanje biorazgradljivosti.
Sprememba 32
Predlog uredbe
Uvodna izjava 56
(56)  Poleg tega bi se moralo biti mogoče takoj odzvati na nove ugotovitve v zvezi s pogoji za zadostno učinkovitost gnojilnih proizvodov z oznako CE in na nove ocene tveganja za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje. Zato bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov za spremembo zahtev, ki se uporabljajo za različne kategorije gnojilnih proizvodov z oznako CE.
(56)  Poleg tega bi se moralo biti mogoče takoj odzvati na nove ugotovitve v zvezi s pogoji za zadostno učinkovitost gnojilnih proizvodov z oznako CE in na nove ocene tveganja za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje, ob upoštevanju ocen, ki so bile pripravljene v sodelovanju z organi držav članic ali ki so jih pripravili organi držav članic sami. Zato bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov za spremembo zahtev, ki se uporabljajo za različne kategorije gnojilnih proizvodov z oznako CE.
Sprememba 33
Predlog uredbe
Uvodna izjava 57
(57)  Pri izvrševanju navedenih pooblastil je zlasti pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da se zadevni dokumenti sočasno, pravočasno in na ustrezen način predložijo Evropskemu parlamentu in Svetu.
(57)  Ko Komisija sprejema delegirane akte iz te uredbe, je zlasti pomembno, da se pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov bi Evropski parlament in Svet zlasti morala vse dokumente prejeti sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa bi morali imeti možnost, da se sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki se ukvarjajo s pripravo delegiranih aktov.
Sprememba 34
Predlog uredbe
Uvodna izjava 59 a (novo)
(59a)  Komisija je fosfatno rudo zaradi zelo velike odvisnosti Unije od njenega uvoza uvrstila med kritične surovine. Treba je torej spremljati posledice, ki jih bo ta uredba imela na dostop do oskrbe s surovinami na splošno in posebej na razpoložljivost fosfatne rude, v obeh primerih pa na cene. Po tovrstni oceni in v primeru negativnih posledic bi morala Komisija sprejeti ukrepe, za katere se bo izkazalo, da so potrebni za odpravo trgovinskih motenj.
Sprememba 35
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a
(a)  živalske stranske proizvode, za katere veljajo zahteve Uredbe (ES) št. 1069/2009;
(a)  živalske stranske proizvode ali pridobljene proizvode, ki so dostopni na trgu, za katere veljajo zahteve Uredbe (ES) št. 1069/2009;
Sprememba 36
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka b a (novo)
(ba)   Direktive 91/676/EGS;
Sprememba 37
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka b b (novo)
(bb)  Direktive 2000/60/ES;
Sprememba 38
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1
(1)  „gnojilni proizvod“ pomeni snov, zmes, mikroorganizem ali kateri koli drug material, ki se uporablja ali se namerava uporabljati samostojno ali skupaj z drugim materialom na rastlinah ali njihovi rizosferi zaradi oskrbe rastlin s hranili ali izboljšanja njihove hranilne učinkovitosti;
(1)  „proizvod za oskrbo rastlin s hranili“ pomeni snov, zmes, mikroorganizem ali kateri koli drug material, ki se uporablja ali se namerava uporabljati samostojno ali skupaj z drugim materialom, na glivah ali njihovi mikosferi ali na rastlinah v vseh fazah rasti, vključno s semeni, in/ali rizosferi, zaradi oskrbe rastlin ali gliv s hranili ali izboljšanja njihovih fizikalnih ali bioloških pogojev za rast ali njihove splošne vitalnosti, donosa in kakovosti, vključno z izboljšanjem sposobnosti rastline za absorbcijo hranil (z izjemo fitofarmacevtskih sredstev, ki jih ureja Uredba (ES) št. 1107/2009);
Sprememba 39
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3
(3)  „snov“ pomeni snov v smislu člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006;
(3)  „snov“ pomeni kemijski element in njegove spojine v naravnem stanju ali pridobljene s kakršnim koli proizvodnim postopkom, vključno z vsemi dodatki, potrebnimi za ohranitev njene obstojnosti, in vsemi nečistočami, ki nastanejo pri uporabljenem postopku, ne vključuje pa topil, ki se lahko izločijo, ne da bi to vplivalo na obstojnost snovi ali spremenilo njeno sestavo;
Sprememba 40
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 13
(13)  „tehnična specifikacija“ pomeni dokument, s katerim so določene tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati gnojilni proizvod z oznako CE;
(13)  „tehnična specifikacija“ pomeni dokument, s katerim so določene tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati gnojilni proizvod z oznako CE ali proizvodni proces tega proizvoda;
Sprememba 41
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1
Države članice ne ovirajo dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE, ki so v skladu s to uredbo.
Kar zadeva vidike in tveganja, zajete v tej uredbi, države članice ne ovirajo dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE, ki so v skladu s to uredbo.
Sprememba 42
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)
Ta uredba ne preprečuje državam članicam, da zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja ohranijo ali sprejmejo določbe, v skladu s Pogodbama, o uporabi gnojilnih proizvodov z oznako CE, če navedene določbe ne določajo sprememb gnojilnih proizvodov z oznako CE, ki so v skladu s to uredbo, in če ne vplivajo na pogoje za dostopnost teh proizvodov na trgu.
Sprememba 44
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)
2a.   Komisija sočasno z objavo te uredbe v Uradnem listu Evropske unije za proizvajalce in organe za nadzor trga objavi smernice z jasnimi pojasnili in primeri, kakšne bi morale biti nalepke. V teh smernicah so opredeljene tudi druge ustrezne informacije iz odstavka 2(d) dela 1 Priloge III.
Sprememba 45
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3
3.  Proizvajalci hranijo tehnično dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti še 10 let po tem, ko je bil gnojilni proizvod z oznako CE, za katerega veljajo navedeni dokumenti, dan na trg.
3.  Proizvajalci hranijo tehnično dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti še pet let po tem, ko je bil gnojilni proizvod z oznako CE, za katerega veljajo navedeni dokumenti, dan na trg.
(Ta sprememba o obdobju hrambe celotne tehnične dokumentacije velja za celotno besedilo. Če se sozakonodajalca dogovorita, ustrezne prilagoditve veljajo za celotno besedilo, vključno z deli besedila iz spodnjih sprememb.)
Sprememba 46
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 1
Proizvajalci zagotovijo, da se pri serijski proizvodnji gnojilnih proizvodov z oznako CE izvajajo postopki za ohranjanje skladnosti s to uredbo. Ustrezno se upoštevajo spremembe proizvodne metode ali lastnosti navedenih gnojilnih proizvodov ter spremembe harmoniziranih standardov, skupnih specifikacij iz člena 13 ali drugih tehničnih specifikacij, v skladu s katerimi je dana izjava, da je gnojilni proizvod z oznako CE skladen.
Proizvajalci zagotovijo, da se pri serijski proizvodnji gnojilnih proizvodov z oznako CE izvajajo postopki za ohranjanje skladnosti s to uredbo. Ustrezno se upoštevajo spremembe lastnosti navedenih gnojilnih proizvodov ter spremembe harmoniziranih standardov, skupnih specifikacij iz člena 13 ali drugih tehničnih specifikacij, v skladu s katerimi je dana izjava, da je gnojilni proizvod z oznako CE skladen.
Sprememba 47
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 2
Proizvajalci, kadar je to primerno glede na delovanje gnojilnega proizvoda z oznako CE ali glede na tveganja, ki jih ta proizvod predstavlja, testirajo vzorce takih gnojilnih proizvodov, ki so dostopni na trgu, preiskujejo pritožbe in po potrebi vodijo register pritožb, neskladnih gnojilnih proizvodov z oznako CE in njihovega odpoklica ter o vsem tovrstnem spremljanju obveščajo distributerje.
Proizvajalci, kadar je to primerno glede na delovanje gnojilnega proizvoda z oznako CE ali glede na tveganja, ki jih ta proizvod predstavlja, in da bi zaščitili zdravje in varnost potrošnikov in okolja, testirajo vzorce takih gnojilnih proizvodov, ki so dostopni na trgu, preiskujejo pritožbe in po potrebi vodijo register pritožb, neskladnih gnojilnih proizvodov z oznako CE in njihovega odpoklica ter o vsem tovrstnem spremljanju obveščajo distributerje in organe za nadzor trga.
Sprememba 48
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 6
6.  Proizvajalci na embalaži gnojilnega proizvoda z oznako CE ali, kadar se gnojilni proizvod dobavlja brez embalaže, v dokumentu, ki je priložen gnojilnemu proizvodu, navedejo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem so dosegljivi. V poštnem naslovu se navede center za stike, na katerem je proizvajalec dosegljiv. Kontaktni podatki so v jeziku, ki ga končni uporabniki in organi za nadzor trga brez težav razumejo.
6.  Proizvajalci na embalaži gnojilnega proizvoda z oznako CE ali, kadar se gnojilni proizvod dobavlja brez embalaže, v dokumentu, ki je priložen gnojilnemu proizvodu, navedejo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem so dosegljivi. V poštnem naslovu se navede center za stike, na katerem je proizvajalec dosegljiv. Te informacije so v jeziku, ki ga končni uporabniki in organi za nadzor trga brez težav razumejo, kot določi zadevna država članica, ter so jasne, razumljive in čitljive.
Sprememba 49
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 7
7.  Proizvajalci zagotovijo, da so gnojilni proizvodi z oznako CE označeni v skladu s Prilogo III ali da so, kadar se gnojilni proizvod dobavlja brez embalaže, navedbe z oznake vključene v dokument, ki je priložen gnojilnemu proizvodu, in so na voljo za pregled, ko se gnojilni proizvod da na trg. Navedbe na oznaki so v jeziku, ki ga končni uporabniki brez težav razumejo, kot določi zadevna država članica, ter so jasne, razumljive in čitljive.
7.  Proizvajalci zagotovijo, da je gnojilni proizvod z oznako CE označen v skladu s Prilogo III ali da so, kadar je embalaža premajhna, da bi oznaka vsebovala vse informacije, ali kadar se gnojilni proizvod z oznako CE dobavlja brez embalaže, zahtevane informacije vključene v dokumentu, ki je priložen gnojilnemu proizvodu z oznako CE. Informacije, zahtevane v skladu s Prilogo III, so v jeziku, ki ga končni uporabniki brez težav razumejo, kot določi zadevna država članica, ter so jasne, razumljive in čitljive.
Sprememba 50
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 10 – uvodni del
10.  Proizvajalec predloži pristojnemu organu namembne države članice poročilo o testu detonacijske odpornosti, ki je določen v Prilogi IV, za naslednje gnojilne proizvode z oznako CE:
10.  Proizvajalec predloži pristojnemu organu namembne države članice poročilo o testu detonacijske odpornosti, ki je določen v Prilogi IV, da za naslednje gnojilne proizvode z oznako CE zagotovi, da lahko prestanejo ta test:
Sprememba 51
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 10 – pododstavek 1 – točka b
(b)  mešanice gnojilnih proizvodov, kot so opredeljene v funkcijski kategoriji proizvodov 7 v Prilogi I, ki vsebujejo gnojilo iz točke (a).
(b)  kombinacije iz različnih funkcijskih kategorij proizvodov, kot so opredeljene v funkcijski kategoriji proizvodov 7 v Prilogi I, ki vsebujejo gnojilo iz točke (a).
Sprememba 52
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 10 – pododstavek 2
To poročilo se odda vsaj pet dni pred dajanjem navedenih proizvodov na trg.
To poročilo se odda vsaj pet delovnih dni pred dajanjem navedenih proizvodov na trg. Komisija na svoji spletni strani objavi seznam pristojnih organov držav članic.
Sprememba 53
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1
1.  Uvozniki dajejo na trg le gnojilne proizvode z oznako CE, ki so skladni.
1.  V Unijo se sme uvažati in dati na trg le gnojilne proizvode z oznako CE, ki so skladni.
Sprememba 54
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2
2.  Preden dajo gnojilni proizvod z oznako CE na trg, uvozniki zagotovijo, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti iz člena 14. Zagotovijo, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, da so gnojilnemu proizvodu z oznako CE priloženi izjava EU o skladnosti in zahtevani dokumenti ter da je proizvajalec izpolnil zahteve iz člena 6(5) in (6). Kadar uvoznik meni ali upravičeno domneva, da gnojilni proizvod z oznako CE ni skladen z ustreznimi zahtevami iz Priloge I, Priloge II ali Priloge III, da gnojilni proizvod na trg šele po tem, ko je skladen z zahtevami. Kadar gnojilni proizvod z oznako CE predstavlja nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje, uvoznik o tem obvesti proizvajalca in organe za nadzor trga.
2.  Preden dajo gnojilni proizvod z oznako CE na trg, uvozniki zagotovijo, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti iz člena 14. Zagotovijo, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, da so gnojilnemu proizvodu z oznako CE priloženi izjava EU o skladnosti in zahtevani dokumenti ter da je proizvajalec izpolnil zahteve iz člena 6(5) in (6). Kadar uvoznik meni ali upravičeno domneva, da gnojilni proizvod z oznako CE ni skladen z ustreznimi zahtevami iz te uredbe, da gnojilni proizvod na trg šele po tem, ko je skladen z zahtevami. Kadar gnojilni proizvod z oznako CE predstavlja nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje, uvoznik o tem obvesti proizvajalca in organe za nadzor trga.
Sprememba 55
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3
3.  Uvozniki na embalaži gnojilnega proizvoda z oznako CE ali, kadar se gnojilni proizvod z oznako CE dobavlja brez embalaže, v dokumentu, ki je priložen gnojilnemu proizvodu, navedejo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem so dosegljivi. Kontaktni podatki so v jeziku, ki ga končni uporabniki in organi za nadzor trga brez težav razumejo.
3.  Uvozniki na embalaži gnojilnega proizvoda z oznako CE ali, kadar se gnojilni proizvod z oznako CE dobavlja brez embalaže, v dokumentu, ki je priložen gnojilnemu proizvodu, navedejo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem so dosegljivi, ter proizvajalce iz tretjih držav. Kontaktni podatki so v jeziku, ki ga končni uporabniki in organi za nadzor trga brez težav razumejo.
Sprememba 56
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4
4.  Uvozniki zagotovijo, da je gnojilni proizvod z oznako CE označen v skladu s Prilogo III v jeziku, ki ga končni uporabniki brez težav razumejo, kot določi zadevna država članica.
4.  Uvozniki zagotovijo, da je gnojilni proizvod z oznako CE označen v skladu s Prilogo III ali da so, kadar je embalaža premajhna, da bi oznaka vsebovala vse informacije, ali kadar se gnojilni proizvod z oznako CE dobavlja brez embalaže, zahtevane informacije vključene v dokumentu, ki je priložen gnojilnemu proizvodu z oznako CE. Informacije, zahtevane v skladu s Prilogo III, so v jeziku, ki ga končni uporabniki brez težav razumejo, kot določi zadevna država članica.
Sprememba 57
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 6
6.  Uvozniki, kadar je to primerno glede na delovanje gnojilnega proizvoda z oznako CE ali glede na tveganja, ki jih ta proizvod predstavlja, testirajo vzorce takih gnojilnih proizvodov, ki so dostopni na trgu, preiskujejo pritožbe in po potrebi vodijo register pritožb, neskladnih gnojilnih proizvodov z oznako CE in njihovega odpoklica ter o vsem tovrstnem spremljanju obveščajo distributerje.
6.  Uvozniki zaradi varovanja zdravja in varnosti potrošnikov in okolja, kadar je to primerno glede na delovanje gnojilnega proizvoda z oznako CE ali glede na tveganja, ki jih ta proizvod predstavlja, testirajo vzorce takih gnojilnih proizvodov, ki so dostopni na trgu, preiskujejo pritožbe in vodijo register pritožb, neskladnih gnojilnih proizvodov z oznako CE in njihovega odpoklica ter o vsem tovrstnem spremljanju obveščajo distributerje.
Sprememba 58
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 8
8.  Uvozniki še 10 let po tem, ko je bil gnojilni proizvod z oznako CE dan na trg, hranijo kopijo izjave EU o skladnosti za potrebe organov za nadzor trga in zagotovijo, da je tehnična dokumentacija na voljo navedenim organom na njihovo zahtevo.
8.  Uvozniki še pet let po tem, ko je bil gnojilni proizvod z oznako CE dan na trg, hranijo kopijo izjave EU o skladnosti za potrebe organov za nadzor trga in zagotovijo, da je tehnična dokumentacija na voljo navedenim organom na njihovo zahtevo. Uvozniki drugim zadevnim gospodarskim operaterjem na zahtevo predložijo kopijo izjave EU o skladnosti.
Sprememba 59
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1
Preden distributerji omogočijo dostopnost gnojilnega proizvoda z oznako CE na trgu, preverijo, ali so proizvodu priloženi izjava EU o skladnosti in zahtevani dokumenti, ali je označen v skladu s Prilogo III v jeziku, ki ga brez težav razumejo končni uporabniki v državi članici, v kateri bo gnojilni proizvod z oznako CE dostopen na trgu, in ali sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz člena 6(5) in (6) oziroma člena 8(3).
Preden distributerji omogočijo dostopnost gnojilnega proizvoda z oznako CE na trgu, preverijo, ali so proizvodu priloženi zahtevani dokumenti, ali je označen v skladu s Prilogo III v jeziku, ki ga brez težav razumejo končni uporabniki v državi članici, v kateri bo gnojilni proizvod z oznako CE dostopen na trgu, in ali sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz člena 6(5) in (6) oziroma člena 8(3). Kadar je embalaža premajhna, da bi oznaka vsebovala vse informacije, ali kadar se gnojilni proizvod z oznako CE dobavlja brez embalaže, distributerji na trgu preverijo, ali so zahtevane informacije vključene v dokumentu, ki je priložen gnojilnemu proizvodu z oznako CE.
Sprememba 60
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2
Kadar distributer meni ali upravičeno domneva, da gnojilni proizvod z oznako CE ni skladen z ustreznimi zahtevami iz Priloge I, Priloge II ali Priloge III, omogoči dostopnost gnojilnega proizvoda na trgu šele po tem, ko je skladen z zahtevami. Kadar gnojilni proizvod z oznako CE predstavlja nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje, distributer o tem obvesti proizvajalca ali uvoznika in organe za nadzor trga.
Kadar distributer meni ali upravičeno domneva, da gnojilni proizvod z oznako CE ni skladen z ustreznimi zahtevami te uredbe, omogoči dostopnost gnojilnega proizvoda na trgu šele po tem, ko je skladen z zahtevami. Kadar gnojilni proizvod z oznako CE predstavlja nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje, distributer o tem obvesti proizvajalca ali uvoznika in organe za nadzor trga.
Sprememba 61
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1
Brez poseganja v skupne specifikacije iz člena 13 se za gnojilne proizvode z oznako CE, ki so skladni s harmoniziranimi standardi ali njihovimi deli, na katere so bila sklicevanja objavljena v Uradnem listu Evropske unije, šteje, da so skladni z zahtevami iz prilog I, II in III, zajetimi v navedenih standardih ali njihovih delih.
Za gnojilne proizvode z oznako CE, ki so skladni ali so bili testirani v skladu s harmoniziranimi standardi ali njihovimi deli, na katere so bila sklicevanja objavljena v Uradnem listu Evropske unije, šteje, da so skladni z ustreznimi zahtevami iz prilog I, II in III, zajetimi v navedenih standardih ali njihovih delih.
Sprememba 62
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1
Komisija lahko sprejme izvedbene akte, v katerih določi skupne specifikacije, z upoštevanjem katerih se zagotovi skladnost z zahtevami iz prilog I, II in III, zajetimi v navedenih specifikacijah ali njihovih delih. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 41(3).
Kadar zahteva iz prilog I, II ali III ni zajeta v harmoniziranih standardih ali njihovih delih, na katere so bila sklicevanja objavljena v Uradnem listu Evropske unije, in kadar Komisija, potem ko od ene ali več evropskih organizacij za standardizacijo zahteva osnutek harmoniziranih standardov za navedeno zahtevo, ugotovi nepotrebne zamude pri sprejemanju navedenega standarda, lahko Komisija sprejme izvedbene akte o določitvi skupnih specifikacij za navedeno zahtevo. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 41(3).
Sprememba 63
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1
1.  Oznaka CE je vidno, čitljivo in neizbrisno označena v spremnih dokumentih in, če se gnojilni proizvod z oznako CE dobavlja v pakirani obliki, nameščena na embalažo.
1.  Oznaka CE je vidno, čitljivo in neizbrisno označena na embalaži gnojilnega proizvoda z oznako CE ali, če se gnojilni proizvod z oznako CE dobavlja brez embalaže, na dokumentih, ki so priloženi gnojilnemu proizvodu z oznako CE.
Sprememba 64
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 1
Oznaki CE sledi identifikacijska številka priglašenega organa, ki je vključen v ugotavljanje skladnosti, kakor je opredeljeno v modulu D1 v Prilogi IV.
Oznaki CE sledi identifikacijska številka priglašenega organa, če je to potrebno v skladu s Prilogo IV.
Sprememba 65
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1
Za gnojilni proizvod z oznako CE, ki je bil recikliran in izpolnjuje zahteve iz te uredbe, se šteje, da izpolnjuje pogoje iz člena 6(1) Direktive 2008/98/ES, in zato tudi velja, da ni več odpadek.
Kadar se material, ki je bil odpadek, predela in proizvod z oznako CE, ki je v skladu s to uredbo, vsebuje ta material ali iz njega sestoji, se šteje, da material izpolnjuje pogoje iz člena 6(1) Direktive 2008/98/ES, in zato tudi velja, da ni več odpadek.
Sprememba 66
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2
2.  Država članica priglasiteljica Komisiji na zahtevo predloži vse informacije v zvezi s podlago za priglasitev ali vzdrževanjem usposobljenosti zadevnega priglašenega organa.
2.  Organi priglasitelji Komisiji na zahtevo predložijo vse informacije v zvezi s podlago za priglasitev ali vzdrževanjem usposobljenosti zadevnega priglašenega organa.
Sprememba 67
Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3
3.  Kadar priglašeni organ ugotovi, da proizvajalec ne izpolnjuje zahtev iz Priloge I, Priloge II ali Priloge III ali iz ustreznih harmoniziranih standardov, skupnih specifikacij iz člena 13 ali drugih tehničnih specifikacij, od proizvajalca zahteva, da izvede ustrezne korektivne ukrepe, in ne izda certifikata.
3.  Kadar priglašeni organ ugotovi, da proizvajalec ne izpolnjuje zahtev iz Priloge I, Priloge II ali Priloge III ali iz ustreznih harmoniziranih standardov ali skupnih specifikacij iz člena 13, od proizvajalca zahteva, da izvede ustrezne korektivne ukrepe, in ne izda certifikata skladnosti ali odločitve o odobritvi.
Sprememba 68
Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 4
4.  Kadar med spremljanjem skladnosti po izdaji certifikata priglašeni organ ugotovi, da gnojilni proizvod z oznako CE ni več skladen, od proizvajalca zahteva, da izvede ustrezne korektivne ukrepe, in po potrebi začasno prekliče ali prekliče certifikat.
4.  Kadar med spremljanjem skladnosti po izdaji certifikata ali odločitve o odobritvi priglašeni organ ugotovi, da gnojilni proizvod z oznako CE ni več skladen, od proizvajalca zahteva, da izvede ustrezne korektivne ukrepe, in po potrebi začasno prekliče ali prekliče certifikat ali odločitev o odobritvi.
Sprememba 69
Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 5
5.  Kadar korektivni ukrepi niso sprejeti ali nimajo zahtevanega učinka, priglašeni organ po potrebi omeji, začasno prekliče ali prekliče vse certifikate.
5.  Kadar korektivni ukrepi niso sprejeti ali nimajo zahtevanega učinka in zato gnojilni proizvod z oznako CE še vedno ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe, priglašeni organ po potrebi omeji, začasno prekliče ali prekliče vse certifikate ali odločitve o odobritvi.
Sprememba 70
Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1 – točka a
(a)  vsaki zavrnitvi, omejitvi, začasnem preklicu ali preklicu certifikata;
(a)  vsaki zavrnitvi, omejitvi, začasnem preklicu ali preklicu certifikata ali odločitve o odobritvi;
Sprememba 71
Predlog uredbe
Člen 37 – naslov
Postopek za ravnanje z gnojilnimi proizvodi z oznako CE, ki predstavljajo tveganje na nacionalni ravni
Postopek na nacionalni ravni za ravnanje z gnojilnimi proizvodi z oznako CE, ki predstavljajo tveganje
Sprememba 72
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – pododstavek 1
Kadar organi za nadzor trga ene države članice upravičeno domnevajo, da gnojilni proizvod z oznako CE predstavlja nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje, ocenijo, ali zadevni gnojilni proizvod izpolnjuje zahteve iz te uredbe. Zadevni gospodarski subjekti v ta namen po potrebi sodelujejo z organi za nadzor trga.
Kadar organi za nadzor trga ene države članice upravičeno domnevajo, da gnojilni proizvod z oznako CE predstavlja tveganje za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje ali ogroža druge vidike zaščite javnega interesa, ki so zajeti v tej uredbi, ocenijo, ali zadevni gnojilni proizvod izpolnjuje vse zahteve iz te uredbe. Zadevni gospodarski subjekti v ta namen po potrebi sodelujejo z organi za nadzor trga.
(Ta sprememba se nanaša tudi na horizontalno tehnično spremembo pojma „nesprejemljivo tveganje“ (v ednini ali množini), ki se spremeni v pojem „tveganje“ (v ednini). Če se sozakonodajalca dogovorita, ustrezne prilagoditve veljajo za celotno besedilo, vključno z deli besedila iz spodnjih sprememb.)
Sprememba 73
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – pododstavek 2
Kadar med ocenjevanjem organi za nadzor trga ugotovijo, da gnojilni proizvod z oznako CE ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe, od gospodarskega subjekta nemudoma zahtevajo, da v razumnem obdobju izvede vse ustrezne korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost gnojilnega proizvoda z navedenimi zahtevami, ga umakne ali odpokliče s trga ali odstrani oznako CE.
Kadar med ocenjevanjem organi za nadzor trga ugotovijo, da gnojilni proizvod z oznako CE ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe, od gospodarskega subjekta nemudoma zahtevajo, da izvede vse ustrezne korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost gnojilnega proizvoda z navedenimi zahtevami ali ga umakne ali odpokliče s trga v razumnem roku, ki ga določi glede na naravo tveganja, in odstrani oznako CE.
Sprememba 74
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 4 – pododstavek 1
Kadar zadevni gospodarski subjekt v roku iz drugega pododstavka odstavka 1 ne izvede ustreznih korektivnih ukrepov, organi za nadzor trga izvedejo vse ustrezne začasne ukrepe za prepoved ali omejitev dostopnosti gnojilnega proizvoda z oznako CE na nacionalnem trgu, umik ali odpoklic gnojilnega proizvoda z navedenega trga.
Kadar zadevni gospodarski subjekt v roku iz drugega pododstavka odstavka 1 ne izvede ustreznih korektivnih ukrepov, organi za nadzor trga izvedejo vse ustrezne začasne ukrepe za prepoved ali omejitev dostopnosti gnojilnega proizvoda z oznako CE na nacionalnem trgu, umik ali odpoklic gnojilnega proizvoda z navedenega trga. Obveznosti organov za nadzor trga v tem smislu ne posegajo v možnost držav članic, da s predpisi uredijo gnojilne proizvode brez oznake CE, kadar so dostopni na trgu.
Sprememba 75
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 5 – točka b
(b)  harmonizirani standardi iz člena 12 v zvezi z domnevo o skladnosti so pomanjkljivi.
(b)  harmonizirani standardi iz člena 12 so pomanjkljivi;
Sprememba 76
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 5 – točka b a (novo)
(ba)   skupne specifikacije iz člena 13 so pomanjkljive.
Sprememba 77
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Kadar se šteje, da je nacionalni ukrep upravičen, gnojilni proizvod z oznako CE pa ni skladen zaradi pomanjkljivosti skupnih specifikacij iz točke (ba) člena 37(5), Komisija nemudoma sprejme izvedbene akte, s katerimi spremeni ali razveljavi zadevno skupno specifikacijo. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 41(3).
Sprememba 78
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1
1.  Kadar država članica po opravljenem ocenjevanju iz člena 37(1) ugotovi, da gnojilni proizvod z oznako CE, čeprav je skladen s to uredbo, predstavlja nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje, od zadevnega gospodarskega subjekta zahteva, da v razumnem obdobju izvede vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da zadevni gnojilni proizvod, ko je dan na trg, ne predstavlja več navedenega tveganja, da gnojilni proizvod umakne ali odpokliče s trga.
1.  Kadar država članica po opravljenem ocenjevanju iz člena 37(1) ugotovi, da gnojilni proizvod z oznako CE, čeprav je skladen s to uredbo, predstavlja tveganje za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje ali za druge vidike varovanja javnega interesa, zajete v tej uredbi, od zadevnega gospodarskega subjekta nemudoma zahteva, da v razumnem obdobju, ki ga organ za nadzor trga določi glede na naravo tveganja, izvede vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da zadevni gnojilni proizvod, ko je dostopen na trgu, ne predstavlja več navedenega tveganja, da gnojilni proizvod umakne ali odpokliče s trga.
Sprememba 79
Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 1 – točka c
(c)  izjava EU o skladnosti ni priložena gnojilnemu proizvodu z oznako CE;
(c)  izjava EU o skladnosti ni bila pripravljena;
Sprememba 80
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1
1.  Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 43 sprejme delegirane akte za spremembo prilog I do IV zaradi prilagoditve tehničnemu napredku ter lažjega dostopa do notranjega trga in prostega pretoka za gnojilne proizvode z oznako CE,
1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 43 za spremembo prilog I do IV zaradi prilagoditve tehničnemu napredku, ob upoštevanju proizvodov in materialov, ki so že odobreni v državah članicah, in zlasti v zvezi s proizvodnjo gnojil iz živalskih stranskih proizvodov in proizvodov, predelanih iz odpadkov, ter zaradi lažjega dostopa do notranjega trga in prostega pretoka za gnojilne proizvode z oznako CE:
(a)  s katerimi se bo na notranjem trgu precej trgovalo in
(a)  ki imajo potencial, da se bo z njimi na notranjem trgu precej trgovalo in
(b)  za katere obstajajo znanstveni dokazi, da ne predstavljajo nesprejemljivega tveganja za zdravje ljudi, živali ali rastlin ter varnost ali okolje in da so dovolj učinkoviti.
(b)  za katere obstajajo znanstveni dokazi, da ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi, živali ali rastlin ter varnost ali okolje in da so dovolj učinkoviti.
Sprememba 81
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Komisija po ... [datum začetka veljavnosti te uredbe] brez nepotrebnega odlašanja sprejme delegirani akt v skladu z odstavkom 1, s katerim spremeni kategorije komponentnih materialov iz Priloge II, zlasti da tem kategorijam doda živalske stranske proizvode, za katere je bila določena končna točka, struvit, biooglje in proizvode iz pepela ter določi zahteve za vključitev teh proizvodov v te kategorije. Pri sprejemanju teh delegiranih aktov Komisija posebej upošteva tehnološki napredek pri pridelavi hranil.
Sprememba 345
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1 b (novo)
1b.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 43, da podaljša datum, ko začne veljati omejitev 20 mg/kg iz Priloge I, del II, PFC 1(B), točka 3, točka (a), točka 2 in Priloga I – del II – PFC 1 (C) – točka 2 – točka (a) – točka 2, če na podlagi izčrpne ocene učinka dokaže, da bi uvedba strožjih omejitev resno ogrozila dobavo gnojilnih proizvodov v Unijo.
Sprememba 82
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2 – uvodni del
2.  Kadar Komisija spremeni Prilogo II, da doda nove mikroorganizme v kategorijo komponentnih materialov za take organizme v skladu z odstavkom 1, to stori na podlagi naslednjih podatkov:
2.  Kadar Komisija spremeni Prilogo II, da doda nove seve mikroorganizmov v kategorijo komponentnih materialov za take organizme, to stori po tem, ko je preverila, da vsi zadevni sevi dodatnega mikroorganizma izpolnjujejo zahteve iz točke (b) odstavka 1 tega člena, in na podlagi naslednjih podatkov:
Sprememba 83
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2 – točka a
(a)  ime mikroorganizma;
(a)  ime mikroorganizma na ravni seva;
Sprememba 84
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2 – točka c
(c)  pretekli podatki o varni proizvodnji in uporabi mikroorganizma;
(c)  poročila iz znanstvene literature o varni proizvodnji in uporabi mikroorganizma
Sprememba 85
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2 – točka d
(d)  taksonomski odnos do vrst mikroorganizmov, ki izpolnjujejo zahteve za kvalificirano domnevo o varnosti, kot jo je oblikovala Evropska agencija za varnost hrane;
(d)  taksonomski odnos do vrst mikroorganizmov, ki izpolnjujejo zahteve za kvalificirano domnevo o varnosti, kot jo je oblikovala Evropska agencija za varnost hrane, ali sklicevanje na deklarirano skladnost z ustreznimi harmoniziranimi standardi o varnosti uporabljenih mikroorganizmov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, ali na skladnost z zahtevami za oceno varnosti mikroorganizmov, ki jih je sprejela Komisija, če takšni harmonizirani standardi niso uvedeni;
Sprememba 86
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)
Da bi upoštevala hiter tehnološki napredek na tem področju, Komisija do ... [eno letu po začetku veljavnosti te uredbe] sprejme delegirane akte v skladu s členom 43, da bi opredelila merila za oceno mikroorganizmov, ki se lahko uporabijo v proizvodih za oskrbo rastlin s hranili, ne da bi bili nominalno navedeni na pozitivnem seznamu.
Sprememba 87
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)
Komisija do ... [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] sprejme delegirane akte v skladu s členom 43 za spremembo Priloge II, da se za živalske stranske proizvode, naštete v CMC 11 Priloge II, vključijo končne točke v proizvodni verigi, opredeljene v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009.
Sprememba 88
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 3 a (novo)
3a.   Pri sprejemanju delegiranih aktov iz odstavka 1 Komisija spremeni kategorijo komponentnih materialov iz Priloge II, ki določa zahteve za polimere, ki niso polimeri hranil, da bo odražala najnovejše znanstvene dokaze in tehnološki razvoj, ter do ... [tri leta po datumu začetka uporabe te uredbe] določi merila za pretvarjanje polimernega ogljika v ogljikov dioksid (CO2) in s tem povezano preskusno metodo za ugotavljanje biorazgradljivosti.
Sprememba 89
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 3 b (novo)
3b.  Komisija pri sprejemanju delegiranih aktov iz odstavka 1 spremeni kategorijo komponentnih materialov iz Priloge II, ki določa merila za druge stranske proizvode živilske industrije, da bo odražala sodobne proizvodne prakse, tehnološki razvoj in najnovejše znanstvene dokaze, ter do ... [eno leto po datumu začetka uporabe te uredbe] določi merila za stranske proizvode živilske industrije za njihovo vključitev v kategorijo komponentnih materialov.
Sprememba 91
Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.
Sprememba 92
Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1
Države članice določijo pravila o kaznih za kršitve te uredbe in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Določene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice Komisijo nemudoma obvestijo o navedenih pravilih in ukrepih ter o morebitnih poznejših spremembah, ki vplivajo nanje.
Države članice določijo pravila o kaznih za kršitve te uredbe in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Določene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice Komisijo nemudoma obvestijo o navedenih pravilih in ukrepih ter o morebitnih poznejših spremembah, ki vplivajo nanje. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo izvrševanje pravil o kaznih.
Sprememba 93
Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (ES) št. 1069/2009
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)
(1a)  v odstavek 2 se po prvem pododstavku vstavi naslednji pododstavek:
„Za pridobljene proizvode, ki spadajo v področje uporabe člena 32, ki jih že v veliki meri uporabljajo v državah članicah za proizvodnjo gnojil, Komisija določi takšno končno točko do ... [šest mesecev od začetka veljavnosti uredbe o gnojilih].“
Sprememba 94
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 1107/2009
Člen 3 – odstavek 34 – uvodni del
(3)   "34. rastlinski biostimulant pomeni proizvod, ki spodbuja rastlinske prehranjevalne procese neodvisno od vsebnosti hranil v proizvodu z izključnim namenom izboljšanja ene ali več od naslednjih značilnosti rastline:
“34. rastlinski biostimulant pomeni proizvod, ki vsebuje katero koli snov ali mikroorganizem, ki spodbuja rastlinske prehranjevalne procese neodvisno od vsebnosti hranil v proizvodu, ali katero koli kombinacijo teh snovi in/ali mikroorganizmov, njegov edini namen pa je izboljšati eno ali več naslednjih značilnosti rastline ali njene rizosfere:
Sprememba 95
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 1107/2009
Člen 3 – točka 34 – točka c
(c)  kakovostne lastnosti kmetijskih rastlin.
(c)  kakovost kmetijskih rastlin.
Sprememba 96
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 1107/2009
Člen 3 – točka 34 – točka c a (novo)
(ca)   razpoložljivosti hranil, zajetih v tleh ali rizosferi;
Sprememba 97
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 1107/2009
Člen 3 – točka 34 – točka c b (novo)
(cb)   razgradnjo organskih sestavin v tleh;
Sprememba 98
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 1107/2009
Člen 3 – točka 34 – točka c c (novo)
(cc)  humifikacije;
Sprememba 99
Predlog uredbe
Člen 48 – naslov
Prehodne določbe
Prehodne določbe, poročanje in pregled
Sprememba 100
Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1
Države članice ne ovirajo dostopnosti na trgu proizvodov, ki so bili dani na trg kot gnojila z oznako „gnojila ES“ v skladu z Uredbo (ES) št. 2003/2003 pred [Urad za publikacije: vstaviti datum začetka uporabe te uredbe]. Vendar pa se poglavje 5 smiselno uporablja za take proizvode.
Države članice ne ovirajo dostopnosti na trgu proizvodov, ki so bili dani na trg kot gnojila z oznako „gnojila ES“ v skladu z Uredbo (ES) št. 2003/2003 pred ... [12 mesecev po začetku uporabe te uredbe]. Vendar pa se poglavje 5 smiselno uporablja za take proizvode.
Sprememba 101
Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Države članice, ki so že uvedle nižjo mejno vrednost za kadmij (Cd) v organsko-mineralnih gnojilih in anorganskih gnojilih, določeno v PFC 1(B)(3)(a) in PFC 1(C)(I)(2)(a) v delu II Priloge I, lahko to strožjo mejno vrednost ohranijo, dokler je mejna vrednost, določena v skladu s to uredbo, enaka ali nižja. Države članice take obstoječe nacionalne ukrepe sporočijo Komisiji do ... [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe].
Sprememba 102
Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1 b (novo)
1b.  Komisija do ... [42 mesecev po datumu začetka uporabe te uredbe] Evropskemu parlamentu in Svetu predloži ocenjevalno poročilo o njenem izvajanju in njenem skupnem učinku na izpolnjevanje njenih ciljev, vključno z vplivom na mala in srednja podjetja. Poročilo zlasti vključuje:
(a)  oceno delovanja notranjega trga gnojilnih proizvodov, vključno z oceno skladnosti in učinkovitim tržnim nadzorom, analizo učinkov delne harmonizacije na proizvodnjo, vzorce uporabe in trgovinske tokove gnojilnih proizvodov z oznako CE in gnojilnih proizvodov, danih na trg v skladu z nacionalnimi pravili;
(b)  oceno uporabe omejitev za ravni onesnaževal, kot so določene v Prilogi I k tej uredbi, vse nove zadevne znanstvene informacije glede toksičnosti in rakotvornosti onesnaževal, če je na voljo, vključno s tveganji zaradi kontaminacije z uranom v gnojilnih proizvodih;
(c)  oceno razvoja na področju tehnologij za odstranjevanje kadmija ter njihovega vpliva, obsega in stroškov v vrednostni verigi, pa tudi s tem povezanim ravnanjem z ostanki iz kadmija; ter
(d)  oceno vplivov na trgovino na področju pridobivanja surovin, vključno z razpoložljivostjo fosfatne rude.
V poročilu se ustrezno upoštevajo tehnološki napredek in inovacije ter postopki standardizacije, ki vplivajo na proizvodnjo in uporabo gnojil. Po potrebi se poročilu priloži zakonodajni predlog do ... [pet let po datumu začetka uporabe te uredbe].
Do ... [12 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe] Komisija predloži oceno znanstvenih podatkov za določitev kmetijskih in okoljskih meril za opredelitev meril za gnoj ob koncu življenjske dobe živine, da bi po kakovosti razvrstili zmogljivost proizvodov, ki vsebujejo predelan živalski gnoj ali iz njega sestojijo.
Sprememba 103
Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1 c (novo)
1c.  Komisija do ... [pet let po datumu začetka veljavnosti te uredbe] izvede pregled postopka ugotavljanja skladnosti mikroorganizmov.
Sprememba 104
Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 2
Uporablja se od 1. januarja 2018.
Uporablja se od… [dve leti po datumu začetka veljavnosti te uredbe], razen členov 19 do 35 in člena 41, ki se uporabljajo od … [eno leto po začetku veljavnosti te uredbe], ter členov 13, 41, 42, 43 in 45, ki se uporabljajo od … [datum začetka veljavnosti te uredbe].
Sprememba 105
Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 1 – točka C a (novo)
Ca.  Gnojilo z nizko vsebnostjo ogljika
Sprememba 106
Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 5 – točka A –točka I a (novo)
Ia.  Inhibitor denitrifikacije
Sprememba 107
Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 4
4.  Če gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje snovi, za katera so bile določene najvišje mejne vrednosti ostankov za živila in krmo v skladu z
črtano
(a)  Uredbo Sveta (EGS) št. 315/9332,
(b)  Uredbo (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta33,
(c)  Uredbo (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta34 ali
(d)  Direktivo 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta35 ,
uporaba gnojilnega proizvoda z oznako CE, kakor je navedena v navodilih za uporabo, ne sme preseči navedenih mejnih vrednosti v živilih ali krmi.
__________________
32Uredba Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani (UL L 37, 13.2.1993, str. 1).
33 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1).
34 Uredba (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 in spremembi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 152, 16.6.2009, str. 11).
35 Direktiva 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi (UL L 140, 30.5.2002, str. 10).
Sprememba 108
Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 4 a (novo)
4a.   Sestavine, ki so bile predložene v odobritev ali ponovno odobritev v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009, vendar niso bile vključene v Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011, se ne uporabljajo v gnojilnih proizvodih, kadar nevključitev upravičuje člen 1(4) Uredbe (ES) št. 1107/2009.
Sprememba 109
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(A) – točka 1
1.  Organsko gnojilo vsebuje
1.  Organsko gnojilo vsebuje
—  ogljik (C) in
—  organski ogljik (Corg) in
—  hranilne snovi
—  hranilne snovi
samo biološkega izvora, z izjemo materiala, ki je fosiliziran ali del geoloških formacij.
samo biološkega izvora, kot je šota, vključno s humusnim premogom, lignitom in snovmi, pridobljenimi iz teh materialov, z izjemo drugih materialov, ki so fosilizirani ali del geoloških formacij.
Sprememba 110
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(A) – točka 2 – alinea 1
—  kadmij (Cd) 1,5 mg/kg suhe snovi,
—  kadmij (Cd) 1,0 mg/kg suhe snovi,
Sprememba 112
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(A) – točka 2 – alinea 6
—  biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg suhe snovi.
—  biuret (C2H5N3O2) pod mejo zaznavnosti.
Sprememba 113
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(A) – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

3.  V 25 g vzorca gnojilnega proizvoda z oznako CE ne sme biti Salmonelle spp.

Sprememba

3.  Organsko gnojilo ne sme vsebovati patogenov v koncentracijah, ki bi presegale mejne vrednosti, navedene v spodnji tabeli:

Mikroorganizem, ki ga je treba testirati

Načrti vzorčenja

Mejna vrednost

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

odsotnost v 25 g ali 25 ml

Escherichia coli ali Enterococcaceae

5

5

0

1000 v 1 g ali 1 ml

pri čemer velja: n = število vzorcev, ki se testirajo

c = število vzorcev, pri katerih število bakterij, izraženo v CFU, lahko znaša od m do M

m = mejna vrednost, pri kateri število bakterij, izraženo v CFU, še velja za zadovoljivo

M = najvišja vrednost števila bakterij, izraženega v CFU

Paraziti Ascaris spp. in toxocara spp. v vseh fazah razvoja ne smejo biti prisotni v 100 g ali 100 ml organskega gnojila.

Sprememba 114
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(A)(I) – točka 1 a (novo)
1a.  Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje vsaj eno od naslednjih deklariranih hranil: dušik (N), fosforjev pentoksid (P2O5) ali kalijev oksid (K2O).
Sprememba 115
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(A)(I) – točka 2 a (novo)
2a.  Kadar gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje več kot eno hranilo, vsebuje proizvod osnovna deklarirana hranila v navedenih najmanjših količinah: □
2,5 masnega odstotka skupnega dušika (N) ali 2 masna odstotka skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5) ali 2 masna odstotka skupnega kalijevega oksida (K2O) in
6,5 masnega odstotka skupne vsote hranil.
Sprememba 116
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(A)(II) – točka 1 a (novo)
1a.  Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje vsaj eno od naslednjih deklariranih hranil: dušik (N), fosforjev pentoksid (P2O5) ali kalijev oksid (K2O).
Sprememba 117
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(A)(II) – točka 2 – uvodni del
2.  Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje vsaj eno od naslednjih deklariranih hranil v najmanjših navedenih količinah:
2.  Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje vsaj eno od naslednjih deklariranih primarnih hranil v najmanjših navedenih količinah:
Sprememba 118
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(A)(II) – točka 2 – alinea 1
–  2 masna odstotka skupnega dušika (N),
–  1 masni odstotek skupnega dušika (N) in/ali
Sprememba 119
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(A)(II) – točka 2 – alinea 2
–  1 masni odstotek skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5) ali
–  2 masna odstotka skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5) ali
Sprememba 120
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(A)(II) – točka 2 – alinea 3
–  2 masna odstotka skupnega kalijevega oksida (K2O).
–  1 masni odstotek skupnega kalijevega oksida (K2O) ter
Sprememba 121
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(A)(II) – točka 2 – alinea 3 a (novo)
–  6,5 masnega odstotka skupne vsote hranil.
Sprememba 122
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(A)(II) – točka 2 a (novo)
2a.  Kadar gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje več kot eno hranilo, vsebuje proizvod osnovna deklarirana hranila v navedenih najmanjših količinah: □
2 masna odstotka skupnega dušika (N) ali 1 masni odstotek skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5) ali 2 masna odstotka skupnega kalijevega oksida (K2O) in
5 masnih odstotkov skupne vsote primarnih hranil.
Sprememba 123
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(B) – točka 1
1.  Organsko-mineralno gnojilo sestavljajo naslednji elementi:
1.  Organsko-mineralno gnojilo sestavljajo naslednji elementi:
–  eno ali več anorganskih gnojil, kakor je navedeno v PFC 1(C), ter
–  eno ali več mineralnih gnojil, kakor je navedeno v PFC 1(C) ter
–  eden ali več materialov, ki vsebujejo organski ogljik (Corg) ter
–  samo biološkega izvora, z izjemo materiala, ki je fosiliziran ali del geoloških formacij.
–  hranilne snovi samo biološkega izvora, kot je šota, vključno s humusnim premogom, lignitom in snovmi, pridobljenimi iz teh materialov, z izjemo drugih materialov, ki so fosilizirani ali del geoloških formacij.
Sprememba 343
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(B) – točka 3 – točka a – točka 2 – alinei 2 in 3
–  od [Urad za publikacije: prosimo, vstavite datum tri leta po začetku uporabe te uredbe]: 40 mg/kg fosforjevega pentoksida (P2O5),
–  od [Urad za publikacije: prosimo, vstavite datum šest let po začetku uporabe te uredbe]: 40 mg/kg fosforjevega pentoksida (P2O5),
–  od [Urad za publikacije: prosimo, vstavite datum dvanajst let po začetku uporabe te uredbe]: 20 mg/kg fosforjevega pentoksida (P2O5),
–  od [Urad za publikacije: prosimo, vstavite datum šestnajst let po začetku uporabe te uredbe]: 20 mg/kg fosforjevega pentoksida (P2O5),
Sprememba 126
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(B) – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

4.  V 25 g vzorca gnojilnega proizvoda z oznako CE ne sme biti Salmonelle spp.

Sprememba

4.  Organsko-mineralno gnojilo ne sme vsebovati patogenov v koncentracijah, ki bi presegale mejne vrednosti, navedene v preglednici:

Mikroorganizem, ki ga je treba testirati

Načrti vzorčenja

Mejna vrednost

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

odsotnost v 25 g ali 25 ml

Escherichia coli ali Enterococcaceae

5

5

0

1000 v 1 g ali 1 ml

pri čemer velja: n = število vzorcev, ki se testirajo

c = število vzorcev, pri katerih število bakterij, izraženo v CFU, lahko znaša od m do M

m = mejna vrednost, pri kateri število bakterij, izraženo v CFU, še velja za zadovoljivo

M = najvišja vrednost števila bakterij, izraženega v CFU

Paraziti Ascaris spp. in toxocara spp. v vseh fazah razvoja ne smejo biti prisotni v 100 g ali 100 ml organsko-mineralnega gnojila.

Sprememba 127
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(B)(I) – točka 2 – alinea 2
—  2 masna odstotka skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5) ali
—  1 masni odstotek fosforjevega pentoksida (P2O5), topnega v nevtralnem amonijevem citratu in vodi ali
Sprememba 128
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(B)(I) – točka 2 a (novo)
2a.  Kadar gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje več kot eno hranilo, vsebuje proizvod osnovna deklarirana hranila v navedenih najmanjših količinah:
2,5 masnega odstotka skupnega dušika (N), od katerih je 1 masni odstotek gnojilnega proizvoda z oznako CE organski dušik (N), ali 2 masna odstotka skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5) ali 2 masna odstotka skupnega kalijevega oksida (K2O), in
6,5 masnih odstotkov skupne vsote primarnih hranil.
Sprememba 129
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(B)(I) – točka 4
4.  Vsaka enota gnojilnega proizvoda z oznako CE vsebuje organske snovi in hranila v deklarirani vsebnosti.
4.  Vsaka enota gnojilnega proizvoda z oznako CE vsebuje organski ogljik in vsa hranila v deklarirani vsebnosti. Enota se nanaša na eno od sestavin proizvoda, kot so zrnca, kroglice itd.
Sprememba 130
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(B)(II) – točka 2 a (novo)
2a.  Kadar proizvod vsebuje več kot eno hranilo, so prisotne naslednje najmanjše količine:
–  1 masni odstotek celotnega dušika (N) ali
–  1 masni odstotek skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5) ali
–  1 masni odstotek skupnega kalijevega oksida (K2O)
in če skupna količina hranil znaša najmanj 4 %.
Sprememba 131
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(B)(II) – točka 3
3.  V gnojilnem proizvodu z oznako CE morajo biti vsaj 3 masni odstotki organskega ogljika (C).
3.  V gnojilnem proizvodu z oznako CE mora biti vsaj 1 masni odstotek organskega ogljika (C).
Sprememba 132
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C) – točka 1
1.   Anorgansko gnojilo je gnojilo, ki ne spada med organska ali organsko-mineralna gnojila.
1.   Mineralno gnojilo je gnojilo, ki vsebuje hranila, ki so v obliki mineralov oziroma so iz živalske ali rastlinske oblike obdelana v obliko mineralov. Količina organskega ogljika (Corg) v gnojilnem proizvodu z oznako CE ne sme biti višja od enega masnega odstotka. To izključuje ogljik, ki izvira iz prevleke, skladne z zahtevami CMC 9 in 10, ter agrarne dodatke, skladne z zahtevami funkcijskih kategorij proizvodov 5 in CMC 8.
Sprememba 133
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C) – točka 1 a (novo)
1a.   Fosforna gnojila morajo izpolnjevati vsaj eno od naslednjih minimalnih ravni topnosti, da so lahko na voljo rastlinam, sicer ne morejo biti deklarirana kot fosforna gnojila:
–  topnost v vodi: minimalna raven 40 % skupnega P ali
–  topnost v nevtralnem amonijevem citratu: minimalna raven 75 % skupnega P ali
–  topnost v mravljinčni kislini (samo za mehke fosfatne kamnine): minimalna raven 55 % skupnega P.
Sprememba 134
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C) – točka 1 b (novo)
1b.   Navedena skupna vsebnost dušika pomeni vsoto amonijevega dušika, nitratnega dušika, sečninskega dušika, dušika iz metilen uree, dušika iz izobutilidene disečnine in dušika iz krotonilidene disečnine. Navedena vsebnost fosforja pomeni fosfatno obliko P. Nove oblike se lahko dodajo po znanstveni presoji v skladu s členom 42(1).
Sprememba 135
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I) – točka 1
1.  Anorgansko gnojilo z makrohranili rastlinam zagotavlja eno ali več naslednjih makrohranil: dušik (N), fosfor (P), kalij (K), magnezij (mg), kalcij (Ca), žveplo (S) ali natrij (Na).
1.  Mineralno gnojilo z makrohranili rastlinam zagotavlja eno ali več naslednjih makrohranil:
(a)  primarna: dušik (N), fosfor (P) in kalij (K);
(b)  sekundarna: magnezij (Mg), kalcij (Ca), žveplo (S) ali natrij (Na).
Sprememba 344
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I) – točka 2 – točka a – točka 2 – alinei 2 in 3
–  od [Urad za publikacije: prosimo, vstavite datum tri leta po začetku uporabe te uredbe]: 40 mg/kg fosforjevega pentoksida (P2O5),
–  od [šest let po datumu začetka uporabe te uredbe]: 40 mg/kg fosforjevega pentoksida (P2O5),
–  od [Urad za publikacije: prosimo, vstavite datum dvanajst let po začetku uporabe te uredbe]: 20 mg/kg fosforjevega pentoksida (P2O5),
–  od [šestnajst let po datumu začetka uporabe te uredbe]: 20 mg/kg fosforjevega pentoksida (P2O5),
Sprememba 139
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – točka 1
1.  Enostavno trdno anorgansko gnojilo z makrohranili ima deklarirano vsebnost samo enega hranila.
1.  Enostavno trdno mineralno gnojilo z makrohranili ima deklarirano vsebnost:
(a)   samo enega primarnega hranila (dušik (N), fosfor (P) in kalij (K)) ali
Sprememba 140
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – točka 1 – točka b (novo)
(b)   ne več kot eno sekundarno hranilo (magnezij (mg), kalcij (Ca), žveplo (S) in natrij (Na)).
Sprememba 141
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – točka 1 a (novo)
1a.   Enostavno trdno mineralno gnojilo z makrohranili in deklarirano vsebnostjo samo enega primarnega hranila lahko vsebuje eno ali več sekundarnih hranil.
Sprememba 142
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – točka 2 – uvodni del
2.  Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje eno od naslednjih deklariranih hranil v navedenih najmanjših količinah:
2.  Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje primarna in/ali sekundarna deklarirana hranila v navedenih najmanjših količinah:
Sprememba 143
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – točka 2 – alinea 2
–  12 masnih odstotkov skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5),
–  12 masnih odstotkov fosforjevega pentoksida (P2O5), topnega v nevtralnem amonijevem citratu in vodi,
Sprememba 144
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – točka 2 – alinea 7
–  1 masni odstotek skupnega natrijevega oksida (Na2O).
–  3 masne odstotke skupnega natrijevega oksida (Na2O).
Sprememba 145
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – točka 1
1.  Sestavljeno trdno anorgansko gnojilo z makrohranili ima deklarirano vsebnost več kot enega hranila.
1.  Sestavljeno trdno mineralno gnojilo z makrohranili ima deklarirano vsebnost več kot enega primarnega in/ali sekundarnega hranila.
Sprememba 146
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – točka 2 – uvodni del
2.  Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje več kot eno od naslednjih deklariranih hranil v navedenih najmanjših količinah
2.  Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje več kot eno od naslednjih primarnih in/ali sekundarnih deklariranih hranil v navedenih najmanjših količinah
Sprememba 147
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – točka 2 – alinea 2
–  3 masne odstotke skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5),
–  5 masnih odstotkov skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5), topnega v nevtralnem amonijevem citratu in vodi,
Sprememba 148
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – točka 2 – alinea 3
–  3 masne odstotke skupnega kalijevega oksida (K2O),
–  5 masnih odstotkov skupnega kalijevega oksida (K2O),
Sprememba 149
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – točka 2 – alinea 4
–  1,5 masnega odstotka skupnega magnezijevega oksida (MgO),
–  2 masna odstotka skupnega magnezijevega oksida (MgO),
Sprememba 150
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – točka 2 – alinea 5
–  1,5 masnega odstotka skupnega kalcijevega oksida (CaO),
–  2 masna odstotka skupnega kalcijevega oksida (CaO),
Sprememba 151
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – točka 2 – alinea 6
–  1,5 masnega odstotka skupnega žveplovega trioksida (SO3) ali
–  5 masnih odstotkov skupnega žveplovega trioksida (SO3),
Sprememba 152
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – točka 2 – alinea 7
–  1 masni odstotek skupnega natrijevega oksida (Na2O).
–  3 masne odstotke skupnega natrijevega oksida (Na2O).
Sprememba 153
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) – točka 5 – alinea 1
–  po petih toplotnih ciklih, kakor so opisani v razdelku 4.2 modula A1 v Prilogi IV,
–  po petih toplotnih ciklih, kakor so opisani v razdelku 4.2 modula A1 v Prilogi IV, za testiranje pred dajanjem na trg,
Sprememba 154
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – točka 1
1.  Enostavno tekoče anorgansko gnojilo z makrohranili ima deklarirano vsebnost samo enega hranila.
1.  Enostavno tekoče mineralno gnojilo z makrohranili ima deklarirano vsebnost:
(a)   samo enega primarnega hranila,
Sprememba 155
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – točka 1 – točka b (novo)
(b)   samo enega sekundarnega hranila.
Sprememba 156
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – točka 1 a (novo)
1a.   Enostavno tekoče mineralno gnojilo z makrohranili in deklarirano vsebnostjo samo enega primarnega hranila lahko vsebuje enega ali več sekundarnih hranil.
Sprememba 157
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – točka 2 – uvodni del
2.  Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje eno od naslednjih deklariranih hranil v navedenih najmanjših količinah:
2.  Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje primarna in/ali sekundarna deklarirana hranila v navedenih najmanjših količinah:
Sprememba 158
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – točka 2 – alinea 2
–  5 masnih odstotkov skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5),
–  5 masnih odstotkov skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5), topnega v nevtralnem amonijevem citratu in vodi,
Sprememba 159
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – točka 2 – alinea 6
–  5 masnih odstotkov skupnega žveplovega trioksida (SO3) ali
–  5 masnih odstotkov skupnega žveplovega trioksida (SO3),
Sprememba 160
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – točka 2 – alinea 7
–  1 masni odstotek skupnega natrijevega oksida (Na2O).
–  med 0,5 in 5 masnih odstotkov skupnega natrijevega oksida (Na2O).
Sprememba 161
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – točka 1
1.  Sestavljeno tekoče anorgansko gnojilo z makrohranili ima deklarirano vsebnost več kot enega hranila.
1.  Sestavljeno tekoče mineralno gnojilo z makrohranili ima deklarirano vsebnost več kot enega primarnega in/ali sekundarnega hranila.
Sprememba 162
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – točka 2 – uvodni del
2.  Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje več kot eno od naslednjih deklariranih hranil v navedenih najmanjših količinah
2.  Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje več kot eno od primarnih in/ali sekundarnih deklariranih hranil v navedenih najmanjših količinah
Sprememba 163
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – točka 2 – alinea 1
–  1,5 masnega odstotka skupnega dušika (N),
–  3 masne odstotke skupnega dušika (N) ali
Sprememba 164
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – točka 2 – alinea 2
–  1,5 masnega odstotka skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5),
–  1,5 masnega odstotka skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5), topnega v nevtralnem amonijevem citratu in vodi,
Sprememba 165
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – točka 2 – alinea 3
–  1,5 masnega odstotka skupnega kalijevega oksida (K2O),
–  3 masne odstotke skupnega kalijevega oksida (K2O),
Sprememba 166
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – točka 2 – alinea 4
–  0,75 masnega odstotka skupnega magnezijevega oksida (MgO),
–  1,5 masnega odstotka skupnega magnezijevega oksida (MgO) ali
Sprememba 167
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – točka 2 – alinea 5
–  0,75 masnega odstotka skupnega kalcijevega oksida (CaO),
–  1,5 masnega odstotka skupnega kalcijevega oksida (CaO) ali
Sprememba 168
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – točka 2 – alinea 6
–  0,75 masnega odstotka skupnega žveplovega trioksida (SO3) ali
–  1,5 masnega odstotka skupnega žveplovega trioksida (SO3) ali
Sprememba 169
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C)(II) – točka 1
1.  Anorgansko gnojilo z mikrohranili je anorgansko gnojilo, ki ne spada med gnojila z makrohranili, namenjeno zagotavljanju enega ali več od naslednjih hranil: bora (B), kobalta (Co), bakra (Cu), železa (Fe), mangana (Mn), molibdena (Mo) ali cinka (Zn).
1.  Anorgansko gnojilo z mikrohranili je anorgansko gnojilo, ki ne spada med gnojila z makrohranili, namenjeno zagotavljanju enega ali več od naslednjih hranil: bora (B), kobalta (Co), bakra (Cu), železa (Fe), mangana (Mn), molibdena (Mo), selena (Se), silicija (Si) ali cinka (Zn).
Sprememba 170
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 1(C) a (novo)
PFC1(C)a: GNOJILO Z NIZKO VSEBNOSTJO OGLJIKA
1.  Gnojilni proizvod z oznako CE se imenuje gnojilo z nizko vsebnostjo ogljika, če vsebuje več kot 1 % organskega ogljika (Corg) in do 15 % organskega ogljika (Corg).
2.  Ogljik, prisoten v kalcijevem cianamidu in sečnini ter njeni kondenzaciji in sorodnih proizvodih, v tej opredelitvi ne bo vključen v organski ogljik.
3.  Specifikacije trdih/tekočih ter čistih/sestavljenih gnojil in gnojil z makrohranili/mikrohranili, ki spadajo v kategorijo PFC 1(C), se uporabljajo tudi za to kategorijo.
4.  V proizvodih, ki se prodajajo v kategoriji PFC 1(C)a, morajo biti ravni kontaminantov v skladu z navedenimi v Prilogi I, opredeljenimi za organska ali organsko-mineralna gnojila, kadar PFC 1(C) ne vsebuje mejnih vrednosti za kontaminante.
Sprememba 171
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 2 – točka 1
1.  Sredstvo za apnjenje je gnojilni proizvod z oznako CE, namenjen odpravljanju kislosti tal, ter vsebuje okside, hidrokside, karbonate ali silikate hranil kalcija (Ca) ali magnezija (Mg).
1.  Sredstvo za apnjenje je gnojilni proizvod z oznako CE, namenjen odpravljanju kislosti tal, ter vsebuje okside, hidrokside, karbonate in/ali silikate hranil kalcija (Ca) ali magnezija (Mg).
Sprememba 398
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 2 – točka 3
3.  Upoštevajo se naslednji parametri, določeni za suho snov:
3.  Upoštevajo se naslednji parametri, določeni za suho snov:
–  najmanjša nevtralizacijska vrednost: 15 (enakovredno CaO) ali 9 (enakovredno HO-) in
–  najmanjša nevtralizacijska vrednost: 15 (enakovredno CaO) ali 9 (enakovredno HO-) in
–  najmanjša reaktivnost: 10 % ali 50 % po 6 mesecih (inkubacijski test).
–  najmanjša reaktivnost: 10 % ali 50 % po 6 mesecih (inkubacijski test) in
–  najmanjša velikost zrna: 70 % < 1 mm, razen za žgano apno, granulirano sredstvo za apnjenje in kredo (=70 % zrn mora preiti skozi sito z milimetrsko gostoto mreže)
Sprememba 175
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 3 – točka 1
Izboljševalec tal je gnojilni proizvod z oznako CE, ki se dodaja tlom, da bi se ohranile, izboljšale ali zaščitile fizikalne ali kemične lastnosti, struktura ali biološka dejavnost tal.
Izboljševalec tal je material, vključno z zastirno folijo, ki se dodaja tlom na mestu samem predvsem za ohranjanje ali izboljševanje njihovih fizikalnih lastnosti in lahko izboljša njihove kemične in/ali biološke lastnosti ali delovanje.
Sprememba 176
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 3 – točka 1 a (novo)
1a.   Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje 15 ali več masnih odstotkov materialov biološkega izvora.
Sprememba 177
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 3(A) – točka 1
1.  Organski izboljševalec tal sestavljajo samo materiali biološkega izvora, z izjemo materialov, ki so fosilizirani ali vgrajeni v geološke formacije.
1.  Organski izboljševalec tal sestavljajo samo materiali biološkega izvora, vključno s šoto, humusnim premogom, lignitom in humusnimi snovmi, pridobljenimi iz njih, vendar z izjemo drugih materialov, ki so fosilizirani ali vgrajeni v geološke formacije.
Sprememba 179
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 3(A) – točka 2 – alinea 2
–  šestvalentni krom (Cr VI) 2 mg/kg suhe snovi,
–  šestvalentni krom (Cr VI) 1 mg/kg suhe snovi,
Sprememba 181
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 3(A) – točka 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(a)  V 25 g vzorca gnojilnega proizvoda z oznako CE ne sme biti Salmonelle spp.

Sprememba

(a)  Organski izboljševalec tal ne sme vsebovati patogenov v koncentracijah, ki bi presegale mejne vrednosti, navedene v spodnji tabeli:

Mikroorganizem, ki ga je treba testirati

Načrti vzorčenja

Mejna vrednost

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

odsotnost v 25 g ali 25 ml

Escherichia coli ali Enterococcaceae

5

5

0

1000 v 1 g ali 1 ml

pri čemer velja: n = število vzorcev, ki se testirajo

c = število vzorcev, pri katerih število bakterij, izraženo v CFU, lahko znaša od m do M

m = mejna vrednost, pri kateri število bakterij, izraženo v CFU, še velja za zadovoljivo

M = najvišja vrednost števila bakterij, izraženega v CFU

Paraziti Ascaris spp. in Toxocara spp. v vseh fazah razvoja ne smejo biti prisotni v 100 g ali 100 ml organskega izboljševalca tal.

Sprememba 182
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 3(B) – točka 1
1.  Anorganski izboljševalec tal je izboljševalec tal, ki ni organski izboljševalec tal.
1.  Anorganski izboljševalec tal je izboljševalec tal, ki ni organski izboljševalec tal, in vključuje zastirne folije. Biološko razgradljiva zastirna folija je folija iz biološko razgradljivega polimera, ki izpolnjuje zlasti zahteve iz točk 2a in 3 kategorije komponentnih materialov CMC 10 v Prilogi II in ki se položi na tla na kraju samem, da se zaščiti njihova struktura, zatre rast plevela, zmanjša izguba vlage iz tal ali prepreči njihova erozija.
Sprememba 184
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 4 – točka 1
1.  Rastni medij je material, ki ni zemlja, namenjen uporabi kot substrat za razvoj korenin.
1.  Rastni medij je material, ki ni zemlja na kraju samem, v katerem se gojijo rastline in gobe.
Sprememba 187
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 4 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

3.  V 25 g vzorca gnojilnega proizvoda z oznako CE ne sme biti Salmonelle spp.

Sprememba

3.  Rastni medij ne sme vsebovati patogenov v koncentracijah, ki bi presegale mejne vrednosti, navedene v spodnji tabeli:

Mikroorganizem, ki ga je treba testirati

Načrti vzorčenja

Mejna vrednost

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

odsotnost v 25 g ali 25 ml

Escherichia coli ali Enterococcaceae

5

5

0

1000 v 1 g ali 1 ml

pri čemer velja: n = število vzorcev, ki se testirajo

c = število vzorcev, pri katerih število bakterij, izraženo v CFU, lahko znaša od m do M

m = mejna vrednost, pri kateri število bakterij, izraženo v CFU, še velja za zadovoljivo

M = najvišja vrednost števila bakterij, izraženega v CFU

Paraziti Ascaris spp. in Toxocara spp. v vseh fazah razvoja ne smejo biti prisotni v 100 g ali 100 ml rastnega medija.

Sprememba 188
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 5 – točka 1
Agrarni dodatek je gnojilni proizvod z oznako CE, namenjen za dodajanje proizvodom, ki rastlinam zagotavljajo hranila, da bi navedenemu proizvodu izboljšali vzorce sproščanja hranil.
Agrarni dodatek je gnojilni proizvod z oznako CE, namenjen za dodajanje proizvodom, ki imajo dokazan učinek na preobrazbo ali sposobnost rastlin za različne oblike mineralov ali mineraliziranih hranil, ali oboje, ali za dodajanje tlom z namenom izboljšanja sprejemanja hranil rastlin ali za zmanjšanje izgube hranil.
Sprememba 193
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 5(A) (Ia) (novo)
PFC 5(A)(Ia): Inhibitor nitrifikacije
1.  Inhibitor denitrifikacije je inhibitor, ki zavira nastajanje dušikovega oksida (N2O) z upočasnitvijo ali onemogočanjem pretvorbe nitrata (NO3-) v molekularni dušik (N2) in brez vpliva na proces nitrifikacije, kot je opisano v PFC 5 (A)(I). To prispeva k večji dostopnosti nitrata za rastlino in zmanjšanju emisij dušikovega oksida.
2.  Učinkovitost te metode se lahko oceni z merjenjem emisij dušikovega oksida v vzorcih plina, zbranega v primerni merilni napravi, in z merjenjem količine dušikovega oksida tega vzorca v plinskem kromatografu. V oceni mora biti navedena tudi vsebnost vode v tleh.
Sprememba 202
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 6 – točka 1 – uvodni del
1.  Rastlinski biostimulant je gnojilni proizvod z oznako CE, ki spodbuja hranilne procese rastline neodvisno od vsebnosti hranil proizvoda, čigar edini cilj je izboljšati eno ali več naslednjih značilnosti rastline:
1.  Rastlinski biostimulant je gnojilni proizvod z oznako CE, ki spodbuja hranilne procese rastline neodvisno od vsebnosti hranil proizvoda, čigar edini cilj je izboljšati eno ali več naslednjih značilnosti rastline ter njeno rizosfero ali filosfero:
Sprememba 203
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 6 – točka 1 – točka c a (novo)
(ca)  razpoložljivost hranil, zajetih v tleh in rizosferi,
Sprememba 204
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 6 – točka 1 – točka c b (novo)
(cb)  humifikacijo,
Sprememba 205
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 6 – točka 1 – točka c c (novo)
(cc)  razgradnjo organskih sestavin v tleh.
Sprememba 206
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 6 – točka 2 – alinea 1
–  kadmij (Cd) 3 mg/kg suhe snovi,
–  kadmij (Cd) 1,5 mg/kg suhe snovi,
Sprememba 208
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 6(A) – točka 1
1.  Mikrobni rastlinski biostimulant sestavljajo izključno mikroorganizmi ali konzorcij mikroorganizmov, kakor so navedeni v kategoriji 7 komponentnih materialov iz Priloge II.
1.  Mikrobni rastlinski biostimulant sestavljajo:
(a)   mikroorganizmi ali konzorcij mikroorganizmov, kakor so navedeni v kategoriji 7 komponentnih materialov iz Priloge II;
(b)  mikroorganizmi ali konzorcij mikroorganizmov, ki niso našteti pod točko (a) te točke. Uporabljajo se lahko kot kategorije komponentnih materialov, če so v skladu z zahtevami iz kategorije CMC 7 iz Priloge II.
Sprememba 209
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 6(A) – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

3.  V 25 g ali 25 ml vzorca gnojilnega proizvoda z oznako CE ne sme biti Salmonelle spp.

Sprememba

3.  Mikrobni rastlinski biostimulant ne sme vsebovati patogenov v koncentracijah, ki bi presegale v tabeli navedene mejne vrednosti:

Mikroorganizmi/njihovi toksini, metaboliti

Načrti vzorčenja

Mejna vrednost

 

n

c

 

Salmonella spp

5

0

Odsotnost v 25 g ali 25 ml

Escherichia coli

5

0

Odsotnost v 1 g ali 1 ml

Listeria monocytogenes

5

0

Odsotnost v 25 g ali 25 ml

Vibrio spp

5

0

Odsotnost v 25 g ali 25 ml

Shigella spp

5

0

Odsotnost v 25 g ali 25 ml

Staphylococcus aureus

5

0

Odsotnost v 25 g ali 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 CFU/g

Število anaerobnih mikroorganizmov na ploščah, razen če je mikrobni biostimulant aerobna bakterija

5

2

105 CFU/g ali ml

Število kvasovk in plesni, razen če je mikrobni biostimulant gliva

5

2

1000 CFU/g ali ml

pri čemer velja: n = število enot v vzorcu; c = število vzorčnih enot, pri katerih vrednost presega dane mejne vrednosti.

Sprememba 210
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 6(A) – točka 4
4.  V 1 g ali 1 ml vzorca gnojilnega proizvoda z oznako CE ne sme biti Escherichie coli.
črtano
Sprememba 211
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 6(A) – točka 5
5.  V gnojilnem proizvodu z oznako CE z več kot 10 CFU/g sveže mase ne sme biti Enterococcaceae:
črtano
Sprememba 212
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 6(A) – točka 6
6.  V 25 g ali 25 ml vzorca gnojilnega proizvoda z oznako CE ne sme biti Listerie monocytogenes.
črtano
Sprememba 213
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 6(A) – točka 7
7.  V 25 g ali 25 ml vzorca gnojilnega proizvoda z oznako CE ne sme biti Vibria spp.
črtano
Sprememba 214
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 6(A) – točka 8
8.  V 25 g ali 25 ml vzorca gnojilnega proizvoda z oznako CE ne sme biti Shigelle spp.
črtano
Sprememba 215
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 6(A) – točka 9
9.  V 1 g ali 1 ml vzorca gnojilnega proizvoda z oznako CE ne sme biti Staphylococcusa aureusa.
črtano
Sprememba 216
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 6(A) – točka 10
10.  Število aerobnih mikroorganizmov na ploščah ne sme presegati 5 CFU/g ali ml vzorca gnojilnega proizvoda z oznako CE, razen če je mikrobni biostimulant aerobna bakterija.
črtano
Sprememba 217
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 6(A) – točka 12 – pododstavek 2
ima rastlinski biostimulant pH najmanj 4.
črtano
Sprememba 218
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 6(A) – točka 13
13.  Rok uporabnosti mikrobnega rastlinskega biostimulanta je najmanj 6 mesecev v pogojih skladiščenja, navedenih na oznaki.
črtano
Sprememba 219
Predlog uredbe
Priloga I – del II – PFC 7 – točka 3 – uvodni del
3.  Mešanje ne sme spremeniti narave posameznega komponentnega gnojilnega proizvoda
3.  Mešanje ne sme spremeniti funkcije posameznega komponentnega gnojilnega proizvoda
Sprememba 220
Predlog uredbe
Priloga II – del I – CMC 11 a (novo)
CMC 11a: Drugi industrijski stranski proizvodi
Sprememba 221
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 1 – točka 1 – uvodni del
1.  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje snovi in zmesi, razen39
1.  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje snovi in zmesi, vključno s tehničnimi dodatki, razen39
__________________
__________________
39 Izključitev materiala iz CMC 1 ne pomeni, da ta material ne bi mogel biti komponenti material v okviru druge CMC, ki določa drugačne zahteve. Glej na primer CMC 11 o živalskih stranskih proizvodih, CMC 9 in CMC 10 o polimerih ter CMC 8 o agrarnih dodatkih.
39 Izključitev materiala iz CMC 1 ne pomeni, da ta material ne bi mogel biti komponenti material v okviru druge CMC, ki določa drugačne zahteve. Glej na primer CMC 11 o živalskih stranskih proizvodih, CMC 9 in CMC 10 o polimerih ter CMC 8 o agrarnih dodatkih.
Sprememba 222
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 1 – točka 1 – točka b
(b)  stranskih proizvodov v smislu Direktive 2008/98/ES;
(b)  stranskih proizvodov v smislu Direktive 2008/98/ES, razen stranskih proizvodov, registriranih v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki v Prilogi V, točka 5, opredeljuje izjeme, za katere ne velja obveznost registracije,
Sprememba 223
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 1 – točka 1 – točka e
(e)  polimerov ali
(e)  polimerov, z izjemo tistih, ki se uporabljajo pri rastnih medijih, ki niso v stiku s prstjo, ali
Sprememba 228
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 2 – točka 1
1.  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje rastline, dele rastlin ali rastlinske izvlečke, ki niso bili drugače obdelani kot rezani, mleti, centrifugirani, stiskani, sušeni, sušeni z zamrzovanjem ali z vodno ekstrakcijo.
1.  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje rastline, dele rastlin ali rastlinske izvlečke, ki niso bili drugače obdelani kot rezani, mleti, centrifugirani, drobljeni, presejani, stiskani, sušeni, sušeni z zamrzovanjem, poparjeni, ekstrudirani, obsevani, obdelani z zamrzovanjem, obdelani s toploto, obdelani z vodno ekstrakcijo ali drugače pripravljeni/obdelani, tako da končne snovi ni treba registrirati v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006.
Sprememba 229
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 2 – točka 2
2.  Za namene odstavka 1 se med rastline štejejo alge, ne pa modrozelene alge.
2.  Za namene odstavka 1 se med rastline štejejo alge, razen modrozelenih alg, ki proizvajajo cianotoksine, ki so razvrščeni kot nevarni v skladu z Uredbo (ES) No 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi.
Sprememba 230
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 3 – točka 1 – uvodni del
1.  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje kompost, pridobljen z aerobnim kompostiranjem izključno enega ali več naslednjih vhodnih materialov:
1.  Proizvod za oskrbo rastlin s hranili z oznako CE lahko vsebuje kompost ter tekoče ali netekoče mikrobne ali nemikrobne izvlečke komposta, pridobljene z aerobnim kompostiranjem in zatem možnim množenjem naravno prisotnih mikrobov izključno enega ali več naslednjih vhodnih materialov:
Sprememba 231
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 3 – točka 1 – točka b
(b)  živalskih stranskih proizvodov kategorij 2 in 3 v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009;
(b)  proizvodov, pridobljenih iz živalskih stranskih proizvodov iz člena 32 Uredbe (ES) št. 1069/2009, za katere je bila v skladu s členom 5 navedene uredbe dosežena končna točka v proizvodni verigi;
Sprememba 232
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 3 – točka 1 – točka c – uvodni del
(c)  živih ali mrtvih organizmov ali njihovih delov, nepredelanih ali predelanih le na ročen, mehanski ali gravitacijski način, z raztapljanjem v vodi, s flotacijo, z vodno ekstrakcijo, s parno destilacijo ali segrevanjem, izključno z namenom, da se odstrani voda, ali izločenih iz zraka na kakršen koli način, razen
(c)  živih ali mrtvih organizmov ali njihovih delov, nepredelanih ali predelanih le na ročen, mehanski ali gravitacijski način, z raztapljanjem v vodi, razen
Sprememba 233
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 3 – točka 1 – točka c – alinea 2
–  blata iz čistilnih naprav, industrijskega blata ali mulja iz rečnih strug ter
–  blata iz čistilnih naprav, industrijskega blata (razen neužitnih ostankov živil, krme in nasadov, povezanih s agrogorivi) ali mulja iz rečnih strug ter
Sprememba 238
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 3 – točka 1 – točka e a (novo)
(ea)  Neobdelani in mehansko obdelani ostanki iz živilske industrije, razen industrije, ki uporablja živalske stranske proizvode v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009.
Sprememba 239
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 3 – točka 1 – točka e b (novo)
(eb)  Materiali, skladni s CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 in CMC 11.
Sprememba 240
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 3 – točka 2 – alinea 1
–  ki predeluje le vhodne materiale iz navedenega odstavka 1 ter
–  katerih proizvodne linije za obdelavo vhodnih materialov iz navedene točke 1 so jasno ločene od proizvodnih linij za obdelavo drugih vhodnih materialov, kot so navedeni v točki 1, ter
Sprememba 241
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 3 – točka 6 – točka a – alinea 2
–  merilo: največ 25 mmol O2/kg organske snovi/h; ali
–  merilo: največ 50 mmol O2/kg organske snovi/h; ali
Sprememba 242
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 4 – naslov
CMC 4: Digestat energijskih kmetijskih rastlin
CMC 4: Digestat energijskih kmetijskih rastlin in biološki odpadki na osnovi rastlin
Sprememba 247
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 4 – točka 1 – točka c
(c)  katerega koli materiala iz točk (a) in (b), ki je bil predhodno razgrajen.
(c)  katerega koli materiala iz točk (a) in (b), ki je bil predhodno razgrajen brez vsakršnih sledi aflatoksinov.
Sprememba 248
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 4 – točka 2 – alinea 1
–  ki predeluje le vhodne materiale iz navedenega odstavka 1 ter
–  katerih proizvodne linije za obdelavo vhodnih materialov iz navedene točke 1 so jasno ločene od proizvodnih linij za obdelavo drugih vhodnih materialov, ki niso navedeni v točki 1, ter
Sprememba 249
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 4 – točka 3 – točka b
(b)  termofilna anaerobna razgradnja pri 55 °C s postopkom obdelave, vključno s pasterizacijo (70 °C, 1 ura);
(b)  termofilna anaerobna razgradnja pri 55 °C s postopkom obdelave, vključno s pasterizacijo, kot je opredeljena v točki 1 oddelka 1 poglavja 1 Priloge V k Uredbi Komisije (EU) št. 142/20111a;
_________________
1a Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L 54, 26.2.2011, str. 1).
Sprememba 250
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 4 – točka 3 – točka d
(d)  mezofilna anaerobna razgradnja pri 37–40 °C s postopkom obdelave, vključno s pasterizacijo (70 °C, 1 ura); ali
(d)  mezofilna anaerobna razgradnja pri 37–40 °C s postopkom obdelave, vključno s pasterizacijo, kot je opisana v točki 1 oddelka 1 poglavja 1 Priloge V k Uredbi (EU) št. 142/2011; ali
Sprememba 251
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 5 – točka 1 – točka c – alinea 2
–  blata iz čistilnih naprav, industrijskega blata ali mulja iz rečnih strug,
–  blata iz čistilnih naprav, industrijskega blata, ki ni blato iz točke (ea), ali mulja iz rečnih strug ter
Sprememba 255
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 5 – točka 1 – točka e – uvodni del
(e)  katerega koli materiala iz točk od (a) do (d), ki
(e)  katerega koli materiala brez aflatoksinov iz točk od (a) do (d), ki
Sprememba 256
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 5 – točka 1 – točka e a (novo)
(ea)  Neobdelani in mehansko obdelani ostanki iz živilske industrije, razen industrije, ki uporablja živalske stranske proizvode v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009.
Sprememba 257
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 5 – točka 1 – točka e b (novo)
(eb)  Materiali, skladni s CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 in CMC 11.
Sprememba 258
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 5 – točka 2 – alinea 1
–  ki predeluje le vhodne materiale iz navedenega odstavka 1 ter
–  v katerem so proizvodne linije za predelavo vhodnih materialov iz navedenega odstavka 1 jasno ločene od proizvodnih linij za predelavo drugih vhodnih materialov, kot so navedeni v odstavku 1, ter
Sprememba 259
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 5 – točka 3 – točka a
(a)  termofilna anaerobna razgradnja pri 55 °C v najmanj 24 urah in hidravlični zadrževalni čas najmanj 20 dni;
(a)  termofilna anaerobna razgradnja pri 55 °C v najmanj 24 urah in hidravlični zadrževalni čas najmanj 20 dni, ki jima sledi analiza, s katero se preveri, ali so bili v procesu razgradnje patogeni učinkovito uničeni;
Sprememba 260
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 5 – točka 3 – točka b
(b)  termofilna anaerobna razgradnja pri 55 °C s postopkom obdelave, vključno s pasterizacijo (70 °C, 1 ura);
(b)  termofilna anaerobna razgradnja pri 55 °C s postopkom obdelave, vključno s pasterizacijo, kot je opisana v točki 1 oddelka 1 poglavja 1 Priloge V k Uredbi Komisije (EU) št. 142/2011;
Sprememba 261
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 5 – točka 3 – točka d
(d)  mezofilna anaerobna razgradnja pri 37–40 °C s postopkom obdelave, vključno s pasterizacijo (70 °C, 1 ura); ali
(d)  mezofilna anaerobna razgradnja pri 37–40 °C s postopkom obdelave, vključno s pasterizacijo, kot je opisana v točki 1 oddelka 1 poglavja 1 Priloge V k Uredbi (EU) št. 142/2011; ali
Sprememba 262
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 6 – točka 1 – točka c a (novo)
(ca)  oljčne tropine, torej viskozen stranski proizvod pri stiskanju oljk, ki nastane pri obdelavi vlažnih tropin z organskimi topili v dveh (tropine iz dvofaznega sistema) ali treh fazah (tropine iz trifaznega sistema);
Sprememba 263
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 6 – točka 1 – točka c b (novo)
(cb)   stranske proizvode industrije krme, ki so našteti v katalogu posamičnih krmil v Uredbi (EU) št. 68/2013;
Sprememba 264
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 6 – točka 1 – točka c c (novo)
(cc)  vseh drugih materialov ali snovi, ki so bili odobreni za uporabo v živilih ali živalski krmi.
Sprememba 269
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 6 – točka 2 – pododstavek 2 a (novo)
Vse snovi vsebujejo aflatoksine pod mejo zaznavnosti.
Sprememba 270
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 7 – točka 1 – alinea 1
–  niso bili drugače obdelani kot sušeni ali sušeni z zamrzovanjem ter
črtano
Sprememba 271
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 8 – točka 1
1.  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje snov in zmes, namenjeno izboljšanju vzorcev sproščanja hranil iz gnojilnega proizvoda, samo če je bila skladnost te snovi ali zmesi z zahtevami iz te uredbe za proizvod iz PFC 5 Priloge I dokazana v skladu s postopkom za ugotavljanje skladnosti, ki se uporablja za tak agrarni dodatek.
1.  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje snov ali zmes (vključno s tehnološkimi dodatki, kot so sredstva proti strjevanju, sredstva proti penjenju, sredstva proti prašenju, barvila in reološka sredstva), namenjeno izboljšanju vzorcev sproščanja hranil iz gnojilnega proizvoda, samo če je bila skladnost te snovi ali zmesi z zahtevami iz te uredbe za proizvod iz PFC 5 Priloge I dokazana v skladu s postopkom za ugotavljanje skladnosti, ki se uporablja za tak agrarni dodatek.
Sprememba 272
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 8 – točka 3 a (novo)
3a.  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje skladen inhibitor denitrifikacije iz kategorije PFC 5(A)(Ia) v Prilogi I samo, če vsebuje eno od oblik dušika.
Sprememba 273
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 8 – točka 4
4.  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje skladen inhibitor ureaze, kakor je navedeno v PFC 5(A)(II) Priloge I, samo če vsaj 50 % skupnega dušika (N) v gnojilnem proizvodu sestoji iz sečninskega dušika (CH4N2O).
4.  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje skladen inhibitor ureaze, kakor je navedeno v PFC 5(A)(II) Priloge I, samo če vsaj 50 % skupnega dušika (N) v gnojilnem proizvodu sestoji iz dušika (N) v obliki amonija (NH4+) ali amonija (NH4+) in uree (CH4N2O).
Sprememba 274
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 9 – točka 3
3.  Polimeri ne smejo vsebovati formaldehida.
3.  Polimeri lahko vsebujejo največ 600 ppm prostega formaldehida.
Sprememba 275
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 10 – točka 1
1.  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje druge polimere, ki niso polimeri hranil, samo kadar je namen polimera
1.  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje druge polimere, ki niso polimeri hranil, samo kadar je namen polimera
(a)  nadzorovanje prepustnosti vode v delce hranil in tako sprostitev hranil (v tem primeru je polimer ponavadi naveden kot prevlečno sredstvo), ali
(a)  nadzorovanje prepustnosti vode v delce hranil in tako sprostitev hranil (v tem primeru je polimer ponavadi naveden kot prevlečno sredstvo), ali
(b)  povečanje sposobnosti zadrževanja vode gnojilnega proizvoda z oznako CE.
(b)  povečanje sposobnosti zadrževanja vode gnojilnega proizvoda z oznako CE, ali
(ba)  izboljšanje tal kot biološko razgradljiva zastirna folija, ki je skladna zlasti z zahtevami iz točk 2a in 3 CMC 10, ali
(bb)  povezovanje elementov gnojilnega proizvoda, brez stika s tlemi, ali
(bc)  izboljšanje stabilnosti gnojilnih proizvodov z oznako CE, ali
(bd)   izboljšanje pronicanja vode v tla.
Sprememba 276
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 10 – točka 2
2.  Od [Urad za publikacije: prosimo, vstavite datum tri leta po začetku uporabe te uredbe] so izpolnjena naslednja merila: Polimer se mora fizično in biološko razgraditi, tako da se večji del razgradi v ogljikov dioksid (CO2), biomaso in vodo. Pri testu biorazgradljivosti, kakor je določeno v točkah od (a) do (c) v nadaljevanju, se mora v največ 24 mesecih vsaj 90 % organskega ogljika pretvoriti v CO2.
2.  Od ... [pet leta po začetku uporabe te uredbe] so izpolnjena naslednja merila: Polimer se mora fizično in biološko razgraditi, tako da se večji del razgradi v ogljikov dioksid (CO2), biomaso in vodo. Po koncu obdobja funkcionalnosti gnojilnega proizvoda, ki je navedeno na oznaki, ter v primerjavi z ustreznim standardom pri testu biorazgradljivosti se mora v največ 48 mesecih vsaj 90 % organskega ogljika pretvoriti v CO2. Merila biorazgradljivosti in razvoj ustrezne preskusne metode za biorazgradnjo se ocenijo ob upoštevanju najnovejših znanstvenih dokazov in navedejo v delegiranih aktih iz člena 42 te uredbe.
(a)  Test se opravi pri temperaturi 25 °C ±2 °C.
(b)  Opraviti se mora v skladu z metodo za določanje popolne aerobne biorazgradljivosti plastičnih materialov v tleh z merjenjem potrebe po kisiku ali količine sproščenega ogljikovega dioksida.
(c)  Mikrokristalni celulozni prah z enakimi dimenzijami kot testni material se uporablja kot referenčni material pri testu.
(d)  Za testni material pred testom ne veljajo pogoji ali postopki, namenjeni pospešitvi razgradnje filma, kot je izpostavljenost vročini ali svetlobi.
Sprememba 277
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 10 – točka 2 a (novo)
2a.  Biološko razgradljiva zastirna folija iz PFC 3(B) ustreza naslednjemu merilu:
polimer je lahko fizično in biološko razgradljiv in se nazadnje razgradi v ogljikov dioksid (CO2), biomaso in vodo, pri čemer se najmanj 90 % organskega ogljika, absolutno ali relativno glede na referenčni material, v največ 24 mesecih spremeni v CO2 v testu biorazgradljvosti v skladu s standardi Unije za biorazgradljivost polimerov v tleh.
Sprememba 278
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 10 – točka 3 a (novo)
3a.  Ker je proizvod namenjen za dodajanje tlom in sproščanje v okolje, ta merila veljajo za vse materiale v proizvodu.
Sprememba 279
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 10 – točka 3 b (novo)
3b.   Proizvod z oznako CE, ki vsebuje polimere razen hranilnih polimerov, je izvzet iz zahtev iz odstavkov 1, 2 in 3 pod pogojem, da se polimeri uporabljajo samo kot vezivo za gnojilni proizvod in niso v stiku s tlemi.
Sprememba 280
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje živalske stranske proizvode v smislu Uredbe (ES) št. 1069/2009, ki so dosegli končno točko v proizvodni verigi, kakor je določeno v skladu z navedeno uredbo, ter so navedeni in določeni v naslednji tabeli:

Sprememba

Pod pogojem, da Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 42, gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje živalske stranske proizvode v smislu Uredbe (ES) št. 1069/2009, ki so dosegli končno točko v proizvodni verigi, kakor je določeno v skladu z navedeno uredbo, ter so navedeni in določeni v naslednji tabeli:

 

Pridobljeni proizvodi

Standardi predelave za doseganje končne točke v proizvodni verigi

1

Mesna moka

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

2

Kostna moka

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

3

Mesna in kostna moka

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

4

Kri živali

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

5

Hidrolizirane beljakovine kategorije III – v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

6

Predelan gnoj

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

7

Kompost (1)

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

8

Presnovni ostanki od pretvorbe v bioplin(1)

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

9

Perna moka

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

10

Kože

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

11

Kopita in rogovi

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

12

Gvano netopirjev

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

13

Volna in dlaka

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

14

Perje in puh

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

15

Prašičje ščetine

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

16

Glicerin in drugi proizvodi iz materialov kategorije 1 in kategorije 2, pridobljenih iz proizvodnje biodizla in goriv iz obnovljivih virov

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

17

Hrana za hišne živali in proizvodi za žvečenje za pse, ki so bili zavrnjeni zaradi komercialnih razlogov ali tehničnih napak

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

(1)   pridobljeno iz materialov kategorije 2 in 3 razen mesne in kostne moke ter predelanih živalskih beljakovin

Sprememba 281
Predlog uredbe
Priloga II – del II – CMC 11 a (novo)
CMC 11a: Drugi industrijski stranski proizvodi
1.  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje druge industrijske stranske proizvode (npr. amonijev sulfat iz proizvodnje kaprolaktama, žveplovo kislino iz postopka rafiniranja zemeljskega plina in olja ter druge materiale, ki nastajajo pri specifičnih industrijskih postopkih), ki so izvzeti iz CMC 1 in so navedeni v spodnji tabeli, pod tam navedenimi pogoji:
2.  Od ... [eno leto po datumu začetka uporabe te uredbe] se merila za industrijske stranske proizvode, ki se v skladu z Uredbo (ES) št. 2003/2003 uporabljajo kot komponente gnojilnih proizvodov z oznako CE, zaradi njihovega vključevanja v kategorijo komponentnih materialov določajo ob upoštevanju najnovejših znanstvenih dokazov in navedejo v delegiranih aktihiz člena 42 te uredbe.
Sprememba 282
Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 2 – točka e
(e)  opis vseh komponent, ki predstavljajo več kot 5 % teže proizvoda, v padajočem vrstnem redu po teži suhe snovi, vključno z navedbo ustreznih kategorij komponentnih materialov (CMC), kakor so navedene v Prilogi II.
(e)  opis vseh komponent, ki predstavljajo več kot 1% teže proizvoda, v padajočem vrstnem redu po teži suhe snovi, vključno z navedbo ustreznih kategorij komponentnih materialov (CMC), kakor so navedene v Prilogi II, in vključno z vsebino v odstotkih suhe snovi;
Sprememba 283
Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 2 – točka e a (novo)
(ea)  Če vsebuje kateri od proizvodov material iz organskih odpadkov ali stranskih proizvodov, ki ni bil predmet postopka, v katerem so bili uničeni vsi organski materiali, bo na oznaki opredeljeno, kateri odpadki in stranski proizvodi so bili uporabljeni, skupaj s serijsko številko ali zaporedno številko izdelave. Ta številka se nanaša na podatke o sledljivosti, ki jih ima proizvajalec in ki opredeljujejo posamezne vire (kmetije, tovarne itd.) vsakega organskega odpadka/stranskega proizvoda, uporabljenega v seriji ali časovnem zaporedju. Komisija po javni razpravi in v roku ... [2 leti po začetku veljavnosti te uredbe] objavi specifikacije za izvajanje te določbe, ki bo začela veljati ... [3 leta po objavi specifikacij]. Za zmanjšanje upravnega bremena za udeležence na trgu in organe za nadzor trga bi bilo treba v specifikacijah Komisije upoštevati zahteve iz odstavkov 5 do 7 člena 6 in člena 11 ter obstoječe sisteme sledljivosti (npr. za živalske stranske proizvode ali industrijske sisteme) ter oznake EU za razvrščanje odpadkov.
Sprememba 284
Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 2 a (novo)
2a.  Proizvajalci dajo na voljo kratka navodila za predvideno uporabo, vključno s predvidenim odmerkom in časom uporabe ter predvidenimi ciljnimi rastlinami in skladiščenjem.
Sprememba 285
Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 7 a (novo)
7a.  Proizvodi ne smejo vključevati trditev, ki se nanašajo na drugo funkcijsko kategorijo proizvodov, ne da bi popolnoma izpolnjevali zahteve iz te dodatne kategorije. Prav tako niso dovoljene neposredne ali posredne trditve o fitofarmacevtskih učinkih.
Sprememba 286
Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – PFC1 – točka 2 – točka b
(b)  Vsebnost inhibitorja nitrifikacije se izrazi kot masni odstotek skupnega dušika (N), ki je prisoten kot amonijev dušik (NH4+) in sečninski dušik (CH4N2O).
(b)  Vsebnost inhibitorja nitrifikacije se izrazi kot masni odstotek skupnega dušika (N), ki je prisoten kot amonijev dušik (NH4+) ali amonijev dušik (NH4+) in sečninski dušik (CH4N2O).
Sprememba 287
Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – PFC 1(A) – točka 1 – točka a
(a)  deklarirana hranila dušik (N), fosfor (P) ali kalij (K) s svojimi kemijskimi simboli v vrstnem redu N-P-K;
(a)  deklarirana hranila dušik (N), fosfor (P) ali kalij (K) s svojimi kemijskimi simboli v vrstnem redu N-P-K; navedena vsebnost dušika pomeni vsoto amonijskega dušika, nitratnega dušika, sečninskega dušika, dušika iz sečninskega formaldehida, dušika iz izobutiliden disečnine in dušika iz krotoniliden disečnine in dušika iz cianamida.
Fosforna gnojila morajo izpolnjevati minimalno raven topnosti, da se smejo uporabljati za rastline, drugače ne morejo biti deklarirana kot fosforna gnojila:
–  topnost v vodi: minimalna raven 25 % celokupnega P,
–  topnost v nevtralnem amonijevem citratu: minimalna raven 30 % celokupnega P,
–  topnost v mravljični kislini (samo za mehke fosfatne kamnine): minimalna raven 35 % celokupnega P.
Sprememba 288
Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – PFC 1(A) – točka 1 – točka b
(b)  deklarirana hranila magnezij (Mg), kalcij (Ca), žveplo (S) ali natrij (Na) s svojimi kemijskimi simboli v vrstnem redu Mg-Ca-S-Na;
(b)  deklarirana hranila kalcij (Ca), magnezij (Mg), natrij (Na) ali žveplo (S) s svojimi kemijskimi simboli v vrstnem redu Ca-Mg-Na-S;
(Sprememba velja za celotno besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)
Sprememba 289
Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – PFC 1(A) – točka 1 – točka c
(c)  številke, ki označujejo skupno vsebnost deklariranih hranil dušika (N), fosforja (P) ali kalija (K), sledijo pa jim številke v oklepajih, ki označujejo skupno vsebnost magnezija (Mg), kalcija (Ca), žvepla (S) ali natrija (Na);
(c)  številke, ki označujejo povprečno vsebnost deklariranih hranil dušika (N), fosforja (P) ali kalija (K), sledijo pa jim številke v oklepajih, ki označujejo skupno vsebnost magnezija (Mg), kalcija (Ca), žvepla (S) ali natrija (Na);
Sprememba 290
Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – PFC 1(A) – točka 1 – točka d – alinea 6
–  Organski ogljik (C) ter
–  organski ogljik (C) in razmerje ogljika in dušika (C/N)
Sprememba 291
Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – PFC 1(A) – točka d – alinea 7 a (novo)
–  v obliki kot je denimo prah ali peleti;
Sprememba 292
Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – PFC 1(B) – točka 1 – točka d – alinea 2
–  skupni fosforjev pentoksid (P2O5);
–  fosforjev pentoksid (P2O5), topen v nevtralnem amonijevem citratu in vodi.
Sprememba 293
Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – PFC 1(B) – točka 1 – točka d – alinea 2 – podalinea 3
–   če je prisoten mehko zmleti fosfat, fosforjev pentoksid (P2O5), topen v mravljični kislini;
–   fosforjev pentoksid (P2O5), topen le v mineralnih kislinah;
Sprememba 294
Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – PFC 1(B ) – točka 1 a (novo)
1a.   Navedena skupna vsebnost dušika pomeni vsoto amonijevega dušika, nitratnega dušika, sečninskega dušika, dušika iz metilen-uree, dušika iz izobutiliden disečnine, dušika iz krotoniliden disečnine in dušika iz cianamida.
Sprememba 295
Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – PFC 1(C)(I) – točka 1 – točka d – alinea 2
–  skupni fosforjev pentoksid (P2O5);
–  fosforjev pentoksid (P2O5), topen v nevtralnem amonijevem citratu in vodi;
Sprememba 296
Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – PFC 1(C)(I) – točka 1 – točka d – alinea 2 – podalinea 3
–  če je prisoten mehko zmleti fosfat, fosforjev pentoksid (P2O5), topen v mravljični kislini;
–  fosforjev pentoksid (P2O5), topen le v mineralnih kislinah;
Sprememba 297
Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – PFC 1(C)(I) – točka 1 – točka d – alinea 4 – podalinea 1 a (novo)
–  v obliki kot je denimo prah ali peleti;
Sprememba 298
Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – PFC 1(C)(I) – točka 1 – točka d a (novo)
(da)  pH
Sprememba 299
Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – PFC 1(C)(I) – točka 1 a (novo)
1a.  Za gnojilne proizvode, katerih vsebnost kadmija, arzena, svinca, šestvalentnega kroma in živega srebra je nižja od 5ppm, se lahko uporablja vidna „zelena oznaka“ na embalaži in oznaki. Komisija se pooblasti za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 43 za dopolnitev te uredbe z določitvijo tehničnih standardov za te oznake.
Sprememba 300
Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – PFC 1(C)(I)(a) – točka 3 – točka c
(c)  prah, če lahko najmanj 90 % proizvoda prehaja skozi 10-milimetrsko mrežno sito, ali
(c)  prah, če lahko najmanj 90 % proizvoda prehaja skozi 1-milimetrsko mrežno sito, ali
Sprememba 301
Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – PFC 1(C)(I)(a) – točka 4 a (novo)
4a.   Za gnojilne proizvode z oznako CE iz točke (bb) točke 1 CMC 10 v Prilogi II, kjer se polimeri uporabljajo samo kot vezivo, se uporabi naslednja oznaka: „Za gnojilni proizvod ni predvideno, da bo v stiku s tlemi“.
Sprememba 302
Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – PFC 1(C)(II) – točka 1
1.  Deklarirana mikrohranila v gnojilnem proizvodu z oznako CE so zapisana z imenom in kemijskim simbolom v naslednjem vrstnem redu: bor (B), kobalt (Co), baker (Cu), železo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) in cink (Zn), ki jim sledijo imena njihovih protiionov.
1.  Deklarirana mikrohranila v gnojilnem proizvodu z oznako CE so zapisana z imenom in kemijskim simbolom v naslednjem vrstnem redu: bor (B), kobalt (Co), baker (Cu), železo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), selen (Se), silicij (Si) in cink (Zn), ki jim sledijo imena njihovih protiionov.
Sprememba 303
Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – PFC 1(C) a (novo)
PFC 1(C)a: Gnojilo z nizko vsebnostjo ogljika
1.  Prisotne so naslednje informacije v zvezi z makrohranili:
(a)  deklarirana hranila dušik (N), fosfor (P) ali kalij (K) s svojimi kemijskimi simboli v vrstnem redu N-P-K;
(b)  deklarirana hranila magnezij (Mg), kalcij (Ca), žveplo (S) ali natrij (Na) s svojimi kemijskimi simboli v vrstnem redu Mg-Ca-S-Na;
(c)  številke, ki označujejo skupno vsebnost deklariranih hranil dušika (N), fosforja (P) ali kalija (K), sledijo pa jim številke v oklepajih, ki označujejo skupno vsebnost magnezija (Mg), kalcija (Ca), žvepla (S) ali natrija (Na);
(d)  vsebnost naslednjih deklariranih hranil v naslednjem vrstnem redu in kot masni odstotek gnojila:
▪  skupni dušik (N):
minimalna količina organskega dušika (N), ki ji sledi opis izvora uporabljene organske snovi;
dušik (N) v obliki nitratnega dušika;
dušik (N) v obliki amonijskega dušika;
dušik (N) v obliki sečninskega dušika;
▪  skupni fosforjev pentoksid (P2O5):
fosforjev pentoksid (P2O5), topen v vodi;
fosforjev pentoksid (P2O5), topen v nevtralnem amonijevem citratu;
če je prisoten mehko zmleti fosfat, fosforjev pentoksid (P2O5), topen v mravljični kislini;
▪  skupni kalijev oksid (K2O);
kalijev oksid, topen v vodi (K2O);
▪  magnezijev oksid (MgO), kalcijev oksid (CaO), žveplov trioksid (SO3) in natrijev oksid (Na2O), izražen
–  kadar so navedena hranila v celoti topna v vodi, samo kot vodotopni delež;
–  kadar znaša topni delež navedenih hranil najmanj četrtino skupne vsebnosti navedenih hranil, kot skupna vsebnost in kot vodotopni delež;
–  v drugih primerih kot skupna vsebnost.
(e)  kadar je prisotna urea (CH4N2O), informacije o morebitnih posledicah sproščanja amonijaka zaradi uporabe gnojil na kakovost zraka in poziv uporabnikom k uporabi ustreznih sanacijskih ukrepov.
2.  Naslednji drugi elementi se navedejo kot masni odstotek gnojilnega proizvoda z oznako CE:
–  vsebnost organskega ogljika (C); ter
–  vsebnost suhe snovi.
3.  Kadar je eno ali več mikrohranil bor (B), kobalt (Co), baker (Cu), železo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) in cink (Zn) prisotnih v najmanjši vsebnosti, navedeni kot masni odstotek v spodnji preglednici,
–  se ta deklarirajo, če so namerno dodana gnojilnemu proizvodu z oznako CE, in
–  se lahko deklarirajo v drugih primerih:
Mikrohranilo
Masni odstotek

Bor (B)
0,01

Kobalt (Co)
0,002

Baker (Cu)
0,002

Mangan (Mn)
0,01

Molibden (Mo)
0,001

Cink
0,002

Deklarirajo se za informacijami o makrohranilih. Prisotne so naslednje informacije:
(a)  imena in kemijski simboli deklariranih mikrohranil, zapisani v naslednjem vrstnem redu: bor (B), kobalt (Co), baker (Cu), železo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) in cink (Zn), ki jim sledijo imena njihovih protiionov;
(b)  skupna vsebnost mikrohranil, izražena kot masni odstotek gnojila,
kadar so navedena hranila v celoti topna v vodi, samo kot vodotopni delež;
kadar znaša topni delež navedenih hranil najmanj četrtino skupne vsebnosti navedenih hranil, kot skupna vsebnost in kot vodotopni delež; ter
v drugih primerih kot skupna vsebnost;
(c)  kadar so deklarirana mikrohranila kelatirana s kelatnimi reagenti, naslednji kvalifikator za imenom in kemijskim simbolom mikrohranila:
„kelatirano z ...“ ime kelatnega reagenta ali njegova kratica in količina kelatiranega mikrohranila kot masni odstotek gnojilnega proizvoda z oznako CE;
(d)  kadar gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje mikrohranila, kompleksirana s kompleksirajočimi reagenti:
naslednji kvalifikator za imenom in kemijskim simbolom mikrohranila: „kompleksirano z …“ in količina kompleksiranega mikrohranila kot masni odstotek gnojilnega proizvoda z oznako CE ter
ime kompleksirajočega reagenta ali njegova kratica;
(e)  naslednja izjava: „Uporabljati samo v skladu s potrebami rastlin. Ne presezite priporočenega odmerka.“
Sprememba 399
Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – PFC 2 – alinea 2
–   granulometrija, izražena v odstotkih proizvoda, ki gre skozi sito z določeno gostoto mreže;
–  granulometrija, izražena v odstotkih proizvoda, ki gre skozi sito z gostoto mreže 1,0 mm in 3,15 mm;
Sprememba 304
Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – PFC 3 – točka 1 – alinea 3
–   skupna vsebnost dušika (N);
črtano
Sprememba 305
Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – PFC 3 – točka 1 – alinea 4
–   Skupni fosforjev pentoksid (P2O5) Vsebina
črtano
Sprememba 306
Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – PFC 3 – točka 1 – alinea 5
–   Skupni kalijev oksid (K2O) Vsebina
črtano
Sprememba 307
Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – PFC 6 – točka e
(e)  odmerek, čas (razvojna stopnja rastline) in pogostost uporabe;
(e)  odmerek, čas (razvojna stopnja rastline), kraj in pogostost uporabe (v skladu z empiričnimi dokazi, ki utemeljujejo zahtevek/zahtevke za biostimulant);
Sprememba 308
Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – PFC 6 – točka f a (novo)
(fa)  navedba, da proizvod ni fitofarmacevtsko sredstvo;
Sprememba 309
Predlog uredbe
Priloga III – del 3 – PFC 1(A)

Dovoljena toleranca za deklarirano vsebnost hranil in druge deklarirane parametre


Dovoljena toleranca za deklarirano vsebnost hranil in druge deklarirane parametre

Organski ogljik (C)
Relativni odmik ±20 % od deklarirane vrednosti do največ 2,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Organski ogljik (C)
Relativni odmik ±15 % od deklarirane vrednosti do največ 2,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Vsebnost suhe snovi
±5,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Vsebnost suhe snovi
±5,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni dušik (N)
Relativni odmik ±50 % od deklarirane vrednosti do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni dušik (N)
Relativni odmik ±15 % od deklarirane vrednosti do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Organski dušik (N)
Relativni odmik ±50 % od deklarirane vrednosti do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Organski dušik (N)
Relativni odmik ±15 % od deklarirane vrednosti do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni fosforjev pentoksid (P2O5)
Relativni odmik ±50 % od deklarirane vrednosti do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni fosforjev pentoksid (P2O5)
Relativni odmik ±15 % od deklarirane vrednosti do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni kalijev oksid (K2O)
Relativni odmik ±50 % od deklarirane vrednosti do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni kalijev oksid (K2O)
Relativni odmik ±15 % od deklarirane vrednosti do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni in vodotopen magnezijev oksid, kalcijev oksid, žveplov trioksid ali natrijev oksid
±25 % deklarirane vsebnosti navedenih hranil do največ 1,5 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni in vodotopen magnezijev oksid, kalcijev oksid, žveplov trioksid ali natrijev oksid
±25 % deklarirane vsebnosti navedenih hranil do največ 1,5 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni baker (Cu)
Relativni odmik ±50 % od deklarirane vrednosti do največ 2,5 odstotne točke v absolutnem smislu Skupni baker (Cu):

Skupni baker (Cu)
Relativni odmik ±50 % od deklarirane vrednosti do največ 2,5 odstotne točke v absolutnem smislu Skupni baker (Cu):

Skupni cink (Zn):
Relativni odmik ±50 % od deklarirane vrednosti do največ 2,0 odstotne točke v absolutnem smislu Skupni baker (Cu):

Skupni cink (Zn):
Relativni odmik ±50 % od deklarirane vrednosti do največ 2,0 odstotne točke v absolutnem smislu Skupni baker (Cu):

Količina
Relativni odmik –5 % od deklarirane vrednosti

Količina
Relativni odmik –5 % od deklarirane vrednosti
Deklarirane oblike dušika, fosforja in kalija
Dvojice: največja toleranca v absolutnem smislu 1,1 N in 0,5 organskega N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O in 1,5 za vsoto dveh hranil.

Trojice: največja toleranca v absolutnem smislu 1,1 N in 0,5 organskega N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O in 1,9 za vsoto treh hranil.

±10 % skupne deklarirane vsebnosti vsakega od navedenih hranil do največ 2 odstotne točke v absolutnem smislu.

Sprememba 310
Predlog uredbe
Priloga III – del 3 – PFC 1(B) – tabela 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Dovoljena toleranca za deklarirano vsebnost oblik anorganskega makrohranila

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

±25 % deklarirane vsebnosti prisotnih oblik hranil do največ 2 odstotni točki v absolutnem smislu

±25 % deklarirane vsebnosti navedenih hranil do največ 1,5 odstotne točke v absolutnem smislu

±25 % deklarirane vsebnosti do največ 0,9 odstotne točke v absolutnem smislu

Sprememba

Dovoljena toleranca za deklarirano vsebnost oblik anorganskega makrohranila

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

±25 % deklarirane vsebnosti prisotnih oblik hranil do največ 2 odstotni točki v absolutnem smislu za vsako hranilo posebej in za vsoto hranil

-50 % in +100 % deklarirane vsebnosti navedenih hranil do največ -2 in +4 odstotne točke v absolutnem smislu.

±25 % deklarirane vsebnosti do največ 0,9 odstotne točke v absolutnem smislu

Tolerance P2O5 se nanašajo na fosforjev pentoksid (P2O5), topen v nevtralnem amonijevem citratu in vodi;

 

 

Sprememba 311
Predlog uredbe
Priloga III – del 3 – PFC 1(B)
Organski ogljik: relativni odmik ±20 % od deklarirane vrednosti do največ 2,0 odstotne točke v absolutnem smislu Skupni baker (Cu):
Organski ogljik: relativni odmik ±15 % od deklarirane vrednosti do največ 2,0 odstotne točke v absolutnem smislu Skupni baker (Cu):
Organski dušik (N): relativni odmik ±50 % od deklarirane vrednosti do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu Skupni baker (Cu):
Organski dušik (N): relativni odmik ±15 % od deklarirane vrednosti do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu Skupni baker (Cu):
relativni odmik ±50 % od deklarirane vrednosti do največ 2,5 odstotne točke v absolutnem smislu
relativni odmik ±15 % od deklarirane vrednosti do največ 2,5 odstotne točke v absolutnem smislu
relativni odmik ±50 % od deklarirane vrednosti do največ 2,0 odstotne točke v absolutnem smislu
relativni odmik ±15 % od deklarirane vrednosti do največ 2,0 odstotne točke v absolutnem smislu
Sprememba 312
Predlog uredbe
Priloga III – del 3 – PFC 1(C) (I)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

Dovoljena toleranca za deklarirano vsebnost oblik anorganskega makrohranila

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

±25 % deklarirane vsebnosti prisotnih oblik hranil do največ 2 odstotni točki v absolutnem smislu

±25 % deklarirane vsebnosti navedenih hranil do največ 1,5 odstotne točke v absolutnem smislu

±25 % deklarirane vsebnosti do največ 0,9 odstotne točke v absolutnem smislu

 

Granulometrija: Relativni odmik ±10 % glede na deklarirani odstotek materiala, ki gre skozi sito z določeno gostoto mreže

 

Količina: Relativni odmik ±5 % od deklarirane vrednosti

 

Sprememba

 

Dovoljena toleranca za deklarirano vsebnost oblik anorganskega makrohranila

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

±25 % deklarirane vsebnosti prisotnih oblik hranil do največ 2 odstotni točki v absolutnem smislu za vsako hranilo posebej in za vsoto hranil

-50 % in +100 % deklarirane vsebnosti navedenih hranil do največ -2 in +4 odstotne točke v absolutnem smislu

-50 % in +100 % deklarirane vsebnosti navedenih hranil do največ -2 in +4 odstotne točke v absolutnem smislu

 

Navedene tolerančne vrednosti veljajo tudi za oblike dušika in topnost.

 

Granulometrija: Relativni odmik ±20 % glede na deklarirani odstotek materiala, ki gre skozi sito z določeno gostoto mreže

 

Količina: Relativni odmik ±3 % od deklarirane vrednosti

Sprememba 313
Predlog uredbe
Priloga III – del 3 – PFC 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oblike deklariranega hranila in druga deklarirana merila kakovosti

Dovoljene tolerance za deklarirani parameter

pH

±0,7 v času proizvodnje

 

±1,0 kadar koli v distribucijski verigi

Organski ogljik (C)

Relativni odmik ±10 % od deklarirane vrednosti do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni dušik (N)

Relativni odmik ±20 % do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni fosforjev pentoksid (P2O5)

Relativni odmik ±20 % do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni kalijev oksid (K2O)

Relativni odmik ±20 % do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Suha snov

Relativni odmik ±10 % od deklarirane vrednosti

Količina

Relativni odmik –5 % od deklarirane vrednosti v času proizvodnje

 

Relativni odmik –25 % od deklarirane vrednosti kadar koli v distribucijski verigi

Organski ogljik (C)/organski dušik (N)

Relativni odmik ±20% od deklarirane vrednosti do največ 2,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Granulometrija

Relativni odmik ±10 % glede na deklarirani odstotek materiala, ki gre skozi sito z določeno gostoto mreže

Sprememba

Oblike deklariranega hranila in druga deklarirana merila kakovosti

Dovoljene tolerance za deklarirani parameter

pH

±0,7 v času proizvodnje

 

±0,9 kadar koli v distribucijski verigi

Organski ogljik (C)

Relativni odmik ±10 % od deklarirane vrednosti do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni dušik (N)

Relativni odmik ±20 % do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni fosforjev pentoksid (P2O5)

Relativni odmik ±20 % do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni kalijev oksid (K2O)

Relativni odmik ±20 % do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Suha snov

Relativni odmik ±10 % od deklarirane vrednosti

Količina

Relativni odmik –5 % od deklarirane vrednosti v času proizvodnje

 

Relativni odmik –15 % od deklarirane vrednosti kadar koli v distribucijski verigi

Organski ogljik (C)/organski dušik (N)

Relativni odmik ±20% od deklarirane vrednosti do največ 2,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Granulometrija

Relativni odmik ±10 % glede na deklarirani odstotek materiala, ki gre skozi sito z določeno gostoto mreže

Sprememba 314
Predlog uredbe
Priloga III – del 3 – PFC 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oblike deklariranega hranila in druga deklarirana merila kakovosti

Dovoljene tolerance za deklarirani parameter

Električna prevodnost

Relativni odmik ±50 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik ±75 % kadar koli v distribucijski verigi

pH

±0,7 v času proizvodnje

 

±1,0 kadar koli v distribucijski verigi

Količina (prostornina) (v litrih ali m³)

Relativni odmik –5 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik –25 % kadar koli v distribucijski verigi

Določanje količine (prostornine) materialov z velikostjo delcev več kot 60 mm

Relativni odmik –5 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik –25 % kadar koli v distribucijski verigi

Določanje količine (prostornine) vnaprej oblikovanih rastnih medijev

Relativni odmik –5 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik –25 % kadar koli v distribucijski verigi

Vodotopni dušik (N)

Relativni odmik ±50 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik ±75 % kadar koli v distribucijski verigi

Vodotopen fosforjev pentoksid (P2O5)

Relativni odmik ±50 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik ±75 % kadar koli v distribucijski verigi

Vodotopen kalijev oksid (K2O)

Relativni odmik ±50 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik ±75 % kadar koli v distribucijski verigi

Sprememba

Oblike deklariranega hranila in druga deklarirana merila kakovosti

Dovoljene tolerance za deklarirani parameter

Električna prevodnost

Relativni odmik ±50 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik ±60% kadar koli v distribucijski verigi

pH

±0,7 v času proizvodnje

 

±0,9 kadar koli v distribucijski verigi

Količina (prostornina) (v litrih ali m³)

Relativni odmik –5 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik ±15 % kadar koli v distribucijski verigi

Določanje količine (prostornine) materialov z velikostjo delcev več kot 60 mm

Relativni odmik –5 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik ±15 % kadar koli v distribucijski verigi

Določanje količine (prostornine) vnaprej oblikovanih rastnih medijev

Relativni odmik –5 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik ±15 % kadar koli v distribucijski verigi

Vodotopni dušik (N)

Relativni odmik ±50 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik ±60 % kadar koli v distribucijski verigi

Vodotopen fosforjev pentoksid (P2O5)

Relativni odmik ±50 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik ±60 % kadar koli v distribucijski verigi

kalijev oksid, topen v vodi (K2O);

Relativni odmik ±50 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik ±60 % kadar koli v distribucijski verigi

Sprememba 315
Predlog uredbe
Priloga IV – del 1 – točka 1 – točka 1 – točka b
(b)  digestatov energijskih kmetijskih rastlin, kakor so opredeljeni v CMC 4,
(b)  digestatov energijskih kmetijskih rastlin in bioloških odpadkov na osnovi rastlin, kakor so opredeljeni v CMC 4,
Sprememba 316
Predlog uredbe
Priloga IV – del 1 – točka 1 – točka 1 – točka f a (novo)
(fa)  nepredelanih ali mehansko predelanih rastlin, delov rastlin in rastlinskih izvlečkov, kakor so opredeljeni v CMC 2.
Sprememba 317
Predlog uredbe
Priloga IV – del 1 – točka 1 – točka 3 – točka b a (novo)
(ba)  inhibitor denitrifikacije, kakor je opredeljen v PFC 5(A)(Ia),
Sprememba 318
Predlog uredbe
Priloga IV – del 1 – točka 3 – točka 2 – točka a a (novo)
(aa)  inhibitor denitrifikacije, kakor je opredeljen v PFC (A)(Ia),
Sprememba 319
Predlog uredbe
Priloga IV – del 2 – modul A – točka 2.2 – točka b
(b)  razvojni koncept ter proizvodne skice in načrte;
črtano
Sprememba 320
Predlog uredbe
Priloga IV – del 2 – modul A – točka 2.2 – točka c
(c)  opis in razlage, potrebne za razumevanje navedenih risb in načrtov ter uporabo gnojilnega proizvoda z oznako CE;
črtano
Sprememba 321
Predlog uredbe
Priloga IV – del 2 – modul A – točka 4 – odstavek 1
Cikli in test, navedeni v razdelkih od 4.1 do 4.3 v nadaljevanju se izvedejo na reprezentativnem vzorcu proizvoda vsaj vsake 3 mesece v imenu proizvajalca, da se preveri skladnost z
Cikli in test, navedeni v razdelkih od 4.1 do 4.3 v nadaljevanju se v imenu proizvajalca izvedejo na reprezentativnem vzorcu proizvoda vsaj vsakih 6 mesecev, če obrat deluje stalno, ali vsako leto, če je proizvodnja občasna, da se preveri skladnost z
Sprememba 322
Predlog uredbe
Priloga IV – del 2 – modul A1 – točka 4.3.5 a (novo)
4.3.5a.  Proizvajalec hrani poročila o testih skupaj s tehnično dokumentacijo.
Sprememba 323
Predlog uredbe
Priloga IV – del 2 – modul B – točka 3.2 – točka c – alinea 6
–  poročila o testih ter
–  poročila o testih, vključno s študijami o agronomski učinkovitosti, ter
Sprememba 324
Predlog uredbe
Priloga IV – del 2 – modul D1 – točka 2 – točka b
(b)  razvojni koncept ter proizvodne skice in načrte, vključno s pisnim opisom in diagramom proizvodnega procesa, kjer so vsaka obdelava, posoda in prostor za shranjevanje jasno opredeljeni;
(b)  pisni opis in diagram proizvodnega procesa,

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A8-0270/2017).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov