Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0084(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0270/2017

Ingivna texter :

A8-0270/2017

Debatter :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Omröstningar :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Röstförklaringar
PV 27/03/2019 - 18.7

Antagna texter :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Antagna texter
PDF 1066kWORD 127k
Tisdagen den 24 oktober 2017 - Strasbourg
CE-märkta gödselprodukter ***I
P8_TA(2017)0392A8-0270/2017

Europaparlamentets ändringar antagna den 24 oktober 2017 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8–0123/2016 – 2016/0084(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Titeln
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordningarna (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta växtnäringsprodukter och om ändring av förordningarna (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009
(Ändringen från ”gödselprodukter” till ”växtnäringsprodukter” berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed, och följaktligen, antagna ändringsförslag.)
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  Villkoren för att tillhandahålla gödselmedel på den inre marknaden har delvis harmoniserats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/200315 som nästan enbart omfattar gödselmedel från utvunnet eller kemiskt framställt, oorganiskt material. Det finns också ett behov av att använda återvunnet eller organiskt material som gödselmedel. Harmoniserade villkor för att göra gödselmedel som tillverkas av sådana återvunna eller organiska material tillgängliga på hela den inre marknaden bör fastställas för att effektivt stimulera en bredare användning av dem. Harmoniseringen bör därför utvidgas till att också omfatta återvunna och organiska material.
(1)  Villkoren för att tillhandahålla gödselmedel på den inre marknaden har delvis harmoniserats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/200315 som nästan enbart omfattar gödselmedel från utvunnet eller kemiskt framställt, mineraliskt material. Det finns också ett behov av att använda återvunnet eller organiskt material som gödselmedel. Harmoniserade villkor för att göra gödselmedel som tillverkas av sådana återvunna eller organiska material tillgängliga på hela den inre marknaden bör fastställas för att effektivt stimulera en bredare användning av dem. Att främja en ökad användning av återvunna näringsämnen skulle ytterligare bidra till att utveckla den cirkulära ekonomin och ge utrymme för en mer övergripande resurseffektiv användning av näringsämnen samtidigt som unionens beroende av näringsämnen från tredjeländer minskar. Harmoniseringen bör därför utvidgas till att också omfatta återvunna och organiska material.
_________________
_________________
15 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel (EUT L 304, 21.11.2003, s. 1).
15 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel (EUT L 304, 21.11.2003, s. 1).
(Detta ändringsförslag omfattar även en övergripande teknisk ändring för att ändra termen ”oorganisk” till ”mineralisk”. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed, och följaktligen, antagna ändringsförslag.)
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)
(2a)  Näringsämnena i livsmedel kommer från jorden. Sund och näringsrik jord leder till sunda och näringsrika grödor och livsmedel. Jordbrukarna behöver tillgång till en rad olika organiska och syntetiska gödselmedel för att förbättra sin jord. När jorden saknar eller töms på näringsämnen, kommer växterna att bli näringsfattiga och kan antingen sluta växa eller sakna näringsvärde som livsmedel.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
(5a)   För att säkerställa effektiv användning av kreatursgödsel och kompost som framställts på gården, bör jordbrukare använda de produkter som är förenliga med andan i ”ansvarsfullt jordbruk”, och som gynnar lokala distributionskanaler och bästa agronomiska och miljömässiga praxis och är förenliga med EU:s miljölagstiftning, såsom nitratdirektivet eller ramdirektivet för vatten. Prioriterad användning av gödselmedel som framställs på plats och i angränsande jordbruksföretag bör uppmuntras.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)
(6a)  En CE-märkt gödselprodukt kan ha fler än en av de funktioner som beskrivs i produktfunktionskategorierna i denna förordning. Om endast en av dessa funktioner åberopas bör det vara tillräckligt att produkten uppfyller kraven för den produktfunktionskategori som beskriver den åberopade funktionen. Om fler än en av dessa funktioner åberopas bör däremot den CE-märkta gödselprodukten anses utgöra en kombination av två eller fler gödselproduktkomponenter, och överensstämmelse bör krävas för var och en av gödselproduktkomponenterna med avseende på deras funktion. Därför bör det finnas en särskild produktfunktionskategori som omfattar sådana kombinationer.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 6b (nytt)
(6b)  En tillverkare som använder en eller flera CE-märkta gödselprodukter som redan har genomgått en bedömning av överensstämmelse, genomförd av tillverkaren själv eller en annan tillverkare, kan vilja förlita sig på bedömningen i fråga. För att minimera den administrativa bördan bör den erhållna CE-märkta gödselprodukten också anses utgöra en kombination av två eller fler gödselproduktkomponenter, och de ytterligare kraven på överensstämmelse för kombinationen bör begränsas till de aspekter som motiveras av blandningen.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)  Förorenande ämnen i CE-märkta gödselprodukter, såsom kadmium, kan eventuellt utgöra en risk för människors och djurs hälsa och för miljön eftersom de anrikas i naturen och kommer in i livsmedelskedjan. Deras halt i sådana produkter bör därför begränsas. Dessutom bör föroreningar i CE-märkta gödselprodukter som framställts av bioavfall, särskilt polymerer men också metall och glas, antingen förhindras eller begränsas så långt som det är tekniskt möjligt genom att sådana föroreningar påvisas i separat insamlat bioavfall före bearbetningen.
(8)  Förorenande ämnen i CE-märkta gödselprodukter, såsom kadmium, kan, om gödselprodukterna inte används på rätt sätt, eventuellt utgöra en risk för människors och djurs hälsa och för miljön eftersom de anrikas i naturen och kommer in i livsmedelskedjan. Deras halt i sådana produkter bör därför begränsas. Dessutom bör föroreningar i CE-märkta gödselprodukter som framställts av bioavfall, särskilt polymerer men också metall och glas, antingen förhindras eller begränsas så långt som det är tekniskt möjligt genom att sådana föroreningar påvisas i separat insamlat bioavfall före bearbetningen.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)
(8a)  Medlemsstater som redan har strängare nationella gränsvärden för kadmium i gödselmedel bör ha möjlighet att upprätthålla dessa gränsvärden till dess att resten av unionen har nått en likvärdig ambitionsnivå.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 8b (nytt)
(8b)   För att underlätta för fosforgödselprodukter att uppfylla kraven i denna förordning och främja innovation måste det ges tillräckliga incitament för utveckling av relevant teknik, särskilt teknik för kadmiumrening och för hantering av kadmiumrikt farligt avfall genom de finansiella medel som finns tillgängliga inom ramen för Horisont 2020, Lifeprogrammen, plattformen för den cirkulära ekonomin, genom Europeiska investeringsbanken (EIB) och andra finansiella instrument i tillämpliga fall. Kommissionen bör årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om incitament och unionsfinansiering som beviljats för kadmiumrening.
Ändring 395
Förslag till förordning
Skäl 8c (nytt)
(8c)  Den ...[datum då denna förordning börjar tillämpas] bör kommissionen införa en mekanism som ytterligare främjar tillgången till finansiering av forskning och innovation med avseende på teknik som möjliggör avlägsnande av kadmium och genomförandet av sådan teknik i tillverkningsprocessen i unionen för alla typer av fosforgödselmedel samt med avseende på möjliga lösningar för avlägsnande av kadmium som är ekonomiskt bärkraftiga i industriell skala och möjliggör behandling av det avfall som uppstår i samband därmed.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 9
(9)  Produkter som uppfyller alla kraven i denna förordning bör tillåtas att röra sig fritt på den inre marknaden. Om ett eller flera komponentmaterial i en CE-märkt gödselprodukt omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/200918 men når en punkt i tillverkningskedjan där materialet inte längre utgör någon betydande risk för människors eller djurs hälsa (nedan kallad slutpunkten i tillverkningskedjan), är det en onödig administrativ börda att låta produkten omfattas av bestämmelserna i den förordningen. Därför bör sådana gödselprodukter undantas från kraven i den förordningen. Förordning (EG) nr 1069/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.
(9)  CE-märkta gödselprodukter som uppfyller alla kraven i denna förordning bör tillåtas att röra sig fritt på den inre marknaden. Om ett eller flera komponentmaterial är en framställd produkt som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/200918 men har nått en punkt i tillverkningskedjan där materialet inte längre utgör någon risk för människors eller djurs hälsa (nedan kallad slutpunkten i tillverkningskedjan), är det en onödig administrativ börda att låta produkten omfattas av bestämmelserna i den förordningen. Därför bör sådana gödselprodukter undantas från kraven i den förordningen. Förordning (EG) nr 1069/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.
_________________
_________________
18 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1).
18 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1).
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 10
(10)  Slutpunkten i tillverkningskedjan bör för varje relevant komponentmaterial som innehåller animaliska biprodukter bestämmas i enlighet med de förfaranden som fastställts i förordning (EG) nr 1069/2009. Om en tillverkningsprocess som regleras enligt den här förordningen redan inleds innan slutpunkten har nåtts bör processkraven både i förordning (EG) nr 1069/2009 och i den här förordningen tillämpas kumulativt på CE-märkta gödselprodukter, vilket innebär en tillämpning av striktare krav om båda förordningarna reglerar samma parameter.
(10)  För varje komponentmaterialkategori som omfattar framställda produkter i den mening som avses i förordning (EG) nr 1069/2009 bör slutpunkten i tillverkningskedjan för varje relevant komponentmaterial som innehåller animaliska biprodukter bestämmas i enlighet med de förfaranden som fastställts enligt den förordningen. För att dra nytta av den tekniska utvecklingen, skapa fler möjligheter för tillverkare och företag och frigöra potentialen att i högre utsträckning ta vara på näringsämnen från animaliska biprodukter såsom kreatursgödsel, bör fastställandet av bestämmelser om bearbetningsmetoder och återvinning för animaliska biprodukter för vilka en slutpunkt i tillverkningskedjan har fastställts inledas omedelbart efter ikraftträdandet av denna förordning. När det gäller gödselprodukter som innehåller eller består av bearbetad kreatursgödsel bör det fastställas kriterier för begränsning av dessa. För att kunna utöka eller lägga till komponentmaterialkategorier i syfte att inbegripa fler animaliska biprodukter, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen. Om en sådan slutpunkt nås innan den CE-märkta gödselprodukten släpps ut på marknaden men efter det att den tillverkningsprocess som regleras enligt den här förordningen har inletts bör processkraven både i förordning (EG) nr 1069/2009 och i den här förordningen tillämpas kumulativt på CE-märkta gödselprodukter, vilket innebär en tillämpning av striktare krav om båda förordningarna reglerar samma parameter.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)
(10a)   För animaliska biprodukter som redan används i omfattande grad i medlemsstaterna för produktion av gödselmedel bör slutpunkten fastställas utan onödigt dröjsmål, och senast ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 12
(12)  Om ett eller flera komponentmaterial till en CE-märkt gödselprodukt omfattas av förordning (EG) nr 1069/2009 och inte har nått slutpunkten i tillverkningskedjan, skulle det vara missvisande att CE-märka produkten enligt den här förordningen, eftersom tillhandahållandet på marknaden av en sådan produkt omfattas av kraven i förordning (EG) nr 1069/2009. Därför bör sådana produkter undantas från den här förordningens tillämpningsområde.
(12)  Tillhandahållande på marknaden av en animalisk biprodukt eller därav framställd produkt för vilken ingen slutpunkt i tillverkningskedjan har fastställts eller för vilken den fastställda slutpunkten inte har nåtts vid tidpunkten för tillhandahållandet på marknaden omfattas av kraven i förordning (EG) nr 1069/2009. Därför skulle det vara missvisande att föreskriva CE-märkning för produkten enligt den här förordningen. Varje produkt som innehåller eller består av en sådan animalisk biprodukt eller därav framställd produkt bör därför undantas från den här förordningens tillämpningsområde.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 13
(13)  För visst återvunnet avfall i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG20 finns det en efterfrågan på marknaden för avfallets användning som gödselprodukter. Dessutom är vissa krav nödvändiga för avfall som används som råvarumaterial vid återvinning, för behandlingsprocesser och behandlingsmetoder samt för gödselprodukter från återvinning, för att garantera att användningen av dessa produkter inte leder till allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa. När det gäller CE-märkta gödselprodukter bör dessa krav fastställas i denna förordning. När alla krav i denna förordning är uppfyllda bör dessa produkter därför upphöra att betraktas som avfall i den mening som avses i direktiv 2008/98/EG.
(13)  För visst återvunnet avfall såsom struvit-, biokol- och askbaserade produkter i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG20, finns det en efterfrågan på marknaden för avfallets användning som gödselprodukter. Dessutom är vissa krav nödvändiga för avfall som används som råvarumaterial vid återvinning, för behandlingsprocesser och behandlingsmetoder samt för gödselprodukter från återvinning, för att garantera att användningen av dessa produkter inte leder till allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa. När det gäller CE-märkta gödselprodukter bör dessa krav fastställas i denna förordning. När alla krav i denna förordning är uppfyllda bör dessa produkter därför upphöra att betraktas som avfall i den mening som avses i direktiv 2008/98/EG, och det bör därför vara möjligt för produkter som innehåller eller består av sådant återvunnet avfallsmaterial att få tillträde till den inre marknaden. För att klargöra rättsläget, dra nytta av den tekniska utvecklingen och stimulera incitamentet ytterligare bland tillverkare att i högre utsträckning ta vara på värdefulla avfallsflöden bör de vetenskapliga analyserna och fastställandet av återvinningskrav på unionsnivå för sådana produkter inledas omedelbart efter ikraftträdandet av denna förordning. Följaktligen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen när det gäller att utan onödigt dröjsmål definiera större eller ytterligare komponentmaterialkategorier som får användas vid tillverkningen av CE-märkta gödselprodukter.
_________________
_________________
20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).
20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)
(13a)  En del industriella biprodukter, delprodukter eller återvunna produkter från specifika industriprocesser används för närvarande av tillverkare som komponenter i CE-märkta gödselprodukter. När det gäller komponenter i CE-märkta gödselprodukter bör krav som rör komponentmaterialkategorier fastställas i denna förordning. Om tillämpligt bör, när alla krav i denna förordning är uppfyllda, dessa produkter upphöra att betraktas som avfall i den mening som avses i direktiv 2008/98/EG.
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  Vissa ämnen och blandningar, vanligen kallade agronomiska tillsatser, förbättrar mönstret för ett näringsämnes frigörande i ett gödselmedel. Ämnen och blandningar som tillhandahålls på marknaden i syfte att tillsättas till CE-märkta gödselprodukter för det ändamålet bör uppfylla vissa effektivitetskriterier på ämnes- och blandningstillverkarens ansvar, och bör därför betraktas som CE-märkta gödselprodukter enligt denna förordning. CE-märkta gödselprodukter som innehåller sådana ämnen eller blandningar bör dessutom omfattas av vissa effektivitets- och säkerhetskriterier. Sådana ämnen och blandningar bör därför också regleras som komponentmaterial för CE-märkta gödselprodukter.
(14)  Vissa ämnen och blandningar, som kallas agronomiska tillsatser, förbättrar mönstret för ett näringsämnes frigörande i ett gödselmedel. Ämnen och blandningar som tillhandahålls på marknaden i syfte att tillsättas till CE-märkta gödselprodukter för det ändamålet bör uppfylla vissa effektivitets-, säkerhets- och miljökriterier på ämnes- och blandningstillverkarens ansvar, och bör därför betraktas som CE-märkta gödselprodukter enligt denna förordning. CE-märkta gödselprodukter som innehåller sådana ämnen eller blandningar bör dessutom omfattas av vissa effektivitets-, säkerhets- och miljökriterier. Sådana ämnen och blandningar bör därför också regleras som komponentmaterial för CE-märkta gödselprodukter.
Ändring 17
Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)
(14a)   Eftersom produkter som utöver gödselkomponenter består av ämnen och blandningar är avsedda att tillsättas i jord och släppas ut i miljön, bör kriterierna för överensstämmelse gälla för alla material som ingår i produkten, i synnerhet om det rör sig om små komponenter eller komponenter som bryts ner i små fragment som kan spridas genom jord till vattensystem och spridas ut i den övriga miljön. Därför bör bionedbrytbarhetskriterier och testning av överensstämmelse också genomföras under realistiska in vivo-förhållanden som tar hänsyn till den varierande nedbrytningshastigheten vid anaeroba förhållanden i akvatiska livsmiljöer eller under vatten, vid vattendränkta förhållanden eller i frusen jord.
Ändring 18
Förslag till förordning
Skäl 15
(15)  Vissa ämnen, blandningar och mikroorganismer, vanligen kallade växtbiostimulanter, är inte i sig näringsämnen, men stimulerar ändå växternas näringsprocesser. Om sådana produkter enbart syftar till att förbättra växternas näringsutnyttjande, tolerans mot abiotisk stress eller grödans kvalitetsegenskaper påminner de till sin natur mer om gödselprodukter än om de flesta kategorier av växtskyddsmedel. Sådana produkter bör därför kunna CE-märkas enligt denna förordning och undantas från tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/200921. Förordning (EG) nr 1107/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.
(15)  Vissa ämnen, blandningar och mikroorganismer, kallade växtbiostimulanter, är inte i sig tillförsel av näringsämnen, men stimulerar ändå växternas naturliga näringsprocesser. Om sådana produkter enbart syftar till att förbättra växternas näringsutnyttjande, tolerans mot abiotisk stress eller grödans kvalitetsegenskaper, nedbrytningen av organiska föreningar i jorden eller till att öka tillgängligheten till näringsämnen i jorden och rotzonen, påminner de till sin natur mer om gödselprodukter än om de flesta kategorier av växtskyddsmedel. Därför verkar de som tillägg till gödselmedel, med syftet att optimera effektiviteten hos dessa och minska halterna av näringsämnen. Sådana produkter bör därför kunna CE-märkas enligt denna förordning och undantas från tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/200921. Förordning (EG) nr 1107/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.
_________________
_________________
21 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).
21 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).
Ändring 19
Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)
(15a)  För mikroorganismer bör komponentmaterialkategorierna utökas eller fler läggas till för att garantera och förbättra den innovativa potentialen gällande utvecklingen och upptäckten av nya produkter med mikrobiella växtbiostimulanter. För att stimulera innovation och skapa rättssäkerhet för tillverkarna i fråga om vilka krav som måste uppfyllas för användningen av mikroorganismer som komponentmaterial i CE-märkta gödselprodukter måste harmoniserade metoder för säkerhetsbedömningen av mikroorganismer tydligt fastställas. Det förberedande arbetet med att definiera dessa säkerhetsbedömningsmetoder bör inledas omedelbart efter ikraftträdandet av denna förordning. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör delegeras till kommissionen när det gäller att definiera, utan onödigt dröjsmål, vilka krav som tillverkarna måste uppfylla när de visar att mikroorganismer är säkra för användning i CE-märkta gödselprodukter.
Ändring 20
Förslag till förordning
Skäl 16
(16)  Produkter med en eller flera funktioner, där en av dem omfattas av förordning (EG) nr 1107/2009, bör även i fortsättningen inbegripas av den kontroll som gäller för sådana produkter enligt den förordningen. Om sådana produkter även innehar funktionen av en gödselprodukt skulle det vara missvisande att CE-märka produkterna enligt den här förordningen, eftersom ett växtskyddsmedel endast får tillhandahållas på marknaden om det är produktgodkänt i den berörda medlemsstaten. Därför bör sådana produkter undantas från den här förordningens tillämpningsområde.
(16)  Produkter med en eller flera funktioner, där en av dem omfattas av förordning (EG) nr 1107/2009, hör till växtskyddsmedel som omfattas av den förordningens tillämpningsområde. Dessa produkter bör även i fortsättningen inbegripas av den kontroll som gäller för sådana produkter enligt den förordningen. Om sådana produkter även innehar funktionen eller verkan av en gödselprodukt skulle det vara missvisande att CE-märka produkterna enligt den här förordningen, eftersom ett växtskyddsmedel endast får tillhandahållas på marknaden om det är produktgodkänt i den berörda medlemsstaten. Därför bör sådana produkter undantas från den här förordningens tillämpningsområde.
Ändring 21
Förslag till förordning
Skäl 17
(17)  Denna förordning får inte förhindra tillämpningen av gällande unionslagstiftning som rör skydd av hälsa, säkerhet och miljön som inte omfattas av denna förordning. Denna förordning bör därför inte påverka tillämpningen av rådets direktiv 86/278/EEG22, rådets direktiv 89/391/EEG23, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/200624, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/200825, kommissionens förordning (EG) nr 1881/200626, rådets direktiv 2000/29/EG27, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/201328, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/201429.
(17)  Oavsett vilken typ av CE-märkta växtnäringsprodukter det är fråga om bör denna förordning inte förhindra tillämpningen av gällande unionslagstiftning som rör skydd av hälsa, säkerhet och miljön som inte omfattas av denna förordning. Denna förordning bör därför inte påverka tillämpningen av rådets direktiv 86/278/EEG22, rådets direktiv 89/391/EEG23, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/200624, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/200825, kommissionens förordning (EG) nr 1881/200626, rådets direktiv 2000/29/EG27, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/201328, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/201429, rådets direktiv 91/676/EEG och direktiv 2000/60/EG.
_________________
_________________
22 Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (EGT L 181, 4.7.1986, s. 6).
22 Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (EGT L 181, 4.7.1986, s. 6).
23 Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1).
23 Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1).
24 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).
24 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).
25 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).
25 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).
26 Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5).
26 Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5).
27 Rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT L 169, 10.7.2000, s. 1).
27 Rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT L 169, 10.7.2000, s. 1).
28 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (EUT L 39, 9.2.2013, s. 1).
28 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (EUT L 39, 9.2.2013, s. 1).
29 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (EUT L 317, 4.11.2014, s. 35).
29 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (EUT L 317, 4.11.2014, s. 35).
29aRådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (EGT L 375, 31.12.1991, s. 1).
29bEuropaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).
Ändring 22
Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)
(17a)   Spårbarheten för produkter som är känsliga för organiska föroreningar från vissa potentiellt problematiska källor (eller källor som betraktas som sådana) ska säkerställas tillbaka till det organiska materialets källa. Detta krävs för att säkerställa konsumenternas förtroende och för att begränsa skadorna om en lokal kontaminering uppstår. På så sätt kan företag som använder gödselprodukter som innehåller organiskt utgångsmaterial från dessa källor identifieras. Detta bör vara obligatoriskt för produkter som innehåller material från avfall eller biprodukter som inte har genomgått något förfarande som avlägsnar organiska föroreningar, sjukdomsalstrare och genetiskt material. Målet är inte bara att minska hälso- och miljöriskerna utan även att lugna den allmänna opinionen och beakta jordbrukarnas betänkligheter när det gäller sjukdomsalstrare, organiska föroreningar och genetiskt material. I syfte att skydda markägarna mot föroreningar som inte är självförvållade uppmanas medlemsstaterna att upprätta lämpliga ansvarssystem.
Ändring 23
Förslag till förordning
Skäl 17b (nytt)
(17b)   Obehandlade restprodukter från djurproduktion ska inte omfattas av denna förordning.
Ändring 24
Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)
(19a)   Tillverkarna använder redan nu, i överensstämmelse med den cirkulära ekonomin, en del industriella biprodukter eller delprodukter från specifika industriprocesser som komponenter i CE-märkta gödselprodukter. Krav avseende sådana komponentmaterialkategorier bör anges i bilaga II.
Ändring 25
Förslag till förordning
Skäl 20
(20)  En blandning av olika CE-märkta gödselprodukter, som alla har genomgått en framgångsrik bedömning av överensstämmelse med de tillämpliga kraven för det materialet, kan i sig förväntas vara lämplig för användning som CE-märkt gödselprodukt, förutsatt att vissa ytterligare krav som motiveras av blandningen är uppfyllda. För att undvika en onödig administrativ börda bör därför sådana blandningar höra till en separat kategori, för vilken bedömningen av överensstämmelse bör begränsas till ytterligare krav som motiveras av blandningen.
(20)  En kombination av produkter från olika produktfunktionskategorier, som alla har genomgått en framgångsrik bedömning av överensstämmelse med de tillämpliga kraven för det materialet, kan i sig förväntas vara lämplig för användning som CE-märkt gödselprodukt, förutsatt att vissa ytterligare krav som motiveras av blandningen är uppfyllda. För att undvika en onödig administrativ börda bör därför sådana kombinationer höra till en separat kategori, för vilken bedömningen av överensstämmelse bör begränsas till ytterligare krav som motiveras av blandningen.
(Denna ändring omfattar även en övergripande ändring av begreppet ”blandning” (i pluralis eller singularis) till ”kombination” (i pluralis eller singularis. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed, och följaktligen, antagna ändringsförslag.)
Ändring 26
Förslag till förordning
Skäl 25
(25)  Varje importör bör ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke samt den adress på vilken de kan kontaktas på den CE-märkta gödselproduktens förpackning när den släpps ut på marknaden för att möjliggöra marknadskontroll.
(25)  Varje importör bör ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke samt den adress på vilken de kan kontaktas, liksom tredjelandstillverkaren, på den CE-märkta gödselproduktens förpackning när den släpps ut på marknaden, för att möjliggöra marknadskontroll.
Ändring 27
Förslag till förordning
Skäl 31
(31)  När harmoniserade standarder inte har antagits eller inte tillräckligt detaljerat omfattar alla kvalitets- och säkerhetskrav i denna förordning, kan enhetliga villkor för genomförande av dessa krav behövas. Kommissionen bör därför ges befogenhet att anta genomförandeakter om dessa villkor i gemensamma specifikationer. Med hänsyn till rättssäkerheten bör det klargöras att CE-märkta gödselprodukter måste uppfylla sådana specifikationer även om de anses överensstämma med kraven i harmoniserade standarder.
(31)  När harmoniserade standarder inte har antagits eller inte tillräckligt detaljerat omfattar alla kvalitets- och säkerhetskrav i denna förordning, eller när det förekommer otillbörliga förseningar i processen med att anta eller uppdatera standarder för att spegla dessa krav, kan interimistiska åtgärder för att fastställa enhetliga villkor för genomförande av dessa krav behövas. Kommissionen bör därför ges befogenhet att anta genomförandeakter om dessa villkor i gemensamma specifikationer. Med hänsyn till rättssäkerheten bör det klargöras att CE-märkta gödselprodukter måste uppfylla sådana specifikationer även om de anses överensstämma med kraven i harmoniserade standarder.
Ändring 28
Förslag till förordning
Skäl 47
(47)  CE-märkta gödselprodukter bör endast släppas ut på marknaden om de är tillräckligt effektiva och inte utgör oacceptabla risker för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön, när de förvaras på rätt sätt och används för sitt ändamål och under användningsförhållanden som rimligen kan förutses, dvs. en sådan användning som skulle kunna vara resultatet av ett lagligt och lätt förutsebart mänskligt beteende. Därför bör säkerhets- och kvalitetskrav samt ändamålsenliga kontrollmekanismer fastställas. Dessutom bör den avsedda användningen av CE-märkta gödselprodukter inte leda till att livsmedel eller foder blir osäkra.
(47)  CE-märkta gödselprodukter bör endast släppas ut på marknaden om de är tillräckligt effektiva och inte utgör någon risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön, när de förvaras på rätt sätt och används för sitt ändamål och under användningsförhållanden som rimligen kan förutses, dvs. en sådan användning som skulle kunna vara resultatet av ett lagligt och lätt förutsebart mänskligt beteende. Därför bör säkerhets- och kvalitetskrav samt ändamålsenliga kontrollmekanismer fastställas. Dessutom bör den avsedda användningen av CE-märkta gödselprodukter inte leda till att livsmedel eller foder blir osäkra.
Ändring 29
Förslag till förordning
Skäl 49
(49)  Det befintliga systemet bör kompletteras med ett förfarande genom vilket berörda parter informeras om planerade åtgärder när det gäller CE-märkta gödselprodukter som utgör en risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön. Därigenom bör myndigheterna för marknadskontroll, i samarbete med de berörda ekonomiska aktörerna, få möjlighet att agera i ett tidigt skede med avseende på sådana gödselprodukter.
(49)  Det befintliga systemet bör kompletteras med ett förfarande genom vilket samtliga berörda parter, däribland intressenter inom hälso- och sjukvård samt konsumentorganisationer, informeras om planerade åtgärder när det gäller CE-märkta gödselprodukter som utgör en risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön. Därigenom bör myndigheterna för marknadskontroll, i samarbete med de berörda ekonomiska aktörerna, få möjlighet att agera i ett tidigt skede med avseende på sådana gödselprodukter.
Ändring 30
Förslag till förordning
Skäl 55
(55)  Det görs lovande tekniska framsteg inom avfallsåtervinningen, t.ex. återvinns fosfor från avloppsslam och gödselprodukter tillverkas från animaliska biprodukter, såsom biokol. Produkter som innehåller eller som består av sådana material bör utan onödigt dröjsmål kunna få tillträde till den inre marknaden, om tillverkningsprocesserna har analyserats vetenskapligt och processkrav har fastställts på unionsnivå. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör därför delegeras till kommissionen när det gäller att definiera större eller ytterligare kategorier av CE-märkta gödselprodukter eller komponentmaterial som kan användas vid tillverkningen av sådana produkter. När det gäller animaliska biprodukter bör komponentmaterialkategorier endast utökas eller läggas till om en slutpunkt i tillverkningskedjan har fastställts i enlighet med förfarandena i förordning (EG) nr 1069/2009, eftersom animaliska biprodukter för vilka en sådan slutpunkt inte har fastställts ändå undantas från den här förordningens tillämpningsområde.
(55)  Det görs lovande tekniska framsteg inom avfallsåtervinningen, t.ex. återvinns fosfor från avloppsslam, såsom struvit, gödselprodukter tillverkas från animaliska biprodukter, såsom biokol, och fosfor återvinns efter förbränning, såsom askbaserade produkter. Produkter som innehåller eller som består av sådana material bör utan onödigt dröjsmål kunna få tillträde till den inre marknaden, om tillverkningsprocesserna har analyserats vetenskapligt och processkrav har fastställts på unionsnivå. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör därför delegeras till kommissionen när det gäller huruvida sådana material kan användas i tillverkningen. När det gäller produkter som är framställda av animaliska biprodukter bör komponentmaterialkategorier endast utökas eller läggas till om en slutpunkt i tillverkningskedjan har fastställts i enlighet med förfarandena i förordning (EG) nr 1069/2009.
Ändring 31
Förslag till förordning
Skäl 55a (nytt)
(55a)  En CE-märkt gödselprodukt får innehålla andra polymerer än näringspolymerer men detta bör dock begränsas till sådana fall där polymerens syfte är att begränsa frigörandet av näringsämnen eller öka den CE-märkta gödselproduktens förmåga att binda vatten. Det bör vara möjligt för innovativa produkter som innehåller sådana polymerer att få tillträde till den inre marknaden. För att minimera de risker som andra polymerer än näringspolymerer kan utgöra för människors hälsa, säkerheten eller miljön, bör kriterier för deras bionedbrytbarhet fastställas, så att de kan brytas ned fysiskt och biologiskt. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör därför delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa kriterier för omvandlingen av polymert kol till koldioxid (CO2) och en särskild provningsmetod för bionedbrytbarhet.
Ändring 32
Förslag till förordning
Skäl 56
(56)  Dessutom bör det vara möjligt att omedelbart reagera på nya resultat rörande villkoren så att CE-märkta gödselprodukter är tillräckligt effektiva, och på nya riskbedömningar avseende människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget bör därför delegeras till kommissionen i syfte att ändra de krav som är tillämpliga på olika kategorier av CE-märkta gödselprodukter.
(56)  Dessutom bör det vara möjligt att omedelbart reagera på nya resultat rörande villkoren så att CE-märkta gödselprodukter är tillräckligt effektiva, och på nya riskbedömningar avseende människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön samtidigt som bedömningar som genomförs av eller i samarbete med myndigheter i medlemsstater beaktas. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget bör därför delegeras till kommissionen i syfte att ändra de krav som är tillämpliga på olika kategorier av CE-märkta gödselprodukter.
Ändring 33
Förslag till förordning
Skäl 57
(57)  När kommissionen utövar dessa befogenheter är det av särskild betydelse att den genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.
(57)  När kommissionen antar delegerade akter enligt denna förordning är det av särskild betydelse att den genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
Ändring 34
Förslag till förordning
Skäl 59a (nytt)
(59a)  På grund av det stora beroendet av import av fosforit i unionen har kommissionen klassificerat ämnet som en råvara av avgörande betydelse. Det är därför nödvändigt att övervaka hur denna förordning påverkar råvaruförsörjningen i allmänhet och tillgången till fosforit i synnerhet samt i båda fallen priserna. Efter en sådan utvärdering, i händelse av negativ påverkan, bör kommissionen vidta alla åtgärder som den anser lämpliga för att åtgärda dessa störningar av handeln.
Ändring 35
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2 – led a
a)  Animaliska biprodukter som omfattas av kraven i förordning (EG) nr 1069/2009.
a)  Animaliska biprodukter eller därav framställda produkter som tillhandahålls på marknaden och som omfattas av kraven i förordning (EG) nr 1069/2009.
Ändring 36
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led ba (nytt)
ba)   Direktiv 91/676/EEG.
Ändring 37
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led bb (nytt)
bb)  Direktiv 2000/60/EG.
Ändring 38
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1
1.  gödselprodukt: ett ämne, en blandning, en mikroorganism eller ett annat material som används eller är avsedd/avsett att användas, antingen som sådan/sådant eller tillsammans med annat material, på växter eller deras rotzon i syfte att förse växterna med näring eller förbättra deras näringsutnyttjande,
1.  växtnäringsprodukt: ett ämne, en blandning, en mikroorganism eller ett annat material som används eller är avsedd/avsett att användas, antingen som sådan/sådant eller tillsammans med annat material, på svampar eller jorden runt svampen, på växter i alla tillväxtstadier, inklusive frön, och/eller rotzon i syfte att förse växterna eller svamparna med näringsämnen eller förbättra deras fysiska eller biologiska tillväxtförhållanden eller deras allmänna tillstånd, skördar och kvalitet, inklusive genom att öka växtens förmåga att ta upp näring (med undantag för de växtskyddsmedel som omfattas av förordning (EG) nr 1107/2009.
Ändring 39
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3
3.  ämne: ett ämne i den mening som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1907/2006, blandning,
3.  ämne: ett kemiskt grundämne och föreningar av detta grundämne i naturlig eller tillverkad form, inklusive eventuella tillsatser som är nödvändiga för att bevara dess stabilitet och sådana föroreningar som härrör från tillverkningsprocessen, men exklusive eventuella lösningsmedel som kan avskiljas utan att det påverkar ämnets stabilitet eller ändrar dess sammansättning,
Ändring 40
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 13
13.  teknisk specifikation: ett dokument där det fastställs vilka tekniska krav som en CE-märkt gödselprodukt ska uppfylla, harmoniserad standard:
13.  teknisk specifikation: ett dokument där det fastställs vilka tekniska krav som en CE-märkt gödselprodukt eller dess tillverkningsprocess ska uppfylla,
Ändring 41
Förslag till förordning
Artikel 3
Medlemsstaterna får inte hindra att CE-märkta gödselprodukter som uppfyller kraven i denna förordning tillhandahålls på marknaden.
Medlemsstaterna får inte, vad gäller de aspekter och risker som omfattas av denna förordning, hindra att CE-märkta gödselprodukter som uppfyller kraven i denna förordning tillhandahålls på marknaden.
Ändring 42
Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1a (nytt)
Denna förordning hindrar inte medlemsstaterna från att behålla eller anta bestämmelser som står i överensstämmelse med fördragen som gäller användningen av CE-märkta gödselprodukter i syfte att skydda människors hälsa och miljön, under förutsättning att dessa bestämmelser inte kräver förändringar i CE-märkta gödselprodukter som står i överensstämmelse med denna förordning och inte påverkar villkoren för att tillhandahålla dem på marknaden.
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)
2a.   Kommissionen ska samtidigt som denna förordning offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra ett vägledande dokument som ger tillverkare och marknadskontrollmyndigheter klarhet i och exempel på hur märkningen ska se ut. Detta vägledande dokument ska även ange annan relevant information som avses i del 1 punkt 2d i bilaga III.
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3
3.  Tillverkare ska spara den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse i tio år efter det att den CE-märkta gödselprodukt som omfattas av de dokumenten har släppts ut på marknaden.
3.  Tillverkare ska spara den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse i fem år efter det att den CE-märkta gödselprodukt som omfattas av de dokumenten har släppts ut på marknaden.
(Detta är en övergripande ändring om lagringstiden för teknisk dokumentation. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed, och följaktligen, antagna ändringsförslag.)
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1
Tillverkare ska se till att det finns rutiner så att CE-märkta gödselprodukter som är en del av en serietillverkning fortsätter att överensstämma med kraven i denna förordning. Det ska också tas hänsyn till ändringar i dessa gödselprodukters tillverkningsmetod eller egenskaper och ändringar i de harmoniserade standarder, de gemensamma specifikationer som avses i artikel 13 eller andra tekniska specifikationer som det hänvisas till vid försäkran om överensstämmelse för en CE-märkt gödselprodukt.
Tillverkare ska se till att det finns rutiner så att CE-märkta gödselprodukter som är en del av en serietillverkning fortsätter att överensstämma med kraven i denna förordning. Det ska också tas hänsyn till ändringarna i dessa gödselprodukters egenskaper och ändringar i de harmoniserade standarder, de gemensamma specifikationer som avses i artikel 13 eller andra tekniska specifikationer som det hänvisas till vid försäkran om överensstämmelse för en CE-märkt gödselprodukt.
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 2
När det anses lämpligt med tanke på den CE-märkta gödselproduktens prestanda eller de risker som den utgör ska tillverkare utföra slumpvis provning av sådana gödselprodukter som tillhandahålls på marknaden, undersöka och vid behov registerföra inkomna klagomål, CE-märkta gödselprodukter som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av sådana produkter samt informera distributörer om all sådan övervakning.
När det anses lämpligt med tanke på den CE-märkta gödselproduktens prestanda eller de risker som den utgör ska tillverkare, för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet samt miljön, utföra slumpvis provning av sådana gödselprodukter som tillhandahålls på marknaden, undersöka och registerföra inkomna klagomål, CE-märkta gödselprodukter som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av sådana produkter samt informera distributörer och marknadskontrollmyndigheter om all sådan övervakning.
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6
6.  Tillverkare ska på gödselproduktens förpackning ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke samt den adress på vilken de kan kontaktas, eller, om den CE-märkta gödselprodukten tillhandahålls utan förpackning, i ett medföljande dokument. Den angivna adressen ska ange en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas. Kontaktuppgifterna ska anges på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändare och marknadskontrollmyndigheter.
6.  Tillverkare ska på gödselproduktens förpackning ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke samt den adress på vilken de kan kontaktas, eller, om den CE-märkta gödselprodukten tillhandahålls utan förpackning, i ett medföljande dokument. Den angivna adressen ska ange en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas. Sådana uppgifter ska vara tydliga, lättbegripliga och läsliga och anges på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändare och marknadskontrollmyndigheter och som bestämts av den berörda medlemsstaten.
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7
7.  Tillverkare ska se till att de CE-märkta gödselprodukterna märks i enlighet med bilaga III, eller om gödselprodukten tillhandahålls utan förpackning, se till att märkningen finns i ett medföljande dokument och hålls tillgänglig för kontroll när produkten släpps ut på marknaden. Märkningen ska vara tydlig och lättbegriplig och på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändare och som bestämts av den berörda medlemsstaten.
7.  Tillverkare ska se till att den CE-märkta gödselprodukten är märkt i enlighet med bilaga III eller, om förpackningen är för liten för att all information ska få plats på etiketten, eller om den CE-märkta gödselprodukten tillhandahålls utan förpackning, den information som krävs finns i ett dokument som medföljer den CE-märkta gödselprodukten. Informationen som krävs enligt bilaga III ska vara tydlig och lättbegriplig och på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändare och som bestämts av den berörda medlemsstaten.
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 10 – inledningen
10.  Tillverkaren ska till mottagarmedlemsstatens behöriga myndighet sända in en rapport om det detonationssäkerhetsprov som föreskrivs för följande CE-märkta gödselprodukter i bilaga IV:
10.  Tillverkaren ska till mottagarmedlemsstatens behöriga myndighet sända in en rapport om det detonationssäkerhetsprov som föreskrivs i bilaga IV , och garantera att följande CE-märkta gödselprodukter kan klara detta prov:
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 10 – stycke 1 – led b
b)  Gödselproduktblandningar enligt vad som anges i produktfunktionskategori 7 i bilaga I som innehåller ett gödselmedel som avses i punkt a.
b)  Kombinationer av olika produktfunktionskategorier enligt vad som anges i produktfunktionskategori 7 i bilaga I som innehåller ett gödselmedel som avses i punkt a.
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 10 – stycke 2
Rapporten ska sändas in senast fem dagar innan dessa produkter släpps ut på marknaden.
Rapporten ska sändas in senast fem arbetsdagar innan dessa produkter släpps ut på marknaden. Kommissionen ska på sin webbplats tillhandahålla förteckningen över medlemsstaternas behöriga myndigheter.
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
1.  Importörer får endast släppa ut CE-märkta gödselprodukter på marknaden som uppfyller kraven.
1.  Endast CE-märkta gödselprodukter som uppfyller kraven får importeras till EU och släppas ut på unionsmarknaden.
Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2
2.  Innan importörer släpper ut en CE-märkt gödselprodukt på marknaden ska de se till att tillverkaren har utfört det lämpliga förfarandet för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 14. De ska se till att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentationen, att den CE-märkta gödselprodukten åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse och de dokument som krävs samt att tillverkaren har uppfyllt kraven i artikel 6.5 och 6.6. Om en importör anser eller har skäl att tro att en CE-märkt gödselprodukt inte överensstämmer med de tillämpliga kraven i bilaga I, II eller IV får importören inte släppa ut gödselprodukten på marknaden förrän den överensstämmer med dessa krav. Om den CE-märkta gödselprodukten utgör en oacceptabel risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön ska importören dessutom informera tillverkaren och marknadskontrollmyndigheterna.
2.  Innan importörer släpper ut en CE-märkt gödselprodukt på marknaden ska de se till att tillverkaren har utfört det lämpliga förfarandet för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 14. De ska se till att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentationen, att den CE-märkta gödselprodukten åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse och de dokument som krävs samt att tillverkaren har uppfyllt kraven i artikel 6.5 och 6.6. Om en importör anser eller har skäl att tro att en CE-märkt gödselprodukt inte överensstämmer med de tillämpliga kraven i denna förordning får importören inte släppa ut gödselprodukten på marknaden förrän den överensstämmer med dessa krav. Om den CE-märkta gödselprodukten utgör en oacceptabel risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön ska importören dessutom informera tillverkaren och marknadskontrollmyndigheterna.
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3
3.  Importörer ska på gödselproduktens förpackning ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke samt den adress på vilken de kan kontaktas, eller, om den CE-märkta gödselprodukten tillhandahålls utan förpackning, i ett medföljande dokument. Kontaktuppgifterna ska anges på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändare och marknadskontrollmyndigheter.
3.  Importörer ska på gödselproduktens förpackning ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke och den adress på vilken de kan kontaktas samt tredjelandstillverkare, eller, om den CE-märkta gödselprodukten tillhandahålls utan förpackning, i ett medföljande dokument. Kontaktuppgifterna ska anges på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändare och marknadskontrollmyndigheter.
Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4
4.  Importörer ska se till att den CE-märkta gödselprodukten är märkt i enlighet med bilaga III på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändare och som bestämts av den berörda medlemsstaten.
4.  Importörer ska se till att den CE-märkta gödselprodukten är märkt i enlighet med bilaga III eller, om förpackningen är för liten för att all information ska få plats på etiketten, eller om den CE-märkta gödselprodukten tillhandahålls utan förpackning, den information som krävs finns i ett dokument som medföljer den CE-märkta gödselprodukten. Informationen som krävs enligt bilaga III ska vara på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändare och som bestämts av den berörda medlemsstaten.
Ändring 57
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6
6.  När det anses lämpligt med tanke på den CE-märkta gödselproduktens prestanda eller de risker som den utgör ska importörer utföra slumpvis provning av sådana gödselprodukter som tillhandahålls på marknaden, undersöka och vid behov registerföra inkomna klagomål, CE-märkta gödselprodukter som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av sådana produkter samt informera distributörer om all sådan övervakning.
6.  När det anses lämpligt med tanke på den CE-märkta gödselproduktens prestanda eller de risker som den utgör ska importörer, för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet samt miljön, utföra slumpvis provning av sådana gödselprodukter som tillhandahålls på marknaden, undersöka och registerföra inkomna klagomål, CE-märkta gödselprodukter som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av sådana produkter samt informera distributörer om all sådan övervakning.
Ändring 58
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 8
8.  Importörer ska hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för marknadskontrollmyndigheterna i tio år efter det att den CE-märkta gödselprodukten har släppts ut på marknaden och se till att dessa myndigheter på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen.
8.  Importörer ska hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för marknadskontrollmyndigheterna i fem år efter det att den CE-märkta gödselprodukten har släppts ut på marknaden och se till att dessa myndigheter på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen. Importören ska på begäran tillhandahålla andra berörda ekonomiska aktörer en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse.
Ändring 59
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1
Innan distributörer tillhandahåller en CE-märkt gödselprodukt på marknaden ska de kontrollera att den åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse och de dokument som krävs, att den är märkt i enlighet med bilaga III på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändare i den medlemsstat där den CE-märkta gödselprodukten ska tillhandahållas på marknaden samt att tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i artiklarna 6.5 och 6.6 respektive 8.3.
Innan distributörer tillhandahåller en CE-märkt gödselprodukt på marknaden ska de kontrollera att den åtföljs av de dokument som krävs, att den är märkt i enlighet med bilaga III på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändare i den medlemsstat där den CE-märkta gödselprodukten ska tillhandahållas på marknaden samt att tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i artiklarna 6.5 och 6.6 respektive 8.3. Om förpackningen är för liten för att all information ska få plats på etiketten, eller om den CE-märkta gödselprodukten tillhandahålls utan förpackning, ska de som distribuerar produkten på marknaden kontrollera att den information som krävs finns i ett dokument som medföljer den CE-märkta gödselprodukten.
Ändring 60
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2
När en distributör anser eller har skäl att tro att en CE-märkt gödselprodukt inte överensstämmer med de tillämpliga kraven i bilaga I, II eller III får distributören inte tillhandahålla gödselprodukten på marknaden förrän den överensstämmer med dessa krav. Om den CE-märkta gödselprodukten utgör en oacceptabel risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön ska distributören dessutom informera tillverkaren eller importören samt marknadskontrollmyndigheterna.
När en distributör anser eller har skäl att tro att en CE-märkt gödselprodukt inte överensstämmer med de tillämpliga kraven i denna förordning får distributören inte tillhandahålla gödselprodukten på marknaden förrän den överensstämmer med dessa krav. Om den CE-märkta gödselprodukten utgör en oacceptabel risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön ska distributören dessutom informera tillverkaren eller importören samt marknadskontrollmyndigheterna.
Ändring 61
Förslag till förordning
Artikel 12
Utan att det påverkar tillämpningen av de gemensamma specifikationerna i artikel 13 ska CE-märkta gödselprodukter som överensstämmer med harmoniserade standarder eller delar av dem, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, förutsättas överensstämma med de krav i bilagorna I, II och III som omfattas av dessa standarder eller delar av dem.
CE-märkta gödselprodukter som överensstämmer med eller har testats i överensstämmelse med harmoniserade standarder eller delar av dem, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska förutsättas överensstämma med de respektive krav i bilagorna I, II och III som omfattas av dessa standarder eller delar av dem.
Ändring 62
Förslag till förordning
Artikel 13
Kommissionen får anta genomförandeakter som fastställer gemensamma specifikationer, och överensstämmelsen med dem ska garantera att de överensstämmer med kraven i bilagorna I, II och III som omfattas av dessa specifikationer eller delar av dem. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 41.3.
Om ett krav som fastställs i bilagorna I, II eller III inte omfattas av harmoniserade standarder eller delar av dem, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, och om kommissionen, efter en begäran om att en eller flera europeiska standardiseringsorganisationer ska utarbeta harmoniserade standarder för detta krav, konstaterar otillbörliga förseningar i antagandet av denna standard, får kommissionen anta genomförandeakter som fastställer gemensamma specifikationer för detta krav. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 41.3.
Ändring 63
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1
1.  CE-märkningen ska anbringas på följedokumenten så att den är synlig, lätt läsbar och varaktig och, om den CE-märkta gödselprodukten tillhandahålls i förpackad form, på förpackningen.
1.  CE-märkningen ska anbringas på den CE-märkta gödselproduktens förpackning så att den är synlig, lätt läsbar och varaktig eller, om den CE-märkta gödselprodukten tillhandahålls utan förpackning, på de dokument som medföljer den CE-märkta gödselprodukten.
Ändring 64
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1
CE-märkningen ska åtföljas av det identifikationsnummer som avses i modul D1, bilaga IV för det anmälda organ som medverkar i bedömningen av överensstämmelse.
CE-märkningen ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organet när så krävs enligt bilaga IV.
Ändring 65
Förslag till förordning
Artikel 18
En CE-märkt gödselprodukt som har genomgått ett återvinningsförfarande och uppfyller kraven i denna förordning ska anses uppfylla villkoren i artikel 6.1 i direktiv 2008/98/EG och ska därför anses ha upphört att vara avfall.
Om ett material som var avfall har genomgått ett återvinningsförfarande och en CE-märkt gödselprodukt som uppfyller kraven i denna förordning innehåller eller består av detta material ska detta material anses uppfylla villkoren i artikel 6.1 i direktiv 2008/98/EG och ska därför anses ha upphört att vara avfall från och med den tidpunkt då EU-försäkran om överensstämmelse upprättas.
Ändring 66
Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2
2.  Den anmälande medlemsstaten ska på begäran ge kommissionen all information om grunderna för anmälan eller hur det berörda anmälda organets kompetens upprätthålls.
2.  De anmälande myndigheterna ska på begäran ge kommissionen all information om grunderna för anmälan eller hur det berörda anmälda organets kompetens upprätthålls.
Ändring 67
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3
3.  Om ett anmält organ konstaterar att en tillverkare inte har uppfyllt kraven i bilaga I, II eller III, motsvarande harmoniserade standarder, de gemensamma specifikationerna i artikel 13 eller i andra tekniska specifikationer, ska det begära att tillverkaren vidtar korrigerande åtgärder, och inget intyg ska utfärdas.
3.  Om ett anmält organ konstaterar att en tillverkare inte har uppfyllt kraven i bilaga I, II eller III, motsvarande harmoniserade standarder eller de gemensamma specifikationerna i artikel 13 ska det begära att tillverkaren vidtar korrigerande åtgärder, och inget intyg om överensstämmelse eller beslut om godkännande ska utfärdas.
Ändring 68
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4
4.  Om ett anmält organ vid övervakning av överensstämmelse efter det att ett intyg har utfärdats konstaterar att en CE-märkt gödselprodukt inte längre uppfyller kraven, ska det begära att tillverkaren vidtar korrigerande åtgärder, och vid behov ska intyget tillfälligt återkallas eller dras tillbaka.
4.  Om ett anmält organ vid övervakning av överensstämmelse efter det att ett intyg eller beslut om godkännande har utfärdats konstaterar att en CE-märkt gödselprodukt inte längre uppfyller kraven, ska det begära att tillverkaren vidtar korrigerande åtgärder, och vid behov ska intyget eller beslutet om godkännande tillfälligt återkallas eller dras tillbaka.
Ändring 69
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 5
5.  Om inga korrigerande åtgärder vidtas eller om de inte får önskat resultat, ska det anmälda organet i förekommande fall belägga intyget med restriktioner, återkalla det tillfälligt eller dra det tillbaka.
5.  Om inga korrigerande åtgärder vidtas eller om de inte får önskat resultat och en CE-märkt gödselprodukt alltså fortfarande inte uppfyller kraven i denna förordning, ska det anmälda organet i förekommande fall belägga intyget eller beslutet om godkännande med restriktioner, återkalla det tillfälligt eller dra det tillbaka.
Ändring 70
Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – led a
a)  Avslag, restriktioner, tillfällig återkallelse eller tillbakadragande av intyg.
a)  Avslag, restriktioner, tillfällig återkallelse eller tillbakadragande av intyg eller beslut om godkännande.
Ändring 71
Förslag till förordning
Artikel 37 – rubriken
Förfarande för att på nationell nivå hantera CE-märkta gödselprodukter som utgör en risk
Förfarande på nationell nivå för att hantera CE-märkta gödselprodukter som utgör en risk
Ändring 72
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 1
Om en medlemsstats marknadskontrollmyndigheter har tillräckliga skäl att anta att en CE-märkt gödselprodukt utgör en oacceptabel risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön, ska de göra en utvärdering av den berörda gödselprodukten omfattande de krav som fastställs i denna förordning. De berörda ekonomiska aktörerna ska när så krävs samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna i detta syfte.
Om en medlemsstats marknadskontrollmyndigheter har tillräckliga skäl att anta att en CE-märkt gödselprodukt utgör en risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön, eller andra aspekter av skyddet av allmänintressen som omfattas av denna förordning, ska de göra en utvärdering av den berörda gödselprodukten omfattande alla krav som fastställs i denna förordning. De berörda ekonomiska aktörerna ska när så krävs samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna i detta syfte.
(Denna ändring omfattar även en övergripande ändring av begreppet ”oacceptabel risk” (i pluralis eller singularis) till ”risk” (i singularis). Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed, och följaktligen, antagna ändringsförslag.)
Ändring 73
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 2
Om marknadskontrollmyndigheterna vid utvärderingen konstaterar att den CE-märkta gödselprodukten inte uppfyller kraven i denna förordning ska de utan dröjsmål begära att den ekonomiska aktören vidtar alla lämpliga korrigerande åtgärder inom en rimlig tidsperiod för att gödselprodukten ska uppfylla dessa krav, drar tillbaka gödselprodukten från marknaden, återkallar den eller avlägsnar CE-märket.
Om marknadskontrollmyndigheterna vid utvärderingen konstaterar att den CE-märkta gödselprodukten inte uppfyller kraven i denna förordning ska de utan dröjsmål begära att den ekonomiska aktören vidtar alla lämpliga korrigerande åtgärder för att gödselprodukten ska uppfylla dessa krav, drar tillbaka gödselprodukten från marknaden eller återkallar den inom en rimlig tidsperiod som de fastställer i förhållande till typen av risk, och avlägsnar CE-märket.
Ändring 74
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 4 – stycke 1
Om den berörda ekonomiska aktören inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder inom den period som avses i punkt 1 andra stycket, ska marknadskontrollmyndigheterna vidta alla lämpliga tillfälliga åtgärder för att förbjuda eller begränsa tillhandahållandet av den CE-märkta gödselprodukten på sin nationella marknad, dra tillbaka gödselprodukten från den marknaden eller återkalla den.
Om den berörda ekonomiska aktören inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder inom den period som avses i punkt 1 andra stycket, ska marknadskontrollmyndigheterna vidta alla lämpliga tillfälliga åtgärder för att förbjuda eller begränsa tillhandahållandet av den CE-märkta gödselprodukten på sin nationella marknad, dra tillbaka gödselprodukten från den marknaden eller återkalla den. Marknadskontrollmyndigheternas skyldigheter i detta sammanhang ska inte påverka medlemsstaternas möjlighet att reglera gödselprodukter som inte är CE-märkta när de görs tillgängliga på marknaden.
Ändring 75
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 5 – led b
b)  Det förekommer brister i de harmoniserade standarder som avses i artikel 12, vilka ger presumtion om överensstämmelse.
b)  Det förekommer brister i de harmoniserade standarder som avses i artikel 12.
Ändring 76
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 5 – led ba (nytt)
ba)   Det förekommer brister i de gemensamma specifikationer som avses i artikel 13.
Ändring 77
Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2a (ny)
2a.  Om den nationella åtgärden anses vara berättigad och den CE-märkta gödselproduktens bristande överensstämmelse kan tillskrivas en brist i någon av de gemensamma specifikationer som avses i artikel 37.5 ba ska kommissionen utan dröjsmål anta genomförandeakter om ändring eller upphävande av den gemensamma specifikationen i fråga. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 41.3.
Ändring 78
Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1
1.  Om en medlemsstat, efter att ha utfört en utvärdering i enlighet med artikel 37.1, konstaterar att en CE-märkt gödselprodukt visserligen uppfyller kraven i denna förordning men likväl utgör en oacceptabel risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön, ska den begära att den berörda ekonomiska aktören vidtar alla lämpliga åtgärder inom en rimlig tidsperiod, antingen för att säkerställa att den berörda gödselprodukten när den har släppts ut på marknaden inte längre utgör en sådan risk eller för att dra tillbaka gödselprodukten från marknaden eller återkalla den.
1.  Om en medlemsstat, efter att ha utfört en utvärdering i enlighet med artikel 37.1, konstaterar att en CE-märkt gödselprodukt visserligen uppfyller kraven i denna förordning men likväl utgör en risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön eller andra aspekter av skyddet av allmänintressen som omfattas av denna förordning, ska den utan dröjsmål begära att den berörda ekonomiska aktören vidtar alla lämpliga åtgärder inom en rimlig tidsperiod som föreskrivs av marknadskontrollmyndigheterna i förhållande till typen av risk, antingen för att säkerställa att den berörda gödselprodukten när den tillhandahålls på marknaden inte längre utgör en sådan risk eller för att dra tillbaka gödselprodukten från marknaden eller återkalla den.
Ändring 79
Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1 – led c
c)  EU-försäkran om överensstämmelse åtföljer inte den CE-märkta gödselprodukten.
c)  Ingen EU-försäkran om överensstämmelse har upprättats.
Ändring 80
Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1
1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 43 med avseende på att ändra bilagorna 1–IV för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen och underlätta tillträde till marknaden och fri rörlighet för CE-märkta gödselprodukter
1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 43 med avseende på att ändra bilagorna 1–IV för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen, med beaktande av produkter och material som redan är tillåtna i medlemsstaterna och i synnerhet när det gäller tillverkningen av gödselprodukter från animaliska biprodukter och återvunnet avfall och för att underlätta tillträde till marknaden och fri rörlighet för CE-märkta gödselprodukter
a)  som sannolikt kommer att omfattas av betydande handel på den inre marknaden, och
a)  som har potential att omfattas av betydande handel på den inre marknaden, och
b)  för vilka det finns vetenskapliga rön som visar att de inte utgör en oacceptabel risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön, och att de är tillräckligt effektiva.
b)  för vilka det finns vetenskapliga rön som visar att de inte utgör en risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön, och att de är tillräckligt effektiva.
Ändring 81
Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1a (ny)
1a.  Kommissionen ska utan oskäligt dröjsmål efter den ... [datum för denna förordnings ikraftträdande] i enlighet med punkt 1, anta en delegerad akt för att ändra de komponentmaterialkategorier som anges i bilaga II, för att i synnerhet lägga till animaliska biprodukter för vilka en slutpunkt har fastställts, struvit, biokol och askbaserade produkter till dessa komponentmaterialkategorier, och för att fastställa krav för införande av dessa produkter i dessa kategorier.När kommissionen antar dessa delegerade akter ska den ta särskild hänsyn till tekniska framsteg när det gäller återvinningen av näringsämnen.
Ändring 345
Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1b (ny)
1b.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 43 för att förlänga tidsfristen för ikraftträdandet av den gräns på 20 mg/kg som anges i bilaga I – del II – PFK1(B) – punkt 3 – led a – punkt 2 samt bilaga I – del II – PFK1(C)I – punkt 2 – led a – punkt 2 om den, utifrån en grundläggande konsekvensbedömning, har belägg för att införandet av en hårdare gräns skulle allvarligt skada tillgången till gödselprodukter i unionen.
Ändring 82
Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – inledningen
2.  När kommissionen ändrar bilaga II för att lägga till nya mikroorganismer till komponentmaterialkategorin för sådana organismer enligt punkt 1 ska den göra ändringarna på grundval av följande uppgifter:
2.  När kommissionen ändrar bilaga II för att lägga till nya stammar av mikroorganismer till komponentmaterialkategorin för sådana organismer ska den, efter att ha kontrollerat att alla berörda stammar av de nya mikroorganismerna uppfyller kraven i punkt 1 b i denna artikel, göra ändringarna på grundval av följande uppgifter:
Ändring 83
Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led a
a)  Mikroorganismens namn.
a)  Mikroorganismens namn, på stamnivå.
Ändring 84
Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led c
c)  Historiska uppgifter om en säker produktion och användning av mikroorganismen.
c)  Vetenskaplig litteratur som rapporterar om en säker produktion och användning av mikroorganismen.
Ändring 85
Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led d
d)  Det taxonomiska förhållandet till mikroorganismarter som uppfyller kraven på ett välgrundat antagande om säkerhet såsom det fastställts av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.
d)  Det taxonomiska förhållandet till mikroorganismarter som uppfyller kraven på ett välgrundat antagande om säkerhet såsom det fastställts av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, eller hänvisning till konstaterad överensstämmelse med de relevanta harmoniserade standarder för säkerhet hos mikroorganismer som används och som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eller överensstämmelse med relevanta gemensamma specifikationer som antagits av kommissionen, om inga sådana harmoniserade standarder finns.
Ändring 86
Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
För att spegla de snabba tekniska framstegen på detta område ska kommissionen senast den ... [ett år efter ikraftträdandet av denna förordning] anta delegerade akter i enlighet med artikel 43, för att definiera kriterierna för bedömning av mikroorganismer som får användas i växtnäringsprodukter utan att nominellt förtecknas i en positivlista.
Ändring 87
Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)
Kommissionen ska senast den ... [sex månader efter dagen förikraftträdandet av denna förordning] anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 för att ändra bilaga II för att införa slutpunkterna i den tillverkningskedja som har fastställts i enlighet med artikel 5.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009, med avseende på de animaliska biprodukter som förtecknas i komponentmaterialkategori 11 i bilaga II.
Ändring 88
Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 3a (ny)
3a.   När kommissionen antar de delegerade akter som avses i punkt 1 ska den ändra den komponentmaterialkategori som fastställer kraven för andra polymerer än näringspolymerer som anges i bilaga II, för att spegla de senaste vetenskapliga rönen och den tekniska utvecklingen, och ska senast den ... [tre år efter tillämpningsdagen för denna förordning] fastställa kriterier för omvandlingen av polymert kol till koldioxid (CO2) och en särskild provningsmetod för bionedbrytbarhet.
Ändring 89
Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 3b (ny)
3b.  När kommissionen antar de delegerade akter som avses i punkt 1 ska den ändra den komponentmaterialkategori som fastställer kriterier för andra industriella biprodukter som anges i bilaga II för att spegla den aktuella tillverkningspraxisen, den tekniska utvecklingen och de senaste vetenskapliga rönen, och ska senast den ... [ett år efter ikraftträdandet av denna förordning] fastställa kriterier för industriella biprodukter för deras införande i komponentmaterialkategorin.
Ändring 91
Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 3a (ny)
3a.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.
Ändring 92
Förslag till förordning
Artikel 44
Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa regler och åtgärder till kommissionen utan dröjsmål och ska utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar som berör dem.
Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa regler och åtgärder till kommissionen utan dröjsmål och ska utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar som berör dem. Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att deras regler om sanktioner efterlevs.
Ändring 93
Förslag till förordning
Artikel 45 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
1a.  I punkt 2 ska följande stycke införas efter första stycket:
”För framställda produkter som omfattas av artikel 32 och som redan används i omfattande grad i medlemsstaterna för produktion av gödselmedel, ska kommissionen fastställa en sådan slutpunkt senast den ... [sex månader efter ikraftträdandet av förordningen om gödselmedel].”
Ändring 94
Förslag till förordning
Artikel 46 – led 2
Förordning (EG) nr 1107/2009
Artikel 3 – punkt 34 – inledningen
3.   34. ”En växtbiostimulant är en produkt som stimulerar växtnäringsprocesser oberoende av produktens näringsinnehåll uteslutande i syfte att förbättra en eller flera av följande egenskaper hos växten:
34. ”En växtbiostimulant är en produkt som innehåller ett ämne eller en mikroorganism som stimulerar växtnäringsprocesser oberoende av dess näringsinnehåll, eller en kombination av sådana ämnen och/eller mikroorganismer, uteslutande i syfte att förbättra en eller flera av följande egenskaper hos växten eller växtens rotzon:
Ändring 95
Förslag till förordning
Artikel 46 – led 2
Förordning (EG) nr 1107/2009
Artikel 3 – punkt 34 – led c
c)  Grödans kvalitetsegenskaper.
c)  Grödans kvalitet.
Ändring 96
Förslag till förordning
Artikel 46 – led 2
Förordning (EG) nr 1107/2009
Artikel 3 – led 34 – led ca (nytt)
ca)   Tillgängligheten till näringsämnen i jorden eller rotzonen.
Ändring 97
Förslag till förordning
Artikel 46 – led 2
Förordning (EG) nr 1107/2009
Artikel 3 – led 34 – led cb (nytt)
cb)   Nedbrytning av organiska föreningar i jorden.
Ändring 98
Förslag till förordning
Artikel 46 – led 2
Förordning (EG) nr 1107/2009
Artikel 3 – led 34 – led cc (nytt)
cc)  Humifiering.
Ändring 99
Förslag till förordning
Artikel 48 – rubriken
Övergångsbestämmelser
Övergångsbestämmelser, rapportering och översyn
Ändring 100
Förslag till förordning
Artikel 48
Medlemsstaterna får inte förhindra att produkter som släpptes ut på marknaden som gödselmedel med beteckningen ”EG-gödselmedel” i överensstämmelse med förordning (EG) nr 2003/2003 före den [Publikationsbyrån: ange tillämpningsdag för denna förordning] tillhandahålls på marknaden. Bestämmelserna i kapitel 5 ska i tillämpliga delar gälla för dessa produkter.
Medlemsstaterna får inte förhindra att produkter som släpptes ut på marknaden som gödselmedel med beteckningen ”EG-gödselmedel” tillhandahålls på marknaden i överensstämmelse med förordning (EG) nr 2003/2003 före den ... [tolv månader efter tillämpningsdagen för denna förordning]. Bestämmelserna i kapitel 5 ska i tillämpliga delar gälla för dessa produkter.
Ändring 101
Förslag till förordning
Artikel 48 – stycke 1a (nytt)
1a.  Medlemsstater som redan har infört ett lägre gränsvärde för halten kadmium (Cd) för organisk-mineraliska gödselmedel och oorganiska gödselmedel som anges i produktionskategori 1.B.3a och produktionskategori 1.C.I.2a i del II i bilaga I, får behålla detta strängare gränsvärde tills gränsvärdet som fastställs i denna förordning är detsamma eller lägre. Medlemsstaterna ska anmäla sådana befintliga nationella åtgärder till kommissionen senast den ... [sex månader efter ikraftträdandet av denna förordning].
Ändring 102
Förslag till förordning
Artikel 48 – stycke 1b (nytt)
1b.  Senast den ... [42 månader efter tillämpningsdagen för denna förordning] ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en utvärderingsrapport om tillämpningen av förordningen och de totala effekterna i fråga om uppnåendet av dess mål, inbegripet effekterna på små och medelstora företag. Rapporten skall i synnerhet omfatta följande:
a)  en utvärdering av hur den inre marknaden för gödselprodukter fungerar, inbegripet bedömningen av överensstämmelse och effektiv marknadskontroll, en analys av den effekt som den partiella harmoniseringen har haft på tillverkningen, användningsmönstren och handelsflödena för CE-märkta gödselprodukter och gödselprodukter som släppts ut på marknaden enligt nationella bestämmelser,
b)  en utvärdering av tillämpningen av gränsvärden för de förorenande ämnen som anges i bilaga I till denna förordning, eventuella nya relevanta vetenskapliga uppgifter om toxiciteten och cancerogeniciteten i förorenande ämnen om sådana blir tillgängliga, däribland riskerna av urankontaminering i gödselprodukter,
c)  en utvärdering av utvecklingen av kadmiumreningsmetoder och deras effekter, utbredning och kostnader i hela värdekedjan liksom hantering av kadmiumavfall och,
d)  en utvärdering av effekterna för råvaruhandeln, däribland tillgången till fosforit.
Rapporten ska ta vederbörlig hänsyn till tekniska framsteg och innovation samt standardiseringsprocesser som påverkar produktionen och användningen av gödselprodukter. Den ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag senast den ... [fem år efter tillämpningsdagen för denna förordning].
Kommissionen ska senast den ... [12 månader efter denna förordnings ikraftträdande] lämna en utvärdering av de vetenskapliga uppgifterna för att fastställa de agronomiska och miljömässiga kriterierna för att definiera kriterierna för begränsning av användningen av kreatursgödsel, i syfte att bedöma effekten av produkter som innehåller eller består av bearbetad kreatursgödsel.
Ändring 103
Förslag till förordning
Artikel 48 – stycke 1c (nytt)
1c.  Kommissionen ska senast den ... [fem år efter ikraftträdandet av denna förordning] genomföra en översyn av förfarandet för bedömning av överensstämmelse avseende mikroorganismer.
Ändring 104
Förslag till förordning
Artikel 49 – stycke 2
Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.
Det ska tillämpas från och med den … [två år efter ikraftträdandet av denna förordning], med undantag för artiklarna 19–35, som ska tillämpas från och med den … [ett år efter ikraftträdandet av denna förordning], och artiklarna 13, 41, 42, 43 och 45, som ska tillämpas från och med den … [dagen då denna förordning träder i kraft].
Ändring 105
Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – punkt 1 – punkt Ca (ny)
Ca.  Gödselmedel med låg kolmängd
Ändring 106
Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – punkt 5 – punkt A – led Ia (nytt)
Ia.  Denitrifikationshämmare
Ändring 107
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 4
4.  När den CE-märkta gödselprodukten innehåller ett ämne för vilket gränsvärden för livsmedel och foder har fastställts i enlighet med
utgår
a)  rådets förordning (EEG) nr 315/9332,
b)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/200533,
c)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/200934, eller
d)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG35,
får dessa gränsvärden inte överskridas i livsmedel eller foder då den CE-märkta gödselprodukten används enligt bruksanvisningen.
__________________
32 Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (EGT L 37, 13.2.1993, s. 1).
33 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1).
34 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (EUT L 152, 16.6.2009, s. 11).
35 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG av den 7 maj 2002 om främmande ämnen och produkter i djurfoder (EGT L 140, 30.5.2002, s. 10).
Ändring 108
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 4a (ny)
4a.  Ingredienser för vilka en ansökan om godkännande ingetts enligt förordning (EG) nr 1107/2009 men som inte omfattas av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 får inte användas i gödselprodukter när detta är motiverat enligt artikel 1.4 i förordning (EG) nr 1107/2009.
Ändring 109
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.A – punkt 1
1.  Ett organiskt gödselmedel får endast innehålla
1.  Ett organiskt gödselmedel får endast innehålla
–   kol (C), och
–  organiskt kol (C), och
–   näringsämnen
–   näringsämnen
av biologiskt ursprung, med undantag av material som är fossiliserat eller finns i geologiska formationer.
av biologiskt ursprung, såsom torv, inklusive leonardite, brunkol och ämnen som framställts av dessa material, men med undantag av andra material som är fossiliserade eller finns i geologiska formationer.
Ändring 110
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.A – punkt 2 – strecksats 1
–  Kadmium (Cd) 1,5 mg/kg torrsubstans.
–  Kadmium (Cd) 1,0 mg/kg torrsubstans.
Ändring 112
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.A – punkt 2 – strecksats 6
–  Biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg torrsubstans.
–  Biuret (C2H5N3O2) under detektionsgränsen.
Ändring 113
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.A – punkt 3

Kommissionens förslag

3.  Salmonella spp. får inte påvisas i ett prov på 25 g CE-märkt gödselprodukt.

Ändring

3.  Patogener får inte förekomma i det organiska gödselmedlet i en koncentration som är högre än de respektive gränsvärden som anges i tabellen nedan:

Mikroorganism som ska testas

Provtagningsplaner

Gränsvärde

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Inga fynd i 25 g eller 25 ml

Escherichia coli eller Enterococcaceae

5

5

0

1 000 i 1 g eller 1 ml

Där n = antal prover som ska testas,

c = antal prover i vilka antalet bakterier uttryckt i CFU får vara mellan m och M,

m = gränsvärdet för antalet bakterier uttryckt i CFU som anses tillfredsställande, och

M = maximivärdet för antalet bakterier uttryckt i CFU.

Parasiterna Ascaris spp. och Toxocara spp. i alla sina utvecklingsstadier får inte förekomma i 100 g eller 100 ml av organiska gödselmedel.

Ändring 114
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.A.I – punkt 1a (ny)
1a.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla minst ett av följande deklarerade näringsämnen: Kväve (N), fosforpentoxid (P2O5) eller kaliumoxid (K2O).
Ändring 115
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.A.I – punkt 2a (ny)
2a.  Om den CE-märkta gödselprodukten innehåller mer än ett näringsämne ska produkten innehålla något av följande deklarerade näringsämnen i de minimimängder som anges nedan: □
2,5 viktprocent totalkväve (N), eller 2 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5), eller 2 viktprocent total kaliumoxid (K2O), och
6,5 viktprocent av totalsumman näringsämnen.
Ändring 116
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.A.II – punkt 1a (ny)
1a.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla minst ett av följande deklarerade näringsämnen: Kväve (N), fosforpentoxid (P2O5) eller kaliumoxid (K2O).
Ändring 117
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.A.II – punkt 2 – inledningen
2.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla minst ett av följande deklarerade näringsämnen i följande angivna minimimängder:
2.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla minst ett av följande deklarerade primära näringsämnen i följande angivna minimimängder:
Ändring 118
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.A.II – punkt 2 – strecksats 1
–  2 viktprocent totalkväve (N).
–  1 viktprocent totalkväve (N), och/eller
Ändring 119
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.A.II – punkt 2 – strecksats 2
–  1 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5).
–  2 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5).
Ändring 120
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.A.II – punkt 2 – strecksats 3
–  2 viktprocent total kaliumoxid (K2O).
–  1 viktprocent total kaliumoxid (K2O) och
Ändring 121
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.A.II – punkt 2 – strecksats 3a (ny)
–  6,5 viktprocent av totalsumman näringsämnen.
Ändring 122
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.A.II – punkt 2a (ny)
2a.  Om den CE-märkta gödselprodukten innehåller mer än ett näringsämne ska produkten innehålla något av följande deklarerade näringsämnen i de minimimängder som anges nedan: □
2 viktprocent totalkväve (N), eller 1 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5), eller 2 viktprocent total kaliumoxid (K2O), och
5 viktprocent av totalsumman primära näringsämnen.
Ändring 123
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.B – punkt 1
1.  Ett organiskt-mineraliskt gödselmedel ska vara sammansatt av
1.  Ett organiskt-mineraliskt gödselmedel ska vara sammansatt av
–  en eller flera oorganiska gödselmedel, enligt produktfunktionskategori 1.C, och
–  en eller flera mineraliska gödselmedel, enligt produktfunktionskategori 1.C, och
–  ett material som endast innehåller – organiskt kol (C), och
–  ett eller flera material som endast innehåller – organiskt kol (C), och
–  näringsämnen av biologiskt ursprung, med undantag av material som är fossiliserat eller finns i geologiska formationer.
–  näringsämnen av biologiskt ursprung, såsom torv, inklusive leonardite, brunkol och ämnen som framställts av dessa material, men med undantag av andra material som är fossiliserade eller finns i geologiska formationer.
Ändring 343
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.B – punkt 3 – led a – strecksatserna 2–3
–  Från och med den [Publikationsbyrån: ange datumet tre år efter tillämpningsdagen för denna förordning]: 40 mg/kg fosforpentoxid (P2O5).
–  Från och med den [Publikationsbyrån: ange datumet sex år efter tillämpningsdagen för denna förordning]: 40 mg/kg fosforpentoxid (P2O5).
–  Från och med den [Publikationsbyrån: ange datumet tolv år efter tillämpningsdagen för denna förordning]: 20 mg/kg fosforpentoxid (P2O5).
–  Från och med den [Publikationsbyrån: ange datumet 16 år efter tillämpningsdagen för denna förordning]: 20 mg/kg fosforpentoxid (P2O5).
Ändring 126
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.B – punkt 4

Kommissionens förslag

4.  Salmonella spp. får inte påvisas i ett prov på 25 g CE-märkt gödselprodukt.

Ändring

4.  Patogener får inte förekomma i det organiskt-mineraliska gödselmedlet i en koncentration som är högre än de respektive gränsvärden som anges i tabellen nedan:

Mikroorganism som ska testas

Provtagningsplaner

Gränsvärde

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Inga fynd i 25 g eller 25 ml

Escherichia coli eller Enterococcaceae

5

5

0

1 000 i 1 g eller 1 ml

Där n = antal prover som ska testas,

c = antal prover i vilka antalet bakterier uttryckt i CFU får vara mellan m och M,

m = gränsvärdet för antalet bakterier uttryckt i CFU som anses tillfredsställande, och

M = maximivärdet för antalet bakterier uttryckt i CFU.

Parasiterna Ascaris spp. och Toxocara spp. i alla sina utvecklingsstadier får inte förekomma i 100 g eller 100 ml av organiskt-mineraliskt gödselmedel.

Ändring 127
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.B.I – punkt 2 – strecksats 2
–  2 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5).
–  1 viktprocent fosforpentoxid (P2O5) som är löslig i neutralt ammoniumcitrat och i vatten.
Ändring 128
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.B.I – punkt 2a (ny)
2a.  Om den CE-märkta gödselprodukten innehåller mer än ett näringsämne ska produkten innehålla något av följande deklarerade näringsämnen i de minimimängder som anges nedan:
2,5 viktprocent totalkväve (N), av vilken 1 viktprocent av den CE-märkta gödselprodukten ska vara organiskt kväve (N), eller 2 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5), eller 2 viktprocent total kaliumoxid (K2O).
6,5 viktprocent av totalsumman primära näringsämnen.
Ändring 129
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.B.I – punkt 4
4.  I den CE-märkta gödselprodukten ska varje enhet innehålla det organiska ämnet och näringsämnena i deras deklarerade halt.
4.  I den CE-märkta gödselprodukten ska varje enhet innehålla organiskt kol och samtliga näringsämnen i deras deklarerade halt. Med enhet avses en av produktkomponenterna, däribland granulat, pellets etc.
Ändring 130
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.B.II – punkt 2a (ny)
2a.  Om produkten innehåller mer än ett näringsämne ska den innehålla följande minimimängder:
–  1 viktprocent totalkväve (N).
–  1 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5).
–  1 viktprocent total kaliumoxid (K2O).
Där näringsämnena tillsammans utgör minst 4 %.
Ändring 131
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.B.II – punkt 3
3.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla minst 3 viktprocent organiskt kol (C).
3.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla minst 1 viktprocent organiskt kol (C).
Ändring 132
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C – punkt 1
1.   Ett oorganiskt gödselmedel ska vara ett annat gödselmedel än ett organiskt eller ett organiskt-mineraliskt gödselmedel.
1.   Ett mineraliskt gödselmedel ska vara ett gödselmedel som innehåller näringsämnen i mineralform eller som bearbetats till mineralform från animaliskt eller vegetabiliskt ursprung. Den CE-märkta gödselprodukten får inte innehålla mer än 1 viktprocent organiskt kol (C). Detta utesluter kol som härrör från beläggningar som uppfyller kraven i komponentmaterialkategorierna 9 och 10 och agronomiska tillsatser som uppfyller kraven i produktfunktionskategori 5 och komponentmaterialkategori 8.
Ändring 133
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C – punkt 1a (ny)
1a.  Fosforhaltiga gödselmedel måste uppfylla minst en av nedanstående miniminivåer för löslighet för att vara växttillgängliga. Annars kan de inte deklareras som fosforhaltiga gödselmedel:
–  Vattenlöslighet: minst 40 % av den totala fosforhalten.
–  Löslighet i neutralt ammoniumcitrat: minst 75 % av den totala fosforhalten.
–  Löslighet i myrsyra (endast för mjukt råfosfat): minst 55 % av den totala fosforhalten.
Ändring 134
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C – punkt 1b (ny)
1b.  Den totala deklarerbara kvävehalten anges som summan av ammoniakkväve, nitratkväve, ureakväve, kväve från metylenurea, kväve från isobutylidendiurea och kväve från krotonylidendiurea. Den deklarerbara fosforhalten anges som den fosfatiska P-formen. Nya former kan läggas till efter en vetenskaplig granskning i enlighet med artikel 42.1.
Ändring 135
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I – punkt 1
1.  Ett oorganiskt makronäringsgödselmedel ska förse växter med ett eller flera av följande makronäringsämnen: kväve (N), fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg), kalcium (Ca), svavel (S) eller natrium (Na).
1.  Ett mineraliskt makronäringsgödselmedel ska förse växter med ett eller flera av följande makronäringsämnen:
a)  Primära: kväve (N), fosfor (P) och kalium (K).
b)  Sekundära: magnesium (Mg), kalcium (Ca), svavel (S) eller natrium (Na).
Ändring 344
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.C.I – punkt 2 – led a – strecksatserna 2–3
–  Från och med den [Publikationsbyrån: ange datumet tre år efter tillämpningsdagen för denna förordning]: 40 mg/kg fosforpentoxid (P2O5).
–  Från och med den [sex år efter tillämpningsdagen för denna förordning]: 40 mg/kg fosforpentoxid (P2O5).
–  Från och med den [Publikationsbyrån: ange datumet tolv år efter tillämpningsdagen för denna förordning]: 20 mg/kg fosforpentoxid (P2O5).
–  Från och med den [16 år efter tillämpningsdagen för denna förordning]: 20 mg/kg fosforpentoxid (P2O5).
Ändring 139
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a i – punkt 1
1.  Ett enkelt fast oorganiskt makronäringsgödselmedel ska ha en deklarerad halt för högst ett näringsämne.
1.  Ett enkelt fast mineraliskt makronäringsgödselmedel ska ha en deklarerad halt för:
a)   högst ett primärt näringsämne (kväve (N), fosfor (P) och kalium (K)), eller
Ändring 140
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a i – punkt 1 – led b (nytt)
b)   högst ett sekundärt näringsämne magnesium ((Mg), kalcium (Ca), svavel (S) eller natrium (Na)).
Ändring 141
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a i – punkt 1a (ny)
1a.   Ett enkelt fast mineraliskt makronäringsgödselmedel med en deklarerad halt för högst ett primärt näringsämne kan innehålla ett eller flera sekundära näringsämnen.
Ändring 142
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a i – punkt 2 – inledningen
2.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla ett av följande deklarerade näringsämnen i den angivna minimimängden:
2.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla deklarerade primära och/eller sekundära näringsämnen i den angivna minimimängden:
Ändring 143
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a i – punkt 2 – strecksats 2
–  12 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5).
–  12 viktprocent fosforpentoxid (P2O5) som är löslig i neutralt ammoniumcitrat och i vatten.
Ändring 144
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a i – punkt 2 – strecksats 7
–  1 viktprocent total natriumoxid (Na2O).
–  3 viktprocent total natriumoxid (Na2O).
Ändring 145
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a ii – punkt 1
1.  Ett sammansatt fast oorganiskt makronäringsgödselmedel ska ha en deklarerad halt för mer än ett näringsämne.
1.  Ett sammansatt fast mineraliskt makronäringsgödselmedel ska ha en deklarerad halt för mer än ett primärt och/eller sekundärt näringsämne.
Ändring 146
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a ii – punkt 2 – inledningen
2.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla mer än ett av följande deklarerade näringsämnen i följande angivna minimimängder:
2.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla mer än ett av de deklarerade primära och/eller sekundära näringsämnen i följande angivna minimimängder:
Ändring 147
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a ii – punkt 2 – strecksats 2
–  3 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5).
–  5 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5) som är löslig i neutralt ammoniumcitrat och i vatten.
Ändring 148
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a ii – punkt 2 – strecksats 3
–  3 viktprocent total kaliumoxid (K2O).
–  5 viktprocent total kaliumoxid (K2O).
Ändring 149
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a ii – punkt 2 – strecksats 4
–  1,5 viktprocent total magnesiumoxid (MgO).
–  2 viktprocent total magnesiumoxid (MgO).
Ändring 150
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a ii – punkt 2 – strecksats 5
–  1,5 viktprocent total kalciumoxid (CaO).
–  2 viktprocent total kalciumoxid (CaO).
Ändring 151
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a ii – punkt 2 – strecksats 6
–  1,5 viktprocent total svaveltrioxid (SO3).
–  5 viktprocent total svaveltrioxid (SO3).
Ändring 152
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a ii – punkt 2 – strecksats 7
–  1 viktprocent total natriumoxid (Na2O).
–  3 viktprocent total natriumoxid (Na2O).
Ändring 153
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a i–ii A – punkt 5 – strecksats 1
–  efter fem termiska cykler enligt beskrivningen under rubrik 4.2 i modul A1 i bilaga IV,
–  efter fem termiska cykler enligt beskrivningen under rubrik 4.2 i modul A1 i bilaga IV i tester som utförs innan produkten släpps ut på marknaden,
Ändring 154
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b i – punkt 1
1.  Ett enkelt flytande oorganiskt makronäringsgödselmedel ska ha en deklarerad halt för högst ett näringsämne.
1.  Ett enkelt flytande mineraliskt makronäringsgödselmedel ska ha en deklarerad halt för:
a)   högst ett primärt näringsämne
Ändring 155
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b i – punkt 1 – led b (nytt)
b)   högst ett sekundärt näringsämne
Ändring 156
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b i – punkt 1a (ny)
1a.   Ett enkelt flytande mineraliskt makronäringsgödselmedel med en deklarerad halt för högst ett primärt näringsämne kan innehålla ett eller flera sekundära näringsämnen.
Ändring 157
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b i – punkt 2 – inledningen
2.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla ett av följande deklarerade näringsämnen i den angivna minimimängden:
2.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla deklarerade primära och/eller sekundära näringsämnena i den angivna minimimängden:
Ändring 158
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b i – punkt 2 – strecksats 2
–  5 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5).
–  5 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5) som är löslig i neutralt ammoniumcitrat och i vatten.
Ändring 159
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b i – punkt 2 – strecksats 6
–  5 viktprocent total svaveltrioxid (SO3).
–  5 viktprocent total svaveltrioxid (SO3), eller
Ändring 160
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b i – punkt 2 – strecksats 7
–  1 viktprocent total natriumoxid (Na2O).
–  0,5–5 viktprocent total natriumoxid (Na2O).
Ändring 161
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b ii – punkt 1
1.  Ett sammansatt flytande oorganiskt makronäringsgödselmedel ska ha en deklarerad halt för mer än ett näringsämne.
1.  Ett sammansatt flytande mineraliskt makronäringsgödselmedel ska ha en deklarerad halt för mer än ett primärt och/eller sekundärt näringsämne.
Ändring 162
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b ii – punkt 2 – inledningen
2.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla mer än ett av följande deklarerade näringsämnen i följande angivna minimimängder:
2.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla mer än ett av de deklarerade primära och/eller sekundära näringsämnena i följande angivna minimimängder:
Ändring 163
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 1
–  1,5 viktprocent totalkväve (N).
–  3 viktprocent totalkväve (N), eller
Ändring 164
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 2
–  1,5 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5).
–  1,5 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5) som är löslig i neutralt ammoniumcitrat och i vatten.
Ändring 165
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 3
–  1,5 viktprocent total kaliumoxid (K2O).
–  3 viktprocent total kaliumoxid (K2O), eller
Ändring 166
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 4
–  0,75 viktprocent total magnesiumoxid (MgO).
–  1,5 viktprocent total magnesiumoxid (MgO), eller
Ändring 167
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 5
–  0,75 viktprocent total kalciumoxid (CaO).
–  1,5 viktprocent total kalciumoxid (CaO), eller
Ändring 168
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 6
–  0,75 viktprocent total svaveltrioxid (SO3).
–  1,5 viktprocent total svaveltrioxid (SO3), eller
Ändring 169
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.C.II – punkt 1
1.  Ett oorganiskt mikronäringsgödselmedel ska vara ett annat oorganiskt gödselmedel än ett makronäringsgödselmedel och ska förse växter med ett eller flera av följande näringsämnen: bor (B), kobolt (Co), koppar (Cu), järn (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) eller zink (Zn).
1.  Ett oorganiskt mikronäringsgödselmedel ska vara ett annat oorganiskt gödselmedel än ett makronäringsgödselmedel och ska förse växter med ett eller flera av följande näringsämnen: bor (B), kobolt (Co), koppar (Cu), järn (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo), selen (Se), kisel (Si) eller zink (Zn).
Ändring 170
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 1.Ca (ny)
Produktfunktionskategori 1,Ca: GÖDSELMEDEL MED LÅG KOLMÄNGD
1.  En CE-märkt gödselprodukt ska betecknas som ett gödselmedel med låg kolmängd om den består av 1–15  % organiskt kol (C).
2.  Kol som förekommer i kalciumcyanamid och i urea och dess kondensations- och associationsprodukter ingår inte i organiskt kol enligt denna definition.
3.  Specifikationerna för fasta/flytande och enkla/sammansatta gödselmedel samt makronärings-/mikronäringsgödselmedel i produktfunktionskategori 1.C gäller även för denna produktfunktionskategori.
4.  Produkter som säljs under produktfunktionskategori 1.C a ska uppfylla de föroreningskrav som specificeras i bilaga I för organiska eller organisk-mineraliska gödselmedel i alla fall då inte produktfunktionskategori 1.C innehåller några gränsvärden för dessa föroreningar.
Ändring 171
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 2 – punkt 1
1.  Ett kalkningsmedel ska vara en CE-märkt gödselprodukt som syftar till att korrigera markens surhet och som innehåller oxider, hydroxider, karbonater eller silikat av näringsämnet kalcium (Ca) eller magnesium (Mg).
1.  Ett kalkningsmedel ska vara en CE-märkt gödselprodukt som syftar till att korrigera markens surhet och som innehåller oxider, hydroxider, karbonater eller/och silikat av näringsämnet kalcium (Ca) eller magnesium (Mg).
Ändring 398
Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – PFK 2 – punkt 3
3.  Följande parametrar som fastställs utgående från torrsubstansen ska vara uppfyllda:
3.  Följande parametrar som fastställs utgående från torrsubstansen ska vara uppfyllda:
—  Lägsta neutraliserande värde: 15 (uttryckt som CaO) eller 9 (uttryckt som HO-).
—  Lägsta neutraliserande värde: 15 (uttryckt som CaO) eller 9 (uttryckt som HO-).
—  Lägsta reaktivitet: 10 procent eller 50 procent efter 6 månader (inkubationsförsök).
—  Lägsta reaktivitet: 10 procent eller 50 procent efter 6 månader (inkubationsförsök), och
—  Minsta kornstorlek: 70 % < 1 mm, undantaget bränd kalk, granulerade kalkningsmedel och krita (=70 % av kornstorleken ska gå igenom en sikt på en mm).
Ändring 175
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 3
Ett jordförbättringsmedel ska vara en CE-märkt gödselprodukt som ska tillsättas jorden för att bevara, förbättra eller skydda jordens fysiska eller kemiska egenskaper, struktur eller biologiska aktivitet.
Ett jordförbättringsmedel ska vara ett material (inbegripet marktäckningsmaterial) som tillsätts jord på platsen, främst för att bevara eller förbättra dess fysiska egenskaper, men även för att förbättra dess kemiska och/eller biologiska egenskaper eller aktivitet.
Ändring 176
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 3 – punkt 1a (ny)
1a.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla minst 15 % material av biologiskt ursprung.
Ändring 177
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 3.A – punkt 1
1.  Ett organiskt jordförbättringsmedel ska endast bestå av material av biologiskt ursprung, med undantag av material som är fossiliserat eller finns i geologiska formationer.
1.  Ett organiskt jordförbättringsmedel ska endast bestå av material av biologiskt ursprung, inbegripet torv, leonardite, brunkol och därav framställda humusämnen, men med undantag av andra material som är fossiliserade eller finns i geologiska formationer.
Ändring 179
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 3.A – punkt 2 – strecksats 2
–  Sexvärt krom (Cr VI) 2 mg/kg torrsubstans.
–  Sexvärt krom (Cr VI) 1 mg/kg torrsubstans.
Ändring 181
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 3.A – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

a)  Salmonella spp. får inte påvisas i ett prov på 25 g CE-märkt gödselprodukt.

Ändring

a)  Patogener får inte förekomma i det organiska jordförbättringsmedlet i en koncentration som är högre än de respektive gränsvärden som anges i tabellen nedan:

Mikroorganism som ska testas

Provtagningsplaner

Gränsvärde

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Inga fynd i 25 g eller 25 ml

Escherichia coli eller Enterococcaceae

5

5

0

1 000 i 1 g eller 1 ml

Där n = antal prover som ska testas,

c = antal prover i vilka antalet bakterier uttryckt i CFU får vara mellan m och M,

m = gränsvärdet för antalet bakterier uttryckt i CFU som anses tillfredsställande, och

M = maximivärdet för antalet bakterier uttryckt i CFU.

Parasiterna Ascaris spp. och Toxocara spp. i alla sina utvecklingsstadier får inte förekomma i 100 g eller 100 ml av organiska jordförbättringsmedel.

Ändring 182
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 3.B – punkt 1
1.  Ett oorganiskt jordförbättringsmedel ska vara andra jordförbättringsmedel än organiska jordförbättringsmedel.
1.  Ett oorganiskt jordförbättringsmedel ska vara andra jordförbättringsmedel än organiska jordförbättringsmedel och inbegriper marktäckningsfilmer. En biologiskt nedbrytbar marktäckningsfilm ska vara en biologiskt nedbrytbar polymerfilm som uppfyller kraven i punkterna 2 a och 3 i komponentmaterialkategori 10 i bilaga II och som är avsedd att placeras på marken på platsen för att skydda markens struktur, undertrycka ogräsväxt, minska markens fuktförlust eller förhindra erosion.
Ändring 184
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 4 – punkt 1
1.  Ett odlingssubstrat ska vara ett annat material än jord avsett att användas som substrat för rotutveckling.
1.  Ett odlingssubstrat ska vara ett annat material än jord på plats, där växter och svampar odlas.
Ändring 187
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

3.   Salmonella spp. får inte påvisas i ett prov på 25 g CE-märkt gödselprodukt.

Ändring

3.   Patogener får inte förekomma i odlingssubstratet i en koncentration som är högre än de respektive gränsvärden som anges i tabellen nedan:

Mikroorganism som ska testas

Provtagningsplaner

Gränsvärde

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Inga fynd i 25 g eller 25 ml

Escherichia coli eller Enterococcaceae

5

5

0

1 000 i 1 g eller 1 ml

Där n = antal prover som ska testas,

c = antal prover i vilka antalet bakterier uttryckt i CFU får vara mellan m och M,

m = gränsvärdet för antalet bakterier uttryckt i CFU som anses tillfredsställande, och

M = maximivärdet för antalet bakterier uttryckt i CFU.

Parasiterna Ascaris spp. och Toxocara spp. i alla sina utvecklingsstadier får inte förekomma i 100 g eller 100 ml av odlingssubstratet.

Ändring 188
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 5
En agronomisk tillsats ska vara en CE-märkt gödselprodukt som är avsedd att tillsättas en produkt som förser växter med näring i syfte att förbättra ett näringsämnes frigörande i den produkten.
En agronomisk tillsats ska vara en CE-märkt gödselprodukt som är avsedd att tillsättas till en produkt, som har en bevisad effekt för omvandling av olika former av mineraler eller mineraliserade näringsämnen, eller båda, eller på dessas växttillgänglighet, eller som ska tillsättas i jorden i syfte att förbättra växternas upptag av detta näringsämne eller för att minska förlusten av näringsämnen.
Ändring 193
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 5.A.Ia (ny)
PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 5.A.Ia: Denitrifikationshämmare
1.  En denitrifikationshämmare ska vara en hämmare som minskar bildningen av dikväveoxid (N2O) genom att bromsa eller förhindra omvandlingen av nitrat (NO3) till kvävgas (N2) utan att påverka nitrifikationsprocessen enligt beskrivningen i produktfunktionskategori 5.A.I. Den ska bidra till att växten får ökad tillgång till nitrat och till att utsläppen av N2O minskar.
2.  Effektiviteten i denna metod kan bedömas genom att mäta utsläppet av dikväveoxid i gasprover som samlas in med ett lämpligt mätinstrument och genom att förekomsten av N2O i det provet mäts i en gaskromatograf. I samband med bedömningen ska även vattenhalten i jorden mätas.
Ändring 202
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 6 – punkt 1 – inledningen
1.  En växtbiostimulant ska vara en CE-märkt gödselprodukt som syftar till att stimulera växtnäringsprocesser oberoende av produktens näringsinnehåll uteslutande i syfte att förbättra en eller flera av följande egenskaper hos växten:
1.  En växtbiostimulant ska vara en CE-märkt gödselprodukt som syftar till att stimulera växtnäringsprocesser oberoende av produktens näringsinnehåll uteslutande i syfte att förbättra en eller flera av följande egenskaper hos växten och växtens rotzon eller fyllosfär:
Ändring 203
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 6 – punkt 1 – led ca (nytt)
ca)  Tillgänglighet till näringsämnen i jorden och rotzonen.
Ändring 204
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 6 – punkt 1 – led cb (nytt)
cb)  Humifiering.
Ändring 205
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 6 – punkt 1 – led cc (nytt)
cc)  Nedbrytning av organiska föreningar i marken.
Ändring 206
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 6 – punkt 2 – strecksats 1
–  Kadmium (Cd) 3 mg/kg torrsubstans.
–  Kadmium (Cd) 1,5 mg/kg torrsubstans.
Ändring 208
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 6.A – punkt 1
1.  En mikrobiell växtbiostimulant ska endast bestå av en mikroorganism eller en grupp av sådana mikroorganismer som avses i komponentmaterialkategori 7 i bilaga II.
1.  En mikrobiell växtbiostimulant ska bestå av
a)   en mikroorganism eller en grupp av sådana mikroorganismer som avses i komponentmaterialkategori 7 i bilaga II,
b)  mikroorganismer eller en grupp av sådana mikroorganismer som skiljer sig från dem som åsyftas i led a i denna punkt; de kan användas som komponentmaterialkategorier på villkoret att de uppfyller kraven i komponentmaterialkategori 7 i bilaga II.
Ändring 209
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 6.A – punkt 3

Kommissionens förslag

3.  Salmonella spp. får inte påvisas i ett prov på 25 g eller 25 ml CE-märkt gödselprodukt.

Ändring

3.  Patogener får inte förekomma i den mikrobiella växtbiostimulanten i en koncentration som är högre än de respektive gränsvärden som anges i tabellen nedan:

Mikroorganismer/deras toxiner, metaboliter

Provtagningsplaner

Gränsvärde

 

n

c

 

Salmonella spp.

5

0

Inga fynd i 25 g eller 25 ml

Escherichia coli

5

0

Inga fynd i 1g eller 1ml

Listeria monocytogenes

5

0

Inga fynd i 25 g eller 25 ml

Vibrio spp.

5

0

Inga fynd i 25 g eller 25 ml

Shigella spp.

5

0

Inga fynd i 25 g eller 25 ml

Staphylococcus aureus

5

0

Inga fynd i 25 g eller 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 CFU/g

Antal anaeroba mikroorganismer om inte den mikrobiella biostimulanten är en aerob bakterie

5

2

105CFU/g eller ml

Mängd jästsvampar och mögel om inte den mikrobiella biostimulanten är en svamp

5

2

1000 CFU/g eller ml

där n = antal enheter som provet omfattar, c = antal provenheter med värden över det fastställda gränsvärdet.

Ändring 210
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 6.A – punkt 4
4.  Escherichia coli får inte påvisas i ett prov på 1 g eller 1 ml CE-märkt gödselprodukt.
utgår
Ändring 211
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 6.A – punkt 5
5.  Enterococcaceae får förekomma i den CE-märkta gödselprodukten i högst 10 CFU/g färskvikt.
utgår
Ändring 212
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 6.A – punkt 6
6.  Listeria monocytogenes får inte påvisas i ett prov på 25 g eller 25 ml CE-märkt gödselprodukt.
utgår
Ändring 213
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 6.A – punkt 7
7.  Vibrio spp. får inte påvisas i ett prov på 25 g eller 25 ml CE-märkt gödselprodukt.
utgår
Ändring 214
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 6.A – punkt 8
8.  Shigella spp. får inte påvisas i ett prov på 25 g eller 25 ml CE-märkt gödselprodukt.
utgår
Ändring 215
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 6.A – punkt 9
9.  Staphylococcus aureus får inte påvisas i ett prov på 1 g eller 1 ml CE-märkt gödselprodukt.
utgår
Ändring 216
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 6.A – punkt 10
10.  Antalet aeroba mikroorganismerna får inte överskrida 105 CFU/g eller ml prov av den CE-märkta gödselprodukten, om inte den mikrobiella biostimulanten är en aerob bakterie.
utgår
Ändring 217
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 6.A – punkt 12 – stycke 2
ska växtbiostimulanten ha ett pH-värde på minst 4.
utgår
Ändring 218
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 6.A – punkt 13
13.  Hållbarhetstiden för den mikrobiella växtbiostimulanten ska vara minst sex månader vid de förvaringsförhållanden som anges på etiketten.
utgår
Ändring 219
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 7 – punkt 3 – inledningen
3.  Den mekaniska blandningen av gödselprodukter får inte ändra någon av gödselproduktkomponenternas egenskaper
3.  Den mekaniska blandningen av gödselprodukter får inte ändra någon av gödselproduktkomponenternas verkningssätt
Ändring 220
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – KMKa (ny)
KOMPONENTMATERIALKATEGORI 11a: Andra industriella biprodukter
Ändring 221
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 1 – punkt 1 – inledningen
1.  En CE-märkt gödselprodukt får innehålla ämnen och blandningar, med undantag av8
1.  En CE-märkt gödselprodukt får innehålla ämnen och blandningar, däribland tekniska tillsatser, med undantag av8
__________________
__________________
8 Uteslutandet av ett material från komponentmaterialkategori 1 hindrar det inte från att vara ett komponentmaterial i överensstämmelse med andra komponentmaterialkategorier med andra krav. Se t.ex. komponentmaterialkategori 11 för animaliska biprodukter, komponentmaterialkategorierna 9 och 10 för polymerer och komponentmaterialkategori 8 för agronomiska tillsatser.
8 Uteslutandet av ett material från komponentmaterialkategori 1 hindrar det inte från att vara ett komponentmaterial i överensstämmelse med andra komponentmaterialkategorier med andra krav. Se t.ex. komponentmaterialkategori 11 för animaliska biprodukter, komponentmaterialkategorierna 9 och 10 för polymerer och komponentmaterialkategori 8 för agronomiska tillsatser.
Ändring 222
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 1 – punkt 1 – led b
b)  biprodukter i den mening som avses i direktiv 2008/98/EG,
b)  biprodukter i den mening som avses i direktiv 2008/98/EG, med undantag för biprodukter som registrerats i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1907/2006 varvid de undantag från registrering som anges i punkt 5 i bilaga V till samma förordning utesluts,
Ändring 223
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 1 – punkt 1 – led e
e)  polymerer, eller
e)  polymerer med undantag för de som används i odlingssubstrat som inte är i kontakt med jorden, eller
Ändring 228
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 2 – punkt 1
1.  En CE-märkt gödselprodukt får innehålla växter, växtdelar eller växtextrakt som endast bearbetats genom att ha skurits, malts, centrifugerats, pressats eller extraherats med vatten.
1.  En CE-märkt gödselprodukt får innehålla växter, växtdelar eller växtextrakt som endast bearbetats genom att ha skurits, malts, centrifugerats, silats, krossats, pressats, torkats, frystorkats, buffrats, extruderats, strålats, kylbehandlats, värmesanerats eller extraherats med vatten eller någon annan beredning eller bearbetning som inte gör att det slutliga ämnet omfattas av registreringsplikten enligt förordning (EG) nr 1907/2006.
Ändring 229
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 2 – punkt 2
2.  Vid tillämpning av punkt 1 anses växter omfatta alger, med undantag för blågröna alger.
2.  Vid tillämpning av punkt 1 anses växter omfatta alger, med undantag för blågröna alger som producerar cyanotoxins som klassificeras som farliga i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.
Ändring 230
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 3 – punkt 1 – inledningen
1.  En CE-märkt gödselprodukt får innehålla kompost som erhållits genom aerob kompostering av endast ett eller flera av följande insatsmaterial:
1.  En CE-märkt växtnäringsprodukt får innehålla kompost, ett flytande eller icke flytande mikrobiellt eller icke mikrobiellt extrakt från kompost, som erhållits genom aerob kompostering, och den möjliga påföljande ökningen av de naturligt förekommande mikroorganismerna av endast ett eller flera av följande insatsmaterial:
Ändring 231
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 3 – punkt 1 – led b
b)  Animaliska biprodukter i kategorierna 2 och 3 enligt förordning (EG) nr 1069/2009.
b)  Produkter som är framställda av animaliska biprodukter som avses i artikel 32 i förordning (EG) nr 1069/2009 för vilka slutpunkten i tillverkningskedjan har uppnåtts i enlighet med artikel 5 i den förordningen.
Ändring 232
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 3 – punkt 1 – led c – inledningen
c)  Levande eller döda organismer eller delar därav, obearbetade eller bearbetade endast med manuella eller mekaniska medel eller genom inverkan av tyngdkraften, upplösning i vatten, flotation, extraktion med vatten, ångdestillation eller upphettning enbart i syfte att avlägsna vatten, eller som utvunnits ur luft på vilket sätt som helst, med undantag av
c)  Levande eller döda organismer eller delar därav, obearbetade eller bearbetade endast med manuella eller mekaniska medel eller genom inverkan av tyngdkraften, upplösning i vatten, flotation, extraktion med vatten, med undantag av
Ändring 233
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 3 – punkt 1 – led c – strecksats 2
–  avloppsslam, industrislam eller muddringsslam, och
–  avloppsslam, industrislam (bortsett från ej ätbara matrester, foder och planteringar kopplade till agrobränslen) eller muddringsslam, och
Ändring 238
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 3 – punkt 1 – led ea (nytt)
ea)  Obearbetat och mekaniskt bearbetat restavfall från livsmedelsproduktionsindustrin, utom från industrier som använder animaliska biprodukter enligt förordning (EG) nr 1069/2009.
Ändring 239
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 3 – punkt 1 – led eb (nytt)
eb)  Material som överensstämmer med komponentmaterialkategorierna 2, 3, 4, 5, 6 och 11.
Ändring 240
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – PFK 3 – punkt 2 – strecksats 1
–  som endast bearbetar sådant insatsmaterial som avses i punkt 1, och
–  där produktionslinjerna för bearbetning av sådant insatsmaterial som avses i punkt 1 tydligt är separerade från produktionslinjerna för bearbetning av andra insatsmaterial än de som avses i punkt 1, och
Ändring 241
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 3 – punkt 6 – led a – strecksats 2
–  Kriterium: högst 25 mmol O2/kg organiskt material/h.
–  Kriterium: högst 50 mmol O2/kg organiskt material/h.
Ändring 242
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 4 – rubriken
KOMPONENTMATERIALKATEGORI 4: Rötrester från energigrödor
KOMPONENTMATERIALKATEGORI 4: Rötrester från energigrödor och växtbaserat biologiskt avfall
Ändring 247
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 4 – punkt 1 – led c
c)  Något av materialen i leden a–b som har rötats tidigare.
c)  Något av materialen i leden a–b som har rötats tidigare utan att uppvisa några spår av aflatoxiner.
Ändring 248
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 4 – punkt 2 – strecksats 1
–  som endast bearbetar sådant insatsmaterial som avses i punkt 1, och
–  där produktionslinjerna för bearbetning av sådant insatsmaterial som avses i punkt 1 tydligt är separerade från produktionslinjerna för bearbetning av andra insatsmaterial än de som avses i punkt 1, och
Ändring 249
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 4 – punkt 3 – led b
b)  Termofil rötning vid 55 °C med en behandlingsprocess som inbegriper pastörisering (70 °C – 1 h).
b)  Termofil rötning vid 55 °C med en behandlingsprocess som inbegriper pastörisering, i enlighet med vad som anges i kapitel I avsnitt 1 punkt 1 i bilaga V till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011.
_________________
1aKommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).
Ändring 250
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 4 – punkt 3 – led d
d)  Mesofil rötning vid 37–40 °C med en behandlingsprocess som inbegriper pastörisering (70 °C – 1 h).
d)  Mesofil rötning vid 37–40 °C med en behandlingsprocess som inbegriper pastörisering, i enlighet med vad som anges i kapitel I avsnitt 1 punkt 1 i bilaga V till förordning  (EU) nr 142/2011.
Ändring 251
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 5 – punkt 1 – led c – strecksats 2
–  avloppsslam, industrislam eller muddringsslam, och
–  avloppsslam, annat industrislam än det som specificeras i led ea eller muddringsslam, och
Ändring 255
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 5 – punkt 1 – led e – inledningen
e)  Något av materialen i leden a–d som
e)  Något av materialen utan aflatoxiner i leden a–d som
Ändring 256
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 5 – punkt 1 – led ea (nytt)
ea)  Obearbetat och mekaniskt bearbetat restavfall från livsmedelsproduktionsindustrin, utom från industrier som använder animaliska biprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009.
Ändring 257
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 5 – punkt 1 – led eb (nytt)
eb)  Material som överensstämmer med komponentmaterialkategorierna 2, 3, 4, 5, 6 och 11.
Ändring 258
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 5 – punkt 2 – strecksats 1
–  som endast bearbetar sådant insatsmaterial som avses i punkt 1, och
–  där produktionslinjerna för bearbetning av sådant insatsmaterial som avses i punkt 1 är tydligt separerade från produktionslinjerna för bearbetning av andra insatsmaterial än de som avses i punkt 1, och
Ändring 259
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 5 – punkt 3 – led a
a)  Termofil rötning vid 55 °C i minst 24 h och en hydraulisk uppehållstid på minst 20 dagar.
a)  Termofil rötning vid 55 °C i minst 24 h och en hydraulisk uppehållstid på minst 20 dagar, följt av en analys för att kontrollera att rötningsprocessen framgångsrikt har förstört patogenerna.
Ändring 260
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 5 – punkt 3 – led b
b)  Termofil rötning vid 55 °C med en behandlingsprocess som inbegriper pastörisering (70 °C – 1 h).
b)  Termofil rötning vid 55 °C med en behandlingsprocess som inbegriper pastörisering, i enlighet med vad som anges i kapitel I avsnitt 1 punkt 1 i bilaga V till kommissionens förordning  (EU) nr 142/2011.
Ändring 261
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 5 – punkt 3 – led d
d)  Mesofil rötning vid 37–40 °C med en behandlingsprocess som inbegriper pastörisering (70 °C – 1 h).
d)  Mesofil rötning vid 37–40 °C med en behandlingsprocess som inbegriper pastörisering, i enlighet med vad som anges i kapitel I avsnitt 1 punkt 1 i bilaga V till förordning (EU) nr 142/2011.
Ändring 262
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 6 – punkt 1 – led ca (nytt)
ca)  Orujillo: Viskös biprodukt från malning av oliver som erhålls genom behandling med organiska lösningsmedel av fuktiga pressrester i två etapper (alperujo) eller tre etapper (orujo).
Ändring 263
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 6 – punkt 1 – led cb (nytt)
cb)   Biprodukter från foderindustrin som anges i förteckningen över foderråvaror i förordning (EU) nr 68/2013,
Ändring 264
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 6 – punkt 1 – led cc (nytt)
cc)  Andra material eller ämnen som har godkänts för att tillsättas i livsmedel eller djurfoder.
Ändring 269
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 6 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)
Alla halter av aflatoxiner ska ligga under detektionsnivån i alla ämnen.
Ändring 270
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 7 – punkt 1 – strecksats 1
–  som inte har bearbetats på annat sätt än genom torkning eller frystorkning, och
utgår
Ändring 271
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 8 – punkt 1
1.  En CE-märkt gödselprodukt får endast innehålla ett ämne eller en blandning som är avsett/avsedd att förbättra ett näringsämnes frigörande i en gödselprodukt, om det i enlighet med det förfarande för bedömning av överensstämmelse som tillämpas på en sådan agronomisk tillsats har visats att ämnet eller blandningen uppfyller kraven i denna förordning för en produkt i produktfunktionskategori 5 i bilaga I.
1.  En CE-märkt gödselprodukt får endast innehålla ett ämne eller en blandning (inbegripet tekniska tillsatser, exempelvis: klumpförebyggande medel, skumdämpningsmedel, dammabsorberande medel, färgämnen och medel med reologiska egenskaper) som är avsett/avsedd att förbättra ett näringsämnes frigörande i en gödselprodukt, om det i enlighet med det förfarande för bedömning av överensstämmelse som tillämpas på en sådan agronomisk tillsats har visats att ämnet eller blandningen uppfyller kraven i denna förordning för en produkt i produktfunktionskategori 5 i bilaga I.
Ändring 272
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 8 – punkt 3a (ny)
3a.  En CE-märkt gödselsprodukt får endast innehålla en denitrifikationshämmare som avses i produktfunktionskategori 5.A.Ia i bilaga I om den innehåller kväve i någon form.
Ändring 273
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 8 – punkt 4
4.  En CE-märkt gödselsprodukt får endast innehålla en ureashämmare som avses i produktfunktionskategori 5.A.II i bilaga I och som uppfyller kraven, om minst 50 procent av halten totalkväve (N) i gödselprodukten består av kväveformen (N) urea (CH4N2O).
4.  En CE-märkt gödselsprodukt får endast innehålla en ureashämmare som avses i produktfunktionskategori 5.A.II i bilaga I och som uppfyller kraven, om minst 50 procent av halten totalkväve (N) i gödselprodukten består av kväveformen ammonium (NH4+) eller ammonium (NH4+) och (N) urea (CH4N2O).
Ändring 274
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 9 – punkt 3
3.  Polymererna får inte innehålla formaldehyd.
3.  Polymererna får innehålla högst 600 ppm fri formaldehyd.
Ändring 275
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 10 – punkt 1
1.  En CE-märkt gödselprodukt får endast innehålla andra polymerer än näringspolymerer när syftet med polymeren är att
1.  En CE-märkt gödselprodukt får endast innehålla andra polymerer än näringspolymerer när syftet med polymeren är att
a)  begränsa vatteninträngningen i näringspartiklar och sålunda frigörandet av näringsämnen (varvid polymeren vanligen kallas ytbehandlingsmedel), eller
a)  begränsa vatteninträngningen i näringspartiklar och sålunda frigörandet av näringsämnen (varvid polymeren vanligen kallas ytbehandlingsmedel), eller
b)  öka den CE-märkta gödselproduktens vattenhållande förmåga.
b)  öka den CE-märkta gödselproduktens vattenhållande förmåga, eller
ba)  förbättra jorden som en bionedbrytbar marktäckningsfilm som framför allt uppfyller kraven i led 2a och 3 i komponentmaterialkategori 10, eller
bb)  binda komponenter i gödselprodukten, utan att komma i kontakt med jord, eller
bc)  förbättra stabiliteten hos CE-märkta gödselprodukter, eller
bd)   förbättra vattengenomträngningen i marken.
Ändring 276
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 10 – punkt 2
2.  Från och med den [Publikationsbyrån: ange datumet tre år efter tillämpningsdagen för denna förordning] ska följande kriterium vara uppfyllt: Polymeren ska kunna brytas ned fysiskt eller biologiskt, så att det mesta av polymeren i slutändan bryts ned till koldioxid (CO2), biomassa och vatten. Minst 90 procent av det organiska kolet ska ha omvandlats till CO2 inom högst 24 månader i ett bionedbrytbarhetsförsök enligt leden a–c.
2.  Från och med den [fem år efter tillämpningsdagen för denna förordning] ska följande kriterium vara uppfyllt: Polymeren ska kunna brytas ned fysiskt eller biologiskt, så att det mesta av polymeren i slutändan bryts ned till koldioxid (CO2), biomassa och vatten. Minst 90 procent av det organiska kolet ska ha omvandlats till CO2 inom högst 48 månader efter att den funktionalitetsperiod för gödselprodukten som anges på etiketten har löpt ut, och jämfört med en lämplig standard i bionedbrytbarhetsförsök. Bionedbrytbarhetskriterier och utvecklingen av en lämplig testmetod för biologisk nedbrytning ska utvärderas i enlighet med de senaste vetenskapliga rönen och fastställs i de delegerade akter som avses i artikel 42 i denna förordning.
a)  Försöket ska utföras vid 25 °C ± 2 °C.
b)  Försöket ska utföras i enlighet med en metod som fastställer plastmaterials slutliga aeroba bionedbrytbarhet i jorden genom mätning av syreförbrukningen eller mängden koldioxid som utvecklas.
c)  Ett mikrokristallint cellulosapulver med samma mått som försöksmaterialet ska användas som referensmaterial i försöket.
d)  Före försöket får försöksmaterialet inte vara föremål för förhållanden eller förfaranden som syftar till att påskynda plastfilmens nedbrytning, såsom exponering för värme eller ljus.
Ändring 277
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 10 – punkt 2a (ny)
2a.  De biologiskt nedbrytbara marktäckningsfilmer som avses i produktfunktionskategori 3.B ska överensstämma med följande kriterium:
Polymeren ska kunna brytas ned fysiskt eller biologiskt, så att den i slutändan bryts ned till koldioxid (CO2), biomassa och vatten, och minst 90 %, i absoluta tal eller i förhållande till referensmaterialet, av det organiska kolet ska ha omvandlats till CO2 inom högst 24 månader i ett bionedbrytbarhetsförsök i enlighet med unionens standarder för biologisk nedbrytbarhet hos polymerer i jord.
Ändring 278
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 10 – punkt 3a (ny)
3a.  Eftersom produkten är avsedd att tillsättas i jord och släppas ut i miljön, ska dessa kriterier gälla för alla material i produkten.
Ändring 279
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 10 – punkt 3b (ny)
3b.   En CE-märkt produkt som innehåller andra polymerer än näringspolymerer ska undantas från kraven i punkterna 1, 2 och 3 under förutsättning att polymererna endast används som bindemedel för gödselprodukten och de inte kommer i kontakt med marken.
Ändring 280
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 11

Kommissionens förslag

En CE-märkt gödselprodukt får innehålla de animaliska biprodukter i den mening som avses i förordning (EG) nr 1069/2009 vilka har nått en slutpunkt i tillverkningskedjan enligt den förordningen och som förtecknas och anges i följande tabell:

Ändring

Under förutsättning att kommissionen antar de delegerade akterna enligt artikel 42 får en CE-märkt gödselprodukt innehålla de animaliska biprodukter i den mening som avses i förordning (EG) nr 1069/2009 vilka har nått en slutpunkt i tillverkningskedjan enligt den förordningen och som förtecknas och anges i följande tabell:

 

Framställda produkter

Bearbetningskrav för att nå slutpunkten i tillverkningskedjan.

1

Köttmjöl

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

2

Benmjöl

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

3

Kött- och benmjöl

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

4

Blod från djur

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

5

Hydroliserade proteiner i kategori III enligt förordning (EG) nr 1069/2009

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

6

Bearbetad naturgödsel

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

7

Kompost (1)

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

8

Biogasrötrester (1)

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

9

Fjädermjöl

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

10

Hudar och skinn

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

11

Hovar och horn

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

12

Guano från fladdermöss

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

13

Ull och hår

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

14

Fjädrar och dun

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

15

Svinborst

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

16

Glycerin och andra produkter av kategori 2- och 3-material som framställts genom tillverkning av biodiesel och förnybar energi

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

17

Foder för sällskapsdjur och tuggben som avvisats av kommersiella skäl eller på grund av tekniska fel

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

(1)   Framställt av andra kategori 2- och 3-material än kött- och benmjöl och bearbetat animaliskt protein.

Ändring 281
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – KMK 11a (ny)
KOMPONENTMATERIALKATEGORI 11a: Andra industriella biprodukter
1.  En CE-märkt gödselprodukt kan innehålla andra industribiprodukter, såsom ammoniumsulfat från framställning av kaprolaktam, svavelsyra från raffinering av naturgas och olja liksom andra material som härrör från särskilda industriella processer som är uteslutna från komponentmaterialkategori 1 och förtecknade i tabellen nedan, under de förhållanden som anges där:
2.  Från och med den … [ett år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska kriterierna för industriella biprodukter som har använts i enlighet med förordning (EG) nr 2003/2003 som komponenter i CE-märkta gödselprodukter för deras införande i komponentmaterialkategorin fastställas i enlighet med de senaste vetenskapliga rönen och fastställas i de delegerade akter som avses i artikel 42 i denna förordning.
Ändring 282
Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – punkt 2 – led e
e)  En beskrivning av alla komponenter som överstiger 5 procent av produktens torrvikt i fallande storleksordning, inbegripet uppgift om de relevanta komponentmaterialkategorierna i bilaga II.
e)  En beskrivning av alla komponenter som överstiger 1 procent av produktens torrvikt i fallande storleksordning, inbegripet uppgift om de relevanta komponentmaterialkategorierna i bilaga II och inbegripet innehållet som procentandel av torrsubstansen.
Ändring 283
Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – punkt 2 – led ea (nytt)
ea)  I det fall en produkt innehåller material som härrör från organiskt avfall eller organiska biprodukter, som inte har genomgått en process som har förstört allt organiskt material, ska märkningen ange vilka avfall och biprodukter som har använts samt ett partinummer eller serienummer för produktionstiden. Detta nummer ska hänvisa till tillverkarens spårbarhetsuppgifter som identifierar de enskilda källorna (gårdar, fabriker osv.) för varje organisk avfallsprodukt/biprodukt som används i parti-/tidsserierna. Kommissionen ska, efter ett offentligt samråd och senast den ... [två år efter ikraftträdandet av denna förordning], offentliggöra särskilda angivelser för genomförandet av denna bestämmelse som ska träda i kraft senast den ... [tre år efter att angivelserna har offentliggjorts]. För att minimera den administrativa bördan för aktörer och för marknadskontrollmyndigheter ska kommissionens angivelser ta hänsyn till både kraven i artikel 6.5–6.7 och artikel 11 och befintliga spårbarhetssystem (t.ex. för animaliska biprodukter eller industrisystem) samt unionens koder för avfallsklassificering.
Ändring 284
Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – punkt 2a (ny)
2a.  Korta anvisningar för avsedd användning, inbegripet avsedda givor och avsedd tidpunkt, målväxt och lagring ska tillhandahållas av tillverkarna.
Ändring 285
Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – punkt 7a (ny)
7a.  Ingen produkt kan göra påståenden som gäller en annan produktfunktionskategori utan att fullständigt uppfylla kraven i denna ytterligare produktfunktionskategori, och inte heller är några direkta eller underförstådda påståenden om växtskydd tillåtna.
Ändring 286
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – PFK 1 – punkt 2 – led b
b)  Halten nitrifikationshämmare ska uttryckas som viktprocent av det totalkväve (N) som förekommer i form av ammoniumkväve (NH4) och ureakväve (CH4N2O).
b)  Halten nitrifikationshämmare ska uttryckas som viktprocent av det totalkväve (N) som förekommer i form av ammoniumkväve (NH4) eller ammoniumkväve (NH4) och ureakväve (CH4N2O).
Ändring 287
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – PFK 1.A – led a
a)  De deklarerade näringsämnena kväve (N), fosfor (P) eller kalium (K) med deras kemiska beteckningar i ordningen N-P-K.
a)  De deklarerade näringsämnena kväve (N), fosfor (P) eller kalium (K) med deras kemiska beteckningar i ordningen N-P-K. Den deklarerade kvävehalten anges som summan av ammoniakkväve, nitratkväve, ureakväve, kväve från ureaformaldehyd, kväve från isobutylidendiurea, och kväve från krotonylidendiurea samt kväve från cyanamid.
Fosforhaltiga gödselmedel måste uppfylla följande miniminivåer för löslighet för att kunna användas för växter, då de annars inte kan deklareras som fosforhaltiga gödselmedel:
–  Vattenlöslighet: miniminivån är 25 % av den totala fosforhalten.
–  Löslighet i neutralt ammoniumcitrat: miniminivån är 30 % av den totala fosforhalten.
–  Löslighet i myrsyra (endast för mjuk råfosfat): miniminivån är 35 % av den totala fosforhalten.
Ändring 288
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – PFK 1.A – led b
b)  De deklarerade näringsämnena magnesium (Mg), kalcium (Ca), svavel (S) eller natrium (Na) med deras kemiska beteckningar i ordningen Mg-Ca-S-Na.
b)  De deklarerade näringsämnena kalcium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na) eller svavel (S) med deras kemiska beteckningar i ordningen Ca–Mg–Na–S.
(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed, och följaktligen, antagna ändringsförslag.)
Ändring 289
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – PFK 1.A – led c
c)  Den totala halten av de deklarerade näringsämnena kväve (N), fosfor (P) eller kalium (K), följt av den totala halten av magnesium (Mg), kalcium (Ca), svavel (S) eller natrium (Na) inom parentes.
c)  Den genomsnittliga halten av de deklarerade näringsämnena kväve (N), fosfor (P) eller kalium (K), följt av den totala halten av magnesium (Mg), kalcium (Ca), svavel (S) eller natrium (Na) inom parentes.
Ändring 290
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – PFK 1.A – led d – strecksats 6
–   Organiskt kol (C).
–   Organiskt kol (C) och C/N-förhållande.
Ändring 291
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – PFK 1.A – led d – strecksats 7a (ny)
–  I form av pulver eller pellets.
Ändring 292
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – PFK 1.B – punkt 1 – led d – strecksats 2
–   Total fosforpentoxid (P2O5).
–   Fosforpentoxid (P2O5) löslig i neutralt ammoniumcitrat och vatten.
Ändring 293
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – PFK 1.B – punkt 1 – led d – strecksats 2 – strecksats 3
–   Fosforpentoxid (P2O5) löslig i myrsyra, när mjukt malet fosfat förekommer.
–   Fosforpentoxid (P2O5) endast löslig i mineralsyror.
Ändring 294
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – PFK 1.B – punkt 1a (ny)
1a.   Den totala deklarerade kvävehalten anges som summan av ammoniakkväve, nitratkväve, ureakväve, kväve från metylenurea, kväve från isobutylidendiurea, kväve från krotonylidendiurea samt kväve från cyanamid.
Ändring 295
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – PFK 1.C.I – punkt 1 – led d – strecksats 2
–   Total fosforpentoxid (P2O5).
–   Fosforpentoxid (P2O5) löslig i neutralt ammoniumcitrat.
Ändring 296
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – PFK 1.C.I – punkt 1 – led d – strecksats 2 – strecksats 3
–  Fosforpentoxid (P2O5) löslig i myrsyra, när mjukt malet fosfat förekommer.
–  Fosforpentoxid (P2O5) endast löslig i mineralsyror
Ändring 297
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – PFK 1.C.I – punkt 1 – led d – strecksats 4 – strecksats 1a (ny)
–  I form av pulver eller pellets.
Ändring 298
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – PFK 1.C.I – punkt 1 – led da (nytt)
(da)  pH
Ändring 299
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – PFK 1.C.I – punkt 1a (ny)
1a.  Gödselprodukter som innehåller mindre än 5 ppm kadmium, arsenik, bly, krom VI och kvicksilver, var för sig, ska tillåtas bära ett synligt ”miljömärke” på förpackning och etikett. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 för att komplettera denna förordning och fastställa de tekniska standarderna för sådana etiketter.
Ändring 300
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – PFK 1.C.I a – punkt 3 – led c
c)  Pulver, när minst 90 procent av produkten kan passera genom en sikt med en maskstorlek på 10 mm.
c)  Pulver, när minst 90 procent av produkten kan passera genom en sikt med en maskstorlek på 1 mm.
Ändring 301
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – PFK 1.C.I a – punkt 4a (ny)
4a.   CE-märkta gödselprodukter som avses i punkt 1bb i komponentmaterialkategori 10 i bilaga II, när polymerer endast används som bindemedel, ska förses med följande märkning: ”Gödselprodukten är inte avsedd att vara i kontakt med marken.”
Ändring 302
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – PFK 1.C.II – punkt 1
1.  De deklarerade mikronäringsämnena i den CE-märkta gödselproduken ska förtecknas med namn och kemiska beteckning i följande ordning: bor (B), kobolt (Co), koppar (Cu), järn (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) och zink (Zn), följt av namnet eller namnen på deras motjon(er).
1.  De deklarerade mikronäringsämnena i den CE-märkta gödselproduken ska förtecknas med namn och kemiska beteckning i följande ordning: bor (B), kobolt (Co), koppar (Cu), järn (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo), selen (Se), kisel (Si) och zink (Zn), följt av namnet eller namnen på deras motjon(er).
Ändring 303
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – PFK 1.Ca (ny)
PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.Ca: Gödselmedel med låg kolmängd
1.  Följande uppgifter om makronäringsämnen ska tillhandahållas:
a)  De deklarerade näringsämnena kväve (N), fosfor (P) eller kalium (K) med deras kemiska beteckningar i ordningen N-P-K.
b)  De deklarerade näringsämnena magnesium (Mg), kalcium (Ca), svavel (S) eller natrium (Na) med deras kemiska beteckningar i ordningen Mg-Ca-S-Na.
c)  Den totala halten av de deklarerade näringsämnena kväve (N), fosfor (P) eller kalium (K), följt av den totala halten av magnesium (Mg), kalcium (Ca), svavel (S) eller natrium (Na) inom parentes.
d)  Halten av följande deklarerade näringsämnen, i följande ordning och uttryckta som viktprocent av gödselmedlet:
▪  Totalkväve (N)
Minsta mängden organiskt kväve (N), följt av en beskrivning av det använda organiska materialets ursprung.
Kväve (N) i form av nitratkväve.
Kväve (N) i form av ammoniakkväve.
Kväve (N) i form av ureakväve.
▪  Total fosforpentoxid (P2O5)
Vattenlöslig fosforpentoxid (P2O5).
Fosforpentoxid (P2O5) löslig i neutralt ammoniumcitrat.
Fosforpentoxid (P2O5) löslig i myrsyra, när mjukt malet fosfat förekommer.
▪  Total kaliumoxid (K2O)
Vattenlöslig kaliumoxid (K2O).
▪  Magnesiumoxid (MgO), kalciumoxid (CaO), svaveltrioxid (SO3) och natriumoxid (Na2O), uttryckt
–  endast som vattenlöslig halt, när dessa näringsämnen är helt vattenlösliga,
–  som den totala halten och den vattenlösliga halten, när minst en fjärdedel av den totala halten av dessa näringsämnen är löslig,
–  som den totala halten i övriga fall.
e)  När urea (CH4N2O) förekommer, information om de möjliga effekterna på luftkvaliteten orsakade av utsläppen av ammoniak från användning av gödselmedel och en uppmaning till användarna att genomföra lämpliga saneringsåtgärder.
2.  Följande andra ämnen ska anges som viktprocent av den CE-märkta gödselprodukten:
–  Halten organiskt kol (C) och
–  Torrsubstanshalt.
3.  När ett eller flera av mikronäringsämnena bor (B), kobolt (Co), koppar (Cu), järn (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) och zink (Zn) förekommer i den lägsta halt som anges som viktprocent i följande tabell
–  ska de deklareras om de avsiktligt tillsätts en CE-märkt gödselprodukt, och
–  får de deklareras i övriga fall:
Mikronäringsämne
Viktprocent

Bor (B)
0,01

Kobolt (Co)
0,002

Koppar (Cu)
0,002

Mangan (Mn)
0,01

Molybden (Mo)
0,001

Zink
0,002

De ska deklareras efter informationen om makronäringsämnen. Följande uppgifter ska tillhandahållas:
a)  De deklarerade mikronäringsämnenas namn och kemiska beteckningar i följande ordning: bor (B), kobolt (Co), koppar (Cu), järn (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) och zink (Zn), följt av namnet eller namnen på deras motjon(er).
b)  Den totala halten mikronäringsämne uttryckt som viktprocent av gödselmedlet och
endast som vattenlöslig halt, när dessa näringsämnen är helt vattenlösliga,
som den totala halten och den vattenlösliga halten, när minst en fjärdedel av den totala halten av dessa näringsämnen är löslig, och
som den totala halten i övriga fall.
c)  När ett eller flera deklarerade mikronäringsämnen har bildat kelat med en eller flera kelatbildare ska följande bestämning anges efter mikronäringsämnets namn och kemisk beteckning:
”bildar kelat med ...”, kelatbildarens namn eller förkortning, och mängden mikronäringsämne som bildat kelat i viktprocent av den CE-märkta gödselprodukten.
d)  När den CE-märkta gödselprodukten innehåller ett eller flera mikronäringsämnen som komplexförenats med en eller flera komplexbildare:
ska följande bestämning anges efter mikronäringsämnets namn och kemiska beteckning: ”komplexförenat med”, och mängden komplexförenat mikronäringsämne i viktprocent av den CE-märkta gödselprodukten, och
Komplexbildarens namn eller förkortning.
e)  Följande förklaring: ”Får användas endast om det finns ett konstaterat behov. Överskrid inte lämpliga givor.”
Ändring 399
Förslag till förordning
Bilaga III – Del II – PFK 2 – indrag 2
–   Kornstorlek, uttryckt som en procentandel av den produkt som passerar genom en sikt med bestämd maskstorlek.
–   Kornstorlek, uttryckt som en procentandel av den produkt som passerar genom en sikt med en storlek på 1,0 mm och 3,15 mm.
Ändring 304
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – PFK 3 – strecksats 3
–   Halten totalkväve (N).
utgår
Ändring 305
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – PFK 3 – strecksats 4
–   Halten total fosforpentoxid (P2O5).
utgår
Ändring 306
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – PFK 3 – strecksats 5
–   Halten total kaliumoxid (K2O).
utgår
Ändring 307
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – PFK 6 – led e
e)  Dosering, tidpunkt (växtens utvecklingsstadium) och spridningsfrekvens.
e)  Dosering, tidpunkt (växtens utvecklingsstadium), placering och spridningsfrekvens (i enlighet med empiriska bevis som motiverar påståendet eller påståendena om växtbiostimulanten).
Ändring 308
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – PFK 6 – led fa (nytt)
fa)  Uppgift om att en produkt inte är en växtskyddsprodukt.
Ändring 309
Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – PFK 1.A

Tillåtna toleranser för den deklarerade näringsämneshalten och andra deklarerade parametrar


Tillåtna toleranser för den deklarerade näringsämneshalten och andra deklarerade parametrar

Organiskt kol (C)
en relativ avvikelse på ± 20 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 2,0 procentenheter i absoluta tal

Organiskt kol (C)
en relativ avvikelse på ± 15 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 2,0 procentenheter i absoluta tal

Torrsubstanshalt
± 5,0 procentenheter i absoluta tal

Torrsubstanshalt
± 5,0 procentenheter i absoluta tal

Totalkväve (N)
en relativ avvikelse på ± 50 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Totalkväve (N)
en relativ avvikelse på ± 15 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Organiskt kväve (N)
en relativ avvikelse på ± 50 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Organiskt kväve (N)
en relativ avvikelse på ± 15 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Total fosforpentoxid (P2O5).
en relativ avvikelse på ± 50 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Total fosforpentoxid (P2O5).
en relativ avvikelse på ± 15 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Total kaliumoxid (K2O).
en relativ avvikelse på ± 50 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Total kaliumoxid (K2O).
en relativ avvikelse på ± 15 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Total och vattenlöslig magnesiumoxid, kalciumoxid, svaveltrioxid eller natriumoxid
en relativ avvikelse på ± 25 procent av det deklarerade värdet för dessa näringsämnen, upp till högst 1,5 procentenheter i absoluta tal

Total och vattenlöslig magnesiumoxid, kalciumoxid, svaveltrioxid eller natriumoxid
en relativ avvikelse på ± 25 procent av det deklarerade värdet för dessa näringsämnen, upp till högst 1,5 procentenheter i absoluta tal

Total koppar (Cu)
en relativ avvikelse på ± 50 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 2,5 procentenheter i absoluta tal

Total koppar (Cu)
en relativ avvikelse på ± 50 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 2,5 procentenheter i absoluta tal

Total zink (Zn):
en relativ avvikelse på ± 50 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 2,0 procentenheter i absoluta tal

Total zink (Zn):
en relativ avvikelse på ± 50 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 2,0 procentenheter i absoluta tal

Mängd
en relativ avvikelse på -5 procent av det deklarerade värdet

Mängd
en relativ avvikelse på -5 procent av det deklarerade värdet
Deklarerade former av kväve, fosfor och kalium
Binärer: maximal tolerans, i absoluta tal, av 1,1 N och 0,5 organiskt N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O och 1,5 för summan av två näringsämnen.

Ternärer: maximal tolerans, i absoluta tal, av 1,1 N och 0,5 organiskt N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O och 1,9 för summan av två näringsämnen.

en avvikelse på ± 10 procent av det totala deklarerade värdet för var och ett av dessa näringsämnen, upp till högst 2 procentenheter i absoluta tal

Ändring 310
Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – PFK 1.B – tabell 1

Kommissionens förslag

Tillåtna toleranser för den deklarerade halten av former av oorganiska makronäringsämnen

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 procent av det deklarerade värdet av de näringsämnesformer som förekommer, upp till högst 2 procentenheter i absoluta tal

en relativ avvikelse på ± 25 procent av det deklarerade värdet för dessa näringsämnen, upp till högst 1,5 procentenheter i absoluta tal

± 25 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 0,9 procentenheter i absoluta tal

Ändring

Tillåtna toleranser för den deklarerade halten av former av oorganiska makronäringsämnen

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 procent av det deklarerade värdet för varje näringsämnesform som förekommer, upp till högst 2 procentenheter i absoluta tal för varje näringsämne separat och för summan av näringsämnena

en relativ avvikelse på -50 och +100 procent av det deklarerade värdet för dessa näringsämnen, upp till högst -2 och +4 procentenheter i absoluta tal.

± 25 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 0,9 procentenheter i absoluta tal

Toleranser för P2O5 syftar på fosforpentoxid (P2O5) som är löslig i neutralt ammoniumcitrat och vatten.

 

 

Ändring 311
Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – PFK 1.B
Organiskt kol: en relativ avvikelse på ± 20 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 2,0 procentenheter i absoluta tal
Organiskt kol: en relativ avvikelse på ± 15 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 2,0 procentenheter i absoluta tal
Organiskt kväve: en relativ avvikelse på ± 50 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal
Organiskt kväve: en relativ avvikelse på ± 15 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal
Total koppar (Cu): en relativ avvikelse på ± 50 procent av det deklarerade värdet upp till högst 2,5 procentenheter i absoluta tal
Total koppar (Cu): en relativ avvikelse på ± 15 procent av det deklarerade värdet upp till högst 2,5 procentenheter i absoluta tal
Total zink (Zn): en relativ avvikelse på ± 50 procent av det deklarerade värdet upp till högst 2,0 procentenheter i absoluta tal
Total zink (Zn): en relativ avvikelse på ± 15 procent av det deklarerade värdet upp till högst 2,0 procentenheter i absoluta tal
Ändring 312
Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – PFK 1.C.I

 

Kommissionens förslag

 

Tillåtna toleranser för den deklarerade halten av former av oorganiska makronäringsämnen

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

± 25 procent av det deklarerade värdet av de näringsämnesformer som förekommer, upp till högst 2 procentenheter i absoluta tal

en relativ avvikelse på ± 25 procent av det deklarerade värdet för dessa näringsämnen, upp till högst 1,5 procentenheter i absoluta tal

± 25 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 0,9 procentenheter i absoluta tal

 

Kornstorlek: en relativ avvikelse på ± 10 procent ska tillämpas på den deklarerade procentandelen material som passerar en viss sikt

 

Mängd: en relativ avvikelse på ± 5 procent av det deklarerade värdet

 

Ändring

 

Tillåtna toleranser för den deklarerade halten av former av oorganiska makronäringsämnen

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

± 25 procent av det deklarerade värdet för varje näringsämnesform som förekommer, upp till högst 2 procentenheter i absoluta tal för varje näringsämne separat och för summan av näringsämnena

en relativ avvikelse på -50 och +100 procent av det deklarerade värdet för dessa näringsämnen, upp till högst -2 och +4 procentenheter i absoluta tal.

en relativ avvikelse på -50 och +100 procent av det deklarerade värdet för dessa näringsämnen, upp till högst -2 och +4 procentenheter i absoluta tal.

 

Ovanstående toleransvärden gäller även för N-formerna och för lösligheterna.

 

Kornstorlek: en relativ avvikelse på ± 20 procent ska tillämpas på den deklarerade procentandelen material som passerar en viss sikt

 

Mängd: en relativ avvikelse på ± 3 procent av det deklarerade värdet

Ändring 313
Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – PFK 3

Kommissionens förslag

Former av de deklarerade näringsämnena och andra deklarerade kvalitetskriterier

Tillåtna toleranser för den deklarerade parametern

pH

± 0,7 vid tidpunkten för tillverkningen

 

± 1,0 när som helst i distributionskedjan

Organiskt kol (C)

en relativ avvikelse på ± 10 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Totalkväve (N)

en relativ avvikelse på ± 20 procent från det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Total fosforpentoxid (P2O5)

en relativ avvikelse på ± 20 procent från det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Total kaliumoxid (K2O)

en relativ avvikelse på ± 20 procent från det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Torrsubstans

en relativ avvikelse på ± 10 procent av det deklarerade värdet

Mängd

en relativ avvikelse på -5 procent av det deklarerade värdet vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på -25 procent av det deklarerade värdet när som helst i distributionskedjan

Kol (C) org/Kväve (N) org

en relativ avvikelse på ± 20 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 2,0 procentenheter i absoluta tal

Kornstorlek

en relativ avvikelse på ± 10 procent ska tillämpas på den deklarerade procentandelen material som passerar en viss sikt

Ändring

Former av de deklarerade näringsämnena och andra deklarerade kvalitetskriterier

Tillåtna toleranser för den deklarerade parametern

pH

± 0,7 vid tidpunkten för tillverkningen

 

± 0,9 när som helst i distributionskedjan

Organiskt kol (C)

en relativ avvikelse på ± 10 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Totalkväve (N)

en relativ avvikelse på ± 20 procent från det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Total fosforpentoxid (P2O5)

en relativ avvikelse på ± 20 procent från det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Total kaliumoxid (K2O)

en relativ avvikelse på ± 20 procent från det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Torrsubstans

en relativ avvikelse på ± 10 procent av det deklarerade värdet

Mängd

en relativ avvikelse på -5 procent av det deklarerade värdet vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på -15 procent av det deklarerade värdet när som helst i distributionskedjan

Kol (C) org/Kväve (N) org

en relativ avvikelse på ± 20 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 2,0 procentenheter i absoluta tal

Kornstorlek

en relativ avvikelse på ± 10 procent ska tillämpas på den deklarerade procentandelen material som passerar en viss sikt

Ändring 314
Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – PFK 4

Kommissionens förslag

Former av de deklarerade näringsämnena och andra deklarerade kvalitetskriterier

Tillåtna toleranser för den deklarerade parametern

Elektrisk ledningsförmåga

en relativ avvikelse på ± 50 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på ± 75 procent när som helst i distributionskedjan

pH

± 0,7 vid tidpunkten för tillverkningen

 

± 1,0 när som helst i distributionskedjan

Mängd angivet som volym (liter eller m³)

en relativ avvikelse på -5 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på -25 procent när som helst i distributionskedjan

Bestämning av mängd (volym) material med partikelstorlek större än 60 mm

en relativ avvikelse på -5 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på -25 procent när som helst i distributionskedjan

Bestämning av mängd (volym) färdigformat odlingssubstrat

en relativ avvikelse på -5 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på -25 procent när som helst i distributionskedjan

Vattenlösligt kväve (N)

en relativ avvikelse på ± 50 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på ± 75 procent när som helst i distributionskedjan

Vattenlöslig fosforpentoxid (P2O5)

en relativ avvikelse på ± 50 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på ± 75 procent när som helst i distributionskedjan

Vattenlöslig kaliumoxid (K2O)

en relativ avvikelse på ± 50 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på ± 75 procent när som helst i distributionskedjan

Ändring

Former av de deklarerade näringsämnena och andra deklarerade kvalitetskriterier

Tillåtna toleranser för den deklarerade parametern

Elektrisk ledningsförmåga

en relativ avvikelse på ± 50 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på 60 procent när som helst i distributionskedjan

pH

± 0,7 vid tidpunkten för tillverkningen

 

± 0,9 när som helst i distributionskedjan

Mängd angivet som volym (liter eller m³)

en relativ avvikelse på -5 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på 15 procent när som helst i distributionskedjan

Bestämning av mängd (volym) material med partikelstorlek större än 60 mm

en relativ avvikelse på -5 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på 15 procent när som helst i distributionskedjan

Bestämning av mängd (volym) färdigformat odlingssubstrat

en relativ avvikelse på -5 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på 15 procent när som helst i distributionskedjan

Vattenlösligt kväve (N)

en relativ avvikelse på ± 50 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på 60 procent när som helst i distributionskedjan

Vattenlöslig fosforpentoxid (P2O5)

en relativ avvikelse på ± 50 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på 60 procent när som helst i distributionskedjan

Vattenlöslig kaliumoxid (K2O)

en relativ avvikelse på ± 50 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på 60 procent när som helst i distributionskedjan

Ändring 315
Förslag till förordning
Bilaga IV – del 1 – led 1 – punkt 1 – led b
b)  Rötrester från energigrödor enligt komponentmaterialkategori 4.
b)  Rötrester från energigrödor och växtbaserat biologiskt avfall enligt komponentmaterialkategori 4.
Ändring 316
Förslag till förordning
Bilaga IV – del 1 – led 1 – punkt 1 – led fa (nytt)
fa)  Obearbetade eller mekaniskt bearbetade växter, växtdelar eller växtextrakt enligt komponentmaterialkategori 2.
Ändring 317
Förslag till förordning
Bilaga IV – del 1 – led 1 – punkt 3 – led ba (nytt)
ba)  En denitrifikationshämmare enligt produktfunktionskategori 5.A.Ia.
Ändring 318
Förslag till förordning
Bilaga IV – del 1 – led 3 – punkt 2 – led aa (nytt)
aa)  En denitrifikationshämmare enligt produktfunktionskategori 5.A.Ia.
Ändring 319
Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul A – punkt 2.2 – led b
b)  Översiktliga ritningar och scheman för konstruktion och tillverkning.
utgår
Ändring 320
Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul A – punkt 2.2 – led c
c)  Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar och scheman och hur den CE-märkta gödselprodukten används.
utgår
Ändring 321
Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul A1 – punkt 4 – inledningen
De cykler och prov som avses i rubrikerna 4.1–4.3 ska på tillverkarens vägnar genomföras minst var tredje månad på ett representativt prov av produkten för att kontrollera om produkten överensstämmer med
De cykler och prov som avses i rubrikerna 4.1–4.3 ska på tillverkarens vägnar genomföras minst var sjätte månad på ett representativt prov av produkten, när det gäller kontinuerlig drift av anläggningen eller varje år för den periodiska produktionen, för att kontrollera om produkten överensstämmer med
Ändring 322
Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul A1 – punkt 4.3.5a (ny)
4.3.5a  Tillverkaren ska förvara testrapporter tillsammans med den tekniska dokumentationen.
Ändring 323
Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul B – punkt 3.2 – led c – strecksats 6
–  Provningsrapporter.
–  Provningsrapporter, inklusive undersökningar av agronomisk effektivitet.
Ändring 324
Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul D1 – punkt 2 – led b
b)  Översiktliga ritningar och scheman för konstruktion och tillverkning, inklusive en skriftlig beskrivning av och ett diagram över produktionen, där varje behandling, förvaringskärl och förvaringsområde beskrivs klart och tydligt.
b)  En skriftlig beskrivning av och ett diagram över produktionen.

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0270/2017).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy