Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0261(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0359/2016

Внесени текстове :

A8-0359/2016

Разисквания :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Гласувания :

PV 24/10/2017 - 5.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0393

Приети текстове
PDF 472kWORD 51k
Вторник, 24 октомври 2017 г. - Страсбург
Обмен на информация, система за ранно предупреждение и процедура за оценка на риска относно новите психоактивни вещества ***I
P8_TA(2017)0393A8-0359/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1920/2006 по отношение на обмена на информация, системата за ранно предупреждение и процедурата за оценка на риска относно новите психоактивни вещества (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0547),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 168, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0351/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2016 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 31 май 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0359/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 34, 2.2.2017 г., стр. 182.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 24 октомври 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1920/2006 по отношение на обмена на информация, системата за ранно предупреждение и процедурата за оценка на риска относно новите психоактивни вещества
P8_TC1-COD(2016)0261

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/2101.)

Правна информация - Политика за поверителност