Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0261(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0359/2016

Ingivna texter :

A8-0359/2016

Debatter :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Omröstningar :

PV 24/10/2017 - 5.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0393

Antagna texter
PDF 240kWORD 42k
Tisdagen den 24 oktober 2017 - Strasbourg
Informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen ***I
P8_TA(2017)0393A8-0359/2016
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1920/2006 vad gäller informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0547),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 168.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0351/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 19 oktober 2016(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 31 maj 2017 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0359/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 34, 2.2.2017, s. 182.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 oktober 2017 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EG) nr 1920/2006 vad gäller informationsutbyte, och ett system för tidig varning och riskbedömningsförfarande, avseende nya psykoaktiva substanser
P8_TC1-COD(2016)0261

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/2101.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy