Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0190(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0285/2017

Ingediende teksten :

A8-0285/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 24/10/2017 - 5.9

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0394

Aangenomen teksten
PDF 244kWORD 48k
Dinsdag 24 oktober 2017 - Straatsburg Definitieve uitgave
Gemeenschappelijk visserijbeleid: implementatie van de aanlandingsverplichting ***I
P8_TA(2017)0394A8-0285/2017
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2017 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1380/2013 betreffende het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0424),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0239/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het standpunt van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 18 oktober 2017,

–  gezien de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 20 september 2017 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie visserij (A8-0285/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 24 oktober 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1380/2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid
P8_TC1-COD(2017)0190

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2017/2092.)

Juridische mededeling - Privacybeleid