Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0190(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0285/2017

Ingivna texter :

A8-0285/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2017 - 5.9

Antagna texter :

P8_TA(2017)0394

Antagna texter
PDF 234kWORD 41k
Tisdagen den 24 oktober 2017 - Strasbourg
Den gemensamma fiskeripolitiken: genomförande av landningsskyldigheten ***I
P8_TA(2017)0394A8-0285/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken (COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0424),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0239/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 18 oktober 2017,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 september 2017 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A8-0285/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 oktober 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken
P8_TC1-COD(2017)0190

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/2092.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy