Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2904(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0567/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0567/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2017 - 5.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0395

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 432kWORD 58k
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης
P8_TA(2017)0395B8-0567/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (D053565-01 – 2017/2904(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (D053565-01),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ(1)του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 1,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων(3),

–  έχοντας υπόψη το συμπέρασμα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σχετικά με την επιστημονική επανεξέταση της εκτίμησης επικινδυνότητας της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης(4),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνου (RAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA), η οποία προτείνει την εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση της γλυφοσάτης σε επίπεδο ΕΕ(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Απριλίου 2016, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011(6),

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Η απαγόρευση της γλυφοσάτης και η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τα τοξικά φυτοφάρμακα»(7),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δηλωμένος σκοπός του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 είναι «η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος και η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, μέσω της εναρμόνισης των κανόνων σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων με παράλληλη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 βασίζονται στην αρχή της προφύλαξης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συστημικό ζιζανιοκτόνο γλυφοσάτη έχει σήμερα τον υψηλότερο παγκοσμίως όγκο παραγωγής από όλα τα ζιζανιοκτόνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της παγκόσμιας χρήσης γλυφοσάτης γίνεται στον γεωργικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουσία αυτή χρησιμοποιείται επίσης ευρέως σε δασοκομικές, αστικές και κηπουρικές εφαρμογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 72% της συνολικής ποσότητας γλυφοσάτης που έχει χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως από το 1974 έως το 2014 καταναλώθηκε σε ψεκασμούς μόλις τα τελευταία 10 έτη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός πληθυσμός εκτίθεται κυρίως μέσω της διαμονής κοντά σε ψεκαζόμενες περιοχές, μέσω της οικιακής χρήσης και μέσω της διατροφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση στη γλυφοσάτη αυξάνεται λόγω της αύξησης της συνολικής ποσότητας χρησιμοποιούμενης γλυφοσάτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της γλυφοσάτης και των συνηθέστερων βοηθητικών ουσιών της στην ανθρώπινη υγεία πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γλυφοσάτη ή/και υπολείμματά της έχουν εντοπιστεί στο νερό, στο έδαφος, σε τρόφιμα και ποτά, σε μη εδώδιμα προϊόντα, καθώς και στο ανθρώπινο σώμα (π.χ. στα ούρα)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2014 σχετικά με τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα, που δημοσιεύθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2016, η EFSA επισήμανε ότι τα κράτη μέλη έλαβαν περιορισμένο αριθμό δειγμάτων ελαιούχων σπόρων και σπόρων σόγιας, αν και είναι πιθανόν να χρησιμοποιείται γλυφοσάτη σε αυτές τις καλλιέργειες, επομένως είναι αναμενόμενο να υπάρχουν υπολείμματά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την EFSA, δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τα υπολείμματα γλυφοσάτης σε ζωικά προϊόντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA εκτίμησε ότι τα αποτελέσματα στατιστικώς δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 η EFSA συνέστησε να αυξήσουν τα κράτη μέλη τον αριθμό των αναλύσεων γλυφοσάτης και σχετικών καταλοίπων (π.χ. τριμεθυλoσουλφονίου) σε προϊόντα για τα οποία είναι εγκεκριμένη η χρήση γλυφοσάτης και στα οποία αναμένονται μετρήσιμα υπολείμματα· ειδικότερα, ο αριθμός δειγμάτων σπόρων σόγιας, αραβοσίτου και ελαιοκράμβης πρέπει να αυξηθεί. τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται επίσης να αναπτύξουν ή/και να εφαρμόσουν τις υπάρχουσες μεθόδους ανάλυσης, για να ελέγχουν τους μεταβολίτες που συνδέονται με τη γλυφοσάτη‑και να κοινοποιούν τα αποτελέσματα στην EFSA·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γλυφοσάτη είναι μη επιλεκτικό ζιζανιοκτόνο το οποίο σκοτώνει το σύνολο της ποώδους βλάστησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουσία αυτή ενεργεί παρεμβαίνοντας στον ονομαζόμενο σικιμικό κύκλο, ο οποίος λειτουργεί επίσης στα φύκη, τα βακτήρια και τους μύκητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποθανατηφόρα έκθεση στελεχών Escherichia coli και Salmonella enterica ορότυπος Typhimurium σε εμπορικά σκευάσματα γλυφοσάτης έχει διαπιστωθεί ότι προκαλεί μεταβολή της απόκρισης σε αντιβιοτικά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, μια δραστική ουσία μπορεί να εγκριθεί μόνο εάν δεν έχει ταξινομηθεί ή δεν πρόκειται να ταξινομηθεί ως καρκινογόνος κατηγορίας 1Α ή 1Β, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, εκτός εάν η έκθεση των ανθρώπων στην εν λόγω δραστική ουσία είναι αμελητέα ή εάν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία των φυτών ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα διαθέσιμα μέσα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2015, ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC) κατέταξε τη γλυφοσάτη στα «πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο» (ομάδα 2Α) βάσει «περιορισμένων αποδεικτικών στοιχείων» για καρκίνο στον άνθρωπο (από περιστατικά έκθεσης υπό πραγματικές συνθήκες που όντως συνέβησαν), «επαρκών αποδεικτικών στοιχείων» για καρκίνο σε πειραματόζωα (από μελέτες με «καθαρή» γλυφοσάτη) καθώς και «ισχυρών αποδεικτικών στοιχείων» από μηχανιστικές πληροφορίες σχετικά με την καρκινογενετικότητα (όσον αφορά τη γονιδιοτοξικότητα και το οξειδωτικό στρες) τόσο για την «καθαρή» γλυφοσάτη όσο και για σκευάσματα γλυφοσάτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται από τον IARC για την ομάδα 2Α είναι συγκρίσιμα με τα κριτήρια της κατηγορίας 1Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη Νοεμβρίου 2015 η EFSA οριστικοποίησε την αξιολόγηση από ομοτίμους της γλυφοσάτης και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η γλυφοσάτη είναι απίθανο να προκαλέσει κίνδυνο καρκινογένεσης σε ανθρώπους και τα αποδεικτικά στοιχεία δεν στηρίζουν την ταξινόμηση όσον αφορά την καρκινογενετικότητά της σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη Μαρτίου 2017 η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων (RAC) του ECHA κατέληξε ομόφωνα ότι δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο το οποίο να συνδέει τη γλυφοσάτη με καρκίνο στον άνθρωπο, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, και ότι η γλυφοσάτη δεν πρέπει να ταξινομείται ως ουσία που προκαλεί γενετικές βλάβες (μεταλλαξιογόνο) ή διαταράσσει την αναπαραγωγή·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε κοινή συνεδρίαση σχετικά με τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων (JMPR) που διεξάχθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) τον Μάιο του 2016, η ομάδα εμπειρογνωμόνων του FAO για τα Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων σε Τρόφιμα και το Περιβάλλον και η βασική ομάδα αξιολόγησης της ΠΟΥ για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γλυφοσάτη μάλλον δεν είναι γονιδιοτοξική στην αναμενόμενη ημερήσια έκθεση και ότι μάλλον δεν προκαλεί κίνδυνο καρκινογένεσης για τον άνθρωπο από την έκθεση μέσω της διατροφής·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη στο πλαίσιο δικαστικής υπόθεσης που εκκρεμεί στις ΗΠΑ οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι ανέπτυξαν λέμφωμα μη-Hodgkin εξαιτίας έκθεσης στη γλυφοσάτη. Στο πλαίσιο αυτό, το δικαστήριο αποσφράγισε εσωτερικά έγγραφα της Monsanto, ιδιοκτήτριας και παραγωγού του προϊόντος Roundup, η δραστική ουσία του οποίου είναι η γλυφοσάτη. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιοποιηθείσα αλληλογραφία εγείρει αμφιβολίες ως προς την αξιοπιστία ορισμένων μελετών, τόσο χρηματοδοτημένων από τη Monsanto όσο και υποτιθέμενων ανεξάρτητων, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία από την EFSA και τον ECHA για την εκτίμηση της ασφάλειας της γλυφοσάτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο αυτό, η διαφάνεια και η πρόσβαση του κοινού στις επιστημονικές μελέτες, όπως και στα μη επεξεργασμένα δεδομένα στα οποία οι μελέτες αυτές βασίζονται, είναι μέγιστης σημασίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από το συμπέρασμά του σχετικά με το καρκινογόνο της γλυφοσάτης, ο ECHA έχει καταλήξει ότι η γλυφοσάτη προκαλεί σοβαρές βλάβες στα μάτια και είναι τοξική για τους υδρόβιους οργανισμούς, με επιπτώσεις μακράς‑διάρκειας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν να χορηγηθεί τεχνική παράταση 18 μηνών στις 29 Ιουνίου 2016, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα στις 13 Απριλίου 2016, με το οποίο ζητούσε από την Επιτροπή να ανανεώσει την έγκριση της γλυφοσάτης για επτά χρόνια, ζητούσε όμως επίσης να μην την εγκρίνει η Επιτροπή για μη επαγγελματικές χρήσεις, για χρήση της σε δημόσια πάρκα ή κοντά σε αυτά, σε δημόσιους παιδοτόπους και δημόσιους κήπους, ούτε οποιαδήποτε γεωργική χρήση της αντί της οποίας τα ολοκληρωμένα συστήματα καταπολέμησης των παρασίτων είναι επαρκή για τον απαραίτητο έλεγχο των ζιζανίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ίδιο ψήφισμα καλούσε επίσης την Επιτροπή να βελτιώσει την κατάρτιση και τη διαδικασία εξουσιοδότησης των επαγγελματιών χρηστών, να παράσχει καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τη χρήση της γλυφοσάτης και να περιοριστεί αυστηρά η πριν από τη συγκομιδή χρήση των προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία γλυφοσάτη, προκειμένου να αποτραπεί η εσφαλμένη χρήση της εν λόγω ουσίας και να περιοριστούν οι δυνητικοί κίνδυνοι που συνδέονται με αυτήν·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, με ημερομηνία 13 Απριλίου 2016, καλεί επίσης την Επιτροπή και την EFSA να γνωστοποιήσουν αμέσως όλα τα επιστημονικά στοιχεία στα οποία βασίστηκε η θετική ταξινόμηση της γλυφοσάτης και η προτεινόμενη επανέγκριση, δεδομένου ότι υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον για τη γνωστοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τίποτε τέτοιο δεν έχει γίνει ως τώρα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ), που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 13 του σχεδίου μέτρου εφαρμογής, η οποία συγκέντρωσε περισσότερες από ένα εκατομμύριο υπογραφές ευρωπαίων πολιτών σε λιγότερο από ένα χρόνο, όχι μόνον αναφέρεται ειδικά στη γλυφοσάτη σε έναν από τους τρεις στόχους της, αλλά διατυπώνει και ρητή έκκληση για «απαγόρευση της γλυφοσάτης και προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από τα τοξικά φυτοφάρμακα» στον τίτλο της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή την έλαβε στις 6 Οκτωβρίου 2017 και πρέπει να απαντήσει έως τις 8 Ιανουαρίου 2018·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, κάθε απόφαση για την έγκριση δραστικής ουσίας πρέπει να βασίζεται στην έκθεση επανεξέτασης από την EFSA, σε άλλους παράγοντες που έχουν θεμιτή σχέση με το υπό εξέταση θέμα και την αρχή της προφύλαξης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής, βάσει επιστημονικής αξιολόγησης που διεξάχθηκε από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Εκτίμησης της Επικινδυνότητας (BfR), η EFSA και ο ECHA προτείνουν να εγκριθεί η γλυφοσάτη μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2027, δηλαδή για 10 έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο θα ισχύσει από τις 16 Δεκεμβρίου 2017·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του σχεδίου εκτελεστικού κανονισμού για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης δεν είναι δεσμευτικές σε επίπεδο Ένωσης, αλλά περνούν την ευθύνη στα κράτη μέλη·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τα χαμηλού‑κινδύνου φυτοφάρμακα βιολογικής προέλευσης(8), το Κοινοβούλιο τόνισε την ανάγκη να αναθεωρηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη, η αδειοδότηση και η διάθεση στην αγορά της ΕΕ βιολογικών φυτοφαρμάκων χαμηλού κινδύνου και κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει, πριν από το τέλος του 2018, συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, εκτός του πλαισίου της γενικής αναθεώρησης σε συνάρτηση με την πρωτοβουλία REFIT, με στόχο τη θέσπιση μιας ταχείας διαδικασίας αξιολόγησης, αδειοδότησης και καταχώρισης χαμηλού κινδύνου φυτοφαρμάκων βιολογικής προέλευσης·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) έχει ανακοινωθεί για δημοσίευση πριν από το τέλος του 2017 και προτάσεις για τον προϋπολογισμό του Μαΐου 2018·

1.  θεωρεί ότι το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής δεν εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος, δεν εφαρμόζει την αρχή της προφύλαξης, και υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

2.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της και να υποβάλει νέο σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, ήτοι να συμπεριληφθούν όχι μόνο η γνώμη της EFSA αλλά και άλλοι παράγοντες με θεμιτή σχέση, καθώς και η αρχή της προφύλαξης·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην εγκρίνουν μη επαγγελματικές χρήσεις της γλυφοσάτης ούτε να εγκρίνουν χρήσεις της γλυφοσάτης σε δημόσια πάρκα ή κοντά σε αυτά, σε δημόσιους παιδοτόπους ή δημόσιους κήπους μετά την 15 Δεκεμβρίου 2017·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην εγκρίνουν, ειδικότερα, γεωργικές χρήσεις της γλυφοσάτης, μετά την 15 Δεκεμβρίου 2017, σε περίπτωση που τα ολοκληρωμένα συστήματα καταπολέμησης των παρασίτων είναι επαρκή για τον απαραίτητο έλεγχο των ζιζανίων·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην εγκρίνουν τη χρήση της ουσίας glyphosate στο πλαίσιο της αποξήρανσης του εδάφους πριν από τη συγκομιδή, με ισχύ από 16 Δεκεμβρίου 2017·

6.  καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το αργότερο μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2022, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν επιτρέπεται η χρήση γλυφοσάτης μετά την εν λόγω ημερομηνία, στα οποία θα περιλαμβάνεται οποιαδήποτε ενδεχόμενη περίοδος παράτασης ή η περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

7.  επιδοκιμάζει την προτεινόμενη απαγόρευση της χρήσης της ουσίας POE-tallowamine σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν γλυφοσάτη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις εργασίες τους για την κατάρτιση καταλόγου βοηθητικών ουσιών που δεν επιτρέπεται να περιέχονται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η επιστημονική αξιολόγηση των φυτοφαρμάκων για ρυθμιστική έγκριση εκ μέρους της ΕΕ βασίζεται μόνο σε δημοσιευμένες μελέτες που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους, είναι ανεξάρτητες η ανάθεσή τους έχει γίνει από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές· θεωρεί ότι η διαδικασία REFIT του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό· θεωρεί, επιπλέον, ότι πρέπει να χορηγηθούν επαρκείς πόροι στην EFSA και στον ECHA, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητά τους, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάθεση ανεξάρτητων επιστημονικών μελετών και να εξασφαλιστεί ότι τηρούνται τα υψηλότερα επιστημονικά πρότυπα και προστατεύονται η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή έλεγχο και παρακολούθηση των υπολειμμάτων γλυφοσάτης στις ζωοτροφές, τα τρόφιμα και τα ποτά που παράγονται, καθώς και εισάγονται στην Ένωση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες διαφορές στα δεδομένα που επισημαίνει η EFSA·

10.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν την έρευνα και την καινοτομία όσον αφορά βιώσιμες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις για τα προϊόντα καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος·

11.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν κατάλληλα μεταβατικά μέτρα για τον τομέα της γεωργίας και να δημοσιεύσουν έγγραφο καθοδήγησης στο οποίο να περιγράφονται όλες οι πιθανές ασφαλέστερες, εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου για την ενίσχυση του γεωργικού τομέα κατά τη διάρκεια της περιόδου σταδιακής κατάργησης της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης και όλα τα ήδη διαθέσιμα μέσα στον γεωργικό τομέα στο πλαίσιο της τρέχουσας ΚΓΠ·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302.
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/2d3a87cc-5ca1-31d6-8967-9f124f1ab7ae.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0119.
(7) ECI(2017)000002.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0042.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου