Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2904(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0567/2017

Esitatud tekstid :

B8-0567/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/10/2017 - 5.10

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0395

Vastuvõetud tekstid
PDF 269kWORD 54k
Teisipäev, 24. oktoober 2017 - Strasbourg
Toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine
P8_TA(2017)0395B8-0567/2017

Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2017. aasta resolutsioon komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (D053565‑01 – 2017/2904(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni rakendusmääruse eelnõu, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (D053565‑01),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta(1), eriti selle artikli 20 lõiget 1,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)(2) artikleid 11 ja 13,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused)(3) artiklit 7,

–  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) järeldust toimeaine glüfosaat pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse eksperdihinnangu kohta(4),

–  võttes arvesse Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) riskihindamise komitee arvamust, milles tehakse ettepanek glüfosaadi ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse kasutusele võtmiseks ELi tasandil(5),

–  võttes arvesse oma 13. aprilli 2016. aasta resolutsiooni komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa(6),

–  võttes arvesse Euroopa kodanikualgatust „Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest“(7),

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõikeid 2 ja 3,

A.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 eesmärk on „tagada inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kõrgetasemeline kaitse ja parandada siseturu toimimist taimekaitsevahendite turulelaskmist käsitlevate eeskirjade ühtlustamise kaudu, parandades samal ajal põllumajanduslikku tootmist“; arvestades, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 sätted põhinevad ettevaatuspõhimõttel;

B.  arvestades, et süsteemset herbitsiidi glüfosaati toodetakse praegu maailmas rohkem kui ühtegi teist herbitsiidi; arvestades, et 76 % maailmas tarbitavast glüfosaadist kasutatakse põllumajanduses; arvestades, et seda kasutatakse laialdaselt ka metsanduses, linnamajanduses ja aianduses; arvestades, et kogu maailmas ajavahemikul 1974–2014 kasutatud glüfosaadist 72 % on kasutatud vaid viimase kümne aasta jooksul;

C.  arvestades, et elanikkond puutub glüfosaadiga kokku peamiselt sellega töödeldavate alade läheduses elades, kodumajapidamistes ja toidu kaudu; arvestades, et kokkupuuted glüfosaadiga on sagenenud selle aine kasutamise suurenemise tõttu; arvestades, et glüfosaadi ja selle kõige levinumate koostisainete mõju inimeste tervisele tuleb korrapäraselt jälgida; arvestades, et glüfosaati ja/või selle jääke on leitud vees, mullas, toidus ja jookides ning mittetoidukaupades, samuti inimorganismis (nt uriinis);

D.  arvestades, et 26. oktoobril 2016 avaldatud Euroopa Liidu 2014. aasta aruandes pestitsiidide jääkide kohta toidus märgib EFSA, et liikmesriigid võtsid õlitaimede ja sojaoa proove vähe, ehkki neid põllukultuure töödeldakse tõenäoliselt glüfosaadiga ja seetõttu võib eeldada jääkide esinemist; arvestades, et EFSA andmetel ei ole saadaval teavet glüfosaadi jääkide kohta loomsetes saadustes; arvestades, et EFSA ei pea tulemusi statistiliselt väga usaldusväärseks;

E.  arvestades, et EFSA soovitas 2015. aastal liikmesriikidel suurendada glüfosaadi ja seotud jääkide (nt trimetüülsulfooniumi) analüüside arvu toodete puhul, milles on glüfosaadi kasutamine lubatud ja võib eeldada mõõdetavate jääkide esinemist; arvestades, et eelkõige tuleks suurendada sojaoa, maisi ja rapsi proovide arvu; arvestades, et liikmesriike julgustatakse ka arendama ja/või rakendama olemasolevaid analüüsimeetodeid glüfosaadiga seotud metaboliitide reguleerimiseks ja jagama tulemusi EFSAga;

F.  arvestades, et glüfosaat on mitteselektiivne herbitsiid, mis hävitab kõik rohttaimed; arvestades, et see tekitab muutusi nn shikimhappe ainevahetusahelas (shikimate pathway), mis esineb ka vetikatel, bakteritel ja seentel; arvestades, et on leitud, et Escherichia coli ja Salmonella enterica serotüübi Typhimurium kokkupuude glüfosaadi kaubanduslike valmististe surmavast doosist väiksema doosiga muudab selle serotüübi reaktsiooni antibiootikumidele;

G.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt võib toimeaine heaks kiita üksnes juhul, kui seda ei liigitata ega kavatseta liigitada kategooria 1A või 1B kantserogeeniks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008, välja arvatud juhul, kui inimeste kokkupuude asjaomase toimeainega on tühine või kui taimetervisele esineb tõsine oht, mida ei saa muude vahenditega tõrjuda;

H.  arvestades, et 2015. aasta märtsis klassifitseeris Rahvusvaheline Vähiuurimiskeskus glüfosaadi inimeste jaoks tõenäoliselt kantserogeenseks aineks (kategooria 2A), lähtudes piiratud tõenditest vähi esinemise kohta inimestel (tegelike kokkupuutejuhtude põhjal), piisavatest tõenditest vähi esinemise kohta katseloomadel (nn puhta glüfosaadi uuringute põhjal) ning veenvatest tõenditest nn puhta glüfosaadi ja glüfosaadi valmististe kantserogeensusega (genotoksilisuse ja oksüdatiivse stressi mõttes) seotud mõju mehhanismi kohta; arvestades, et Rahvusvahelises Vähiuurimiskeskuses kategooria 2A jaoks kasutatavad kriteeriumid on võrreldavad määruse (EÜ) nr 1272/2008 kategooria 1B kriteeriumidega;

I.  arvestades, et 2015. aasta novembris valmis EFSA vastastikune eksperdihinnang glüfosaadi kohta, milles ta järeldas, et „tõenäoliselt ei kujuta glüfosaat endast inimestele vähiohtu ja tõendid ei kinnita, et see tuleks liigitada kantserogeense toimega aineks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008“; arvestades, et 2017. aasta märtsis järeldas ECHA riskihindamise komitee konsensuslikult, et kättesaadava teabe põhjal puuduvad tõendid glüfosaadi seostamiseks vähi tekkega inimestel ja et glüfosaati ei tuleks liigitada aineks, mis põhjustab geneetilisi kahjustusi (mutageen) või mõjutab reproduktsiooni;

J.  arvestades, et ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) ning Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 2016. aasta mais toimunud pestitsiidijääke käsitleval ühiskohtumisel järeldasid FAO eksperdirühm, kes uurib pestitsiidijääke toidus ja keskkonnas, ning WHO pestitsiidijääkide hindamise põhitöörühm, et „glüfosaat ei ole tõenäoliselt genotoksiline eeldatavalt toidust saadavas kontsentratsioonis“ ja „ei kujuta endast tõenäoliselt inimestele vähiohtu toidu kaudu kokkupuutumisel“;

K.  arvestades, et seoses USA‑s toimuva kohtuvaidlusega, mille algatanud hagejad väidavad, et neil on tekkinud glüfosaadiga kokkupuute tagajärjel mitte‑Hodgkini lümfoom, avalikustas kohus toimeainet glüfosaati sisaldava toote Roundup omaniku ja tootja, firma Monsanto sisedokumendid; arvestades, et avalikustatud kirjavahetus tekitab kahtlusi nii mõningate Monsanto rahastatud kui ka eeldatavasti sõltumatute uuringute usaldusväärsuse kohta, kusjuures need kuulusid tõendusmaterjalide hulka, mille alusel EFSA ja ECHA hindasid glüfosaadi ohutust; arvestades, et sellega seoses on väga tähtis, et teadusuuringud ja nende uuringute aluseks olevad algandmed oleksid läbipaistvad ja üldsusele kättesaadavad;

L.  arvestades, et peale oma järelduse glüfosaadi kantserogeensuse kohta järeldas ECHA ka seda, et glüfosaat põhjustab rasket silmakahjustust ja on mürgine veeorganismidele, avaldades pikaajalist toimet;

M.  arvestades, et enne glüfosaadi heakskiidu tehnilist pikendamist 18 kuu võrra 29. juunil 2016 võttis Euroopa Parlament 13. aprillil 2016 vastu resolutsiooni, milles palus komisjonil uuendada glüfosaadi heakskiitmist seitsmeks aastaks, kuid rõhutas ka seda, et komisjon ei peaks heaks kiitma selle ühtki mitteprofessionaalset kasutusviisi, kasutamist avalikes parkides, mänguplatsidel ja avalikes aedades või nende lähedal või põllumajanduslikku kasutamist, kui vajalikuks umbrohutõrjeks piisab integreeritud taimekaitsevahenditest; arvestades, et samas resolutsioonis palus ta komisjonil ka arendada koolitust ja kasutuslubade andmist kutselistele kasutajatele, pakkuda paremat teavet glüfosaadi kasutamise kohta ning kehtestada ranged piirangud toimeainet glüfosaat sisaldavate toodete koristuseelsele kasutamisele, et vältida selle aine vale kasutamist ning piirata sellega seotud võimalikke riske;

N.  arvestades, et Euroopa Parlamendi 13. aprilli 2016. aasta resolutsioonis paluti komisjonil ja EFSA‑l ülekaalukat avalikku huvi arvestades viivitamatult avalikustada kõik teaduslikud tõendid, mille põhjal määrati glüfosaadile soodne klassifikatsioon ja tehti ettepanek selle heakskiitmist uuendada; arvestades, et seda ei ole seni tehtud;

O.  arvestades, et Euroopa kodanikualgatuses, millele osutatakse rakendusmeetmete eelnõu põhjenduses 13 ja millele andis vähem kui aasta jooksul oma allkirja üle miljoni Euroopa kodaniku, mitte ainult ei viidata konkreetselt glüfosaadile kui ühele kodanikualgatuse kolmest eesmärgist, vaid palutakse ka selle pealkirjas selgesõnaliselt „keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest“; arvestades, et see esitati komisjonile 6. oktoobril 2017 ja tal tuleb sellele vastata enne 8. jaanuari 2018;

P.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 13 kohaselt peab otsus toimeaine heakskiitmise kohta tuginema EFSA läbivaatusaruandele, teistele kõnealuses küsimuses põhjendatud asjaoludele ning ettevaatuspõhimõttele;

Q.  arvestades, et komisjoni rakendusmääruse eelnõus, mille aluseks on Saksamaa Föderaalse Riskihindamise Instituudi (BfR), EFSA ja ECHA korraldatud teaduslik hindamine, tehakse ettepanek anda glüfosaadile kasutusluba kuni 15. detsembrini 2027, st kümneks aastaks; arvestades, et see hakkaks kehtima 16. detsembril 2017;

R.  arvestades, et rakendusmääruse eelnõu (millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist) I lisas esitatud erisätted ei ole liidu tasandil siduvad, vaid annavad vastutuse edasi liikmesriikidele;

S.  arvestades, et oma 15. veebruari 2017. aasta resolutsioonis madala riskiastmega bioloogiliste pestitsiidide kohta(8) rõhutas Euroopa Parlament vajadust vaadata läbi määrus (EÜ) nr 1107/2009, et edendada madala riskiastmega bioloogiliste pestitsiidide väljatöötamist, nendele loa andmist ja nende laskmist ELi turule, ning kutsus komisjoni üles esitama enne 2018. aasta lõppu konkreetse seadusandliku ettepaneku määruse (EÜ) nr 1107/2009 muutmiseks väljaspool üldist läbivaatamist REFITi algatuse raames, et kehtestada madala riskiastmega bioloogiliste pestitsiidide hindamise, nendele loa andmise ja registreerimise kiire menetlus;

T.  arvestades, et komisjoni teatis ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tuleviku kohta on kavas avaldada enne 2017. aasta lõppu ja eelarve ettepanekud 2018. aasta mais;

1.  on seisukohal, et komisjoni rakendusmääruse eelnõu ei taga inimeste ja loomade tervise ja keskkonna kõrgetasemelist kaitset, ei ole kooskõlas ettevaatuspõhimõttega ning sellega ületatakse määrusega (EÜ) nr 1107/2009 ette nähtud rakendamisvolitusi;

2.  kutsub komisjoni üles rakendusmääruse eelnõu tagasi võtma ja esitama uue rakendusmääruse eelnõu kooskõlas määruses (EÜ) nr 1107/2009 sätestatud nõuetega, s.t järgides mitte ainult EFSA arvamust, vaid ka muid õiguspäraseid tegureid ja ettevaatuspõhimõtet;

3.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles vältima heakskiidu andmist mitteprofessionaalsetele glüfosaadi kasutusviisidele ja glüfosaadi kasutamisele avalikes parkides, avalikes aedades või avalikel mänguväljakutel või nende lähedal pärast 15. detsembrit 2017;

4.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles eelkõige mitte heaks kiitma glüfosaadi mis tahes põllumajanduslikku kasutamist pärast 15. detsembrit 2017, kui vajalikuks umbrohutõrjeks piisab integreeritud taimekaitsesüsteemidest;

5.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles mitte heaks kiitma glüfosaadi kasutamist koristuseelseks kuivatamiseks alates 16. detsembrist 2017;

6.  palub komisjonil võtta vajalikke meetmeid, et lõpetada järk-järgult toimeaine glüfosaat kasutamine Euroopa Liidus hiljemalt 15. detsembriks 2022, ning tagada, et pärast seda kuupäeva glüfosaadi kasutamiseks luba ei anta, kaasa arvatud võimalikuks pikendamisperioodiks või määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 32 osutatud ajavahemikuks;

7.  peab tervitatavaks kavandatavat polüetoksüleeritud rasvamiini kasutamise keelustamist glüfosaati sisaldavates taimekaitsevahendites; palub komisjonil ja liikmesriikidel kiirendada oma tööd nimekirja koostamisel muudest koostisainetest, mida ei või taimekaitsevahendites kasutada;

8.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et pestitsiidide teaduslik hindamine ELi regulatiivse ameti heakskiidu saamiseks põhineb üksnes sõltumatutel avaldatud uuringutel, mille on tellinud pädevad ametiasutused ja mis on läbinud vastastikuse eksperdihinnangu; on seisukohal, et selleks oleks võimalik kasutada määruse (EÜ) nr 1107/2009 REFITi menetlust; on lisaks seisukohal, et EFSA‑le ja ECHA‑le tuleks anda piisavad vahendid suutlikkuse suurendamiseks, et oleks võimalik tellida sõltumatuid teadusuuringuid ning tagada rangeimate teaduslike standardite järgimine ja ELi kodanike tervise kaitse ja turvalisus;

9.  palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada ELis toodetud ja ELi imporditud söödas, toiduainetes ja jookides leiduvate glüfosaadijääkide piisav kontroll ja seire, et lahendada praegune andmete puuduse probleem, millele EFSA on tähelepanu juhtinud;

10.  palub komisjonil ja liikmesriikidel rahastada teadusuuringuid ja innovatsiooni taimekaitsevahendite valdkonnas säästvate ja kulutõhusate lahenduste leidmiseks, et tagada inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kõrgetasemeline kaitse;

11.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema ettepanekuid sobivate üleminekumeetmete kohta põllumajandussektoris ning avaldama suunised, kus tuuakse välja kõik ohutumad ja madalama riskiastmega võimalused, millest võiks põllumajandussektoril toimeaine glüfosaat kasutamise järkjärgulise lõpetamise ajal kasu olla, ning kõik põllumajandussektori jaoks juba praeguse ÜPP raames olemasolevad ressursid;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.
(2) ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.
(3) EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/2d3a87cc-5ca1-31d6-8967-9f124f1ab7ae
(6) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0119.
(7) ECI(2017)000002.
(8) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0042.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika