Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2904(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0567/2017

Ingivna texter :

B8-0567/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2017 - 5.10

Antagna texter :

P8_TA(2017)0395

Antagna texter
PDF 270kWORD 48k
Tisdagen den 24 oktober 2017 - Strasbourg
Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat (Invändning enligt artikel 106)
P8_TA(2017)0395B8-0567/2017

Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (D053565-01 – 2017/2904(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (D053565-01),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG(1), särskilt artikel 20.1,

–  med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(2),

–  med beaktande av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet(3),

–  med beaktande av slutsatserna från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) angående sakkunniggranskningen av riskbedömningen av växtskyddsmedel med glyfosat som verksamt ämne(4),

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska kemikaliemyndighetens kommitté för riskbedömning med förslag på harmoniserad klassificering och märkning av glyfosat på EU-nivå(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 april 2016 om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011(6),

–  med beaktande av det europeiska medborgarinitiativet Förbjud glyfosat och skydda människor och miljön mot giftiga bekämpningsmedel(7),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Syftet med förordning (EG) nr 1107/2009 är att ”säkerställa en hög skyddsnivå både för människors och djurs hälsa och för miljön samt att förbättra den inre marknadens funktionssätt genom att harmonisera reglerna för utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel och samtidigt förbättra jordbruksproduktionen”. Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1107/2009 vilar på försiktighetsprincipen.

B.  Den systemiska herbiciden glyfosat har för närvarande den största globala produktionsvolymen av alla herbicider. 76 % av användningen av glyfosat i världen förekommer inom jordbruket. Även inom skogsbruk och i urbana tillämpningar och trädgårdstillämpningar används det flitigt. 72 % av den totala mängden glyfosat som använts i världen mellan 1974 och 2014 har besprutats under de senaste 10 åren.

C.  Allmänheten utsätts främst genom boende i närheten av besprutade områden, genom användning i hemmet och genom kostintag. Exponeringen för glyfosat är på uppåtgående på grund av en ökning av den totala användningen av glyfosat. Konsekvenserna av glyfosat och dess vanligaste tillsatsämnen för människors hälsa måste regelbundet övervakas. Glyfosat och/eller dess rester har upptäckts i vatten, mark, mat och dryck och icke ätbara varor, liksom även i människokroppen (exempelvis i urin).

D.  I Europeiska unionens rapport från 2014 om bekämpningsmedelsrester i livsmedel, som offentliggjordes den 26 oktober 2016, konstaterar Efsa att medlemsstaterna tog ett begränsat antal prover av raps och sojabönor, trots att dessa grödor sannolikt behandlas med glyfosat och rester därför kan förväntas. Enligt Efsa finns det ingen information om rester av glyfosat i animaliska produkter. Efsa anser inte att resultaten är särskilt tillförlitliga statistiskt.

E.  Efsa rekommenderade 2015 att medlemsstaterna skulle öka antalet analyser av glyfosat och tillhörande resthalter (t.ex. trimetyl-sulfonium) i produkter för vilka användningen av glyfosat har godkänts och där mätbara rester förväntas. Framför allt bör antalet prover av sojabönor, majs och raps ökas. Medlemsstaterna uppmuntras också att utveckla och/eller genomföra befintliga analysmodeller för att kontrollera glyfosatrelaterade metaboliter och att delge Efsa resultaten.

F.  Glyfosat är en icke-selektiv herbicid som dödar allt gräs. Den verkar genom att interferera med den så kallade shikimisyravägen, en väg som även finns i alger, bakterier och svampar. Subletala exponeringar för kommersiella sammansättningar av glyfosat i Escherichia coli och Salmonella enterica serovar Typhimurium har visat sig föranleda förändrad reaktion på antibiotika.

G.  I enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 får ett verksamt ämne godkännas endast om det inte klassificeras eller inte ska klassificeras som cancerogent ämne i kategori 1A eller 1B enligt förordning (EG) nr 1272/2008, utom om människors exponering för detta verksamma ämne är försumbar eller om det föreligger en allvarlig fara för växtskyddet som inte kan avvärjas med andra medel.

H.  I mars 2015 klassade Internationella centret för cancerforskning (IARC) glyfosat som ”troligtvis cancerframkallande för människor” (grupp 2A) på grundval av ”begränsade belägg” för cancer hos människor (från fall av verklig exponering), ”tillräckliga belägg” för cancer hos laboratoriedjur (från studier av ”ren” glyfosat) och ”starka belägg” för mekanistisk information om cancerogenitet (gentoxicitet och oxidativ stress) hos både ”ren” glyfosat och glyfosatsammansättningar. De kriterier IARC använder för grupp 2A är jämförbara med dem i kategori 1B i förordning (EG) nr 1272/2008.

I.  Efsa slutförde i november 2015 en sakkunningbedömnning av glyfosat och kom fram till att glyfosat sannolikt inte utgör någon cancerrisk för människor och att uppgifterna inte föranleder någon klassificering av glyfosat med avseende på dess cancerframkallande potential enligt förordning (EG) nr 1272/2008. Europeiska kemikaliemyndighetens kommitté för riskbedömning konstaterade i mars 2017 enhälligt att det inte finns några belägg för att utifrån tillgänglig information koppla glyfosat till cancer hos människor, och att glyfosat inte bör klassificeras som ett ämne som orsakar genetiska skador (mutagener) eller stör reproduktionen.

J.  FN:s organisation för livsmedel och jordbruk (FAO) och Världshälsoorganisationen (WHO) höll ett gemensamt möte om bekämpningsmedelsrester i maj 2016. FAO:s expertpanel för bekämpningsmedelsrester i livsmedel och miljö och WHO:s centrala bedömningsgrupp för bekämpningsmedelsrester kom fram till att glyfosat sannolikt inte är genotoxiskt vid förväntad daglig exponering och sannolikt inte utgör någon cancerrisk för människor genom kostintag.

K.  I samband med en rättstvist i USA där målsäganden säger sig ha utvecklat non-Hodgkin-lymfom till följd av exponering för glyfosat släppte domstolen interna dokument från Monsanto, som äger och tillverkar Roundup, en produkt vars verksamma ämne är glyfosat. Den släppta skriftväxlingen väcker tvivel om vissa studiers trovärdighet, både Monsantosponsrade och förment oberoende studier, vilka ingick i den bevisning som Efsa och Echa använde i sin bedömning av glyfosats säkerhet. I detta sammanhang är det mycket viktigt med transparens och att allmänheten får tillgång till vetenskapliga studier och till de rådata som dessa studier bygger på.

L.  Echa kommer förutom sina slutsatser om huruvida glyfosat är cancerframkallande fram till att glyfosat orsakar allvarliga ögonskador och är toxiskt för vattenlevande organismer och har långvariga effekter.

M.  Innan en 18 månaders teknisk förlängning beviljades för glyfosat den 29 juni 2016 antog parlamentet en resolution den 13 april 2016, där kommissionen uppmanades att förnya godkännandet av glyfosat för sju år, att inte godkänna annat än yrkesmässig användning av glyfosat, att inte godkänna att glyfosat används i eller nära offentliga parker, offentliga lekplatser och offentliga trädgårdar, och att inte godkänna att glyfosat används inom jordbruket, om det räcker med system för integrerat växtskydd för den ogräsbekämpning som behövs. I samma resolution uppmanas även kommissionen att utveckla yrkesutbildningen och användargodkännandet för yrkesfolk, att ge bättre information om användningen av glyfosat och att strikt begränsa användningen före skörd av produkter som innehåller det verksamma ämnet glyfosat för att förhindra inkorrekt användning av ämnet och begränsa de potentiella riskerna med det.

N.  I parlamentets resolution av den 13 april 2016 uppmanades också kommissionen och Efsa att omedelbart uppge all vetenskaplig bevisning som ligger till grund för den positiva klassificeringen av glyfosat och det föreslagna förnyade tillståndet, med beaktande av det övervägande allmänintresset av ett sådant offentliggörande. Så har hittills inte skett.

O.  I utkastet till genomförandeförordning hänvisas det i skäl 13 till det europeiska medborgarinitiativet, som samlade mer än en miljon underskrifter från EU-medborgare på mindre än ett år, och som specifikt nämner glyfosat i ett av sina tre mål och också har ”Förbjud glyfosat och skydda människor och miljön mot giftiga bekämpningsmedel” i titeln. Kommissionen tog emot detta medborgarinitiativ den 6 oktober 2017 och ska svara före den 8 januari 2018.

P.  I enlighet med artikel 13 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska beslut om godkännande av ett verksamt ämne baseras på Efsas granskningsrapport, andra faktorer av betydelse för den aktuella frågan och försiktighetsprincipen.

Q.   Enligt utkastet till kommissionens genomförandeförordning, som bygger på en vetenskaplig bedömning av det tyska federala institutet för riskbedömning (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR), föreslår Efsa och Echa att glyfosat ska tillåtas till och med den 15 december 2027, dvs. i tio år. Tillståndet skulle gälla från och med den 16 december 2017.

R.  De särskilda bestämmelserna i bilaga 1 till utkastet till genomförandeförordningen som förnyar godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat är inte bindande på unionsnivå, utan överlåter ansvaret på medlemsstaterna.

S.  Parlamentet betonade i sin resolution av den 15 februari 2017 om biologiska bekämpningsmedel med låg risk(8) behovet av en översyn av förordning (EG) nr 1107/2009 för att främja utveckling, godkännande och utsläppande på unionsmarknaden av biologiska bekämpningsmedel med låg risk, och uppmanade kommissionen att före utgången av 2018 lägga fram ett specifikt lagstiftningsförslag om ändring av förordning (EG) nr 1107/2009, utanför den allmänna översynen i samband med Refit-initiativet, i syfte att införa ett snabbare bedömnings-, godkännande- och registreringsförfarande för biologiska bekämpningsmedel med låg risk.

T.  Kommissionen ska före utgången av 2017 lägga fram ett meddelande om framtiden för den gemensamma jordbrukspolitiken och budgetförslag i maj 2018.

1.  Europaparlamentet anser att kommissionens utkast till genomförandeförordning inte säkerställer en hög skyddsnivå för både människors och djurs hälsa och för miljön, att den inte tillämpar försiktighetsprincipen och att den överskrider de genomförandebefogenheter som föreskrivs i förordning (EG) nr 1107/2009.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka utkastet till genomförandeförordning och lägga fram en ny genomförandeförordning i överensstämmelse med kraven i förordning (EG) nr 1107/2009, dvs. inkludera inte bara Efsas yttrande utan också andra faktorer av betydelse och försiktighetsprincipen.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inte godkänna vare sig någon icke-yrkesmässig användning av glyfosat eller någon användning av glyfosat i eller nära offentliga parker, offentliga lekplatser eller offentliga trädgårdar efter den 15 december 2017.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna i synnerhet att inte godkänna att glyfosat används inom jordbruket efter den 15 december 2017, om det räcker med system för integrerat växtskydd för den ogräsbekämpning som behövs.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inte godkänna användningen av glyfosat för uttorkning före skörd, med verkan från och med den 16 december 2017.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att fasa ut det verksamma ämnet glyfosat i EU senast den 15 december 2022, och säkerställa att ingen användning av glyfosat godkänns efter detta datum, vilket inbegriper all eventuell förlängning eller giltighetstid som avses i artikel 32 i förordning (EG) nr 1107/2009.

7.  Parlamentet välkomnar förslaget att POEA (polyetoxilerad talgamin) utesluts från användning i växtskyddsprodukter som innehåller glyfosat. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att påskynda sitt arbete med upprättandet av en förteckning över tillsatsämnen som inte accepteras i växtskyddsprodukter.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa att den vetenskapliga bedömningen av bekämpningsmedel i EU:s godkännandeförfaranden enbart baserar sig på fackgranskade och oberoende undersökningar som beställts av behöriga offentliga myndigheter. Refit-förfarandet för förordning (EG) nr 1107/2009 kan potentiellt användas för detta ändamål. Efsa och Echa bör dessutom beviljas tillräckliga resurser för att öka deras kapacitet, för att oberoende vetenskapliga studier ska kunna beställas och också för att högsta vetenskapliga standarder ska upprätthållas och EU-medborgarnas hälsa och säkerhet skyddas.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa tillräcklig testning och övervakning av rester av glyfosat i foder, mat och dryck som producerats i såväl som importerats till unionen, för att åtgärda den nuvarande bristen på data som Efsa påpekat.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att finansiera forskning och innovation kring hållbara och kostnadseffektiva lösningar för produkter för bekämpning av skadedjur, för att säkerställa en hög nivå av skydd för människors och djurs hälsa och för miljön.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att föreslå lämpliga övergångsåtgärder för jordbrukssektorn och att offentliggöra en vägledning med samtliga möjliga alternativ med lägre risk, för att hjälpa jordbrukssektorn under utfasningen av det verksamma ämnet glyfosat, och samtliga resurser som redan finns tillgängliga för jordbrukssektorn inom ramen för den nuvarande gemensamma jordbrukspolitiken.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/2d3a87cc-5ca1-31d6-8967-9f124f1ab7ae
(6) Antagna texter, P8_TA(2016)0119.
(7) ECI(2017)000002.
(8) Antagna texter, P8_TA(2017)0042.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy