Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2905(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0568/2017

Внесени текстове :

B8-0568/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2017 - 5.11

Приети текстове :

P8_TA(2017)0396

Приети текстове
PDF 548kWORD 60k
Вторник, 24 октомври 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Генетично модифицирана царевица 1507
P8_TA(2017)0396B8-0568/2017

Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D052754 – 2017/2905(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D052754),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 11, параграф 3 и член 23, параграф 3 от него,

—  като взе предвид гласуването на посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 14 септември 2017 г., по време на което не беше дадено становище,

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като взе предвид становището, прието от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на 19 януари 2005 г. и публикувано на 3 март 2005 г.(3),

—  като взе предвид становището, прието от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на 30 ноември 2016 г. и публикувано на 12 януари 2017 г.(4),

—  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

—  като взе предвид своите предходни резолюции, с които се представят възражения срещу разрешаването на генетично модифицирани организми(5), по-специално във връзка с неговата предходна резолюция относно „Пускане на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507“ от 6 октомври 2016 г.,

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че на 27 февруари 2015 г. Pioneer Overseas Corporation и Dow AgroSciences Ltd съвместно подадоха заявление пред Комисията в съответствие с членове 11 и 23 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 за подновяване на разрешението за пускане на пазара на храни и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507; като има предвид, че обхватът на подновяване включва също така продукти, различни от храни и фуражи, съдържащи или състоящи се от царевица 1507;

Б.  като има предвид, че на 30 ноември 2016 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) прие положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, което беше публикувано на 12 януари 2017 г.;

В.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1829/2003 се посочва, че генетично модифицираните храни или фуражи не трябва да имат отрицателно действие върху здравето на хората, здравето на животните или околната среда, и се изисква от Комисията да вземе под внимание всички съответни разпоредби на правото на Съюза и други основателни фактори, свързани с разглеждания въпрос, при изготвянето на решението си;

Г.  като има предвид, че генетично модифицираната царевица 1507 експресира протеина Cry1F, който е протеин Bt (получен от Bacillus thuringiensis подвид Kurstaki), обуславящ резистентност към европейския царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis) и някои други люспокрили вредители като розовия стъблен пробивач (Sesamia spp.), Spodoptera frugiperda, ипсилоновата нощенка (Agrotis ipsilon) и югозападния царевичен стъблен пробивач (Diatraea grandiosella), и протеина Pat, който придава поносимост към хербицида амониев глуфосинат;

Д.  като има предвид, че генетично модифицираните Bt растения експресират инсектицидния токсин във всяка клетка през целия си живот, включително в частите, консумирани от хора и животни; като има предвид, че изпитвания с фуражи показват, че генетично модифицираните Bt растения могат да имат токсични ефекти(6); като има предвид, че е доказано, че Bt токсинът в генетично модифицирани растения се различава значително от този на естествено срещащия се Bt токсин(7);

Е.  като има предвид, че все още предстои издаването на разрешение за отглеждане на царевица 1507 в Съюза; като има предвид, че Парламентът представи възражения срещу такова разрешение поради опасения по отношение, inter alia, на възможното развитие на резистентност към протеина Cry1F при набелязаните люспокрили вредители, което може да доведе до промяна на практиките за контрол на вредителите(8);

Ж.  като има предвид, че множество критични коментари бяха представени от държавите членки през тримесечния период на консултации за оценка на риска от страна на ЕОБХ, свързани с първоначалното разрешение; като има предвид, че най-критичните коментари се отнасят до констатации, че документацията е недостатъчна за извършване на оценка на риска, че планът за наблюдение не е в съответствие с приложение VII към Директива 2001/18/ЕО и че предоставените от заявителя данни и оценки на риска не са адекватни(9);

З.  като има предвид, че множество критични коментари бяха представени от държавите членки през тримесечния период на консултации за оценка на риска от страна на ЕОБХ, свързани с подновяването на разрешението(10); като има предвид, че най-критичните коментари се отнасят до констатации, че предложеният план за мониторинг не се счита за подходящ за разглеждането на съответните въпроси, свързани с мониторинга на околната среда след пускането на пазара на генетично модифицирана царевица 1057, и не може да се разглежда като достатъчно подробен за мониторинга на възможната експозиция на околната среда от генетично модифицирана царевица 1507 и че мониторингът, както е проведен от нотифициращото лице, не е генерирал надеждни данни, които да потвърдят заключението на оценката на риска, че ефектите върху здравето на човека и на животните биха били пренебрежимо малки и че доказателствата, показващи история на безопасна употреба на протеина Pat, както се изисква съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 503/2013 на Комисията, не са надлежно документирани от нотифициращото лице;

И.  като има предвид, че не е извършен мониторинг на устойчивостта на протеините Cry, освободени в околната среда поради употребата на генетично модифицирана царевица 1507 във фуражите, въпреки че протеините Cry могат да се задържат в почвата месеци наред, запазвайки своята инсектицидна активност, както е установено за токсина Cry1Ab(11);

Й.  като има предвид, че глуфосинатът е класифициран като токсичен за репродукцията и следователно попада в критериите за изключване, установени в Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита; като има предвид, че одобрението за глуфосината изтича на 31 юли 2018 г.;

К.  като има предвид, че прилагането на добавъчни хербициди е част от обичайна селскостопанска практика в отглеждането на устойчиви на хербициди растения и че следователно може да се очаква, че остатъци от пръскането винаги ще присъстват при събирането на реколтата и ще представляват неизбежни съставки; като има предвид, че е доказано, че устойчивостта на хербициди на генетично модифицирани култури води до по-голяма употреба на добавъчни хербициди в сравнение с употребата при конвенционалните култури(12);

Л.  като има предвид, че не е била направена оценка на остатъците от пръскането с глуфосинат; като има предвид, че следователно не може да се направи заключението, че създадената чрез генно инженерство царевица 1507 е безопасна за употреба в храни и фуражи;

М.  като има предвид, че царевицата 1507 е разрешена за отглеждане в Аржентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Панама, Парагвай, САЩ, Уругвай, Филипините, Хондурас, Южна Африка и Япония; като има предвид, че в неотдавнашно рецензирано от експерти проучване се установява, че целевите насекоми, които развиват резистентност към протеините Cry, представляват сериозна заплаха за устойчивостта на технологията Bt(13); като има предвид, че появата на плевели, устойчиви на глуфосинат, се наблюдава от 2009 г.;

Н.  като има предвид, че гласуването на посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 14 септември 2017 г., не доведе до приемане на становище; като има предвид, че 12 държави членки гласуваха „против“, 12 държави членки, представляващи само 38,75% от населението на Съюза, гласуваха „за“, и четири държави членки се въздържаха;

О.  като има предвид, че неколкократно Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 тя е трябвало да приема решения за разрешаване без подкрепата на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, както и че връщането на въпроса към Комисията за окончателно решение, което по принцип представлява изключение от процедурата като цяло, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че председателят на Комисията Юнкер също изрази съжаление, че посочената практика е недемократична(14);

П.  като има предвид, че на 28 октомври 2015 г. на първо четене Парламентът отхвърли законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003(15) и призова Комисията да го оттегли и да представи ново предложение;

Р.  като има предвид, че съгласно съображение 14 от Регламент (ЕС) № 182/2011 Комисията ще действа доколкото е възможно по такъв начин, че да избегне противопоставянето на всяка преобладаваща позиция, която може да се формира в рамките на апелативния комитет срещу целесъобразността на даден акт за изпълнение, особено по чувствителни въпроси, като например здравето на потребителите, безопасността на храните и опазването на околната среда;

С.  като има предвид, че предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 не е достатъчно от гледна точка на преодоляването на липсата на демокрация в процедурата за разрешаване на ГМО;

Т.  като има предвид, че демократичната легитимност може да бъде гарантирана само най-малко чрез гарантиране, че в случай на непредставяне на становище от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните предложението на Комисията се оттегля; като има предвид, че тази процедура вече съществува за някои други постоянни комитети;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че решението за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като не е съвместимо с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която – в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета(16), е да предостави база за гарантиране на високо ниво на защита на човешкия живот и здраве, здравето и благосъстоянието на животните, интересите на околната среда и потребителите по отношение на генетично модифицирани храни и фуражи, докато гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  приканва Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  приканва Комисията да спре всякакви решения за изпълнение във връзка със заявления за разрешение за генетично модифицирани организми до преразглеждането на процедурата по разрешаване по такъв начин, че да се вземат мерки срещу слабостите в съществуващата процедура, която се доказа като неподходяща;

5.  приканва отговорните законодателни органи да ускорят работата по предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 като въпрос с неотложен характер и да гарантират, inter alia, че ако Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не представи становище във връзка с одобрението на генетично модифицираните организми (ГМО), било то за отглеждане или за храни и фуражи, Комисията ще оттегли предложението;

6.  приканва Комисията да не разрешава никакви генетично модифицирани растения, които са устойчиви на хербициди (УХ ГМР), без да е извършена пълна оценка на остатъците от пръскане с добавъчни хербициди и техните търговски формулировки, използвани в страните на отглеждането им;

7.  приканва Комисията да разработи стратегии за оценка на риска за здравето и в областта на токсикологията, както и мониторинг след пускането на пазара, които да са насочени към цялата хранителна верига на хората и на животните;

8.  приканва Комисията да включи изцяло оценката на риска от прилагането на добавъчни хербициди и техните остатъци в оценката на риска на генетично модифицирани растения, които са устойчиви на хербициди, независимо дали генетично модифицираното растение е предназначено за отглеждане в Съюза или за внос за храни и фуражи;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/182
(4) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4659
(5)––––––––––––––––– –Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара – в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета – с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110).Резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (Приети текстове, P8_TA(2015)0456).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (Приети текстове, P8_TA(2016)0040).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (Приети текстове, P8_TA(2016)0039).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (Приети текстове, P8_TA(2016)0038).Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21 (Приети текстове, P8_TA(2016)0271).Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (Приети текстове, P8_TA(2016)0272).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (Приети текстове, P8_TA(2016)0388).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на Решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (Приети текстове, P8_TA(2016)0389).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (Приети текстове, P8_TA(2016)0386).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (Приети текстове, P8_TA(2016)0387).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Приети текстове, P8_TA(2016)0390).Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0123).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0215).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2017)0214).Резолюция от 13 септември 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0341).Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 × A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0377).Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0378).
(6) Вж. например Ел-Шамей З.С., Габ-Ала А.А., Шата А.А., Муса Е.А., Райън А.М., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Хистопатологични промени в някои органи на мъжки плъхове, хранени с генетично модифицирана царевица) (Ajeeb YG). J Am Sci. 2012 г.; 8(9): 1127 – 1123. https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
(7) Секач А., Дарвас Б., Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control (Сравнителни аспекти на използването на токсина Cry в контрола на насекоми). В: Ishaaya I, Palli SR, Horowitz AR, eds. Advanced Technologies for Managing Insect Pests. Dordrecht, Netherlands: Springer; 2012 г.:195 – 230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
(8) Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (Приети текстове, P8_TA(2016)0387).
(9) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-08
(10) Приложение Ж – Коментари на държавите членки и отговори на групата за ГМО, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342
(11) Приложение Ж – Коментари на държавите членки и отговори на групата за ГМО, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342 стр. 7.
(12) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(13) https://drive.google.com/file/d/0B7H5dHXeodSCc2RjYmwzaUIyZWs/view
(14) Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия (Страсбург, 15 юли 2014 г.), или речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).
(15) OВ C 355, 20.10.2017 г., стр. 165.
(16) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност