Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2905(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0568/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0568/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 24/10/2017 - 5.11

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0396

Pieņemtie teksti
PDF 368kWORD 59k
Otrdiena, 2017. gada 24. oktobris - Strasbūra
Ģenētiski modificēta kukurūza 1507
P8_TA(2017)0396B8-0568/2017

Eiropas Parlamenta 2017. gada 24. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sastāv vai ir ražoti no tās (D052754 – 2017/2905(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sastāv vai ir ražoti no tās (D052754),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību(1) un jo īpaši tās 11. panta 3. punktu un 23. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1829/2003 35. pantā minētās Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2017. gada 14. septembra balsojumu, kura rezultātā atzinums netika sniegts;

–  ņemot vērā 11. un 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu(2),

–  ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2005. gada 19. janvārī pieņemto atzinumu, kas publicēts 2005. gada 3. martā(3),

–  ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2016. gada 30. novembrī pieņemto atzinumu, kas publicēts 2017. gada 12. janvārī(4),

–  ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  ņemot vērā savas iepriekšējās rezolūcijas, ar ko iebilst pret atļauju izmantot ģenētiski modificētus organismus(5), un jo īpaši ņemot vērā savu iepriekšējo rezolūciju par ģenētiski modificētas kukurūzas 1507 sēklu kultivēšanu, kas pieņemta 2016. gada 6. oktobrī,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu,

A.  tā kā 2015. gada 27. februārī uzņēmumi Pioneer Overseas Corporation un Dow AgroSciences Ltd. saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 11. un 23. pantu iesniedza Komisijai kopīgu pieteikumu, lūdzot atjaunot atļauju laist tirgū pārtiku un barību, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 1507, sastāv vai ir ražoti no tās; tā kā šis pieteikums par atjaunošanu attiecas arī citiem produktiem, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 1507 vai sastāv no tās, bet kas nav ne pārtika, ne barība;

B.  tā kā 2016. gada 30. novembrī Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) pieņēma labvēlīgu atzinumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. un 18. pantu un 2017. gada 12. janvārī šis atzinums ir publicēts;

C.  tā kā Regulā (EK) Nr. 1829/2003 ir noteikts, ka ģenētiski modificēta pārtika un barība nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību, dzīvnieku veselību un vidi un ka Komisija, izstrādājot savu lēmumu, ņem vērā visus attiecīgos Savienības tiesību aktu noteikumus un citus pamatotus faktorus, kas attiecas uz izskatāmo jautājumu;

D.  tā kā ģenētiski modificētā kukurūza 1507 izdala Cry1F proteīnu, kas ir Bt proteīns (iegūts no Bacillus thuringiensis pasugas Kurstaki), kurš piešķir rezistenci pret Eiropas kukurūzas svilni (Ostrinia nubilalis) un dažiem citiem tauriņu kārtas kaitēkļiem, piemēram, rozā svilni (Sesamia spp.), kodes kūniņu (Spodoptera frugiperda), Sibīrijas naktstauriņu (Agrotis ipsilon) un dienvidrietumu kukurūzas svilni (Diatraea grandiosella), kā arī Pat proteīnu, kas piešķir noturību pret glufozinātamonija herbicīdu;

E.  tā kā katra ģenētiski modificētu Bt proteīna augu šūna visā auga dzīves ciklā izdala insektiem nāvējošu vielu, arī tajās auga daļās, ko uzturā patērē cilvēki un dzīvnieki; tā kā eksperimenti ar dzīvnieku barošanu liecina, ka ģenētiski modificētiem Bt proteīna augiem var būt toksiska iedarbība(6); tā kā ir pierādīts, ka Bt toksīns ģenētiski modificētos augos ievērojami atšķiras no dabā sastopamā Bt toksīna(7);

F.  tā kā atļauja kultivēt Savienībā kukurūzu 1507 vēl nav sniegta; tā kā Parlaments iebilda pret šādas atļaujas sniegšanu, jo ir bažas cita starpā arī par to, ka tauriņu kārtas kaitēkļiem, kuru apkarošanai izmanto Cry1F proteīnu, varētu veidoties rezistence pret šo proteīnu, un tādēļ savukārt varētu mainīties kaitēkļu apkarošanas metodes(8);

G.  tā kā triju mēnešu periodā, kas bija atvēlēts, lai apspriestu riska novērtējumu, kuru EFSA sagatavojusi saistībā ar sākotnējo atļauju, no dalībvalstīm ir saņemts daudz kritisku piezīmju; tā kā viskritiskākās piezīmes ir saistītas ar šādiem apsvērumiem: riska novērtēšanai ar minēto dokumentu vien nepietiek, monitoringa plāns neatbilst Direktīvas 2001/18/EK VII pielikuma prasībām un no pieteikuma iesniedzēja ir saņemti neatbilstoši dati un riska novērtējums(9);

H.  tā kā daudz kritisku piezīmju no dalībvalstīm ir saņemts arī triju mēnešu periodā, kas bija atvēlēts, lai apspriestu riska novērtējumu, kuru EFSA sagatavojusi saistībā ar atļaujas atjaunošanu(10); tā kā viskritiskākās piezīmes ir saistītas ar šādiem apsvērumiem: ar piedāvāto monitoringa plānu nav iespējams pienācīgi risināt attiecīgos jautājumus, kas ir aktuāli saistībā ar vides monitoringu pēc ģenētiski modificētas kukurūzas 1057 laišanas tirgū, un nevar uzskatīt, ka minētais plāns būtu pietiekami labi izstrādāts, lai nodrošinātu monitoringu pār ģenētiski modificētas kukurūzas 1057 iespējamo ietekmi uz vidi; pieteikuma iesniedzēja īstenotā monitoringa rezultātā nav iegūti ticami dati, kas apstiprinātu riska novērtējumā secināto, proti, ka ietekme uz cilvēku un dzīvnieku veselību būtu niecīga; pieteikuma iesniedzējs nav pienācīgi dokumentējis faktus, kas sniegtu pārskatu par Pat proteīna nekaitīgas izmantošanas vēsturi, kā tas ir prasīts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 503/2013;

I.  tā kā nav īstenots monitorings pār to, cik noturīgi ir Cry proteīni, kas vidē nonākuši tādēļ, ka dzīvnieku barībā ir izmantota ģenētiski modificēta kukurūza 1507, kaut gan Cry proteīni mēnešiem ilgi var noturēties augsnē, saglabājot savu insekticīda iedarbību, kā tas ir konstatēts attiecībā uz Cry1Ab toksīnu(11);

J.  tā kā glufosināts ir klasificēts kā reproduktīvajai sistēmai toksiska viela un tāpēc tam piemērojami izslēgšanas kritēriji, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū; tā kā glufosināta atļauja ir derīga līdz 2018. gada 31. jūlijam;

K.  tā kā papildu herbicīdu izmantošana ir daļa no ierastās lauksaimniecības prakses pret herbicīdiem izturīgu augu kultivēšanā un tāpēc var prognozēt, ka atliekas no izsmidzināšanas vienmēr būs atrodamas ražā un ir neizbēgamas sastāvdaļas; tā kā ir pierādīts, ka pret herbicīdiem noturīgu ģenētiski modificētu kultūraugu izmantošanas rezultātā papildu herbicīdi tiek izmantoti lielākos apmēros nekā to tradicionālās alternatīvas(12);

L.  tā kā nav novērtējuma par atliekām no apsmidzināšanas ar glufosinātu; tā kā tāpēc nevar secināt, ka ģenētiski modificēta kukurūza 1507 ir nekaitīga lietošanai pārtikā un barībā;

M.  tā kā kukurūzu 1507 ir atļauts kultivēt Argentīnā, ASV, Brazīlijā, Dienvidāfrikā, Filipīnās, Hondurasā, Japānā, Kanādā, Kolumbijā, Panamā, Paragvajā un Urugvajā; tā kā vienā no jaunākajiem zinātniski recenzētajiem pētījumiem ir konstatēts, ka insekti, kuru apkarošanai izmanto Cry proteīnus, varētu kļūt pret tiem rezistenti, un tas nopietni apdraud iespēju ilgtspējīgi izmantot Bt proteīna tehnoloģiju(13); tā kā kopš 2009. gada ir īstenots pret glufosinātu izturīgu nezāļu monitorings;

N.  tā kā Regulas (EK) Nr. 1829/2003 35. pantā minētā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja 2017. gada 14. septembrī balsojot nolēma atzinumu nesniegt; tā kā 12 dalībvalstis balsoja „pret”, savukārt „par” balsoja 12 dalībvalstis, kas pārstāv tikai 38,75 % no Savienības iedzīvotāju skaita, un četras dalībvalstis balsojot atturējās;

O.  tā kā Komisija ne reizi vien ir paudusi nožēlu par to, ka kopš Regulas (EK) Nr. 1829/2003 stāšanās spēkā lēmumus piešķirt atļauju Komisija ir pieņēmusi, nesaņemot Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atbalstu, un ka dokumentācijas nosūtīšana atpakaļ Komisijai galīgā lēmuma pieņemšanai (kas procedūrai pēc būtības visnotaļ ir izņēmums) ir kļuvusi par normu, pieņemot lēmumus par atļauju piešķiršanu ģenētiski modificētai pārtikai un barībai; tā kā arī Komisijas priekšsēdētājs J. C. Juncker ir paudis nožēlu par šādu nedemokrātisku praksi(14);

P.  tā kā Parlaments 2015. gada 28. oktobrī pirmajā lasījumā noraidīja 2015. gada 22. aprīļa priekšlikumu tiesību aktam, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1829/2003(15), un aicināja Komisiju to atsaukt un iesniegt jaunu priekšlikumu;

Q.  tā kā Regulas (ES) Nr. 182/2011 14. apsvērumā ir norādīts, ka Komisija, ciktāl vien iespējams, darbosies tā, lai nepieļautu, ka tās nostāja ir pretrunā dominējošai nostājai, kas pret īstenošanas akta piemērotību varētu rasties pārsūdzības komitejā, un jo īpaši tādos sensitīvos jautājumos kā patērētāju veselība, pārtikas nekaitīgums un vide;

R.  tā kā ar Komisijas priekšlikumu grozīt Regulu (ES) Nr. 182/2011 nevar pienācīgi novērst demokrātijas trūkumu, kas raksturo ĢMO atļauju izsniegšanas procesu;

S.  tā kā vienīgā iespēja, kā garantēt demokrātisku leģitimitāti, ir vismaz noteikt, ka Komisijai priekšlikums ir jāatsauc, ja atzinumu nav sniegusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja; tā kā šāda kārtība jau ir pieņemta attiecībā uz dažām citām pastāvīgajām komitejām,

1.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts pārsniedz Regulā (EK) Nr. 1829/2003 paredzētās īstenošanas pilnvaras;

2.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmums neatbilst Savienības tiesību aktiem, jo nav savienojams ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 mērķi, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 178/2002(16) noteiktajiem vispārīgajiem principiem ir — nodrošināt pamatu, kas saistībā ar ģenētiski modificētu pārtiku un barību augstā līmenī garantē cilvēka dzīvības un veselības, dzīvnieku veselības un labturības, kā arī vides aizsardzību un patērētāju interešu aizsardzību, tomēr nodrošinot arī efektīvu iekšējā tirgus darbību;

3.  aicina Komisiju atsaukt īstenošanas lēmuma projektu;

4.  aicina Komisiju apturēt īstenošanas lēmumu par ikvienu pieteikumu atļaujas saņemšanai attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem, kamēr atļaujas piešķiršanas procedūra nav pārskatīta tā, lai būtu novērstas nepilnības pašreizējā procedūrā, kas izrādījusies neatbilstīga;

5.  aicina atbildīgos likumdevējus steidzami panākt progresu, strādājot pie Komisijas priekšlikuma grozīt Regulu (ES) Nr. 182/2011, un nodrošināt, ka turpmāk Komisija savus priekšlikumus atsauc, cita starpā arī tad, ja Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja nav sniegusi atzinumu par ĢMO atļaujām;

6.  aicina Komisiju neizsniegt atļauju nevienam pret herbicīdiem noturīgam ģenētiski modificētam augam (ĢMA), pirms nav veikts pilnīgs novērtējums par atliekām pēc apsmidzināšanas ar papildu herbicīdiem un to tirdzniecības preparātiem, ko izmanto attiecīgo augu kultivēšanas valstīs;

7.  aicina Komisiju izstrādāt stratēģijas veselības apdraudējuma novērtēšanai un toksikoloģijai, arī monitoringam pēc laišanas tirgū, kuras aptvertu visu pārtikas un barības apriti;

8.  aicina Komisiju riska novērtējumu, kas veikts attiecībā uz papildu herbicīdu izmantošanu un to atliekām, pilnībā iekļaut pret herbicīdiem noturīgu ģenētiski modificētu kultūraugu riska novērtējumā neatkarīgi no tā, vai attiecīgo ģenētiski modificēto kultūraugu Savienībā ir paredzēts kultivēt vai importēt pārtikai vai barībai;

9.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.
(2) OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
(3) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/182.
(4) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4659.
(5)––––––––––––––––– – Parlamenta 2014. gada 16. janvāra rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par ģenētiski modificēta kukurūzas produkta (Zea mays L. līnija 1507) ar izturību pret dažiem tauriņu kārtas kaitēkļiem laišanu tirgū kultivēšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/18/EK (OV C 482, 23.12.2016., 110. lpp.).Parlamenta 2015. gada 16. decembra rezolūcija par Komisijas 2015. gada 4. decembra Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/2279, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu NK603 × T25, sastāv vai ir ražoti no tās (Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0456).Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87705 × MON 89788, sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0040).Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87708 × MON 89788, sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0039).Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 (MST-FGØ72-2), sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0038).Parlamenta 2016. gada 8. jūnija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā apvienoti divi vai trīs no šiem modifikācijas gadījumiem, vai kas sastāv vai ir ražota no tās (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0271).Parlamenta 2016. gada 8. jūnija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam attiecībā uz ģenētiski modificētu neļķu (Dianthus caryophyllus L., līnija SHD-27531-4) laišanu tirgū (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0272).Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atjauno atļauju ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 sēklu laišanai tirgū kultivēšanas nolūkos (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0388).Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 produktus (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0389).Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam par ģenētiski modificētas kukurūzas Bt11 sēklu laišanu tirgū kultivēšanas nolūkos (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0386).Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam par ģenētiski modificētas kukurūzas 1507 sēklu laišanu tirgū kultivēšanas nolūkos (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0387).Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj produktu, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sastāv vai ir ražoti no tās, laišanu tirgū (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0390).Parlamenta 2017. gada 5. aprīļa rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 un ģenētiski modificētas kukurūzas veidus, kuros apvienotas divas, trīs vai četras no modifikācijām Bt11, 59122, MIR604, 1507 un GA21, vai kas sastāv vai ir ražoti no tās (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0123).Parlamenta 2017. gada 17. maija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu DAS-40278-9, sastāv vai ir ražoti no tās (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0215).Parlamenta 2017. gada 17. maija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sastāv vai ir ražoti no tās (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0214).Parlamenta 2017. gada 13. septembra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-68416-4, sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0341).Parlamenta 2017. gada 4. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 × A5547-127, sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0377).Parlamenta 2017. gada 4. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-44406-6, sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0378).
(6) Sk., piemēram, El-Shamei ZS, Gab-Alla AA, Shatta AA, Moussa EA, Rayan AM. Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn [Histopatoloģiskas izmaiņas dažos ar ģenētiski modificētu kukurūzu barotu žurku tēviņu orgānos] (Ajeeb YG), J Am Sci., 2012; 8(9):1127-1123. https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG.
(7) Székács A, Darvas B. Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control [salīdzinošs pētījums par Cry toksīna izmantošanu insektu kontrolei]. Publicēts: Ishaaya I, Palli SR, Horowitz AR, eds. Advanced Technologies for Managing Insect Pests [Jaunākās tehnoloģijas kukaiņu klases kaitēkļu apkarošanai]. Dordrecht, Netherlands: Springer; 2012:195-230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10.
(8) Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam par ģenētiski modificētas kukurūzas 1507 sēklu laišanu tirgū kultivēšanas nolūkos (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0387).
(9) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-08.
(10) F pielikums — dalībvalstu piezīmes un ĢMO ekspertu grupas atbildes, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342.
(11) F pielikums — dalībvalstu piezīmes un ĢMO ekspertu grupas atbildes, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342, 7. lpp.
(12) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7.
(13) https://drive.google.com/file/d/0B7H5dHXeodSCc2RjYmwzaUIyZWs/view.
(14) Piemēram, uzrunā Eiropas Parlamenta plenārsēdē, izklāstot politikas pamatnostādnes nākamajai Eiropas Komisijai (Strasbūrā 2014. gada 15. jūlijā), vai arī savā runā par stāvokli Savienībā 2016. gadā (Strasbūrā 2016. gada 14. septembrī).
(15) OV C 355, 20.10.2017., 165. lpp.
(16) OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika