Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2905(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0568/2017

Texte depuse :

B8-0568/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/10/2017 - 5.11

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0396

Texte adoptate
PDF 294kWORD 57k
Marţi, 24 octombrie 2017 - Strasbourg Ediţie definitivă
Autorizarea porumbului modificat genetic 1507
P8_TA(2017)0396B8-0568/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D052754 – 2017/2905(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D052754),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic(1), în special articolul 11 alineatul (3) și articolul 23 alineatul (3),

–  având în vedere votul din data de 14 septembrie 2017 al Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care nu a emis niciun aviz,

–  având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(2),

–  având în vedere avizul emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la 19 ianuarie 2005 și publicat la 3 martie 2005(3),

–  având în vedere avizul emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la 30 noiembrie 2016 și publicat la 12 ianuarie 2017(4),

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecțiuni împotriva autorizării organismelor modificate(5) genetic, în special Rezoluția sa din 6 octombrie 2016 privind „introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic 1507”,

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la data de 27 februarie 2015, Pioneer Overseas Corporation și Dow AgroSciences Ltd. au trimis Comisiei, în conformitate cu articolele 11 și 23 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, o cerere comună de reînnoire a autorizației de introducere pe piață a produselor alimentare și a hranei pentru animale care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 1507; întrucât domeniul de aplicare al cererii de reînnoire acoperă, de asemenea, produse care nu se încadrează în categoria produselor alimentare și a hranei pentru animale care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 1507;

B.  întrucât, la 30 noiembrie 2016, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a emis un aviz favorabil, în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care a fost publicat la 12 ianuarie 2017;

C.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 specifică faptul că produsele alimentare sau furajele modificate genetic nu trebuie să aibă efecte adverse asupra sănătății umane, a sănătății animale sau a mediului și prevede că, la elaborarea deciziei sale, Comisia trebuie să țină seama de toate dispozițiile aplicabile din dreptul Uniunii și de alți factori legitimi care prezintă relevanță pentru chestiunea în cauză;

D.  întrucât porumbul modificat genetic 1507 exprimă proteina Cry1F, care este o proteină Bt (derivată din Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki), care conferă rezistență la sfredelitorul european al porumbului (Ostrinia nubilalis) și la o serie de alte lepidoptere dăunătoare, printre care sfredelitorul roz (Sesamia spp), Spodoptera frugiperda, buha ipsilon (Agrotis ipsilon) și sfredelitorul sud-vestic (Diatraea grandiosella), precum și proteina PAT, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glufosinat de amoniu;

E.  întrucât, în cazul plantelor modificate genetic care exprimă proteine Bt, substanța toxică cu rol de insecticid este prezentă în fiecare celulă a plantei pe toată durata vieții acesteia, inclusiv în părțile consumate de oameni și animale; întrucât în urma unor experimente care s-au concentrat asupra hrănirii animalelor s-a constatat că plantele modificate genetic care exprimă proteine Bt pot avea efecte toxice(6); întrucât s-a demonstrat că toxina Bt pe care o exprimă plantele modificate genetic diferă semnificativ de toxina Bt produsă în mod natural(7);

F.  întrucât procedura de acordare a autorizației pentru cultivarea porumbului 1507 în Uniune nu a fost încă finalizată; întrucât Parlamentul s-a opus acordării unei astfel de autorizații din cauza unor preocupări legate, printre altele, de o posibilă evoluție a rezistenței lepidopterelor dăunătoare vizate la proteina Cry1F, care ar putea face necesară modificarea practicilor de combatere a organismelor dăunătoare(8);

G.  întrucât statele membre au prezentat multe observații critice în timpul perioadei de consultare de trei luni prevăzute în cadrul procedurii de evaluare a riscurilor puse în aplicare de EFSA pentru autorizarea inițială; întrucât cele mai importante observații critice se referă la faptul că documentația este insuficientă pentru a realiza o evaluare a riscurilor, că planul de monitorizare nu este în conformitate cu prevederile anexei VII la Directiva 2001/18/CE, precum și la caracterul necorespunzător al datelor și al evaluărilor riscurilor prezentate de solicitant(9);

H.  întrucât statele membre au prezentat numeroase observații critice în timpul perioadei de consultare de trei luni prevăzute în cadrul procedurii de evaluare a riscurilor aplicate de EFSA în contextul reînnoirii autorizației(10); întrucât cele mai importante observații critice se referă la faptul că propunerea de plan de monitorizare nu este considerată adecvată pentru a aborda aspectele relevante legate de monitorizarea mediului după introducerea pe piață a porumbului modificat genetic 1057 și nu poate fi considerată suficient de elaborată pentru monitorizarea expunerii potențiale a mediului la porumbul modificat genetic 1507, la faptul că procesul de monitorizare pus în aplicare de către notificator nu a generat date fiabile care să confirme concluzia procedurii de evaluare a riscurilor potrivit căreia efectele asupra sănătății umane și animale ar fi neglijabile și la faptul că elementele de probă necesare pentru a demonstra un istoric al utilizării în condiții de siguranță a proteinei PAT, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 503/2013 de punere în aplicare al Comisiei, nu sunt documentate în mod corespunzător de către notificator;

I.  întrucât persistența proteinelor Cry eliberate în mediul înconjurător în urma utilizării porumbului modificat genetic 1507 în hrana pentru animale nu a fost monitorizată, chiar dacă proteinele Cry pot persista în sol timp de mai multe luni, păstrându-și proprietățile insecticide, după cum s-a constatat în cazul toxinei Cry1Ab(11);

J.  întrucât glufosinatul este clasificat drept toxic pentru reproducere și se încadrează, prin urmare, la criteriile de excludere din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar; întrucât autorizația glufosinatului expiră la 31 iulie 2018;

K.  întrucât utilizarea unor erbicide complementare face parte din practicile agricole curente de cultivare a plantelor rezistente la erbicide și, prin urmare, poate fi de așteptat ca reziduurile de pulverizare să fie întotdeauna prezente în recoltă, acestea fiind componente inevitabile; întrucât s-a demonstrat că culturile modificate genetic tolerante la erbicide duc la o utilizare mai intensă a erbicidelor complementare decât culturile echivalente tradiționale(12);

L.  întrucât nu au fost evaluate reziduurile rămase în urma pulverizării cu glufosinat; întrucât, prin urmare, nu se poate trage concluzia că porumbul modificat genetic 1507 poate fi utilizat în condiții de siguranță în alimente și furaje;

M.  întrucât porumbul 1507 este autorizat pentru cultivare în Argentina, Brazilia, Canada, Columbia, Honduras, Japonia, Panama, Paraguay, Filipine, Africa de Sud, Statele Unite ale Americii și Uruguay; întrucât un recent studiu științific evaluat inter pares a constatat că insectele vizate care dezvoltă rezistență la proteinele Cry constituie o „amenințare majoră la adresa sustenabilității tehnologiei Bt”(13); întrucât s-au observat buruieni rezistente la glufosinat începând din 2009;

N.  întrucât, în urma votului său din 14 septembrie 2017, Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, nu a emis niciun aviz; întrucât 12 state membre au votat împotrivă, în timp ce 12 state membre, care reprezintă 38,75 % din populația Uniunii, au votat pentru, iar patru state membre s-au abținut;

O.  întrucât, în mai multe rânduri, Comisia și-a exprimat regretul cu privire la faptul că, de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, deciziile de autorizare au fost adoptate de Comisie fără sprijinul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și că returnarea dosarului către Comisie în vederea adoptării unei decizii finale, care constituie de fapt o excepție în cadrul întregii procedurii, a devenit o regulă în procesul decizional cu privire la autorizațiile pentru produsele alimentare și furajele modificate genetic; întrucât și Președintele Comisiei, dl Juncker, și-a exprimat regretul față de această practică, pe care o consideră nedemocratică(14);

P.  întrucât Parlamentul a respins la 28 octombrie 2015, în primă lectură(15), propunerea legislativă din 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și a invitat Comisia să o retragă și să propună una nouă;

Q.  întrucât la considerentul 14 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 se prevede că, în măsura posibilului, Comisia va acționa astfel încât să evite să se opună unei poziții predominante care ar putea apărea în cadrul comitetului de apel împotriva caracterului adecvat al unui act de punere în aplicare, în special cu privire la problemele sensibile precum sănătatea consumatorilor, siguranța alimentară și mediul,

R.  întrucât Comisia nu a depus, în cadrul propunerii sale de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011, eforturi suficiente pentru a aborda lipsa de democrație în procesul de autorizare a OMG-urilor;

S.  întrucât legitimitatea democratică poate fi garantată numai dacă se prevede, cel puțin, ca atunci când nu este emis un aviz de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, propunerea Comisiei să fie retrasă; întrucât această procedură există deja pentru alte comitete permanente,

1.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

2.  consideră că decizia de punere în aplicare a Comisiei nu este în conformitate cu dreptul Uniunii, deoarece nu este compatibilă cu obiectivul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului(16), constă în asigurarea unei baze prin care să se garanteze un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și calității vieții animalelor, a intereselor de mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele modificate genetic, asigurând în același timp funcționarea eficientă a pieței interne;

3.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare;

4.  solicită Comisiei să suspende orice decizie de punere în aplicare privind cererile de autorizare a organismelor modificate genetic până în momentul în care procedura de autorizare va fi fost revizuită pentru a corecta deficiențele procedurii curente, care s-a dovedit neadecvată;

5.  solicită legiuitorilor responsabili să avanseze de urgență în lucrările privind propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 și să garanteze, printre altele, că, în cazul în care Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală nu emite niciun aviz în ceea ce privește aprobarea OMG-urilor destinate cultivării sau consumului alimentar și hranei pentru animale, Comisia își va retrage propunerea;

6.  solicită Comisiei să nu autorizeze plantele modificat genetic tolerante la erbicide (HT GMP) fără o evaluare completă a reziduurilor de pulverizare cu erbicide complementare și a formulelor lor comerciale utilizate în țările în care sunt cultivate;

7.  solicită Comisiei să dezvolte strategii în materie de evaluare a riscurilor pentru sănătate și de toxicologie, precum și de monitorizare după introducerea pe piață, care să vizeze întregul lanț alimentar și furajer;

8.  invită Comisia să integreze pe deplin evaluarea riscurilor generate de utilizarea de erbicide complementare și de reziduurile acestora în evaluarea riscurilor prezentate de plantele modificate genetic tolerante la erbicide, indiferent dacă planta modificată genetic este destinată să fie cultivată în Uniune sau să fie importată ca produs alimentar sau furaj;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
(3) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/182
(4) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4659
(5)––––––––––––––––– –Rezoluția din 16 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea mays L. linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere dăunătoare (JO C 482, 23.12.2016, p. 110).Rezoluția din 16 decembrie 2015 referitoare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2279 a Comisiei din 4 decembrie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic NK603 × T25 (Texte adoptate, P8_TA(2015)0456).Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87705 × MON 89788 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0040).Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0039).Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 (MST-FGØ72-2) (Texte adoptate, P8_TA(2016)0038).Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și din soiuri de porumb modificat genetic care combină două sau trei dintre evenimentele Bt11, MIR162, MIR604 și GA21 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0271).Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a unei garoafe de grădină modificate genetic (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (Texte adoptate, P8_TA(2016)0272).Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic MON 810 în vederea cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0388).Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor din porumb modificat genetic MON 810 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0389).Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic Bt11 în vederea cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0386).Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) în vederea cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0387).Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0390).Rezoluția din 5 aprilie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0123).Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic DAS-40278-9 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0215).Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB119 (BCS-GHØØ5-8), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P8_TA(2017)0214).Rezoluția din 13 septembrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-68416-4 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0341).Rezoluția din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic FG72 × A5547-127 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0377).Rezoluția din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-44406-6 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0378).
(6) A se vedea, spre exemplu, El-Shamei ZS, Gab-Alla AA, Shatta AA, Moussa EA, Rayan AM, „Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn” (Ajeeb YG). J Am Sci. 2012; 8(9):1127-1123. https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
(7) Székács A, Darvas B. „Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control”. In: Ishaaya I, Palli SR, Horowitz AR, eds. „Advanced Technologies for Managing Insect Pests”. Dordrecht, Netherlands: Springer; 2012:195-230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
(8) –Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic 1507 în vederea cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0387).
(9) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-08
(10) Anexa F - Observațiile statelor membre și răspunsurile Grupului GMO http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342
(11) Anexa F – Observațiile statelor membre și răspunsurile Grupului GMO http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342, p. 7.
(12) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(13) https://drive.google.com/file/d/0B7H5dHXeodSCc2RjYmwzaUIyZWs/view
(14) De exemplu, în Declarația de deschidere a sesiunii plenare a Parlamentului European, inclusă în orientările politice ale următoarei Comisii Europene (Strasbourg, 15 iulie 2014) sau în discursul privind starea Uniunii în 2016 (Strasbourg, 14 septembrie 2016).
(15) JO C 355, 20.10.2017, p. 165.
(16) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate