Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2905(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0568/2017

Predkladané texty :

B8-0568/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/10/2017 - 5.11

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0396

Prijaté texty
PDF 294kWORD 52k
Utorok, 24. októbra 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Geneticky modifikovaná kukurica 1507
P8_TA(2017)0396B8-0568/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (D052754 – 2017/2905(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (D052754),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 11 ods. 3 a článok 23 ods. 3,

–  so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat uvedeného v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré sa uskutočnilo 14. septembra 2017 a ktorého výsledkom nebolo žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) 19. januára 2005 a uverejnené 3. marca 2005(3),

–  so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) 30. novembra 2016 a uverejnené 12. januára 2017(4),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov(5), najmä so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenie o uvedení semien geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh zo 6. októbra 2016,

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a ods. 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 27. februára 2015 spoločnosti Pioneer Overseas Corporation a Dow AgroSciences Ltd. v súlade s článkami 11 a 23 nariadenia (ES) č. 1829/2003 spoločne predložili Komisii žiadosť o obnovenie povolenia umiestniť na trhu potraviny a krmivá, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507, sú z nej zložené alebo vyrobené; keďže rozsah obnovenia zahŕňa aj iné produkty, než sú potraviny a krmivá, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507,

B.  keďže Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) 30. novembra 2016 prijal v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003 kladné stanovisko, ktoré bolo uverejnené 12. januára 2017;

C.  keďže v nariadení (ES) č. 1829/2003 sa stanovuje, že geneticky modifikované potraviny alebo krmivá nesmú mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie, zdravie zvierat alebo životné prostredie, a keďže sa v ňom požaduje, aby Komisia pri príprave svojho rozhodnutia zohľadnila všetky príslušné ustanovenia práva Únie a ostatné legitímne faktory týkajúce sa posudzovanej záležitosti;

D.  keďže geneticky modifikovaná kukurica 1507 exprimuje proteín Cry1F, ktorý je proteínom Bt (odvodeným z Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki) a zaručuje rezistenciu voči európskej forme vijačky kukuričnej (Ostrinia nubilalis) a niektorým ďalším škodcom z radu Lepidoptera, napr. Sesamia spp., Spodoptera frugiperda, siatica ypsilonová (Agrotis ipsilon) a Diatraea grandiosella, a proteín Pat, ktorý jej zaručuje toleranciu voči herbicídu glufozinát-amónium;

E.  keďže geneticky modifikované Bt rastliny exprimujú insekticídny toxín v každej bunke počas celého svojho života, a to aj v častiach konzumovaných ľuďmi a zvieratami; keďže pokusy s kŕmením zvierat ukazujú, že geneticky modifikované Bt rastliny môžu mať toxické účinky(6); keďže sa ukázalo, že Bt toxín v geneticky modifikovaných rastlinách sa výrazne líši od prirodzene sa vyskytujúceho Bt toxínu(7);

F.  keďže postup povolenia na pestovanie kukurice 1507 v Únii prebieha; keďže Európsky parlament namietal voči takémuto povoleniu vzhľadom na obavy týkajúce sa, okrem iného, možného vzniku rezistencie na proteín Cry1F u cieľových škodcov z radu Lepidoptera, čo môže viesť k zmene postupov v boji proti škodcom(8);

G.  keďže členské štáty predložili počas trojmesačného obdobia konzultácií množstvo kritických pripomienok v súvislosti s posúdením rizika, ktoré vypracoval úrad EFSA a ktoré sa týkalo pôvodného povolenia; keďže najkritickejšie pripomienky sa týkajú zistení, že dokumentácia je nedostatočná na vykonanie posúdenie rizika, že plán monitorovania nie je v súlade s prílohou VII k smernici 2001/18/ES a že údaje a hodnotenia rizika predložené žiadateľom nie sú dostatočné(9);

H.  keďže členské štáty predložili počas trojmesačného obdobia konzultácií množstvo kritických pripomienok v súvislosti s posúdením rizika, ktoré vypracoval úrad EFSA a ktoré sa týkalo pôvodného povolenia(10); keďže najkritickejšie pripomienky sa týkajú zistení, že navrhovaný plán monitorovania nie je možné považovať za vhodný na riešenie relevantných otázok týkajúcich sa monitorovania životného prostredia po uvedení geneticky modifikovanej kukurice 1057 na trh a nemôže sa považovať za dostatočne rozpracovaný na monitorovanie možnej expozície životného prostredia účinkom GM kukurice 1507, že výsledkom monitorovania vykonaného oznamovateľom nie sú spoľahlivé údaje, ktoré by potvrdili závery posúdenie rizika, že účinky na zdravie ľudí a zvierat by boli zanedbateľné, a že dôkazy preukazujúce históriu bezpečného používania proteínu Pat, ako sa vyžaduje podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 503/2013, nie sú oznamovateľom riadne zdokumentované;

I.  keďže pretrvávajúca prítomnosť proteínu Cry uvoľneného do prostredia v dôsledku používania GM kukurice 1507 v krmivách nebola monitorovaná, hoci proteín Cry môže ostať prítomný v pôde niekoľko mesiacov a zachovať ich insekticídne pôsobenie, ako sa to zistilo v prípade toxínu Cry1Ab(11);

J.  keďže glufosinát je klasifikovaný ako toxický pre reprodukciu a preto sa naň vzťahujú podmienky vylúčenia stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh; keďže platnosť povolenia glufosinátu sa skončí 31. júla 2018;

K.  keďže používanie doplnkových herbicídov je súčasťou bežných poľnohospodárskych postupov pri pestovaní rastlín odolných voči herbicídom a možno preto očakávať, že rezíduá z postrekov budú vždy prítomné v zbere a sú jeho nevyhnutnými zložkami; keďže sa preukázalo, že využívanie geneticky modifikovaných plodín odolných voči herbicídom vedie k zvýšenému používaniu doplnkových herbicídov v porovnaní s ich konvenčnými variantami(12);

L.  keďže rezíduá z postrekov glufosinátom neboli posúdené; keďže preto nie je možné dospieť k záveru, že geneticky modifikovaná kukurica 1507 je bezpečná na používanie v potravinách a krmivách;

M.  keďže kukurica 1507 je povolená na pestovanie v Argentíne, Brazílii, Kanade, Kolumbii, Hondurase, Japonsku, Paname, Paraguaji, na Filipínach, v Južnej Afrike, USA a Uruguaji; keďže v nedávnom partnerskom preskúmaní sa uvádza, že odolnosť cieleného hmyzu voči proteínom Cry predstavuje vážnu hrozbu pre udržateľnosť Bt technológie(13); keďže od roku 2009 možno pozorovať buriny odolné voči glufosinátu;

N.  keďže hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, ktorý je uvedený v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, z 14. septembra 2017 neviedlo k žiadnemu stanovisku; keďže 12 členských štátov hlasovalo proti, 12 členských štátov, ktoré predstavujú len 38,75 % obyvateľstva Únie, hlasovalo za, a štyri členské štáty sa hlasovania zdržali;

O.  keďže Komisia pri viacerých príležitostiach vyjadrila poľutovanie nad tým, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 boli rozhodnutia o povolení prijímané bez podpory Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a že vrátenie spisu Komisii na konečné rozhodnutie, ktoré je len výnimkou z postupu ako celku, sa stalo normou pri rozhodovaní o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách; keďže túto prax ako nedemokratickú odsúdil aj predseda Komisie Juncker(14);

P.  keďže Európsky parlament 28. októbra 2015 zamietol v prvom čítaní legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003(15), a vyzval Komisiu, aby ho stiahla a predložila nový;

Q.  keďže podľa odôvodnenia 14 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 koná Komisia v čo najväčšej miere tak, aby nešla proti prevládajúcemu stanovisku o nevhodnosti vykonávacieho aktu, ku ktorému by mohol dospieť odvolací výbor, najmä v citlivých otázkach, akými sú zdravie spotrebiteľov, bezpečnosť potravín a životné prostredie;

R.  keďže návrh Komisie na zmenu nariadenia (EÚ) č. 182/2011 nie je dostatočný, pokiaľ ide o riešenie nedostatku demokracie v postupe schvaľovania GMO;

S.  keďže demokratickú legitimitu možno zabezpečiť iba tým, že Komisia aspoň stiahne svoj návrh, ak Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydá žiadne stanovisko; keďže tento postup sa už uplatňuje v prípade niektorých ďalších stálych výborov;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnieva sa, že vykonávacie rozhodnutie Komisie nie je v súlade s právnymi predpismi Únie, pretože nie je zlučiteľné s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorý podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(16) spočíva v tom, že poskytne základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečí efektívne fungovanie vnútorného trhu;

3.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

4.  vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa žiadostí o povolenie geneticky modifikovaných organizmov, kým sa proces povoľovania upraví takým spôsobom, aby sa odstránili nedostatky súčasného postupu, ktorý sa ukázal ako nedostatočný;

5.  vyzýva zodpovedných zákonodarcov, aby čo najskôr pokračovali v práci na návrhu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011 a aby okrem iného zabezpečili, že ak Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydá žiadne stanovisko v súvislosti s povoleniami GMO, či už na účely pestovania, alebo pre potraviny a krmivá, Komisia návrh stiahne;

6.  vyzýva Komisiu, aby nepovolila žiadne geneticky modifikované rastliny odolné voči herbicídom (GMP OH) bez úplného posúdenia rezíduí z postrekov s doplnkovými herbicídmi a ich komerčnými zmesami, ako sa používajú v krajinách, kde sa pestujú;

7.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala stratégie posúdenia rizika pre zdravie a toxikológiu, a zaviedla monitorovania po uvedení na trh, ktoré budú zamerané na celý potravinový a krmivový reťazec;

8.  vyzýva Komisiu, aby plne začlenila posúdenie rizika používania doplnkových herbicídov a ich rezíduí do posúdenia rizika GMP OH, bez ohľadu na to, či je geneticky modifikovaná plodina určená na pestovanie v Únii alebo na dovoz potravín a krmív;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/182
(4) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4659
(5)––––––––––––––––– – Uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 110).Uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2015)0456).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0040).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0039).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0038).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z genetických modifikácií Bt11, MIR162, MIR604 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0271).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh (Prijaté texty, P8_TA(2016)0272).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0388).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (Prijaté texty, P8_TA(2016)0389).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0386).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0387).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0390).Uznesenie z 5. apríla 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformácií Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0123).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu DAS-40278-9, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty P8_TA(2017)0215)Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0214).Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0341).Uznesenie Európskeho parlamentu z 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0377).Uznesenie Európskeho parlamentu z 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0378).
(6) Pozri napríklad El-Shamei ZS, Gab-Alla AA, Shatta AA, Moussa EA, Rayan AM, Histopatologické zmeny v niektorých orgánoch u potkaních samcov kŕmených geneticky modifikovanou kukuricou (Ajeeb YG). J Am Sci. 2012; 8(9):1127-1123. https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
(7) Székács A, Darvas B. Komparatívne aspekty používania toxínu Cry proti hmyzu. V: Ishaaya I, Palli SR, Horowitz AR, edt. Použitie moderných technológií proti škodlivému hmyzu. Dordrecht, Holandsko: Springer; 2012:195-230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
(8) Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0387).
(9) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-08
(10) Príloha F – pripomienky členských štátov a odpovede vedeckej skupiny pre GMO, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342
(11) Príloha F – pripomienky členských štátov a odpovede vedeckej skupiny pre GMO, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342 s. 7
(12) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(13) https://drive.google.com/file/d/0B7H5dHXeodSCc2RjYmwzaUIyZWs/view
(14) Napríklad v úvodnom vyhlásení na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu zahrnutom do politických usmernení pre novú Európsku komisiu (Štrasburg, 15. júla 2014) alebo v správe o stave Únie za rok 2016 (Štrasburg, 14. septembra 2016).
(15) Ú. v. EÚ C 355, 20.10.2017, s. 165.
(16) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia