Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2905(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0568/2017

Ingivna texter :

B8-0568/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2017 - 5.11

Antagna texter :

P8_TA(2017)0396

Antagna texter
PDF 283kWORD 51k
Tisdagen den 24 oktober 2017 - Strasbourg
Genmodifierad majs 1507
P8_TA(2017)0396B8-0568/2017

Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 (DAS‑Ø15Ø7-1), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D052754 – 2017/2905(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D052754),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder(1), särskilt artiklarna 11.3 och 23.3,

–  med beaktande av omröstningen den 14 september 2017 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003, där inget yttrande avgavs,

–  med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(2),

–  med beaktande av det yttrande som antogs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) den 19 januari 2005, och som offentliggjordes den 3 mars 2005(3),

–  med beaktande av det yttrande som antogs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) den 30 november 2016, och som offentliggjordes den 12 januari 2017(4),

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (COM(2017)0085 – COD(2017)0035),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner med invändningar mot godkännande av genetiskt modifierade organismer(5), särskilt resolutionen av den 6 oktober 2016 om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs 1507,

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 27 februari 2015 lämnade Pioneer Overseas Corporation och Dow AgroSciences Ltd. tillsammans in en ansökan till kommissionen i enlighet med artiklarna 11 och 23 i förordning (EG) nr 1829/2003 om förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden av livsmedel och foder som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs 1507. Förlängningen omfattar också andra produkter än livsmedel och foder som innehåller eller består av majs 1507.

B.  Den 30 november 2016 antog Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) ett positivt yttrande i enlighet med artiklarna 6 och 18 i förordning (EG) nr 1829/2003, som offentliggjordes den 12 januari 2017.

C.  I förordning (EG) nr 1829/2003 fastställs att genetiskt modifierade livsmedel eller foder inte får ha negativa effekter på människors eller djurs hälsa eller för miljön, och att kommissionen ska ta hänsyn till alla relevanta bestämmelser i unionslagstiftningen och andra berättigade faktorer som har betydelse för den aktuella frågan vid utarbetandet av beslutet.

D.  Genetiskt modifierad majs 1507 uttrycker Cry1F-protein, som är ett Bt-protein (utvunnet från Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki) som ger skydd mot den europeiska majsmotten (Ostrinia nubilalis) och vissa andra skadegörande fjärilsarter såsom Sesamia spp., Spodoptera frugiperda, Agrotis ipsilon samt Diatraea grandiosella, och Pat-protein, som ger tolerans mot herbiciden glyfosinatammonium.

E.  Genetiskt modifierade Bt-växter uttrycker det insektsdödande toxinet i varje cell under hela sin livscykel, även i de delar som konsumeras av människor och djur. Försök på djurfoder visar att genetiskt modifierade Bt-växter kan ha toxiska effekter(6). Det har påvisats att Bt-toxinet i genetiskt modifierade växter skiljer sig avsevärt från naturligt förekommande Bt-toxin(7).

F.  Förfarandet för godkännande av odling av majs 1507 i unionen pågår. Parlamentet har invänt mot detta godkännande på grund av farhågor beträffande bland annat en eventuell utveckling av resistens mot Cry1F-protein i skadegörande fjärilsarter vilken kan leda till förändrade rutiner för skadedjursbekämpning(8).

G.  Många kritiska synpunkter lämnades in av medlemsstaterna under den tre månader långa samrådsperioden för Efsas riskbedömning avseende det ursprungliga godkännandet. De mest kritiska synpunkterna gäller iakttagelserna att dokumentationen är otillräcklig för att göra en riskbedömning, att övervakningsplanen inte stämmer överens med bilaga VII till direktiv 2001/18/EG och att de uppgifter och riskbedömningar som lämnats av den sökande inte håller måttet(9).

H.  Många kritiska synpunkter lämnades in av medlemsstaterna under den tre månader långa samrådsperioden för Efsas riskbedömning avseende förlängningen av godkännandet(10). De mest kritiska synpunkterna gäller iakttagelserna att den föreslagna övervakningsplanen inte anses lämplig för att hantera relevanta frågor i miljöövervakningen efter utsläppandet på marknaden av genetiskt modifierat majs 1057 och inte kan betraktas som tillräckligt genomarbetad för övervakning av eventuell miljöexponering av genetiskt modifierad majs 1507, att den övervakning som genomförts av anmälaren inte resulterat i tillförlitliga uppgifter som bekräftar riskbedömningens slutsats att effekterna på människors och djurs hälsa skulle vara försumbara samt att bevisen för en historik av säker användning av Pat-proteinet, enligt kravet i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 503/2013, inte vederbörligen dokumenterats av anmälaren.

I.  Beständigheten för Cry-proteiner som frigörs i miljön till följd av användningen av genetiskt modifierad majs 1507 i foder har inte övervakats, trots att Cry-proteiner kan finnas kvar i marken i månader med bibehållen insekticid verkan, såsom man funnit för Cry1Ab-toxin(11).

J.  Glufosinat klassificeras som toxiskt för reproduktion och omfattas därför av uteslutningskriterierna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. Godkännandet för glufosinat löper ut den 31 juli 2018.

K.  Användning av kompletterande herbicider ingår i regelbunden jordbrukspraxis vid odlingen av herbicidresistenta växter, och man måste därför räkna med att restprodukter från besprutning alltid kommer att finnas i skörden och utgör oundvikliga beståndsdelar. Det har visat sig att herbicidtoleranta genetiskt modifierade grödor leder till att kompletterande herbicider används mer än sina traditionella motsvarigheter.(12)

L.  Rester från besprutning med glufosinat har inte bedömts. Det går därför inte att dra slutsatsen att genetiskt modifierad majs 1507 är säker för användning i livsmedel och foder.

M.  Majs 1507 är godkänd för odling i Argentina, Brasilien, Colombia, Filippinerna, Honduras, Japan, Kanada, Panama, Paraguay, Sydafrika, Uruguay och USA. Enligt en nyligen publicerad fackgranskad studie är målinsekter som utvecklar resistens mot Cry‑protein ett ”allvarligt hot mot Bt-teknikens överlevnad”(13). Glyfosatresistenta ogräs har kunnat iakttas sedan 2009.

N.  Inget yttrande avgavs efter omröstningen den 14 september 2017 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003. Tolv medlemsstater röstade emot, tolv medlemsstater, som dock bara utgjorde 38,75 procent av unionens befolkning, röstade för, och fyra medlemsstater lade ner sina röster.

O.  Kommissionen har vid flera tillfällen djupt beklagat att den sedan förordning (EG) nr 1829/2003 trädde i kraft varit tvungen att anta beslut om godkännande utan stöd av den ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och att det vid beslut om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder har blivit norm att hänskjuta ärendet till kommissionen för slutligt beslut, något som egentligen är ett undantag i förfarandet son helhet. Kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, har också kritiserat denna praxis som odemokratisk(14).

P.  Den 28 oktober 2015 förkastade parlamentet, vid första behandlingen(15), lagstiftningsförslaget av den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003, och uppmanade kommissionen att dra tillbaka sitt förslag och lägga fram ett nytt.

Q.  Enligt skäl 14 i förordning (EU) nr 182/2011 bör kommissionen, i möjligaste mån, agera på ett sådant sätt att man undviker att gå emot en dominerande ståndpunkt som kan uppstå inom omprövningskommittén mot lämpligheten av en genomförandeakt, särskilt i känsliga frågor som konsumenthälsa, livsmedelssäkerhet och miljöskydd.

R.  Kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 är otillräckligt för att åtgärda bristen på demokrati i processen för godkännande av genetiskt modifierade organismer.

S.  Den demokratiska legitimiteten kan säkerställas endast om man, såsom ett minimikrav, föreskriver att kommissionens förslag ska dras tillbaka om ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa inte avger något yttrande. Detta förfarande finns redan för vissa andra ständiga kommittéer.

1.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning (EG) nr 1829/2003.

2.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut inte överensstämmer med unionslagstiftningen, eftersom det inte är förenligt med målet i förordning (EG) nr 1829/2003, nämligen att, i enlighet med de allmänna principerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002(16), skapa en grund för att säkerställa ett gott skydd för människors liv och hälsa, djurs hälsa och välbefinnande samt miljö- och konsumentintressena med avseende på genetiskt modifierade livsmedel och foder, och att samtidigt sörja för att den inre marknaden fungerar effektivt.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till genomförandebeslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upphäva eventuella genomförandebeslut avseende ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade organismer till dess att tillståndsförfarandet har setts över på ett sådant sätt att bristerna åtgärdats i det nuvarande förfarandet, som har visat sig vara bristfälligt.

5.  Europaparlamentet uppmanar de ansvariga lagstiftarna att så snart som möjligt gå vidare med arbetet med kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 och att bland annat se till att kommissionen drar tillbaka sitt förslag om ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa inte avger något yttrande om godkännande av genetiskt modifierade organismer, antingen för odling eller som livsmedel och foder.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte godkänna några herbicidtoleranta genetiskt modifierade växter utan en fullständig bedömning av resterna från besprutning med kompletterande herbicider och deras kommersiella sammansättningar såsom de används i de länder där de odlas.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram strategier för bedömning av hälsorisker och toxikologi, liksom för övervakning efter utsläppandet på marknaden, vilka inriktar sig på hela livsmedels- och foderkedjan.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullt ut integrera riskbedömningen av tillämpningen av kompletterande herbicider och deras restsubstanser i riskbedömningen av herbicidtoleranta genetiskt modifierade växter, oavsett om den genetiskt modifierade växten är avsedd för odling inom unionen eller för import för livsmedel och foder.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/182
(4) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4659
(5)––––––––––––––––– – Resolution av den 16 januari 2014 om förslaget till rådets beslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, av en majsprodukt (Zea mays L. linje 1507) som modifierats genetiskt för resistens mot vissa fjärilsarter som är skadegörare (EUT C 482, 23.12.2016, s. 110).Resolution av den 16 december 2015 om kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 av den 4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (Antagna texter, P8_TA(2015)0456).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 x MON 89788 (Antagna texter, P8_TA(2016)0040).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 x MON 89788 (Antagna texter, P8_TA(2016)0039).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 (MST-FGØ72-2) (Antagna texter, P8_TA(2016)0038).Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av dessa transformationshändelser (Antagna texter, P8_TA(2016)0271).Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden av en genetiskt modifierad nejlika (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (Antagna texter, P8_TA(2016)0272).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs MON 810 (Antagna texter, P8_TA(2016)0388).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade majsprodukter MON 810 (Antagna texter, P8_TA(2016)0389).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs Bt11 (Antagna texter, P8_TA(2016)0386).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs 1507 (Antagna texter, P8_TA(2016)0387).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Antagna texter, P8_TA(2016)0390).Resolution av den 5 april 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av transformationshändelserna Bt11, 59122, MIR604, 1507 och GA21, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0123).Resolution av den 17 maj 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen DAS-40278–9, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0215).Resolution av den 17 maj 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB119 (BCS-GHØØ5-8) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, P8_TA(2017)0214).Resolution av den 13 september 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0341).Resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 × A5547-127, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0377).Resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-44406-6, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0378).
(6) Se till exempel El-Shamei ZS, Gab-Alla AA, Shatta AA, Moussa EA, Rayan AM, Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (”Histopatologiska förändring i vissa organ i hanråttor som utfodrats med genetiskt modifierad majs”) (Ajeeb YG). J Am Sci. 2012, 8(9):1127–1123. https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
(7) Székács A, Darvas B. Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control (”Jämförande aspekter av användning av Cry-toxin i insektsbekämpning). I: Ishaaya I, Palli SR, Horowitz AR, eds. Advanced Technologies for Managing Insect Pests. Dordrecht, Nederländerna: Springer; 2012:195-230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
(8) Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs 1507 (Antagna texter, P8_TA(2016)0387).
(9) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-08
(10) Bilaga F – medlemsstaternas kommentarer och GMO-panelens svar,http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342
(11) Bilaga F – medlemsstaternas kommentarer och GMO-panelens svar,http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342 p7
(12) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(13) https://drive.google.com/file/d/0B7H5dHXeodSCc2RjYmwzaUIyZWs/view
(14) Exempelvis i öppningsanförandet vid Europaparlamentets plenarsammanträde, som ingick i de politiska riktlinjerna för nästa Europeiska kommission (Strasbourg den 15 juli 2014), och i talet om tillståndet i unionen 2016 (Strasbourg den 14 september 2016).
(15) EUT C 355, 20.10.2017, s. 165.
(16) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy