Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2906(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0570/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0570/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 24/10/2017 - 5.12

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0397

Pieņemtie teksti
PDF 370kWORD 58k
Otrdiena, 2017. gada 24. oktobris - Strasbūra
Ģenētiski modificētas soju pupas 305423 x 40-3-2
P8_TA(2017)0397B8-0570/2017

Eiropas Parlamenta 2017. gada 24. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sastāv vai ir ražoti no tām (D052752 – 2017/2906(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sastāv vai ir ražoti no tām (D052752),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību(1) un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu un 19. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1829/2003 35. pantā minētās Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2017. gada 14. septembra balsojumu, nesniedzot atzinumu;

–  ņemot vērā 11. un 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu(2),

–  ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2016. gada 14. jūlija pieņemto atzinumu, kas publicēts 2016. gada 18. augustā(3),

–  ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, ar ko iebilst pret atļauju izmantot ģenētiski modificētus organismus(4),

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu,

A.  tā kā 2007. gada 20. septembrī uzņēmums Pioneer Overseas Corporation Nīderlandes kompetentajai iestādei saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 5. un 17. pantu iesniedza pieteikumu, lai saņemtu atļauju laist tirgū pārtiku, pārtikas sastāvdaļas un barību, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas 305423 x 40-3-2, sastāv vai ir ražota no tām; tā kā šis pieteikums attiecās arī uz tādu produktu laišanu tirgū, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas 305423 x 40-3-2 vai sastāv no tām un ko nav paredzēts izmantot pārtikai un barībai kā jebkuras citas sojas pupas, izņemot kultivēšanu;

B.  tā kā 2016. gada 14. jūlijā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. un 18. pantu pieņēma labvēlīgu atzinumu, kas tika publicēts 2016. gada 18. augustā;

C.  tā kā Regulā (EK) Nr. 1829/2003 ir noteikts, ka ģenētiski modificēta pārtika vai barība nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību, dzīvnieku veselību vai vidi un ka Komisija, izstrādājot savu lēmumu, ņem vērā visus attiecīgos Savienības tiesību aktu noteikumus un citus tiesiskus faktorus, kas attiecas uz izskatāmo jautājumu;

D.  tā kā viens no vecākaugiem — sojas pupas 305423 — tika ģenētiski radīts ar nolūku izmainīt eļļas sastāvu augos un izveidot rezistenci pret acetolaktāta sintēzi (ALS) inhibējošiem herbicīdiem, kas ietver herbicīdus no imidazolinona, sulfonilurīnskābes, triazolopirimidīna, pirimidinil(tio)benzoāta un sulfonilaminokarboniltriazolinona ķimikāliju ģimenēm; tā kā cits vecākaugs — sojas pupas 40-3-2 — ietver EPSPS gēnu, lai iegūtu rezistenci pret herbicīdiem, kas atvasināti no glifosāta; tā kā šīs ģenētiski modificētās sojas pupas tika kombinētas, lai radītu tā dēvēto vairākkārtējas transformācijas notikumu, iegūstot rezistenci pret diviem herbicīdiem un izmainītu eļļas sastāvu;

E.  tā kā triju mēnešu apspriešanās periodā no dalībvalstīm ir saņemts daudz kritisku piezīmju(5); tā kā viskritiskākās piezīmes ir saistītas ar konstatējumiem, ka no cilvēka pārtikas vai dzīvnieku barības viedokļa nav iespējams sniegt labvēlīgu spriedumu par nekaitīguma profilu produktiem, kas atvasināti no sojas pupu šķirnēm, kurās norisinājušies transformācijas notikumi 305423 un 40-3-2, ka nav iespējams izdarīt secinājumus par šo vairākkārtējas transformācijas notikumā radīto sojas pupu alergenitāti, ka trūkst datu un atbilstīgu salīdzinātāju, lai varētu izvērtēt iespējamo mijiedarbību starp vecākaugu līnijām un varētu konstatēt neparedzētās sekas vairākkārtējas transformācijas notikumos salīdzinājumā ar vecākaugu līnijām, un ka, balstoties uz sniegtajiem datiem, sojas pupu 305423 x 40-3-2 riska novērtējumu nav iespējams pabeigt;

F.  tā kā pieteikuma iesniedzējs sniedza 90 dienu toksikoloģiskās analīzes pētījumu, ko EFSA noraidīja sliktās kvalitātes dēļ; tā kā līdz ar to riska novērtējumā šāds pētījums nav iekļauts, ko kritizējušas vairākas dalībvalsts kompetentās iestādes; tā kā šāds datu iztrūkums nav pieņemams, jo īpaši ņemot vērā, kas EFSA 2006. gada vadlīnijās tiek prasīts šāds pētījums(6);

G.  tā kā, ņemot vērā, ka iztrūkst vairāki dati (tostarp novērtējums par neparedzētām sekām, ko rada konkrētā ģenētiskā modifikācija, novērtējums par toksiskajām sekām un novērtējums par atliekvielām, ko rada apsmidzināšana ar komplementāriem herbicīdiem), neatkarīgā pētījumā secināts, ka riska novērtējumu nav iespējams pabeigt un ka līdz ar to iesniegtais pieteikums ir jānoraida(7);

H.  tā kā komplementāru herbicīdu izmantošana ir daļa no parastas lauksaimniecības prakses pret herbicīdiem izturīgu augu kultivēšanā un tāpēc var prognozēt, ka atliekas no izsmidzināšanas vienmēr būs atrodamas ražā un ir neizbēgamas sastāvdaļas; tā kā ir pierādīts, ka pret herbicīdiem noturīgu ģenētiski modificētu kultūru izmantošana izraisa komplementāru herbicīdu izmantošanu lielākos apmēros salīdzinājumā ar to tradicionālajām alternatīvām(8);

I.  tā kā glifosāta pašreizējās atļaujas termiņš beidzas ne vēlāk kā 2017. gada 31. decembrī; tā kā joprojām pastāv jautājumi par glifosāta kancerogenitāti; tā kā EFSA 2015. gada novembrī secināja, ka glifosāts, visticamāk, nav kancerogēns, un Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) 2017. gada martā secināja, ka klasificēšana nav pamatota; tā kā PVO Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra (IARC), gluži pretēji, 2015. gadā klasificēja glifosātu kā iespējami kancerogēnu cilvēkiem;

J.  tā kā saskaņā ar EFSA pesticīdu ekspertu grupas secinājumu, balstoties uz līdz šim sniegtajiem datiem, nav iespējams izdarīt secinājumus par to atliekvielu nekaitīgumu, kas rodas no ģenēriski modificētu kultūraugu apsmidzināšanas ar glifosāta atvasinājumiem(9); tā kā piedevas un to maisījumi, kas izmantoti komercpreparātos glifosāta izsmidzināšanai, var būt toksiskāki nekā aktīvā sastāvdaļa pati par sevi(10); tā kā vairāki pētījumi liecina, ka glifosāta preparāti var izraisīt endokrīnās sistēmas darbības traucējumus(11);

K.  tā kā importētas ģenētiski modificētas sojas pupas Savienībā plaši izmanto dzīvnieku barībā; tā kā salīdzinošā zinātniskās analīzes pētījumā konstatēta iespējama saikne starp glifosāta klātbūtni grūsnām sivēnmātēm dotā dzīvnieku barībā un smagu iedzimtu anomāliju pieaugumu no šīm sivēnmātēm dzimušajiem sivēniem(12);

L.  tā kā nepastāv visaptverošs riska novērtējums par atliekvielām pēc ALS inhibitoru kā komplementāru herbicīdu izsmidzināšanas uz ģenētiski modificētām sojas pupām; tā kā, gluži pretēji, EFSA pesticīdu ekspertu grupa konstatēja būtisku datu iztrūkumus saistībā ar tifensulfuronu, kas ir viena no aktīvajām sastāvdaļām, kura iedarbojas kā ALS inhibitors(13);

M.  tā kā atliekvielas no apsmidzināšanas ar komplementāriem herbicīdiem nav novērtētas; tā kā līdz ar to nav iespējams secināt, ka ģenētiski modificētas sojas pupas 305423 x 40-3-2, kas apsmidzinātas ar glifosātu un ALS inhibitora herbicīdiem, ir nekaitīgas lietošanai pārtikā un dzīvnieku barībā;

N.  tā kā atļauja importēt sojas pupas 305423 x 40-3-2 Savienībā, bez šaubām, izraisīs to plašāku audzēšanu trešās valstīs, un attiecīgi palielināsies arī komplementāro herbicīdu lietošana;

O.  tā kā sojas pupas 305423 x 40-3-2 tiek audzētas Argentīnā, Kanādā un Japānā; tā kā glifosāta izmantošanas postošā ietekme uz veselību Argentīnā ir plaši dokumentēta;

P.  tā kā Savienība ir apņēmusies pildīt ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), kas ietver apņemšanos līdz 2030. gadam būtiski samazināt to nāves gadījumu un slimību skaitu, kuras izraisa bīstamas ķīmiskas vielas un gaisa, ūdens un augsnes piesārņojums un kontaminācija (IAM 3, 3.9. mērķis)(14); tā kā Savienība ir apņēmusies īstenot politikas saskaņotību attīstībai ar mērķi līdz minimumam samazināt pretrunas un veidot dažādu Savienības politikas jomu sinerģijas, tostarp tādās jomās kā tirdzniecība, vide un lauksaimniecība, lai no tā gūtu labumu jaunattīstības valstis un lai palielinātu attīstības sadarbības efektivitāti;

Q.  tā kā ģenētiski modificēti kultūraugi, kas ir noturīgi pret vairākiem selektīviem herbicīdiem, galvenokārt attīstījās tādēļ, ka strauji palielinājās nezāļu noturība pret glifosātu valstīs, kuras lielā mērā paļāvās uz ģenētiski modificētiem kultūraugiem; tā kā vairāk nekā 20 dažādas pret glifosātu izturīgu nezāļu šķirnes ir dokumentētas zinātniskās publikācijās(15);

R.  tā kā Regulas (EK) Nr. 1829/2003 35. pantā minētā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja 2017. gada 14. septembrī balsoja, nesniedzot atzinumu; tā kā 14 dalībvalstis balsoja pret, tikai 10 dalībvalstis, kas pārstāv tikai 38,43 % no Savienības iedzīvotājiem, balsoja par, un četras dalībvalstis atturējās;

S.  tā kā Komisija vairākkārt ir nosodījusi to, ka kopš Regulas (EK) Nr. 1829/2003 stāšanās spēkā Komisijas lēmumi par atļauju piešķiršanu ir pieņemti bez Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atbalsta un ka dokumentu nosūtīšana atpakaļ Komisijai galīgā lēmuma pieņemšanai, kas iepriekš bija visnotaļ liels izņēmums visā procedūrā, nu ir kļuvusi par ierastu praksi gadījumos, kad ir jāpieņem lēmums par atļaujas piešķiršanu ģenētiski modificētai pārtikai un barībai; tā kā arī Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers ir nosodījis šādu praksi kā nedemokrātisku(16);

T.  tā kā Parlaments 2015. gada 28. oktobrī pirmajā lasījumā noraidīja 2015. gada 22. aprīļa priekšlikumu tiesību aktam, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1829/2003(17), un aicināja Komisiju to atsaukt un iesniegt jaunu priekšlikumu;

U.  tā kā Regulas (ES) Nr. 182/2011 14. apsvērumā norādīts, ka Komisija, ciktāl iespējams, rīkosies tā, lai izvairītos no vēršanās pret jebkādu dominējošu nostāju, kas pārsūdzības komitejā varētu rasties pret īstenošanas akta piemērotību, jo īpaši attiecībā uz tādiem jutīgiem jautājumiem kā patērētāju veselība, pārtikas nekaitīgums un vide,

V.  tā kā Komisijas priekšlikums grozīt Regulu (ES) Nr. 182/2011 ir nepietiekams, jo nerisina demokrātijas trūkumu ĢMO atļaušanas procesā;

W.  tā kā demokrātisko leģitimitāti var nodrošināt tikai tad, ja vismaz tiek garantēts, ka gadījumā, ja Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja nesniedz atzinumu, Komisija priekšlikumu atsauc; tā kā šāda procedūra jau pastāv attiecībā uz dažām citām pastāvīgajām komitejām,

1.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts pārsniedz Regulā (EK) Nr. 1829/2003 paredzētās īstenošanas pilnvaras;

2.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts neatbilst Savienības tiesību aktiem, jo nav savienojams ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 mērķi, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 178/2002(18) paredzētajiem vispārējiem principiem ir nodrošināt pamatu, lai garantētu cilvēku dzīvības un veselības, dzīvnieku veselības un labturības, vides un patērētāju interešu augsta līmeņa aizsardzību saistībā ar ģenētiski modificētu pārtiku un barību, vienlaikus nodrošinot efektīvu iekšējā tirgus darbību;

3.  prasa Komisijai atsaukt īstenošanas lēmuma projektu;

4.  aicina Komisiju apturēt jebkādus īstenošanas lēmumus attiecībā uz pieteikumiem par atļauju piešķiršanu ģenētiski modificētiem organismiem, līdz atļaujas piešķiršanas procedūra būs pārskatīta tā, lai novērstu nepilnības pašreizējā procedūrā, kas ir izrādījusies neatbilstīga;

5.  aicina atbildīgos likumdevējus steidzamības kārtā turpināt darbu pie Komisijas priekšlikuma, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 182/2011, un nodrošināt, lai inter alia gadījumā, ja Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja nesniedz atzinumu par ĢMO apstiprinājumiem vai nu saistībā ar to audzēšanu vai izmantošanu pārtikā un dzīvnieku barībā, Komisija priekšlikumu atsauks;

6.  aicina Komisiju neizsniegt atļauju jebkādiem pret herbicīdiem noturīgiem ģenētiski modificētiem augiem (HN ĢMA), pirms nav veikts pilnīgs novērtējums par atliekvielu konkrētajām kumulatīvajām sekām pēc apsmidzināšanas kombinācijā ar komplementāriem herbicīdiem un to komercpreparātiem, kurus izmanto audzēšanas valstīs;

7.  aicina Komisiju pieprasīt daudz detalizētāku to veselības risku pārbaudi, kas saistīti ar vairākkārtējas transformācijas gadījumiem, tādiem kā sojas pupas 305423 x 40-3-2;

8.  aicina Komisiju izstrādāt stratēģijas veselības riska novērtējumam un toksikoloģijai, kā arī pēctirgus uzraudzībai attiecībā uz visu pārtikas un barības ķēdi;

9.  aicina Komisiju pret herbicīdiem noturīgu HN ĢMA riska novērtējumā pilnībā integrēt riska novērtējumu par papildu herbicīdiem un to atliekām neatkarīgi no tā, vai ģenētiski modificētais augs ir paredzēts audzēšanai Savienības teritorijā vai importam kā pārtika un dzīvnieku barība;

10.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.
(2) OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4566
(4)––––––––––––––––— .– Parlamenta 2014. gada 16. janvāra rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par ģenētiski modificēta kukurūzas produkta (Zea mays L. līnija 1507) ar izturību pret dažiem tauriņu kārtas kaitēkļiem laišanu tirgū kultivēšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/18/EK (OV C 482, 23.12.2016., 110. lpp.).Parlamenta 2015. gada 16. decembra rezolūcija par Komisijas 2015. gada 4. decembra Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/2279, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu NK603 × T25, sastāv vai ir ražoti no tās (Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0456).Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87705 × MON 89788, sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0040).Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87708 × MON 89788, sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0039).Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 (MST-FGØ72-2), sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0038).Parlamenta 2016. gada 8. jūnija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā apvienoti divi vai trīs modifikācijas gadījumi, sastāv vai ir ražoti no tās (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0271).Parlamenta 2016. gada 8. jūnija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam attiecībā uz ģenētiski modificētu neļķu (Dianthus caryophyllus L., līnija SHD-27531-4) laišanu tirgū (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0272).Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atjauno atļauju ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 sēklu laišanai tirgū kultivēšanas nolūkos (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0388).Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 produktus (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0389).Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam par ģenētiski modificētas kukurūzas Bt11 sēklu laišanu tirgū kultivēšanas nolūkos (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0386).Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam par ģenētiski modificētas kukurūzas 1507 sēklu laišanu tirgū kultivēšanas nolūkos (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0387).Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj produktu, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sastāv vai ir ražoti no tās, laišanu tirgū (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0390).Parlamenta 2017. gada 5. aprīļa rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 un ģenētiski modificētas kukurūzas veidus, kuros apvienotas divas, trīs vai četras no modifikācijām Bt11, 59122, MIR604, 1507 un GA21, vai kas sastāv vai ir ražoti no tās (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0123).Parlamenta 2017. gada 17. maija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-40278-9, sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0215).Parlamenta 2017. gada 17. maija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sastāv vai ir ražoti no tās (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0214).Parlamenta 2017. gada 13. septembra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-68416-4, sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0341).Parlamenta 2017. gada 4. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 × A5547-127, sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0377).Parlamenta 2017. gada 4. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-44406-6, sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0378).
(5) G pielikums — dalībvalstu piezīmes un ĢMO ekspertu grupas atbildes http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2007-175
(6) Turpat.
(7).https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
(8) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(9) EFSA secinājums par aktīvās vielas glifosāta pesticīdu riska novērtējuma salīdzinošo analīzi. EFSA 2015. gada biļetens, 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(11) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
(12) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
(13) “potenciālais risks, ka tifensufuron-metils var izraisīt endokrīnās sistēmas darbības traucējumus, tika uzskatīts par problēmu, kas nav finalizējama un kas vieš lielas bažas”. Secinājums par aktīvās vielas tifensufuron-metila salīdzinošo novērtējumu. EFSA biļetens, 13(7):4201, 2. lpp. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4201/epdf
(14) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
(15). https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12
(16) Piemēram, Eiropas Parlamenta plenārsēdes atklāšanas uzrunā, kas ietverta politiskajās vadlīnijās nākamajai Eiropas Komisijai (Strasbūrā 2014. gada 15. jūlijā), vai uzrunā par Savienības stāvokli 2016. gadā (Strasbūrā 2016. gada 14. septembrī).
(17) OV C 355, 20.10.2017., 165. lpp.
(18) OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika