Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2906(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0570/2017

Ingivna texter :

B8-0570/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2017 - 5.12

Antagna texter :

P8_TA(2017)0397

Antagna texter
PDF 287kWORD 52k
Tisdagen den 24 oktober 2017 - Strasbourg
Genetiskt modifierad sojaböna 305423 x 40-3-2
P8_TA(2017)0397B8-0570/2017

Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D052752 – 2017/2906(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D052752),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder(1), särskilt artiklarna 7.3 och 19.3,

–  med beaktande av omröstningen den 14 september 2017 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003, där inget yttrande avgavs,

–  med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(2),

–  med beaktande av det yttrande som antogs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) den 14 juli 2016, och som offentliggjordes den 18 augusti 2016(3),

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (COM(2017)0085 – COD(2017)0035),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner där parlamentet framfört invändningar mot godkännande av genetiskt modifierade organismer(4),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 20 september 2007 lämnade Pioneer Overseas Corporation in en ansökan om utsläppande på marknaden av livsmedel, livsmedelsingredienser och foder som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan 305423 x 40-3-2 till den nationella behöriga myndigheten i Nederländerna, i enlighet med artiklarna 5 och 17 i förordning (EG) nr 1829/2003. Ansökan gällde även utsläppande på marknaden av den genetiskt modifierade sojabönan 305423 x 40-3-2 i produkter som består av eller innehåller denna sojaböna för annan användning än som livsmedel och foder, som är tillåten för andra sojabönor, med undantag för odling.

B.  Den 14 juli 2016 antog Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) ett positivt yttrande i enlighet med artiklarna 6 och 18 i förordning (EG) nr 1829/2003, som offentliggjordes den 18 augusti 2016.

C.  I förordning (EG) nr 1829/2003 fastställs att genetiskt modifierade livsmedel eller foder inte får ha negativa effekter på människors eller djurs hälsa eller för miljön, och att kommissionen ska ta hänsyn till alla relevanta bestämmelser i unionslagstiftningen och andra berättigade faktorer som har betydelse för den aktuella frågan vid utarbetandet av beslutet.

D.  En av moderväxterna, sojabönan 305423, modifierades genetiskt i syfte att förändra växternas oljesammansättning och för att göra dem resistenta mot acetolaktatsyntasprotein (ALS)-hämmande herbicider, vilka inbegriper herbicider av de kemiska familjerna imidazolinon, sulfonylurea, triazolopyrimidin, pyrimidinyl(tio)bensoat och sulfonylaminocarbonyltriazolinon. Den andra moderväxten, sojabönan 40-3-2, innehåller genen EPSPS som gör växten resistent mot glyfosatbaserade herbicider. Dessa genetiskt modifierade sojabönor kombinerades för att skapa en s.k. staplad transformationshändelse som är resistent mot två herbicider och som har modifierad oljesammansättning.

E.  Många kritiska synpunkter har inkommit från medlemsstaterna under den tre månader långa samrådsperioden(5). De mest kritiska synpunkterna gäller faktumet att det inte är möjligt att ge ett positivt utlåtande, med tanke på människors eller djurs föda, om säkerhetsprofiler för produkter som framställs av olika sorters soja som innehåller transformationshändelserna 305423 och 40–3 – 2, att det inte är möjligt att dra slutsatser om de allergiframkallande beståndsdelarna av denna transformerade sojaböna, att tillräckliga uppgifter och lämpliga jämförelseobjekten saknas för att bedöma potentiell interaktion mellan föräldralinjer och för att upptäcka oavsiktliga effekter i de staplade transformationshändelserna jämfört med föräldralinjer, och att riskbedömningen av sojabönan 305423 x 40–3 – 2 inte kan slutföras på grundval av de uppgifter som lämnats.

F.  Den sökande lämnade in en 90-dagars toxikologisk utfodringsstudie som förkastades av Efsa på grund av otillräcklig kvalitet. Till följd av detta omfattar riskbedömningen ingen sådan studie, något som kritiserades av vissa medlemsstaters behöriga myndigheter. Denna brist på data är oacceptabel, särskilt med tanke på att Efsas riktlinjer från 2006 kräver en sådan studie(6).

G.  På grund av flera uppgiftsluckor (inklusive avsaknaden av en bedömning av oavsiktliga effekter till följd av den genetiska modifieringen, avsaknaden av en bedömning av toxiska effekter och avsaknaden av en bedömning av restprodukter från besprutning med kompletterande herbicider), visar en oberoende studie att riskbedömningen inte kan slutföras och att ansökan därför bör avslås(7).

H.  Användning av kompletterande herbicider ingår i regelbunden jordbrukspraxis vid odlingen av herbicidresistenta växter, och man måste därför räkna med att restprodukter från besprutning alltid kommer att finnas i skörden och utgöra oundvikliga beståndsdelar. Det har visat sig att herbicidtoleranta genetiskt modifierade grödor leder till att kompletterande herbicider används mer än deras traditionella motsvarigheter(8).

I.  Det nuvarande tillståndet för glyfosat löper ut senast den 31 december 2017. Frågetecknen kvarstår kring huruvida glyfosat är cancerframkallande. Efsa fastställde i november 2015 att glyfosat sannolikt inte är cancerframkallande och Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) fastställde i mars 2017 att det inte var motiverat med någon klassificering. WHO:s internationella center för cancerforskning (IARC) klassificerade däremot 2015 glyfosat som troligtvis cancerframkallande för människor.

J.  Enligt Efsas panel för bekämpningsmedel går det inte , i dagens läge att utifrån de uppgifter som föreligger dra några slutsatser om säkerheten när det gäller restprodukter efter besprutning av genetiskt modifierade grödor med glyfosatberedningar(9). Tillsatsämnen och blandningar av dem, som används i kommersiella beredningar för glyfosatbesprutning, kan vara giftigare än det verksamma ämnet i sig(10). Ett antal studier visar att glyfosatberedningar kan vara hormonstörande(11).

K.  Importerade genetiskt modifierade sojabönor används ofta som djurfoder inom unionen. En sakkunnigbedömd vetenskaplig studie har visat att det eventuellt kan finnas ett samband mellan glyfosat i foder som getts till dräktiga suggor och en ökning av antalet allvarliga medfödda missbildningar hos deras kultingar(12).

L.  Det finns ingen heltäckande riskbedömning av restprodukter från besprutning med ALS-hämmare som kompletterande herbicider på genetiskt modifierade sojabönor. Däremot har Efsas panel för bekämpningsmedel upptäckt stora uppgiftsluckor när det gäller thifensulfuron, som är en av de aktiva ingredienser som fungerar som en ALS-hämmare(13).

M.  Restprodukter från besprutning med kompletterande herbicider bedömdes inte. Det går därför inte att dra slutsatsen att den genetiskt modifierade sojabönan 305423 x 40-3-2 som besprutats med glyfosat och ALS-hämmare är säker för användning i livsmedel och foder.

N.  Ett tillstånd för att importera sojabönan 305423 x 40-3-2 till unionen kommer utan tvekan att leda till att den odlas mer i tredjeländer och till en motsvarande ökning i användningen av kompletterande herbicider.

O.  Sojabönan 305423 x 40-3-2 odlas i Argentina, Kanada och Japan. Det finns omfattande dokumentation om de förödande effekter som användningen av glyfosat har haft på människors hälsa i Argentina.

P.  Unionen har förbundit sig till FN:s mål för hållbar utveckling, i vilka ingår ett åtagande om att före 2030 avsevärt minska antalet dödsfall och sjukdomar orsakade av farliga kemikalier samt förorening och kontaminering av luft, vatten och mark (mål 3 för hållbar utveckling, delmål 3.9)(14). Unionen har förbundit sig att föra en konsekvent politik för utveckling som strävar efter att minimera inkonsekvenser och skapa synergieffekter mellan unionens olika politikområden, bland annat på områdena handel, miljö och jordbruk, för att gynna utvecklingsländerna och effektivisera utvecklingssamarbetet.

Q.  Utvecklingen av genetiskt modifierade grödor med tolerans mot flera selektiva herbicider beror främst på den snabba utvecklingen av ogräs som uppvisat resistens mot glyfosat i länder som varit starkt beroende av genetiskt modifierade grödor. Över tjugo olika sorter av glyfosatresistenta ogräs har dokumenterats i vetenskapliga publikationer(15).

R.  Inget yttrande avgavs efter omröstningen den 14 september 2017 i den ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003. Fjorton medlemsstater röstade emot medan endast tio medlemsstater som bara utgör 38,43 % av unionens befolkning röstade för, och fyra medlemsstater lade ner sina röster.

S.  Kommissionen har vid flera tillfällen djupt beklagat att den sedan förordning (EG) nr 1829/2003 trädde i kraft varit tvungen att anta beslut om godkännande utan stöd av den ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och att det vid beslut om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder har blivit norm att hänskjuta ärendet till kommissionen för slutligt beslut, något som egentligen är ett undantag i förfarandet son helhet. Kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, har också kritiserat denna praxis som odemokratisk(16).

T.  Den 28 oktober 2015 förkastade parlamentet, vid första behandlingen(17), lagstiftningsförslaget av den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003, och uppmanade kommissionen att dra tillbaka sitt förslag och lägga fram ett nytt.

U.  Enligt skäl 14 i förordning (EU) nr 182/2011 bör kommissionen, i möjligaste mån, agera på ett sådant sätt att man undviker att gå emot en dominerande ståndpunkt som kan uppstå inom omprövningskommittén mot lämpligheten av en genomförandeakt, särskilt i känsliga frågor som konsumenthälsa, livsmedelssäkerhet och miljöskydd.

V.  Kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 är otillräckligt för att åtgärda bristen på demokrati i processen för godkännande av genetiskt modifierade organismer.

W.  Demokratisk legitimitet kan säkerställas endast om man, såsom ett minimikrav, föreskriver att kommissionens förslag dras tillbaka om ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa inte avger något yttrande. Detta förfarande finns redan för vissa andra ständiga kommittéer.

1.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning (EG) nr 1829/2003.

2.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut inte överensstämmer med unionslagstiftningen, eftersom det inte är förenligt med målet i förordning (EG) nr 1829/2003, nämligen att, i enlighet med de allmänna principerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002(18), skapa en grund för att säkerställa ett gott skydd för människors liv och hälsa, djurs hälsa och välbefinnande samt miljö- och konsumentintressena med avseende på genetiskt modifierade livsmedel och foder, och att samtidigt sörja för att den inre marknaden fungerar effektivt.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till genomförandebeslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upphäva eventuella genomförandebeslut avseende ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade organismer till dess att tillståndsförfarandet har setts över på ett sådant sätt att bristerna åtgärdats i det nuvarande förfarandet, som har visat sig vara bristfälligt.

5.  Europaparlamentet uppmanar de ansvariga lagstiftarna att skyndsamt driva på arbetet med kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 eftersom detta är mycket angeläget, och att bland annat säkerställa att om ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa inte avger något yttrande om godkännande av genetiskt modifierade organismer, antingen för odling eller som livsmedel och foder, kommer kommissionens förslag dras tillbaka.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte godkänna några herbicidtoleranta genetiskt modifierade växter utan en fullständig bedömning av de särskilda kumulativa effekterna av restprodukterna från besprutning med en kombination av kompletterande herbicider och deras kommersiella beredningar såsom de används i de länder där de odlas.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kräva en betydligt mer detaljerad testning för att fastställa hälsoriskerna i samband med staplade transformationshändelser såsom sojabönan 305423 x 40-3-2.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram strategier för bedömning av hälsorisker och toxikologi, liksom för övervakning efter utsläppande på marknaden, vilka inriktar sig på hela livsmedels- och foderkedjan.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullt ut integrera riskbedömningen av tillämpningen av kompletterande herbicider och deras restprodukter i riskbedömningen av herbicidtoleranta genetiskt modifierade växter, oavsett om den genetiskt modifierade växten är avsedd för odling inom unionen eller för import för livsmedel och foder.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4566
(4)––––––––––––––––– . – Resolution av den 16 januari 2014 om förslaget till rådets beslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, av en majsprodukt (Zea mays L. linje 1507) som modifierats genetiskt för resistens mot vissa fjärilsarter som är skadegörare (EUT C 482, 23.12.2016, s. 110).Resolution av den 16 december 2015 om kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 av den 4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (Antagna texter, P8_TA(2015)0456).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 x MON 89788 (Antagna texter, P8_TA(2016)0040).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 x MON 89788 (Antagna texter, P8_TA(2016)0039).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 (MST-FGØ72-2) (Antagna texter, P8_TA(2016)0038).Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av dessa transformationshändelser (Antagna texter, P8_TA(2016)0271).Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden av en genetiskt modifierad nejlika (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (Antagna texter, P8_TA(2016)0272).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs MON 810 (Antagna texter, P8_TA(2016)0388).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade majsprodukter MON 810 (Antagna texter, P8_TA(2016)0389).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs Bt11 (Antagna texter, P8_TA(2016)0386).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs 1507 (Antagna texter, P8_TA(2016)0387).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Antagna texter, P8_TA(2016)0390).Resolution av den 5 april 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av transformationshändelserna Bt11, 59122, MIR604, 1507 och GA21, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0123).Resolution av den 17 maj 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen DAS-40278–9, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0215).Resolution av den 17 maj 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB119 (BCS-GHØØ5-8) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, P8_TA(2017)0214).Resolution av den 13 september 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0341).Resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 × A5547-127, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0377).Resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-44406-6, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0378).
(5) Bilaga G – medlemsstaternas kommentarer och GMO-panelens svar http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2007-175
(6) Se föregående.
(7).https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
(8) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(9) Efsas slutsatser om sakkunnigbedömningen av riskbedömningen av bekämpningsmedel med det verksamma ämnet glyfosat. EFSA Journal 2015, vol. 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(11) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
(12) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
(13) ”potentiella endokrina störningar av thifensufron-methyl identifierades som en fråga som inte kunde avslutas och ett viktigt problemområde”. Conclusion on the peer review of the active substance thifensulfuron-methyl. EFSA Journal 13, vol. 7 (4201):2 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4201/epdf
(14) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
(15).https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12
(16) Exempelvis i öppningsanförandet vid Europaparlamentets plenarsammanträde, som ingick i de politiska riktlinjerna för nästa Europeiska kommission (Strasbourg den 15 juli 2014), och i talet om tillståndet i unionen 2016 (Strasbourg den 14 september 2016).
(17) EUT C 355, 20.10.2017, s. 165.
(18) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy