Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2907(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0569/2017

Внесени текстове :

B8-0569/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2017 - 5.13

Приети текстове :

P8_TA(2017)0398

Приети текстове
PDF 539kWORD 64k
Вторник, 24 октомври 2017 г. - Страсбург
Генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 × Ms8 × Rf3
P8_TA(2017)0398B8-0569/2017

Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) и MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D052753 – 2017/2907(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се от или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) и MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D052753),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

—  като взе предвид гласуването на посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 14 септември 2017 г., по време на което не беше дадено становище;

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като взе предвид становището, прието от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на 1 март 2017 г. и публикувано на 10 април 2017 г.(3),

—  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

—  като взе предвид своите предишни резолюции, в които се възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми(4),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че на 3 декември 2013 г. Monsanto Europe S.A. и Bayer CropScience N.V. подадоха заявление за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 x Ms8 x Rf3, до националния компетентен орган на Нидерландия в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003; като има предвид, че заявлението се отнася също така и до пускането на пазара на генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 x Ms8 x Rf3 в състоящи се от нея или съдържащи я продукти, които са предназначени за употреба, различна от употребата като храни и фуражи, като всеки друг вид маслодайна рапица, с изключение на култивирането; като има предвид, че заявлението обхваща, за тези употреби, всички подкомбинации на единичните събития на генетична модификация, от които се състои маслодайна рапица MON 88302 x Ms8 × Rf3;

Б.  като има предвид, че на 1 март 2017 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) даде положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, което беше публикувано на 10 април 2017 г.;

В.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1829/2003 се посочва, че генетично модифицираните храни или фуражи не трябва да оказват неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, здравето на животните или върху околната среда, и се изисква от Комисията при изготвянето на решението си да взема предвид всички относими разпоредби на правото на Съюза и други обосновани фактори, свързани с разглеждания въпрос;

Г.  като има предвид, че маслодайната рапица, състояща се от три събития на трансформация, е произведена чрез конвенционално кръстосване за комбиниране на три отделни събития на маслодайна рапица: MON 88302, което експресира протеина 5-енолпирувилшикимат-3-фосфат-синтаза (CP4 EPSPS), за поносимост към хербициди, съдържащи глифосат, Ms8, което експресира протеините барназа и фосфинотрицин ацетилтрансфераза (PAT), и RF3, което експресира протеините барстар и PAT, за поносимост към хербициди, съдържащи амониев глуфосинат, и за получаване на хетерозис;

Д.  като има предвид, че през тримесечния период на консултации бяха представени многобройни критични забележки от държавите членки; като има предвид, че най-критичните общи бележки включват констатацията, че „представените данни не подкрепят цялостна и сериозна оценка на потенциалните взаимодействия между единичните събития, включени в генетично модифицираната маслодайна рапица MON 88302 x Ms8 x Rf3, както се изисква съгласно насоката на ЕОБХ“, че „с оглед на комплектите от проучвания и техните проекти не е възможно да се даде окончателно доказателство по отношение на дългосрочното (особено за храните) въздействие върху репродукцията или развитието“, че „информацията (данни и анализи на данни), предоставена за фенотипната оценка, състава и токсикологията, е недостатъчна“ и че „следва да се извършват допълнителни проучвания, за да се докаже безопасността на маслодайната рапица MON 88302 x Ms8 × Rf3“(5);

Е.  като има предвид, че основните конкретни области, будещи опасения, са свързани с липсата на 90-дневно изследване на храненето върху плъхове, липсата на оценка на остатъчните вещества от добавъчните хербициди във внасяните храни и фуражи и съответно възможните отрицателни последици за здравето, както и незадоволителния план за наблюдение на околната среда;

Ж.  като има предвид, че въз основа на липсата на 90-дневен доклад за субхроничната токсичност върху плъхове, френската Национална агенция за безопасност на храните, околната среда и заетостта надлежно отхвърли заявлението за пускане на маслодайната рапица MON 88302 x Ms8 × Rf3 на пазара(6);

З.  като има предвид, че независимо проучване заключи, че становището на ЕОБХ следва да се отхвърли поради съществени недостатъци и съществени празноти и че следователно не следва да се разрешава вносът в Съюза на жизнеспособни ядки от множественото трансформационно събитие MON 88302 x MS8 x RF3(7);

И.  като има предвид, че прилагането на добавъчни хербициди е част от обичайната селскостопанска практика в отглеждането на устойчиви на хербициди растения и че следователно може да се очаква, че остатъчни вещества от пръскането винаги ще присъстват при събирането на реколтата и ще представляват неизбежни съставки; като има предвид, че е доказано, че устойчивостта на хербициди на генетично модифицирани култури води до по-голяма употреба на добавъчни хербициди в сравнение с употребата при конвенционалните култури(8);

Й.  като има предвид, че настоящето разрешение за глифосат изтича най-късно на 31 декември 2017 г.; като има предвид, че остава неизяснен въпросът с канцерогенността на глифосата; като има предвид, че през ноември 2015 г. ЕОБХ заключи, че е малко вероятно глифосатът да е канцерогенен, а през март 2017 г. Европейската агенция по химикали (ECHA) заключи, че не е необходимо класифициране; като има предвид, че противно на горепосоченото през 2015 г. Международната агенция за изследване на рака (IARC) класифицира глифосата като вероятно канцерогенен за хората;

К.  като има предвид, че според групата за пестициди на ЕОБХ въз основа на предоставените досега данни не може да се правят заключения относно безопасността на остатъчните вещества от пръскането на генетично модифицирани култури със смеси, съдържащи глифосат(9); като има предвид, че добавките и техните смеси, използвани в търговски препарати за пръскане с глифосат, могат да има по-голяма токсичност, отколкото самата активна съставка(10); като има предвид, че редица проучвания показват, че глифосатните съединения могат да действат като нарушители на функциите на ендокринната система(11);

Л.  като има предвид, че внасяната генетично модифицирана маслодайната рапица се използва широко за хранене на животни в Съюза; като има предвид, че рецензирано от експерти научно изследване е установило евентуална връзка между глифосата във фуражите за бременни свине майки и увеличаването на случаите на тежки вродени аномалии в техните прасенца;(12)

М.  като има предвид, че глуфосинатът е класифициран като токсичен за репродукцията и следователно попада в т. нар. „критерии за изключване“, установени в Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита(13); като има предвид, че одобрението за глуфосината изтича на 31 юли 2018 г.(14);

Н.  като има предвид, че компетентният орган на държава членка подчерта, че е непоследователно да се разрешава вносът на резистентна на глуфосинат генно модифицирана маслодайна рапица, като се има предвид, че е малко вероятно разрешението за използването на глуфосинат в ЕС да бъде подновено предвид на неговата токсичност за репродукцията(15);

О.  като има предвид, че не е направена оценка на остатъчните вещества от пръскането с добавъчни хербициди; като има предвид, че следователно не може да се направи заключението, че създадената чрез генно инженерство маслодайна рапица, пръскана с глифосат и глуфосинат, е безопасна за употреба в храни и фуражи;

П.  като има предвид, че освен това много от компетентните органи на държавите членки изразиха загриженост относно потенциала на тази генетично модифицирана маслодайна рапица да се превърне в дива растителна популация в Съюза, особено по протежение на транспортните маршрути при вноса, и посочиха, че в това отношение планът за наблюдение е недостатъчен;

Р.  като има предвид, че държава членка отбеляза, че „глифосатът се използва широко в борбата с плевелите по железопътните трасета и крайпътните пространства в Съюза. При такива обстоятелства високата резистентност към глифосат на маслодайната рапица MON88302 x Ms8 × Rf3 може да доведе до избирателно предимство. Последиците от това избирателно предимство за устойчивостта и инвазивността следва да бъдат взети под внимание при оценката на вероятността от утвърждаване на постоянна популация в Европа, особено като се има предвид способността на маслодайната рапица да оцелее в семенна банка“;

С.  като има предвид, че според австрийско проучване от 2011 г. „редица международни изследвания установяват, че разпиляването на семена по време на транспортни дейности представлява основен елемент за създаването на диви популации от маслодайна рапица в крайпътните местообитания, че е добре известен проблем фактът, че диви популации на маслодайна рапица се намират повсеместно в държавите, където се отглежда маслодайна рапица, но те се намират също и в държави, където семената изключително само са внасят и впоследствие транспортират до съоръжения за преработка на маслото, и че освен това вносът на различни видове маслодайна рапица, устойчива на хербициди, може да доведе до създаването на диви популации с множествена устойчивост („натрупване на гени“), което причинява или задълбочава проблемите, свързани с управлението на хербицидите в крайпътните местообитания“(16);

Т.  като има предвид, че разработването на генетично модифицирани култури, устойчиви на редица селективни хербициди, се дължи основно на бързото развитие на резистентност към плевелите на глифосат в страни, които активно са разчитали на генетично модифицирани култури; като има предвид, че в научни публикации са документирани над 20 различни сортове на плевели, устойчиви на глифосат(17); като има предвид, че появата на плевели, устойчиви на глуфосинат, се наблюдава от 2009 г.;

У.  като има предвид, че гласуването на посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 14 септември 2017 г., не доведе до приемане на становище; като има предвид, че 14 държави членки гласуваха „против“ проекта на акт за изпълнение, а едва 10 държави членки, представляващи само 36,48% от населението на Съюза, гласуваха „за“ и четири държави членки се въздържаха;

Ф.  като има предвид, че Комисията неколкократно изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 тя е приела решения за разрешаване без подкрепата на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, както и че връщането на въпроса към Комисията за окончателно решение, което по принцип представлява изключение от процедурата като цяло, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че председателят на Комисията Юнкер също осъди посочената практика като недемократична(18);

Х.  като има предвид, че на 28 октомври 2015 г. Парламентът отхвърли на първо четене законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003(19) и призова Комисията да го оттегли и да представи ново предложение;

Ц.  като има предвид, че съгласно съображение 14 от Регламент (ЕС) № 182/2011 Комисията, доколкото е възможно, ще действа по начин, при който да се избегне всяко противоречие с преобладаващото мнение, което би могло да възникне в рамките на апелативния комитет срещу целесъобразността на даден акт за изпълнение, особено по чувствителни въпроси, като например здравето на потребителите, безопасността на храните и опазването на околната среда;

Ч.  като има предвид, че предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 не е достатъчно от гледна точка на преодоляването на липсата на демокрация в процедурата за разрешаване на ГМО;

Ш.  като има предвид, че демократична легитимност може да бъде гарантирана само ако най-малкото бъде предвидено оттегляне на предложението на Комисията, в случай че Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не представи становище; като има предвид, че тази процедура вече съществува за някои други постоянни комитети;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че решението за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като не е съвместимо с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която – в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета(20), е да предоставя основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите, що се отнася до генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  приканва Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  приканва Комисията да преустанови действието на всяко решение за изпълнение относно заявленията за разрешение за генетично модифицирани организми, докато процедурата по разрешаване бъде преразгледана по такъв начин, че да се обърне внимание на слабостите в сегашната процедура, която се оказа неподходяща;

5.  приканва отговорните законодателни органи да ускорят работата по предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 като въпрос с неотложен характер и да гарантират, наред с другото, че ако Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не представи становище във връзка с одобрението на генетично модифицираните организми (ГМО), било то за отглеждане или за храни и фуражи, Комисията ще оттегли предложението;

6.  приканва Комисията да не разрешава никакви генетично модифицирани растения, устойчиви на хербициди (УХ ГМР), на които е придадена устойчивост към комбинация от хербициди, какъвто е случаят с маслодайна рапица MON 88302 x Ms8 x Rf3, без извършване на пълна оценка на специфичния кумулативен ефект от остатъчните вещества от пръскане с комбинацията от добавъчни хербициди и техните търговски наименования, използвани в страните, в които се отглеждат;

7.  приканва Комисията да изиска много по-подробно изследване, което да определи рисковете за здравето, свързани с множествено събитие на генетична модификация, като например маслодайна рапица MON 88302 x Ms8 × Rf3;

8.  приканва Комисията да разработи стратегии за оценка на риска за здравето и в областта на токсикологията, както и мониторинг след пускането на пазара, които да са насочен към цялата хранителна и фуражна верига;

9.  приканва Комисията да включи изцяло оценката на риска при прилагане на добавъчни хербициди и техните остатъчни вещества в оценката на риска на УХ ГМР, независимо дали генетично модифицираното растение е предназначено за отглеждане в Съюза или за внос за храни и фуражи;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4767
(4)––––––––––––––––– –Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара – в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета – с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110).Резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (Приети текстове, P8_TA(2016)0040).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (Приети текстове, P8_TA(2016)0039).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (Приети текстове, P8_TA(2016)0038).Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията (Приети текстове, P8_TA(2016)0271).Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (Приети текстове, P8_TA(2016)0272).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (P8_TA(2016)0388),Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (Приети текстове, P8_TA(2016)0389).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (Приети текстове, P8_TA(2016)0386).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (Приети текстове, P8_TA(2016)0387).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Приети текстове, P8_TA(2016)0390).Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0123).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0215).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2017)0214).Резолюция от 13 септември 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-68416-4, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0341).Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 x A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0377).Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0378).
(5) Приложение Ж – коментари на държавите членки и отговори на групата за ГМО http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
(6) Пак там.
(7) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20comment%20MON80332%20x%20MS8%20x%20RF3_v2.pdf
(8) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(9) Заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество глифосат като пестицид. EFSA journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015 г., 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(11) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
(12) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
(13) OВ L 309, 24.11.2009 г., стp. 1.
(14) OВ L 67, 12.3.2015 г., стр. 6.
(15) Приложение Ж – коментари на държавите членки и отговори на групата за ГМО http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
(16) https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/3/0/9/CH1060/CMS1215778250501/osrimportban_gt73,ms8xrf3_2011_(nicht_zu_versenden_).pdf, стр. 4.
(17) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12
(18) Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия, (Страсбург, 15 юли 2014 г.) или речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).
(19) OВ C 355, 20.10.2017 г., стр. 165.
(20) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност