Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2907(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0569/2017

Předložené texty :

B8-0569/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/10/2017 - 5.13

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0398

Přijaté texty
PDF 378kWORD 53k
Úterý, 24. října 2017 - Štrasburk
Geneticky modifikovaná řepka olejná MON 88302 × Ms8 × Rf3
P8_TA(2017)0398B8-0569/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) a MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D052753 – 2017/2907(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 ×x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) a MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D052753),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech(1), a zejména na čl. 7 odst. 3 a čl. 19 odst. 3 tohoto nařízení,

–  s ohledem na hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat podle článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003, které proběhlo dne 14. září 2017 a na němž nebylo přijato žádné stanovisko,

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(2),

–  s ohledem na stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze dne 1. března 2017, které bylo zveřejněno dne 10. dubna 2017(3);

–  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o námitkách proti povolení geneticky modifikovaných organismů(4),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 3. prosince 2013 podaly společnosti Monsanto Europe S.A. a Bayer Crop Science N.V. v souladu s články 5 a 17 nařízení (ES) č. 1829/2003 příslušnému orgánu Nizozemska žádost o uvedení potravin, složek potravin a krmiv, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou MON 88302 × Ms8 × Rf3, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh; vzhledem k tomu, že žádost se rovněž vztahuje na uvedení geneticky modifikované řepky olejné MON 88302 × Ms8 × Rf3 v produktech, které z ní sestávají nebo ji obsahují, na trh pro jiná použití než v potravinách a krmivech, jako má jakákoli jiná řepka olejná, s výjimkou pěstování; vzhledem k tomu, že žádost se vztahuje pro tato použití rovněž na všechny podkombinace jednotlivých genetických modifikací tvořících řepku olejnou MON 88302 × Ms8 × Rf3;

B.  vzhledem k tomu, že dne 1. března 2017 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přijal v souladu s články 6 a 18 nařízení (ES) č. 1829/2003 kladné stanovisko, které bylo zveřejněno dne 10. dubna 2017;

C.  vzhledem k tomu, že v nařízení (ES) č. 1829/2003 se uvádí, že geneticky modifikované potraviny nebo krmiva nesmí mít nepříznivé účinky na zdraví lidí a zvířat či na životní prostředí a Komise musí při návrhu svého rozhodnutí zohlednit veškerá příslušná ustanovení právních předpisů Unie a další opodstatněné faktory důležité pro danou záležitost;

D.  vzhledem k tomu, že trojnásobně modifikovaná řepka olejná byla vyrobena běžným křížením kombinujícím tří jednotlivé modifikace řepky olejné: MON 88302 exprimující protein 5-enolpyruvylshikimát-3-fosfátsyntázu (CP4 EPSPS) kvůli toleranci k herbicidům obsahujícím glyfosát, MS8 exprimující proteiny barnázu a phosphinotricinacetyltransferázu (PAT) a RF3 exprimující proteiny barstar a PAT kvůli toleranci vůči herbicidům na bázi glufosinátu amonného a pro získání heterózního efektu;

E.  vzhledem k tomu, že členské státy během tříměsíčního období konzultací předložily řadu kritických připomínek; vzhledem k tomu, že nejzávažnější obecné připomínky se týkají mimo jiné toho, že „předložené údaje nejsou podloženy komplexním a důkladným posouzením možných interakcí mezi jednotlivými modifikacemi, jež jsou součástí geneticky modifikované řepky olejné MON 88302 × Ms8 × Rf3, což je vyžadováno v pokynech úřadu EFSA“, že „ na základě dostupných studií a materiálů není možno s definitivní platností posoudit dlouhodobé reprodukční a vývojové účinky (zejména s ohledem na potraviny)“, že „poskytnuté informace (údaje a analýzy údajů), pokud jde o hodnocení fenotypu, složení a toxikologii, jsou nedostatečné“ a že „je třeba provést další studie, které by prokázaly bezpečnost OSR MON 88302 × Ms8 × Rf3“(5);

F.  vzhledem k tomu, že hlavní problémy souvisí s tím, že nebyla provedena devadesátidenní krmná studie na krysách, že chybí posouzení reziduí doplňkových herbicidů v dovážených potravinách a krmivu, že tato rezidua mohou mít nepříznivý dopad na zdraví a že plán monitorování účinků na životní prostředí je neadekvátní;

G.  vzhledem k tomu, že nebyl proveden 90-denní test toxicity u krys a s ohledem na tuto skutečnost francouzská agentura pro bezpečnost a zdraví v oblasti potravin, životního prostředí a práce odůvodněně zamítla žádost o uvedení řepky olejné MON 88302 × Ms8 × Rf3 na trh(6);

H.  vzhledem k tomu, že nezávislá studie došla k závěru, že by stanovisko úřadu EFSA mělo být zamítnuto s ohledem na závažné nedostatky a velké mezery, a tudíž by dovoz životaschopných jader kombinovaných událostí MON 88302 × MS8 × RF3 do Unie neměl být povolen(7);

I.  vzhledem k tomu, že použití doplňkových herbicidů je součástí běžné zemědělské praxe při pěstování rostlin odolných vůči herbicidům, a lze proto očekávat, že rezidua z postřiků budou v sklizni vždy přítomny, a jsou jejími nevyhnutelnými složkami; vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že geneticky modifikované plodiny odolné vůči herbicidům vedou k vyššímu používání doplňkových herbicidů než jejich tradiční protějšky(8);

J.  vzhledem k tomu, že platnost stávajícího povolení glyfosátu skončí nejpozději dne 31. prosince 2017; vzhledem k tomu, že otázky ohledně karcinogenity glyfosátu stále přetrvávají; vzhledem k tomu, že úřad EFSA dospěl v listopadu 2015 k závěru, že glyfosát pravděpodobně není karcinogenní, a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) dospěla v březnu 2017 k závěru, že žádná klasifikace není nutná; vzhledem k tomu, že v roce 2015 naopak Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) při WHO klasifikovala glyfosát jako pravděpodobný karcinogen pro člověka;

K.  vzhledem k tomu, že podle panelu úřadu EFSA pro pesticidy nelze na základě dosud získaných údajů vyvodit žádné závěry ohledně bezpečnosti reziduí z postřiku geneticky modifikovaných plodin přípravky na bázi glyfosátu(9); vzhledem k tomu, že přísady a směsi používané v komerčních přípravcích k postřiku glyfosátem mohou vykazovat vyšší toxicitu než samotná účinná látka(10); vzhledem k tomu, že mnohé studie uvádějí, že přípravky na bázi glyfosátu mohou působit jako endokrinní disruptory(11);

L.  vzhledem k tomu, že dovážená geneticky modifikovaná řepka olejná je v Unii často používána jako krmivo; vzhledem k tomu, že odborně recenzovaná studie zjistila možnou souvislost mezi glyfosátem v krmivu podávaném prasnicím a zvýšeným výskytem závažných vrozených vad u jejich selat(12);

M.  vzhledem k tomu, že glufosinát je klasifikován jako látka toxická pro reprodukci a splňuje proto kritéria pro vyloučení stanovená v nařízení (ES) č. 1107/2009 Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh(13); vzhledem k tomu, že povolení pro používání glufosinátu skončí platnost dne 31. července 2018(14);

N.  vzhledem k tomu, že příslušný orgán jednoho z členských států poukázal na rozpory týkající se povolení dovozu této geneticky modifikované řepky olejné s tolerancí vůči glufosinátu, a to s ohledem na skutečnost, že je nepravděpodobné, že by povolení používání glufosinátu v Unii bylo kvůli jeho reprodukční toxicitě prodlouženo na další období(15);

O.  vzhledem k tomu, že nebylo provedeno posouzení reziduí z postřiku doplňkovými herbicidy; vzhledem k tomu, že nelze tedy vyvodit závěr, že geneticky modifikovaná řepka olejná, na kterou byl použit postřik glyfosátem a glufosinátem, je bezpečná pro použití v potravinách a krmivech;

P.  vzhledem k tomu, že dále příslušné orgány v mnohých členských státech vyjádřily znepokojení ohledně toho, že by se geneticky modifikovaná řepka mohla stát Unii planě rostoucí plodinou, zejména podél dopravních tras, po nichž bude dovážena, a poukázaly v této souvislosti na nedostatky monitorovacího plánu;

Q.  vzhledem k tomu, že jeden z členských států uvedl, že „je v Unii glyfosát běžně používán k odstraňování plevele podél železničních tratí a silnic. Vysoká tolerance MON88302 × Ms8 × Rf3 vůči glyfosátu může za takovýchto okolností přinášet selektivní výhodu. Dopady této selektivní výhody na perzistenci a invazivnost by měly být zohledněny při hodnocení pravděpodobnosti toho, zda linie vytvoří v Evropě trvalou populaci, především s ohledem na schopnost řepky olejné přežít v semenné bance.“;

R.  vzhledem k tomu, že podle rakouské studie z roku 2011 „několik mezinárodních studií určilo rozsypání semen během přepravy jakožto podstatný faktor pro vznik volně rostoucích populací řepky olejné podél silnic“, a „že je velmi známým problém i to, že volně rostoucí populace řepky olejné jsou všudypřítomné v zemích, kde je řepka olejná pěstována, ale také v zemích, do nichž jsou semena řepky olejné pouze dovážena a následně přepravována do továren na zpracování olejů“ a „dále, že dovoz různých linií řepky olejné tolerantních vůči herbicidům může vést k multirezistentním volně rostoucím populacím (tzv. kumulace genů - „gene stacking“) způsobujícím nebo zhoršujícím problémy při použití herbicidů v přirozeném prostředí podél cest“(16);

S.  vzhledem k tomu, že vznik geneticky modifikovaných plodin odolných vůči několika selektivním herbicidům je výsledkem především rychlého vývoje odolnosti plevele vůči glysofátu v zemích, jež silně spoléhaly na geneticky modifikované plodiny; vzhledem k tomu, že ve vědeckých publikacích je zdokumentováno více než 20 různých druhů plevele odolných vůči glyfosátu(17); vzhledem k tomu, že druhy plevele odolné vůči glufosinátu jsou pozorovány od roku 2009;

T.  vzhledem k tomu, že hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat podle článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003, které proběhlo dne 14. září 2017, nevedlo k vydání žádného stanoviska; vzhledem k tomu, že proti návrhu prováděcího aktu hlasovalo 14 členských států, pouze 9 členských států zastupujících pouze 36,48 % obyvatel EU hlasovalo pro a 5 členských států se hlasování zdrželo;

U.  vzhledem k tomu, že Komise několikrát vyjádřila politování nad skutečností, že od vstupu nařízení (ES) č. 1829/2003 v platnost přijala rozhodnutí o povolení bez podpory Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a že navracení dokumentace Komisi ke konečnému rozhodnutí, což pro tento postup jako celek představuje v podstatě výjimku, se stalo při rozhodování o povolování geneticky modifikovaných potravin a krmiv pravidlem; vzhledem k tomu, že předseda Komise Juncker tuto praxi odsoudil jako nedemokratickou(18);

V.  vzhledem k tomu, že Parlament legislativní návrh ze dne 22. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003 ze dne 28. října 2015(19), v prvním čtení zamítl a vyzval Komisi, aby svůj návrh stáhla a předložila nový;

W.  vzhledem k tomu, že v bodu odůvodnění 14 nařízení (EU) č. 182/2011 se uvádí, že by Komise měla pokud možno respektovat převládající názor, který by se mohl objevit v odvolacím výboru a zpochybňoval by vhodnost prováděcího aktu, zejména jde-li o citlivé oblasti, jako jsou zdraví spotřebitelů, bezpečnost potravin a ochrana životního prostředí;

X.  vzhledem k tomu, že návrh Komise na změnu nařízení (EU) č. 182/2011 není dostačující, pokud jde o řešení nedostatku demokracie v procesu povolování geneticky modifikovaných organismů;

Y.  vzhledem k tomu, že demokratickou legitimitu lze zajistit přinejmenším tím, že se stanoví, že nevydá-li Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat žádné stanovisko, je návrh Komise stažen; vzhledem k tomu, že tento postup již existuje u některých jiných stálých výborů;

1.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené v nařízení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnívá se, že prováděcí rozhodnutí Komise není v souladu s právními předpisy Unie, neboť není slučitelné s cílem nařízení (ES) č. 1829/2003, který podle obecných zásad, jež jsou stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(20), spočívá v poskytnutí základu pro zajištění vysoké míry ochrany lidského života a zdraví, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, životního prostředí a zájmů spotřebitele v souvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivy při současném zajištění účinného fungování vnitřního trhu;

3.  vyzývá Komisi, aby vzala svůj návrh prováděcího rozhodnutí zpět;

4.  vyzývá Komisi, aby pozastavila jakékoli prováděcí rozhodnutí týkající se žádostí o povolení geneticky modifikovaných organismů do doby, než bude postup pro udělení povolení, který se ukázal jako nedostatečný, přepracován tak, aby se odstranily nedostatky stávajícího postupu;

5.  vyzývá odpovědné zákonodárce, aby co nejdříve pokročili v práci na návrhu Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, a aby mimo jiné zajistili, že pokud Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat nepředloží žádné stanovisko ke schválení geneticky modifikovaných organismů, a to buď co se týče pěstování, nebo co se týče potravin a krmiv, Komise tento návrh stáhne;

6.  vyzývá Komisi, aby neschvalovala žádné geneticky modifikované rostliny tolerantní vůči herbicidům (GMHT), které by byly odolné vůči kombinaci herbicidů, jak tomu je v případě řepky olejné MON 88302 × Ms8 × Rf3, bez plného posouzení specifických kumulativních účinků postřiku kombinací doplňkových herbicidů a jejich komerčních přípravků, jak jsou používány v zemích, kde mají být rostliny pěstovány;

7.  vyzývá Komisi, aby vyžadovala daleko podrobnější testování s cílem určit zdravotní rizika související s kombinovanými událostmi jako v případě řepky olejné MON 88302 × Ms8 × Rf3;

8.  vyzývá Komisi, aby vyvinula strategie pro posuzování zdravotních rizik, toxikologii a pro monitorování po uvedení na trh, jež budou zaměřeny na celý potravinový a krmivový řetězec;

9.  vyzývá Komisi, aby plně začlenila posouzení rizik využití doplňkových herbicidů a jejich reziduí do posouzení rizik GMHT rostlin bez ohledu na to, zda je geneticky modifikovaná rostlina určena k pěstování v Unii nebo k dovozu jako potravina a krmivo;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4767
(4)––––––––––––––––– – Usnesení ze dne 16. ledna 2014 o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení na trh produktu z kukuřice (Zea mays L., linie 1507) geneticky modifikovaného pro rezistenci vůči některým škodlivým organismům z řádu Lepidoptera za účelem pěstování v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (Úř. věst. C 482, 23.12.2016, s. 110).Usnesení ze dne 16. prosince 2015 o prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2015/2279 ze dne 4. prosince 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × T25, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Přijaté texty, P8_TA(2015)0456).Usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87705 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (přijaté texty, P8_TA(2016)0040).Usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0039).Usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0038).Usnesení ze dne 8. června 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukuřice spojující dvě nebo tři z genetických modifikací, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0271).Usnesení ze dne 8. června 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, pokud jde o uvedení geneticky modifikovaného karafiátu (Dianthus caryophyllus L., linie SHD-27531-4) na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0272).Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení pro uvedení semen geneticky modifikované kukuřice MON 810 na trh za účelem pěstování (P8_TA(2016)0388).Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se povoluje uvedení produktů z geneticky modifikované kukuřice MON 810 na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0389).Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o uvedení geneticky modifikovaných semen kukuřice Bt11 na trh za účelem pěstování (Přijaté texty, P8_TA(2016)0386).Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o uvedení geneticky modifikovaného osiva kukuřice 1507 na trh za účelem pěstování (Přijaté texty, P8_TA(2016)0387).Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0390).Usnesení ze dne 5. dubna 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukuřice spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2017)0123).Usnesení ze dne 17. května 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DAS-40278-9, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2017)0215).Usnesení ze dne 17. května 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Přijaté texty, P8_TA(2017)0214).Usnesení ze dne 13. září 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-68416-4, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2017)0341).Usnesení ze dne 4. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 × A5547-127 sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2017)0377).Usnesení ze dne 4. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-44406-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2017)0378).
(5) Příloha G – Připomínky členských států a odpovědi vědecké komise pro geneticky modifikované organismy http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
(6) Tamtéž.
(7).https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20comment%20MON80332%20x%20MS8%20x%20RF3_v2.pdf
(8) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(9) Závěr Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) o přezkumu posouzení rizik účinné látky glyfosát z hlediska jejího použití jako pesticidu. Věstník EFSA 2015, 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(11) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
(12) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
(13) Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
(14) Úř. věst. L 67, 12.3.2015, s. 6.
(15) Příloha G – Připomínky členských států a odpovědi vědecké komise pro geneticky modifikované organismy http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
(16).https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/3/0/9/CH1060/CMS1215778250501/osrimportban_gt73,ms8xrf3_2011_(nicht_zu_versenden_).pdf, p. 4.
(17) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12
(18) Např. v úvodním projevu na plenárním zasedání Evropského parlamentu obsaženém v politických pokynech pro novou Evropskou komisi (Štrasburk, 15. července 2014) nebo v projevu o stavu Unie v roce 2016 (Štrasburk, 14. září 2016).
(19) Úř. věst. C 355, 20.10.2017, s. 165.
(20) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí