Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2907(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0569/2017

Indgivne tekster :

B8-0569/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/10/2017 - 5.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0398

Vedtagne tekster
PDF 298kWORD 59k
Tirsdag den 24. oktober 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Genetisk modificeret MON 88302 × Ms8 × Rf3-raps
P8_TA(2017)0398B8-0569/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificerede MON 88302 x Ms8 x Rf3-raps (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8-raps (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) og MON 88302 x Rf3-raps (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (D052753 – 2017/2907(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificerede MON 88302 x Ms8 x Rf3-raps (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8-raps (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) og MON 88302 x Rf3-raps (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (D052753),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer(1), særlig artikel 7, stk. 3, og artikel 19, stk. 3,

–  der henviser til afstemningen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, jf. artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, den 14. september 2017, som ikke mundede ud i en udtalelse,

–  der henviser til artikel 11 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(2),

–  der henviser til udtalelse vedtaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) den 1. marts 2017 og offentliggjort den 10. april 2017(3),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, hvori der gøres indsigelse mod godkendelsen af genetisk modificerede organismer(4),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3,

A.  der henviser til, at Monsanto Europe S.A. og Bayer CropScience N.V. den 3. december 2013 indgav en ansøgning om tilladelse til markedsføring af fødevarer, fødevareingredienser og foderstoffer, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret MON 88302 x Ms8 x Rf3-raps, til den nationale kompetente myndighed i Nederlandene i overensstemmelse med artikel 5 og 17 i forordning (EF) nr. 1829/2003; der henviser til, at denne ansøgning også omfattede markedsføring af genetisk modificeret MON 88302 x Ms8 x Rf3-raps i produkter, der består af eller indeholder denne raps, til anden anvendelse end fødevarer og foder, som alle andre raps, undtagen til dyrkning; der henviser til, at ansøgningen om disse anvendelser omfattede alle underkombinationer af den genetiske modifikations enkelte transformationsbegivenheder, som tilsammen udgør MON 88302 x Ms8 x Rf3-raps;

B.  der henviser til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) den 1. marts 2017 vedtog en positiv udtalelse i overensstemmelse med artikel 6 og 18 i forordning (EF) nr. 1829/2003, som blev offentliggjort den 10. april 2017;

C.  der henviser til, at forordning (EF) nr. 1829/2003 fastsætter, at genetisk modificerede fødevarer eller foderstoffer ikke må have negative virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, og at Kommissionen skal tage hensyn til de relevante bestemmelser i EU-retten og andre legitime forhold af relevans for den pågældende sag, når den udarbejder sin afgørelse;

D.  der henviser til, at der blev fremstillet raps med tre stablede begivenheder ved konventionel krydsning med henblik på at kombinere tre enkelte transformationsbegivenheder i raps: MON 88302, der udtrykker 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphatsyntase-protein (CP4 EPSPS), som giver tolerance over for herbicider, der indeholder glyphosat, MS8, der udtrykker barnase- og phosphinothricin acetyltransferase-protein (PAT), og RF3, der udtrykker barstar- og PAT-protein, som giver tolerance over for herbicider, der indeholder ammoniumglufosinat, og for at opnå heterosis (krydsningsfrodighed);

E.  der henviser til, at medlemsstaterne har indsendt mange kritiske bemærkninger i løbet af den tre måneder lange høringsperiode; der henviser til, at det i de mest kritiske generelle bemærkninger anføres, at "de fremlagte data ikke understøtter en omfattende og solid vurdering af potentielle vekselvirkninger mellem de enkelte transformationsbegivenheder, der findes i genetisk modificerede MON 88302 x Ms8 x Rf3-raps, hvilket kræves ifølge EFSA's vejledning", at "det på grundlag af undersøgelsesrækkerne og udformningen af undersøgelserne ikke er muligt at fremlægge endelige beviser for de langsigtede virkninger (især hvad angår fødevarer) og reproduktive eller udviklingsmæssige følger", at "de oplysninger (data og dataanalyser), der er fremlagt om fænotypisk evaluering, sammensætning og toksikologi, er utilstrækkelige", samt at "det er nødvendigt at foretage yderligere analyser for at vurdere sikkerheden af MON 88302 x Ms8 x Rf3-raps"(5);

F.  der henviser til, at specifikke centrale områder, der giver anledning til bekymring, vedrører manglen på et 90-dages fodringsforsøg på rotter, manglen på en vurdering af restkoncentrationer af supplerende herbicider på importerede fødevarer og foderstoffer, de mulige negative helbredsmæssige konsekvenser heraf og den utilstrækkelige miljøovervågningsplan;

G.  der henviser til, at det franske agentur med ansvar for sundhedsmæssig sikkerhed på fødevare-, miljø- og beskæftigelsesområdet på grund af manglen på en 90-dages subkronisk toksicitetsrapport om rotter på behørig vis afslog en tilladelse til markedsføring af MON 88302 x Ms8 x Rf3-raps(6);

H.  der henviser til, at en uafhængig undersøgelse konkluderer, at EFSA's udtalelse bør afvises på grund af store fejl og betydelige mangler, og at import til Unionen af levedygtige kerner af MON 88302 x MS8 x RF3-raps med stablede transformationsbegivenheder ikke bør tillades(7);

I.  der henviser til, at anvendelsen af supplerende herbicider er en del af almindelig landbrugspraksis i forbindelse med dyrkningen af herbicidresistente planter, og at det derfor kan forventes, at der altid vil være restprodukter fra sprøjtemidler til stede i høsten, og at disse udgør en uundgåelige bestanddel; der henviser til, at det er blevet påvist, at herbicidtolerante genetisk modificerede afgrøder vil føre til højere anvendelse af supplerende herbicider end deres traditionelle modparter(8);

J.  der henviser til, at den nuværende tilladelse til markedsføring af glyphosat udløber senest den 31. december 2017; der henviser til, at det stadig er uvist, om glyphosat er kræftfremkaldende; der henviser til, at EFSA i november 2015 konkluderede, at glyphosat sandsynligvis ikke er kræftfremkaldende, og Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i marts 2017 konkluderede, at en klassificering ikke var berettiget; der henviser til, at WHO's Internationale Kræftforskningscenter (IARC) på den anden side i 2015 klassificerede glyphosat som et stof, der sandsynligvis er kræftfremkaldende hos mennesker;

K.  der henviser til, at EFSA's pesticidudvalg mener, at der på grundlag af de tilgængelige oplysninger ikke kan drages konklusioner vedrørende sikkerheden af restprodukter fra sprøjtning af genetisk modificerede afgrøder med glyphosatblandinger(9); der henviser til, at tilsætningsstoffer og blandinger heraf, som anvendes i kommercielle blandinger til sprøjtning med glyphosat, kan have en større toksicitet end det aktive stof alene(10); der henviser til, at en række undersøgelser viser, at glyphosatblandinger kan virke som hormonforstyrrende stoffer(11);

L.  der henviser til, at importerede genetisk modificerede raps i vid udstrækning bruges til dyrefoder i Unionen; der henviser til peerevaluerede videnskabelige undersøgelser har konstateret en mulig sammenhæng mellem glyphosat i foder til drægtige søer og en stigning i forekomsten af alvorlige medfødte anomalier hos deres smågrise(12);

M.  der henviser til, at glufosinat er klassificeret som reproduktionstoksisk og således er omfattet af udelukkelseskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(13); der henviser til, at godkendelsen af glufosinat udløber den 31. juli 2018(14);

N.  der henviser til, at den kompetente myndighed i en medlemsstat har påpeget, at det er ulogisk at tillade import af den pågældende glufosinattolerante genetisk modificerede raps, da det er usandsynligt, at tilladelsen til anvendelse af glufosinat i EU vil blive fornyet på grund af stoffets reproduktionstoksicitet(15);

O.  der henviser til, at restprodukterne fra sprøjtning med supplerende herbicider ikke blev vurderet; der henviser til, at det derfor ikke kan konkluderes, at genetisk modificeret raps, som er sprøjtet med glyphosat og glufosinat, er sikker til brug i fødevarer og foderstoffer;

P.  der henviser til, at de kompetente myndigheder i mange medlemsstater har givet udtryk for bekymringer vedrørende muligheden for, at den genetisk modificerede raps vil etablere sig som en vildtlevende afgrøde i Unionen, navnlig i nærheden af de transportruter, langs hvilke den skal importeres, og har påpeget den utilstrækkelige overvågningsplan i denne forbindelse;

Q.  der henviser til, at en medlemsstat bemærkede, at "glyphosat ofte anvendes til ukrudtsbekæmpelse langs jernbaner og vejsider i Unionen. Den høje glyphosattolerance af MON88302 × Ms8 x Rf3-raps kan under disse omstændigheder føre til en selektionsfordel. Der bør tages hensyn til virkningerne af denne selektionsfordel for plantens persistens og invasivitet, når det vurderes, hvor sandsynligt det er, at denne linje vil etablere sig permanent i Europa, navnlig i betragtning af rapsens evne til at overleve i frøbanken";

R.  der henviser til, at flere internationale undersøgelser ifølge en østrigsk undersøgelse fra 2011 "har identificeret frøspild under transporten som en vigtig komponent i etableringen af vildtlevende bestande af genetisk modificerede raps langs vejene", at "det er et velkendt problem, at vildtlevende bestande af genetisk modificerede raps er udbredte i lande, hvor der dyrkes genetisk modificerede raps, men også i lande, hvortil der blot importeres genetisk modificerede rapsfrø, som efterfølgende transporteres til forarbejdningsanlæg", og at "import af forskellige typer af herbicidtolerante linjer af genetisk modificerede rapsfrø desuden kan medføre multiresistente vildtlevende bestande ("gene stacking"), der forårsager eller forværrer problemer med ukrudtsbekæmpelse langs vejene"(16);

S.  der henviser til, at udviklingen af genetisk modificerede afgrøder, der er er tolerante over for flere selektive herbicider, primært skyldes den hastige udvikling af ukrudts resistens over for glyphosat i lande, som har været stærkt afhængige af genetisk modificerede afgrøder; der henviser til, at over 20 forskellige sorter af glyphosatresistent ukrudt er blevet dokumenteret i videnskabelige publikationer(17); der henviser til, at glufosinatresistent ukrudt har været observeret siden 2009;

T.  der henviser til, at afstemningen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, som er omhandlet i artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, den 14. september 2017 ikke mundede ud i en udtalelse; der henviser til, at 14 medlemsstater stemte imod udkastet til gennemførelsesretsakt, mens kun ni medlemsstater, der blot repræsenterer 36,48 % af Unionens befolkning, stemte for, og fem medlemsstater undlod at stemme;

U.  der henviser til, at Kommissionen ved flere lejligheder har beklaget, at den siden ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1829/2003 har vedtaget godkendelsesbeslutninger uden støtte fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og at tilbagegivelsen af sagen til Kommissionen med henblik på en endelig afgørelse, som i høj grad er en undtagelse fra beslutningstagningen generelt, er blevet normen for beslutningsprocessen for genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer; der henviser til, at Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, ligeledes har beklaget, at denne praksis er udemokratisk(18);

V.  der henviser til, at Parlamentet ved førstebehandlingen(19) den 28. oktober 2015 forkastede det lovgivningsmæssige forslag af 22. april 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 og opfordrede Kommissionen til at trække sit forslag tilbage og forelægge et nyt;

W.  der henviser til, at det i betragtning 14 i forordning (EU) nr. 182/2011 er anført, at Kommissionen så vidt muligt bør handle med henblik på at undgå at gå imod den fremherskende holdning, som måtte opstå i appeludvalget, mod det hensigtsmæssige i en gennemførelsesretsakt, navnlig om følsomme emner såsom forbrugersundhed, fødevaresikkerheden og miljøet;

X.  der henviser til, at Kommissionens forslag om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 ikke er tilstrækkelig til at afhjælpe manglen på demokrati i GMO-godkendelsesprocessen;

Y.  der henviser til, at demokratisk legitimitet kun kan sikres ved som minimum at trække Kommissionens forslag tilbage, hvis Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed ikke afgiver en udtalelse; der henviser til, at denne procedure allerede anvendes for nogle andre stående udvalg;

1.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1829/2003;

2.  mener, at Kommissionens gennemførelsesafgørelse ikke er i overensstemmelse med EU-retten, fordi den ikke er forenelig med målet for forordning (EF) nr. 1829/2003, som i overensstemmelse med de generelle principper, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002(20), er at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers liv og sundhed, af dyrs sundhed og velfærd, af miljøet og af forbrugernes interesser i relation til genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, samtidig med at det sikres, at det indre marked fungerer tilfredsstillende;

3.  anmoder Kommissionen om at trække udkastet til gennemførelsesafgørelse tilbage;

4.  opfordrer Kommissionen til at suspendere enhver gennemførelsesafgørelse vedrørende ansøgninger om godkendelse af genetisk modificerede organismer, indtil godkendelsesproceduren er blevet ændret på en sådan måde, at manglerne ved den nuværende procedure, som har vist sig at være utilstrækkelig, er afhjulpet;

5.  opfordrer de ansvarlige lovgivere til hurtigst muligt at fremskynde arbejdet med Kommissionens forslag om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 for bl.a. at sikre, at Kommissionen i tilfælde, hvor der ikke er afgivet udtalelse af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed med hensyn til GMO-godkendelser, enten til dyrkning eller til fødevarer og foderstoffer, vil trække forslaget tilbage;

6.  opfordrer Kommissionen til ikke at give tilladelse til nogen herbicidtolerante genetisk modificerede planter (HT GMP), der er resistente over for en kombination af herbicider, således som det er tilfældet med MON 88302 x Ms8 x Rf3-raps, uden en fuldstændig evaluering af de særlige kumulative virkninger af restprodukterne fra sprøjtning med kombinationen af de supplerende herbicider og deres kommercielle blandinger, sådan som de anvendes i dyrkningslandene;

7.  opfordrer Kommissionen til at anmode om langt mere detaljerede undersøgelser for at fastslå de sundhedsmæssige risici i forbindelse med stablede begivenheder såsom MON 88302 x Ms8 x Rf3-raps;

8.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde strategier for sundhedsrisikovurdering og toksikologi samt overvågning efter markedsføringen, der er rettet mod hele fødevare- og foderkæden;

9.  opfordrer Kommissionen til fuldt ud at integrere risikovurderingen af anvendelsen af de supplerende herbicider og deres restkoncentrationer i risikovurderingen af HT GMP, uanset om den genetisk modificerede plante er bestemt til dyrkning i Unionen eller til import af fødevarer og foderstoffer;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4767
(4)————————————————— - Beslutning af 16. januar 2014 om forslag til Rådets afgørelse om markedsføring med henblik på dyrkning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af et majsprodukt (Zea mays L., linje 1507) der er genetisk modificeret med henblik på resistens over for visse skadelige sommerfuglearter (EUT C 482 af 23.12.2016, s. 110).Beslutning af 16. december 2015 om Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2279 af 4. december 2015 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret NK603 × T25-majs (Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0456).Beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87705 × MON 89788 (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0040).Beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87708 × MON 89788 (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0039).Beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne FG72 (MST-FGØ72-2) (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0038).Beslutning af 8. juni 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af transformationsbegivenhederne Bt11, MIR162, MIR604 og GA21 (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0271).Beslutning af 8. juni 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af en genetisk modificeret nellike (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0272).Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af genetisk modificerede frø af majs MON 810 til dyrkning (P8_TA(2016)0388).Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter af genetisk modificeret majs MON 810 (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0389).Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af genetisk modificerede frø af majs Bt11 til dyrkning (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0386).Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af genetisk modificerede frø af majs 1507 til dyrkning (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0387).Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret bomuld 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0390).Beslutning af 5. april 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af transformationsbegivenhederne Bt11, 59122, MIR604, 1507 og GA21, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0123).Beslutning af 17. maj 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs DAS-40278-9, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0215).Beslutning af 17. maj 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret bomuld GHB119 (BCS-GHØØ5-8), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0214).Beslutning af 13. september 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne DAS-68416-4, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0341).Beslutning af 4. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne FG72 × A5547-127, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0377).Beslutning af 4. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne DAS-44406-6, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0378).
(5) Bilag G – medlemsstaternes bemærkninger og svar fra GMO-panelet: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
(6) Som ovenfor.
(7) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20comment%20MON80332%20x%20MS8%20x%20RF3_v2.pdf
(8) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(9) EFSA's konklusion om peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet glyphosat. EFSA journal 2015, 13 (11):4302: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(11) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
(12) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
(13) EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.
(14) EUT L 67 af 12.3.2015, s. 6.
(15) Bilag G – medlemsstaternes bemærkninger og svar fra GMO-panelet: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
(16) https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/3/0/9/CH1060/CMS1215778250501/osrimportban_gt73,ms8xrf3_2011_(nicht_zu_versenden_).pdf, s. 4.
(17) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12
(18) Bl.a. i åbningstalen til Europa-Parlamentets plenarmøde, der er medtaget i de politiske retningslinjer for den næste Europa-Kommission (Strasbourg, den 15. juli 2014), eller i talen om Unionens tilstand i 2016 (Strasbourg, den 14. september 2016).
(19) EUT C 355 af 20.10.2017, s. 165.
(20) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik