Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2907(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0569/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0569/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/10/2017 - 5.13

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0398

Hyväksytyt tekstit
PDF 294kWORD 54k
Tiistai 24. lokakuuta 2017 - Strasbourg Lopullinen painos
Muuntogeeninen rapsi MON 88302 × Ms8 × Rf3
P8_TA(2017)0398B8-0569/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. lokakuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisiä rapseja MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) ja MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) sisältävien, niistä koostuvien tai niistä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D052753 – 2017/2907(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisiä rapseja MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) ja MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) sisältävien, niistä koostuvien tai niistä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D052753),

–  ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22. syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003(1) ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan ja 19 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 14. syyskuuta 2017 toimitetun äänestyksen, jossa päätettiin olla antamatta lausuntoa,

–  ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(2) 11 ja 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 1. maaliskuuta 2017 antaman lausunnon(3), joka julkaistiin 10. huhtikuuta 2017,

–  ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa, joissa vastustetaan luvan myöntämistä muuntogeenisille organismeille(4),

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 3. joulukuuta 2013 Monsanto Europe S.A. ja Bayer CropScience N.V. toimittivat Alankomaiden kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan mukaisesti hakemuksen, joka koski muuntogeenistä rapsia MON 88302 × Ms8 × Rf3 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja rehujen saattamista markkinoille; ottaa huomioon, että hakemus kattoi myös muuntogeenisen rapsin MON 88302 × Ms8 × Rf3 saattamisen markkinoille sitä sisältävissä tai siitä koostuvissa tuotteissa minkä tahansa muun rapsin tavoin muuhun kuin elintarvike- ja rehukäyttöön, viljelyä lukuun ottamatta; ottaa huomioon, että hakemus kattoi näiden käyttöjen osalta kaikki yksittäisten geenimuunnostapahtumien alayhdistelmät, jotka muodostavat rapsin MON 88302 × Ms8 × Rf3;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) antoi 1. maaliskuuta 2017 asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 ja 18 artiklan mukaisesti puoltavan lausunnon, joka julkaistiin 10. huhtikuuta 2017;

C.  ottaa huomioon, että asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 todetaan, että muuntogeeniset elintarvikkeet tai rehut eivät saa vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen, eläinten terveyteen tai ympäristöön, ja edellytetään komission ottavan päätöstään laatiessaan huomioon kaikki unionin lainsäädännön asiaankuuluvat säännökset sekä muut perustellut tekijät, jotka liittyvät tarkasteltavaan asiaan;

D.  ottaa huomioon, että kolme muunnostapahtumaa sisältävä rapsi oli saatu perinteisellä risteyttämisellä, jossa yhdistettiin kolme yksittäistä rapsin muunnostapahtumaa: MON 88302, joka ilmentää 5-enolipyruvyylishikimaatti-3-fosfaattisyntaasi (CP4 EPSPS) ‑proteiinia jonka ansiosta kasvi kestää glyfosaattipohjaisia rikkakasvien torjunta-aineita, MS8, joka ilmentää barnaasi- ja fosfinotrisiiniasetyylitransferaasi (PAT) -proteiineja, sekä RF3, joka ilmentää barstar- ja PAT -proteiineja, jonka ansiosta kasvi kestää glufosinaattiammoniumia sisältäviä rikkakasvien torjunta-aineita ja saa heteroosia (risteytyselinvoimaa);

E.  ottaa huomioon, että jäsenvaltiot esittivät monia kriittisiä huomioita kolmen kuukauden kuulemisjakson aikana; ottaa huomioon, että kriittisimmät yleiset huomiot sisältävät toteamuksen, jonka mukaan ”esitetyt tiedot eivät tue EFSAn ohjeissa edellytetyn kattavan ja asianmukaisen arvioinnin suorittamista GM OSR MON 88302 × Ms8 × Rf3:een sisältyvien yksittäisten tapahtumien välisistä mahdollisista vuorovaikutuksista”, että ”kun otetaan huomioon tutkimussarjat ja -suunnitelmat, mitään lopullista näyttöä ei ole mahdollista saada pitkän aikavälin vaikutuksista (erityisesti elintarvikkeiden osalta) tai lisääntymis- tai kehityshäiriöitä koskevista vaikutuksista”, että ”tiedot fenotyypin arvioinnista, koostumuksesta ja toksikologiasta ovat riittämättömät” ja että ”olisi tehtävä lisätutkimuksia OSR MON 88302 × Ms8 × Rf3:n turvallisuuden osoittamiseksi”(5);

F.  ottaa huomioon, että keskeiset erityiset huolenaiheet liittyvät rottien 90 vuorokauden ruokintakokeen puuttumiseen, siihen, ettei arviointia tuontielintarvikkeissa ja -rehuissa olevista täydentävien rikkakasvien torjunta-aineiden jäämistä ole tehty, tästä aiheutuviin mahdollisiin kielteisiin terveysvaikutuksiin ja ympäristönseurantasuunnitelman puutteellisuuteen;

G.  ottaa huomioon, että rottia koskevan 90 vuorokauden subkroonisen toksisuusraportin puuttumisen vuoksi elintarvike-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusasioista vastaava Ranskan virasto hylkäsi asianmukaisesti OSR MON 88302 × Ms8 × Rf3:n saattamista markkinoille koskevan hakemuksen(6);

H.  ottaa huomioon, että riippumattomassa tutkimuksessa todetaan, että EFSAn lausunto olisi hylättävä sen merkittävien heikkouksien ja puutteiden vuoksi ja että näin ollen usean muunnostapahtuman kasvin MON 88302 × MS8 × RF3:n elinkelpoisten siementen tuontiin unionin alueelle ei pitäisi antaa lupaa(7);

I.  toteaa, että täydentävien rikkakasvien torjunta-aineiden käyttö kuuluu tavanomaiseen maatalouskäytäntöön viljeltäessä torjunta-aineita sietäviä kasveja ja siksi voidaan odottaa, että ruiskutuksista peräisin olevien jäämien esiintymisestä sadoissa ei päästä eroon ja ne ovat väistämättömiä ainesosia; toteaa, että on osoitettu, että rikkakasvien torjunta-aineita sietävien muuntogeenisten kasvien viljely johtaa siihen, että täydentäviä torjunta-aineita käytetään enemmän kuin niiden tavanomaisia vastineita(8);

J.  ottaa huomioon, että glyfosaatin nykyisen luvan voimassaolo päättyy viimeistään 31. joulukuuta 2017; toteaa, että kysymystä glyfosaatin karsinogeenisuudesta ei ole ratkaistu; ottaa huomioon, että EFSA totesi marraskuussa 2015, että glyfosaatti ei todennäköisesti ole karsinogeeninen, ja Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) totesi maaliskuussa 2017, että vaaraluokitus ei ollut aiheellinen; toteaa, että WHO:n Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC) sitä vastoin luokitteli vuonna 2015 glyfosaatin todennäköisesti ihmisille syöpää aiheuttavaksi aineeksi;

K.  toteaa, että EFSAn torjunta-aineita käsittelevän paneelin mukaan tähän mennessä toimitettujen tietojen perusteella ei voida tehdä päätelmiä muuntogeenisten viljelykasvien ruiskutuksista glyfosaattivalmisteilla aiheutuvien jäämien turvallisuudesta(9); ottaa huomioon, että glyfosaatin ruiskuttamiseen tarkoitetuissa kaupallisissa valmisteissa käytettävien lisäaineiden ja niiden seosten toksisuus voi olla suurempi kuin pelkän aktiivisen ainesosan(10); toteaa, että monet tutkimukset osoittavat, että glyfosaattivalmisteet voivat olla hormonaalisia haitta-aineita(11);

L.  toteaa, että muuntogeenistä tuontirypsiä käytetään unionissa laajalti eläinten rehuna; toteaa, että vertaisarvioidussa tieteellisessä tutkimuksessa on havaittu mahdollinen korrelaatio kantaville emakoille annetun rehun sisältämän glyfosaatin ja niiden synnyttämillä porsailla esiintyvien synnynnäisten häiriöiden lisääntymisen välillä(12);

M.  ottaa huomioon, että glufosinaatti on luokiteltu lisääntymistoksiseksi aineeksi ja sen tähden se kuuluu kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 21. lokakuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1107/2009(13) säädettyjen poissulkemisperusteiden soveltamisalaan; ottaa huomioon, että glufosinaatin hyväksynnän voimassaolo päättyy 31. heinäkuuta 2018(14);

N.  toteaa, että yksi jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on korostanut, että on epäjohdonmukaista antaa lupa tämän glufosinaattia kestävän muuntogeenisen rapsin tuontiin, kun otetaan huomioon, että glufosinaatin lisääntymistoksisuuden vuoksi on epätodennäköistä, että lupa sen käyttöön unionissa uusitaan(15);

O.  ottaa huomioon, että jäämiä, jotka ovat peräisin täydentävillä rikkakasvien torjunta-aineilla tehdyistä ruiskutuksista, ei arvioitu; katsoo, että siksi ei voida päätellä, että tätä glyfosaatilla ja glufosinaatilla ruiskutettu muuntogeeninen rapsia olisi turvallista käyttää elintarvikkeissa ja rehuissa;

P.  toteaa, että lisäksi monet jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat tuoneet esiin huolensa siitä, että tämä muuntogeeninen rapsi voi mahdollisesti vakiintua unionin alueelle luonnonvaraisina populaatioina, varsinkin tuonnin kuljetusreiteille, ja huomauttaneet seurantasuunnitelman puutteellisuudesta tässä suhteessa;

Q.  toteaa yhden jäsenvaltion huomauttaneen, että glyfosaattia käytetään unionissa yleisesti rikkakasvien torjuntaan rautateiden ja teiden varsilla, että MON88302 × Ms8 × Rf3:n suuri glyfosaatinkestävyys voi antaa sille valikoivan edun näissä olosuhteissa, ja että tämän valikoivan edun vaikutukset vakiintumiseen ja invasiivisuuteen olisi otettava huomioon arvioitaessa sen todennäköisyyttä, että tämä linja muodostaa pysyviä populaatioita Euroopassa, erityisesti kun otetaan huomioon rapsin selviytymiskyky siemenpankissa;

R.  ottaa huomioon, että vuonna 2011 tehdyn itävaltalaisen tutkimuksen mukaan useissa kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu siementen varisemisen kuljetuksen aikana olevan keskeinen osatekijä siinä, että tienvarsien habitaatteihin ilmestyy pysyviä luonnonvaraisia rapsipopulaatioita, ja että on tunnettu ongelma, että luonnonvaraiset rapsipopulaatiot ovat yleisiä sekä maissa, joissa viljellään rapsia, että maissa, joissa rapsin siemeniä vain tuodaan maahan ja kuljetetaan rapsiöljyn jalostuslaitoksiin ja että lisäksi eri tyyppisten rikkakasvien torjunta-aineita sietävien rapsilinjojen tuonti voi synnyttää monia eri torjunta-aineita sietäviä luonnonvaraisia populaatioita (”geenien pinoaminen”) ja aiheuttaa tai pahentaa ongelmia torjunta-aineiden avulla suoritettavassa tienvarsihabitaattien rikkakasvien hallinnassa(16);

S.  ottaa huomioon, että useita valikoivia torjunta-aineita sietävien muuntogeenisten viljelykasvien kehittäminen johtuu pääasiassa siitä, että rikkakasvien kyky sietää glyfosaattia on kasvanut nopeasti maissa, jotka ovat tukeutuneet suuressa määrin muuntogeenisiin viljelykasveihin; toteaa, että tieteellisissä julkaisuissa on mainittu yli 20 erilaista glyfosaattia sietävää rikkakasvilajia(17); ottaa huomioon, että vuodesta 2009 lähtien on tehty havaintoja glufosinaattia sietävistä rikkakasveista;

T.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 14. syyskuuta 2017 toimitetussa äänestyksessä päätettiin olla antamatta lausuntoa; toteaa, että 14 jäsenvaltiota äänesti täytäntöönpanosäädösehdotusta vastaan, kun taas vain yhdeksän jäsenvaltiota, jotka edustavat vain 36,48:a prosenttia unionin väestöstä, äänesti sen puolesta ja viisi jäsenvaltiota pidättäytyi äänestämästä;

U.  katsoo, että komissio on useaan otteeseen pahoitellut sitä, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulon jälkeen se on hyväksynyt lupapäätökset ilman elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean tukea ja että asian palauttamisesta komissiolle lopullista päätöstä varten, mikä on hyvin pitkälti poikkeus tämän prosessin kokonaisuudessa, on tullut yleinen käytäntö muuntogeenisille elintarvikkeille ja rehuille annettavia lupia koskevassa päätöksenteossa; toteaa, että myös komission puheenjohtaja Juncker on pitänyt valitettavana tätä käytäntöä ja katsonut sen olevan epädemokraattinen(18);

V.  ottaa huomioon, että parlamentti hylkäsi 28. lokakuuta 2015 asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta 22. huhtikuuta 2015 annetun lainsäädäntöehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä(19) ja kehotti komissiota peruuttamaan ehdotuksen ja esittämään uuden;

W.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 182/2011 johdanto-osan 14 kappaleen mukaisesti komissio pyrkii mahdollisuuksien mukaan erityisesti arkoja aloja, kuten kuluttajien terveyttä, elintarviketurvallisuutta ja ympäristöä, koskevissa asioissa välttämään poikkeamasta muutoksenhakukomiteassa mahdollisesti esiin tulevasta täytäntöönpanosäädöksen aiheellisuutta vastustavasta vallitsevasta kannasta;

X.  katsoo, että asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta tehdyssä komission ehdotuksessa ei korjata riittävästi demokraattisuuden puutetta muuntogeenisiä organismeja koskevassa lupamenettelyssä;

Y.  katsoo, että demokraattinen legitimiteetti voidaan varmistaa vain antamalla vähintään säännös, jonka mukaan komissio peruu ehdotuksen, jos elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea ei anna lausuntoa; toteaa, että tällainen menettely on jo olemassa joissakin muissa pysyvissä komiteoissa;

1.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ylittää asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 säädetyn täytäntöönpanovallan;

2.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ei ole unionin oikeuden mukainen eikä se ole sopusoinnussa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 tarkoituksen kanssa; toteaa, että kyseisenä tarkoituksena on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002(20) säädettyjen yleisperiaatteiden mukaisesti luoda perusta ihmisten elämän ja terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, ympäristön sekä kuluttajien etujen korkeatasoisen suojelun varmistamiselle muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen suhteen ja varmistaa samalla sisämarkkinoiden tehokas toiminta;

3.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi;

4.  kehottaa komissiota lykkäämään täytäntöönpanopäätösten tekemistä muuntogeenisten organismien lupahakemuksista, kunnes lupamenettelyä on tarkistettu siten, että korjataan nykyisen riittämättömäksi osoittautuneen menettelyn puutteet;

5.  kehottaa asiasta vastaavia lainsäätäjiä pikaisesti edistämään asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta annettua komission ehdotusta koskevaa työtä ja varmistamaan muun muassa sen, että jos elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea ei anna lausuntoa joko viljelytarkoituksiin tai elintarvikkeisiin tai rehuihin käytettävien muuntogeenisten organismien hyväksymisestä, komissio peruuttaa ehdotuksen;

6.  kehottaa komissiota olemaan hyväksymättä rikkakasvien torjunta-aineita kestäviä muuntogeenisiä kasveja, jotka on tehty vastustuskykyisiksi rikkakasvien torjunta-aineiden yhdistelmälle, kuten rapsi MON 88302 × Ms8 × Rf3, ilman, että tehdään täydellinen arviointi niistä kumulatiivisista vaikutuksista, joita aiheutuu täydentävien rikkakasvien torjunta-aineiden yhdistelmän ja viljelymaissa käytettävien siitä tehtyjen kaupallisten valmisteiden ruiskutuksista peräisin olevista jäämistä;

7.  kehottaa komissiota vaatimaan huomattavasti yksityiskohtaisempaa testausta terveysriskien määrittämiseksi, kun muunnostapahtumia on useita, kuten rapsin MON 88302 × Ms8 × Rf3 tapauksessa;

8.  kehottaa komissiota laatimaan terveysriskien arviointiin, toksikologiaan sekä markkinoille saattamisen jälkeiseen seurantaan liittyviä strategioita, jotka kohdistetaan koko elintarvike- ja rehuketjuun;

9.  kehottaa komissiota liittämään rikkakasvien torjunta-aineita kestävien muuntogeenisten kasvien riskinarviointiin täysimääräisesti täydentävien rikkakasvien torjunta-aineiden käyttöä ja niiden jäämiä koskevan riskinarvioinnin riippumatta siitä, onko muuntogeenistä kasvia tarkoitus viljellä unionin alueella vai tuoda sinne elintarvike- ja rehukäyttöön;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2)EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3)https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4767
(4)––––––––––––––––– – Päätöslauselma 16. tammikuuta 2014 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi muuntogeenisen maissin (Zea mays L., linja 1507), joka on vastustuskykyinen tiettyjä perhostuholaisia kohtaan, markkinoille saattamisesta viljelyä varten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti (EUVL C 482, 23.12.2016, s. 110).Päätöslauselma 16. joulukuuta 2015 4. joulukuuta 2015 annetusta komission täytäntöönpanopäätöksestä (EU) 2015/2279 muuntogeenistä maissia NK603 × T25 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0456).Päätöslauselma 3. helmikuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87705 × MON 89788 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0040).Päätöslauselma 3. helmikuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87708 × MON 89788 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0039).Päätöslauselma 3. helmikuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa FG72 (MST-FGØ72-2) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0038).Päätöslauselma 8. kesäkuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi, muuntogeenistä maissia Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ja muunnostapahtumista Bt11, MIR162, MIR604 ja GA21 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0271).Päätöslauselma 8. kesäkuuta 2016 luonnoksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen neilikan (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) markkinoille saattamisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0272).Päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin MON 810 siementen markkinoille saattamista viljelyä varten koskevan luvan uusimisesta (P8_TA(2016)0388).Päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 810 sisältävien tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0389).Päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin Bt11 siementen markkinoille saattamisesta viljelyä varten (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0386).Päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin 1507 siementen markkinoille saattamisesta markkinoille viljelyä varten (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0387).Päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä puuvillaa 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0390).Päätöslauselma 5. huhtikuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ja muunnostapahtumista Bt11, 59122, MIR604, 1507 ja GA21 kahta, kolmea tai neljää yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0123).Päätöslauselma 17. toukokuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia DAS-40278-9 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0215).Päätöslauselma 17. toukokuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä puuvillaa GHB119 (BCS-GHØØ5-8) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0214).Päätöslauselma 13. syyskuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa DAS-68416-4 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0341).Päätöslauselma 4. lokakuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa FG72 × A5547-127 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0377).Päätöslauselma 4. lokakuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa DAS-44406-6 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0378).
(5)Liite G – Jäsenvaltioiden huomiot ja GMO-paneelin vastaukset http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
(6)Sama kuin edellä.
(7)https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20comment%20MON80332%20x%20MS8%20x%20RF3_v2.pdf
(8)https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(9)EFSA conclusion of the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate. EFSA journal 2015, 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(10)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(11)https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
(12)https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
(13)EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.
(14)EUVL L 67, 12.3.2015, s. 6.
(15)Liite G – Jäsenvaltioiden huomiot ja GMO-paneelin vastaukset http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
(16)https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/3/0/9/CH1060/CMS1215778250501/osrimportban_gt73,ms8xrf3_2011_(nicht_zu_versenden_).pdf, s. 4.
(17)https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12
(18)Esimerkiksi Euroopan parlamentin täysistunnon avauspuheenvuorossa, jossa hän esitti poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle (Strasbourg 15. heinäkuuta 2014), tai unionin tilaa vuonna 2016 koskevassa puheessa (Strasbourg 14. syyskuuta 2016).
(19)EUVL C 355, 20.10.2017, s. 165.
(20)EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö