Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2907(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0569/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0569/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 24/10/2017 - 5.13

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0398

Pieņemtie teksti
PDF 375kWORD 60k
Otrdiena, 2017. gada 24. oktobris - Strasbūra
Ģenētiski modificēti eļļas rapši MON 88302 x Ms8 x Rf3
P8_TA(2017)0398B8-0569/2017

Eiropas Parlamenta 2017. gada 24. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētus eļļas rapšus MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) un MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sastāv vai ir ražoti no tiem (D052753 – 2017/2907(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētus eļļas rapšus MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) un MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sastāv vai ir ražoti no tiem (D052753),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību(1) un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu un 19. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1829/2003 35. pantā minētās Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2017. gada 14. septembra balsojumu, kurā netika sniegts atzinums,

–  ņemot vērā 11. un 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu(2),

–  ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2017. gada 1. martā pieņemto atzinumu, kas publicēts 2017. gada 10. aprīlī(3),

–  ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, ar ko iebilst pret atļauju izmantot ģenētiski modificētus organismus(4),

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu,

A.  tā kā 2013. gada 3. decembrī uzņēmumi Monsanto Europe S.A. un Bayer CropScience N.V. Nīderlandes kompetentajai iestādei saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 5. un 17. pantu iesniedza pieteikumu, lai saņemtu atļauju laist tirgū pārtiku, pārtikas sastāvdaļas un barību, kas satur ģenētiski modificētu eļļas rapsi MON 88302 x Ms8 x Rf3, sastāv vai ir ražota no tā; tā kā šis pieteikums ietvēra arī tādu produktu laišanu tirgū, kas sastāv no ģenētiski modificēta eļļas rapša MON 88302 x Ms8 x Rf3 vai to satur, lai šos produktus izmantotu ar pārtiku un barību nesaistītā lietošanā kā jebkuru citu eļļas rapsi, izņemot kultivēšanas nolūkos; tā kā pieteikums attiecībā uz šiem lietojumiem attiecas uz visām atsevišķo ģenētiskās modifikācijas gadījumu apakškombinācijām, kas veido eļļas rapsi MON 88302 x Ms8 x Rf3;

B.  tā kā 2017. gada 1. martā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) pieņēma labvēlīgu atzinumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. un 18. pantu un 2017. gada 10. aprīlī šis atzinums ir publicēts;

C.  tā kā Regulā (EK) Nr. 1829/2003 ir noteikts, ka ģenētiski modificēta pārtika vai barība nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību, dzīvnieku veselību vai vidi un ka Komisija, izstrādājot savu lēmumu, ņem vērā visus attiecīgos Savienības tiesību aktu noteikumus un citus tiesiskus faktorus, kas attiecas uz izskatāmo jautājumu;

D.  tā kā trīsreizējas transformācijas eļļas rapsis (OSR) tika iegūts, veicot tradicionālu krustošanu, lai apvienotu trīs atsevišķus OSR transformācijas gadījumus: MON 88302 ekspresē 5-enolpiruvilšikimat-3-fosfāta sintāzes (CP4 EPSPS) proteīnu izturībai pret glifosātu saturošu herbicīdu, MS8 ekspresē barnāzi un fosfinotricīna acetiltransferāzes (PAT) proteīnus un RF3 ekspresē barstaru un PAT proteīnus izturībai pret glufosināta amoniju saturošiem herbicīdiem un heterozes iegūšanai (hibrīda augtspēja);

E.  tā kā triju mēnešu apspriešanās periodā no dalībvalstīm ir saņemts daudz kritisku piezīmju; tā kā viskritiskākās vispārējās piezīmes ietver konstatējumu, ka “atspoguļotie dati neļauj visaptveroši un stingri izvērtēt potenciālo mijiedarbību starp GM OSR MON 88302 x Ms8 x Rf3 iekļautajiem atsevišķajiem transformācijas gadījumiem, kas nepieciešams saskaņā ar EFSA norādījumiem”, ka, “ņemot vērā pētījumu kompleksus un uzbūvi, nav iespējami galīgi pierādījumi attiecībā uz ilgtermiņa (jo īpaši attiecībā uz pārtikas produktiem), reproduktīvo vai attīstības ietekmi”, ka “informācija (dati un datu analīzes), kas iesniegta par fenotipisku novērtēšanu, sastāvu un toksikoloģiju, ir nepietiekama”, un ka “būtu jāveic turpmāki pētījumi, lai pierādītu OSR MON 88302 x Ms8 x Rf3 drošumu”(5);

F.  tā kā galvenās konkrētās bažas attiecas uz to, ka trūkst 90 dienu barošanas pētījuma ar žurkām, trūkst novērtējuma par komplementāru herbicīdu atliekām importētajā pārtikā un barībā, attiecīgi ir iespējama negatīva ietekme uz veselību un vides monitoringa plāns ir neatbilstīgs;

G.  tā kā, pamatojoties uz to, ka trūkst 90 dienu subhroniskās toksicitātes ziņojuma par žurkām, Francijas Pārtikas, vides un darba drošības aģentūra pamatoti noraidīja pieteikumu laist tirgū OSR MON 88302 x Ms8 x Rf3(6);

H.  tā kā neatkarīgā pētījumā secināts, ka EFSA atzinums būtu jānoraida, pamatojoties uz lieliem trūkumiem un būtiskām nepilnībām, un tādējādi vairāku transformācijas gadījumu MON 88302 x MS8 x RF3 dzīvotspējīgu kodolu imports Savienībā nebūtu jāatļauj(7);

I.  tā kā komplementāru herbicīdu izmantošana ir daļa no parastas lauksaimniecības prakses pret herbicīdiem noturīgu augu kultivēšanā un tāpēc var prognozēt, ka atliekas no izsmidzināšanas vienmēr būs atrodamas ražā un ir neizbēgamas sastāvdaļas; tā kā ir pierādīts, ka pret herbicīdiem noturīgu ģenētiski modificētu kultūru izmantošana izraisa komplementāru herbicīdu izmantošanu lielākos apmēros salīdzinājumā ar to tradicionālajām alternatīvām(8);

J.  tā kā glifosāta pašreizējās atļaujas termiņš beidzas ne vēlāk kā 2017. gada 31. decembrī; tā kā joprojām pastāv jautājumi par glifosāta kancerogenitāti; tā kā EFSA 2015. gada novembrī secināja, ka glifosāts, visticamāk, nav kancerogēns, un Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) 2017. gada martā secināja, ka klasificēšana nav pamatota; tā kā PVO Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra (IARC), gluži pretēji, 2015. gadā klasificēja glifosātu kā iespējami kancerogēnu cilvēkiem;

K.  tā kā EFSA pesticīdu grupa uzskata, ka, pamatojoties uz līdz šim sniegtajiem datiem, nevar izdarīt secinājumus par drošumu atliekām no ģenētiski modificētiem kultūraugiem, kas apsmidzināti ar glifosāta sastāviem(9); tā kā piedevas un to maisījumi, ko izmanto komerciālos preparātos glifosāta izsmidzināšanai, var uzrādīt augstāku toksicitāti nekā aktīvā viela atsevišķi(10); tā kā vairāki pētījumi liecina, ka glifosāta preparāti var darboties kā endokrīnie disruptori(11);

L.  tā kā importētu ģenētiski modificētu (ĢM) eļlas rapsi Savienībā plaši izmanto dzīvnieku barībai; tā kā zinātniski recenzētā zinātniskā pētījumā ir konstatēta iespējama korelācija starp glifosātu grūsnu sivēnmāšu barībā un sivēnu smagu iedzimtu anomāliju biežuma pielielināšanos(12);

M.  tā kā glufosināts ir klasificēts kā toksisks reproduktīvajai sistēmai un tāpēc tam piemērojami tā dēvētie izslēgšanas kritēriji, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū(13); tā kā glufosināta atļauja ir derīga līdz 2018. gada 31. jūlijam(14);

N.  tā kā vienas dalībvalsts kompetentā iestāde ir norādījusi, ka ir nekonsekventi atļaut importēt šo pret glufosinātu noturīgo ģenētiski modificēto OSR, jo ir maz ticams, ka atļauja glufosināta izmantošanai Savienībā tiks atjaunota, ņemot vērā tā reproduktīvo toksicitāti(15);

O.  tā kā atliekas no apsmidzināšanas ar komplementāriem herbicīdiem netika novērtētas; tā kā tāpēc nevar secināt, ka ģenētiski modificēts OSR, kas apsmidzināts ar glifosātu un glufosinātu, ir nekaitīgs lietošanai pārtikā un barībā;

P.  tā kā turklāt daudzas dalībvalstu kompetentās iestādes ir paudušas bažas par šā ģenētiski modificētā OSR potenciālu izveidot savvaļas kultūraugu populāciju Savienībā, jo īpaši gar importa transporta maršrutiem, un ir norādījušas uz nepietiekamu monitoringa plānu šajā jomā;

Q.  tā kā viena dalībvalsts norādīja, ka “Glifosātu plaši izmanto nezāļu apkarošanai gar dzelzceļiem un ceļiem Savienībā. Šādos apstākļos MON88302 x Ms8 x Rf3 lielā noturība pret glifosātu var radīt selektīvu priekšrocību. Šīs selektīvās priekšrocības ietekme uz noturību un invazivitāti būtu jāņem vērā, novērtējot iespējamību, ka šī līnija izveidos pastāvīgas populācijas Eiropā, jo īpaši ņemot vērā eļļas rapša spēju izdzīvot sēklu bankā”;

R.  tā kā saskaņā ar Austrijā 2011. gadā veiktu pētījumu “Vairāki starptautiski pētījumi identificē sēklu izbiršanu transportēšanas laikā kā nozīmīgu faktoru attiecībā uz savvaļas OSR populāciju izveidošanos dzīvotnēs ceļu tuvumā”, “ir vispārzināms, ka savvaļas OSR populācijas ir plaši izplatītas ne tikai valstīs, kurās OSR audzē, bet arī valstīs, kur OSR sēklas tiek tikai importētas un pēc tam transportētas uz eļļas pārstrādes rūpnīcām” un “turklāt dažāda veida herbicīdizturīgu (HT) OSR līniju importēšana var radīt vairākkārtīgi rezistentas savvaļas populācijas (“gēnu uzkrāšanās”), izraisot vai saasinot herbicīdu pārvaldības problēmas dzīvotnēs ceļu tuvumā”(16);

S.  tā kā pret vairākiem selektīviem herbicīdiem noturīgu ĢM kultūraugu izstrāde galvenokārt notiek tādēļ, ka strauji palielinājās nezāļu noturība pret glifosātu tajās valstīs, kuras lielā mērā paļāvās uz ĢM kultūraugiem; tā kā vairāk nekā 20 dažādas pret glifosātu izturīgu nezāļu šķirnes ir dokumentētas zinātniskās publikācijās(17); tā kā kopš 2009. gada ir novērotas pret glufosinātu izturīgas nezāles;

T.  tā kā Regulas (EK) Nr. 1829/2003 35. pantā minētā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja 2017. gada 14. septembrī balsoja, nesniedzot atzinumu; tā kā 14 dalībvalstis balsoja pret īstenošanas akta projektu, bet tikai deviņas dalībvalstis, kas pārstāv tikai 36,48 % no Savienības iedzīvotāju skaita, nobalsoja par un piecas dalībvalstis atturējās;

U.  tā kā Komisija vairākkārt ir nosodījusi to, ka kopš Regulas (EK) Nr. 1829/2003 stāšanās spēkā tā lēmumus par atļauju piešķiršanu pieņēmusi bez Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atbalsta un ka dokumentu nosūtīšana atpakaļ Komisijai galīgā lēmuma pieņemšanai, kas iepriekš bija visnotaļ liels izņēmums visā procedūrā, nu ir kļuvusi par ierastu praksi gadījumos, kad ir jāpieņem lēmums par atļaujas piešķiršanu ģenētiski modificētai pārtikai un barībai; tā kā arī Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers ir nosodījis šādu praksi kā nedemokrātisku(18);

V.  tā kā Parlaments 2015. gada 28. oktobrī pirmajā lasījumā noraidīja 2015. gada 22. aprīļa priekšlikumu tiesību aktam, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1829/2003(19), un aicināja Komisiju to atsaukt un iesniegt jaunu priekšlikumu;

W.  tā kā Regulas (ES) Nr. 182/2011 14. apsvērumā norādīts, ka Komisija, ciktāl iespējams, rīkosies tā, lai izvairītos no vēršanās pret jebkādu dominējošu nostāju, kas pārsūdzības komitejā varētu rasties pret īstenošanas akta piemērotību, jo īpaši attiecībā uz tādiem jutīgiem jautājumiem kā patērētāju veselība, pārtikas nekaitīgums un vide,

X.  tā kā ar Komisijas priekšlikumu grozīt Regulu (ES) Nr. 182/2011 nevar pienācīgi novērst demokrātijas trūkumu ĢMO atļauju izsniegšanas procesā;

Y.  tā kā vienīgā iespēja, kā garantēt demokrātisku leģitimitāti, ir vismaz noteikt, ka Komisijai priekšlikums ir jāatsauc, ja atzinumu nav sniegusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja; tā kā šī procedūra jau ir spēkā attiecībā uz dažām citām pastāvīgajām komitejām,

1.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts pārsniedz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1829/2003 paredzētās īstenošanas pilnvaras;

2.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmums neatbilst Savienības tiesību aktiem, jo nav savienojams ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 mērķi, kas saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 178/2002(20) paredzētajiem vispārējiem principiem ir nodrošināt pamatu, lai garantētu cilvēku dzīvības un veselības, dzīvnieku veselības un labturības, vides un patērētāju interešu augsta līmeņa aizsardzību saistībā ar ģenētiski modificētu pārtiku un barību, vienlaikus nodrošinot efektīvu iekšējā tirgus darbību;

3.  prasa Komisijai atsaukt īstenošanas lēmuma projektu;

4.  aicina Komisiju pārtraukt jebkādus īstenošanas lēmumus attiecībā uz pieteikumiem par atļauju piešķiršanu ģenētiski modificētiem organismiem līdz atļaujas piešķiršanas procedūra būs pārskatīta tā, lai novērstu nepilnības pašreizējā procedūrā, kas ir izrādījusies neatbilstīga;

5.  aicina atbildīgos likumdevējus steidzami panākt progresu, strādājot pie Komisijas priekšlikuma grozīt Regulu (ES) Nr. 182/2011, un nodrošināt, ka turpmāk Komisija savus priekšlikumus atsauc, cita starpā arī tad, ja Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja nav sniegusi atzinumu par ĢMO atļaujām;

6.  aicina Komisiju neizsniegt atļauju nevienam pret herbicīdiem noturīgam ģenētiski modificēts augam (HT ĢMA), kas ir padarīts noturīgs pret herbicīdu kombināciju, kā tas ir attiecībā uz eļļas rapsi MON 88302 x Ms8 x Rf3, pirms ir veikts pilnīgs novērtējums par to specifisko kumulatīvo ietekmi, kāda ir atliekām pēc smidzināšanas ar vairākiem papildu herbicīdiem un to tirdzniecības preparātiem, ko izmanto audzēšanas valstīs;

7.  aicina Komisiju pieprasīt daudz detalizētāku testēšanu, lai konstatētu veselības riskus, kas saistīti ar vairāku transformāciju gadījumiem, piemēram, eļļas rapsi MON 88302 x Ms8 x Rf3;

8.  aicina Komisiju izstrādāt stratēģijas veselības riska novērtējumam, toksikoloģijai un pēctirgus uzraudzībai attiecībā uz visu pārtikas un barības ķēdi;

9.  aicina Komisiju pret herbicīdiem noturīgu ĢMA riska novērtējumā pilnībā integrēt riska novērtējumu par komplementāriem herbicīdiem un to atliekām neatkarīgi no tā, vai ģenētiski modificētais augs ir paredzēts audzēšanai Savienības teritorijā vai importam kā pārtika un dzīvnieku barība;

10.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.
(2) OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4767
(4)––––––––––––––––– – Parlamenta 2014. gada 16. janvāra rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par ģenētiski modificēta kukurūzas produkta (Zea mays L. līnija 1507) ar izturību pret dažiem tauriņu kārtas kaitēkļiem laišanu tirgū kultivēšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/18/EK (OV C 482, 23.12.2016., 110. lpp.).Parlamenta 2015. gada 16. decembra rezolūcija par Komisijas 2015. gada 4. decembra Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/2279, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu NK603 × T25, sastāv vai ir ražoti no tās (Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0456).Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87705 × MON 89788, sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0040).Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87708 × MON 89788, sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0039).Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 (MST-FGØ72-2), sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0038).Parlamenta 2016. gada 8. jūnija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā apvienoti divi vai trīs modifikācijas gadījumi, sastāv vai ir ražoti no tās (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0271).Parlamenta 2016. gada 8. jūnija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam attiecībā uz ģenētiski modificētu neļķu (Dianthus caryophyllus L., līnija SHD-27531-4) laišanu tirgū (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0272).Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atjauno atļauju ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 sēklu laišanai tirgū kultivēšanas nolūkos (P8_TA(2016)0388).Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 produktus (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0389).Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam par ģenētiski modificētas kukurūzas Bt11 sēklu laišanu tirgū kultivēšanas nolūkos (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0386).Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam par ģenētiski modificētas kukurūzas 1507 sēklu laišanu tirgū kultivēšanas nolūkos (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0387).Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj produktu, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sastāv vai ir ražoti no tās, laišanu tirgū (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0390).Parlamenta 2017. gada 5. aprīļa rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 un ģenētiski modificētas kukurūzas veidus, kuros apvienotas divas, trīs vai četras no modifikācijām Bt11, 59122, MIR604, 1507 un GA21, vai kas sastāv vai ir ražoti no tās (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0123).Parlamenta 2017. gada 17. maija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-40278-9, sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0215).Parlamenta 2017. gada 17. maija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sastāv vai ir ražoti no tās (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0214).Parlamenta 2017. gada 13. septembra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-68416-4, sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0341).Parlamenta 2017. gada 4. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 × A5547-127, sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0377).Parlamenta 2017. gada 4. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-44406-6, sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0378).
(5) G pielikums — dalībvalstu piezīmes un ĢMO ekspertu grupas atbildes http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
(6) Turpat.
(7) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20comment%20MON80332%20x%20MS8%20x%20RF3_v2.pdf
(8) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(9) EFSA secinājums par aktīvās vielas glifosāta pesticīdu riska izvērtējuma salīdzinošo izvērtējumu. EFSA Journal 2015, 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(11) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
(12) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
(13) OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.
(14) OV L 67, 12.3.2015., 6. lpp.
(15) G pielikums — dalībvalstu piezīmes un ĢMO ekspertu grupas atbildes http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
(16) https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/3/0/9/CH1060/CMS1215778250501/osrimportban_gt73,ms8xrf3_2011_(nicht_zu_versenden_).pdf, 4. lpp.
(17) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12
(18) Piemēram, Eiropas Parlamenta plenārsēdē teiktajā uzrunā par nākamās Eiropas Komisijas politiskajām vadlīnijām (Strasbūrā 2014. gada 15. jūlijā) vai uzrunā par Savienības stāvokli 2016. gadā (Strasbūrā 2016. gada 14. septembrī).
(19) OV C 355, 20.10.2017., 165. lpp.
(20) OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika