Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2907(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0569/2017

Teksty złożone :

B8-0569/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/10/2017 - 5.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0398

Teksty przyjęte
PDF 380kWORD 58k
Wtorek, 24 października 2017 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Genetycznie modyfikowany rzepak MON 88302 x Ms8 x Rf3
P8_TA(2017)0398B8-0569/2017

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowany rzepak MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) i MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), składających się z niego lub z niego wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (D052753 – 2017/2907(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowany rzepak MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) i MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), składających się z niego lub z niego wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy(1), w szczególności jego art. 7 ust. 3 i art. 19 ust. 3,

–  mając na uwadze, że Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, o którym mowa w art. 35 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, nie wydał opinii w wyniku głosowania w dniu 14 września 2017 r.;

–  uwzględniając art. 11 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(2),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z dnia 1 marca 2017 r. opublikowaną w dniu 10 kwietnia 2017 r.(3),

–  uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje przeciwko zatwierdzaniu organizmów zmodyfikowanych genetycznie(4),

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

–  uwzględniając art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 3 grudnia 2013 r., zgodnie z art. 5 i 17 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, przedsiębiorstwa Monsanto Europe S.A. i Bayer CropScience N.V. zwróciły się do właściwego organu krajowego Holandii z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu żywności, składników żywności i paszy zawierających genetycznie zmodyfikowany rzepak MON 88302 x Ms8 x Rf3, składających się z niego lub z niego wyprodukowanych; mając na uwadze, że wniosek odnosił się również do wprowadzenia do obrotu genetycznie zmodyfikowanego rzepaku MON 88302 x Ms8 x Rf3 w produktach składających się z niego lub zawierających go, do zastosowań innych niż w żywności i paszy na równi z innymi rodzajami rzepaku, z wyjątkiem uprawy; mając na uwadze, że wniosek odnosił się – w przypadku tych zastosowań – do wszystkich subkombinacji pojedynczych modyfikacji genetycznych tworzących rzepak MON 88302 x Ms8 x Rf3;

B.  mając na uwadze, że w dniu 1 marca 2017 r. Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał pozytywną opinię zgodnie z art. 6 i 18 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, którą opublikowano w dniu 10 kwietnia 2017 r.;

C.  mając na uwadze, że rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 stanowi, że genetycznie zmodyfikowana żywność lub pasza nie mogą mieć szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi, zdrowie zwierząt lub środowisko, oraz wymaga, by przy sporządzaniu decyzji Komisja brała pod uwagę wszelkie odnośne przepisy prawa unijnego, a także inne uzasadnione czynniki istotne dla rozpatrywanej sprawy;

D.  mając na uwadze, że rzepak zawierający złożone modyfikacje genetyczne (OSR) został wyprodukowany w drodze konwencjonalnego krzyżowania w celu połączenia trzech pojedynczych modyfikacji genetycznych: MON 88302, wykazującej ekspresję białka syntazy 5-enolopirogroniano-szikimowo-3-fosforanowej (CP4 EPSPS) nadającego tolerancję na herbicydy zawierające glifosat, MS8, wykazującej ekspresję białek barnazy i acetyltransferazy fosfinotrycyny, oraz RF3, wykazującej ekspresję białek barstar i PAT, nadających tolerancję na herbicydy zawierające glufosynat amonowy i wywołujących efekt heterozji (wybujałości hybryd);

E.  mając na uwadze, że w trakcie trzymiesięcznego okresu konsultacji państwa członkowskie zgłosiły wiele krytycznych uwag; mając na uwadze, że w krytycznych uwagach ogólnych odnotowano m.in., że „przedstawione dane nie pozwalają na kompleksową i rzetelną ocenę potencjalnych interakcji między pojedynczymi modyfikacjami charakteryzującymi genetycznie zmodyfikowany rzepak OSR MON 88302 x Ms8 x Rf3, co jest wymagane zgodnie z wytycznymi EFSA”, że „ze względu na zestawy i kształt testów niemożliwe jest przedstawienie ostatecznych udokumentowanych wyników w odniesieniu do długoterminowego (zwłaszcza jeśli chodzi o produkty spożywcze) wpływu na rozrodczość i rozwój”, że „przekazane informacje (dane i analizy) odnoszące się do oceny fenotypu, do składu i do toksykologii są niewystarczające” oraz że „aby dowieść bezpieczeństwa OSR MON 88302 x Ms8 x Rf3, należy przeprowadzić dodatkowe badania”(5);

F.  mając na uwadze, że główne kwestie budzące zastrzeżenia to brak 90-dniowego badania żywieniowego na szczurach, brak oceny pozostałości herbicydów uzupełniających w importowanej żywności i paszy, ich potencjalny negatywny wpływ na zdrowie oraz nieadekwatność planu monitorowania środowiska;

G.  mając na uwadze, że ze względu na brak sprawozdania z 90-dniowego badania toksyczności podprzewlekłej na szczurach francuska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sanitarnego Żywności, Środowiska i Pracy odpowiednio odrzuciła wniosek o wprowadzenie OSR MON 88302 x Ms8 x Rf3 do obrotu(6);

H.  mając na uwadze, że według niezależnego badania opinię EFSA należy odrzucić ze względu na poważne wady i znaczne luki, a zatem nie należy zezwalać na przywóz do Unii ziaren zdolnych do kiełkowania w przypadku złożonych modyfikacji genetycznych MON 88302 x MS8 x RF3(7);

I.  mając na uwadze, że stosowanie herbicydów uzupełniających jest częścią rutynowej praktyki rolnej w uprawie roślin odpornych na herbicydy i dlatego można założyć, że pozostałości z rozpylania zawsze będą obecne w zbiorach i że ich składniki są nieuniknione; mając na uwadze, że – jak wykazano – skutkiem stosowania genetycznie zmodyfikowanych upraw tolerujących herbicydy jest wyższe zużycie tych uzupełniających środków chwastobójczych w porównaniu z ich konwencjonalnymi odpowiednikami(8);

J.  mając na uwadze, że obecne zezwolenie na glifosat upływa najpóźniej w dniu 31 grudnia 2017 r.; mając na uwadze, że utrzymują się wątpliwości na temat rakotwórczości glifosatu; mając na uwadze, że EFSA stwierdził w listopadzie 2015 r., że mało prawdopodobne jest, aby glifosat był rakotwórczy, a Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) stwierdziła w marcu 2017 r., że nie przyznaje mu klasyfikacji; mając na uwadze, że wręcz przeciwnie, w 2015 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) pod auspicjami WHO zaklasyfikowała glifosat jako substancję prawdopodobnie rakotwórczą dla ludzi;

K.  mając na uwadze, że według panelu EFSA ds. pestycydów na podstawie dotychczas przekazanych danych nie można wyciągnąć wniosków co do bezpieczeństwa opryskiwania glifosatem upraw genetycznie zmodyfikowanych(9); mając na uwadze, że dodatki i ich mieszaniny stosowane w komercyjnych formach użytkowych do rozpylania glifosatu mogą wykazywać toksyczność wyższą niż sama substancja czynna(10); mając na uwadze, że z wielu badań wynika, iż formy użytkowe glifosatu mogą zaburzać funkcjonowanie układu hormonalnego(11);

L.  mając na uwadze, że importowana, zmodyfikowany genetycznie rzepak jest powszechnie wykorzystywana w paszy dla zwierząt w Unii; mając na uwadze, że zrecenzowane badanie naukowe wykazało możliwą korelację między glifosatem dodawanym do paszy dla prośnych loch a wzrostem częstotliwości występowania poważnych wrodzonych anomalii u ich prosiaków(12);

M.  mając na uwadze, że glufosynat jest sklasyfikowany jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość i tym samym podlega kryteriom wyłączenia określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin(13); mając na uwadze, że zezwolenie dla glufosynatu traci ważność w dniu 31 lipca 2018 r.(14);

N.  mając na uwadze, że właściwy organ jednego z państw członkowskich zwrócił uwagę na niespójność wydawania zezwolenia na przywóz tego genetycznie zmodyfikowanego rzepaku wykazującego odporność na glufosynat, biorąc pod uwagę fakt, iż mało prawdopodobne jest, by zezwolenie na stosowanie glufosynatu w Unii zostało odnowione ze względu na jego szkodliwe działanie na rozrodczość(15);

O.  mając na uwadze, że przedmiotem oceny nie były pozostałości z oprysków dokonywanych z użyciem herbicydów uzupełniających; mając na uwadze, że w związku z tym nie można uznać, że ten genetycznie zmodyfikowany rzepak spryskany glifosatem i glufosynatem może być bezpiecznie wykorzystywany w żywności i paszy;

P.  mając ponadto na uwadze, że właściwe organy wielu państw członkowskich wyraziły obawy odnośnie do zdolności tego genetycznie zmodyfikowanego rzepaku do stania się w Unii dziką formą rośliny uprawnej, szczególnie wzdłuż tras transportu przywozów, i podkreśliły niewystarczalność planu monitorowania w tym zakresie;

Q.  mając na uwadze, że jedno państwo członkowskie stwierdziło, że glifosat jest powszechnie wykorzystywany w Unii do zwalczania chwastów wzdłuż linii kolejowych i na poboczu dróg; wysoka odporność MON88302 x Ms8 x Rf3 na glifosat może prowadzić w takich okolicznościach do selektywnej przewagi; należy uwzględnić wpływ tej selektywnej przewagi na trwałość i inwazyjność, zwłaszcza z uwagi na zdolność rzepaku do przetrwania w banku nasion, przy przeprowadzaniu oceny prawdopodobieństwa utworzenia przez tę odmianę stałych populacji w Europie;

R.  mając na uwadze, że – według badania przeprowadzonego przez Austrię w 2011 r. – w szeregu międzynarodowych badań ustalono, iż wysypywanie się nasion podczas transportu jest głównym czynnikiem tworzenia się dzikich populacji rzepaku w siedliskach przydrożnych, oraz że dobrze znanym problemem jest fakt, iż dzikie populacje rzepaku występują powszechnie nie tylko w krajach, w których uprawiany jest rzepak, lecz również w krajach, do których nasiona rzepaku zostały importowane, a następnie przetransportowane do zakładów przetwarzania oleju, jak również że przywóz różnych rodzajów uodpornionych na herbicydy odmian rzepaku może skutkować wielokrotnie uodpornionymi dzikimi populacjami („piętrzenie genów”), co powoduje lub pogarsza problemy w zakresie zarządzania siedliskami przydrożnymi(16);

S.  mając na uwadze, że rozwój zmodyfikowanych genetycznie upraw tolerujących szereg selektywnych herbicydów wynika głównie z gwałtownej zmiany odporności chwastów na glifosat w krajach, które w znacznym stopniu uzależnione są od upraw zmodyfikowanych genetycznie; mając na uwadze, że w publikacjach naukowych udokumentowano ponad 20 różnych odmian chwastów odpornych na glifosat(17); mając na uwadze, że odporność chwastów na glufosynat obserwuje się od 2009 r.;

T.  mając na uwadze, że Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, o którym mowa w art. 35 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, w głosowaniu w dniu 14 września 2017 r. nie wydał opinii; mając na uwadze, że 14 państw członkowskich głosowało przeciw projektowi aktu wykonawczego, a tylko 9 państw członkowskich – reprezentujących jedynie 36,48 % ludności Unii – głosowało za jego przyjęciem, natomiast 5 państw członkowskich wstrzymało się od głosu;

U.  mając na uwadze, że Komisja niejednokrotnie wyrażała ubolewanie, że od czasu wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 przyjmowała decyzje zatwierdzające bez wsparcia ze strony Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, oraz że zwrot dokumentacji do Komisji w celu podjęcia ostatecznej decyzji, który zdecydowanie stanowi wyjątek w całej procedurze, stał się normą, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji w sprawie zatwierdzania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy; mając na uwadze, że praktykę tę jako niedemokratyczną potępił również przewodniczący Komisji J.-C. Juncker(18);

V.  mając na uwadze, że w dniu 28 października 2015 r. Parlament odrzucił w pierwszym czytaniu wniosek ustawodawczy z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniający rozporządzenie (WE) nr 1829/2003(19) oraz zwrócił się do Komisji o wycofanie tego wniosku i przedstawienie nowego;

W.  mając na uwadze, że w motywie 14 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 stwierdzono, że Komisja będzie – tak dalece jak to możliwe – działać w taki sposób, aby unikać sprzeciwiania się jakiemukolwiek dominującemu stanowisku, jakie może wyłonić się w komitecie odwoławczym, przeciwko stosowności aktu wykonawczego, w szczególności w kwestiach tak drażliwych jak zdrowie konsumentów, bezpieczeństwo żywności i środowisko naturalne;

X.  mając na uwadze, że wniosek Komisji w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 nie jest wystarczający do rozwiązania problemu braku demokracji w procesie udzielania zezwoleń na GMO;

Y.  mając na uwadze, że legitymacja demokratyczna może być zapewniona jedynie dzięki dopilnowaniu, by przy braku opinii Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt wniosek Komisji został wycofany; mając na uwadze, że procedura ta istnieje już w przypadku niektórych innych komisji stałych;

1.  uważa, że projekt decyzji wykonawczej Komisji przekracza uprawnienia wykonawcze przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003;

2.  uważa, że decyzja wykonawcza Komisji jest niespójna z prawem Unii, gdyż nie odpowiada celowi rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 zakładającemu – zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002(20) – stworzenie podstawy do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzkiego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, środowiska naturalnego oraz interesów konsumenta w związku z genetycznie zmodyfikowaną żywnością i paszą, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego;

3.  wzywa Komisję do wycofania projektu decyzji wykonawczej;

4.  wzywa Komisję do zawieszenia wszelkich decyzji wykonawczych dotyczących wniosków o zezwolenie na stosowanie organizmów zmodyfikowanych genetycznie do chwili zmiany procedury zatwierdzania w taki sposób, aby wyeliminować niedociągnięcia obecnej procedury, która okazała się nieodpowiednia;

5.  wzywa odpowiedzialnych prawodawców do przyspieszenia prac nad wnioskiem Komisji zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 182/2011 w trybie pilnym oraz do zapewnienia, by, między innymi, w przypadku braku opinii Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w odniesieniu do zatwierdzeń GMO przeznaczonych do żywności i pasz Komisja wycofała wniosek;

6.  wzywa Komisję, aby nie zatwierdzała żadnych roślin zmodyfikowanych genetycznie tolerujących herbicydy i uodpornionych na kombinacje herbicydów, jak ma to miejsce w przypadku rzepaku MON 88302 x Ms8 x Rf3, bez przeprowadzenia pełnej oceny szczególnych skumulowanych skutków pozostałości pochodzących z oprysków kombinacją herbicydów uzupełniających i ich komercyjnych form użytkowych stosowanych w krajach uprawy;

7.  wzywa Komisję, aby domagała się o wiele bardziej szczegółowych badań w celu określenia zagrożeń dla zdrowia związanych ze złożonymi modyfikacjami genetycznymi takimi jak rzepak MON 88302 x Ms8 x Rf3;

8.  wzywa Komisję, aby opracowała strategie oceny zagrożeń dla zdrowia, a także w zakresie toksykologii i nadzoru po wprowadzeniu do obrotu w odniesieniu do całego łańcucha żywnościowego i paszowego;

9.  wzywa Komisję, aby w pełni uwzględniała oceny ryzyka stosowania herbicydów uzupełniających i ich pozostałości w ocenie ryzyka roślin zmodyfikowanych genetycznie tolerujących herbicydy, niezależnie od tego, czy roślina zmodyfikowana genetycznie jest przeznaczona do uprawy w Unii, czy też ma być importowana jako żywność i pasza;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.
(2) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4767
(4)––––––––––––––––– – Rezolucja z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wprowadzenia do obrotu w celu uprawy, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, kukurydzy (Zea mays L., linia 1507) zmodyfikowanej genetycznie w celu uzyskania odporności na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) (Dz.U. C 482 z 23.12.2016, s. 110).Rezolucja z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/2279 z dnia 4 grudnia 2015 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603 × T25, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0456).Rezolucja z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87705 × MON 89788, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0040).Rezolucja z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87708 × MON 89788, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0039).Rezolucja z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję FG72 (MST-FGØ72-2), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0038).Rezolucja z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz produktów zawierających genetycznie zmodyfikowane odmiany kukurydzy łączące dwie lub trzy spośród modyfikacji genetycznych (Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0271).Rezolucja z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji w sprawie wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0272).Rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810 (P8_TA(2016)0388).Rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 810 (Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0389).Rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej wprowadzenia do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy Bt11 (Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0386).Rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej wprowadzenia do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy 1507 (Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0387).Rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0390).Rezolucja z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz produktów zawierających genetycznie zmodyfikowane odmiany kukurydzy łączące dwie, trzy lub cztery spośród modyfikacji genetycznych Bt11, 59122, MIR604, 1507 i GA21, składających się z nich lub z nich wyprodukowanych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0123).Rezolucja z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę DAS-40278-9, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0215).Rezolucja z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę GHB119 (BCS-GHØØ5-8), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0214).Rezolucja z dnia 13 września 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-68416-4, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0341).Rezolucja z dnia 4 października 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję FG72 × A5547-127, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0377).Rezolucja z dnia 4 października 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-44406-6, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0378).
(5) Załącznik G – Uwagi państw członkowskich i odpowiedzi panelu EFSA ds. GMO http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
(6) Tamże.
(7) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20comment%20MON80332%20x%20MS8%20x%20RF3_v2.pdf
(8) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(9) Wnioski EFSA z weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej glifosat. EFSA journal 2015, 13 (11):4302. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(11) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
(12) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
(13) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
(14) Dz.U. L 67 z 12.3.2015, s. 6.
(15) Załącznik G – Uwagi państw członkowskich i odpowiedzi panelu EFSA ds. GMO http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
(16) https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/3/0/9/CH1060/CMS1215778250501/osrimportban_gt73,ms8xrf3_2011_(nicht_zu_versenden_).pdf, s. 4.
(17) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12
(18) Na przykład w przemówieniu inauguracyjnym podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego włączonym do wytycznych politycznych dla kolejnej Komisji Europejskiej (Strasburg, 15 lipca 2014 r.) lub w orędziu o stanie Unii z 2016 r. (Strasburg, 14 września 2016 r.);
(19) Dz.U. C 355 z 20.10.2017, s. 165.
(20) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności