Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2907(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0569/2017

Ingivna texter :

B8-0569/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2017 - 5.13

Antagna texter :

P8_TA(2017)0398

Antagna texter
PDF 291kWORD 52k
Tisdagen den 24 oktober 2017 - Strasbourg
Genetiskt modifierad raps MON 88302 x Ms8 x Rf3
P8_TA(2017)0398B8-0569/2017

Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad raps av typ MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) och MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D052753 – 2017/2907(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierade raps av typ MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) och MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D052753),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder(1), särskilt artiklarna 7.3 och 19.3,

–  med beaktande av omröstningen den 14 september 2017 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003, varvid inget yttrande avgavs,

–  med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(2),

–  med beaktande av det yttrande som antogs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) den 1 mars 2017, och som offentliggjordes den 10 april 2017(3),

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (COM(2017)0085 – COD(2017)0035),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner där parlamentet framfört invändningar mot godkännande av genetiskt modifierade organismer(4),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 3 december 2013 lämnade Monsanto Europe S.A. och Bayer CropScience N.V. in en ansökan om utsläppande på marknaden av livsmedel, livsmedelsingredienser och foder som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade rapsen MON 88302 x Ms8 x Rf3 till den nationella behöriga myndigheten i Nederländerna, i enlighet med artiklarna 5 och 17 i förordning (EG) nr 1829/2003. Ansökan gällde även utsläppande på marknaden av den genetiskt modifierade rapsen MON 88302 x Ms8 x Rf3 i produkter som består av eller innehåller denna raps för annan användning än som livsmedel och foder på samma sätt som all annan raps, med undantag för odling. Ansökan omfattade, för dessa användningar, alla klyvningsprodukter av de enskilda transformationshändelser som utgör rapsen MON 88302 x Ms8 x Rf3.

B.  Den 1 mars 2017 antog Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) ett positivt yttrande i enlighet med artiklarna 6 och 18 i förordning (EG) nr 1829/2003, vilket offentliggjordes den 10 april 2017.

C.  I förordning (EG) nr 1829/2003 fastställs att genetiskt modifierade livsmedel eller foder inte får ha negativa effekter på människors eller djurs hälsa eller för miljön, och att kommissionen ska ta hänsyn till alla relevanta bestämmelser i unionslagstiftningen och andra berättigade faktorer som har betydelse för den aktuella frågan vid utarbetandet av beslutet.

D.  Den ovannämnda rapsen med sina tre staplade transformationshändelser producerades genom konventionell korsning där tre enskilda transformationshändelser för raps sammanfördes: MON 88302, som uttrycker proteinet för 5‑enolpyruvylshikimat‑3‑fosfatsyntas (CP4 EPSPS) som ger tolerans mot herbicider som innehåller glyfosat, samt RF3, som uttrycker proteinerna för Barstar och PAT, som ger tolerans mot herbicider som innehåller glufosinatammonium och dessutom ger heterosis.

E.  Många kritiska synpunkter har inkommit från medlemsstaterna under den tre månader långa samrådsperioden. Bland de mest kritiska allmänna synpunkterna märks ett påpekande om att de uppgifter som finns att tillgå i dag inte fungerar som stöd för en heltäckande och handfast bedömning av olika slag av potentiell växelverkan mellan enskilda transformationshändelser som tagits med i den genetiskt modifierade rapsen MON 88302 x Ms8 x Rf3. Enligt Efsas riktlinjer krävs det en sådan bedömning eftersom man med nuvarande testbatterier och utformningar inte kan vinna några slutgiltiga rön om långsiktseffekterna (särskilt i livsmedel) på reproduktion och utveckling, vartill kommer att informationen (data och analyser av data) om fenotypisk utvärdering, sammansättning och toxikologi är otillräcklig och att ytterligare studier bör utföras för att det ska kunna påvisas att rapsen MON 88302 x Ms8 x Rf3 är säker(5).

F.  Farhågorna handlar närmare bestämt om bristen på en nittio dygns utfodringsundersökning på råttor, liksom på en bedömning av restprodukterna efter kompletterande herbicider i importerade livsmedel och foder eller av vilka negativa konsekvenser för hälsan dessa restprodukter kan medföra, samt om att miljöövervakningsplanen är otillräcklig.

G.  Eftersom det inte förelåg någon rapport om subkronisk toxicitet (90 dagar) på råttor beslutade den franska byrån för livsmedel, miljöhälsa och hälsa och säkerhet på arbetsplatsen i vederbörlig ordning om att inte bevilja ansökan om att rapsen MON 88302 x Ms8 x Rf3 skulle få släppas ut på marknaden(6).

H.  I en oberoende studie kom man fram till att Efsas yttrande bör tillbakavisas på grund av stora brister och avsevärda luckor i det, och att följaktligen livsdugliga frön från rapsen MON 88302 x Ms8 x Rf3, som är ett resultat av en staplad transformationshändelse, inte skulle få importeras till unionen(7).

I.  Kompletterande herbicider används regelbundet som ett led i jordbrukspraxis vid odlingen av herbicidresistenta växter, och man måste därför räkna med att restprodukter från besprutning alltid kommer att finnas i skörden och utgör oundvikliga beståndsdelar. Det har visat sig att herbicidtoleranta genetiskt modifierade grödor leder till att kompletterande herbicider används mer än sina traditionella motsvarigheter(8).

J.  Det nuvarande tillståndet för glyfosat löper ut senast den 31 december 2017. Frågetecknen kvarstår kring huruvida glyfosat är cancerframkallande. Efsa fastställde i november 2015 att glyfosat sannolikt inte är cancerframkallande och Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) fastställde i mars 2017 att det inte var motiverat med någon klassificering. WHO:s internationella center för cancerforskning (IARC) klassificerade däremot 2015 glyfosat som troligtvis cancerframkallande för människor.

K.  Enligt Efsas panel för bekämpningsmedel går det inte, utgående från de uppgifter som hittills förelegat, att dra några slutsatser om säkerheten för restprodukter efter besprutning av genetiskt modifierade grödor med glyfosatberedningar(9). Tillsatsämnen och blandningar av dem, vilka används i kommersiella beredningar för glyfosatbesprutning, kan vara giftigare än det verksamma ämnet ensamt för sig(10). Ett antal studier visar att glyfosatberedningar kan vara hormonstörande(11).

L.  Importerad genetiskt modifierad raps används i stor utsträckning som djurfoder inom unionen. En sakkunnigbedömd vetenskaplig studie har visat att det eventuellt kan finnas ett samband mellan dels glyfosat i foder till dräktiga suggor, dels ökat antal allvarliga medfödda missbildningar hos deras kultingar(12).

M.  Glufosinat klassificeras som reproduktionstoxiskt och omfattas därför av uteslutningskriterierna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(13). Godkännandet för glufosinat löper ut den 31 juli 2018(14).

N.  Den behöriga myndigheten i en medlemsstat har framhållit att det är inkonsekvent att den ovannämnda rapsen som tål glufosinat får importeras, i och med att tillståndet att använda glufosinat i unionen knappast kommer att förlängas, eftersom glufosinat är reproduktionstoxiskt(15).

O.  Restprodukterna efter besprutning med kompletterande herbicider bedömdes inte. Det är därför inte möjligt att dra slutsatsen att denna genetiskt modifierade raps som besprutats med glyfosat och glufosinat är säker för användning i livsmedel och foder.

P.  Många medlemsstaters behöriga myndigheter har dessutom uttryckt farhågor om att denna genetiskt modifierade raps kan vinna insteg som vildväxande population i unionen, särskilt längsmed transportvägarna för importvaror, och påpekat att övervakningsplanen är otillräcklig i detta hänseende.

Q.  En medlemsstat påpekade att glyfosat ofta används för ogräsbekämpning utmed järnvägar och vägar i unionen. Eftersom MON88302 x Ms8 x Rf3 har hög tolerans mot glyfosat kan den under dessa omständigheter få en selektiv fördel. Vid bedömningen av sannolikheten för att raps av detta slag bildar permanenta populationer i Europa bör man ta hänsyn till hur denna selektiva fördel påverkar växtens härdighet och invasiva karaktär, och särskilt beakta rapsens överlevnadsförmåga i fröbanken.

R.  I en österrikisk studie från 2011 framhölls det att man i ett flertal internationella studier påpekat att frön som spills i samband med transporter spelar en viktig roll för att vilda populationer av raps vinner insteg i livsmiljöer utmed vägkanter, och att det är ett välkänt problem att sådana populationer finns överallt i rapsodlande länder, men också i sådana länder dit raps bara importeras i form av frön och sedan transporteras till växtoljefabriker, liksom att import av olika typer av herbicidtolerant raps dessutom kan leda till multiresistenta vilda populationer (”genstapling”), så att problem med ogräshantering utmed vägkanter uppkommer eller förvärras(16).

S.  Utvecklingen av genetiskt modifierade grödor med tolerans mot flera selektiva herbicider beror främst på den snabba utvecklingen av glyfosatresistenta ogräs i länder som varit starkt beroende av genetiskt modifierade grödor. Över tjugo olika sorter av glyfosatresistenta ogräs har dokumenterats i vetenskapliga publikationer(17). Glyfosatresistenta ogräs har kunnat iakttas sedan 2009.

T.  Inget yttrande avgavs efter omröstningen den 14 september 2017 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003. 14 medlemsstater röstade emot förslaget till genomförandeakt medan endast 9 medlemsstater, som företrädde bara 36,48 % av unionens befolkning, röstade för det, och 5 medlemsstater lade ner sina röster.

U.  Kommissionen har vid flera tillfällen djupt beklagat att den sedan förordning (EG) nr 1829/2003 trädde i kraft har antagit beslut om godkännande utan stöd av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och att det vid beslut om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder har blivit norm att hänskjuta ärendet till kommissionen för slutligt beslut, något som egentligen tillhör undantagen i förfarandet. Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har också påtalat denna praxis såsom odemokratisk(18).

V.  Den 28 oktober 2015 förkastade parlamentet, vid första behandlingen(19), lagstiftningsförslaget av den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003, och uppmanade kommissionen att dra tillbaka sitt förslag och lägga fram ett nytt.

W.  Enligt skäl 14 i förordning (EU) nr 182/2011 bör kommissionen, i möjligaste mån agera på ett sådant sätt att man undviker att gå emot en dominerande ståndpunkt som kan uppstå inom omprövningskommittén och som ifrågasätter en genomförandeakts lämplighet, särskilt i känsliga frågor såsom konsumenthälsa, livsmedelssäkerhet och miljöskydd.

X.  Det räcker inte med kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 för att bristen på demokrati i processen för godkännande av genetiskt modifierade organismer ska kunna åtgärdas.

Y.  Demokratisk legitimitet kan säkerställas endast om man, såsom ett minimikrav, föreskriver att kommissionens förslag ska dras tillbaka om ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa inte avger något yttrande. Detta förfarande tillämpas redan i fråga om vissa ständiga kommittéer.

1.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning (EG) nr 1829/2003.

2.  Europaparlamentet anser att kommissionens genomförandebeslut inte överensstämmer med unionslagstiftningen, eftersom det inte är förenligt med målet i förordning (EG) nr 1829/2003, nämligen att, i enlighet med de allmänna principerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002(20), lägga grunden för säkerställande av ett gott skydd för människors liv och hälsa, djurs hälsa och välbefinnande, miljön och konsumenternas intresse i frågor som berör genetiskt modifierade livsmedel och foder, och att samtidigt sörja för att den inre marknaden fungerar effektivt.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till genomförandebeslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tills vidare inte tillämpa eventuella genomförandebeslut avseende ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade organismer till dess att tillståndsförfarandet har setts över på ett sådant sätt att bristerna åtgärdas i det nuvarande förfarandet, som har visat sig vara olämpligt.

5.  Europaparlamentet uppmanar de ansvariga lagstiftarna att så snart som möjligt gå vidare med arbetet med kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 och att bland annat se till att kommissionen drar tillbaka sitt förslag ifall ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa inte avger något yttrande om godkännande av genetiskt modifierade organismer, antingen för odling eller som livsmedel och foder.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte godkänna några herbicidtoleranta genetiskt modifierade växter som blivit resistenta mot en kombination av herbicider, såsom rapsen MON 88302 x Ms8 x Rf3, om det inte görs en fullständig bedömning av den specifika kumulativa effekten av restprodukterna från besprutning med ifrågavarande kombination av de kompletterande herbiciderna och deras kommersiella sammansättningar såsom de används i de länder där de odlas.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kräva en betydligt mer detaljerad testning av hälsoriskerna i samband med staplade transformationshändelser såsom rapsen MON 88302 x Ms8 x Rf3.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram strategier för bedömning av hälsorisker och toxikologi, samt för övervakning efter utsläppandet på marknaden, som inriktar sig på hela livsmedels- och foderkedjan.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i riskbedömningen av herbicidtoleranta genetiskt modifierade växter fullständigt ta med bedömningen av riskerna med att kompletterande herbicider används samt av deras restprodukter, oavsett om den genetiskt modifierade växten är avsedd att odlas inom unionen eller att importeras i form av livsmedel och foder.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4767
(4)––––––––––––––––– – Resolution av den 16 januari 2014 om förslaget till rådets beslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, av en majsprodukt (Zea mays L. linje 1507) som modifierats genetiskt för resistens mot vissa fjärilsarter som är skadegörare (EUT C 482, 23.12.2016, s. 110).Resolution av den 16 december 2015 om kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 av den 4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (Antagna texter, P8_TA(2015)0456).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 x MON 89788 (Antagna texter, P8_TA(2016)0040).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 x MON 89788 (Antagna texter, P8_TA(2016)0039).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 (MST-FGØ72-2) (Antagna texter, P8_TA(2016)0038).Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av dessa transformationshändelser (Antagna texter, P8_TA(2016)0271).Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden av en genetiskt modifierad nejlika (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (Antagna texter, P8_TA(2016)0272).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs MON 810 (Antagna texter, P8_TA(2016)0388).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade majsprodukter MON 810 (Antagna texter, P8_TA(2016)0389).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs Bt11 (Antagna texter, P8_TA(2016)0386).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs 1507 (Antagna texter, P8_TA(2016)0387).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Antagna texter, P8_TA(2016)0390).Resolution av den 5 april 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av transformationshändelserna Bt11, 59122, MIR604, 1507 och GA21, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0123).Resolution av den 17 maj 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen DAS-40278–9, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0215).Resolution av den 17 maj 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB119 (BCS-GHØØ5-8), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, P8_TA(2017)0214).Resolution av den 13 september 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0341).Resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 × A5547-127, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0377).Resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-44406-6, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0378).
(5) Bilaga G – medlemsstaternas kommentarer och GMO-panelens svar http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
(6) Se föregående.
(7) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20comment%20MON80332%20x%20MS8%20x%20RF3_v2.pdf
(8) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(9) Efsas slutsatser om sakkunniggranskningen av riskbedömningen av bekämpningsmedel med det verksamma ämnet glyfosat. EFSA journal 2015, 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(11) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
(12) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
(13) EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.
(14) EUT L 67, 12.3.2015, s. 6.
(15) Bilaga G – medlemsstaternas kommentarer och GMO-panelens svar http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
(16) https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/3/0/9/CH1060/CMS1215778250501/osrimportban_gt73,ms8xrf3_2011_(nicht_zu_versenden_).pdf, p. 4.
(17) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12
(18) Exempelvis i öppningsanförandet vid Europaparlamentets plenarsammanträde, som ingick i de politiska riktlinjerna för nästa Europeiska kommission (Strasbourg den 15 juli 2014), och i talet om tillståndet i unionen 2016 (Strasbourg den 14 september 2016).
(19) EUT C 355, 20.10.2017, s. 165.
(20) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy