Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2135(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0301/2017

Внесени текстове :

A8-0301/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2017 - 5.14

Приети текстове :

P8_TA(2017)0399

Приети текстове
PDF 470kWORD 53k
Вторник, 24 октомври 2017 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 5/2017: осигуряване на финансирането за Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и увеличаване на резерва за спешна помощ
P8_TA(2017)0399A8-0301/2017

Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2017 на Европейския съюз за финансовата 2017 година за осигуряване на финансирането за Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и увеличаване на резерва за спешна помощ вследствие на преразглеждането на Регламента за многогодишната финансова рамка (12441/2017 – C8-0351/2017 – 2017/2135(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(1) на Съвета, и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приет на 1 декември 2016 г.,(2)

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3) (Регламент за МФР),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) 2017/1123 на Съвета от 20 юни 2017 г. за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(4),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(5),

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(6),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 5/2017, приет от Комисията на 28 юли 2017 г. (COM(2017)0485),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 5/2017, приета от Съвета на 10 октомври 2017 г. и предадена на Европейския парламент на 11 октомври 2017 г. (12441/2017 - C8-0351/2017),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0301/2017),

А.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 5/2017 има за цел да се осигури финансирането на Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) вследствие на приемането на съответното правно основание и да се отрази в общия бюджет за 2017 г. резултатът от междинното преразглеждане на Регламента за МФР по отношение на увеличаването на годишната сума на резерва за спешна помощ от 280 милиона евро на 300 милиона евро по цени от 2011 г.;

Б.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 5/2017 осигурява 275 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания за ЕФУР, които да бъдат изцяло покрити чрез мобилизиране на Инструмента за гъвкавост поради липсата на марж под тавана за поетите задължения по функция 4 („Глобална Европа“);

В.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 5/2017 предвижда, в същото време, намаляване на бюджетни кредити за плащания по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) по функция 3 („Сигурност и гражданство“) със сумата от 275 милиона евро, тъй като се очаква да не бъдат усвоени всички предвидени средства поради закъснялото приемане на правните основания и забавяне на програмирането;

Г.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 5/2017 също така предвижда допълнителни 22,8 милиона евро (по текущи цени) бюджетни кредити за поети задължения за резерва за спешна помощ, което отразява междинното преразглеждане на Регламента за МФР;

Д.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 5/2017 е придружен от предложение за решение относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за предоставяне на финансиране за ЕФУР (COM(2017)0480) за сума в размер на 275 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания по функция 4;

Е.  като има предвид, че в рамките на бюджетната процедура за 2017 г. Европейският парламент и Съветът приканиха Комисията да отправи искане за необходимите бюджетни кредити за финансирането на ЕФУР посредством коригиращ бюджет веднага след приемането на правното основание и се ангажираха да обработят бързо проекта на коригиращ бюджет за 2017 г., внесен от Комисията;

1.  приема за сведение проект на коригиращ бюджет № 5/2017 във вида, в който е представен от Комисията;

2.  приветства навременното приемане и влизане в сила на Регламент (ЕС) 2017/1601(7) и призовава за бързото му изпълнение, в пълно съответствие с правилата и приоритетите, определени от законодателя и при отдаване на особено внимание на неговите разпоредби относно отчетността;

3.  приветства факта, че междинното преразглеждане на многогодишната финансова рамка предоставя възможност за финансиране на ЕФУР чрез увеличаване на размера на Инструмента за гъвкавост, като същевременно се увеличава размерът на резерва за спешна помощ;

4.  изразява съжаление във връзка с ниската степен на усвояване на ФУМИ и на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) от страна на държавите членки; припомня, че с бюджетен трансфер (DEC 18/2017) вече се намаляват бюджетните кредити за плащания по функция 3 („Сигурност и гражданство“) с 284 милиона евро, при което ФУМИ и ФВС се използват като източник за увеличенията по друга функция; призовава държавите членки да изпълняват своите политически ангажименти и да направят всичко възможно в рамките на своята компетентност, за да отразят значението на този приоритет на Съюза;

5.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2017;

6.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 5/2017 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Сметната палата и на националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) OВ L 51, 28.2.2017 г.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) OВ L 163, 24.6.2017 г., стр. 1.
(5) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(6) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.
(7) OВ L 249, 27.9.2017 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност