Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2135(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0301/2017

Předložené texty :

A8-0301/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/10/2017 - 5.14

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0399

Přijaté texty
PDF 396kWORD 46k
Úterý, 24. října 2017 - Štrasburk
Opravný rozpočet č. 5/2017: financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zvýšení rezervy na pomoc při mimořádných událostech
P8_TA(2017)0399A8-0301/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2017 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 č. 5/2017, kterým se zajišťuje financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a navýšení rezervy na pomoc při mimořádných událostech (EAR) v návaznosti na revizi nařízení o víceletém finančním rámci (12441/2017 – C8-0351/2017 – 2017/2135(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017, jak byl přijat dne 1. prosince 2016(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3) (dále jen „nařízení o VFR“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) 2017/1123 ze dne 20. června 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(4),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(5),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(6),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 5/2017, který Komise přijala dne 28. července 2017 (COM(2017)0485),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2017, který Rada přijala dne 10. října 2017 a postoupila Evropskému parlamentu dne 11. října 2017 (12441/2017 – C8-0351/2017),

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0301/2017),

A.  vzhledem k tomu, že cílem návrhu opravného rozpočtu č. 5/2017 je zajistit financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) v návaznosti na přijetí příslušného právního základu a v souhrnném rozpočtu na rok 2017 zohlednit výsledky přezkumu nařízení o VFR v polovině období, pokud jde o navýšení roční částky rezervy na pomoc při mimořádných událostech (EAR) z 280 milionů EUR na 300 milionů EUR v cenách z roku 2011;

B.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 5/2017 vyčleňuje pro EFSD 275 milionů EUR v prostředcích na závazky a prostředcích na platby, přičemž tato částka má být plně pokryta uvolněním prostředků z nástroje pružnosti, protože v okruhu 4 (Globální Evropa) není k dispozici rozpětí v rámci stropu prostředků na závazky;

C.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 5/2017 v okruhu 3 (Bezpečnost a občanství) současně snižuje prostředky na platby pro Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) o 275 milionů EUR u důvodu očekávaného nízkého čerpání prostředků v důsledku pozdního přijetí právního základu a prodlevami se stanovením programu;

D.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 5/2017 rovněž dodatečně poskytuje 22,8 milionu EUR (v běžných cenách) v prostředcích na závazky na pomoc při mimořádných událostech, aby zohlednil výsledky revize nařízení o VFR v polovině období;

E.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 5/2017 je doplněn návrhem rozhodnutí o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti ve výši 275 milionu EUR v prostředích na závazky a prostředích na platby, aby bylo v okruhu 4 zajištěno financování EFSD (COM(2017)0480);

F.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament a Rada v rámci rozpočtového procesu pro rok 2017 vyzvaly Komisi, aby o potřebné prostředky pro financování EFSD požádala v opravném rozpočtu, jakmile bude přijat právní základ, a zavázaly se, že návrh opravného rozpočtu pro rok 2017 předložený Komisí rychle zpracují;

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 5/2017, jak jej předložila Komise;

2.  vítá, že nařízení (EU) 2017/1601(7) o EFSD bylo zavčas přijato a rychle vstoupilo v platnost, a žádá jeho rychle provedení a důsledné dodržování pravidel a priorit stanovených zákonodárcem, zejména ustanovení o odpovědnosti;

3.  vítá skutečnost, že přezkum VFR v polovině období umožňuje financovat EFSD pomocí navýšených prostředků v nástroji pružnosti, a současné navýšení prostředků na pomoc při mimořádných událostech;

4.  vyjadřuje politování nad nízkým čerpáním prostředků z AMIF a Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) ze strany členských států; připomíná, že rozpočtovým převodem (DEC 18/2017) již byly v okruhu 3 (Bezpečnost a občanství) sníženy prostředky na platby o 284 milionů EUR, přičemž fondy AMIF a ISF byly použity jako zdroj pro posílení financování v jiných okruzích; vyzývá členské státy, aby dodržovaly své politické dohody a v rámci svých pravomocí vyvinuly maximální úsilí, aby tuto prioritu Unie zohlednily;

5.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2017;

6.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 5/2017 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 51, 28.2.2017.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. L 163, 24.6.2017, s. 1.
(5) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(6) Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.
(7) Úř. věst. L 249, 27.9.2017, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí