Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2135(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0301/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0301/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/10/2017 - 5.14

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0399

Hyväksytyt tekstit
PDF 245kWORD 47k
Tiistai 24. lokakuuta 2017 - Strasbourg
Lisätalousarvioesitys nro 5/2017: rahoituksen osoittaminen Euroopan kestävän kehityksen rahastoa varten ja hätäapuvarauksen kasvattaminen
P8_TA(2017)0399A8-0301/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. lokakuuta 2017 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2017 varainhoitovuodeksi 2017 rahoituksen osoittamiseksi Euroopan kestävän kehityksen rahastoa (EKKR) varten ja hätäapuvarauksen kasvattamiseksi monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen tarkistamisen seurauksena (12441/2017 – C8-0351/2017 – 2017/2135(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 1. joulukuuta 2016 hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2017(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta 20. kesäkuuta 2017 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2017/1123(4),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(5),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom(6),

–  ottaa huomioon komission 28. heinäkuuta 2017 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 5/2017 (COM(2017)0485),

–  ottaa huomioon neuvoston 10. lokakuuta 2017 vahvistaman ja 11. lokakuuta 2017 parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 5/2017 (12441/2017 – C8‑0351/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0301/2017),

A.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 5/2017 tarkoituksena on osoittaa rahoitus Euroopan kestävän kehityksen rahastoa (EKKR) varten sitä koskevan oikeusperustan hyväksymisen jälkeen sekä ottaa vuoden 2017 yleisessä talousarviossa huomioon monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen välitarkistuksen tuloksena ollut hätäapuvarauksen vuotuisen määrän kasvattaminen 280 miljoonasta eurosta 300 miljoonaan euroon vuoden 2011 hintoina;

B.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksessä nro 5/2017 osoitetaan EKKR:lle 275 miljoonaa euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina ja että määrä katetaan kokonaisuudessaan ottamalla käyttöön joustovälineen varoja, koska otsakkeessa 4 (Globaali Eurooppa) ei ole liikkumavaraa maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärään nähden;

C.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksessä nro 5/2017 toisaalta vähennetään otsakkeeseen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) sisältyvän turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston maksumäärärahoja 275 miljoonaa euroa, koska ohjelmien oikeusperustat hyväksyttiin myöhässä ja siksi osan määrärahoista odotetaan jäävän käyttämättä;

D.  ottaa huomioon, että lisäksi lisätalousarvioesityksessä nro 5/2017 lisätään hätäapuvarauksen maksusitoumusmäärärahoja 22,8 miljoonaa euroa (nykyhintoina) rahoituskehysasetuksen välitarkistuksen perusteella;

E.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesitykseen nro 5/2017 liittyy ehdotus päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta EKKR:n rahoitusta varten (COM(2017)0480) ja että varoja on tarkoitus ottaa käyttöön 275 miljoonaa euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina otsakkeessa 4;

F.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti ja neuvosto kehottivat vuoden 2017 talousarviomenettelyssä komissiota pyytämään EKKR:n rahoittamiseksi tarvittavia määrärahoja lisätalousarviolla mahdollisimman pian oikeusperustan hyväksymisen jälkeen, ja toteaa niiden sitoutuneen käsittelemään nopeasti komission vuodeksi 2017 esittämän lisätalousarvioesityksen;

1.  panee merkille komission esittämän lisätalousarvioesityksen nro 5/2017;

2.  pitää myönteisenä EKKR:stä annetun asetuksen (EU) 2017/1601(7) oikea-aikaista hyväksymistä ja voimaantuloa ja kehottaa ottamaan sen nopeasti käyttöön ja noudattamaan samalla täysimääräisesti lainsäätäjän laatimia sääntöjä ja prioriteetteja ja kiinnittämään erityistä huomiota rahaston vastuuvelvollisuutta koskeviin säännöksiin;

3.  on tyytyväinen siihen, että monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistus mahdollistaa EKKR:n rahoittamisen lisäämällä joustovälineen varojen käyttöönottoa sekä hätäapuvarauksen kasvattamisen;

4.  pitää valitettavana turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) sekä sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) alhaista käyttöastetta jäsenvaltioissa; palauttaa mieliin, että otsakkeen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) maksumäärärahoja vähennettiin jo 284 miljoonaa euroa määrärahasiirrolla DEC 18/2017, kun AMIF- ja ISF-rahastojen varoja käytettiin toisen otsakkeen määrärahojen lisäämiseen; kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan poliittisia sopimuksiaan ja tekemään toimivaltansa puitteissa kaikkensa ottaakseen huomioon tämän unionin ensisijaisen tavoitteen merkityksen;

5.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 5/2017;

6.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 5/2017 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2)EUVL L 51, 28.2.2017.
(3)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4)EUVL L 163, 24.6.2017, s. 1.
(5)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(6)EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.
(7)EUVL L 249, 27.9.2017, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö