Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2135(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0301/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0301/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 24/10/2017 - 5.14

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0399

Usvojeni tekstovi
PDF 324kWORD 51k
Utorak, 24. listopada 2017. - Strasbourg
Nacrt izmjene proračuna Europske unije br. 5/2017: financijska sredstva za Europski fond za održivi razvoj (EFOR) i povećanje pričuve za hitnu financijsku pomoć (EAR)
P8_TA(2017)0399A8-0301/2017

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. listopada 2017. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna Europske unije br. 5/2017 za financijsku godinu 2017. kojim se osiguravaju financijska sredstva za Europski fond za održivi razvoj (EFOR) i povećava pričuva za hitnu financijsku pomoć (EAR) nakon preispitivanja Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru (12441/2017 – C8-0351/2017 – 2017/2135(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuje na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017. konačno donesen 1. prosinca 2016.,(2)

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3) (Uredba o VFO-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 2017/1123 od 20. lipnja 2017. kojom se izmjenjuje Uredba (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.(4),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(5),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije(6),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 5/2017 koji je Komisija usvojila 28. srpnja 2017. (COM(2017)0485),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2017 koje je Vijeće usvojilo 10. listopada 2017. i proslijedilo Europskom parlamentu 11. listopada 2017. (12441/2017 – C8-0351/2017),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0301/2017),

A.  budući da je cilj nacrta izmjene proračuna br. 5/2017 osigurati financijska sredstva za Europski fond za održivi razvoj (EFOR), nakon što se donese odgovarajuća pravna osnova, i iskazati u općem proračunu za 2017. rezultate revizije Uredbe o VFO-u sredinom programskog razdoblja u smislu povećanja u godišnjem iznosu pričuve za hitnu financijsku pomoć (EAR) sa 280 milijuna EUR na 300 milijuna EUR, iskazano u cijenama iz 2011.;

B.  budući da se u nacrtu izmjene proračuna br. 5/2017 za EFOR osigurava 275 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i u odobrenim sredstvima za plaćanja koji će, s obzirom na to da u naslovu 4. (Globalna Europa) nema razlike do gornje granice za obveze, u potpunosti biti pokriveni mobilizacijom instrumenta fleksibilnosti;

C.  budući da je u nacrtu izmjene proračuna br. 5/2017 istodobno predviđeno smanjenje od 275 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje za Fond za azil, migracije i integraciju (FAMI) iz naslova 3. (Sigurnost i građanstvo), s obzirom na to da se zbog zakašnjelog donošenja pravne osnove i kašnjenja u programiranju očekuje manja iskorištenost sredstava od predviđene;

D.  budući da je u nacrtu izmjene proračuna br. 5/2017 za pričuvu za hitnu financijsku pomoć osiguran i dodatni iznos od 22,8 milijuna EUR (u sadašnjim cijenama) u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza, u skladu s revizijom Uredbe o VFO-u u sredini programskog razdoblja;

E.  budući da je nacrt izmjene proračuna br. 5/2017 popraćen prijedlogom odluke o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti radi financiranja Europskog fonda za održivi razvoj (COM(2017)0480) u iznosu od 275 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje i odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza u okviru naslova 4.;

F.  budući da su Europski parlament i Vijeće u okviru proračunskog postupka za 2017. pozvali Komisiju da kroz izmjenu proračuna zatraži sredstva potrebna za financiranje EFOR-a čim se donese pravna osnova i preuzeli na sebe da brzo provedu postupak usvajanja nacrta izmjene proračuna za 2017. koji je predložila Komisija;

1.  prima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 5/2017 koji je podnijela Komisija;

2.  pozdravlja pravodobno osnivanje i stupanje na snagu Uredbe (EU) 2017/1601(7) o EFOR-u te poziva na njegovu brzu provedbu, poštujući pritom u potpunosti pravila i prioritete koje je odredio zakonodavac, s posebnim naglaskom na odredbe o odgovornosti;

3.  pozdravlja činjenicu da je revizijom višegodišnjeg financijskog okvira u sredini razdoblja omogućeno financiranje EFOR-a mobilizacijom instrumenta fleksibilnosti, ali i povećanje pričuve za hitnu financijsku pomoć;

4.  žali zbog niske razine korištenja sredstava iz Fonda za azil, migracije i integraciju te Fonda za unutarnju sigurnost od strane država članica; podsjeća da su prijenosom proračunskih sredstava (DEC 18/2017) odobrena sredstva za plaćanje u okviru naslova 3. (Sigurnost i građanstvo) već smanjena za 284 milijuna EUR, pri čemu su sredstva iz FAMI-ja i Fonda za unutarnju sigurnost iskorištena kako bi se povećale proračunske stavke u drugom naslovu; poziva države članice da poštuju preuzete političke obveze i da učine sve što je u okviru njihove nadležnosti kako bi dale važnost ovom prioritetu Unije;

5.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2017;

6.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 5/2017 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji, Revizorskom sudu te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2) SL L 51, 28.2.2017.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL L 163, 24.6.2017., str. 1.
(5) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(6) SL L 168, 7.6.2014., str. 105.
(7) SL L 249, 27.9.2017., str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti