Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2135(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0301/2017

Pateikti tekstai :

A8-0301/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/10/2017 - 5.14

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0399

Priimti tekstai
PDF 326kWORD 45k
Antradienis, 2017 m. spalio 24 d. - Strasbūras
Taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas. Europos darnaus vystymosi fondo finansavimas ir neatidėliotinos pagalbos rezervo didinimas
P8_TA(2017)0399A8-0301/2017

2017 m. spalio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2017 projekto dėl Europos darnaus vystymosi fondo (EDVF) finansavimo ir neatidėliotinos pagalbos rezervo (EAR) didinimo po Daugiametės finansinės programos reglamento persvarstymo (12441/2017 – C8-0351/2017 – 2017/2135(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrąjį biudžetą, priimtą 2016 m. gruodžio 1 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3) (toliau – DFP reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2017/1123, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(4),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(5),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos(6),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 5/2017 projektą, kurį Komisija priėmė 2017 m. liepos 28 d. (COM(2017)0485),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 10 d. priimtą ir 2017 m. spalio 11 d. Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 5/2017 projekto (12441/2017 – C8-0351/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0301/2017),

A.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 5/2017 projekto tikslas – finansuoti Europos darnaus vystymosi fondą (toliau – EDVF) priėmus atitinkamą teisinį pagrindą ir 2017 m. bendrajame biudžete atspindėti DFP reglamento laikotarpio vidurio peržiūros rezultatus, susijusius su neatidėliotinos pagalbos rezervo (toliau – EAR) metinės sumos padidinimu nuo 280 mln. EUR iki 300 mln. EUR 2011 m. kainomis;

B.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 5/2017 projekte EDVF numatoma 275 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma, kuri visa turi būti finansuojama mobilizuojant lankstumo priemonės lėšas, atsižvelgiant į tai, kad 4 išlaidų kategorija (Europos vaidmuo pasaulyje) neturi maržos iki įsipareigojimų viršutinės ribos;

C.  kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 5/2017 projektą tuo pačiu metu dėl numatomo nevisiško asignavimų panaudojimo, susijusio su tuo, kad pavėluotai priimti teisiniai pagrindai ir vėlavo programavimas, 275 mln. EUR suma sumažinami pagal 3 išlaidų kategoriją (Saugumas ir pilietybė) Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondui (toliau – PMIF) skirti mokėjimų asignavimai;

D.  kadangi, atsižvelgiant į DFP reglamento laikotarpio vidurio peržiūrą, pagal Taisomojo biudžeto Nr. 5/2017 projektą taip pat numatoma skirti papildomus 22,8 mln. EUR (galiojančiomis kainomis) įsipareigojimų asignavimų EAR;

E.  kadangi kartu su Taisomojo biudžeto Nr. 5/2017 projektu pateikiamas pasiūlymas dėl sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo EDVF finansuoti (COM(2017)0480) – pagal 4 išlaidų kategoriją 275 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma;

F.  kadangi pagal 2017 m. biudžeto procedūrą Europos Parlamentas ir Taryba paragino Komisiją, kai tik bus patvirtintas teisinis pagrindas, paprašyti EDVF finansavimui būtinų asignavimų parengiant taisomąjį biudžetą ir įsipareigojo skubiai išnagrinėti Komisijos pateiktą 2017 m. taisomojo biudžeto projektą;

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 5/2017 projektą;

2.  palankiai vertina tai, kad laiku priimtas ir įsigaliojo EDVF reglamentas (ES) 2017/1601(7), ir ragina jį sparčiai įgyvendinti, visiškai laikantis taisyklių ir teisės aktų leidėjo nustatytų prioritetų ir ypač daug dėmesio skiriant atskaitomybės nuostatoms;

3.  palankiai vertina tai, kad daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio tikslinimas suteikia galimybę finansuoti EDVF padidinant lankstumo priemonę, taip pat padidinant EAR;

4.  apgailestauja dėl to, kad valstybės narės nepakankamai naudojasi PMIF ir Vidaus saugumo fondo (toliau – VSF) lėšomis; primena, kad, atlikus biudžeto lėšų perkėlimą (DEC 18/2017) ir panaudojus PMIF bei VSF kaip kitos išlaidų kategorijos lėšų šaltinį, jau 284 mln. EUR sumažėjo mokėjimų asignavimų pagal 3 išlaidų kategoriją (Saugumas ir pilietybė); ragina valstybes nares laikytis savo politinių susitarimų ir dėti visas įmanomas pastangas neperžengiant savo kompetencijos ribų, kad būtų atspindėta šio Sąjungos prioriteto reikšmė;

5.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 5/2017 projekto;

6.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 5/2017 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2) OL L 51, 2017 2 28.
(3) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(4) OL L 163, 2017 6 24, p. 1.
(5) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(6) OL L 168, 2014 6 7, p. 105.
(7) OL L 249, 2017 9 27, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika