Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2135(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0301/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0301/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 24/10/2017 - 5.14

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0399

Pieņemtie teksti
PDF 404kWORD 51k
Otrdiena, 2017. gada 24. oktobris - Strasbūra
Projekts 2017. gada vispārējā budžeta grozījumam Nr. 5: finansējuma nodrošināšana Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un Rezerves palīdzībai ārkārtas gadījumos (EAR) palielināšana
P8_TA(2017)0399A8-0301/2017

Eiropas Parlamenta 2017. gada 24. oktobra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 5/2017 projektu, ar kuru tiek nodrošināts finansējums Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un palielināta rezerve palīdzībai ārkārtas gadījumos (EAR) pēc Daudzgadu finanšu shēmas regulas pārskatīšanas (12441/2017 – C8-0351/2017 – 2017/2135(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2016. gada 1. decembrī(2),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3) (DFS regula),

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 20. jūnija Regulu (ES, Euratom) 2017/1123, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(4),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(5),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu(6),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 5/2017 projektu, ko Komisija pieņēma 2017. gada 28. jūlijā (COM(2017)0485),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2017 projektu, ko Padome pieņēma 2017. gada 10. oktobrī un nosūtīja Parlamentam 2017. gada 11.oktobrī (12441/2017 - C8-0351/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0301/2017),

A.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 5/2017 projekta mērķis ir pēc attiecīgā juridiskā pamata pieņemšanas nodrošināt finansējumu Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai (EFIA), kā arī·2017. gada vispārējā budžetā ņemt vērā DFS regulas vidusposma pārskatīšanas rezultātu attiecībā uz rezervi palīdzībai ārkārtas gadījumos (EAR), kuras ikgadējais apjoms tiek palielināts no EUR 280 miljoniem līdz EUR 300 miljoniem 2011. gada cenās;

B.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 5/2017 projekts EFIA nodrošina EUR 275 miljonus saistību un maksājumu apropriācijās, kas pilnībā jāsedz, izmantojot elastības instrumentu, jo 4. izdevumu kategorijā (Globālā Eiropa) saistību maksimālā apjoma ietvaros nav pieejami brīvi līdzekļi;

C.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 5/2017 projekts vienlaikus paredz par EUR 275 miljoniem samazināt maksājumu apropriācijas Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondā (AMIF) 3. izdevumu kategorijā (Drošība un pilsonība), jo tā līdzekļu izlietojums, kā jau bija sagaidāms, ir nepilnīgs, ņemot vērā juridisko pamatu vēlo pieņemšanu un novēlotu programmu plānošanu;

D.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 5/2017 projekts paredz arī papildu EUR 22,8 miljonus (faktiskajās cenās) saistību apropriācijās EAR, ņemot vērā DFS regulas vidusposma pārskatīšanu;

E.  tā kā kopā ar budžeta grozījuma Nr. 5/2017 projektu ir iesniegts arī priekšlikums lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā nodrošināt finansējumu EFIA (COM(2017)0480) EUR 275 miljonu apmērā saistību un maksājumu apropriācijās 4. izdevumu kategorijā;

F.  tā kā 2017. gada budžeta procedūras laikā Eiropas Parlaments un Padome aicināja Komisiju budžeta grozījuma veidā pieprasīt EFIA finansēšanai nepieciešamās apropriācijas, tiklīdz būs pieņemts juridiskais pamats, un apņēmās ātri izskatīt Komisijas iesniegto 2017. gada budžeta grozījuma projektu,

1.  pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 5/2017 projektu;

2.  atzinīgi vērtē to, ka ir laicīgi pieņemts un stājies spēkā EFIA Regula (ES) 2017/1601(7), un prasa ātri apgūt tā līdzekļus, pilnībā ievērojot likumdevēja izvirzītos noteikumus un prioritātes un īpašu uzmanību pievēršot pārskatatbildības nosacījumiem;

3.  atzinīgi vērtē to, ka daudzgadu finanšu shēmas vidusposma pārskatīšana dod iespēju finansēt EFIA, izmantojot elastības instrumenta līdzekļu palielinājumu, un vienlaikus arī palielina EAR apmēru;

4.  pauž nožēlu par AMIF un Iekšējās drošības fonda (ISF) līdzekļu zemo izlietojumu dalībvalstīs; atgādina, ka ar budžeta pārvietojumu (DEC 18/2017) maksājumu apropriācijas 3. izdevumu kategorijā (Drošība un pilsonība) jau tika samazinātas par EUR 284 miljoniem, AMIF un ISF izmantojot kā avotus līdzekļu palielināšanai citā izdevumu kategorijā; aicina dalībvalstis ievērot politiskās vienošanās un to kompetences robežās darīt visu iespējamo, lai uzsvērtu šīs Savienības prioritātes nozīmību;

5.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2017 projektu;

6.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 5/2017 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

7.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(2) OV L 51, 28.2.2017.
(3) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(4) OV L 163, 24.6.2017., 1. lpp.
(5) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(6) OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.
(7) OV L 249, 27.9.2017., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika