Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2135(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0301/2017

Ingivna texter :

A8-0301/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2017 - 5.14

Antagna texter :

P8_TA(2017)0399

Antagna texter
PDF 247kWORD 45k
Tisdagen den 24 oktober 2017 - Strasbourg
Förslag till ändringsbudget nr 5: Finansiering av den europeiska fonden för hållbar utveckling och ökning av reserven för katastrofbistånd
P8_TA(2017)0399A8-0301/2017

Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2017 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2017 för budgetåret 2017 med finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och ökning av reserven för katastrofbistånd, efter revideringen av förordningen om den fleråriga budgetramen (12441/2017 – C8-0351/2017 – 2017/2135(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artikel 41,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, antagen den 1 december 2016(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) 2017/1123 av den 20 juni 2017 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(4),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(5),

–  med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel(6),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 5/2017 som kommissionen antog den 28 juli 2017 (COM(2017)0485),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 5/2017 som rådet antog den 10 oktober 2017 och översände till Europaparlamentet den 11 oktober 2017 (12441/2017 – C8-0351/2017),

–  med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0301/2017), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 5/2017 syftar till att tillhandahålla Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) finansiering efter att dess rättsliga grund har antagits, och att i den allmänna budgeten för 2017 återspegla resultatet av halvtidsöversynen av förordningen om den fleråriga budgetramen när det gäller ökningen av det årliga beloppet till reserven för katastrofbistånd från 280 miljoner EUR till 300 miljoner EUR i 2011 års priser.

B.  Förslaget till ändringsbudget nr 5/2017 tillhandahåller EFHU 275 miljoner EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden som ska täckas helt genom utnyttjande av flexibilitetsmekanismen, eftersom det inte finns någon marginal under taket för åtagandebemyndiganden i rubrik 4 (Europa i världen).

C.  Förslaget till ändringsbudget nr 5/2017 innehåller samtidigt en minskning på 275 miljoner EUR av betalningsbemyndigandena inom asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif) under rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap), p.g.a. ett förväntat underutnyttjande orsakat av det sena antagandet av de rättsliga grunderna och förseningar i programplaneringen.

D.  Förslaget till ändringsbudget nr 5/2017 innehåller också en minskning på 22,8 miljoner EUR (i löpande priser) av åtagandebemyndigandena för reserven för katastrofbistånd, vilket återspeglar halvtidsöversynen av förordningen om den fleråriga budgetramen.

E.  Förslaget till ändringsbudget nr 5/2017 åtföljs av ett förslag till beslut om ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av EFHU (COM(2017)0480) till ett belopp av 275 miljoner EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden under rubrik 4.

F.  Inom budgetförfarandet för 2017 uppmanade Europaparlamentet och rådet kommissionen att begära de anslag som krävs för finansieringen av EFHU i en ändringsbudget så snart som den rättliga grunden antagits, och åtog sig att snabbt behandla den ändringsbudget för 2017 som kommissionen skulle lägga fram.

1.  Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 5/2017, som lagts fram av kommissionen.

2.  Europaparlamentet välkomnar det snabba antagandet och ikraftträdandet av EFHU förordning (EU) 2017/1601(7), och efterlyser ett snabbt genomförande av den, med fullt iakttagande av de regler och prioriteringar som lagstiftaren har fastställt och med särskild uppmärksamhet på dess bestämmelser om redovisningsskyldighet.

3.  Europaparlamentet välkomnar att översynen av den fleråriga budgetramen gör det möjligt att finansiera EFHU genom en utökad flexibilitetsmekanism, samtidigt som man ökar reserven för katastrofbistånd.

4.  Europaparlamentet beklagar det låga genomförandet av Amif och fonden för inre säkerhet (ISF) i medlemsstaterna. Parlamentet påminner om att en överföring av budgetmedel (DEC 18/2017) redan minskar betalningsbemyndigandena under rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap) med 284 miljoner EUR, då Amif och ISF har utnyttjats som en källa för ökningar under någon annan rubrik. Medlemsstaterna uppmanas att respektera sina politiska överenskommelser och att göra sitt yttersta inom ramarna för sina befogenheter för att återspegla hur viktig denna prioritet är för unionen.

5.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 5/2017.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 5/2017 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och revisionsrätten samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 51, 28.2.2017.
(3) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT L 163, 24.6.2017, s. 1.
(5) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(6) EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.
(7) EUT L 249, 27.9.2017, s. 1

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy