Показалец 
Приети текстове
Вторник, 4 април 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия
Характеристики на риболовните кораби ***I
 Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства ***I
 Палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори
 Жените и тяхната роля в селските райони
 Проучване относно измерването на емисиите в автомобилния сектор

Характеристики на риболовните кораби ***I
PDF 472kWORD 50k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно характеристиките на риболовните кораби (преработен) (COM(2016)0273 – C8‑0187/2016 – 2016/0145(COD))
P8_TA(2017)0096A8-0376/2016

(Обикновена законодателна процедура — преработка)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0273),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0187/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2016 г.(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

—  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 17 октомври 2016 г. до комисията по рибно стопанство съгласно член 104, параграф 3 от своя правилник,

—  като взе предвид своите предишни резолюции, в частност своята резолюция от 22 ноември 2012 г. относно дребномащабния и непромишления риболов и реформата на общата политика в областта на рибарството(3),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя правилник и поетия с писмо от 15 февруари 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид членове 104 и 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0376/2016),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени с друг текст, внесе съществени промени или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за определяне на характеристиките на риболовните кораби (преработен текст)

P8_TC1-COD(2016)0145


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/1130.)

(1) ОВ C 34, 2.2.2017 г., стр. 140.
(2) ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ C 419, 16.12.2015 г., стр. 167.


Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства ***I
PDF 1418kWORD 213k
Изменения, приети от Европейския парламент на 4 април 2017 г. към предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))(1)
P8_TA(2017)0097A8-0048/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Вътрешният пазар обхваща пространство без вътрешни граници, в което е осигурено свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали. Правилата на вътрешния пазар следва да бъдат прозрачни, прости и последователни, като по този начин да осигуряват правна сигурност и яснота в интерес на предприятията и потребителите.
(1)  Вътрешният пазар обхваща пространство без вътрешни граници, в което е осигурено свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали. Правилата на вътрешния пазар следва да бъдат прозрачни, прости, последователни и ефективни, като по този начин да осигуряват правна сигурност и яснота в интерес на предприятията и потребителите.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  В тази оценка обаче се стига до заключението, че е необходимо да се въведат разпоредби за надзор на пазара, които да допълнят изискванията за одобряване на типа; да се изяснят процедурите за изземване от употреба и предпазните процедури, както и условията за предоставяне на разширения на одобрения на типа за съществуващи типове превозни средства; да се подобри правоприлагането на рамката за одобряване на типа чрез хармонизиране и укрепване на процедурите за одобряване на типа и постигане на съответствие на производството, прилагани от органите и техническите служби на държавите членки; да се изяснят ролите и отговорностите на стопанските субекти по веригата на доставки и на съответните органи и страни, участващи в правоприлагането на рамката; както и да се подобри пригодността на алтернативните схеми за одобряване на типа (одобряване на малки серии на национално равнище и издаване на индивидуални одобрения на превозни средства) и на многостепенния процес на одобряване на типа, за да се осигури необходимата гъвкавост в пазарните ниши и за малките и средни предприятия (МСП), без обаче да се нарушава равнопоставеността.
(4)  В тази оценка обаче се стига до заключението, че е необходимо да се въведат разпоредби за надзор на пазара, които да допълнят изискванията за одобряване на типа; да се изяснят процедурите за изземване от употреба и предпазните процедури, както и условията за предоставяне на разширения на одобрения на типа за съществуващи типове превозни средства; да се подобри правоприлагането на рамката за одобряване на типа чрез хармонизиране и укрепване на процедурите за одобряване на типа и постигане на съответствие на производството, прилагани от органите и техническите служби на държавите членки; да се очертаят ясно ролите и отговорностите на стопанските субекти по веригата на доставки и на съответните органи и страни, участващи в правоприлагането на рамката, като се гарантира, че тези роли и отговорности не се припокриват и се осигури независимостта на горепосочените субекти, органи и страни и се предотвратяват конфликти на интереси, както и че е необходимо да се подобри пригодността на алтернативните схеми за одобряване на типа (одобряване на малки серии на национално равнище и издаване на индивидуални одобрения на превозни средства) и на многостепенния процес на одобряване на типа, за да се осигури необходимата гъвкавост в пазарните ниши и за малките и средни предприятия (МСП), без обаче да се нарушава равнопоставеността.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Освен това, възникналите неотдавна при прилагането на рамката за одобряване на типа проблеми, разкриха определени слабости и сочат, че е необходимо да се извърши основен преглед, за да се гарантира стабилна, прозрачна, предсказуема и устойчива регулаторна рамка, осигуряваща високо ниво на безопасността и опазването на здравето и околната среда.
(5)  Освен това, възникналите неотдавна при прилагането на рамката за одобряване на типа проблеми, разкриха определени слабости и сочат, че е необходимо допълнително да се засили тази регулаторна рамка, за да се гарантира, че тя е стабилна, прозрачна, предсказуема и устойчива и осигурява високо ниво на безопасността и опазването на здравето и околната среда.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5a)   Тъй като защитата на потребителите е приоритет на Съюза, от производителите на превозни средства, които се пускат в движение в Съюза, следва да се изисква да подлагат тези превозни средства на изпитвания преди пускането им на пазара и по време на експлоатационния им цикъл. Държавите членки и Комисията следва да бъдат гаранти за този двоен надзор, като едните следва да могат да предприемат действия, когато другите не предприемат такива.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)
(5б)   Съюзът следва да направи всичко възможно, за да се избегнат измами от страна на производителите на автомобили, чиято цел е да се подправят изпитванията за замърсяващи емисии и за разход на гориво, целящи да се получат неверни резултати или да се заобиколят други разпоредби. Тези манипулации следва да бъдат прекратени окончателно.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 5 в (ново)
(5в)   С настоящия регламент се цели да се преодолее бавното темпо на действията по изземване на превозни средства в Съюза. Съществуващата процедура не дава възможност да се гарантира ефективна защита на европейските граждани, за разлика от процедурата в САЩ, която позволява да се предприемат бързи действия. От тази гледна точка е от съществено значение да се даде възможност на Европейската комисия да изисква от стопанските субекти да вземат всички необходими ограничителни мерки, включително изземването на превозни средства, с цел превозните средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които не съответстват на изискванията, да бъдат съобразени с настоящия регламент.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 5 г (ново)
(5г)   При откриване на нередност в превозните средства в движение, която е в противоречие с първоначалните правила за издаване на разрешение и/или която застрашава безопасността на потребителите или надвишава пределно допустимите стойности за замърсяване, в интерес на европейските потребители е да могат да разчитат на бързи, подходящи и координирани коригиращи мерки, включително, когато е необходимо, изземване на превозните средства, приложимо за целия Съюз. Държавите членки следва да предоставят на Комисията цялата информация, с която разполагат, за да може тя да действа целесъобразно и своевременно, за да се защити целостта на единния пазар.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  С настоящия регламент се установяват хармонизирани правила и принципи за одобряване на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, и за издаване на индивидуални одобрения на превозни средства, с цел да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар в полза на предприемачеството и да се осигури високо ниво на безопасността и опазването на здравето и околната среда.
(6)  С настоящия регламент се установяват хармонизирани правила и принципи за одобряване на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, и за издаване на индивидуални одобрения на превозни средства, с цел да се гарантира последователно прилагане на стандарти за високо качество при проверка на съответствието на производството, като се дава възможност на вътрешния пазар да функционира правилно в полза на предприемачеството и се спазват изцяло и надлежно правата на потребителите, като същевременно се осигурява високо ниво на безопасността и опазването на здравето и околната среда.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  С настоящия регламент се определят основните технически и административни изисквания за одобряване на типа за моторни превозни средства от категории M и N и за техните ремаркета (категория О), както и за системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, с цел да се гарантира адекватно ниво на безопасност и опазване на околната среда. Тези категории обхващат моторни превозни средства за превоз на пътници, моторни превозни средства за превоз на стоки, и техните съответни ремаркета.
(7)  С настоящия регламент се определят основните технически и административни изисквания за одобряване на типа за моторни превозни средства от категории M и N и за техните ремаркета (категория О), както и за системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, с цел да се гарантира високо ниво на безопасност и опазване на околната среда. Тези категории обхващат моторни превозни средства за превоз на пътници, моторни превозни средства за превоз на стоки, и техните съответни ремаркета.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)
(7a)   Настоящият регламент следва да гарантира надеждни, хармонизирани и прозрачни процедури за одобряване на типа и надзор на пазара в държавите членки.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)
(7б)   Настоящият регламент следва да гарантира, че националните органи по одобряване на типа тълкуват, прилагат и изпълняват неговите изисквания на територията на целия Съюз. Комисията следва да бъде оправомощена да контролира работата на националните органи посредством редовни одити, повторни изпитвания на случайни извадки от издадени одобрения на типа и общо наблюдение на хармонизираното прилагане на настоящия регламент.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)
(8a)   За целите на съответствието с настоящия регламент следва да се вземат предвид разпоредбите на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1а.
__________________
Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (OB L 127, 29.4.2014 г., стр. 51).
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Ефективното прилагане на изискванията за одобряване на типа следва да бъде гарантирано посредством подобряване на разпоредбите за съответствие на производството чрез включване в тях, наред с другото, на задължителни периодични одити на методите за контрол на съответствието и поддържането на постоянно съответствие на въпросните продукти, както и посредством подобряване на изискванията по отношение на уменията, задълженията и дейността на техническите служби, които извършват изпитвания за одобряване на типа на цяло превозно средство под отговорността на органите за одобряване на типа. Правилното функциониране на техническите служби е от основно значение за гарантирането на високо ниво на безопасността и опазването на околната среда и на доверието на гражданите в системата. Критериите за определяне на техническите служби, предоставяни от Директива 2007/46/ЕО, следва да бъдат определени по-подробно, за да се гарантира тяхното последователно прилагане. Наблюдава се тенденция за постепенно раздалечаване на методите за оценка на техническите служби в различните държави членки поради нарасналата сложност на тяхната работа. Поради това е необходимо да се предвидят процедурни задължения, които да гарантират обмена на информация и мониторинга на практиките на държавите членки за оценката, определянето, нотифицирането и мониторинга на техните технически служби. Тези процедурни задължения следва да премахнат всякакви съществуващи несъответствия в използваните методи, както и в тълкуването на критериите за определяне на техническите служби.
(9)  Ефективното прилагане на изискванията за одобряване на типа следва да бъде гарантирано посредством подобряване на разпоредбите за съответствие на производството чрез предоставяне на по-добър достъп до информация, категорично установяване на техники за оптимизация, използвани при изпитвания в лабораторни условия, обръщане на специално внимание на риска от използване на незаконни измервателно-коригиращи устройства, чиято употреба е забранена от Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета1a, чрез включване на задължителни периодични одити на методите за контрол на съответствието и поддържането на постоянно съответствие на въпросните продукти, както и посредством подобряване и хармонизиране на изискванията по отношение на уменията, задълженията и дейността на техническите служби, които извършват изпитвания за одобряване на типа на цяло превозно средство под отговорността на органите за одобряване на типа. Правилното функциониране на техническите служби е от основно значение за гарантирането на високо ниво на безопасността и опазването на околната среда и на доверието на гражданите в системата. Критериите за определяне на техническите служби, предоставяни от Директива 2007/46/ЕО, следва да бъдат определени по-подробно, за да се гарантира, че те се прилагат последователно във всички държави членки. Наблюдава се тенденция за постепенно раздалечаване на методите за оценяване на техническите служби в различните държави членки поради нарасналата сложност на тяхната работа. Поради това е необходимо да се предвидят процедурни задължения, които да гарантират обмена на информация и мониторинга на практиките на държавите членки за оценката, определянето, нотифицирането и мониторинга на техните технически служби. Тези процедурни задължения следва да премахнат всякакви съществуващи несъответствия в използваните методи, както и в тълкуването на критериите за определяне на техническите служби. За да се гарантира адекватен надзор и еднакви условия на конкуренция в целия Съюз, оценката на техническата служба на заявителя следва да включва оценка на място и пряко наблюдение на провежданите действителни изпитвания за одобряване на типа.
___________________
1a Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1).
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Нарасна необходимостта от контролиране и мониторинг на техническите служби от страна на определящите органи, тъй като развитието на техниката повишава риска техническите служби да се окажат без нужната компетентност за да изпитват новите технологии или изделия, влизащи в обхвата на мандата на тяхното определяне. Тъй като техническият прогрес съкращава циклите на продуктите, а интервалите на оценките на място с цел надзор и на мониторинга се различават при отделните определящи органи, следва да се установят минимални изисквания по отношение на периодичността на надзора и мониторинга на техническите служби.
(10)  Нарасна необходимостта от сертифициране, контролиране и мониторинг на техническите служби, тъй като развитието на техниката повишава риска техническите служби да се окажат без нужната компетентност, за да изпитват новите технологии или изделия, влизащи в обхвата на мандата на тяхното определяне. Поради големите разлики при тълкуването на настоящото изпълнение на Директива 2007/46/ЕО и прилагането на нейните разпоредби в хода на процедурата за одобряване на типа, съществуват значителни различия между техническите служби. Поради това сертифицирането, контролирането и наблюдението следва да бъдат хармонизирани и засилени, за да се гарантират еднакви условия на конкуренция на единния европейски пазар. Тъй като техническият прогрес съкращава циклите на продуктите, а интервалите на оценките на място с цел надзор и на мониторинга се различават при отделните определящи органи, следва да се установят минимални изисквания по отношение на периодичността на надзора и мониторинга на техническите служби.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  За да се повиши прозрачността и взаимното доверие и за да се продължи привеждането в съответствие и доразвиването на критериите за оценка, определяне и нотифициране на техническите служби, както и процедурите по разширяване и подновяване, държавите членки следва да си сътрудничат помежду си и с Комисията. Те следва да се консултират помежду си и с Комисията по общозначими въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, да се информират взаимно и да информират Комисията по използвания от тях в хода на оценяването контролен списък по образец.
(12)  За да се повиши прозрачността и взаимното доверие и за да се продължи привеждането в съответствие и доразвиването на критериите за оценка, определяне и нотифициране на техническите служби, както и процедурите по разширяване и подновяване, държавите членки следва да създадат механизми за сътрудничество помежду си и с Комисията. Те следва да се консултират помежду си и с Комисията по общозначими въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, да се информират взаимно и да информират Комисията по използвания от тях в хода на оценяването контролен списък по образец. С настоящия регламент се създава онлайн база данни, която заедно с информационната система за вътрешния пазар (IMI), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета, може да предостави полезен електронен инструмент за улесняване и засилване на административното сътрудничество, чрез което се управлява обменът на информация въз основа на прости и уеднаквени процедури. За тази цел Комисията следва да разгледа възможността за използване на съществуващите онлайн бази данни като ETAES или Eucaris.
__________________
Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“) ( ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1).
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)
(12a)   Настоящите проблеми в областта на одобряването на типа показаха големи слабости в действащите национални системи за надзор на пазара и контрол на одобряването на типа. Затова е необходимо, като незабавен отговор на откритите по този начин нередности, Комисията да бъде оправомощена да изпълнява подходящи надзорни функции.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Когато определянето на дадена техническа служба се основава на акредитация по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета12, органите по акредитация и определящите органи следва да обменят информация, която е от значение за оценката на компетентността на техническите служби.
(13)  Когато определянето на дадена техническа служба се основава на акредитация по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета12, органите по акредитация и определящите органи следва да гарантират компетентността и независимостта на техническите служби.
__________________
__________________
12 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).
12 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)   Държавите членки следва да събират такси за определянето и мониторинга на техническите служби, за да се гарантира устойчивостта на мониторинга на тези технически служби от страна на държавите членки и да се осигури равнопоставеност за техническите служби. За да се осигури прозрачност, държавите членки следва да информират Комисията и останалите държави членки, преди да приемат размера и структурата на таксите.
заличава се
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)
(14a)   Държавите членки следва да гарантират, че стопанският оператор не плащат пряко на техническата служба таксите за разходите по одобряването на типа и за дейности по надзор на пазара. Тази разпоредба следва да не ограничава възможността на стопанските субекти да избират техническата служба, която желаят да използват за целите на тези дейности.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)   Следва да се осигури независимостта на техническите служби от производителите, включително чрез избягване на преки или непреки плащания от производителите за инспекции и изпитвания за одобряване на типа, извършени от техническите служби. Поради това органите по одобряването в държавите членки следва да въведат структура за събиране на такси за одобряване на типа, чрез които да се покриват разходите за провеждане на изпитванията и инспекциите за одобряване на типа, извършвани от техническите служби, определени от органа, издаващ одобрението на типа, както и на административните разходи за издаване на одобрение на типа и разходите за провеждане на изпитвания и инспекции с цел последващо удостоверяване на съответствието.
заличава се
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)
(17a)   За да позволят на пазарните сили да действат, техническите служби следва да прилагат правилата за процедурите за одобряване на типа при пълна прозрачност и еднакво, без да създават ненужна тежест за стопанските субекти. За да се гарантира високо ниво на технически познания и справедливо третиране на всички стопански субекти, следва да се осигури единно техническо прилагане на правилата за процедурите за одобряване на типа. В рамките на форума, създаден с настоящия регламент, органите по одобряване на типа следва да обменят информация за функционирането на различните технически служби, които са сертифицирали.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  Необходим е надежден механизъм за правоприлагане, който да гарантира спазването на изискванията по настоящия регламент. Основната отговорност на органите по одобряване следва да продължи да бъде осигуряването на спазването на изискванията за одобряване на типа и за съответствие на производството, залегнали в законодателството, регулиращо автомобилния сектор, тъй като това задължение е тясно свързано с издаването на одобрението на типа и изисква подробно познаване на неговото съдържание. По тази причина е важно дейността на органите по одобряване редовно да се проверява с помощта на партньорски проверки, за да се гарантира, че при правоприлагането на изискванията за одобряване на типа всички органи по одобряването прилагат еднакви изисквания за качество и еднаква степен на строгост. Освен това е важно да се предвиди проверка на точността на самото одобряване на типа.
(18)  Необходим е надежден механизъм за правоприлагане, който да гарантира спазването на изискванията по настоящия регламент. Основната отговорност на органите по одобряване следва да продължи да бъде осигуряването на спазването на изискванията за одобряване на типа и за съответствие на производството, залегнали в законодателството, регулиращо автомобилния сектор, тъй като това задължение е тясно свързано с издаването на одобрението на типа и изисква подробно познаване на неговото съдържание. По тази причина е важно дейността на органите по одобряване да бъде предмет на редовни надзорни проверки на равнището на Съюза, включително независими одити, за да се гарантира, че при правоприлагането на изискванията за одобряване на типа всички органи по одобряването прилагат еднакви изисквания за качество и еднаква степен на строгост. Освен това е важно да се предвиди проверка на равнище ЕС от страна на независим трети субект на точността на самото одобряване на типа.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)
(19a)   Органите по одобряване на типа и органите за надзор на пазара следва да не бъдат свързани при изпълнението на своите задачи, за да се избегнат потенциални конфликти на интереси. В тази връзка, тези органи следва да бъдат организирани като отделни единици в съответствие със структурата на националната администрация и следва да не споделят членовете на персонала или съоръжения в съответствие със структурите и правомощията на националните органи.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 19 б (ново)
(19б)   Форумът за правоприлагане следва да осигури платформа за обмен на информация и независим анализ в подкрепа на подобряване на функционирането и прилагането на настоящия регламент. В хода на обмена Комисията може да има основания да счита, че един или повече органи по одобряване на типа не отговарят на изискванията на настоящия регламент. В такъв случай Комисията следва да може да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира спазването на изискванията, включително издаването на насоки, препоръки или други инструменти и да използва други процедури, при надлежно спазване на пропорционалността. В случай на сериозно нарушение, Комисията следва да може да изисква отмяна или временно прекратяване на възможността на органа да приема заявления за нови одобрения на типа, с цел да се гарантира високо ниво на защита на потребителите и на околната среда.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  Необходимо е в настоящия регламент да се включат правила за надзор на пазара, чрез които да се увеличат правата и задълженията на националните компетентни органи, за да се гарантира ефективна координация на дейностите им по надзор на пазара и да се уточнят приложимите процедури.
(21)  От основно значение е в настоящия регламент да се включат правила за надзор на пазара, чрез които да се увеличат правата и задълженията на националните компетентни органи, за да се гарантира ефективна координация на дейностите им по надзор на пазара и да се уточнят приложимите процедури.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)
(21a)   Необходимо е органите за надзор на пазара и органите по одобряване на типа да могат да изпълняват правилно задачите, предвидени в настоящия регламент. Във връзка с това държавите членки следва по-специално да им предоставят необходимите за целта ресурси.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  За да се повиши прозрачността на процеса на одобряване и да се улесни обменът на информация и извършването на независими проверки от органите за надзор на пазара, органите по одобряване и Комисията, документацията за одобряване на типа следва да се предоставя в електронен формат и да е публично достъпна, като изключения от това правило се правят във връзка със защитата на търговските интереси и защитата на личните данни.
(22)  За да се повиши прозрачността на процеса на одобряване и да се улесни обменът на информация и извършването на независими проверки от органите за надзор на пазара, органите по одобряване, Комисията и от трети страни, е необходимо, за да се провеждат тези проверки, да се оповестява информацията за превозното средство и изпитванията. Съответната информация за целите на ремонта и техническото обслужване следва да се предоставя в електронен формат и да е публично достъпна, като изключения от това правило се правят във връзка със защитата на търговските интереси и защитата на личните данни. Информацията, която се оповестява за тези цели, не следва да нарушава поверителността на защитената информация и интелектуалната собственост.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)
(23a)   Трети страни, които извършват свои собствени изпитвания и проверки на съответствието на превозните средства с изискванията на настоящия регламент, следва да отговарят на принципите на прозрачност и откритост, включително по отношение на собствеността и структурите и моделите на финансиране. Тези трети страни следва също така да отговарят на същите изисквания като наложените на определените технически служби по отношение на научните и методологичните стандарти, прилагани при извършваните от тях изпитвания.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  Тези по-специфични задължения за националните органи, предвидени в настоящия регламент, следва да включват изпитвания и инспекции с цел последващо удостоверяване на съответствието на достатъчен брой пуснати на пазара превозни средства. Подборът на превозните средства, които да бъдат подложени на това последващо удостоверяване на съответствието, следва да се основава на подходяща оценка на риска, при която се взема предвид сериозността на евентуалното несъответствие и вероятността за неговото възникване.
(24)  Тези по-специфични задължения за националните органи, предвидени в настоящия регламент, следва да включват изпитвания и инспекции с цел последващо удостоверяване на съответствието на достатъчен брой пуснати на пазара превозни средства. Подборът на превозните средства, които да бъдат подложени на това последващо удостоверяване на съответствието, следва да се основава на подходяща оценка на риска, при която се взема предвид сериозността на евентуалното несъответствие и вероятността за неговото възникване. Освен това той следва да се основава на ясни и подробни критерии и следва да включва, наред с другото, случайни проверки на определен процент от всички настоящи модели, на превозни средства с инсталиран нов двигател или технология, на превозни средства с висока или много ниска консумация на гориво и на превозни средства с много висок обем продажби. Освен това той следва да взема предвид историята на съответствието в миналото, препоръки от потребителите, резултати от изпитванията, използващи технологии за дистанционно отчитане, и опасения, изразени от независими изследователски организации.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)
(24a)   От изключително значение за Комисията е да може да проверява съответствието с одобренията на типа и приложимото законодателство за превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли и да следи за редовността на одобренията на типа, като организира, извършва или възлага да бъдат извършвани изпитвания и инспекции на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, които вече са пуснати на пазара.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)
(25a)   Трети страни, които извършват свои собствени изпитвания и проверки на съответствието на превозните средства с изискванията на настоящия регламент, следва да отговарят на принципите на прозрачност и откритост, включително по отношение на собствеността и структурите и моделите на финансиране. Тези трети страни следва също да спазват подход, сходен на подхода на определените технически служби, като спазват същите стандарти, когато извършват изпитвания и тълкуват резултатите от тях.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 25 б (ново)
(25б)   Надзорът на пазара следва също така да взема предвид подход, основан на риска, с акцент върху, наред с другото, данните, получени от крайпътните съоръжения за дистанционно наблюдение, оплакванията, докладите от периодичните технически инспекции, очаквания експлоатационен период и установените по-рано проблемни превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 25 в (ново)
(25в)   С цел да проверят емисиите от превозните средства, органите за надзор на пазара следва, наред с другото, да използват технология за дистанционно отчитане, която да помогне да се установят кои аспекти, като например високите нива на замърсяване на въздуха или шумово замърсяване, на кои модели превозни средства следва да бъдат подложени на допълнително изследване. При тази своя дейност органите следва да си сътрудничат и координират своите действия с органите, отговорни за периодичните технически прегледи, в съответствие с Директива 2014/45/ЕС относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства.
Изменение 347
Предложение за регламент
Съображение 25 г (ново)
(25г)   За целите на окозването на подкрепа на държавите членки при откриването на измервателно-коригиращи устройства, Комисията публикува на 26 януари 2017 г. „Насоки относно оценката на спомагателни технологии за контрол на емисиите и наличие на измервателно-коригиращи устройства“. В съответствие с разпоредбите на тези Насоки, дейностите по изпитване, извършвани от Комисията, от органите по одобряването на типа и техническите служби, за целите на откриването на измервателно-коригиращи устройства следва да останат непредвидими по характер, като включват също така вариации извън предписаните условия и параметри на изпитване, с оглед на ефективното откриване на измервателно-коригиращи устройства.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  За да се гарантира високо равнище на безопасността при експлоатацията на превозни средства, защитата на пътниците в превозното средство и на другите ползващи пътя лица, както и високото равнище на опазването на околната среда, следва да продължи хармонизирането и адаптирането към техническия и научния напредък на техническите изисквания и екологичните стандарти, приложими към превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли.
(26)  За да се гарантира високо равнище на безопасността при експлоатацията на превозни средства, защитата на пътниците в превозното средство и на другите ползващи пътя лица, както и високото равнище на опазването на околната среда и общественото здраве, следва да продължи хармонизирането и адаптирането към техническия и научния напредък на техническите изисквания и екологичните стандарти, приложими към превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)
(26a)   За да се гарантира и непрекъснато да се подобрява високото равнище на безопасността при експлоатация на превозните средства, на защитата на пътниците в превозното средство и на другите участници в движението, както и на опазването на околната среда, следва да се улесни въвеждането на нови технологии, основани на техническия и научния напредък. Това следва да се извършва чрез ограничаване на изискваните изпитвания и документация за издаване на ЕС одобрение на типа за такива технологии.
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  Фактът, че определени системи, компоненти, отделни технически възли или части и оборудване могат да бъдат монтирани на дадено превозно средство или вътре в него, след като то е било пуснато на пазара, регистрирано или пуснато в употреба, не следва да пречи на постигането на целите на настоящия регламент. Поради това следва да се вземат подходящи мерки, които да гарантират, че системите, компонентите, отделните технически възли или части и оборудване, които могат да бъдат монтирани на или вътре в превозните средства, и които могат значително да нарушат функционирането на особено важните за опазването на околната среда или за безопасността при експлоатация системи, се контролират от орган по одобряването, преди да бъдат пуснати на пазара, регистрирани или пуснати в употреба.
(27)  Фактът, че определени системи, компоненти, отделни технически възли или части и оборудване могат да бъдат монтирани на дадено превозно средство или вътре в него, след като то е било пуснато на пазара, регистрирано или пуснато в употреба, не следва да пречи на постигането на целите на настоящия регламент. Поради това следва да се вземат подходящи мерки, които да гарантират, че системите, компонентите, отделните технически възли или части и оборудване, които могат да бъдат монтирани на или вътре в превозните средства, и които могат да нарушат функционирането на особено важните за опазването на околната среда или за безопасността при експлоатация системи, се контролират от орган по одобряването, преди да бъдат пуснати на пазара, регистрирани или пуснати в употреба.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  Съответствието на производството е един от крайъгълните камъни в системата на ЕС за одобряване на типа и поради това мерките, установени от производителя, с цел да се гарантира такова съответствие, следва да бъдат одобрявани от компетентния орган или от съответно квалифицирана техническа служба, определена за целта, и да бъдат подложени на редовно проверяване. Освен това органите по одобряването следва да гарантират проверката на поддържането на съответствие на въпросните продукти.
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 30
(30)  За да продължат одобренията на типа да са валидни, е необходимо производителят да информира органа, одобрил неговия тип превозно средство, за всякакви промени в характеристиките на типа или в изискванията относно безопасността и опазването на околната среда, приложими към този тип. Поради това е важно валидността на издадените сертификати за одобряване на типа да е ограничена във времето и тези сертификати да могат да се подновяват само след като органът по одобряването се е уверил, че типът на превозното средство продължава да съответства в удовлетворителна степен на всички приложими изисквания. Освен това следва да бъдат изяснени условията за удължаване на срока на одобренията на типа, за да се гарантира еднаквото прилагане на процедурите и правоприлагането на изискванията относно одобряването на типа в целия Съюз.
(30)  За да продължат одобренията на типа да са валидни, е необходимо производителят да информира органа, одобрил неговия тип превозно средство, за всякакви промени в характеристиките на типа или в изискванията относно безопасността и опазването на околната среда, приложими към този тип. Поради това е важно валидността на издадените сертификати за одобряване на типа да е ограничена във времето и тези сертификати да могат да се подновяват само след като органът по одобряването се е уверил, че типът на превозното средство продължава да съответства в удовлетворителна степен на всички приложими изисквания. Освен това следва да бъдат изяснени условията за удължаване на срока на одобренията на типа, за да се гарантира еднаквото прилагане на процедурите и правоприлагането на изискванията относно одобряването на типа в целия Съюз. Поради естеството на някои системи, компоненти и отделни технически възли обаче, например огледалата за обратно виждане, чистачките и гумите, посочените изисквания са по‑статични. В други случаи, например за посочените системи, които са свързани с управление на емисии, може да стане нужда да се ограничи срокът на валидност, какъвто е случаят с превозните средства. Поради това на Комисията следва да се делегира правомощието да състави списък на съответните системи, компоненти и отделни технически възли, за които е бил ограничен срокът на валидност.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)  Оценяването на докладваните сериозни рискове за безопасността и на вредите за здравето и околната среда следва да се осъществява на национално равнище, но да се осигурява координация на равнището на Съюза в случаите, когато отчетените рискове или вреди могат да са налице извън територията на една държава членка, с цел съвместно използване на ресурсите и осигуряване на последователност при коригиращите действия, които трябва да бъдат предприети за смекчаване на последствията от идентифицираните рискове и вреди.
(31)  Оценяването на докладваните сериозни рискове за безопасността и на вредите за здравето и околната среда следва да се осъществява на национално равнище, но да се осигурява координация на равнището на Съюза в случаите, когато отчетените рискове или вреди могат да са налице извън територията на една държава членка, с цел съвместно използване на ресурсите и осигуряване на последователност при коригиращите действия, които трябва да бъдат предприети за смекчаване на последствията от идентифицираните рискове и вреди. Трябва да се обърне специално внимание на резервното оборудване, резервните системи и технически възли, които засягат екологичното въздействие на изпускателната уредба, и за тях трябва да се прилагат изисквания за издаване на разрешение, когато е целесъобразно.
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 33
(33)  Подходяща гъвкавост следва да се предостави чрез алтернативни схеми за одобряване на типа за производителите на малки серии от превозни средства. Те следва да могат да се възползват от предимствата на вътрешния пазар на Съюза, при условие че техните превозни средства отговарят на специфичните разпоредби за ЕС одобряване на типа за превозни средства, произвеждани в малки серии. В определени ограничени случаи е целесъобразно да се допусне национално одобряване на типа за малки серии. За да се избегнат злоупотреби, опростените процедури за превозни средства, произвеждани в малки серии, следва да се сведат до случаите на много ограничено производство. Необходимо е следователно да се дефинира точно понятието „превозни средства, произвеждани в малки серии“ по отношение на броя на произведените превозни средства, изискванията, които трябва да бъдат спазвани, и условията за пускане на тези превозни средства на пазара. Също толкова важно е да се посочи алтернативна схема за одобряване на отделни превозни средства, по-специално с цел да се осигури достатъчно гъвкавост за одобряването на превозни средства, произвеждани на множество етапи.
(33)  Подходяща гъвкавост следва да се предостави чрез алтернативни схеми за одобряване на типа за производителите на малки серии от превозни средства. Те следва да могат да се възползват от предимствата на вътрешния пазар на Съюза, при условие че техните превозни средства отговарят на специфичните разпоредби за ЕС одобряване на типа за превозни средства, произвеждани в малки серии. В определени ограничени случаи е целесъобразно да се допусне национално одобряване на типа за малки серии. За да се избегнат злоупотреби, опростените процедури за превозни средства, произвеждани в малки серии, следва да се сведат до случаите на много ограничено производство в съответствие с настоящия регламент. Необходимо е следователно да се дефинира точно понятието „превозни средства, произвеждани в малки серии“ по отношение на броя на произведените превозни средства, изискванията, които трябва да бъдат спазвани, и условията за пускане на тези превозни средства на пазара. Също толкова важно е да се посочи алтернативна схема за одобряване на отделни превозни средства, по-специално с цел да се осигури достатъчно гъвкавост за одобряването на превозни средства, произвеждани на множество етапи.
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 35 a (ново)
(35a)   За да се осигури ефективна конкуренция на пазара на услуги, свързани с информационните услуги относно ремонта и техническото обслужване на превозни средства, и за да стане ясно, че съответната информация обхваща също сведения, които трябва да бъдат предоставени на независими оператори, различни от ремонтните предприятия, така че да се гарантира, че независимият пазар за ремонтни услуги и техническо обслужване на превозни средства като цяло може да се конкурира с оторизираните търговци, независимо от това дали производителят на превозното средство предава пряко такава информация на оторизираните търговци и ремонтни предприятия, е необходимо да се определят подробностите за информацията, която се предоставя за целите на достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозното средство.
Изменение 42
Предложение за регламент
Съображение 36 a (ново)
(36a)   Тъй като понастоящем не съществува общ структуриран процес за обмен на данни за компонентите на превозните средства между производителите на превозни средства и независимите оператори, е целесъобразно да бъдат създадени принципи за този обмен на данни. Един бъдещ общ структуриран процес за стандартизирания формат на обменяните данни следва да бъде официално разработен от Европейския комитет по стандартизация (CEN), като мандатът, даден на CEN, не предопределя нивото на задълбоченост, което се предоставя с този стандарт. По-специално, работата на CEN следва да отразява интересите и нуждите както на производителите на автомобили, така и на независимите оператори, и следва да проучи решения, като например отворени формати за данни, описани с помощта на набор от точно определени метаданни, за да се адаптира съществуващата цифрова информационна инфраструктура.
Изменение 43
Предложение за регламент
Съображение 37 a (ново)
(37a)   За да се осигури ефективна конкуренция на пазара на услуги, свързани с информационните услуги относно ремонта и техническото обслужване на превозни средства, трябва да се подчертае, че съответната информация обхваща също сведения, които трябва да бъдат предоставени на независими оператори, различни ремонтните предприятия и във формат, който позволява по-нататъшна електронна обработка, така че да се гарантира, че независимият пазар за ремонтни услуги и техническо обслужване на превозни средства като цяло може да се конкурира с оторизираните търговци, независимо от това дали производителят на превозното средство предава пряко такава информация на оторизираните търговци и ремонтни предприятия.
Изменение 44
Предложение за регламент
Съображение 37 б (ново)
(37б)   Без да се засяга задължението на производителите на превозни средства да предоставят информация за ремонт и техническо обслужване чрез своя уебсайт, достъпът до интегрирани в автомобилите данни следва да остане пряко и независимо достъпен за независимите оператори.
Изменение 45
Предложение за регламент
Съображение 40
(40)  Държавите членки следва да установят правила за санкции, приложими за нарушения на настоящия регламент, и да осигурят тяхното прилагане. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки трябва да докладват за наложените санкции на Комисията ежегодно, за да се държи под наблюдение съгласуваността на прилагането на тези разпоредби.
(40)  Държавите членки следва да установят правила за санкции, приложими за нарушения на настоящия регламент, и да осигурят тяхното прилагане. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки трябва редовно да докладват за наложените санкции на Комисията , като използват базата данни онлайн, за да се държи под наблюдение съгласуваността на прилагането на тези разпоредби.
Изменение 46
Предложение за регламент
Съображение 40 а
(40a)   Следва да се счита, че е настъпило фалшифициране на резултатите от изпитване, когато тези резултати не могат да бъдат емпирично проверени от съответния орган при възпроизвеждането или вземането предвид на всички параметри на изпитването.
Изменение 47
Предложение за регламент
Съображение 40 б (ново)
(40б)   Административните глоби, наложени от Комисията, биха могли да се използват за целите на мерките за надзор на пазара и за мерки за подкрепа на лицата, които са отрицателно засегнати от нарушения на настоящия регламент или други подобни действия в полза на засегнатите потребители и, по целесъобразност, за опазването на околната среда.
Изменение 48
Предложение за регламент
Съображение 40 в (ново)
(40в)   В случай на несъответствие с изискванията, потребителят може да бъде изправен пред вреди от личен характер или щети по неговия собствен имот. В такъв случай потребителят следва да има право да търси обезщетение съгласно съответното законодателство по отношение на дефектни продукти или несъответстващи на изискванията стоки, включително Директива 85/374/ЕИО на Съвета, Директива № 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива № 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, както е приложимо. Освен това, потребителят може да използва средства за правна защита въз основа на договорното право, което е приложимо съгласно законодателството на неговата държава членка.
_____________
Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока (ОВ L 210, 7.8.1985 г., стр. 29).
Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции (OB L 171, 7.7.1999 г., стр. 12).
Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно заблуждаващата и сравнителната реклама (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21):
Изменение 49
Предложение за регламент
Съображение 45 a (ново)
(45а)   За да се осигури ефективна конкуренция на пазара на услуги, свързани с информационните услуги относно ремонта и техническото обслужване на превозни средства, следва да се поясни, че съответната информация обхваща също сведения, които трябва да бъдат предоставени на независими оператори, различни от ремонтните предприятия, и във формат, който позволява по-нататъшна електронна обработка, така че да се гарантира, че независимият пазар за ремонтни услуги и техническо обслужване на превозни средства като цяло може да се конкурира с оторизираните търговци, независимо от това дали производителят на превозното средство предава пряко такава информация на оторизираните търговци и ремонтни предприятия.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – уводна част
3.  За следните превозни средства и машини производителят може да кандидатства за издаване на одобрение на типа или индивидуално одобрение за превозно средство съгласно настоящия регламент, при условие, че тези превозни средства отговарят на основните изисквания на настоящия регламент:
3.  За следните превозни средства и машини производителят може да кандидатства за издаване на одобрение на типа или индивидуално одобрение за превозно средство съгласно настоящия регламент, при условие, че тези превозни средства отговарят на изискванията на настоящия регламент:
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – буква б
б)  превозни средства, проектирани и произведени за употреба от армията, гражданската отбрана, противопожарните служби и силите, отговорни за поддържане на обществения ред;
б)  превозни средства, проектирани и произведени за употреба от армията, гражданската отбрана, противопожарните служби, органите за управление при бедствия и силите, отговорни за поддържане на обществения ред;
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 3 – уводна част
За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
За целите на настоящия регламент и на нормативните актове на ЕС, изброени в приложение IV, освен ако в тях не е предвидено друго, се прилагат следните определения:
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
(2)  „надзор на пазара“ означава извършени дейности и предприети мерки от органите за надзор на пазара, с цел да се гарантира, че предоставяните на пазара превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, както и части и оборудване съответстват на изискванията, определени в съответното законодателство на Съюза, и не представляват опасност за здравето, безопасността или за други аспекти на защитата на обществения интерес;
(2)  „надзор на пазара“ означава извършени дейности и предприети мерки от органите за надзор на пазара, с цел да се гарантира, че предоставяните на пазара превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, както и части и оборудване съответстват на изискванията, определени в съответното законодателство на Съюза, и не представляват опасност за здравето, безопасността, околната среда или за други аспекти на защитата на обществения интерес, включително правата на потребителите;
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 7 a (нова)
(7a)   „оригинални части или оборудване“ означава части или оборудване, произведени съобразно спецификациите и производствените норми, предоставени от производителя на превозното средство за производството на части от оборудване за целите на сглобяването на въпросното превозно средство; те включват части или оборудване, произведени на същата производствена линия като посочените части от оборудване. Приема се, освен ако не бъде доказано противното, че частите представляват оригинални части, ако производителят удостовери, че те отговарят на качеството на компонентите, използвани при сглобяването на въпросното превозно средство, и са произведени съобразно със спецификациите и производствените норми на производителя на превозното средство;
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 9
(9)  „производител“ означава физическо или юридическо лице, което отговаря за всички аспекти на одобряването на типа на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел или за индивидуално одобряване на превозно средство, или за процеса на издаване на разрешение за части и оборудване, за гарантиране на съответствие на производството и за въпроси, свързани с надзора на пазара по отношение на произведеното превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, независимо дали това лице участва или не участва пряко във всички етапи на проектирането и производството на въпросното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел;
(9)  „производител“ означава физическо или юридическо лице, което отговаря за спазването на административните разпоредби и техническите изисквания, необходими за получаване на одобрение на типа на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел или за индивидуално одобряване на превозно средство, или за процеса на издаване на разрешение за части и оборудване, както и за гарантиране на съответствие на производството, както и за улесняване на спазването на разпоредбите, свързани с надзора на пазара по отношение на произведеното превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, независимо дали това лице участва или не участва пряко във всички етапи на проектирането и производството на въпросното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел;
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 16
16.  „регистрация“ означава постоянното или временното административно разрешение за пускане в употреба в обществената пътна мрежа на превозно средство, включително идентификацията на превозното средство и издаването на сериен номер;
16.  „регистрация“ означава административно разрешение за пускане в употреба в обществената пътна мрежа на превозно средство, включващо идентификацията на последното и издаването за него на сериен номер, известен като регистрационен номер, независимо дали той е постоянен или временен, включително за кратък период;
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 35
(35)  „тип превозно средство“ означава определена категория превозни средства, при които най-малко основните критерии, посочени в част Б от приложение II са общи, и които може да включват варианти и версии, както е посочено там;
(35)  „тип превозно средство“ означава определена група превозни средства, при които най-малко основните критерии, посочени в част Б от приложение II са общи, и които може да включват варианти и версии, както е посочено там;
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 37
(37)  „базово превозно средство“ означава всяко превозно средство, което се използва в началния стадий на процеса на многоетапно одобряване на типа;
(37)  „базово превозно средство“ означава всяко превозно средство, което се използва в началния стадий на процеса на многоетапно одобряване на типа, независимо от това дали е моторно превозно средство;
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 42
(42)  „индивидуално одобряване на превозно средство“ означава процедура, с която орган по одобряването удостоверява, че дадено превозно средство, независимо дали е единствено по рода си или не, отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания за ЕС индивидуално одобряване на превозно средство и за национално индивидуално одобряване на превозно средство;
(42)  „индивидуално одобряване на превозно средство“ означава процедура, с която орган по одобряването удостоверява, че дадено превозно средство, независимо дали е единствено по рода си или не, отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания за ЕС индивидуално одобряване на превозно средство или за национално индивидуално одобряване на превозно средство;
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 46
(46)  „информация за ремонт и техническото обслужване на превозното средство“ означава цялата необходима информация за извършване на диагностика, обслужване, инспектиране, периодичен преглед, ремонт, препрограмиране или реинициализиране на превозното средство, както и за монтирането на части и оборудване на превозни средства, която производителят предоставя на своите оторизирани търговци и ремонтни предприятия, включително всички последващи изменения и допълнения към тази информация;
(46)  „информация за ремонт и техническото обслужване на превозното средство“ означава цялата необходима информация за извършване на диагностика, обслужване, инспектиране, прегледи за проверка на техническата изправност, ремонт, препрограмиране или реинициализиране на превозното средство, както и за монтирането на части и оборудване на превозни средства, която производителят използва или предоставя, включително на своите оторизирани партньори, търговци, ремонтни предприятия и мрежи, за да предлагат продукти или услуги с цел ремонт и техническо обслужване на превозни средства, включително всички последващи изменения и допълнения към тази информация;
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 55
(55)  „оценка на място“ е проверка от органа по одобряване на типа в помещенията на техническата служба или в помещенията на някой от нейните подизпълнители или поделения;
(55)  „оценка на място“ е проверка в помещенията на техническата служба или в помещенията на някой от нейните подизпълнители или поделения;
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 56 a (нова)
(56a)   „измервателно-коригиращо устройство“ е всеки функционален елемент от конструкцията, който – когато функционира по съответния начин – не позволява на одобрените системи за контрол и наблюдение на превозното средство да бъдат ефикасни и ефективни, като също така не позволява спазването на изискванията за одобрение в целия спектър на реалните условия на шофиране.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 2
На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 88, за да изменя приложение II относно категоризацията на подкатегориите превозни средства, типовете превозни средства и типовете каросерии с цел да го адаптира към техническия прогрес.
На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 88, за да изменя приложение II относно типовете превозни средства и типовете каросерии с цел да го адаптира към техническия прогрес.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)
Държавите членки гарантират, че органите по одобряване на типа и органите за надзор на пазара се придържат към строго разделение на ролите и отговорностите и действат независимо един от друг.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)
1a.   Когато за одобряване на типа на превозното средство, включително за индивидуалното одобряване на типа на превозно средство, отговаря повече от един орган по одобряването в дадена държава членка, тази държава членка определя един единствен орган по одобряване на типа, който да отговаря за обмена на информация с органите по одобряването на другите държави членки и за изпълнението на задълженията, предвидени в глава XV от настоящия регламент.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4
4.  Държавите членки организират и извършват дейности по надзор на пазара и контрол на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които се въвеждат на пазара в съответствие с глава III от Регламент (ЕО) № 765/2008.
4.  Държавите членки организират и извършват дейности по надзор на пазара и контрол на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които се въвеждат на пазара в съответствие с глава III от Регламент (ЕО) № 765/2008 с изключение на член 18, параграф 5 от него.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5
5.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че органите за надзор на пазара имат правомощия да влизат в помещенията на стопанските субекти, когато сметнат това за необходимо и оправдано, и да конфискуват необходимите образци от превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли за целите на изпитванията за съответствие.
5.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че органите за надзор на пазара имат правомощия да влизат в помещенията на стопанските субекти на тяхна територия, когато сметнат това за необходимо и оправдано, и да вземат необходимите образци от превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли за целите на изпитванията за съответствие.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6
6.  Държавите членки периодично правят преглед и оценка на изпълнението на своите дейности по надзора. Тези прегледи и оценки се извършват най-малко веднъж на четири години и резултатите от тях се съобщават на останалите държави членки и Комисията. Съответните държави членки изготвят обобщение на резултатите, което е публично достъпно и съдържа по-конкретно броя на издадените одобрения на типа и самоличността на съответните производители.
6.  Държавите членки периодично правят преглед и оценка на изпълнението на своите дейности, включително съответствието на издадените одобрения на типа с настоящия регламент. Тези прегледи и оценки се извършват най-малко веднъж на три години и резултатите от тях се съобщават на останалите държави членки, Европейския парламент и Комисията. Резултатите се обсъждат от форума, създаден по член 10. Съответните държави членки изготвят публично достъпен пълен доклад за резултатите, който съдържа по-конкретно броя на издадените или отхвърлените одобрения на типа, предмета на сертификата за одобрение на типа, както и самоличността на съответните производители, а също и техническите служби, които отговарят за наблюдението на изпитванията за издаване на одобрение на типа.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7
7.  Държавите членки периодично правят преглед и оценяват изпълнението на дейностите си по надзора. Тези прегледи и оценки се извършват най-малко веднъж на четири години и резултатите от тях се съобщават на останалите държави членки и Комисията. Съответните държави членки изготвят обобщение на резултатите, което е публично достъпно.
7.  Държавите членки периодично правят преглед и оценяват изпълнението на дейностите си по надзора. Тези прегледи и оценки се извършват най-малко веднъж на три години и резултатите от тях се съобщават на останалите държави членки, на Европейския парламент и на Комисията. Резултатите се обсъждат от форума, създаден по член 10. Съответните държави членки изготвят обобщение на резултатите, което е на разположение на обществеността и съдържа по-конкретно броя на превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, които подлежат на изпитвания или друга оценка. Обобщението съдържа списък с онези превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, за които е установено, че не отговарят на изискванията на настоящия регламент, ако има такива, като съдържа също самоличността на съответните производители и кратко описание на естеството на несъответствието.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7 а (нов)
7a.   Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 88 за допълване на настоящия регламент, като определя общи критерии за назначаване, преглед и оценка на органите по одобряване и органите за надзор на пазара на национално равнище.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов)
1a.   Органите по одобряване въвеждат и прилагат изискванията на настоящия регламент по единен и последователен начин, за да се осигурят еднакви условия на конкуренция и да се избегне прилагането на различни стандарти в рамките на Съюза. Те си сътрудничат изцяло с форума и с Комисията във връзка с нейните одитни и надзорни дейности по отношение на прилагането на настоящия регламент и при поискване предоставят цялата необходима информация.
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
2.  Органите по одобряване трябва да изпълняват своите задължения независимо и безпристрастно. При необходимост те спазват поверителност с цел опазване на търговски тайни, предмет на задължението за предоставяне на информация, предвидено в член 9, параграф 3, за да бъдат защитени интересите на потребителите в Съюза.
2.  Органите по одобряване трябва да изпълняват своите задължения независимо и безпристрастно. Те спазват поверителност с цел опазване на търговски тайни на стопанските субекти, предмет на задължението за предоставяне на информация, предвидено в член 9, параграф 3, за да бъдат защитени интересите на потребителите в Съюза в съответствие с приложимото право.
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1
Държава членка, в която за одобряване на превозното средство, включително за индивидуалното одобряване на превозни средства, отговаря повече от един орган по одобряването, определя един единствен орган по одобряване на типа, който да отговаря за обмена на информация с органите по одобряването на другите държави членки и за изпълнението на задълженията, предвидени в глава XV от настоящия регламент.
заличава се
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 2
Органите по одобряване в рамките на една държава членка трябва да си сътрудничат, като обменят информация съответно на ролята и функциите си.
Органите по одобряване в рамките на една държава членка въвеждат процедури, за да гарантират ефикасна и ефективна координация, както и ефикасен и ефективен обмен на информация в съответствие с ролята и функциите си.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 а (нов)
3a.   Когато орган по одобрението счита, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не е в съответствие с настоящия регламент, той незабавно информира Комисията и другите държави членки. Веднага след получаването на тази информация Комисията уведомява членовете на форума за правоприлагане.
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5
5.   Комисията може да приема актове за изпълнение, с които да определя общите критерии за назначаване, преглед и оценка на органите по одобряване на национално равнище. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.
заличава се
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
1.  Органите за надзор на пазара извършват редовни проверки на степента на съответствие на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли с предвидените в настоящия регламент изисквания, както и на редовността на одобренията на типа. Тези проверки се извършват с подходящ мащаб посредством проверки по документи и изследвания при реални пътни и лабораторни условия въз основа на статистически значими проби. При тази своя дейност органите за надзор на пазара вземат предвид установените принципи за оценка на риска, жалби и друга информация.
1.  Органите за надзор на пазара извършват редовни изпитвания и инспекции в съответствие с годишните национални програми, одобрени съгласно параграфи 2 и 3, за да удостоверят, че превозните средства, системи, компоненти и отделни технически възли са в съответствие с одобренията на типа и на приложимото законодателство. Тези изпитвания и инспекции се извършват, наред с другото, посредством лабораторни изпитвания и изпитвания на емисиите в реални условия на движение, въз основа на релевантни статистически извадки, и се допълват с проверки по документи. Държавите членки извършват ежегодни изпитвания или инспекции на определен брой типове, които общо са най-малко 20% от броя типове, пуснати на пазара в същата държава членка през предходната година. При тази своя дейност органите за надзор на пазара вземат предвид установените принципи за оценка на риска, обосновани оплаквания и друга относима информация, включително резултати от изпитвания, публикувани от признати трети страни, нови технологии на пазара, доклади от периодичните технически инспекции и данни от пътното дистанционно отчитане.
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 а (нов)
1a.   Органите за надзор на пазара могат да разчитат на независими организации за изпитвания за изпълнението на техническите задачи, като например изпитвания или инспекции. Органът за надзор на пазара носи отговорност за резултатите. Когато се използват технически служби за целите на настоящия член органите за надзор на пазара гарантират, че се използват услугите на техническа служба, различна от тази, извършила първоначалното изпитване за одобряване на типа.
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 б (нов)
1б.   Органите за надзор на пазара подготвят и внасят национална програма за надзор на пазара за одобрение от Комисията на годишна или многогодишна основа. Държавите членки могат заедно да внесат съвместни програми или дейности.
Националните програми за надзор на пазара включват най-малко следната информация:
а)   мащабът и обхватът на планираните дейности по надзор на пазара;
б)   подробности за това как дейностите за надзор на пазара ще бъдат извършвани, включително информация относно използването на документни, физически и лабораторни проверки, както и начина, по който се прилагат принципите за оценка на риска и начина, по който се разглеждат основателните оплаквания, големи обеми на конкретни модели превозни средства в употреба на тяхна територия, и техните части, първо прилагане на нов двигател или технология, докладите от периодичните технически инспекции и друга относима информация, включително от стопански субекти или резултатите от изпитвания, публикувани от признати трети страни;
в)   обобщение на предприетите действия в предходната програма, включително относимите статистически данни за размера на извършените дейности, последващите действия и резултатите от тях. В случай на многогодишна програма, ежегодно се изготвя и се предоставя обобщение на дейностите на Комисията и на форума за правоприлагане; и
г)   подробности за начините на финансиране, нотифицирани съгласно член 30, параграф 4 и човешките ресурси, предназначени за надзор на пазара, както и тяхната адекватност по отношение на планираните дейности по надзор на пазара.
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
2.  Органите за надзор на пазара могат да изискват от стопанските субекти да предоставят на тяхно разположение всички документи и информация, които те считат за необходими с оглед изпълнението на дейността си.
2.  Органите за надзор на пазара могат да изискват от стопанските субекти да предоставят на тяхно разположение всички документи и информация, които те считат за необходими с оглед изпълнението на дейността си. Това включва достъп до софтуер, алгоритми, устройства за контрол на двигателя и всички други технически спецификации, които се считат за необходими от органите за надзор на пазара.
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3
3.  За превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли органите за надзор на пазара надлежно вземат предвид сертификатите за съответствие, представени от стопанските субекти.
3.  За превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли органите за надзор на пазара надлежно вземат предвид сертификатите за съответствие, маркировките за одобряване на типа или сертификатите за одобряване на типа, представени от стопанските субекти.
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 1
Органите за надзор на пазара предприемат съответните мерки, за да предупредят ползвателите на тяхната територия в подходящи срокове за открити от тях опасности, свързани с всякакъв вид превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, така че да намалят риска от нараняване или други вреди.
Органите за надзор на пазара предприемат съответните мерки, за да предупредят ползвателите на тяхната територия в подходящи срокове за открити от тях несъответствия, свързани с всякакъв вид превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, така че да намалят риска от нараняване или други вреди. Тази информация се предоставя на уебсайта на органа за надзор на пазара на ясен и разбираем език.
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5
5.  Когато органите за надзор на пазара на една държава членка решат да изтеглят от пазара дадено превозно средство, система, компонент или отделен технически възел в съответствие с член 49, параграф 5, те уведомяват съответния стопански субект и, когато е приложимо, съответния орган по одобряването.
5.  Когато органите за надзор на пазара на една държава членка решат да изтеглят от пазара дадено превозно средство, система, компонент или отделен технически възел в съответствие с член 49, параграф 5, те уведомяват съответния стопански субект и съответния орган по одобряването.
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5 а (нов)
5a.   Когато орган за надзор на пазара счита, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не е в съответствие с настоящия регламент, той незабавно информира Комисията и другите държави членки. Веднага след получаването на тази информация Комисията уведомява членовете на форума за правоприлагане.
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6
6.  Органите за надзор на пазара трябва да изпълняват своите задължения независимо и безпристрастно. При необходимост те спазват поверителност с цел опазване на търговски тайни, предмет на задължението за предоставяне на информация, предвидено в член 9, параграф 3, в пълната степен, необходима, за да бъдат защитени интересите на потребителите в Съюза.
6.  Органите за надзор на пазара трябва да изпълняват своите задължения независимо и безпристрастно. Те спазват поверителност с цел опазване на търговски тайни на стопанските субекти, предмет на задължението за предоставяне на информация, предвидено в член 9, параграф 3, в пълната степен, необходима, за да бъдат защитени интересите на потребителите в Съюза.
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7
7.   Държавите членки периодично правят преглед и оценяват изпълнението на дейностите си по надзора. Тези прегледи и оценки се извършват най-малко веднъж на четири години и резултатите от тях се съобщават на останалите държави членки и Комисията. Съответните държави членки изготвят обобщение на резултатите, което е публично достъпно.
заличава се
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 8
8.   Органите за надзор на пазара на отделните държави членки координират дейностите си по надзор на пазара, сътрудничат си и споделят помежду си и с Комисията резултатите от тези дейности. Когато е целесъобразно, органите за надзор на пазара се споразумяват за разпределяне на работата и специализация.
заличава се
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9
9.  Когато в дадена държава членка с надзора на пазара и контрола по външните граници са натоварени няколко органа, тези органи трябва да си сътрудничат, като обменят информация в съответствие с ролята и функциите си.
9.  Когато в дадена държава членка с надзора на пазара и контрола по външните граници са натоварени няколко органа, тези органи въвеждат процедури, за да гарантират ефикасна и ефективна координация, както и ефикасен и ефективен обмен на информация в съответствие с ролята и функциите си.
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 10
10.   Комисията може да приема актове за изпълнение, с които да се определят критериите за определяне на мащаба, обхвата и периодичността за извършването на проверките за удостоверяване на съответствието на взетите проби, посочени в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.
заличава се
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 10 а (нов)
10а.   Органите за надзор на пазара предоставят на обществеността доклад за своите констатации след всяко извършено от тях изпитване за удостоверяване на съответствието и в най-кратък срок изпращат своите констатации на държавите членки и Комисията. Комисията предоставя настоящия доклад на членовете на форума за правоприлагането. Докладът съдържа подробна информация относно превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, за които е извършена оценка, както и идентичността на съответния производител, а също и кратко описание на констатациите, включително естеството на несъответствията, ако има такива.
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1
Комисията организира и провежда (или изисква извършването на), в подходящ мащаб, изпитвания и инспекции на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, които вече са пуснати на пазара, с цел да удостовери, че тези превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли съответстват на одобренията на типа и на приложимото законодателство, както и за да гарантира редовността на одобренията на типа.
В подходящ мащаб и при надлежно спазване на приетите национални програми за дейности по надзор на пазара, одобрени съгласно член 8, Комисията организира и провежда (или изисква извършването на) изпитвания и инспекции на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, които вече са пуснати на пазара, с цел да удостовери, че тези превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли съответстват на одобренията на типа и на приложимото законодателство.
Изпитванията и инспекциите, организирани и извършвани или възложени от Комисията, са насочени към въпроса за съответствието при експлоатацията на превозните средства, системи, компоненти и отделни технически възли.
Тези изпитвания и инспекции се извършват, наред с другото, посредством лабораторни изпитвания и изпитвания на емисиите в реални условия на движение въз основа на релевантни статистически извадки и се допълват с проверки по документи.
При тази своя дейност Комисията взема предвид установените принципи за оценка на риска, основателни оплаквания и друга относима информация, включително резултати от изпитвания, публикувани от признати трети страни, нови технологии на пазара, доклади от периодичните технически инспекции и данни от пътното дистанционно отчитане.
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
Без да се накърняват разпоредбите на първа алинея, когато въз основа на информация, предоставена от държавите членки, искане, отправено от един член на форума за правоприлагане, или на резултати от изпитвания, публикувани от призната трета страна, Комисията счита, че дадена държава членка не изпълнява правилно задълженията си по одобряване на типа или надзор на пазара, произтичащи от настоящия регламент, Комисията организира и извършва самостоятелно или изисква да бъдат извършени изпитвания и инспекции на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, които вече са пуснати на пазара.
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)
Комисията може да разчита на независими организации за изпитвания за извършването на техническите задачи, като например изпитвания или инспекции. Комисията носи отговорност за резултатите. При определянето на технически служби за целите на настоящия член Комисията гарантира, че се използват услугите на техническа служба, различна от тази, извършила първоначалното изпитване за одобрение на типа.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
2.  Производителите, притежаващи одобрения на типа, или стопанските субекти предоставят на Комисията при поискване статистически значим брой от произведените превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, избрани от Комисията, които са представителни за превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли, предназначени за пускане на пазара съгласно даденото одобрение на типа. Тези превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли се предоставят за изпитване по времето, на мястото и за периода, които Комисията е изискала.
2.  Производителите, притежаващи одобрения на типа, или стопанските субекти предоставят на Комисията при поискване статистически значим брой от произведените превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, избрани от Комисията, които са представителни за превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли, предназначени за пускане на пазара съгласно даденото одобрение на типа. Тези превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли се предоставят за изпитване по времето, на мястото и за периода, които Комисията може, в зависимост от обстоятелствата, да изиска.
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 а (нов)
2a.   Държавите членки предоставят цялата необходима помощ и всички документи, както и друга техническа подкрепа, изискани от експертите на Комисията, за да им дадат възможност да извършат изпитвания, проверки и инспекции. Държавите членки осигуряват на експертите на Комисията достъп до всички помещения или части от помещения и до информацията, включително и до изчислителните системи и софтуера, които се отнасят до изпълнението на техните задължения.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 1
С цел да се даде възможност на Комисията да извършва анализите, посочени в параграфи 1 и 2, държавите членки предоставят на Комисията всички данни, свързани с одобряването на типа на превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли, подлежащи на изпитване за удостоверяване на съответствието. Тези данни трябва да съдържат поне информацията, която е включена в сертификата за одобряване на типа и неговите приложения, посочени в член 26, параграф 1.
С цел да се даде възможност на Комисията да извършва анализите, посочени в параграфи 1 и 2, държавите членки предоставят незабавно на Комисията всички данни, свързани с одобряването на типа на превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли, подлежащи на изпитване за удостоверяване на съответствието. Тези данни трябва да съдържат поне информацията, която е включена в сертификата за одобряване на типа и неговите приложения, посочени в член 26, параграф 1.
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4
4.  Производителите на превозни средства оповестяват публично данните, необходими за провеждането на изпитвания с цел удостоверяване на съответствието от трети страни. Комисията приема актове за изпълнение, за да определи данните, подлежащи на публично оповестяване и условията за това оповестяване, като спазва предписанията за защита на търговските тайни и опазване на личните данни, залегнали в законодателството на Съюза и в националното законодателство. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.
4.  Производителите на превозни средства предоставят безплатно и без ненужно забавяне данните, необходими за провеждането на изпитвания с цел удостоверяване на съответствието от признати трети страни. Тези данни включват всички параметри и стойностите, необходими за точното възпроизвеждане на условията на изпитванията, които са били приложени по време на изпитването за тестово одобряване на типа. Всички предоставени подобни данни се разглеждат като се спазват законовите разпоредби за защита на търговска информация. Комисията приема актове за изпълнение, за да определи данните, подлежащи на предоставяне и условията за това, включително условията за предоставяне на достъп до подобна информация чрез онлайн базата данни, посочена в член 10а, като спазва предписанията за защита на търговските тайни и опазване на личните данни, залегнали в законодателните актове на Съюза и в националното законодателство. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 а (нов)
4a.   Комисията организира и извършва съвместни одити на националните органи по одобряване на типа и на националните органи за надзор на пазара, за да провери, че те прилагат по последователен начин изискванията на настоящия регламент и изпълняват задълженията си по независим и стриктен начин. След провеждането на консултации с форума, Комисията приема годишен план за съвместни одити, който отчита резултатите от предишните прегледи, когато определя честотата на извършване на оценка. В случаите, когато Комисията има основание да счита, че орган по одобряване на типа не изпълнява своите задължения съгласно настоящия регламент, Комисията може да изиска извършването на ежегодни съвместни одити.
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 б (нов)
4б.   За да изпълнява тази задача, Комисията следва да прибягва до независими одитори, с които е сключен договор като трети страни след открита тръжна процедура. Одиторите изпълняват своите задължения независимо и безпристрастно. Одиторите спазват поверителност с цел опазване на търговски тайни в съответствие с приложимото право. Държавите членки предоставят цялата необходима помощ и всички документи и подкрепа, поискани от одиторите, за да им дадат възможност да изпълняват своите задачи. Държавите членки осигуряват на одиторите достъп до всички помещения или части от помещения, както и до информацията, включително и до изчислителните системи и софтуера, които се отнасят до изпълнението на техните задължения. Ако поиска, държава членка може да получи право да изпрати наблюдател в съвместен одит, организиран съгласно настоящия член. Тези наблюдатели не оказват въздействие върху решения, свързани с резултата от съвместния одит.
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 в (нов)
4в.   Резултатът от съвместния одит се съобщава на всички държави членки и на Комисията, а на обществеността се предоставя обобщение на резултатите. Той се обсъжда от форума, създаден по член 10.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 г (нов)
4г.   Всяка заинтересована държава членка предоставя информация на Комисията и на останалите държави членки относно начина, по който тя е изпълнила препоръките от съвместния одит, посочен в параграф 4в.
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 д (нов)
4д.   Комисията може да поиска допълнителна информация от държавите членки и техните национални органи по одобряване на типа и органи за надзор на пазара, когато, след разглеждане от форума, има основания да се счита, че има случаи на несъответствие с настоящия регламент. Държавите членки и съответните им органи предоставят тази информация без ненужно забавяне.
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 – алинея 2
Когато тези изпитвания и инспекции поставят под въпрос редовността на самото одобрение на типа, Комисията информира съответния орган (или органи) по одобряването, както и Форума за обмен на информация за правоприлагането.
Когато тези изпитвания и инспекции поставят под въпрос редовността на самото одобрение на типа, Комисията незабавно информира съответния орган (или органи) по одобряването, както и държавите членки и членовете на Форума за правоприлагането.
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 – алинея 2 а (нова)
Комисията предприема подходящи мерки, за да предупреди ползвателите на територията на Съюза, включително съответните органи по одобряване на типа, в подходящи срокове за всяко открито от нея несъответствие, свързано с всякакъв вид превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, така че да се предотврати или намали рискът от нараняване или други вреди. Тази информация се предоставя на уебсайта на съответните органи за надзор на пазара на ясен и разбираем език.
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 – алинея 3
Комисията публикува доклад за своите констатации след всяко извършено от нея изпитване за удостоверяване на съответствието.
Комисията прави обществено достояние доклад за своите констатации след всяко извършено от нея изпитване за удостоверяване на съответствието и препраща своите констатации на държавите членки и на членовете на форума за правоприлагането. Докладът съдържа подробна информация относно превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, за които е извършена оценка, както и идентичността на съответния производител, а също и кратко описание на констатациите, включително естеството на несъответствията, ако има такива, и по целесъобразност препоръчва последващи действия на държавите членки.
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
1.  Комисията създава и ръководи форум за обмен на информация за правоприлагането („Форумът“).
1.  Комисията създава и ръководи форум за правоприлагането („Форумът“).
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 2
Този форум се състои от членове, назначени от държавите членки.
Този форум се състои от членове, назначени от държавите членки, включително техните органи по одобряване на типа и органи за надзор на пазара.
По целесъобразност и най-малко веднъж годишно форумът също така кани наблюдатели на своите заседания. Поканените наблюдатели включват представители на Европейския парламент, на техническите служби, на признати организации на трети страни, провеждащи изпитвания, представители на промишления сектор или на други релевантни стопански субекти, НПО, действащи в областта на безопасността и опазването на околната среда, и представители на сдружения на потребители. Наблюдателите, поканени на заседанията на форума, създават широк, представителен и балансиран спектър от органи на Съюза и национални органи, представляващи съответните заинтересовани страни.
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 а (нов)
1a.   Комисията публикува на уебсайта си график на заседанията, дневния ред и протоколите, включително присъствения списък.
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – алинея 1
Форумът координира мрежа от национални органи, които отговарят за одобряването на типа и надзора на пазара.
Форумът координира мрежа от национални органи, които отговарят за одобряването на типа и надзора на пазара, с цел да се улеснява изпълнението на настоящия регламент и по-конкретно на изискванията по отношение на оценката, определянето и наблюдението на определените органи и общото прилагане на изискванията, посочени в настоящия регламент;
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – алинея 2
Неговите консултативни задачи включват, наред с другото, разпространяване на добри практики, обмен на информация за проблеми при правоприлагането, сътрудничество, разработване на работни методи и инструменти, разработване на процедура за електронен обмен на информация, оценка на проекти за хармонизирано правоприлагане, санкции и съвместни инспекции.
Неговите задачи включват:
а)   разглеждане на обосновани оплаквания, доказателства или друга съответна информация, представена от признати трети страни за възможно несъответствие на изискванията;
б)   съвместно обсъждане и оценка на националните програми за надзор на пазара след представянето им на Комисията;
в)   обмен на информация с оглед на новите технологии, които се предлагат или ще започнат да се предлагат на пазара;
г)   оценка на резултатите от прегледите на работата на органите по одобряването на типа, извършени както съгласно член 6, параграф 6, така и на прегледите след извършването на съвместни одити съгласно член 71, параграф 8;
д)   преглед на резултатите от оценките на функционирането на дейностите по надзор на пазара;
е)   оценка на резултатите от оценките на работата на техническите служби, извършени както съгласно член 80, параграф 3а, така и на тези след съвместна оценка съгласно член 80, параграф 4; и
ж)   оценка най-малкото на всеки две години на ефективността на дейностите по правоприлагане, включително, когато е целесъобразно, на съгласуваността и ефективността на всеки ремонт, изземване или санкция, приложени от държава членка, когато несъответствието засяга превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, пуснати на пазара в повече от една държава членка.
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 а (нов)
2a.   Когато след проверка в рамките на Форума, Комисията има основание да счита, че има случаи на несъответствие с настоящия регламент, Комисията може да изиска допълнителна информация от държавите членки и техните национални органи по одобряване на типа и от органите за надзор на пазара. Държавите членки и техните съответни органи предоставят тази информация без излишно забавяне.
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 б (нов)
2б.   Комисията ежегодно оповестява публично доклад относно дейностите на форума. Този доклад включва подробно обяснение на разглежданите въпроси, на дейностите, произтичащи от тези обсъждания, както и на обосновката за тези действия, включително в случай, че не са предвидени действия. Всяка година Комисията представя доклада за дейностите на форума на Европейския парламент.
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 в (нов)
2в.   Ако Комисията покаже, че съответният орган по одобряване на типа е нарушил някое от изискванията на настоящия регламент, след като е извършен съвместен одит, тя незабавно уведомява държавите членки, Европейския парламент и Комисията. Комисията може да предприеме всички необходими мерки, за да преодолее дадено несъответствие. В определени случаи и като надлежно се вземе предвид естеството на несъответствието, Комисията има право да преустанови или да оттегли правомощията на въпросния орган по одобряването да приема заявления за ЕС сертификати за одобряване на типа, съгласно член 21.
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 в – алинея 1а (нова)
В рамките на два месеца след преустановяването или оттеглянето на тези правомощия съгласно параграф 3 Комисията представя на държавата членка доклад за своите констатации по отношение на несъответствието. Ако е необходимо за осигуряване на безопасността на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които вече са пуснати на пазара, Комисията указва на съответните органи по одобряване да преустановят действието или да оттеглят в разумен срок всички неоснователно издадени сертификати.
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 10 а (нов)
Член 10а
Онлайн база данни
1.   Комисията създава онлайн база данни за целите на сигурния електронен обмен на информация, свързана с процедурите за одобряване на типа, издадените разрешения, надзора на пазара и други съответни дейности, между националните органи по одобряване на типа, органите за надзор на пазара, държавите членки и Комисията.
2.   Комисията отговаря за координацията на достъпа и получаването на редовни актуализации със съответните органи, както и за сигурността и поверителността на данните, отнасящи се до записите, съхранявани в базата данни.
3.   Държавите членки представят информацията, изисквана съгласно член 25, в базата данни. Освен това, държавите членки предоставят данни за идентификационния номер на регистрираните превозни средства и за регистрационния номер на превозно средство, определен в съответствие с Директива 1999/37/EО1a на Съвета и предоставят на Комисията редовна актуализация. Тази информация се предоставя във формат, позволяващ търсене.
4.   Комисията създава интерфейс между базата данни и Системата на ЕС за бързо предупреждение (RAPEX) и Информационната и комуникационна система за надзор на пазара (ICSMS), за да се улеснят дейностите по надзор на пазара и да се осигури координация, последователност и точност на информацията, предоставяна на потребителите и на третите страни.
5.   Комисията също така създава публично достъпен интерфейс, който включва информацията, съдържаща се в приложение IX, и подробните данни за органа по одобряване, издал сертификата за одобрение на типа съгласно член 24, както и за техническите служби, които са извършили изпитванията съгласно член 28. Комисията гарантира, че информацията се предоставя във формат, позволяващ търсене.
Комисията също така предоставя достъп до информацията, необходима за провеждането на изпитвания за удостоверяване, в съответствие с актовете за изпълнение, приети съгласно член 9, параграф 4.
6.   Като част от базата данни Комисията разработва инструмент за качване на резултати от изпитвания, извършени от трети страни, оплаквания относно работата на превозни средства, системи, компоненти и други технически възли. Информацията, предоставена чрез този инструмент, се взема предвид във връзка с дейностите по надзор на пазара, предвидени в членове 8 и 9.
7.   С цел да изпита доколко е подходящо използването на IMI за целите на обмена на информация въз основа на настоящия член, следва да се стартира пилотен проект не по-късно от … [3 месеца след влизането в сила на настоящия регламент].
__________________
Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 г. на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства (ОВ L 138, 1.6.1999 г., стр. 57).
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1
1.  Производителят гарантира, че превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, произведени от него и пуснати на пазара или пуснати в употреба, са произведени и одобрени в съответствие с изискванията, определени в настоящия регламент.
1.  Производителят гарантира, че превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които са пуснати на пазара или в употреба, са произведени и одобрени в съответствие с изискванията, определени в настоящия регламент, и че те продължават да са в съответствие с тези изисквания, независимо от използвания метод за изпитване.
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
Производителят отговаря пред органа по одобряването за всички аспекти на процедурата на одобряване и за осигуряване съответствието на продукцията, независимо от използвания метод за изпитване.
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4
4.  За целите на ЕС одобряването на типа, производител, който е установен извън Съюза, назначава един единствен представител, установен в Съюза, който го представлява пред органа по одобряването. Този производител назначава също единствен представител, установен в Съюза, за целите на надзора на пазара, който може да бъде също представителят, назначен за целите на ЕС одобряването на типа.
4.  За целите на ЕС одобряването на типа, производител на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, който е установен извън Съюза, назначава един единствен представител, установен в Съюза, който го представлява пред органа по одобряването. Този производител назначава също единствен представител, установен в Съюза, за целите на надзора на пазара, който може да бъде също представителят, назначен за целите на ЕС одобряването на типа.
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 а (нов)
4a.   Когато кандидатства за ЕС одобрение на типа, производителят гарантира, че при проектирането на превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли не са били вградени стратегии или други средства, които ненужно променят работните характеристики, показани по време на приложимите процедури на изпитване, когато тези превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли се експлоатират при условия, които биха могли да се очакват при нормална работа и използване.
Производителят разкрива всички стратегии за управление на двигателя, които могат да бъдат стартирани посредством хардуера или софтуера. Производителят разкрива цялата релевантна информация относно такива стратегии за управление, включително използвания софтуер, параметрите на всички такива стратегии и техническата обосновка за тяхната необходимост.
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5
5.   Производителят отговаря пред органа по одобряването за всички аспекти на процедурата на одобряване и за осигуряване съответствието на продукцията, независимо от това дали той участва пряко във всички етапи на производството на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел.
заличава се
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 6 а (нов)
6a.   С цел защита на околната среда, здравето и безопасността на потребителите, производителят провежда разследвания и поддържа регистър на оплакванията и несъответствията на превозни средства, системи, компоненти, отделни технически възли, части или оборудване, които той е пуснал на пазара, и информира редовно своите вносители и дистрибутори относно този мониторинг.
Ако броят на оплакванията и/или несъответствията във връзка с оборудването, свързано с безопасността или емисиите, надхвърля 30 случая или 1 процент от всички превозни средства, която стойност е по-ниска, за системите, компонентите, отделните технически възли, частите или оборудването от конкретен вид, вариант и/или версия, които са пуснати на пазара, незабавно се изпраща подробна информация на съответния орган по одобряване, който отговаря за превозното средство, системата, компонента, отделния технически възел, част или оборудване, както и до Комисията.
Информацията съдържа описание на проблема и подробности, необходими за определяне на засегнатия тип, вариант и/или версия на превозното средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване. Тези данни за ранно предупреждение се използват за определяне на потенциални тенденции в оплакванията на потребителите и за разследване на необходимостта производителят да започне изземване и да се предприемат дейности за надзор на пазара от страна на държавите членки и Комисията.
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 7 а (нов)
7a.   Производителят гарантира, че след като е предварително уведомен за това, ползвателят на превозното средство е съгласен с обработването и предаването на цялата информация, генерирана докато е използвал превозното средство, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета1a. Когато обработването и препращането на данните не е задължително за безопасната работа на превозното средство, производителят гарантира, че ползвателят на превозното средство има възможност да прекъсне прехвърлянето на данни и че той или тя може лесно да го направи.
__________________
1a Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1
Производител, който сметне, че превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, които са били произведени от него и пуснати на пазара или пуснати в употреба, не съответстват на настоящия регламент или че одобрението на типа е било издадено въз основа на неверни данни, незабавно предприема необходимите и подходящи мерки, за да приведе съответното превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване в съответствие, да го изтегли от пазара или да го изземе от употреба, както е целесъобразно в съответния случай.
Когато производител сметне, че превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, които са били пуснати на пазара или пуснати в употреба, не съответстват на настоящия регламент или че одобрението на типа е било издадено въз основа на неверни данни, производителят незабавно предприема необходимите и подходящи мерки, за да приведе съответното превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване в съответствие, да го изтегли от пазара или да го изземе от употреба, както е целесъобразно в съответния случай.
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2
2.  Когато превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, част или оборудване пораждат сериозен риск, производителят незабавно предоставя подробна информация за несъответствието и за всички предприети мерки на органите по одобряването и органите за надзор на пазара на държавите членки, в които превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването са били предоставени на пазара или пуснати в употреба.
2.  Когато превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, част или оборудване пораждат сериозен риск, производителят незабавно предоставя подробна информация за несъответствието и риска, и за всички предприети мерки на органите по одобряването и органите за надзор на пазара на държавите членки, в които превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването са били предоставени на пазара или пуснати в употреба.
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – алинея 1
Производителят съхранява в продължение на десет години след пускането на пазара на превозно средство и в продължение на пет години след пускането на пазара на система, компонент или отделен технически възел техническото досие, посочено в член 24, параграф 4.
Производителят съхранява техническото досие, посочено в член 24, параграф 4, и в допълнение производителят на превозното средство съхранява на разположение на органите по одобряване копие от сертификатите за съответствие, посочени в член 34, в продължение на десет години след изтичането на валидността на съответното ЕС одобрение на типа за дадено превозно средство и в продължение на пет години след изтичането на валидността на ЕС одобрението на типа за система, компонент или отделен технически възел.
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – алинея 2
Производителят на превозното средство съхранява копие от сертификатите за съответствие, посочени в член 34, на разположение на органите по одобряването.
заличава се
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1
При обосновано искане от национален орган производителят предоставя на този орган чрез органа по одобряването копие от ЕС сертификата за одобряване на типа или разрешението, посочено в член 55, параграф 1, доказващи съответствието на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, на език, лесно разбираем за този национален орган.
При обосновано искане от национален орган или Комисията производителят предоставя на този орган или на Комисията чрез органа по одобряването копие от ЕС сертификата за одобряване на типа или разрешението, посочено в член 55, параграф 1, доказващи съответствието на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, частта или оборудването, на език, който е лесно разбираем.
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2
Производителят си сътрудничи с този орган, след обосновано искане от националния орган, при всяко действие, предприето в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008, с цел отстраняване на рисковете, създадени от превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, които той е предоставил на пазара.
Производителят си сътрудничи с националния орган или Комисията, след като е получил обосновано искане от него или от Комисията, при всяко действие, предприето в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008, с цел отстраняване на рисковете, създадени от превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, които той е предоставил на пазара.
Изменение 129
Предложение за регламент
Член 13 – заглавие
Задължения на представителите на производителите по отношение на надзора на пазара
Задължения на представителите на производителите
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – уводна част
1.  Представителят на производителя по отношение на надзора на пазара изпълнява задачите, определени в пълномощията, които е получил от производителя. Тези пълномощия предвиждат този представител да извършва най-малко следното:
1.  Представителят на производителя на пазара изпълнява задачите, определени в пълномощията, които е получил от производителя. Тези пълномощия предвиждат този представител да извършва най-малко следното:
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а
а)  да има достъп до техническата документация, посочена в член 22, и до сертификатите за съответствие, посочени в член 34, на един от официалните езици на Съюза. Достъп до тази документация се предоставя на органите по одобряване за период от десет години след пускането на пазара на превозно средство и в продължение на пет години след пускането на пазара на система, компонент или отделен технически възел техническото досие;
а)  да има достъп, на един от официалните езици на Съюза, до сертификата за одобряване на типа и неговите приложения, както и до сертификатите за съответствие. Достъп до тази документация се предоставя на органите по одобряване и органите за надзор на пазара за период от десет години след пускането на пазара на превозно средство и в продължение на пет години след пускането на пазара на система, компонент или отделен технически възел техническото досие;
Изменение 132
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б
б)  при обосновано искане от страна на органа по одобряването, да предоставя на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на производството на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел;
б)  при обосновано искане от страна на органа по одобряването, да предоставя на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на производството на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, включително всички технически спецификации за одобряване на типа и достъп до софтуера и алгоритмите;
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – уводна част
3.  Данните за смяната засягат най-малко следните аспекти:
3.  Данните за смяната на пълномощията засягат най-малко следните аспекти:
Изменение 134
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1
Преди пускането на пазара на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, получили одобрение на типа, вносителят се уверява, че от органа по одобряване е съставено техническо досие в съответствие с член 24, параграф 4, както и че върху системата, компонента или отделния технически възел е нанесена изискваната маркировка за одобряване на типа и те са в съответствие с член 11, параграф 7.
Преди пускането на пазара на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, получили одобрение на типа, вносителят се уверява, че те са обхванати от валидни сертификати за одобряване на типа, както и че върху компонента или отделния технически възел е нанесена изискваната маркировка за одобряване на типа и те са в съответствие с член 11, параграф 7.
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3
3.  Когато вносителят смята, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не съответства на изискванията на настоящия регламент, и по-специално че не отговаря на одобрения тип, той не пуска на пазара, не позволява пускането в употреба и не регистрира превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, докато те не бъдат приведени в съответствие. Освен това, ако той смята, че превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването представляват сериозен риск, той информира производителя и органите за надзор на пазара за това. По отношение на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, получили одобрение на типа, той също така информира органа по одобряване, издал одобрението на типа.
3.  Когато вносителят смята, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не съответства на изискванията на настоящия регламент, и по-специално, когато някое от тях не отговаря на одобрения тип, вносителят не пуска на пазара, не позволява пускането в употреба и не регистрира превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, докато те не бъдат приведени в съответствие. Освен това, ако той смята, че превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването представляват сериозен риск, вносителят информира производителя и органите за надзор на пазара за това. По отношение на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, получили одобрение на типа, той също така информира органа по одобряване, издал одобрението на типа.
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6
6.  С цел защита на здравето и безопасността на потребителите, вносителят провежда разследвания и поддържа регистър на оплакванията и изземванията на превозни средства, системи, компоненти, отделни технически възли, части или оборудване, които той е пуснал на пазара, и държи дистрибуторите в течение относно този мониторинг.
6.  С цел защита на здравето и безопасността на потребителите, вносителят провежда разследвания и поддържа регистър на оплакванията, несъответствията и изземванията на превозни средства, системи, компоненти, отделни технически възли, части или оборудване, които той е пуснал на пазара, и държи дистрибуторите в течение относно тези оплаквания и изземания.
Изменение 137
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6 а (нов)
6a.   Вносителят незабавно информира съответния производител за жалбите и докладите, свързани с рискове, предполагаеми инциденти или несъответствия, отнасящи се до превозни средства, системи, компоненти, отделни технически възли, части или оборудване, които той е пуснал на пазара.
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1
1.  Когато превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, пуснати на пазара от даден вносител, не са в съответствие с настоящия регламент, вносителят незабавно предприема подходящи мерки за да приведе превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел в съответствие, да ги изтегли от пазара или изземе, както е целесъобразно в съответния случай.
1.  Когато превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, пуснати на пазара от даден вносител, не са в съответствие с настоящия регламент, вносителят незабавно предприема подходящи мерки под контрола на производителя, за да приведе превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел в съответствие, да ги изтегли от пазара или изземе, както е целесъобразно в съответния случай. Вносителят също така информира производителя и органа по одобряване, издал одобрението на типа.
Изменение 139
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1
Когато превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване представлява сериозен риск, вносителят незабавно предоставя подробна информация за сериозността на риска на производителя и на органите по одобряване и органите за надзор на пазара на държавите членки, в които превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването са били пуснати на пазара.
Когато превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, което е пуснато на пазара, представлява сериозен риск, вносителят незабавно предоставя подробна информация за сериозността на риска на производителя и на органите по одобряване и органите за надзор на пазара на държавите членки, в които превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването са били пуснати на пазара.
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1
Дистрибуторът се уверява, преди да предостави на пазара, регистрира или пусне в употреба превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, че върху превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел е прикрепена съответната задължителна табела или нанесена маркировка за одобряване на типа, която е придружена от изискваните документи и от инструкциите и информацията за безопасност, изисквани по член 63, на официалния език или езици на държавата членка, и че производителят и вносителят са изпълнили изискванията, предвидени в член 11, параграф 7 и в член 14, параграф 4.
1.   Дистрибуторът се уверява, преди да предостави на пазара, регистрира или пусне в употреба превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, че върху превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел е прикрепена съответната задължителна табела или нанесена маркировка за одобряване на типа, която е придружена от изискваните документи и от инструкциите и информацията за безопасност, изисквани по член 63, на официалния език или езици на държавата членка, и че производителят и вносителят са изпълнили изискванията, предвидени в член 11, параграф 7 и в член 14, параграф 4.
2.   С цел защита на околната среда, здравето и безопасността на потребителите, дистрибуторът провежда разследвания на оплакванията и несъответствията на превозни средства, системи, компоненти, отделни технически възли, части или оборудване, които е пуснал на пазара. Освен това всички оплаквания и/или несъответствия, свързани с аспекти на околната среда или безопасността на превозното средство, незабавно се изпращат на вносителя или производителя.
Изменение 141
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1
1.  Когато дистрибуторът смята, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не съответства на изискванията на настоящия регламент, той не предоставя на пазара, не регистрира и не пуска в употреба превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, докато те не бъдат приведени в съответствие.
1.  Когато дистрибуторът смята, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не съответства на изискванията на настоящия регламент, дистрибуторът информира производителя, вносителя и органа по одобряване на типа, издал одобрението на типа, за този факт, както и не пуска на пазара, не регистрира и не пуска в употреба превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, докато те не бъдат приведени в съответствие.
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2
2.  Дистрибутор, който смята, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които той е предоставил на пазара, не са в съответствие с настоящия регламент, информира производителя или вносителя, за да осигури предприемането на необходимите коригиращи мерки в съответствие с член 12, параграф 1 или с член 15, параграф 1 за привеждане в съответствие превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел, или за изтегляне от пазара или изземване, както е целесъобразно в съответния случай.
2.  Когато дистрибутор смята, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които е предоставил на пазара, не са в съответствие с настоящия регламент, той информира производителя, вносителя и органа по одобряване на типа, който е издал одобрението, за да се осигури предприемането на необходимите коригиращи мерки в съответствие с член 12, параграф 1 или с член 15, параграф 1 за привеждане в съответствие превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел, или за изтегляне от пазара или изземване, както е целесъобразно в съответния случай.
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3
3.  Когато превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването представляват сериозен риск, дистрибуторът незабавно предоставя подробна информация за този сериозен риск на производителя, вносителя, органите по одобряване и органите за надзор на пазара на държавите членки, в които превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването са били предоставени на пазара. Дистрибуторът ги информира също за всяко предприето действие, като предоставя подробни данни, по-специално за сериозния риск и за предприетите от производителя коригиращи мерки.
3.  Когато превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването представляват сериозен риск, дистрибуторът незабавно предоставя подробна информация за този сериозен риск на производителя, вносителя, органите по одобряване и органите за надзор на пазара на държавите членки, в които превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването са били предоставени на пазара. Дистрибуторът ги информира също за всяко предприето действие и предоставя подробни данни за предприетите от производителя коригиращи мерки.
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4
4.  Дистрибуторът си сътрудничи с националния орган, след като е получил обосновано искане от него, при всяко действие, предприето в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008, с цел отстраняване на рисковете, създадени от превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, които той е предоставил на пазара.
4.  Дистрибуторът си сътрудничи с националния орган или Комисията, след като е получил обосновано искане от него или от Комисията, при всяко действие, предприето в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008, с цел отстраняване на рисковете, създадени от превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, които той е предоставил на пазара.
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2
2.  За одобряване на типа на система, компонент или отделен технически възел се прилага само на процедурата за едноетапно одобряване на типа.
2.  Без да засяга прилагането на изискванията на нормативните актове, изброени в приложение ІV, за одобряване на типа на система, компонент или отделен технически възел се прилага само процедурата за едноетапно одобряване на типа.
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4
4.  ЕС одобрение на типа в последния етап на комплектуване се издава само след като органът по одобряването се е уверил, че типът на превозното средство, одобрен на последния етап, отговаря към конкретния момент на всички приложими технически изисквания. Това уверяване включва проверка на документацията за всички изисквания, предвидени от ЕС одобрението на типа за некомплектуван тип превозно средство, издадено в хода на многоетапна процедура, дори в случаите, когато то е издадено за различна категория превозно средство.
4.  ЕС одобрение на типа в последния етап на комплектуване се издава само след като органът по одобряването се е уверил, че типът на превозното средство, одобрен на последния етап, отговаря към конкретния момент на всички приложими технически изисквания в съответствие с процедурите, установени в приложение XVII. Това уверяване включва проверка на документацията за всички изисквания, предвидени от ЕС одобрението на типа за некомплектуван тип превозно средство, издадено в хода на многоетапна процедура, включително в случаите, когато то е издадено за различна категория превозно средство. То включва също проверка, че характеристиките на системите, получили одобрение на типа поотделно, продължават да съответстват на тези одобрения на типа след тяхното вграждане в цяло превозно средство.
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5
5.  Изборът на процедура за одобряването на типа, както е посочено в параграф 1, не засяга приложимите основни изисквания, на които трябва да отговаря одобреният тип превозно средство към момента на издаването на одобрението на типа на цялото превозно средство.
5.  Изборът на процедура за одобряването на типа, както е посочено в параграф 1, не засяга всички приложими изисквания, на които трябва да отговаря одобреният тип превозно средство към момента на издаването на одобрението на типа на цялото превозно средство.
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 6 а (нов)
6a.   Производителят предоставя на органа по одобряването толкова превозни средства, компоненти или отделни технически възли, колкото са необходими съгласно съответните регулаторни актове за провеждането на необходимите изпитвания.
Изменение 149
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2
2.  За определен тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел може да бъде подадено само едно заявление и то само в една държава членка.
2.  За определен тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел може да бъде подадено само едно заявление и то само в една държава членка. След като вече е подал заявлението, на производителя не е разрешено да прекъсва процедурата и да подава друго заявление за същия тип до друг орган по одобряване или до друга техническа служба. Освен това, ако е отказано одобряване на типа или изпитването в дадена техническа служба е неуспешно, на производителя не се разрешава да подава друго заявление за същия тип до друг орган по одобряване или до друга техническа служба.
Изменение 150
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква а
а)  информационния документ, посочен в приложение I за едноетапно или смесено одобряване на типа, или в приложение III за поетапно одобряване на типа;
а)  информационния документ, посочен в приложение I за едноетапно или смесено одобряване на типа на превозното средство като цяло или в приложение III за поетапно одобряване на типа на превозното средство като цяло или в съответните нормативни актове в случай на одобрение на система, компонент или отделен технически възел;
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква г
г)  всякаква допълнителна информация, изисквана от органа по одобряването в контекста на процедурата на подаване на заявление.
г)  всякаква допълнителна информация, изисквана от органа по одобряването в контекста на процедурата за одобряване на типа.
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2
2.  Техническата документация се предоставя в електронен формат, който се задава от Комисията, но може да бъде предоставена също и на хартиен носител.
2.  Техническата документация се предоставя в електронен формат.
Изменение 153
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1
Заявлението за поетапно одобряване на типа се придружава, в допълнение към техническата документация в съответствие с член 22, от пълния комплект сертификати за ЕС одобряване на типа, включително докладите от изпитванията, които се изискват съгласно приложимите актове, изброени в приложение IV.
Заявлението за поетапно одобряване на типа се придружава, в допълнение към техническата документация в съответствие с член 22, от пълния комплект сертификати за ЕС одобряване на типа, включително докладите и документите, съдържащи информация от изпитванията, които се изискват съгласно нормативните актове, изброени в приложение IV.
Изменение 154
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 2
При заявление за одобряване на типа на система, компонент или отделен технически възел съгласно приложимите актове, изброени в приложение IV, органът по одобряването има достъп до съответната техническа документация до момента на издаване на одобрение за цялото превозно средство или получаването на отказ за издаването му.
При заявление за одобряване на типа на система, компонент или отделен технически възел съгласно нормативните актове, изброени в приложение IV, органът по одобряването има достъп до съответната техническа документация и информационните документи до момента на издаване на одобрение за цялото превозно средство или получаването на отказ за издаването му.
Изменение 155
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1
Заявлението за смесено одобряване на типа се придружава, в допълнение към техническата документация в съответствие с член 22, от сертификатите за ЕС одобряване на типа, включително докладите от изпитванията, които се изискват съгласно приложимите актове, изброени в приложение IV.
Заявлението за смесено одобряване на типа се придружава, в допълнение към техническата документация в съответствие с член 22, от сертификатите за ЕС одобряване на типа, включително докладите и информационните документи от изпитванията, които се изискват съгласно нормативните актове, изброени в приложение IV.
Изменение 156
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 1 – буква а
а)  през първия етап — онези части от техническата документация и сертификатите за ЕС одобряване на типа, които се отнасят до степента на комплектуване на базовото превозно средство;
а)  през първия етап — онези части от техническата документация и сертификатите за ЕС одобряване на типа, както и докладите от изпитванията, които се отнасят до степента на комплектуване на базовото превозно средство;
Изменение 157
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 1 – буква б
б)  през втория и следващите етапи — онези части от техническата документация и сертификатите за ЕС одобряване на типа, които се отнасят до текущия етап на комплектуване, придружени от копие на сертификата за ЕС одобряване на типа на превозното средство, издаден на предходния производствен етап, и пълни данни относно всякакви промени или добавки, които производителят е направил по превозното средство.
б)  през втория и следващите етапи — онези части от техническата документация и сертификатите за ЕС одобряване на типа, които се отнасят до текущия етап на комплектуване, придружени от копие на сертификата за ЕС одобряване на типа на превозното средство като цяло, издаден на предходния производствен етап, и пълни данни относно всякакви промени или добавки, които производителят е направил по превозното средство.
Изменение 158
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 2
Информацията, посочена в букви а) и б), може да бъде предоставена съгласно член 22, параграф 2.
Информацията, посочена в букви а) и б), се предоставя съгласно член 22, параграф 2.
Изменение 159
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 1
Органът по одобряването и техническите служби трябва да имат достъп до програмните продукти и алгоритмите на превозното средство.
Органът по одобряването и техническите служби имат достъп до програмните продукти, хардуера и алгоритмите на превозното средство, както и до документация или друга информация, даваща възможност за подходящо и релевантно ниво на разбиране на системите, включително на процеса на разработване на системите и на концепцията на системите, както и на функциите на този софтуер и хардуер, които позволяват на превозното средство да съответства на изискванията на настоящия регламент.
По време на срока на валидност на ЕС одобрението на типа, се гарантира достъп до софтуера, хардуера и алгоритмите на превозното средство, за да се даде възможност за проверка на спазването на изискванията на настоящия регламент по време на периодичните инспекции. След изтичането на сертификата за одобрение на типа и в случай на неговото неподновяване, достъпът продължава да се предоставя при поискване. Оповестената за тези конкретни цели информация не трябва да нарушава поверителността на защитената информация и на интелектуалната собственост. Производителят съобщава в стандартизирана форма на органа по одобряването и на техническата служба версията на софтуера, който управлява системите, компонентите и параметрите, свързани с безопасността, или друго калибриране, приложено към системите и компонентите, свързани с емисиите, към момента на подаване на заявлението за одобрение на типа. За да установи настъпили впоследствие неправомерни промени в програмния продукт, техническата служба има право да го обозначи, като зададе съответните параметри.
Изменение 160
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – буква г
г)  при одобряване на типа на цялото превозно средство съгласно процедура за поетапно, смесено или многоетапно одобряване, органът по одобряването се уверява в съответствие с член 20, параграф 4, че системите, компонентите и отделните технически възли са обхванати от отделни одобрения на типа съгласно изискванията, приложими към момента на издаването на одобрение на типа за цялото превозно средство.
г)  при одобряване на типа на цялото превозно средство съгласно процедура за поетапно, смесено или многоетапно одобряване, органът по одобряването се уверява в съответствие с член 20, параграф 4, че системите, компонентите и отделните технически възли са обхванати от отделни валидни одобрения на типа съгласно изискванията, приложими към момента на издаването на одобрение на типа за цялото превозно средство.
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 4 – алинея 2
Техническото досие разполага със съдържание, в което ясно се посочват всички страници и форматът на всеки документ и се записват в хронологичен ред стъпките в управлението на ЕС одобряването на типа.
Техническото досие може да бъде съхранявано в електронен формат и разполага със съдържание, в което ясно се посочват всички страници и форматът на всеки документ и се записват в хронологичен ред стъпките в управлението на ЕС одобряването на типа.
Изменение 162
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 5
5.  Органът по одобряването отказва да издаде ЕС одобрение на типа, когато установи, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, въпреки че е в съответствие с приложимите изисквания, представлява сериозен риск за безопасността или може да нанесе сериозни вреди на околната среда или на общественото здраве. В такъв случай този орган незабавно изпраща на органите по одобряването на другите държави членки и на Комисията подробно досие, съдържащо обяснение на причините за решението му, както и данните, на които се основават направените от него заключения.
5.  Органът по одобряването отказва да издаде ЕС одобрение на типа, когато установи, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, въпреки че е в съответствие с приложимите изисквания, представлява риск за безопасността или може да нанесе сериозни вреди на околната среда или на общественото здраве. В такъв случай този орган незабавно изпраща на органите по одобряването на другите държави членки и на Комисията подробно досие, съдържащо обяснение на причините за решението му, както и данните, на които се основават направените от него заключения.
Изменение 163
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 6 – алинея 1
В съответствие с член 20, параграфи 4 и 5 при поетапни, смесени или многоетапни процедури за одобряване на типа органът по одобряване отказва да издаде ЕС одобрение на типа, ако установи, че системи, компоненти или отделни технически възли не отговарят на изискванията, посочени в настоящия регламент или в актовете, изброени в приложение IV.
В съответствие с член 20 при поетапни, смесени или многоетапни процедури за одобряване на типа органът по одобряване отказва да издаде ЕС одобрение на типа, ако установи, че системи, компоненти или отделни технически възли не отговарят на изискванията, посочени в настоящия регламент или в актовете, изброени в приложение IV.
Изменение 164
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1
1.  Органът по одобряването разпраща до органите по одобряване в другите държави членки и до Комисията, в рамките на един месец след издаването или изменянето на ЕС одобрение на типа, копие от сертификата за ЕС одобряване на типа за всеки одобрен от него тип превозно средство, система, компонент и технически възел, придружено от съответните допълнения, включително докладите от изпитванията, посочени в член 23. Това копие се изпраща чрез обща сигурна система за електронен обмен на информация или под формата на сигурно електронно досие.
1.  Органът по одобряването в рамките на един месец след издаването или изменянето на ЕС одобрение на типа, представя за онлайн базата данни информация, която включва сертификата за ЕС одобряване на типа за всеки одобрен от него тип превозно средство, система, компонент и технически възел, придружено от съответните допълнения, включително докладите от изпитванията, посочени в член 23.
Изменение 165
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3
3.   Когато получи искане от орган по одобряването на друга държава членка или от Комисията, органът по одобряването, издал ЕС одобрение на типа, изпраща на искащия орган в рамките на един месец след получаването на искането копие от изискания сертификат за ЕС одобряване на типа, заедно с приложенията, чрез обща сигурна система за електронен обмен на информация или под формата на защитен електронен файл.
заличава се
Изменение 166
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4
4.  Органът по одобряването незабавно информира органите по одобряването на другите държави членки и Комисията за всеки свой отказ да издаде ЕС одобрение на типа и всяко отменяне на ЕС одобрение на одобрение на типа, като излага причините за своето решение.
4.  Органът по одобряването незабавно информира органите по одобряването на другите държави членки и Комисията за всеки свой отказ да издаде ЕС одобрение на типа и всяко отменяне на ЕС одобрение на одобрение на типа, като излага причините за своето решение. Органът по одобряването актуализира тази информация в онлайн базата данни.
Изменение 167
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква г
г)  в случая на ЕС одобрение на типа на цялото превозно средство, попълнен образец на сертификата за съответствие.
г)  в случая на ЕС одобрение на типа на цялото превозно средство, попълнен образец на сертификата за съответствие на типа на превозното средство.
Изменение 168
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1
1.  Съответствието с техническите изисквания на настоящия регламент и на регулаторните актове, изброени в приложение IV, се доказва посредством подходящи изпитвания съобразно приложимите регулаторни актове, изброени в приложение IV, извършвани от определени за целта технически служби.
1.  За целите на ЕС одобренията на типа органът по одобряването проверява съответствието с техническите изисквания на настоящия регламент и на съответните регулаторни актове, изброени в приложение IV чрез подходящи изпитвания, извършвани от определени за целта технически служби.
Форматът на протоколите от изпитванията отговаря на общите изисквания, установени в допълнение 3 към приложение V.
Изменение 169
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2
2.  Производителят предоставя на органа по одобряването превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, които са необходими за провеждането на необходимите изпитвания съгласно съответните актове, изброени в приложение IV.
2.  Производителят предоставя на съответните технически служби и на органа по одобряването превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, които са необходими за провеждането на необходимите изпитвания съгласно съответните актове, изброени в приложение IV.
Изменение 170
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3 а (нов)
3a.   Изискваните изпитвания се извършват съгласно съответните регулаторни актове, изброени в приложение IV. Когато е предоставен диапазон от стойности в процедурите по изпитванията, изложени в съответните регулаторни актове, техническите служби са в състояние да установят параметрите и условията, използвани за извършване на необходимите изпитвания, посочени в параграф 1. В случай на одобрение на типа за цяло превозно средство, органите гарантират, че подбраните за изпитване превозни средства отговарят на най-лошия случай с оглед на постигането на съответствие с относимите критерии и че подбраните превозни средства няма да доведат до получаване на резултати, които системно се разминават с характеристиките на тези превозни средства, когато те се експлоатират при условия, за които може разумно да се очаква да се срещнат в хода на нормалната експлоатация и употреба.
Изменение 348
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3 б (нов)
3б.   С цел да се провери спазването на член 3, параграф 10 и член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007, Комисията, органите по одобряването и техническите служби могат да се отклоняват от стандартните процедури на изпитване и стандартния обхват на стойностите и да променят условията и параметрите по непредвидим начин, и по-специално могат да правят това и извън стойностите и процедурите, предвидени в нормативните актове, изброени в приложение IV.
Изменение 171
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2
2.  Всеки орган по одобряване, издал одобрение на типа за цяло превозно средство, проверява статистически достатъчен брой превозни средства и сертификати за съответствие относно тяхното съответствие с членове 34 и 35 и се уверява, че данните в сертификатите за съответствие са верни.
2.  Всеки орган по одобряване, издал одобрение на типа за цяло превозно средство, проверява адекватен и статистически значим брой превозни средства и сертификати за съответствие относно тяхното съответствие с членове 34 и 35 и се уверява, че данните в сертификатите за съответствие са верни.
Изменение 172
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4
4.  За да се увери, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел съответстват на одобрения тип, органът по одобряването, издал ЕС одобрението на типа, извършва проверките или изпитванията, които се изискват за ЕС одобряване на типа, върху образци, взети от помещенията на производителя, включително от производствените съоръжения.
4.  За да се увери, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел съответстват на одобрения тип, органът по одобряването, издал ЕС одобрението на типа, извършва проверките или изпитванията, които се изискват за ЕС одобряване на типа, върху образци, взети от помещенията на производителя, включително от производствените съоръжения. Органът по одобряването извършва първите подобни проверки до една година от датата на издаване на сертификатите за съответствие. Органът по одобряването извършва последващи проверки поне веднъж годишно на случайни интервали, които той определя.
Изменение 173
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 а (нов)
4a.   При извършване на изпитвания за проверка съгласно параграфи 2 и 4, органът по одобряването определя техническа служба, различна от тази, използвана при първоначалното изпитване за одобряване на типа.
Изменение 174
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5
5.  Всеки орган по одобряването, издал ЕС одобрение на типа, който установи, че производителят вече не произвежда съответните превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли в съответствие с одобрения тип, или установи, че сертификатите за съответствие вече не отговарят на изискванията в членове 34 и 35, въпреки че производството продължава, предприема необходимите мерки за да гарантира изрядно спазване на процедурата за съответствие на производството, или отменя одобрението на типа.
5.  Всеки орган по одобряването, издал ЕС одобрение на типа, който установи, че производителят вече не произвежда съответните превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли в съответствие с одобрения тип, с изискванията на настоящия регламент или с изискванията на регулаторните актове, изброени в приложение IV, или който установи, че сертификатите за съответствие вече не отговарят на изискванията в членове 34 и 35, въпреки че производството продължава, предприема необходимите мерки, за да гарантира изрядно спазване на условията за съответствие на производството, или отменя одобрението на типа. Органът по одобряването може да реши да вземе всички необходими ограничителни мерки в съответствие с член 53 и член 54.
Изменение 175
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1
1.  Държавите членки създават национална структура за събиране на такси за покриване на разходите за техните одобрения на типа и дейностите за надзор на пазара, както и за изпитванията за одобряване на типа и изпитванията и инспекциите за съответствие на производството, извършвани от техническите служби, определени от тях.
1.  Държавите членки гарантират, че се покриват разходите за техните дейности по одобрения на типа и надзор на пазара. Държавите членки могат да въведат основана на такси структура или да финансират тези дейности чрез националните си бюджети или да прилагат комбинация от двата метода. Таксите не трябва да се събират непосредствено от техническите служби.
Изменение 176
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2
2.  С тези национални такси се облагат производителите, кандидатствали за одобряване на тип в съответната държава членка. Таксите не трябва да се събират непосредствено от техническите служби.
2.  Когато се използва основана на такси структура, с тези национални такси се облагат производителите, кандидатствали за одобряване на тип в съответната държава членка. Когато основана на такси структура се прилага към съответствието на производството, държавата членка облага с тези национални такси производителя в държавата, където се извършва производството.
Изменение 177
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3
3.  Националната структура за събиране на такси трябва да обхваща също разходите за изпитванията и инспекциите с цел удостоверяване на съответствието, извършени от Комисията съгласно член 9. Тези вноски се считат за външни целеви приходи в общия бюджет на Европейския съюз съгласно чл. 21, параграф 4 от Финансовия регламент26 .
3.  Комисията гарантира, че разходите за изпитванията и инспекциите, изисквани от Комисията съгласно член 9, се покриват. За тази цел се използва общият бюджет на Европейския съюз.
__________________
26 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1 – 96).
Изменение 178
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4
4.  Държавите членки нотифицират подробни данни за своята национална структура за събиране на такси на останалите държави членки и на Комисията. Първото нотифициране трябва да бъде направено на [датата на влизане в сила на настоящия регламент + 1 година]. Последващите актуализации на националните структури за събиране на такси се нотифицират до останалите държави членки и до Комисията ежегодно.
4.  Държавите членки нотифицират подробни данни за своя финансов механизъм или механизми на останалите държави членки и на Комисията. Първото нотифициране трябва да бъде направено на [датата на влизане в сила на настоящия регламент + 1 година]. Последващите актуализации на националните структури за събиране на такси се нотифицират до останалите държави членки и до Комисията ежегодно.
Изменение 179
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 5
5.   Комисията може да приема актове за изпълнение, с които да определя допълнителните средства, посочени в параграф 3, които трябва да се прилагат за националните такси, посочени в параграф 1. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.
заличава се
Изменение 180
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 5
5.  Когато органът по одобряването констатира, че промените в подробните данни, отбелязани в техническото досие, са толкова значителни, че не могат да бъдат отразени чрез разширение на съществуващо одобрение на типа, той отказва да измени ЕС одобрението на типа и изисква производителят да кандидатства за ново ЕС одобрение на типа.
5.  Когато органът по одобряването констатира, че промените в подробните данни, отбелязани в техническото досие, не могат да бъдат отразени чрез разширение на съществуващо одобрение на типа, той отказва да измени ЕС одобрението на типа и изисква производителят да кандидатства за ново ЕС одобрение на типа.
Изменение 181
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – алинея 1 – буква б a (нова)
ба)   когато резултатите от удостоверяването на съответствието от страна на Комисията или органите за надзор на пазара сочат несъответствие със законодателството на ЕС в областта на безопасността или околната среда;
Изменение 182
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1
1.  Одобренията на типа на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли се издават за ограничен период от 5 години, без възможност за продължаване на срока. Датата на изтичане на срока на действие се посочва в сертификата за одобряване на типа. След изтичане на срока на действие на сертификата за одобряване на типа, той може да бъде подновен въз основа на заявление от производителя и само след като органът по одобряването се е уверил, че типът на превозното средство, системата, компонента и отделния технически възел отговаря на всички изисквания по съответните регулаторни актове за нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли от този тип.
1.  Одобренията на типа за превозни средства от категории M1 и N1 и за системи, компоненти и отделни технически възли, включени в списъка съгласно параграф 1а, се издават за ограничен период от седем години, а за превозни средства от категории N2, N3, M2, M3 и О – за ограничен период от 10 години. Датата на изтичане на срока на действие се посочва в сертификата за ЕС одобряване на типа.
Преди изтичане на срока на действие на сертификата за одобряване на типа, той може да бъде подновен въз основа на заявление от производителя и само след като органът по одобряването се е уверил, че типът на превозното средство в своята цялост отговаря на всички изисквания, включително протоколите за изпитвания, по съответните регулаторни актове за нови превозни средства от този одобрен тип. Когато органът по одобряването установи, че е приложима настоящата алинея, не е необходимо да се повтарят изпитванията съгласно член 28.
С цел да се даде възможност на органа по одобряването да изпълнява функциите си, производителят подава заявлението си най-рано 12 месеца и най-късно шест месеца преди датата на изтичане на срока на валидност на сертификата за ЕС одобрение на типа.
Изменение 183
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 а (нов)
1a.   Одобренията на типа за системи, компоненти и отделни технически възли като правило се издават за неограничен период. Тъй като за някои системи, компоненти и отделни технически възли поради естеството им или поради технически характеристики би могло да се изисква по-често осъвременяване, съответните одобрения на типа се издават за ограничен период от седем години. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 88 за допълване на настоящия регламент чрез съставяне на списък на системите, компонентите и отделните технически възли, за които поради естеството на тези системи, компоненти и отделни технически възли одобрения на типа трябва да се издават само за ограничен период.
Изменение 184
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – буква б
б)  когато производството на превозни средства, съответстващи на одобрения тип превозно средство, бъде окончателно прекратено на доброволна основа;
б)  когато производството на превозни средства, съответстващи на одобрения тип превозно средство, бъде окончателно прекратено на доброволна основа, като във всеки случай се приема, че това е така, ако през предишните две години не е произведено нито едно превозно средство от този тип;
Изменение 185
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 4
(4)  Лицето или лицата, упълномощени да подписват сертификати за съответствие, трябва да са служители на производителя и имат надлежни правомощия да поемат изцяло юридическа отговорност от името на производителя по отношение на проектирането и производството на превозното средство или на съответствието на това производство.
(4)  Лицето или лицата, упълномощени да подписват сертификати за съответствие, трябва да са служители на производителя и имат надлежни правомощия да поемат юридическа отговорност от името на производителя по отношение на проектирането и производството на превозното средство или на съответствието на това производство.
Изменение 186
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3 а (нов)
3a.   Стопанските субекти пускат на пазара само превозни средства, компоненти или отделни технически възли, които са маркирани в съответствие с изискванията на настоящия регламент.
Изменение 187
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 3
3.  Когато необходимите мерки за адаптиране на регулаторните актове, посочени в параграф 1, не са били предприети, Комисията може да разреши разширяване на временното ЕС одобрение на типа чрез решение и по искане на държавата членка, която е издала временно ЕС одобрение на типа. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.
3.  Когато необходимите мерки за адаптиране на регулаторните актове, посочени в параграф 1, не са били предприети, Комисията може да разреши разширяване на валидността на временното ЕС одобрение на типа чрез решение и по искане на държавата членка, която е издала временно ЕС одобрение на типа. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.
Изменение 188
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2
2.  Държавите членки могат да решат да освободят който и да било тип превозни средства, посочен в параграф 1, от едно или повече основни изисквания, установени от регулаторните актове, посочени в приложение IV, при условие че установят съответни алтернативни изисквания.
2.  Държавите членки могат да решат да освободят който и да било тип превозни средства, посочен в параграф 1, от задълженията за спазване на едно или повече изисквания, установени от регулаторните актове, посочени в приложение IV, при условие че установят съответни алтернативни изисквания.
Изменение 189
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 а (нов)
2a.   Освен това се дава по-голяма гъвкавост на МСП с малко производство, които не са в състояние да спазват същите критерии за сроковете, както големите производители.
Изменение 190
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)
Ако не бъде повдигнато възражение в рамките на срока от три месеца, посочен в първа алинея, националното одобрение на типа се счита за прието.
Изменение 191
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1
1.  Държавите членки предоставят индивидуално ЕС одобрение на превозно средство, което е в съответствие с изискванията, определени в допълнение 2 към част I от приложение IV, или — за превозни средства със специално предназначение — в част III от приложение IV.
1.  Държавите членки предоставят индивидуално ЕС одобрение на превозно средство, което е в съответствие с изискванията, определени в допълнение 2 към част I от приложение IV, или — за превозни средства със специално предназначение — в част III от приложение IV. Настоящата разпоредба не се прилага за некомплектовани превозни средства.
Изменение 192
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2
2.  Заявление за индивидуално ЕС одобряване на превозно средство се подава от производителя или собственика на превозното средство или от представител на последния, като в такъв случай е необходимо този представител да е установен в Съюза.
2.  Заявление за индивидуално ЕС одобряване на превозно средство се подава от собственика на превозното средство, производителя или от представител на производителя, като в такъв случай е необходимо този представител да е установен в Съюза.
Изменение 193
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1
1.  Държавите членки могат да освободят дадено превозно средство, независимо от това дали е единствено по рода си или не, от спазване на изискванията на една или повече разпоредби на настоящата директива или на основните изисквания, определени в регулаторните актове, изброени в приложение IV, при условие че установят съответни алтернативни изисквания.
1.  Държавите членки могат да освободят дадено превозно средство, независимо от това дали е единствено по рода си или не, от спазване на изискванията на една или повече разпоредби на настоящия регламент или на изискванията, определени в регулаторните актове, изброени в приложение IV, при условие че установят съответни алтернативни изисквания.
Изменение 194
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2
2.  Заявление за индивидуално национално одобряване на превозно средство се подава от производителя или собственика на превозното средство или от представител на последния, като в такъв случай е необходимо този представител да е установен в Съюза.
2.  Заявление за индивидуално национално одобряване на превозно средство се подава от собственика на превозното средство, производителя или от представител на производителя, като в такъв случай е необходимо този представител да е установен в Съюза.
Изменение 195
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 6 – алинея 1
Форматът на сертификата за индивидуално национално одобряване се основава на образеца за сертификат за ЕС за одобряване на типа, посочен в приложение VІ, и включва поне информацията, необходима за попълване на заявлението за регистрация, предвидено в Директива 1999/37/ЕО на Съвета28.
Форматът на сертификата за индивидуално национално одобряване се основава на образеца за сертификат за ЕС за одобряване на типа, посочен в приложение VІ, и включва поне информацията, която е включена в образеца на сертификата за индивидуално ЕС одобряване, посочен в приложение VІ.
__________________
28 Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 г. относно документите за регистрация на превозни средства (ОВ L 138, 1.6.1999 г., стр. 57).
Изменение 196
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3
3.  Всяка държава членка разрешава дадено превозно средство, за което друга държава членка е издала индивидуално национално одобрение в съответствие с член 43, да бъде предоставено на пазара, регистрирано или пускано в употреба, освен ако тази държава членка има разумни основания да смята, че съответните алтернативни изисквания, по отношение на които превозното средство е било одобрено, не са равностойни на нейните собствени.
3.  Всяка държава членка разрешава дадено превозно средство, за което друга държава членка е издала индивидуално национално одобрение в съответствие с член 43, да бъде предоставено на пазара, регистрирано или пускано в употреба, освен ако тази държава членка има разумни основания да смята, че съответните алтернативни изисквания, по отношение на които превозното средство е било одобрено, не са равностойни на нейните собствени или че превозното средство не съответства на тези изисквания.
Изменение 197
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1
1.  Процедурата, описана в членове 43 и 44, може да се прилага към определено превозно средство по време на последователните етапи на неговото окомплектуване в съответствие с процедурата за многоетапно одобряване на типа.
1.  Процедурата, описана в членове 42 и 43, може да се прилага към определено превозно средство по време на последователните етапи на неговото окомплектуване в съответствие с процедурата за многоетапно одобряване на типа. За превозните средства, одобрени чрез многоетапно одобряване на типа, се прилага приложение ХVІІ.
Изменение 198
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2
2.  Процедурата, описана в членове 43 и 44, не може да замества междинен етап в рамките на нормалната последователност на процедура за многоетапно одобряване на типа и не може да се прилага за получаването на одобрение на първия етап за дадено превозно средство.
2.  Процедурата, описана в членове 42 и 43, не замества междинен етап в рамките на нормалната последователност на процедура за многоетапно одобряване на типа и не се прилага за получаването на одобрение на първия етап за дадено превозно средство.
Изменение 199
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – алинея 2
Некомплектувани превозни средства, могат да се предоставят на пазара или пускат в употреба, но националните органи, отговарящи за регистрацията на превозните средства, могат да откажат регистрацията и използването по пътищата на такива превозни средства.
Некомплектувани превозни средства, могат да се предоставят на пазара, но националните органи, отговарящи за регистрацията на превозните средства, могат да откажат регистрацията, пускането в употреба и използването по пътищата на такива превозни средства.
Изменение 201
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – алинея 2
Първа алинея се прилага само за превозни средства, които вече са били на територията на Съюза, но не са били предоставяни на пазара, регистрирани или пускани в употреба преди тяхното ЕС одобрение на типа да загуби валидността си.
Първа алинея се прилага само за превозни средства, които вече са били на територията на Съюза, но не са били регистрирани или пускани в употреба преди тяхното ЕС одобрение на типа да загуби валидността си.
Изменение 202
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3 – алинея 1
Производител, който желае да предоставя на пазара, регистрира или пуска в употреба превозни средства, излизащи от серийно производство в съответствие с параграф 1, подава молба за тази цел до националния орган на държавата членка, издал ЕС одобрението на типа. В молбата се посочват всички технически или икономически причини, поради които тези превозни средства не могат да отговорят на новите изисквания за одобрение на типа, и се посочват идентификационните номера (VIN) на въпросните превозни средства.
Производител, който желае да предоставя на пазара, регистрира или пуска в употреба превозни средства, излизащи от серийно производство в съответствие с параграф 1, подава молба за тази цел до органа по одобряването на типа на държавата членка, издал ЕС одобрението на типа. В молбата се посочват всички технически или икономически причини, поради които тези превозни средства не могат да отговорят на новите изисквания за одобрение на типа, и се посочват идентификационните номера (VIN) на въпросните превозни средства.
Изменение 203
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3 – алинея 2
Съответният национален орган решава в срок от три месеца след получаването на такава молба дали да разреши пускането на пазара, регистрацията и пускането в употреба на тези превозни средства на територията на съответната държава членка, и определя броя на превозните средства, за които може да бъде дадено разрешително.
Съответният национален орган по одобряването на типа решава в срок от три месеца след получаването на такава молба дали да разреши пускането на пазара, регистрацията и пускането в употреба на тези превозни средства на територията на съответната държава членка, и определя броя на превозните средства, за които може да бъде дадено разрешително.
Изменение 204
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 4
4.  Само превозни средства, излизащи от серийно производство, с валиден сертификат за съответствие, който е бил валиден за поне три месеца след своята дата на издаване, но за които одобрението на типа е станало невалидно съгласно член 33, параграф 2, буква а), могат да бъдат предоставяни на пазара, регистрирани или пускани в употреба в Съюза.
4.  Само превозни средства, излизащи от серийно производство, с валиден сертификат за съответствие, който е бил валиден за поне три месеца след своята дата на издаване, но за които одобрението на типа е станало невалидно съгласно член 33, параграф 2, буква а), могат да бъдат регистрирани или пускани в употреба в Съюза.
Изменение 205
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 6
6.  Държавите членки водят регистри с идентификационните номера (VIN) на превозните средства, за които са дали разрешение за предоставяне на пазара, регистриране или пускане в употреба в съответствие с настоящия член.
6.  Държавите членки водят регистри с идентификационните номера (VIN) на превозните средства, които са регистрирали или пуснали в употреба в съответствие с настоящия член.
Изменение 206
Предложение за регламент
Член 49 – заглавие
Процедура за работа на национално равнище с превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, представляващи сериозен риск
Национално оценяване по отношение на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, за които съществува съмнение, че представляват сериозен риск или не съответстват на изискванията
Изменение 207
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1
1.  Органите за надзор на пазара на дадена държава членка, които са предприели действие съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 и член 8 от настоящия регламент или които имат основателна причина да считат, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които попадат в обхвата на настоящия регламент, представляват сериозен риск за здравето или безопасността на хората или за други аспекти на защитата на обществените интереси, попадащи в обхвата на настоящия регламент, информират незабавно органа по одобряване, издал одобрението, за своите констатации.
1.  Когато въз основа на дейностите по надзор на пазара или на информация, предоставена от орган по одобряване, производители или оплаквания, органите за надзор на пазара на дадена държава членка имат основание да считат, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които попадат в приложното поле на настоящия регламент, представляват сериозен риск за здравето или безопасността на хората или за други аспекти на защитата на обществените интереси, попадащи в обхвата на настоящия регламент, или не отговарят на изискванията, установени в настоящия регламент, тези органи за надзор на пазара извършват оценка по отношение на съответното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, която обхваща всички изисквания, определени в настоящия регламент. Съответните икономически оператори оказват пълно съдействие на органите за надзор на пазара.
Изменение 208
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – алинея 1
Органът по одобряването, посочен в параграф 1, извършва оценка по отношение на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, която обхваща всички изисквания, определени в настоящия регламент. Съответните стопански субекти оказват пълно съдействие на органите по одобряването и органите за надзор на пазара.
заличава се
Изменение 209
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
Член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилага към оценката на риска по отношение на продукта.
Изменение 210
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – алинея 3
По отношение на посочените във втора алинея ограничителни мерки се прилага член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
заличава се
Изменение 211
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 3
3.   Съответният орган по одобряването информира Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката, посочена в параграф 1, и за действията, които той е изискал от стопанския субект.
заличава се
Изменение 212
Предложение за регламент
Член 49 а (нов)
Член 49a
Национални процедури за работа с превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, представляващи сериозен риск или несъответстващи на изискванията
1.   Когато, след извършване на оценката съгласно член 49, органите за надзор на пазара на една държава членка открият, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел представлява сериозен риск за здравето или безопасността на хора или за други аспекти на защитата на обществения интерес, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, или не съответстват на изискванията на настоящия регламент, те изискват незабавно от съответния стопански субект да вземе всички подходящи коригиращи мерки, за да гарантира, че когато бъдат пуснати на пазара, регистрирани или пуснати в употреба, съответните превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли вече няма да представляват такъв риск или ще съответстват на изискванията.
2.   Стопанският субект осигурява в съответствие със задълженията, посочени в членове 11 – 19, предприемането на всички подходящи коригиращи мерки по отношение на всички засегнати превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които той е пуснал на пазара, регистрирал или пуснал в употреба на територията на Съюза.
3.   Когато стопанският субект не предприеме подходящи коригиращи мерки в посочения в параграф 1 срок или когато рискът изисква бързи действия, националните органи предприемат всички подходящи временни ограничителни мерки, за да забранят или ограничат предоставянето на пазара, регистрацията или пускането в употреба на засегнатите превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли на своя национален пазар, или за да ги изтеглят от този пазар или изземат.
По отношение на посочените в настоящия параграф ограничителни мерки се прилага член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
Изменение 213
Предложение за регламент
Член 50 – заглавие
Процедури за нотифициране и оспорване, свързани с ограничителните мерки, взети на национално равнище
Коригиращи и ограничителни мерки на равнище ЕС
Изменение 214
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – алинея 1
Националните органи незабавно информират Комисията и другите държави членки за ограничителните мерки, предприети в съответствие с член 49, параграфи 1 и 5.
Държавата членка, която предприема коригиращи мерки и ограничителни мерки съгласно член 50, параграфи 1 и 3, нотифицира незабавно Комисията и другите държави членки чрез електронната система, посочена в член 22 от Регламент (ЕО) № 765/2008. Тази държава членка също така информира незабавно органа по одобряване, издал одобрението, за своите констатации.
Изменение 215
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – алинея 2
Предоставената информация включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващите на изискванията превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, произхода им, естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище ограничителни мерки, както и аргументите, изтъкнати от съответния стопански субект.
2.   Предоставената информация включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на засегнатите превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, произхода им, естеството на несъответствието и/или съпътстващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище коригиращи и ограничителни мерки, както и аргументите, изтъкнати от съответния стопански субект. Тя също така указва дали рискът се дължи на някоя от следните причини:
a)   несъответствие на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел с изискванията, свързани със здравето или безопасността на хората, опазването на околната среда или други аспекти от защитата на обществените интереси, обхванати от настоящия регламент;
б)   пропуски в съответните регулаторни актове, изброени в приложение IV.
Изменение 216
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2
2.   Органът по одобряването, посочен в член 49, параграф 1, указва дали несъответствието се дължи на някоя от следните причини:
заличава се
а)   неспособност на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел да изпълни изискванията, свързани със здравето или безопасността на хората, опазването на околната среда или на други аспекти от защитата на обществените интереси, обхванати от настоящия регламент;
б)   пропуски в съответните регулаторни актове, изброени в приложение IV.
Изменение 217
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3
3.   Държавите членки, различни от държавата членка, задействала процедурата, уведомяват Комисията и другите държави членки в срок от един месец след получаването на информацията, посочена в параграф 1, за всички приети ограничителни мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на въпросното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, а в случай на несъгласие с нотифицираната национална мярка — за своите възражения.
заличава се
Изменение 218
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3 а (нов)
3a.   Когато в срок от един месец след нотифицирането по параграф 1 нито някоя държава членка, нито Комисията повдигнат възражение във връзка с предприета от държава членка коригираща мярка или ограничителна мярка, мярката се счита за оправдана. Останалите държави членки гарантират, че са взети еквивалентни коригиращи или ограничителни мерки по отношение на засегнатото превозно средство, система, компонент или отделен технически възел.
Изменение 219
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 4
4.  Когато в срок от един месец след получаването на информацията, посочена в параграф 1, някоя държава членка или Комисията повдигнат възражение във връзка с предприета от държава членка ограничителна мярка, мярката се оценява от Комисията в съответствие с член 51.
4.  Когато в срок от един месец след нотифицирането по параграф 1 друга държава членка или Комисията повдигнат възражение във връзка с предприета от държава членка коригираща или ограничителна мярка, или когато Комисията прецени, че дадена национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията незабавно се консултира със засегнатите държави членки и съответния стопански субект или субекти.
Изменение 220
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 5
5.  Когато в срок от един месец след получаването на информацията, посочена в параграф 1, нито някоя държава членка, нито Комисията повдигнат възражение във връзка с предприета от държава членка ограничителна мярка, мярката се счита за оправдана. Останалите държави членки осигуряват вземане на подобни ограничителни мерки по отношение на въпросното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел.
5.  На основата на резултатите от тази консултация Комисията приема актове за изпълнение за хармонизирани коригиращи или ограничителни мерки на равнището на Съюза. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.
Комисията адресира тези актове за изпълнение до всички държави членки и съобщава за тях незабавно на съответните стопански субекти. Държавите членки прилагат тези актове за изпълнение незабавно. Те информират Комисията за това.
Изменение 221
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 5 а (нов)
5a.   Когато Комисията счита, че определена национална мярка не е оправдана, Комисията приема актове за изпълнение, които задължават съответната държава членка да оттегли или адаптира мярката. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.
Изменение 222
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 5 б (нов)
5б.   Когато националната мярка се счита за оправдана и рискът от несъответствие се обосновава с недостатъци в регулаторните актове, посочени в приложение ІV, Комисията предлага:
а)   когато става дума за регулаторни актове, необходимите изменения в съответния акт;
б)   когато става дума за правила на ИКЕ на ООН, необходимите проектоизменения към съответните правила на ИКЕ на ООН в съответствие с разпоредбите на приложение ІІІ към Решение 97/836/ЕО на Съвета.
Изменение 223
Предложение за регламент
Член 51
Член 51
заличава се
Предпазна процедура на Съюза
1.   Когато в хода на процедурата, предвидена в член 50, параграфи 3 и 4, са били повдигнати възражения срещу предприета от държава членка ограничителна мярка, или когато Комисията прецени, че дадена национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията незабавно оценява националната мярка, след като се е консултирала с държавите членки и съответния стопански субект или субекти. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията приема решение дали националната мярка е оправдана, или не. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.
Комисията адресира решението си до всички държави членки и го съобщава незабавно на съответните стопански субекти. Държавите членки изпълняват решението на Комисията без забавяне и информират Комисията за това.
2.   Когато Комисията прецени, че националната мярка е оправдана, всички държави членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят изтеглянето от своя пазар на несъответстващото превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, и информират Комисията за това. Ако Комисията прецени, че националната мярка не е оправдана, съответната държава членка оттегля или изменя мярката в съответствие с решението на Комисията, посочено в параграф 1.
3.   Когато националната мярка се счита за оправдана и се обосновава с недостатъци в регулаторните актове, посочени в приложение ІV, Комисията предлага подходящи мерки, както следва:
а)   когато става дума за регулаторни актове, Комисията предлага необходимите изменения в съответния акт;
б)   когато става дума за правила на ИКЕ на ООН, Комисията предлага необходимите проектоизменения към съответните правила на ИКЕ на ООН в съответствие с разпоредбите на приложение ІІІ към Решение 97/836/ЕО на Комисията.
Изменение 224
Предложение за регламент
Член 51 а (нов)
Член 51a
Коригиращи и ограничителни мерки вследствие на дейностите по надзор на пазара от страна на Комисията
1.   Когато, след проверки съгласно член 9, Комисията установи, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел представлява сериозен риск за здравето или безопасността на хора или за други аспекти на защитата на обществения интерес, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, или не съответства на изискванията на настоящия регламент, тя изисква незабавно от съответния стопански субект да предприеме всички подходящи коригиращи мерки, за да гарантира, че когато бъдат пуснати на пазара, регистрирани или пуснати в употреба, съответните превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли вече няма да представляват такъв риск или ще съответстват на изискванията.
Когато стопанският субект не предприеме подходящи коригиращи мерки в посочения в първа алинея срок или когато рискът изисква бързи действия, Комисията приема актове за изпълнение, в които се указват всички коригиращи или ограничителни мерки на Съюза, които тя счита за необходими на равнището на Съюза. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.
Комисията адресира тези актове за изпълнение до всички държави членки и съобщава за тях незабавно на съответните стопански субекти. Държавите членки прилагат актовете за изпълнение незабавно. Те информират Комисията за това.
2.   Когато рискът или несъответствието се отдават на недостатъци в регулаторните актове, посочени в приложение ІV, Комисията предлага:
а)   когато става дума за регулаторни актове, необходимите изменения в съответния акт;
б)   когато става дума за правила на ИКЕ на ООН, необходимите проектоизменения към съответните правила на ИКЕ на ООН в съответствие с разпоредбите на приложение ІІІ към Решение 97/836/ЕО на Съвета.
Изменение 225
Предложение за регламент
Член 52
Член 52
заличава се
Съответстващи на изискванията превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които представляват сериозен риск за безопасността или нанасят сериозни вреди на здравето и околната среда
1.   Когато след извършване на оценката съгласно член 49, параграф 1 държава членка установи, че въпреки съответствието си с приложимите изисквания или въпреки че са правилно маркирани, определени превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли представляват сериозен риск за безопасността или могат сериозно да навредят на околната среда или на общественото здраве, държавата членка изисква от съответния стопански субект да предприеме всички необходими коригиращи мерки, за да гарантира, че когато бъдат пуснати на пазара, регистрирани или пуснати в употреба съответните превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли вече няма да представляват такъв сериозен риск, или да предприеме ограничителни мерки, за да изтегли от пазара превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли или да ги изземе в рамките на разумен срок, в зависимост от естеството на риска.
Държавата членка може да откаже да регистрира такива превозни средства, докато стопанският субект не вземе всички необходими коригиращи мерки.
2.   Стопанският субект гарантира, че са предприети подходящи коригиращи мерки по отношение на всички превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, посочени в параграф 1.
3.   В срок от един месец след искането, посочено в параграф 1, държавата членка предоставя на Комисията и другите държави членки цялата налична информация, по-специално данните, необходими за идентификацията на въпросното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, произхода и веригата на доставка на превозното средства, системата, компонента или отделния технически възел, естеството на съществуващия риск и естеството и продължителността на взетите на национално равнище ограничителни мерки.
4.   Комисията незабавно се консултира с държавите членки и съответния стопански субект или субекти, и по-специално с органа по одобряването, издал одобрението на типа, и извършва оценка на предприетата национална мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение дали националната мярка, посочена в параграф 1, е оправдана или не, и когато е необходимо, предлага подходящи мерки. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.
5.   Комисията адресира решението си до всички държави членки и го съобщава незабавно на съответния стопански субект или субекти.
Изменение 226
Предложение за регламент
Член 53
Член 53
заличава се
Общи разпоредби относно несъответстващи превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли
1.   Когато превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, придружени от сертификат за съответствие или носещи маркировка за одобряване, не съответстват на одобрения тип, или не са в съответствие с настоящия регламент, или са били одобрени въз основа на неверни данни, органите по одобряването, органите за надзор на пазара или Комисията могат да предприемат необходимите ограничителни мерки в съответствие с член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008, за да забранят или ограничат предоставянето на пазара, регистрацията или пускането в употреба на несъответстващите превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, или да ги изтеглят от този пазар, или да ги изземат от употреба, включително чрез отменяне на одобрението на типа от органа по одобряване, издал ЕС одобрението на типа, докато съответният стопански субект не предприеме всички подходящи коригиращи мерки, за да гарантира, че превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли са приведени в съответствие.
2.   За целите на параграф 1 се счита, че отклоненията от данните в сертификата за ЕС одобряване на типа или в информационния пакет представляват несъответствие с одобрения тип.
Изменение 227
Предложение за регламент
Член 54 – заглавие
Процедури за оспорване на нотифицирането във връзка с несъответстващи превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли
ЕС одобрение на типа, несъответстващо на изискванията
Изменение 228
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1
1.  В случай че орган по одобряване или орган за надзор на пазара установи, че превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли не са в съответствие с настоящия регламент, или че одобрението на типа е издадено въз основа на неверни данни, или че превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, придружени от сертификат за съответствие или носещи маркировка за одобряване, не съответстват на одобрения тип, той може да предприеме всички подходящи ограничителни мерки в съответствие с член 53, параграф 1.
1.  В случай че орган по одобряване установи, че издадено одобрение на типа не съответства на изискванията на настоящия регламент, той отказва да признае подобно одобрение. Той нотифицира за това органа по одобряване, издал ЕС одобрението на типа, другите държави членки и Комисията.
Изменение 229
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2
2.  Органът по одобряване, или органът за надзор на пазара, или Комисията изискват също така от органа по одобряване, издал ЕС одобрението на типа, да удостовери, че превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, които са в производство, продължават да отговарят на одобрения тип или, когато е уместно, че превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, които вече са пуснати на пазара, се привеждат в съответствие.
2.  Когато в рамките на един месец след нотифицирането органът по одобряване, издал ЕС одобрението на типа, потвърди несъответствието на това одобрение, този орган по одобряване оттегля одобрението на типа
Изменение 230
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 3
3.   В случай на одобрение на типа на цялото превозно средство, когато несъответствието на превозното средство се дължи на конкретна система, компонент или отделен технически възел, искането, посочено в параграф 2, трябва да бъде адресирано също до органа по одобряване, издал ЕС одобрението на типа за системата, компонента или отделния технически възел.
заличава се
Изменение 231
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 4
4.   В случай на многоетапно одобрение на типа, когато несъответствието на напълно комплектуваното превозно средство се дължи на конкретна система, компонент или отделен технически възел, представляващ/а част от некомплектуваното превозно средство, или на самото некомплектувано превозно средство, искането, посочено в параграф 2, трябва да бъде адресирано също до органа по одобряване, издал ЕС одобрението на типа за системата, компонента, отделния технически възел или некомплектуваното превозно средство.
заличава се
Изменение 232
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 5
5.   След получаване на искането, посочено в параграфи 1 и 4, органът по одобряването, издал ЕС одобрението на типа, извършва оценка по отношение на превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, която обхваща всички изисквания, определени в настоящия регламент. Органът по одобряване също така проверява данните, въз основа на които е издадено одобрението. Съответните стопански субекти оказват пълно съдействие на органа по одобряването.
заличава се
Изменение 233
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 6
6.   Когато органът по одобряването, издал ЕС одобрение на типа за дадено превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, установи несъответствие, този орган по одобряването изисква незабавно от съответния стопански субект да предприеме всички подходящи коригиращи мерки, за да приведе превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел в съответствие и, ако е необходимо, предприема мерките, посочени в член 53, параграф 1, възможно най-бързо и най-късно в срок от един месец от датата на искането.
заличава се
Изменение 234
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 7
7.   Националните органи, които предприемат ограничителни мерки в съответствие с разпоредбите на член 53, параграф 1, незабавно информират Комисията и другите държави членки.
заличава се
Изменение 235
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 8 – алинея 1
Когато в срок от един месец след нотифицирането за ограничителните мерки, предприети от орган по одобряването или орган за надзор на пазара в съответствие с член 53, параграф 1, друга държава членка повдигне възражение по отношение на нотифицираната ограничителна мярка или Комисията открие несъответствие съгласно член 9, параграф 5, Комисията незабавно се консултира с държавите членки и съответния стопански субект или субекти, и по-специално с органа по одобряването, издал одобрението на типа, и извършва оценка на предприетата национална мярка. Въз основа на тази оценка Комисията може да реши да предприеме необходимите ограничителни мерки, предвидени в член 53, параграф 1, посредством актове за изпълнение. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.
Когато в срок от един месец след нотифицирането за отказ на одобрение на типа от орган по одобряването органът по одобряването, който е издал ЕС одобрението на типа, повдигне възражение, Комисията незабавно се консултира с държавите членки, и по-специално с органа по одобряването, издал одобрението на типа, и съответния стопански субект.
Изменение 236
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 8 а (нов)
8a.   Въз основа на тази оценка Комисията приема актове за изпълнение, съдържащи нейното решение относно това дали е обоснован отказът на ЕС одобрението на типа, приет по параграф 1. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.
Изменение 237
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 8 б (нов)
8б.   Когато след проверки на Комисията съгласно член 9 Комисията счита, че издадено одобрение на типа не съответства на изискванията на настоящия регламент, тя незабавно се консултира с държавите членки, и по-конкретно с органа по одобряването, издал одобрението на типа, и със съответния стопански субект. След провеждането на подобни консултации Комисията приема актове за изпълнение, съдържащи нейното решение относно това дали издаденото одобрение на типа съответства на изискванията на настоящия регламент. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.
Изменение 238
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 9
9.  Когато в срок от един месец след нотифицирането на ограничителните мерки, предприети съгласно член 53, параграф 1, нито някоя държава членка, нито Комисията са повдигнали възражение във връзка с предприета от държава членка ограничителна мярка, мярката се счита за оправдана. Останалите държави членки осигуряват вземане на подобни ограничителни мерки по отношение на въпросното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел.
9.  За продукти, които попадат в приложното поле на несъответстващо одобрение на типа и които вече са предоставени на пазара, се прилагат членове 49—53.
Изменение 239
Предложение за регламент
Член 55
[...]
заличава се
Изменение 240
Предложение за регламент
Член 56
[...]
заличава се
Изменение 241
Предложение за регламент
Член 57
Член 57
заличава се
Общи разпоредби относно изземването на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли
1.   Производител, който е получил одобрение на типа за цяло превозно средство и е длъжен да изземе превозни средства в съответствие с член 12, параграф 1, член 15, параграф 1, член 17, параграф 2, член 49, параграф 1, член 49, параграф 6, член 51, параграф 4, член 52, параграф 1 и член 53, параграф 1 от настоящия регламент, или в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета, незабавно информира за това органа по одобряване, издал одобрението на типа на цялото превозно средство.
2.   Производител на системи, компоненти или отделни технически възли, който е получил одобрение на типа и е длъжен да изземе системи, компоненти или отделни технически възли в съответствие с член 12, параграф 1, член 15, параграф 1, член 17, параграф 2, член 49, параграф 1, член 49, параграф 6, член 51, параграф 4, член 52, параграф 1 и член 53, параграф 1 от настоящия регламент, или в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета, незабавно информира за това органа по одобряване, издал ЕС одобрението на типа.
3.   Производителят предлага на органа по одобряването, издал одобрението на типа, набор от подходящи коригиращи действия за привеждане в съответствие на превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли и, когато е уместно, за неутрализиране на сериозния риск по член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
Органът по одобряването извършва оценка, за да провери дали предложените коригиращи действия са достатъчно ефективни и своевременни, и съобщава без забавяне одобрените от него коригиращи действия на органите по одобряването на другите държави членки и на Комисията.
Изменение 242
Предложение за регламент
Член 58
[...]
заличава се
Изменение 243
Предложение за регламент
Член 59
Член 59
заличава се
Право на изслушване на стопанските субекти, нотифициране на решения и налични средства за правна защита
1.   Освен в случаи когато е необходимо незабавно действие поради наличието на сериозен риск за здравето и безопасността на хората и за околната среда, на съответния стопански субект се предоставя възможност да изрази мнението си пред националния орган в рамките на подходящ период от време преди дадена мярка по членове 49—58 да бъде приета от националните органи на държавите членки.
Ако е било предприето действие, без да е изслушан стопанският субект, последният получава възможност да представи становището си при първа възможност, а националният орган преразглежда мярката веднага след това.
2.   За всяка мярка, приета от националните органи на държавите членки, се указват точните мотиви за нейното приемане.
Когато мярката е насочена към конкретен стопански субект, тя незабавно се нотифицира до съответния стопански субект, който едновременно с това бива информиран за наличните средства за правна защита съгласно законодателството на съответната държава членка и за сроковете във връзка с тези средства за правна защита.
Когато мярката е от общ характер, тя се публикува по надлежния ред в националния официален вестник или еквивалентен инструмент.
3.   Всяка мярка, приета от националните органи, незабавно се оттегля или изменя, след като стопанският субект докаже, че е предприел ефективно коригиращо действие.
Изменение 244
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 3 – алинея 2
Делегираният акт също така определя датите на задължително прилагане на правилото на ИКЕ на ООН или на измененията към него и включва преходни разпоредби, когато е целесъобразно.
Делегираният акт също така определя датите на задължително прилагане на правилото на ИКЕ на ООН или на измененията към него и включва преходни разпоредби, когато е целесъобразно и по-конкретно, за целите на одобрението на типа, първата регистрация и пускането в употреба на превозните средства и предоставянето на пазара на системи, компоненти и отделни технически възли, когато това е приложимо.
Изменение 245
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1
1.  Производителят не трябва да предоставя каквато и да било техническа информация във връзка с данните на типа превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, предвидени в настоящия регламент или в делегираните актове или актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, която се отклонява от данните на типа, одобрени от органа по одобряването.
1.  Производителят не трябва да предоставя каквато и да било техническа информация във връзка с данните на типа превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, предвидени в настоящия регламент, в делегираните актове или актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, или в регулаторните актове, изброени в приложение ІV, която се отклонява от данните на типа, одобрени от органа по одобряването.
Изменение 246
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1 – алинея 1
Производителите предоставят на независимите оператори неограничен и стандартизиран достъп до информацията за СБД, диагностично и друго оборудване, инструменти, включително съответния софтуер, и до информацията за ремонта и техническото обслужване на превозните средства.
Производителите предоставят на независимите оператори неограничен, стандартизиран и недискриминационен достъп до информацията за СБД, диагностично и друго оборудване, инструменти, включително пълните позовавания и наличните за изтегляне елементи на приложимия софтуер и информацията за ремонта и техническото обслужване на превозните средства. Информацията се представя по леснодостъпен начин под формата на машинночитаеми и подлежащи на електронна обработка набори от данни. Независимите оператори имат достъп до услугите за диагностициране от разстояние, използвани от производителите, упълномощените търговци и ремонтните предприятия.
Изменение 247
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 2 – алинея 2
Информацията за СБД и за ремонта и техническото обслужване на превозното средство се предоставя на интернет страниците на производителите, като се използва стандартизиран формат, или, ако това не е осъществимо поради естеството на информацията, в друг подходящ формат. По-специално, предоставянето на този достъп се извършва по недискриминационен начин, за разлика от достъпа, предоставян на оторизираните търговци и ремонтните предприятия.
Информацията за СБД и за ремонта и техническото обслужване на превозното средство се предоставя на интернет страниците на производителите, като се използва стандартизиран формат, или, ако това не е осъществимо поради естеството на информацията, в друг подходящ формат. За независими оператори, различни от ремонтни предприятия, информацията също се предоставя в машинночитаем формат, който може да се обработва по електронен път с общодостъпни ИТ инструменти и софтуер и който дава възможност на независимите оператори да изпълняват задачата, свързана с техните стопански функции по веригата на доставки на пазара на резервни части.
Изменение 248
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 3 а (нов)
3a.   За целите на СБД, диагностика, ремонт и техническо обслужване на превозното средство прекият поток от данни за превозното средство се предоставя чрез стандартизирания конектор, както е посочено в Правило № 83 на ООН, приложение XI, допълнение 1, точка 6.5.1.4 и Правило № 49 на ООН, приложение 9Б.
Изменение 249
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 10
10.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 88, за да изменя и допълва приложение XVIII така, че да бъдат взети предвид техническите и регулаторните промени или да бъдат предотвратени злоупотреби посредством актуализиране на изискванията за достъп до информация за СБД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и посредством приемане и интегриране на стандартите, посочени в параграфи 2 и 3.
10.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 88, за да изменя и допълва приложение XVIII така, че да бъдат взети предвид техническите и регулаторните промени или да бъдат предотвратени злоупотреби посредством актуализиране на изискванията за достъп до информация за СБД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и посредством приемане и интегриране на стандартите, посочени в параграфи 2 и 3. Освен това на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 88 за изменение на настоящия регламент чрез създаване на приложение ХVІІІА с цел да се отчетат технологичните промени в областта на обмена на цифрови данни чрез безжична мрежа за отдалечена връзка, гарантирайки по този начин, че независимите оператори продължават да се ползват с пряк достъп до бордовите данни и ресурсите на превозното средство и гарантирайки също така конкурентна неутралност на техническия проект.
Изменение 250
Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2
2.  Крайният производител носи отговорност за предоставянето на информация на независимите оператори във връзка с превозното средство като цяло.
2.  В случай на многоетапно одобряване на типа крайният производител отговаря за осигуряването на достъп до информацията от СБД на превозните средства и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства по отношение на собствения етап или етапи на производството, както и за връзката към предишния етап или етапи.
Изменение 251
Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1
1.  Производителите имат право да налагат разумни и пропорционални такси за предоставяне на достъп до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства, различна от записите, посочени в член 65, параграф 8. Тези такси трябва да са съобразени със степента на използването на информацията от независимия оператор, така че да не възпрепятстват достъпа до нея.
1.  Производителите имат право да налагат разумни и пропорционални такси за предоставяне на достъп до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства, различна от записите, посочени в член 65, параграф 9. Тези такси трябва да са съобразени със степента на използването на информацията от независимия оператор, така че да не възпрепятстват достъпа до нея.
Изменение 252
Предложение за регламент
Член 69 – параграф 3
3.  Когато независим оператор или търговско сдружение, представляващо независими оператори, подаде оплакване до органа по одобряването при неспазване от производителя на изискванията на членове 65—70, органът по одобряването извършва одит с цел проверка на спазването на изискванията от страна на производителя.
3.  Когато независим оператор или търговско сдружение, представляващо независими оператори, подаде оплакване до органа по одобряването при неспазване от производителя на изискванията на членове 65—70, органът по одобряването извършва одит с цел проверка на спазването на изискванията от страна на производителя. Органът по одобряването изисква от органа по одобряването, издал одобрение на типа за цяло превозно средство, да проучи оплакването и впоследствие да поиска доказателства от производителя на превозното средство за това, че неговата система отговаря на изискванията на регламента. Резултатите от това проучване се съобщават в срок от три месеца на националния орган по одобряването и на засегнатия независим оператор или търговско сдружение.
Изменение 253
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1
1.  Органът по одобряване, определен от държавата членка в съответствие с член 7, параграф 3, наричан по-долу „орган по одобряване на типа“, отговаря за оценката, определянето, нотифицирането и извършването на мониторинг на технически служби, включително, когато е уместно, на подизпълнители или поделения на тези технически служби.
1.  Органът по одобряване, определен от държавата членка в съответствие с член 7, параграф 3, или органът по акредитация в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 (заедно наричани по-долу „определящ орган“), отговаря за оценката, определянето, нотифицирането и извършването на мониторинг на технически служби в съответната държава членка, включително, когато е уместно, на подизпълнители или поделения на тези технически служби.
Изменение 254
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 2
2.  Органът по одобряване на типа се създава, организира и функционира по такъв начин, че да се запази обективността и безпристрастността при неговите действия и да се избегне всякакъв конфликт на интереси с техническите служби.
2.  Определящият орган се създава, организира и функционира по такъв начин, че да се запази обективността и безпристрастността при неговите действия и да се избегне всякакъв конфликт на интереси с техническите служби.
Изменение 255
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 3
3.  Органът по одобряване на типа трябва да е организиран така, че нотифицирането на дадена техническа служба да се извършва от служебни лица, различни от тези, които са извършили оценката на техническата служба.
3.  Определящият орган трябва да е организиран така, че нотифицирането на дадена техническа служба да се извършва от служебни лица, различни от тези, които са извършили оценката на техническата служба.
Изменение 256
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 4
4.  Органът по одобряване на типа не извършва никакви дейности, които се изпълняват от технически служби, и не предоставя консултантски услуги с търговска цел или на конкурентна основа.
4.  Определящият орган не извършва никакви дейности, които се изпълняват от технически служби, и не предоставя консултантски услуги с търговска цел или на конкурентна основа.
Изменение 257
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 5
5.  Органът по одобряване на типа запазва поверителността на информацията, която получава.
5.  Определящият орган запазва поверителността на информацията, която получава.
Изменение 258
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 6
6.  Органът по одобряване на типа трябва да разполага с достатъчен брой компетентни служители, за да изпълнява правилно задачите, предвидени в настоящия регламент.
6.  Определящият орган трябва да разполага с достатъчен брой компетентни служители, за да изпълнява правилно задачите, определени в настоящия регламент.
Изменение 259
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 8
8.   Органът по одобряване на типа се подлага на партньорска проверка от два други органа по одобряване на типа от други държави членки на всеки две години.
заличава се
Държавите членки изготвят годишен план за партньорските проверки, който осигурява подходяща ротация на извършващите и подлежащите на проверка органи по одобряване на типа, и го представят на Комисията.
Партньорската проверка включва посещение на място на техническа служба, която е под отговорността на проверявания орган. Комисията може да участва в тази проверка и взема решение за своето участие въз основа на анализ на оценката на риска.
Изменение 260
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 9
9.   Резултатът от партньорската проверка се съобщава на всички държави членки и на Комисията, а на обществеността се предоставя обобщение на резултатите. На основата на оценка на този резултат, извършена от Комисията, той се обсъжда от Форума, създаден по член 10, и се издават препоръки.
заличава се
Изменение 261
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 10
10.   Всяка държава членка предоставя информация на Комисията и на останалите държави членки относно начина, по който тя е изпълнила препоръките от доклада за партньорската проверка.
заличава се
Изменение 262
Предложение за регламент
Член 72 – параграф 1 – буква б
б)  категория „В“: надзор при извършването на изпитванията, посочени в настоящия регламент и в актовете, изброени в приложение IV, когато тези изпитвания се извършват с оборудване, персонал и средства на производителя или на трети лица;
б)  категория „В“: надзор при извършването на изпитванията, включително подготовка за изпитванията, посочени в настоящия регламент и в актовете, изброени в приложение IV, когато тези изпитвания се извършват в съоръжения на производителя или на трети лица; подготовката на изпитванията и надзорът над тях се извършват от надзорник от техническата служба;
Изменение 263
Предложение за регламент
Член 72 – параграф 3
3.  Техническата служба се създава съгласно националното право на дадена държава членка и притежава юридическа правосубектност, с изключение на акредитирана собствена техническа служба на производител, както е посочено в член 76.
3.  Техническата служба се създава съгласно националното право на дадена държава членка и притежава юридическа правосубектност, с изключение на техническа служба, която е част от орган по одобряването на типа, и на акредитирана собствена техническа служба на производител, както е посочено в член 76.
Изменение 264
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 5
5.  Персоналът на техническата служба спазва задължение за служебна тайна по отношение на информацията, получена при изпълнение на неговите задачи по настоящия регламент, освен по отношение на органа по одобряването или когато правото на Съюза или националното право изисква нарушаването на тази тайна.
5.  Персоналът на техническата служба спазва задължение за служебна тайна по отношение на информацията, получена при изпълнение на неговите задачи по настоящия регламент, освен по отношение на определящия орган или когато правото на Съюза или националното право изисква нарушаването на тази тайна.
Изменение 265
Предложение за регламент
Член 74 – параграф 1 – уводна част
1.  Техническата служба трябва да е в състояние да осъществява всички дейности, за чието изпълнение кандидатства да получи правомощия в съответствие с член 72, параграф 1. Тя трябва да докаже на органа по одобряване на типа, че отговаря на всички изброени по-долу критерии:
1.  Техническата служба трябва да е в състояние да осъществява всички дейности, за чието изпълнение кандидатства да получи правомощия в съответствие с член 72, параграф 1. Тя трябва да докаже на определящия орган или, в случай на акредитация, на националния орган по акредитация, че отговаря на всички изброени по-долу критерии:
Изменение 266
Предложение за регламент
Член 75 – параграф 1
1.  Със съгласието на определящия ги орган по одобряване на типа техническите служби могат да възлагат на подизпълнители някои от категориите дейности, за чието извършване те са били определени съгласно член 72, параграф 1, или да предоставят извършването на тези дейности на свое поделение.
1.  Със съгласието на определящия ги орган или, в случай на акредитация, на националния орган по акредитация, техническите служби могат да възлагат на подизпълнители някои от категориите дейности, за чието извършване те са били определени съгласно член 72, параграф 1, или да предоставят извършването на тези дейности на свое поделение.
Изменение 267
Предложение за регламент
Член 75 – параграф 2
2.  Когато техническа служба възлага конкретни задачи от категориите дейности, за които е била определена, на подизпълнители или на поделения, тя гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията, посочени в членове 73 и 74, и информира органа по одобряването на типа за това.
2.  Когато техническа служба възлага конкретни задачи от категориите дейности, за които е била определена, на подизпълнители или на поделения, тя гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията, посочени в членове 73 и 74, и информира определящия орган или, в случай на акредитация, националния орган по акредитация за това.
Изменение 268
Предложение за регламент
Член 75 – параграф 4
4.  Техническите служби съхраняват на разположение на органа по одобряването на типа съответните документи относно оценката на квалификацията на подизпълнителя или на поделението и относно задачите, изпълнени от тях.
4.  Техническите служби съхраняват на разположение на определящия орган или, в случай на акредитация, на националния орган по акредитация съответните документи относно оценката на квалификацията на подизпълнителя или на поделението и относно задачите, изпълнени от тях.
Изменение 269
Предложение за регламент
Член 75 – параграф 4 а (нов)
4a.   Подизпълнителите на техническите служби биват нотифицирани на органа по одобряване на типа и наименованията им биват оповестявани от Комисията.
Изменение 270
Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2 – буква в a (нова)
ва)   тя се подлага на одит съгласно член 80, с изключение на това, че в целия текст се замества „органът по одобряването на типа“ със „съвместен комитет на одиторите“, който извършва съответно задачите; одитът доказва дали са спазени букви a), б) и в);
Изменение 271
Предложение за регламент
Член 76 – параграф 3
3.  Не е необходимо собствената техническа служба да се нотифицира до Комисията по смисъла на член 78, но производителят, към чието предприятие принадлежи тази служба, или националният орган по акредитация предоставят информация за акредитацията на тази служба на органа по одобряването на типа по негово искане.
3.  Собствената техническа служба се нотифицира до Комисията в съответствие с член 78.
Изменение 272
Предложение за регламент
Член 77 – параграф -1 (нов)
—  1. Кандидатстващата техническа служба представя официално заявление до органа по одобрение на типа на държавата членка, в която желае да бъде определена, съгласно приложение V, допълнение 2, част 4. Дейностите, за които кандидатстващата техническа служба е заявила желание да бъде определена, се посочват в искането за заявление съгласно член 72, параграф 1.
Изменение 273
Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – алинея 1
Преди да определи дадена техническа служба, органът по одобряването на типа я оценява в съответствие с контролен списък за оценка, който обхваща най-малко изискванията, изброени в допълнение 2 към приложение V. Оценката включва оценка на място на помещенията на кандидатстващата техническа служба, и, когато е уместно, на всяко дъщерно дружество или подизпълнител, разположени на територията на Съюза или извън нея.
Преди органът по одобряването на типа да определи дадена техническа служба, органът по одобряването на типа или, в случай на акредитация, националният орган по акредитация, посочен в член 71, параграф 1 я оценява в съответствие с хармонизиран контролен списък за оценка, който обхваща най-малко изискванията, изброени в допълнение 2 към приложение V. Оценката включва оценка на място на помещенията на кандидатстващата техническа служба, и когато е уместно, на всяко дъщерно дружество или подизпълнител, разположени на територията на Съюза или извън нея.
Изменение 274
Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – алинея 2
Представители на органите по одобряване на типа от най-малко две други държави членки, съгласувано с определящия орган по одобряване на държавата членка, където е установена кандидатстващата техническа служба, и заедно с представител на Комисията, формират група за съвместна оценка и участват в оценката на кандидатстващата техническа служба, включително в оценката на място. Определящият орган по одобряване на типа на държавата членка, където е установена кандидатстващата техническа служба, предоставя на тези представители навременен достъп до документите, необходими за оценка на кандидатстващата техническа служба.
1б.   В случаи, когато оценката се извършва от органа по одобряване на типа, представител от Комисията участва в група за съвместна оценка с определящия орган, който извършва оценката на кандидатстващата техническа служба, включително оценката на място. За да изпълнява тази задача, Комисията следва да използва независими одитори, с които е сключен договор като трети страни след открита тръжна процедура. Одиторите изпълняват своите задължения независимо и безпристрастно. Одиторите спазват поверителност с цел опазване на търговските тайни в съответствие с приложимото право. Държавите членки предоставят всякаква необходима помощ и всички документи и подкрепа, поискани от одиторите, за да им дадат възможност да изпълняват своите задължения. Държавите членки осигуряват на одиторите достъп до всички помещения или части от помещения, както и до информацията, включително и до изчислителните системи и софтуера, които се отнасят до изпълнението на техните задължения.
(В началото на член 77 редът на параграфите е сменен и параграфите се преномерират)
Изменение 275
Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 а (нов)
1a.   В случаите, когато оценката се извършва от акредитиран орган, кандидатстващата техническа служба представя на органа по одобряване на типа валиден сертификат за акредитация и съответния доклад за оценката, който доказва, че са изпълнени изискванията, предвидени в приложение V, допълнение 2, за дейностите, за които кандидатстващата техническа служба е заявила желание да бъде определена .
(В началото на член 77 редът на параграфите е сменен и параграфите се преномерират)
Изменение 276
Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 в (нов)
1в.   Когато техническата служба е поискала да бъде определена от няколко органа по одобряване на типа в съответствие с член 78, параграф 3, оценката се извършва само веднъж, стига обхватът на определянето на техническата служба да е бил покрит в тази оценка.
(В началото на член 77 редът на параграфите е сменен и параграфите се преномерират)
Изменение 277
Предложение за регламент
Член 77 – параграф 5
5.  Държавите членки нотифицират до Комисията имената на представителите на органа по одобряване на типа, които да бъдат призовавани за всяка съвместна оценка.
5.  Държавите членки нотифицират до Комисията имената на представителите на определящия орган, които да бъдат призовавани за всяка съвместна оценка.
Изменение 278
Предложение за регламент
Член 77 – параграф 7 – алинея 1
Органът по одобряване на типа нотифицира доклада за оценката до Комисията и до определящите органи на другите държави членки заедно с документни доказателства за компетентността на техническата служба и мерките, осигуряващи редовен мониторинг на техническата служба и гарантиращи, че тя продължава да отговаря на изискванията на настоящия регламент.
Определящият орган нотифицира доклада за оценката до Комисията и до определящите органи на другите държави членки заедно с документни доказателства за компетентността на техническата служба и мерките, осигуряващи редовен мониторинг на техническата служба и гарантиращи, че тя продължава да отговаря на изискванията на настоящия регламент.
Изменение 279
Предложение за регламент
Член 77 – параграф 7 – алинея 2
Освен това нотифициращият орган по одобряване на типа представя доказателства за наличието на компетентен персонал за мониторинг на техническата служба в съответствие с член 71, параграф 6.
Освен това определящият орган, който нотифицира доклада за оценката, представя доказателства за наличието на компетентен персонал за мониторинг на техническата служба в съответствие с член 71, параграф 6.
Изменение 280
Предложение за регламент
Член 77 – параграф 8
8.  Органите по одобряване на типа на другите държави членки и Комисията могат да преразгледат доклада за оценката и документните доказателства, да повдигнат въпроси или да изразят опасения и да поискат допълнителни документни доказателства в срок от един месец след нотифицирането на доклада за оценката и на документните доказателства.
8.  Определящите органи на другите държави членки и Комисията могат да преразгледат доклада за оценката и документните доказателства, да повдигнат въпроси или да изразят опасения и да поискат допълнителни документни доказателства в срок от един месец след нотифицирането на доклада за оценката и на документните доказателства.
Изменение 281
Предложение за регламент
Член 77 – параграф 9
9.  Органът за одобряване на типа на държавата членка, където е установена кандидатстващата техническа служба, отговаря на тези въпроси, опасения и искания за допълнителни документни доказателства в срок от четири седмици след постъпването им.
9.  Определящият орган на държавата членка, където е установена кандидатстващата техническа служба, отговаря на тези въпроси, опасения и искания за допълнителни документни доказателства в срок от четири седмици след постъпването им.
Изменение 282
Предложение за регламент
Член 77 – параграф 10
10.  Органите за одобряване на типа на другите държави членки или Комисията могат поотделно или заедно да отправят препоръки до органа за одобряване на типа на държавата членка, където е установена кандидатстващата техническа служба в рамките на четири седмици след получаването на отговора, посочен в параграф 9. Този орган за одобряване на типа отчита препоръките, когато взема решението относно определянето на техническата служба. Когато органът за одобряване на типа реши да не се придържа към препоръките, отправени от други държави членки или от Комисията, той посочва причините за това в срок от две седмици след решението си.
10.  Определящите органи на другите държави членки или Комисията могат поотделно или заедно да отправят препоръки до определящия орган на държавата членка, където е установена кандидатстващата техническа служба в рамките на четири седмици след получаването на отговора, посочен в параграф 9. Определящият орган отчита препоръките, когато взема решението относно определянето на техническата служба. Когато определящият орган реши да не се придържа към препоръките, отправени от други държави членки или от Комисията, той посочва причините за това в срок от две седмици след решението си.
Изменение 283
Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2 – алинея 1
В срок до 28 дни от нотифицирането държавите членки или Комисията могат да направят писмени възражения, като изтъкнат аргументите си по отношение на техническата служба или на нейния мониторинг от страна на органа по одобряване на типа. Когато държава членка или Комисията отправи възражения, действието на нотификацията временно се преустановява. В този случай, Комисията се консултира със засегнатите страни и взема решение посредством акт за изпълнение, дали временното преустановяване на нотифицирането може да бъде отменено или не. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.
В срок до един месец от нотифицирането държавите членки или Комисията могат да направят писмени възражения, като изтъкнат аргументите си по отношение на техническата служба или на нейния мониторинг от страна на определящия орган. Когато държава членка или Комисията отправи възражения, действието на нотификацията временно се преустановява. В този случай Комисията се консултира със засегнатите страни и приема актове за изпълнение, за да реши дали временното преустановяване на нотифицирането може да бъде отменено или не. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.
Изменение 284
Предложение за регламент
Член 78 – параграф 3
3.  Една и съща техническа служба може да бъде определена от няколко органа по одобряване на типа и нотифицирана на Комисията от държавите членки на тези органи по одобряване на типа, независимо от категорията или категориите дейности, които тя ще извършва в съответствие с член 72, параграф 1.
3.  Една и съща техническа служба може да бъде определена от няколко определящи органа и нотифицирана на Комисията от държавите членки на тези определящи органи, независимо от категорията или категориите дейности, които тази техническа служба ще извършва в съответствие с член 72, параграф 1.
Изменение 285
Предложение за регламент
Член 78 – параграф 4
4.  Когато в някой от регулаторните актове, изброени в приложение IV, се изисква орган по одобряването на типа да определи конкретна организация или компетентен орган да извършва дейност, която не е включена в категории дейности, упоменати в член 72, параграф 1, държавата членка извършва нотифицирането, посочено в параграф 1.
4.  Когато в някой от регулаторните актове, изброени в приложение IV, се изисква определящ орган да определи конкретна организация или компетентен орган да извършва дейност, която не е включена в категории дейности, упоменати в член 72, параграф 1, държавата членка извършва нотифицирането, посочено в параграф 1.
Изменение 286
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1 – алинея 1
Когато даден орган по одобряване на типа е констатирал или е бил информиран, че дадена техническа служба вече не отговаря на изискванията, установени в настоящия регламент, този орган ограничава, преустановява временно или отменя правомощията, както е целесъобразно, в зависимост от сериозността на неспазването на тези изисквания.
Когато даден определящ орган е констатирал или е бил информиран, че дадена техническа служба вече не отговаря на изискванията, установени в настоящия регламент, този орган ограничава, преустановява временно или отменя правомощията, както е целесъобразно, в зависимост от сериозността на неспазването на тези изисквания.
Изменение 287
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1 – алинея 2
Националният орган, отговарящ за нотифицираните органи, незабавно информира Комисията и другите държави членки за всяко спиране на действието, ограничаване или оттегляне на нотификация.
Определящият орган незабавно информира Комисията и другите държави членки за всяко спиране на действието, ограничаване или оттегляне на нотификация.
Изменение 288
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3 – алинея 1
Органът по одобряването на типа уведомява органите по одобряването на типа от другите държави членки и Комисията, в случай че дадено несъответствие на техническата служба засяга сертификатите за одобряване на типа, издадени въз основа на докладите от инспекции и изпитвания, изготвени от техническата служба, обект на промяната в нотификацията.
Определящият орган уведомява определящите органи от другите държави членки и Комисията, в случай че дадено несъответствие на техническата служба засяга сертификатите за одобряване на типа, издадени въз основа на докладите от инспекции и изпитвания, изготвени от техническата служба, обект на промяната в нотификацията.
Изменение 289
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3 – алинея 2
В срок от два месеца след нотифициране на промените в нотификацията органът по одобряването предоставя доклад за констатациите си относно несъответствието на Комисията и на останалите органи по одобряване на типа. Ако е необходимо за осигуряване на безопасността на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които вече са пуснати на пазара, определящият орган за одобряване на типа указва на съответните органи по одобряване да преустановят действието или да отменят в разумен срок всички неоснователно издадени сертификати.
В срок от два месеца след нотифициране на промените в нотификацията определящият орган предоставя доклад за констатациите си относно несъответствието на Комисията и на останалите определящи органи. Ако е необходимо за осигуряване на безопасността на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които вече са пуснати на пазара, определящият орган указва на съответните органи по одобряване да преустановят действието или да отменят в разумен срок всички неоснователно издадени сертификати.
Изменение 290
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 4 – уводна част
4.  Другите сертификати, издадени въз основа на доклади от инспекции и изпитвания, издадени от техническата служба, за които нотификацията е временно преустановена, ограничена или отменена, остават валидни при следните обстоятелства:
4.  Сертификатите за одобряване на типа, издадени въз основа на доклади от инспекции и изпитвания, издадени от техническата служба, за които нотификацията е временно преустановена, ограничена или отменена, остават валидни при следните обстоятелства:
Изменение 291
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 4 – буква а
а)  в случай на временно преустановяване на нотифицирането, когато в срок до три месеца след спиране на действието, органът по одобряване на типа, издал сертификата за одобрение на типа, потвърди писмено на органите по одобряване на типа на другите държави членки и на Комисията, че поема функциите на техническата служба за периода на преустановяване на действието;
а)  в случай на временно преустановяване на определянето, когато в срок до три месеца след спиране на действието, органът по одобряване на типа, издал сертификата за одобрение на типа, потвърди писмено на органите по одобряване на типа на другите държави членки и на Комисията, че поема функциите на техническата служба за периода на преустановяване на действието;
Изменение 292
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 4 – буква б
б)  в случай на ограничаване или отменяне на нотифициране, за период от три месеца след ограничаването или отменянето. Органът по одобряването на типа, издал сертификатите, може да удължава срока на валидност на сертификатите с допълнителни периоди от три месеца, като общото удължаване не надхвърля дванадесет месеца, при условие че той поеме през този период функциите на техническата служба, чиято нотификация е била ограничена или отменена.
б)  в случай на ограничаване или отменяне на определяне, за период от три месеца след ограничаването или отменянето. Органът по одобряването на типа, издал сертификатите, може да удължава срока на валидност на сертификатите с допълнителни периоди от три месеца, като общото удължаване не надхвърля дванадесет месеца, при условие че той поеме през този период функциите на техническата служба, чиято нотификация е била ограничена или отменена.
Изменение 293
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6
6.  Определянето като техническа служба може да бъде подновено единствено след като органът по одобряване на типа е проверил дали техническата служба продължава да отговаря на изискванията на настоящия регламент. Тази оценка се извършва в съответствие с процедурата, предвидена в член 77.
6.  Определянето като техническа служба може да бъде подновено единствено след като определящият орган е проверил дали техническата служба продължава да отговаря на изискванията на настоящия регламент. Тази оценка се извършва в съответствие с процедурата, предвидена в член 77.
Изменение 294
Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – алинея 1
Органът по одобряване на типа извършва непрекъснат мониторинг на техническите служби, за да се гарантира съответствието с изискванията, предвидени в членове 7276, членове 84 и 85 и допълнение 2 към приложение V към настоящия регламент.
Определящият орган или, в случай на акредитация, националният орган по акредитация извършва непрекъснат мониторинг на техническите служби, за да се гарантира съответствието с изискванията, предвидени в членове 7276, членове 84 и 85 и допълнение 2 към приложение V към настоящия регламент.
Изменение 295
Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – алинея 2
Техническите служби предоставят при поискване цялата съответна информация и документация, необходима на органа по одобряване на типа, за да може да провери съответствието с тези изисквания.
Техническите служби предоставят при поискване цялата съответна информация и документация, необходима на определящия орган или, в случай на акредитация, на националния орган по акредитация, за да може да провери съответствието с тези изисквания.
Изменение 296
Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – алинея 3
Техническите служби незабавно информират органа по одобряване на типа за всякакви промени, отнасящи се по-конкретно до техния персонал, съоръжения, поделения или подизпълнители, които могат да повлияят на съответствието с изискванията, предвидени в членове 72—76, членове 84 и 85 и допълнение 2 към приложение V към настоящия регламент, или тяхната способност да изпълняват задачите по оценяване на съответствието, отнасящи се до превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, за които са били определени.
Техническите служби незабавно информират определящия орган или, в случай на акредитация, националния орган по акредитация за всякакви промени, отнасящи се по-конкретно до техния персонал, съоръжения, поделения или подизпълнители, които могат да повлияят на съответствието с изискванията, предвидени в членове 72—76, членове 84 и 85 и допълнение 2 към приложение V към настоящия регламент, или тяхната способност да изпълняват задачите по оценяване на съответствието, отнасящи се до превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, за които са били определени.
Изменение 297
Предложение за регламент
Член 80 – параграф 3 – алинея 1
Органът по одобряване на типа на държавата членка, в която е установена техническата служба, гарантира, че техническата служба изпълнява своите задължения, предвидени в член 21, освен ако има основателна причина да не го направи.
Определящият орган на държавата членка, в която е установена техническата служба, гарантира, че техническата служба изпълнява своите задължения, предвидени в параграф 2, освен ако има основателна причина да не го направи.
(Номерирането в предложението на Комисията е неправилно, има два параграфа с номер „3“.)
Изменение 298
Предложение за регламент
Член 80 – параграф 3 – алинея 4
Техническата служба или органът по одобряване на типа могат да изискат всяка информация, предоставена на органите на друга държава членка или Комисията, да се обработва поверително.
Техническата служба или определящият орган могат да изискат всяка информация, предоставена на органите на друга държава членка или Комисията, да се обработва поверително.
(Номерирането в предложението на Комисията е неправилно, има два параграфа с номер „3“.)
Изменение 299
Предложение за регламент
Член 80 – параграф 3 – алинея 1
Най-малко на всеки 30 месеца органът по одобряване на типа оценява дали всяка техническа служба под негова отговорност продължава да отговаря на изискванията, предвидени в членове 72—76, членове 84 и 85 и допълнение 2 към приложение V. Тази оценка включва посещение на място във всяка техническа служба под негова отговорност.
Най-малко на всеки три години определящият орган оценява дали всяка техническа служба под негова отговорност продължава да отговаря на изискванията, предвидени в членове 72—76, членове 84 и 85 и допълнение 2 към приложение V, и представя оценка на компетентната държава членка. Тази оценка се извършва от група за съвместна оценка, определена в съответствие с процедурата по член 77, параграфи от 1 до 4, и включва посещение на място във всяка техническа служба под негова отговорност.
(Номерирането в предложението на Комисията е неправилно, има два параграфа с номер „3“.)
Изменение 300
Предложение за регламент
Член 80 – параграф 3 – алинея 2
В срок от два месеца след приключване на това оценяване на техническата служба държавите членки докладват на Комисията и на другите държави членки относно тези дейности по мониторинг. Докладите съдържат обобщение на оценката, което се прави публично достъпно.
Резултатът от оценяването се съобщава на всички държави членки и на Комисията, а на обществеността се предоставя обобщение на резултата. Той се обсъжда от форума, създаден съгласно член 10.
(Номерирането в предложението на Комисията е неправилно, има два параграфа с номер „3“.)
Изменение 301
Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – алинея 1
Комисията разследва всички случаи, в които пред нея са изразени съмнения относно компетентността на дадена техническа служба или нейното продължаващо съответствие с изискванията и отговорностите, на които тя е предмет съгласно настоящия регламент. Комисията може да започне такова проучване и по собствена инициатива.
Комисията, в сътрудничество с органа по одобряване на типа от засегнатата държава членка, разследва всички случаи, в които пред нея са изразени съмнения относно компетентността на дадена техническа служба или нейното продължаващо съответствие с изискванията и отговорностите, на които тя е предмет съгласно настоящия регламент. Комисията може да започне такова проучване и по собствена инициатива.
Изменение 302
Предложение за регламент
Член 81 – параграф 2
2.  Комисията се консултира с органа по одобряване на типа на държавата членка, в която е установена техническа служба, като част от процеса на разследването, посочено в параграф 1. По искане на Комисията органът по одобряване на тази държава членка ѝ предоставя цялата информация, свързана с работата на въпросната техническа служба и спазването на изискванията за нейната независимост и компетентност.
2.  Комисията си сътрудничи с органа по одобряване на типа на държавата членка, в която е установена техническа служба, като част от процеса на разследването, посочено в параграф 1. По искане на Комисията органът по одобряване на тази държава членка ѝ предоставя цялата информация, свързана с работата на въпросната техническа служба и спазването на изискванията за нейната независимост и компетентност.
Изменение 303
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 4
4.  Обменът на информация се координира от форума, посочен в член 10.
4.  Обменът на информация се координира от форума, създаден съгласно член 10.
Изменение 304
Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1
1.  Когато определянето на техническа служба се основава на акредитация по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008, държавите членки се уверяват, че националният орган по акредитация, акредитирал конкретна техническа служба, се уведомява от органите по одобряване на типа за доклади за инциденти и друга информация, които се отнасят до въпроси, които са под управлението на техническата служба, когато тази информация е от значение за оценката на качеството на работата на техническата служба.
1.  Когато определянето на техническа служба се основава също така на акредитация по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008, държавите членки се уверяват, че националният орган по акредитация, акредитирал конкретна техническа служба, се уведомява от органите по одобряване на типа за доклади за инциденти и друга информация, които се отнасят до въпроси, които са под управлението на техническата служба, когато тази информация е от значение за оценката на качеството на работата на техническата служба.
Изменение 305
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – буква а
а)  дават възможност на своя орган по одобряването да наблюдава дейността на техническата служба по време на оценяването на съответствието;
а)  дават възможност на своя орган по одобряването или на групата за съвместна оценка, описана в член 77, параграф 1, да наблюдава дейността на техническата служба по време на изпитването за одобряване на типа;
Изменение 306
Предложение за регламент
Член 88 – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочени в член 4, параграф 2, член 5, параграф 2, член 10, параграф 3, член 22, параграф 3, член 24, параграф 3, член 25, параграф 5, член 26, параграф 2, член 28, параграф 5, член 29, параграф 6, член 34, параграф 2, член 55, параграфи 2 и 3, член 56, параграф 2, член 60, параграф 3, член 65, параграф 10, член 76, параграф 4 и член 90, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочени в член 4, параграф 2, член 5, параграф 2, член 6, параграф 7а, член 10, параграф 3, член 22, параграф 3, член 24, параграф 3, член 25, параграф 5, член 26, параграф 2, член 28, параграф 5, член 29, параграф 6, член 33, параграф , член 34, параграф 2, член 60, параграф 3, член 65, параграф 10, член 76, параграф 4 и член 90, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
Изменение 307
Предложение за регламент
Член 88 – параграф 3
3.  Делегирането на правомощия, посочени член 4, параграф 2, член 5, параграф 2, член 10, параграф 3, член 22, параграф 3, член 24, параграф 3, член 25, параграф 5, член 26, параграф 2, член 28, параграф 5, член 29, параграф 6, член 34, параграф 2, член 55, параграфи 2 и 3, член 56, параграф 2, член 60, параграф 3, член 65, параграф 10, член 76, параграф 4 и член 90, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочени член 4, параграф 2, член 5, параграф 2, член 6, параграф 7а, член 10, параграф 3, член 22, параграф 3, член 24, параграф 3, член 25, параграф 5, член 26, параграф 2, член 28, параграф 5, член 29, параграф 6, член 33, параграф , член 34, параграф 2, член 60, параграф 3, член 65, параграф 10, член 76, параграф 4 и член 90, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 308
Предложение за регламент
Член 88 – параграф 3 а (нов)
3a.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.
Изменение 309
Предложение за регламент
Член 88 – параграф 5
5.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 2, член 5, член 10, параграф 3, параграф 2, член 22, параграф 3, член 24, параграф 3, член 25, параграф 5, член 26, параграф 2, член 28, параграф 5, член 29, параграф 6, член 34, параграф 2, член 55, параграфи 2 и 3, член 56, параграф 2, член 60, параграф 3, член 65, параграф 10, член 76, параграф 4 и член 90, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
5.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 2, член 5, параграф 2, член 6, параграф 7а, член 10, параграф 3, член 22, параграф 3, член 24, параграф 3, член 25, параграф 5, член 26, параграф 2, член 28, параграф 5, член 29, параграф 6, член 33, параграф 1а, член 34, параграф 2, член 60, параграф 3, член 65, параграф 10, член 76, параграф 4 и член 90, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 353
Предложение за регламент
Член 89 – заглавие
Санкции
Санкции и отговорности
Изменение 310
Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1
1.  Държавите членки определят правилата за налагане на санкции на стопански субекти и технически служби, когато те нарушават своите задължения, определени в членовете на настоящия регламент, по-специално в членове 11—19, 72—76, 84 и 85, и предприемат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното спазване. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.
1.  Държавите членки определят правилата за налагане на санкции на стопански субекти и технически служби, когато те нарушават своите задължения, определени в членовете на настоящия регламент и предприемат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното спазване. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. По-специално, глобите трябва да са пропорционални на броя на несъответстващите превозни средства, регистрирани на пазара на съответната държава членка, или на броя на несъответстващите системи, компоненти или отделни технически възли, предоставени на пазара на тази държава членка.
Изменение 311
Предложение за регламент
Член 89 – параграф 2 – буква а
а)  подаване на декларации с невярно съдържание, докато траят процедурите по одобряване, или по време на процедурите, водещи до изземване;
а)  подаване на декларации с невярно съдържание, докато траят процедурите по одобряване, или по време на процедурите, водещи до налагане на коригиращи или ограничителни мерки съгласно глава ХІ;
Изменение 312
Предложение за регламент
Член 89 – параграф 2 – буква б
б)  фалшифициране на резултатите от изпитванията за одобряване на типа;
б)  фалшифициране на резултатите от изпитванията за одобряване на типа или надзор на пазара, включително издаване на одобрение въз основа на неточни данни;
Изменение 313
Предложение за регламент
Член 89 – параграф 2 – буква в a (нова)
ва)   неподходящо изпълнение от страна на техническите служби на изискванията за тяхното определяне;
Изменение 354
Предложение за регламент
Член 89 – параграф 2 – буква в б (нова)
вб)   ако чрез изпитвания или проверки за целите на съответствието или чрез алтернативни средства бъде установено, че превозните средства, компонентите, системите или отделните технически възли не отговарят на изискванията за одобрение на типа, определени в настоящия регламент, или на някой от нормативните актове, изброени в приложение IV, или че одобрението на типа е издадено въз основа на неверни данни.
Изменение 314
Предложение за регламент
Член 89 – параграф 3 – буква б
б)  предоставяне на пазара на превозни средства, системи, компонентни или отделни технически възли, подлежащи на одобряване, без да имат такова одобрение, или фалшифициране на документи или маркировки с такава цел.
б)  предоставяне на пазара на превозни средства, системи, компонентни или отделни технически възли, подлежащи на одобряване, без да имат такова одобрение, или фалшифициране на документи, сертификати за съответствие, задължителни табели или маркировки за одобряване с такава цел.
Изменение 315
Предложение за регламент
Член 89 – параграф 5
5.  Държавите членки ежегодно докладват на Комисията за санкциите, които са наложили.
5.  Държавите членки изпращат нотификация за наложените санкции до онлайн базата данни, създадена съгласно член 25. Нотификациите се извършват в срок от един месец от налагането на санкцията.
Изменение 355
Предложение за регламент
Член 89 – параграф 5 а (нов)
5a.   Ако бъде установено, че превозните средства, компонентите или отделните технически възли не отговарят на изискванията за одобряване на типа, определени в настоящия регламент, или на някой от нормативните актове, изброени в приложение IV, стопанските субекти следва да носят отговорност за всяка вреда, причинена на собствениците на съответните превозни средства в резултат на несъответствие или след изземване от употреба.
Изменение 316
Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1 – алинея 1
Ако удостоверяването на съответствието от Комисията, посочено в член 9, параграфи 1 и 4 или в член 54, параграф 1, разкрие, че превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел не съответстват на изискванията, посочени в настоящия регламент, Комисията може да наложи административни глоби на съответния стопански субект за нарушаване на настоящия регламент. Предвидените административни глоби трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. По-специално, глобите трябва да са пропорционални на броя на несъответстващите превозни средства, регистрирани на пазара на Съюза, или на броя на несъответстващите на изискванията системи, компоненти или отделни технически възли, предоставени на пазара на Съюза.
Ако удостоверяването на съответствието от Комисията, посочено в член 9, параграфи 1 и 4 или в член 54, параграф 1, или от органите за надзор на пазара, посочени в член 8, параграф 1, разкрие, че превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел не съответстват на изискванията, посочени в настоящия регламент, Комисията може да наложи административни глоби на съответния стопански субект за нарушаване на настоящия регламент. Предвидените административни глоби трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. По-специално, глобите трябва да са пропорционални на броя на несъответстващите превозни средства, регистрирани на пазара на Съюза, или на броя на несъответстващите на изискванията системи, компоненти или отделни технически възли, предоставени на пазара на Съюза.
Изменение 317
Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1 – алинея 2
Административните глоби, наложени от Комисията, не трябва да са в допълнение към санкциите, наложени от държавите членки в съответствие с член 89 за същото нарушение, и не трябва да надвишават 30 000 EUR за превозно средство, система, компонент или отделен технически възел.
Административните глоби, наложени от Комисията, не трябва да са в допълнение към санкциите, наложени от държавите членки в съответствие с член 89 за същото нарушение.
Наложените от Комисията административни глоби не трябва да надвишават 30 000 EUR за несъответстващо превозно средство, система, компонент или отделен технически възел.
Изменение 318
Предложение за регламент
Член 91 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
(3a)   В член 5 се добавят следните алинеи след параграф 2, буква в):
„Производителите, които искат да получат ЕС одобрение на типа за превозно средство, използващо BES, AES или измервателно-коригиращо устройство съгласно определението в настоящия регламент или в Регламент (ЕС) 2016/646, предоставят на органа по одобряването на типа цялата информация, включително технически обосновки, която органът по одобряването на типа е разумно да изиска, за да го подпомогне да определи дали BES или AES е измервателно-коригиращо устройство, и дали е приложима дерогация от забраната за използване на измервателно-коригиращи устройства по настоящия член.
Органът по одобряването на типа не предоставя ЕС одобрение на типа, докато не приключи извършваната от него оценка и докато не установи, че типът превозно средство не е оборудван със забранено измерващо-коригиращо устройство в съответствие с настоящия член и с Регламент (ЕО) № 692/2008.“.
Изменение 345
Предложение за регламент
Член 91 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 11a – параграф 1 – буква б a (нова)
ба)   стойностите за разход на гориво и CO2, определени в реални условия на шофиране, се оповестяват на обществеността.
Изменение 346
Предложение за регламент
Член 91 – параграф 1 – точка 6 a (нова)
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 14 а (нов)
(6a)   Добавя се следният член 14а:
„Член 14а
Преглед
Комисията извършва преглед на граничните стойности на емисиите, определени в приложение I, с оглед на подобряването на качеството на въздуха в Съюза и за постигане на нивата на качество на атмосферния въздух в ЕС, както и нивата, препоръчани от СЗО, и представя предложения, по целесъобразност, за нови технологично неутрални гранични стойности на емисиите по Евро 7, приложими до 2025 г. за всички превозни средства от категории M1 и N1, предлагани на пазара на Съюза“.
Изменение 319
Предложение за регламент
Приложение XII – точка 1 - втора колона
Единици
Единици
1 000
1500
0
0
1000
1500
0
1500
0
0
0
0
Изменение 320
Предложение за регламент
Приложение XII – точка 2 - втора колона
Единици
Единици
100
250
250
250
500 до 31 октомври 2016 г.
500 до 31 октомври 2016 г.
250 от 1 ноември 2016 г.
250 от 1 ноември 2016 г.
250
250
500
500
250
250
Изменение 321
Предложение за регламент
Приложение ХІІІ – част І – таблица

Текст, предложен от Комисията

Номер на елемента

Описание на елемента

Изисквания към експлоатационните характеристики

Процедура за изпитване

Изискване за маркиране

Изисквания за опаковане

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Изменение

Номер на елемента

Описание на елемента

Изисквания към експлоатационните характеристики

Процедура за изпитване

Изискване за маркиране

Изисквания за опаковане

1

Катализатори на отработили газове и техните субстрати

Емисии на NOx

Стандарти EURO

Тип и версия на превозно средство

 

2

Турбокомпресори

Емисии на CO2 и NOx

Стандарти EURO

Тип и версия на превозно средство

 

3

Системи за компресиране на смеси от гориво/въздух, различни от турбокомпресори

Емисии на CO2 и NOx

Стандарти EURO

Тип и версия на превозно средство

 

4

Филтри за дизелови частици

Прахови частици

Стандарти EURO

Тип и версия на превозно средство

 

Изменение 322
Предложение за регламент
Приложение ХVІІІ – точка 2 – уводна част
2.  Достъп до информацията за СБД и ремонта и техническото обслужване на превозните средства
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 323
Предложение за регламент
Приложение ХVІІІ – точка 2 – точка 2.8
2.8.  По отношение на превозните средства от категориите в обхвата на Регламент № 595/2009/ЕО и за целите на точка 2.6.2 в случаите, в които производителите използват в своите франчайзингови мрежи инструменти за диагностика и изпитвания в съответствие с ISO 22900 — модулен интерфейс за предаване на данни (MVCI) за превозни средства, и ISO 22901 — Отворен обмен на диагностични данни (ODX), ODX файловете трябва да са достъпни за независимите оператори чрез уебсайта на производителя.
2.8.  За целите на точка 2.6.2 в случаите, в които производителите използват в своите франчайзингови мрежи инструменти за диагностика и изпитвания в съответствие с ISO 22900 — модулен интерфейс за предаване на данни (MVCI) за превозни средства, и ISO 22901 — Отворен обмен на диагностични данни (ODX), ODX файловете трябва да са достъпни за независимите оператори чрез уебсайта на производителя.
Изменение 324
Предложение за регламент
Приложение ХVIII – точка 2 – точка 2.8 а (нова)
2.8  a. За целите на СБД, диагностика, ремонт и техническо обслужване на превозното средство, прекият поток от данни за превозното средство се предоставя чрез серийния порт на стандартизирания конектор за данни, посочен в Правило № 83 на ИКЕ на ООН, приложение 11, допълнение 1, точка 6.5.1.4 и Правило № 49 на ИКЕ на ООН, приложение 9Б, раздел 4.7.3.
Изменение 325
Предложение за регламент
Приложение ХVIII – точка 6 – точка 6.1 – параграф 3
В леснодостъпна база данни се предоставя на независимите оператори информация за всички части на превозното средство, както са определени в VIN, и всички допълнителни критерии, като например междуосовото разстояние, мощността на двигателя, нивото на оборудване или допълнителните аксесоари, с които то е снабдено от производителя и които могат да бъдат заменени с резервни части, предлагани от производителя на превозното средство на неговите оторизирани сервизи, търговци или трети страни чрез позоваване на номера на частите от оригиналното оборудване.
В база данни, достъпна за независимите оператори, се предоставя информация под формата на набори от данни, които са машинночитаеми и подлежат на електронна обработка, за всички части на превозното средство, както са определени в VIN, и всички допълнителни критерии, като например междуосовото разстояние, мощността на двигателя, нивото на оборудване или допълнителните аксесоари, с които то е снабдено от производителя и които могат да бъдат заменени с резервни части, предлагани от производителя на превозното средство на неговите оторизирани сервизи, търговци или трети страни чрез позоваване на номера на частите от оригиналното оборудване.
Изменение 326
Предложение за регламент
Приложение ХVІІІ – точка 6 – точка 6.3
6.3.  Във форума относно достъпа до информация за превозни средства, посочен в член 70, се определят параметрите за изпълнение на тези изисквания в съответствие с актуалното равнище на техническите знания. Независимият оператор трябва да бъде одобрен и упълномощен за тази цел въз основа на документи, че извършва законна търговска дейност и че не е осъждан за престъпления.
6.3.  Във форума относно достъпа до информация за превозни средства, посочен в член 70, се определят параметрите за изпълнение на тези изисквания в съответствие с актуалното равнище на техническите знания. Независимият оператор трябва да бъде одобрен и упълномощен за тази цел въз основа на документи, че извършва законна търговска дейност и че не е осъждан за съответни престъпления.
Изменение 327
Предложение за регламент
Приложение ХVІІІ – точка 6 – точка 6.4
6.4.  За превозните средства в обхвата на Регламент (ЕО) № 595/2009 препрограмирането на блокове за управление се извършва в съответствие с ISO 22900-2, SAE J2534 или TMC RP1210B, като се използва хардуер, който не е обект на индустриална собственост. Ethernet, сериен кабел или интерфейс за локална мрежа (LAN) и алтернативни медийни носители, като компакт дискове (CD), цифрови многоцелеви дискове (DVD) или полупроводникова памет за информационно-развлекателни системи (напр. навигационни системи, телефон), също могат да се използват, но при условие че не е необходим софтуер за комуникация (напр. драйвери или допълнителни програмни модули) или хардуер, които са обект на индустриална собственост. За валидиране на съвместимостта на собственото приложение на производителя с интерфейсите за комуникация с превозното средство (VCI), отговарящи на ISO 22900-2, SAE J2534 или TMC RP1210B, производителят трябва да предлага или валидиране на независимо разработени VCI, или информацията и наемането на всеки специален хардуер, необходими на производителя на VCI, за да извършва самостоятелно това валидиране. Условията по член 67, параграф 1 се прилагат към таксите за такова валидиране или информация и хардуер.
6.4.  Препрограмирането на блокове за управление се извършва в съответствие с ISO 22900-2, SAE J2534, или TMC RP1210, като се използва хардуер, който не е обект на индустриална собственост.
Ако препрограмирането или диагностиката се извършват посредством ISO 13400 DoIP, те отговарят на изискванията на стандартите, посочени в първа алинея.
Ако производителите на превозни средства използват допълнителни собствени протоколи за комуникация, спецификациите на тези протоколи се предоставят на независимите оператори.
За валидиране на съвместимостта на собственото приложение на производителя с интерфейсите за комуникация с превозното средство (VCI), отговарящи на ISO 22900-2, SAE J2534 или TMC RP1210, производителят трябва да предлага в рамките на шест месеца след издаване на одобрението на типа валидиране на независимо разработени VCI и средата за изпитване, включително информация относно спецификациите на протокола за комуникация, както и да предоставя за заемане всеки специален хардуер, необходим на производителя на VCI, за да извършва самостоятелно това валидиране. Условията по член 67, параграф 1 се прилагат към таксите за такова валидиране или информация и хардуер.
Трябва да се гарантира съответното спазване на изискванията за съответствие или чрез възлагане на Европейския комитет по стандартизация на задачата да разработи подходящи стандарти за съответствие, или чрез използване на съществуващите стандарти, например SAE J2534-3.
Условията по член 67, параграф 1 се прилагат към таксите за такова валидиране или информация и хардуер.
Изменение 328
Предложение за регламент
Приложение ХVIII – точка 6 – точка 6.8 а (нова)
6.8a.   В случай че информацията за СБД и ремонта и техническото обслужване на превозно средство, достъпна на интернет страницата на даден производител, не съдържа специфична приложима информация, която би позволила правилното проектиране и производство на модифицирани системи за последващо монтиране за алтернативни горива, тогава който и да е заинтересован производител на модифицирани системи за последващо монтиране за алтернативни горива трябва да може да получи информацията, изисквана в раздели 1, 3 и 4 от информационния документ, посочен в приложение І, като отправи такова искане направо към производителя. За тази цел в уебсайта на производителя ясно се посочват координати за връзка, а информацията се предоставя в срок от 30 дни. Задължение за предоставяне на такава информация съществува само за модифицирани системи за последващо монтиране за алтернативни горива, които отговарят на изискванията на Правило № 115 на ИКЕ на ООН, или за модифицирани компоненти за последващо монтиране за алтернативни горива, които представляват част от системи, отговарящи на изискванията на Правило № 115 на ИКЕ на ООН, като информацията се предоставя само в отговор на искане, в което ясно се посочва точната спецификация на модела превозно средство, за който се изисква информацията, и изрично се потвърждава, че информацията се изисква за разработването на модифицирани системи или компоненти за последващо монтиране за алтернативни горива, отговарящи на изискванията на Правило № 115 на ИКЕ на ООН.
Изменение 329
Предложение за регламент
Приложение ХVIII – точка 7 а (нова)
7a.   Чрез уеб услуга или чрез възможност за изтегляне производителите на превозни средства предоставят набор от електронни данни, съдържащи всички VIN номера (или поискана подгрупа) и свързаните с тях индивидуална спецификация и конфигурационни характеристики, които първоначално са били вградени в превозното средство.
Изменение 330
Предложение за регламент
Приложение ХVIII – точка 7 б (нова)
7б.   Разпоредби по отношение на сигурността на електронната система
7б.1. Всяко превозно средство с компютър за контрол на емисиите трябва да има защита, която предотвратява всякакво изменение, освен разрешеното от производителя. Производителят трябва да разреши изменения на тези функции, ако теса необходими за диагностиката, обслужването, инспектирането, осъвременяването или ремонта на превозното средство. Всички препрограмируеми компютърни кодове или оперативни параметри трябва да са устойчиви срещу неупълномощена намеса и да предлагат ниво на защита, поне равно на разпоредбите в ISO 15031-7 с дата 15 март 2001 г. (SAE J2186 с дата октомври 1996 г.). Всички сменяеми чипове с памет за калибриране трябва да са залети, захванати в запечатан корпус или защитени чрез електронни алгоритми и трябва да не могат да се сменят без специализирани инструменти и процедури. Единствено елементи, пряко свързани с калибриране спрямо емисиите или предотвратяване на кражба на превозно средство, могат да бъдат защитени по този начин.
7б.2. Програмно определяните експлоатационни параметри на двигателя не трябва да могат да се сменят без помощта на специални инструменти и процедури (например запоени или залети компютърни компоненти или запечатани (или запоени) компютърни кутии).
7б.3. При механични горивонагнетателни помпи, монтирани на двигатели със запалване чрез сгъстяване, производителите трябва да вземат подходящи мерки за защита от неупълномощена намеса в регулировката за ограничаване на подаването на гориво, докато превозното средство е в експлоатация.
7б.4. Производителите могат да подадат искане до одобряващия орган за освобождаване от едно от изискванията на раздел 8 за онези превозни средства, които е малко вероятно да изискват защита. Критериите, по които одобряващият орган взема решение за освобождаване, включват текущата наличност на чипове за контрол на параметрите, способността за високоефективна работа на превозното средство и планирания обем на продажби на превозното средство.
7б.5. Производителите, използващи системи с програмируеми компютърни кодове (например електрически изтриваема програмируема памет само за четене — EEPROM), трябва да ги защитят срещу непозволено препрограмиране. Производителите трябва да използват най-съвременни технологии за защита срещу неупълномощена намеса и функции за защита срещу записване, които изискват електронен достъп до външен компютър, поддържан от производителя, до който независими оператори също имат достъп чрез защитата, предоставена в раздел 6.2 и точка 6.4. Методите за постигане на адекватно ниво на защита срещу неупълномощена намеса се одобряват от органа по одобряването.
Изменение 331
Предложение за регламент
Приложение ХVIII – точка 3.1.1
3.1.1.  всяка информационна система с допълнителни протоколи, за да е възможно пълното диагностициране в допълнение на стандартите, посочени в точка 4.7.3 от приложение 9Б към Правило № 49 на ИКЕ на ООН, включително всяка информация за допълнителен хардуерен или софтуерен протокол, идентификация на параметри, предавателни функции, изисквания за поддържане на работоспособността или условия за грешки;
3.1.1.  всяка информационна система с допълнителни протоколи, за да е възможно пълното диагностициране в допълнение на стандартите, посочени в точка 4.7.3 от приложение 9Б към Правило № 49 на ИКЕ на ООН и в точка 6.5.1.4 от Приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, включително всяка информация за допълнителен хардуерен или софтуерен протокол, идентификация на параметри, предавателни функции, изисквания за поддържане на работоспособността или условия за грешки;
Изменение 332
Предложение за регламент
Приложение ХVIII – допълнение 2 – точка 3.1.2
3.1.2.  подробности за това как да бъдат получени и тълкувани всички кодове за неизправност, които не отговарят на стандартите, посочени в точка 4.7.3 от приложение 9Б към Правило № 49 на ИКЕ на ООН;
3.1.2.  подробности за това как да бъдат получени и тълкувани всички кодове за неизправност, които не отговарят на стандартите, посочени в точка 4.7.3 от приложение 9Б към Правило № 49 на ИКЕ на ООН и в точка 6.5.1.4 от Приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН;

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8‑0048/2017).


Палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори
PDF 731kWORD 74k
Резолюция на Европейския парламент от 4 април 2017 г. относно палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори (2016/2222(INI))
P8_TA(2017)0098A8-0066/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН за периода 2015—2030 г.,

—  като взе предвид Парижкото споразумение, постигнато на 21-вата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP21),

—  като взе предвид техническия доклад на Комисията, озаглавен „Въздействието на потреблението на ЕС върху обезлесяването“ (2013-063)(1),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 октомври 2008 г., озаглавено „Справяне с предизвикателствата, свързани с обезлесяването и деградацията на горите, за разрешаване на проблема с промяната в климата и загубата на биологичното разнообразие“ (COM(2008)0645),

—  като взе предвид Декларацията от Амстердам от 7 декември 2015 г., озаглавена „Към премахване на обезлесяването от селскостопанските продуктови вериги в европейските държави“, в подкрепа на изцяло устойчива верига за доставки на палмово масло до 2020 г. и в подкрепа на прекратяването на незаконното обезлесяване до 2020 г.,

—  като взе предвид обещанието за правителствена подкрепа на схемата за постигане на 100% устойчивост на производството на палмово масло до 2020 г., дадено от петте държави членки, подписали Декларацията от Амстердам: Дания, Германия, Франция, Обединеното кралство и Нидерландия,

—  като взе предвид Европейската стратегия за нисковъглеродна мобилност от юли 2016 г. и предложението на Комисията от 30 ноември 2016 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработена) (COM(2016)0767),

—  като взе предвид възложеното и финансирано от Комисията проучване от 4 октомври 2016 г., озаглавено „Въздействие на потребяваните в ЕС биогорива върху промяната в земеползването: количествена оценка на областта и въздействията на парниковите газове“,

—  като взе предвид доклада, озаглавен „Globiom: основата на политиката в областта на биогоривата за периода след 2020 г.“,

—  като взе предвид Специален доклад № 18/2016 на Европейската сметна палата, озаглавен „Система на ЕС за сертифициране на устойчиви биогорива“,

—  като взе предвид Конвенцията за биологичното разнообразие на ООН (КБР),

—  като взе предвид Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES),

—  като взе предвид Протокола от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхната употреба, към Конвенцията за биологичното разнообразие, който беше приет на 29 октомври 2010 г. в Нагоя, Япония и влезе в сила на 12 октомври 2014 г.,

—  като взе предвид стратегията на ЕС за биологично разнообразие до 2020 г. и свързания с нея средносрочен преглед(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2016 г. относно средносрочния преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие(3),

—  като взе предвид проведения в Хавай през 2016 г. световен конгрес на Международния съюз по опазване на природата (IUCN) и неговото Предложение № 066 за смекчаване на въздействието от разширяването на производството на палмово масло върху биологичното разнообразие,

—  като взе предвид Декларацията на ООН за правата на коренното население,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по развитие, комисията по международна търговия и комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0066/2017),

A.  като има предвид, че Европейският съюз ратифицира Парижкото споразумение и че следва да играе основна роля за изпълнението на поставените цели в областите на борбата с изменението на климата, опазването на околната среда и устойчивото развитие;

Б.  като има предвид, че ЕС взе основно участие при определянето на Целите за устойчиво развитие, с които е тясно свързан проблемът с палмовото масло (цели 2, 3, 6, 14, 16, 17 и особено 12, 13 и 15);

В.  като има предвид, че ЕС е поел ангажимент в рамките на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие за насърчаване на устойчивото управление на всички видове гори, спиране на обезлесяването, възстановяване на увредени гори и значително увеличаване на залесяването и повторното залесяване в световен мащаб до 2020 г.; като има предвид, че съгласно Програмата до 2030 г. ЕС се ангажира също така да гарантира устойчиви модели на потребление и производство, да насърчава дружествата да приемат устойчиви практики и да интегрират информацията относно устойчивостта в цикъла на своите отчети, както и да насърчава устойчиви практики по възлагането на обществени поръчки, в съответствие с националните политики и приоритетите в световен мащаб до 2020 г.;

Г.  като има предвид, че са налице множество фактори за глобалното обезлесяване, сред които са и производството на селскостопански стоки като соя, говеждо месо, царевица и палмово масло;

Д.  като има предвид, че почти половината (49%) от последното обезлесяване на тропическите гори е в резултат на незаконно прочистване на земя с цел нейното ползване за селскостопански цели на търговска основа, и че причина за това унищожаване на гори е търсенето от други континенти на селскостопански стоки, включително палмово масло, говеждо месо, соя и горски продукти; като има предвид, че е изчислено, че незаконната конверсия на тропически гори с цел търговско земеделие генерира ежегодно 1,47 гигатона въглерод, което е еквивалентно на 25% от годишните емисии на изкопаеми горива в ЕС(4);

Е.  като има предвид, че опустошителните пожари от 2015 г. в Индонезия и Борнео бяха най-лошите от наблюдаваните за почти две десетилетия и възникнаха в резултат на глобалното изменение на климата, промените в земеползването и обезлесяването; като има предвид, че изключително сухите условия във въпросните региони вероятно ще се превърнат в по-често явление в бъдеще, освен ако се предприеме съгласувано действие за предотвратяване на пожарите;

Ж.  като има предвид, че опустошителните пожари в Индонезия и Борнео изложиха 69 милиона души на замърсен и вреден за здравето въздух и са причина за преждевременната смърт на хиляди хора;

З.  като има предвид, че пожарите в Индонезия обикновено са резултат от прочистването на земята за плантации за добив на палмово масло и други селскостопански предназначения; като има предвид, че 52% от пожарите в Индонезия през 2015 г. са се разразили в богати на въглерод торфища, което превърна държавата в един от най-големите причинители на глобалното затопляне в световен мащаб;(5);

И.  като има предвид, че липсата на прецизни карти на териториите, отдадени на концесии за добива на палмово масло, и на публични поземлени регистри в много страни производителки затруднява индивидуализацията на отговорността за горските пожари;

Й.  като има предвид, че съгласно Декларацията от Ню Йорк относно горите ЕС се е ангажирал да спомогне за постигането на целта на частния сектор за премахване на обезлесяването в производството на селскостопански стоки като палмово масло, соя, хартия и говеждо месо най-късно до 2020 г., като признава, че някои дружества са набелязали и още по-амбициозни цели;

К.  като има предвид, че през 2008 г. ЕС се ангажира да намали обезлесяването с най-малко 50% до 2020 г., както и да прекрати глобалните загуби на горско покритие до 2030 г.;

Л.  като има предвид, че ценни тропически екосистеми, които обхващат само 7% от земната повърхност, се намират под увеличаващ се натиск от обезлесяване; като има предвид, че създаването на плантации за добив на палмово масло води до мащабни горски пожари, засушаване на реки, ерозия на почвата, дренаж на торфищата, замърсяването на водните пътища и обща загуба на биологично разнообразие, което на свой ред води до загубата на много екосистемни услуги и оказва значително въздействие върху климата, опазването на природните ресурси и опазването на глобалната околна среда за сегашните и бъдещите поколения;

М.  като има предвид, че потреблението на палмово масло и получените от него преработени стоки играят голяма роля при въздействието на потреблението в ЕС върху глобалното обезлесяване;

Н.  като има предвид, че търсенето на растителни масла като цяло ще нарасне(6), като същевременно е изчислено, че търсенето на палмово масло ще се удвои до 2050 г.(7); като има предвид, че от 70-те години на миналия век насам 90% от ръста на производството на палмово масло е концентриран в Индонезия и Малайзия; като има предвид също така, че отглеждането на маслодайна палма се развива и в други азиатски държави, както и в Африка и Латинска Америка, където непрекъснато се създават нови и се разширяват съществуващи плантации; това е положение, което ще доведе до допълнителни вреди за околната среда; отбелязва обаче, че замяната на палмовото масло с други растителни масла ще създаде необходимост от повече земя за обработка;

О.  като има предвид, че масовото използване на палмово масло се дължи главно на неговата ниска цена, която е възможна поради увеличаването на броя на плантации с маслодайна палма в обезлесените райони; като има предвид също така, че употребата на палмово масло в хранително-вкусовата промишленост отговаря на един масов, а не устойчив модел на производство и потребление, който противоречи на използването и популяризирането на органични, висококачествени, местни съставки и продукти;

П.  като има предвид, че палмовото масло се използва все повече като биогориво и в преработените хранителни продукти (понастоящем 50% от пакетираните храни съдържат палмово масло);

Р.  като има предвид, че някои дружества, търгуващи с палмово масло, не са доказали по безспорен начин, че палмовото масло в техните вериги за доставки не е свързано с обезлесяването, пресушаването на торфища или със замърсяването на околната среда, и не са доказали, че то е произведено при пълно зачитане на основните права на човека и спазване на подходящи социални стандарти;

С.  като има предвид, че съгласно Седмата програма за действие за околната среда от Комисията се изисква да извърши оценка на въздействието на потреблението на хранителни и нехранителни стоки в Съюза върху околната среда в глобален контекст и, по целесъобразност, да изработи предложения за политика в отговор на констатациите в подобни оценки и да обмисли разработването на план за действие на Съюза за справяне с обезлесяването и влошаването на състоянието на горите;

Т.  като има предвид, че Комисията планира проучвания относно обезлесяването и палмовото масло;

У.  като има предвид, че не е известен общият размер на емисиите на парникови газове, дължащи се на промяна в земеползването, свързана с добив на палмово масло; като има предвид, че е необходимо да се подобрят научните оценки в тази връзка;

Ф.  като има предвид, че в държавите производителки няма налични надеждни данни относно земните площи, предназначени за разрешено или неразрешено култивиране на маслодайна палма; като има предвид, че тази пречка подкопава още в самото начало мерките, предприемани за удостоверяване на устойчивостта на палмовото масло;

Х.  като има предвид, че през 2014 г. енергийният сектор е отговорен за 60% от вноса на палмово масло в ЕС, като 46% от внесеното палмово масло е използвано за гориво в транспорта (шесткратно увеличение в сравнение с 2010 г.), а 15% е използвано за производство на електрическа и топлинна енергия;

Ц.  като има предвид, че по прогноза до 2020 г. в глобален мащаб 1 мха (милион хектара) земя ще бъде конвертирана в плантации за добив на палмово масло за биодизел, като тази конверсия ще засегне 0,57 мха от девствените гори в Югоизточна Азия(8);

Ч.  като има предвид, че мандатът, поет от ЕС относно биогоривата до 2020 г., е довел до промяна в земеползването с обща площ от 8,8 мха, от които 2,1 мха земя в Югоизточна Азия, конвертирани в плантации за добив на палмово масло под натиска на процеса на разрастването им, като половината от общата площ е за сметка на тропически гори и торфища;

Ш.  като има предвид, че обезлесяването на тропическите гори разрушава естествените местообитания на повече от половината животински видове в света и на повече от две трети от растителните видове и застрашава тяхното оцеляване; като има предвид, че тропическите гори са дом на някои от най-редките видове в световен мащаб, често ендемични, които са включени в Червения списък на Международния съюз по опазване на природата (МСОП) в категорията на силно застрашените биологични видове, за които се счита, че са в процес на наблюдавано, оценявано, предвидено или подозирано намаляване на популацията с над 80% през последните 10 години или 3 поколения; като има предвид, че потребителите в ЕС следва да бъдат по-добре информирани относно усилията, полагани за защитата на тези животински и растителни видове;

Щ.  като има предвид, че редица разследвания разкриват широко разпространени злоупотреби с основни права на човека по време на създаването и експлоатирането на плантации за добив на палмово масло в много страни, включително принудително извеждане, насилие с употреба на оръжие, детски труд, обвързване чрез задлъжняване или дискриминация на общностите на коренното население;

АА.  като има предвид, че съществуват силно обезпокоителни доклади(9) , според които голяма част от световното производство на палмово масло става в условия на нарушаване на основни права на човека и неспазване на подходящи социални стандарти, както и че често се използва детски труд и че има многобройни конфликти за земя между местните и коренните общности, от една страна, и притежателите на концесии за производството на палмово масло, от друга;

Общи бележки

1.  припомня, че устойчивото селско стопанство, продоволствената сигурност и устойчивото управление на горите са основни цели на ЦУР;

2.  припомня, че горите са от съществено значение за приспособяването към изменението на климата и за смекчаването на последиците от него;

3.  отбелязва сложния характер на факторите, които причиняват световното обезлесяване, например разчистването на земите за отглеждане на едър рогат добитък или полски култури, по-специално за производство на соеви фуражи за селскостопанските животни в ЕС, както и палмовото масло, разрастването на градските зони, дърводобива и други интензивни селскостопански дейности;

4.  отбелязва, че 73% от обезлесяването в световен мащаб е причинено от разчистването на земята с цел производство на селскостопански стоки, като 40% от обезлесяването в световен мащаб се дължи на конверсия в широкомащабни монокултурни насаждения от маслодайни палми(10);

5.  отбелязва, че добивът на палмово масло не е единствената причина за обезлесяването, а разрастването на дейностите, свързани с незаконен дърводобив, и демографският натиск също допринасят за проблема;

6.  отбелязва, че други растителни масла, получени от соя, рапица и други култури, имат много по-висок екологичен отпечатък и изискват много по-екстензивно земеползване, отколкото палмовото масло; отбелязва, че други маслодайни култури обичайно изискват по-интензивно използване на пестициди и торове;

7.  отбелязва със загриженост, че световната надпревара за земя се стимулира от нарастващото търсене в световен мащаб на биогорива и суровини, както и от спекулациите със земя и селскостопански стоки;

8.  припомня, че ЕС е един от най-големите вносители на продукти, получени от обезлесяване, което има опустошително въздействие върху биологичното разнообразие;

9.  отбелязва, че малко под една четвърт (по стойност) от всички селскостопански стоки в международната търговия, получени вследствие на незаконно обезлесяване, са предназначени за ЕС, в това число 27% от цялото количество на соята, 18% от цялото количество на палмовото масло, 15% от цялото количество на говеждото месо и 31% от цялото количество на кожата(11);

10.  подчертава, че за ефективното противодействие на обезлесяването, свързано с потреблението на селскостопански стоки, действията на ЕС следва да обхванат не само производството на палмово масло, но и всички подобни вносни селскостопански стоки;

11.  припомня, че Малайзия и Индонезия са основните производители на палмово масло, с приблизително 85-90% от световното производство, и приветства факта, че девствените гори в Малайзия са се увеличили от 1990 г. насам, но продължава да бъде загрижен поради факта, че настоящите нива на обезлесяване в Индонезия водят на всеки пет години до общи загуби в размер на – 0,5%;

12.  припомня, че наскоро Индонезия стана третият най-голям замърсител с CO2 в света и страда от намаляване на биологичното разнообразие, като в държавата живеят някои застрашени видове от дивата флора и фауна, които са на прага на изчезване;

13.  припомня, че палмовото масло представлява около 40% от световната търговия на всички растителни масла, както и че ЕС, чийто внос е 7 милиона тона годишно, е вторият най-голям вносител в световен мащаб;

14.  изразява тревога поради факта, че около половината площи с незаконно изсечени гори се използват за производство на палмово масло за пазара на ЕС;

15.  отбелязва, че хранително-вкусовата промишленост използва палмовото масло като съставка и/или заместител поради неговата продуктивност и химическите му свойства, например лесното му съхранение, точката му на топене и по-ниската цена като суровина;

16.  отбелязва също така, че експелерът от палмова ядка се използва в ЕС за фураж, по-специално за угояване на животни за добив на мляко и говеждо месо;

17.  в този контекст подчертава, че социалните, здравните и екологичните стандарти са по-строги в ЕС;

18.  съзнава напълно комплексния характер на въпроса за палмовото масло и изтъква, че е важно да бъде разработено глобално решение, основано на колективната отговорност от страна на множество действащи лица; силно препоръчва този принцип за всички участници във веригата за доставки, в това число ЕС и други международни организации, държавите членки, финансови институции, правителствата на държавите производителки, коренното население и местните общности, националните и многонационалните дружества, които участват в производството, дистрибуцията и преработката на палмово масло, асоциациите на потребителите и неправителствените организации; освен това е убеден, че всички тези действащи лица трябва непременно да вземат участие, като координират своите усилия, за да бъдат решени множеството сериозни проблеми, свързани с неустойчивото производство и потребление на палмово масло;

19.  подчертава споделената глобална отговорност за постигането на устойчиво производство на палмово масло, като също така подчертава важната роля на хранително-вкусовата промишленост за снабдяване с произведени по устойчив начин алтернативи;

20.  отбелязва, че редица производители и търговци на стоки, търговци на дребно и други посредници във веригата на доставка, включително европейски дружества, поеха ангажименти в областта на производството и търговията на стоки без обезлесяване, без конверсия на богати на въглерод торфища, както и за зачитане на правата на човека, прозрачност, проследяемост, проверка от трета страна и отговорни практики за управление;

21.  счита, че опазването на тропическите гори и на биологичното разнообразие в световен мащаб са от първостепенно значение за бъдещето на планетата и човечеството, но подчертава, че усилията за съхранението им следва да се съчетаят с инструменти на политиката за развитие на селските райони, за да се предотврати бедността и да се подкрепи заетостта за общностите от дребни селскостопански производители на съответните територии;

22.  счита, че усилията за спиране на обезлесяването трябва да включват изграждане на капацитет на местно равнище, технологична помощ, споделяне на най-добри практики между общностите и подпомагане на дребните селскостопански производители да използват по най-ефективен начин своите обработваеми земи, без да прибягват до допълнителна конверсия на гори; в този контекст подчертава големия потенциал на агроекологичните практики за максимално увеличаване на екосистемните функции чрез смесени и многообразни техники на засаждане, агролесовъдство и пермакултура, като се избягва зависимостта от суровини или монокултури;

23.  отбелязва, че производството на палмово масло може да има положителен принос за икономическото развитие на държавите и да предостави жизнеспособни икономически възможности на земеделските стопани, при условие че се осъществява по отговорен и устойчив начин и и че са установени строги условия за устойчиво производство;

24.  отчита наличието на различни видове схеми за доброволно сертифициране, каквито са например RSPO, ISPO и MSPO, и приветства тяхната роля за насърчаване на устойчивото производство на палмово масло; отбелязва обаче, че критериите за устойчивост на тези стандарти са обект на критики, особено по отношение на екологичния и социалния интегритет; подчертава, че наличието на различни схеми е объркващо за потребителите и че крайната цел следва да бъде разработването на единна схема за сертифициране, която би подобрила видимостта на палмовото масло от устойчиво производство за потребителите; призовава Комисията да гарантира, че подобна схема за сертифициране ще предостави гаранции, че само палмово масло, което е продукт на устойчиво производство, влиза на пазара на ЕС;

25.  отбелязва, че нашите партньори извън ЕС също се нуждаят от повече осведоменост относно ролята им за разрешаване на проблемите, свързани с устойчивостта и обезлесяването, включително относно практиките им на снабдяване;

Препоръки

26.  призовава Комисията да изпълни международните ангажименти на ЕС, наред с другото, тези, поети в рамките на 21‑вата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21), Форума на ООН по горите (UNFF)(12), Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие (UNCBD)(13), Нюйоркската декларация за горите и Целта за устойчиво развитие за спиране на обезлесяването до 2020 г.(14);

27.  отбелязва потенциала на инициативи като Нюйоркската декларация за горите(15) , имаща за цел да се подпомогне постигането на целите на частния сектор за прекратяване до 2020 г. на обезлесяването в резултат на производството на селскостопански стоки като палмово масло, соя, хартия и говеждо месо; отбелязва, че някои дружества имат по-амбициозни цели, но въпреки че 60% от дружествата, търгуващи с палмово масло, са поели ангажимент във връзка с такива инициативи, досега само 2% са в състояние да проследят търгуваното от тях палмово масло до неговия източник(16);

28.  отбелязва положените усилия от страна на сектора за производство на хранителни продукти и постигнатия от него напредък за снабдяване със сертифицирано палмово масло; призовава всички промишлени отрасли, които използват палмово масло, да увеличат усилията си за снабдяване със сертифицирано палмово масло;

29.  призовава Комисията и всички държави членки, които все още не са го направили, да демонстрират своята ангажираност да работят за установяването в целия ЕС на национален ангажимент, съгласно който до 2020 г. 100% от използваното палмово масло да има сертификат за произход от устойчиво производство, наред с другото, чрез подписване и прилагане на Декларацията от Амстердам „Към премахване на обезлесяването от селскостопанските продуктови вериги в европейските държави“, и да работи за поемането на ангажимент от страна на промишлеността чрез, наред с другото, подписване и прилагане на Декларацията от Амстердам в подкрепа на верига за доставки на палмово масло от изцяло устойчиво производство до 2020 г.;

30.  призовава дружествата, които добиват палмово масло, да се придържат към Споразумението от Банкок относно единен подход към изпълнението на ангажиментите срещу обезлесяването и да използват подхода „високи въглеродни запаси“ (High Carbon stock, HCS), който дава възможност да се определят областите, подходящи за плантации на маслодайна палма, например земи с влошено качество, които са с малък капацитет за съхранение на въглероден диоксид или са с ниска природна стойност;

31.  призовава ЕС да спазва своите ангажименти, да активизира продължаващите преговори относно споразуменията за доброволно партньорство в областта на прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT), и да гарантира, че окончателните споразумения обхващат дървен материал, добит в резултат от конверсия поради разрастването на плантациите за добив на палмово масло; подчертава необходимостта да се гарантира, че тези споразумения са в съответствие с международното право и задълженията във връзка с опазването на околната среда, правата на човека и устойчивото развитие, както и че те водят до адекватни мерки за опазване и устойчиво управление на горите, включително защита на правата на местните общности и коренното население; отбелязва, че подобен подход може също да бъде възприет с цел осигуряване на отговорни вериги на доставка на палмово масло; предлага политиките на ЕС, отнасящи се до сектора на палмовото масло, да се основават на принципите на FLEGT за диалога между множество заинтересовани страни и справяне с дълбоко залегнали проблеми на управлението в страните производители, както и на политики за подкрепа на вноса на ЕС; отбелязва, че тези мерки биха могли да доведат до подобрен контрол върху сектора за производство на палмово масло в държавите на местоназначение;

32.  отбелязва, че важен елемент е сътрудничеството с държавите производители чрез обмен на информация относно устойчивите и икономически жизнеспособни промени и търговски практики; подкрепя държавите производители в усилията им да разработват устойчиви практики, които могат да спомогнат за подобряването на живота на хората и икономиката в тези държави;

33.  призовава Комисията да насърчава обмена на най-добри практики относно прозрачността и сътрудничеството между правителствата и дружествата, които използват палмово масло, както и, заедно с държавите членки, да работи с трети държави за разработване и прилагане на национални закони и да зачита обичайните права на общностите върху земята, които гарантират, че горите, хората, живеещи в горите и техният поминък за защитени;

34.  призовава Комисията да направи оценка на необходимостта от въвеждане на механизми за преодоляване на проблема с конверсията на гори, извършвана в полза на селското стопанство с търговска цел, с оглед на плана за действие в рамките на споразумението за доброволно партньорство за прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията и в този процес да осигури по-големи правомощия за организациите на гражданското общество, както и за местните общности и за земеделските стопани - собственици на земя;

35.  призовава ЕС да разработи, като допълващ елемент към споразуменията за доброволно партньорство, съответното законодателство относно споразуменията за доброволно партньорство във връзка с палмовото масло по примера на Регламента на ЕС относно дървения материал, който включва както дружествата, така и финансовите институции; отбелязва, че ЕС има нормативна уредба за веригите за доставка на дървен материал, риба и полезни изкопаеми от засегнати от конфликти зони, но все още няма уредба за веригите за доставка на селскостопански стоки, които създават риск за горите; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да увеличат усилията си за прилагане на Регламента за дървения материал, за да може по-добре да се прецени неговата ефективност и да се установи дали той би могъл да се използва като модел за нов законодателен акт на ЕС, чиято цел ще бъде да се предотврати продажбата в ЕС на палмово масло от неустойчиво производство;

36.  призовава Комисията да започне, в сътрудничество с всички съответни заинтересовани страни от публичния и частния сектор, информационни кампании и да предоставя на потребителите цялостна информация относно положителните екологични, социални и политически последици от устойчивото производство на палмово масло; призовава Комисията да гарантира, че на потребителите се предоставя информация, потвърждаваща, че продуктът е от устойчиво производство, чрез незабавно разпознаваем знак за всички продукти, съдържащи палмово масло, и настоятелно препоръчва този знак да бъде поставен върху продукта или неговата опаковка, или да бъде лесно достъпен чрез технологични характеристики;

37.  призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество с други големи потребители на палмово масло, например Китай, Индия и държавите производители, за да повиши тяхната осведоменост и да се проучат общи решения на проблема с обезлесяването в тропическите райони и деградацията на горите;

38.  с нетърпение очаква проучванията на Комисията относно обезлесяването и палмовото масло, които се очаква да бъдат представени възможно най-скоро след тяхното приключване;

39.  призовава Комисията да предостави всеобхватни данни относно използването и консумацията на палмово масло в Европа и вноса му в ЕС;

40.  призовава Комисията да засили своите научни изследвания, за да събере информация относно въздействието на европейското потребление и инвестиции върху процеса на обезлесяване, социалните проблеми, застрашените видове и замърсяването на околната среда в трети държави, както и призовава Комисията да апелира към търговските партньори извън ЕС да последват този пример;

41.  призовава Комисията да разработи технологии и да представи конкретен план за действие, включително информационни кампании, за да се намали въздействието на европейското потребление и инвестиции върху обезлесяването в трети държави;

42.  признава положителния принос на съществуващите схеми за сертифициране, но със съжаление отбелязва, че RSPO, ISPO, MSPO и всички други признати основни схеми за сертифициране не забраняват ефективно на своите членове да преобразуват тропически гори или торфища в плантации от маслодайни палми; следователно счита, че тези основни схеми за сертифициране не успяват ефективно да намалят емисиите на парникови газове в процеса на създаване и експлоатация на плантациите, и в резултат не успяват да предотвратят мащабните пожари в тропическите гори и торфищата; призовава Комисията да осигури извършването на независим одит и наблюдение на тези схеми за сертифициране, така че да се гарантира, че палмовото масло, пускано на пазара на ЕС, изпълнява всички необходими стандарти и е с устойчив произход; отбелязва, че въпросът за устойчивостта в сектора на производство на палмово масло не може да бъде разрешен само чрез доброволни мерки и политики, но че дружествата, произвеждащи палмово масло, също следва да бъдат обвързани със задължителни правила и задължителна схема за сертифициране;

43.  призовава ЕС да въведе минимални критерии за устойчивост за палмовото масло и продуктите, съдържащи палмово масло, които навлизат на пазара на ЕС, като се гарантира, че палмовото масло в ЕС:

   не е довело до пряка или косвена деградация на екосистемите, като обезлесяване на първични и вторични гори и унищожаване или деградация на торфища или други екологично ценни местообитания, и не причинява загуба на биологично разнообразие, преди всичко от гледна точка на всички застрашени животински и растителни видове,
   не е довело до промени в практиките за управление на земята, които да имат отрицателно въздействие върху околната среда;
   не е породило икономически, социални и свързани с околната среда проблеми и конфликти, включително конкретните проблеми с детския труд, принудителния труд, присвояването на земя или изгонването на коренни или местни общности,
   изцяло зачита основните права на човека и социални права и е в пълно съответствие с подходящи социални и трудови стандарти, предназначени да гарантират безопасността и благосъстоянието на работниците,
   създава възможност за включването на малките производители на палмово масло в системата за сертифициране и гарантира, че те получават справедлив дял от печалбата,
   се отглежда в плантации, които се управляват чрез използване на съвременни агро-екологични техники, за да се стимулира преминаването към устойчиви селскостопански практики, така че да се сведат до минимум неблагоприятните екологични и социални резултати;

44.  отбелязва, че вече са на разположение високи стандарти за отговорно производство на палмово масло, включително тези, разработени от Групата за иновации в областта на палмовото масло (POIG), но че тези стандарти все още предстои да бъдат широко възприети от дружествата и системите за сертифициране, с изключение на RSPO Next;

45.  отбелязва колко е важно за всички участници по веригата на доставка да могат да правят разграничение между палмово масло с произход от устойчиви или неустойчиви източници, включително неговите остатъци и странични продукти; отбелязва колко е важна проследяемостта на стоките и прозрачността по време на всички етапи на веригата на доставка;

46.  призовава ЕС да създаде правно обвързваща нормативна уредба, за да се гарантира, че всички вериги за доставки, използвани от вносителите на селскостопански стоки, са проследими обратно до произхода на суровините;

47.  призовава Комисията да увеличи проследимостта на палмовото масло, внасяно в ЕС, и, докато започне да се прилага единната схема за сертифициране, да обмисли прилагането на различни схеми за мита, които отразяват по-точно действителните разходи, свързани с въздействието върху околната среда; изисква от Комисията също така да обмисли въвеждането и прилагането на недискриминиращи тарифни и нетарифни бариери, основани на въглеродния отпечатък на палмовото масло; призовава принципът „замърсителят плаща“ да бъде прилаган изцяло във връзка с обезлесяването;

48.  призовава Комисията ясно да определи санкции за неспазване, като същевременно запази търговските отношения с трети държави;

49.  призовава Комисията, във връзка с това, да стане инициатор на реформа на номенклатурата по хармонизираната система (ХС) в Световната митническа организация (СМО), която би позволила разграничение между сертифицираното палмово масло от устойчиво производство и палмовото масло от неустойчиво производство, както и техните производни продукти;

50.  призовава Комисията незабавно да включи обвързващи ангажименти в главите относно устойчивото развитие в своите споразумения за търговия и сътрудничество за развитие с цел предотвратяване на обезлесяването, включително, по-специално, гаранция срещу обезлесяването в търговските споразумения със страните производители, както и с оглед на осигуряването на строги и приложими мерки за справяне с неустойчивите практики в горското стопанство, използвани в държавите производители;

51.  призовава Комисията и държавите членки да се съсредоточат върху разработването на инструменти, които ще улеснят по-доброто интегриране на въпросите, свързани с опазването на околната среда, в сътрудничеството за развитие; отбелязва, че подобен подход ще помогне да се гарантира, че дейностите в областта на развитието няма да бъдат причина за нежелани екологични проблеми, а ще бъдат във взаимодействие с дейностите по опазване;

52.  отбелязва, че слабите режими за поземлени регистри в държавите производители представляват сериозна пречка за контрола на разрастването на плантациите за добив на палмово масло и ограничават възможностите на дребните стопани за достъп до кредитирането, от което се нуждаят, за да подобрят устойчивостта на своите плантации; отбелязва, че укрепването на управлението и институциите на горското стопанство на местно и национално равнище е предварително условие за ефективна политика в областта на околната среда; призовава Комисията да предостави техническа и финансова помощ на държавите производители, за да укрепят режимите си за поземлени регистри и да подобрят екологичната устойчивост на плантациите за добив на палмово масло; подчертава, че картографирането в държавите производители, включително извършваното чрез спътникови и геопространствени технологии картографиране, е единственият начин за наблюдение на концесиите на маслодайни палми и за въвеждане на целенасочени стратегии за залесяване, повторно залесяване и създаване на екологични коридори; призовава Комисията да оказва подкрепа на държавите производители да въведат схеми за предотвратяване на пожари;

53.  подкрепя въведения неотдавна от правителството на Индонезия мораториум върху използването на торфища, чрез който следва да бъде предотвратено разширяването на насажденията върху залесени торфища; подкрепя създаването на Агенция за възстановяване на торфищата с цел възстановяване на 2 милиона хектара торфища, засегнати от пожари;

54.  призовава Комисията и държавите членки да потвърдят необходимостта, като част от диалога с тези страни, от налагане на замразяване на площта, предназначена за отглеждане на маслодайна палма, включително чрез въвеждане на мораториум върху нови концесии, с цел опазване на оставащите тропически гори;

55.  изразява тревога, че сделките със земя може да нарушават принципа на доброволно, предварително и информирано съгласие на местните общности, определен в Конвенция № 169 на МОТ; призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират, че инвеститорите, установени в ЕС, се придържат изцяло към международните стандарти за отговорни и устойчиви инвестиции в селското стопанство, по-специално насоките на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО)-ОИСР за отговорни вериги на доставки в селското стопанство, незадължителните насоки на ФАО относно правото на владение на земя, ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека и насоките на ОИСР за многонационалните предприятия; подчертава, че е необходимо да се предприемат стъпки, за да се гарантира достъпът до правни средства за защита за жертвите на корпоративни злоупотреби;

56.  следователно призовава съответните органи в държавите на произход да спазват правата на човека, включително правата върху земята на живеещите в горите, както и да засилят ангажиментите, свързани с околната среда, социалната сфера и здравеопазването, като вземат предвид доброволните насоки на ФАО относно владението на земя(17);

57.  настоятелно призовава ЕС да подпомага микропредприятията, малките предприятия и семейните местни предприятия в селските райони и да насърчава националната и местната правна регистрация на собственост или владение на земя;

58.  изтъква ниското равнище на обезлесяване на земите на коренното население с осигурени обичайни системи на стопанисване и управление на ресурсите, които имат висок потенциал по отношение на икономически ефективното намаляване на емисиите и осигуряването на екосистемни услуги в световен мащаб; призовава за използване на международните фондове за финансиране на развитието и за климата с цел опазване на земите на коренното население и общностите и с цел подпомагане на коренното население и общностите, които инвестират в опазването на своите земи;

59.  припомня, че бедните жени в селските райони са особено зависими от горските ресурси за своето препитание; подчертава необходимостта от интегриране на принципа на равенството между половете в националните политики и институции за горите, така че да се подобри например равният достъп на жените до собственост на земя и други ресурси;

60.  припомня на Комисията нейното съобщение, озаглавено „Справяне с предизвикателствата, свързани с обезлесяването и деградацията на горите, за разрешаване на проблема с промяната в климата и загубата на биологичното разнообразие“ (COM(2008)0645), в което се поставя акцент върху цялостен подход към тропическото обезлесяване и се отчитат всички фактори за обезлесяването, включително производството на палмово масло; припомня на Комисията нейната цел в преговорите по COP 21 за спиране на загубата на горско покритие в световен мащаб най-късно до 2030 г. и за намаляване на общото обезлесяване на тропическите гори до 2020 г. най-малко с 50% спрямо настоящите равнища;

61.  призовава Комисията да ускори разработването на план за действие на ЕС относно обезлесяването и деградацията на горите, който ще включва конкретни регулаторни мерки, с които да се гарантира, че никакви вериги на доставка и финансови операции, свързани с ЕС, не водят до обезлесяване и деградация на горите, в съответствие със 7-ата програма за действие за околната среда, както и плана за действие на ЕС по отношение на палмовото масло; призовава Комисията да приеме единно обединено определение за „отказ от обезлесяване“;

62.  настоятелно призовава държавите членки и Комисията да установят определение за гора, което включва биологичното, социалното и културното разнообразие, за да се предотврати заграбването на земя и унищожаването на тропическите гори в резултат на големите насаждения с монокултури за добив на палмово масло, тъй като това може да застраши ангажиментите на ЕС във връзка с изменението на климата; подчертава необходимостта да се дава приоритет на местните видове, като по този начин се защитават екосистемите, местообитанията и местните общности;

63.  призовава Комисията да подготви план за действие на ЕС относно отговорното стопанско поведение.

64.  настоява, че финансовите институции за развитие следва да гарантират, че техните социални политики и политиките за опазване на околната среда са задължителни и са приведени в пълно съответствие с международното право в областта на правата на човека; призовава за по-голяма прозрачност при финансирането на частни финансови институции и публични финансови органи;

65.  призовава държавите членки да въведат задължителни изисквания в полза на палмовото масло от устойчиво производство във всички национални процедури за възлагане на обществени поръчки;

66.  отбелязва със загриженост, че селското стопанство с търговски цели продължава да бъде съществена движеща сила на глобалното обезлесяване и че около половината от обезлесяването на тропическите гори от 2000 г. насам е причинено от незаконната конверсия на горите в селскостопански земи с търговски цели, което също може да води до рискове от конфликти; призовава за по-добра координация на политиките в областта на горите, селското стопанство с търговска цел, земеползването и развитието на селските райони с оглед на постигането на ЦУР и ангажиментите във връзка с изменението на климата; подчертава необходимостта от съгласуваност на политиките за развитие (СПР) също и в тази област, включително относно политиката на ЕС за възобновяема енергия;

67.  насочва вниманието към проблемите, свързани с процесите на концентрация на земята и промените в земеползването, които възникват при създаването на монокултурите, като например на плантациите за добив на палмово масло;

68.  призовава Комисията да оказва подкрепа за допълнителни проучвания относно въздействието на промените в земеползването, включително на обезлесяването и производството на биоенергия, върху емисиите на парникови газове;

69.  призовава Комисията да дава пример за другите държави чрез установяване на правила за отчитане за емисиите на парникови газове от управляваните влажни зони и за промени в земеползването за влажните зони в законодателството на ЕС;

70.  отбелязва въздействието на големите монокултури от маслодайни палми, които повишават наличието на вредители, замърсяването на водата от агрохимикали и ерозията на почвата, и оказват въздействие върху въглеродното поглъщане и екологията на целия регион, което пречи на миграцията на животинските видове;

71.  отбелязва, че най-новите научноизследователски разработки доказват, че агролесовъдството на поликултури, приложено към плантации за добив на палмово масло, може да предложи комбинирани ползи по отношение на биологичното разнообразие, производителността и положителните социални резултати;

72.  призовава Комисията да гарантира съгласуваността на и да стимулира взаимодействието между общата селскостопанска политика (ОСП) и други политики на ЕС, и да гарантира, че те се осъществяват по начин, съвместим с програмите за борба с обезлесяването в развиващите се страни, като например REDD; призовава Комисията да гарантира, че реформата на ОСП не води, пряко или косвено, до по-нататъшно обезлесяване и че подкрепя целта за прекратяване на глобалното обезлесяване; призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че екологичните проблеми, свързани с причиненото от палмовото масло обезлесяване, се решават също така и в контекста на целите, определени в стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г., които следва да бъдат неразделна част от външната дейност на Съюза в тази област;

73.  призовава Комисията да предоставя подкрепа на организациите, чиято дейност е насочена предимно към in-situ, но и ex-situ опазване на всички животински видове, които са засегнати от загубата на местообитания в резултат на обезлесяването заради палмовото масло;

74.  призовава да бъдат извършени повече изследвания на равнище ЕС относно устойчивия фураж, за да могат да бъдат разработени алтернативи на продуктите от маслодайни палми за европейското селско стопанство.

75.  отбелязва, че 70% от консумираните в ЕС биогорива се добиват/произвеждат в ЕС и че 23% от внасяните в ЕС биогорива са от палмово масло, с произход основно от Индонезия, а още 6% от внасяните в ЕС биогорива са от соя(18);

76.  отбелязва непреките последици от търсенето на биогорива в ЕС във връзка с унищожаването на тропическите гори;

77.  отбелязва, че когато бъдат отчетени непреките промени в земеползването (НПЗП), биогоривата от култури в някои случаи дори могат да доведат до нетно увеличение на емисиите на парникови газове, напр. при изгаряне на местообитания с високи въглеродни запаси като тропическите гори и торфищата; изразява загриженост по повод на факта, че оценката от страна на Комисията на доброволните схеми не обхваща въздействието на НПЗП;

78.  призовава институциите на ЕС да включат, като част от реформата на Директивата за енергията от възобновяеми източници (ДЕВИ), конкретни процедури за проверка на конфликтите във връзка с владението на земя, принудителния/детски труд, лошите условия на труд за земеделските стопани и заплахите за здравето и безопасността в нейната доброволна схема; призовава също така ЕС да отчита въздействието на НПЗП и да включи изискванията за социална отговорност в реформата на ДЕВИ;

79.  призовава в политиката на ЕС за биогоривата да бъдат включени ефективни критерии за устойчивост, които да опазват земите с богато биологично разнообразие, високи въглеродни запаси и торфищата и да включват социални критерии;

80.  отчита последния доклад(19) на Европейската сметна палата, който анализира настоящите схеми за сертифициране на биогоривата и според който в тези схеми липсват важни аспекти, свързани с устойчивостта, например че не се вземат предвид непреките последици от търсенето, липсват проверки и не може да се гарантира, че сертифицираните биогорива не водят до обезлесяване и свързаното с него отрицателно социално-икономическо въздействие; запознат е с тревогите относно прозрачността в оценяването на схемите за сертифициране; призовава Комисията да повиши прозрачността на схемите за устойчивост, включително чрез изготвяне на подходящ списък на подлежащите на проверка аспекти, като например годишни доклади и възможността за изискване одитите да се извършват от независими трети страни; призовава Комисията да разполага с разширени правомощия за проверка и наблюдение на схемите, докладите и дейностите;

81.  призовава за изпълнението на съответните препоръки на Сметната палата, одобрени от Комисията;

82.  отбелязва със загриженост, че 46% от внасяното в ЕС общо количество палмово масло са предназначени за производството на биогорива и че това предполага използването на около един милион хектара тропически площи; призовава Комисията да предприеме мерки за постепенно прекратяване използването на растителни масла, които стоят в основата на обезлесяването, включително палмово масло, като компонент на биогоривата, за предпочитане до 2020 г.;

83.  отбелязва, че просто да се забрани или постепенно да се прекрати употребата на палмово масло може да доведе до употребата на заместващи го тропически растителни масла при производството на биогориво, които много вероятно ще се произвеждат в същите чувствителни в екологично отношение региони, както палмовото масло, и може да имат много по-голямо въздействие върху биологичното разнообразие, земеползването и емисиите на парникови газове в сравнение със самото палмово масло; препоръчва намирането и насърчаването на по-устойчиви алтернативи за потреблението на биогорива, например европейски масла, произведени от отгледани на собствена територия рапично и слънчогледово семе;

84.  призовава Комисията и държавите членки едновременно да подпомагат по-нататъшното разработване на биогорива от второ и трето поколение с цел намаляване в рамките на Съюза на риска от непреки промени в земеползването и да стимулират прехода към биогоривата от ново поколение в съответствие с Директива (ЕС) 2015/1513 и в съответствие с кръговата икономика, ефективността на ресурсите и амбициите на Съюза за мобилност с ниски емисии;

o
o   o

85.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
(2)Съобщение на Комисията, озаглавено „Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.“ (COM(2011)0244)
(3) Приети текстове, P8_TA(2016)0034.
(4) Източник: Тенденции в горското дело: потребителски стоки и обезлесяване: анализ на обхвата и естеството на незаконността при превръщането на горите в земеделски и дърводобивни плантации (Forest Trends: Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations, http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4718.pdf)
(5) Източник: Институт за световни ресурси (World Resources Institute, http://www.wri.org/blog/2015/10/indonesia%E2%80%99s-fire-outbreaks-producing-more-daily-emissions-entire-us-economy)
(6) http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf (FAO, World Agriculture Towards 2030/2050 - The 2012 Revision)
(7) http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/agriculture/palm_oil/ (WWF)
(8) Източник: Доклад Globiom (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report_GLOBIOM_publication.pdf)
(9) Например: Амнести Интернешънъл, Големият скандал с палмовото масло (The Great Palm Oil Scandal, https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5243/2016/en/) и Рейнфорест екшън нетуърк, Човешката цена на палмовото масло, което е в основата на конфликти (https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/rainforestactionnetwork/pages/15889/attachments/original/1467043668/The_Human_Cost_of_Conflict_Palm_Oil_RAN.pdf?1467043668)
(10) Въздействието на потреблението на ЕС върху обезлесяването: Всеобхватен анализ на въздействието на потреблението на ЕС върху обезлесяването, 2013 г., Европейска комисия (The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, стр. 56)
(11) източник: Фондация ФЕРН (FERN): Откраднати стоки: Съучастничеството на ЕС в незаконното тропическо обезлесяване (Stolen Goods: The EU’s complicity in illegal tropical deforestation, http://www.fern.org/sites/fern.org/files/Stolen%20Goods_EN_0.pdf)
(12) Заключения на Форума на ООН по горите
(13) Конвенция на ООН за биологичното разнообразие, цели от Аичи: https://www.cbd.int/sp/targets/
(14) Цели за устойчиво развитие, член 15.2, Цел за спиране на обезлесяването https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15
(15) Среща на високо равнище на ООН по въпросите на климата, 2014 г.
(16) http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf
(17) Доброволни насоки на ФАО относно отговорното управление на правото на владение на земя, рибарството и горите в контекста на националната продоволствена сигурност, Рим, 2012 г., http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
(18) Евростат — Доставка, преобразуване и потребление на енергия от възобновяеми източници; годишни данни (nrg_107a), изследване Globiom Въздействие на консумираните в ЕС биогорива върху промените в земеползването (The land use change impact of biofuels consumed in the EU), 2015 г., и http://www.fediol.be/
(19) Източник: Европейска сметна палата: Сертифициране на биогоривата: наблюдават се слабости в признаването и надзора на системата (http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=7171)


Жените и тяхната роля в селските райони
PDF 602kWORD 63k
Резолюция на Европейския парламент от 4 април 2017 г. относно жените и тяхната роля в селските райони (2016/2204(INI))
P8_TA(2017)0099A8-0058/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 2 и 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 157 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

—  като взе предвид Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

—  като взе предвид членове 21 и 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Пекинската платформа за действие,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, приета през 1979 г.,

—  като взе предвид Директива 79/7/ЕИО на Съвета от 19 декември 1978 г. относно постепенното прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване(1),

—  като взе предвид Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите(2),

—  като взе предвид Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета(5),

—  като взе предвид член 7 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 относно Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,

—  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2008 г. относно положението на жените в селските райони на ЕС(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 април 2011 г. относно ролята на жените в селското стопанство и селските райони(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2015 г. относно инициативата за зелена заетост: оползотворяване на потенциала на зелената икономика за създаване на работни места(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 септември 2015 г. относно семейните предприятия в Европа(9),

—  като взе предвид препоръките от 17 октомври 2016 г. на Комитета на ООН по световната продоволствена сигурност относно производството на добитък и световната продоволствена сигурност, по‑специално отнасящите се до равенството между половете и овластяването на жените,

—  като взе предвид своята резолюция от 27 октомври 2016 г. относно начина, по който ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони(10),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по земеделие и развитие на селските райони и комисията по правата на жените и равенството между половете съгласно член 55 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8‑0058/2017),

Мултифункционалността на ролите на жените в селските райони

А.  като има предвид, че социалните и икономическите условия и условията на живот се промениха значително през последните десетилетия и се различават значително между държавите членки, както и вътре в тях;

Б.  като има предвид, че жените имат значителен принос към икономиката в селските райони и като има предвид, че мерките за насърчаване на диверсификацията и понятието за многофункционалност — в качеството си на важна основа за едни устойчиви стратегии за развитие, макар и все още не напълно оползотворявани във всички региони — откриха нови възможности за жените, с помощта на иновациите и създаването на нови понятия, които позволяват да се влее нов динамизъм в селското стопанство;

В.  като има предвид, че жените много често са двигатели за развитието на допълнителни дейности във или извън стопанството, отвъд обхвата на селскостопанското производство, което прави възможно придаването на действителна добавена стойност на дейностите в селскостопанските райони;

Г.  като има предвид, че живеещите в селските райони жени не са хомогенна група, като се има предвид, че тяхната ситуация, професии, принос за обществото и в крайна сметка техните нужди и интереси се различават значително между държавите членки, както и вътре в тях;

Д.  като има предвид, че жените са активно ангажирани в селскостопанските дейности, предприемачеството и туризма, и играят важна роля за запазването на културните традиции в селските райони, което може да допринесе за изграждане и/или укрепване на регионалната идентичност;

Е.  като има предвид, че равенството между жените и мъжете е основен принцип на Европейския съюз и неговите държави членки, а неговото насърчаване е една от главните му цели; като има предвид, че равенството между половете представлява основна ценност на ЕС, призната в Договорите и в Хартата на основните права, и че ЕС е поел специфичната задача да го интегрира във всички свои действия; като има предвид, че интегрирането на принципа на равенство между половете е важен инструмент за включването на този принцип в политиките, мерките и действията на ЕС с оглед насърчаването на равенството между жените и мъжете и борбата с дискриминацията, с цел увеличаване на активното участие на жените на пазара на труда и в икономическите и социалните дейности; като има предвид, че този инструмент е приложим и по отношение на европейските структурни и инвестиционни фондове, включително ЕЗФРСР;

Ж.  като има предвид, че семейното земеделие е най‑разпространеният оперативен модел на земеделие в ЕС-28, като 76,5% на работата бива извършвана от собственика или от членове на неговото или нейното семейство(11), и поради това следва да бъде подкрепяно и защитавано; като има предвид, че семейните селски стопанства благоприятстват солидарността между поколенията и социалната и екологичната отговорност, като по този начин допринасят за устойчивото развитие на селските райони;

З.  като има предвид, че в контекста на нарастващата урбанизация е от същественото значение поддържането на активно, динамично и проспериращо население в селските райони, като се обръща специално внимание на районите с природни ограничения, тъй като опазването на околната среда и ландшафта зависят от него;

И.  като има предвид, че застаряването на населението, заедно с намаляването на земеделската дейност и икономическия спад в селските райони на ЕС представляват някои от основните причини за обезлюдяването и изоставянето на селските райони от страна на жените, което оказва отрицателно въздействие не само върху пазара на труда, но също така и върху социалната инфраструктура; като има предвид, че тази ситуация може да бъде спряна единствено ако европейските институции и правителствата предприемат всички възможни стъпки, за да гарантират по‑голямо признание на работата и правата им, и ако предоставят на селските райони необходимите услуги, които правят възможно постигането на равновесие между професионалния и личния живот;

Й.  като има предвид, че селският туризъм, който включва доставката на стоки и услуги в провинциалните области чрез семейни и кооперативни предприятия, е сектор с нисък риск, генерира работни места, дава възможност за съчетаване на личния и семейния живот с трудовата заетост и насърчава селското население, особено жените, да останат в провинциалните области;

К.  като има предвид, че икономическата криза засегна Европейския съюз и доведе до тежки последици за много селски райони и региони; като има предвид, че последиците от кризата все още са видими и младите хора от селските райони са изправени пред сериозни нива на безработица, бедност и обезлюдяване, засягащи по‑специално жените; като има предвид, че жените директно изпитват последиците от кризата върху управлението на техните стопанства и домове;

Л.  като има предвид, че подобно положение представлява сериозно предизвикателство за Общата селскостопанска политика (ОСП), която следва да гарантира развитието на селските райони и същевременно да увеличи техния потенциал;

М.  като има предвид, че е необходимо поддържането на устойчив и жизнеспособен селскостопански сектор като основен икономически, екологичен и социален принцип на селските райони, който допринася за развитието им, за устойчивото производство на храни, биологичното разнообразие и създаването на работни места;

Н.  като има предвид, че статутът на дребните и семейните земеделски стопанства като първични производители на храни трябва да бъде подобрен и техните земеделски и животновъдни дейности да бъдат поддържани чрез насърчаването на иновациите и на адекватни финансови средства и мерки на равнище ЕС; като има предвид, че в периода между 2005 и 2010 г. в ЕС са изчезнали 2,4 милиона селски стопанства, повечето от които са били дребни или семейни земеделски стопанства, което доведе до повишаване на безработицата в селските райони;

О.  като има предвид, че насърчаването на мерките за диверсификация и развитието на къси вериги за доставки, както и насърчаването на организациите на производителите (ОП), могат да допринесат за устойчивостта на сектора, който е изправен пред предизвикателствата на нелоялни търговски практики и все по‑нестабилни пазари;

П.  като има предвид, че е от значение участието на жените във веригата за създаване на стойност в областта на хранително-вкусовата промишленост да бъде подкрепяно и насърчавано, тъй като тяхната роля е съсредоточена предимно в производството и преработката;

Р.  като има предвид, че обучението през целия живот, възможността за валидиране на придобитите в неформални условия умения, както и възможността за нови обучения и придобиване на умения, които могат да бъдат използвани в динамично развиващия се пазар на труда, са предварителни условия от решаващо значение за повишаване на заетостта на жените в селските райони;

С.  като има предвид, че кооперативите, взаимоспомагателните дружества, социалните предприятия и други алтернативни бизнес модели притежават огромен потенциал за стимулиране на устойчив и приобщаващ икономически растеж и за икономическото овластяване на жените в селските райони и в селскостопанския сектор;

Т.  като има предвид, че приобщаването на жените и момичетата в образованието и обучението през целия живот, особено в областите на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ), както и в областта на предприемачеството, е необходимо за постигане на равенство между половете в селскостопанския и хранителния сектор на производство, както и в туризма и другите сектори в селските райони;

Предизвикателства пред жените в селските райони

У.  като има предвид, че жените представляват малко под 50% от общото население в трудоспособна възраст в селските райони на ЕС, но едва около 45% от общото икономически активно население; като има предвид, че много жени никога не биват регистрирани като безработни, нито биват включени в статистиката за безработицата и не съществуват ясни данни относно участието на жените в селското стопанство като собственици или работници и служители;

Ф.  като има предвид, че в районите на ЕС с преобладаващо селско население едва 61% от жените на възраст между 20 и 64 години са били трудово заети през 2009 г.(12); като има предвид, че в много държави членки жените в селските райони имат ограничен достъп до заетост и шансовете им за работа в селското стопанство са сравнително слаби, но въпреки това те играят важна роля в селскостопанското развитие и в социалната структура на селските райони, чрез осигуряването на доход за домакинствата или подобряване на условията на живот;

Х.  като има предвид, че през 2014 г. жените са осигурили около 35% от общото работно време в селското стопанство, осъществявайки 53,8% от работата на непълно работно време и 30,8% от тази на пълно работно време, като по този начин са имали значителен принос за селскостопанското производство; като има предвид, че работата, извършвана от жените съпруги и от други жени членове на семейството в стопанствата често е абсолютно необходима и представлява един наистина „невидим“ труд поради липсата на професионален статут, който да дава възможност за неговото признаване и за регистрирането на тези жени в службите за социално осигуряване, което би позволило да се избегне евентуална загуба на права, като например правото на отпуск по болест или отпуск по майчинство, и да се гарантира тяхната финансова независимост;

Ц.  като има предвид, че в някои държави членки, като например Франция, съществува различен правен статут за съпруги, които работят редовно в стопанството (работник, служител или управител на стопанство), което прави възможно предоставянето на подходяща социална закрила за тях, за да бъдат застраховани по отношение на неблагоприятни събития в личния им и трудов живот;

Ч.  като има предвид, че средно едва 30% от земеделските стопанства в ЕС се управляват от жени; като има предвид, че има значителен брой жени, работещи в селското стопанство, като повечето жени се класифицират като съпруги на земеделските стопани, което съответства на 80,1% от всички съпруги през 2007 г.(13);

Ш.  като има предвид, че собственикът на земеделското стопанство е лицето, посочено в банковите документи, за целите на субсидиите и кумулираните права и също така лицето, което представлява земеделското стопанство в сдружения и групи; като има предвид, че това да не си собственик на дадено стопанство означава да нямаш никакви права, свързани със статута на собственост (права за единни плащания, премии за крави с бозаещи телета, права за засаждане на лозя, доходи и т.н.) и това поставя жените земеделски производители в уязвимо и неравностойно положение;

Щ.  като има предвид, че за да могат да се ползват от положителна схемите за помощ в полза на работещите жени в селското стопанство, те следва да бъдат признати като собственици или съсобственици; като има предвид, че собствеността или съсобствеността на жените върху стопанствата следва да се насърчава от Европейския съюз, което ще има положително въздействие върху тяхното положение на пазара на труда, социалните права и икономическа независимост, като по този начин ще се гарантира тяхната по‑голяма видимост (и признаването на техния принос за икономиката и доходите) в селските райони, както и по‑голям достъп до земя;

АА.  като има предвид, че е необходимо да бъде повишена видимостта на жените в селските райони в европейските, националните и регионалните статистики, за да бъде отразено тяхното положение и ролята, която играят;

АБ.  като има предвид, че увеличаването на достъпа на младите хора и жените до земя ще подобри обновяването на поколенията в селскостопанската дейност и ще благоприятства за икономическия растеж и социалното благосъстояние;

АВ.  като има предвид, че осигуряването на качествени и достъпни обществени и частни услуги, включително грижи за деца, възрастни хора и други зависими лица, включително лица с увреждания, е важно за всички жители на селските райони; като има предвид, че тези услуги са от особено важно значение за улесняване на съчетаването на професионалния и личния живот, по‑специално за жените, предвид това, че те са ангажирани в по‑голяма степен в грижите за децата, възрастните и зависимите членове на семейството;

АГ.  като има предвид многофункционалната роля на жените в селските райони, а оттам и това, че тези услуги ще им позволят да работят и да продължат да развиват своите кариери при гарантиране на справедливо разпределение на семейните отговорности и отговорностите за полагане на грижи;

АД.  като има предвид, че основата за подобряването на качеството на живот в селските райони е наличието на инфраструктура като транспортни връзки, достъп до високоскоростен широколентов интернет, включително мобилни услуги за пренос на данни и доставки на енергия, както и качествени социални, здравни и образователни услуги;

АЕ.  като има предвид, че широколентовият обхват в селските райони продължава да изостава спрямо националния обхват в ЕС-28; като има предвид, че през 2015 г. 98,4% от домакинствата в селските райони са били обхванати от поне една широколентова технология, но само 27,8% са имали достъп до услуги от следващо поколение; като има предвид, че цифровата инфраструктура, която не е напълно развита във всички селски райони в ЕС, може да бъде от голяма полза при достъпа до информация и възможности за обучение, споделяне на информация и обмен на добри практики между жените в селските райони и може да представлява ключов елемент в подкрепата, необходима за поддържането на жените в тези области;

АЖ.  като има предвид, че образованието представлява основен инструмент за създаване на благоприятни условия за равенството като ценност, която следва да бъде насърчавана не само в училищата, но също и под формата на професионално обучение и по‑специално обучението, съсредоточено върху първичния сектор;

АЗ.  като има предвид, че подобряването на общите условия в селските райони ще доведе до постигане на по‑добър статут за жените в тези райони;

АИ.  като има предвид, че значителният принос на жените към местното и селскостопанското развитие не е достатъчно отразен в тяхното участие в съответни процеси на вземане на решения, предвид това, че жените в селските райони често са недостатъчно добре представени в органите за вземане на решения, като например кооперативите, профсъюзите и местните органи на управление; като има предвид, че увеличаването на представителството на жените в тези органи е изключително важно;

АЙ.  като има предвид, че жените в селските райони страдат от разликите в заплащането и пенсиите между жените и мъжете, които стават все по‑големи в някои държави членки; като има предвид, че поради това разработването на актуализирани статистически данни за състоянието на заетостта на жените в селските райони, както и за условията на труд и живот, заслужава по‑голямо внимание;

АК.  като има предвид, че досега не са създадени тематичните подпрограми „Жените в селските райони“ и участието на жените в използването на съществуващите инструменти в рамките на програмите за развитие на селските райони до 2014 г. беше неудовлетворително ниско; като има предвид, че от 6,1 милиона участници в мерките по обучение само 28% са жени; като има предвид, че едва 19% от бенефициентите на материалните инвестиции в земеделските стопанства за модернизация и диверсификация на 33% от бенефициерите на мерки за диверсификация са жени; като има предвид, че по отношение на работните места, създадени в резултат от мерките по ос 3 (диверсификация на икономиката в селските райони), само 38% от бенефициерите са жени;

1.  подчертава активната роля на жените в селските райони и признава приноса на жените за икономиката в тези области в ролята им на предприемачи, ръководители на семейните предприятия и двигатели на устойчивото развитие; счита, че от социална, икономическа и екологична гледна точка предприемачеството сред жените е основен стълб за устойчиво развитие в селските райони и следователно трябва да бъде насърчавано, окуражавано и подкрепяно в рамките на стратегиите за развитие на селските райони, и по‑специално чрез образование и професионално обучение, насърчаване на собствеността сред жените, мрежите на предприемачите жени и достъпа до инвестиции и кредитиране, насърчаването на представителството им в управленските органи, както и чрез създаване на възможности, необходими за подпомагане на младите, самостоятелно заетите, работещите на непълно работно време и често нископлатените жени;

2.  призовава Комисията, заедно с държавите членки, да подкрепя майките предприемачи в селските райони и да насърчава успешното постигане на равновесие между професионалния и личния живот, стимулирането на нови възможности за работни места, по-високо качество на живот в селските райони и насърчаване на жените да приложат на практика собствени проекти;

3.  приветства подкрепата за жените в селските райони под формата на инициативи, насочени към признанието за тях в общността или към изграждането на мрежи от контакти; подчертава по‑специално основната роля на жените в дребните и семейните земеделски стопанства, които представляват основните социално-икономически елементи на селските райони, като допринасят за производството на храни, опазването на традиционните знания и умения, регионалната идентичност и опазването на околната среда; счита, че на жените земеделски стопани е отредена съществена роля за запазването на дребни и семейни земеделски стопанства с перспективи за бъдещето;

4.  счита, че предвид различните роли, професии и положение на жените в селските райони, за подобряването на перспективите за заетост се изисква специализирано съдействие и подкрепа за техните нужди и интереси;

5.  призовава Комисията и държавите членки да подкрепят, насърчават, улесняват и поощряват достъпа до пазара на труда за жените в селските райони като приоритет в своите бъдещи политики за развитие на селските райони и в този контекст да формулират цели, свързани с трайна платена заетост; призовава също така държавите членки да включат в своите програми за развитие на селските райони стратегии, насочени специално към жените, които да допринесат за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“;

6.  отбелязва, че участието на жените на пазара на труда в селските райони включва широка гама от работни места, която надхвърля границите на конвенционалното земеделие, и във връзка с това подчертава, че жените в селските райони могат да съдействат за промяната към устойчиво и съобразено с околната среда селско стопанство и могат да играят важна роля за създаването на „зелени“ работни места;

7.  призовава държавите членки да използват по‑целенасочено Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ и да повишават осведомеността за него, да използват специално насочени към ЕЗФРСР мерки в полза на заетостта на жените, да насърчават и да засилят различните видове схеми за работа на жените, като се отчитат специфичните условия в селските райони, да предоставят различни видове стимули в подкрепа на устойчивостта и развитието на стартиращите предприятия и МСП, да въведат инициативи с цел създаване на нови и запазване на съществуващите работни места в селското стопанство и да ги направят по‑привлекателни за младите жени;

8.  насърчава държавите членки да наблюдават редовно положението на жените в селските райони и да използват в максимална степен специфичните инструменти и съществуващи мерки в рамките на ОСП с цел да се увеличи участието на жените като бенефициенти и по този начин да се подобри тяхното положение;

9.  препоръчва на Комисията, при реформирането на ОСП в бъдеще, да запази и да усъвършенства разпоредбата относно тематичните подпрограми „Жените в селските райони“, като базира тези програми, наред с другото, на маркетинга, директните продажби и популяризирането на продукти на местно или регионално равнище, тъй като тези подпрограми могат да играят роля за създаването на работни места за жените в селските райони;

10.  посочва, че равенството между мъжете и жените е основна цел на ЕС и неговите държави членки, призовава Комисията и Съвета да гарантират, че равенството между половете е включено във всички програми, действия и инициативи на ЕС и следователно призовава за интегриране на принципа на равенство между половете в рамките на ОСП и политиките на сближаване в селските райони; предлага нови целеви действия, насочени към насърчаване на участието в пазара на труда на жените в селските райони по линия на ЕЗФРСР;

11.  изразява надежда, че едно по‑добро разбиране на положението на жените в селските райони ще даде възможност за разработване на Европейска харта на жените земеделски стопани в средносрочен план, която да дефинира понятие, да определи преките и непреките форми на дискриминация срещу жени в селските райони и мерките за положителна дискриминация за тяхното отстраняване;

12.  призовава държавите членки, в светлината на обвързаността с условия по отношение на равенството между жените и мъжете, като задължение и основна цел на ЕС и неговите държави членки, както и на недискриминация, да създадат по‑голямо взаимодействие при използването на наличните инструменти по линия на ЕЗФРСР, Leader+, „Хоризонт 2020“ и Европейския социален фонд за създаване на по‑добри условия на живот и труд в селските райони, да прилагат специфични създадени да целта политики, насочени към социалното и икономическото приобщаване и предоставянето на възможности на жените и момичетата, особено за уязвимите и маргинализираните групи, и да повишават осведомеността за всички възможности, които им се предлагат в селските райони в рамките на съществуващото законодателство;

13.  подчертава значението на разработването на конкретни мерки за насърчаването на обучението и заетостта и за защита на правата на най‑уязвимите групи жени със специфични нужди, като например жени с увреждания, жени мигранти, включително сезонни мигранти, бежанци и малцинства, жертви на насилие, основано на пола, жени със слабо или никакво професионално обучение, самотни майки и т.н.

14.  подчертава ключовата роля на жените като цяло по отношение на свързания със счетоводството труд в семейните земеделски стопанства и в тази връзка обръща внимание на липсата на подкрепа чрез консултиране в случаите, когато стопанството е изправено пред финансови трудности;

15.  насърчава държавите членки да гарантират пълното признаване на участието на жените в управлението на стопанствата, като същевременно насърчават и улесняват достъпа им до земеделска собственост или съсобственост;

16.  настоятелно призовава държавите членки да насърчават информацията и мерките за техническа помощ и обмен на добри практики между държавите членки относно установяването на професионален статут за съпругите помощници в селското стопанство, който да им дава възможност да ползват индивидуални права, включително и по‑специално отпуск по майчинство, социално застраховане срещу трудови злополуки, достъп до обучение и придобиване на пенсионни права;

17.  призовава европейските институции да улесняват изпълнението на разпоредбите в рамките на ОСП за балансирано разпределение на помощите, като така се гарантира подкрепа за малките земеделски стопанства;

18.  подчертава колко е важно да се подкрепи участието на жените в процесите на вземане на решения в селските райони посредством обучителни дейности, предназначени да насърчават тяхното участие в области и сектори, в които те са слабо представени, както и посредством провеждането на кампании за повишаване на осведомеността относно значението на активното участие на жените в кооперативите, както като партньори така и на ръководни позиции;

19.  насърчава държавите членки да прокарват равенството между жените и мъжете в различните управленски и представителни органи с оглед благоприятстването на равнопоставено участие и правомощия и по‑голямо представителство на жените в работните групи по развитие на селските райони и в комитетите за мониторинг, както и във всички видове земеделски организации, сдружения и публични институции, така че процесът на вземане на решения да отразява гледните точки както на жените, така и на мъжете, и да насърчават тяхното участие в местни групи за действие и в развитието на местни партньорства по програмата LEADER;

20.  призовава организациите на жените и на земеделските стопани за подкрепа, защото на тях е отредена важна роля в насърчаването и поощряването на нови програми за развитие и диверсификация;

21.  призовава държавите членки към пълно прилагане на съществуващите законодателни актове относно равното третиране на жените и мъжете, включително в областта на социалното осигуряване, отпуска по майчинство и родителския отпуск; насърчава ги да подобрят законодателството относно равенството между жените и мъжете на пазара на труда и да гарантират социално осигуряване за мъжете и жените, работещи в селските райони;

22.  призовава Комисията да наблюдава транспонирането на съществуващите законодателни актове с цел да се преодолеят предизвикателствата и дискриминацията, пред които са изправени жените, живеещи и работещи в селските райони;

23.  подчертава необходимостта да бъдат предприети ефективни мерки на равнище ЕС и на национално равнище с цел намаляване на съществуващата разлика в заплащането и пенсиите; насърчава Комисията, заедно с държавите членки и съответните регионални органи, да вземе предвид многоизмерния характер на разликата в пенсиите между половете при определянето на специфични мерки на политиките в рамките на стратегията на ЕС за развитие на селските райони, тъй като различни фактори, включително разликите в заетостта и заплащането, прекъсванията на трудовата дейност, работата на непълно време, неформалният труд на съпругите помощници, определянето на пенсионните системи и по‑ниските вноски, могат да доведат до по‑голяма разлика в пенсиите;

24.  насърчава също така държавите членки да гарантират достойни пенсии, включително национална минимална пенсия, по‑специално с цел подпомагане на жените в селските райони за запазване на тяхната икономическа независимост при достигане на пенсионна възраст;

25.  подчертава, че европейските политики относно условията на живот за жените в селските райони трябва също така да отчитат условията на живот и труд на жените, наети като сезонни селскостопански работници, особено по отношение на необходимостта да им бъдат гарантирани социална закрила, здравно осигуряване и здравеопазване; подчертава необходимостта да бъде присъдена максималната стойност на работата, извършвана от тези жени;

26.  настоятелно призовава държавите членки да засилят ролята на социалните партньори и на организациите за социално подпомагане, работещи заедно с органите, в наблюдението на спазването на трудовото законодателство, мерките за предотвратяване на недекларирания труд и спазването на стандартите за благосъстояние и безопасност, като така се улеснява социалната и икономическата интеграция на жените работници като цяло, включително работниците мигранти, сезонните работници и работниците бежанци;

27.  призовава Комисията и националните органи да разработят информационни бази данни и мрежи на равнището на държавите членки с цел регистриране и повишаване на осведомеността относно икономическото и социалното положение на жените в селските райони и техния принос към обществото;

28.  поради това призовава Комисията и държавите членки да преразгледат своите статистически планове, така че да включат механизми за измерване на цялостния принос на жените към доходите и икономиката на селските райони, когато е възможно с разбивки на показателите по пол, както и да оптимизират използването на наличните данни относно икономическото и социалното положение на жените в селските райони и тяхното участие в извършваните дейности, за по‑адаптирано изготвяне на политическите си мерки;

29.  призовава за подобряване на редовния мониторинг на ОСП, събирането на данни и показатели за оценка за определяне на ролята на жените в селското стопанство и полагането от тяхна страна на „невидим“ труд;

30.  подчертава необходимостта да се обръща повече внимание на разработването на актуализирани статистически данни за притежаването на земя от жени;

31.  призовава Комисията, съвместно с държавите членки и местните и регионалните органи да предостави не само подходящи информационни материали относно възможностите за подпомагане, конкретно насочени към жените земеделски стопани и жените в селските райони, но също така и пълен достъп до образование и професионално обучение в селското стопанство и във всички свързани сектори, включително следдипломна квалификация и специализирани курсове за предприемачи и селскостопански производители, които да предоставят на жените бизнес умения, знания и достъп до финансиране и микрофинансиране, с цел създаване и консолидиране на стопански дейности, както и предоставянето на възможност за участие в широка гама от селскостопански производствени дейности и подобряване на тяхната конкурентоспособност в земеделието и селските райони, също и в рамките на селския туризъм, който е свързан с отрасли на търговското земеделие;

32.  призовава за осигуряването на широкообхватно професионално и бизнес консултиране относно диверсификацията, както и за предприемането на действия за засилване на икономическата независимост на жените, насърчаване на кооперативите, взаимоспомагателните дружества, социалните предприятия и алтернативните бизнес модели, както и за подобряване на тяхната предприемаческа нагласа и умения;

33.  припомня в този контекст, че изготвената от Комисията нова програма за умения представлява възможност за държавите членки за по‑добро идентифициране и удостоверяване на уменията, придобити извън рамките на официалната система на образование и професионално обучение с оглед борбата срещу социалното изключване и риска от бедност;

34.  призовава участието на жени с по‑високо ниво на квалификация в селското стопанство, отглеждането на добитък и горското стопанство да бъдат насърчавани и улеснявани чрез програми за обучение за развиване на дейности, свързани с предоставянето на консултантски услуги на земеделски стопанства и с иновации;

35.  препоръчва постепенното включване на модули относно равенството в специализирани програми за обучение в областта на селското стопанство и в разработването на учебни материали, както и насърчаването на публични кампании за равенство в селските райони и съсредоточаването върху значението на равенството в училищата в селските райони;

36.  подчертава необходимостта от консултиране и оказване на подкрепа на жените, за да могат да извършват селскостопански дейности и да изпълняват други иновативни функции в селските райони;

37.  подчертава значението на насърчаването и подкрепата на организациите на жените в селските райони, включително насърчаването на дейностите на мрежи, центрове, бази данни и сдружения като ключово социално, икономическо и културно развитие, тъй като те създават мрежи и канали за информация, обучение и създаване на работни места, стремят се към засилване на обмена на опит и най‑добри практики на всички равнища и насърчават по‑голяма информираност по отношение на социалното и икономическото положение на жените в селските райони; насърчава предприемаческите инициативи, сдруженията, кооперативите и организациите на жените;

38.  призовава регионалните участници, като използват финансиране по втория стълб, да прилагат програми за повишаване на осведомеността с цел да се изтъкне половата неутралност на всички професии, както и да се преодолее все още твърде силното традиционно разпределение на ролите в селското стопанство;

39.  призовава държавите членки да улеснят равноправния достъп до земя за жените, да им гарантират права на собственост и наследяване и да улеснят достъпа им до кредитиране, за да ги насърчат да се установяват в селски райони и да поемат своята роля в селскостопанския сектор; насърчава също така държавите членки да обърнат внимание на проблема със заграбването на земи и концентрацията на земя на равнище ЕС;

40.  приветства новите модели на земеделски кредит, които станаха възможни в контекста на тясно сътрудничество между Комисията и Европейската инвестиционна банка, и препоръчва държавите членки да ги приложат във възможно най‑голяма степен;

41.  призовава държавите членки и регионалните и местните правителства да предоставят достъпна, висококачествена инфраструктура и обществени и частни услуги за ежедневния живот в селските райони, особено в областта на здравеопазването, образованието и грижите; отбелязва, че това ще наложи включването на инфраструктура за грижи за деца в селските райони, здравни услуги, образователни заведения, заведения за настаняване за възрастни и зависими хора, услуги по заместване при болест и майчинство, както и услуги в сферата на културата;

42.  подчертава значението на предоставянето на нови възможности за платена заетост, особено за жените, с цел съхраняване на селските общности, като същевременно се създадат условия за улесняване постигането на удовлетворително равновесие между професионалния и личния живот;

43.  настоятелно призовава държавите членки и регионалните органи да се възползват от структурните фондове и Кохезионния фонд за разширяването и подобряването на транспортната инфраструктура и за осигуряване на сигурни енергийни доставки и надеждна високоскоростна широколентова инфраструктура и услуги в селските райони; подчертава значението на цифровото развитие в селските райони и разработването на цялостен подход („цифровото село“);

44.  призовава Комисията да отчете значението на разширяването нейната Програма в областта на цифровите технологии, така че да обхване селските райони, тъй като цифровото развитие може значително да допринесе за създаването на нови работни места, улесняването на навлизането в самостоятелно наетите професии, повишаването на конкурентоспособността и развитието на туризма, както и за създаването на по‑добър баланс между професионалния и личния живот;

45.  насърчава местните и националните органи и другите институции да гарантират основните права на човека на работниците мигранти и сезонните работници и техните семейства, по‑специално на жените и особено уязвимите лица, както и да насърчават тяхната интеграция в местната общност;

46.  обръща внимание на различията в достъпа до грижи за децата в градските и селските райони, както и на регионалните различия в изпълнението на целите от Барселона, отнасящи се до детските заведения;

47.  осъжда всички форми на насилието над жени и отбелязва, че предоставянето на помощ на жертвите играе ключова роля; поради това призовава държавите членки и регионалните и местните правителства да отправят силно послание за нулева толерантност към насилието срещу жени, както и да прилагат политики и да предлагат услуги, пригодени към условията в селските райони с цел превенция и борба с насилието срещу жени, така че се гарантира, че жертвите имат достъп до помощ;

48.  Ето защо призовава държавите членки и регионалните и местните правителства да гарантират, че жертвите на насилие над жени, които живеят в селски и отдалечени райони, не са лишени от равен достъп до помощ, и повтаря своя призив към ЕС и неговите държави членки да ратифицират възможно най‑скоро Конвенцията от Истанбул;

49.  повтаря призива си към Комисията да внесе предложение за директива на ЕС относно насилието над жени;

50.  подчертава, че селските райони в държавите членки имат съществена икономическа и свързана с продоволствената сигурност роля в съвременното ни общество, в което над 12 милиона земеделски стопани предоставят достатъчно количество здравословни и безопасни храни за половин милиард потребители в целия Европейски съюз; подчертава, че съхраняването на жизнеспособността на тези общности чрез насърчаване на жените и семействата да останат там е от първостепенно значение;

51.  във връзка с това призовава Комисията и държавите членки да гарантират стабилна и адекватно финансирана ОСП, която да служи на европейските земеделски стопани и потребители, да насърчава развитието на селските райони, да смекчава последиците от изменението на климата и да защитава и подобрява състоянието на околната среда, като в същото време гарантира високо качество и безопасност на хранителните доставки и създава повече работни места;

52.  отбелязва, че селските райони често включват природно и културно наследство, което трябва да бъде защитено и развито, във връзка с устойчивия туризъм и екологичното образование;

53.  изтъква значението на понятието за мултифункционалност, а именно включването в селските райони на други придружаващи селскостопанското производство дейности от икономическо, социално, културно и екологично естество, които генерират трудова заетост по‑специално за жените; ето защо насърчава държавите членки да поощряват мерки за диверсификация на дейностите, като например преки продажби на продукти, социални услуги, услуги за полагане на грижи и селски туризъм; счита, с оглед на растящия интерес към този вид туризъм, че в този сектор следва да бъде формирана мрежа от предприятия и да се споделят най‑добри практики;

54.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)OВ L 6, 10.1.1979 г., стр. 24.
(2)ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
(3)OВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1.
(4)ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.
(5)ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487.
(6)ОВ C 66 E, 20.3.2009 г., стр. 23.
(7)OВ C 296 E, 2.10.2012 г., стр. 13.
(8)Приети текстове, P8_TA(2015)0264.
(9)Приети текстове, P8_TA(2015)0290.
(10)Приети текстове, P8_TA(2016)0427.
(11)По данни на Изследването на структурата на земеделските стопанства на Евростат.
(12)Европейска комисия (2011 г.), „Земеделие и развитие на селските райони. Селскостопански икономически доклади на ЕС. Селските райони и стратегията „Европа 2020“ — заетост“, Доклад № 5 — ноември 2011 г.“
(13)Европейска комисия (2012 г.), „Селскостопански икономически доклади. Жените в селското стопанство и селските райони на ЕС: усилена работа, ниска цена“, Доклад № 7 — юни 2012 г.


Проучване относно измерването на емисиите в автомобилния сектор
PDF 608kWORD 71k
Препоръка на Европейския парламент от 4 април 2017 г. до Съвета и Комисията вследствие на проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2016/2908(RSP))
P8_TA(2017)0100B8-0177/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 226 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Решение 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 19 април 1995 г. относно реда и условията за упражняване на правото на разследване на Европейския парламент(1),

—  като взе предвид своето Решение (EС) 2016/34 от 17 декември 2015 г. относно създаването на анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор, нейните правомощия, числен състав и срок на мандата(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства(3),

—  като взе предвид Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства(4),

—  като взе предвид Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 27 октомври 2015 г. относно измерването на емисиите в автомобилния сектор(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2016 г. относно проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор(7) (въз основа на междинен доклад A8-0246/2016),

—  като взе предвид окончателния доклад на анкетната комисия за измерване на емисиите в автомобилния сектор (A8-0049/2017),

—  като взе предвид проектопрепоръката на анкетната комисия за измерване на емисиите в автомобилния сектор,

—  като взе предвид член 198, параграф 12 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че член 226 от ДЕС предоставя правно основание за създаването от Парламента на временна анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения или лошо администриране при прилагането на правото на Съюза, без да се накърняват правомощията на националните юрисдикции или на юрисдикцията на ЕС, и като има предвид, че това представлява важен елемент от надзорните правомощия на Парламента;

Б.  като има предвид, че въз основа на предложение от Председателския съвет Парламентът реши на 17 декември 2015 г. да създаде анкетна комисия за разследване на твърдения за неизпълнение на задължението за прилагане на правото на Съюза по отношение на измерванията на емисиите в автомобилния сектор, и че Комисията ще внесе всякакви препоръки, които счита за необходими в тази област;

В.  като има предвид, че анкетната комисия започна своята работа на 2 март 2016 г. и прие своя окончателен доклад на 28 февруари 2017 г., като определи методологията и заключенията от своето разследване;

Г.  като има предвид, че пазарният дял на дизелови леки автомобили в Европейския съюз е нараснал през последните десетилетия до равнище, при което тези превозни средства представляват понастоящем повече от половината от новите леки автомобили, продавани в почти всички държави членки; като има предвид, че това трайно нарастване на пазарния дял на дизеловите превозни средства също е резултат от политиката на ЕС в областта на климата, тъй като дизеловата технология има предимство пред бензиновите двигатели по отношение на емисиите на CO2; като има предвид, че по време на горенето, дизеловите двигатели, в сравнение с бензиновите двигатели, произвеждат много повече замърсители, различни от CO2, които вредят пряко и в значителна степен на общественото здраве, като например NOx, SOx и прахови частици; като има предвид, че съществуват технологии за намаляване на тези замърсители и се разгръщат на пазара;

Д.  като има предвид, че понастоящем съществуващата технология има за цел да отговаря на стандартите Евро 6 за NOx за дизелови превозни средства, включително по отношение на реалните условия на движение и без отрицателно въздействие върху емисиите на CO2;

Е.  като има предвид, че най-добрите практики от САЩ, където съществуват по-строги стандарти за емисиите, прилагани за бензиновите и дизеловите превозни средства, както и по-строгите политики за прилагане, предлагат стандарт, към който ЕС следва да се стреми;

Ж.  като има предвид, че защитата на общественото здраве и околната среда, следва да бъдат споделяна обществена грижа и отговорност, за която всички заинтересовани страни, включително сектора на автомобилостроенето, имат важна роля;

1.  възлага на своя председател да предприеме необходимите мерки за оповестяване на окончателния доклад на анкетната комисия в съответствие с член 198, параграф 11 от Правилника за дейността на Европейския парламент и член 4, параграф 2 от Решение 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС;

2.  призовава Съвета и Комисията да гарантират, че заключенията от проучването и препоръките, произтичащи от тях, се изпълняват на практика, в съответствие с Решение № 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС;

3.  призовава Комисията да представи на Парламента в срок от 18 месеца след приемането на настоящата препоръка, както и редовно след това, подробен доклад относно действията, предприети от Комисията и държавите членки относно заключенията и препоръките на анкетната комисия;

4.  приканва своя председател да възложи на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по транспорт и туризъм да следят предприетите действия в отговор на заключенията и препоръките на анкетната комисия, в съответствие с чл. 198, параграф 13 от своя Правилник за дейността;

5.  приканва своя председател да възложи на комисията по конституционни въпроси да предприеме действия във връзка с препоръките на анкетната комисия по отношение на ограниченията на правото на разследване на Европейския парламент;

Лабораторни изпитвания и действителни емисии

6.  призовава Комисията да промени вътрешната си структура, така че, по силата на принципа за колективна отговорност, портфейла на един комисар (и Генерална дирекция) да включва едновременно отговорността за законодателство в областта на качеството на въздуха и за политиките, насочени към източниците на емисии на замърсители; призовава за увеличаване на човешките и техническите ресурси, предназначени за превозни средства, автомобилни системи и технологии за контрол на емисиите в Комисията, и за Съвместния изследователски център (JRC) за по-нататъшно подобряване на собствения технически експертен опит;

7.  призовава Комисията за тази цел да промени вътрешната си структура и да промени разделението на отговорностите си, така че всички законодателни отговорности, поемани към момента от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“(GROW) в областта на емисиите на превозните средства да бъдат прехвърлени на Генерална дирекция „Околна среда“ (DG ENV);

8.  призовава Комисията да гарантира, че са налице подходящите човешки ресурси и технически опит, както и съответното равнище на автономия в Съвместния изследователски център, включително мерки за запазване на подходящ опит с технологиите за превозните средства и емисиите и изпитването на превозните средства в организацията; отбелязва, че Съвместният изследователски център може да има допълнителни отговорности по проверка за изисквания във връзка с предложението за нов регламент за одобряването на типа и надзор на пазара;

9.  призовава всички резултати от изпитването на Съвместния изследователски център в пълния им размер и в неанонимизиран формат да бъдат предоставени на обществеността посредством база данни; призовава освен това лабораторията за емисиите от моторни превозни средства (VELA) на Съвместния изследователски център да докладва на надзорен съвет, който включва представители на държавите членки и организациите за опазване на околната среда и здравето;

10.  призовава съзаконодателите, във връзка с текущото преразглеждане на Регламент (ЕО) № 715/2007, да гарантират, че мерките по член 5, параграф 3 и член 14, които са предназначени да допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателния акт, се приемат чрез делегирани актове, с цел да се осигури подходящ контрол от страна на Парламента и на Съвета, като в същото време се намалява възможността за неоправдани забавяния в приемането на тези мерки; решително се противопоставя на избора, ако тези мерки са приети с актове за изпълнение;

11.  призовава за бързо приемане на 3-тия и 4-ия пакет относно изпитването за емисии в реални условия на движение което да завърши регулаторната рамка за нова процедура за одобряване на типа, както и за бързото прилагане на настоящата рамка; припомня, че за изпитване на емисиите в реални условия на движение, за да бъдат ефективни по отношение на намаляването на различията между нивата на емисиите, измерени в лабораторията и по пътищата, спецификациите на изпитването и процедурите за оценка следва да бъдат определяни много внимателно и следва да обхващат широк диапазон от условия за управление, включително температура, натоварване на двигателя, скорост на превозното средство, надморска височина, вид на пътя и други параметри, които могат да бъдат срещнати при управление на превозно средство в Съюза;

12.  взема под внимание действията за отмяна срещу 2-рия пакет относно изпитването за емисии в реални условия на движение, инициирани от няколко града в ЕС на основание на това, че чрез въвеждане на нови прагове за емисиите на NOx, регламентът на Комисията променя съществен елемент от основен акт, което води до нарушение на съществено процесуално изискване, както и разпоредбите на Директивата за качеството на въздуха 2008/50/ЕО относно ограничаването на максимално допустимите равнища на емисии на азот от дизелови превозни средства;

13.  настоятелно призовава Комисията да преразгледа през 2017 г. коефициента на съответствие за изпитване на емисиите при реални условия за емисиите на NOx, както е предвидено от 2-рия пакет относно изпитването за емисии в реални условия на движение; призовава Комисията да продължава да преразглежда коефициента на съответствие ежегодно, в съответствие с развитието на технологиите, така че да го намали до 1 най-късно до 2021 г.;

14.  призовава Комисията да извърши преглед на приложимото право на Съюза, за да провери дали пускането на пазара на други системи на превозното средство или на други продукти биха могли да бъдат зависими от неподходящи процедури за изпитване, както в случая с емисиите от превозни средства, или в други области, в които също така има липса на усилия за надзор на пазара, и да представи подходящи законодателни предложения, с които да се гарантира прилагането на стандартите на вътрешния пазар;

15.  призовава Комисията да представи предложения за въвеждане на екологични инспекции на равнище ЕС, за да се следи за спазването на екологичните стандарти за продуктите, пределни стойности на емисиите, свързани с разрешителните за експлоатация, и правото на ЕС в областта на околната среда като цяло;

16.  призовава Комисията да продължи работата си по подобряването на показателите на преносимите системи за измерване на емисиите (PEMS), за да се подобри тяхната точност и намали маржът за грешка при тяхната употреба; счита, че що се отнася до праховите частици технологиите на преносимите системи за измерване на емисиите (PEMS) следва да могат да отчитат частици, чиито размер е по-малък от 23 нанометра, и че са най-опасните за общественото здраве;

17.  счита, че хоризонталните правила за създаването и функционирането на експертните групи на Комисията, приети от Комисията на 30 май 2016 г., представляват подобрение спрямо старите правила, например що се отнася до изискването за изготвянето на сериозни и пълни протоколи от заседанията; призовава Комисията да преразгледа тези правила, с цел да се засилят разпоредбите относно балансирания състав на експертните групи; призовава Комисията да приложи (актуализираните) хоризонтални правила строго и незабавно, както и да изготви доклад до Европейския парламент и Съвета за оценка на тяхното изпълнение;

18.  призовава списъците на участниците и протоколите от заседанията на комитетите в рамките на комитологията, като например техническия комитет по моторните превозни средства (TCMV) и експертните групи на Комисията, като например работната група по моторните превозни средства или относно емисиите при реални условия на движение — лекотоварни превозни средства (RDE-LDV), да бъдат предоставени на разположение на обществеността;

19.  настоятелно призовава държавите членки да гарантират наличието на по-голяма прозрачност по отношение на достъпа до документите от заседанията на техническия комитет по моторните превозни средства (TCMV) за техните национални парламенти;

20.  призовава Комисията значително да промени съществуващите политики на архивиране и съхраняване на информация, както и да гарантира, че докладните записки, междуведомствените комуникации, проектите и неофициалният обмен на информация в рамките на Комисията, държавите членки, Съвета и техните представители ще бъдат архивирани по подразбиране; изразява съжаление поради пропуските в публичните регистри, които са произтекли от един твърде ограничен обхват на документите, подбрани за архивиране, което изисква активна намеса, за да може документите да бъдат архивирани;

Измервателно-коригиращи устройства

21.  счита, че въпреки че процедурата за изпитване на емисиите при реални условия ще сведе до минимум риска от използване на измервателно-коригиращи устройства, тя няма да попречи напълно на евентуалното прибягване до незаконни практики; затова препоръчва, в съответствие с подхода на американските органи, в одобрението на типа и изпитването за съответствие в експлоатация да бъде включена степен на непредвидимост, с цел да се предотврати използването на всякакви оставащи пропуски и да се осигури съответствие през целия жизнен цикъл на превозното средство; във връзка с това приветства протокола за изпитване на измервателно-коригиращите устройства, включен в „Насоките относно оценката на допълнителни технологии за контрол на емисиите и наличие на измервателно-коригиращи устройства“, приети от Комисията на 26 януари 2017 г. и приложими за превозни средства, които вече са пуснати на пазара; очаква националните органи на държавите членки бързо да приложат настоящия протокол в дейностите им по надзор на пазара и да проведат препоръчаното изпитване на превозни средства при непредвидими вариации на стандартните условия на изпитване, като например температура, скорост, натоварване на превозното средство и продължителност на изпитването, което може да включва изпитване „изненада“;

22.  отбелязва със загриженост, че официалното изпитване на емисиите на CO2 и разходът на гориво на превозните средства ще продължат да бъдат ограничени до процедура за изпитване на лекотоварните превозни средства (WLTP) в лабораторни условия, което означава, че незаконното използване на измервателно-коригиращи устройства продължава да бъде възможно и може да остане незабелязано; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да създадат схеми за дистанционно наблюдение на парка — използване на крайпътно телеметрично оборудване и/или бордови сензори — с цел скрининг на екологичните показатели на пуснатия в експлоатация парк и за откриване на евентуални незаконосъобразни практики, които могат да доведат до несъответствия между показателите на хартия и в реалния свят;

23.  призовава Комисията да продължи да анализира причините, поради които по-строгите разпоредби за измервателно-коригиращите устройства в законодателството относно тежкотоварните превозни средства не са включени в законодателството за лекотоварните превозни средства;

24.  призовава Комисията да извърши вътрешен преглед, за да провери твърдението, че резултатите от научните изследвания на Съвместния изследователски център и притесненията, обсъдени в рамките на службите на Комисията във връзка с евентуални незаконни практики на производителите, не са достигнали до по-високите нива в йерархията; призовава Комисията да докладва за своите заключения пред Парламента;

25.  счита, че следва да бъде въведен ясен механизъм за докладване в рамките на Комисията, за да се гарантира, че когато бъдат идентифицирани несъответствия от Съвместния изследователски център (JRC), те ще бъдат съобщавани на всички съответни нива в йерархията на Комисията;

26.  призовава Комисията да възложи на Съвместния изследователски център (JRC) да извърши допълнително разследване, заедно с националните органи и независимите научноизследователски институти, относно подозрителните емисии при няколко коли, наблюдавани през август 2016 г.;

27.  призовава държавите членки да изискват от производителите на автомобили, във връзка с наскоро въведеното задължение за производителите на автомобили да разкриват своята базова и спомагателна технология за контрол на емисиите, да обяснят всяко ирационално поведение на емисии, наблюдавани при изпитване на превозните средства, и да докажат необходимостта да бъдат прилагани изключенията, посочени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007; призовава държавите членки да споделят с Комисията и Парламента резултатите от своите разследвания и техническите данни от изпитванията;

28.  призовава Комисията строго да наблюдава прилагането от страна на държавите членки на изключения от използването на измервателно-коригиращи устройства; приветства, в тази връзка, методологията за техническата оценка на спомагателна технология за контрол на емисии, включена в Насоките на Комисията от 26 януари 2017 г.; призовава Комисията да започне производства за установяване на нарушение, при необходимост;

Типово одобрение и съответствие в експлоатация

29.  призовава, в интерес на защитата на потребителите и околната среда, за бързото приемане на Предложението за регламент относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета (2016/0014(COD))(8), който да замени настоящата рамкова директива за типово одобрение, както и за влизането му в сила не по-късно от 2020 г.; счита, че запазването на равнището на амбиция в първоначалното предложение на Комисията, по-специално по отношение на въвеждането на надзор на системата на ЕС, представлява абсолютният минимум за подобряване на системата на ЕС; освен това счита, че една по-всеобхватна и координирана система за одобрение на типа и надзор на пазара, включваща надзор от страна на ЕС, съвместни одити и сътрудничеството с националните органи и между тях, следва да бъде целта, която трябва да бъде постигната по време на междуинституционалните преговори по досието;

30.  счита, че единствено наличието на по-голям надзор на равнище ЕС може да се гарантира, че законодателството на ЕС относно превозните средства се прилага правилно и че дейностите по наблюдение на пазара в ЕС се извършват по ефикасен и ефективен начин; призовава Комисията да гарантира пълното и еднакво прилагане на новата рамка за одобряване на типа и наблюдение на пазара, както и за координиране на дейността на националните органи за надзор на пазара и органите по одобряване на типа и арбитраж в случай на спорове;

31.  призовава за драстично засилване на надзора на пазара, въз основа на ясно определени правила и по-ясно разпределение на отговорностите в новата рамка на ЕС за одобряване на типа, с цел да се създаде по-добра, ефективна и функционална система;

32.  счита, че в рамките на нова рамка на ЕС за одобрение на типа, надзорът на равнище ЕС следва да води до повторно изпитване, в подходящ мащаб, на превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли, които вече са пуснати на пазара, с цел да се провери дали съответстват на одобренията на типа и на приложимото законодателство, като се използва широк набор от изпитвания въз основа на подходящи статистически извадки, и да се инициират корективни мерки, изтегляния на превозните средства, отнемане на одобрения и административни глоби; счита експертните познания и умения на Съвместния изследователски център играят важна роля за изпълнението на тази задача;

33.  призовава Комисията и държавите членки да извършват оценка на практиката в САЩ на изхода от производствената линия и изпитването за съответствие в експлоатация на случаен принцип, както и да направят необходимите заключения по отношение на подобряването на техните дейности по надзор на пазара;

34.  предлага в случай на пътнически превозни средства, да се извършва наблюдение на пазара на случаен принцип, включително с неспецифицирани протоколи за изпитване, при най-малко 20 % от новите модели, пускани на пазара на Съюза всяка година, както и за представително количество на по-старите модели, за да се провери дали превозните средства отговарят на законодателството на Съюза в областта на безопасността по пътищата и околната среда; счита, че при избора на превозните средства, които да бъдат проверявани на равнището на Съюза, обоснованите жалби следва да бъдат проследявани, като следва да бъдат взети под внимание изпитванията от трети страни, данните от дистанционно наблюдение, докладите от периодичните технически проверки и друга информация;

35.  подчертава необходимостта от системно прилагане на съответствието на производството и на съответствието при експлоатация на превозните средства от страна на отговорните национални органи, което да бъде допълнително координирано и наблюдавано на равнището на ЕС; счита, че изпитванията за съответствие на производството и за съответствието при експлоатация следва да се извършват от страна на техническа служба, различна от тази, отговаряща за одобрението на типа на въпросния автомобил, и че вътрешните технически служби следва да бъдат изключени от извършване на изпитването за емисии за целите на одобрението на типа; настоятелно призовава държавите членки да изяснят веднъж завинаги кой орган е отговорен за наблюдението на пазара на тяхната територия, да гарантират, че този орган е наясно със своите отговорности и да уведомят Комисията за това; счита, че наличието на по-тясно сътрудничество и обмен на информация между органите за надзор на пазара на държавите членки и Комисията, включително относно националните планове за надзор на пазара, ще подобри общото качество на надзора на пазара в ЕС и ще даде възможност на Комисията да установи какви са слабостите в националните системи за надзор на пазара;

36.  счита, че по-задълбочената координация и провеждане на дискусии между органите по одобряване на типа и Комисията, под формата на форума, председателстван от Комисията, ще допринесат за насърчаването на добри практики, които имат за цел да гарантират ефективно и хармонизирано прилагане на разпоредбите относно типовото одобрение и надзора на пазара;

37.  счита, че възможността за независим пълен преглед на резултатите от изпитванията за одобряване на типа, включително данни от изпитвания при движение по инерция, ще подобри ефективността на рамката, както и че съответните данни следва да бъдат достъпни за съответните страни;

38.  призовава за адекватно и независимо финансиране на одобряването на типа, надзора на пазара и дейностите на техническите служби, например чрез създаването на структура за събиране на такси, чрез националните бюджети на държавите членки или чрез комбинация от двата метода; счита, че органите по одобряване на типа следва да бъдат отговорни за проверката на търговските и икономическите отношения, съществуващи между автомобилните производители и доставчиците, от една страна, и технически служби, от друга страна, с цел предотвратяване на конфликти на интереси;

39.  насочва вниманието към американската система за одобрение на типа, при която таксите, събирани от производителите за покриване на разходите за сертифициране и програмите за съответствие се изпращат на Министерството на финансите на САЩ, а Конгресът на САЩ, от своя страна, разпределя средствата между Агенцията за защита на околната среда (EPA) с цел изпълнение на нейните програми — като парадигма, която може да бъде полезна за подобряване на независимостта на системата на ЕС;

40.  призовава за бързото приемане, изпълнение и прилагане на четвъртия пакет за изпитване на емисии при реални условия, регулиращ използването на изчислителни системи за мониторинг на емисиите за проверки на съответствието в експлоатация и за изпитвания на трети страни; призовава Комисията да въведе мандат за Съвместния изследователски център да провежда изпитвания на емисиите с преносима система за измерване на емисиите като част от проверките на съответствието в експлоатация на европейско равнище в контекста на новата рамка за одобряване на типа;

41.  призовава съзаконодателите да установят, в предстоящия регламент относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства, мрежа за дистанционно отчитане в рамките на ЕС, за да упражнява мониторинг върху емисиите на автомобилния парк при реални условия и установяване на това кои са прекомерно замърсяващите превозни средства, с цел да се извършват целенасочени проверки на съответствието в експлоатация и да се проследяват автомобили, които биха могли да бъде незаконно модифицирани посредством хардуер (напр. плочи за изключване на рециркулация на отработили газове (EGR), премахване на филтъра за прахови частици за дизелов двигател (DPF) или на системите за селективна каталитична редукция (SCR)) или софтуерни промени (незаконни настройки с чип);

42.  призовава Комисията да използва делегираните ѝ правомощия, определени в член 17 на Директива 2014/45/ЕС относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета, с цел да бъдат актуализирани методите за изпитване за периодичния технически преглед на автомобилите с оглед измерването на емисиите на NOx от леките автомобили;

43.  счита, че органите за надзор на пазара, органите по одобряването и техническите служби следва да изпълняват своите задължения; счита, че поради това те следва да подобряват непрекъснато и в значителна степен своята степен на компетентност, и за тази цел призовава за установяването на редовни независими одити на техния капацитет;

44.  призовава Комисията да разгледа възможността за въвеждането на задължително изискване за производителите да уведомяват Комисията за своя избор на техническа служба, за да се гарантира, че Комисията е напълно запозната с положението;

45.  призовава държавите членки да изискват от производителите на автомобили да оповестяват и обосновават своите стратегии относно емисиите пред органите по одобряване на типа, какъвто е например случаят с тежкотоварните превозни средства;

46.  призовава държавите членки да анализират дали „стандартните“ решения, предлагани от производителя за ремонт на превозни средства, оборудвани със системи с измамна цел, действително отговарят на разпоредбите относно емисиите, и призовава за извършването на проверки на случаен принцип върху новите превозни средства, които са били ремонтирани;

Правоприлагане и санкции

47.  призовава за по-строго и по-ефективно прилагане на правилата за емисиите от превозни средства в ЕС; предлага структурата на управление относно емисиите от автомобили да бъде незабавно реформирана и приведена в съответствие с другите транспортни сектори;

48.  припомня, че правилата за измерване на емисии са определени за постигане на по-добро качество на въздуха, което преди това не е било постигано отчасти поради слабото правоприлагане и отчасти поради манипулиране от страна на някои производители на автомобили; счита, че съответните органи следва да вземат предвид емисиите от автомобилите и данните за качеството на въздуха, за да се прецени дали заложената цел е постигната;

49.  предлага създаването на постоянна международна рамка за сътрудничество относно емисиите, с оглед да се позволи на съответните органи да извършват обмен на информация и да провеждат съвместни дейности по контрол; подобни действия вече са въведени за други продукти в рамките на ЕС;

50.  настоятелно призовава Комисията да започне процедури за нарушение срещу държавите членки, които не са въвели ефективен надзор на пазара и национален режим за налагане на санкции за нарушения на правото на ЕС, така както се изисква от действащото законодателство;

51.  предлага Комисията да бъде оправомощена да налага на производителите на превозни средства ефективни, съразмерни и възпиращи административни глоби и да разпореди оздравителни и коригиращи действия, когато бъде установено несъответствие на техните превозни средства; счита, че евентуалните санкции следва да включват отнемане на одобрението на типа и въвеждане на програмите за изтегляне в целия ЕС;

52.  счита, че средствата, събирани от тези глоби, наложени на производителите на превозни средства, средствата, произтичащи от процедурите за нарушение, стартирани срещу държави членки за неспазване на законодателството на ЕС в областта на емисиите, и таксите за извънредно количество емисии за новите леки автомобили (бюджетен ред 711) следва да бъдат използвани като целеви приходи за определени проекти или програми на ЕС в областта на качеството на въздуха и опазването на околната среда, и не следва да намаляват вноските на държавите членки на основата на брутния национален доход в бюджета на ЕС; призовава за включването на необходимите разпоредби в съответното законодателство на Съюза за тази цел; предлага средствата от глобите да могат да се използват в част от държавите членки за обезщетяване на лицата, които са неблагоприятно засегнати от нарушението, и за други подобни действия в полза на потребителите;

53.  призовава държавите членки да гарантират, че разпоредбите за санкции при нарушаване от страна на производителите на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 715/2007 са ефективни, пропорционални и възпиращи, и се съобщават своевременно на Комисията;

54.  призовава държавите членки да прилагат по-енергични мерки вследствие на скандала с измамата относно емисиите; призовава държавите членки и техните органи по одобряване на типа да разгледат информацията относно основните и допълнителните стратегии за контрол на емисиите, които трябва да бъдат оповестявани от производителите на автомобили — за типово одобрените автомобили по Евро 5 и Евро 6, за които по време на програмите за изпитване са установени нерационални емисии, и да се провери тяхното съответствие с тълкуването от страна на Комисията на разпоредбите относно насоките за измервателни коригиращи устройства; призовава държавите членки да прилагат наличните санкции, когато това е уместно, включително програмите за задължително изтегляне и отнемане на одобрения на типа; призовава Комисията да гарантира координиран подход на програмите за изтегляне в целия ЕС;

55.  призовава държавите членки и Комисията да изяснят на засегнатите собственици на превозните средства дали съответните превозни средства трябва да бъдат ремонтирани и какви са правните последици, произтичащи от ремонтните дейности по отношение на спазването на законодателството относно емисиите, задълженията по отношение на техническите прегледи на превозните средства, данъчното облагане и последиците от една потенциална промяна в класификацията на превозното средство и др.;

56.  отбелязва, че е трудно да се събере информация за санкциите в държавите членки поради липсата на статистически данни на национално равнище; призовава Комисията и държавите членки да събират редовно статистически данни за това;

57.  призовава държавите членки и Комисията да засилят европейските механизми за изпълнение като например мрежата на Европейския съюз за прилагане и спазване на правото в областта на околната среда (IMPEL);

Права на потребителите

58.  счита, че потребителите в ЕС, засегнати от скандала „Дизелгейт“, следва да бъдат компенсирани по подходящ начин и финансово от съответните производители на автомобили, както и че програмите за изтегляне, които бяха само частично изпълнени, не следва да се разглеждат като достатъчна форма на компенсация;

59.  призовава Комисията за тази цел да внесе законодателно предложение за създаването на система за колективни искове с цел да се създаде хармонизирана система за потребителите в ЕС, което ще сложи край на настоящата ситуация, при която липсва защита на потребителите в повечето държави членки; призовава Комисията да извърши оценка на съществуващите системи в рамките на ЕС и извън него, с цел да установи най-добри практики в тази област и да ги включи в законодателното си предложение;

60.  счита, че ако одобрение на тип превозно средство бъде оттеглено въз основа на несъответствие, собственикът на съответното превозно средство следва да бъде напълно компенсиран за покупката на това превозно средство;

61.  счита, че потребителите следва да имат право на подходящо обезщетение, когато се докаже, че първоначалните характеристики на превозното средство (например по отношение на разход на гориво, ефективност, трайност на компоненти, емисии и т.н.) са неблагоприятно засегнати от всички необходими технически поправки или модулации, изпълнявани в рамките на програмата по изтегляне на автомобили от производителя;

62.  призовава държавите членки да гарантират, че на потребителите се предоставя подробна и изчерпателна информация относно измененията, направени по време на програмите за изтегляне и проверките за поддръжка, с цел подобряване на прозрачността за потребителите и доверието в пазарите на леки автомобили;

63.  изразява съжаление във връзка с факта, че европейските потребители са третирани по-неблагоприятно от потребителите в САЩ; освен това отбелязва, че засегнатите потребители често получават неясна и непълна информация относно засегнатите превозни средства, задълженията за ремонт на превозното средство, както и последствията от това;

64.  изразява съжаление относно факта, че ЕС не разполага с единна, хармонизирана система, в рамките на която да могат да бъдат предприемани съвместни действия от страна на потребителите с оглед упражняване на правата им, като признава, че към днешна дата в много държави членки не съществува възможност за потребителите да вземат участие в подобни действия;

65.  подчертава, че след изтеглянето превозните средства трябва да съответстват на правните изисквания, предвидени в законодателството на ЕС; изтъква също така, че следва да бъдат обмислени и други форми на обезщетение освен програмите за изтегляне; за тази цел, призовава Комисията да извърши оценка на действащите в ЕС правила за защита на потребителите и да представи предложения по целесъобразност;

66.  подчертава, че е важно на потребителите да се предоставя реалистична, точна и надеждна информация относно разхода на гориво на техните автомобили и замърсяващите въздуха емисии с цел повишаване на осведомеността на потребителите и подпомагането им при вземането на информирани решения за покупка на автомобили; призовава за преразглеждане на Директивата относно етикетирането на леки автомобили (1999/94/ЕО), която следва да разглежда задължителното предоставяне на информация относно други замърсители на въздуха като NOx и прахови частици, в допълнение към информацията относно разхода на гориво и емисиите на CO2;

67.  призовава Комисията и държавите членки да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че потребителите са справедливо и подходящо обезщетени, включително чрез механизми за колективна защита;

Екологично чисти превозни средства

68.  призовава Комисията и компетентните органи на държавите членки да се ангажират в пълна степен и да прилагат стратегия за мобилност с ниски въглеродни емисии;

69.  призовава Комисията и държавите членки да направят оценка на ефективността на настоящите екологични зони в градовете, като се има предвид неуспехът на стандартите Евро за лекотоварни превозни средства в отразяването на действителните емисии в световен мащаб, както и да проучат ползата от въвеждането на маркировка или стандарт за превозните средства (превозни средства с най-ниски емисии (ULEV)), които отговарят на пределните стойности на емисиите в реални условия на движение;

70.  призовава Комисията и съзаконодателите да следват по-цялостен подход в своите политики за подобряване на екологичните показатели на автомобилите, за да се осигури напредък по отношение както на декарбонизацията, така и на целите за качеството на въздуха, например чрез насърчаване на прехода към алтернативно задвижване на двигателите на автомобилния парк;

71.  призовава Комисията, за тази цел, да преразгледа Директивата за чиста енергия за транспорта (2014/94/ЕС) и да представи проект за регламент относно стандартите за емисии на CO2 за автомобилния парк, който ще бъде пуснат на пазара от 2025 г. нататък, с включването на превозни средства с нулеви емисии (ZEV) и мандати за ULEV, които налагат поетапно нарастващ дял за превозни средства с нулеви емисии и превозни средства с най-ниски емисии в общия автомобилен парк с цел постепенното премахване на нови автомобили, които имат емисии на CO2 до 2035 г.;

72.  призовава Комисията и държавите членки да насърчават политики на екологосъобразни обществени поръчки, чрез закупуването на ZEV и ULEV от публични органи за техните автомобилни паркове или за (полу-) обществени програми за съвместното ползване на автомобили;

73.  призовава Комисията да извърши преглед на граничните стойности на емисиите, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007, с оглед на подобряването на качеството на въздуха в Съюза и постигане на нивата на качество на атмосферния въздух в ЕС, както и нивата, препоръчани от СЗО, както и представи най-късно до 2025 г., по целесъобразност, предложения за нови неутрални отношение на технологиите гранични стойности на емисиите по Евро 7, приложими за всички превозни средства от категории M1 и N1, предлагани на пазара на Съюза.

74.  призовава Комисията да разгледа възможността за преразглеждане на Директивата относно екологичната отговорност (2004/35/ЕО), за да бъдат добавени екологичните щети, причинени от замърсяване на въздуха поради нарушаване от страна на автомобилните производители на законодателството на ЕС за емисиите от автомобили; счита, че ако производителите на автомобили могат да бъдат подведени под финансова отговорност за компенсиране на вредите за околната среда, причинени от тях, може да се очаква повишаване на равнището на превенция и предпазливост;

75.  призовава Комисията да работи с държавите членки, за да гарантира, че никой редови работник от автомобилния сектор не страда в резултат на скандала с емисиите; за тази цел държавите членки и производителите на автомобили следва да координират и насърчават плановете за професионално обучение, за да се гарантира, че редовите работници, чието равнище на заетост беше отрицателно засегнато от скандала с емисиите, ще се ползват от цялата необходима защита и възможности за обучение, за да се гарантира, че уменията им могат да бъдат използвани примерно за устойчиви видове транспорт;

Правомощия и ограничения на анкетната комисия

76.  настоятелно призовава Съвета и Комисията да се ангажират с навременното приключване на преговорите относно предложението за регламент на Европейския парламент относно реда и условията за упражняване на правото на разследване на Европейския парламент и за отмяна на Решение № 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС;

77.  счита, че е от съществено значение за упражняването на демократичен контрол върху изпълнителната власт, на Парламента да бъдат предоставени правомощия за разследване, които да съответстват на тези на националните парламенти на държавите — членки на ЕС; счита, че за да упражнява тази роля на демократичен контрол Парламентът трябва да разполага с правомощия да призовава свидетели и да принуди свидетеля да се яви, както и да принуди представянето на документи; счита, че за да могат да бъдат упражнявани тези права държавите членки трябва да се съгласят да приложат санкции срещу лица за неявяване или за непредставяне на документи в съответствие с националното право, уреждащо националните парламентарни разследвания; изразява отново подкрепата на Парламента за позицията, изложена в доклада от 2012 г. по този въпрос;

78.  счита, че правомощията на анкетните комисии на Парламента следва да бъдат съобразени в по-голяма степен с тези на националните парламенти, по-специално за гарантиране на ефективното призоваване и участие на физическите лица и прилагането на санкции в случай на отказ за сътрудничество; призовава Комисията и държавите членки да подкрепят свързаните с това разпоредби в настоящото предложение на Парламента;

79.  призовава Комисията да преразгледа спешно Кодекса за поведение на членовете на Комисията, така че да бъдат включени разпоредби относно отчетността на бившите членове на Комисията в рамките на обхвата на разследване, извършено от анкетна комисия за изготвянето на политиките и законодателството, което беше извършено по време на техния мандат;

80.  изисква от Комисията да използва този срок между решението в пленарна зала за създаване на анкетна комисия и действителното начало на работата й, за да подготви първоначален набор от документи, които са свързани с мандата на анкетната комисия, така че предоставянето на информация да може да се извърши по-бързо, като по този начин се улесни работата на анкетната комисия от самото начало; предвид това счита, че правилата за архивиране и предаване на документи в Комисията следва да бъдат преразгледани и подобрени, за да се улеснят бъдещите запитвания;

81.  предлага създаването от страна на Комисията на единна точка за контакт за връзки с анкетните комисии на Парламента, по-специално когато са засегнати няколко генерални дирекции, с цел улесняване на потока на информация, от една страна, и продължаването на добрите практики, установени до момента, от друга страна;

82.  отбелязва, че в няколко скорошни анкетните комисии и специални комисии, Комисията и Съветът в някои случаи не са успели да предоставят исканите документи, а в други случаи са предоставили исканите документи едва след дълги забавяния; счита, че трябва да съществува механизъм за отчетност, въведен с цел да се осигури незабавното и гарантирано предаване на документите на Парламента, изисквани от анкетната комисия или специалната комисия и до които има право на достъп;

83.  призовава Комисията да подобри капацитета си за обработване на исканията за документи от анкетните комисии, както и от журналисти и граждани съгласно съответните приложими правила за достъп до документи, който да бъде осигурен навременно и да е с приемливо ниво на качество; настоятелно призовава Комисията да публикува тези документи в първоначалния им формат и да се въздържа от преобразувания, отнемащи време, които биха могли да доведат до промени на формата, както и от преобразувания на формата; наред с това, възлага на Комисията да гарантира, че информация, която се съхранява в машинно-четим формат, например база данни, също така се предоставя в машинно-четим формат;

84.  отбелязва, че е отговорност на анкетната комисия да извършва преценка дали дадена информация, попадаща в приложното поле на искането, е от значение за работата на комисията; отбелязва, че тази задача не следва да се предопределя от получателя на искането за подобен документ; възлага на Комисията да отразява правилно тази отговорност в своите насоки по отношение на исканията за достъп до документи;

85.  настоятелно призовава държавите членки да изпълнят своите правни задължения по отношение на анкетните комисии, както е установено в Решение № 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС, и по-специално член 3 от него; също така ги призовава, предвид установяването на значителни закъснения при отговора, за подпомагане на анкетните комисии, по начин, който да зачита принципа на лоялното сътрудничество, както е предвидено в член 4, параграф 3

86.  призовава тези държави членки, които са предприели извършването на национално разследване за замърсяващите емисии от леките автомобили, да предоставят на Комисията и Парламента незабавно пълните набори от данни и резултатите от техните разследвания;

87.  счита, че първата част от мандата на комисията следва да бъдат посветена на събирането и анализа на писмените доказателства, преди началото на публичните изслушвания; счита, че е полезно да се установи „време за размисъл“ между края на изслушванията и изготвянето на окончателния доклад, така че събирането на доказателства може да бъде приключено, те да бъдат правилно анализирани и включени изцяло в доклада;

88.  счита, че 12-месечният срок на анкетни комисии е произволен и често недостатъчен; счита, че членовете на анкетните комисии са в най-добрата позиция, за да определят дали продължителността на дадено разследване следва да бъде удължена и, ако да — за какъв период от време;

89.  отбелязва, че в член 198 от Правилника за дейността на Европейския парламент следва да се определя по-ясно когато следва да започне срокът за дадена анкетна комисия; предлага да има достатъчно гъвкавост, за да се гарантира, че е налице достатъчно време за извършване на разследвания; призовава работата на анкетната комисия да започне едва когато исканите документи са получени от институциите на ЕС;

90.  счита, че междинният доклад не трябва задължително да се включва в бъдещите мандати, за да не предопределя окончателните заключения от разследването;

91.  счита, че в бъдеще анкетните комисии следва да бъдат организирани по различен начин, за да се гарантират по-голяма ефикасност и ефективност при организирането и провеждането на работата на комисиите, по-специално по време на публичните изслушвания;

92.  подчертава, че вътрешният административен правилник на Парламента е приведен в съответствие с установената практика на постоянните комисии и поради това често не е подходящ за ad-hoc и временния характер на дадена анкетна комисия, която действа в условията на необичайни обстоятелства, с много специфичен обхват и в рамките на ограничен период от време; счита, следователно, че разработването на определен набор от правила, свързани с ефективното функциониране на анкетни комисии във връзка с провеждането на изслушвания и мисии, например по начин, който да гарантира справедливо политическо представителство, ще подобри ефективността; счита, че съществува риск финансовите ограничения да могат да попречат на анкетните комисии от изслушване на всички експерти, които се считат за необходими, за да може комисията да изпълнява задължението си; счита, че вътрешните срокове за разрешения за изслушвания и командировки следва да станат по-гъвкави;

93.  счита, че анкетните комисии следва да имат приоритетен достъп и специално предназначени за тях ресурси в съответните служби на Парламента, за да може той по-специално да разглежда исканията за проучвания, брифинги и др. в рамките на срока, предвиден в Правилника за дейността му;

94.  отбелязва, че настоящите правила за достъп до класифицирана информация и друга поверителна информация, предоставяна от Съвета, Комисията или държавите членки на Парламента във връзка с дадено разследване, не осигуряват пълна правна яснота, но обикновено се тълкуват като изключване на акредитирани парламентарни сътрудници (АПС) от преглеждането и анализа на некласифицирана „друга поверителна информация“ в обезопасена читалня; отбелязва, че някои от членовете са установили, че това правило е пречка за ефективното и задълбочено преглеждане на такива документи в рамките на ограниченото време на разположение на анкетните комисии и че комисията TAXE 2 (Специална комисия относно данъчните постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие), по време на която беше временно и по изключение предоставен достъп на АПС, успя да използва тези ресурси по един по-всеобхватен и ефективен начин; поради това призовава, при едно предоговаряне на Междуинституционалното споразумение, за въвеждането на ясно формулирана разпоредба, която да гарантира правото на достъп до документи за АПС въз основа на принципа „необходимост да се знае“, в тяхната роля за подпомагане на членовете на ЕП; настоятелно призовава компетентните органи да ускорят предоговарянето на тази точка, за да не се възпрепятства ефективността и ефикасността на бъдещите и текущите парламентарни разследвания;

o
o   o

95.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка и окончателния доклад на анкетната комисия на Съвета, на Комисията и на парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 113, 19.5.1995 г., стр. 1.
(2) OВ L 10, 15.1.2016 г., стр. 13.
(3) OВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.
(4) ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.
(5) OВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1.
(6) Приети текстове, P8_TA(2015)0375.
(7) Приети текстове, P8_TA(2016)0322.
(8)Вж. също Приети текстове от 4.4.2017 г., P8_TA(2017)0097.

Правна информация - Политика за поверителност