Index 
Elfogadott szövegek
2017. április 4., Kedd - Strasbourg
A halászhajók jellemzői ***I
 A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete ***I
 A pálmaolaj és az esőerdők irtása
 A nők és szerepük a vidéki térségekben
 A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálata

A halászhajók jellemzői ***I
PDF 248kWORD 43k
Állásfoglalás
Szöveg
Az Európai Parlament 2017. április 4-i jogalkotási állásfoglalása a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))
P8_TA(2017)0096A8-0376/2016

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0273),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0187/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. október 19-i véleményére(1),

–  tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(2),

–  tekintettel az eljárási szabályzata 104. cikkének (3) bekezdése értelmében a Jogi Bizottság által a Halászati Bizottsághoz intézett, 2016. október 17-i levelére,

–  tekintettel korábbi állásfoglalásaira, és különösen a kisüzemi part menti halászatról, a hagyományos kisüzemi halászatról, valamint a közös halászati politika reformjáról szóló, 2012. november 22-i állásfoglalására​(3),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2017. február 15-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 104. és 59. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A8-0376/2016),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. április 4-én került elfogadásra a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (átdolgozás)

P8_TC1-COD(2016)0145


(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/1130 rendelettel.)

(1) HL C 34., 2017.2.2., 140. o.
(2) HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
(3) HL C 419., 2015.12.16., 167. o.


A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete ***I
PDF 1165kWORD 185k
Az Európai Parlament 2017. április 4-én elfogadott módosításai a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))(1)
P8_TA(2017)0097A8-0048/2017

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  A belső piac olyan, belső határok nélküli térség, amelyben biztosítani kell az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgását. A belső piac szabályainak átláthatónak, egyszerűnek és következetesnek kell lenniük, így garantálva a jogbiztonságot és az egyértelműséget mind a vállalkozások, mind a fogyasztók javát szolgálva.
(1)  A belső piac olyan, belső határok nélküli térség, amelyben biztosítani kell az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgását. A belső piac szabályainak átláthatónak, egyszerűnek, következetesnek és hatékonynak kell lenniük, így garantálva a jogbiztonságot és az egyértelműséget mind a vállalkozások, mind a fogyasztók javát szolgálva.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  Az értékelés azonban megállapította, hogy szükség van a típus-jóváhagyási követelményeket kiegészítő piacfelügyeleti rendelkezések bevezetésére; a visszahívási és védintézkedési eljárások, valamint a meglévő járműtípusok jóváhagyásának kiterjesztésére vonatkozó feltételek pontosítására; a típus-jóváhagyási keretrendszer végrehajtásának javítására a tagállami hatóságok és műszaki szolgálatok által alkalmazott típus-jóváhagyási és gyártásmegfelelőségi eljárások harmonizálása és fejlesztése révén; az ellátási láncban részt vevő gazdasági szereplők, valamint a keretrendszer végrehajtásában részt vevő hatóságok és felek szerepének és feladatainak pontosítására; továbbá az alternatív típus-jóváhagyási rendszerek (kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyása, illetve egyedi jóváhagyások), valamint a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás alkalmasabbá tételére arra, hogy megfelelő rugalmasságot nyújtsanak a réspiacok, valamint a közép- és kisvállalkozások számára, az egyenlő versenyfeltételek torzítása nélkül.
(4)  Az értékelés azonban megállapította, hogy az alábbiakra van szükség: piacfelügyeleti intézkedések bevezetése a típus-jóváhagyási követelmények kiegészítése céljából; a visszahívási és védintézkedési eljárások, valamint a meglévő járműtípusok jóváhagyásának kiterjesztésére vonatkozó feltételek tisztázása; a típus-jóváhagyási keretrendszer végrehajtásának javítása a tagállamok hatóságai és műszaki szolgálatai által alkalmazott típus-jóváhagyási eljárások és a gyártásmegfelelőség ellenőrzésére szolgáló eljárások harmonizálása és javítása által; az ellátási láncban részt vevő gazdasági szereplők, valamint a keretrendszer végrehajtásában részt vevő hatóságok és felek szerepének és feladatainak pontos meghatározása a szerepek és felelősségek átfedése nélkül, az említett szereplők, hatóságok és felek függetlenségének biztosításával, továbbá az összeférhetetlenségek elkerülésével; az alternatív típus-jóváhagyási rendszerek (kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyása és egyedi jóváhagyások), valamint a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás alkalmasabbá tétele arra, hogy megfelelő rugalmasságot nyújtsanak a réspiacok, valamint a közép- és kisvállalkozások számára, az egyenlő versenyfeltételek torzítása nélkül.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  Ezenkívül a típus-jóváhagyási keretrendszer végrehajtása során a közelmúltban felmerült problémák rávilágítottak a rendszer egyes hiányosságaira és arra, hogy egy szilárd, átlátható, kiszámítható és fenntartható, valamint magas szintű biztonságot, egészség- és környezetvédelmet biztosító szabályozási keretrendszer kialakításához alapvető felülvizsgálatra van szükség.
(5)  Ezenkívül a típus-jóváhagyási keretrendszer végrehajtása során a közelmúltban felmerült problémák rávilágítottak a rendszer egyes hiányosságaira és arra, hogy e szabályozási keretrendszer további megerősítésére van szükség, amely szilárd, átlátható, kiszámítható és fenntartható, valamint amely magas szintű biztonságot, egészség- és környezetvédelmet biztosít.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)   Mivel a fogyasztók védelme uniós prioritás, az Unióban közlekedő gépjárművek gyártóit kötelezni kellene arra, hogy járműveiket a forgalomba hozatal előtt, illetve az élettartamuk alatt teszteknek vessék alá. A tagállamoknak és az Európai Bizottságnak kell biztosítaniuk ezt a kettős felügyeletet, hogy egyikük fel tudjon lépni, ha a másik nem teljesíti kötelezettségeit.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)
(5b)   Az Uniónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy elkerülje a járműgyártók által a károsanyag-kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási tesztek kijátszása vagy bármilyen más jogszabály megkerülése érdekében elkövetett csalásokat. Az ilyen visszaéléseket véglegesen meg kell szüntetni.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
5 c preambulumbekezdés (új)
(5c)   E rendelet célja, hogy az Unióban javítson a gépjármű-visszahívási műveletek lassúságán. A meglévő eljárás nem teszi lehetővé az európai polgárok tényleges védelmének biztosítását, szemben az amerikai eljárással, amely gyors fellépést tett lehetővé. Ebből a szempontból alapvető fontosságú lehetővé tenni az Európai Bizottság számára, hogy a gazdasági szereplőket arra kényszerítse, hogy minden szükséges korlátozó intézkedést meghozzanak, ideértve a gépjárművek visszahívását is, annak érdekében, hogy a nem megfelelő járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy egyéb önálló műszaki egységek megfeleljenek ennek a rendeletnek.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
5 d preambulumbekezdés (új)
(5d)   A forgalomban lévő járművekben észlelt, az eredeti engedélyezési szabályokkal ellentétes és/vagy a fogyasztók biztonságát veszélyeztető vagy a környezetszennyezés csökkentésére vonatkozó szabályokkal ellentétes szabálytalanság esetén az európai fogyasztók érdeke az, hogy gyors, megfelelő és összehangolt, adott esetben a járművek visszahívásáig terjedő és az egész Unióban alkalmazandó korrekciós intézkedésekre támaszkodhassanak. A tagállamoknak minden rendelkezésükre álló információt meg kell adniuk a Bizottságnak ahhoz, hogy megfelelő módon és gyorsan cselekedni tudjon az egységes piac integritásának megvédése érdekében.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  E rendelet a belső piac megfelelő működése, a vállalkozások és a fogyasztók javának szolgálata, valamint a magas szintű biztonság, egészség- és környezetvédelem biztosítása érdekében meghatározza a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyására, valamint a járművek egyedi jóváhagyására vonatkozó harmonizált szabályokat és alapelveket.
(6)  E rendelet a gyártásmegfelelőségi vizsgálatok szigorú minőségi szabványai következetes alkalmazásának biztosítása érdekében meghatározza a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyására, valamint a járművek egyedi jóváhagyására vonatkozó harmonizált szabályokat és alapelveket, ezáltal lehetővé téve a belső piac megfelelő működését a vállalkozások javára a fogyasztók jogainak teljes körű és megfelelő figyelembe vétele mellett, ugyanakkor magas szintű biztonságot, valamint egészség- és környezetvédelmet biztosítva.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  E rendelet a biztonsági és környezetvédelmi tulajdonságok megfelelő szintjének biztosítása érdekében meghatározza az M és N kategóriába tartozó gépjárművek és azok pótkocsijai (O kategória), valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásához szükséges lényegi műszaki és igazgatási követelményeket. Ezek a kategóriák a személyszállításra szolgáló gépjárműveket, az árufuvarozásra szolgáló gépjárműveket, illetve ezek pótkocsijait fedik le.
(7)  E rendelet a biztonsági és környezetvédelmi tulajdonságok magas szintjének biztosítása érdekében meghatározza az M és N kategóriába tartozó gépjárművek és azok pótkocsijai (O kategória), valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásához szükséges lényegi műszaki és igazgatási követelményeket. Ezek a kategóriák a személyszállításra szolgáló gépjárműveket, az árufuvarozásra szolgáló gépjárműveket, illetve ezek pótkocsijait fedik le.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
(7a)   A rendelet célja, hogy megbízható, harmonizált és átlátható típusjóváhagyási és piacfelügyeleti eljárásokat biztosítson a tagállamokban.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)
(7b)   E rendeletnek biztosítania kell, hogy a nemzeti típusjóváhagyó hatóságok az egész Unióban értelmezzék, alkalmazzák és végrehajtsák követelményeit. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy rendszeres ellenőrzések, a kiadott típusjóváhagyások véletlenszerű mintáinak újbóli vizsgálata és e rendelet harmonizált alkalmazásának általános figyelemmel kísérése révén felügyelje a nemzeti hatóságok munkáját.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)
(8a)   E rendeletnek való megfelelés érdekében figyelembe kell venni a 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben1a foglalt előírásokat.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 2014/45/EU irányelve (2014. április 3.) a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 127., 2014.4.29., 51. o.).
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)  A típus-jóváhagyási előírások hatékony végrehajtását a gyártásmegfelelőségre vonatkozó rendelkezések megerősítése révén kell biztosítani, amit többek között a megfelelőség-ellenőrzési módszerek és az érintett termékek folyamatos megfelelőségének kötelező és rendszeres ellenőrzésével, valamint a típus-jóváhagyási hatóságok felügyelete alatt az egészjárműtípus-jóváhagyáshoz szükséges vizsgálatokat végző műszaki szolgálatok alkalmasságára, kötelezettségeire és teljesítményére vonatkozó követelmények megerősítésével lehet elérni. A műszaki szolgálatok megfelelő működésének biztosítása elengedhetetlen a magas szintű biztonság és környezetvédelem eléréséhez, valamint ahhoz, hogy a polgárok megbízzanak a rendszerben. A 2007/46/EK irányelv szerinti, a műszaki szolgálatok kijelölésére vonatkozó kritériumokat részletesebben meg kell határozni azok következetes végrehajtása érdekében. A tagállami műszaki szolgálatok értékelési módszerei jellemzően egyre inkább különböznek egymástól, ami a szolgálatok munkájának fokozódó összetettségére vezethető vissza. Ezért olyan eljárási kötelezettségeket kell előírni, amelyek garantálják a tagállami műszaki szolgálatok értékelésére, kijelölésére, bejelentésére és nyomon követésére szolgáló tagállami gyakorlatok cseréjét és nyomon követését. Ezen eljárási kötelezettségek révén megszüntethetők a műszaki szolgálatok kijelölésére vonatkozó kritériumok értelmezése és a kijelölési módszerek alkalmazása terén fennálló különbségek.
(9)  A típus-jóváhagyási előírások hatékony végrehajtását a gyártásmegfelelőségre vonatkozó rendelkezések megerősítésével, az információhoz való jobb hozzáférés biztosításával, a laboratóriumi vizsgálatok során alkalmazott optimalizálási technikák pontos meghatározásával, a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1a által tiltott illegális kiiktató eszközök jelentette kockázatra fordított kiemelt figyelemmel, a megfelelőség-ellenőrzési módszerek és az érintett termékek folyamatos megfelelőségének kötelező és rendszeres ellenőrzésével, valamint a típus-jóváhagyási hatóságok felügyelete alatt az egészjárműtípus-jóváhagyáshoz szükséges vizsgálatokat végző műszaki szolgálatok alkalmasságára, kötelezettségeire és teljesítményére vonatkozó követelmények megerősítésével és összehangolásával kell biztosítani. A műszaki szolgálatok megfelelő működésének biztosítása elengedhetetlen a magas szintű biztonság és környezetvédelem eléréséhez, valamint ahhoz, hogy a polgárok megbízzanak a rendszerben. A 2007/46/EK irányelv szerinti, a műszaki szolgálatok kijelölésére vonatkozó kritériumokat részletesebben meg kell határozni azok valamennyi tagállamban való következetes alkalmazása érdekében. A tagállami műszaki szolgálatok értékelési módszerei jellemzően egyre inkább különböznek egymástól, ami a szolgálatok munkájának fokozódó összetettségére vezethető vissza. Ezért olyan eljárási kötelezettségeket kell előírni, amelyek garantálják a tagállami műszaki szolgálatok értékelésére, kijelölésére, bejelentésére és nyomon követésére szolgáló tagállami gyakorlatok cseréjét és nyomon követését. Ezen eljárási kötelezettségek révén megszüntethetők a műszaki szolgálatok kijelölésére vonatkozó kritériumok értelmezése és a kijelölési módszerek alkalmazása terén fennálló különbségek. A megfelelő felügyelet és az Unió-szerte egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében a kérelmező műszaki szolgálat értékelésének magában kell foglalnia a tényleges típusjóváhagyási vizsgálatok helyszíni értékelésének közvetlen megfigyelését.
___________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 715/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről (HL L 171., 2007.6.29., 1. o.).
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  Az eddigieknél szükségesebbnek mutatkozik, hogy a kijelölő hatóságok ellenőrizzék és nyomon kövessék a műszaki szolgálatokat, mivel a műszaki fejlődés növeli annak kockázatát, hogy a műszaki szolgálatok nem rendelkeznek a kijelölésük hatókörén belül megjelenő új technológiák vagy eszközök vizsgálata tekintetében szükséges alkalmassággal. Mivel a műszaki fejlődés következtében lerövidül a termékek életciklusa, és mivel a helyszíni felügyeleti ellenőrzések gyakorisága eltérő az egyes kijelölő hatóságok esetében, minimumkövetelményeket kell meghatározni a műszaki szolgálatok felügyeletének és nyomon követésének gyakorisága tekintetében,
(10)  Az eddigieknél szükségesebbnek mutatkozik a műszaki szolgálatok tanúsítása, ellenőrzése és nyomon követése, mivel a műszaki fejlődés növeli annak kockázatát, hogy a műszaki szolgálatok nem rendelkeznek a kijelölésük hatókörén belül megjelenő új technológiák vagy eszközök vizsgálata tekintetében szükséges alkalmassággal. A 2007/46/EK irányelv jelenlegi alkalmazásának értelmezése és előírásainak a típusjóváhagyási folyamat során való alkalmazása terén tapasztalható jelentős különbségek miatt az egyes műszaki szolgálatok között meglehetősen nagy különbségek vannak. A tanúsítást, az ellenőrzést és nyomon követést ezért harmonizálni kell és olyan szintre bővíteni, hogy az egységes európai piacon belül egyenlő versenyfeltételeket biztosítson. Mivel a műszaki fejlődés következtében lerövidül a termékek életciklusa, és mivel a helyszíni felügyeleti ellenőrzések gyakorisága eltérő az egyes kijelölő hatóságok esetében, minimumkövetelményeket kell meghatározni a műszaki szolgálatok felügyeletének és nyomon követésének gyakorisága tekintetében,
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  Az átláthatóság és a kölcsönös bizalom erősítése, valamint a műszaki szolgálatok értékelésére, kijelölésére és bejelentésére, valamint a kiterjesztési és megújítási eljárásokra vonatkozó kritériumok további összehangolása és továbbfejlesztése érdekében a tagállamoknak együtt kell működniük egymással és a Bizottsággal. A tagállamoknak konzultálniuk kell egymással és a Bizottsággal az e rendelet végrehajtása vonatkozásában általánosságban jelentőséggel bíró kérdésekről, valamint tájékoztatniuk kell egymást és a Bizottságot értékelési ellenőrzőlistájuk mintájáról.
(12)  Az átláthatóság és a kölcsönös bizalom erősítése, valamint a műszaki szolgálatok értékelésére, kijelölésére és bejelentésére, valamint a kiterjesztési és megújítási eljárásokra vonatkozó kritériumok további összehangolása és továbbfejlesztése érdekében a tagállamoknak együttműködési mechanizmusokat kell kialakítaniuk egymással és a Bizottsággal. A tagállamoknak konzultálniuk kell egymással és a Bizottsággal az e rendelet végrehajtása vonatkozásában általánosságban jelentőséggel bíró kérdésekről, valamint tájékoztatniuk kell egymást és a Bizottságot értékelési ellenőrzőlistájuk mintájáról. E rendelet online adatbázist hoz létre, amely a 1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a létrehozott belső piaci információs rendszerrel (IMI) együtt hasznos elektronikus eszköznek bizonyulhat és az egyszerű és egységesített, eljárásokon alapuló információcserével megkönnyíti és erősíti az igazgatási együttműködést. Ennek érdekében a Bizottságnak fontolóra kell vennie a már létező online adatbázisok, mint pl. az ETAES vagy az Eucaris használatát.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 1024/2012/EU rendelete (2012. október 25.) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az IMI-rendelet) (HL L 316., 2012.11.14., 1. o.).
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)
(12a)   A típusjóváhagyás terén tapasztalt jelenlegi problémák napvilágra hozták a jelenlegi nemzeti piacfelügyeleti és típusjóváhagyás-ellenőrzési rendszerek főbb hiányosságait. Ezért az így feltárt elégtelenségekre adandó azonnali válaszintézkedésként fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy gondoskodjon a megfelelő felügyeleti feladatok elvégzéséről.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  Ha a műszaki szolgálat kijelölése a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet12 értelmében vett akkreditálás alapján történik, az akkreditáló testületeknek és a kijelölő hatóságoknak meg kell osztaniuk egymással a műszaki szolgálatok alkalmasságának értékelésére vonatkozó információkat.
(13)  Ha a műszaki szolgálat kijelölése a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet12 értelmében vett akkreditálás alapján történik, az akkreditáló testületeknek és a kijelölő hatóságoknak biztosítaniuk kell a műszaki szolgálatok alkalmasságát és függetlenségét.
__________________
__________________
12 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 765/2008/EK rendelete a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).
12 Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)   A műszaki szolgálatok tagállami nyomon követésének fenntarthatósága és a műszaki szolgálatokra vonatkozó egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében a tagállamoknak díjat kell kiszabniuk a műszaki szolgálatok kijelölésére és nyomon követésére vonatkozóan. Az átláthatóság érdekében a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot és a többi tagállamot a díjak szintjének és szerkezetének meghatározása előtt.
törölve
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
(14a)   A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a típusjóváhagyási és piacfelügyeleti költségekért a díjakat a gazdasági szereplő ne közvetlenül a műszaki szolgálatoknak fizesse be. E rendelkezés nem korlátozhatja a gazdasági szereplőt abban, hogy ő maga választhassa ki a műszaki szolgálatot, amelyet e tevékenységekre igénybe kíván venni.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)   Gondoskodni kell a műszaki szolgálatoknak a gyártóktól való függetlenségéről, többek között el kell kerülni, hogy a gyártók közvetlenül vagy közvetve fizessenek a műszaki szolgálatok által elvégzett típus-jóváhagyási ellenőrzésekért és vizsgálatokért. A tagállamoknak ezért olyan típus-jóváhagyási díjrendszert kell kialakítaniuk, amely fedezi a típus-jóváhagyó hatóság által kijelölt műszaki szolgálatok által végzett valamennyi típus-jóváhagyási vizsgálat és ellenőrzés költségét, a típus-jóváhagyás kiadásának igazgatási költségeit, valamint az utólagos megfelelés-ellenőrzési vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésének költségeit.
törölve
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)
(17a)   A piaci erők hatásának érvényesülése érdekében a műszaki szolgálatoknak teljes áttekinthetőséggel és egyformán kell alkalmazniuk a típusjóváhagyási eljárások szabályait anélkül, hogy szükségtelen terhet rónának a gazdasági szereplőkre. Annak érdekében, hogy valamennyi gazdasági szereplő magas szintű szakértelemmel jellemzett és méltányos elbánásban részesüljön, biztosítani kell a típusjóváhagyási eljárások szabályainak egységes műszaki alkalmazását. A rendelet által létrehozott Fórum keretein belül a típusjóváhagyási hatóságoknak információcserét kell folytatniuk az általuk tanúsított különféle műszaki szolgálatok működéséről.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
(18)  Ahhoz, hogy az e rendeletben meghatározott követelmények teljesüljenek, szilárd végrehajtási mechanizmusra van szükség a megfelelés biztosítása céljából. A gépjárműipart szabályozó jogszabályokban meghatározott, a típusjóváhagyásra és a gyártásmegfelelőségre vonatkozó követelményeknek való megfelelés biztosítása továbbra is a típusjóváhagyó hatóságok feladata kell, hogy legyen, mivel ez a kötelezettség szorosan kapcsolódik a típusjóváhagyások kiadásához, és teljesítéséhez a típusjóváhagyás tartalmának részletes ismerete szükséges. Ezért fontos a jóváhagyó hatóságok teljesítményét rendszeres szakértői értékelés keretében ellenőrizni annak érdekében, hogy a típus-jóváhagyási követelmények végrehajtása során valamennyi jóváhagyó hatóság egységes színvonalon és egységesen szigorúan járjon el. Ezenkívül fontos magának a típusjóváhagyásnak a helytállóságát is ellenőrizni.
(18)  Ahhoz, hogy az e rendeletben meghatározott követelmények teljesüljenek, szilárd végrehajtási mechanizmusra van szükség a megfelelés biztosítása céljából. A gépjárműipart szabályozó jogszabályokban meghatározott, a típusjóváhagyásra és a gyártásmegfelelőségre vonatkozó követelményeknek való megfelelés biztosítása továbbra is a típusjóváhagyó hatóságok feladata kell, hogy legyen, mivel ez a kötelezettség szorosan kapcsolódik a típusjóváhagyások kiadásához, és teljesítéséhez a típusjóváhagyás tartalmának részletes ismerete szükséges. Ezért fontos a jóváhagyó hatóságok teljesítményét rendszeres uniós szintű felügyeleti ellenőrzések, ezen belül független auditok keretében ellenőrizni annak érdekében, hogy a típus-jóváhagyási követelmények végrehajtása során valamennyi jóváhagyó hatóság egységes színvonalon és egységesen szigorúan járjon el. Ezenkívül fontos magának a típusjóváhagyásnak a helytállóságát is uniós szinten ellenőriztetni egy harmadik és független féllel.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)
(19a)   A lehetséges összeférhetetlenségek elkerülése érdekében a típusjóváhagyási és piacfelügyeleti hatóságok között nem lehet kapcsolat feladatik elvégzésekor. Ebben a tekintetben ezeknek a hatóságoknak külön testületeként kell működniük a nemzeti közigazgatási struktúrának megfelelően és nem lehetnek közös alkalmazottaik vagy létesítményeik a nemzeti hatóságok struktúráinak és hatásköreinek megfelelően.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)
(19b)   A végrehajtásért felelős fórumnak platformot kell biztosítania az információcsere és a független elemzések számára, hogy támogatni tudja e rendelet működésének és végrehajtásának javítását. A csere során a Bizottságnak jogosan úgy vélheti, hogy egy vagy több típusjóváhagyási hatóság nem felel meg e rendelet előírásainak. Ilyen esetben a Bizottságnak meg kell tudni tenni minden szükséges intézkedést a megfelelés biztosítására, beleértve iránymutatások, ajánlások vagy más eszközök kiadását és más eljárások alkalmazását az arányosság kellő figyelembevétele mellett. Súlyos jogsértés esetén a Bizottságnak lehetőséget kell biztosítani, hogy előírja a hatóság azon jogkörének visszavonását vagy felfüggesztését, hogy új típusjóváhagyási kérelmeket fogadjon el a fogyasztó és környezetvédelem magas színvonalának megőrzése érdekében.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
(21)  Annak érdekében, hogy meg lehessen erősíteni a nemzeti illetékes hatóságok jogait és kötelezettségeit azzal a céllal, hogy biztosítani lehessen piacfelügyeleti tevékenységeik hatékony összehangolását és egyértelművé lehessen tenni az alkalmazandó eljárásokat, piacfelügyeleti szabályokat kell meghatározni e rendelet keretében.
(21)  Annak érdekében, hogy meg lehessen erősíteni a nemzeti illetékes hatóságok jogait és kötelezettségeit azzal a céllal, hogy biztosítani lehessen piacfelügyeleti tevékenységeik hatékony összehangolását és egyértelművé lehessen tenni az alkalmazandó eljárásokat, a piacfelügyeleti szabályok meghatározása alapvető fontosságú e rendelet keretében.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)
(21a)   Szükséges, hogy a piacfelügyeleti hatóságok és a típusjóváhagyási hatóságok megfelelő módon tudják elvégezni a rendelet által előírt feladatokat. Ennek érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell számukra a cél érdekében szükséges forrásokat.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
(22)  A jóváhagyási eljárás átláthatóságának fokozása, az információcsere megkönnyítése és a piacfelügyeleti hatóságok, a jóváhagyó hatóságok és a Bizottság által végzett független ellenőrzések elősegítése érdekében a típus-jóváhagyási dokumentumokat elektronikus formátumban kell elkészíteni és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni, a kereskedelmi érdekek és a személyes adatok védelmével kapcsolatos esetek kivételével.
(22)  A jóváhagyási eljárás átláthatóságának fokozása, az információcsere megkönnyítése és a piacfelügyeleti hatóságok, a jóváhagyó hatóságok, a Bizottság és harmadik felek által végzett független ellenőrzések elősegítése érdekében a járművekre és a tesztelésre vonatkozó információt nyilvánosságra kell hozni az ilyen tesztek elvégzéséhez. A javítási és karbantartási szempontból releváns információkat elektronikus formátumban kell elkészíteni és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni, a kereskedelmi érdekek és a személyes adatok védelmével kapcsolatos esetek kivételével. Az ilyen célokból nyilvánosságra hozott információk nem lehetnek olyan jellegűek, amelyek veszélyeztetik a védett információk és a szellemi tulajdon bizalmas jellegét.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)
(23a)   A járművek e rendelet előírásainak való megfelelőségével kapcsolatos saját vizsgálatokat és ellenőrzéseket végző harmadik feleknek meg kell felelniük az átláthatóság és nyitottság elveinek, többek között a felelősségvállalás, valamint a finanszírozási struktúrák és modellek tekintetében. Az ilyen harmadik feleknek a kijelölt műszaki szolgálatokra vonatkozó előírásokkal azonos előírásoknak kell megfelelniük az általuk végzett vizsgálatok lefolytatása során alkalmazott tudományos és módszertani szabványok tekintetében.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
(24)  A nemzeti hatóságoknak az e rendeletben előírt részletesebb kötelezettségeinek magukban kell foglalniuk megfelelő számú forgalomba hozott jármű utólagos megfelelőség-ellenőrzési vizsgálatát és ellenőrzését. Az ilyen utólagos megfelelőség-ellenőrzés alá vont járműveket megfelelő kockázatértékelés alapján kell kiválasztani, amelynek figyelembe kell vennie a lehetséges meg nem felelés súlyosságát és előfordulásának valószínűségét.
(24)  A nemzeti hatóságoknak az e rendeletben előírt részletesebb kötelezettségeinek magukban kell foglalniuk megfelelő számú forgalomba hozott jármű utólagos megfelelőség-ellenőrzési vizsgálatát és ellenőrzését. Az ilyen utólagos megfelelőség-ellenőrzés alá vont járműveket megfelelő kockázatértékelés alapján kell kiválasztani, amelynek figyelembe kell vennie a lehetséges meg nem felelés súlyosságát és előfordulásának valószínűségét. Ezenfelül a kiválasztásnak világos és részletes kritériumokon kell alapulnia, és többek között magában kell foglalnia valamennyi aktuális modell, új motorral vagy technológiával szerelt jármű, az igen magas vagy alacsony üzemanyag-fogyasztású járművek és az igen nagy mennyiségben értékesített járművek bizonyos százalékának véletlenszerű ellenőrzését. Figyelembe kell vennie továbbá a megfelelés múltbeli előzményeit, a fogyasztók által adott jelzéseket, a távérzékelési vizsgálatok eredményeit, valamint a független kutató testületek által jelzett aggályokat.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)
(24a)   Alapvető fontosságú, hogy az Európai Bizottság ellenőrizni tudja a járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyásoknak és alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelését, és biztosítani tudja a típusjóváhagyások szabályszerűségét a már forgalomba hozott járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek vizsgálatának és ellenőrzésének megszervezése, elvégzése vagy elvégeztetése révén.
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)
(25a)   A járművek e rendelet előírásainak való megfelelőségével kapcsolatos saját vizsgálatokat és ellenőrzéseket végző harmadik feleknek meg kell felelniük az átláthatóság és nyitottság elveinek, többek között a felelősségvállalás, a finanszírozási struktúrák és a modellek tekintetében. Az ilyen harmadik feleknek a kijelölt műszaki szolgálatok által alkalmazott megközelítéshez hasonló megközelítést kell követniük ugyanazon normák alkalmazásával a tesztek elvégzésékor és értelmezésekor.
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
25 b preambulumbekezdés (új)
(25b)   A piacfelügyeletnek figyelembe kell továbbá vennie egy kockázatalapú megközelítést, többek között út menti távmegfigyelő egységekből nyert adatokra, panaszokra, az időszakos műszaki vizsgálatokról készült jelentésekre, a várható élettartamra és a korábban meghatározott problémás járművekre, rendszerelemekre és egyes külön műszaki egységekre összpontosítva.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
25 c preambulumbekezdés (új)
(25c)   A gépjárművekből származó kibocsátások ellenőrzése céljából a piacfelügyeleti hatóságok feladata többek között távérzékelési technológia alkalmazása annak meghatározása érdekében, hogy melyik gépjárműtípushoz köthető milyen paramétereknek – például magas nagy lég- vagy zajszennyezés – kell további vizsgálat tárgyát képezniük. Ennek során a hatóságok feladata, hogy együttműködjenek, illetve hogy tevékenységeiket a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról szóló 2014/45/EU irányelv értelmében az időszakos műszaki vizsgálatokért felelős hatóságokkal koordináltan végezzék.
Módosítás 347
Rendeletre irányuló javaslat
25 d preambulumbekezdés (új)
(25d)   Annak érdekében, hogy segítse a tagállamokat a kiiktató eszközök észlelésében, a Bizottság 2017. január 26-án közleményt adott ki „A kibocsátáscsökkentési segédstratégiák és a hatástalanító berendezések alkalmazásának vizsgálatára vonatkozó iránymutatás” címmel. Az iránymutatás előírásaival összhangban fontos, hogy a Bizottság, a típusjóváhagyó hatóságok és a műszaki szolgálatok kiiktató eszközök észlelését célzó vizsgálati tevékenységei jellegükben előre nem láthatóak maradjanak, beleértve az előírt vizsgálati feltételeken és paramétereken túli változatokat is, a kiiktató eszközök eredményes észlelése érdekében.
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
(26)  A járművek üzembiztonsága, a járműben utazók és más úthasználók védelme, valamint a környezetvédelem magas szintjének biztosítása érdekében folytatni kell a járművekre, rendszerekre, alkotóelemekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó műszaki követelmények és környezetvédelmi normák harmonizálását és az új műszaki és tudományos eredményekhez való hozzáigazítását.
(26)  A járművek üzembiztonsága, a járműben utazók és más úthasználók védelme, valamint a környezet- és közegészség-védelem magas szintjének biztosítása érdekében folytatni kell a járművekre, rendszerekre, alkotóelemekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó műszaki követelmények és környezetvédelmi normák harmonizálását és az új műszaki és tudományos eredményekhez való hozzáigazítását.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)
(26a)   A magas színvonalú járműbiztonság elérése és folyamatos fejlesztése, a járműhasználók és egyéb úthasználók védelme, valamint a környezetvédelem érdekében elő kell segíteni a műszaki és tudományos fejlődés alapján működő új technológiák bevezetését. Ezt az ilyen technológiák uniós típusjóváhagyásának megadásához szükséges előírt teszt és dokumentáció korlátozásával kell elérni.
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
(27)  E rendelet céljait nem érintheti, hogy bizonyos rendszerek, alkotóelemek, önálló műszaki egységek, illetve alkatrészek vagy tartozékok azután is beépíthetők vagy felszerelhetők, hogy a járművet forgalomba hozták, nyilvántartásba vették, illetve forgalomba helyezték. Ezért megfelelő intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a jóváhagyó hatóság azokat a járműbe beépíthető vagy arra felszerelhető rendszereket, alkotóelemeket és önálló műszaki egységeket, illetve alkatrészeket és tartozékokat, amelyek jelentős mértékben ronthatják a környezetvédelem vagy az üzembiztonság szempontjából alapvetően fontos rendszerek működését, forgalomba hozataluk, nyilvántartásba vételük, illetve forgalomba helyezésük előtt ellenőrzésnek vesse alá.
(27)  E rendelet céljait nem érintheti, hogy bizonyos rendszerek, alkotóelemek, önálló műszaki egységek, illetve alkatrészek vagy tartozékok azután is beépíthetők vagy felszerelhetők, hogy a járművet forgalomba hozták, nyilvántartásba vették, illetve forgalomba helyezték. Ezért megfelelő intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a jóváhagyó hatóság azokat a járműbe beépíthető vagy arra felszerelhető rendszereket, alkotóelemeket és önálló műszaki egységeket, illetve alkatrészeket és tartozékokat, amelyek ronthatják a környezetvédelem vagy az üzembiztonság szempontjából alapvetően fontos rendszerek működését, forgalomba hozataluk, nyilvántartásba vételük, illetve forgalomba helyezésük előtt ellenőrzésnek vesse alá.
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
(29)  A gyártás megfelelősége az EU-típusjóváhagyási rendszer egyik sarokköve, ezért a gyártó által a gyártásmegfelelőség biztosítására kialakított feltételeket jóvá kell hagyatni az illetékes hatósággal vagy egy erre kijelölt, kellően hozzáértő műszaki szolgálattal, és e feltételeket rendszeresen alá kell vetni független ellenőrzésnek is. Ezenkívül a jóváhagyó hatóságoknak biztosítaniuk kell az érintett termékek folyamatos megfelelőségének ellenőrzését.
(29)  A gyártás megfelelősége az EU-típusjóváhagyási rendszer egyik sarokköve, ezért a gyártó által a gyártásmegfelelőség biztosítására kialakított feltételeket jóvá kell hagyatni az illetékes hatósággal vagy egy erre kijelölt, kellően hozzáértő műszaki szolgálattal, és e feltételeket rendszeresen ellenőrizni kell. Ezenkívül a jóváhagyó hatóságoknak biztosítaniuk kell az érintett termékek folyamatos megfelelőségének ellenőrzését.
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
(30)  A típusjóváhagyások érvényességének fenntartásához a gyártónak tájékoztatnia kell az adott járműtípust jóváhagyó hatóságot a típus jellemzőiben, vagy a típus biztonsági és környezeti teljesítményére vonatkozó követelményekben bekövetkező bármilyen változásról. Ezért fontos, hogy a kiadott típusbizonyítványok érvényessége időben korlátozott legyen, és a bizonyítványokat csak akkor lehessen megújítani, ha a jóváhagyó hatóság meggyőződött róla, hogy a járműtípus továbbra is megfelel az alkalmazandó követelményeknek. Ezen túlmenően, a típusjóváhagyások kiterjesztésére vonatkozó követelményeket pontosítani kell annak biztosítása érdekében, hogy az eljárásokat egységesen alkalmazzák, és a típus-jóváhagyási követelményeket egységesen hajtsák végre az egész Unióban.
(30)  A típusjóváhagyások érvényességének fenntartásához a gyártónak tájékoztatnia kell az adott járműtípust jóváhagyó hatóságot a típus jellemzőiben, vagy a típus biztonsági és környezeti teljesítményére vonatkozó követelményekben bekövetkező bármilyen változásról. Ezért fontos, hogy a kiadott típusbizonyítványok érvényessége időben korlátozott legyen, és a bizonyítványokat csak akkor lehessen megújítani, ha a jóváhagyó hatóság meggyőződött róla, hogy a járműtípus továbbra is megfelel az alkalmazandó követelményeknek. Ezen túlmenően, a típusjóváhagyások kiterjesztésére vonatkozó követelményeket pontosítani kell annak biztosítása érdekében, hogy az eljárásokat egységesen alkalmazzák, és a típus-jóváhagyási követelményeket egységesen hajtsák végre az egész Unióban. Egyes rendszerek, alkatrészek és külön műszaki egységek – például visszapillantó tükrök, ablaktörlők és gumiabroncsok – természetéből fakadóan azonban e követelmények statikusabbak. Más esetekben, például a kibocsátásmenedzsmenthez kapcsolódó rendszerek esetében szükséges lehet az érvényességi idő korlátozása, mint a járművek esetében. Ezért a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy összeállítsa a korlátozott érvényességi idejű rendszerek, alkatrészek és külön műszaki egységek listáját.
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
(31)  A bejelentett súlyos biztonsági kockázatok, valamint közegészséget és a környezetet érintő veszélyek értékelését nemzeti szinten kell elvégezni, de az erőforrások megosztása és az azonosított kockázatok és veszélyek mérséklése érdekében tett korrekciós intézkedések összhangja céljából biztosítani kell az uniós szintű koordinációt azokban az esetekben, ahol a bejelentett kockázat vagy veszély egy tagállam területén túlra terjedhet.
(31)  A bejelentett súlyos biztonsági kockázatok, valamint közegészséget és a környezetet érintő veszélyek értékelését nemzeti szinten kell elvégezni, de az erőforrások megosztása és az azonosított kockázatok és veszélyek mérséklése érdekében tett korrekciós intézkedések összhangja céljából biztosítani kell az uniós szintű koordinációt azokban az esetekben, ahol a bejelentett kockázat vagy veszély egy tagállam területén túlra terjedhet. Különös figyelmet kell fordítani az olyan cseretartozékokra, rendszerekre és műszaki egységekre, amelyek hatást gyakorolnak a kipufogórendszer környezeti hatásaira, és ezekre adott esetben jóváhagyási követelményeknek kell vonatkoznia.
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés
(33)  Alternatív típus-jóváhagyási rendszerek révén megfelelő rugalmasságot kell biztosítani a kis sorozatban gyártott járművek gyártói számára. Lehetővé kell tenni számukra, hogy részesüljenek az Unió belső piaca által nyújtott előnyökből, amennyiben a járműveik megfelelnek a külön a kis sorozatban gyártott járművekre vonatkozó EU-típusjóváhagyási követelményeknek. Bizonyos, korlátozott számú esetben helyénvaló lehetővé tenni a kis sorozatban gyártott járművek nemzeti szintű típusjóváhagyását. A visszaélések elkerülése érdekében a kis sorozatban gyártott járművekre vonatkozó egyszerűsített eljárásokat az erősen korlátozott számban való előállítás eseteire kell szűkíteni. Ezért pontosan meg kell határozni a kis sorozatban gyártott jármű fogalmát a gyártott járművek száma, a betartandó követelmények, valamint az ilyen járművek forgalomba hozatalára vonatkozó feltételek tekintetében. Hasonlóan fontos az egyedi járművekre vonatkozó alternatív jóváhagyási rendszer kidolgozása, különösen a több lépésben gyártott járművek jóváhagyásával kapcsolatos megfelelő rugalmasság biztosítása érdekében.
(33)  Alternatív típus-jóváhagyási rendszerek révén megfelelő rugalmasságot kell biztosítani a kis sorozatban gyártott járművek gyártói számára. Lehetővé kell tenni számukra, hogy részesüljenek az Unió belső piaca által nyújtott előnyökből, amennyiben a járműveik megfelelnek a külön a kis sorozatban gyártott járművekre vonatkozó EU-típusjóváhagyási követelményeknek. Bizonyos, korlátozott számú esetben helyénvaló lehetővé tenni a kis sorozatban gyártott járművek nemzeti szintű típusjóváhagyását. A visszaélések elkerülése érdekében a kis sorozatban gyártott járművekre vonatkozó egyszerűsített eljárásokat e rendelet értelmében az erősen korlátozott számban való előállítás eseteire kell szűkíteni. Ezért pontosan meg kell határozni a kis sorozatban gyártott jármű fogalmát a gyártott járművek száma, a betartandó követelmények, valamint az ilyen járművek forgalomba hozatalára vonatkozó feltételek tekintetében. Hasonlóan fontos az egyedi járművekre vonatkozó alternatív jóváhagyási rendszer kidolgozása, különösen a több lépésben gyártott járművek jóváhagyásával kapcsolatos megfelelő rugalmasság biztosítása érdekében.
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)
(35a)  A járműjavítási és -karbantartási információk piacán a hatékony verseny biztosítása, valamint annak tisztázása érdekében, hogy a vonatkozó információk kiterjednek-e azokra az adatokra, amelyeket a javítókon kívül az egyéb független gazdasági szereplőknek is a rendelkezésére kell bocsátani annak érdekében, hogy a független járműjavító és -karbantartó műhelyek piacának egésze versenyezni tudjon a hivatalos forgalmazókkal, függetlenül attól, hogy a járműgyártó közvetlenül bocsátja-e a hivatalos forgalmazók és a szervizek rendelkezésére az említett információkat, pontosítani kell a javítási és karbantartási információkhoz való hozzáférés céljából biztosítandó információkat.
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
36 a preambulumbekezdés (új)
(36a)   Mivel jelenleg nem létezik egységes strukturált eljárás a járműalkatrészekre vonatkozó adatok járműgyártók és független gazdasági szereplők közötti cseréjére, ezért ennek az adatcserének az alapelveit ki kell dolgozni. Az adatcsere szabványos formátumára vonatkozó leendő közös strukturált eljárást az Európai Szabványügyi Bizottságnak (CEN) hivatalosan kell kidolgoznia; a CEN megbízása nem határozza meg előre az említett szabvány részletességét. A CEN által végzett munkának a járműgyártók és a független gazdasági szereplők érdekeit és igényeit egyaránt szolgálnia kell, továbbá a meglévő informatikai infrastruktúra igénybevétele érdekében olyan megoldásokat is meg kell vizsgálnia, mint például a pontosan meghatározott metaadatkészletekkel leírt, nyílt adatformátumok.
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)
(37a)   A járműjavítási és -karbantartási információk piacán a hatékony verseny biztosítása érdekében hangsúlyozni kell, hogy a vonatkozó információk kiterjedjenek azokra az adatokra, amelyeket a javítókon kívül az egyéb független gazdasági szereplőknek is a rendelkezésére kell bocsátani, mégpedig olyan formátumban, amely lehetővé teszi a továbbiakban az elektronikus feldolgozást annak érdekében, hogy a független járműjavító és -karbantartó műhelyek piacának egésze versenyezni tudjon a hivatalos forgalmazókkal, függetlenül attól, hogy a járműgyártó közvetlenül bocsátja-e a hivatalos forgalmazók és a szervizek rendelkezésére az említett információkat.
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
37 b preambulumbekezdés (új)
(37b)   A járműgyártók azon kötelezettségének sérelme nélkül, miszerint saját weboldalukon javítási és karbantartási információkat kell biztosítaniuk, a járművek fedélzeti adataihoz való közvetlen és független hozzáférést továbbra is biztosítani kell a független gazdasági szereplők számára.
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés
(40)  A tagállamoknak szabályokat kell megállapítaniuk az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozóan, és gondoskodniuk kell azok végrehajtásáról. E szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. E rendelkezések összehangolt végrehajtásának nyomon követése érdekében a tagállamoknak évente jelentést kell tenniük a Bizottságnak a kiszabott szankciókról.
(40)  A tagállamoknak szabályokat kell megállapítaniuk az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozóan, és gondoskodniuk kell azok végrehajtásáról. E szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. E rendelkezések összehangolt végrehajtásának nyomon követése érdekében a tagállamoknak az online adatbázis rendszeres használatával jelentést kell tenniük a Bizottságnak a kiszabott szankciókról.
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)
(40a)   A vizsgálati eredményeinek meghamisítása akkor áll fenn, ha az illetékes hatóságok nem tudják tapasztalati úton igazolni ezeket az eredményeket az összes vizsgálati paraméter megismétlésekor vagy figyelembevételekor.
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
40 b preambulumbekezdés (új)
(40b)   A Bizottság által kiszabott közigazgatási bírságokat fel lehetne használni piacfelügyeleti és olyan intézkedése céljára, amelyek támogatják az e rendelet megsértése által kedvezőtlenül érintett személyeket vagy más hasonló tevékenységekre a hátrányosan érintett fogyasztók és adott esetben a környezetvédelem javára.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
40 c preambulumbekezdés (új)
(40c)   Nem megfelelőség esetén a fogyasztó személyes sérülést szenvedhet vagy kár érheti saját tulajdonát. Ilyen esetekben a fogyasztónak jogosultnak kell lennie, hogy kártérítést követelhessen a hibás termékekre vagy nem megfelelő árukra vonatkozó jogszabályok alapján, beleértve a 85/374/EGK tanácsi irányelvet1a, az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet1b és a 2006/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet1c a helyzetnek megfelelően. Ezenkívül a fogyasztó élhet a szerződéses jogban meghatározott jogorvoslati lehetőségekkel tagállama jogszabályainak megfelelően.
_____________
1a A Tanács 85/374/EGK irányelve (1985. július 25.) a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 210., 1985.8.7., 29. o.).
1b Az Európai Parlament és a Tanács 1999/44/EK irányelve (1999. május 25.) a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól (HL L 171., 1999.7.7., 12. o.).
1c Az Európai Parlament és a Tanács 2006/114/EK irányelve (2006. december 12.) a megtévesztő és összehasonlító reklámról (HL L 376., 2006.12.27., 21. o.).
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
45 a preambulumbekezdés (új)
(45a)   A járműjavítási és -karbantartási információk piacán a hatékony verseny biztosítása érdekében, tisztázni kell, hogy a vonatkozó információk kiterjednek-e azokra az adatokra, amelyeket a javítókon kívül az egyéb független gazdasági szereplőknek is a rendelkezésére kell bocsátani, mégpedig olyan formátumban, amely lehetővé teszi a továbbiakban az elektronikus feldolgozást annak érdekében, hogy a független járműjavító és -karbantartó műhelyek piacának egésze versenyezni tudjon a hivatalos forgalmazókkal, függetlenül attól, hogy a járműgyártó közvetlenül bocsátja-e a hivatalos forgalmazók és a szervizek rendelkezésére az említett információkat.
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
(3)  A gyártó e rendelet szerinti típusjóváhagyást vagy egyedi járműjóváhagyást kérhet az alábbi járművekre és munkagépekre, amennyiben a jármű megfelel a rendeletben meghatározott lényegi követelményeknek:
(3)  A gyártó e rendelet szerinti típusjóváhagyást vagy egyedi járműjóváhagyást kérhet az alábbi járművekre és munkagépekre, amennyiben a jármű megfelel a rendeletben meghatározott követelményeknek:
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – b pont
b)  olyan járművek, amelyeket a hadsereg, a polgári védelem, a tűzoltóság vagy a közrend fenntartásáért felelős erők használatára terveztek és építettek;
b)  olyan járművek, amelyeket a hadsereg, a polgári védelem, a tűzoltóság, a katasztrófavédelmi szervek, vagy a közrend fenntartásáért felelős erők használatára terveztek és építettek;
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – bevezető rész
E rendelet alkalmazásában:
E rendelet és a IV. mellékletben felsorolt uniós szabályozási aktusok alkalmazásában, az azokban foglalt eltérő rendelkezések hiányában:
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
(2)  „piacfelügyelet”: a piacfelügyeleti hatóságok által annak biztosítása érdekében végzett tevékenységek és megtett intézkedések, hogy a forgalmazott járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek megfeleljenek a vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott követelményeknek, és ne veszélyeztessék az egészséget, biztonságot vagy a közérdek védelmének egyéb vonatkozásait;
(2)  „piacfelügyelet”: a piacfelügyeleti hatóságok által annak biztosítása érdekében végzett tevékenységek és megtett intézkedések, hogy a forgalmazott járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek, valamint alkatrészek és tartozékok megfeleljenek a vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott követelményeknek, és ne veszélyeztessék az egészséget, a biztonságot, a környezetet vagy a közérdek védelmének egyéb vonatkozásait, ideértve a fogyasztói jogokat is;
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)
7a.   „eredeti alkatrészek vagy tartozékok”: olyan alkatrészek vagy tartozékok, amelyeket a járműgyártó által a szóban forgó jármű összeszereléséhez szükséges tartozékok alkatrészeinek gyártására vonatkozóan megadott előírásoknak és gyártási szabványoknak megfelelően gyártanak; ezek magukban foglalják azokat az alkatrészeket vagy tartozékokat is, amelyeket ezen tartozékok alkatrészeivel azonos gyártósoron gyártanak; amennyiben az ellenkezőjét nem bizonyítják, ezek az alkatrészek eredeti alkatrészeknek vélelmezhetők, ha az alkatrész gyártója igazolja, hogy az alkatrészek minősége megfelel a kérdéses jármű összeszereléséhez használt alkatrészek minőségének, és azokat a jármű gyártójának előírásai és gyártási szabványai szerint gyártották;
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
9.  „gyártó”: a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyásának, egy jármű egyedi jóváhagyásának, vagy az alkatrészek és tartozékok engedélyezési eljárásának valamennyi vonatkozásáért, a gyártás megfelelőségének biztosításáért, valamint a legyártott járműre, rendszerre, alkotóelemre, önálló műszaki egységre, alkatrészre vagy tartozékra vonatkozó piacfelügyeleti ügyekért felelős természetes vagy jogi személy, függetlenül attól, hogy közvetlenül részt vesz-e vagy sem az adott jármű, rendszer, alkotóelem vagy különálló műszaki egység tervezésének és gyártásának valamennyi szakaszában;
9.  „gyártó”: a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyásának, egy jármű egyedi jóváhagyásának, vagy az alkatrészek és tartozékok engedélyezésének megszerzéséhez szükséges valamennyi közigazgatási rendelkezés és műszaki követelmény teljesítéséért, a gyártás megfelelőségének biztosításáért, valamint a legyártott járműre, rendszerre, alkotóelemre, önálló műszaki egységre, alkatrészre vagy tartozékra, a vonatkozó piacfelügyeleti előírások teljesítésének elősegítéséért felelős természetes vagy jogi személy, függetlenül attól, hogy közvetlenül részt vesz-e vagy sem az adott jármű, rendszer, alkotóelem vagy különálló műszaki egység tervezésének és gyártásának valamennyi szakaszában;
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 16 pont
16.  „nyilvántartásba vétel”: a jármű közúti forgalomba helyezésének állandó jellegű vagy ideiglenes közigazgatási engedélyezése, beleértve a jármű azonosítását és sorozatszámmal való ellátását;
16.  „nyilvántartásba vétel”: a jármű közúti forgalomba helyezésének állandó jellegű, ideiglenes vagy rövid időre szóló közigazgatási engedélyezése, beleértve a jármű azonosítását és a rendszám néven ismert sorozatszámmal való ellátását;
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 35 pont
35.  „járműtípus”: olyan járművek kategóriája, amelyek legalább a II. melléklet B. részében meghatározott alapvető jellemzők tekintetében megegyeznek, és amelyek között változatok és kivitelek is lehetnek;
35.  „járműtípus”: olyan járművek csoportja, amelyek legalább a II. melléklet B. részében meghatározott alapvető jellemzők tekintetében megegyeznek, és amelyek között változatok és kivitelek is lehetnek;
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 37 pont
37.  „alapjármű”: olyan jármű, amelyet egy többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás kezdeti szakaszában használnak;
37.  „alapjármű”: olyan jármű, amelyet egy többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás kezdeti szakaszában használnak, függetlenül attól, hogy gépjármű-e;
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 42 pont
42.  „egyedi járműjóváhagyás”: az az eljárás, amellyel a jóváhagyó hatóság tanúsítja, hogy egy adott, egyedi vagy nem egyedi jármű megfelel az európai uniós egyedi járműjóváhagyás és a nemzeti egyedi járműjóváhagyás vonatkozó közigazgatási rendelkezéseinek és műszaki követelményeinek;
42.  „egyedi járműjóváhagyás”: az az eljárás, amellyel a jóváhagyó hatóság tanúsítja, hogy egy adott, egyedi vagy nem egyedi jármű megfelel az európai uniós egyedi járműjóváhagyás vagy a nemzeti egyedi járműjóváhagyás vonatkozó közigazgatási rendelkezéseinek és műszaki követelményeinek;
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 46 pont
46.  „járműjavítási és -karbantartási információk”: minden olyan információ, amely a jármű hibájának megállapításához, a jármű karbantartásához, ellenőrzéséhez, időszaki átvizsgálásához, javításához, újraprogramozásához vagy újraindításához, valamint alkatrészek és tartozékok a járműre történő felszereléséhez szükséges, és amelyet a gyártók hivatalos márkakereskedőik és szervizeik rendelkezésére bocsátanak, az ilyen információk későbbi módosításait és kiegészítéseit is ideértve;
46.  „járműjavítási és -karbantartási információk”: minden olyan információ, amely a jármű hibájának megállapításához, a jármű karbantartásához, ellenőrzéséhez, műszaki vizsgálatához, javításához, újraprogramozásához, újraindításához, valamint alkotóelemek és tartozékok a járműre történő felszereléséhez szükséges, és amelyet a gyártók használnak vagy nyújtanak, hivatalos partnereiket, márkakereskedőiket és szervizeiket és hálózataikat tartalmazóan a jármű javításával és karbantartásával kapcsolatos termékek, illetve szolgáltatások nyújtása érdekében, az ilyen információk későbbi módosításait és kiegészítéseit is ideértve;
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 55 pont
55.  „helyszíni ellenőrzés”: olyan ellenőrzés, amelyet a típusjóváhagyó hatóság a műszaki szolgálat vagy annak alvállalkozója vagy leányvállalata telephelyén végez;
55.  „helyszíni ellenőrzés”: a műszaki szolgálat vagy annak alvállalkozója vagy leányvállalata telephelyén végzett ellenőrzés;
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 56 a pont (új)
56a.   „hatástalanító berendezés”: bármely olyan tervezési elem, amely működése során a jármű jóváhagyott ellenőrző és nyomon követési rendszereinek hatékony és hatásos működését gátolja, továbbá akadályozza a jóváhagyási követelményeknek való megfelelést a valós vezetési feltételek teljes spektrumában.
Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 88. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló, a II. mellékletet a jármű-alkategóriák, járműtípusok és felépítménytípusok kategorizálása tekintetében módosító jogi aktusokat fogadjon el a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 88. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló, a II. mellékletet a járműtípusok és felépítménytípusok tekintetében módosító jogi aktusokat fogadjon el a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében.
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a típusjóváhagyási hatóságok és a piacfelügyeleti hatóságok betartsák a szerepek és feladatkörök szigorú elkülönítését és egymástól függetlenül működjenek.
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)   Amennyiben egy tagállamban egynél több jóváhagyó hatóság felel a járművek típusjóváhagyásáért, a járművek egyedi típusjóváhagyását is beleértve, a tagállamnak ki kell jelölnie egyetlen típusjóváhagyó hatóságot, amely a többi tagállam jóváhagyó hatóságával való információcseréért és az e rendelet XV. fejezetében meghatározott kötelezettségek teljesítéséért felel.
Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés
(4)  A tagállamok a 765/2008/EK rendelet III. fejezetének megfelelően megszervezik és elvégzik a piacra belépő járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek piacfelügyeletét és ellenőrzését.
(4)  A tagállamok a 765/2008/EK rendelet III. fejezetének megfelelően megszervezik és elvégzik a piacra belépő járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek piacfelügyeletét és ellenőrzését a rendelet 18. cikke (5) bekezdésének kivételével.
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés
(5)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a piacfelügyeleti hatóságok, amennyiben szükségesnek és indokoltnak ítélik, jogosultak legyenek a gazdasági szereplő telephelyére belépni, és ott a szükséges járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek mintáit lefoglalni a megfelelőségi vizsgálat céljából.
(5)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a piacfelügyeleti hatóságok, amennyiben szükségesnek és indokoltnak ítélik, jogosultak legyenek a területükön lévő gazdasági szereplő telephelyére belépni, és ott a szükséges járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek mintáit magukkal vinni a megfelelőségi vizsgálat céljából.
Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés
(6)  A tagállamok rendszeresen felülvizsgálják és értékelik típus-jóváhagyási tevékenységeiket. Az ilyen felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább négyévente el kell végezni, és ezek eredményeiről tájékoztatni kell a többi tagállamot és a Bizottságot. Az érintett tagállamok az eredmények összefoglalását a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszik, különösen a megadott típusjóváhagyások számát és a megfelelő gyártók nevét.
(6)  A tagállamok rendszeresen felülvizsgálják és értékelik típus-jóváhagyási tevékenységeiket, beleértve az e rendeletnek megfelelően kibocsátott típusjóváhagyások megfelelőségét. Az ilyen felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább háromévente el kell végezni, és azok eredményeiről tájékoztatni kell a többi tagállamot, az Európai Parlamentet és a Bizottságot. Az eredményeket a 10. cikkel létrehozott fórum keretében kell megvitatni. Az érintett tagállamok a nyilvánosság számára elérhetővé teszik az eredmények összefoglalását tartalmazó teljes jelentést, amely tartalmazza a megadott vagy elutasított típusjóváhagyások számát, a típusbizonyítvány tárgyát és a megfelelő gyártók és a típusjóváhagyási tesztek felügyeletéért felelős műszaki szolgálatok nevét.
Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés
(7)  A tagállamok rendszeresen felülvizsgálják és értékelik felügyeleti tevékenységeiket. Az ilyen felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább négyévente el kell végezni, és ezek eredményeiről tájékoztatni kell a többi tagállamot és a Bizottságot. Az érintett tagállam az eredmények összefoglalóját a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.
(7)  A tagállamok rendszeresen felülvizsgálják és értékelik felügyeleti tevékenységeiket. Az ilyen felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább háromévente el kell végezni, és azok eredményeiről tájékoztatni kell a többi tagállamot, az Európai Parlamentet és a Bizottságot. Az eredményeket a 10. cikkel létrehozott fórum keretében kell megvitatni. Az érintett tagállam a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi az eredmények összefoglalóját, amely tartalmazza különösen a vizsgálat vagy egyéb értékelés tárgyát képező járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek számát. Az összefoglaló tartalmazza az olyan járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek listáját, amelyek nem feleltek meg e rendelet követelményeinek, ez esetben a vonatkozó gyártó nevével és a meg nem felelés jellegének rövid leírásával együtt.
Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 a bekezdés (új)
(7a)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 88. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, melyekkel kiegészíti e rendeletet azáltal, hogy közös kritériumokat határoz meg a jóváhagyó hatóságok nemzeti szintű kijelölésére, felülvizsgálatára és értékelésére vonatkozóan.
Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)   A jóváhagyó hatóságok feladata e rendeletben foglalt előírások egységes és következetes végrehajtása és alkalmazása egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében, továbbá az Unió területén eltérő normák alkalmazásának elkerülése érdekében. Teljes mértékben együtt kell működniük a Fórummal és a Bizottsággal annak e rendelet alkalmazásával összefüggő auditálási és felügyeleti tevékenysége terén, és kérésre biztosítaniuk kell a szükséges információkat.
Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés
(2)  A jóváhagyó hatóságoknak függetlenül és pártatlanul kell végezniük a feladataikat. Amennyiben a kereskedelmi titkok védelméhez szükséges, a jóváhagyó hatóságoknak be kell tartaniuk a titoktartás követelményeit, az uniós felhasználók érdekeinek védelme érdekében figyelembe véve a 9. cikk (3) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettséget is.
(2)  A jóváhagyó hatóságoknak függetlenül és pártatlanul kell végezniük a feladataikat. A gazdasági szereplők kereskedelmi titkainak védelme érdekében a jóváhagyó hatóságoknak be kell tartaniuk a titoktartás követelményeit, az uniós felhasználók érdekeinek a hatályos jogszabályok szerinti védelme érdekében figyelembe véve a 9. cikk (3) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettséget is.
Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
Amennyiben egy tagállamban egynél több jóváhagyó hatóság felel a járművek jóváhagyásáért, az egyedi járműjóváhagyást is beleértve, a tagállamnak ki kell jelölnie egyetlen típusjóváhagyó hatóságot, amely a többi tagállam jóváhagyó hatóságával való információcseréért és az e rendelet XV. mellékletében meghatározott kötelezettségek teljesítéséért felel.
törölve
Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
Az egy tagállamon belüli jóváhagyó hatóságoknak a feladataik és funkcióik szempontjából lényeges információk megosztása révén együtt kell működniük egymással.
Az egy tagállamon belüli jóváhagyó hatóságok eljárásokat vezetnek be a feladataik és funkcióik szempontjából lényeges hatékony és eredményes koordináció, valamint hatékony és eredményes információmegosztás biztosítása érdekében.
Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)   Ha a jóváhagyó hatóság arra a következtetésre jut, hogy valamely jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg e rendeletnek, arról haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot. Az értesítés kézhezvételét követően a Bizottság haladéktalanul értesíti a végrehajtásért felelős fórum tagjait.
Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés
(5)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a jóváhagyó hatóságok nemzeti szintű kinevezésére, felülvizsgálatára és értékelésére vonatkozó közös kritériumok meghatározása céljából. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
törölve
Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
(1)  A piacfelügyeleti hatóságok rendszeresen ellenőrzik, hogy a járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek megfelelnek-e e rendelet követelményeinek, továbbá rendszeresen ellenőrzik a típusjóváhagyások helytállóságát. Az ellenőrzéseknek megfelelő mértékűnek kell lenniük, és dokumentumok ellenőrzésével, valamint statisztikailag értékelhető mintákon történő, valós vezetési körülmények között és laboratóriumban végzett vizsgálatokkal kell elvégezni őket. Ennek során a piacfelügyeleti hatóságok figyelembe veszik a kialakult kockázatértékelési elveket, a panaszokat és az egyéb információkat.
(1)  A piacfelügyeleti hatóságok a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak szerint jóváhagyott nemzeti éves programoknak megfelelő rendszeres vizsgálatokat és ellenőrzéséneket végeznek annak megállapítása érdekében, hogy a járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek megfelelnek-e a típusjóváhagyásnak és a vonatkozó jogszabályoknak. A vizsgálatokat és ellenőrzéséneket többek között laboratóriumi vizsgálatokkal és valós vezetési körülmények közt vizsgált kibocsátási tesztekkel kell elvégezni statisztikailag értékelhető minták alapján, és azokat dokumentumok ellenőrzésével kell kiegészíteni. A tagállamok évenként végeznek vizsgálatokat vagy ellenőrzéseket több típuson, amelyek az azon tagállamban az előző évben forgalomba hozott típusok számának legalább 20%-ára terjednek ki. Ennek során a piacfelügyeleti hatóságok figyelembe veszik a kialakult kockázatértékelési elveket, a megalapozott panaszokat és az egyéb vonatkozó információkat, beleértve az elismert harmadik felek által közzé tett vizsgálati eredményeket, a piaci forgalomba kerülő új technológiákat, valamint az időszakos műszaki vizsgálatokról készült jelentéseket és az út menti távérzékelő berendezésekből származó adatokat.
Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)   A piacfelügyeleti hatóságok a műszaki feladatok, mint például tesztek és vizsgálatok végrehajtása érdekében igénybe vehetik független tesztelő szervezetek szolgálatait. Az eredményekért való felelősség a piacfelügyeleti hatóságé marad. Ha e cikk végrehajtása céljából műszaki szolgálatokat használnak fel, a piacfelügyeleti hatóságok gondoskodnak arról, hogy egy attól eltérő műszaki szolgálat kerüljön megbízásra, mint amelyik az eredeti típusjóváhagyással kapcsolatos vizsgálatot végzi.
Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 b bekezdés (új)
(1b)   A piacfelügyeleti hatóságok éves vagy többéves nemzeti piacfelügyeleti programokat dolgoznak ki és nyújtanak be jóváhagyás céljából a Bizottságnak. Több tagállam együtt is benyújthat közös programokat vagy cselekvési terveket.
A nemzeti piacfelügyeleti programokról legalább a következő információkat kell benyújtani:
a)   a tervezett piacfelügyeleti tevékenység nagyságrendje és hatóköre;
b)   részletes ismertetés a piacfelügyeleti tevékenység végzésének módjáról, beleértve a dokumentumok ellenőrzését, illetve a fizikai és laboratóriumi vizsgálatokat, valamint arról, hogy miként jelennek meg a piacfelügyeleti programban a kockázatkezelés elvei, hogyan kezeli a megalapozott panaszokat, az ország területén üzemben lévő egyes járműmodellek és azok alkatrészeinek nagy darabszámát, egy új motor vagy technológia első alkalmazását, az időszakos műszaki vizsgálatokról készült jelentéseket és egyéb releváns információt, beleértve a gazdasági szereplőktől származót, vagy az elismert harmadik felek által közzétett vizsgálati eredményeket;
c)   az előző program tevékenységeinek összegzését, beleértve a végzett tevékenység nagyságrendjére, a nyomon követési intézkedésekre és azok eredményeire vonatkozó releváns statisztikai adatokat. Többéves program esetében a tevékenységek összegzését évente kell kidolgozni és benyújtani a Bizottság és a végrehajtásért felelős fórum részére; valamint
d)   a 30. cikk (4) bekezdése szerint a többi tagállamnak és a Bizottságnak megküldendő pénzügyi rendelkezések részletei és a piacfelügyeletre fordított emberi erőforrások, továbbá megfelelőségük a tervezett piacfelügyeleti tevékenységek szempontjából.
Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés
(2)  A tevékenységeik elvégzéséhez szükségesnek tartott mértékben a piacfelügyeleti hatóságok előírják a gazdasági szereplők számára a dokumentációk és információk rendelkezésre bocsátását.
(2)  A tevékenységeik elvégzéséhez szükségesnek tartott mértékben a piacfelügyeleti hatóságok előírják a gazdasági szereplők számára a dokumentációk és információk rendelkezésre bocsátását. Ez magában foglalja a piacfelügyeleti hatóságok által szükségesnek tartott szoftverekhez, algoritmusokhoz, motorszabályozó egységekhez és egyéb műszaki specifikációkhoz való hozzáférést.
Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés
(3)  A típusjóváhagyással rendelkező járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek tekintetében a piacfelügyeleti hatóságok megfelelő módon figyelembe veszik a gazdasági szereplők által bemutatott megfelelőségi nyilatkozatokat.
(3)  A típusjóváhagyással rendelkező járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek tekintetében a piacfelügyeleti hatóságok megfelelő módon figyelembe veszik a gazdasági szereplők által bemutatott megfelelőségi nyilatkozatokat, típusjóváhagyási jeleket vagy típusbizonyítványokat.
Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
A piacfelügyeleti hatóságok megfelelő intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a területükön lévő felhasználókat megfelelő időben figyelmeztetni tudják bármely járművel, rendszerrel, alkotóelemmel vagy önálló műszaki egységgel kapcsolatos veszélyről a sérülések és más károk megelőzése vagy kockázatuk csökkentése céljából.
A piacfelügyeleti hatóságok megfelelő intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a területükön lévő felhasználókat megfelelő időben figyelmeztetni tudják bármely járművel, rendszerrel, alkotóelemmel vagy önálló műszaki egységgel kapcsolatos meg nem felelésről a sérülések és más károk megelőzése vagy kockázatuk csökkentése céljából. Ezeket az információkat világos és közérthető nyelven elérhetővé kell tenni a piacfelügyeleti hatóságok honlapján.
Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés
(5)  Amennyiben egy tagállam piacfelügyeleti hatóságai úgy döntenek, hogy a 49. cikk (5) bekezdésével összhangban egy járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet kivonnak a piacról, értesíteniük kell az érintett gazdasági szereplőt és adott esetben az érintett jóváhagyó hatóságot.
(5)  Amennyiben egy tagállam piacfelügyeleti hatóságai úgy döntenek, hogy a 49. cikk (5) bekezdésével összhangban egy járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet kivonnak a piacról, értesíteniük kell az érintett gazdasági szereplőt és az érintett jóváhagyó hatóságot.
Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 a bekezdés (új)
(5a)   Ha a piacfelügyeleti hatóság arra a következtetésre jut, hogy valamely jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg e rendeletnek, arról haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot. Az értesítés kézhezvételét követően a Bizottság haladéktalanul értesíti a végrehajtásért felelős fórum tagjait.
Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés
(6)  A piacfelügyeleti hatóságok függetlenül és pártatlanul végzik feladataikat. Amennyiben a kereskedelmi titkok védelméhez szükséges, a piacfelügyeleti hatóságoknak be kell tartaniuk a titoktartás követelményeit, az európai uniós felhasználók érdekeinek védelméhez szükséges lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve a 9. cikk (3) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettséget is.
(6)  A piacfelügyeleti hatóságok függetlenül és pártatlanul végzik feladataikat. Amennyiben a gazdasági szereplők kereskedelmi titkainak védelméhez szükséges, a piacfelügyeleti hatóságoknak be kell tartaniuk a titoktartás követelményeit, az európai uniós felhasználók érdekeinek védelméhez szükséges lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve a 9. cikk (3) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettséget is.
Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés
(7)   A tagállamok rendszeresen felülvizsgálják és értékelik felügyeleti tevékenységeiket. Az ilyen felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább négyévente el kell végezni, és ezek eredményeiről tájékoztatni kell a többi tagállamot és a Bizottságot. Az érintett tagállam az eredmények összefoglalóját a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.
törölve
Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés
(8)   A különböző tagállamok piacfelügyeleti hatóságainak össze kell hangolniuk piacfelügyeleti tevékenységeiket, együtt kell működniük egymással, és meg kell osztaniuk egymással és a Bizottsággal e tevékenységeik eredményét. Adott esetben a piacfelügyeleti hatóságoknak meg kell állapodniuk a munkamegosztásról és a szakosodásról is.
törölve
Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 9 bekezdés
(9)  Amennyiben egy tagállamban több hatóság felelős a piacfelügyeletért és a külső határellenőrzésekért, e hatóságoknak együtt kell működniük egymással a feladataik és funkcióik elvégzése szempontjából lényeges információk megosztása révén.
(9)  Amennyiben egy tagállamban több hatóság felelős a piacfelügyeletért és a külső határokon történő ellenőrzésekért, e hatóságoknak olyan eljárásokat kell életbe léptetniük, amelyek elősegítik a hatékony és eredményes koordinációt és a szerepük és funkciójuk szempontjából lényeges információk hatékony és eredményes megosztását.
Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 10 bekezdés
(10)   A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el abból a célból, hogy meghatározza az (1) bekezdésben említett mintákon végzett megfelelőség-ellenőrzési vizsgálatok mértékét, hatókörét és gyakoriságát. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
törölve
Módosítás 90
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 10 a bekezdés (új)
(10a)   A piacfelügyeleti hatóságok valamennyi általuk végzett megfelelőség-ellenőrzési vizsgálatot követően jelentést tesznek közzé a megállapításaikról, és annak eredményeit továbbítják a tagállamok és a Bizottság számára. A Bizottság továbbítja ezt a jelentést a végrehajtásért felelős fórum tagjai számára. A jelentés részletes ismertetéssel szolgál a vizsgált járművekről, rendszerekről, alkotóelemekről vagy önálló műszaki egységekről a gyártó megnevezésével, a vizsgálatok eredményének rövid leírásával, beleértve az esetleges meg nem felelés jellegét.
Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
A már forgalomba hozott járműveken, rendszereken, alkotóelemeken és önálló műszaki egységeken a Bizottság megfelelő mértékű vizsgálatokat és ellenőrzéseket szervez és végez, vagy elrendeli ezek elvégzését, annak érdekében, hogy ellenőrizze, az érintett járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek megfelelnek-e a típusjóváhagyásnak és a vonatkozó jogszabályoknak, valamint hogy biztosítsa a típusjóváhagyások helytállóságát.
Kellően figyelembe véve a piacfelügyeleti tevékenységekre vonatkozó, a 8. cikk alapján jóváhagyott, egyeztetett nemzeti programokat, a már forgalomba hozott járműveken, rendszereken, alkotóelemeken és önálló műszaki egységeken a Bizottság megfelelő mértékű vizsgálatokat és ellenőrzéseket szervez és végez, vagy elrendeli ezek elvégzését, annak érdekében, hogy ellenőrizze, az érintett járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek megfelelnek-e a típusjóváhagyásnak és a vonatkozó jogszabályoknak.
A Bizottság által szervezett és elvégzett, vagy a Bizottság megbízásából elvégzett vizsgálatoknak és ellenőrzéseknek a járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek használat közbeni megfelelőségére kell összpontosítaniuk.
A vizsgálatokat és ellenőrzéséneket többek között laboratóriumi vizsgálatokkal és valós vezetési körülmények közt vizsgált kibocsátási tesztekkel kell elvégezni statisztikailag értékelhető minták alapján, és azokat dokumentumok ellenőrzésével kell kiegészíteni.
Ennek során a Bizottság figyelembe veszi a kialakult kockázatértékelési elveket, a megalapozott panaszokat és az egyéb vonatkozó információkat, beleértve az elismert harmadik felek által közzétett vizsgálati eredményeket, a piaci forgalomba kerülő új technológiákat, valamint az időszakos műszaki vizsgálatokról és az út menti távérzékelő berendezéssel mért adatokról készült jelentéseket.
Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
Az első albekezdés sérelme nélkül, amennyiben a Bizottság tagállami információk, a végrehajtásért felelős fórum egy tagjának kérése vagy elismert harmadik felek által közzétett vizsgálati eredmények alapján okkal feltételezi, hogy valamely tagállam nem teljesíti megfelelően az e rendeletből eredő, a típusjóváhagyással vagy piacfelügyelettel kapcsolatos kötelezettségeit, a Bizottság megszervezi és elvégzi a piaci forgalomba hozott járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek független tesztelését és vizsgálatainak lebonyolítását, vagy elrendeli azok elvégzését.
Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)
A Bizottság a műszaki feladatok, mint pl. tesztek vagy vizsgálatok végrehajtása érdekében igénybe veheti független tesztelő szervezetek szolgálatait. Az eredményekért való felelősség a Bizottságé marad. Ha e cikk végrehajtása céljából műszaki szolgálatokat jelölnek ki, a Bizottság gondoskodik arról, hogy egy attól eltérő műszaki szolgálat kerüljön megbízásra, mint amelyik az eredeti típusjóváhagyással kapcsolatos vizsgálatot végzi.
Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés
(2)  A típusjóváhagyás birtokában lévő gyártóknak vagy a gazdasági szereplőknek kérésre a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk a Bizottság által kiválasztott, statisztikailag értékelhető számú, sorozatgyártású járművet, rendszert, alkotóelemet és önálló műszaki egységet, amely megfelel az adott típusjóváhagyás alapján forgalomba hozható járműveknek, rendszereknek, alkotóelemeknek vagy önálló műszaki egységeknek. E járműveket, rendszereket, alkotóelemeket és önálló műszaki egységeket a Bizottság által kért időpontban, helyen és időtartamra kell a Bizottság rendelkezésére bocsátani.
(2)  A típusjóváhagyás birtokában lévő gyártóknak vagy a gazdasági szereplőknek kérésre a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk a Bizottság által kiválasztott, statisztikailag értékelhető számú, sorozatgyártású járművet, rendszert, alkotóelemet és önálló műszaki egységet, amely megfelel az adott típusjóváhagyás alapján forgalomba hozható járműveknek, rendszereknek, alkotóelemeknek vagy önálló műszaki egységeknek. E járműveket, rendszereket, alkotóelemeket és önálló műszaki egységeket a Bizottság által a helyzettől függően kért időpontban, helyen és időtartamra kell a Bizottság rendelkezésére bocsátani.
Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)   A tagállamok minden szükséges segítséget megadnak és minden dokumentumot és egyéb technikai támogatást biztosítanak, amelyet a Bizottság szakértői kérnek ahhoz, hogy el tudják végezni a vizsgálatokat és ellenőrzéseket. A tagállamok biztosítják, hogy a Bizottság szakértői minden telephelyre, illetve a telephelyek minden olyan részére bejussanak, továbbá hozzáférjenek minden olyan információhoz, ezen belül a számítógépes rendszerekhez és szoftverekhez, amelyek feladataik ellátása szempontjából lényegesek.
Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
Annak érdekében, hogy a Bizottság el tudja végezni az (1) és (2) bekezdésben említett vizsgálatokat, a tagállamoknak minden olyan adatot a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk, amelyek kapcsolódnak a megfelelőség-ellenőrzés alá vont járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyásához. Ezen adatoknak legalább a 26. cikk (1) bekezdése szerinti típusbizonyítványban és annak mellékleteiben szereplő információkat kell tartalmazniuk.
Annak érdekében, hogy a Bizottság el tudja végezni az (1) és (2) bekezdésben említett vizsgálatokat, a tagállamoknak késlekedés nélkül minden olyan adatot a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk, amelyek kapcsolódnak a megfelelőség-ellenőrzés alá vont járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyásához. Ezen adatoknak legalább a 26. cikk (1) bekezdése szerinti típusbizonyítványban és annak mellékleteiben szereplő információkat kell tartalmazniuk.
Módosítás 97
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés
(4)  A járműgyártóknak nyilvánosságra kell hozniuk a megfelelés-ellenőrzési vizsgálatokhoz szükséges, harmadik felektől származó adatokat. A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el abból a célból, hogy meghatározza a nyilvánosságra hozandó adatok körét és a nyilvánosságra hozatal feltételeit, figyelembe véve a kereskedelmi titkoknak és a személyes adatoknak az uniós és nemzeti jogszabályoknak megfelelő védelmét. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
(4)  A járműgyártóknak ingyenesen és indokolatlan késlekedés nélkül rendelkezésre kell bocsátaniuk a megfelelés-ellenőrzési vizsgálatokhoz szükséges, elismert harmadik felektől származó adatokat. Ezeknek az adatoknak minden olyan paramétert és beállítást kell tartalmazniuk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy pontosan megismételjék azokat a vizsgálati feltételeket, amelyeket a típusjóváhagyási vizsgálat során alkalmaztak. Minden benyújtott adat kezelése az üzleti információk jogos védelmének biztosítása mellett történik. A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el abból a célból, hogy meghatározza a rendelkezésre bocsátandó adatok körét és a rendelkezésre bocsátás feltételeit, beleértve az ehhez az információhoz a 10a. cikkben említett online adatbázis révén való hozzáférésre vonatkozó feltételeket, figyelembe véve a kereskedelmi titkoknak és a személyes adatoknak az uniós jogi aktusoknak és a nemzeti jogszabályoknak megfelelő védelmét. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
Módosítás 98
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)   A Bizottság megszervezi és elvégzi a típusjóváhagyó hatóságok és a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok közös ellenőrzését annak igazolása érdekében, hogy következetesen végrehajtják-e ezen rendelet követelményeit, illetve függetlenül és szigorúan látják-e el feladataikat. A fórummal való konzultációt követően a Bizottság elfogadja a közös ellenőrzések éves tervét, amely az értékelések gyakoriságának meghatározása során figyelembe veszi a korábbi ellenőrzések eredményeit. Azokban az esetekben, mikor a Bizottságnak oka van feltételezni, hogy valamely típusjóváhagyó hatóság nem teljesíti az e rendeletben foglalt kötelezettségeit, a Bizottság előírhatja a közös ellenőrzések évenkénti végzését.
Módosítás 99
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 b bekezdés (új)
(4b)   Feladatainak elvégzése érdekében a Bizottság harmadik félként, nyílt ajánlattételi felhívás keretében szerződtetett független ellenőrök szolgáltatásait veszi igénybe. Az ellenőröknek függetlenül és pártatlanul kell végezniük a feladataikat. A kereskedelmi titkok védelme érdekében az ellenőröknek be kell tartaniuk a titoktartás hatályos jogszabályok szerinti követelményeit. A tagállamok minden szükséges segítséget megadnak és minden dokumentumot és támogatást biztosítanak, amelyet az ellenőrök kérnek ahhoz, hogy el tudják látni feladataikat. A tagállamok biztosítják, hogy az ellenőrök minden telephelyre és azok minden részére bejussanak, továbbá hozzáférjenek minden olyan információhoz, ezen belül a számítógépes rendszerekhez és szoftverekhez, amelyek feladataik ellátása szempontjából lényegesek. Kérésére valamely tagállam jogosult lehet megfigyelőt küldeni az e cikk szerint szervezett közös ellenőrzésen való részvételre. A megfigyelők nem befolyásolhatják a közös ellenőrzés eredményével kapcsolatos döntéseket.
Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 c bekezdés (új)
(4c)   A közös ellenőrzés eredményét meg kell küldeni az összes tagállamnak és a Bizottságnak, az eredményekről pedig összefoglalót kell készíteni, és azt nyilvánosságra kell hozni. Az összefoglalót a 10. cikkel létrehozott fórum keretében kell megtárgyalni.
Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 d bekezdés (új)
(4d)   Az érintett tagállam tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot arról, hogyan járt el a (4c) bekezdésben szereplő közös ellenőrzés nyomán megfogalmazott ajánlásokkal kapcsolatban.
Módosítás 102
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 e bekezdés (új)
(4e)   A Bizottság további tájékoztatást kérhet a tagállamoktól és a nemzeti típusjóváhagyó és piacfelügyeleti hatóságaiktól, amennyiben a fórum keretében végzett vizsgálat alapján indokoltan úgy véli, hogy a rendeletnek való meg nem felelés esetei állnak fenn. A tagállamok és illetékes hatóságaik indokolatlan késedelem nélkül rendelkezésre bocsátják ezeket az információkat.
Módosítás 103
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés
Ha a vizsgálatok és ellenőrzések alapján megkérdőjeleződik a típusjóváhagyás helytállósága, a Bizottság értesíti az érintett jóváhagyó hatóságo(ka)t és a végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórumot.
Ha a vizsgálatok és ellenőrzések alapján megkérdőjeleződik a típusjóváhagyás helytállósága, a Bizottság azonnal értesíti az érintett jóváhagyó hatóságo(ka)t és a tagállamokat, valamint a végrehajtásért felelős fórum tagjait.
Módosítás 104
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
A Bizottság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Unió területén lévő felhasználókat, beleértve az illetékes típusjóváhagyó hatóságokat, megfelelő időben figyelmeztetni tudja bármely járművel, rendszerrel, alkotóelemmel vagy önálló műszaki egységgel kapcsolatos, általa azonosított meg nem felelésről a sérülések és más károk megelőzése vagy kockázatuk csökkentése céljából. Ezeket az információkat világos és közérthető nyelven elérhetővé kell tenni az illetékes piacfelügyeleti hatóságok honlapján.
Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés
A Bizottság valamennyi, általa végzett megfelelőség-ellenőrzési vizsgálatot követően jelentést tesz közzé a megállapításairól.
A Bizottság valamennyi, általa végzett megfelelőség-ellenőrzési vizsgálatot követően nyilvános jelentést tesz közzé a megállapításairól, és továbbítják a tagállamok és a végrehajtásért felelős fórum tagjai számára. A jelentés részletes ismertetéssel szolgál a vizsgált járművekről, rendszerekről, alkotóelemekről vagy önálló műszaki egységekről a gyártó megnevezésével, a vizsgálatok eredményének rövid leírásával, beleértve az esetleges meg nem felelés jellegét, és adott esetben nyomon követési intézkedéseket ajánl a tagállamok számára.
Módosítás 106
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság létrehozza és vezeti a végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórumot (a továbbiakban: a fórum).
(1)  A Bizottság létrehozza, vezeti és irányítja a végrehajtásért felelős fórumot (a továbbiakban: a fórum).
Módosítás 107
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
A fórum tagjait a tagállamok nevezik ki.
A fórum a tagállamok által kinevezett tagokból, köztük a tagállamok típusjóváhagyó és piacfelügyeleti hatóságaiból áll.
Indokolt esetben és legalább évente egyszer a fórum megfigyelőket hív meg az üléseire. A meghívott megfigyelők között helyet kapnak az Európai Parlament képviselői, a műszaki szolgálatok képviselői, egyéb elismert tesztelő szervezetek, az ágazat képviselői vagy egyéb érintett gazdasági szereplők, a biztonság és környezetvédelem területén tevékeny civil szervezetek, valamint a fogyasztóvédelmi szervezetek képviselői. A fórum üléseire meghívott megfigyelők az érintett érdekelt feleket képviselő uniós és nemzeti szervek széles, reprezentatív és kiegyensúlyozott keresztmetszetét fogják át.
Módosítás 108
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)   A Bizottság honlapján közzéteszi az ülések menetrendjét, napirendjeit és jegyzőkönyveit, beleértve a jelenléti ívet.
Módosítás 109
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
A fórum feladata a típusjóváhagyásért és a piacfelügyeletért felelős nemzeti hatóságok hálózatának koordinálása.
A fórum feladata a típusjóváhagyásért és a piacfelügyeletért felelős nemzeti hatóságok hálózatának koordinálása e rendelet végrehajtásának elősegítése érdekében, különösen ami a kijelölt testületek értékelésére, kijelölésére és ellenőrzésére vonatkozó követelményeket, illetve az e rendeletben meghatározott követelmények általános alkalmazását illeti;
Módosítás 110
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
A fórum tanácsadói feladatokat is ellát, többek között előmozdítja a bevált gyakorlatokat, elősegíti a végrehajtási problémákkal kapcsolatos információcserét és a koordinációt, munkamódszereket és -eszközöket dolgoz ki, kifejleszti az elektronikus információcsere eljárását, értékeli az összehangolt végrehajtási projekteket, a szankciókat és a közös ellenőrzéseket.
A fórum az alábbi feladatokat látja el:
a)   a megalapozott panaszok, bizonyítékok vagy az elismert harmadik felek által az esetleges meg nem felelésre vonatkozóan benyújtott egyéb releváns információ vizsgálata;
b)   a nemzeti piacfelügyeleti programok közös megvitatása és értékelése a Bizottsághoz való benyújtásukat követően;
c)   a piacon forgalmazott vagy hamarosan forgalmazásra kerülő korszerű technológiákra vonatkozó információcsere;
d)   a típusjóváhagyó hatóságok működésére vonatkozó ellenőrzések eredményeinek értékelése, beleértve a 6. cikk (6) bekezdése szerinti felülvizsgálatokat és a 71. cikk (8) bekezdése szerinti közös ellenőrzéseket követőeket egyaránt;
e)   a piacfelügyeleti tevékenységek működésére vonatkozó értékelés eredményeinek felülvizsgálata;
f)   a műszaki szolgálatok működésére vonatkozó, a 80. cikk (3a) bekezdése szerinti értékelés és a 80. cikk (4) bekezdése szerinti közös értékelés eredményeinek értékelése; valamint
g)   a végrehajtási tevékenységek hatékonyságának legalább kétévenkénti értékelése, ideértve adott esetben a tagállamok által alkalmazott javítások, visszahívások vagy szankciók következetességét és hatékonyságát, amikor egynél több tagállamban kerülnek forgalomba a követelményeknek nem megfelelő járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek.
Módosítás 111
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)   A Bizottság további tájékoztatást kérhet a tagállamoktól és nemzeti típusjóváhagyó és piacfelügyeleti hatóságaiktól, amennyiben a fórum keretében végzett vizsgálat alapján indokoltan úgy véli, hogy a rendeletnek való meg nem felelés esetei állnak fenn. A tagállamok és illetékes hatóságaik indokolatlan késedelem nélkül rendelkezésre bocsátják ezeket az információkat.
Módosítás 112
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 b bekezdés (új)
(2b)   A Bizottság évente jelentést tesz nyilvánosan hozzáférhetővé a fórum tevékenységéről. A jelentés tartalmazza a fórum által vizsgált ügyek részletes ismertetését, az elemzések nyomán tett lépéseket és azok indoklását, beleértve azokat az eseteket, mikor nem kerül sor intézkedésekre. A Bizottság minden évben általános jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek a fórum tevékenységeiről.
Módosítás 113
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 c bekezdés (új)
(2c)   Ha a Bizottság egy közös ellenőrzést követően azt tárja fel, hogy az érintett típusjóváhagyó hatóság megszegte a jelen rendelet valamelyik követelményét, arról azonnal tájékoztatni kell a tagállamokat, az Európai Parlamentet és a Bizottságot. A Bizottság minden szükséges intézkedést meghozhat a meg nem felelés kezelésére. Bizonyos esetekben, a meg nem felelés jellegének kellő tekintetbe vétele mellett, a Bizottságnak jogában áll, hogy felfüggessze vagy visszavonja az érintett jóváhagyó hatóság jogosultságát arra, hogy a 21. cikk szerint EU-típusbizonyítványokra vonatkozó kérelmeket fogadjon be.
Módosítás 114
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 c bekezdés – 1 a albekezdés (új)
A Bizottság a jogosultság (3) bekezdés alapján történő felfüggesztése vagy visszavonása után három hónapon belül jelentést nyújt be a tagállamoknak a megfelelés hiányával kapcsolatos megállapításairól. Ha a már forgalomba hozott járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek biztonságosságának garantálásához szükséges, a Bizottság utasítja az érintett jóváhagyó hatóságokat, hogy ésszerű időn belül függesszék fel vagy vonják vissza az összes jogtalanul kiállított típusbizonyítványt.
Módosítás 115
Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)
10a. cikk
Online adatbázis
(1)   A Bizottság online adatbázist hoz létre a típusjóváhagyási eljárásokkal, a kiadott engedélyekkel, a piacfelügyelettel és más érintett tevékenységekkel kapcsolatos információk biztonságos elektronikus cseréjéhez a nemzeti típusjóváhagyó hatóságok, a piacfelügyelet hatóságok, a tagállamok és a Bizottság között.
(2)   A Bizottság felel az érintett hatóságokkal való egyeztetésért az adatbázis tartalmához való hozzáférés és a rendszeres frissítések terén, valamint az adatbázis tartalmával kapcsolatos adatbiztonságért és titoktartásért.
(3)   A tagállamok a 25. cikk szerint előírt információkat az adatbázis rendelkezésére bocsátják. A tagállamok továbbá rendelkezésre bocsátják a nyilvántartásba vett járművek jármű-azonosító számának, illetve a valamely járműnek a 1999/37/EK tanácsi irányelvnek1a megfelelően kiadott rendszám részleteit, és rendszeresen frissítéseket nyújtanak be a Bizottság számára. Ezt az információt kereshető formátumban is rendelkezésre kell bocsátani.
(4)   A Bizottság érintkezési pontot hoz létre az adatbázis és a nem élelmiszer jellegű termékek uniós riasztási rendszere (RAPEX), valamint a piacfelügyeleti információs és kommunikációs rendszer (ICSMS) között, a piacfelügyeleti tevékenység támogatása és a fogyasztók és harmadik felek számára nyújtott információk koordinációjának, következetességének és pontosságának biztosítása érdekében.
(5)   A Bizottság továbbá nyilvánosan elérhető felhasználói felületet hoz létre, amely tartalmazza a IX. mellékletben szereplő információt, illetve a típusbizonyítványt a 24. cikknek megfelelően kiállító jóváhagyó hatóság, valamint a 28. cikkben előírt vizsgálatokat végző műszaki szolgálatok részletes adatait. A Bizottság biztosítja, hogy az információ kereshető formátumban áll rendelkezésre.
A Bizottság továbbá hozzáférést nyújt az ellenőrzési vizsgálatokhoz szükséges információhoz, a 9. cikk (4) bekezdésének megfelelően elfogadott végrehajtási jogi aktusoknak megfelelően.
(6)   A Bizottság az adatbázis részeként egy eszközt dolgoz ki a harmadik felektől származó teszteredmények, és a járművek, rendszerek, alkotóelemek és egyéb műszaki egységek működésével kapcsolatos panaszok feltöltéséhez. Az eszköz révén benyújtott információt tekintetbe veszik a 8. és 9. cikkben előírt piacfelügyeleti tevékenységek vonatkozásában.
(7)   [E rendelet hatálybalépése után 3 hónappal] kísérleti projektet kell indítani annak tesztelése céljából, hogy az IMI alkalmas-e az e cikk szerinti információmegosztásra való igénybevételre.
__________________
1a A Tanács 1999/37/EK irányelve (1999. április 29.) a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról (HL L 138., 1999.6.1., 57. o.).
Módosítás 116
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés
(1)  A gyártó gondoskodik arról, hogy az általa gyártott járműveket, rendszereket, alkotóelemeket és önálló műszaki egységeket, amelyeket forgalomba hoznak vagy forgalomba helyeznek, az e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően gyártsák és hagyják jóvá.
(1)  A gyártó gondoskodik arról, hogy a járműveket, rendszereket, alkotóelemeket és önálló műszaki egységeket, amelyeket forgalomba hoznak vagy forgalomba helyeznek, az e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően gyártsák és hagyják jóvá, és hogy továbbra is megfeleljenek e követelményeknek, az alkalmazott vizsgálati módszertől függetlenül.
Módosítás 117
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
A gyártó felelőséggel tartozik a jóváhagyó hatóság felé a jóváhagyási eljárás minden vonatkozásáért, valamint a gyártás megfelelőségének biztosításáért, az alkalmazott vizsgálati módszertől függetlenül.
Módosítás 118
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az Unión kívül letelepedett gyártó az EU-típusjóváhagyás céljára egy, az Unióban letelepedett képviselőt nevez ki, aki vagy amely a jóváhagyó hatóság előtt képviseli őt. A gyártó a piacfelügyeletre vonatkozóan is kijelöl egy, az Unióban letelepedett képviselőt, aki vagy amely azonos lehet az EU-típusjóváhagyás céljára kijelölt képviselővel.
(4)  A járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek Unión kívül letelepedett gyártói az EU-típusjóváhagyás céljára egy, az Unióban letelepedett képviselőt nevez ki, aki vagy amely a jóváhagyó hatóság előtt képviseli őt. A gyártó a piacfelügyeletre vonatkozóan is kijelöl egy, az Unióban letelepedett képviselőt, aki vagy amely azonos lehet az EU-típusjóváhagyás céljára kijelölt képviselővel.
Módosítás 119
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)   Az EU-típusjóváhagyás iránt kérelmet benyújtó gyártónak biztosítania kell, hogy a járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek tervezése során nem alkalmaznak olyan stratégiákat vagy egyéb eszközöket, amelyek feleslegesen módosítják a teljesítményt az alkalmazandó vizsgálati eljárások során, amelyeken a járműveket, rendszereket, alkotóelemeket és külön műszaki egységeket olyan körülmények között üzemeltetik, amelyek a szokásos használat során ésszerűen felmerülhetnek.
A gyártó információt szolgáltat bármely, hardver vagy szoftver révén alkalmazható motorvezérlő stratégiáról. A gyártó rendelkezésre bocsát az ilyen motorvezérlő stratégiákra vonatkozó minden információt, ideértve a felhasznált szoftvert, e stratégiák paramétereit és a szükségességet indokoló műszaki indoklást.
Módosítás 120
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés
(5)   A gyártó felelősséggel tartozik a jóváhagyó hatóság felé a jóváhagyási eljárás minden vonatkozásáért, valamint a gyártás megfelelőségének biztosításáért, függetlenül attól, hogy közvetlenül részt vesz-e a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység gyártásának valamennyi szakaszában.
törölve
Módosítás 121
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 6 a bekezdés (új)
(6a)   A gyártó a környezet és a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme érdekében kivizsgálja és nyilvántartja az általa forgalomba hozott járművekkel, rendszerekkel, alkotóelemekkel, önálló műszaki egységekkel, alkatrészekkel és tartozékokkal kapcsolatos panaszokat és a megfelelőség hiányait, és folyamatosan tájékoztatja importőreit és forgalmazóit e nyomon követés eredményeiről.
Ha a biztonsági vagy kibocsátással kapcsolatos berendezésekkel összefüggő panaszok és meg nem felelések száma meghaladja a 30 esetet vagy a forgalomba hozott összes adott típusú, változatú vagy kivitelű jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy berendezés 1%-át (a kettő közül az alacsonyabb értéket), haladéktalanul részletes tájékoztatást kell küldeni a járműért, rendszerért, alkotóelemért, önálló műszaki egységért, alkatrészért vagy berendezésért felelős érintett jóváhagyó hatóságnak és a Bizottságnak.
A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a probléma leírását és a jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy berendezés érintett típusának, változatának és/vagy kivitelének azonosításához szükséges adatokat. Ezeket a korai figyelmeztető adatokat a tagállamok és a Bizottság a fogyasztói panaszok potenciális trendjeinek azonosítására és a gyártó által kezdeményezett visszahívások és/vagy piacfelügyeleti intézkedések szükségességének megvizsgálására használják fel.
Módosítás 122
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 7 a bekezdés (új)
(7a)   A gyártónak gondoskodnia kell arról, hogy a jármű felhasználója előzetes tájékoztatást követően beleegyezzen a jármű használata során létrehozott összes adat feldolgozásába és továbbításába az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően1a. Amennyiben az adatok feldolgozása és továbbítása nem elengedhetetlen a jármű biztonságos működéséhez, a gyártó biztosítja, hogy a jármű felhasználójának lehetőségében álljon az adattovábbítás könnyű kikapcsolása.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).
Módosítás 123
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
Ha a gyártó megítélése szerint valamely forgalomba hozott vagy forgalomba helyezett jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék nem felel meg ennek a rendeletnek, vagy a típusjóváhagyást nem helytálló adatok alapján kapta meg, haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az említett jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék megfelelősége helyreálljon, illetve adott esetben kivonja a piacról vagy visszahívja azt.
Amennyiben a gyártó megítélése szerint valamely forgalomba hozott vagy forgalomba helyezett jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék nem felel meg ennek a rendeletnek, vagy a típusjóváhagyást nem helytálló adatok alapján kapta meg, a gyártó haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az említett jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék megfelelősége helyreálljon, illetve adott esetben kivonja a piacról vagy visszahívja azt.
Módosítás 124
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés
(2)  Ha a jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék súlyos veszélyt jelent, a gyártó haladéktalanul és részletesen tájékoztatja a meg nem felelésről és a megtett intézkedésekről azon tagállamok jóváhagyó és piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a járművet, rendszert, alkotóelemet, önálló műszaki egységet, alkatrészt vagy tartozékot forgalmazták vagy forgalomba helyezték.
(2)  Ha a jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék súlyos veszélyt jelent, a gyártó haladéktalanul és részletesen tájékoztatja a meg nem felelésről, a veszélyről és a megtett intézkedésekről azon tagállamok jóváhagyó és piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a járművet, rendszert, alkotóelemet, önálló műszaki egységet, alkatrészt vagy tartozékot forgalmazták vagy forgalomba helyezték.
Módosítás 125
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
A gyártó a 24. cikk (4) bekezdésében említett információs csomagot a jármű forgalomba hozatalát követő tíz éven keresztül, illetve a rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység forgalomba hozatalát követő öt éven keresztül megőrzi.
A gyártó megőrzi a 24. cikk (4) bekezdésében említett információs csomagot, továbbá a jóváhagyó hatóság rendelkezésére bocsátja a 34. cikkben említett megfelelőségi nyilatkozatok másolatát a jármű EU-típusjóváhagyása érvényességének megszűnését követő tíz éven keresztül, illetve a rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység EU-típusjóváhagyása érvényességének megszűnését követő öt éven keresztül.
Módosítás 126
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
A járműgyártó a 34. cikkben említett megfelelőségi nyilatkozatok másolatát a jóváhagyó hatóság rendelkezésére bocsátja.
törölve
Módosítás 127
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
A gyártó valamely nemzeti hatóság indokolással ellátott kérésére a jóváhagyó hatóságon keresztül, az adott nemzeti hatóság rendelkezésére bocsátja a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfelelőségét igazoló EU-típusbizonyítvány másolatát vagy az 55. cikk (1) bekezdésében említett engedélyt az adott nemzeti hatóság által könnyen érthető nyelven.
A gyártó valamely nemzeti hatóság vagy a Bizottság indokolással ellátott kérésére a jóváhagyó hatóságon keresztül az adott nemzeti hatóság vagy a Bizottság rendelkezésére bocsátja a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék megfelelőségét igazoló EU-típusbizonyítvány másolatát vagy az 55. cikk (1) bekezdésében említett engedélyt könnyen érthető nyelven.
Módosítás 128
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
A gyártó a nemzeti hatóság indokolással ellátott kérésére a 765/2008/EK rendelet 20. cikkének megfelelően együttműködik a hatósággal az általa forgalmazott járművek, rendszerek, alkotóelemek, önálló műszaki egységek, alkatrészek vagy tartozékok jelentette veszélyek megszüntetésére irányuló minden intézkedésben.
A gyártó a nemzeti hatóság vagy a Bizottság indokolással ellátott kérésére a 765/2008/EK rendelet 20. cikkének megfelelően együttműködik a hatósággal vagy a Bizottsággal az általa forgalmazott járművek, rendszerek, alkotóelemek, önálló műszaki egységek, alkatrészek vagy tartozékok jelentette veszélyek megszüntetésére irányuló minden intézkedésben.
Módosítás 129
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – cím
A gyártó képviselőjének piacfelügyelettel kapcsolatos kötelezettségei
A gyártó képviselőjének kötelezettségei
Módosítás 130
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  A gyártó piacfelügyeleti ügyekben felhatalmazott képviselője a gyártótól kapott megbízásban meghatározott feladatokat látja el. A megbízásnak fel kell jogosítania a gyártó képviselőjét legalább arra, hogy:
(1)  A gyártó képviselője a gyártótól kapott megbízásban meghatározott feladatokat látja el. A megbízásnak fel kell jogosítania a gyártó képviselőjét legalább arra, hogy:
Módosítás 131
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  az Európai Unió hivatalos nyelveinek egyikén hozzáférhessen a 22. cikkben említett adatközlő mappához és a 34. cikkben említett megfelelőségi nyilatkozathoz. E dokumentumoknak a jármű forgalomba hozatalát követő tíz éven keresztül, illetve a rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység forgalomba hozatalát követő öt éven keresztül a jóváhagyó hatóságok rendelkezésére kell állnia;
a)  az Európai Unió hivatalos nyelveinek egyikén hozzáférhessen a típusbizonyítványhoz és annak mellékleteihez és a megfelelőségi nyilatkozathoz. E dokumentumoknak a jármű forgalomba hozatalát követő tíz éven keresztül, illetve a rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység forgalomba hozatalát követő öt éven keresztül a jóváhagyó, valamint a piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére kell állnia;
Módosítás 132
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  a jóváhagyó hatóság indokolással ellátott kérése nyomán minden olyan információt és dokumentációt e hatóság rendelkezésére bocsásson, amely a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység gyártásmegfelelőségének alátámasztásához szükséges;
b)  a jóváhagyó hatóság indokolással ellátott kérése nyomán minden olyan információt és dokumentációt e hatóság rendelkezésére bocsásson, amely a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység gyártásmegfelelőségének alátámasztásához szükséges, beleértve a típusjóváhagyással kapcsolatos műszaki specifikációt és a szoftverekhez és algoritmusokhoz való hozzáférést;
Módosítás 133
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
(3)  A módosítások részleteinek legalább az alábbi szempontokra ki kell terjedniük:
(3)  A megbízatás módosítása részleteinek legalább az alábbi szempontokra ki kell terjednie:
Módosítás 134
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
Valamely típusjóváhagyással rendelkező jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység forgalomba hozatala előtt az importőr meggyőződik róla, hogy a 24. cikk (4) bekezdésben meghatározott információs csomagot a jóváhagyó hatóság összeállította, és hogy a rendszeren, alkotóelemen vagy önálló műszaki egységen fel van tüntetve az előírt típus-jóváhagyási jel, és az megfelel a 11. cikk (7) bekezdése szerinti követelményeknek.
Valamely típusjóváhagyással rendelkező jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység forgalomba hozatala előtt az importőr meggyőződik róla, hogy az érvényes típusbizonyítvánnyal rendelkezik, és hogy az alkotóelemen vagy önálló műszaki egységen fel van tüntetve az előírt típus-jóváhagyási jel, és az megfelel a 11. cikk (7) bekezdése szerinti követelményeknek.
Módosítás 135
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés
(3)  Ha az importőr úgy ítéli meg, hogy egy jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg e rendelet követelményeinek, különösen, ha nem felel meg a típusjóváhagyásának, akkor addig nem hozza forgalomba, nem engedi forgalomba helyezni vagy nyilvántartásba venni az érintett járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet, amíg annak megfelelősége nem biztosított. Továbbá, ha úgy ítéli meg, hogy a jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék súlyos veszélyt jelent, tájékoztatja erről a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságokat. A típusjóváhagyással rendelkező járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek esetében az importőr a típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot is tájékoztatja erről.
(3)  Ha az importőr úgy ítéli meg, hogy egy jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg e rendelet követelményeinek, különösen, ha nem felel meg a típusjóváhagyásának, akkor az importőr addig nem hozza forgalomba, nem engedi forgalomba helyezni vagy nyilvántartásba venni az érintett járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet, amíg annak megfelelősége nem biztosított. Továbbá, ha úgy ítéli meg, hogy a jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék súlyos veszélyt jelent, az importőr tájékoztatja erről a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságokat. A típusjóváhagyással rendelkező járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek esetében az importőr a típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot is tájékoztatja erről.
Módosítás 136
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés
(6)  Az importőr a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme érdekében kivizsgálja és nyilvántartja az általa forgalomba hozott járművekkel, rendszerekkel, alkotóelemekkel, önálló műszaki egységekkel, alkatrészekkel és tartozékokkal kapcsolatos panaszokat, nyilvántartást vezet az említettek visszahívásáról, és folyamatosan tájékoztatja a forgalmazókat e nyomon követés eredményeiről.
(6)  Az importőr a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme érdekében kivizsgálja és nyilvántartja az általa forgalomba hozott járművekkel, rendszerekkel, alkotóelemekkel, önálló műszaki egységekkel, alkatrészekkel és tartozékokkal kapcsolatos panaszokat és a meg nem felelés eseteit, nyilvántartást vezet az említettek visszahívásáról, és folyamatosan tájékoztatja a forgalmazókat e panaszok és visszahívások eredményeiről.
Módosítás 137
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 a bekezdés (új)
(6a)   Az importőr haladéktalanul tájékoztatja az érintett gyártót az általa forgalmazott járműveket, rendszereket, alkotóelemeket, önálló műszaki egységeket, alkatrészeket vagy tartozékokat érintő kockázatokra, gyanítható váratlan eseményekre vagy meg nem felelésre vonatkozó panaszokról és jelentésekről.
Módosítás 138
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés
(1)  Amennyiben az importőr által forgalomba hozott valamely jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg ennek a rendeletnek, az importőr haladéktalanul megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az említett jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfelelősége helyreálljon, illetve szükség szerint kivonja azt a piacról, vagy visszahívja azt.
(1)  Amennyiben az importőr által forgalomba hozott valamely jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg ennek a rendeletnek, az importőr a gyártó felügyelete alatt haladéktalanul megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az említett jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfelelősége helyreálljon, illetve szükség szerint kivonja azt a piacról, vagy visszahívja azt. Az importőr továbbá a gyártót és a típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot is tájékoztatja erről.
Módosítás 139
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
Ha egy jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék súlyos veszélyt jelent, az importőr haladéktalanul és részletesen tájékoztatja a súlyos veszélyről azon tagállamok jóváhagyó és piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a járművet, rendszert, alkotóelemet, önálló műszaki egységet, alkatrészt vagy tartozékot forgalomba hozták.
Ha egy forgalomba hozott jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék súlyos veszélyt jelent, az importőr haladéktalanul és részletesen tájékoztatja a súlyos veszélyről azon tagállamok jóváhagyó és piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a járművet, rendszert, alkotóelemet, önálló műszaki egységet, alkatrészt vagy tartozékot forgalomba hozták.
Módosítás 140
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés
A jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység forgalmazása, nyilvántartásba vétele vagy forgalomba helyezése előtt a forgalmazó ellenőrzi, hogy a járművön, rendszeren, alkotóelemen vagy önálló műszaki egységen elhelyezték-e a hatóságilag előírt adattáblát vagy a típus-jóváhagyási jelet, továbbá a járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet a 63. cikkben előírt, az érintett tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein megfogalmazott dokumentumok, útmutatók és biztonsági tájékoztatók kísérik-e, valamint hogy a gyártó és importőr eleget tett-e a 11. cikk (7) bekezdésében, illetve a 14. cikk (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
(1)   A jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység forgalmazása, nyilvántartásba vétele vagy forgalomba helyezése előtt a forgalmazó ellenőrzi, hogy a járművön, rendszeren, alkotóelemen vagy önálló műszaki egységen elhelyezték-e a hatóságilag előírt adattáblát vagy a típusjóváhagyási jelet, továbbá a járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet a 63. cikkben előírt, az érintett tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein megfogalmazott dokumentumok, útmutatók és biztonsági tájékoztatók kísérik-e, valamint hogy a gyártó és importőr eleget tett-e a 11. cikk (7) bekezdésében, illetve a 14. cikk (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
(2)   A forgalmazó a környezet és a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme érdekében kivizsgálja az általa forgalomba hozott járművekkel, rendszerekkel, alkotóelemekkel, önálló műszaki egységekkel, alkatrészekkel és tartozékokkal kapcsolatos panaszokat és a meg nem felelés eseteit. Továbbá, a jármű környezeti vagy biztonsági vonatkozásait érintő minden panaszt és/vagy meg nem felelést késedelem nélkül közölnek az importőrrel vagy a gyártóval.
Módosítás 141
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés
(1)  Ha a forgalmazó megítélése szerint valamely jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg e rendelet követelményeinek, addig nem forgalmazhatja, veheti nyilvántartásba vagy helyezheti forgalomba az érintett járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet, amíg annak megfelelősége nem biztosított.
(1)  Ha a forgalmazó megítélése szerint valamely jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg e rendelet követelményeinek, a forgalmazó tájékoztatja a gyártót, az importőrt és a típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot ennek tényéről, és addig nem hozhatja forgalomba, veheti nyilvántartásba vagy helyezheti forgalomba az érintett járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet, amíg annak megfelelősége nem biztosított.
Módosítás 142
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az a forgalmazó, amely úgy ítéli meg, hogy az általa forgalmazott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg ennek a rendeletnek, az adott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfelelőségének helyreállításához, illetve szükség esetén a piacról történő kivonásához vagy visszahívásához szükséges intézkedések 12. cikk (1) bekezdése vagy 15. cikk (1) bekezdése szerinti meghozatala érdekében értesíti a gyártót vagy az importőrt.
(2)  Amennyiben egy forgalmazó úgy ítéli meg, hogy az általa forgalmazott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg ennek a rendeletnek, az adott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfelelőségének helyreállításához, illetve szükség esetén a piacról történő kivonásához vagy visszahívásához szükséges intézkedések 12. cikk (1) bekezdése vagy 15. cikk (1) bekezdése szerinti meghozatala érdekében értesíti a gyártót, az importőrt és a típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot.
Módosítás 143
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés
(3)  Ha a jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék súlyos veszélyt jelent, a forgalmazó haladéktalanul, részletesen tájékoztatja a súlyos veszélyről a gyártót, az importőrt, valamint azon tagállamok jóváhagyó és piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a járművet, rendszert, alkotóelemet, önálló műszaki egységet, alkatrészt vagy tartozékot forgalmazzák. A forgalmazó az említetteket tájékoztatja a megtett intézkedésekről is, és részletes tájékoztatást ad különösen a súlyos veszélyre és a gyártó által tett korrekciós intézkedésekre vonatkozóan.
(3)  Ha a jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék súlyos veszélyt jelent, a forgalmazó haladéktalanul, részletesen tájékoztatja a súlyos veszélyről a gyártót, az importőrt, valamint azon tagállamok jóváhagyó és piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a járművet, rendszert, alkotóelemet, önálló műszaki egységet, alkatrészt vagy tartozékot forgalmazzák. A forgalmazó az említetteket tájékoztatja a megtett intézkedésekről is, és részletes tájékoztatást ad a gyártó által tett korrekciós intézkedésekre vonatkozóan.
Módosítás 144
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés
(4)  A forgalmazó a nemzeti hatóság indokolással ellátott kérésére a 765/2008/EK rendelet 20. cikkének megfelelően együttműködik a hatósággal az általa forgalmazott járművek, rendszerek, alkotóelemek, önálló műszaki egységek, alkatrészek vagy tartozékok jelentette veszélyek megszüntetésére irányuló minden intézkedésben.
(4)  A forgalmazó a nemzeti hatóság vagy a Bizottság indokolással ellátott kérésére a 765/2008/EK rendelet 20. cikkének megfelelően együttműködik a hatósággal vagy a Bizottsággal az általa forgalmazott járművek, rendszerek, alkotóelemek, önálló műszaki egységek, alkatrészek vagy tartozékok jelentette veszélyek megszüntetésére irányuló minden intézkedésben.
Módosítás 145
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés
(2)  A rendszerek típusjóváhagyása, alkotóelemek típusjóváhagyása és önálló műszaki egységek típusjóváhagyása esetében kizárólag az egylépéses típusjóváhagyás alkalmazható.
(2)  A IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok sérelme nélkül a rendszerek típusjóváhagyása, alkotóelemek típusjóváhagyása és önálló műszaki egységek típusjóváhagyása esetében kizárólag az egylépéses típusjóváhagyás alkalmazható.
Módosítás 146
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az utolsó gyártási szakaszra vonatkozó EU-típusjóváhagyás csak azután adható meg, ha a jóváhagyó hatóság meggyőződött arról, hogy az utolsó szakaszban jóváhagyott járműtípus az adott időpontban megfelel valamennyi alkalmazandó műszaki követelménynek. Az ellenőrzés a többlépcsős eljárás során a nem teljes járműre megadott EU-típusjóváhagyások hatálya alá tartozó minden követelményre kiterjedő dokumentáció-ellenőrzést foglal magában, még abban az esetben is, ha azt eltérő jármű-kategóriára adták meg.
(4)  Az utolsó gyártási szakaszra vonatkozó EU-típusjóváhagyás csak azután adható meg, ha a jóváhagyó hatóság meggyőződött arról, hogy az utolsó szakaszban jóváhagyott járműtípus az adott időpontban megfelel valamennyi alkalmazandó műszaki követelménynek, a XVII. mellékletben meghatározott eljárásoknak megfelelően. Az ellenőrzés a többlépcsős eljárás során a nem teljes járműre megadott EU-típusjóváhagyások hatálya alá tartozó minden követelményre kiterjedő dokumentáció-ellenőrzést foglal magában, ideértve azt is, ha azt eltérő jármű-kategóriára adták meg. Az ellenőrzés során azt is meg kell vizsgálni, hogy azoknak a rendszereknek a teljesítménye, amelyek külön-külön kaptak típusjóváhagyást, a teljes járműbe történő beszerelést követően továbbra is összhangban van-e az említett típusjóváhagyással.
Módosítás 147
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés
(5)  A típus-jóváhagyási eljárás (1) bekezdés szerinti megválasztása nem érinti az alkalmazandó lényegi követelményeket, amelyeknek a jóváhagyott járműtípus meg kell, hogy feleljen az egész járműre vonatkozó típusjóváhagyás kiadásának időpontjában.
(5)  A típus-jóváhagyási eljárás (1) bekezdés szerinti megválasztása nem érinti az összes alkalmazandó követelményt, amelynek a jóváhagyott járműtípus meg kell, hogy feleljen az egész járműre vonatkozó típusjóváhagyás kiadásának időpontjában.
Módosítás 148
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 6 a bekezdés (új)
(6a)   A gyártó elérhetővé teszi a jóváhagyó hatóság számára a vonatkozó szabályozási aktusokban a szükséges vizsgálatok elvégzéséhez előírt számú járművet, alkatrészt vagy önálló műszaki egységet.
Módosítás 149
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés
(2)  Egy adott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusa tekintetében kizárólag egy kérelem nyújtható be, kizárólag egy tagállamban.
(2)  Egy adott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusa tekintetében kizárólag egy kérelem nyújtható be, kizárólag egy tagállamban. Miután a kérelmet benyújtották, a gyártó nem szakíthatja meg az eljárást, és nem nyújthat be újabb kérelmet ugyanazon típusra vonatkozóan másik jóváhagyó hatóságnak vagy műszaki szolgálatnak. Továbbá, ha a típusjóváhagyást elutasítják vagy a vizsgálat sikertelenül zárul valamely műszaki szolgálatnál, a gyártó nem nyújthat be újabb kérelmet ugyanazon típusra vonatkozóan másik jóváhagyó hatóságnak vagy másik műszaki szolgálatnak.
Módosítás 150
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  egylépéses vagy vegyes típusjóváhagyás esetében az I. mellékletben, lépésenkénti típusjóváhagyás esetében a III. mellékletben meghatározott adatközlő lap;
a)  egylépéses vagy vegyes egészjárműtípustípus-jóváhagyás esetében az I. mellékletben, lépésenkénti egészjárműtípustípus-jóváhagyás esetében a III. mellékletben, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység esetében a vonatkozó szabályozási aktusokban meghatározott adatközlő lap;
Módosítás 151
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)  a jóváhagyó hatóság által a kérelmezési eljárással kapcsolatban kért bármilyen további információ.
d)  a jóváhagyó hatóság által a típusjóváhagyási eljárással kapcsolatban kért bármilyen további információ.
Módosítás 152
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az adatközlő mappát a Bizottság által meghatározott elektronikus formátumban kell benyújtani, vagy papír alapon is benyújtható.
(2)  Az adatközlő mappát elektronikus formátumban kell benyújtani.
Módosítás 153
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
A lépésenkénti típusjóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell a 22. cikk szerinti adatközlő mappát, valamint az IV. mellékletben felsorolt alkalmazandó jogi aktusokban előírt valamennyi EU-típusbizonyítványt, a vizsgálati jegyzőkönyveket is beleértve.
A lépésenkénti típusjóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell a 22. cikk szerinti adatközlő mappát, valamint az IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusokban előírt valamennyi EU-típusbizonyítványt, a vizsgálati jegyzőkönyveket és az adatközlő lapokat is beleértve.
Módosítás 154
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyása iránti kérelem esetében a IV. mellékletben felsorolt, alkalmazandó jogi aktusok értelmében a jóváhagyó hatóság számára az egészjárműtípus-jóváhagyás megadásáig vagy elutasításáig hozzáférést kell biztosítani az adatközlő mappához.
Rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyása iránti kérelem esetében a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok értelmében a jóváhagyó hatóság számára az egészjárműtípus-jóváhagyás megadásáig vagy elutasításáig hozzáférést kell biztosítani az adatközlő mappához és az adatközlő lapokhoz.
Módosítás 155
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
A vegyes típusjóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell a 22. cikk szerinti adatközlő mappát, valamint az IV. mellékletben felsorolt alkalmazandó jogi aktusokban előírt EU-típusbizonyítványokat, a vizsgálati jegyzőkönyveket is beleértve.
A vegyes típusjóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell a 22. cikk szerinti adatközlő mappát, valamint az IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusokban előírt EU-típusbizonyítványokat, a vizsgálati jegyzőkönyveket és az adatközlő lapokat is beleértve.
Módosítás 156
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
a)  az első szakaszban az adatközlő mappa azon részei és azok az EU-típusbizonyítványok, amelyek az alapjármű gyártási állapota tekintetében lényegesek;
a)  az első szakaszban az adatközlő mappa azon részei és azok az EU-típusbizonyítványok és vizsgálati jegyzőkönyvek, amelyek az alapjármű gyártási állapota tekintetében lényegesek;
Módosítás 157
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
b)  a második és minden további szakaszban az adatközlő mappa azon részei és azok az EU-típusbizonyítványok, amelyek a mindenkori gyártási szakasz tekintetében lényegesek, valamint a járműre vonatkozó, az előző gyártási szakaszban kiadott EU-típusbizonyítvány másolata az összes olyan részletes adattal együtt, amelyek a járművön a gyártó által végzett módosításokat vagy kiegészítéseket leírják.
b)  a második és minden további szakaszban az adatközlő mappa azon részei és azok az EU-típusbizonyítványok, amelyek a mindenkori gyártási szakasz tekintetében lényegesek, valamint az egész járműre vonatkozó, az előző gyártási szakaszban kiadott EU-típusbizonyítvány másolata az összes olyan részletes adattal együtt, amelyek a járművön a gyártó által végzett módosításokat vagy kiegészítéseket leírják.
Módosítás 158
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
Az a) és b) pontban említett információk a 22. cikk (2) bekezdésével összhangban nyújthatók be.
Az a) és b) pontban említett információkat a 22. cikk (2) bekezdésével összhangban kell benyújtani.
Módosítás 159
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
A jóváhagyó hatóságnak és a műszaki szolgálatoknak hozzáféréssel kell rendelkezniük jármű szoftvereihez és algoritmusaihoz.
A jóváhagyó hatóságnak és a műszaki szolgálatoknak hozzáféréssel kell rendelkezniük a jármű szoftvereihez, hardvereihez és algoritmusaihoz, valamint olyan dokumentumokhoz vagy egyéb információkhoz, amelyek lehetővé teszik az e rendelet követelményeinek a jármű általi teljesítését biztosító ilyen szoftverek és hardverek rendszereinek – köztük a rendszerfejlesztési folyamatnak és a rendszertervnek – és funkcióinak megfelelő és vonatkozó szintű megértését.
Az EU-típusjóváhagyás érvényességi ideje alatt hozzáférést kell biztosítani a jármű szoftvereihez, hardvereihez és algoritmusaihoz, lehetővé téve annak megállapítását, hogy az időszakos felülvizsgálat alatt e rendelet előírásait teljesítik-e. A típusbizonyítvány érvényességének lejárta után, valamint ha azt nem újítják meg, kérésre továbbra is biztosítani kell a hozzáférést. Az ilyen konkrét célokból nyilvánosságra hozott információk nem lehetnek olyan jellegűek, amelyek veszélyeztetik a védett információk és a szellemi tulajdon bizalmas jellegét. A gyártó szabványosított formában megküldi a jóváhagyási hatóság és az illetékes műszaki szolgálat számára a biztonsággal kapcsolatos rendszereket, alkotóelemeket és beállításokat vagy a kibocsátással kapcsolatos rendszerekre és alkatrészekre alkalmazott egyéb kalibrációkat irányító szoftvernek a típusjóváhagyási kérelem időpontjában alkalmazott verzióját. Annak érdekében, hogy kimutatható legyen a szoftveren a későbbiekben végrehajtott bármely jogellenes változtatás, a műszaki szolgálat jogosult arra, hogy a megfelelő paraméterek beállításával megjelölje a szoftvert.
Módosítás 160
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – d pont
d)  a lépésenkénti, a vegyes vagy a többlépcsős eljárás szerinti egészjárműtípus-jóváhagyás esetében a jóváhagyó hatóság a 20. cikk (4) bekezdésével összhangban ellenőrzi, hogy a rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek rendelkeznek-e az egészjárműtípus-jóváhagyás megadása időpontjában érvényes követelményekre vonatkozó, különálló típusjóváhagyásokkal.
d)  a lépésenkénti, a vegyes vagy a többlépcsős eljárás szerinti egészjárműtípus-jóváhagyás esetében a jóváhagyó hatóság a 20. cikk (4) bekezdésével összhangban ellenőrzi, hogy a rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek rendelkeznek-e az egészjárműtípus-jóváhagyás megadása időpontjában érvényes követelményekre vonatkozó, különálló érvényes típusjóváhagyásokkal.
Módosítás 161
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
Az információs csomagnak tartalmaznia kell egy tartalomjegyzéket, amely egyértelműen jelöli az oldalszámokat és a dokumentumok formátumát, és időrendi sorrendben dokumentálja az EU-típusjóváhagyás lefolytatását.
Az információs csomagot elektronikusan is lehet tárolni, és annak tartalmaznia kell egy tartalomjegyzéket, amely egyértelműen jelöli az oldalszámokat és a dokumentumok formátumát, és időrendi sorrendben dokumentálja az EU-típusjóváhagyás lefolytatását.
Módosítás 162
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés
(5)  Amennyiben a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy valamely jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusa – annak ellenére, hogy az előírt rendelkezéseknek megfelel – súlyosan veszélyezteti a biztonságot, vagy súlyosan károsíthatja a környezetet vagy a közegészséget, elutasítja az EU-típusjóváhagyás megadását. Ilyen esetben azonnal részletes aktát küld a többi tagállam jóváhagyó hatóságainak és a Bizottságnak, amely tartalmazza a döntése indoklását és a megállapításait alátámasztó bizonyítékokat.
(5)  Amennyiben a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy valamely jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusa – annak ellenére, hogy az előírt rendelkezéseknek megfelel – veszélyezteti a biztonságot, vagy súlyosan károsíthatja a környezetet vagy a közegészséget, elutasítja az EU-típusjóváhagyás megadását. Ilyen esetben azonnal részletes aktát küld a többi tagállam jóváhagyó hatóságainak és a Bizottságnak, amely tartalmazza a döntése indoklását és a megállapításait alátámasztó bizonyítékokat.
Módosítás 163
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés
A 20. cikk (4) és (5) bekezdésével összhangban a lépésenkénti, a vegyes és a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárások esetében a jóváhagyó hatóságnak el kell utasítania az EU-típusjóváhagyás megadását, ha úgy találja, hogy a rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek nem felelnek meg az e rendelet vagy a IV. mellékletben felsorolt jogi aktusok szerinti követelményeknek.
A 20. cikkel összhangban a lépésenkénti, a vegyes és a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárások esetében a jóváhagyó hatóságnak el kell utasítania az EU-típusjóváhagyás megadását, ha úgy találja, hogy a rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek nem felelnek meg az e rendelet vagy a IV. mellékletben felsorolt jogi aktusok szerinti követelményeknek.
Módosítás 164
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés
(1)  A jóváhagyó hatóság minden egyes jóváhagyott jármű, rendszer, alkotóelem és önálló műszaki egység típusára vonatkozóan az EU-típusbizonyítvány kiadását vagy módosítását követő egy hónapon belül megküldi a többi tagállam jóváhagyó hatóságainak és a Bizottságnak az EU-típusbizonyítvány másolatát, annak mellékleteivel együtt, beleértve a 23. cikkben említett vizsgálati jegyzőkönyveket is. A másolatot egy biztonságos elektronikus adatcsererendszeren keresztül vagy biztonságos elektronikus fájl formájában kell elküldeni.
(1)  A jóváhagyó hatóság minden egyes jóváhagyott jármű, rendszer, alkotóelem és önálló műszaki egység típusára vonatkozóan az EU-típusbizonyítvány kiadását vagy módosítását követő egy hónapon belül feltölti az online adatbázisba az EU-típusbizonyítványt, annak mellékleteivel együtt, beleértve a 23. cikkben említett vizsgálati jegyzőkönyveket is.
Módosítás 165
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés
(3)   Az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság valamely másik tagállam jóváhagyó hatóságának vagy a Bizottságnak a kérésére a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül biztonságos elektronikus adatcsererendszeren keresztül vagy biztonságos elektronikus fájl formájában elküldi a kért EU-típusbizonyítvány másolatát a mellékletekkel együtt.
törölve
Módosítás 166
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés
(4)  A jóváhagyó hatóság haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállam jóváhagyó hatóságait és a Bizottságot minden EU-típusjóváhagyás elutasításáról vagy visszavonásáról, valamint döntésének indokairól.
(4)  A jóváhagyó hatóság haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállam jóváhagyó hatóságait és a Bizottságot minden EU-típusjóváhagyás elutasításáról vagy visszavonásáról, valamint döntésének indokairól. A jóváhagyó hatóságnak az online adatbázisban is frissítenie kell ezt az információt.
Módosítás 167
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)  egész járműre vonatkozó típusjóváhagyás esetében a megfelelőségi nyilatkozat kitöltött példánya.
d)  egész járműre vonatkozó típusjóváhagyás esetében a járműtípus megfelelőségi nyilatkozatának kitöltött példánya.
Módosítás 168
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az e rendeletben és a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusokban meghatározott műszaki követelményeknek való megfelelést a kijelölt műszaki szolgálatok által végzett megfelelő vizsgálatok révén kell igazolni a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusoknak megfelelően.
(1)  Az EU-típusjóváhagyásokhoz a jóváhagyó hatóság e rendeletben és a IV. mellékletben felsorolt vonatkozó szabályozási aktusokban meghatározott műszaki követelményeknek való megfelelést a kijelölt műszaki szolgálatok által végzett megfelelő vizsgálatok révén igazolja.
A vizsgálati jegyzőkönyvek formátumának meg kell felelnie az V. melléklet 3. függelékében meghatározott általános előírásoknak.
Módosítás 169
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés
(2)  A gyártó a szükséges vizsgálatok elvégzéséhez a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusokban előírt számú járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet bocsát a jóváhagyó hatóság rendelkezésére.
(2)  A gyártó a szükséges vizsgálatok elvégzéséhez a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusokban előírt számú járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet bocsát az illetékes műszaki szolgálatok és a jóváhagyó hatóság rendelkezésére.
Módosítás 170
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)   Az előírt vizsgálatokat a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusokkal összhangban kell elvégezni. Ha a vonatkozó szabályozási aktus által előírt vizsgálati eljárásokhoz értéktartományok vannak meghatározva, a műszaki szolgálatok meghatározhatják az (1) bekezdésben említett megfelelő vizsgálatok elvégzéséhez használt paramétereket és feltételeket. Az egész jármű típusjóváhagyásához szükséges tesztek elvégzése esetében a hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a teszteléshez kiválasztott járművek a vonatkozó feltételeknek való megfelelés tekintetében a legrosszabb lehetőségnek feleljenek meg, és hogy azok nem fognak olyan eredményekhez vezetni, amelyek szisztematikusan eltérnek attól a teljesítménytől, amely a járművekre, rendszerekre, alkotóelemekre és külön műszaki egységekre akkor jellemző, amikor azokat olyan körülmények között üzemeltetik, amelyek a szokásos használat során észszerűen felmerülhetnek.
Módosítás 348
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 b bekezdés (új)
(3b)   A 715/2007/EK rendelet 3. cikke (10) bekezdésének és 5. cikke (2) bekezdésének való megfelelés ellenőrzése érdekében a Bizottság, a típusjóváhagyó hatóságok és a műszaki szolgálatok eltérhetnek a szokásos vizsgálati eljárásoktól és értéktartományoktól, és előre nem látható módon módosítják a feltételeket és paramétereket, és ezt különösen a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusokban előírt értékeken és eljárásokon túlmenően is megtehetik.
Módosítás 171
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az a jóváhagyó hatóság, amelyik az egész járműre vonatkozó típusjóváhagyást megadta, a járművek és a megfelelőségi nyilatkozatok közül vett, statisztikailag értékelhető számú mintán ellenőrzi a 34. és a 35. cikknek való megfelelést, és ellenőrzi a megfelelőségi nyilatkozatokban szereplő adatok helytállóságát.
(2)  Az a jóváhagyó hatóság, amelyik az egész járműre vonatkozó típusjóváhagyást megadta, a járművek és a megfelelőségi nyilatkozatok közül vett, megfelelő és statisztikailag értékelhető számú mintán ellenőrzi a 34. és a 35. cikknek való megfelelést, és ellenőrzi a megfelelőségi nyilatkozatokban szereplő adatok helytállóságát.
Módosítás 172
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés
(4)  Annak érdekében, hogy ellenőrizze a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység jóváhagyott típusnak való megfelelőségét, az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságnak a gyártó telephelyén – többek között a gyártóüzemében – vett mintákon el kell végeznie az EU-típusjóváhagyáshoz előírt ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat.
(4)  Annak érdekében, hogy ellenőrizze a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység jóváhagyott típusnak való megfelelőségét, az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságnak a gyártó telephelyén – többek között a gyártóüzemében – vett mintákon el kell végeznie az EU-típusjóváhagyáshoz előírt ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat. A jóváhagyó hatóságnak az első ellenőrzéseket a megfelelőségi nyilatkozat kiadásának időpontjától számított egy éven belül kell elvégeznie. A jóváhagyó hatóságnak legalább évente egyszer, az általa meghatározott véletlenszerű időközönként kell elvégeznie az ezt követő ellenőrzéseket.
Módosítás 173
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)   A (2) és (4) bekezdés szerinti ellenőrzési vizsgálatok elvégzésekor a jóváhagyó hatóságok egy attól eltérő műszaki szolgálatot jelölnek ki, mint amelyik az eredeti típusjóváhagyás céljából végzett vizsgálatot végezte.
Módosítás 174
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés
(5)  Ha a jóváhagyó hatóság, amely az EU-típusjóváhagyást megadta, megállapítja, hogy a gyártó a járműveket, rendszereket, alkotóelemeket vagy önálló műszaki egységeket már nem a jóváhagyott típusnak megfelelően gyártja, vagy megállapítja, hogy a megfelelőségi nyilatkozatok már nem felelnek meg a 34. és 35. cikknek, és ennek ellenére a gyártás folytatódik, megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy pontosan kövessék a gyártásmegfelelőségi eljárást, vagy visszavonja a típusjóváhagyást.
(5)  A jóváhagyó hatóság, amely az EU-típusjóváhagyást megadta, és amelyik megállapítja, hogy a gyártó a járműveket, rendszereket, alkotóelemeket vagy önálló műszaki egységeket már nem a jóváhagyott típusnak, az e rendelet előírásainak vagy a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktus előírásainak megfelelően gyártja, vagy megállapítja, hogy a megfelelőségi nyilatkozatok már nem felelnek meg a 34. és 35. cikknek, és ennek ellenére a gyártás folytatódik, megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy pontosan kövessék a gyártásmegfelelőségi intézkedéseket, vagy visszavonja a típusjóváhagyást. A jóváhagyó hatóság az 53. és 54. cikkel összhangban valamennyi szükséges korlátozó intézkedést meghozhat.
Módosítás 175
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok létrehoznak egy olyan nemzeti díjrendszert, amely fedezi a típusjóváhagyások és a piacfelügyeleti tevékenységek, valamint az általuk kijelölt műszaki szolgálatok által végzett típus-jóváhagyási vizsgálatok, valamint gyártásmegfelelőségi vizsgálatok és ellenőrzések költségeit.
(1)  A tagállamok biztosítják a típusjóváhagyások és a piacfelügyeleti tevékenységeik költségeinek fedezését. A tagállamok alkalmazhatnak díjalapú rendszert, vagy a nemzeti költségvetéseiken keresztül finanszírozhatják az ilyen tevékenységeket, vagy kombinálhatják is a kettőt. A műszaki szolgálatok nem szedhetik be a díjakat közvetlenül.
Módosítás 176
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés
(2)  E nemzeti szintű díjakat az adott tagállamban típusjóváhagyást kérelmező gyártókra kell kivetni. A műszaki szolgálatok nem szedhetik be a díjakat közvetlenül.
(2)  Ahol díjalapú rendszert alkalmaznak, ott e nemzeti szintű díjakat az adott tagállamban típusjóváhagyást kérelmező gyártókra kell kivetni. Ahol díjalapú rendszert alkalmaznak a gyártásmegfelelőségre, ott a nemzeti díjakat annak a tagállamnak kell kivetnie a gyártóra, amelyben a gyártásra sor kerül.
Módosítás 177
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés
(3)  A nemzeti díjrendszernek fedeznie kell a Bizottság által a 9. cikkel összhangban végzett megfelelőség-ellenőrzési vizsgálatok és ellenőrzések költségeit is. A költségvetési rendelet26 21. cikkének (4) bekezdésének megfelelően e hozzájárulások az Európai Unió általános költségvetése szempontjából külső címzett bevételnek minősülnek.
(3)  A Bizottság biztosítja, hogy fedezzék a Bizottság megbízásából a 9. cikkel összhangban végzett vizsgálatok és ellenőrzések költségeit. E célból az Európai Unió általános költségvetését veszik igénybe.
__________________
26 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1–96. o.)
Módosítás 178
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés
(4)  A tagállamok értesítik nemzeti díjrendszerük részleteiről a többi tagállamot és a Bizottságot. Az első értesítést [date of entry into force of this Regulation + 1 year]-án/-én kell elküldeni. A nemzeti díjrendszerek ezt követő aktualizálásáról évente kell értesíteni a többi tagállamot és a Bizottságot.
(4)  A tagállamok értesítik pénzügyi mechanizmusuk vagy mechanizmusaik részleteiről a többi tagállamot és a Bizottságot. Az első értesítést [e rendelet hatálybalépésének dátuma + egy év]-án/-én kell elküldeni. A nemzeti díjrendszerek ezt követő aktualizálásáról évente kell értesíteni a többi tagállamot és a Bizottságot.
Módosítás 179
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 5 bekezdés
(5)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el annak érdekében, hogy meghatározza az (1) bekezdésekben említett nemzeti díjakra alkalmazandó, a (3) bekezdésben említett kiegészítő díjat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
törölve
Módosítás 180
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés
(5)  Ha a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy az információs csomagban megadott adatokban bekövetkezett változások olyannyira lényegesek, hogy nem elegendő a meglévő típusjóváhagyás kiterjesztése, akkor elutasítja az EU-típusjóváhagyás módosítását, és új EU-típusjóváhagyás iránti kérelem benyújtására kötelezi a gyártót.
(5)  Ha a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy az információs csomagban megadott adatokban bekövetkezett változások miatt nem elegendő a meglévő típusjóváhagyás kiterjesztése, akkor elutasítja az EU-típusjóváhagyás módosítását, és új EU-típusjóváhagyás iránti kérelem benyújtására kötelezi a gyártót.
Módosítás 181
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)
ba)   az akár a Bizottság, akár a piacfelügyeleti hatóság által végzett ellenőrző vizsgálat eredményei valamely uniós biztonsági vagy környezetvédelmi jogszabálynak való megfelelés hiányát mutatják;
Módosítás 182
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés
(1)  A járművekre, rendszerekre, alkotóelemekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó típusjóváhagyások korlátozott időre, 5 évre szólnak, a meghosszabbítás lehetősége nélkül. A típusbizonyítványon fel kell tüntetni annak érvényességi idejét. A típusbizonyítvány érvényességének megszűnését követően a bizonyítvány a gyártó kérelmére megújítható, de kizárólag azután, hogy a jóváhagyó hatóság ellenőrizte, hogy a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típus megfelel az adott típusú új járművekre, rendszerekre, alkotóelemekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó szabályozási aktusok valamennyi követelményének.
(1)  Az M1 és N1 kategóriába tartozó járművekre és az (1a) bekezdésnek megfelelően felsorolt rendszerekre, alkotóelemekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó típusjóváhagyások korlátozott időre, hét évre szólnak, az N2, N3, M2, M3 és O kategóriába tartozó járművekre vonatkozó típusjóváhagyások pedig korlátozott időre, 10 évre szólnak. Az EU-típusbizonyítványon fel kell tüntetni annak érvényességi idejét.
A típusbizonyítvány érvényességének megszűnése előtt a bizonyítvány a gyártó kérelmére megújítható, de kizárólag azután, hogy a jóváhagyó hatóság ellenőrizte, hogy a járműtípus egésze megfelel az adott jóváhagyott típusú új járművekre vonatkozó szabályozási aktusok valamennyi követelményének, köztük a vizsgálati protokolloknak. Ha a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy ez az albekezdés alkalmazandó, nem szükséges megismételni a 28. cikk szerinti vizsgálatokat.
Annak érdekében, hogy a jóváhagyó hatóság el tudja látni feladatait, a gyártónak legkorábban az EU-típusjóváhagyási tanúsítvány lejártát legalább 12 hónappal, és legkésőbb hat hónappal megelőzően be kell nyújtania kérelmét.
Módosítás 183
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)   A rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyását alapesetben korlátlan időre adják ki. Mivel bizonyos rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek esetében jellegükből vagy technikai tulajdonságaikból fakadóan gyakoribb aktualizálásra van szükség, az érintett járművekre vonatkozó típusjóváhagyásokat korlátozott időre, hét évre kell kiállítani. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 88. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásával egészítse ki e rendeletet azon rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek jegyzékének megállapítása céljából, amely rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek tekintetében jellegűkből fakadóan csak korlátozott időre adható ki típusjóváhagyás.
Módosítás 184
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  a jármű jóváhagyott típusnak megfelelően történő gyártását önkéntes alapon véglegesen beszüntetik;
b)  a jármű jóváhagyott típusnak megfelelően történő gyártását önkéntes alapon véglegesen beszüntetik, amit minden esetben megtörténtnek kell tekinteni, ha az előző két évben egyetlen járművet sem gyártottak az érintett típusból;
Módosítás 185
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés
(4)  A megfelelőségi nyilatkozat aláírására jogosult (egy vagy több) személynek a gyártó alkalmazásában kell állnia, és szabályszerű felhatalmazással kell rendelkeznie arra, hogy a gyártó nevében a jármű tervezésével és szerkezetével, illetve a gyártás megfelelőségével kapcsolatos teljes jogi felelősséget vállalja.
(4)  A megfelelőségi nyilatkozat aláírására jogosult (egy vagy több) személynek a gyártó alkalmazásában kell állnia, és szabályszerű felhatalmazással kell rendelkeznie arra, hogy a gyártó nevében a jármű tervezésével és szerkezetével, illetve a gyártás megfelelőségével kapcsolatos jogi felelősséget vállalja.
Módosítás 186
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)   A gazdasági szereplők csak az e rendelet követelményeinek megfelelően jelölt járműveket, alkatrészeket vagy önálló műszaki egységeket hoznak forgalomba.
Módosítás 187
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés
(3)  Amennyiben az (1) bekezdésben említett szabályozási aktusok kiigazításához szükséges lépésekre nem került sor, a Bizottság az ideiglenes EU-típusjóváhagyást megadó tagállam kérelmére határozat formájában engedélyezheti az ideiglenes EU-típusjóváhagyás kiterjesztését. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
(3)  Amennyiben az (1) bekezdésben említett szabályozási aktusok kiigazításához szükséges lépésekre nem került sor, a Bizottság az ideiglenes EU-típusjóváhagyást megadó tagállam kérelmére határozat formájában engedélyezheti az ideiglenes EU-típusjóváhagyás érvényességének kiterjesztését. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
Módosítás 188
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az (1) bekezdésben említett járműtípusok tekintetében a tagállamok eltekinthetnek a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok egy vagy több lényegi követelményétől, feltéve, hogy alternatív követelményeket határoznak meg.
(2)  Az (1) bekezdésben említett járműtípusok tekintetében a tagállamok eltekinthetnek a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok egy vagy több követelményének való megfeleléstől, feltéve, hogy alternatív követelményeket határoznak meg.
Módosítás 189
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)   Ezen túlmenően nagyobb rugalmasságot kell adni a kis termelési volumenű kkv-k számára, amelyek nem képesek megfelelni ugyanazoknak az időre vonatkozó kritériumoknak, mint a nagy gyártók.
Módosítás 190
Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
Ha az első albekezdésben említett három hónap alatt nem érkezik kifogás, a nemzeti típusjóváhagyást elfogadottnak kell tekinteni.
Módosítás 191
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok egyedi európai uniós jóváhagyást adnak azon járműveknek, amelyek megfelelnek a IV. melléklet I. részének 2. függelékében, illetve különleges rendeltetésű járművek esetében a IV. melléklet III. részében meghatározott követelményeknek.
(1)  A tagállamok egyedi európai uniós jóváhagyást adnak azon járműveknek, amelyek megfelelnek a IV. melléklet I. részének 2. függelékében, illetve különleges rendeltetésű járművek esetében a IV. melléklet III. részében meghatározott követelményeknek. E rendelkezés nem vonatkozik a nem teljes járművekre.
Módosítás 192
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés
(2)  A járművek egyedi európai uniós jóváhagyása iránti kérelmet a gyártó, a jármű tulajdonosa vagy az utóbbi képviselője nyújthatja be, feltéve, hogy a képviselő az Unióban letelepedett személy.
(2)  A járművek egyedi európai uniós jóváhagyása iránti kérelmet a jármű tulajdonosa, a gyártó vagy a gyártó képviselője nyújthatja be, feltéve, hogy a képviselő az Unióban letelepedett személy.
Módosítás 193
Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok mentességet biztosíthatnak valamely konkrét – adott esetben egyedi – jármű számára e rendelet egy vagy több rendelkezése vagy a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok lényegi követelményeinek teljesítése alól, feltéve, hogy alternatív követelményeket támasztanak.
(1)  A tagállamok mentességet biztosíthatnak valamely konkrét – adott esetben egyedi – jármű számára e rendelet egy vagy több rendelkezése vagy a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok követelményeinek teljesítése alól, feltéve, hogy alternatív követelményeket támasztanak.
Módosítás 194
Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az egyedi nemzeti járműjóváhagyás iránti kérelmet a gyártó, a jármű tulajdonosa vagy az utóbbi képviselője nyújthatja be, feltéve, ha a képviselő az Unióban letelepedett személy.
(2)  Az egyedi nemzeti járműjóváhagyás iránti kérelmet a jármű tulajdonosa, a gyártó vagy a gyártó képviselője nyújthatja be, feltéve, ha a képviselő az Unióban letelepedett személy.
Módosítás 195
Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés
Az egyedi nemzeti jármű-jóváhagyási bizonyítvány formátumának a VI. mellékletben említett EU-típusbizonyítvány mintáját kell követnie, és legalább azokat az információkat tartalmaznia kell, amelyek az 1999/37/EK tanácsi irányelvben28 előírt nyilvántartásba vétel kérelmezéséhez szükségesek.
Az egyedi nemzeti jármű-jóváhagyási bizonyítvány formátumának a VI. mellékletben említett EU-típusbizonyítvány mintáját kell követnie, és tartalmaznia kell legalább a VI. mellékletben említett egyedi EU-jóváhagyási bizonyítvány mintájában foglalt információkat.
__________________
28 A Tanács 1999. április 29-i 1999/37/EK irányelve a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról (HL L 138., 1999.6.1., 57. o.).
Módosítás 196
Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés
(3)  Amennyiben egy jármű tekintetében egy másik tagállam a 43. cikknek megfelelően egyedi nemzeti járműjóváhagyást adott meg, a többi tagállam engedélyezi a jármű forgalmazását, nyilvántartásba vételét és forgalomba helyezését, kivéve, ha alapos okuk van feltételezni, hogy a jármű jóváhagyásának alapjául szolgáló alternatív követelmények nem egyenértékűek a sajátjaikkal.
(3)  Amennyiben egy jármű tekintetében egy másik tagállam a 43. cikknek megfelelően egyedi nemzeti járműjóváhagyást adott meg, a többi tagállam engedélyezi a jármű forgalmazását, nyilvántartásba vételét és forgalomba helyezését, kivéve, ha alapos okuk van feltételezni, hogy a jármű jóváhagyásának alapjául szolgáló alternatív követelmények nem egyenértékűek a sajátjaikkal, vagy a jármű nem felel meg azoknak a követelményeknek.
Módosítás 197
Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés
(1)  A 43. és 44. cikkben előírt eljárásokat alkalmazni lehet konkrét járművek esetében a gyártási folyamat egymást követő szakaszai során, a többlépcsős típusjóváhagyásnak megfelelően.
(1)  A 42. és 43. cikkben előírt eljárásokat alkalmazni lehet konkrét járművek esetében a gyártási folyamat egymást követő szakaszai során, a többlépcsős típusjóváhagyásnak megfelelően. A többlépcsős típusjóváhagyási eljárás keretében jóváhagyott járművekre a XVII. mellékletet kell alkalmazni.
Módosítás 198
Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés
(2)  A 43. és 44. cikkben előírt eljárások nem léphetnek a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás rendes menetének egy közbenső lépcsője helyébe, valamint nem alkalmazhatók valamely jármű jóváhagyása első lépcsőjének megszerzése céljára.
(2)  A 42. és 43. cikkben előírt eljárások nem léphetnek a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás rendes menetének egy közbenső lépcsője helyébe, valamint nem alkalmazhatók valamely jármű jóváhagyása első lépcsőjének megszerzése céljára.
Módosítás 199
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
A nem teljes járművek forgalmazása és forgalomba helyezése megengedett, azonban a járművek nyilvántartásba vételéért felelős nemzeti hatóságok elutasíthatják az ilyen járművek nyilvántartásba vételének és közúti használatának engedélyezését.
A nem teljes járművek forgalmazása megengedett, azonban a járművek nyilvántartásba vételéért felelős nemzeti hatóságok elutasíthatják az ilyen járművek nyilvántartásba vételének, forgalomba helyezésének és közúti használatának engedélyezését.
Módosítás 201
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Az első albekezdés kizárólag azokra a már az Unió területén található járművekre vonatkozik, amelyeket nem forgalmaztak, vettek nyilvántartásba vagy helyeztek forgalomba, mielőtt az EU-típusjóváhagyásuk érvényessége megszűnt.
Az első albekezdés kizárólag azokra a már az Unió területén található járművekre vonatkozik, amelyeket nem vettek nyilvántartásba vagy helyeztek forgalomba, mielőtt az EU-típusjóváhagyásuk érvényessége megszűnt.
Módosítás 202
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
Annak a gyártónak, amely kifutó sorozatú járművet kíván forgalmazni, nyilvántartásba vetetni vagy forgalomba helyezni az (1) bekezdésnek megfelelően, egy erre vonatkozó kérelmet kell benyújtania az EU-típusjóváhagyást megadó tagállam jóváhagyó hatóságához. Az említett kérelemnek ismertetnie kell mindazon műszaki vagy gazdasági okokat, amelyek miatt a járművek nem tudnak megfelelni az új típus-jóváhagyási követelményeknek, és tartalmaznia kell a szóban forgó járművek jármű-azonosító számát.
Annak a gyártónak, amely kifutó sorozatú járművet kíván forgalmazni, nyilvántartásba vetetni vagy forgalomba helyezni az (1) bekezdésnek megfelelően, egy erre vonatkozó kérelmet kell benyújtania az EU-típusjóváhagyást megadó tagállam típusjóváhagyó hatóságához. Az említett kérelemnek ismertetnie kell mindazon műszaki vagy gazdasági okokat, amelyek miatt a járművek nem tudnak megfelelni az új típus-jóváhagyási követelményeknek, és tartalmaznia kell a szóban forgó járművek jármű-azonosító számát.
Módosítás 203
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
Az említett kérelem kézhezvételét követő három hónapon belül az érintett nemzeti hatóság határozatot hoz arról, hogy engedélyezi-e a kérdéses járművek forgalomba hozatalát, nyilvántartásba vételét és forgalomba helyezését az érintett tagállam területén, és meghatározza azoknak a járműveknek a számát, amelyek tekintetében az engedély megadható.
Az említett kérelem kézhezvételét követő három hónapon belül az érintett nemzeti típusjóváhagyó hatóság határozatot hoz arról, hogy engedélyezi-e a kérdéses járművek forgalomba hozatalát, nyilvántartásba vételét és forgalomba helyezését az érintett tagállam területén, és meghatározza azoknak a járműveknek a számát, amelyek tekintetében az engedély megadható.
Módosítás 204
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 4 bekezdés
(4)  Csak azok az érvényes megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező, kifutó sorozatú járművek forgalmazhatók, vehetők nyilvántartásba és helyezhetők forgalomba az Unióban, amelyeknek típusjóváhagyása a 33. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint érvényességét vesztette, de amelyek megfelelőségi nyilatkozata a kiadás időpontját követően legalább három hónapig érvényes.
(4)  Csak azok az érvényes megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező, kifutó sorozatú járművek vehetők nyilvántartásba és helyezhetők forgalomba az Unióban, amelyeknek típusjóváhagyása a 33. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint érvényességét vesztette, de amelyek megfelelőségi nyilatkozata a kiadás időpontját követően legalább három hónapig érvényes.
Módosítás 205
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 6 bekezdés
(6)  A tagállamoknak nyilvántartást kell vezetniük azon járművek jármű-azonosító számáról, amelyek forgalmazását, nyilvántartásba vételét vagy forgalomba helyezését e cikknek megfelelően engedélyezték.
(6)  A tagállamoknak nyilvántartást kell vezetniük azon járművek jármű-azonosító számáról, amelyeket e cikknek megfelelően vettek nyilvántartásba vagy helyeztek forgalomba.
Módosítás 206
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – cím
Nemzeti szintű eljárás a súlyos veszélyt jelentő járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek kezelésére
A feltételezések szerint súlyos veszélyt jelentő vagy nem megfelelő járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek nemzeti értékelése
Módosítás 207
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés
(1)  Amennyiben valamely tagállam piacfelügyeleti hatósága a 765/2008/EK rendelet 20. cikke vagy e rendelet 8. cikke alapján intézkedést hozott, vagy kellő oka van azt feltételezni, hogy egy e rendelet hatálya alá tartozó jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység súlyos veszélyt jelent az emberi egészség vagy biztonság, illetve a közérdek védelmének más, e rendeletben szabályozott vonatkozásai szempontjából, haladéktalanul értesíti erről a jóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot.
(1)  Amennyiben a piacfelügyeleti tevékenységek, illetve egy típusjóváhagyó hatóság, gyártó által vagy panasztétel keretében benyújtott információk alapján valamely tagállam piacfelügyeleti hatóságainak elégséges okuk van azt feltételezni, hogy egy e rendeletben szabályozott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység súlyos veszélyt jelent az emberek egészségére vagy biztonságára, vagy nem felel meg az e rendeletben foglalt követelményeknek, e piacfelügyeleti hatóságok elvégzik az érintett jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység értékelését, amely kiterjed az e rendeletben meghatározott összes követelményre. Az érintett gazdasági szereplők teljes mértékben együttműködnek a piacfelügyeleti hatóságokkal.
Módosítás 208
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
Az (1) bekezdésben említett jóváhagyó hatóság e rendelet minden követelményére kiterjedő értékelést végez az érintett járműre, rendszerre, alkotóelemre vagy önálló műszaki egységre vonatkozóan. Az érintett gazdasági szereplők teljes mértékben együttműködnek a jóváhagyó és piacfelügyeleti hatóságokkal.
törölve
Módosítás 209
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
A termék kockázatértékelésére a 765/2008/EK rendelet 20. cikke alkalmazandó.
Módosítás 210
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés
A második albekezdésben említett korlátozó intézkedésekre a 765/2008/EK rendelet 21. cikke alkalmazandó.
törölve
Módosítás 211
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 3 bekezdés
(3)   Az illetékes jóváhagyó tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot az (1) bekezdésben említett értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felszólította a gazdasági szereplőt.
törölve
Módosítás 212
Rendeletre irányuló javaslat
49 a cikk (új)
49a. cikk
Nemzeti szintű eljárás a súlyos veszélyt jelentő vagy nem megfelelő járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek kezelésére
(1)   Amennyiben a 49. cikk szerinti értékelés elvégzését követően valamely tagállam piacfelügyeleti hatósága azt állapítja meg, hogy egy jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység súlyos veszélyt jelent az emberi egészség vagy biztonság, illetve a közérdek védelmének más, e rendeletben szabályozott vonatkozásai szempontjából, vagy nem felel meg e rendeletnek, akkor haladéktalanul felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy tegye meg az annak biztosításához szükséges valamennyi megfelelő korrekciós intézkedést, hogy az adott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység a forgalomba hozatala, nyilvántartásba vétele vagy forgalomba helyezése időpontjában már ne jelentsen kockázatot, illetve feleljen meg a rendelet előírásainak.
(2)   A 11–19. cikkben meghatározott kötelezettségeknek megfelelően a gazdasági szereplő biztosítja, hogy meghoz minden megfelelő korrekciós intézkedést az összes olyan érintett jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység tekintetében, amelyet az Unióban forgalomba hozott, nyilvántartásba vetetett, vagy forgalomba helyezett.
(3)   Amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a megfelelő korrekciós intézkedéseket az (1) bekezdésben említett határidőn belül, vagy ha a kockázat gyors fellépést igényel, a nemzeti hatóságok meghozzák az összes megfelelő átmeneti korlátozó intézkedést az érintett járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek nemzeti piacukon történő forgalmazásának, nyilvántartásba vételének vagy forgalomba helyezésének megtiltása vagy korlátozása, illetve piacról való kivonása vagy visszahívása érdekében.
Az e bekezdésben említett korlátozó intézkedésekre a 765/2008/EK rendelet 21. cikke alkalmazandó.
Módosítás 213
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – cím
A nemzeti szinten meghozott korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos értesítési és kifogásolási eljárások
Uniós szintű korrekciós és korlátozó intézkedések
Módosítás 214
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
A nemzeti hatóságok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot a 49. cikk (1) és (5) bekezdése szerint meghozott korlátozó intézkedésekről.
A tagállam az 50. cikk (1) és (3) bekezdése szerint meghozott korrekciós és korlátozó intézkedésekről haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot a 765/2008/EK rendelet 22. cikkében említett elektronikus rendszer útján. A tagállam haladéktalanul értesíti erről a jóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot is.
Módosítás 215
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
A tájékoztatásban megadnak minden rendelkezésre álló adatot, különösen a követelményeknek meg nem felelő jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység azonosításához szükséges adatokat, a származási helyét, a feltételezett meg nem felelés és a felmerülő veszélyek jellegét, a meghozott korlátozó nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott szempontokat.
(2)   A tájékoztatásban megadnak minden rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység azonosításához szükséges adatokat, a származási helyét, a meg nem felelés és/vagy a felmerülő veszélyek jellegét, a meghozott korrekciós és korlátozó nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott szempontokat. A tájékoztatás azt is jelzi, hogy a veszély a következők egyike miatt áll-e fenn:
a)   a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem teljesíti az e rendeletben meghatározott, az emberi egészséggel és biztonsággal, a környezet védelmével vagy más, a közérdek védelmének egyéb vonatkozásaival kapcsolatos követelményeket;
b)   a IV. mellékletben felsorolt vonatkozó szabályozási aktusok hiányosságai.
Módosítás 216
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 2 bekezdés
(2)   A 49. cikk (1) bekezdésében említett jóváhagyó hatóság jelzi, hogy a megfelelőség hiánya a következők egyike miatt áll-e fenn:
törölve
a)   a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem teljesíti az e rendeletben meghatározott, az emberi egészséggel és biztonsággal, a környezet védelmével vagy más, a közérdek védelmének egyéb vonatkozásaival kapcsolatos követelményeket;
b)   a IV. mellékletben felsorolt vonatkozó szabályozási aktusok hiányosságai.
Módosítás 217
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 bekezdés
(3)   Az eljárást elindító tagállamon kívüli tagállamok az (1) bekezdésben említett tájékoztatás kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az elfogadott korlátozó intézkedésekről és azokról a további információkról, amelyek a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfelelőségének hiányáról a rendelkezésükre állnak, valamint – amennyiben nem értenek egyet a bejelentett nemzeti intézkedéssel – a kifogásaikról.
törölve
Módosítás 218
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)   A tagállam intézkedését megalapozottnak kell tekinteni, ha a tagállam által hozott korrekciós vagy korlátozó intézkedéssel szemben az (1) bekezdésben előírt értesítéstől számítva egy hónapon belül sem egy másik tagállam, sem a Bizottság nem emel kifogást. A többi tagállam biztosítja az egyenértékű korrekciós vagy korlátozó intézkedések haladéktalan meghozatalát az érintett járművel, rendszerrel, alkotóelemmel vagy önálló műszaki egységgel kapcsolatban.
Módosítás 219
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 4 bekezdés
(4)  Amennyiben egy tagállami intézkedéssel szemben az e cikk (1) bekezdésében előírt tájékoztatás kézhezvételétől számított egy hónapon belül egy másik tagállam vagy a Bizottság kifogást emel, a Bizottság a tagállam intézkedését a 51. cikknek megfelelően értékeli.
(4)  Amennyiben egy tagállami korrekciós vagy korlátozó intézkedéssel szemben az (1) bekezdésben előírt értesítéstől számított egy hónapon belül egy másik tagállam vagy a Bizottság kifogást emel, vagy ha a Bizottság úgy ítélte meg, hogy egy nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogszabályokkal, a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagállamokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel.
Módosítás 220
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 5 bekezdés
(5)  A tagállam intézkedését megalapozottnak kell tekinteni, ha a tagállam által hozott korlátozó intézkedéssel szemben a (1) bekezdésben előírt tájékoztatás kézhezvételétől számítva egy hónapon belül sem egy másik tagállam, sem a Bizottság nem emel kifogást. A többi tagállam biztosítja a hasonló korlátozó intézkedések meghozatalát az érintett járművel, rendszerrel, alkotóelemmel vagy önálló műszaki egységgel kapcsolatban.
(5)  E konzultáció eredményei alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a harmonizált uniós szintű korrekciós és korlátozó intézkedésekről. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
A Bizottság e végrehajtási jogi aktusokat megküldi az összes tagállamnak, és haladéktalanul tájékoztatja róluk a megfelelő gazdasági szereplőket. A tagállamok haladéktalanul alkalmazzák e végrehajtási jogi aktusokat. A tagállamok erről tájékoztatják a Bizottságot.
Módosítás 221
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 5 a bekezdés (új)
(5a)   Ha a Bizottság egy nemzeti intézkedést indokolatlannak ítél meg, a Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben kötelezi az érintett tagállamot az intézkedés visszavonására vagy átdolgozására. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
Módosítás 222
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 5 b bekezdés (új)
(5b)   Amennyiben a Bizottság a nemzeti intézkedést indokoltnak találta, és a meg nem felelés veszélye a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok hiányosságainak tulajdonítható, a Bizottság javaslatot tesz:
a)   szabályozási aktusok esetében az érintett aktus szükséges módosítására;
b)   ENSZ EGB-előírások esetében a 97/836/EK tanácsi határozat III. mellékletének rendelkezéseivel összhangban a vonatkozó ENSZ EGB-előírások szükséges módosításainak tervezetére.
Módosítás 223
Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk
51. cikk
törölve
Uniós védintézkedési eljárás
(1)   Ha az 50. cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározott eljárás során kifogást emelnek egy tagállam valamely korlátozó intézkedésével szemben, illetve, ha a Bizottság úgy ítélte meg, hogy egy nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogszabályokkal, a Bizottság a tagállamokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel folytatott konzultációt követően haladéktalanul értékeli a nemzeti intézkedést. Az értékelés eredményei alapján a Bizottság határozatot fogad el arról, hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e, vagy sem. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
A Bizottság határozatának címzettje az összes tagállam, és határozatát haladéktalanul megküldi a megfelelő gazdasági szereplőknek. A tagállamok haladéktalanul végrehajtják a Bizottság határozatát, és erről értesítik a Bizottságot.
(2)   Amennyiben a Bizottság a nemzeti intézkedést indokoltnak ítéli meg, valamennyi tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a követelményeknek nem megfelelő járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet kivonják a piacaikról, és erről tájékoztatják a Bizottságot. Ha a Bizottság a nemzeti intézkedést indokolatlannak ítéli meg, az érintett tagállam az (1) bekezdésben említett bizottsági határozattal összhangban visszavonja vagy átdolgozza az intézkedést.
(3)   Amennyiben a Bizottság a nemzeti intézkedést indokoltnak találta, és az a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok hiányosságainak tulajdonítható, a Bizottság a következő megfelelő intézkedésekre tesz javaslatot:
a)   szabályozási aktusok esetében javaslatot tesz az érintett aktus szükséges módosítására;
b)   ENSZ EGB-előírások esetében a Bizottság a 97/836/EK tanácsi határozat III. mellékletének rendelkezéseivel összhangban javaslatot tesz a vonatkozó ENSZ EGB-előírások szükséges módosításainak tervezetére.
Módosítás 224
Rendeletre irányuló javaslat
51 a cikk (új)
51a. cikk
A Bizottság piacfelügyeleti tevékenységeit követő korrekciós és korlátozó intézkedések
(1)   Amennyiben a 9. cikk szerinti ellenőrzést követően a Bizottság azt állapítja meg, hogy egy jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység súlyos veszélyt jelent az emberi egészség vagy biztonság, illetve a közérdek védelmének más, e rendeletben szabályozott vonatkozásai szempontjából, vagy nem felel meg e rendeletnek, akkor haladéktalanul felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy tegye meg az annak biztosításához szükséges valamennyi megfelelő korrekciós intézkedést, hogy az adott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység a forgalomba hozatala, nyilvántartásba vétele vagy forgalomba helyezése időpontjában már ne jelentsen kockázatot, illetve feleljen meg a rendelet előírásainak.
Amennyiben a gazdasági szereplő nem hozza meg a megfelelő korrekciós intézkedéseket az első albekezdésben említett határidőn belül, vagy ha a veszély gyors beavatkozást igényel, a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az általa szükségesnek ítélt uniós szintű korrekciós és korlátozó intézkedésekről. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
A Bizottság e végrehajtási jogi aktusokat megküldi az összes tagállamnak, és haladéktalanul tájékoztatja róluk a megfelelő gazdasági szereplőket. A tagállamok haladéktalanul alkalmazzák a végrehajtási jogi aktusokat. A tagállamok erről tájékoztatják a Bizottságot.
(2)   Amennyiben a meg nem felelés veszélye a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok hiányosságainak tulajdonítható, a Bizottság javaslatot tesz:
a)   szabályozási aktusok esetében az érintett aktus szükséges módosítására;
b)   ENSZ EGB-előírások esetében a 97/836/EK tanácsi határozat III. mellékletének rendelkezéseivel összhangban a vonatkozó ENSZ EGB-előírások szükséges módosításainak tervezetére.
Módosítás 225
Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk
52 cikk
törölve
A követelményeknek megfelelő, azonban súlyos biztonsági kockázatot vagy súlyos egészségügyi vagy környezeti
veszélyt jelentő járművek, rendszerek, alkotóelem és önálló műszaki egységek
(1)   Ha egy tagállam a 49. cikk (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően azt állapítja meg, hogy egyes járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek – jóllehet az alkalmazandó követelményeknek megfelelnek, illetve megfelelő jelöléssel vannak ellátva – a biztonságra nézve súlyos kockázatot jelentenek, vagy a környezetet vagy a közegészséget súlyosan károsíthatják, akkor e tagállam felszólítja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő korrekciós intézkedések megtételére annak érdekében, hogy az adott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység a forgalomba hozatala, nyilvántartásba vétele vagy forgalomba helyezése időpontjában már ne jelentsen kockázatot, vagy a kockázat jellegétől függően korlátozó intézkedéseket tesz a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység piacról történő kivonására, illetve ésszerű időn belül történő visszahívására.
A tagállam mindezen megfelelő korrekciós intézkedések gazdasági szereplő általi megtételéig megtagadhatja az ilyen járművek nyilvántartásba vételét.
(2)   A gazdasági szereplő biztosítja, hogy az (1) bekezdésben meghatározott összes jármű, rendszer, alkotóelem és önálló műszaki egység tekintetében meghozzák a megfelelő korrekciós intézkedéseket.
(3)   A tagállam az (1) bekezdésben meghatározott felszólítás kézhezvételét követő egy hónapon belül biztosítja a Bizottság és a többi tagállam számára az összes rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység azonosításához szükséges adatokat, valamint a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység eredetével és ellátási láncával, a kapcsolódó kockázatok jellegével, csakúgy mint a megtett nemzeti korlátozó intézkedések jellegével és időtartamával összefüggő információkat.
(4)   A Bizottság haladéktalanul konzultál a tagállamokkal, az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel és különösen azzal a jóváhagyó hatósággal, amely a típusjóváhagyást megadta, és értékeli a meghozott nemzeti intézkedést. Ezen értékelés alapján a Bizottság határoz arról, hogy az (1) bekezdésben említett nemzeti intézkedést indokoltnak ítéli-e, és szükség esetén megfelelő intézkedésekre tesz javaslatot. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
(5)   A Bizottság határozatának címzettje az összes tagállam, és határozatát haladéktalanul megküldi a megfelelő gazdasági szereplőnek vagy szereplőknek.
Módosítás 226
Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk
53 cikk
törölve
A követelményeknek meg nem felelő járművekre, rendszerekre, alkotóelemekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó általános rendelkezések
(1)   Ha egy megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező vagy jóváhagyási jellel ellátott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg a jóváhagyott típusnak vagy e rendelet előírásainak, vagy a jóváhagyást nem helytálló adatok alapján kapta meg, a jóváhagyó hatóságok, a piacfelügyeleti hatóságok vagy a Bizottság a 765/2008/EU rendelet 21. cikkével összhangban meghozhatják a szükséges korlátozó intézkedéseket, a típusjóváhagyásnak az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyási hatóság általi visszavonását is beleértve, annak érdekében, hogy megtiltsák vagy korlátozzák a követelményeknek meg nem felelő jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység forgalmazását, nyilvántartásba vételét vagy forgalomba helyezését, amíg az érintett gazdasági szereplő meg nem teszi az összes megfelelő korrekciós intézkedést a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfelelőségének biztosítására.
(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában az EU-típusbizonyítványban vagy az információs csomagban szereplő adatoktól való eltérés a jóváhagyott típusnak való megfelelés hiányának minősül.
Módosítás 227
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – cím
A követelményeknek meg nem felelő járművekkel, rendszerekkel, alkotóelemekkel és önálló műszaki egységekkel kapcsolatos értesítési és kifogásolási eljárások
Nem megfelelő EU-típusjóváhagyás
Módosítás 228
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés
(1)  Ha egy jóváhagyó hatóság vagy egy piacfelügyeleti hatóság úgy találja, hogy egy jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg e rendeletnek, vagy a típusjóváhagyást nem helytálló adatok alapján adták meg, vagy egy megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező vagy jóváhagyási jellel ellátott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg a jóváhagyott típusnak, akkor az 53. cikk (1) bekezdésével összhangban meghozhatja az összes megfelelő korlátozó intézkedést.
(1)  Ha egy jóváhagyó hatóság úgy találja, hogy a megadott típusjóváhagyás nem felel meg e rendeletnek, akkor visszautasítja az ilyen jóváhagyás elismerését. A hatóság értesíti az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot, a többi tagállamot, valamint a Bizottságot.
Módosítás 229
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés
(2)  A jóváhagyó hatóság, a piacfelügyeleti hatóság vagy a Bizottság emellett felkéri az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot annak ellenőrzésére, hogy a gyártott járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek továbbra is megfelelnek-e a jóváhagyott típusnak, vagy adott esetben hogy a már forgalomba hozott járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek megfelelőségének helyreállítása megtörtént-e.
(2)  Amennyiben egy hónappal az értesítés után az EU-típusjóváhagyását megadó jóváhagyó hatóság megerősíti a típusjóváhagyás meg nem felelését, e jóváhagyó hatóság visszavonja a típusjóváhagyást.
Módosítás 230
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés
(3)   Egészjárműtípus-jóváhagyás esetében, ha a jármű egy rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység miatt nem felel meg a követelményeknek, a (2) bekezdésben említett kérelmet annak a jóváhagyó hatóságnak is el kell küldeni, amely az adott rendszerre, alkotóelemre vagy önálló műszaki egységre az EU-típusjóváhagyást megadta.
törölve
Módosítás 231
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 4 bekezdés
(4)   Többlépcsős típusjóváhagyás esetében, ha egy befejezett jármű megfelelésének hiánya a nem teljes jármű részét képező rendszernek, alkotóelemnek vagy önálló műszaki egységnek, vagy magának a nem teljes járműnek tudható be, a (2) bekezdésben említett kérelmet annak a jóváhagyó hatóságnak is el kell küldeni, amely az adott rendszerre, alkotóelemre, önálló műszaki egységre vagy nem teljes járműre az EU-típusjóváhagyást megadta.
törölve
Módosítás 232
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 5 bekezdés
(5)   Az (1)–(4) bekezdésben említett kérelem kézhezvételét követően az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság e rendelet minden követelményére kiterjedő értékelést végez az érintett járműre, rendszerre, alkotóelemre vagy önálló műszaki egységre vonatkozóan. A jóváhagyó hatóság a jóváhagyás alapjául szolgáló adatokat is ellenőrzi. Az érintett gazdasági szereplők teljes körűen együttműködnek a jóváhagyó hatósággal.
törölve
Módosítás 233
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 6 bekezdés
(6)   Amennyiben a jóváhagyó hatóság, amely egy jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység EU-típusjóváhagyását megadta, a megfelelés hiányát állapítja meg, haladéktalanul felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy tegye meg a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfeleléséhez szükséges valamennyi megfelelő korrekciós intézkedést, és amennyiben szükséges, az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság a lehető leghamarabb, de legkésőbb a felszólítást követő egy hónapon belül meghozza az 53. cikk (1) bekezdésében említett intézkedéseket.
törölve
Módosítás 234
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 7 bekezdés
(7)   Az 53. cikk (1) bekezdése szerinti korlátozó intézkedéseket hozó nemzeti hatóságok haladéktalanul értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot.
törölve
Módosítás 235
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés
Ha egy jóváhagyó hatóság vagy piacfelügyeleti hatóság által, az 53. cikk (1) bekezdésével összhangban meghozott korlátozó intézkedések bejelentését követő egy hónapon belül valamely tagállam kifogást emel a bejelentett korlátozó intézkedés vonatkozásában, vagy ha a Bizottság a 9. cikk (5) bekezdése alapján megállapítja a megfelelés hiányát, a Bizottság haladéktalanul konzultál a tagállamokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel, és különösen a típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatósággal, valamint értékeli a meghozott nemzeti intézkedéseket. Az értékelés alapján a Bizottság úgy dönthet, hogy végrehajtási jogi aktusok útján meghozza a szükséges, az 53. cikk (1) bekezdése szerinti korlátozó intézkedéseket. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
Ha egy jóváhagyó hatóság által visszautasított típusjóváhagyás bejelentését követő egy hónapon belül az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság kifogást emel, a Bizottság haladéktalanul konzultál a tagállamokkal, és különösen a típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatósággal és az érintett gazdasági szereplővel.
Módosítás 236
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 8 a bekezdés (új)
(8a)   Ezen értékelés alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, melyek magukban foglalják az arra vonatkozó határozatát, hogy az (1) bekezdés szerint elfogadott EU-típusjóváhagyás visszautasítása jogszerű volt-e. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
Módosítás 237
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 8 b bekezdés (új)
(8b)   Amennyiben a 9. cikk szerinti ellenőrzést követően a Bizottság azt állapítja meg, hogy az e rendeletnek meg nem felelő típusjóváhagyást hagytak jóvá, a Bizottság haladéktalanul konzultál a tagállamokkal, és különösen azzal a jóváhagyó hatósággal, amely a típusjóváhagyást megadta, valamint az érintett gazdasági szereplővel. A konzultáció befejezése után a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, melyek magukban foglalják az arra vonatkozó határozatát, hogy a megadott típusjóváhagyás megfelel-e a rendeletnek. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
Módosítás 238
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 9 bekezdés
(9)  Ha az 53. cikk (1) bekezdésével összhangban meghozott korlátozó intézkedések bejelentését követő egy hónapon belül sem egy másik tagállam, sem a Bizottság nem emel kifogást egy tagállam által hozott korlátozó intézkedés vonatkozásában, az intézkedést megalapozottnak kell tekinteni. A többi tagállam biztosítja a hasonló korlátozó intézkedések meghozatalát az érintett járművel, rendszerrel, alkotóelemmel vagy önálló műszaki egységgel kapcsolatban.
(9)  A nem megfelelő típusjóváhagyással rendelkező, már forgalmazott termékek esetében a 49–53. cikk alkalmazandó.
Módosítás 239
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk
[...]
törölve
Módosítás 240
Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk
[...]
törölve
Módosítás 241
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk
57 cikk
törölve
A járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek visszahívására vonatkozó általános rendelkezések
(1)   Az a gyártó, amely egészjárműtípus-jóváhagyást kapott, és e rendelet 12. cikkének (1) bekezdése, 15. cikkének (1) bekezdése, 17. cikkének (2) bekezdése, 49. cikkének (1) bekezdése, 49. cikkének (6) bekezdése, 51. cikkének (4) bekezdése, 52. cikkének (1) bekezdése és 53. cikkének (1) bekezdése vagy a 765/2008/EK rendelet 20. cikke értelmében járművek visszahívására köteles, erről haladéktalanul értesíti az egészjárműtípus-jóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot.
(2)   Az a gyártó, amely valamely rendszerére, alkotóelemére vagy önálló műszaki egységére vonatkozóan EU-típusjóváhagyást kapott, és e rendelet 12. cikkének (1) bekezdése, 15. cikkének (1) bekezdése, 17. cikkének (2) bekezdése, 49. cikkének (1) bekezdése, 49. cikkének (6) bekezdése, 51. cikkének (4) bekezdése, 52. cikkének (1) bekezdése és 53. cikkének (1) bekezdése vagy a 765/2008/EK rendelet 20. cikke értelmében valamely rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység visszahívására köteles, erről haladéktalanul értesíti az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot.
(3)   A gyártó megfelelő korrekciós intézkedésekre tesz javaslatot a típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságnak a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfelelőségének helyreállítására, vagy adott esetben a 765/2008/EK rendelet 20. cikkében említett súlyos veszély elhárítására.
A jóváhagyó hatóság értékelést végez annak felmérésére, hogy a javasolt korrekciós intézkedések elegendőek-e és időben megfelelők-e, és haladéktalanul értesíti a többi tagállam jóváhagyó hatóságát és a Bizottságot az elfogadott korrekciós intézkedésekről.
Módosítás 242
Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk
[...]
törölve
Módosítás 243
Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk
59 cikk
törölve
A gazdasági szereplők meghallgatáshoz való joga, értesítés a határozatokról és a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek
(1)   Azon esetek kivételével, amikor az emberi egészséget, a biztonságot vagy a környezetet fenyegető súlyos kockázat miatt azonnali intézkedésre van szükség, az érintett gazdasági szereplő számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy megfelelő időn belül észrevételeket nyújtson be a nemzeti hatóságnak, mielőtt a tagállamok nemzeti hatóságai a 49–58. cikk alapján bármilyen intézkedést elfogadnának.
Ha a gazdasági szereplő meghallgatása nélkül került sor intézkedésre, biztosítani kell számára a lehetőséget, hogy a lehető leghamarabb észrevételeket tehessen, a nemzeti hatóságnak pedig ezt követően haladéktalanul felül kell vizsgálnia az intézkedést.
(2)   A nemzeti hatóságok által hozott bármely intézkedés esetében pontosan meg kell jelölni, hogy az intézkedést mi indokolja.
Amennyiben az intézkedés címzettje egy adott gazdasági szereplő, haladéktalanul értesíteni kell őt erről, és egyidejűleg tájékoztatni kell az érintett tagállam jogszabályai szerint rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről és az ilyen jogorvoslatra vonatkozó határidőkről.
Ha az intézkedés általános hatályú, azt megfelelő módon ki kell hirdetni a nemzeti hivatalos lapban vagy azzal egyenértékű kiadványban.
(3)   A nemzeti hatóságok által elfogadott bármely intézkedést haladéktalanul vissza kell vonni vagy módosítani kell, amint a gazdasági szereplő igazolja, hogy hatékony korrekciós intézkedéseket hozott.
Módosítás 244
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
A felhatalmazáson alapuló jogi aktus meghatározza az ENSZ EGB-előírás vagy annak módosításai kötelező alkalmazásának időpontját, és adott esetben átmeneti rendelkezéseket tartalmaz.
A felhatalmazáson alapuló jogi aktus meghatározza az ENSZ EGB-előírás vagy annak módosításai kötelező alkalmazásának időpontját, és adott esetben átmeneti rendelkezéseket tartalmaz, és különösen – adott esetben – típusjóváhagyás céljából meghatározza a rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek első nyilvántartásba vételének és forgalomba helyezésének, valamint forgalmazásának időpontját.
Módosítás 245
Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 1 bekezdés
(1)  A gyártó nem adhat meg olyan, az e rendeletben vagy az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban vagy végrehajtási jogi aktusokban előírt, a járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek típusára vonatkozó adatokhoz kapcsolódó műszaki információkat, amelyek eltérnek a jóváhagyó hatóság által jóváhagyott típus adataitól.
(1)  A gyártó nem adhat meg olyan, az e rendeletben vagy az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban vagy végrehajtási jogi aktusokban, vagy a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusokban előírt, a járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek típusára vonatkozó adatokhoz kapcsolódó műszaki információkat, amelyek eltérnek a jóváhagyó hatóság által jóváhagyott típus adataitól.
Módosítás 246
Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
A gyártók korlátlan, szabványosított hozzáférést biztosítanak a jármű fedélzeti diagnosztikai (OBD-) információihoz, a diagnosztikai és egyéb berendezésekhez vagy eszközökhöz – köztük a kapcsolódó szoftverekhez –, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhoz a független gazdasági szereplők számára.
A gyártók korlátlan, szabványosított és megkülönböztetést kizáró hozzáférést biztosítanak a jármű fedélzeti diagnosztikai (OBD-) információihoz, a diagnosztikai és egyéb berendezésekhez vagy eszközökhöz – köztük az alkalmazandó szoftverek teljes referenciáihoz és elérhető letöltéseihez –, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhoz a független gazdasági szereplők számára. Az információkat könnyen elérhető, géppel olvasható módon és elektronikusan feldolgozható adatok formájában kell közzétenni. A független gazdasági szereplőknek hozzáféréssel kell rendelkezniük a gyártók és a hivatalos forgalmazók és szervizek által alkalmazott távoli diagnosztikai szolgáltatásokhoz.
Módosítás 247
Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
A jármű OBD-információit, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkat a gyártók honlapján szabványosított formátumban vagy – ha ez az információ jellege miatt nem lehetséges – egyéb megfelelő formátumban kell közzétenni. Ez a hozzáférés a hivatalos márkakereskedők és szervizek számára biztosított szolgáltatáshoz vagy hozzáféréshez képest nem jelenthet hátrányos megkülönböztetést.
A jármű OBD-információit, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkat a gyártók honlapján szabványosított formátumban vagy – ha ez az információ jellege miatt nem lehetséges – egyéb megfelelő formátumban kell közzétenni. A szervizeken kívüli független gazdasági szereplők számára az információkat géppel olvasható formátumban is meg kell adni, amely általánosan használt informatikai eszközökkel és szoftverrel elektronikusan feldolgozható, és amely lehetővé teszi a független gazdasági szereplők számára, hogy teljesítsék a vállalkozásukkal kapcsolatos feladatokat az utópiaci ellátási láncban.
Módosítás 248
Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)   A jármű fedélzeti diagnosztikai (OBD-) információi, a diagnosztikai, járműjavítási és -karbantartási információk céljából a jármű adatainak közvetlen áramlását a 83. sz. ENSZ-előírás XI. melléklete 1. függelékének 6.5.1.4. pontjában és a 49. sz. ENSZ-előírás 9B. mellékletében meghatározott szabványosított csatlakozón keresztül kell elérhetővé tenni.
Módosítás 249
Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 10 bekezdés
(10)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 88. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló, a XVIII. melléklet módosítására és kiegészítésére irányuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy a járművek OBD-információinak, valamint járműjavítási és -karbantartási információinak hozzáférhetőségére vonatkozó követelmények aktualizálása, valamint a (2) és (3) bekezdésben meghatározott szabványok elfogadása és integrálása révén igazodjon a műszaki fejlődéshez és a szabályozási változásokhoz, illetve megelőzze a visszaéléseket.
(10)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 88. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló, a XVIII. melléklet módosítására és kiegészítésére irányuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy a járművek OBD-információinak, valamint járműjavítási és -karbantartási információinak hozzáférhetőségére vonatkozó követelmények aktualizálása, valamint a (2) és (3) bekezdésben meghatározott szabványok elfogadása és integrálása révén igazodjon a műszaki fejlődéshez és a szabályozási változásokhoz, illetve megelőzze a visszaéléseket. A Bizottság továbbá felhatalmazást kap arra, hogy a 88. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet módosítására a XVIIIA. melléklet létrehozása révén, hogy reagáljon a vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózat használatával történő digitális adatcsere területén bekövetkezett technológiai fejlődésre, biztosítva ezáltal a független gazdasági szereplők számára a folyamatos közvetlen hozzáférést a jármű adataihoz és erőforrásaihoz, és a technikai kialakításnál fogva a versenysemlegességet is biztosítva.
Módosítás 250
Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés
(2)  A végső gyártó felel azért, hogy az egész járműre vonatkozó információkat a független gazdasági szereplők rendelkezésére bocsássa.
(2)  Többlépcsős típusjóváhagyás esetében a végső gyártó hozzáférést biztosít a saját gyártási lépcsőjére vagy lépcsőire vonatkozóan a jármű OBD-információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz, továbbá a korábbi lépcsőre vagy lépcsőkre mutató hivatkozáshoz.
Módosítás 251
Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés
(1)  A gyártók a járműjavítási és karbantartási információkhoz való hozzáférésért ésszerű és arányos díjat számíthatnak fel, a 65. cikk (8) bekezdésében meghatározott adatok kivételével. A díjak meghatározásakor figyelembe kell venniük, hogy a független gazdasági szereplő milyen mértékben veszi igénybe a hozzáférést, annak érdekében, hogy a díjaknak ne legyen visszatartó hatása.
(1)  A gyártók a járműjavítási és karbantartási információkhoz való hozzáférésért ésszerű és arányos díjat számíthatnak fel, a 65. cikk (9) bekezdésében meghatározott adatok kivételével. A díjak meghatározásakor figyelembe kell venniük, hogy a független gazdasági szereplő milyen mértékben veszi igénybe a hozzáférést, annak érdekében, hogy a díjaknak ne legyen visszatartó hatása.
Módosítás 252
Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés
(3)  Ha egy független gazdasági szereplő vagy a független gazdasági szereplőket képviselő szakmai szervezet panaszt nyújt be a jóváhagyó hatóság számára arra vonatkozóan, hogy a gyártó nem tesz eleget a 65–70. cikk rendelkezéseinek, a jóváhagyó hatóság vizsgálatot folytat a gyártó megfelelésének ellenőrzésére.
(3)  Ha egy független gazdasági szereplő vagy a független gazdasági szereplőket képviselő szakmai szervezet panaszt nyújt be a jóváhagyó hatóság számára arra vonatkozóan, hogy a gyártó nem tesz eleget a 65–70. cikk rendelkezéseinek, a jóváhagyó hatóság vizsgálatot folytat a gyártó megfelelésének ellenőrzésére. A jóváhagyó hatóság felkéri azon jóváhagyó hatóságot, amelyik az egész járműre vonatkozó típusjóváhagyást megadta, hogy vizsgálja ki a panaszt, és ezután kérjen bizonyítékot a jármű gyártójától, hogy rendszere megfelel a rendeletnek. A vizsgálat eredményeiről a kérést követő három hónapon belül tájékoztatni kell a nemzeti jóváhagyó hatóságot és a független gazdasági szereplőt vagy az érintett szakmai szervezetet.
Módosítás 253
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállam által a 7. cikk (3) bekezdésével összhangban kijelölt típusjóváhagyó hatóság (a továbbiakban: típusjóváhagyó hatóság) felelős a műszaki szolgálatok és adott esetben a műszaki szolgálatok alvállalkozóinak vagy leányvállalatainak értékeléséért, kijelöléséért, bejelentéséért és ellenőrzéséért.
(1)  A tagállam által a 7. cikk (3) bekezdésével összhangban kijelölt típusjóváhagyó hatóság vagy a 765/2008/EK rendeletnek megfelelő akkreditáló testület (együttesen: „a kijelölő testület”) felelős az adott tagállamban a műszaki szolgálatok és adott esetben a műszaki szolgálatok alvállalkozóinak vagy leányvállalatainak értékeléséért, kijelöléséért, bejelentéséért és ellenőrzéséért.
Módosítás 254
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés
(2)  A típusjóváhagyó hatóságot olyan módon kell létrehozni, szervezetileg felépíteni és működtetni, hogy objektivitása és pártatlansága biztosított legyen, továbbá hogy ne alakulhasson ki érdekellentét a típusjóváhagyó hatóság és a műszaki szolgálatok között.
(2)  A kijelölő szervet olyan módon kell létrehozni, szervezetileg felépíteni és működtetni, hogy objektivitása és pártatlansága biztosított legyen, továbbá hogy ne alakulhasson ki érdekellentét a típusjóváhagyó hatóság és a műszaki szolgálatok között.
Módosítás 255
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 3 bekezdés
(3)  A típusjóváhagyó hatóság szervezetét úgy kell kialakítani, hogy a műszaki szolgálatok bejelentését más alkalmazottak végezzék, mint a műszaki szolgálatok értékelését.
(3)  A kijelölő szervet úgy kell kialakítani, hogy a műszaki szolgálatok bejelentését más alkalmazottak végezzék, mint a műszaki szolgálatok értékelését.
Módosítás 256
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 4 bekezdés
(4)  A típusjóváhagyó hatóság nem végezhet olyan tevékenységeket, amelyeket a műszaki szolgálatok végeznek, és nem nyújthat tanácsadási szolgáltatást kereskedelmi vagy piaci alapon.
(4)  A kijelölő szerv nem végezhet olyan tevékenységeket, amelyeket a műszaki szolgálatok végeznek, és nem nyújthat tanácsadási szolgáltatást kereskedelmi vagy piaci alapon.
Módosítás 257
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 5 bekezdés
(5)  A típusjóváhagyó hatóság gondoskodik a birtokába kerülő információk bizalmas kezeléséről.
(5)  A kijelölő szerv gondoskodik a birtokába kerülő információk bizalmas kezeléséről.
Módosítás 258
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 6 bekezdés
(6)  A típusjóváhagyó hatóság elegendő számú felkészült alkalmazottal rendelkezik feladatai megfelelő ellátásához.
(6)  A kijelölő szerv elegendő számú felkészült alkalmazottal rendelkezik az e rendeletben meghatározott feladatai megfelelő ellátásához.
Módosítás 259
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 8 bekezdés
(8)   A típusjóváhagyó hatóságot kétévente más tagállamok két típusjóváhagyó hatósága által végzett szakértői értékelésnek kell alávetni.
törölve
A tagállamok elkészítik és benyújtják a Bizottságnak a szakértői értékelésre vonatkozó éves tervet, amely biztosítja az értékelő és az értékelt típusjóváhagyó hatóságok megfelelő rotációját.
A szakértői értékelésnek magában kell foglalnia egy, az értékelt hatóság felelősségi területe alá tartozó műszaki szolgálatnál tett helyszíni látogatást is. A Bizottság részt vehet az értékelésben, és részvételéről kockázatértékelés alapján dönthet.
Módosítás 260
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 9 bekezdés
(9)   A szakértői értékelés eredményét meg kell küldeni az összes tagállamnak és a Bizottságnak, az eredményekről pedig összefoglalót kell készíteni és azt nyilvánosságra kell hozni. A 10. cikkel létrehozott fórum keretében az eredményekről szóló, a Bizottság által készített értékelés alapján az összefoglalót meg kell tárgyalni és ajánlásokat kell megfogalmazni.
törölve
Módosítás 261
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 10 bekezdés
(10)   A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot arról, hogyan jártak el a szakértői értékelési jelentésben megfogalmazott ajánlásokkal kapcsolatban.
törölve
Módosítás 262
Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  B. kategória: e rendeletben és a IV. mellékletében felsorolt jogi aktusokban említett, a gyártó vagy egy harmadik fél létesítményeiben végzett vizsgálatok felügyelete;
b)  B. kategória: e rendeletben és a IV. mellékletében felsorolt jogi aktusokban említett, a gyártó vagy egy harmadik fél létesítményeiben végzett vizsgálatok és azok előkészületeinek felügyelete; a vizsgálatok előkészítését és a felügyeletet a műszaki szolgálat valamely felügyelője végzi;
Módosítás 263
Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 3 bekezdés
(3)  A műszaki szolgálatot az adott tagállam nemzeti joga szerint alapítják meg, és jogi személyiséggel kell rendelkeznie, kivéve a gyártónak a 76. cikk szerinti, akkreditált belső műszaki szolgálatát.
(3)  A műszaki szolgálatot az adott tagállam nemzeti joga szerint alapítják meg, és jogi személyiséggel kell rendelkeznie, kivéve a típusjóváhagyó hatósághoz tartozó műszaki szolgálatot és a gyártónak a 76. cikk szerinti, akkreditált belső műszaki szolgálatát.
Módosítás 264
Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 5 bekezdés
(5)  A műszaki szolgálat személyzetének minden olyan információ tekintetében, amely az e rendelet alapján ellátott feladatai végrehajtása során a birtokába jut, be kell tartania a szakmai titoktartás követelményeit, kivéve a jóváhagyó hatósággal szemben, valamint az uniós vagy nemzeti jogszabály által előírt esetekben.
(5)  A műszaki szolgálat személyzetének minden olyan információ tekintetében, amely az e rendelet alapján ellátott feladatai végrehajtása során a birtokába jut, be kell tartania a szakmai titoktartás követelményeit, kivéve a kijelölő hatósággal szemben, valamint az uniós vagy nemzeti jogszabály által előírt esetekben.
Módosítás 265
Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  A műszaki szolgálatnak alkalmasnak kell lennie valamennyi tevékenység elvégzésére, amelyre a 72. cikk (1) bekezdése értelmében kijelölését kéri. Bizonyítania kell a típusjóváhagyó hatóság számára, hogy teljesíti az összes alábbi követelményt:
(1)  A műszaki szolgálatnak alkalmasnak kell lennie valamennyi tevékenység elvégzésére, amelyre a 72. cikk (1) bekezdése értelmében kijelölését kéri. Bizonyítania kell a kijelölő hatóság – akkreditáció esetén pedig a nemzeti akkreditációs testület – számára, hogy teljesíti az összes alábbi követelményt:
Módosítás 266
Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés
(1)  A kijelölő típusjóváhagyó hatóság beleegyezésével a műszaki szolgálatok alvállalkozásba adhatnak egyes olyan tevékenységi kategóriákat, amelyekre a 72. cikk (1) bekezdésével összhangban kijelölték őket, vagy ezeket a tevékenységeket leányvállalataikkal is elvégeztethetik.
(1)  A kijelölő hatóság – akkreditáció esetén pedig a nemzeti akkreditációs testület – beleegyezésével a műszaki szolgálatok alvállalkozásba adhatnak egyes olyan tevékenységi kategóriákat, amelyekre a 72. cikk (1) bekezdésével összhangban kijelölték őket, vagy ezeket a tevékenységeket leányvállalataikkal is elvégeztethetik.
Módosítás 267
Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben a műszaki szolgálat bizonyos, a kijelölés tárgyát képező tevékenységi kategóriákkal kapcsolatos feladatokat alvállalkozásba ad, vagy leányvállalatot vesz igénybe ezen feladatok elvégzéséhez, biztosítania kell, hogy az alvállalkozó vagy a leányvállalat megfeleljen a 73. és 74. cikkben meghatározott követelményeknek, továbbá tájékoztatnia kell erről a típusjóváhagyó hatóságot.
(2)  Amennyiben a műszaki szolgálat bizonyos, a kijelölés tárgyát képező tevékenységi kategóriákkal kapcsolatos feladatokat alvállalkozásba ad, vagy leányvállalatot vesz igénybe ezen feladatok elvégzéséhez, biztosítania kell, hogy az alvállalkozó vagy a leányvállalat megfeleljen a 73. és 74. cikkben meghatározott követelményeknek, továbbá tájékoztatnia kell erről a kijelölő hatóságot, akkreditáció esetén pedig a nemzeti akkreditációs testületet.
Módosítás 268
Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 4 bekezdés
(4)  A műszaki szolgálatok a típusjóváhagyó hatóság számára elérhetővé teszik az alvállalkozók vagy a leányvállalatok képesítésének és az általuk elvégzett feladatoknak az értékelésére vonatkozó, megfelelő dokumentumokat.
(4)  A műszaki szolgálatok a kijelölő hatóság – akkreditáció esetén pedig a nemzeti akkreditációs testület – számára elérhetővé teszik az alvállalkozók vagy a leányvállalatok képesítésének és az általuk elvégzett feladatoknak az értékelésére vonatkozó, megfelelő dokumentumokat.
Módosítás 269
Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)   A műszaki szolgálatok alvállalkozóit be kell jelenteni a típusjóváhagyó hatóságnál, nevüket pedig a Bizottságnak közzé kell tennie.
Módosítás 270
Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)
ca)   a 80. cikknek megfelelő ellenőrzésen esik át, azzal a különbséggel, hogy a „típusjóváhagyó hatóság” kifejezést a teljes szövegben felváltja az „ellenőrök közös bizottsága” kifejezés, amelyek ennek megfelelően látják el feladatukat; az ellenőrzés során igazolni kell az a), b) és c) pontoknak való megfelelést;
Módosítás 271
Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 3 bekezdés
(3)  A belső műszaki szolgálatot nem kell a 78. cikk szerint bejelenteni a Bizottságnak, azonban a típusjóváhagyó hatóság kérésére a gyártó, amelynek részét képezi, vagy a nemzeti akkreditáló testület tájékoztatja az adott hatóságot az akkreditálásról.
(3)  A belső műszaki szolgálatot a 78. cikkel összhangban be kell jelenteni a Bizottságnak.
Módosítás 272
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – -1 bekezdés (új)
(-1)   A kérelmező műszaki szolgálat az V. melléklet 2. függelékének 4. részének megfelelően hivatalos kérelmet nyújt be azon tagállam típusjóváhagyó hatósága részére, amelyben kijelölését kérelmezi. A kérelemben a 72. cikk (1) bekezdésének megfelelően pontosan meg kell határozni azokat a tevékenységeket, amelyekre a kérelmező műszaki szolgálat a kijelölését kéri.
Módosítás 273
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
A műszaki szolgálat kijelölése előtt a típusjóváhagyó hatóságnak értékelnie kell a műszaki szolgálatot egy értékelési ellenőrzőlista alapján, amely legalább az V. melléklet 2. függelékében felsorolt követelményeket tartalmazza. Az értékelésnek magában kell foglalnia a kérelmező műszaki szolgálat vagy adott esetben annak leányvállalata vagy alvállalkozója telephelyén végzett helyszíni ellenőrzést is, függetlenül attól, hogy a telephely az Unióban vagy azon kívül található-e.
Mielőtt a típusjóváhagyó hatóság kijelöl egy műszaki szolgálatot, a típusjóváhagyó hatóságnak vagy a 71. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti akkreditációs testületnek értékelnie kell a műszaki szolgálatot egy harmonizált értékelési ellenőrzőlista alapján, amely legalább az V. melléklet 2. függelékében felsorolt követelményeket tartalmazza. Az értékelésnek magában kell foglalnia a kérelmező műszaki szolgálat vagy adott esetben annak leányvállalata vagy alvállalkozója telephelyén végzett helyszíni ellenőrzést is, függetlenül attól, hogy a telephely az Unióban vagy azon kívül található-e.
Módosítás 274
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
A kérelmező műszaki szolgálat értékelését – a helyszíni ellenőrzést is beleértve – legalább két másik tagállam típusjóváhagyó hatóságának képviselőjéből álló közös értékelőcsoport végzi a Bizottság képviselőjével együtt és a kérelmező műszaki szolgálat székhelye szerinti tagállam típusjóváhagyó hatóságával összehangoltan. A kérelmező műszaki szolgálat székhelye szerinti tagállam kijelölő típusjóváhagyó hatósága időben hozzáférést biztosít e képviselők számára a kérelmező műszaki szolgálat értékeléséhez szükséges dokumentumokhoz.
(1b)   Azokban az esetekben, amelyekben az értékelést a típusjóváhagyó hatóság végzi, a Bizottság egy képviselőjének részt kell vennie a kijelölő hatósággal közös értékelőcsoportban, amely elvégzi a kérelmező műszaki szolgálat értékelését, a helyszíni értékelést is beleértve. E feladat elvégzése érdekében a Bizottság harmadik félként, nyílt ajánlattételi felhívás révén szerződtetett független ellenőrök szolgáltatásait veszi igénybe. Az ellenőrök függetlenül és pártatlanul végzik feladataikat. A kereskedelmi titkok alkalmazandó jogszabályok szerinti védelme érdekében az ellenőrök eleget tesznek titoktartási kötelezettségüknek. A tagállamok minden szükséges segítséget megadnak, és minden olyan dokumentumot és támogatást biztosítanak, amelyet az ellenőrök feladataik ellátásához kérnek. A tagállamok biztosítják, hogy az ellenőrök minden telephelyre és azok minden részére bejussanak, továbbá hozzáférjenek minden olyan információhoz, ezen belül a számítógépes rendszerekhez és szoftverekhez, amelyek feladataik ellátása szempontjából lényegesek.
(A 77. cikk elején a bekezdések sorrendje és számozása megváltozik.)
Módosítás 275
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)   Azokban az esetekben, amelyekben az értékelést egy akkreditáló testület végzi, a kérelmező műszaki szolgálat a típusjóváhagyó hatóságnak érvényes akkreditációs tanúsítványt nyújt be, valamint csatolja hozzá a kapcsolódó értékelő jelentést, amely igazolja az V. bekezdés 2. függelékében meghatározott, az azon tevékenységekre vonatkozó követelmények teljesítését, amelyekre a kérelmező műszaki szolgálat a kijelölését kéri.
(A 77. cikk elején a bekezdések sorrendje és számozása megváltozik.)
Módosítás 276
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 c bekezdés (új)
(1c)   Amennyiben a műszaki szolgálat kijelölését a 78. cikk (3) bekezdésével összhangban több típusjóváhagyó hatóság is kéri, az értékelést csak egyszer kell elvégezni, feltéve, ha a műszaki szolgálat kijelölésének hatályára az adott értékelés kiterjed.
(A 77. cikk elején a bekezdések sorrendje és számozása megváltozik.)
Módosítás 277
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 5 bekezdés
(5)  A tagállamok értesítik a Bizottságot a típusjóváhagyó hatóság azon képviselőinek nevéről, akik az egyes közös értékelésekre felkérhetők.
(5)  A tagállamok értesítik a Bizottságot a kijelölő hatóság azon képviselőinek nevéről, akik az egyes közös értékelésekre felkérhetők.
Módosítás 278
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés
A típusjóváhagyó hatóság értesíti a Bizottságot és a többi tagállam kijelölő hatóságát az értékelő jelentésről, a műszaki szolgálat alkalmasságára vonatkozó igazoló dokumentumokról, és azokról az intézkedésekről, amelyek a műszaki szolgálat rendszeres ellenőrzésére szolgálnak és biztosítják, hogy a műszaki szolgálat folyamatosan megfeleljen e rendelet követelményeinek.
A kijelölő hatóság értesíti a Bizottságot és a többi tagállam kijelölő hatóságát az értékelő jelentésről, a műszaki szolgálat alkalmasságára vonatkozó igazoló dokumentumokról, és azokról az intézkedésekről, amelyek a műszaki szolgálat rendszeres ellenőrzésére szolgálnak és biztosítják, hogy a műszaki szolgálat folyamatosan megfeleljen e rendelet követelményeinek.
Módosítás 279
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés
Az értesítést küldő típusjóváhagyó hatóságnak emellett bizonyítékokat kell benyújtania arról, hogy alkalmas személyzettel rendelkezik a műszaki szolgálatnak a 71. cikk (6) bekezdésével összhangban történő ellenőrzésére.
Az értékelő jelentésről értesítést küldő kijelölő hatóságnak emellett bizonyítékokat kell benyújtania arról, hogy alkalmas személyzettel rendelkezik a műszaki szolgálatnak a 71. cikk (6) bekezdésével összhangban történő ellenőrzésére.
Módosítás 280
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 8 bekezdés
(8)  A többi tagállam típusjóváhagyó hatósága és a Bizottság felülvizsgálhatja az értékelő jelentést és az igazoló dokumentumokat, kérdéseket tehet fel, jelezheti aggályait, és az értékelő jelentésről és az igazoló dokumentumokról való értesítést követő egy hónapon belül további igazoló dokumentumokat kérhet.
(8)  A többi tagállam kijelölő hatósága és a Bizottság felülvizsgálhatja az értékelő jelentést és az igazoló dokumentumokat, kérdéseket tehet fel, jelezheti aggályait, és az értékelő jelentésről és az igazoló dokumentumokról való értesítést követő egy hónapon belül további igazoló dokumentumokat kérhet.
Módosítás 281
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 9 bekezdés
(9)  A kérelmező műszaki szolgálat székhelye szerinti tagállam típusjóváhagyó hatósága a kérdéseket és aggályokat a beérkezésüket követő négy héten belül megválaszolja, és ugyanezen időn belül megküldi a kért további igazoló dokumentumokat is.
(9)  A kérelmező műszaki szolgálat székhelye szerinti tagállam kijelölő hatósága a kérdéseket és aggályokat a beérkezésüket követő négy héten belül megválaszolja, és ugyanezen időn belül megküldi a kért további igazoló dokumentumokat is.
Módosítás 282
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 10 bekezdés
(10)  A többi tagállam típusjóváhagyó hatósága vagy a Bizottság önállóan vagy közösen ajánlásokat intézhet a kérelmező műszaki szolgálat székhelye szerinti tagállam típusjóváhagyó hatóságához a (9) bekezdésben említett válasz kézhezvételétől számított négy héten belül. A típusjóváhagyó hatóságnak figyelembe kell vennie ezeket az ajánlásokat a műszaki szolgálat kijelölésére vonatkozó döntés meghozatala során. Ha a típusjóváhagyó hatóság úgy dönt, hogy a többi tagállam vagy a Bizottság által megfogalmazott ajánlásokat nem fogadja el, a döntés meghozatalát követő két héten belül meg kell indokolnia ezt.
(10)  A többi tagállam kijelölő hatósága vagy a Bizottság önállóan vagy közösen ajánlásokat intézhet a kérelmező műszaki szolgálat székhelye szerinti tagállam kijelölő hatóságához a (9) bekezdésben említett válasz kézhezvételétől számított négy héten belül. A kijelölő hatóságnak figyelembe kell vennie ezeket az ajánlásokat a műszaki szolgálat kijelölésére vonatkozó döntés meghozatala során. Ha a kijelölő hatóság úgy dönt, hogy a többi tagállam vagy a Bizottság által megfogalmazott ajánlásokat nem fogadja el, a döntés meghozatalát követő két héten belül meg kell indokolnia ezt.
Módosítás 283
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
A bejelentéstől számított 28 napon belül egy tagállam vagy a Bizottság írásban kifogást emelhet, amelyben meg kell neveznie a kifogás mellett szóló, vagy a műszaki szolgálattal, vagy annak a típusjóváhagyó hatóság általi ellenőrzésével kapcsolatos érveit. Amennyiben egy tagállam vagy a Bizottság kifogást emel, a bejelentés hatálya felfüggesztésre kerül. Ebben az esetben a Bizottság konzultál az érintett felekkel, és végrehajtási jogi aktus révén dönt arról, hogy a bejelentésre vonatkozó felfüggesztés feloldható-e, vagy sem. Az említett végrehajtási jogi aktust a 87. cikk (2) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
A bejelentéstől számított egy hónapon belül egy tagállam vagy a Bizottság írásban kifogást emelhet, amelyben meg kell neveznie a kifogás mellett szóló, vagy a műszaki szolgálattal, vagy annak a kijelölő hatóság általi ellenőrzésével kapcsolatos érveit. Amennyiben egy tagállam vagy a Bizottság kifogást emel, a bejelentés hatálya felfüggesztésre kerül. Ebben az esetben a Bizottság konzultál az érintett felekkel, és végrehajtási jogi aktusok elfogadása révén dönt arról, hogy a bejelentésre vonatkozó felfüggesztés feloldható-e, vagy sem. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
Módosítás 284
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 3 bekezdés
(3)  Ugyanazt a műszaki szolgálatot több típusjóváhagyó hatóság is kijelölheti, és e típusjóváhagyó hatóságok tagállamai is bejelenthetik a Bizottságnak, függetlenül a műszaki szolgálat által a 72. cikk (1) bekezdésével összhangban folytatott tevékenységek kategóriájától vagy kategóriáitól.
(3)  Ugyanazt a műszaki szolgálatot több kijelölő hatóság is kijelölheti, és e kijelölő hatóságok tagállamai is bejelenthetik a Bizottságnak, függetlenül a műszaki szolgálat által a 72. cikk (1) bekezdésével összhangban folytatott tevékenységek kategóriájától vagy kategóriáitól.
Módosítás 285
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 4 bekezdés
(4)  Ha a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok valamelyike előírja egy típusjóváhagyó hatóság számára egy bizonyos szervezet vagy illetékes szerv kijelölését olyan tevékenység elvégzéséhez, amely nem tartozik a 72. cikk (1) bekezdésében meghatározott tevékenységi kategóriákba, a tagállamnak az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kell a bejelentést megtennie.
(4)  Ha a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok valamelyike előírja egy kijelölő hatóság számára egy bizonyos szervezet vagy illetékes szerv kijelölését olyan tevékenység elvégzéséhez, amely nem tartozik a 72. cikk (1) bekezdésében meghatározott tevékenységi kategóriákba, a tagállamnak az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kell a bejelentést megtennie.
Módosítás 286
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
Amennyiben a típusjóváhagyó hatóság megállapítja, vagy tájékoztatást kap arról, hogy a műszaki szolgálat már nem tesz eleget az e rendeletben meghatározott követelményeknek, a hatóság korlátozza, felfüggeszti vagy adott esetben visszavonja a kijelölést, attól függően, hogy mennyire súlyos mértékben mulasztották el teljesíteni a követelményeket.
Amennyiben a kijelölő hatóság megállapítja, vagy tájékoztatást kap arról, hogy a műszaki szolgálat már nem tesz eleget az e rendeletben meghatározott követelményeknek, a hatóság korlátozza, felfüggeszti vagy adott esetben visszavonja a kijelölést, attól függően, hogy mennyire súlyos mértékben mulasztották el teljesíteni a követelményeket.
Módosítás 287
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
A típusjóváhagyó hatóságnak egy adott bejelentés felfüggesztéséről, korlátozásáról vagy visszavonásáról haladéktalanul értesítenie kell a Bizottságot és a többi tagállamot.
A kijelölő hatóságnak egy adott bejelentés felfüggesztéséről, korlátozásáról vagy visszavonásáról haladéktalanul értesítenie kell a Bizottságot és a többi tagállamot.
Módosítás 288
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
A típusjóváhagyó hatóság értesíti a többi típusjóváhagyó hatóságot és a Bizottságot, ha a műszaki szolgálat meg nem felelése kihat a bejelentés módosítása által érintett műszaki szolgálat által kiadott ellenőrzési és vizsgálati jegyzőkönyvek alapján kiállított típusbizonyítványokra.
A kijelölő hatóság értesíti a többi kijelölő hatóságot és a Bizottságot, ha a műszaki szolgálat meg nem felelése kihat a bejelentés módosítása által érintett műszaki szolgálat által kiadott ellenőrzési és vizsgálati jegyzőkönyvek alapján kiállított típusbizonyítványokra.
Módosítás 289
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
A bejelentést érintő változásokról szóló értesítést követő két hónapon belül a típusjóváhagyó hatóság jelentést nyújt be a meg nem felelésre vonatkozó megállapításairól a Bizottságnak és a többi típusjóváhagyó hatóságnak. Ha a már forgalomba hozott járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek biztonságosságának garantálásához szükséges, a kijelölő típusjóváhagyó hatóság utasítja az érintett jóváhagyó hatóságokat, hogy ésszerű időn belül függesszék fel vagy vonják vissza az összes jogtalanul kiállított típusbizonyítványt.
A bejelentést érintő változásokról szóló értesítést követő két hónapon belül a kijelölő hatóság jelentést nyújt be a meg nem felelésre vonatkozó megállapításairól a Bizottságnak és a többi kijelölő hatóságnak. Ha a már forgalomba hozott járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek biztonságosságának garantálásához szükséges, a kijelölő hatóság utasítja az érintett jóváhagyó hatóságokat, hogy ésszerű időn belül függesszék fel vagy vonják vissza az összes jogtalanul kiállított típusbizonyítványt.
Módosítás 290
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész
(4)  A felfüggesztett, korlátozott vagy visszavont bejelentés által érintett műszaki szolgálat által kiadott ellenőrzési és vizsgálati jegyzőkönyvek alapján kiállított többi bizonyítvány az alábbi körülmények között érvényes marad:
(4)  A felfüggesztett, korlátozott vagy visszavont bejelentés által érintett műszaki szolgálat által kiadott ellenőrzési és vizsgálati jegyzőkönyvek alapján kiállított típusjóváhagyó bizonyítvány az alábbi körülmények között érvényes marad:
Módosítás 291
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés – a pont
a)  a bejelentés felfüggesztése esetén azzal a feltétellel, hogy a felfüggesztést követő három hónapon belül a típusbizonyítványt kiállító típusjóváhagyó hatóság írásban megerősíti a többi tagállam típusjóváhagyó hatósága és a Bizottság számára, hogy a felfüggesztés idejére átveszi a műszaki szolgálat feladatait;
a)  a kijelölés felfüggesztése esetén azzal a feltétellel, hogy a felfüggesztést követő három hónapon belül a típusbizonyítványt kiállító típusjóváhagyó hatóság írásban megerősíti a többi tagállam típusjóváhagyó hatósága és a Bizottság számára, hogy a felfüggesztés idejére átveszi a műszaki szolgálat feladatait;
Módosítás 292
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés – b pont
b)  a bejelentés korlátozása vagy visszavonása esetén a korlátozástól vagy visszavonástól számított három hónapig. A bizonyítványokat kiállító típusjóváhagyó hatóság további három hónapos időszakokra, összesen legfeljebb tizenkét hónapra meghosszabbíthatja a bizonyítványok érvényességét, ha ezen időszakra átveszi a korlátozott vagy visszavont bejelentés által érintett műszaki szolgálat feladatait.
b)  a kijelölés korlátozása vagy visszavonása esetén a korlátozástól vagy visszavonástól számított három hónapig. A bizonyítványokat kiállító típusjóváhagyó hatóság további három hónapos időszakokra, összesen legfeljebb tizenkét hónapra meghosszabbíthatja a bizonyítványok érvényességét, ha ezen időszakra átveszi a korlátozott vagy visszavont bejelentés által érintett műszaki szolgálat feladatait.
Módosítás 293
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés
(6)  A műszaki szolgálat kijelölése csak azután újítható meg, hogy a típusjóváhagyó hatóság meggyőződött arról, hogy a műszaki szolgálat továbbra is megfelel e rendelet követelményeinek. Az értékelést a 77. cikk szerinti eljárásnak megfelelően kell elvégezni.
(6)  A műszaki szolgálat kijelölése csak azután újítható meg, hogy a kijelölő hatóság meggyőződött arról, hogy a műszaki szolgálat továbbra is megfelel e rendelet követelményeinek. Az értékelést a 77. cikk szerinti eljárásnak megfelelően kell elvégezni.
Módosítás 294
Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
A típusjóváhagyó hatóság folyamatosan ellenőrzi a műszaki szolgálatokat annak érdekében, hogy a 72–76. cikkben, a 84. és 85. cikkben és az V. melléklet 2. függelékében foglalt követelményeknek való megfelelés biztosítva legyen.
A kijelölő hatóság – akkreditáció esetén pedig a nemzeti akkreditációs testület – folyamatosan ellenőrzi a műszaki szolgálatokat annak érdekében, hogy a 72–76. cikkben, a 84. és 85. cikkben és az V. melléklet 2. függelékében foglalt követelményeknek való megfelelés biztosítva legyen.
Módosítás 295
Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
A műszaki szolgálatok kérésre rendelkezésre bocsátják mindazon információkat és dokumentumokat, amelyek a típusjóváhagyó hatóság számára szükségesek az említett követelményeknek való megfelelés ellenőrzéséhez.
A műszaki szolgálatok kérésre rendelkezésre bocsátják mindazon információkat és dokumentumokat, amelyek a kijelölő hatóság – akkreditáció esetén pedig a nemzeti akkreditációs testület – számára szükségesek az említett követelményeknek való megfelelés ellenőrzéséhez.
Módosítás 296
Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés
A műszaki szolgálatok haladéktalanul értesítik a típusjóváhagyó hatóságot minden olyan, különösen a személyzetük, létesítményeik, leányvállalataik vagy alvállalkozóik tekintetében bekövetkező változásról, amely érintheti a 72–76. cikkben, a 84. és 85. cikkben és az V. melléklet 2. függelékében foglalt követelményeknek való megfelelésüket, vagy az azon járművekkel, rendszerekkel, alkotóelemekkel és önálló műszaki egységekkel kapcsolatos megfelelőségértékelési feladataik elvégzésére való alkalmasságukat, amelyek tekintetében kijelölték őket.
A műszaki szolgálatok haladéktalanul értesítik a kijelölő hatóságot – akkreditáció esetén pedig a nemzeti akkreditációs testületet – minden olyan, különösen a személyzetük, létesítményeik, leányvállalataik vagy alvállalkozóik tekintetében bekövetkező változásról, amely érintheti a 72–76. cikkben, a 84. és 85. cikkben és az V. melléklet 2. függelékében foglalt követelményeknek való megfelelésüket, vagy az azon járművekkel, rendszerekkel, alkotóelemekkel és önálló műszaki egységekkel kapcsolatos megfelelőségértékelési feladataik elvégzésére való alkalmasságukat, amelyek tekintetében kijelölték őket.
Módosítás 297
Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
A műszaki szolgálat székhelye szerinti tagállam típusjóváhagyó hatósága gondoskodik arról, hogy a műszaki szolgálat teljesítse a (2) bekezdésben előírt kötelezettségét, kivéve, ha jogszerű oka van ezzel ellentétben eljárni.
A műszaki szolgálat székhelye szerinti tagállam kijelölő hatósága gondoskodik arról, hogy a műszaki szolgálat teljesítse a (2) bekezdésben előírt kötelezettségét, kivéve, ha jogszerű oka van ezzel ellentétben eljárni.
(A bizottsági javaslat számozása helytelen: két bekezdés viseli a (3) sorszámot.)
Módosítás 298
Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés
A műszaki szolgálat vagy a típusjóváhagyó hatóság kérheti, hogy minden, a többi tagállam hatóságai vagy a Bizottság számára továbbított információt bizalmasan kezeljenek.
A műszaki szolgálat vagy a kijelölő hatóság kérheti, hogy minden, a többi tagállam hatóságai vagy a Bizottság számára továbbított információt bizalmasan kezeljenek.
(A bizottsági javaslat számozása helytelen: két bekezdés viseli a (3) sorszámot.)
Módosítás 299
Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
A típusjóváhagyó hatóság legalább 30 havonta értékeli a felelőssége alá tartozó valamennyi műszaki szolgálat esetében, hogy a műszaki szolgálat továbbra is megfelel-e a 72–76. cikkben, a 84. és 85. cikkben és az V. melléklet 2. függelékében foglalt követelményeknek. Az értékelésnek a hatóság felelőssége alá tartozó minden egyes műszaki szolgálat esetében magában kell foglalnia egy helyszíni látogatást is.
A kijelölő hatóság legalább háromévente értékeli a felelőssége alá tartozó valamennyi műszaki szolgálat esetében, hogy a műszaki szolgálat továbbra is megfelel-e a 72–76. cikkben, a 84. és 85. cikkben és az V. melléklet 2. függelékében foglalt követelményeknek, és értékelést nyújt be a felelős tagállamnak. Az értékelést a 77. cikk (1)–(4) bekezdésében leírt eljárással összhangban kijelölt közös értékelőcsoport végzi, és a felelőssége alá tartozó minden egyes műszaki szolgálat esetében magában kell foglalnia egy helyszíni látogatást is.
(A bizottsági javaslat számozása helytelen: két bekezdés viseli a (3) sorszámot.)
Módosítás 300
Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
A műszaki szolgálat értékelésének lezárást követő két hónapon belül a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot ellenőrzési tevékenységeikről. A jelentéseknek tartalmazniuk kell az értékelés összefoglalását, amelyet nyilvánosságra kell hozni.
Az értékelés eredményét meg kell küldeni az összes tagállamnak és a Bizottságnak, az eredményekről pedig összefoglalót kell készíteni és azt nyilvánosságra kell hozni. Az összefoglalót a 10. cikk értelmében létrehozott fórum keretében kell megtárgyalni.
(A bizottsági javaslat számozása helytelen: két bekezdés viseli a (3) sorszámot.)
Módosítás 301
Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
A Bizottság kivizsgál minden olyan esetet, amelyben arra hívják fel a figyelmét, hogy aggály merült fel a műszaki szolgálat szakmai alkalmasságával vagy azzal kapcsolatban, hogy a műszaki szolgálat folyamatosan megfelel-e az e rendelet szerint rá háruló követelményeknek és kötelezettségeknek. A Bizottság saját kezdeményezésre is indíthat ilyen vizsgálatokat.
A Bizottság, az érintett tagállam típusjóváhagyó hatóságával együttműködve kivizsgál minden olyan esetet, amelyben arra hívják fel a figyelmét, hogy aggály merült fel a műszaki szolgálat szakmai alkalmasságával vagy azzal kapcsolatban, hogy a műszaki szolgálat folyamatosan megfelel-e az e rendelet szerint rá háruló követelményeknek és kötelezettségeknek. A Bizottság saját kezdeményezésre is indíthat ilyen vizsgálatokat.
Módosítás 302
Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az (1) bekezdésben említett vizsgálat keretében a Bizottság konzultációt folytat a műszaki szolgálat székhelye szerinti tagállam típusjóváhagyó hatóságával. E tagállam típusjóváhagyó hatósága kérésre a Bizottság rendelkezésére bocsátja az érintett műszaki szolgálat teljesítményével és a műszaki szolgálat függetlenségére és alkalmasságára vonatkozó követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos valamennyi idevágó információt.
(2)  Az (1) bekezdésben említett vizsgálat keretében a Bizottság együttműködik a műszaki szolgálat székhelye szerinti tagállam típusjóváhagyó hatóságával. E tagállam típusjóváhagyó hatósága kérésre a Bizottság rendelkezésére bocsátja az érintett műszaki szolgálat teljesítményével és a műszaki szolgálat függetlenségére és alkalmasságára vonatkozó követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos valamennyi idevágó információt.
Módosítás 303
Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az információcserét a 10. cikkben említett fórum koordinálja.
(4)  Az információcserét a 10. cikk értelmében létrehozott fórum koordinálja.
Módosítás 304
Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés
(1)  Amennyiben egy műszaki szolgálat kijelölésének alapja a 765/2008/EK rendelet értelmében vett akkreditáció, a tagállamok biztosítják, hogy a típusjóváhagyó hatóság folyamatosan tájékoztassa az adott műszaki szolgálat akkreditációját végző nemzeti akkreditáló testületet a műszaki szolgálat ellenőrzése alá tartozó kérdésekkel kapcsolatos váratlan eseményekről és egyéb információkról, amennyiben ezek az információk jelentőséggel bírnak a műszaki szolgálat teljesítményének értékelése szempontjából.
(1)  Amennyiben egy műszaki szolgálat kijelölése a 765/2008/EK rendelet értelmében vett akkreditáción is alapul, a tagállamok biztosítják, hogy a típusjóváhagyó hatóság folyamatosan tájékoztassa az adott műszaki szolgálat akkreditációját végző nemzeti akkreditáló testületet a műszaki szolgálat ellenőrzése alá tartozó kérdésekkel kapcsolatos váratlan eseményekről és egyéb információkról, amennyiben ezek az információk jelentőséggel bírnak a műszaki szolgálat teljesítményének értékelése szempontjából.
Módosítás 305
Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)  lehetővé kell tennie a jóváhagyó hatósága számára, hogy megfigyelje a műszaki szolgálat teljesítményét a megfelelőségértékelés során;
a)  lehetővé kell tennie a jóváhagyó hatósága vagy a 77. cikk (1) bekezdésében ismertetett közös értékelőcsoport számára, hogy megfigyelje a műszaki szolgálat teljesítményét a típusjóváhagyás céljából végzett vizsgálat során;
Módosítás 306
Rendeletre irányuló javaslat
88 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (2) bekezdésében, a 5. cikk (2) bekezdésében, a 10. cikk (3) bekezdésében, a 22. cikk (3) bekezdésében, a 24. cikk (3) bekezdésében, a 25. cikk (5) bekezdésében, a 26. cikk (2) bekezdésében, a 28. cikk (5) bekezdésében, a 29. cikk (6) bekezdésében, a 34. cikk (2) bekezdésében, az 55. cikk (2) és (3) bekezdésében, az 56. cikk (2) bekezdésében, a 60. cikk (3) bekezdésében, a 65. cikk (10) bekezdésében, a 76. cikk (4) bekezdésében és a 90. cikk (2). bekezdésébenben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól az e rendelet hatálybalépésével kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (2) bekezdésében, a 5. cikk (2) bekezdésében, a 6. cikk (7a) bekezdésében, a 10. cikk (3) bekezdésében, a 22. cikk (3) bekezdésében, a 24. cikk (3) bekezdésében, a 25. cikk (5) bekezdésében, a 26. cikk (2) bekezdésében, a 28. cikk (5) bekezdésében, a 29. cikk (6) bekezdésében, a 33. cikk (1a) bekezdésében, a 34. cikk (2) bekezdésében, a 60. cikk (3) bekezdésében, a 65. cikk (10) bekezdésében, a 76. cikk (4) bekezdésében és a 90. cikk (2). bekezdésébenben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól az e rendelet hatálybalépésével kezdődő hatállyal.
Módosítás 307
Rendeletre irányuló javaslat
88 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (2) bekezdésében, az 5. cikk (2) bekezdésében, a 10. cikk (3) bekezdésében, a 22. cikk (3) bekezdésében, a 24. cikk (3) bekezdésében, a 25. cikk (5) bekezdésében, a 26. cikk (2) bekezdésében, a 28. cikk (5) bekezdésében, a 29. cikk (6) bekezdésében, a 34. cikk (2) bekezdésében, az 55. cikk (2) és (3) bekezdésében, az 56. cikk (2) bekezdésében, a 60. cikk (3) bekezdésében, a 65. cikk (10) bekezdésében, a 76. cikk (4) bekezdésében és a 90. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (2) bekezdésében, az 5. cikk (2) bekezdésében, a 6. cikk (7a) bekezdésében, a 10. cikk (3) bekezdésében, a 22. cikk (3) bekezdésében, a 24. cikk (3) bekezdésében, a 25. cikk (5) bekezdésében, a 26. cikk (2) bekezdésében, a 28. cikk (5) bekezdésében, a 29. cikk (6) bekezdésében, a 33. cikk (1a) bekezdésében, a 34. cikk (2) bekezdésében, a 60. cikk (3) bekezdésében, a 65. cikk (10) bekezdésében, a 76. cikk (4) bekezdésében és a 90. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
Módosítás 308
Rendeletre irányuló javaslat
88 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)   Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
Módosítás 309
Rendeletre irányuló javaslat
88 cikk – 5 bekezdés
(5)  A 4. cikk (2) bekezdése, az 5. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk (3) bekezdése, a 22. cikk (3) bekezdése, a 24. cikk (3) bekezdése, a 25. cikk (5) bekezdése, a 26. cikk (2) bekezdése, a 28. cikk (5) bekezdése, a 29. cikk (6) bekezdése, a 34. cikk (2) bekezdése, a 55. cikk (2) és (3) bekezdése, az 56. cikk (2) bekezdése, a 60. cikk (3) bekezdése, a 65. cikk (10) bekezdése, a 76. cikk (4) bekezdése és a 90. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlament és a Tanács jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(5)  A 4. cikk (2) bekezdése, az 5. cikk (2) bekezdése, a 6. cikk (7a) bekezdése, a 10. cikk (3) bekezdése, a 22. cikk (3) bekezdése, a 24. cikk (3) bekezdése, a 25. cikk (5) bekezdése, a 26. cikk (2) bekezdése, a 28. cikk (5) bekezdése, a 29. cikk (6) bekezdése, a 33. cikk (1a) bekezdése, a 34. cikk (2) bekezdése, a 60. cikk (3) bekezdése, a 65. cikk (10) bekezdése, a 76. cikk (4) bekezdése és a 90. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlament és a Tanács jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 353
Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – cím
Szankciók
Szankciók és felelősség
Módosítás 310
Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok meghatározzák a gazdasági szereplők és a műszaki szolgálatok által az e rendeletben, különösen a 11–19. cikkben, a 72–76. cikkben, valamint a 84. és 85. cikkben meghatározott kötelezettségeikkel kapcsolatban elkövetett jogsértések esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.
(1)  A tagállamok meghatározzák a gazdasági szereplők és a műszaki szolgálatok által az e rendeletben meghatározott kötelezettségeikkel kapcsolatban elkövetett jogsértések esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankcióknak különösen arányosaknak kell lenniük az érintett tagállamok piacán nyilvántartásba vett nem megfelelő járművek számával vagy az az érintett tagállamok piacán forgalomba hozott, nem megfelelő rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek számával.
Módosítás 311
Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)  hamis nyilatkozattétel a jóváhagyási eljárás vagy visszahívást eredményező eljárások során;
a)  hamis nyilatkozattétel a jóváhagyási eljárás vagy a XI. fejezettel összhangban kirótt korrekciós és korlátozó intézkedéseket eredményező eljárások során;
Módosítás 312
Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  a típusjóváhagyáshoz használt vizsgálati eredmények meghamisítása;
b)  a típusjóváhagyáshoz vagy piacfelügyelethez használt vizsgálati eredmények meghamisítása, ideértve a jóváhagyás nem helytálló adatokon alapuló megadását is;
Módosítás 313
Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)
ca)   a kijelölésre vonatkozó követelményeknek a műszaki szolgálatok általi nem megfelelő teljesítése;
Módosítás 354
Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)
cb)   amennyiben a megfelelőséggel kapcsolatos ellenőrzések és vizsgálatok vagy alternatív eszközök segítségével megállapítást nyer, hogy a jármű, alkotóelem, rendszer vagy önálló műszaki egység nem felel meg az e rendeletben megállapított típusjóváhagyási követelményeknek vagy a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok bármelyikének, vagy hogy a típusjóváhagyást nem helytálló adatok alapján adták meg.
Módosítás 314
Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 3 bekezdés – b pont
b)  jóváhagyás-köteles járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek jóváhagyás nélkül való forgalmazása, vagy dokumentumok és jelölések e szándékkal történő meghamisítása.
b)  jóváhagyás-köteles járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek jóváhagyás nélkül való forgalmazása, vagy dokumentumok, megfelelőségi nyilatkozatok, jogszabályban előírt táblák vagy jóváhagyási jelek e szándékkal történő meghamisítása.
Módosítás 315
Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 5 bekezdés
(5)  A tagállamok évente beszámolnak a Bizottságnak az általuk kiszabott szankciókról.
(5)  A tagállamok a kiszabott büntetésekről értesítést küldenek a 25. cikk alapján létrehozott online adatbázis részére. Az értesítésre a büntetés kiszabását követő egy hónapon belül sort kell keríteni.
Módosítás 355
Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 5 a bekezdés (új)
(5a)   Amennyiben megállapítást nyer, hogy a jármű, alkotóelem, rendszer vagy önálló műszaki egység nem felel meg az e rendeletben megállapított típusjóváhagyási követelményeknek vagy a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok bármelyikének, a gazdasági szereplőknek felelősséggel kell tartozniuk az érintett jármű tulajdonosa felé a nem megfelelés vagy visszahívás következtében okozott kárért.
Módosítás 316
Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
Amennyiben a 9. cikk (1) és (4) bekezdésében vagy az 54. cikk (1) bekezdésében említett, a Bizottság által végzett megfelelőség-ellenőrzés valamely jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység esetében az e rendeletben meghatározott követelményeknek való meg nem felelést tár fel, a Bizottság közigazgatási bírságot szabhat ki e rendelet megsértéséért az érintett gazdasági szereplőre. Az előírt közigazgatási bírságoknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A bírságoknak arányosaknak kell lenniük az uniós piacon nyilvántartásba vett nem megfelelő járművek számával vagy az uniós piacon forgalomba hozott, nem megfelelő rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek számával.
Amennyiben a 9. cikk (1) és (4) bekezdésében vagy az 54. cikk (1) bekezdésében említett, a Bizottság által vagy a 8. cikk (1) bekezdésében említett piacfelügyeleti hatóságok által végzett megfelelőség-ellenőrzés valamely jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység esetében az e rendeletben meghatározott követelményeknek való meg nem felelést tár fel, a Bizottság közigazgatási bírságot szabhat ki e rendelet megsértéséért az érintett gazdasági szereplőre. Az előírt közigazgatási bírságoknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A bírságoknak arányosaknak kell lenniük az uniós piacon nyilvántartásba vett nem megfelelő járművek számával vagy az uniós piacon forgalomba hozott, nem megfelelő rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek számával.
Módosítás 317
Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság által kiszabott közigazgatási bírságok nem szabhatók ki a tagállamok által az ugyanazon jogsértések miatt a 89. cikkel összhangban kiszabott szankciókkal együtt, és nem megfelelő járművenként, rendszerenként, alkotóelemenként vagy önálló műszaki egységenként nem haladhatják meg a 30 000 EUR összeget.
A Bizottság által kiszabott közigazgatási bírságok nem szabhatók ki a tagállamok által az ugyanazon jogsértések miatt a 89. cikkel összhangban kiszabott szankciókkal együtt.
A Bizottság által kiszabott közigazgatási bírságok nem megfelelő járművenként, rendszerenként, alkotóelemenként vagy önálló műszaki egységenként nem haladhatják meg a 30 000 EUR összeget.
Módosítás 318
Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
715/2007/EK rendelet
5 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
3a.   Az 5. cikkben a (2) bekezdés a c) pontot követően a következő albekezdésekkel egészül ki:
„Az e rendelet vagy a (EU) 2016/646 rendelet által meghatározott kibocsátáscsökkentési alapstratégiát (BES), kibocsátáscsökkentési segédstratégiát (AES) vagy hatástalanító berendezést alkalmazó jármű EU-típusjóváhagyását kérelmező gyártóknak a típusjóváhagyó hatóság rendelkezésére kell bocsátaniuk minden olyan információt – többek között műszaki indokolást –, amely a típusjóváhagyó hatóság által ésszerűen elvárható segítség annak meghatározásához, hogy a kibocsátáscsökkentési alapstratégia vagy a kibocsátáscsökkentési segédstratégia hatástalanító berendezés-e, továbbá alkalmazható-e eltérés a hatástalanító berendezésekre vonatkozó, e cikkben meghatározott tilalom tekintetében.
A jóváhagyó hatóság nem adhatja meg az EU-típusjóváhagyást mindaddig, amíg értékelését el nem végezte, és meg nem állapította, hogy a járműtípus nincsen felszerelve tiltott hatástalanító berendezéssel e cikk és a 692/2008/EK rendelet értelmében.”
Módosítás 345
Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
715/2007/EK rendelet
11a cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba)   a valós vezetési feltételek mellett meghatározott tüzelőanyag- és CO2-kibocsátási értékeket a nyilvánosság számára elérhetővé fogják tenni.
Módosítás 346
Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)
715/2007/EK rendelet
14 a cikk (új)
6a.   A rendelet a következő 14a. cikkel egészül ki:
„14a. cikk
Felülvizsgálat
Az Unión belüli levegőminőség javítása és a környezeti levegő minőségére vonatkozó uniós határértékek betartása, valamint a WHO által ajánlott szintek elérése érdekében a Bizottság felülvizsgálja az I. mellékletben meghatározott kibocsátási határértékeket, és adott esetben javaslatot terjeszt elő az uniós piacon forgalomba hozott valamennyi M1 és N1 kategóriájú járműre 2025-ig alkalmazandó, új, technológiasemleges kibocsátási határértékek tekintetében.”
Módosítás 319
Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet – 1 pont – második oszlop
Egység
Egység
1 000
1 500
0
0
1 000
1 500
0
1 500
0
0
0
0
Módosítás 320
Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet – 2 pont – második oszlop
Egység
Egység
100
250
250
250
2016. október 31-ig 500
2016. október 31-ig 500
2016. november 1-jétől 250
2016. november 1-jétől 250
250
250
500
500
250
250
Módosítás 321
Rendeletre irányuló javaslat
XIII melléklet – I rész – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám

A tétel leírása

Követelmény

A vizsgálat menete

Jelölési előírások

Csomagolási előírások

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Módosítás

Sorszám

A tétel leírása

Követelmény

A vizsgálat menete

Jelölési előírások

Csomagolási előírások

1

Kipufogógáz-katalizátorok és betéteik

NOx-kibocsátások

EURO szabványok

Járműtípus és -kivitel

 

2

Turbófeltöltők

CO2- és NOx-kibocsátások

EURO szabványok

Járműtípus és -kivitel

 

3

A turbófeltöltőktől eltérő üzemanyag- / levegőkeverék-kompressziós rendszerek

CO2- és NOx-kibocsátások

EURO szabványok

Járműtípus és -kivitel

 

4

Dízel részecskeszűrők

PM

EURO szabványok

Járműtípus és -kivitel

 

Módosítás 322
Rendeletre irányuló javaslat
XVIII melléklet – 2 pont – bevezető rész
2.  Hozzáférés a jármű OBD-információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 323
Rendeletre irányuló javaslat
XVIII melléklet – 2 pont – 2.8 pont
2.8.  Az 595/2009/EK rendelet hatálya alá eső kategóriákba tartozó járművek esetében a 2.6.2 pont tekintetében, amennyiben a gyártó az ISO 22900 szabványnak (Modulrendszerű kommunikációs interfész járművekhez – MVCI) és az ISO 22901 szabványnak (Nyílt diagnosztikai adatcsere – ODX) megfelelő diagnosztikai eszközöket és mérőműszereket használ a saját franchise-rendszerű hálózatán belül, az ODX fájlokat a független gazdasági szereplők számára a gyártó weboldalán keresztül kell elérhetővé tenni.
2.8.  A 2.6.2 pont tekintetében, amennyiben a gyártó az ISO 22900 szabványnak (Modulrendszerű kommunikációs interfész járművekhez – MVCI) és az ISO 22901 szabványnak (Nyílt diagnosztikai adatcsere – ODX) megfelelő diagnosztikai eszközöket és mérőműszereket használ a saját franchise-rendszerű hálózatán belül, az ODX fájlokat a független gazdasági szereplők számára a gyártó weboldalán keresztül kell elérhetővé tenni.
Módosítás 324
Rendeletre irányuló javaslat
XVIII melléklet – 2 pont – 2.8 a pont (új)
2.8a.   A jármű fedélzeti diagnosztikai rendszere, a diagnosztika, a járműjavítás és -karbantartás céljából a járműadatok közvetlen áramlását a 83. sz. ENSZ EGB-előírás XI. melléklete 1. függelékének 6.5.1.4. pontjában és a 49. sz. ENSZ EGB-előírás 9B. mellékletének 4.7.3. szakaszában meghatározott szabványos adatátviteli csatlakozón keresztül kell elérhetővé tenni.
Módosítás 325
Rendeletre irányuló javaslat
XVIII melléklet – 6 pont – 6.1 pont – 3 bekezdés
Egy, a független gazdasági szereplők számára könnyen hozzáférhető adatbázisban rendelkezésre kell bocsátani a jármű minden olyan alkatrészére vonatkozó információt, amelyet a járműgyártó beépített a jármű-azonosító szám, valamint bármely esetleges további feltétel, például a tengelytáv, a motorteljesítmény, a felszereltségi szint vagy a választható tartozékok alapján meghatározható járműbe, és amely az eredeti alkatrész termékazonosító száma alapján kicserélhető a járműgyártó által a hivatalos szervizpartnereinek, márkakereskedőinek vagy harmadik félnek kínált pótalkatrészekkel.
Egy, a független gazdasági szereplők számára hozzáférhető, géppel olvasható és elektronikusan feldolgozható adatbázis formájában rendelkezésre kell bocsátani a jármű minden olyan alkatrészére vonatkozó információt, amelyet a járműgyártó beépített a jármű-azonosító szám, valamint bármely esetleges további feltétel, például a tengelytáv, a motorteljesítmény, a felszereltségi szint vagy a választható tartozékok alapján meghatározható járműbe, és amely az eredeti alkatrész termékazonosító száma alapján kicserélhető a járműgyártó által a hivatalos szervizpartnereinek, márkakereskedőinek vagy harmadik félnek kínált pótalkatrészekkel.
Módosítás 326
Rendeletre irányuló javaslat
XVIII melléklet – 6 pont – 6.3 pont
6.3.  A járműinformációkhoz való hozzáférés 70. cikkben említett fóruma meghatározza azokat a paramétereket, amelyekkel a legkorszerűbb módon teljesíthetők ezek a követelmények. A független gazdasági szereplőknek ehhez jóváhagyást és engedélyt kell szerezniük olyan dokumentumok alapján, amelyek igazolják, hogy legális üzleti tevékenységet végeznek, és büntetlen előéletűek.
6.3.  A járműinformációkhoz való hozzáférés 70. cikkben említett fóruma meghatározza azokat a paramétereket, amelyekkel a legkorszerűbb módon teljesíthetők ezek a követelmények. A független gazdasági szereplőknek ehhez jóváhagyást és engedélyt kell szerezniük olyan dokumentumok alapján, amelyek igazolják, hogy legális üzleti tevékenységet végeznek, és e téren büntetlen előéletűek.
Módosítás 327
Rendeletre irányuló javaslat
XVIII melléklet – 6 pont – 6.4 pont
6.4.  Az 595/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó járművek esetében a vezérlőegységek átprogramozását az ISO 22900-2, a SAE J2534 vagy a TMC RP1210B szabványnak megfelelően kell elvégezni, nem jogvédett hardvert használva. Ethernet, soros kábel vagy LAN interfész és más adathordozók, például kompaktlemez (CD), digitális sokoldalú lemez (DVD) vagy szórakoztató- és információs rendszerek (például navigációs rendszerek, telefon) félvezető adattároló eszközei szintén felhasználhatók, de csak akkor, ha nincs szükség jogvédett kommunikációs szoftverek (például illesztőprogramok vagy bővítőmodulok) és hardverek használatára. A gyártóspecifikus alkalmazás és az ISO 22900-2, az SAE J2534 vagy a TMC RP1210B szabványnak megfelelő járműkommunikációs interfészek (VCI) kompatibilitásának igazolására a gyártó vagy felkínálja az egyedi fejlesztésű VCI hitelesítését, vagy rendelkezésre bocsátja a szükséges információkat és bérbe adja az esetleges speciális hardvert, amellyel a VCI gyártója saját maga el tudja végezni a hitelesítést. A hitelesítésért vagy az információkért és hardverért fizetendő díjakra a 67. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételek alkalmazandók.
6.4.  A vezérlőegységek átprogramozását az ISO 22900, az SAE J2534 vagy a TMC RP1210 szabvány szerint kell végezni, nem jogvédett hardvert használva.
Ha az átprogramozást vagy diagnosztikát az ISO 13400 DoIP szabvány alkalmazásával végzik el, teljesíteni kell az első albekezdésben említett szabványok előírásait.
Amennyiben a gyártók további jogvédett kommunikációs protokollokat használnak, a protokoll-leírásokat elérhetővé kell tenni a független gazdasági szereplők számára.
A gyártóspecifikus alkalmazás és az ISO 22900-2, az SAE J2534 vagy a TMC RP1210 szabványnak megfelelő járműkommunikációs interfészek (VCI) kompatibilitásának igazolására a gyártó a típusjóváhagyás megadásától számított hat hónapon belül felkínálja az egyedi fejlesztésű VCI és a vizsgálati környezet hitelesítését, beleértve a kommunikációs protokoll specifikációival és az esetleges speciális hardver bérbeadásával kapcsolatos információkat, amellyel a VCI gyártója saját maga el tudja végezni a hitelesítést. A hitelesítésért vagy az információkért és hardverért fizetendő díjakra a 67. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételek alkalmazandók.
A kapcsolódó megfelelőséget vagy azáltal kell biztosítani, hogy az Európai Szabványügyi Bizottságot (CEN) megbízzák megfelelő megfelelőségi szabványok kidolgozásával, vagy a meglévő szabványokat, például a SAE J2534-3 szabványt használják.
A hitelesítésért vagy az információkért és hardverért fizetendő díjakra a 67. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételek alkalmazandók.
Módosítás 328
Rendeletre irányuló javaslat
XVIII melléklet – 6 pont – 6.8 a pont (új)
6.8a.   Ha a jármű fedélzeti diagnosztikai információi és a járműjavítási és -karbantartási információk, amelyeket a gyártó a weboldalán közzé tett, nem tartalmaznak olyan konkrét információkat, melyek lehetővé tennék alternatív üzemanyagok használatára utólag alkalmassá tevő rendszerek megfelelő tervezését és gyártását, akkor az alternatív üzemanyagok használatára utólag alkalmassá tevő rendszerek bármely érdekelt gyártójának a rendelkezésére kell bocsátani az 1. mellékletben meghatározott tájékoztató dokumentum 1., 3. és 4. pontjában előírt információkat, ha az ilyen kéréssel közvetlenül megkeresi a gyártót. Az ilyen célú elérhetőségeket egyértelműen fel kell tüntetni a gyártó weboldalán, és az információkat 30 napon belül meg kell adni. Az ilyen információkat csak azon alternatív tüzelőanyagok használatára utólag alkalmassá tevő rendszerek tekintetében kell megadni, amelyek a 115. sz. ENSZ EGB-előírás hatálya alá tartoznak, vagy pedig az alternatív tüzelőanyagok használatára utólag alkalmassá tevő olyan alkatrészek vonatkozásában, amelyek a 115. sz. ENSZ EGB-előírás hatálya alá tartozó rendszer részét képezik, és megadásuk csak olyan kérésre válaszként kötelező, amely egyértelműen megjelöli azt a járműmodellt, amelyhez az információra szükség van, és kifejezetten megerősíti, hogy az információkra a 115. sz. ENSZ EGB-előírás hatálya alá tartozó, alternatív tüzelőanyagok használatára utólag alkalmassá tevő rendszerek vagy alkatrészek fejlesztéséhez van szükség.
Módosítás 329
Rendeletre irányuló javaslat
XVIII melléklet – 7 a pont (új)
7a.   A járműgyártók webes szolgáltatáson keresztül vagy letölthető formában rendelkezésre bocsátanak egy elektronikus adatkészletet, amely tartalmazza az összes jármű-azonosító számot (vagy a kért alcsoportot) és a járműbe eredetileg beépített, kapcsolódó egyedi specifikációkat és konfigurációkat.
Módosítás 330
Rendeletre irányuló javaslat
XVIII melléklet – 7 b pont (új)
7b.   Az elektronikus rendszer biztonságára vonatkozó rendelkezések
7b.1.   Minden kibocsátásszabályozó számítógéppel felszerelt járműnek rendelkeznie kell a gyártó által nem engedélyezett módosításokat megakadályozó funkciókkal. A gyártónak engedélyeznie kell a módosításokat abban az esetben, ha azok a jármű diagnosztizálásához, karbantartásához és javításához, műszaki ellenőrzéséhez, feljavításához vagy javításához szükségesek. Az átprogramozható számítógépes programoknak és működési paramétereknek védetteknek kell lenniük az illetéktelen beavatkozással szemben, és legalább olyan szintű védelmet kell biztosítaniuk, mint a 2001. március 15-i kiadású ISO 15031-7 (1996. októberi SAE J2186) szabvány rendelkezéseinek. Minden kivehető kalibrálási memóriachipet tokozva, leplombált tartóban kell elhelyezni vagy elektronikus algoritmusokkal kell védeni, és biztosítani kell, hogy ezeket csak különleges eszközökkel és eljárásokkal lehessen kicserélni. Csak a kibocsátási kalibrációval vagy a járműlopás elleni védekezéssel közvetlenül kapcsolatos funkciók kaphatnak ilyen védelmet.
7b.2.   A számítógép által kódolt motor üzemi paramétereit csak speciális eszközökkel és eljárásokkal lehet megváltoztatni (pl. forrasztott vagy zárt számítógép-összetevőket, illetve plombált (vagy forrasztott) számítógépházat kell használni).
7b.3.   Mechanikus tüzelőanyag-befecskendező szivattyúval felszerelt kompressziós gyújtású motor esetében a gyártóknak megfelelő intézkedésekkel meg kell akadályozniuk, hogy használat közben illetéktelenül meg lehessen változtatni a maximálisan betölthető tüzelőanyag-mennyiséget.
7b.4.   A gyártó kérheti a jóváhagyó hatóságot, hogy mentesítse a 8. szakasz követelményeinek egyike alól olyan járművek esetében, amelyeknél valószínűleg nem szükséges ilyen védelem. A mentesítési kérelem elbírálásakor a jóváhagyó hatóság által figyelembe veendő kritériumok közé tartozik a teljesítménychipek mindenkori beszerezhetősége, a jármű teljesítőképessége, és a jármű tervezett eladási mennyisége.
7b.5.   A programozható számítástechnikai eszközöket (például elektromosan törölhető, programozható, csak olvasható memória: EEPROM) alkalmazó gyártóknak meg kell akadályozniuk a jogosulatlan átprogramozást. A gyártóknak fejlett manipulálás elleni védelmi stratégiákat és olyan írásvédelmi funkciókat kell használniuk, amelyekhez a gyártó által kezelt külső számítógépen, elektronikusan lehet hozzáférni, és amelyekhez független gazdasági szereplők számára is hozzáférést kell biztosítani a 6.2. szakaszban és a 6.4. pontban említett védelemmel. A manipulálás elleni védelem megfelelő szintjét nyújtó módszereket a jóváhagyó hatóságnak jóvá kell hagynia.
Módosítás 331
Rendeletre irányuló javaslat
XVIII melléklet – 2 függelék – 3.1.1 pont
3.1.1.  a 49. sz. ENSZ EGB-előírás 9B. mellékletének 4.7.3. szakaszában előírtak mellett a teljes diagnosztikát lehetővé tévő kiegészítő kommunikációs protokollra vonatkozó információrendszer, beleértve a kiegészítő hardver- vagy szoftverprotokollra vonatkozó információkat, a paraméterazonosítást, a továbbítási funkciókat, a diagnosztikai memóriára vonatkozó követelményeket, illetve a hibaállapotokat;
3.1.1.  a 49. sz. ENSZ EGB-előírás 9B. mellékletének 4.7.3. szakaszában és a 83. sz. ENSZ EGB-előírás XI. mellékletének 6.5.1.4. bekezdésében előírtak mellett a teljes diagnosztikát lehetővé tévő kiegészítő kommunikációs protokollra vonatkozó információrendszer, beleértve a kiegészítő hardver- vagy szoftverprotokollra vonatkozó információkat, a paraméterazonosítást, a továbbítási funkciókat, a diagnosztikai memóriára vonatkozó követelményeket, illetve a hibaállapotokat;
Módosítás 332
Rendeletre irányuló javaslat
XVIII melléklet – 2 függelék – 3.1.2 pont
3.1.2.  részletes információk arról, hogyan kell beszerezni és értelmezni a 49. sz. ENSZ EGB-előírás 9B. mellékletének 4.7.3. szakaszában előírt szabványoknak nem megfelelő valamennyi hibakódot;
3.1.2.  részletes információk arról, hogyan kell beszerezni és értelmezni a 49. sz. ENSZ EGB-előírás 9B. mellékletének 4.7.3. szakaszában és a 83. sz. ENSZ EGB-előírás XI. mellékletének 6.5.1.4. bekezdésében előírt szabványoknak nem megfelelő valamennyi hibakódot;

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A8-0048/2017).


A pálmaolaj és az esőerdők irtása
PDF 428kWORD 66k
Az Európai Parlament 2017. április 4-i állásfoglalása a pálmaolajról és az esőerdők irtásáról (2016/2222(INI))
P8_TA(2017)0098A8-0066/2017

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ENSZ 2015–2030-as időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési céljaira,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye Feleinek 21. Konferenciája (COP21) során elért Párizsi Megállapodásra,

–  tekintettel az uniós fogyasztás erdőirtásra gyakorolt hatásáról szóló bizottsági technikai jelentésre (2013-063)(1),

–  tekintettel a Bizottság „Az erdőirtás és az erdőpusztulás okozta kihívások kezelése az éghajlatváltozás és a biodiverzitás csökkenése elleni küzdelemben” című, 2008. október 17-i közleményére (COM(2008)0645),

–  tekintettel a pálmaolaj teljes mértékben fenntartható ellátási láncának 2020-ig történő megvalósítását és az illegális erdőirtás 2020-ig történő felszámolását támogató, „Az erdőirtás felszámolása az európai országokkal kapcsolatban álló mezőgazdasági termékláncokban” című, 2015. december 7-i amszterdami nyilatkozatra,

–  tekintettel az amszterdami nyilatkozatot aláíró öt tagállam, vagyis Dánia, Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság és Hollandia által tett ígéretre, mely szerint a pálmaolaj-ágazat 100%-os fenntarthatóságának 2020-ig történő biztosítását célzó terv kormányzati támogatást fog kapni,

–  tekintettel az alacsony szénkibocsátással járó mobilitásra vonatkozó, 2016 júliusi európai stratégiára, valamint a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló, 2016. november 30-i bizottsági javaslatra (átdolgozás) (COM(2016)0767),

–  tekintettel a Bizottság által megrendelt és finanszírozott, „Az Unióban felhasznált bioüzemanyagoknak a földhasználat megváltozására gyakorolt hatása: A területekre és az üvegházhatású gázokra gyakorolt hatások számszerűsítése” című, 2016. október 4-i tanulmányra,

–  tekintettel a „Globiom: a bioüzemanyagokra vonatkozó 2020 utáni politika alapjai” című jelentésre,

–  tekintettel a fenntartható bioüzemanyagok tanúsítására szolgáló uniós rendszerről szóló, 18/2016. számú számvevőszéki különjelentésre,

–  tekintettel az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezményére,

–  tekintettel a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményre (CITES),

–  tekintettel a Biológiai Sokféleség Egyezményhez csatolt, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről és a hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló, 2010. október 29-én Japánban, Nagojában elfogadott és 2014. október 12-én hatályba lépett Nagojai Jegyzőkönyvre,

–  tekintettel a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégiára és az ahhoz kapcsolódó félidős felülvizsgálatra(2),

–  tekintettel a biológiai sokféleséggel kapcsolatos uniós stratégia félidős értékeléséről szóló, 2016. február 2-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) 2016-ban Hawaiin rendezett természetvédelmi világkongresszusára, valamint az ott elfogadott, a pálmaolaj elterjedése és az azzal kapcsolatos műveletek biológiai sokféleségre gyakorolt hatásainak enyhítéséről szóló 66. számú indítványra,

–  tekintettel az őslakos népek jogairól szóló ENSZ-nyilatkozatra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A8-0066/2017),

A.  mivel az Európai Unió ratifikálta a Párizsi Megállapodást, és alapvető szerepet kellene játszania az éghajlatváltozás elleni küzdelem, valamint a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés terén meghatározott célkitűzések elérésében;

B.  mivel az Unió közreműködött a pálmaolaj kérdéséhez szorosan kapcsolódó fenntartható fejlesztési célok (vagyis a 2., 3., 6., 14., 16., 17., és különösen a 12., 13. és 15. cél) kitűzésében;

C.  mivel a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend keretében az Unió elkötelezte magát amellett, hogy 2020-ra világszerte előmozdítja az összes erdőtípus fenntartható kezelését, megállítja az erdőirtást, helyreállítja a pusztuló erdőket és jelentősen növeli az erdősítés és az újraerdősítés mértékét; mivel a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend keretében az Unió amellett is elkötelezte magát, hogy gondoskodik a fenntartható fogyasztási és termelési mintákról, ösztönzi a vállalatokat arra, hogy fogadjanak el fenntartható gyakorlatokat és jelentéstételi ciklusaikba építsék be a fenntarthatóságra vonatkozó információk nyújtását is, valamint vállalta, hogy 2020-ra a nemzeti szakpolitikákkal és a globális prioritásokkal összhangban előmozdítja a fenntartható közbeszerzési gyakorlatokat;

D.  mivel az erdőirtásnak világszinten rengeteg mozgatórugója van, és ide tartozik például a mezőgazdasági nyersanyagok előállítása, mint például a szója- és kukoricatermesztés, a szarvasmarha-tenyésztés és a pálmaolaj-termelés;

E.  mivel a közelmúltban lezajlott trópusi erdőirtások közel fele (49%-a) a kereskedelmi célú mezőgazdaság érdekében történő illegális fakivágások eredménye, és ezt a pusztítást az olyan mezőgazdasági nyersanyagok iránti tengerentúli igény motiválja, mint a pálmaolaj, a szarvasmarha, a szója és a fatermékek; mivel a trópusi erdőknek a kereskedelmi célú mezőgazdaság érdekében történő illegális átalakítása a becslések szerint évente 1,47 gigatonna szén-dioxidot termel, ami az Unió fosszilis tüzelőanyagokon alapuló éves kibocsátása 25%-ának felel meg(4);

F.  mivel a 2015-ös indonéziai és borneói futótüzek tekinthetők az elmúlt közel két évtized legpusztítóbb katasztrófáinak, melyeket a globális éghajlatváltozás, a földhasználat megváltozása és az erdőirtás okozott; mivel a szóban forgó régióban tapasztalható rendkívüli szárazság valószínűsíthetően egyre gyakoribb lesz a jövőben, hacsak nem teszünk összehangolt lépéseket a tüzek megelőzésére;

G.  mivel az Indonéziában és Borneó szigetén pusztító futótüzek 69 millió embert tettek ki egészségtelen légszennyezésnek, és több ezer idő előtti halálesetért tehetők felelőssé;

H.  mivel az Indonéziában pusztító tüzek jellemzően a földterületeknek az olajpálma-ültetvények és egyéb mezőgazdasági felhasználás céljaira történő felszabadítása eredményeképpen keletkeztek; mivel 2015-ben az indonéziai tüzek 52%-a szénben gazdag tőzeglápokban ütött ki, és e tüzekkel az ország bekerült a globális felmelegedéshez leginkább hozzájáruló országok körébe(5);

I.  mivel számos termelő ország nem rendelkezik a pálmaolaj-koncessziókra vonatkozó pontos térképekkel és földnyilvántartásokkal, és emiatt nehéz megállapítani, ki a felelős az erdőtüzekért;

J.  mivel az erdőkről szóló New York-i nyilatkozat értelmében az Unió beleegyezett abba, hogy „segít a magánszektornak azon célkitűzés elérésében, hogy legkésőbb 2020-ig felszámolja az erdőirtást az olyan mezőgazdasági nyersanyagok előállítása tekintetében, mint a pálmaolaj, a szója, a papír és a szarvasmarha-termékek, elismerve, hogy számos vállalat ennél is nagyra törőbb célokat tűzött ki maga elé”;

K.  mivel az Unió 2008-ban elkötelezte magát amellett, hogy 2020-ra legalább 50%-kal csökkenti az erdőirtás mértékét, 2030-ra pedig megállítja a Föld erdővel borított területeinek visszaszorulását;

L.  mivel a Föld felszínének csupán 7%-át borító értékes trópusi ökoszisztémák egyre nagyobb nyomásnak vannak kitéve az erdőirtás miatt; mivel a pálmaolaj-ültetvények létesítése hatalmas erdőtüzekhez, a folyók kiszáradásához, talajerózióhoz, a tőzeglápok lecsapolásához, a vízfolyások elszennyezéséhez, valamint általában a biológiai sokféleség csökkenéséhez vezet, ami számos ökoszisztéma-szolgáltatás elvesztését okozza, és jelentős hatással van a globális éghajlatra, a természeti erőforrások megőrzésére, valamint a globális környezet jelenlegi és jövőbeli generációk számára történő megőrzésére;

M.  mivel a pálmaolaj és az abból származó feldolgozott termékek fogyasztása jelentős szerepet játszik az uniós fogyasztás globális erdőirtásra gyakorolt hatásában;

N.  mivel általában a növényi olajok iránti kereslet egyre növekszik(6), a pálmaolaj iránti igény pedig a becslések szerint 2050-re megduplázódik(7); mivel az 1970-es évek óta a pálmaolaj-termelésben tapasztalható növekedés 90%-a Indonéziában és Malajziában összpontosult; mivel az olajpálma-termesztés egyéb ázsiai, valamint afrikai és latin-amerikai országokban is kezd elterjedni, ahol folyamatosan új ültetvényeket létesítenek, a már létezőket pedig kibővítik, és ez a helyzet a környezet további rombolásához fog vezetni; mivel ugyanakkor a pálmaolaj egyéb növényi olajjal történő felváltása még több termelésre alkalmas földterületet tenne szükségessé;

O.  mivel a pálmaolaj széles körű használata elsősorban alacsony árának tudható be, és ezt az erdőirtással felszabadított területeken létrehozott olajpálma-ültetvények számának emelkedése teszi lehetővé; mivel ezenkívül a pálmaolaj élelmiszeripari használata a fenntarthatatlan tömegtermelés és tömegfogyasztás modelljét követi, ami szembemegy az ökológiai, jó minőségű és „nulla kilométeres” összetevők és termékek használatának és előmozdításának elvével;

P.  mivel bioüzemanyagként és a feldolgozott élelmiszerekben egyre többször használnak fel pálmaolajat, és a csomagolt áruk mintegy 50%-ában lelhető fel ez az összetevő;

Q.  mivel a pálmaolajjal kereskedő vállalatok nem tudják minden kétséget kizáróan igazolni, hogy az ellátási láncuk részét képező pálmaolaj nem hozható összefüggésbe erdőirtással, a tőzeglápok lecsapolásával vagy környezetszennyezéssel, és azt sem tudják igazolni, hogy azt az alapvető emberi jogok és a megfelelő szociális normák tiszteletben tartásával állították elő;

R.  mivel a hetedik környezetvédelmi cselekvési program keretében a Bizottságnak értékelnie kell az élelmiszeráruk és egyéb árucikkek uniós fogyasztásával globálisan járó környezeti hatásokat, és adott esetben politikai javaslatokat kell kidolgozniuk az említett értékelések megállapításainak kezelése érdekében, fontolóra véve az erdőirtásra és erdőpusztulásra vonatkozó uniós cselekvési terv elkészítését;

S.  mivel a Bizottság azt tervezi, hogy tanulmányokat folytat az erdőirtás és a pálmaolaj témakörében;

T.  mivel a földhasználat pálmaolajhoz kapcsolódó megváltoztatásából származó teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátás mértéke nem ismert; mivel e tekintetben fejleszteni kell a tudományos értékeléseket;

U.  mivel a termelő országokban nem állnak rendelkezésre megbízható adatok az olajpálma-termesztésre – akár engedéllyel, akár anélkül – átadott földterületekről; mivel ez az akadály már a kezdetektől fogva gyengíti a pálmaolaj fenntarthatóságának biztosítása érdekében hozott intézkedéseket;

V.  mivel 2014-ben az Unió pálmaolaj-behozatalának 60%-áért az energiaágazat volt felelős, ugyanis az importált pálmaolaj 46%-át (vagyis a 2010-es mennyiség hatszorosát) a közlekedésben üzemanyagként, 15%-át pedig villamos- és hőenergia termelésére használták fel;

W.  mivel a becslések szerint 2020-ra világszerte egymillió hektárnyi földterületet fognak átalakítani a biodízel előállítására szánt pálmaolaj termelése érdekében, és ebből 0,57 millió hektárt Délkelet-Ázsia természetes erdeiből áldoznak fel(8);

X.  mivel a földhasználatnak a bioüzemanyagok arányára vonatkozó 2020-as uniós célérték miatti megváltoztatása 8,8 millió hektár földet érint, melyből 2,1 millió hektár földterületet Délkelet-Ázsiában alakítanak át az olajpálma-ültetvények terjeszkedése miatti nyomás következtében, és ennek a fele a trópusi erdők és a tőzeglápok kárára történik;

Y.  mivel az esőerdők kiirtása révén az állatfajok több mint felének, valamint a növényfajok több mint kétharmadának természetes élőhelye elpusztul, veszélyeztetve e fajok túlélését; mivel az esőerdőkben él a világ néhány legritkább és gyakran őshonos faja, amelyek súlyosan veszélyeztetett fajokként szerepelnek a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listáján, ami azt jelenti, hogy a megfigyelések, becslések, következtetések vagy sejtések alapján az elmúlt 10 évben vagy három generáció során állományuk mérete több mint 80%-kal csökkent; mivel az uniós fogyasztókat jobban kellene tájékoztatni az ilyen állat- és növényfajok védelmét célzó erőfeszítésekről;

Z.  mivel több vizsgálat is feltárta, hogy az olajpálma-ültetvények létrehozása és üzemeltetése során számos országban széles körben megsértik az alapvető emberi jogokat, például kényszerkilakoltatásra, fegyveres erőszakra, gyermekmunkára, adósszolgaságra, valamint az őslakos közösségek elleni megkülönböztetésre kerül sor;

AA.  mivel egyes rendkívül aggasztó jelentések(9) szerint a globális pálmaolaj-termelés nagy része sérti az alapvető emberi jogokat és a megfelelő szociális normákat, gyakran alkalmaz gyermekmunkát, valamint a földtulajdon kapcsán számos konfliktus alakul ki a helyi és őslakos közösségek és a pálmaolajkoncesszió-tulajdonosok között;

Általános megfontolások

1.  emlékeztet arra, hogy a fenntartható mezőgazdaság, az élelmezésbiztonság és a fenntartható erdőgazdálkodás a fenntartható fejlesztési célok központi célkitűzései;

2.  emlékeztet arra, hogy az erdők elengedhetetlen szerepet játszanak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban és annak mérséklésében;

3.  tudomásul veszi, hogy a globális erdőirtás mögött olyan összetett tényezők állnak, mint például a földterületeknek az állattenyésztés vagy szántóföldi növények – különösen az uniós állatállománynak szánt szójatakarmány – termesztése céljára történő megtisztítása, valamint a pálmaolaj-termelés, a városok terjeszkedése, a fakitermelés és egyéb intenzív mezőgazdasági tevékenységek;

4.  megjegyzi, hogy a globális erdőirtások 73%-ának hátterében az áll, hogy földterületeket tesznek szabaddá mezőgazdasági termékek számára, és 40%-ának az az oka, hogy a területeket nagy méretű monokultúrás olajpálma-ültetvényekké alakítják(10);

5.  megjegyzi, hogy nem a pálmaolaj-termelés az erdőirtás egyetlen oka, ugyanis az illegális fakitermelés és a demográfiai nyomás is felelőssé tehető a probléma kialakulásáért;

6.  megállapítja, hogy más növényi alapú olajok – többek között a szójabab és a repce – sokkal jelentősebb hatással vannak a környezetre, mint a pálmaolaj, és sokkal nagyobb földterületre van szükségük; megjegyzi, hogy az egyéb olajnövények termesztéséhez általában több növényvédő szerre és műtrágyára van szükség;

7.  aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a termőföldért folyó globális hajszát egyrészt az egyre fokozódó globális bioüzemanyag- és nyersanyag-kereslet, másrészt a földdel és a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos spekulációk motiválják;

8.  emlékeztet arra, hogy az Unió a biológiai sokszínűségre pusztító hatással lévő erdőirtásból származó termékek fontos importőre;

9.  megállapítja, hogy a nemzetközi kereskedelmi forgalomban az illegális erdőirtás segítségével előállított mezőgazdasági nyersanyagok (piaci értéken számolva) alig kevesebb mint egynegyede az Unióba irányul, és ez az összes szója 27%-át, az összes pálmaolaj 18%-át, az összes szarvasmarha 15%-át és az összes bőr 31%-át jelenti(11);

10.  felhívja a figyelmet arra, hogy a mezőgazdasági nyersanyagok fogyasztásához köthető erdőirtással szembeni hatékony küzdelmet célzó uniós fellépésnek nem csupán a pálmaolaj-termelést, hanem valamennyi hasonló mezőgazdasági behozatalt figyelembe kell vennie;

11.  emlékeztet arra, hogy a globális termelés becslések szerinti 85-90%-ának megfelelő mennyiség előállításával a pálmaolaj fő termelői Malajzia és Indonézia, és üdvözli, hogy a malajziai természetes erdők szintje 1990 óta nőtt, de továbbra is aggasztónak tartja, hogy Indonéziában az erdőirtás jelenlegi szintje ötévente -0,5%-os teljes veszteséggel folyik;

12.  emlékeztet arra, hogy Indonézia a közelmúltban a világ harmadik legnagyobb szén-dioxid-kibocsátójává vált, valamint a biológiai sokféleség csökkenésével küzd, mivel számos vadon élő veszélyeztetett faj került a kihalás szélére;

13.  emlékeztet arra, hogy a pálmaolaj mintegy 40%-ot képvisel az összes növényi olaj világszintű kereskedelmében, és az Unió körülbelül évi 7 millió tonnával a második legjelentősebb importálója;

14.  aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az illegálisan kivágott erdők mintegy felét az uniós piacra szánt pálmaolaj előállítására használják;

15.  megállapítja, hogy az agrár-élelmiszeripari ágazat összetevőként és/vagy helyettesítő anyagként használja a pálmaolajat, annak termelékenysége és kémiai tulajdonságai miatt, ideértve a pálmaolaj problémamentes tárolhatóságát, olvadáspontját és – nyersanyagként – alacsonyabb felvásárlási árát;

16.  megállapítja továbbá, hogy a pálmamagpogácsát az Unióban takarmányként használják, különösen a tej- és a húshasznú szarvasmarha hízlalására;

17.  ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy az Unióban szigorúbbak a szociális, egészségügyi és környezetvédelmi normák;

18.  tudatában van annak, mennyire összetett a pálmaolaj problémaköre, és hangsúlyozza, hogy számos szereplő közös felelősségén alapuló, globális megoldás kidolgozására van szükség; határozottan ajánlja ezt az elvet az ellátási láncban résztvevő valamennyi szereplő, többek között az Unió és az egyéb nemzetközi szervezetek, a tagállamok, a pénzügyi intézmények, a termelő országok kormányai, az őslakos népek és a helyi közösségek, a pálmaolaj termelésében, elosztásában és feldolgozásában részt vevő nemzeti és multinacionális vállalatok, a fogyasztói szervezetek és a nem kormányzati szervezetek számára; meg van győződve továbbá arról, hogy erőfeszítéseik összehangolása révén minden említett szereplőnek részt kell vennie a pálmaolaj fenntarthatatlan termeléséhez és fogyasztásához kapcsolható számos súlyos probléma megoldásában;

19.  felhívja a figyelmet arra, hogy a fenntartható pálmaolaj-termelés eléréséhez közös globális felelősségvállalásra van szükség, ugyanakkor hangsúlyozva az élelmiszeripar fontos szerepét is a fenntartható módon előállított alternatívák feltárásában;

20.  megállapítja, hogy számos nyersanyagtermelő és -kereskedő, kiskereskedő és az ellátási lánc egyéb köztes szereplői, köztük egyes európai vállalatok is elkötelezték magukat az erdőirtástól mentes nyersanyagtermelés és -kereskedelem, a szénben gazdag tőzeglápok átalakításának elkerülése, az emberi jogok tiszteletben tartása, az átláthatóság, a harmadik fél által végzett ellenőrzések, valamint a felelősségteljes gazdálkodási gyakorlatok mellett;

21.  elismeri, hogy az esőerdők és a globális biológiai sokféleség megőrzése rendkívül fontos a Föld és az emberiség jövője szempontjából, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a megőrzési erőfeszítéseket vidékfejlesztési szakpolitikai eszközökkel kell kiegészíteni az érintett területeken a szegénység megelőzése, valamint a kis gazdálkodói közösségek foglalkoztatottságának előmozdítása érdekében;

22.  úgy véli, hogy az erdőirtás megállítására irányuló erőfeszítéseknek ki kell terjedniük a helyi kapacitásépítésre, a technológiai segítségnyújtásra és a bevált gyakorlatok közösségek közötti megosztására, továbbá a kistermelők abban való támogatására, hogy a lehető leghatékonyabban használják meglévő szántóterületeiket, anélkül, hogy további erdőket kellene földterületté alakítani; e tekintetben rámutat arra, hogy az agroökológiai gyakorlatokban nagy lehetőségek rejlenek az ökoszisztéma-funkciók kevert, magas diverzitású ültetési, agrárerdészeti és permakultúra-technikák révén való maximalizálása tekintetében, az alapanyagoktól való függés és monokultúrák alkalmazása nélkül;

23.  megállapítja, hogy a pálmaolaj-termelés képes pozitívan hozzájárulni az országok gazdasági fejlődéséhez, és életképes gazdasági lehetőségeket tud biztosítani a gazdálkodók számára, amennyiben felelős és fenntartható módon végzik, és megszabják a fenntartható termelés szigorú feltételeit;

24.  tudomásul veszi, hogy számos önkéntes tanúsítási rendszer létezik, például az RSPO, az ISPO és az MSPO, és örömmel látja, hogy ezek szerepet játszanak a pálmaolaj fenntartható termesztésének előmozdításában; megjegyzi ugyanakkor, hogy e rendszerek fenntarthatósági kritériumait sokat bírálják, főként az ökológiai és szociális integritás tekintetében; hangsúlyozza, hogy a különböző rendszerek párhuzamos létezése zavaró a fogyasztók számára, és hogy végső célként egy olyan, egységes tanúsítási rendszer kialakítását kell kitűzni, amely javítja a fenntartható pálmaolaj láthatóságát a fogyasztók számára; felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az említett egységes tanúsítási rendszer garantálja, hogy az Unió piacára kizárólag fenntartható módon előállított pálmaolaj léphessen be;

25.  megállapítja továbbá, hogy az Unión kívüli partnereink figyelmét jobban fel kell hívni a fenntarthatósággal és az erdőirtással kapcsolatos szerepükre, többek között beszerzési gyakorlataik tekintetében;

Ajánlások

26.  felszólítja a Bizottságot, hogy tartsa tiszteletben az Unió nemzetközi kötelezettségvállalásait, többek között a COP21, az ENSZ Erdészeti Fóruma (UNFF)(12), az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezménye(13), az erdőkről szóló New York-i nyilatkozat, valamint az erdőirtás legkésőbb 2020-ig történő felszámolásáról szóló fenntartható fejlesztési cél(14) keretében tett vállalásokat;

27.  tudomásul veszi az olyan kezdeményezésekben rejlő lehetőségeket, mint az erdőkről szóló New York-i nyilatkozat(15), amelynek célja, hogy segítse a magánszektort a mezőgazdasági termékek – például a pálmaolaj, a szója, a papír és a marhahús – előállításához kapcsolódó erdőirtás 2020-ig történő megszüntetésére irányuló célkitűzés elérésében; megjegyzi, hogy egyes vállalatok ennél nagyra törőbb célokat tűztek ki maguk elé, de míg a pálmaolaj területén tevékenykedő vállalatok 60%-a elkötelezte magát ilyen kezdeményezések mellett, eddig csupán 2%-uk képes az általa forgalmazott pálmaolaj forrásig történő visszakövetésére(16);

28.  felhívja a figyelmet az élelmiszer-feldolgozó ipar által a tanúsított fenntartható pálmaolaj forrásainak feltárása érdekében tett erőfeszítésekre és az ebben elért eredményekre; felszólítja a pálmaolajat használó valamennyi ágazatot arra, hogy növeljék a tanúsított fenntartható pálmaolaj forrásainak feltárására irányuló erőfeszítéseiket;

29.  felszólítja az Európai Bizottságot és az összes olyan uniós tagállamot, amely ilyen lépéseket még nem tett, hogy egyrészt többek között „Az erdőirtás felszámolása az európai országokkal kapcsolatban álló mezőgazdasági termékláncokban” című amszterdami nyilatkozat aláírása és végrehajtása révén igazolják, hogy elkötelezettek az egész Unióra kiterjedő, arra irányuló kötelezettségvállalás kialakítása mellett, hogy 2020-ra 100%-ban tanúsított fenntartható pálmaolajat használjanak, valamint hogy többek között a pálmaolaj teljes mértékben fenntartható ellátási láncának 2020-ig történő megvalósítását támogató amszterdami nyilatkozat aláírása és végrehajtása révén ágazati kötelezettségvállalást alakítsanak ki;

30.  felszólítja a pálmaolaj-termelő vállalatokat, hogy tartsák magukat az erdőirtás felszámolására irányuló kötelezettségvállalások végrehajtását célzó egységes megközelítésről szóló bangkoki megállapodáshoz, valamint alkalmazzák „a jelentős szénmegkötő raktárakat figyelembe vevő” (High Carbon Stock, HCS) megközelítést, amely lehetővé teszi azon területek – vagyis lepusztult, alacsony kötöttszénkészlettel rendelkező és alacsony természeti értéket képviselő területek – azonosítását, amelyek alkalmasak az olajpálma-ültetvények létesítésére;

31.  felszólítja az Uniót, hogy tartsa fent elkötelezettségét, tegye intenzívebbé a FLEGT-ről szóló önkéntes partnerségi megállapodásokkal kapcsolatban zajló tárgyalásokat, valamint biztosítsa, hogy a végleges megállapodások kiterjedjenek az olajpálma-ültetvények kialakítása során végzett erdőirtásból származó faanyagokra is; hangsúlyozza, hogy gondoskodni kell arról, hogy ezek a megállapodások összhangban álljanak a környezetvédelemre, az emberi jogokra és a fenntartható fejlődésre vonatkozó nemzetközi joggal és kötelezettségvállalásokkal, valamint hogy az erdők megőrzését és fenntartható kezelését szolgáló, megfelelő intézkedésekhez vezessenek, ideértve a helyi közösségek és őslakos népek védelmét; megjegyzi, hogy a pálmaolaj felelősségteljes ellátási láncának biztosítása érdekében is lehetne hasonló megközelítést alkalmazni; javasolja, hogy a pálmaolaj-ágazatra vonatkozó uniós szakpolitikák a FLEGT-nek a több érdekelt fél részvételével zajló párbeszéddel, a termelő országok mélyen gyökerező kormányzati problémáinak kezelésével, valamint a támogató uniós behozatali politikákkal kapcsolatos elveire támaszkodjanak; megállapítja, hogy ezek az intézkedések a célországokban a pálmaolaj-ágazat fokozottabb ellenőrzéséhez vezethetnek;

32.  megjegyzi, hogy fontos elem a termelő országokkal folytatott, a fenntartható és gazdaságilag életképes fejlesztésekről és kereskedelmi gyakorlatokról zajló információcsere révén folytatott együttműködés; támogatja a termelő országok olyan fenntartható gyakorlatok kialakítására irányuló erőfeszítéseit, amelyek segítségével az adott országokban javíthatók az életkörülmények és fejleszthető a gazdaság;

33.  felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze az átláthatóságra és a kormányok és a pálmaolajat használó vállalkozások közötti együttműködésre vonatkozó bevált gyakorlatok cseréjét, valamint a tagállamokkal együtt működjön együtt harmadik országokkal a nemzeti jogszabályok kialakítása és végrehajtása, valamint a szokásjogon alapuló közösségi földjogok tiszteletben tartása érdekében, amelyek biztosítják az erdők, az erdő lakosai és ezek megélhetésének védelmét;

34.  felszólítja a Bizottságot, hogy mérje fel, hogy a FLEGT cselekvési tervről szóló önkéntes partnerségi megállapodás keretében szükség van-e mechanizmusok bevezetésére a kereskedelmi célú mezőgazdaság céljából történő erdőátalakítás kérdésének kezelésére, valamint a civil társadalmi szervezetek, őslakos közösségek és a gazdálkodással foglalkozó földtulajdonosok szerepvállalásának növelésére;

35.  felszólítja az Uniót, hogy az önkéntes partnerségi megállapodások kiegészítő elemeként dolgozzon ki az ilyen megállapodások pálmaolajjal kapcsolatos vonatkozásainak nyomon követésére vonatkozó olyan, az uniós fakitermelési rendelethez hasonló jogszabályokat, amelyek a vállalatokra és a pénzügyi intézményekre egyaránt kiterjednek; megjegyzi, hogy az Unió már szabályozta a fakitermeléshez, a halászathoz és a konfliktusövezetből származó ásványokhoz kapcsolódó ellátási láncokat, azonban még mindig nem szabályozta az erdőket veszélyeztető mezőgazdasági termékekhez kapcsolódó ellátási láncokat; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek több erőfeszítést a fa- és fatermékpiaci rendelet végrehajtására, hogy jobban fel lehessen mérni annak hatékonyságát, és meg lehessen győződni arról, hogy alapul lehet-e venni egy olyan új uniós jogalkotási aktus számára, melynek célja a fenntarthatatlan pálmaolaj Unióban történő értékesítésének megakadályozása;

36.  felszólítja a Bizottságot, hogy az állami és magánszektor valamennyi érintett szereplőjével együttműködésben indítson tájékoztatási kampányokat, és adjon átfogó tájékoztatást a fogyasztók számára a fenntartható pálmaolaj-termelés pozitív környezetvédelmi, társadalmi és politikai következményeiről; felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a pálmaolajat tartalmazó valamennyi terméken azonnal felismerhető jelölés segítségével tájékoztassák a fogyasztókat arról, hogy az adott termék fenntartható, és határozottan javasolja, hogy ezt a jelölést a terméken vagy a csomagoláson helyezzék el, vagy tegyék valamilyen műszaki megoldás segítségével könnyen hozzáférhetővé;

37.  felszólítja a Bizottságot, hogy szorosan működjön együtt minden egyéb jelentős pálmaolaj-fogyasztóval, például Kínával és Indiával, valamint a termelő országokkal annak érdekében, hogy felhívja a figyelmüket a trópusi erdőirtás és erdőpusztulás problémájára, és hogy közösen tárjanak fel megoldási lehetőségeket;

38.  várakozással tekint a Bizottság erdőirtással és pálmaolajjal kapcsolatos vizsgálata elé, melynek eredményeit a vizsgálat lezárását követően a lehető leghamarabb ismertetik;

39.  felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson teljes körű tájékoztatást a pálmaolaj európai felhasználásáról és fogyasztásáról, valamint az Unióba történő behozataláról;

40.  felszólítja a Bizottságot, hogy fokozza az azzal kapcsolatos információgyűjtésre irányuló kutatását, hogy az európai fogyasztás és beruházás milyen hatást gyakorol az erdőirtásra, a társadalmi problémákra, a veszélyeztetett fajokra és a környezetszennyezésre, valamint hogy kérjék fel az Unión kívüli kereskedelmi partnereket e példa követésére;

41.  felszólítja a Bizottságot, hogy az európai fogyasztás és beruházás harmadik országokban zajló erdőirtásra gyakorolt hatásának csökkentése érdekében dolgozzon ki technológiákat, illetve terjesszen elő egy – többek között tájékoztató kampányokat is magában foglaló – konkrét cselekvési tervet;

42.  elismeri a már létező tanúsítási rendszerek pozitív hozzájárulását, ugyanakkor sajnálattal állapítja meg, hogy az RSPO, az ISPO és az MSPO, valamint a többi fontosabb elismert tanúsítási rendszer ténylegesen nem tiltja meg tagjai számára, hogy az esőerdőket vagy a tőzeglápokat pálmaültetvényekké alakítsák át; ezért úgy véli, hogy ezek a fontosabb tanúsítási rendszerek az ültetvények telepítése és működtetése során nem tudják ténylegesen korlátozni az üvegházhatású gázok kibocsátását, és ennek következtében nem tudják megelőzni az erdőkben és tőzeglápokon keletkező hatalmas tüzeket; felszólítja a Bizottságot, hogy gondoskodjon az említett tanúsítási rendszerek független ellenőrzésének és nyomon követésének elvégzéséről, garantálva, hogy az Unió piacán értékesített pálmaolaj megfelel valamennyi szükséges normának, és fenntartható; megjegyzi, hogy a pálmaolaj-ágazatban nem lehet csupán önkéntes intézkedésekkel és politikákkal kezelni a fenntarthatóság kérdését, hanem a pálmaolaj-termelő vállalatok esetében kötelező erejű szabályokra és kötelező tanúsítási rendszerekre is szükség van;

43.  felszólítja az Uniót, hogy vezessen be fenntarthatósági minimumfeltételeket az uniós piacra belépő pálmaolaj és pálmaolajat tartalmazó termékek vonatkozásában, gondoskodva arról, hogy az Unióban forgalmazott pálmaolaj:

   nem vezetett sem közvetlenül, sem közvetetten az ökoszisztéma romlásához, például az elsődleges vagy másodlagos erdők kiirtásához és a tőzeglápok vagy egyéb ökológiai szempontból értékes élőhelyek pusztulásához, és nem vezet a biológiai sokféleség csökkenéséhez, elsősorban a veszélyeztetett állat- és növényfajok tekintetében,
   nem vezetett a földgazdálkodási gyakorlatok olyan megváltozásához, amely negatív környezeti hatással jár,
   nem okozott gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi problémákat vagy konfliktusokat, beleértve konkrétan a gyermekmunkát, kényszermunkát, nagyarányú földszerzést vagy az őslakos vagy helyi közösségek kitelepítését,
   maradéktalanul tiszteletben tartja az alapvető emberi és szociális jogokat, és teljes mértékben megfelel a vonatkozó szociális és munkaügyi előírásoknak, melyek célja a munkavállalók biztonságának és jóllétének garantálása,
   lehetővé teszi a kisüzemi pálmaolaj-termelők számára, hogy részt vegyenek a tanúsítási rendszerben, és gondoskodik arról, hogy a nyereségből megkapják a nekik kijáró részt,
   olyan ültetvényekről származik, melyet a káros környezeti és szociális következmények minimalizálása érdekében a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatokra való áttérést előmozdító, modern agroökológiai technológiákkal művelnek meg,

44.  megjegyzi, hogy már léteznek szigorú előírások a felelősségteljes pálmaolaj-termelés tekintetében, például azok, amelyeket a pálmaolajjal foglalkozó innovációs csoport (POIG) dolgozott ki, ezeket azonban a vállalatok és a tanúsítási rendszerek – az RSPO Next kivételével – még nem fogadták el széles körben;

45.  felhívja a figyelmet annak fontosságára, hogy az ellátási lánc valamennyi szereplője meg tudja különböztetni a fenntartható és a fenntarthatatlan módon termelt pálmaolajat, valamint annak maradványanyagait és melléktermékeit; megjegyzi, hogy az ellátási lánc valamennyi szakaszában fontos a nyersanyagok nyomon követhetősége és az átláthatóság;

46.  felhívja az Uniót, hogy dolgozzon ki kötelező erejű szabályozási keretet annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi mezőgazdasági importőr ellátási láncai nyomon követhetők legyenek a mezőgazdasági alapanyagok eredetéig;

47.  felszólítja a Bizottságot, hogy fokozza az Unióba behozott pálmaolaj nyomon követhetőségét, és az egységes tanúsítási rendszer alkalmazásáig fontolja meg eltérő vámtételek alkalmazását, amelyek pontosabban tükrözik a környezeti teherrel kapcsolatos valódi költségeket; felkéri a Bizottságot, hogy a pálmaolaj szénlábnyomára való tekintettel fontolja meg a megkülönböztetésmentes, vámjellegű és nem vámjellegű akadályok bevezetését és alkalmazását is; szorgalmazza a „szennyező fizet” elv teljes körű alkalmazására az erdőirtás tekintetében;

48.  felhívja a bizottságot, hogy egyértelműen határozzon meg szankciókat a nem megfelelés esetére, ugyanakkor tartsa fent a kereskedelmi kapcsolatokat a harmadik országokkal;

49.  e tekintetben arra kéri a Bizottságot, hogy kezdeményezze a Vámigazgatások Világszervezeténél (WCO) a Harmonizált Rendszer szerinti nómenklatúra reformját, amely lehetővé tenné a tanúsítottan fenntartható és nem fenntartható pálmaolaj és származékai közötti különbségtételt;

50.  felszólítja a Bizottságot, hogy az erdőirtás megakadályozása érdekében kereskedelmi és fejlesztési együttműködési megállapodásainak fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezeteibe haladéktalanul illesszen be kötelező érvényű kötelezettségvállalásokat, ideértve konkrétan egy erdőirtás elleni garancia beépítését a termelő országokkal kötött kereskedelmi megállapodásokba, és a termelő országokban hozzon határozott és érvényesíthető intézkedéseket a fenntarthatatlan erdészeti gyakorlatok felszámolására;

51.  felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy összpontosítsanak olyan eszközök kidolgozására, amelyek lehetővé teszik a természetvédelmi kérdések fejlesztési együttműködésbe történő jobb integrálását; megállapítja, hogy egy ilyen megközelítés segít majd biztosítani, hogy a fejlesztési tevékenységek ne vezessenek nem szándékosan előidézett környezetvédelmi problémákhoz, és inkább a természetvédelmi tevékenységekkel összeegyeztetve folyjanak;

52.  megállapítja, hogy a termelő országokban a földnyilvántartások hiányosságai jelentős mértékben akadályozzák az olajpálma-ültetvények terjeszkedésének ellenőrzését, valamint a kistermelők lehetőségeit az ültetvényeik fenntarthatóságának javításához szükséges hitelekhez való hozzáférésre; megállapítja, hogy a kormányzás és az erdészeti intézmények helyi és nemzeti szinten történő megerősítése a hatékony környezetvédelmi politika előfeltétele; felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson technikai és pénzügyi segítséget a termelő országoknak, hogy meg tudják erősíteni földnyilvántartási rendszereiket, és javítani tudják az olajpálma-ültetvények környezeti fenntarthatóságát; rámutat arra, hogy az olajpálma-koncessziók nyomon követésének, valamint az erdősítést, az újraerdősítést és az ökológiai folyosók kialakítását szolgáló célzott stratégiák kidolgozásának az egyetlen módja a termelő országok – akár műholdas és térinformatikai technológiák révén történő – feltérképezése; felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa a termelő országokat abban, hogy tűzmegelőzési rendszereket állítsanak fel;

53.  támogatja az indonéz kormány tőzeglápokra irányuló közelmúltbeli moratóriumát, amely annak megelőzését szolgálja, hogy az erdős tőzeglápok helyére ültetvényeket telepítsenek; támogatja egy tőzegláp-helyreállítással foglalkozó olyan ügynökség felállítását, melynek célja 2 millió hektárnyi, tűzvész áldozatává vált tőzegláp helyreállítása;

54.  felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a fennmaradó esőerdők megvédelmezése érdekében az említett országokkal folytatott párbeszéd keretében mozdítsa elő az olajpálma-termesztésnek helyt adó földterületek terjeszkedésének befagyasztását, többek között az új koncessziókra bevezetett moratórium segítségével;

55.  riasztónak tartja, hogy a földügyletek sérthetik a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 169. egyezményének megfelelő, a helyi közösségek szabad, előzetes és tájékoztatáson alapuló beleegyezésére vonatkozó elvet; felszólítja az Uniót és tagállamait annak biztosítására, hogy az uniós székhellyel rendelkező beruházók maradéktalanul tiszteletben tartsák a felelős és fenntartható mezőgazdasági beruházásokra vonatkozó nemzetközi normákat, konkrétan az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és az OECD felelősségteljes mezőgazdasági ellátási láncokra vonatkozó iránymutatását, a termőföld birtoklására vonatkozó önkéntes FAO-iránymutatásokat, az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelveket és a multinacionális vállalkozásokra vonatkozó OECD-iránymutatásokat; hangsúlyozza, hogy lépéseket kell tenni a vállalati visszaélések áldozatai számára biztosított jogorvoslathoz való hozzáférés biztosítására;

56.  ezért felhívja a származási országok illetékes hatóságait, hogy tartsák tiszteletben az emberi jogokat, így az erdőben lakók földdel kapcsolatos jogait, valamint hogy erősítsék meg a környezeti, szociális és egészségügyi kötelezettségvállalásaikat, figyelembe véve a FAO a termőföld birtoklására vonatkozó önkéntes iránymutatásait(17);

57.  sürgeti az Uniót, hogy támogassa a mikro- és kisvállalkozásokat, illetve a családi alapú vidéki vállalkozásokat, és segítse elő a földtulajdonok és -birtokok nemzeti és helyi szintű legális nyilvántartásba vételét;

58.  kiemeli a védett hagyományos birtokviszonyokkal és erőforrás-gazdálkodási rendszerekkel bíró őslakos földterületeken az erdőirtás alacsony arányát, ami nagymértékben hozzájárulhat a kibocsátások költséghatékony csökkentéséhez és a globális ökoszisztéma-szolgáltatások biztosításához; kéri, hogy a nemzetközi éghajlatváltozási és fejlesztési forrásokat fordítsák őslakos és közösségi földterületek megóvására, és támogassák a földjeik védelmébe beruházó őslakos népeket és közösségeket;

59.  emlékeztet arra, hogy a szegénységben élő, vidéki nők megélhetése különösen függ az erdei erőforrásoktól; hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség kérdését érvényesíteni kell a nemzeti erdészeti politikákban és intézményekben, például a nők földtulajdonhoz és egyéb forrásokhoz való egyenlő hozzáférésének előmozdítása érdekében;

60.  emlékezteti a Bizottságot a „Az erdőirtás és az erdőpusztulás okozta kihívások kezelése az éghajlatváltozás és a biodiverzitás csökkenése elleni küzdelemben” című közleményére (COM(2008)0645), mely a trópusi erdőirtás holisztikus megközelítését hangsúlyozza, figyelembe véve az erdőirtást előidéző valamennyi tényezőt, beleértve a pálmaolaj-termelést is; emlékezteti a Bizottságot a COP21-tárgyalások során hangoztatott célkitűzésére, hogy legkésőbb 2030-ra megálljon a Föld erdővel borított területeinek visszaszorulása, és 2020-ra a jelenlegi szinthez képest legalább 50%-kal csökkenjen a bruttó trópusi erdőirtás;

61.  felszólítja a Bizottságot, hogy folytassa az erdőirtással és az erdőpusztulással foglalkozó olyan uniós cselekvési terv kidolgozását, amely a hetedik környezetvédelmi cselekvési programmal összhangban konkrét szabályozási intézkedéseket tartalmaz annak garantálása érdekében, hogy az Unióhoz kapcsolható egyik ellátási lánc és pénzügyi tranzakció se idézzen elő erdőirtást és erdőpusztulást, valamint hogy terjesszen elő egy uniós cselekvési tervet a pálmaolajról; felszólítja a Bizottságot, hogy fogadja el a „nem erdőirtásból származó” kifejezés egységes fogalommeghatározását;

62.  sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a hatalmas olajpálma-monokultúrákból eredő nagyarányú földszerzés és a trópusi erdőségek ilyen monokultúrák miatti elpusztításának megakadályozása érdekében – melyek veszélybe sodorhatják az Unió éghajlatváltozási kötelezettségvállalásait – dolgozzák ki az erdő fogalmának olyan meghatározását, amely magában foglalja a biológiai, társadalmi és kulturális sokféleséget; hangsúlyozza, hogy elsőbbséget kell biztosítani az őshonos fajoknak, védelmet nyújtva ezáltal az ökoszisztémák, élőhelyek és helyi közösségek számára;

63.  felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő uniós cselekvési tervet a felelősségteljes üzleti magatartást illetően;

64.  ragaszkodik ahhoz, hogy a fejlesztési pénzintézetek gondoskodjanak arról, hogy társadalmi és környezetvédelmi politikáik kötelező érvényűek és a nemzetközi emberi jogi törvényekkel teljes mértékben összhangban legyenek; szorgalmazza a magánpénzintézetek és az állami pénzügyi szervek finanszírozásának fokozottabb átláthatóságát;

65.  felszólítja a tagállamokat, hogy valamennyi nemzeti közbeszerzési eljárásukban vezessenek be a fenntartható pálmaolajat támogató, kötelező előírásokat;

66.  aggodalommal állapítja meg, hogy a kereskedelmi célú mezőgazdaság továbbra is a globális erdőirtás egyik legfontosabb mozgatórugója, és hogy 2000 óta a trópusi erdőirtás mintegy fele az erdők kereskedelmi célú mezőgazdaság érdekében történő illegális átalakításának tulajdonítható, ami a konfliktus kockázatát is magában hordozhatja; szorgalmazza az erdészeti, kereskedelmi, mezőgazdasági, földhasználati és vidékfejlesztési politikáknak a fenntartható fejlesztési célok és az éghajlatváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalások teljesítése érdekében történő jobb összehangolását; hangsúlyozza a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia szükségességét ezen a területen is, beleértve a megújuló energiával kapcsolatos uniós szakpolitikát;

67.  felhívja a figyelmet a földkoncentrációs folyamatokkal és a földhasználat megváltozásával kapcsolatos problémákra, ami akkor fordul elő, amikor a olajpálma-ültetvényekhez hasonló monokultúrákat létesítenek;

68.  felszólítja a Bizottságot, hogy továbbra is támogassa a földhasználat megváltoztatásának, például az erdőirtásnak és a bioenergia-termelésnek az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra gyakorolt hatásaira irányuló kutatásokat;

69.  felszólítja a Bizottságot, hogy mutasson példát más országok számára azáltal, hogy az uniós jogalkotásban szabályokat dolgoz ki a gazdálkodás alatt álló vizes élőhelyekből származó üvegházhatású gázkibocsátásnak és a vizes élőhelyek földhasználati változásainak az elszámolására vonatkozóan;

70.  tudomásul veszi a nagyméretű monokultúrás olajpálma-ültetvények hatásait, így a kártevők jelenlétének emelkedését, a mezőgazdasági vegyszerekből és a talajerózióból eredő vízszennyezést, valamint a szén-dioxid-megkötésre és az egész régió ökológiájára kifejtett hatásokat, melyek gátolják az állatfajok migrációját;

71.  megjegyzi, hogy a legfrissebb kutatások szerint az olajpálma-ültetvényeken alkalmazott agrárerdészeti polikultúrás termesztés több előnnyel is szolgál a biológiai sokféleség, a termelékenység és a pozitív társadalmi következmények tekintetében;

72.  felszólítja a Bizottságot a közös agrárpolitika (KAP) és az egyéb uniós politikák közötti összhang garantálására és szinergiák erősítésére, valamint annak biztosítására, hogy azokat a fejlődő országokban zajló erdőirtással szemben fellépő programokkal, például a REDD-del összehangolva hajtsák végre; felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a KAP reformja ne vezessen közvetlenül vagy közvetetten további erdőirtásokhoz, és támogassa a globális erdőirtás megállítására irányuló célkitűzést; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a pálmaolaj-termelés miatti erdőirtáshoz kapcsolódó környezetvédelmi problémákkal a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégiában meghatározott célkitűzések fényében is foglalkozzanak, e stratégiának ugyanis szerves részét kell képeznie az Unió e területen tett külső fellépéseinek;

73.  felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa a pálmaolaj-termeléssel összefüggő erdőirtás miatt élőhelyüket elveszítő állatfajok elsősorban helyszíni, de akár a helyszínen kívüli megőrzésével foglalkozó szervezeteket;

74.  több kutatást szorgalmaz uniós szinten a fenntartható takarmányokra irányulóan annak érdekében, hogy alternatívákat lehessen kifejleszteni az európai mezőgazdaság számára az olajpálmából készült termékekkel szemben;

75.  megjegyzi, hogy az Unióban felhasznált bioüzemanyag 70%-át az Unióban termesztik, illetve állítják elő, az Unióba behozott bioüzemanyagnak pedig 23%-a elsősorban Indonéziából származó pálmaolaj, további 6%-a pedig szója(18);

76.  rámutat a bioüzemanyag iránti uniós keresletnek a trópusi erdők pusztulásához kapcsolódó közvetett hatásaira;

77.  megjegyzi, hogy ha figyelembe vesszük a közvetett földhasználat-változást, a növényi alapú bioüzemanyagok egyes esetekben akár az üvegházhatásúgáz-kibocsátás nettó növekedéséhez is vezethetnek, például az olyan, jelentős szénkészletekkel rendelkező élőhelyek felégetése esetén, mint a trópusi erdők és a tőzeglápok; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az önkéntes rendszerek Bizottság általi értékelése nem terjed ki arra, hogy milyen hatással jár a közvetett földhasználat-változás;

78.  felszólítja az uniós intézményeket, hogy a megújuló energiáról szóló irányelv reformja részeként annak önkéntes rendszerébe foglaljon bele konkrét ellenőrzési eljárásokat a földhasználati konfliktusokra, a kényszer- és gyermekmunkára, a mezőgazdasági termelők rossz munkakörülményeire az egészséget és a biztonságot fenyegető veszélyekre vonatkozóan; hasonlóképpen felhívja az Uniót, hogy vegye figyelembe a közvetett földhasználat-változások hatásait, és a megújuló energiaforrásokról szóló irányelv reformja terjedjen ki a társadalmi felelősségvállalási követelményekre is;

79.  szorgalmazza olyan, hatékony fenntarthatósági kritériumoknak az uniós bioüzemanyag-politikába való beillesztését, amelyek megvédik a biológiai sokféleség szempontjából nagy értéket képviselő földterületeket, a jelentős szén-dioxid-készleteket megkötő földterületeket és a tőzeglápokat, és amelyek társadalmi kritériumokat foglalnak magukban;

80.  elismeri, hogy az Európai Számvevőszék legfrissebb, a bioüzemanyagokra vonatkozó jelenlegi tanúsítási rendszereket elemző jelentése(19) szerint e rendszerek nem veszik figyelembe a fenntarthatóság egyes fontos szempontjait, például a kereslet közvetett hatásait, nem járnak hitelesítéssel, és nem tudják garantálni, hogy a tanúsított bioüzemanyagok ne okozzanak negatív társadalmi-gazdasági hatásokkal járó erdőirtást; tisztában van azzal, hogy a tanúsítási rendszer értékelése során aggályok merültek fel az átláthatósággal kapcsolatban; felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa a fenntarthatósági rendszerek átláthatóságát, például dolgozzon ki megfelelő jegyzéket az ellenőrzendő szempontokról, például az éves jelentésekről, és biztosítsa annak lehetőségét, hogy kérelmezni lehessen független harmadik felek által végzett ellenőrzéseket; szorgalmazza, hogy a Bizottság rendelkezzen nagyobb hatáskörrel a rendszerek ellenőrzésére és nyomon követésére, a jelentéstételre és a fellépésre;

81.  felszólít a Számvevőszék vonatkozó ajánlásainak a Bizottsággal egyetértésben történő végrehajtására;

82.  aggodalommal állapítja meg, hogy az Unió által importált összes pálmaolaj 46%-át biodízel előállítására használják, és hogy ez körülbelül egymillió hektár trópusi földterület használatával jár; felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket az erdőirtást kiváltó növényi olajok, köztük a pálmaolaj bioüzemanyagok összetevőjeként való használatának lehetőleg legkésőbb 2020-ig történő fokozatos felszámolására;

83.  megjegyzi, hogy a pálmaolaj használatának egyszerű betiltása vagy fokozatos kivezetése ahhoz vezethet, hogy olyan egyéb, bioüzemanyag előállítására alkalmas trópusi növényi olajjal helyettesítik majd, amelyet minden valószínűség szerint ugyanolyan ökológiai szempontból érzékeny régiókban termelnek, mint a pálmaolajat, és amely akár sokkal súlyosabb hatással is lehet a biológiai sokféleségre, a földhasználatra és az üvegházhatású gázok kibocsátására, mint maga a pálmaolaj; javasolja olyan, fenntarthatóbb alternatívák megtalálását és előmozdítását a bioüzemanyag-használatra, mint a hazai termelésű, repcéből vagy napraforgómagból származó európai olajok;

84.  felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy egyidejűleg támogassa a második és harmadik generációs bioüzemanyagok továbbfejlesztését a földhasználat Unión belüli közvetett megváltoztatása kockázatának csökkentése érdekében, illetve ösztönözze a fejlett bioüzemanyagokra történő átállást az (EU) 2015/1513 irányelvvel összhangban és a körforgásos gazdaságra, az erőforrás-hatékonyságra és az alacsony kibocsátással járó mobilitásra irányuló uniós törekvéseknek megfelelően;

o
o   o

85.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
(2) Az „Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia” című bizottsági közlemény (COM(2011)0244).
(3) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0034.
(4) Forrás: Forest Trends: Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations (http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4718.pdf)
(5) Forrás: Világ Erőforrásai Intézet (WRI) (http://www.wri.org/blog/2015/10/indonesia%E2%80%99s-fire-outbreaks-producing-more-daily-emissions-entire-us-economy)
(6) http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf (FAO, A világ mezőgazdasága a 2030/2050-es években – 2012-es felülvizsgálat).
(7) http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/agriculture/palm_oil/ (WWF).
(8) Forrás: Globiom-jelentés (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report_GLOBIOM_publication.pdf).
(9) Például: Amnesty International – The Great Palm Oil Scandal (A nagy pálmaolajbotrány) (https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5243/2016/en/) és Rainforest Action Network – The Human Cost of Conflict Palm Oil (A konfliktusövezetekből származó pálmaolaj emberi áldozatai) (https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/rainforestactionnetwork/pages/15889/attachments/original/1467043668/The_Human_Cost_of_Conflict_Palm_Oil_RAN.pdf?1467043668).
(10) Az uniós fogyasztás erdőirtásra gyakorolt hatása: Az Uniós fogyasztás erdőirtásra gyakorolt hatásának átfogó elemzése, 2013, Európai Bizottság, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf (56. o.).
(11) Forrás: FERN: Lopott áruk: Az Unió bűnrészessége az illegális trópusi erdőirtásban (http://www.fern.org/sites/fern.org/files/Stolen%20Goods_EN_0.pdf).
(12) Az Egyesült Nemzetek Erdészeti Fórumának következtetései.
(13) Az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezménye, aicsi célok: https://www.cbd.int/sp/targets/
(14) Fenntartható fejlesztési célok, 15.2. cikk, az erdőirtás megállítására vonatkozó célkitűzés (https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15).
(15) Az éghajlattal foglalkozó 2014. évi ENSZ csúcstalálkozó.
(16) http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf
(17) Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) a nemzeti élelmezésbiztonság keretében a földbirtoklás, a halászat és az erdők felelősségteljes irányítására vonatkozó önkéntes iránymutatásai, Róma, 2012., http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
(18) EUROSTAT – Supply, transformation and consumption of renewable energies [A megújuló energia kínálata, átalakulása és fogyasztása]; éves adatok (nrg_107a), Globiom-tanulmány: „Az Unióban felhasznált bioüzemanyagoknak a földhasználat megváltozására gyakorolt hatása”, 2015, és http://www.fediol.be/
(19) Forrás: Európai Számvevőszék: A bioüzemanyagok tanúsítása – hiányosságok az önkéntes rendszerek elismerésében és felügyeletében (http://www.eca.europa.eu/hu/Pages/NewsItem.aspx?nid=7171).


A nők és szerepük a vidéki térségekben
PDF 384kWORD 61k
Az Európai Parlament 2017. április 4-i állásfoglalása a nőkről és szerepükről a vidéki térségekben (2016/2204(INI))
P8_TA(2017)0099A8-0058/2017

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. és 3. cikkére és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 157. cikkére,

–  tekintettel a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. jegyzőkönyvre,

–  tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyvre,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. és 23. cikkére,

–  tekintettel a Pekingi Cselekvési Platformra,

–  tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről szóló, 1979-ben elfogadott ENSZ-egyezményre,

–  tekintettel a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról szóló, 1978. december 19-i 79/7/EGK tanácsi irányelvre(1),

–  tekintettel a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(2),

–  tekintettel az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról és a 86/613/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. július 7-i 2010/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre(3),

–  tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapról szóló 1305/2013/EU rendelet 7. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió vidéki térségeiben a nők helyzetéről szóló, 2008. március 12-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel a nők mezőgazdaságban és a vidéki térségekben betöltött szerepéről szóló, 2011. április 5-i állásfoglalására(7),

–  tekintettel a „Zöld foglalkoztatás kezdeményezés: a zöld gazdaság munkahely-teremtési potenciáljának kiaknázása” című, 2015. július 8-i állásfoglalására(8),

–  tekintettel az európai családi vállalkozásokról szóló, 2015. szeptember 8-i állásfoglalására(9),

–  tekintettel az ENSZ Élelmiszerbiztonsági Bizottságának az állattenyésztésről és a világ élelmezésbiztonságáról szóló, különösen a nemek közötti egyenlőséget és a nők társadalmi szerepvállalásának növelését érintő, 2016. október 17-i ajánlásaira,

–  tekintettel a vidéki területeken a KAP munkahelyteremtéshez való hozzájárulásának mikéntjéről szóló, 2016. október 27-i állásfoglalására(10),

–  tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

–  tekintettel az eljárási szabályzat 55. cikke alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság által folytatott közös tanácskozásokra,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére (A8-0058/2017),

A női szerepek multifunkcionalitása a vidéki térségekben

A.  mivel az elmúlt évtizedekben alapvetően megváltoztak a gazdasági és az életkörülmények, és azok jelentősen eltérnek egymástól az egyes tagállamokban, valamint azokon belül is;

B.  mivel a nők valamennyi régióban jelentősen hozzájárulnak a vidéki gazdasághoz, és mivel a gazdálkodásba friss dinamizmust hozó innováció és az új fogalmak létrehozása következtében a – fenntartható fejlesztési stratégiák alapját képező, de még nem teljes mértékben kiaknázott – diverzifikációs intézkedések és a multifunkcionalitás fogalma új lehetőségeket nyitott meg a nők számára;

C.  mivel a nők nagyon gyakran lesznek a farmon vagy azon kívül, a mezőgazdasági termelésen túl megvalósított egyéb tevékenységek mozgatórugói, lehetővé téve, hogy valódi hozzáadott értékben részesüljenek a vidéki térségek tevékenységei;

D.  mivel a vidéki térségekben élő nők nem alkotnak homogén csoportot, hiszen helyzetük, foglalkozásuk, a társadalmi hozzájárulásuk, és végül szükségleteik és érdekeik jelentősen eltérnek a tagállamok között és azokon belül;

E.  mivel a nők aktívan részt vesznek a mezőgazdasági tevékenységekben, a vállalkozásokban és a turizmusban, és fontos szerepet játszanak a vidéki térségek kulturális hagyományainak megőrzésében, ami hozzájárulhat a regionális identitás kialakításához és/vagy erősítéséhez;

F.  mivel a nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unió és tagállamai alapvető elve, előmozdítása pedig az egyik legfontosabb célja; mivel a nemek közötti egyenlőség az Unió alapszerződésekben és az Alapjogi Chartában elismert alapvető értékeinek egyike, és mivel az Unió magára vállalta a nemek közötti egyenlőség minden tevékenységét illetően történő érvényesítésének konkrét feladatát; mivel a nemek közötti egyenlőség érvényesítése fontos eszköz ezen elvnek az uniós szakpolitikákba, eszközökbe és fellépésekbe való integrálásában a nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdítása, valamint a nők aktív munkaerőpiaci, illetve a gazdasági és szociális tevékenységekben való részvételének növelése céljából a megkülönböztetés elleni küzdelem érdekében; mivel ez az eszköz az európai strukturális és beruházási alapokra, így az EMVA-ra is alkalmazandó;

G.  mivel a családi gazdálkodás az Unió 28 államában a legelterjedtebb gazdálkodási forma, ahol a munka 76,5 %-át a gazda vagy családtagjai végzik el(11), és ezért azt támogatni és védeni kell; mivel a családi gazdálkodás előmozdítja a generációk közötti szolidaritást és a társadalmi és környezeti felelősségvállalást, hozzájárulva ezzel a vidéki térségek fenntartható fejlődéséhez;

H.  mivel a növekvő urbanizációval összefüggésben alapvető fontosságú egy aktív, dinamikus és virágzó lakosság megtartása a vidéki térségekben, különösen a hátrányos természeti adottságú területeken, hiszen ettől függ a környezet és a tájkép megóvása;

I.  mivel a népesség elöregedése – a gazdálkodási tevékenység hanyatlásával és a gazdaság hanyatlásával párhuzamosan az Unió vidéki térségeiben – képviseli az elnéptelenedés és a nők vidéki térségekből való elvándorlásának fő okait, ami nemcsak a munkaerőpiacra hat negatívan, hanem a szociális infrastruktúrára is; mivel ez a tendencia csak akkor állítható meg, ha az európai intézmények és kormányok mindent megtesznek a munkájuk és jogaik jobb elismerésének biztosításáért, és a vidéki térségekben a munka és a családi élet egyensúlyának eléréséhez szükséges szolgáltatások biztosításáért;

J.  mivel vidéken a családi és szövetkezeti vállalkozások révén többek között árut és szolgáltatást kínáló falusi turizmus alacsony kockázatú ágazat, munkahelyeket teremt, lehetővé teszi a személyes és családi élet, illetve a munka összeegyeztetését, emellett a vidéki lakosságot, főleg a nőket a vidéken maradásra ösztönzi;

K.  mivel a gazdasági válság érintette az Európai Uniót, és különösen súlyos hatással volt számos vidéki térségre és régióra; mivel a válság következményei még mindig láthatók, és a vidéki térségekből származó fiatalokat súlyos mértékű munkanélküliség, szegénység és elnéptelenedés sújtja, amelyek különösen a nőkre vannak nagy hatással; mivel a nők közvetlenül érzik a válság hatásait a gazdaságuk és az otthonuk irányítására nézve;

L.  mivel ez a helyzet komoly kihívást jelent a közös agrárpolitika (KAP) számára, amelynek biztosítania kell a vidéki térségek fejlődését és a potenciáljuk erősítését;

M.  mivel a vidéki térségek alapvető gazdasági, környezeti és társadalmi alapjaként egy fenntartható és élénk gazdálkodó ágazatot kell működtetni, amely hozzájárul a vidékfejlesztéshez, a fenntartható élelmiszer-termeléshez, a biológiai sokféleséghez és a munkahelyteremtéshez;

N.  mivel javítani kell a kisüzemi és családi gazdaságok elsődleges élelmiszertermelői státuszát, a mezőgazdasági és állattartási tevékenységeiket pedig meg kell tartani, az innováció és a megfelelő uniós szintű pénzügyi források és eszközök előmozdítása révén; mivel 2005 és 2010 között 2,4 millió gazdaság szűnt meg az Unióban, többségében kisméretű vagy családi gazdaságok, növelve a munkanélküliséget a vidéki térségekben;

O.  mivel a diverzifikációs intézkedések és a rövid ellátási láncok kialakítása, valamint a termelői szerveződés előmozdítása hozzájárulhat az ágazat ellenálló-képességéhez, amely a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és az egyre bizonytalanabb piacok kihívásával néz szembe;

P.  mivel fontos a nők részvételének támogatása és előmozdítása az agrár-élelmiszeripari értékláncban, hiszen elsősorban a termelésben és a feldolgozásban játszanak szerepet;

Q.  mivel az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés, a nem formális keretek között megszerzett készségek igazolásának lehetősége, valamint az újraképzés és a dinamikusan fejlődő munkaerőpiacon használható készségek megszerzésének lehetősége alapvető feltételei a nők foglalkoztatása növelésének a vidéki térségekben;

R.  mivel a szövetkezetek, a kölcsönös befektetési alapok, a szociális vállalkozások és egyéb alternatív üzleti modellek hatalmas potenciállal rendelkeznek a fenntartható és inkluzív gazdasági növekedésre, és gazdasági szerepvállalásra ösztönzik a nőket a vidéki térségekben és a mezőgazdasági ágazatban;

S.  mivel a nők és lányok élethosszig tartó tanulásba, különösen a természettudományok, a technológiák, a mérnöki tanulmányok és a matematika területén, valamint a vállalkozásba való bevonása szükséges a nemek közötti egyenlőség eléréséhez a mezőgazdasági és élelmiszertermelési ágazatban, illetve a turizmusban és egyéb iparágakban a vidéki térségekben;

A nők előtt álló kihívások a vidéki térségekben

T.  mivel a nők az EU vidéki térségeiben a munkaképes korú teljes lakosság kicsit kevesebb mint 50%-át képviselik, a gazdaságilag aktív teljes lakosságnak viszont csupán körülbelül 45%-át; mivel sokukat egyáltalán nem regisztrálják munkanélküliként, illetve a munkanélküliségi statisztikákban sem szerepelnek, és nincs egyértelmű adat a nők tulajdonosként vagy munkavállalóként való részvételéről a gazdálkodásban;

U.  mivel az EU döntően vidéki területein a 20 és 64 év közötti nők csupán 61%-a állt munkaviszonyban 2009-ben(12); mivel számos tagállamban a vidéki térségekben élő nőknek korlátozott a foglalkoztatáshoz való hozzáférése, és kevés esélyük van rá, hogy a gazdálkodásban helyezkedjenek el, mégis kiemelten fontos szerepet játszanak a vidékfejlesztésben és a vidéki térségek társadalmi szerkezetében a háztartások jövedelemhez juttatása vagy az életkörülmények javítása révén;

V.  mivel 2014-ben a nők a mezőgazdasági munka 35%-át végezték, a részmunkaidő 53,8%-át és a teljes munkaidő 30,8%-át végezve, jelentősen hozzájárulva ezzel a mezőgazdasági termeléshez; mivel a házastársak és a többi női családtag által a farmokon végzett munka gyakran elkerülhetetlen, és egyértelműen „láthatatlan munkának” minősül, mivel nincs annak elismerését vagy az érintett nők társadalombiztosítási regisztrációját lehetővé tevő szakmai státusz, ami megakadályozná a betegszabadsághoz és a szülési szabadsághoz való jogosultságok lehetséges elvesztését, és biztosítaná a pénzügyi függetlenségüket;

W.  mivel néhány tagállamban, például Franciaországban több jogi státusz is van a gazdaságban rendszeresen dolgozó feleségek számára (munkatárs, alkalmazott vagy a gazdaság vezetője), ami lehetővé teszi a megfelelő szociális védelem rájuk való kiterjesztését annak érdekében, hogy biztosítva legyenek a személyes életükben és a munkájukban bekövetkező nemkívánatos események ellen;

X.  mivel az Unióban a mezőgazdasági üzemeknek csak átlagosan 30%-át irányítják nők; mivel jelentős számú nő dolgozik a mezőgazdaságban, és a legtöbb nőt a gazdálkodó házastársaként tartják nyilván, amely az összes házastárs 80,1 %-ának felelt meg 2007-ben(13);

Y.  mivel a mezőgazdasági üzemtulajdonos neve szerepel a banki dokumentumokban, illetve a támogatások és összegyűjtött jogosultságok szempontjából, emellett az üzem tulajdonosa az egyetlen személy, aki az üzemet képviseli az egyesületek és csoportok felé; mivel ha valaki nem a tulajdonosa egy gazdaságnak, akkor semmilyen tulajdonjoga nincs (egységes támogatáshoz való jog, anyatehénre vonatkozó jövedelemtámogatások, szőlőtelepítési jog, bevétel stb.), ez pedig kiszolgáltatott és hátrányos helyzetbe hozza a női gazdálkodókat;

Z.  mivel ahhoz, hogy részesülhessenek a pozitív intézkedési rendszerekből a mezőgazdaságban dolgozó nőknek járó támogatásokból, tulajdonosként vagy társtulajdonosként kellene elismerni őket; mivel az Európai Uniónak elő kell mozdítania a nők hozzáférését a gazdaság tulajdonlásához vagy társtulajdonlásához, aminek pozitív hatásai lennének a munakerőpiaci helyzetükre, a szociális jogosultságaikra és a gazdasági függetlenségükre, ezáltal biztosítva jobb láthatóságukat (és a gazdasághoz és a bevételhez való hozzájárulásuk elismerését) a vidéki térségekben, és a földtulajdonhoz való jobb hozzáférésüket;

AA.  mivel láthatóbbá kell tenni a vidéki térségekben élő nőket az európai, nemzeti és regionális statisztikákban, hogy látszódjon a helyzetük és a szerepük;

AB.  mivel a fiatalok és a nők földterülethez való hozzáférésének fokozása javítaná a mezőgazdasági tevékenységeken belüli nemzedékváltást, emellett elősegítené a gazdasági növekedést és a társadalmi jólétet;

AC.  mivel a minőségi és megfizethető köz- és magánszolgáltatások, köztük a gyermekek, az idősek és más hozzátartozók, köztük a fogyatékossággal élő személyek gondozásának nyújtása a vidéki térségek valamennyi lakosának fontos; mivel az ilyen szolgáltatások különösen fontosak a munka és a magánélet közötti egyensúly elősegítésében, főleg a nők számára, hiszen jobbára ők gondoskodnak a család fiatalabb, eltartott és idősebb tagjairól;

AD.  mivel a nőknek többfunkciós szerepe van a vidéki térségekben, és ezért az ilyen szolgáltatások lehetővé tennék számukra, hogy dolgozzanak, és tovább építsék a karrierjüket, biztosítva eközben a családi és a gondozási feladatok tisztességes elosztását;

AE.  mivel az infrastruktúra, vagyis a közlekedési kapcsolatok, a nagy sebességű szélessávú internethez, köztük a mobil adatszolgáltatáshoz való hozzáférés és az energiaszolgáltatás, valamint a minőségi szociális, egészségügyi és oktatási szolgáltatások elérhetősége az életminőség javításának alapja a vidéki térségekben;

AF.  mivel a vidéki térségek szélessávú internetes lefedettsége továbbra is elmarad az Unió 28 tagállamának átlagától; mivel 2015-ben a vidéki háztartások 98,4%-ában volt legalább egy szélessávú technológia, de csak 27,8%-ának volt hozzáférése újgenerációs szolgáltatásokhoz; mivel az Unió még nem minden vidéki térségében teljes mértékben fejlett digitális infrastruktúra nagyban segítheti az információhoz és az oktatási lehetőségekhez való hozzáférést, az információ megosztását és a bevált gyakorlatok cseréjét a vidéki térségben élő nők között, és kulcsfontosságú eleme lehet a vidéki térségekben élő női lakosság megmaradásához szükséges támogatásnak;

AG.  mivel az oktatás az egyenlőség értéke elősegítésének alapvető eszköze, amelyet mindenhol, nemcsak az iskolákban, hanem a szakképzésben, és különösen a primer szektort érintő képzésben kell előmozdítani;

AH.  mivel a vidéki térségek általános feltételeinek javítása az itt élő nők jobb státuszának eléréséhez fog vezetni;

AI.  mivel a nőknek a helyi és a vidékfejlesztéshez nyújtott jelentős hozzájárulása nem tükröződik megfelelően a kapcsolódó döntéshozatali folyamatokban való részvételben, hiszen a vidéki térségekben élő nők gyakran alulreprezentáltak a döntéshozatali testületekben, mint például a mezőgazdasági szövetkezetekben, a szakszervezetekben és a helyi önkormányzatokban; mivel különösen fontos a nők képviseletének növelése az ilyen testületekben;

AJ.  mivel a vidéki térségekben élő nőket bér- és nyugdíjszakadék is sújtja, amelyek mélyülnek az Unió néhány tagállamában; mivel a vidéki térségekben élő nők foglalkoztatási helyzetére, illetve a munka- és életkörülményeikre vonatkozó naprakész statisztikák összeállítása ezért nagyobb figyelmet érdemel;

AK.  mivel a „Vidéki térségekben élő nők” tematikus alprogramokat még nem hozták létre, és a vidékfejlesztési programokban 2014-ig elérhető eszközök használatában a nők részvétele sajnálatosan alacsony volt; mivel a képzési intézkedések 6,1 millió résztvevőjének csupán 28%-a volt nő; mivel a gazdaságok modernizációs célú tárgyieszköz-beruházásai kedvezményezettjeinek csupán 19%-a volt nő, a diverzifikációs intézkedések kedvezményezettjeinek pedig 33%-a volt nő; mivel a vidékfejlesztési programok harmadik tengelye szerinti intézkedések (a gazdaság diverzifikációja a vidéki térségekben) eredményeképpen létrejött munkahelyek esetében csak a kedvezményezettek 38%-a volt nő;

1.  hangsúlyozza a nők aktív szerepét a vidéki térségekben, és elismeri a nők hozzájárulását a gazdasághoz a vidéki térségekben mint vállalkozók, a családi vállalkozás vezetői, és a fenntartható fejlődés előmozdítói; úgy véli, hogy szociális, gazdasági és környezetvédelmi szempontból a női vállalkozások a fenntartható fejlődés fő alappillérei a vidéki térségekben, és ezért előmozdításukra, ösztönzésükre és támogatásukra van szükség a vidékfejlesztési stratégiákon belül, és különösen oktatás és szakképzés, a női tulajdonlás előmozdítása, vállalkozói hálózatok, illetve a beruházáshoz és hitelhez való hozzáférés, a vezetőségi testületekben való képviseletük előmozdítása, valamint a fiatal, önálló vállalkozói tevékenységet folytató, részmunkaidős és gyakran rosszul fizetett nők támogatásához szükséges lehetőségek megteremtése révén;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együtt támogassa a családi élet és a munka közötti egyensúly sikeres kialakítását, valamint támogassa az új munkalehetőségek ösztönzését és a jobb életszínvonalat a vidéki térségekben, továbbá ösztönözze a nőket, hogy saját projektjeiket átültessék a gyakorlatba;

3.  üdvözli a vidéki térségekben élő nők olyan kezdeményezések formájában történő támogatását, amelyek a közösségi megbecsülésre és a hálózatépítésre összpontosítanak; hangsúlyozza különösen a nők alapvető szerepét mint a kis- vagy családi gazdaságok tagjai, amelyek a vidéki térségekben az élelmiszertermelésért, a hagyományos tudás és készségek megőrzéséért, a regionális identitásukért és a környezetvédelemért felelős fő szociogazdasági sejteket alkotják; úgy véli, hogy a női mezőgazdasági termelők jelentős szerepet játszanak a kis- és családi gazdaságok folyamatos létezésének biztosítása és jövőbeli kilátásai szempontjából;

4.  úgy véli, hogy a vidéken élő nők különböző szerepei, foglalkozásai és helyzete miatt álláslehetőségeik javítása igényeik és érdekeik tekintetében személyre szabott segítséget és támogatást igényel;

5.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a jövőbeli fejlesztési politikáik prioritásaként támogassák, segítsék és mozdítsák elő a vidéki térségekben élő nők munkaerőpiachoz való hozzáférését, és tűzzenek ki a tartós fizetett foglalkoztatáshoz kapcsolódó célokat e tekintetben; felhívja a tagállamokat, hogy a vidékfejlesztési programjaikba foglaljanak bele a kifejezetten a nőknek az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek eléréséhez való hozzájárulására fókuszáló stratégiákat;

6.  megjegyzi, hogy a nők munkaerőpiaci részvétele a vidéki térségekben magában foglalja a hagyományos mezőgazdaságon túlmutató munkakörök széles körét, és e tekintetben hangsúlyozza, hogy a vidéki térségekben élő nők a változás mozgatórugói lehetnek a fenntartható és ökológiailag megbízható mezőgazdaság felé történő előrelépésben, és fontos szerepet játszhatnak a zöld munkahelyek létrehozásában;

7.  felhívja a tagállamokat az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz célzottabb felhasználására és tudatosítására, az EMVA által támogatott, a nők foglalkoztatását szolgáló specifikus intézkedések használatára, a munkabeosztás különböző típusainak előmozdítására és javítására a nők számára, figyelembe véve a vidéki térségek különleges körülményeit, különböző típusú ösztönzők nyújtására az induló vállalkozások és a kkv-k fenntarthatóságának és fejlődésének támogatására, valamint kezdeményezések bevezetésére új mezőgazdasági munkahelyek létrehozására és a meglévők megtartására, illetve a fiatal nők számára vonzóbbá tételére;

8.  ösztönzi a tagállamokat a nők helyzetének rendszeres nyomon követésére a vidéki térségekben, és hogy a lehető legjobban használják ki a közös agrárpolitikán belüli egyedi intézkedéseket és a meglévő eszközöket a nők kedvezményezettként való részvételének növelése érdekében, ezáltal javítva a helyzetüket;

9.  azt ajánlja, hogy a Bizottság a KAP jövőbeli reformja során tartsa meg és javítsa a „Vidéki térségekben élő nők” tematikus alprogramjaira vonatkozó előírásokat, e programokat többek között a termékek reklámozása, helyi és regionális szintű közvetlen értékesítésére és promóciójára alapozva, mivel ezek szerepet játszhatnak a munkahelyteremtésben a vidéki térségekben élő nők számára;

10.  rámutat, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőség az EU és tagállamai egyik legfontosabb célkitűzése; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot annak biztosítására, hogy a nemek közötti egyenlőséget építsék be valamennyi uniós programba, fellépésbe és kezdeményezésbe, és ennélfogva felhív a nemi szempontok érvényesítésére a KAP-on és a vidéki kohéziós politikákon belül; olyan új célirányos intézkedéseket javasol, amelyek a vidéki térségekben élő nők munkaerőpiaci részvételét segítik elő az EMVA-n keresztül;

11.  reméli, hogy a vidéki térségekben élő nők helyzetének jobb megértése középtávon elvezet a női mezőgazdasági termelők európai chartájának kialakulásához, amely meghatározza ezt a fogalmat, azonosítja a vidéki térségekben élő nők elleni közvetlen és közvetett megkülönböztetést, illetve az azok megszüntetésére tett pozitív intézkedéseket;

12.  felhívja a tagállamokat, hogy mint az EU és tagállamai egyik legfontosabb célkitűzése, a nők és férfiak közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség feltételeinek fényében törekedjenek az EMVA, a Leader+, a Horizont 2020 és az Európai Szociális Alap keretében elérhető eszközök használata közben nagyobb szinergiák létrehozására jobb életszínvonal és munkakörülmények teremtése céljából a vidéki térségekben, folytassák nők és lányok, elsősorban a kiszolgáltatott és perifériára szorult csoportok társadalmi és gazdasági integrációját célzó specifikus, testre szabott politikákat, és hogy hívják fel a figyelmet az ilyen térségekben élő nők számára a jelenlegi jogszabályokban elérhető valamennyi lehetőségre;

13.  hangsúlyozza konkrét intézkedések ajánlását a képzés és foglalkoztatás előmozdítására és az egyedi szükségletekkel rendelkező nők legkiszolgáltatottabb csoportjai jogainak védelmére – ilyen csoportok a fogyatékossággal élő nők, a migráns nők, ideértve a szezonális migránsokat is, a menekültek és a kisebbségek, a nemi alapú erőszak áldozatai, az alacsony képzettségű vagy semmilyen képzettséggel nem rendelkező nők és az egyedülálló anyák stb.;

14.  hangsúlyozza azt a fontos szerepet, amelyet a nők általában betöltenek a családi gazdaságokban végzett könyvelési munka tekintetében, és ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet, hogy hiányzik a tanácsadás formájában nyújtott támogatás, amikor egy gazdaság pénzügyi nehézségekkel küzd;

15.  bátorítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy teljes mértékben elismerjék a nők részvételét a gazdaságok irányításában, előmozdítva és támogatva a gazdaság tulajdonlásához vagy társtulajdonlásához való hozzáférésüket;

16.  sürgeti a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a tájékoztatási és műszaki segítségnyújtási intézkedéseket, illetve a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét a segítő házastársak mezőgazdasági termelésben való szakmai státuszának létrehozása tekintetében, amely lehetővé teszi számukra az egyéni jogok élvezetét, ideértve különösen a szülési szabadságot, a munkahelyi balesetekkel kapcsolatos társadalombiztosítást, a képzéshez való hozzáférést és az öregségi nyugdíjjogosultságot;

17.  felhívja az európai intézményeket, hogy segítsék elő a KAP-nak a támogatás egyenlő elosztására vonatkozó rendelkezéseit, biztosítva ezzel a kisgazdaságok támogatását;

18.  hangsúlyozza a nők döntéshozatalban való részvétele támogatásának fontosságát a vidéki térségekben az olyan területeken és ágazatokban a jelenlétüket ösztönző célú képzési tevékenységek révén, amelyekben alulreprezentáltak, és figyelemfelkeltő kampányok révén a nők szövetkezetekbe – partnerként és vezetői álláshelyekre – történő aktív bevonásának fontosságáról;

19.  ösztönzi a tagállamokat a nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdítására a számos vezetőtestületben és képviseleti testületben abból a célból, hogy elősegítsék a vidékfejlesztési programok munkacsoportjaiban és monitoringbizottságaiban, valamint az összes típusú mezőgazdasági szervezetben, társulásban és közintézményben a nők egyenlő részvételét és hatalmát, illetve növekvő képviseletét annak érdekében, hogy a döntéshozatali folyamat a nők és a férfiak véleményét egyaránt tükrözze, és a Leader-program keretében a nők helyi akciócsoportokban való részvételének és helyi partnerségek kialakításának ösztönzésére;

20.  támogatásra szólít fel a nők és gazdálkodók szervezeteinek tekintetében, amelyek fontos szerepet játszanak az új fejlesztési programok és a diverzifikáció ösztönzése és kezdeményezése szempontjából;

21.  felhívja a tagállamokat a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód, köztük a szociális biztonság, a szülési és a szülői szabadság területén meglévő jogszabályok teljes mértékű végrehajtására; ösztönzi őket, hogy tökéletesítsék a munkaerőpiacon a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó jogszabályokat, és biztosítsák a szociális biztonságot a vidéki területeken dolgozó férfiak és nők számára is;

22.  felhívja a Bizottságot a meglévő jogszabályok átültetésének nyomon követésére a vidéki térségekben élő és dolgozó nők előtt álló kihívásokra és megkülönböztetésre való válaszadás céljából;

23.  hangsúlyozza, hogy hatékony intézkedéseket kell hozni európai és nemzeti szinten a nemek közötti meglévő bér- és nyugdíjszakadék csökkentése érdekében; ösztönzi a Bizottságot, hogy a tagállamokkal és a megfelelő regionális hatóságokkal együtt fontolja meg a nemek közötti nyugdíjszakadék többdimenziós jellegét, és a vidékfejlesztésre vonatkozó uniós stratégia keretében alakítson ki konkrét szakpolitikai intézkedéseket, mivel több tényező, többek között a foglalkoztatási és bérszakadék, a megszakított karrierek, a részmunkaidős foglalkoztatás, a segítő házastársak által végzett informális munka, a nyugdíjrendszerek felépítése és az alacsonyabb hozzájárulások a nyugdíjak közötti nagyobb szakadékokhoz vezethetnek;

24.  tovább ösztönzi a tagállamokat, hogy garantáljanak tisztességes nemzeti nyugdíjminimumot, amely különösen a vidéki térségekben élő nőknek segíthet abban, hogy a nyugdíjkorhatár elérésekor megőrizzék gazdasági függetlenségüket;

25.  hangsúlyozza, hogy a vidéki térségekben élő nők életkörülményeivel kapcsolatos uniós politikáknak a szezonális mezőgazdasági munkásként foglalkoztatott nők élet- és munkakörülményeit is figyelembe kell venniük, különös tekintettel arra, hogy szociális védelemre, betegbiztosításra és egészségügyi ellátásra van szükségük; hangsúlyozza, hogy az ilyen helyzetben lévő nők által végzett munkának maximális értéket kell tulajdonítani;

26.  arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a hatóságokkal együtt erősítsék meg a szociális partnerek és szociális jóléti szervezetek szerepét a munkaügyi jogszabályok betartását, a be nem jelentett munkavégzés megakadályozására irányuló intézkedések és azon jóléti és biztonsági normák betartását illetően, amelyek ezzel általában véve a női munkavállalók – köztük a migráns, szezonális és menekült munkavállalók – társadalmi-gazdasági beilleszkedését segítik elő;

27.  felhívja a Bizottságot és a nemzeti hatóságokat, hogy dolgozzanak információs adatbázisokat és hálózatokat tagállami szinten annak érdekében, hogy észleljék a vidéki térségekben élő nők gazdasági és társadalmi helyzetét és a társadalmi hozzájárulásukat, és felhívják erre a figyelmet;

28.  felhívja ezért a Bizottságot és a tagállamokat a statisztikai terveik felülvizsgálatára, hogy azok magukban foglaljanak mérési mechanizmusokat a nők vidéki jövedelemhez és a vidéki gazdasághoz való teljes hozzájárulásáról, adott esetben a mutatókat nemek szerint lebontva, valamint hogy optimalizálják a nők gazdasági és társadalmi helyzetéről a vidéki térségekben és az elvégzett tevékenységekben való részvételükről már elérhető adatok használatát a szakpolitikai intézkedések jobb igazítása érdekében;

29.  felhívja a Bizottságot, hogy javítsa a KAP keretében a nyomon követést, az adatgyűjtést és az értékelési mutatókat, amelyek alapján azonosítható a nők mezőgazdasági szerepe és az elvégzett „láthatatlan” munkája;

30.  hangsúlyozza, hogy több figyelmet kell fordítani a naprakész statisztikák összeállítására a női földtulajdonlásról;

31.  felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal, valamint a helyi és regionális hatóságokkal együtt ne csupán kielégítő tájékoztató anyagot kínáljanak a kifejezetten a női mezőgazdasági termelők és a vidéki térségekben élő nők számára kialakított támogatási lehetőségekről, hanem emellett biztosítsanak teljes hozzáférést az oktatáshoz és a szakképzéshez a mezőgazdaságban és az összes kapcsolódó ágazatban, többek között a posztgraduális képzéshez és a vállalkozói és mezőgazdasági termelői szakképzéshez, vállalkozásfejlesztési készségekkel, tudással, illetve a támogatási és mikrofinanszírozási forrásokhoz való hozzáféréssel ellátva a nőket az üzleti tevékenységek elindítása és konszolidálása céljából, emellett ehetővé téve számukra, hogy a mezőgazdasági termelési tevékenységek széles körében részt vegyenek, és hogy javíthassák versenyképességüket a mezőgazdaságban és a vidéki térségekben, többek között az üzleti célú mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó vidéki turizmuson belül;

32.  felhív a diverzifikációval kapcsolatos átfogó, szakmai és üzleti tanácsadás nyújtására, fellépésre a nők gazdasági szerepvállalásának növelésére, a szövetkezetek, a kölcsönös befektetési alapok, a szociális vállalkozások és az egyéb alternatív üzleti modellek előmozdítására, valamint a nők vállalkozói szellemének és készségeinek javítására;

33.  emlékeztet e tekintetben, hogy a Bizottság új európai készségfejlesztési programja alkalmat jelent a tagállamoknak arra, hogy jobban meghatározzák és igazolják a formális oktatáson és szakképzésen kívül szerzett készségeket a társadalmi kirekesztés és a szegénység kockázata elleni küzdelem érdekében;

34.  kéri, hogy ösztönözzék és egyben segítség elő a nők bevonását a magasabb szintű képesítést nyújtó képzési programokba a mezőgazdaság, az állattenyésztés és az erdészet területén, és alakítsanak ki a gazdaságoknak nyújtott és az innovációval kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó tevékenységeket;

35.  javasolja nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos modulok fokozatos bevezetését a mezőgazdasági szakképzési programokba és hogy ezt vegyék figyelembe a tananyagok kidolgozása során, mozdítsák elő az egyenlőségre irányuló nyilvános kampányokat a vidéki területeken, és fordítsanak különös figyelmet az egyenlőség fontosságára a vidéki iskolákban;

36.  hangsúlyozza a nőknek nyújtott tanácsadás és támogatás fontosságát annak érdekében, hogy lehetővé tegyék számukra a mezőgazdasági termelői tevékenységek és egyéb innovatív funkciók elvégzését a vidéki térségekben;

37.  hangsúlyozza a vidéki női szervezetek előmozdításának és támogatásának szükségességét, többek között a kulcsfontosságú szociális, gazdasági és kulturális hajtóerőként funkcionáló hálózatok, csomópontok, adatbankok és társulások tevékenységének ösztönzése révén, mivel ezek hálózatokat és csatornákat hoznak létre az információ, a képzés és a munkahelyteremtés számára, törekednek a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréjének fokozására minden szinten, emellett előmozdítják a vidéki területeken élő nők szociális és gazdasági helyzetének jobb megismerését; ösztönzi az üzleti vállalkozásokat, az egyesületeket, a szövetkezeteket és a nőket képviselő szervezeteket;

38.  felhívja a regionális szereplőket, hogy a második pillér alá tartozó pénzeszközök segítségével hajtsanak végre tájékoztatási programokat, amelyek célja valamennyi szakma nemi semlegességének hangsúlyozása és a mezőgazdaságon belüli, továbbra is nagyon hagyományos feladatmegosztás meghaladása;

39.  felhívja a tagállamokat, hogy segítsék elő a nők egyenlő hozzáférését a földterületekhez, biztosítsák tulajdonjogukat és az öröklési jogot, és segítsék elő a nők hitelhez való jutását annak érdekében, hogy ösztönözzék őket a vidéki térségekben való letelepedésre és a mezőgazdasági ágazatban való szerepvállalásra; ösztönzi továbbá a tagállamokat, hogy uniós szinten foglalkozzanak a földszerzés és a földkoncentráció problémájával;

40.  üdvözli az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank szoros együttműködése kapcsán lehetővé vált új agrárhitelezési modelleket és javasolja a tagállamoknak azok minél szélesebb körben történő alkalmazását;

41.  felhívja a tagállamokat és a regionális és helyi önkormányzatokat megfizethető, minőségi mindennapi szolgáltatások és köz- és magánszolgáltatások nyújtására a vidéki térségekben, különösen az egészségügy, az oktatás és a gondozás területén; megjegyzi, hogy ez szükségessé teszi a vidéki gyermekgondozási infrastruktúrák, egészségügyi szolgáltatások, oktatási szolgáltatások, időskorú és rászoruló személyeket befogadó intézmények, a betegség vagy szülés esetén nyújtott helyettesítési szolgáltatások, valamint a kulturális szolgáltatások bevonását;

42.  hangsúlyozza annak fontosságát, hogy új lehetőségeket kínáljanak a fizetett foglalkoztatásra, főleg a nőknek, a vidéki közösségek megőrzésének érdekében, a munka és a magánélet közötti megfelelő egyensúly feltételeinek megteremtése mellett;

43.  sürgeti a tagállamokat és a regionális hatóságokat, hogy használják fel a strukturális alapokat és a kohéziós alapot a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának bővítésére és modernizálására, és hogy biztosítsanak biztonságos energiaellátást és megbízható szélessávú infrastruktúrát, valamint szolgáltatásokat a vidéki térségekben; hangsúlyozza a vidéki térségek digitális fejlődésének és egy holisztikus megközelítés (a „digitális falu”) kialakításának fontosságát;

44.  felhívja a Bizottságot, hogy ismerje el digitális menetrendjének a vidéki térségekre való kiterjesztése fontosságát, mivel a digitális fejlődés jelentősen hozzájárulhat az új munkahelyek létrehozásához, az önfoglalkoztatás megkezdésének elősegítéséhez, a versenyképesség és a turizmusfejlesztés javításához, valamint munka és a magánélet közötti jobb egyensúly megteremtéséhez;

45.  ösztönzi a helyi és nemzeti hatóságokat és egyéb intézményeket, hogy garantálják a migráns és szezonális munkavállalók és családjuk, különösen a nők és különösen a kiszolgáltatott emberek alapvető emberi jogait, és segítsék elő a helyi közösségbe való integrációjukat;

46.  felhívja a figyelmet a gyermekgondozáshoz való hozzáférés terén az urbánus és a vidéki térségek között meglévő egyenlőtlenségekre, valamint a gyermekgondozási létesítményekkel kapcsolatos barcelonai célkitűzések végrehajtásában meglévő regionális egyenlőtlenségekre;

47.  elítéli a nők elleni erőszak valamennyi formáját, és megjegyzi, hogy alapvető szerepe van az áldozatoknak nyújtott segítségnek; felhívja ezért a tagállamokat, valamint a regionális és helyi önkormányzatokat, hogy határozottan lépjenek fel a nőkkel szembeni erőszak elleni zéró tolerancia meghirdetésével, és hajtsanak végre olyan szakpolitikákat, és kínáljanak olyan szolgáltatásokat, amelyeket a vidéki térségekben lévő körülményekhez igazítottak, a nők elleni erőszak megakadályozása és az ellene való küzdelem érdekében, biztosítva ezáltal az áldozatok segítséghez való hozzáférését;

48.  felhívja ezért a tagállamokat, valamint a regionális és helyi önkormányzatokat annak biztosítására, hogy a vidéki térségekben és távoli területeken élő nők elleni erőszak áldozatait nem fosztják meg a segítségnyújtáshoz való egyenlő hozzáféréstől, és ismételten felhívja az EU-t és tagállamait, hogy a lehető leghamarabb ratifikálják az Isztambuli Egyezményt;

49.  ismételten felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő uniós irányelvre irányuló javaslatot a nők elleni erőszakról;

50.  hangsúlyozza, hogy a tagállamokon belüli vidéki térségek kiemelt gazdasági és élelmiszerbiztonsági szerepet játszanak modern társadalmunkban, mivel több mint 12 millió mezőgazdasági termelő nyújt elegendő mennyiségű egészséges és biztonságos élelmiszert félmilliárd fogyasztó számára szerte az Európai Unióban; hangsúlyozza, hogy kiemelt fontosságú e közösségek élénkségének megtartása a nők és a családok maradásra ösztönzése révén;

51.  felhívja e tekintetben a Bizottságokat és a tagállamokat egy olyan erős és megfelelően támogatott KAP garantálására, amely az európai gazdálkodókat és fogyasztókat szolgálja, előmozdítja a vidékfejlesztést, enyhíti az éghajlatváltozás hatásait, emellett megvédi és erősíti a természeti környezetet, minőségi és biztonságos élelmiszer-ellátás biztosítva, és még több munkahelyet létrehozva;

52.  megjegyzi, hogy a vidéki térségek gyakran foglalnak magukba természeti és kulturális örökséget, amelyeket védeni és fejleszteni kell, a fenntartható turizmussal és a környezetvédelmi oktatással kapcsolatban;

53.  hangsúlyozza a multifunkcionalitás fogalmának fontosságát, amely egyéb gazdasági, szociális, kulturális és környezetvédelmi tevékenységeket is magában foglal a vidéki térségekben a termeléshez kapcsolódóan, amelyek elsősorban a nők számára generálnak foglalkoztatást; ösztönzi ezért a tagállamokat, hogy mozdítsák elő az olyan tevékenységek diverzifikációjára irányuló intézkedéseket, mint a termékek közvetlen értékesítése, a szociális szolgáltatások, a gondozási szolgáltatások és az agroturizmus; tekintettel a fenti idegenforgalom-típus iránti növekvő érdeklődésre, úgy véli, hogy hálózatba kellene szervezni az arra irányuló tevékenységeket, és meg kellene osztani a bevált gyakorlatokat;

54.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 6., 1979.1.10., 24. o.
(2) HL L 204., 2006.7.26., 23. o.
(3) HL L 180., 2010.7.15., 1. o.
(4) HL L 347., 2013.12.20., 320. o.
(5) HL L 347., 2013.12.20., 487. o.
(6) HL C 66. E, 2009.3.20., 23. o.
(7) HL C 296. E, 2012.10.2., 13. o.
(8) Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0264.
(9) Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0290.
(10) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0427.
(11) Az Eurostat gazdaságszerkezeti felmérése szerint.
(12) Európai Bizottság (2011), „Mezőgazdaság- és vidékfejlesztés. Az Európai Unió mezőgazdasági tájékoztatói. Vidéki területek és az Európa 2020 stratégia” 5. számú tájékoztató, 2011. november.
(13) Európai Bizottság (2012), „Nők az EU mezőgazdaságában és a vidéki területeken: kemény munka, alacsony elismertség”, 7. számú tájékoztató, 2012. június.


A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálata
PDF 406kWORD 63k
Az Európai Parlament 2017. április 4-i ajánlása a Tanácshoz és a Bizottsághoz a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően (2016/2908(RSP))
P8_TA(2017)0100B8-0177/2017

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 226. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezésekről szóló, 1995. április 19-i 95/167/EK, Euratom, ESZAK európai parlamenti, tanácsi és bizottsági határozatra(1),

–  tekintettel a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság felállításáról, hatásköreiről, létszámáról és megbízatásának időtartamáról szóló, 2015. december 17-i (EU) 2016/34 határozatára(2),

–  tekintettel a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(4),

–  tekintettel a környezeti levegő minőségéről és a Tiszta levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(5),

–  tekintettel a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérésről szóló, 2015. október 27-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatáról szóló, 2016. szeptember 13-i állásfoglalására(7) (az A8-0246/2016 időközi jelentés alapján),

–  tekintettel a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság végleges jelentésére (A8-0049/2017),

–  tekintettel a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság ajánlástervezetére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 198. cikkének (12) bekezdésére,

A.  mivel az EUMSZ 226. cikke megteremti a jogi alapot ahhoz, hogy az Európai Parlament ideiglenes bizottságot hozzon létre az uniós jog végrehajtásával kapcsolatos állítólagos jogsértések és hivatali visszásságok kivizsgálására a nemzeti vagy az uniós bíróságok joghatóságának sérelme nélkül, és mivel ez a Parlament ellenőrzési jogkörének fontos eleme;

B.  mivel a Parlament az Elnökök Értekezletének javaslata alapján 2015. december 17-én úgy határozott, hogy vizsgálóbizottságot állít fel a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel kapcsolatos uniós jog alkalmazása állítólagos megsértéseinek kivizsgálására, és a bizottság bármilyen javaslatot tehet, amit ebben a kérdésben szükségesnek tart;

C.  mivel a vizsgálóbizottság 2016. március 2-án kezdte meg munkáját, és a módszertant meghatározó, valamint a vizsgálat következtetéseit tartalmazó végleges jelentését 2017. február 28-án fogadta el;

D.  mivel az Európai Unióban az elmúlt évtizedekben olyan mértékben nőtt a dízelüzemű személygépkocsik piaci részesedése, hogy azok szinte minden tagállamban az eladott új autók több mint felét teszik ki; mivel a dízelmeghajtású gépjárművek piaci részesedésének e tartós növekedése az uniós éghajlat-politika következménye is, mivel a CO2-kibocsátások terén a dízeltechnológia előnnyel rendelkezik a benzinmotorokkal szemben; mivel a dízelmotorok az égési szakaszban a benzinmotorokhoz képest sokkal több, a CO2-től különböző és a közegészségre nagymértékben, közvetlenül káros szennyező anyagot – például NOx-ot, SOx-ot és szilárd halmazállapotú szennyező anyagot – bocsátanak ki; mivel e szennyező anyagok tekintetében léteznek csökkentési technológiák, amelyeket a piacon is bevezettek;

E.  mivel létezik olyan aktuális technológia, amely a dízelüzemű járművek esetében teljesíti az Euro 6 szerinti NOx-kibocsátási normát, többek között valós vezetési viszonyok között is és anélkül, hogy negatív hatása lenne a CO2-kibocsátásra;

F.  mivel az USA benzin- és dízelüzemű járművekre egyaránt vonatkozó szigorúbb kibocsátási előírásokat és szigorúbb végrehajtási politikákat magában foglaló legjobb gyakorlatai olyan normaként szolgálnak, amelyekre az EU-nak is törekednie kellene;

G.  mivel a közegészség és a környezet védelmének közös társadalmi aggály és felelősség tárgyát kell képeznie, amelyben valamennyi érdekelt fél – beleértve a gépjárműágazatot – fontos szerepet játszik;

1.  utasítja elnökét, hogy eljárási szabályzata 198. cikke (11) bekezdésének és a 95/167/EK, Euratom, ESZAK határozat 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően tegye meg a szükséges intézkedéseket a vizsgálóbizottság végleges jelentésének közzététele érdekében;

2.  felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a 95/167/EK, Euratom, ESZAK határozatnak megfelelően biztosítsák a vizsgálat következtetéseinek és az annak eredményeként megfogalmazott ajánlásoknak a gyakorlati megvalósulását;

3.  felszólítja a Bizottságot, hogy ezen ajánlás elfogadását követő 18 hónapon belül és ezt követően rendszeresen nyújtson be átfogó jelentést a Parlamentnek a vizsgálóbizottság következtetéseinek és ajánlásainak nyomán a Bizottság és a tagállamok által hozott intézkedésekről;

4.  felkéri elnökét, hogy utasítsa a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot, valamint a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel, hogy eljárási szabályzata 198. cikke (13) bekezdésének megfelelően milyen lépéseket tettek a vizsgálóbizottság következtetéseinek és ajánlásainak megvalósítása érdekében;

5.  felkéri elnökét, hogy utasítsa az Alkotmányügyi Bizottságot, hogy a Parlament vizsgálati jogára vonatkozó korlátozások tekintetében a vizsgálóbizottság ajánlásainak megfelelően tegyen lépéseket;

Laboratóriumi vizsgálatok és valós kibocsátás

6.  felszólítja a Bizottságot, hogy változtasson belső felépítésén oly módon, hogy – a kollektív felelősség elve értelmében – a levegő minőségére vonatkozó jogszabályokért és a szennyezőanyag-kibocsátás okaival foglalkozó szakpolitikákért egyetlen biztos (és főigazgatóság) feleljen; kéri, hogy a Bizottságban növeljék a járművekre, járműrendszerekre és a kibocsátást szabályozó technológiákra szánt emberi és technikai erőforrásokat, és a Közös Kutatóközpontban (JRC) tovább javítsák a házon belüli technikai szakértelmet;

7.  e célból felszólítja a Bizottságot, hogy változtasson belső felépítésén és a felelősségi körök felosztásán oly módon, hogy a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóságnak (DG GROW) a gépjárművek szennyezőanyag-kibocsátása terén meglévő valamennyi jelenlegi jogalkotási hatáskörét helyezze át a Környezetvédelmi Főigazgatóság (DG ENV) hatáskörébe;

8.  felhívja a Bizottságot, hogy a JRC-ben biztosítson megfelelő emberi erőforrásokat, technikai szakértelmet és megfelelő szintű autonómiát, beleértve olyan intézkedéseket is, amelyek a szervezetben tartják a jármű- és kibocsátástechnológia, valamint a járművizsgálat terén releváns tapasztalattal rendelkezőket; megjegyzi, hogy a piacfelügyeletről és a típusjóváhagyásról szóló új rendeletre irányuló javaslat keretében a követelmények terén a JRC-nek esetleg további ellenőrzési feladatai is lehetnének;

9.  felszólít arra, hogy a JRC által végzett valamennyi vizsgálat eredményét teljes mértékben és nem anonim módon, adatbázis útján tegyék elérhetővé a nyilvánosság számára; ezenkívül felszólítja a JRC gépjárművek kibocsátásával foglalkozó laboratóriumát, hogy tegyen jelentést a tagállamok és a környezet- és egészségvédelmi szervezetek képviselőit magában foglaló felülvizsgálati testületnek;

10.  sürgeti a társjogalkotókat, hogy a 715/2007/EK rendelet folyamatban lévő felülvizsgálata keretében biztosítsák, hogy az 5. cikk (3) bekezdése és a 14. cikk szerinti intézkedéseket – amelyek célja a jogalkotási aktus egyes nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítése vagy módosítása – felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján fogadják el a Parlament és a Tanács általi megfelelő ellenőrzés biztosítása érdekében, ugyanakkor csökkentve ezen intézkedések elfogadása során az indokolatlan késedelmek lehetőségét; határozottan ellenzi a döntést, hogy ezen intézkedéseket végrehajtási jogi aktusok révén kelljen elfogadni;

11.  kéri, hogy haladéktalanul fogadják el a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásról (RDE) szóló 3. és 4. csomagot, amely kiegészíti az új típusjóváhagyási eljárás szabályozási keretét, és kéri e keret mielőbbi alkalmazását; emlékeztet arra, hogy ahhoz, hogy az RDE-vizsgálatok hatékonynak bizonyuljanak a laboratóriumban és az autóúton mért kibocsátás közötti eltérések csökkentésére, a vizsgálati és értékelési eljárások feltételeit nagyon körültekintően kell meghatározni, és azoknak a vezetési körülmények széles skálájára kell kiterjedniük, beleértve a hőmérsékletet, a motor terhelését, a jármű sebességét, a tengerszint feletti magasságot, az úttípust és az Unióban történő vezetés egyéb lehetséges paramétereit;

12.  tudomásul veszi a 2. RDE-csomag megsemmisítése iránt több uniós város által azon az alapon benyújtott keresetet, hogy az NOx-kibocsátás új megnövelt határértékeinek bevezetésével a bizottsági rendelet egy alap-jogiaktus lényegi elemét változtatja meg – megsértve ezáltal egy lényeges eljárási szabályt – és a dízelüzemű gépjárművek maximális nitrogénkibocsátási szintjeinek korlátozása tekintetében a levegőminőségről szóló 2008/50/EK irányelv rendelkezéseit;

13.  sürgeti a Bizottságot, hogy 2017-ben az NOx-kibocsátások tekintetében a 2. RDE-csomagban foglaltak alapján vizsgálja felül az RDE-vizsgálatok megfelelési tényezőit; felhívja a Bizottságot, hogy a technológiai fejlődésnek megfelelően évente vizsgálja felül a megfelelési tényezőt, hogy azt legkésőbb 2021-ig lecsökkentse 1-re;

14.  felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a hatályos uniós jogszabályokat annak megállapítása érdekében, hogy a gépjárművek kibocsátásához hasonlóan, illetve olyan más területeken, ahol a piacfelügyelet hasonlóképp hiányos, más járműrendszerek vagy egyéb termékek forgalomba hozatala függhet-e a nem megfelelő vizsgálati eljárások alkalmazásától, és nyújtson be megfelelő jogalkotási javaslatokat a belső piaci előírások érvényesítésének biztosítására;

15.  felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatokat uniós szintű környezetvédelmi ellenőrzések bevezetésére, amelyek a környezetvédelmi termékszabványoknak, a működési engedélyekhez fűződő kibocsátási határértékeknek, valamint általánosságban az uniós környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés nyomon követését szolgálják;

16.  felhívja a Bizottságot, hogy folytassa a hordozható kibocsátásmérő rendszer teljesítményének javítására irányuló munkát a pontosság növelése és a hibahatár csökkentése érdekében; úgy ítéli meg, hogy a légszennyező részecskék tekintetében a hordozható kibocsátásmérő rendszernél alkalmazott technológiának képesnek kell lennie arra, hogy a 23 nanométernél kisebb méretű részecskéket – amelyek a legveszélyesebbek a közegészségre – is figyelembe tudja venni;

17.  úgy véli, hogy a bizottsági szakértői csoportok létrehozásával és működésével kapcsolatos, a Bizottság által 2016. május 30-án elfogadott horizontális szabályok a régi szabályokhoz képest javulást mutatnak, például az ülések érdemi és hiánytalan jegyzőkönyvével kapcsolatos követelmény tekintetében; felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül ezeket a szabályokat a szakértői csoportok kiegyensúlyozott összetételére vonatkozó rendelkezések megerősítése érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy szigorúan és haladéktalanul érvényesítse az (aktualizált) horizontális szabályokat, és készítsen jelentést a Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli azok végrehajtását;

18.  felszólít arra, hogy tegyék elérhetővé a nyilvánosság számára a komitológiai bizottságok – többek között a „Műszaki Bizottság – Gépjárművek” elnevezésű bizottság (TCMV) és az olyan bizottsági szakértői csoportok, mint a gépjárművekkel foglalkozó munkacsoport vagy a könnyű személy- és haszongépjárművek valós vezetési körülmények között tapasztalt kibocsátásaival foglalkozó munkacsoport (RDE-LDV) – résztvevőinek jegyzékét és az ülések jegyzőkönyveit;

19.  sürgeti a tagállamokat, hogy nemzeti parlamentjeik számára nagyobb átláthatóságot biztosítsanak a TCMV-ülések dokumentumaihoz való hozzáférés terén;

20.  felszólítja a Bizottságot, hogy alapvetően változtassa meg az archiválás és információtárolás jelenlegi irányelveit, és biztosítsa, hogy a Bizottság, a tagállamok, a Tanács és képviselőik közötti feljegyzéseket, szolgálatközi kommunikációt, tervezeteket és nem hivatalos információcserét alapértelmezett módon archiválják; sajnálatát fejezi ki a nyilvános archívumok hiányosságai miatt, amelyek azért alakultak ki, mert túl szűk az archiválandó dokumentumok köre, ezért az archiváláshoz aktív beavatkozásra van szükség;

Kiiktató eszközök

21.  úgy véli, hogy bár az RDE-eljárás minimálisra csökkenti majd a kiiktató eszközök használatának kockázatát, nem fogja teljesen megakadályozni az esetleges jogellenes gyakorlatok alkalmazását; javasolja ezért, hogy – az Egyesült Államok hatóságainak megközelítésével összhangban – a típusjóváhagyási és a használatban lévő gépjárművek megfelelőségére vonatkozó vizsgálatba bizonyos fokú kiszámíthatatlanságot is építsenek be, hogy megelőzzék a nagyobb joghézagok kihasználását és biztosítsák a gépjárművek egész életcikluson át tartó megfelelését; ezzel kapcsolatban üdvözli a Bizottság által 2017. január 26-án elfogadott, „A kibocsátáscsökkentési segédstratégiák és a hatástalanító berendezések alkalmazásának vizsgálatára vonatkozó iránymutatás” című közleményben szereplő, a kiiktató eszközökre vonatkozó vizsgálati tervet, amely a már forgalomba hozott gépjárművekre vonatkozik; elvárja, hogy a tagállamok nemzeti hatóságai piacfelügyeleti tevékenységeik során mielőbb alkalmazzák e tervet, és a járműveket standard vizsgálati feltételek előre nem látható változatai – úgymint a környezeti hőmérséklet, sebességszint, járműterhelés és a vizsgálat időtartama – mellett vizsgálják, amelyek „meglepetés-vizsgálatokat” is magukban foglalhatnak;

22.  aggodalommal állapítja meg, hogy a gépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának hivatalos vizsgálata továbbra is laboratóriumban végzett vizsgálati eljárásra (WLTP) fog korlátozódni, azaz a kiiktató eszközök jogellenes használata továbbra is lehetséges és esetlegesen észlelhetetlen marad; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy – a közúti távérzékelő berendezések és/vagy fedélzeti érzékelők segítségével – hozzanak létre távoli flottaellenőrző rendszereket, hogy figyelemmel lehessen kísérni a használatban lévő flotta környezeti teljesítményét, és észlelhetőek legyenek az esetleges jogellenes gyakorlatok, amelyek a papíron szereplő és a valós körülmények között mért teljesítmény közötti további eltérésekhez vezethetnek;

23.  felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja tovább annak okait, hogy a nehézgépjárművekre vonatkozó jogszabályok kiiktató eszközökre vonatkozó szigorúbb rendelkezései miért nem szerepelnek a könnyűgépjárművekre vonatkozó jogszabályokban;

24.  felszólítja a Bizottságot, hogy hajtson végre belső felülvizsgálatot azon állítás kivizsgálására, hogy a JRC kutatási eredményei és a bizottsági szolgálatok között megvitatott, a gyártók által folytatott esetleges jogellenes gyakorlatok tekintetében felmerült aggályok nem jutottak el soha a hierarchia magasabb szintjeire; kéri a Bizottságot, hogy következtetéseiről készítsen jelentést a Parlamentnek;

25.  meggyőződése, hogy a Bizottságon belül egyértelmű jelentéstételi mechanizmust kell kialakítani annak érdekében, hogy amikor a JRC megállapítja a megfelelés hiányát, akkor arról a Bizottság hierarchiájának valamennyi érintett szintjét értesítsék;

26.  felszólítja a Bizottságot, hogy bízza meg a JRC-t, hogy a nemzeti hatóságokkal és független kutatóintézetekkel együttműködve folytasson további vizsgálatot a 2016 augusztusában több gépjármű esetében megfigyelt gyanús kibocsátási jellemzők kapcsán;

27.  felhívja a tagállamokat, hogy – a gépjárműgyártók nemrégiben bevezetett arra vonatkozó kötelezettsége keretében, hogy közzé kell tenniük kibocsátáscsökkentési alap- és segédstratégiájukat – kötelezzék a gépjárműgyártókat arra, hogy ha a tesztelés során a járművek kibocsátási jellemzőjét észszerűtlennek észlelik, adjanak erre magyarázatot és bizonyítsák be, hogy szükség van a 715/2007/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésében meghatározott mentességek alkalmazására; felszólítja a tagállamokat, hogy vizsgálataik eredményét és a műszaki vizsgálati adatokat osszák meg a Bizottsággal és a Parlamenttel;

28.  felhívja a Bizottságot, hogy szigorúan ellenőrizze a kiiktató eszközök használata alóli mentességek tagállami végrehajtását; ezzel kapcsolatban üdvözli a kibocsátáscsökkentési segédstratégiák technikai értékelésére irányuló, a Bizottság 2017. január 26-i iránymutatásában szereplő módszertant; felszólítja a Bizottságot, hogy szükség szerint indítson kötelezettségszegési eljárást;

Típusjóváhagyás és használatban lévő járművek megfelelősége

29.  kéri, hogy a fogyasztó- és környezetvédelem érdekében haladéktalanul fogadják el és legkésőbb 2020-ig léptessék hatályba a gépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló rendeletre irányuló javaslatot (2016/0014(COD))(8), amely felváltja a típusjóváhagyásról szóló jelenlegi keretirányelvet; úgy véli, hogy különösen a rendszer uniós felügyeletének bevezetése vonatkozásában az eredeti bizottsági javaslat törekvési szintjének megőrzése jelenti az uniós rendszer javításához szükséges minimális célkitűzést; úgy véli továbbá, hogy az ügyre vonatkozó intézményközi tárgyalások során a típusjóváhagyás és a piacfelügyelet átfogóbb és koordináltabb rendszere – többek között az uniós felügyelet, a közös auditálások, valamint a nemzeti hatóságokkal folytatott és a nemzeti hatóságok között folyó együttműködés – jelenti a teljesítendő célkitűzést;

30.  úgy véli, hogy csak erősebb uniós szintű felügyelet biztosíthatja a járművekre vonatkozó uniós jogszabályok megfelelő végrehajtását és azt, hogy a piacfelügyeleti tevékenységeket az EU-ban hatékonyan és eredményesen végre lehessen hajtani; felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa az új típusjóváhagyási és piacfelügyeleti keretrendszer teljes körű és egységes végrehajtását, és koordinálja a nemzeti típusjóváhagyási és piacfelügyeleti hatóságok munkáját, illetve véleménykülönbség esetén hozzon döntést;

31.  felszólít arra, hogy az új uniós típusjóváhagyási keretben egyértelműen meghatározott szabályok és a felelősségi körök egyértelműbb megosztása alapján drasztikusan erősítsék meg a piacfelügyeletet annak érdekében, hogy egy jobb, hatékony és működőképes rendszert hozzanak létre;

32.  úgy véli, hogy az új uniós típusjóváhagyási keret uniós felügyeletének magában kell foglalnia a már forgalomba hozott járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek megfelelő mértékű, újbóli vizsgálatát, hogy ellenőrizzék, hogy ezek megfelelnek-e a típusjóváhagyásoknak és a vonatkozó jogszabályoknak, és ezt statisztikailag releváns mintákon alapuló vizsgálatok széles körét alkalmazva kell elvégezni, emellett pedig korrekciós intézkedéseket – többek között visszavonásokat, típusjóváhagyás-visszavonásokat és közigazgatási pénzbírságokat – kell kezdeményezni; úgy véli, hogy a JRC szakértelme nélkülözhetetlen e téren;

33.  felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják meg az Egyesült Államok azon gyakorlatát, mely szerint véletlenszerű vizsgálatokat végeznek a gyártósorról levett és a használatban lévő járművekre vonatkozóan, valamint hogy vonják le a szükséges következtetéseket piacfelügyeleti tevékenységeik fejlesztése tekintetében;

34.  javasolja, hogy a személygépjárművek esetében véletlenszerű, többek között nem meghatározott vizsgálati tervek szerinti piacfelügyeleti vizsgálatokat kell végezni az Unióban évente forgalomba hozott új modellek legalább 20%-án, valamint a régebbi modellek reprezentatív arányú részén annak ellenőrzése céljából, hogy a járművek a közutakon is megfelelnek-e az uniós biztonsági és környezetvédelmi jogszabályoknak; meggyőződése, hogy a megvizsgálandó járművek uniós szinten való kiválasztása során az indokolt panaszokat nyomon kell követni, és harmadik fél által végzett vizsgálatokat, távérzékelési adatokat, rendszeres műszaki vizsgálati jelentéseket és egyéb információkat is figyelembe kell venni;

35.  rámutat arra, hogy az illetékes nemzeti hatóságoknak szisztematikusan érvényesíteniük kell a járművek gyártásának megfelelőségét és a járművek használat közbeni megfelelőségét, amit uniós szinten összehangoltabbá kell tenni és felügyelni kell; meggyőződése, hogy a gyártásmegfelelésre és a használat közbeni megfelelésre vonatkozó vizsgálatokat nem végezheti a szóban forgó gépjármű típusjóváhagyásáért felelős műszaki szolgálat, a típusjóváhagyást célzó kibocsátási vizsgálatokat pedig nem végezhetik házon belüli műszaki szolgálatok; sürgeti a tagállamokat, hogy véglegesen tegyék egyértelművé, melyik hatóság felel területükön a piacfelügyeletért, annak biztosítása érdekében, hogy az említett hatóság tisztában legyen felelősségi köreivel, valamint hogy erről értesítsék a Bizottságot; meggyőződése, hogy a tagállamok piacfelügyeleti hatóságai és a Bizottság közötti szorosabb együttműködés és információmegosztás – a nemzeti piacfelügyeleti tervekre vonatkozóan is – fokozni fogja az uniós piacfelügyelet általános minőségét, és lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy meghatározza a nemzeti piacfelügyeleti rendszerek hiányosságait;

36.  meggyőződése, hogy a típusjóváhagyó hatóságok és az Európai Bizottság között, a Bizottság elnökletével működő fórum keretében folyó fokozottabb koordináció és párbeszéd hozzá fog járulni a típusjóváhagyási és piacfelügyeleti szabályozás eredményes és harmonizált végrehajtásának biztosítására irányuló bevált gyakorlatok előmozdításához;

37.  meggyőződése, hogy a típusjóváhagyási eredmények – többek között a kigurulási vizsgálatokból származó adatok – független, teljes körű felülvizsgálatának lehetősége javítani fogja a keretrendszer eredményességét, valamint hogy a releváns adatokat az érintett felek számára elérhetővé kell tenni;

38.  felhív a típusjóváhagyás, a piacfelügyelet és a műszaki szolgálatok tevékenységeinek megfelelő és független finanszírozására, például egy díjstruktúra, a tagállamok nemzeti költségvetései vagy a két módszer ötvözése révén; úgy véli, hogy a típusjóváhagyó hatóságok felelősségi körébe kell utalni, hogy ellenőrizzék a gépjármű-gyártók és egyfelől a beszállítók, másfelől a műszaki szolgálatok között fennálló kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokat, hogy ezáltal megakadályozzák az összeférhetetlenségeket;

39.  felhívja a figyelmet az Egyesült Államok típusjóváhagyási rendszerére – melynek keretében a tanúsítási és megfelelési programok költségeinek fedezése érdekében a gyártóktól beszedett díjakat az Egyesült Államok Államkincstárába fizetik be, a Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) számára pedig az Egyesült Államok Kongresszusa különít el forrásokat programjai végrehajtásához –, amely az uniós rendszer függetlenségének javítása szempontjából hasznos paradigma lehet;

40.  kéri, hogy haladéktalanul fogadják el, hajtsák végre és alkalmazzák a hordozható kibocsátásmérő rendszernek a használatban lévő járművekre vonatkozó megfelelőségi ellenőrzés és harmadik fél által végzett vizsgálatok céljából való felhasználását szabályozó 4. RDE-csomagot; felszólítja a Bizottságot, hogy adjon megbízatást a JRC-nek arra, hogy az új típusjóváhagyási kerettel összefüggésben hordozható kibocsátásmérő rendszerek segítségével európai szintű kibocsátási vizsgálatokat végezzen a használatban lévő járművek megfelelőségi ellenőrzéseinek részeként;

41.  felszólítja a társjogalkotókat, hogy a gépjárművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló következő rendelettel hozzanak létre az egész Unióra kiterjedő távérzékelő hálózatot a gépjárműflotta valós vezetési feltételek melletti kibocsátásának nyomon követésére és a fokozottan szennyező gépjárművek azonosítására, a használatban lévő járművek megfelelőségi ellenőrzéseinek célzottá tétele és a hardver- (például a kipufogógáz-visszavezetést [EGR] blokkoló lemez, dízelrészecske-szűrő [DPF] vagy szelektív katalitikus redukció [SCR] eltávolítása) vagy szoftvermódosítás (jogellenes chiptuning) révén vélhetőleg jogellenesen módosított gépjárművek felkutatása érdekében;

42.  felszólítja a Bizottságot, hogy használja fel a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról szóló 2014/45/EU irányelv 17. cikkének értelmében kapott felhatalmazást a gépjárművek rendszeres műszaki vizsgálatára vonatkozó módszerek naprakésszé tételére a gépjárművek NOx-kibocsátásának mérése érdekében;

43.  úgy véli, hogy a típusjóváhagyó hatóságoknak, a piacfelügyeleti hatóságoknak és a műszaki szolgálatoknak el kell végezniük feladataikat; úgy véli, hogy ennek érdekében jelentős mértékben és folyamatosan javítaniuk kell kompetenciaszintjüket, valamint ennek érdekében felszólít képességeik rendszeres és független ellenőrzésének kialakítására;

44.  kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, kötelezővé lehetne-e tenni a gyártók számára, hogy értesítsék a Bizottságot arról, hogy mely műszaki szolgálatot választották, annak biztosítása érdekében, hogy a helyzet teljes mértékben ismert legyen a Bizottság előtt;

45.  felszólítja a tagállamokat, hogy tegyék kötelezővé a gépjárműgyártóknak kibocsátáscsökkentési stratégiáik típusjóváhagyó hatóságok számára való közzétételét és indokolását, ahogyan az a nehézgépjárművek esetében történik;

46.  felhívja a tagállamokat annak elemzésére, hogy a gyártók által a csalárd rendszerekkel felszerelt járművek kijavítása tekintetében javasolt „szokásos” megoldások valóban megfelelnek-e a kibocsátásra vonatkozó szabályozásnak, és hogy a kijavított új járművek esetében végezzenek szúrópróbaszerű ellenőrzéseket;

Végrehajtás és szankciók

47.  felszólít a gépjárművek kibocsátására vonatkozó szabályok szigorúbb és eredményesebb végrehajtására az Európai Unióban; azt javasolja, hogy haladéktalanul alakítsák át a gépjárművek kibocsátására vonatkozó irányítási struktúrát, és hozzák összhangba a többi közlekedési ágazattal;

48.  emlékeztet arra, hogy a kibocsátás mérésére vonatkozó szabályokat a jobb levegőminőség elérése érdekében határozták meg, amelyet korábban részben a gyenge jogérvényesítés, részben az egyes gépjárműgyártók által végrehajtott manipuláció miatt nem sikerült elérni; úgy véli, hogy annak értékelése érdekében, hogy sikerült-e elérni a kitűzött célokat, az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük a gépjárművek kibocsátását és a levegőminőség alakulására vonatkozó adatokat;

49.  javasolja, hogy a kibocsátásokra vonatkozóan hozzanak létre egy állandó nemzetközi együttműködési keretet, amely lehetővé teszi a hatóságok számára az információcserét és közös felügyeleti intézkedések végzését; ilyen intézkedések más termékekre vonatkozóan már érvényben vannak az Európai Unión belül;

50.  sürgeti a Bizottságot, hogy indítson kötelezettségszegési eljárást azon tagállamok ellen, amelyek nem hoztak létre eredményes piacfelügyeletet és az uniós jog megsértésére vonatkozó, a hatályos jogszabályok által előírt nemzeti szankciórendszert;

51.  javasolja, hogy a Bizottság kapjon felhatalmazást arra, hogy eredményes, arányos és visszatartó erejű közigazgatási bírságot szabhasson ki a járműgyártókra, valamint hogy helyreállító és korrekciós lépéseket rendelhessen el abban az esetben, ha megállapítást nyer, hogy valamely járművük nem felel meg a jogszabályoknak; úgy véli, hogy az esetleges szankcióknak magukban kell foglalniuk a típusjóváhagyás visszavonását és az egész Unióra kiterjedő visszahívási programok létrehozását;

52.  meggyőződése, hogy a járműgyártókra kiszabott bírságokból beszedett forrásokat, a tagállamokkal szemben a kibocsátásokra vonatkozó uniós jogszabályok be nem tartása miatt indított kötelezettségszegési eljárásokból származó forrásokat, valamint az új személygépkocsik után fizetendő többletkibocsátási díjakat (a 711-es költségvetési sor) címzett bevételként kell felhasználni a levegőminőség és a környezetvédelem terén megvalósítandó speciális uniós projektek vagy programok céljára, és ezek nem csökkenthetik a tagállamok által az uniós költségvetésbe befizetendő GNI-alapú hozzájárulásokat; felhív, hogy az ennek érdekében szükséges rendelkezéseket illesszék be a megfelelő uniós jogszabályokba; úgy véli, hogy a bírságokból származó források egy részét a tagállamok is felhasználhatnák a jogsértés által negatívan érintett személyek jogorvoslatára, valamint a fogyasztók érdekét szolgáló egyéb hasonló tevékenységekre;

53.  felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a 715/2007/EK rendelet rendelkezéseinek gyártók általi megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó rendelkezések legyenek eredményesek, arányosak és visszatartó erejűek, valamint hogy azokról haladéktalanul tájékoztassák a Bizottságot;

54.  felszólítja a tagállamokat, hogy a kibocsátási csalással kapcsolatos botrány nyomán alkalmazzanak szigorúbb intézkedéseket; felszólítja a tagállamokat és típusjóváhagyó hatóságaikat, hogy vizsgálják meg a már típusjóváhagyással rendelkező, a vizsgálati programok során észszerűtlen kibocsátási jellemzőket mutató Euro 5-ös és Euro 6-os gépjárművek kibocsátáscsökkentési alap- és segédstratégiáira vonatkozó – a gépjármű gyártója által nyilvánosságra hozandó – információkat, és ellenőrizzék a kiiktató eszközökről szóló rendelkezésekre vonatkozó bizottsági értelmező iránymutatásoknak való megfelelőségüket; felszólítja a tagállamokat, hogy meg nem felelés esetén alkalmazzák a rendelkezésre álló szankciókat, többek között a kötelező visszahívási programokat és a típusjóváhagyások visszavonását; felszólítja a Bizottságot, hogy a visszahívási programokra vonatkozóan biztosítson összehangolt megközelítést az Európai Unió egészében;

55.  felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy tájékoztassák a járművek tulajdonosait arról, hogy ki kell-e javíttatni az érintett járműveket, valamint a kibocsátási szabályozásnak való megfelelés vonatkozásában a javítás jogi következményeiről, a járművek műszaki vizsgálatával kapcsolatos kötelezettségekről, az adózásról, a jármű esetleges átsorolásának következményeiről stb.;

56.  megjegyzi, hogy nehéz információkat gyűjteni a tagállami szankciókról, mivel nem állnak rendelkezésre nemzeti szintű statisztikák; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy rendszeresen készítsenek ezekre vonatkozó statisztikákat;

57.  felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy erősítsék meg az olyan európai végrehajtási mechanizmusokat, mint például a környezetvédelmi jog végrehajtásának és érvényesítésének elősegítésére létrehozott európai uniós hálózat (IMPEL);

Fogyasztói jogok

58.  úgy véli, hogy a Dieselgate-botrány által érintett uniós fogyasztók számára az érintett gépjárműgyártóknak megfelelő pénzügyi kártérítést kell nyújtani, és a csak részben végrehajtott visszahívási programok nem tekinthetők elégséges kártérítésnek;

59.  ezért kéri a Bizottságot, hogy nyújtson be jogalkotási javaslatot olyan kollektív jogorvoslati rendszer létrehozására, amely harmonizált rendszert hoz létre az uniós fogyasztók számára, megszüntetve a jelenlegi helyzetet, amelyben a legtöbb uniós tagállamban a fogyasztók nem részesülnek védelemben; kéri a Bizottságot, hogy értékelje a jelenlegi uniós és Unión kívüli rendszereket, az ezen a téren bevált gyakorlatok meghatározása érdekében és építse be azokat jogalkotási javaslatába ;

60.  úgy véli, hogy amennyiben egy jármű típusjóváhagyását meg nem felelés miatt visszavonják, a szóban forgó jármű tulajdonosai számára teljes mértékű kártérítést kell fizetni a jármű beszerzéséért;

61.  úgy véli, hogy a fogyasztóknak jogosultnak kell lenniük a megfelelő kártérítésre, amennyiben bizonyítást nyer, hogy a jármű eredeti teljesítményét (pl. az üzemanyag-fogyasztási teljesítmény, hatékonyság, az alkatrészek tartóssága, a kibocsátások stb. tekintetében) negatívan befolyásolják a járműgyártók visszahívási programjai során végrehajtott szükséges műszaki javítások vagy átalakítások;

62.  felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a fogyasztóknak nyújtsanak részletes és érthető tájékoztatást a visszahívási programok és karbantartási ellenőrzések során végrehajtott módosításokról annak érdekében, hogy javuljon a fogyasztók számára biztosított átláthatóság és a gépjárműpiac iránti bizalom;

63.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az európai fogyasztók az Egyesült Államok fogyasztóihoz képest kedvezőtlenebb elbánásban részesülnek; megállapítja továbbá, hogy az érintett fogyasztók gyakran homályos és hiányos információkat kapnak az érintett járművekről és a jármű kijavítására vonatkozó kötelezettségekről, továbbá ennek következményeiről;

64.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Unióban nincs olyan egységes összehangolt rendszer, amelynek segítségével a fogyasztók közös keresetet indíthatnának jogaik érvényesítése érdekében, és elismeri, hogy a fogyasztóknak jelenleg számos tagállamban nincs lehetőségük arra, hogy részt vegyenek ilyen keresetekben;

65.  hangsúlyozza, hogy a visszahívásokat követően a járműveknek meg kell felelniük az uniós jogszabályokban foglalt jogi követelményeknek; rámutat továbbá, hogy a visszahívási programokon kívül fontolóra kell venni más kártérítési formákat is; e célból felhívja a Bizottságot, hogy értékelje a fogyasztóvédelemre vonatkozó hatályos uniós szabályokat, és adott esetben terjesszen elő megfelelő javaslatokat;

66.  hangsúlyozza, hogy a fogyasztók tudatosságának fokozása és a személygépkocsi-vásárlással kapcsolatos tájékozott döntéshozataluk támogatása érdekében fontos, hogy a fogyasztók valós, pontos és megbízható információhoz jussanak személygépkocsijuk üzemanyag-fogyasztásáról és légszennyezőanyag-kibocsátásáról; felszólít a személygépkocsik címkézéséről szóló irányelv (1999/94/EK) felülvizsgálatára, amelynek során az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás mellett az egyéb légszennyező anyagokra – többek között az NOx-ra és a légszennyező részecskékre – vonatkozó tájékoztatás kötelezővé tételét is meg kell vizsgálni;

67.  kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a fogyasztók méltányos és megfelelő kártérítésben részesüljenek, lehetőleg kollektív jogorvoslati mechanizmusok révén;

Tiszta üzemű gépjárművek

68.  felszólítja a Bizottságot és a tagállamok illetékes hatóságait, hogy teljes mértékben kötelezzék el magukat egy alacsony kibocsátású mobilitási stratégia mellett és hajtsák azt végre;

69.  felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy értékeljék a városokban található jelenlegi alacsony kibocsátási övezetek hatékonyságát, figyelembe véve, hogy a könnyűgépjárművek Euro-normái nem tükrözik a valós vezetési feltételek melletti kibocsátást, valamint hogy vizsgálják meg a kibocsátási határértékeket valós vezetési feltételek mellett is teljesítő ultraalacsony kibocsátású járművekre (ULEV) vonatkozó címke vagy norma bevezetésének előnyeit;

70.  felszólítja a Bizottságot és a társjogalkotókat arra, hogy a gépjárművek környezeti teljesítményének javítására irányuló politikáikban kövessenek integráltabb megközelítést annak érdekében, hogy biztosítsák az előrelépést a dekarbonizációs és levegőminőségi célkitűzések terén, többek között a gépjárműflotta villamosításának vagy alternatív motorizációra való áttérésének elősegítése révén;

71.  felszólítja ezért a Bizottságot, hogy vizsgálja felül az ún. Tiszta energiák a közlekedésben irányelvet (2014/94/EU), és terjesszen elő rendelettervezetet a 2025 után forgalomba hozandó gépjárműflotta CO2-kibocsátási normáiról, amelybe belefoglalja a kibocsátásmentes járművekre (ZEV) és az ULEV-ekre vonatkozó megbízatást, amely a kibocsátásmentes és utraalacsony kibocsátású járművek teljes gépjárműflottán belüli arányának fokozatos növelését írja elő azzal a céllal, hogy 2035-re megszüntesse a CO2-kibocsátó új járművek forgalomba helyezését;

72.  felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a környezetbarát közbeszerzésre irányuló politikákat azáltal, hogy közigazgatási szerveik révén kibocsátásmentes és ultraalacsony kibocsátású gépjárműveket vásárolnak saját gépjárműflottájukba vagy közös gépkocsihasználatra irányuló (kvázi) közprogramok részére;

73.  felszólítja a Bizottságot, hogy az Unión belüli levegőminőség javítása és a környezeti levegő minőségére vonatkozó uniós határértékek betartása, valamint a WHO által ajánlott szintek elérése érdekében vizsgálja felül a 715/2007/EK rendelet I. mellékletében meghatározott kibocsátási határértékeket, és adott esetben legkésőbb 2025-ig terjesszen elő javaslatot az uniós piacon forgalomba hozott valamennyi M1 és N1 kategóriájú járműre alkalmazandó, új, technológiasemleges Euro 7 kibocsátási határértékek tekintetében;

74.  felkéri a Bizottságot, hogy vegye fontolóra a környezeti felelősségről szóló irányelv (2004/35/EK) felülvizsgálatát annak érdekében, hogy beillesszék ezen jogszabályba a gépjárművek kibocsátására vonatkozó uniós jogszabályokat megsértő gépjárműgyártók légszennyezése által okozott környezeti kárt; meggyőződése, hogy amennyiben a gépjárműgyártók pénzügyileg felelősségre vonhatók az általuk okozott környezeti károk helyreállításáért, várhatóan magasabb szintű megelőzés és elővigyázatosság alakul ki;

75.  felszólítja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve gondoskodjon arról, hogy a gépjárműipari ágazat egyszerű alkalmazottjait ne érje hátrány a kibocsátási botrány miatt; e célból a tagállamoknak és a gépjárműgyártóknak elő kell segíteniük összehangolt szakmai képzési tervek kidolgozását azt biztosítandó, hogy az olyan egyszerű dolgozók, akiknek a foglalkoztatási helyzetét a kibocsátási botrány kedvezőtlenül érintette,teljes mértékben részesülhessenek az ahhoz szükséges védelemben és képzési lehetőségekben, hogy készségeik hasznosíthatóak legyenek, például a fenntartható közlekedési módok területén;

A vizsgálóbizottság hatásköre és korlátai

76.  sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy vegyen részt a Parlamentnek az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlását szabályozó részletes rendelkezésekről szóló, és a 95/167/EK, Euratom, ESZAK határozatot hatályon kívül helyező európai parlamenti rendeletre irányuló javaslatára vonatozó tárgyalások időben történő lezárásában;

77.  úgy véli, hogy alapvető fontosságú a vezetők demokratikus ellenőrzéséhez, hogy a Parlamentet olyan vizsgálati joggal ruházzák fel, amely hasonlít az EU nemzeti parlamentjeinek hatásköreihez; meggyőződése, hogy ezen demokratikus felügyeleti szerep ellátásához a Parlamentnek megfelelő hatáskörrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy tanúkat idézzen be, tanúkat kötelezzen megjelenésre, valamint dokumentumok bemutatását írja elő; meggyőződése, hogy ezen jogok gyakorlásához a tagállamoknak el kell fogadniuk azt, hogy szankciókat léptetnek életbe azon személyekkel szemben, akik nem jelennek meg vagy nem mutatják be a kért dokumentumokat a nemzeti parlamenti vizsgálatokra vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban; megismétli támogatását az e kérdésre vonatkozó 2012-es jelentésben kifejtett álláspont iránt;

78.  úgy véli, hogy a Parlament vizsgálóbizottságainak hatáskörét jobban hozzá kellene igazítani a nemzeti parlamentek vizsgálóbizottságainak hatásköréhez, különösen a személyek eredményes idézésének és részvételének biztosítása, valamint az együttműködés elutasítása esetén a szankciók kiszabása érdekében; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a Parlament jelenlegi javaslatában foglalt, ezzel kapcsolatos rendelkezéseket;

79.  felhívja a Bizottságot, hogy soron kívül vizsgálja felül a biztosok magatartási kódexét annak érdekében, hogy abba belefoglaljon rendelkezéseket a korábbi biztosoknak a hivatali idejük alatt történt politikai döntéshozatalra és jogalkotásra irányuló vizsgálóbizottsági vizsgálat keretében való számonkérhetőségére vonatkozóan;

80.  kéri a Bizottságot, hogy használja fel az vizsgálóbizottság létrehozására vonatkozó plenáris határozat és a vizsgálóbizottság munkájának tényleges megkezdése közti időt arra, hogy a vizsgálóbizottság megbízatásához kapcsolódó kezdeti dokumentumokat készítsen elő a gyorsabb információnyújtás érdekében, ezáltal megkönnyítve a kezdetektől a vizsgálóbizottság munkáját; ezt szem előtt tartva úgy véli, hogy felül kell vizsgálni a Bizottság dokumentumok archiválására és továbbítására vonatkozó szabályait, és javítani kell azokat a jövőbeli megkeresések megkönnyítése érdekében;

81.  javasolja, hogy a Bizottságon belül hozzanak létre egységes kapcsolattartási pontot a Parlament vizsgálóbizottságaival való kapcsolattartás céljából, különösen abban az esetben, amikor számos főigazgatóság érintett, annak érdekében, hogy egyfelől megkönnyítsék az információáramlást, másfelől pedig hogy építeni lehessen az eddig kialakított bevált gyakorlatokra;

82.  megjegyzi, hogy több, nemrégiben létrejött vizsgálóbizottság és különbizottság számára a Bizottság és a Tanács néhány esetben nem biztosította a kért dokumentumokat, míg más esetekben a kért dokumentumokat csak nagy késedelemmel bocsátotta rendelkezésre; úgy véli, hogy elszámoltathatósági mechanizmust kell bevezetni annak érdekében, hogy biztosított legyen azon dokumentumok azonnali és garantált továbbítása a Parlamenthez, amelyeket a vizsgálóbizottság vagy különbizottság kért és amelyekhez jogosult hozzáférni;

83.  felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa kapacitását, hogy a vizsgálóbizottságok, valamint az újságírók és polgárok által a vonatkozó dokumentumhozzáférési szabályok értelmében benyújtott dokumentumkérelmeket kellő időben és elfogadható minőségben tudja kezelni; sürgeti a Bizottságot, hogy ezeket a dokumentumokat eredeti formátumukban adja ki, és tartózkodjon az időigényes és esetenként tartalommódosító formátumváltoztatásoktól és -átalakításoktól; utasítja továbbá a Bizottságot annak biztosítására, hogy a gépileg olvasható formátumban tárolt információt, tehát például egy adatbázist gépileg olvasható formátumban adja is ki;

84.  megjegyzi, hogy a vizsgálóbizottság felelősségi körébe tartozik annak meghatározása, hogy egy adott kérés tárgyát képező információ releváns-e a bizottság munkája szempontjából; megjegyzi, hogy ezt a feladatot nem követelheti magának a dokumentum iránti kérelem címzettje; utasítja a Bizottságot, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérelmekkel kapcsolatos iránymutatásai ezt a felelősséget megfelelően tükrözzék;

85.  sürgeti a tagállamokat, hogy tartsák be a vizsgálóbizottságokkal szemben a 95/167/EK, Euratom, ESZAK határozatban, konkrétan annak 3. cikkében foglaltaknak megfelelően fennálló jogi kötelezettségeiket; felhívja továbbá a tagállamokat, hogy tekintettel a válaszadások során tapasztalt jelentős késedelmekre, segítsék a vizsgálóbizottságok munkáját, tiszteletben tartva a jóhiszemű együttműködésnek az EUSZ 4. cikkének (3) bekezdésében foglalt elvét;

86.  felhívja azon tagállamokat, amelyek nemzeti vizsgálatokat végeztek a személygépkocsik szennyezőanyag-kibocsátásáról, hogy haladéktalanul juttassák el a Bizottsághoz és a Parlamenthez a vizsgálataik során nyert összes adatot és eredményt;

87.  úgy véli, hogy a bizottság megbízatásának első felét az írásos bizonyítékok gyűjtésére és elemzésére kell fordítani, a nyilvános meghallgatások megkezdését megelőzően; hasznosnak véli a meghallgatások lezárása és a végleges jelentés kidolgozása közti „várakozási időszak” beiktatását, hogy be lehessen fejezni a bizonyítékok gyűjtését, azokat megfelelően elemezni lehessen, és teljes körűen be lehessen őket építeni a jelentésbe;

88.  úgy véli, hogy a vizsgálóbizottságok 12 hónapos időtartamát önkényesen állapították meg és ez sokszor nem elegendő; meggyőződése, hogy a vizsgálóbizottság tagjai tudják a legjobban eldönteni, hogy egy vizsgálatot meg kell-e hosszabbítani, és ha igen, akkor milyen időtartamra;

89.  megjegyzi, hogy a Parlament eljárási szabályzatának 198. cikkében egyértelműbben meg kellene határozni a vizsgálóbizottság időtartamának kezdő időpontját; javasolja megfelelő rugalmasság biztosítását ahhoz, hogy elegendő idő maradjon a vizsgálatokra; felhívja a vizsgálóbizottságot, hogy munkáját csak azt követően kezdje meg, hogy a kérelmezett dokumentumok megérkeztek az uniós intézményektől;

90.  úgy véli, hogy a jövőbeni megbízatások során nem feltétlenül kellene félidős jelentés kérni, hogy ez ne előlegezze meg a vizsgálat végső következtetéseit;

91.  úgy véli, hogy a vizsgálóbizottságokat a jövőben eltérő módon kell megszervezni, hogy a bizottságok nagyobb hatékonysággal és eredményességgel szervezzék meg és végezzék munkájukat, különösen a nyilvános meghallgatások során;

92.  hangsúlyozza, hogy a Parlament belső igazgatási szabályai az állandó bizottságok kialakult gyakorlatára szabottak, és ezért gyakran nem felelnek meg a vizsgálóbizottság eseti és ideiglenes jellegének, amely szokatlanabb körülmények között végzi munkáját, egy konkrétan körülhatárolt témakörben és időbeli korlát mellett; úgy véli ezért, hogy például a meghallgatások és küldetések végrehajtása tekintetében a vizsgálóbizottságok eredményes működésére vonatkozó, tisztességes politikai képviseletet garantáló szabályrendszer kidolgozása növelné a hatékonyságot; úgy véli, hogy fennáll annak kockázata, hogy a pénzügyi korlátok megakadályozzák a vizsgálóbizottságokat abban, hogy minden olyan szakértőt meghallgassanak, akiket szükségesnek ítélnek a bizottság munkájának elvégzéséhez; úgy véli, hogy rugalmasabbá kell tenni a meghallgatások és küldöttségek belső engedélyezési határidőit;

93.  úgy véli, hogy a vizsgálóbizottságoknak elsőbbségi hozzáféréssel és saját forrásokkal kellene rendelkezniük a vonatkozó parlamenti szolgálatoknál, hogy az utóbbiak képesek legyenek foglalkozni különösen a tanulmányokra, tájékoztatókra (briefing) stb. vonatkozó kérésekkel a szabályok által megszabott időkorláton belül;

94.  megjegyzi, hogy a Tanács, a Bizottság vagy a tagállamok által vizsgálat keretében az Európai Parlament rendelkezésére bocsátott minősített és egyéb bizalmas információkhoz való hozzáférés jelenlegi szabályai jogilag nem egyértelműek, azonban az általános értelmezés szerint az akkreditált parlamenti asszisztensek nem tekinthetnek bele és nem vizsgálhatják meg a nem minősített „egyéb bizalmas információkat” a biztonságos olvasótermekben; megjegyzi, hogy számos képviselő úgy ítéli meg, hogy ez a szabály akadályozza e dokumentumok hatékony és alapos áttekintését a vizsgálóbizottságok számára rendelkezésre álló korlátozott időtartamon belül, és hogy a TAX2 Bizottság (a feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság) – amely működése során ideiglenesen és kivételesen engedélyezte a hozzáférést az akkreditált parlamenti asszisztensek számára – sokkal átfogóbb és eredményesebb módon tudta hasznosítani ezeket a forrásokat; felhív ezért egy olyan egyértelműen megfogalmazott rendelkezés újratárgyalt intézményközi megállapodás keretében történő bevezetésére, amely a szükséges ismeret elve alapján, a képviselőknek nyújtott támogató munkájuk során az akkreditált parlamenti asszisztensek számára dokumentumokhoz való hozzáférési jogot biztosít; sürgeti az érintett szerveket, hogy gyorsítsák fel e kérdés újratárgyalását, hogy az ne akadályozza a folyamatban lévő és a jövőbeli parlamenti vizsgálatok eredményességét és hatékonyságát;

o
o   o

95.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást és a vizsgálóbizottság végleges jelentését a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok parlamentjeinek.

(1) HL L 113., 1995.5.19., 1. o.
(2) HL L 10., 2016.1.15., 13. o.
(3) HL L 171., 2007.6.29., 1. o.
(4) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.
(5) HL L 152., 2008.6.11., 1. o.
(6) Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0375.
(7) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0322.
(8) Lásd még elfogadott szövegek (2017.4.4.), P8_TA(2017)0097.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat