Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 5 април 2017 г. - Страсбург
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: основни информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти
 Преговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз
 Някои аспекти на дружественото право ***I
 Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси ***
 Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси ***
 Прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система в Република Хърватия *
 Медицински изделия ***II
 Медицински изделия за инвитро диагностика ***II
 Фондове на паричния пазар ***I
 Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване ***I
 Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 ***
 Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 (резолюция)
 Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства
 Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2018 година: Раздел І — Европейски парламент
 Проект на коригиращ бюджет № 1/2007, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2017/000 TA 2017 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия
 Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Латвия *
 Автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Словакия, Португалия, Латвия, Литва, Чешката република, Естония, Унгария, Кипър, Полша, Швеция, Малта и Белгия *
 Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Словакия, България, Франция, Чешката република, Литва, Нидерландия, Унгария, Кипър, Естония, Малта, Румъния и Финландия *
 Автоматичен обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства във Финландия, Словения, Румъния, Полша, Швеция, Литва, България, Словакия и Унгария *
 Автоматизиран обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Малта, Кипър и Естония *
 Разрешение за генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
 Справяне с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС
Текстове (479 kb)
Правна информация - Политика за поверителност