Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 5. aprill 2017 - Strasbourg
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumendid
 Läbirääkimised Ühendkuningriigiga pärast teadet riigi kavatsuse kohta Euroopa Liidust lahkuda
 Äriühinguõiguse teatavad aspektid ***I
 Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine, v.a tsiviilasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevad aspektid ***
 Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega ***
 Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamine Horvaatias *
 Meditsiiniseadmed ***II
 In vitro diagnostikameditsiiniseadmed ***II
 Rahaturufondid ***I
 Väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt ***I
 Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 ***
 Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (resolutsioon)
 Ettenägemata kulude varu kasutusele võtmine
 2018. aasta tulude ja kulude eelarvestus - I jagu - Euroopa Parlament
 Paranduseelarve projekt nr 1/2017, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: EGF/2017/000 TA 2017 – Tehniline abi komisjoni algatusel
 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile
 Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Lätis *
 DNAandmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Slovakkias, Portugalis, Lätis, Leedus, Tšehhi Vabariigis, Eestis, Ungaris, Küprosel, Poolas, Rootsis, Maltal ja Belgias *
 Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Slovakkias, Bulgaarias, Prantsusmaal, Tšehhi Vabariigis, Leedus, Madalmaades, Ungaris, Küprosel, Eestis, Maltal, Rumeenias ja Soomes *
 Sõidukite registriandmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Soomes, Sloveenias, Rumeenias, Poolas, Rootsis, Leedus, Bulgaarias, Slovakkias ja Ungaris *
 Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetus Maltal, Küprosel ja Eestis *
 Geneetiliselt muundatud mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
 Pagulas- ja rändevoogude ohjamine ning ELi välistegevuse osa selles
Tekstid (280 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika