Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2017. gada 5. aprīlis - StrasbūraGalīgā redakcija
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumenti
 Sarunas ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības
 Akciju sabiedrību tiesību daži aspekti ***I
 Starptautiskās konvencijas par bīstamām un kaitīgām vielām 2010. gada protokola ratificēšana un pievienošanās tam, ciktāl ir skarti aspekti, kas nav saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās ***
 Starptautiskās konvencijas par bīstamām un kaitīgām vielām 2010. gada protokola ratificēšana un pievienošanās tam attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbības aspektiem civillietās ***
 Šengenas acquis noteikumu piemērošana Šengenas Informācijas sistēmas jomā Horvātijā *
 Medicīniskas ierīces ***II
 In vitro diagnostikas medicīniskas ierīces ***II
 Naudas tirgus fondi ***I
 Prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību ***I
 Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam ***
 Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam (rezolūcija)
 Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana
 2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments
 Budžeta grozījuma Nr. 1/2017 projekts, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (EGF/2017/000 TA 2017 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)
 Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei
 Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa Latvijā *
 DNS datu automatizēta apmaiņa Slovākijā, Portugālē, Latvijā, Lietuvā, Čehijas Republikā, Igaunijā, Ungārijā, Kiprā, Polijā, Zviedrijā, Maltā un Beļģijā *
 Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa Slovākijā, Bulgārijā, Francijā, Čehijas Republikā, Lietuvā, Nīderlandē, Ungārijā, Kiprā, Igaunijā, Maltā, Rumānijā un Somijā *
 Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizēta apmaiņa Somijā, Slovēnijā, Rumānijā, Polijā, Zviedrijā, Lietuvā, Bulgārijā, Slovākijā un Ungārijā *
 Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizēta apmaiņa Maltā, Kiprā un Igaunijā *
 Ģenētiski modificēta kukurūza Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
 Bēgļu un migrantu pārvietošanās jautājumu risināšana: ES ārējās darbības nozīme
Teksti
Galīgā redakcija (291 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika