Показалец 
Приети текстове
Сряда, 5 април 2017 г. - Страсбург
Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: основни информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти
 Преговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз
 Някои аспекти на дружественото право ***I
 Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси ***
 Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси ***
 Прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система в Република Хърватия *
 Медицински изделия ***II
 Медицински изделия за инвитро диагностика ***II
 Фондове на паричния пазар ***I
 Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване ***I
 Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 ***
 Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 (резолюция)
 Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства
 Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2018 година: Раздел І — Европейски парламент
 Проект на коригиращ бюджет № 1/2007, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2017/000 TA 2017 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия
 Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Латвия *
 Автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Словакия, Португалия, Латвия, Литва, Чешката република, Естония, Унгария, Кипър, Полша, Швеция, Малта и Белгия *
 Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Словакия, България, Франция, Чешката република, Литва, Нидерландия, Унгария, Кипър, Естония, Малта, Румъния и Финландия *
 Автоматичен обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства във Финландия, Словения, Румъния, Полша, Швеция, Литва, България, Словакия и Унгария *
 Автоматизиран обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Малта, Кипър и Естония *
 Разрешение за генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
 Справяне с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС

Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: основни информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти
PDF 472kWORD 51k
Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 8 март 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи (C(2017)01473 – 2017/2602(DEA))
P8_TA(2017)0101B8-0234/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид Делегирания регламент на Комисията (C(2017)01473) („преразгледан делегиран регламент“),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2016 г. относно Делегиран регламент на Комисията от 30 юни 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))(1),

—  като взе предвид писмото на Комисията от 22 март 2017 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу преразгледания делегиран регламент,

—  като взе предвид писмото от 28 март 2017 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (2) и по-специално член 8, параграф 5, член 10, параграф 2, член 13, параграф 5 и член 31 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 2016/2340 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, във връзка с датата на неговото прилагане(3),

—  като взе предвид член 13 и член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган, ЕБО), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/78/ЕО на Комисията(4), от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, EIOPA), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/79/ЕО на Комисията(5), и от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари, ESMA), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/77/ЕО на Комисията(6),

—  като взе предвид писмото от председателите на Европейските надзорни органи (ЕНО) от 22 декември 2016 г., последвало искането на Комисията, отправено с писмо от 10 ноември 2016 г. относно нейното намерение да измени проекта на регулаторни технически стандарти (РТС), съвместно представени от ЕБО, ESMA и EIOPA съгласно член 8, параграф 5, член 10, параграф 2 и член 13, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1286/2014,

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид обстоятелството, че не са представени възражения в срока, предвиден в член 105, параграф 6, трето и четвърто тире от неговия Правилник за дейността, който срок изтече на 4 април 2017 г.,

A.  като има предвид, че в своята резолюция от 14 септември 2016 г. Парламентът възрази срещу делегирания регламент на Комисията от 30 юни 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 и призова Комисията да представи преразгледан делегиран регламент, който да е съобразен с опасенията на Парламента, изразени по отношение на неясното третиране на ПИПДОЗИП, включващи набор от възможности, с опасенията във връзка с недостатъчното представяне на факта, че инвеститорите на дребно също може да загубят средства при неблагоприятни сценарии, свързани с определени продукти, както и по отношение на липсата на подробни насоки във връзка с използването на „предупреждението относно трудността за разбиране на продукта“;

Б.  като има предвид, че в своята резолюция от 14 септември 2016 г. Европейският парламент припомни, че председателят на комисията по икономически и парични въпроси и преговарящият екип на Парламента са изпратили писмо до Комисията на 30 юни 2016 г., с което Комисията е приканена да прецени дали прилагането на Регламент (ЕС) № 1286/2014 следва да бъде отложено;

В.  като има предвид, че разпоредбите на преразгледания делегиран регламент са в съответствие с целите на Парламента, посочени в неговата резолюция от 14 септември 2016 г. и по време на последвалия неофициален диалог, като част от подготвителната работа за приемането на преразгледания делегиран регламент;

Г.  като има предвид, че преразгледаният делегиран регламент пояснява, че създателите на ПИПДОЗИП с няколко възможности, които включват базисни възможности за инвестиции, които създатели са предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) или са фондове, които не са ПКИПЦК, посочени в член 32 от Регламент (ЕС) № 1286/2014, няма нужда да предоставят цялата информация, изисквана съгласно ПИПДОЗИП, и вместо това ще получат разрешение да използват документи с основна информация за инвеститорите в ПКИПЦК, като подходящо средство за предоставяне на по-подробна преддоговорна информация на инвеститорите на дребно;

Д.  като има предвид, че докато включените преди основни изчисления за трите сценария за резултатите все още се базират на исторически данни, в преразгледания делегиран регламент беше включен допълнителен четвърти сценарий за резултати; като има предвид, че този „кризисен сценарий“ цели да очертае значителни неблагоприятни въздействия на продуктите, които не са включени в съществуващия „неблагоприятен сценарий“;

Е.  като има предвид, че използването на предупреждението относно трудността за разбиране на продукта бе уточнено като в неговото приложно поле се включиха тези ПИПДОЗИП, които се считат за „сложни продукти“ съгласно Директива № 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива (ЕС) 2016/97 относно разпространението на застрахователни продукти;

Ж.  като има предвид, че предложеният раздел „Какъв е този продукт?“ в основния информационен документ беше променен и разделът „Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа“ включва представяне на административните разходи във връзка с биометричните компоненти на основаващи се на застраховане инвестиционни продукти;

З.  като има предвид, че Регламент (ЕС) 2016/2340 отлага датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 1286/2014 с 12 месеца до 1 януари 2018 г.;

1.  заявява, че не представя възражения срещу преразгледания делегиран регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1)Приети текстове, P8_TA(2016)0347.
(2)ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1.
(3)OВ L 354, 23.12.2016 г., стр. 35.
(4)OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.
(5)OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.
(6)OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.


Преговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз
PDF 567kWORD 57k
Резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (2017/2593(RSP))
P8_TA(2017)0102RC-B8-0237/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 50 от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид член 3, параграф 5, член 4, параграф 3, и член 8 от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 217 и 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид нотификацията от страна на министър-председателя на Обединеното кралство до Европейския съвет от 29 март 2017 г. в съответствие с член 50, параграф 2 от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид своята резолюция от 28 юни 2016 г. относно решението за напускане на ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство(1),

—  като взе предвид своите резолюции от 16 февруари 2017 г. относно възможното развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз(2), относно подобряването на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон(3) и относно бюджетния капацитет за еврозоната(4),

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че с нотификацията от страна на правителството на Обединеното кралство до Европейския съвет започва процесът, чрез който Обединеното кралство ще престане да бъде държава — членка на Европейския съюз и Договорите вече няма да се прилагат за него;

Б.  като има предвид, че това ще бъде безпрецедентно и достойно за съжаление събитие, тъй като никога досега държава членка не се е оттегляла от Европейския съюз; като има предвид, че оттеглянето трябва да бъде уредено по организиран начин, така че да не влияе отрицателно върху Европейския съюз, неговите граждани и процеса на европейска интеграция;

В.  като има предвид, че Европейският парламент представлява всички граждани на Европейския съюз и ще работи по време на целия процес, водещ до оттеглянето на Обединеното кралство, за защитата на техните интереси;

Г.  като има предвид, че въпреки че е суверенно право на държава членка да напусне Европейския съюз, всички останали държави членки имат задължението да действат единно в защита на интересите на Съюза и неговата цялост; като има предвид следователно, че преговорите ще се водят между Обединеното кралство, от една страна, и Комисията от името на Европейския съюз и на неговите оставащи 27 държави членки (ЕС-27), от друга страна;

Д.  като има предвид, че преговорите относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз ще започнат след приемането от Европейския съвет на насоки за тези преговори; като има предвид, че настоящата резолюция представлява позицията на Европейския парламент за тези насоки и ще послужи също така за основа за оценката на Парламента за преговорния процес и за всяко постигнато споразумение между Европейския съюз и Обединеното кралство;

Е.  като има предвид, че докато напусне Европейския съюз, Обединеното кралство трябва да се ползва от всички права и да изпълнява всички задължения, произтичащи от Договорите, включително принципа на лоялно сътрудничество, залегнал в член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз;

Ж.  като има предвид, че Обединеното кралство заяви в своята нотификация от 29 март 2017 г. намерението си да не попада под компетентността на Съда на Европейския съюз;

З.  като има предвид, че правителството на Обединеното кралство посочи в същата нотификация, че неговите бъдещи отношения с Европейския съюз няма да включват членство във вътрешния пазар, нито в митническия съюз;

И.  като има предвид, че въпреки това продължаващото членство на Обединеното кралство във вътрешния пазар, Европейското икономическо пространство и/или митническия съюз биха били оптималното решение както за Обединеното кралство, така и за ЕС-27; като има предвид, че това не е възможно, докато правителството на Обединеното кралство запазва възраженията си по отношение на четирите свободи и на компетентността на Съда на Европейския съюз, отказва да плаща обща вноска в бюджета на Съюза и иска да провежда своя собствена търговска политика;

Й.  като има предвид, че след резултата от референдума за напускане на Европейския съюз решението „за нова договореност за Обединеното кралство в рамките на Европейския съюз“, приложено към заключенията на Европейския съвет от 18 и 19 февруари 2016 г., е във всички случаи нищожно във всичките си разпоредби;

К.  като има предвид, че преговорите трябва да се водят предвид целите за осигуряване на правна стабилност и свеждане до минимум на смущенията, както и за предоставяне на ясна визия за бъдещето за гражданите и юридическите лица;

Л.  като има предвид, че едно оттегляне на нотификацията трябва да бъде възможно само при условия, определени от ЕС-27, така че то да не може да бъде използвано като процедурен инструмент, нито с него да бъде злоупотребявано в опит за подобряване на настоящите условия на членството на Обединеното кралство;

М.  като има предвид, че без споразумение за оттегляне Обединеното кралство автоматично би напуснало Европейския съюз на 30 март 2019 г., което би се случило по хаотичен начин;

Н.  като има предвид, че голям брой граждани на Обединеното кралство, включително мнозинството в Северна Ирландия и Шотландия, гласуваха да останат в Европейския съюз;

О.  като има предвид, че Европейският парламент е особено загрижен за последиците от оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз за Северна Ирландия и нейните бъдещи отношения с Ирландия; като има предвид, че в това отношение е от решаващо значение да се гарантира мирът и следователно да се запази Споразумението от Разпети петък във всичките му части, като припомня, че то е договорено с активното участие на Съюза, както Европейският парламент подчерта в своята резолюция от 13 ноември 2014 г. относно мирния процес в Северна Ирландия(5);

П.  като има предвид, че оттеглянето на Обединеното кралство следва да подтикне ЕС-27 и институциите на Съюза да отговарят по-добре на настоящите предизвикателства и да размислят за бъдещето и за усилията да стане европейският проект по-ефективен, по-демократичен и по-близък до гражданите; припомня пътната карта от Братислава, резолюциите на Европейския парламент по въпроса, Бялата книга на Европейската комисия от 1 март 2017 г. относно бъдещето на Европа, Декларацията от Рим от 25 март 2017 г., както и предложенията на групата на високо равнище за собствените ресурси от 17 януари 2017 г., които могат да послужат за основа на този размисъл;

1.  отчита нотификацията, подадена от правителството на Обединеното кралство до Европейския съвет, която придава официален характер на решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз;

2.  призовава за започване възможно най-скоро на преговорите между Европейския съюз и Обединеното кралство, както е предвидено в член 50, параграф 2 от Договора за Европейския съюз;

3.  отново подчертава, че е важно споразумението за оттегляне и всички евентуални преходни условия да влязат в сила много преди изборите за Европейски парламент през май 2019 г.;

4.  припомня, че споразумението за оттегляне може да се сключи само с одобрението на Европейския парламент, какъвто е случаят и при всяко евентуално бъдещо споразумение относно отношенията между Европейския съюз и Обединеното кралство, както и при всички евентуални преходни условия;

Общи принципи за преговорите

5.  очаква, че за да се осигури организирано излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз, преговорите между Европейския съюз и Обединеното кралство трябва да бъдат проведени добросъвестно и при пълна прозрачност; припомня, че Обединеното кралство ще продължи да се ползва от правата си на държава — членка на Европейския съюз, до влизането в сила на споразумението за оттегляне и поради това също така ще остане обвързано от своите задължения и ангажименти, произтичащи от това;

6.  припомня, че в това отношение би било в противоречие с правото на Съюза Обединеното кралство да започне преди оттеглянето си преговори по евентуални търговски споразумения с трети държави; подчертава, че такова действие би било в противоречие с принципа на лоялно сътрудничество, залегнал в член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, и следва да има последици, сред които изключване на Обединеното кралство от процедурите за търговски преговори, предвидени в член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз; подчертава, че същото трябва да важи и в други области на политиката, в които Обединеното кралство би продължило да оформя законодателството, действията, стратегиите или общите политики на Съюза по начин, който облагодетелства по-скоро собствените му интереси като напускаща държава членка, отколкото интересите на Европейския съюз и на ЕС-27;

7.  предупреждава, че всяко двустранно споразумение между една или няколко от оставащите държави членки и Обединеното кралство в областите от компетентността на Европейския съюз, което не е одобрено от ЕС-27, във връзка с въпроси, включени в обхвата на споразумението за оттегляне и/или засягащо бъдещите отношения на Европейския съюз с Обединеното кралство, също би било в противоречие с Договорите; предупреждава освен това, че такъв би бил случаят особено за всяко двустранно споразумение и/или регулаторни или надзорни практики, свързани например с какъвто и да е привилегирован достъп до вътрешния пазар за финансовите институции, установени в Обединеното кралство, за сметка на регулаторната рамка на Съюза или със статута на гражданите на ЕС-27 в Обединеното кралство, или обратното;

8.  счита, че мандатът и насоките за водене на преговори по време на целия процес на преговори трябва да отразяват в пълна степен позициите и интересите на гражданите от ЕС-27, включително на тези на Ирландия, тъй като тази държава членка ще бъде особено засегната от оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз;

9.  изразява надежда, че при тези условия Европейският съюз и Обединеното кралство ще създадат бъдещи отношения, които да бъдат справедливи, възможно най-тесни и уравновесени по отношение на права и задължения; изразява съжаление във връзка с решението на Обединеното кралство да не участва във вътрешния пазар, Европейското икономическо пространство и митническия съюз; счита, че оттегляща се от Съюза държава не може да се ползва от предимства, подобни на тези, ползвани от държава — членка на Европейския съюз, и поради това обявява, че няма да даде одобрение за никое споразумение, което би било в противоречие с този принцип;

10.  отново заявява, че членството във вътрешния пазар и митническия съюз включва приемане на четирите свободи, компетентността на Съда на Европейския съюз, общите бюджетни вноски и придържането към общата търговска политика на Европейския съюз;

11.  подчертава, че Обединеното кралство трябва да изпълнява всички свои правни, финансови и бюджетни задължения, включително задълженията, поети в рамките на настоящата многогодишна финансова рамка, подлежащи на изпълнение до и след датата на неговото оттегляне;

12.  отбелязва предложените мерки за организация на преговорите, очертани в изявлението на държавните или правителствените ръководители на 27-те държави членки, както и председателите на Европейския съвет и Европейската комисия от 15 декември 2016 г.; приветства определянето на Европейската комисия като преговарящ от името на Съюза и определянето от Комисията на Мишел Барние като неин главен преговарящ; посочва, че пълното включване на Европейския парламент представлява необходима предпоставка, за да може той да даде своето одобрение за каквото и да било споразумение, постигнато между Европейския съюз и Обединеното кралство;

Последователност на преговорите

13.  подчертава, че в съответствие с член 50, параграф 2 от Договора за Европейския съюз преговорите трябва да се отнасят до условията за оттеглянето на Обединеното кралство, като се взема предвид рамката за бъдещите отношения на Обединеното кралство с Европейския съюз;

14.  изразява съгласие, че ако бъде постигнат значителен напредък по споразумението за оттегляне, тогава биха могли да започнат разговори за евентуални преходни разпоредби въз основа на предвидената рамка за бъдещите отношения на Обединеното кралство с Европейския съюз;

15.  отбелязва, че споразумение относно бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство като трета държава, може да се сключи само след като Обединеното кралство се е оттеглило от Европейския съюз;

Споразумение за оттегляне

16.  заявява, че споразумението за оттегляне трябва да съответства на Договорите и Хартата на основните права на Европейския съюз, като в противен случай то няма да получи одобрението на Европейския парламент;

17.  счита, че споразумението за оттегляне следва да разглежда следните елементи:

   правния статут на гражданите на ЕС-27, които живеят или са живели в Обединеното кралство, и на гражданите на Обединеното кралство, които живеят или са живели в други държави членки, както и други разпоредби относно техните права;
   уреждането на финансовите задължения между Обединеното кралство и Европейския съюз;
   външната граница на Европейския съюз;
   изясняването на статута на международните ангажименти на Обединеното кралство, поети в качеството му на държава — членка на Европейския съюз, като се има предвид, че Европейският съюз от 27 държави членки ще бъде правоприемник на Европейския съюз от 28 държави членки;
   правна сигурност за правните субекти, включително дружествата;
   посочване, че Съдът на Европейския съюз е компетентният орган за тълкуване и прилагане на споразумението за оттегляне;

18.  отправя искане за справедливо третиране на гражданите на ЕС-27, които живеят или са живели в Обединеното кралство, и на гражданите на Обединеното кралство, които живеят или са живели в ЕС-27, и счита, че на техните съответни права и интереси трябва да се даде пълен приоритет в преговорите; иска, следователно, статутът и правата на гражданите на ЕС-27, пребиваващи в Обединеното кралство, и на гражданите на Обединеното кралство, пребиваващи в ЕС-27, да подлежат на принципите на реципрочност, равноправие, симетрия и недискриминация, и изисква освен това да бъде защитена целостта на правото на Съюза, включително Хартата на основните права, и да бъде защитена рамката за неговото прилагане; подчертава, че всяко накърняване на правата, свързани със свободата на движение, включително дискриминация между гражданите на ЕС по отношение на техния достъп до права на пребиваване, преди датата на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз би било в противоречие с правото на Съюза;

19.  подчертава, че единно финансово споразумение с Обединеното кралство въз основа на годишните отчети на Европейския съюз, одитирани от Европейската сметна палата, трябва да включва всички негови правни отговорности, произтичащи от неизпълнени поети задължения, и да предвижда задбалансови позиции, условни пасиви и други финансови разходи, възникващи пряко в резултат на оттеглянето на Обединеното кралство;

20.  отчита, че уникалното положение и особените обстоятелства, пред които е изправен остров Ирландия, трябва да бъдат разгледани в споразумението за оттегляне; настоятелно призовава за това всички средства и мерки, които са в съответствие с правото на Европейския съюз и Споразумението от Разпети петък от 1998 г., да се използват за смекчаване на последиците от оттеглянето на Обединеното кралство върху границата между Ирландия и Северна Ирландия; в този контекст настоява на абсолютната необходимост да се гарантира непрекъснатост и стабилност на мирния процес в Северна Ирландия и да се направи всичко възможно, за да се избегне създаването на „твърда“ граница;

Бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство

21.  отчита нотификацията от 29 март 2017 г. и Бялата книга на правителството на Обединеното кралство от 2 февруари 2017 г., озаглавена „Излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз и изграждане на ново партньорство с Европейския съюз“;

22.  счита, че бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство следва да бъдат балансирани и всеобхватни и да служат на интересите на гражданите на двете страни, поради което ще трябва достатъчно време, за да бъдат договорени; подчертава, че тези отношения следва да обхващат областите от общ интерес, като същевременно зачитат целостта на правния ред на Европейския съюз и основните принципи и ценности на Съюза, включително целостта на вътрешния пазар, както и капацитета за вземане на решения и автономността на Съюза; отбелязва, че член 8 от Договора за Европейския съюз, както и член 217 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който предвижда „споразумения за асоцииране, създаващи реципрочни права и задължения, общо действие и специални процедури“, биха могли да осигурят подходяща рамка за подобни бъдещи отношения;

23.  заявява, че независимо от изхода на преговорите относно бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство те не могат да включват никакъв компромис между вътрешната и външната сигурност, включително сътрудничеството в областта на отбраната, от една страна, и бъдещите икономически отношения, от друга страна;

24.  подчертава, че всяко бъдещо споразумение между Европейския съюз и Обединеното кралство зависи от това Обединеното кралство да продължи да се придържа към стандартите, определени от международните задължения, включително правата на човека, законодателството и политиките на Съюза, наред с другото в областта на околната среда, изменението на климата, борбата срещу отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, лоялната конкуренция, търговията и социалните права, особено гаранциите срещу социален дъмпинг;

25.  противопоставя се на всяко бъдещо споразумение между Европейския съюз и Обединеното кралство, което би съдържало откъслечни или секторни разпоредби, включително във връзка с финансовите услуги, осигурявайки на предприятията, установени в Обединеното кралство, преференциален достъп до вътрешния пазар и/или митническия съюз; подчертава, че след своето оттегляне Обединеното кралство ще попадне в обхвата на режима за трети държави, предвиден в законодателството на Съюза;

26.  отбелязва, че ако Обединеното кралство иска да участва в някои програми на Европейския съюз, то ще бъде като трета държава, което ще предполага подходящи бюджетни вноски и надзор от страна на съществуващата юрисдикция; би приветствал в този контекст продължаване на участието на Обединеното кралство в редица програми, например „Еразъм“;

27.  отбелязва, че много граждани на Обединеното кралство са изразили силното си несъгласие със загубата на правата, с които се ползват понастоящем съгласно член 20 от Договора за функционирането на Европейския съюз; предлага ЕС-27 да разгледа начини за смекчаване на това положение в рамките на първичното право на Съюза, като същевременно се зачитат в пълна степен принципите на реципрочност, равнопоставеност, симетрия и недискриминация;

Преходни условия

28.  счита, че преходни условия, които да гарантират правна сигурност и приемственост, може да бъдат договорени между Европейския съюз и Обединеното кралство единствено ако съдържат точния баланс на права и задължения и за двете страни и запазват целостта на правния ред на Съюза, като Съдът на Европейския съюз бива компетентен по уреждането на всички правни спорове; освен това счита, че всякакви подобни условия трябва да бъдат строго ограничени както като срок — не повече от три години — така и като обхват, тъй като те никога не биха могли да представляват заместител на членството в Европейския съюз;

Въпроси за ЕС-27 и институциите на Съюза

29.  призовава да се постигне съгласие възможно най-бързо относно преместването на Европейския банков орган и Европейската агенция по лекарствата, както и процесът на преместване да започне веднага щом това е практически осъществимо;

30.  посочва, че може да са необходими преглед и адаптиране на правото на Съюза, за да се вземе предвид оттеглянето на Обединеното кралство;

31.  счита, че не се изисква преразглеждане, което да обхваща последните две години от настоящата многогодишна финансова рамка, а във връзка с последиците от оттеглянето на Обединеното кралство следва да се предприемат действия посредством годишната бюджетна процедура; подчертава, че работата по изготвянето на нова многогодишна финансова рамка, включително по въпроса за собствените ресурси, следва да започне веднага сред институциите на Съюза и 27‑те държави — членки на ЕС;

32.  поема ангажимент да приключи своевременно законодателните процедури относно състава на Европейския парламент съгласно член 14, параграф 2 от Договора за Европейския съюз и относно избирателната процедура въз основа на своето предложение съгласно член 223 от Договора за функционирането на Европейския съюз, приложено към резолюцията на Европейския парламент от 11 ноември 2015 г. относно реформата на избирателното право на Европейския съюз(6); счита освен това, като взема предвид съображение П от настоящата резолюция, че по време на преговорите относно оттеглянето на Обединеното кралство и относно установяването на нови отношения с него оставащите 27 държави — членки на Европейския съюз, заедно с институциите на ЕС трябва да укрепят настоящия Съюз посредством широк обществен дебат и да започнат задълбочен междуинституционален размисъл за бъдещето му;

Заключителни разпоредби

33.  запазва си правото да изясни позицията си относно преговорите между Европейския съюз и Обединеното кралство и когато е необходимо, да приема допълнителни резолюции, включително по конкретни теми или секторни въпроси, с оглед на наличието или липсата на напредък на тези преговори;

34.  очаква Европейският съвет да вземе предвид настоящата резолюция, когато приема насоките си, определящи рамката за преговорите, и когато излага общите позиции и принципи, които Европейският съюз ще застъпва;

35.  изразява решимост да определи окончателната си позиция по споразумението (споразуменията) въз основа на оценката, направена в съответствие със съдържанието на настоящата резолюция и на всички следващи резолюции на Европейския парламент;

o
o   o

36.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, на Съвета на Европейския съюз, на Европейската комисия, на Европейската централна банка, на националните парламенти и на правителството на Обединеното кралство.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0294.
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0048.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0049.
(4) Приети текстове, P8_TA(2017)0050.
(5) OВ C 285, 5.8.2016 г., стр. 9.
(6) Приети текстове, P8_TA(2015)0395.


Някои аспекти на дружественото право ***I
PDF 467kWORD 52k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на дружественото право (кодифициран текст) (COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))
P8_TA(2017)0103A8-0088/2017

(Обикновена законодателна процедура — кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0616),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 50, параграф 1 и параграф 2, буква ж) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (С8-0388/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 април 2016 г.(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(2),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0088/2017),

A.  като има предвид, че съгласно становището на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 април 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на дружественото право (кодифициран текст)

P8_TC1-COD(2015)0283


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2017/1132.)

(1) OВ C 264, 20.7.2016 г., стр. 82.
(2) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси ***
PDF 460kWORD 49k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно проекта на решение на Съвета относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (13806/2015 – C8-0410/2015 – 2015/0135(NLE))
P8_TA(2017)0104A8-0076/2017

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (13806/2015),

—  като взе предвид Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море от 1996 г. (наричана по‑долу „Конвенцията ОВВ от 1996 г.“),

—  като взе предвид Протокола от 2010 г. към Конвенцията ОВВ от 1996 г.,

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския Съюз (C8-0410/2015),

—  като взе предвид Решение на Съвета 2002/971/EO от 18 ноември 2002 г. за упълномощаване на държавите членки, в интерес на Общността, да ратифицират или да се присъединят към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за вреди при превоза на опасни и вредни вещества по море от 1996 г. (Конвенция ОВВ)(1),

—  като взе предвид становището на Съда от 14 октомври 2014 г.(2),

—  като взе предвид своята междинна резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение на Съвета(3),

—  като взе предвид последващия доклад на Комисията от 4 октомври 2016 г. във връзка с междинната резолюция,

—  като взе предвид становището под формата на писмо относно целесъобразното правно основание на горепосочения проект за решение на Съвета, прието от комисията по правни въпроси на 19 февруари 2016 г.(4) и приложено към междинния доклад на комисията по правни въпроси (A8-0191/2016),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по правни въпроси (А8-0076/2017),

1.  дава своето одобрение за ратифицирането и присъединяването на държавите членки в интерес на Европейския съюз към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1)ОВ L 337, 13.12.2002 г., стр. 55.
(2)Становище на Съда от 14 октомври 2014 г., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.
(3)Приети текстове, P8_TA(2016)0259.
(4)PE576.992.


Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси ***
PDF 472kWORD 49k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно проекта на решение на Съвета относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE))
P8_TA(2017)0105A8-0078/2017

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (14112/2015),

—  като взе предвид Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море от 1996 г. (наричана по-долу „Конвенцията ОВВ от 1996 г.“),

—  като взе предвид Протокола от 2010 г. към Конвенцията ОВВ от 1996 г.,

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 81 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0409/2015),

—  като взе предвид Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договорите,

—  като взе предвид Решение на Съвета 2002/971/EO от 18 ноември 2002 г. за упълномощаване на държавите членки, в интерес на Общността, да ратифицират или да се присъединят към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за вреди при превоза на опасни и вредни вещества по море от 1996 г. (Конвенция ОВВ)(1),

—  като взе предвид становището на Съда от 14 октомври 2014 г.(2),

—  като взе предвид своята междинна резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение на Съвета(3),

—  като взе предвид последващия доклад на Комисията от 4 октомври 2016 г. във връзка с междинната резолюция,

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по правни въпроси (А8-0078/2017),

1.  дава своето одобрение за ратифицирането и присъединяването на държавите членки от името на Европейския съюз към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1)ОВ L 337, 13.12.2002 г., стр. 55.
(2)Становище на Съда от 14 октомври 2014 г., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.
(3)Приети текстове, P8_TA(2016)0260.


Прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система в Република Хърватия *
PDF 450kWORD 47k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно предложението за решение на Съвета относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система в Република Хърватия (COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))
P8_TA(2017)0106A8-0073/2017

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2017)0017),

—  като взе предвид член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г.(1), съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0026/2017),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0073/2017),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 112, 24.2.2012 г., стр. 21.


Медицински изделия ***II
PDF 457kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (10728/4/2016 – C8‑0104/2017 – 2012/0266(COD))
P8_TA(2017)0107A8-0068/2017
ПОПРАВКИ

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (10728/4/2016 – C8‑0104/2017),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 февруари 2013 г.(1),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2012)0542),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 67а от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0068/2017),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 133, 9.5.2013 г., стр. 52.
(2) Приети текстове от 2 април 2014 г., P7_TA(2014)0266.


Медицински изделия за инвитро диагностика ***II
PDF 468kWORD 49k
Резолюция
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))
P8_TA(2017)0108A8-0069/2017
ПОПРАВКИ

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (10729/4/2016 – C8‑0105/2017),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 февруари 2013 г.(1),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0541),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 67а от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0069/2017),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  приема за сведение декларациите на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

4.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

5.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията относно разпоредбите за информация и консултации в областта на генетичните тестове в член 4 от Регламента относно медицинските изделия за инвитро диагностика

Не по-късно от пет години след датата на влизане в сила на регламента и в рамките на прегледа на действието на член 4, предвиден в член 111 от регламента, Комисията ще докладва относно опита на държавите членки с прилагането на задълженията по член 4 за информация и консултации в контекста на използването на генетични тестове. По-специално, Комисията ще докладва за въведените различни практики в светлината на двойната цел, преследвана от регламента, а именно да се осигури висока степен на безопасност на пациентите и да се гарантира гладкото функциониране на вътрешния пазар.

Изявление на Комисията относно генетични тестове, използвани във връзка с начина на живот и благосъстоянието

Що се отнася до генетичните тестове, използвани във връзка с благосъстоянието или начина на живот, Комисията подчертава, че изделията без медицинско предназначение, включително предназначените за пряко или косвено поддържане или подобряване на здравословния начин на живот, качеството на живот и благосъстоянието на гражданите, не са обхванати от член 2 (Определения) от Регламента относно медицинските изделия за инвитро диагностика. Независимо от това, въз основа на дейностите по надзор на пазара, провеждани от държавите членки, Комисията възнамерява да наблюдава специфичните проблеми във връзка с безопасността, които може да са свързани с употребата на тези изделия.

(1) ОВ C 133, 9.5.2013 г., стр. 52.
(2) Приети текстове от 2 април 2014 г., P7_TA(2014)0267.


Фондове на паричния пазар ***I
PDF 469kWORD 53k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно фондовете на паричния пазар (COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))
P8_TA(2017)0109A8-0041/2015

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0615),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0263/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 21 май 2014°г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 декември 2013 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия и поетия с писмо от 7 декември 2016 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0041/2015),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени с друг текст, внесе съществени промени или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 април 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета относно фондовете на паричния пазар

P8_TC1-COD(2013)0306


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/1131.)

(1) ОВ C 255, 6.8.2014 г., стр. 3.
(2) OВ C 170, 5.6.2014 г., стр. 50.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 29 април 2015 г. (Приети текстове, P8_TA(2015)0170).


Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване ***I
PDF 470kWORD 63k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване (COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))
P8_TA(2017)0110A8-0238/2016

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0583),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0375/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 17 март 2016 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 март 2016 г.(2),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 20 декември 2016 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0238/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени с друг текст, внесе съществени промени или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 април 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО

P8_TC1-COD(2015)0268


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/1129.)

(1)OВ C 195, 2.6.2016 г., стр. 1.
(2) OВ C 177, 18.5.2016 г., стр. 9.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 15 септември 2016 г. (Приети текстове P8_TA(2016)0353).


Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 ***
PDF 471kWORD 46k
Резолюция
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))
P8_TA(2017)0111A8-0110/2017

(Специална законодателна процедура – одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (COM(2016)0604),

—  като взе предвид проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (14942/2016) и поправката на Съвета (14942/2016 COR2),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 312 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (C8-0103/2017),

—  като взе предвид принципното съгласие на Съвета от 7 март 2017 г. относно преразглеждането на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014—2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2016 г. относно междинното преразглеждане на МФР за периода 2014—2020 г.(3),

—  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на регламент(4),

—  като взе предвид член 86 и член 99, параграфи 1 и 4 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по бюджети (A8-0110/2017),

1.  дава своето одобрение за проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020, съдържащ се в приложението към настоящата резолюция;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Проект на Регламент (ЕС, Евратом) 2017/… на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Регламент на Съвета (EC, Евратом) 2017/1123.)

(1)7030/2017 и 7031/2017 COR1.
(2)Приети текстове, P8_TA(2016)0309.
(3)Приети текстове, P8_TA(2016)0412.
(4)Приети текстове, P8_TA(2017)0112.


Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 (резолюция)
PDF 576kWORD 54k
Резолюция
Приложение
Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)2017/2051(INI))
P8_TA(2017)0112A8-0117/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (COM(2016)0604),

—  като взе предвид проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (14942/2016) и поправката на Съвета (14942/2016 COR2),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 312 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (C8-0103/2017),

—  като взе предвид принципното съгласие на Съвета от 7 март 2017 г. относно преразглеждането на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014—2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2016 г. относно междинното преразглеждане на МФР за периода 2014—2020 г.(3),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на регламент(4),

—  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0117/2017),

1.  одобрява съвместните изявления на Парламента и на Съвета, приложени към настоящата резолюция;

2.  одобрява своето изявление, приложено към настоящата резолюция;

3.  отбелязва едностранните изявления на Съвета и на Комисията;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Изявления

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета относно увеличенията (допълнителните средства) за оставащия период от МФР

В контекста на междинния преглед/междинното преразглеждане на МФР Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие относно допълнителните средства, посочени в таблицата по-долу в размера, предложен от Комисията, които да бъдат отпуснати през периода 2017—2020 г.(5) в рамките на годишната бюджетна процедура, без да се засягат прерогативите на бюджетния орган:

 

Бюджетни кредити за поети задължения, млн. евро

Функция 1а

 

„Хоризонт 2020“

200

МСЕ „Транспорт“

300

„Еразъм+“

100

Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия

100

WiFi за Европа (Wifi4EU)*

25

ЕФСИ*

150

Общо функция 1а

875

Функция 1б (инициатива за младежка заетост)

1200**

Функция 3

2549

Функция 4*

1385

Общо функции 1a, 1б, 3, 4

6009

* Това не засяга резултатите от продължаващите обсъждания по проектите за законодателни предложения в рамките на функция 1а и 4H4функция 4.

** Разпределени за 4-годишен период (2017—2020 г.).

Преразпределянето на средства в общ размер от 945 млн. евро ще бъде установено в рамките на годишната бюджетна процедура, като 875 млн. евро от тези средства са по функция 1a, а 70 млн. евро — по функция 4.

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета относно избягване на натрупването на прекомерен брой неплатени сметки

Европейският парламент и Съветът призовават Комисията да продължи да следи отблизо изпълнението на програмите за периода 2014—2020 г., за да се гарантира системното развитие във времето на бюджетните кредити за плащания в съответствие с разрешените бюджетни кредити. За тази цел те приканват Комисията по време на оставащия период от текущата МФР да представя своевременно актуализирани стойности, отразяващи състоянието към момента и прогнозите по отношение на бюджетните кредити за плащания. Европейският парламент и Съветът своевременно ще вземат необходимите решения за надлежно обоснованите потребности, за да се предотврати натрупването на прекомерен брой неплатени сметки и да се гарантира надлежното възстановяване на исканията за плащане.

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета относно плащанията за специални инструменти

Европейският парламент и Съветът се споразумяха да променят предложението за изменение на Решение (ЕС) 2015/435, така че да не се навреди по никакъв начин на естеството на плащанията за другите специални инструменти в общ план.

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета относно независима оценка на резултатите при изпълнението на целта за постепенно намаляване на персонала с 5% между 2013 г. и 2017 г.

Европейският парламент и Съветът предлагат да се предприеме независима оценка на резултатите при изпълнението на целта за поетапно намаляване на числеността на служителите с 5% между 2013 г. и 2017 г., включваща всички институции, органи и агенции, както беше договорено в МИС от 2013 г. относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление. Европейският парламент и Съветът приканват Комисията да представи предложение за подходящи последващи действия въз основа на резултатите от оценката.

Изявление на Европейския парламент относно съвместните изявления, свързани с междинното преразглеждане на МФР

Европейският парламент припомня, че четирите съвместни изявления, които придружават преразгледания Регламент за МФР, са с политически характер и без правни последици.

По отношение на съвместното изявление относно увеличенията (допълнителните средства) и преразпределянето на средства за програми на Съюза, следва да се припомни, че съгласно Договорите бюджетният орган определя равнището и съдържанието на бюджета на Съюза чрез годишната бюджетна процедура. Европейският парламент подчертава, че като равноправно подразделение на бюджетния орган той ще упражнява изцяло своите прерогативи, независимо от каквито и да било политически изявления. Необходимостта да се зачитат прерогативите на бюджетния орган е ясно отразена и в текста на съвместното изявление.

Европейският парламент счита следователно, че сумите, посочени в съвместното изявление, са условни суми, които ще бъдат разглеждани в рамките на годишната бюджетна процедура, като надлежно се отчитат конкретните обстоятелства по отношение на всеки годишен бюджет. Що се отнася, по-специално, до предложеното преразпределяне на бюджетни кредити по функции 1а и 4, Европейският парламент възнамерява да разглежда всяко предложение на Комисията отделно, за да гарантира, че не се подкрепят намаления по основни програми на Съюза, и по-конкретно ако тези програми допринасят за пораждането на растеж и за създаването на работни места или се изпълняват в отговор на текущи неотложни потребности и отчитат висок процент на изпълнение.

Очевидно е, че сумите, които са посочени в съвместното изявление и са свързани със законодателни предложения, които все още не са приети, не предрешават по никакъв начин резултата от съответните законодателни преговори.

Изявление на Съвета относно плащанията за специални инструменти

Съветът предлага да се запази сегашното положение и в рамките на настоящия преглед/преразглеждане да не се установява общо и широкоприложимо правило по отношение на третирането на плащанията за други специални инструменти. В становището на Правната служба на Съвета се посочва, че бюджетният орган ще бъде този, който може да реши за всеки отделен случай, по отношение на разглеждано конкретно мобилизиране, дали някои от съответните плащания или всички те следва да се отчитат над таваните на МФР, или не.

Изявление на Комисията относно укрепване на инициативата за младежка заетост и допълнителни мерки в помощ на преодоляването на миграционната криза и проблемите със сигурността

В случай че наблюдаваната от 2013 г. насам тенденция към спад в младежката безработица отново се обърне, следва да се обмисли увеличаване на финансирането за инициативата за младежка заетост над сумата от 1,2 милиарда евро, договорена в рамките на средносрочния преглед/преразглеждане на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г., като се използват маржовете, налични по общия марж за поетите задължения, в съответствие с член 14 от Регламента за МФР. За тази цел Комисията редовно ще докладва за наблюдаваните статистически тенденции и ако е целесъобразно ще представи проект за коригиращ бюджет.

Независимо от изложеното по-горе, следва приоритетно да се разгледат наличните допълнителни маржове за инвестиране в младите хора в цяла Европа и за мерки, които спомагат за справяне с вътрешното и външното измерение на миграционната криза и проблемите със сигурността, в случай че възникнат нови нужди, които не се покриват от съществуващо или договорено финансиране. Комисията ще направи предложения за тази цел по целесъобразност, като същевременно се съобразява с необходимостта да поддържа достатъчни маржове за неочаквани събития и за гладкото изпълнение на вече договорените програми.

(1) 7030/2017 и 7031/2017 COR1.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0309.
(3) Приети текстове, P8_TA(2016)0412.
(4) Приети текстове, P8_TA(2017)0111.
(5)Част от общите допълнителни средства вече са договорени в контекста на бюджетната процедура за 2017 г. В резултат на това бюджетът за 2017 г. включва сумата от 200 млн. евро по функция 1а и 725 млн. евро по функция 4. Нещо повече, Европейският парламент и Съветът се споразумяха за предоставянето на 500 млн. евро по функция 1б за инициативата за младежка заетост през 2017 г., като финансирането ще бъде осигурено от общия марж за поети задължения посредством коригиращ бюджет през 2017 г. Накрая, Европейският парламент и Съветът приканиха също Комисията да отправи през 2017 г. искане за необходимите бюджетни кредити посредством коригиращ бюджет, с цел да се осигурят финансови средства за EFSD от бюджета на ЕС веднага след приемането на правното основание.


Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства
PDF 481kWORD 51k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2015/435 относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства (COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))
P8_TA(2017)0113A8-0104/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0607 – C8-0387/2016),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(1), и по-специално членове 6 и 13 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 14 от него,

—  като взе предвид принципното съгласие на Съвета от 7 март 2017 г. относно преразглеждането на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.(3),

—  като взе предвид Решение (ЕС) 2015/435 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2014 г. относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2014 г.(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014—2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията(6) , и своята резолюция от 26 октомври 2016 г. относно междинното преразглеждане на МФР за периода 2014—2020 г.(7),

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0104/2017),

A.  като има предвид, че през 2014 г. Европейският парламент и Съветът мобилизираха маржа за непредвидени обстоятелства за сума в размер на 3 168 233 715 EUR в бюджетни кредити за плащания; като има предвид, че сума в размер на 350 милиона евро беше включена в мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства в очакване на споразумение относно подхода във връзка с плащанията за специалните инструменти;

Б.  като има предвид, че беше решено сума в размер на 2 818 233 715 EUR да се компенсира в рамките на периода 2018—2020 г., а Комисията да бъде приканена да представи своевременно предложение относно остатъка в размер на 350 милиона евро;

В.  като има предвид, че според средносрочната прогноза за плащанията, представена в контекста на междинния преглед/междинното преразглеждане на МФР, следва да се очаква натиск върху годишните тавани на плащанията през периода 2018—2020 г.;

Г.  като има предвид, че бюджетът за 2017 г. показва марж под тавана на плащанията в размер на 9,8 милиарда евро, което предоставя възможност за компенсиране на цялата сума, мобилизирана през 2014 г.;

1.  приветства предложението на Комисията, представено като част от пакета във връзка с междинния преглед/междинното преразглеждане на МФР;

2.  счита, че компенсирането на обща сума в размер на 2 818 233 715 EUR, мобилизирана през 2014 г. от маржа под тавана на плащанията за 2017 г., ще осигури възможност за по-голяма гъвкавост за втората част на МФР и ще спомогне за предотвратяване на нова криза с плащанията;

3.  подчертава, че изключването на остатъка от 350 милиона евро от компенсирането потвърждава отдавна поддържаната позиция на Парламента, че бюджетните кредити за плащания за специалните инструменти следва да се отчитат над таваните на МФР;

4.  приветства принципното съгласие на Съвета във връзка с приложеното решение, което е в съответствие с тълкуването на Парламента;

5.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

6.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Решение (ЕС) 2015/435 относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2017/1331.)

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(3) 7030/2017 и 7031/2017 COR1.
(4) OВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 4.
(5)OВ C 294, 12.8.2016 г., стр. 65.
(6)Приети текстове, P8_TA(2016)0309.
(7)Приети текстове, P8_TA(2016)0412.


Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2018 година: Раздел І — Европейски парламент
PDF 700kWORD 71k
Резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2018 година (2017/2022(BUD))
P8_TA(2017)0114A8-0156/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 36 от него,

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 април 2016 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2016 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 1 декември 2016 г. относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура(7),

—  като взе предвид доклада на генералния секретар до Бюрото относно изготвянето на предварителния проект на бюджетна прогноза на Европейския парламент за финансовата 2018 година,

—  като взе предвид предварителния проект на бюджетна прогноза, изготвен от Бюрото на 3 април 2017 г. съгласно член 25, параграф 7 и член 96, параграф 1 от Правилника за дейността на Парламента,

—  като взе предвид проекта на бюджетна прогноза, изготвен от комисията по бюджети съгласно член 96, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид членове 96 и 97 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0156/2017),

A.  като има предвид, че тази процедура е третата пълна бюджетна процедура, провеждана в рамките на новия парламентарен мандат, и петата процедура от многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г.;

Б.  като има предвид, че бюджетът за 2018 г., предложен в доклада на генералния секретар, се изготвя в контекста на увеличение на тавана на функция V в сравнение с 2017 г., което дава повече възможности за растеж и инвестиции и за продължаване на прилагането на политики за постигане на икономии и повишаване на ефикасността;

В.  като има предвид, че генералният секретар предложи седем приоритетни цели за бюджета за 2018 г., а именно: стартиране на комуникационната кампания в подготовка за изборите през 2019 г., консолидиране на предприетите мерки за сигурност, продължаване на многогодишните строителни проекти, инвестиции в цифровизацията и компютризацията на процедурите, продължаване на изпълнението на мерките, необходими за въвеждането на ирландския език като пълноправен официален език, анализ на евентуалните последици от Брекзит и насърчаване на екологичен подход в областта на транспорта;

Г.  като има предвид, че генералният секретар предложи бюджет в размер на 1 971 883 373 EUR за предварителния проект на бюджетна прогноза на Парламента за 2018 г., което представлява общо увеличение с 3,26% спрямо бюджета за 2017 г. и 19,06% от функция V от МФР за периода 2014—2020 г.;

Д.  като има предвид, че генералният секретар предложи допълнителни извънредни инвестиции в размер на 47,6 милиона евро за подсилване на проектите за сигурност, осигуряване на вноските за дългосрочен наем за проекта за сградата „Аденауер“ и стартиране на комуникационната кампания в подготовка за изборите през 2019 г.;

Е.  като има предвид, че почти 68% от бюджета са разходи, обвързани с индексация, отнасящи се главно до възнагражденията и надбавките на членовете и служителите на ЕП, както и до сградния фонд, които се коригират съгласно Правилника за персонала, в съответствие със специфична за секторите индексация или процента на инфлация;

Ж.  като има предвид доклада на Европейския парламент, озаглавен „Жените в Европейския парламент“, публикуван на 8 март 2017 г. по повод на Международния ден на жената, който показва дисбаланс в съотношението между половете при заемането на ръководни позиции в Европейския парламент, като 83,3% от длъжностите „заместник-генерален секретар на Парламента“ и „генерален директор“ в Парламента са заемани от мъже, а 16,7% — от жени, 70,2% от длъжностите „директор“ в Парламента са заемани от мъже, а 29,8% — от жени, и 65,9% от длъжностите „началник на отдел“ в Парламента са заемани от мъже, а 34,1% — от жени;

З.  като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз задължава Съюза да зачита езиковото многообразие и забранява дискриминацията въз основа на езика, като по този начин дава право на всеки гражданин на Съюза да използва който и да е от 24-те официални езика на Съюза при кореспонденцията си с институциите на Съюза, които са длъжни да отговорят на същия език;

И.  като има предвид, че още в своята резолюция от 29 април 2015 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2016 година(8) Парламентът подчерта, че бюджетът за 2016 г. следва да се постави на реалистична основа и да съответства на принципите за бюджетна дисциплина и добро финансово управление;

Й.  като има предвид, че доверието в Парламента като подразделение на бюджетния орган зависи до голяма степен от способността му да контролира собствените си разходи;

К.  като има предвид, че доверието в Парламента зависи до голяма степен от способността му да развива демокрацията на равнището на Съюза;

Обща рамка

1.  подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2018 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2018 г. отговаря на 18,88%, което е по-малко от постигнатия през 2017 г. процент (19,26%) и е най-ниският дял от функция V за последните петнадесет години;

2.  призовава за изпълнението на исканията в параграф 15 от резолюциите си от 14 април 2016 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година и параграф 98 от посочената си по-горе резолюция от 26 октомври 2016 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, който изисква методът за изготвяне на бюджета на Парламента въз основа на действителните нужди, а не въз основа на система от коефициенти, да бъде приложен за първи път по време на бюджетната процедура за финансовата 2018 година;

3.  отбелязва, че сумата, заделена за извънредни инвестиции и разходи през 2018 г., е 47,6 милиона евро, т.е. същото равнище както през 2017 г.; счита, че комуникационната кампания през 2019 г. трябва да се счита за извънреден разход;

4.  отбелязва искането 75% от бюджетните кредити за комуникационната кампания в подготовка за изборите през 2019 г. да бъдат включени в предварителния проект на бюджетна прогноза за 2018 г., тъй като повечето договори ще бъдат подписани през 2018 г.;

5.  подчертава, че по-голямата част от бюджета на Парламента се определя чрез нормативно установени или договорни задължения и подлежи на годишна индексация;

6.  одобрява споразумението с Бюрото от 28 март 2017 г. относно размера на бюджетната прогноза за 2018 г.; намалява размера на разходите с 18,4 милиона евро в сравнение с първоначалната позиция на Бюрото; определя общия размер на своята бюджетна прогноза за 2018 г. на 1 953 483 373 EUR, което представлява общо увеличение с 2,3% спрямо бюджета за 2017 г.;

7.  подчертава, че основните функции на Парламента са да приема законодателство, да представлява гражданите и да упражнява контрол върху работата на другите институции;

8.  подчертава ролята на Парламента за изграждането на европейско политическо съзнание и за насърчаване на ценностите на Съюза;

9.  подчертава, че са необходими икономии спрямо предложението на генералния секретар и се насърчават силно всички усилия, насочени към по-ефикасно и прозрачно използване на публичните средства;

Прозрачност и достъпност

10.  приветства отговора на искането, отправено от комисията по бюджети в неговата резолюция от 14 април 2016 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година(9) и повторено в неговата резолюция относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(10), относно средносрочното и дългосрочното бюджетно планиране, включително ясно разграничение между инвестиционните и оперативните разходи, свързани с функционирането на Парламента и с неговите договорни задължения (в т.ч. за наеми и придобиване на имущество);

11.  приветства създаването на работна група относно процедурите за съставяне на бюджетната прогноза за приходите и разходите на Парламента; отбелязва, че Парламентът е призовал да се обмисли възможността за допълнително преразглеждане на правилника относно вътрешните бюджетни процедури(11); подчертава, че е необходимо членовете на Бюрото и комисията по бюджети да получават своевременно съответна информация, която да бъде разбираема и достатъчно подробна, така че Бюрото и комисията по бюджети да могат да вземат решения при пълна представа за състоянието и нуждите на бюджета на Парламента;

12.  отново призовава генералния секретар да изготви предложение за представяне на бюджета пред широката общественост, като той бъде публикуван на уебсайта на Парламента в достатъчно подробен, разбираем и достъпен вид, за да могат всички граждани да придобият по-добра представа за дейностите и приоритетите на Парламента и свързаните с тях начини на изразходване на средства;

13.  счита, че посетителските групи са един от основните инструменти за повишаване на информираността на гражданите за дейностите на Парламента; приветства преразгледаните правила за посетителските групи и счита, че рискът от присвояване на средства е намалял в резултат на прилагането на новите и по-строги правила; с оглед на това приканва Бюрото, заедно с неговата работна група относно информационната и комуникационната политика, да преразгледа бюджетните кредити за посетителските групи на членовете на ЕП, като вземе предвид темповете на инфлация през последните години, които съответно са довели до увеличаване на разходите за тези посещения; счита, че тези суми не са предназначени за покриване на всички разходи, извършени от посетителските групи, а по-скоро следва да се разглеждат като субсидия, но същевременно не може да се игнорира фактът, че делът на покриваните разходи ще намалее, ако надбавката не бъде коригирана в зависимост от инфлацията; призовава Бюрото да вземе предвид факта, че това несъответствие засяга непропорционално посетителските групи с по-нисък социално-икономически статус, които разполагат с много ограничени собствени финансови средства;

Сигурност и киберсигурност

14.  отбелязва текущите мерки с цел повишаване на сигурността на Парламента по отношение на сградите, оборудването и персонала, киберсигурността и сигурността на комуникациите; призовава генералния секретар и Бюрото за по-нататъшната реализация на концепцията за глобална сигурност, за да продължат да се осигуряват структурни, оперативни и културни подобрения в сигурността на Парламента; отново подчертава необходимостта от подобряване на ефективността на услугите в областта на информационните технологии, предоставяни на Парламента, чрез инвестиране в обучението на служителите, но също така и чрез по-добър подбор на изпълнители на базата на по-надеждна оценка на техните услуги и капацитет в областта на информационните технологии;

15.  счита, че неотдавнашните събития показват, че вероятността от кибернетични атаки е нараснала драстично, като технологиите зад подобни атаки често изпреварват прилаганите в областта на киберсигурността мерки за борба с тях; счита, че ИТ инструментите са се превърнали във важни инструменти за членовете и служителите на ЕП при извършването на работата им, но въпреки това са уязвими на подобни атаки; поради това приветства включването на киберсигурността в общата стратегическа рамка на Парламента за управление и счита, че това ще позволи на институцията да защитава по-добре активите и информацията си;

16.  изразява съжаление, че въпреки инсталирането на системата SECure EMail (SECEM) Парламентът не е в състояние да получава ограничена и некласифицирана информация от други институции; изразява съжаление, че Парламентът не може да разработи сам собствена система за класифицирана информация и отбелязва, че в момента се водят преговори с други институции в тази област; очаква, че тези преговори ще спомогнат да се идентифицират най-добрите средства, така че Парламентът да може да получава ограничена и некласифицирана информация; приканва генералния секретар да представи на комисията по бюджети повече информация относно новостите във връзка с тези преговори преди четенето на бюджета в Парламента през есента на 2017 г.;

17.  приветства усилията за по-нататъшна цифровизация и компютризация на процедурите; в тази връзка насърчава въвеждането на повече възможности за използването на защитен електронен подпис в административните процедури с цел да се намали потреблението на хартия и да се спести време;

18.  приветства подписването на меморандум за разбирателство между белгийското правителство и Европейския парламент, Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност и други институции, установени в Брюксел, относно проверките за сигурност за всички служители на външни изпълнители, които желаят да получат достъп до институциите на Съюза; приканва генералния секретар да прецени целесъобразността на разширяването на прилагането на меморандума за разбирателство за длъжностните лица, парламентарните сътрудници и стажантите, за да могат да се извършат необходимите проверки за сигурност преди тяхното назначаване;

Политика в областта на сградния фонд

19.  припомня, че последната средносрочна стратегия в областта на сградния фонд беше приета от Бюрото през 2010 г.; задава въпроса защо Бюрото не е представило дългосрочна стратегия за сградния фонд на Парламента през този парламентарен мандат въпреки предходните резолюции на Парламента; приканва генералния секретар и заместник-председателите да представят на комисията по бюджети новата средносрочна стратегия относно сградния фонд възможно най-скоро, преди четенето на бюджета в Парламента през есента на 2017 г.;

20.  отново призовава за прозрачен процес на вземане на решения относно политиката в областта на сградния фонд, въз основа на ранно предоставяне на информация, в съответствие с разпоредбите на член 203 от Финансовия регламент; в тази връзка призовава за повече информация относно разширяването на детската ясла „Вайенберг“;

21.  призовава за предоставяне на повече информация относно проекта за ремонт на сграда „Пол-Анри Спаак“ (PHS), и по-специално евентуалните становища от независими външни изпълнители относно възможните варианти за сградата PHS, която имаше кратък 25-годишен срок на експлоатация; призовава генералния секретар да представи резултатите от това проучване на комисията по бюджети възможно най-скоро; подчертава, че съществуващата сграда не отговаря на статичните изисквания за обществена сграда за парламентарни функции, която има по-висока степен на сигурност и трябва да издържи на външни сътресения, без да се срине; критикува факта, че сградата PHS не отговаря дори на минималните стандарти за съвременни статични изисквания, и отбелязва, че вече се е наложило да бъдат предприети няколко действия с цел гарантиране на нейната стабилност; ето защо настоятелно призовава Бюрото и администрацията на Парламента да работят по бъдещите решения за сградата PHS, която да гарантира живота и здравословните условия на труд на намиращите се там лица; отбелязва размера на бюджетните кредити, предложен от генералния секретар за 2018 г. за проучвания, подготвителни проекти и строителни работи, и оказването на съдействие на екипа за управление на проекта; изразява загриженост относно евентуалното объркване по отношение на сумите, които ще бъдат изразходвани за проучвания и премествания; настоятелно призовава Бюрото и генералния секретар да информират комисията по бюджети за всички последващи стъпки и да предоставят ясна разбивка на разходите във възможно най-кратък срок и не по-късно от юли 2017 г.; припомня, че във всеки случай е необходимо да се прилага съвременна енергоспестяваща архитектура; призовава да се направи оценка на въздействието на ремонта върху службата за организиране на посещения и семинари, достъпността на пленарната зала и другите зали и кабинети;

22.  счита, че 2018 г. ще бъде решаваща година за сградата „Конрад Аденауер“ (KAD), тъй като ще отбележи края на работата в източната част и започването ѝ в западната част; отбелязва със загриженост, че отпуснатият за управлението на този мащабен проект бюджет е трябвало да бъде преразгледан, за да се подсилят екипите, които следят за напредъка на работата; отбелязва продължаващата практика за използване на „сборен трансфер“ (ramassage) в края на годината с цел да се допринесе за текущите строителни проекти; счита, че, макар че това може да бъде прагматично решение за намаляване на лихвените плащания, все пак противоречи на прозрачността на строителните проекти в рамките на бюджета на Парламента и би могло дори да подтикне към завишаване на бюджета в някои области;

23.  приканва компетентните заместник-председатели и генералния секретар да представят на комисията по бюджети доклад за напредъка и прогнози за финализирането на строителните работи по сградата KAD;

Схема на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)

24.  припомня, че Парламентът е поел ангажимент за 30% намаление на емисиите си на CO2 на ЕПРВ до 2020 г. в сравнение с 2006 г.;

25.  счита, че поради това е изключително важно Парламентът да си постави нови, по-предизвикателни количествени цели, които следва да бъдат редовно измервани от компетентните служби;

26.  припомня ангажимента на Парламента в контекста на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност да прилага, „без да се засягат приложимите бюджетни правила и правилата по отношение на обществените поръчки, [...] същите изисквания спрямо притежаваните и ползваните [от тях] сгради като изискванията, които се прилагат спрямо сградите на централните администрации на държавите членки по силата на член 5 и член 6“ от същата директива, поради голямата видимост на сградите и водещата роля, която Парламентът следва да играе по отношение на енергийните характеристики на тези сгради; подчертава, че е належащо Парламентът да изпълни това заявление, не на последно място заради доверието в него при провеждащите се понастоящем преразглеждания на Директивата за енергийните характеристики на сградите и Директивата за енергийната ефективност;

27.  приветства създаването на работна група по мобилността, която следва да работи приобщаващо и с ясен мандат; подчертава, че Парламентът трябва да спазва всички приложими регионални закони в местата на работа, включително в тази област; застъпва се за насърчаването на използването на установената пряка влакова връзка между Парламента в Брюксел и летището; приканва отговорните служби на този фон да преоценят състава и големината на автомобилния си парк; призовава Бюрото да създаде незабавно система от стимули за насърчаване на използването на велосипеди за пътувания от дома до работното място; отбелязва, че такава схема вече е създадена в другите институции, по-специално в Европейския икономически и социален комитет;

Комуникационна кампания за изборите за Европейски парламент през 2019 г.

28.  приветства комуникационната кампания като полезно усилие да се разясни целта на Съюза и Парламента на гражданите; подчертава, че тази кампания следва да цели, наред с другото, да разясни ролята на Европейския съюз, правомощията на Парламента, неговите функции, включително избирането на председателя на Комисията, и неговото въздействие върху живота на гражданите;

29.  отбелязва, че с оглед на провеждането на предстоящите избори за Европейски парламент през 2019 г. подготвителната работа по комуникационната кампания вече е планирана да започне през тази година; приветства по-краткия двугодишен предизборен период за комуникационната кампания в сравнение с тригодишния предизборен период за изборите за Европейски парламент през 2014 г.;

30.  отбелязва, че общата сума на разходите за комуникационната кампания за изборите през 2019 г. се изчислява на 25 милиона евро през 2018 г. и 8,33 милиона евро през 2019 г., като през 2018 г. е необходим по-голям размер на финансовите ангажименти; подчертава значението на такива комуникационни кампании, особено като се има предвид настоящото положение в Съюза;

31.  счита, че Генералната дирекция за комуникация (ГД COMM) следва да предприеме действия във връзка с препоръките от оценката на кампанията за изборите за Европейски парламент през 2014 г.(12) и да отдаде приоритет на събирането на данни за проекти във връзка с кампанията, по отдели, въз основа на предварително определени ключови показатели за измерване на тяхното въздействие, като внимателно се разгледат първопричините за изключително ниската избирателна активност на изборите през 2014 г.;

Въпроси, свързани с членовете на ЕП

32.  приветства работата на секретариата на Парламента, на секретариатите на политическите групи и на кабинетите на членовете на ЕП, която е насочена към предоставяне на необходимите ресурси на членовете на ЕП при изпълнението на техния мандат; насърчава продължаващото развитие на тези служби, които засилват капацитета на членовете на ЕП да упражняват контрол върху работата на Комисията и Съвета и да представляват гражданите;

33.  отбелязва консултациите и проучванията, извършвани за членовете на ЕП и комисиите чрез Службата на Европейския парламент за парламентарни изследвания (EPRS) и тематичните отдели; припомня, че при създаването на EPRS през 2013 г. беше предвидено извършване на средносрочна оценка за ефикасността на сътрудничеството между EPRS и тематичните отдели; припомня, че по време на гласуването в пленарна зала на 14 април 2016 г.(13) беше прието искане да се пристъпи към извършване на такава оценка и да се представят резултатите от нея пред комисията по бюджети; изисква отново от генералния секретар да пристъпи към извършване на такава оценка и да представи резултатите от нея пред комисията по бюджети преди четенето на бюджета от Парламента през есента на 2017 г.; припомня, че тази оценка следва да съдържа предложения за това как да се гарантира, че предоставяната от EPRS подкрепа бива по-добре съгласувана с промените в съответните тематични комисии и не се припокрива с техните дейности, нито насърчава конкуренцията между службите; освен това очаква оценката да включва подробна информация относно външния експертен опит, външните проучвания и външната подкрепа за проучванията на Парламента, включително за броя и цената на проучванията и експертния опит, предоставени от вътрешните служби на Парламента и от външните доставчици; отбелязва четирите специфични проекта, които се разработват в средносрочен план в библиотеката на Европейския парламент, а именно цифровата библиотека, подобрените ресурси за изследвания, източниците на сравнително право и отворената библиотека; счита, че тези проекти са средство за подобряване на подкрепата за членовете и персонала на ЕП, както и за улесняване на достъпа за външната изследователска общност и гражданите; отбелязва значението на тези проекти и необходимостта те да бъдат интегрирани в законодателната работа на членовете на ЕП и на персонала;

34.  припомня решението, взето от Парламента по време на бюджетната процедура за ЕП за 2017 г. за въвеждане на превод на международен жестомимичен език за всички пленарни разисквания, и призовава администрацията да изпълни това решение без по-нататъшно забавяне;

35.  отбелязва, че неотдавна преразгледаният Правилник за дейността(14) е ограничил членовете на ЕП до максимум три устни обяснения на вот в рамките на една месечна сесия, но остава загрижен относно породените от тях допълнителни разходи, необходими за устен превод, както и за писмен превод на стенографските протоколи на обясненията; настоятелно призовава генералния секретар да предостави подробна разбивка на разходите, свързани с устните обяснения на вот; посочва наличието на алтернативи, като например писмените обяснения на вот, както и множество средства за обществена комуникация в сградите на Парламента, чрез които членовете на ЕП да обяснят позициите си за гласуване; призовава, като временна мярка, устните обяснения на вот да бъдат вписани в края на всеки ден в дневния ред на пленарната сесия, след едноминутните изказвания и другите точки от дневния ред;

36.  припомня задължението на членовете на ЕП да информират администрацията относно всяка промяна в своите декларации за интереси;

37.  изразява несъгласието си с необходимостта от смяна на обзавеждането в кабинетите на членовете на ЕП и техните сътрудници в Брюксел; счита, че по-голямата част от обзавеждането е в добро състояние и че следователно няма необходимост да бъде сменяно; счита, че обзавеждането трябва да бъде сменяно само когато има основателна причина за това;

38.  като подготовка за деветия парламентарен мандат, призовава генералния секретар да представи на Бюрото по-точен списък на поеманите разходи в рамките на надбавката за общи разходи и припомня принципа на независимост на мандата; припомня, че е възможно членовете на ЕП, които желаят това, да публикуват списък на своите разходи в рамките на надбавката за общи разходи на личната си уеб страница; отново призовава за по-голяма прозрачност по отношение на надбавката за общи разходи, надграждайки върху примерите за най-добри практики от националните делегации в Парламента и в държавите членки; счита, че членовете на ЕП следва също така да могат да предоставят връзки на уебсайта на Парламента към местата, където понастоящем публикуват разходните си документи; отново заявява, че подобряването на прозрачността на надбавката за общи разходи не следва да изисква допълнителен персонал в администрацията на Парламента;

39.  подчертава, че настоящият бюджетен ред за парламентарните сътрудници е достатъчен и не следва да бъде увеличаван над индексацията на възнагражденията;

40.  припомня искането, прието от пленарното заседание в горепосочената резолюция от 14 април 2016 г. относно бюджетната прогноза на Парламента за 2017 г., правилата за възстановяване на разходите за командировки, свързани с пътувания между трите места на работа на Парламента и извършени от акредитирани парламентарни сътрудници, да бъдат преразгледани с цел привеждането им в съответствие с правилата, приложими за другите служители, и изразява съжаление, че до момента не са предприети никакви действия в това отношение; призовава Бюрото незабавно да предприеме действия по този въпрос; същевременно подчертава, че настоящите тавани за възстановяване на разходите за командировки на акредитираните парламентарни сътрудници (120/140/160 EUR) не са променяни от 2011 г. насам и че разликата между акредитираните парламентарни сътрудници и другите служители се е увеличила допълнително до най-малко 40% след въвеждането на нови тавани, одобрени от Съвета на 9 септември 2016 г. и засега прилагани само за длъжностните лица, считано от 10 септември 2016 г.; следователно призовава Бюрото да вземе необходимите мерки, за да премахне това неравенство;

41.  подчертава, че премахването на тази разлика в разходите за командировки не предполага увеличение на бюджетния ред за парламентарните сътрудници;

42.  призовава за прозрачно и подходящо използване на възстановяването на пътните разходи на членовете на ЕП и препоръчва да се насърчава пътуването в икономична класа както по отношение на въздушния транспорт, така и на железопътния транспорт;

43.  призовава Председателския съвет и Бюрото да преразгледат възможността акредитираните парламентарни сътрудници при определени условия да придружават членовете на ЕП по време на официални делегации и мисии на Парламента, както вече поискаха няколко членове на ЕП; счита, че членовете на ЕП следва да вземат решение дали техните сътрудници следва да ги придружават по време на официални делегации, като за целта използват предоставените им надбавки за парламентарни сътрудници;

Въпроси, свързани с персонала

44.  съгласно точка 27 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. относно постепенното намаляване на персонала с 5%, което да бъде приложено във всички институции, органи и агенции между 2013 и 2017 г., подчертава, че поради специфичните нужди, възникнали в Парламента през 2014 и 2016 г., беше постигнато споразумение със Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година(15), в което мерките за годишно намаляване на персонала в Парламента се очаква да продължат до 2019 г.;

45.  отбелязва, че, макар че политическите групи са освободени от тези мерки за годишно намаляване на персонала от 2014 г. насам(16), споразумението по помирителната процедура за бюджета за 2017 г. доведе до намаление на длъжностите в щатното разписание на секретариата на Парламента поради неспазване на джентълменското споразумение от страна на Съвета;

46.  припомня, че всички служители, работещи за политическите групи, ще бъдат изключени от целта за намаляване на персонала с 5% в съответствие с решенията, взети относно финансовата 2014, 2015, 2016 и 2017 година;

47.  счита, че загубата на 136 длъжности в секретариата на Парламента през 2016 г. може да създаде трудности за предоставянето на услуги от страна на администрацията на Парламента; призовава генералния секретар да предостави повече информация относно мерките за намаляване на персонала през изминалата година и да направи оценка на последиците от бюджетните решения за функционирането на институцията;

48.  приветства, в контекста на мерките за намаляване на персонала, предложението за преобразуване на 50 постоянни длъжности AST в 50 постоянни длъжности AD, което има пренебрежимо малко отражение върху бюджета; отбелязва освен това предложението за преобразуване на три временни длъжности AST в три временни длъжности AD в кабинета на председателя;

49.  призовава Бюрото да гарантира, че се зачитат социалните и пенсионните права на акредитираните парламентарни сътрудници и че се осигуряват финансови средства, по-специално що се отнася до акредитираните парламентарни сътрудници, които са били наети от членове на ЕП без прекъсване през последните два законодателни парламентарни мандата; във връзка с това приканва администрацията да представи предложение, което отчита решението за ранни избори през 2014 г., както и времето, което отнема процедурата за набиране на персонал, при изчисляване на 10-те години трудов стаж съгласно Правилника за персонала;

50.  призовава Бюрото да предложи процедура за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие между членовете на ЕП и акредитираните парламентарни сътрудници;

51.  счита, че в период, когато финансовите и човешките ресурси, с които разполагат институциите на Съюза, е вероятно да бъдат все по-ограничени, е важно самите институции да бъдат в състояние да наемат и задържат най-квалифицираните служители, за да посрещат бъдещите сложни предизвикателства по начин, съответстващ на принципите на бюджетиране, основано на изпълнението;

52.  счита, че устният и писменият превод са от съществено значение за функционирането на Парламента, и признава качеството и добавената стойност на услугите, предоставяни от устните преводачи; отново заявява позицията на Парламента, изразена в горепосочената му резолюция от 14 април 2016 г., че генералният секретар следва да направи допълнителни предложения за рационализация, като например увеличаване на употребата на писмени и устни преводи по заявка, особено за интергрупите на Европейския парламент, както и проучване на възможностите за повишаване на ефективността чрез използването на най-новите езикови технологии като инструмент, подпомагащ работата на устните преводачи, и оценка на въздействието на преразгледаната рамка за щатни устни преводачи за подобряването на ефективното използване на ресурсите и производителността;

53.  приветства продължаването на мерките, предприети от Парламента за въвеждането на ирландския език като пълноправен официален език до 1 януари 2021 г.; в тази връзка отбелязва, че няма да бъдат необходими допълнителни длъжности през 2018 г.; въпреки това призовава генералния секретар да продължи да се консултира с ирландските членове на ЕП с оглед на евентуалните мерки за ефективно използване на ресурсите, без да се накърняват гарантираните права на членовете на ЕП;

54.  настоятелно призовава генералния секретар да надгради съществуващите споразумения за сътрудничество между Парламента, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет, с цел да се определят други области, в които биха могли да бъдат споделени административни функции; призовава освен това генералния секретар да стартира проучване относно евентуалните полезни взаимодействия между Парламента, Комисията и Съвета при изпълнението на административни функции и услуги;

Европейски политически партии и политически фондации

55.  припомня, че европейските политически партии и фондации допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и повишаването на разбирането на гражданите за връзката между политическите процеси на национално и европейско равнище;

56.  счита, че неотдавнашната полемика около финансирането на някои европейски политически партии и някои политически фондации изложи на показ слабостите в съществуващите системи за управление и контрол;

57.  счита, че влизането в сила на Регламенти (ЕС, Евратом) № 1141/2014(17) и (ЕС, Евратом) № 1142/2014(18) ще осигури допълнителни механизми за контрол, като например изискването за регистрация в Органа за европейските политически партии и политически фондации; счита обаче, че все още има възможности за допълнително подобрение на тези мерки; отбелязва, че партиите и фондациите ще започнат да кандидатстват за финансиране по новите правила през финансовата 2018 година;

58.  подчертава, че бяха установени редица проблеми в настоящата система на съфинансиране, в която вноските и безвъзмездните средства от бюджета на Парламента за партиите и фондациите не могат да надвишават 85% от допустимите разходи, а останалите 15% следва да бъдат покрити със собствени ресурси; отбелязва например, че недостигът на средства от членски внос и дарения често се балансира с вноски в натура;

Други въпроси

59.  отбелязва продължаващия диалог между Европейския парламент и националните парламенти; призовава за неговото укрепване с цел да се постигне по-добро разбиране за приноса на Европейския парламент и Съюза в държавите членки;

60.  отбелязва искането за външни проучвания и становища с цел да се подпомогне работата на комисиите и други политически органи при анализирането на евентуалните последици от Брекзит, включително бюджетните последици за Парламента; поставя под въпрос необходимостта да се прибягва до външни проучвания и становища вместо да се използват множеството служби за изследвания, които са част от структурата на Парламента; подчертава, че до приключването на преговорите относно излизането на Обединеното кралство от Съюза Обединеното кралство продължава да бъде пълноправен член на Съюза и всички права и задължения на членството остават в сила; следователно подчертава, че решението на Обединеното кралство да напусне Съюза вероятно няма да има отражение върху бюджета на Парламента за 2018 г.;

61.  припомня своята резолюция от 20 ноември 2013 г. относно местоположението на седалищата на институциите на Европейския съюз(19), в която разходите, свързани с географската разпръснатост на Парламента, се оценяват на 156—204 милиона евро, което се равнява на 10% от бюджета на Парламента; подчертава, че въздействието върху околната среда от географската разпръснатост се очаква да достигне между 11 000 и 19 000 тона емисии на CO2; подчертава отрицателната обществена нагласа вследствие на тази разпръснатост и поради това отново изразява позицията си, като призовава за изготвяне на пътна карта за едно седалище;

62.  припомня посочената си по-горе резолюция от 14 април 2016 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година; изисква да се установи сътрудничество с телевизионни канали, социални медии и други партньори с оглед на създаването на европейски медиен център за целите на обучението на млади журналисти;

63.  призовава генералния секретар и Бюрото да изградят култура на основано на изпълнението бюджетиране в администрацията на Парламента, в съответствие с подхода за оптимизация при управлението, с цел повишаване на ефикасността и качеството във вътрешната работа на институцията;

o
o   o

64.  приема бюджетната прогноза за финансовата 2018 година;

65.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и бюджетната прогноза съответно на Съвета и на Комисията.

(1)ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2)ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3)ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4)ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 15.
(5)Приети текстове, P8_TA(2016)0132.
(6)Приети текстове, P8_TA(2016)0411.
(7)Приети текстове, P8_TA(2016)0475.
(8)Приети текстове, P8_TA(2015)0172.
(9)Приети текстове, P8_TA(2016)0132.
(10)Приети текстове, P8_TA(2016)0411.
(11)Приети текстове, P8_TA(2016)0484.
(12)Проучване на Deloitte, декември 2015 г.
(13) Вж. параграф 22 от резолюцията на Парламента от 14 април 2016 г (P8_TA(2016)0132).
(14)Приети текстове от 13 декември 2016 г., P8_TA(2016)0484 — Член 183, параграф 1.
(15)Приети текстове, P8_TA(2015)0407.
(16)Приети текстове, P7_TA(2013)0437; Приети текстове, P8_TA(2014)0036; Приети текстове, P8_TA(2015)0376; Приети текстове, P8_TA(2016)0411.
(17)Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1).
(18)Регламент (ЕС, Евратом) № 1142/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 по отношение на финансирането на европейските политически партии (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 28).
(19)Приети текстове, P7_TA(2013)0498.


Проект на коригиращ бюджет № 1/2007, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия
PDF 466kWORD 49k
Резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2017 към общия бюджет за 2017 г., придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия (07003/2017 – C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD))
P8_TA(2017)0115A8-0155/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приет окончателно на 1 декември 2016 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3) (Регламент за МФР),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 1/2017, приет от Комисията на 26 януари 2017 г. (COM(2017)0046),

—  като взе предвид позицията относно проекта на коригиращ бюджет № 1/2017, приета от Съвета на 3 април 2017 г. и предадена на Парламента на 3 април 2017 г. (07003/2017 – C8-0130/2017),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0155/2017),

A.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 1/2017 се отнася за мобилизирането на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за сума в размер на 71 524 810 EUR във връзка с наводненията в Обединеното кралство през периода декември 2015 г. — януари 2016 г., сушата и пожарите в Кипър през периода октомври 2015 г. — юни 2016 г. и пожарите на португалския остров Мадейра през август 2016 г.,

Б.  като има предвид, че целта на проект на коригиращ бюджет № 1/2017 е официално внасяне на тази бюджетна корекция в бюджета на Съюза за 2017 г.,

В.  като има предвид, че в резултат на това Комисията предлага корекция на бюджета на Съюза за 2017 г. и увеличаване на средствата по бюджетна статия 13 06 01 „Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката“,

Г.  като има предвид, че фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е специален инструмент съгласно определението в Регламента за МФР и че съответните бюджетни кредити за поети задължения и за плащания следва да бъдат включени в бюджета над таваните на МФР,

1.  подчертава спешната необходимост от предоставяне на финансова помощ чрез фонд „Солидарност“ на ЕС на регионите, които бяха засегнати от природни бедствия;

2.  приема за сведение проект на коригиращ бюджет № 1/2017 във вида, в който е представен от Комисията;

3.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2017;

4.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 1/2017 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Сметната палата и на националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) OВ L 51, 28.2.2017 г.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.


Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2017/000 TA 2017 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)
PDF 571kWORD 53k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2017/000 TA 2017 – Техническа помощ по инициатива на Комисията) (COM(2017)0101 – C8‑0097/2017 – 2017/2033(BUD))
P8_TA(2017)0116A8-0157/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0101 – C8-0097/2017),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламент за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид своята резолюция от 13 април 2016 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2016/000 TA 2016 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)(4),

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0157/2017),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че помощта на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че максималният годишен бюджет, осигурен за ЕФПГ, е 150 милиона евро (по цени от 2011 г.), както и че съгласно член 11, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ 0,5% от тази сума (т.е. 844 620 EUR през 2017 г.) могат да бъдат предоставени за техническа помощ по инициатива на Комисията за финансиране на дейности по подготовка, мониторинг, събиране на данни и създаване на база от знания, административна и техническа помощ, информационни и комуникационни дейности, както и дейности по извършване на одит, контрол и оценка, необходими за прилагането на Регламента за ЕФПГ;

Д.  като има предвид, че Европейският парламент многократно е подчертавал необходимостта от повишена добавена стойност, ефективност и пригодност за заетост на бенефициентите по линия на ЕФПГ като инструмент на Съюза за подкрепа на съкратените работници;

Е.  като има предвид, че предложената сума в размер на 310 000 EUR отговаря на приблизително 0,18% от максималния годишен бюджет, осигурен за ЕФПГ през 2017 г., т.е. със 70 000 EUR по-малко, отколкото през 2016 г.;

1.  изразява съгласие предложените от Комисията мерки да бъдат финансирани като техническа помощ в съответствие с член 11, параграфи 1 и 4, както и член 12, параграфи 2, 3 и 4 от Регламента за ЕФПГ;

2.  приветства намалението в искането за финансиране през 2017 г. за техническа помощ по ЕФПГ в сравнение с 2016 г.; счита, че е важно да се прави оценка на тези искания като процент от годишните суми, които са били използвани за ЕФПГ през предходни години, а не само спрямо максималната сума, която би могла да се изразходва през настоящата година;

3.  признава значението на мониторинга и събирането на данни; припомня значението на устойчивите статистически редове, съставени в подходящ формат, за да бъдат лесно достъпни и разбираеми; приветства бъдещото издаване на двугодишните доклади за 2017 г. и изисква публично и широко разпространение на тези доклади на цялата територия на Съюза;

4.  припомня значението на един специален уебсайт за ЕФПГ, достъпен за всички граждани на Съюза; подчертава значението на многоезичието, когато се общува с широката общественост; изисква по-лесна за ползване уеб среда и насърчава Комисията да подобри стойността на съдържанието на своите публикации и аудио-визуални дейности, както е предвидено в член 11, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ;

5.  приветства продължаващата работа по въвеждането на стандартизирани процедури за управление на ЕФПГ и за обработване на заявленията по ЕФПГ чрез използване на функционалните възможности на електронната система за обмен на данни (SFC 2014), което дава възможност за опростяването и по-бързата обработка на заявленията, както и за по-добра отчетност; отбелязва, че Комисията е улеснила финансовите операции по ЕФПГ чрез създаването на интерфейс между системата SFC и счетоводната и финансова система ABAC; отбелязва, че е необходимо само допълнително прецизиране и адаптиране към евентуалните промени, така че финансовото участие от ЕФПГ ще бъде ограничено де факто до този вид разходи;

6.  отбелязва, че процедурата за интегриране на ЕФПГ в системата SFC2014 продължава вече няколко години и че съответните разходи за бюджета на ЕФПГ са били относително високи; приветства намаляването на разходите в сравнение с предходни години, което отразява факта, че проектът вече е достигнал етап, на който са необходими само допълнително прецизиране и адаптиране;

7.  припомня значението на работата в мрежа и обмена на информация относно ЕФПГ, така че да се разпространяват най-добри практики; във връзка с това подкрепя финансирането на две заседания на Експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ и на два семинара за работа в мрежа относно прилагането на ЕФПГ; очаква този обмен на информация да допринесе също така за по-добро и по-подробно докладване относно успеваемостта на заявленията в държавите членки, по-специално във връзка с процента на повторно наети на работа бенефициенти;

8.  отбелязва, че Комисията възнамерява да инвестира 70 000 EUR от наличния бюджет за техническа подкрепа за провеждане на две заседания на Експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ; отбелязва също така намерението на Комисията да инвестира 120 000 EUR, за да насърчи чрез семинари работата в мрежа между държавите членки, изпълнителните органи по ЕФПГ и социалните партньори; приветства готовността на Комисията да покани членове на ЕП от работната група на ЕП относно ЕФПГ да участват в семинара за работа в мрежа по линия на ЕФПГ, проведен наскоро в Монс; призовава Комисията да продължи да кани Парламента на тези заседания и семинари съгласно съответните разпоредби на Раковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(5);

9.  подчертава необходимостта от по-нататъшно засилване на връзките между всички онези, които имат отношение към заявленията по ЕФПГ, включително по-конкретно социалните партньори и други заинтересовани страни на регионално и местно равнище, за да се създадат възможно най-много полезни взаимодействия; подчертава, че следва да се засили взаимодействието между националното лице за контакт и регионалните или местните партньори по изпълнението на мерките във връзка със заявлението, като ангажиментите за комуникация и подкрепа, както и информационните потоци (вътрешни разделения, задачи и отговорности) следва да бъдат ясно определени и договорени от всички съответни партньори;

10.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

11.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2017/000 TA 2017 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2017/742.)

(1)ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2)ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3)ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0112.
(5) ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.


Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия
PDF 473kWORD 49k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия (COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))
P8_TA(2017)0117A8-0154/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0045 – C8-0022/2017),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 10 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0154/2017),

1.  приветства решението като знак за солидарността на Съюза с гражданите и регионите на Съюза, засегнати от природните бедствия;

2.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

3.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2017/741.)

(1) OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Латвия *
PDF 454kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Латвия и за замяна на Решение 2014/911/ЕС (13521/2016 – C8-0523/2016 – 2016/0818(CNS))
P8_TA(2017)0118A8-0089/2017

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (13521/2016),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0523/2016),

—  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по-специално член 33 от него,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0089/2017),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента, отново да се консултира с него;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.


Автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Словакия, Португалия, Латвия, Литва, Чешката република, Естония, Унгария, Кипър, Полша, Швеция, Малта и Белгия *
PDF 456kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на ДНК данни в Словакия, Португалия, Латвия, Литва, Чешката република, Естония, Унгария, Кипър, Полша, Швеция, Малта и Белгия и за замяна на решения 2010/689/ЕС, 2011/472/ЕС, 2011/715/ЕС, 2011/887/ЕС, 2012/58/ЕС, 2012/299/ЕС, 2012/445/ЕС, 2012/673/ЕС, 2013/3/ЕС, 2013/148/ЕС, 2013/152/ЕС и 2014/410/ЕС (13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS))
P8_TA(2017)0119A8-0091/2017

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (13525/2016),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0522/2016),

—  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по-специално член 33 от него,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0091/2017),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.


Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Словакия, България, Франция, Чешката република, Литва, Нидерландия, Унгария, Кипър, Естония, Малта, Румъния и Финландия *
PDF 456kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Словакия, България, Франция, Чешката република, Литва, Нидерландия, Унгария, Кипър, Естония, Малта, Румъния и Финландия и за замяна на решения 2010/682/ЕС, 2010/758/ЕС, 2011/355/ЕС, 2011/434/ЕС, 2011/888/ЕС, 2012/46/ЕС, 2012/446/ЕС, 2012/672/ЕС, 2012/710/ЕС, 2013/153/ЕС, 2013/229/ЕС и 2013/792/ЕС (13526/2016 – C8-0520/2016 – 2016/0820(CNS))
P8_TA(2017)0120A8-0092/2017

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (13526/2016),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0520/2016),

—  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по-специално член 33 от него,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0092/2017),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1)OВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.


Автоматичен обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства във Финландия, Словения, Румъния, Полша, Швеция, Литва, България, Словакия и Унгария *
PDF 456kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства във Финландия, Словения, Румъния, Полша, Швеция, Литва, България, Словакия и Унгария и за замяна на решения 2010/559/ЕС, 2011/387/ЕС, 2011/547/ЕС, 2012/236/ЕС, 2012/664/ЕС, 2012/713/ЕС, 2013/230/ЕС, 2013/692/ЕС и 2014/264/ЕС (13529/2016 – C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS))
P8_TA(2017)0121A8-0095/2017

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (13529/2016),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0518/2016),

—  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по-специално член 33 от него,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0095/2017),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.


Автоматизиран обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Малта, Кипър и Естония *
PDF 455kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно предложението за решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Малта, Кипър и Естония и за замяна на решения 2014/731/ЕС, 2014/743/ЕС и 2014/744/ЕС (13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))
P8_TA(2017)0122A8-0090/2017

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (13499/2016),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0519/2016),

—  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по-специално член 33 от него,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0090/2017),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го уведоми за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

(1)OВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.


Разрешение за генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
PDF 599kWORD 60k
Резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D049280 — 2017/2624(RSP))
P8_TA(2017)0123B8-0236/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D049280),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3, член 9, параграф 2 и член 21, параграф 2 от него,

—  като взе предвид гласуването в Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочено в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 от 27 януари 2017 г., при което не беше представено становище, както и гласуването в Апелативния комитет от 27 март 2017 г., при което отново не беше представено становище,

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като взе предвид становището, прието от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на 15 юли 2016 г.(3), което включва мнение на малцинството, предишните становища на ЕОБХ относно царевицата, съдържаща единичните събития, Bt11 (експресиращ Cry1Ab и протеини PAT), 59122 (експресиращ Cry34Ab1, Cry35Ab1 и протеини PAT), MIR604 (експресиращ mCry3A и протеини PMI), 1507 (произвеждащ Cry1F и протеини PAT) и GA21 (експресиращ протеин mEPSPS),

—  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

—  като взе предвид своите предишни резолюции, в които се възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми(4),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

Заявлението

A.  като има предвид, че на 1 юли 2011 г. Syngenta подаде заявление за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 до националния компетентен орган на Германия, в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003; като има предвид, че заявлението се отнася и до пускането на пазара на генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 в състоящи се от нея или съдържащи я продукти, които са предназначени за употреба, различна от употребата като храни и фуражи, както всеки други вид царевица, с изключение на отглеждане;

Б.  като има предвид, че на 21 февруари 2014 г. Syngenta разшири обхвата на заявлението по отношение на всички подкомбинации на единичните събития на генетична модификация, от които се състои царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, с изключение на подкомбинация 1507 × 59122, която вече беше разрешена с Решение 2010/432/EС на Комисията(5);

В.  като има предвид, че на 31 март 2016 г. Syngenta актуализира обхвата на заявлението, като изключи следните четири подкомбинации, които са в обхвата на друго заявление: царевица Bt11 × GA21, царевица MIR604 × GA21, царевица Bt11 × MIR604 и Bt11 × MIR604 × GA21(6);

Г.  като има предвид, че заявителят не е представил конкретни данни за която и да е от 20-те подкомбинации(7);

Д.  като има предвид, че предназначенията на групата от пет събития са контролирането на люспокрили и твърдокрили вредители по царевицата и придаването на поносимост към хербициди, съдържащи амониев глуфосинат или глифосат(8); като има предвид, че предназначенията на различните подкомбинации са подобни, в зависимост от комбинациите;

Становището на ЕОБХ

Е.  като има предвид, че на 26 август 2016 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) даде положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на генетично модифицираната царевица Bt11 × MIR604 × 59122 × 1507 × GA21 и всички подкомбинации, попадащи в обхвата на заявлението; като има предвид, че становището на ЕОБХ съдържа мнение на малцинството;

Ж.  като има предвид, че ЕОБХ признава, че не са представени конкретни данни за всички 20 подкомбинации, че много от тях все още не са създадени, както и че от научната литература все още не може да бъде извлечена научна информация за тях, но все пак стига до заключението, че всички 20 подкомбинации се „очаква да бъдат също толкова сигурни колкото царевицата от групата на пет събития“;

З.  като има предвид, че ЕОБХ не счита за необходим мониторинг след пускането на пазара за въпросните трансформационни събития; като има предвид, че ЕОБХ посочва само, че изискването за мониторинг следва да се разгледа въз основа на новите данни за експресия на протеини, при условие, че въпросните подкомбинации се създават чрез целенасочени методи за размножаване и се внасят в Съюза;

Опасения

И.  като има предвид, че по време на тримесечния период на консултации държавите членки представиха стотици критични забележки(9); като има предвид, че тези забележки се отнасят до, inter alia: липсваща информация и данни, зле изпълнявани и липсващи проучвания, липсващи доказателства за изключване на някои пътища на експозиция, недостатъчна информационна база, например по отношение на смилаемостта, липса на разглеждане на комбинираното въздействие на различните протеини токсини Bt при преценка на потенциала за алергичност и токсичност, недостатъци по отношение на експерименталния план на полевите опити и статистическия анализ, липсващи доклади относно резултатите от наблюдението, неспособност да се докаже, че продуктът няма неблагоприятно въздействие върху околната среда, липса на допълнителна оценка на установени статистически значими разлики, например в хранителния състав, както и непровеждане на имунологични тестове по отношение на потенциално по-висок алергенен потенциал;

Й.  като има предвид, че Жан-Мишел Вал, член на експертна група на ЕОБХ по ГМО(10), изрази мнението на малцинството, като заяви следното: „Заявителят не е представил нито конкретни данни по отношение на тези 20 подкомбинации, нито задоволителна обосновка, която да обяснява причините, поради които тези данни липсват и/или поради които той счита, че те не са необходими за оценката на риска. Това е най-важният довод за изразяване на това становище на малцинството, като се има предвид, че не може да има два вида оценка на риска — една цялостна, въз основа на пълен набор от данни, и друга, за която не са на разположение конкретни данни и която се основава на предположения и съображения, изведени косвено от експертната група въз основа на т. нар. „подход, основан на тежестта на доказателствата“ и екстраполация на получените данни за единични събития, група от пет събития и други множествени събития на генетична модификация, които бяха представени и оценени в други заявления. В допълнение към това принципно положение в конкретния случай това може да доведе до неконтролиран риск за здравето на хората в някои групи от населението.“;

К.  като има предвид, по-специално, че в становището на малцинството се задава въпросът защо методът на екстраполация, използван за оценка на потенциалните неблагоприятни последици, не е точно определен: „Критериите, процедурата и равнището на увереност, които следва да се изискват за тази екстраполация, не са дадени, и липсва критична оценка на нейните ограничения. Не е извършена оценка на произтичащата несигурност, например като се използват вероятностни анализи, както се препоръчва в проекта на насоки относно несигурността при извършването на научни оценки от ЕОБХ (преработена версия за вътрешни изпитвания) на Научния комитет на ЕОБХ. Тези слабости могат да доведат до невалидност на общо заключение.“;

Л.  като има предвид, че в мнението на малцинството от ЕОБХ по отношение на заявлението се посочват също така редица недостатъци и противоречиви доводи, например фактът, че заявителят твърди, от една страна, че всички подкомбинации са били произведени и равнището на експресията на протеини е било анализирано(11), а от друга страна не предоставя никакви данни относно нито една от подкомбинации;

М.  като има предвид, че въпросните генетично модифицирани сортове царевица SYN-BTØ11-1, DAS-59122-7 и DAS-Ø15Ø7-1 експресират протеина PAT, придаващ поносимост към хербицида амониев глуфосинат; като има предвид, че глуфосинатът е класифициран като токсичен за репродукцията и следователно попада в критериите за изключване, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009; като има предвид, че одобрението за глуфосинат изтича на 31 юли 2018 г.(12);

Н.  като има предвид, че генетично модифицираната царевица MON-ØØ6Ø3-9, както е описана в заявлението, експресира протеина mEPSPS, който придава поносимост към хербицида глифосат. като има предвид, че на 20 март 2015 г. Международната агенция за изследване на рака — специализираната агенция по ракови заболявания към Световната здравна организация — класифицира глифосата като вероятно канцерогенен за хората(13);

Процедурата

О.  като има предвид, че гласуването на посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 27 януари 2017 г., не доведе до представянето на становище; като има предвид, че само 10 държави членки, представляващи 38,43% от населението на Съюза, гласуваха „за“, а 13 държави членки гласуваха „против“ и четири държави членки се въздържаха; като има предвид, че гласуването на апелативния комитет, проведено на 27 март 2017 г., също не доведе до представянето на становище;

П.  като има предвид, че в обяснителния меморандум на законодателното си предложение, представено на 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия и в обяснителния меморандум на законодателното предложение, представено на 14 февруари 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011, Комисията изрази съжаление по повод на факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 решенията за даване на разрешение бяха приемани от Комисията без подкрепата на становището на комитета на държавите членки и че връщането на досието при Комисията за окончателно решение, което в много голяма степен представлява изключение за процедурата като цяло, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че тази практика на няколко пъти беше критикувана от председателя на Комисията Юнкер като недемократична(14);

Р.  като има предвид, че законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 беше отхвърлено от Парламента на 28 октомври 2015 г. въз основа на това, че макар отглеждането на ГМО задължително да се извършва на територията на дадена държава членка, търговията с тях пресича границите, което означава, че националната „забрана за продажба и употреба“, предложена от Комисията, би била невъзможна за изпълнение без повторното въвеждане на граничен контрол на вноса; като има предвид, че Парламентът не само отхвърли законодателното предложение, но също така призова Комисията да оттегли своето предложение и да представи ново;

С.  като има предвид, че в позоваване 14 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията ясно се посочва следното: „При обсъждане на приемането на други проекти на актове за изпълнение в особено чувствителни сектори, по-специално данъчното облагане, здравето на потребителите, безопасността на храните и опазването на околната среда, Комисията, с оглед на намирането на балансирано решение, ще действа, доколкото е възможно, по такъв начин, че да избегне противопоставянето на всяка преобладаваща позиция, която може да се формира в рамките на апелативния комитет срещу целесъобразността на даден акт за изпълнение.“(15);

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която — в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002(16), е да предоставя основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите, що се отнася до генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  счита, по-специално, че да се одобряват сортове, за които не са предоставени данни за безопасността, които дори не са тествани, или които все още дори не са били създадени, е в противоречие с принципите на общото законодателство в областта на храните, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002;

4.  призовава Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1)OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2)ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3)Експертна група на ЕОБХ по ГМО (Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми), 2016 г. Научно становище относно заявление на Syngenta (EFSA-GMO-DE-2011 – 99) за пускане на пазара на царевица Bt11 × MIR604 × 59122 × 1507 × GA21 и двадесет подкомбинации, които не са били предварително разрешени, независимо от техния произход, за употреба в храни и фуражи, внос и преработка съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003; EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2016; 14(8):4567 [31 стр.]; doi:10.2903/j.efsa.2016.4567
(4)––––––––––– – резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара – в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета – с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110),резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456),резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (P8_TA(2016)0040),резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (P8_TA(2016)0039),резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (P8_TA(2016)0038),резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията (P8_TA(2016)0271),резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (P8_TA(2016)0272),резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (P8_TA(2016)0388),резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (P8_TA(2016)0389),резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (P8_TA(2016)0386),резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (P8_TA(2016)0387),резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (P8_TA(2016)0390).
(5)Решение 2010/432/ЕС на Комисията от 28 юли 2010 г. за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 202, 4.8.2010 г., стр. 11).
(6)Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1685 на Комисията от 16 септември 2016 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицираните видове царевица, съвместяващи две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21, и за отмяна на решения 2010/426/ЕС, 2011/892/ЕС, 2011/893/ЕС и 2011/894/ЕС (ОВ L 254, 20.9.2016 г., стр. 22).
(7)Както е потвърдено в становището на ЕОБХ, посочено по-горе (EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2016 г.;14(8):4567 [31 стр.]).
(8)Царевицата SYN-BTØ11-1 експресира протеина Cry1Ab, който придава защита срещу някои люспокрили вредители, и протеина PAT, който придава поносимост към хербициди с амониев глуфосинат.Царевицата DAS-59122-7 експресира протеините Cry34Ab1 и Cry35Ab1, които предоставят защита срещу някои твърдокрили вредители, и протеина PAT, който предоставя поносимост към хербициди на основата на амониев глуфосинат.Царевицата SYN-IR6Ø4-5 експресира изменения протеин Cry3A, който осигурява защита срещу някои твърдокрили вредители, и протеина PMI, който беше използван като маркерен ген със селективни функции.Царевицата DAS-Ø15Ø7-1 експресира протеина Cry1F, който предоставя защита срещу някои люспокрили вредители, и протеина PAT, използван като маркерен ген със селективни функции, който придава поносимост към хербицида амониев глуфосинат.Царевицата MON-ØØØ21-9 експресира протеина mEPSPS, който придава поносимост към хербициди на основата на глифосат.
(9)Вж. регистъра с въпроси на ЕОБХ, приложение Ж към Въпрос № EFSA-Q-2011-00894, достъпен онлайн на: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2011-00894 (последна точка)
(10)Вж. допълнение А от становището на ЕОБХ.
(11)В заявлението се посочва, че „царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 и всички нейни подкомбинации, независимо от техния произход, са произведени чрез традиционни кръстоски (…) (точка ii)“ и че „анализът на равнището на експресия на протеини потвърждава, че кръстосването на единични събития на генетично модифицирана царевица (…) води до липса на взаимодействие между тях в царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 или подкомбинациите, съдържащи по-малък брой от тези събития, независимо от техния произход. (точка x)“.
(12)http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=BG&selectedID=1436
(13)IARC Monographs, том 112: оценка на пет органофосфатни инсектициди и хербициди, 20 март 2015 г. http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf
(14)Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия, (Страсбург, 15 юли 2014 г.) или речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).
(15)ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(16)ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.


Справяне с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС
PDF 669kWORD 86k
Резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно справянето с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС (2015/2342(INI))
P8_TA(2017)0124A8-0045/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 3, 8 и 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и членове 80, 208 и 216 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз, публикувана през юни 2016 г.,

—  като взе предвид съобщенията на Комисията, озаглавени „Европейска програма за миграцията“ от 13 май 2015 г. (COM(2015)0240); „Принудителното разселване и развитието“ от 26 април 2016 г. (COM(2016)0234); „Създаване на нова рамка за партньорство с трети държави в рамките на европейската програма за миграцията“ от 7 юни 2016 г. (COM(2016)0385); и „Засилване на европейските инвестиции за създаване на заетост и растеж: към втора фаза на Европейския фонд за стратегически инвестиции и нов Европейски план за външни инвестиции“ от 14 септември 2016 г. (COM(2016)0581); и съвместните съобщения на Европейската комисия и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, озаглавено „Действия за преодоляване на бежанската криза в Европа: ролята на външната дейност на ЕС“ от 9 септември 2015 г. (JOIN(2015)0040); „Миграцията по маршрута през Централното Средиземноморие: управление на потоците, спасяване на човешки живот“ от 25 януари 2017 г. (JOIN(2017)0004); както и „Преглед на европейската политика за съседство“ от 18 ноември 2015 г. (JOIN(2015)0050),

—  като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси относно глобалния подход към миграцията и мобилността (ГПММ) от 3 май 2012 г.,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет относно миграцията от 25—26 юни, 15 октомври и 17—18 декември 2015 г., както и тези от 17—18 март и 28 юни 2016 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно миграцията в рамките на сътрудничеството на ЕС за развитие от 12 декември 2014 г., относно миграцията от 12 октомври 2015 г., относно подхода на ЕС към принудителното разселване и развитието от 12 май 2016 г. и относно външните аспекти на миграцията от 23 май 2016 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно бъдещите приоритети за партньорство и пактовете с Йордания и Ливан от 17 октомври 2016 г.,

—  като взе предвид декларацията на конференцията на високо равнище относно маршрута през Източното Средиземноморие и Западните Балкани от 8 октомври 2015 г.,

—  като взе предвид политическата декларация и плана за действие, приети на срещата на високо равнище във Валета на 11—12 ноември 2015 г.,

—  като взе предвид заключенията на срещата на високо равнище в Братислава от 16 септември 2016 г.,

—  като взе предвид издадения от Европейската сметна палата Специален доклад № 9/2016, озаглавен „Разходи на ЕС във връзка с външното измерение на политиката в областта на миграцията в държавите от Южното Средиземноморие и източните съседни държави до 2014 г.“,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за статута на бежанците и Протокола към нея, както и основните международни конвенции за правата на човека, Европейската конвенция за правата на човека и Хартата на основните права на ЕС,

—  като взе предвид Женевските конвенции и допълнителните протоколи към тях, които регламентират провеждането на въоръжени конфликти и се стремят да ограничат ефектите от тях,

—  като взе предвид заключителния документ от срещата на високо равнище на ООН по въпросите на устойчивото развитие от 25 септември 2015 г., озаглавен „Да преобразим света: програмата за устойчиво развитие за периода до 2030 г.“,

—  като взе предвид декларацията от Ню Йорк за бежанците и мигрантите от срещата на високо равнище на Общото събрание на ООН относно справянето с големи потоци от бежанци и мигранти от 19 септември 2016 г. и приложенията към нея, озаглавени „Всеобхватна рамка за реагиране на въпроса с бежанците“ и „Към глобален пакт за безопасна, организирана и законна миграция“,

—  като взе предвид своите предходни резолюции, по-специално резолюциите си от 9 юли 2015 г. относно прегледа на европейската политика за съседство(1), от 8 март 2016 г. относно положението на жените бежанци и жените, търсещи убежище, в ЕС(2), от 12 април 2016 г. относно положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията(3), от 13 септември 2016 г. относно Доверителния фонд на ЕС за Африка: последиците за развитието и хуманитарната помощ(4), и от 25 октомври 2016 г. относно правата на човека и миграцията в трети държави(5),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по външни работи и на комисията по развитие в съответствие с член 55 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и на комисията по развитие и становищата на комисията по бюджети и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0045/2017),

А.  като има предвид, че миграцията е право на човека, залегнало в член 13 от Всеобщата декларация за правата на човека на ООН; като има предвид, че хората следва да имат правото да изживеят живота си в своите родни държави и в районите, където са родени и израснали и където са техните културни и социални корени;

Б.  като има предвид, че мобилността на хората е на безпрецедентно високо равнище, като поради различни причини са налице 244 милиона международни мигранти, които мигрират както доброволно, така и насилствено; като има предвид, че международната миграция протича основно в рамките на същия регион и между развиващите се държави; като има предвид, че според Международната организация по миграция (МОМ) жените мигранти съставляват по-голямата част от международните мигранти в Европа (52,4%) и Северна Америка (51,2%); като има предвид, че миграционните потоци в посока Юг—Юг продължават да растат в сравнение с движенията в посока Юг—Север: през 2015 г. 90,2 милиона международни мигранти, родени в развиващи се държави, са пребивавали в други държави от южното полукълбо, като в същото време 85,3 милиона, родени на юг, са пребивавали в държави от северното полукълбо;

В.  като има предвид, че броят на непридружените малолетни и непълнолетни лица, прекосяващи Средиземно море, се увеличава непрекъснато и че въпреки нарастващия брой спасителни операции броят на загиналите в Средиземно море продължава да расте (според МОМ 5079 за 2016 г. срещу 3770 за 2015 г.);

Г.  като има предвид, че според Службата на върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) през 2015 г. рекордно голям брой хора — 65,3 милиона души, от които 40,8 милиона вътрешно разселени лица и 21,3 милиона бежанци — остават принудително разселени поради конфликти, насилие, нарушения на правата на човека, нарушения на международното хуманитарно право и дестабилизация; като има предвид, че това се случва в допълнение към разселените хора поради природни бедствия, неравенства, бедност, лоши социално-икономически перспективи, изменение на климата, липсата на сериозни и ефективни политики за дългосрочно развитие и липсата на политическа воля за надеждно справяне със структурните проблеми, които са в основата на тези миграционни потоци; като има предвид, че според ВКБООН най-малко 10 милиона души са без гражданство;

Д.  като има предвид, че наличните към момента данни показват ръст на броя на бежанците с повече от 50% през последните пет години; като има предвид, че този внушителен брой се дължи на редица фактори, включително на факта, че равнището на доброволно репатриране на бежанци е най-ниско от 1980 г. насам, че броят на бежанците, на които се дава възможност за интегриране на местно равнище, остава ограничен, както и че броят на презаселването остава постоянен  — около 100 000 годишно;

Е.  като има предвид, че 6,7 милиона бежанци живеят в ситуация на дългосрочно разселване, чиято продължителност се оценява средно на около 26 години, при пълна липса на перспективи; като има предвид, че съществуват неприемливо малко трайни решения на проблемите с разселването, което налага принудителното разселване да се възприема не само като хуманитарно, а и като политическо предизвикателство и предизвикателство пред развитието;

Ж.  като има предвид, че това глобално предизвикателство изисква прилагането на цялостен и многостранен подход, основан на международно сътрудничество и полезни взаимодействия, както и координирани и конкретни решения, които следва да са не само реакционни, но и да предвиждат вероятни бъдещи кризи; като има предвид, че 86% от бежанците по света живеят в обеднели региони, като 26% от общия им брой се намират в най-слабо развитите държави и така тези държави страдат от пренатоварване на капацитета и допълнително дестабилизиране на собственото си социално и икономическо сближаване и развитие; като има предвид, че тези държави много рядко разполагат с инструменти за защита на правата на мигрантите и дори с никакви инструменти в областта на убежището; като има предвид, че милионите хора, които са пристигнали в ЕС през 2015 г., представляват 0,2% от населението на ЕС, за разлика от много по-високите проценти (до 20%) в съседните държави или в Европа през 90-те години на миналия век;

З.  като има предвид, че от правна гледна точка бежанците, вътрешно разселените лица и мигрантите са отделни категории, но на практика често се наблюдават мащабни смесени движения на хора — поради преплитане на различни причини на трансгранично равнище от политическо, икономическо, социално, хуманитарно естество и такива в областта на развитието и свързани с правата на човека; като има предвид, че човешкото достойнство на всички хора, които участват в тези движения, трябва да бъде в центъра на всички европейски политики по такива въпроси; като има предвид, че освен това бежанците и лицата, търсещи убежище, трябва винаги да се третират в съответствие с техния статут и при никакви обстоятелства не следва да им се отказва да се възползват от правата, произтичащи от съответните международни конвенции и от Хартата на основните права на Европейския съюз; като има предвид, че правното разграничение между бежанци и мигранти не следва да се приема като знак, че миграцията по икономически причини или с цел търсене на по-добър живот е по-малко легитимна, отколкото бягството от преследване; като има предвид, че в повечето случаи в ситуации на конфликти, нестабилност или безредици както политическите, така и икономическите права, наред с други основни права на човека, са застрашени и продължават да бъдат подлагани на изпитание в резултат на принудителното разселване;

И.  като има предвид, че продължаващата продоволствена криза в Сахел подкопава устойчивостта на населението, отслабена заради възникващите бързо една след друга кризи, липсата на основни услуги и конфликтите в региона; като има предвид, че това положение ще стане причина за допълнителна миграция;

Й.  като има предвид, че на всеки етап от своето пътуване мигрантите са изложени на всякакви физически и психологически опасности, включително насилие, експлоатация, трафик и сексуално и основано на пола насилие; като има предвид, че това важи по-специално за уязвимите лица като жените (например жени — глава на семейство или бременни жени), децата — независимо дали са непридружени, отделени или придружавани от семействата си, ЛГБТИ лицата, лицата с увреждания, лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ и възрастните хора; като има предвид, че на тези уязвими групи следва спешно да бъдат предоставени хуманитарна закрила и достъп до механизми за защита и насочване, както и до статут на пребиваване и основни услуги, включително здравеопазване, като част от тяхното презаселване или докато техните молби за убежище бъдат разгледани в съответствие с приложимото право;

К.  като има предвид, че ако се управлява по безопасен, организиран, законен, отговорен и превантивен начин, нарастването на мобилността на хората може да смекчи вредите за мигрантите и бежанците, да предостави значителни ползи и за приемащите държави, и за самите мигранти, което се признава в Програмата до 2030 г., както и да бъде значителен фактор за растеж в приемащите държави, включително ЕС; като има предвид, че тези ползи често биват подценявани в голяма степен; като има предвид, че в отговор на проблема с все по-застаряващото население в Европа ЕС трябва да предложи работещи решения, включително използването на чуждестранни работници, за да се гарантира баланс между извършващите платен труд и неработещите граждани и да се удовлетворят специфичните потребности на пазара на труда;

Л.  като има предвид, че реакцията на ЕС мобилизира различни вътрешни и външни инструменти, но изглежда е фокусирана изцяло върху краткосрочните действия и върху намаляването или спирането на движенията; като има предвид, че този краткосрочен подход не предлага решение нито на причините за принудителното разселване и миграцията, нито на хуманитарните потребности на мигрантите; като има предвид, че са необходими допълнителни подобрения в реакцията на ЕС относно управлението на кризи и инструментите за предотвратяване на конфликти, тъй като придружените с насилие конфликти представляват основната първопричина за принудителното разселване;

М.  като има предвид, че Европейската сметна палата изрази сериозни съмнения относно ефективността на разходите на ЕС за външна миграция, включително за проектите, свързани с правата на човека, засягащи мигрантите; като има предвид, че освен това Сметната палата установи, че защитата на сигурността и границите съставлява основната част от европейските разходи за миграция;

Н.  като има предвид, че хуманитарната помощ, основана на потребностите и спазването на принципите на хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост, както и на зачитането на международното хуманитарно право и на правата на човека, предвидени в Женевските конвенции и допълнителните протоколи към тях, трябва да бъде в основата на всички външни действия на ЕС; като има предвид, че независимостта на помощта, т.е. помощ, която е свободна от всякакви политически, икономически съображения или от съображения за сигурност, или от всякакъв вид дискриминация, трябва да преобладава;

О.  като има предвид, че успешното изпълнение на политиката по миграция, основана на правата на човека, изисква преодоляване на отрицателната представа за миграцията и развиване на положителни нагласи за възприемане на миграциионните движения като възможност за приемащите държави, с цел противодействие на екстремизма и популизма;

П.  като има предвид, че ЕС е отговорен да подкрепя своите партньори по изпълнението да предоставят бързо, ефективно и висококачествено подпомагане и закрила и че следва да се отчита пред засегнатото население; като има предвид, че в това отношение партньорите на ЕС имат нужда от своевременно и предвидимо финансиране, и че решенията за разпределяне на средства за променящи се или нови приоритети следва да им оставят достатъчно време за мерки за планиране и смекчаване;

Р.  като има предвид, че децентрализираното сътрудничество може да помогне за по-добро разбиране на потребностите и културите на вътрешно разселените лица, мигрантите и бежанците и за повишаване на осведомеността сред местното население за предизвикателствата, с които мигрантите се сблъскват в своите държави на произход; като има предвид, че местните и регионалните европейски правителства могат да играят ключова роля, за да се помогне за справянето с първопричините чрез изграждане на капацитет;

С.  като има предвид, че член 21 от Договора за Европейския съюз изрично гласи, че „дейността на Съюза на международната сцена се ръководи от основополагащите принципи за неговото създаване, развитие и разширяване, които той цели да насърчава в останалата част от света: демокрацията, правовата държава, универсалността и неделимостта на правата на човека и на основните свободи, зачитането на човешкото достойнство, принципите на равенство и солидарност и зачитането на принципите на Устава на Организацията на обединените нации и на международното право“; като има предвид, че в съответствие с член 208 от Договора от Лисабон помощта за развитие е насочена към намаляване и, като крайна цел, изкореняване на бедността в трети държави;

Всеобхватни и основани на принципи действия на ЕС в отговор на предизвикателствата на мобилността

1.  подчертава, че в днешния свят сме свидетели на безпрецедентно ниво на мобилност на хората и че международната общност спешно трябва да предприеме действия за укрепване на общата реакция с цел преодоляване на предизвикателствата и възползване от възможностите в лицето на това явление; подчертава, че тази реакция трябва да се основава на принципа на солидарност и следва да бъде съсредоточена не само върху подход, основан на сигурността, но и да се ръководи от гарантиране на пълна закрила на правата и достойнството на всички хора, принудени от обстоятелствата да напуснат домовете си в търсене на по-добър живот; подчертава, че всяка реакция следва да обръща специално внимание на най-уязвимите лица и да включва предоставяне на помощ в техните родни държави; подчертава, че макар и тяхното третиране да се урежда с отделна правна уредба, бежанците и мигрантите имат едни и същи всеобщи права на човека и основни свободи, които трябва да бъдат гарантирани независимо от правния им статут; припомня, че ЕС трябва да се придържа към своите ценности и принципи в рамките на всички общи политики и да ги насърчава в своите външни отношения, включително онези ценности и принципи, предвидени в член 21 от Договора за Европейския съюз; подчертава необходимостта от последователност във външните политики на ЕС и другите политики, които имат външно измерение;

2.  подчертава, че това високо ниво на мобилност на хората се дължи на многобройни и сложни причини, които изискват основани на факти решения, насочени към разграничаване на отделните им елементи и разработване на целенасочени политически реакции; подчертава необходимостта ЕС и неговите държави членки да вземат предвид текущата действителност и да разработят нов подход към движението на хората, който да се основава на реални данни и на интересите на ЕС, като насърчават устойчивостта на хората и увеличават техния достъп до основни услуги, по-специално образование, и интеграцията и участието им в местната среда чрез осигуряване на възможности за заетост и самостоятелна заетост;

3.  подчертава, че международната миграция може да допринесе за социално-икономическото развитие, както е било в миналото, и че нагласата в това отношение трябва да бъде положителна и да насърчава действителното и обективното разбиране на въпроса и свързаните общи ползи, с цел противодействие на ксенофобските, популистките и националистическите изказвания; поради това приветства кампанията „Заедно“, стартирана от ООН с цел намаляване на отрицателното възприятие и отношение към бежанците и мигрантите, както и призовава институциите на ЕС да сътрудничат напълно с ООН в подкрепа на тази кампания; подчертава необходимостта от приемане на глобални, европейски, национални и местни политики, съсредоточени върху средносрочния и дългосрочния план, а не ръководени единствено от непосредствен политически натиск или национални електорални съображения; подчертава, че тези политики трябва да бъдат съгласувани, целесъобразни, приобщаващи и гъвкави, с цел регулиране на миграцията като обичайно човешко явление и предоставяне на отговор на основателните опасения относно управлението на границите, социалната закрила за уязвимите групи и социалното приобщаване на бежанците и мигрантите;

4.  подчертава, че системата за предоставяне на хуманитарна помощ е изключително претоварена и че нейните финансови ресурси никога няма да бъдат достатъчни, за да се реагира на кризи, свързани с принудително разселване, по-специално като се има предвид продължителният характер на повечето от тях; поради това отбелязва новата политическа рамка, очертана в съобщението на Комисията, озаглавено „Принудителното разселване и развитието“ от април 2016 г. като стъпка в правилната посока и призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Комисията за включване на нейното съдържание като част от новата рамка за партньорство с трети държави; отбелязва значението на всеобхватния и по-устойчив подход към миграцията, включително насърчаването на по-тесни връзки между предоставянето на хуманитарна помощ и развитието и необходимостта да се работи с различни партньори — регионални участници, правителства, местни органи, диаспората, гражданско общество, включително организации на бежанци и мигранти, местни религиозни организации и заинтересовани НПО и частния сектор — с цел разработване на целеви и основани на факти стратегии за справяне с това предизвикателство, като същевременно се признава, че хуманитарната помощ не е инструмент за управление на кризи, както се подчертава в Европейския консенсус относно хуманитарната помощ;

5.  подчертава, че сътрудничеството на ЕС за развитие следва да продължи да разглежда и ефективно да води борба с първопричините за принудителното разселване и миграцията, а именно въоръжените конфликти, преследването на каквито и да било основания, насилието, основано на пола, лошото управление, бедността, липсата на икономически възможности и изменението на климата, чрез борба срещу нестабилността на държавите, насърчаване на мира и сигурността, разрешаване на конфликти и процеси на помирение след конфликти, справедливост и равенство и чрез укрепване на институциите, административния капацитет, демокрацията, доброто управление, върховенството на закона и зачитането на правата на човека и основните свободи, в съответствие с 16-ата цел за устойчиво развитие от новата Програма до 2030 г. и принципите, изложени в Устава на Организацията на обединените нации и на международното право;

6.  подчертава необходимостта да се съсредоточи вниманието към социално-икономическите аспекти на явлението миграция, да се извършат необходимите анализи по държава относно първопричините за принудителното разселване и миграцията и да се насърчат държавите на произход да приемат и изпълняват мерки и политики, които да доведат до създаването на достойни работни места и реални икономически възможности, така че миграцията да бъде избор, а не необходимост; призовава ЕС да продължава политиките, които целят намаляване и в крайна сметка изкореняване на бедността, борба срещу неравенството и продоволствената несигурност, насърчаване на икономическото развитие, борба с корупцията и укрепване на основните обществени услуги; отбелязва, че успешната политика следва да признае необходимостта от създаване на икономическа устойчивост както в приемащите държави, така и в държавите на произход; подчертава необходимостта от подобряване на съгласуваността на политиките в интерес на развитието;

7.  подчертава, че работните места и икономическите възможности са от решаващо значение за смекчаване на въздействието на причинената вследствие на разселването уязвимост; призовава ЕС да помогне на мигрантите и бежанците да се преместят на места, които предлагат такива възможности, да помогне за създаването на възможности на местата, където те са прогонени (включително чрез премахване на бариерите и пречките, които възпрепятстват достъпа до пазара на труда), и да им помогне да развият нови умения, които са по-подходящи за потребностите на местния пазар на труда;

8.  приветства ангажимента на ЕС за предоставяне на хуманитарна помощ — в качеството му на най-големия световен донор — с цел подобряване на условията на живот на бежанците; призовава ЕС и неговите държави членки да изпълнят вече поетите обещания и да увеличат финансовите си ангажименти в съответствие с нарастването на потребностите от хуманитарна помощ; отбелязва, че хуманитарната реакция винаги ще бъде първият елемент на всички реакции на свързани с разселването кризи; подчертава, че международното право и хуманитарните принципи на хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост трябва да останат водещата рамка за хуманитарната реакция на ЕС на кризите с бежанците и принудителното разселване;

9.  признава, че правата и достойнството на милиони човешки същества ще пострадат допълнително, ако те бъдат оставени да живеят без надежда в бежански лагери или в периферията на градовете, без достъп до възможности за удовлетворяване на основните си потребности, за поминък и за доходи;

10.  подчертава колко е важно да се признае свързаното с пола измерение на миграцията, което обхваща не само уязвимостта на жените по отношение на всички видове злоупотреби, но и многобройните причини за миграцията, ролята, която играят в ответните действия на извънредни ситуации, техния социално-икономически принос и активното им участие в разрешаването и предотвратяването на конфликти, както и в процесите след конфликти и повторното изграждане на демократично общество; отбелязва, че съсредоточаването върху овластяването на жените и тяхната по-голяма роля като лица, които вземат решения, е от основно значение, за да се разрешат по-дълбоките причини за принудителното разселване и да се гарантира спазването на правата на жените и тяхната самостоятелност на всеки етап от процеса на миграция; отново заявява, че в политиките на ЕС относно движенията на бежанците и мигрантите е необходимо да бъдат взети предвид съображенията, свързани с половата принадлежност и възрастта;

11.  призовава за засилено сътрудничество с ООН и други участници, включително за увеличаване на финансовите вноски за ВКБООН и Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA); в този контекст подчертава необходимостта от подобряване на условията на живот в бежанските лагери, по-специално що се отнася до здравето и образованието, както и от постепенно прекратяване на зависимостта от хуманитарна помощ в съществуващите продължителни кризи чрез укрепване на устойчивостта и предоставяне на възможност на разселените лица да живеят достойно и да дават своя принос в приемащите ги държави до евентуалното им доброволно връщане или презаселване;

12.  подчертава важните стъпки, предприети от ЕС, за справяне с външните измерения на миграционната криза, по-специално в борбата срещу организираната престъпност, отговорна за контрабандата на мигранти и трафика на хора, както и засиленото сътрудничество с държавите на произход и транзитно преминаване;

13.  подчертава необходимостта от създаване на рамка и предприемане на съответните мерки в държавите на произход, насочени към достойно приемане на върнати уязвими и маргинализирани мигранти и към предоставяне на възможност за тяхното успешно интегриране в социално и в културно отношение;

14.  подчертава, че уязвимите групи, включително жените, малолетните и непълнолетните лица (придружени от техните семейства и непридружени), лицата с увреждания, възрастните и ЛГБТИ лицата, в голяма степен са изложени на насилие на всички етапи от процеса на миграция; припомня, че освен това жените и момичетата са изложени на голям риск от сексуално и основано на пола насилие и дискриминация, дори и след като се достигнали места, считани за сигурни; призовава за това тези групи да получат специална помощ и повече хуманитарна закрила като част от процеса на тяхното презаселване и интеграция, както и за приоритетно третиране в рамките на чувствителни към пола процедури за приемане при по-стриктно спазване на минималните стандарти и по-ефективни разпоредби относно събирането на семействата; призовава да бъдат взети специфични предпазни мерки за уязвимите лица срещу насилие и дискриминация по време на процеса по предоставяне на убежище, както и на тези лица да бъде предоставен достъп до статут на пребиваване и основни услуги, включително здравно обслужване и образование, в съответствие с приложимото законодателство; призовава Европейския съюз да разработи програми за обучение в рамките на сътрудничеството си с трети държави във връзка с конкретните потребности на уязвимите бежанци и мигранти;

15.  подчертава, че децата съставляват съществена част от мигрантите и бежанците и че трябва да бъдат разработени и въведени специфични процедури, за да се гарантира тяхната закрила в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето; призовава приемащите държави да гарантират, че децата бежанци получават пълен достъп до образование, както и да насърчават, доколкото е възможно, тяхното интегриране и включване в националните образователни системи; призовава също така общностите, работещи в областта на хуманитарната помощ и помощта за развитие, да обърнат повече внимание на образованието и обучението на учителите както от разселени, така и от приемащи общности; призовава международните донори да дадат приоритет на образованието при реагирането на бежански кризи чрез програми, насочени към включването и психологическа подкрепа на децата мигранти, както и насърчаването на изучаването на езика на приемащите държави, с цел да се осигури по-високото ниво на интеграция на децата бежанци; приветства финансовата подкрепа за предоставяне на повече образование и обучение за сирийските деца, както и скорошното повишение на разходите за образование в рамките на бюджета на ЕС за хуманитарна помощ от 4 до 6%, което превръща ЕС в лидер в подкрепата на образователни проекти при извънредни ситуации по света; призовава за повече ефективност в прилагането на тези нови финансови ресурси;

16.  признава липсата на гражданство за съществено предизвикателство в областта на правата на човека; изисква от Комисията и от ЕСВД да водят борба срещу липсата на гражданство в рамките на всички външни действия на ЕС, по-специално като се предприемат мерки срещу дискриминацията в националното законодателство въз основа на пол, религиозен или малцинствен статут, като се насърчава правото на децата на гражданство и като се подкрепя кампанията на Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), целяща премахване на липсата на гражданство до 2024 г.; осъжда случаите на налагане на ограничения и забрани за излизането от или връщането на територията на някои държави, както и последиците от липсата на гражданство във връзка с достъпа до права; призовава правителствата и националните парламенти да премахнат наказателните правни рамки, които характеризират миграцията като правонарушение;

17.  подчертава, че в съответствие с принципите на ЕС една обща цел на външните политики на ЕС в областта на миграцията следва да бъде създаването на многостранен режим на управление на международната миграция, като първа стъпка в това отношение е неотдавнашната среща на ООН на високо равнище;

По-добро управление на международната миграция: глобална отговорност

18.  изразява силна загриженост относно скорошното решение на администрацията на САЩ временно да забрани на граждани на седем държави с преобладаващо мюсюлманско население да влизат на територията на САЩ и временно да преустанови своята система за приемане на бежанци; счита, че такъв вид дискриминационни решения насърчават ксенофобски изказвания и такива против имиграцията и не могат да бъдат в съответствие с основните инструменти на международното право като Женевската конвенция, както и че могат сериозно да подкопаят текущите глобални усилия за справедливо международно споделяне на отговорностите по отношение на бежанците; призовава ЕС и неговите държави членки да заемат силна обща позиция в защитата на международната система за закрила и правната сигурност на всички засегнати групи на населението, по-специално на гражданите на ЕС;

19.  приветства срещата на високо равнище на Общото събрание на ООН относно справянето с големи потоци от бежанци и мигранти от 19 септември 2016 г. и организирането от страна на САЩ на срещата на високо равнище на лидерите, тъй като миграционните потоци са глобална отговорност, която изисква ефективна глобална реакция и засилено сътрудничество между всички заинтересовани лица за постигане на устойчиво решение при пълно зачитане на правата на човека; приветства резултатите от тези срещи на високо равнище като израз на реален политически ангажимент с безпрецедентна сила и се надява, че това спешно ще проправи пътя към същинска глобална реакция и към международното споделяне на отговорностите по отношение на бежанците и големите миграционни движения в цял свят; изразява обаче дълбоко съжаление от липсата на конкретни обещания или правно обвързващи ангажименти по отношение на предоставянето на помощ или предприемането на реформа, които са необходими, за да се запълни съществуващата празнина между думите и реалността; призовава всички участващи страни да осигурят непрекъсната, спешна и ефективна политическа ангажираност и сътрудничество, обмен на знания и опит с партньорските държави, организациите на гражданското общество и местните органи, както и финансиране и конкретни действия на солидарност в подкрепа на приемащите държави; подчертава необходимостта от по-добра координация между ЕС и неговите международни партньори на равнище ООН за справяне с предизвикателствата на миграцията; призовава ЕС и неговите държави членки да поемат ръководна роля в международните усилия, особено по отношение на това да се гарантира, че споразуменията — включително бъдещите пактове на ООН относно бежанците и относно безопасната, организирана и законна миграция — бързо се прилагат на практика, като при необходимост се създават механизми за последващи действия;

20.  подчертава, че глобалното сътрудничество относно миграцията и мобилността следва да бъде изградено въз основа на рамките за регионално и подрегионално сътрудничество; призовава ЕС да засили плановете за сътрудничество с регионалните организации като Африканския съюз, Лигата на арабските държави и Съвета за сътрудничество в Персийския залив, включително за насърчаване на управлението на вътрешнорегионалната мобилност, както и подчертава необходимостта от насърчаване на тези регионални организации към пълно участие в това сътрудничество; отбелязва, че икономическата интеграция на подрегионалните единици, по-специално в Африка, предлага допълнителен начин за популяризиране на подход на съвместно управление и за насърчаване на инициативи в посока Юг—Юг в областта на управлението на миграцията и мобилността; настоятелно призовава ЕС да потърси по-силна и по-надеждна роля за Африканския съюз в предотвратяването на политическата криза в Африка;

21.  подчертава, че ЕС може да извлече полза от по-тясно сътрудничество и полезно взаимодействие с многостранните банки за развитие и специализираните органи на ООН, по-специално с ВКБООН и вече свързаната с ООН Международна организация по миграция (МОМ); отбелязва последните идеи, предложени от Световната банка за положението на принудително разселените лица, и приветства признаването на необходимостта от разработване на политики за смекчаване и на политики за предоставяне на убежище, които да помогнат на принудително разселените лица да се интегрират и същевременно да задължават местните общности да изпълнят своите цели за развитие;

22.  подчертава, че презаселването на принудително разселени лица е неотложна отговорност на международната общност, в която ВКБООН изпълнява важна роля; призовава държавите членки напълно да спазват собствените си обещания; счита, че е от съществено значение да се предприеме спешно координирана и устойчива реакция, с която да се гарантират справедливи и достъпни процедури за лицата, нуждаещи се от международна закрила, с цел да им бъде предоставено убежище в Европейския съюз и в други приемащи държави, вместо отговорността да бъде оставяна най-вече на държавите, разположени на първа линия, или държавите в съседство със зони на конфликт; подчертава факта, че финансовата подкрепа се оказва недостатъчна за обхвата и мащаба на разселването, към което се прибавя липсата на подходящи и ефективни решения за справяне с първопричините за това принудително разселване;

23.  подчертава задълженията съгласно международното право по отношение на бежанците и призовава всички държави, които все още не са ратифицирали и не прилагат Конвенцията за бежанците и протокола към нея, да направят това; призовава всички държави да разширят закрилата на вътрешно разселените лица, какъвто е случаят с механизми като Конвенцията на Африканския съюз за закрила и помощ на вътрешно разселените лица в Африка (Конвенцията от Кампала);

24.  подчертава, че понятията за сигурни държави и за сигурни държави на произход не трябва да възпрепятстват индивидуалното разглеждане на молбите за предоставяне на убежище; призовава за събиране на специализирана, подробна и редовно актуализирана информация за правата на бежанците, особено що се отнася до жените, децата, хората с увреждания и ЛГБТИ лицата, в държавите на произход на търсещите убежище, включително тези държави, които са считани за безопасни;

25.  подчертава, че трябва да се направи всичко възможно, за да се гарантира на бежанците хуманна среда за живот в държавите членки и в бежанските лагери, особено що се отнася до здравеопазването, възможността за получаване образование и възможността за работа;

26.  подчертава необходимостта от насърчаване на възможностите за образование; призовава за хармонизиране на политиките за признаване на квалификациите, както и на обхвата на закрилата на правата на работниците мигранти и социалната сигурност в съответствие с основните конвенции на МОТ; призовава за подписване и ратифициране на Международната конвенция за защита на правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства;

27.  счита, че временната или субсидиарната закрила, основаваща се на предположението, че бежанците ще се завърнат по домовете си възможно най-скоро, създава липса на перспективи и възможности за интеграция; припомня значението на положителната роля, която бежанците могат да имат за възстановяването на своите общества след завръщане в своите държави или от чужбина;

28.  осъжда изключително високия брой смъртни случаи с мигранти в Средиземно море и изразява своята загриженост във връзка с нарастващия брой нарушения на правата на човека, извършвани срещу мигрантите и търсещите убежище по пътя им към Европа;

29.  изразява голяма загриженост във връзка с многобройните случаи на изчезване на непридружени малолетни и непълнолетни лица; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да създадат база данни за непридружените малолетни и непълнолетни лица, пристигнали на територията на държавите членки;

30.  подчертава необходимостта да се намерят трайни дипломатически и политически решения на конфликтите, придружени с насилие, и да се инвестира в механизми за ефективно ранно предупреждение и предотвратяване на конфликти, за да бъдат тези конфликти намалени в бъдеще; призовава ЕС да инициира съгласувани дипломатически усилия с международни партньори и основни регионални власти и организации, с цел да играе по-силна и по-активна и ефективна роля в областта на предотвратяването, посредничеството, разрешаването и помирението при конфликти, както и да гарантира правото на хората да останат в своите държави и региони на произход; подчертава, че това следва да бъде основата на дейностите на ЕСВД, като на тази служба следва да бъдат предоставяни необходимите ресурси и правомощия да осъществят това, включително що се отнася до бюджета и персонала; посочва основната роля в това отношение на делегациите на ЕС и на специалните представители; подчертава, че реакцията спрямо принудителното разселване и миграцията следва да се основава на потребностите и правата и да отчита уязвимостта на населението, както и следва да не се ограничава до хуманитарната помощ, а да включва също така участниците в процеса на развитие и гражданското общество;

31.  призовава ЕС и държавите членки да поемат сериозно своите отговорности спрямо предизвикателството на изменението на климата, бързо да изпълнят Парижкото споразумение и да поемат водеща роля в признаването на въздействието от изменението на климата върху масовото разселване, тъй като е вероятно мащабът и честотата на разселването да се повишат; призовава по-конкретно ЕС да предостави достатъчно средства на разположение на държавите, засегнати от изменението на климата, за да им помогне да се приспособят към последствията от него и да смекчат въздействието му; подчертава, че това не трябва да се случва за сметка на традиционното сътрудничество за развитие, което има за цел намаляването на бедността; счита, че на лицата, които са разселени поради последиците от изменението на климата, следва да бъде предоставен специален статут за международна закрила, който да взема предвид специфичното положение на тези хора;

32.  изразява задоволство относно работата на местните и международните НПО и организациите на гражданското общество, въпреки всички трудности и опасности, пред които са изправени, за предоставянето на спешна, а в много случаи и на животоспасяваща помощ на най-уязвимите лица в държавите на произход, транзитно преминаване или приемане на бежанците и мигрантите; посочва, че тази работа в много случаи е запълнила празнината, оставена от държавите и международната общност като цяло;

33.  счита за изключително важно да се преодолее настоящата нагласа относно бежанците, които се обрисуват единствено като тежест, и подчертава положителния принос, който те могат да имат за приемащите ги общности, ако им бъде дадена възможност; препоръчва включването на бежанците в определянето и изготвянето на политическите отговори, които пряко ги засягат, като се създадат или укрепят необходимите програми; призовава европейските институции и агенции да създадат стажантски програми в рамките на администрациите си, насочени специално към младите дипломирани бежанци, които пребивават законно в Европейския съюз, като това послужи за пример и покаже предимствата на инвестирането в младото поколение;

Външна дейност на ЕС и партньорства с трети държави

34.  подчертава, че външната дейност на ЕС следва да бъде ориентирана към мира и бъдещето и проактивна, вместо да реагира основно чрез промяна на целите в отговор на нови кризи; подкрепя тясното сътрудничество между ЕС и трети държави в областта на сигурността, образованието и обмена на информация, с цел подобряване на управлението на миграцията и избягване на нови кризи; припомня, че явлението миграция се дължи на сложен набор причини, например нарастващо население, бедност, липса на възможности и недостатъчно създаване на работни места, политическа нестабилност, нарушения на правата на човека, политически репресии, преследване, военни конфликти и други форми на насилие, както и изменение на климата; припомня, че разрешаването на тези проблеми може на първо място да ограничи факторите за принудителното разселване и миграцията; подчертава съществената необходимост от укрепване на съгласуваността на политиките на две равнища: между вътрешните и външните политики на ЕС и в рамките на самата външна дейност — между политиката за разширяване, европейската политика за съседство и двустранните отношения със стратегическите партньори на ЕС, както и политиките за развитие и търговия; счита, че политиката в областта на търговията с развиващите се държави следва да е взаимно изгодна, като същевременно надлежно да се вземат предвид икономическите различия между тези държави и ЕС; подчертава значението на Групата на комисарите по външна дейност за координирането на действията на ЕС във връзка с миграцията на най-високо политическо равнище и за даването на тласък на амбициозна обща миграционна политика на ЕС;

35.  подчертава необходимостта от въвеждане на всеобхватен подход за разрешаване на външни конфликти и кризи чрез прилагане на метода за набелязване на прякото, непрякото, икономическото, екологичното, социалното, финансовото и политическото въздействие на разселването върху трети държави с цел по-доброто адаптиране на политиките за развитие към техните потребности;

36.  посочва, че прегледът на Европейската политика за съседство (ЕПС), представен на 18 ноември 2015 г., предвижда включването на трети държави, съседни на партньорски държави на ЕС по линия на политиката за съседство, в разширена рамка за сътрудничество; следователно насърчава създаването на тематични рамки с оглед на изготвянето на предложения за сътрудничество между Съюза, страните — партньори по линия на южното съседство, и ключовите регионални участници, по-специално в Африка, по регионални въпроси, като сигурността, енергетиката, както и управлението на бежанците и на миграционните потоци;

37.  отново заявява, че принципът „повече за повече“ е в основата на външната политика на ЕС, съгласно която той следва да развива още по-близки (финансови) партньорства с държавите, които отбелязват напредък в областта на демократичните реформи; подчертава, че поставянето на акцент върху подобряването на качеството на живот на хората в трети държави следва да е един от приоритетите на външната политика на ЕС;

38.  призовава върховния представител/заместник-председател, в сътрудничество с държавите членки, да работи за изграждане на държавна, икономическа и обществена устойчивост, по-специално в рамките на съседните на ЕС държави и в по-широки съседни региони, включително чрез европейската политика за съседство и други инструменти на ЕС;

39.  осъжда нарастващото инкриминиране на миграцията за сметка на човешките права на засегнатите лица, както и лошото отношение към бежанците и неоснователното им задържане в трети държави; призовава върховния представител/заместник-председател и ЕСВД да обърнат внимание на този въпрос, включително в процеса на диалога за правата на човека, както и в подкомисиите относно правосъдието, свободата и отбраната, и да развият капацитета за закрила в третите държави на преминаване;

40.  призовава за създаването на същинска основана на правата на човека обща европейска политика в областта на миграцията въз основа на принципа на солидарност между държавите членки, залегнал в член 80 от ДФЕС, с обезпечаване на сигурността на външните граници на ЕС и подходящи законни канали за безопасна и организирана миграция, включително кръгова миграция, като устойчива дългосрочна политика за насърчаване на растежа и сближаването в рамките на ЕС, за да се установи ясна рамка за отношенията на ЕС с трети държави; призовава Комисията и Съвета да укрепят схемата за европейска синя карта с цел по-добро управление на икономическата миграция; предупреждава, че всяка политика, която би могла да противоречи на основните ценности на ЕС, залегнали в член 8 от ДЕС и в Хартата на основните права, би навредила на доверието в ЕС и на способността му да въздейства върху развитието в международен план; отбелязва, че външните политики на ЕС в областта на миграцията се нуждаят от споразумения с трети държави, които да се ръководят от дългосрочни цели, с оглед на създаване на дългосрочни партньорства; припомня, че всяко такова партньорство следва да се основава на диалог, общи интереси и взаимна ангажираност; приветства Плана за действие на ЕС срещу контрабандата на мигранти (2015—2020 г.), в който се предвижда по-тясно сътрудничество с трети държави, но подчертава, че прилагането на обща политика на ЕС в областта на законната миграция би било изключително важно за разрушаване на бизнес модела на контрабандистите и за решаване на въпроса с трафика на хора; призова Комисията напълно да приведе съществуващите достижения на правото на ЕС в съответствие с Протокола на ООН за незаконния трафик и да гарантира подходяща закрила за мигрантите, които са жертви на насилие или малтретиране;

41.  призовава всяко споразумение с трети държави да гарантира зачитането на правата на мигрантите в съответствие с международното право и независимо от техния статут и да насърчава приемането на подходящо законодателство, включително в областта на убежището, което да предвижда по-специално, че незаконното влизане в дадена държава само по себе си не следва да бъде считано за основание за лишаване от свобода;

42.  припомня значението на сътрудничеството с трети държави в борбата срещу контрабандата и трафика на хора, така че мрежите да бъдат прихващани на възможно най-високо равнище по веригата; във връзка с това подчертава необходимостта от засилване на съдебното и полицейското сътрудничество с тези държави с цел идентифициране и разбиване на мрежите; припомня освен това необходимостта от засилване на капацитета на тези държави, така че те да могат ефективно да преследват и наказват отговорните лица; поради това призовава за насърчаване на сътрудничеството между Съюза, държавите членки, Европол, Евроюст и заинтересованите трети държави; отново потвърждава, че предприетите срещу трафика на хора мерки не следва да влияят негативно върху правата на жертвите на трафика на хора, мигрантите, бежанците и лицата, нуждаещи се от международна закрила; изисква незабавно да се прекрати задържането на жертви на трафик на хора и деца;

43.  припомня, че мрежите на контрабандисти и трафиканти на хора използват пълноценно всички предоставени от интернет възможности, за да извършват престъпната си дейност, и че следователно е от съществено значение Съюзът да засили дейността си, по-специално в рамките на Европол и на звеното за сигнализиране на незаконно съдържание в интернет, както и сътрудничеството си с трети държави в това отношение;

44.  припомня, че трафикантите могат да използват законните канали за миграция, за да прехвърлят жертвите си на европейска територия; счита, че критериите, които третите държави трябва да изпълнят преди всяко споразумение за либерализиране на визовия режим със Съюза, следва изрично да включват сътрудничеството на тези трети държави в областта на борбата с трафика на хора; призовава Комисията да отдели специално внимание на този проблем, както и на борбата с контрабандистите на хора при всеки диалог в рамките на преговорите за такива споразумения;

45.  приветства подхода, при който ЕС следва да си постави ясни приоритети и измерими цели за всички общи политики, по-специално при работата му с трети държави; подчертава, че Парламентът следва да вземе участие в определянето на тези ясни цели; счита, че външната дейност на ЕС, основана на общ подход, ще е единственият начин за гарантиране на по-силна и ефективна политика; призовава за действителни единни и координирани действия между ЕС и държавите членки, тъй като едностранните инициативи, както по отношение на вътрешните, така и на външните работи, могат да застрашат жизнеспособността и успеха на общата ни политика и интереси;

46.  призовава за по-добра защита на външните граници на ЕС с цел предотвратяване на незаконното влизане в ЕС, борба с трафика на хора и предотвратяване на човешките жертви в морето; приветства във връзка с това създаването на европейска гранична и брегова охрана, изградена на базата на Frontex, което ще помогне за по-ефективното управление на миграцията; независимо от това подчертава необходимостта от по-голяма финансова и техническа помощ за защита на границите за всички югоизточни държави — членки на ЕС, държави — кандидатки за членство в ЕС, и други партньорски държави в региона; изразява съжаление по-специално във връзка с липсата на парламентарен контрол върху външните дейности на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и я призовава поради това систематично да докладва на Парламента относно своите работни договорености и съвместни операции с трети държави по въпроси, засягащи гражданското общество;

47.  подчертава, че откриването на безопасни и законни канали за лица, търсещи убежище, и за потенциални мигранти би им позволило да използват официалните канали за влизане и излизане, като по този начин лишават от бизнес трафикантите на хора и свързаните с тях организирани престъпни мрежи; подчертава, че липсата на законни пътища за миграция често води до нарастване на незаконните начини за мобилност, което на свой ред води до по-голяма уязвимост и риск от злоупотреба по време на всички етапи на миграционното и бежанското движение; във връзка с това призовава за спешно, конкретно и осезаемо създаване на организирани, безопасни и законни начини за достъп до ЕС като цяло чрез, inter alia, по-ефективно събиране на семейството и програми за презаселване; също така отново призовава държавите членки да се възползват от всички съществуващи възможности да предоставят хуманитарни визи, по-специално за уязвимите лица, и особено на непридружените малолетни или непълнолетни лица, в посолствата и консулските служби на Съюза в държавите на произход или в държавите на транзитно преминаване; призовава общата европейска система за убежище също така да позволява подаването и разглеждането на молбите за предоставяне на убежище да се извършват извън ЕС или на външните граници на ЕС; призовава за подкрепа от страна на ЕС при създаването на хуманитарни коридори при справянето с тежки бежански кризи и кризи, свързани с разселване, с цел предоставяне на хуманитарна помощ и гарантиране на удовлетворяването на най-основните нужди на тези бежанци и на зачитането на техните права на човека; отбелязва предложението на Комисията за създаване на рамка на Съюза за презаселване, но призовава за продължаване на работата на равнището на Съюза за изграждането и укрепването на законни канали, които да допълват презаселването;

48.  отбелязва новата рамка за партньорство с трети държави, като я разглежда като сигнал за реални политически действия, особено като се има предвид неговата цел, с двустранния му подход, да включва краткосрочни цели, като например спасяването на човешки живот в Средиземноморието и повишаването на процента на върнатите лица в държавите на произход и в държавите за транзитно преминаване, както и дългосрочни цели, като например борбата с първопричините за незаконната миграция и принудителното разселване, чрез оказване на засилена подкрепа от страна ЕС на трети държави за изграждане на капацитет и чрез подобряване на тяхното политическо, социално и икономическо положение; подчертава, че успехът на подхода, изложен в съобщението от юни 2016 г., зависи от способността на ЕС да предложи реални, общоприети стимули за трети държави на транзитно преминаване и на произход, и изразява загриженост от ограниченото предлагане, съсредоточено главно върху управлението на границите и схемите за подпомагане на доброволното връщане, които — макар и от съществено значение и необходими — представляват само краткосрочен частичен отговор по отношение на едно изключително сложно положение; подчертава, че новите рамки за партньорство не трябва да бъдат единственият стълб на действията на ЕС в областта на миграцията, и посочва необходимостта от балансиране и допълване на този отговор, като се постави акцент върху развитието на местните икономики, квалификацията и регионалната мобилност, както и по-високи равнища на закрила в държавите на транзитно преминаване и на произход;

49.  припомня значението на балансирания подход в новата рамка за партньорство; предупреждава да не се използва количествен подход в новата рамка за партньорство и свързаните с тях „пактове в областта на миграцията“, който би считал „измерими увеличения на броя и процента на връщанията“ като основна цел на ЕС; посочва, че броят на връщанията зависи от естеството на миграционните потоци и от положението в държавите на произход; подчертава, че краткосрочните цели на пактовете следва да се съсредоточат върху начините за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени трети държави, включително чрез разработване на канали за законна миграция, в резултат на които нивата на незаконната миграция и на смъртността в Средиземноморието ще намалеят; призовава за увеличаване на стипендиите за учене, достъпни за млади хора, произхождащи от трети държави; приветства факта, че програмите на ЕС в областта на връщането и реинтеграцията подкрепят изграждането на капацитет и подобряването на управлението на миграцията в държавите на произход и на транзитно преминаване; призовава за оценка на изпълнението на политиката на ЕС в областта на връщането; подчертава необходимостта третите държави да спазват своите задължения в рамките на споразуменията за обратно приемане;

50.  подчертава необходимостта от изграждане на близки партньорства с държавите кандидатки и с потенциалните кандидати за членство в ЕС от региона на Западните Балкани по въпроси, свързани с миграцията, както и от предоставяне на необходимата подкрепа и сътрудничество в управлението на миграционните потоци в региона;

51.  призовава за партньорства за мобилност и споразумения за кръгова миграция с цел улесняване на движението на граждани на трети държави между техните държави и ЕС и за поддържане на социално-икономическото развитие и на двете страни;

52.  подчертава, че в рамките на своите дейности по обучение и обмен на най-добри практики с трети държави ЕС следва да се концентрира върху относимото законодателство на международно и ЕС равнище и върху практиките в тази област, по-специално по отношение на основните права, достъпа до международна закрила, операциите за издирване и спасяване, както и подобряването на идентифицирането и подпомагането на лицата в уязвимо положение; счита, че това се отнася по-специално за обученията, свързани с управлението на границите, което съгласно международното право по никакъв начин не следва да се използва като инструмент, възпрепятстващ лица да напускат собствената си държава;

53.  призовава за най-голяма бдителност относно третирането на мигрантите, които са били върнати в техните държави на произход или са изпратени в трета държава; счита, че във всеки диалог относно връщането и обратното приемане, по-специално в контекста на споразумения за обратно приемане, следва систематично да се включва въпросът за реинтеграцията и безопасното завръщане на мигрантите; подчертава, че те следва да получат гаранции за пълна безопасност и закрила срещу унизително и нечовешко третиране, включително в центровете за задържане, и че ЕС трябва да подкрепя програми за реинтеграция; припомня, че никой не следва да бъде принудително изпращан или връщан в държави, в които съществува риск от заплаха за живота или свободата му, свързана с неговия произход, религия, националност, принадлежност към определена социална група или с политическите му мнения, или в които е изправен пред риск от изтезания, унизително отнасяне и нарушения на правата на човека като цяло; изтъква, че колективното експулсиране и връщане са забранени съгласно международното право;

54.  изразява подкрепата си спрямо отговорните лица в областта на външната политика и политиката на развитие в тяхната работа, с която гарантират, че върнатите лица биват правилно третирани и техният интегритет бива съхранен; призовава Комисията и държавите членки да разработят програми за придружаване, за да се гарантира, че в държавите на произход се осъществяват практически програми за подпомагане, състоящи се от мерки за професионално обучение и програми, имащи за цел изграждането на икономически структури, включително стартиращи и малки предприятия, както и програми за професионален и академичен обмен с държавите членки;

55.  подчертава, че споразуменията за партньорства, като споразуменията за партньорства за мобилност, следва да гарантират, че мигрантите могат безопасно да бъдат приемани в държави на транзитно преминаване и държави на произход по начин, който напълно съответства на основните им права; подчертава, че Парламентът има ясна позиция в споразуменията на ЕС за обратно приемане и мобилност съгласно Договора от Лисабон (член 79, параграф 3 от ДФЕС), и специално заявява, че Парламентът трябва да даде своето одобрение преди сключването на споразумения за присъединяване и подобни на тях (член 218, параграф 6, подточка v) от ДФЕС) и трябва да получава незабавно изчерпателна информация на всички етапи на процедурата (член 218, параграф 10 от ДФЕС);

56.  припомня позицията на Парламента, изразена в неговата резолюция от 12 април 2016 г., в която се изразява желанието за това да се дава предимство на споразуменията на Съюза за обратно приемане пред двустранните споразумения държавите членки с трети държави; припомня неотдавнашното изготвяне на нов европейски документ относно връщанията и изтъква, че неговото признаване следва да бъде систематично насърчавано при всяко ново споразумение за обратно приемане;

57.  приветства диалозите на високо равнище, провеждани от върховния представител/заместник-председател и от Комисията, а в някои случаи от държавите членки от името на ЕС като цяло, като добри и ефективни практики за насърчаване на координацията; подчертава, че координацията следва да се извършва от Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД); призовава Комисията и ЕСВД да информират редовно Парламента за тези диалози и да докладват относно точното оперативно изпълнение на процесите от Рабат и Хартум и за приоритетните инициативи, договорени на срещата на високо равнище във Валета; повтаря, че взаимната ангажираност на партньорствата, сключени между ЕС и трети държави, е съществено условие за успеха на политиката на ЕС в областта на миграцията; изразява съжаление, че пакетите, предназначени за приоритетни държави и изготвени от Комисията, ЕСВД и държавите членки като част от новата рамка за партньорство, не бяха нито представени, нито обсъдени, нито одобрени от избраните представители на европейските граждани; осъжда липсата на прозрачност и изисква Парламентът да се включи в разработването на пактовете за миграция и в контрола на тяхното изпълнение, което трябва да гарантира пълното спазване на правата на човека, международното хуманитарно право и ангажиментите за развитие съгласно Договора за ЕС;

58.  отбелязва, че целите на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие изискват ЕС и държавите партньори да включат добре управлявана миграционна динамика в своите стратегии за устойчиво развитие; във връзка с това призовава Комисията и ЕСВД да съдействат на държавите на транзит при изготвянето на стратегии за интегриране на мигрантите и при създаването на системи за предоставяне на убежище с високи стандарти за закрила;

59.  подчертава, че помощта и сътрудничеството на ЕС трябва да бъдат приспособени към постигането на растеж и развитие в трети държави, като по този начин се благоприятства и растежът в ЕС, както и към намаляването и постепенното премахване на бедността в съответствие с член 208 от ДФЕС, а не към стимулирането на трети държави да си сътрудничат по въпросите на обратното приемане на незаконни мигранти, към принудителното възпиране на хората от мобилност или към спирането на потоците към Европа; припомня, че както донорите, така и правителствата на получаващите помощи страни трябва да работят за подобряване на ефективността на помощта; отбелязва, че миграционните потоци представляват международна реалност и не следва да се превръщат в показател за изпълнението на политиките на ЕС за външна миграция, както и че споразуменията с трети държави трябва да се ръководят от дългосрочни цели и от създаване на трайни партньорства и зачитане на правата на човека;

60.  подчертава важността на провеждането на консултации с гражданското общество в рамките на всички външни политики на Съюза, като се обърне специално внимание на пълното участие, прозрачността и подходящото разпространение на информация във всички политики и всички процеси, свързани с миграцията;

61.  призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество с НПО и експерти в държавите на произход на търсещите убежище лица, за да се набележат възможно най-добрите начини за оказване на помощ на лица и социални групи в най-уязвимите ситуации; призовава Комисията да включи НПО и експерти в държавите на произход на търсещите убежище лица, за да се намери най-добре функциониращите механизъм и инструменти за предотвратяване на конфликти;

62.  подчертава, че за да се избегне дублирането на полаганите усилия, да се увеличи максимално въздействието и ефективността на помощта в световен мащаб и да се гарантира, че основният акцент е върху развитието, Комисията следва да поддържа стабилен диалог с местни и международни НПО, гражданското общество и местните органи в партньорските държави, както и с ООН, във връзка с разработването, изпълнението и оценката на политиките в областта на миграцията, разселването и бежанците;

63.  насочва вниманието към намерението за преразглеждане на програмните документи за сътрудничество за развитие с цел създаване на нови пактове в областта на миграцията; подчертава, че това преразглеждане трябва да се направи в съответствие с принципите на ефективност на развитието и в диалог с партньорските държави, европейските и местните организации на гражданското общество и частния сектор; призовава за това Парламентът да участва напълно във всички етапи на преразглеждането, включително на програмните документи, които са част от Европейския фонд за развитие (ЕФР); призовава държавите членки да преразгледат своята помощ за развитие в съответствие с ангажимента за 0,7% от БНД с оглед постигане на целите за устойчиво развитие;

64.  призовава за провеждане на балансирани обсъждания между ЕС и неговите външни партньори; препоръчва ЕС и неговите държави членки да се ангажират с осигуряването на повече възможности за законна миграция в ЕС, независимо дали става въпрос за търсене на закрила, за цели на заетост и образование или за събиране на семейство;

65.  призовава държавите членки и Комисията да предприемат всички необходими мерки за насърчаване на по-бързото, по-евтиното и по-безопасното прехвърляне на парични средства на мигрантите както в държавите, откъдето се изпращат, така и в тези, където се получават, включително чрез намаляване на разходите по операциите, както се посочва в Декларацията от Ню Йорк за бежанците и мигрантите от 19 септември 2016 г.;

66.  изразява изключителна загриженост поради продължаващия конфликт в Сирия, в която насилието срещу цивилни граждани, нападенията срещу обекти на гражданската инфраструктура и болници и нарушенията на международното хуманитарно право през последните пет години доведоха до принудително разселване на половината от населението; призовава ЕС и държавите членки да подобрят средствата, заделени за предотвратяване на конфликти и управление на кризи, и да играят по-голяма роля при разрешаването на конфликти в съседните на ЕС държави, и особено в сирийския конфликт; изразява пълната си подкрепа за съседните на Сирия държави, които продължават да демонстрират извънредна солидарност при посрещането на милиони бежанци въпреки ограничените ресурси; припомня, че голяма част от тези бежанци продължава да живее в условия на лишения, да има малък или да няма никакъв достъп до правно признаване, до здравни и образователни системи или до пазари на труда; изразява дълбока загриженост за съдбата и хуманитарното положение на 75-те хиляди души, намиращи се в капан на йорданската граница в неофициалния лагер при Рукбан; призовава ЕС и неговите държави членки да продължат и да засилят сътрудничеството и диалога с Ливан и Йордания и да увеличат финансовата подкрепа чрез международни организации и европейски канали, както и с други приемащи трети държави, за да се гарантира, че, на първо място, на бежанското население са осигурени достойни условия на живот, достъп до основни услуги и са му дадени права за свободно движение, както и възможности за работа и, на второ място, че средствата достигат до крайната си цел; подчертава, че това следва да бъде съчетано с помощ за приемащите общности с цел укрепване на тяхната икономическа устойчивост;

67.  отбелязва, че след изпълнението на политическото споразумение, постигнато между държавите членки и Турция на 18 март 2016 г., потоците на хора, пристигащи в държавите членки по външните граници са намалели; подчертава опасенията относно това политическо споразумение, заявени публично от международните хуманитарни организации, особено що се отнася до спазването на международното право и правата на човека; изразява загриженост относно положението в Турция и въздействието, което това би могло във връзка с класифицирането на Турция като сигурна страна; подчертава, че либерализацията на визовия режим за Турция не трябва да се приема като награда за сътрудничеството с ЕС в областта на миграцията, а като резултат от стриктното спазване на всички критерии, заложени от ЕС; предупреждава срещу възпроизвеждането на този модел в други държави, тъй като е необходимо да се вземат предвид особеностите на всяка държава и регион;

68.  изразява изключителна загриженост относно ситуацията с правата на човека в Турция, където основни права, като свободата на словото или свободата на събранията, непрекъснато се нарушават, населението в югоизточната част на страната е атакувано от собственото си правителство, над 30 000 държавни служители бяха уволнени по политически причини, а дейността на над 130 медии беше прекратена от органите;

69.  изразява съжаление относно липсата на консултации и прозрачност при формулирането на подписания неотдавна документ „Съвместен път напред по въпросите на миграцията между Афганистан и ЕС“, чийто основен акцент е върху обратното приемане и който предвижда неограничено връщане на афганистански граждани, без значение дали на доброволен принцип, или не; изразява безпокойство относно евентуалните последици за търсещите убежище афганистански граждани, които през 2016 г. съставляват втората най-голяма група лица в ЕС, които подават молби за убежище; припомня, че връщанията могат да се извършват само след надлежно разглеждане на всеки отделен случай при пълно зачитане на техните права, и призовава ЕС и държавите членки да отделят необходимите ресурси, за да ускорят настоящите административни и съдебни процедури;

70.  изразява силно съжаление, че в рамките на политиката по миграция на ЕС и отговора на движенията на мигранти ЕС и неговите държави членки избраха да сключат споразумения с трети държави, които избягват парламентарния контрол, който е присъщ на общностния метод; призовава Комисията да включи поне два пъти годишно механизъм за оценка на всяка политическа декларация, подписана с трети държави, за да се оцени продължаването или сключването на тези споразумения; подчертава необходимостта от включване на гаранции за правата на човека във всички споразумения, сключвани в рамките на политиките относно миграцията и бежанците;

71.  подчертава, че политиката на ЕС спрямо Африка е един от основните елементи за стабилност и развитие в следващите години и десетилетия; счита, че поясът от държави в региона Сахел и Африканския рог, както и зоните на нестабилност на север и на юг от него следва да останат в центъра на вниманието на ЕС; подчертава връзката между развитие, сигурност и миграция и призовава за по-тясно сътрудничество в предотвратяването и управлението на конфликти, както и в справянето с основните причини за дестабилизация, принудително разселване и незаконна миграция, в насърчаването на устойчивостта, икономическите и равните възможности и в предотвратяването на нарушенията на правата на човека; счита, че ЕС трябва да играе централна роля в стабилизирането на Либия, включително и като начин да се спрат продължаващите нарушения на правата на човека, които засягат либийските граждани, бежанците и мигрантите;

Подходящи средства за действие

72.  отбелязва предложението на Комисията за нов и амбициозен външен инвестиционен план за мобилизиране на инвестиции в съседните на ЕС държави и в развиващите се трети държави, при условие че планът се осъществява при пълна прозрачност и инвестициите допринасят за подобряване на условията на държавите бенефициенти, като се води борба с корупцията и лошото управление; отбелязва, че предложеният Европейски фонд за устойчиво развитие ще бъде частично финансиран по линия на Европейския фонд за развитие (ЕФР), Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) и Европейския инструмент за съседство (ЕИС), което представлява използване на фондовете за развитие за насърчаване на инвестиции на частния сектор; счита, че подкрепата за частния сектор в трети държави, като същевременно се насърчава среда на добри практики на управление и бизнес, не следва да се представя като нова мярка, а следва допълнително да се засили; призовава Комисията да гарантира съгласуваност между външните финансови инструменти, например с ИСР и ЕФР, и проекти с цел съсредоточаване на помощта на ЕС върху приоритетите и избягване на разпиляването на средства и усилия; подчертава необходимостта от систематична допълняемост както при избора на подпомаганите политики, така и при финансовото им изпълнение;

73.  подчертава, че средствата в размер на 3,35 милиарда евро, предназначени за новия Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) като част от външния инвестиционен план, съответстват на над 5% от общите разполагаеми средства от ЕФР, ИСР и ЕИС съгласно многогодишната финансова рамка (МФР); призовава Комисията да предостави повече данни относно тази стойност и очакваното въздействие, както и да посочи на какво основание очаква от държавите членки, другите донори и частните партньори да допринесат с над 44 милиарда към фонда, когато някои държави членки все още не са направили вноските си към доверителните фондове;

74.  препоръчва да се заделят подходящи средства чрез субекти и конкретни действия, предназначени за времето, което бежанците или вътрешно разселените лица прекарват в положение на временна закрила и което следва да е период от време, изпълнен с възможности за растеж и обучение за всички поколения, с образование за най-малките, професионално обучение за подрастващите и младите хора, както и трудова заетост за възрастните; счита, че по този начин, когато се открие възможност за завръщане вкъщи, държавата на произход ще може да разчита на тези „възстановени“ хора, които ще дадат нов тласък на държавите си, вместо да губят сили в дългогодишно очакване и без да имат реални перспективи;

75.  приветства предложението на Комисията за преразглеждане на МФР, по-специално по отношение на предоставянето на бюджет на ЕС с по-мащабни кризисни инструменти; очаква, че предлаганото преразглеждане на финансовите правила ще повиши отчетността и доброто финансово управление; подчертава, че справянето с първопричините за миграционните потоци включва и подкрепа за трети държави при изграждането на капацитет;

76.  подчертава, че ЕС трябва да си осигури необходимите средства за постигане на своите цели и за изпълнение на своите политики (член 311 ДФЕС), тъй като без достатъчно финансиране ЕС не може да изпълнява очакваните от него функции, нито да задоволява очакванията на европейските граждани; подчертава човешката, политическата и икономическата цена на непредприемането на действия; отбелязва, че междинното преразглеждане на многогодишната финансова рамка (МФР) — или най-късно преговорите по следващата МФР — предоставят необходимата възможност за преразглеждане на инструментите за външна дейност, свързани с миграцията, и също така за увеличаване на бюджета на ЕС по такъв начин, че да се позволи прекратяването на ad hoc инструменти и да се възстанови единството на бюджета; подчертава решително важната роля на контрол, която следва да изпълни Европейският парламент и в този сектор; изразява дълбоко съжаление, че Комисията не предложи увеличение на бюджетните средства за външни действия — бюджетен ред, който вече беше относително нисък, а вместо това пренасочи инструментите за развитие към миграция, като по този начин се отклони от други приоритети;

77.  отбелязва, че пренасочването на външните финансови инструменти на ЕС към областите на сигурността, изграждането на мира и разрешаването на конфликти, миграцията и управлението на границите поставя нови предизвикателства по отношение на първоначалните цели и принципи на тези инструменти;

78.  подчертава, че справянето с нововъзникналите и с хроничните бедствия и уязвимости изисква предвидими дългосрочни инвестиции и съответствие с новата програма за устойчиво развитие, основно чрез насърчаване на съвместната оценка на риска, съвместното планиране и финансиране от страна на участниците в хуманитарната сфера, в развитието, в изграждането на мира и в областта на изменението на климата;

79.  счита, че спазването на принципите на правовата държава и борбата с корупцията трябва да са централи компоненти в дейността на ЕС в държавите на произход; подчертава важността на подходящи проверки относно използването на средствата, предназначени за трети държави, за да се гарантира, че те реално се използват за предвидените цели;

80.  отбелязва, че създаването на доверителни фондове и ad hoc финансови инструменти, като същевременно се обединяването на ресурси и се придава темпо и гъвкавост на действията на ЕС, може да изложи на риск принципите за ефективност и да подкопае единството на бюджета и бюджетната власт на Парламента; поради това призовава за това на Парламента да се предостави по-голяма роля в надзора върху използването на тези инструменти, включително, но не само, чрез участие в ръководните комитети; припомня, че ефективността на доверителните фондове в голяма степен зависи от готовността на държавите членки да дават своя принос и от пълната им ангажираност; настоява инструментите от този вид да бъдат под контрола на Парламента и да се пристъпи към установяване на правила за тяхното методично включване в бюджета на ЕС и обхвата на неговите правомощия;

81.  изтъква, че Извънредният доверителен фонд на ЕС за стабилност и преодоляване на първопричините за незаконната миграция и разселването на хора в Африка, създаден на срещата на високо равнище във Валета, трябваше да бъде дотиран с 3,6 милиарда евро; призовава държавите членки да платят сума, равна на сумата от 1,8 милиарда, освободена от Комисията;

82.  призовава доверителните фондове да следват същите правила и разпоредби, които се прилагат за традиционните инструменти за финансиране на ЕС във връзка с прозрачността, равното третиране на партньорите и капацитета за предоставяне на предвидимо и своевременно финансиране на партньорите;

83.  изразява опасения, че проектобюджетът на ЕС за 2017 г. предвижда увеличение за инициативите за управление на миграционните потоци или вътрешната сигурност за сметка на фондовете на ЕС за сближаване и глобални действия;

84.  призовава ЕС внимателно и систематично да оценява въздействието на финансираните дейности по отношение на миграцията, разселването и бежанците от гледна точка на качественото предоставяне на хуманитарна помощ и на помощ за развитие;

85.  подчертава, че целенасочената подкрепа, основана на ситуацията по места, е основен елемент за една ефикасна и ориентирана към резултати политика и че тази подкрепа следва да бъде обект на преговори с трети държави; призовава Комисията и държавите членки да разработят ясни и измерими цели, които да бъдат изпълнени чрез финансовите инструменти, включително доверителните фондове, по последователен и съгласуван начин;

86.  приветства използването на мисии на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), като например мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP Sahel Niger) и военната операция на Европейския съюз в южната част на Централното Средиземноморие (EUNAVFOR MED операция SOPHIA), като следва допълнително да се засилят като средство за защита на външните граници на ЕС и за предотвратяване на трафика на хора и контрабандата на мигранти; подкрепя сътрудничеството с НАТО и инициативи на ЕС, като например съвместния оперативен екип (СОЕ) Mare на Европол за събиране и обмен на разузнавателни данни и борба с контрабандистите на хора, като подчертава, че глобалната мобилност не следва да се разглежда като заплаха, а като възможност; припомня в този контекст, че спасяването на човешки живот в морето и гарантирането на правата на мигрантите трябва да бъде от първостепенно значение във всички тези операции; препоръчва използването на инструменти за ранно предупреждение по линия на ОПСО (прогнозиране), посредничество и разрешаване на конфликти, като същевременно подчертава значението на започването на възможно най-ранен етап на планиране за намиране на трайни решения в ситуации на конфликт;

87.  припомня стратегическото партньорство между ООН и ЕС в областта на поддържането на мира и управлението на кризи и неговите приоритети за периода 2015— — 2018 г., договорено през март 2015 г.; насърчава по-нататъшната работа от страна на ЕС, за да се отчете ключовата роля на други организации и държави и да се улесни приносът на държавите членки; изразява съжаление по повод на факта, че само 11 от 28-те държави — членки на ЕС, поеха обещания на срещата на върха на лидерите от 28 септември 2015 г. по въпросите на опазването на мира; призовава държавите — членки на ЕС, да засилят значително своя военен и полицейски принос към мисиите на ООН по поддържане на мира;

88.  приветства и подкрепя инициативите на Европейската инвестиционна банка за запазване на икономическата устойчивост в рамките на южното съседство на ЕС и в Западните Балкани чрез проекти, водещи до създаване на работни места, икономическа устойчивост и намаляване на бедността в съответствие с външните политики на Европейския съюз;

89.  настоятелно призовава Комисията и ЕСВД при първа възможност да предоставят на Парламента и на обществеността подробен преглед на различните инструменти и програми за финансиране — и как те се съчетават с програмите на държавите членки — в 16-те приоритетни държави(6), с които ЕС се ангажира в диалози на високо равнище относно миграцията, и в рамките на глобалния подход към миграцията и мобилността (ГПММ); изразява дълбока загриженост, че сред приоритетните държави съществуват репресивни режими, които сами по себе си са основната причина бежанците да напускат своите държави; припомня, че ГПММ продължава да бъде основната рамка на външната политика на ЕС в областта на миграцията и убежището, но отбелязва, че последните политически инициативи се позоваха на него в ограничена степен, и призовава за изясняване на значението на ГПММ в настоящия контекст, както и за преглед на ГПММ в съответствие с препоръките на Международната организация по миграция;

90.  приветства изпращането на европейски служители за връзка по въпросите на миграцията в приоритетните държави като първа стъпка към засилване на сътрудничеството на ЕС с трети държави в областта на миграцията; препоръчва подсилването на състава на служителите по въпросите на правосъдието и вътрешните работи в делегациите на ЕС с ясен мандат за развитие на сътрудничеството в рамките на държавите членки;

91.  подчертава необходимостта от децентрализиран подход, а не от продължаване на централизирания подход от страна Брюксел, чрез по-добро използване на делегациите на ЕС, които в много кратък период от време се превърнаха в изключително ценен инструмент, както и от прилагането на по-голяма гъвкавост и по-кратки програмни периоди, особено за държавите в риск; призовава за назначаването на регионални координатори с лидерски способности в областта на развитието и сътрудничеството, както и на външните връзки, с цел да се гарантира последователен подход, основан на положението по места;

92.  препоръчва насърчаването, с подкрепата на ЕС, на информационни кампании в трети държави с цел да се информират гражданите за техните права и задължения във връзка с мобилността и да бъдат предупредени относно рисковете, с които биха могли да се сблъскат по време на пътуването си, особено що се отнася до контрабандистите и трафикантите, с оглед на улесняване на вземането на възможно най-информирано решение;

93.  призовава за по-добро използване на туининг програми и действия на TAIEX не само за обмен на най-добри практики и обучение, но и за развитие и обучение със специален акцент върху държавите под натиск;

o
o   o

94.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председателя на Комисията, на правителствата на 16-те приоритетни държави, определени в новата рамка за партньорство с трети държави в рамките на европейската програма за миграцията, както и на организациите на гражданското общество, които представляват и работят с мигрантите и бежанците.

(1) Приети текстове, P8_TA(2015)0272.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0073.
(3) Приети текстове, P8_TA(2016)0102.
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0337.
(5) Приети текстове, P8_TA(2016)0404.
(6) Етиопия, Еритрея, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сомалия, Судан, Гана, Кот д’Ивоар, Алжир, Мароко, Тунис, Афганистан, Бангладеш и Пакистан.

Правна информация - Политика за поверителност